KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)"

Transkript

1 KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka vybral njaká témata. Možná bych zaal tím, že když za mnou pišel, ekl: Chtl bych, abys mluvil první, a máš slovo apoštol. Chvilku jsem na nj koukal, protože jsem asi už msíc studoval slovo apoštol. Takže to pro m bylo potvrzením, že to je dobré slovo a že to mám íct. Nejdív bych peetl 1. verš z listu Efezským. Epištola svatého Pavla apoštola k Efezským. Kapitola první: Pavel apoštol Jezukristv, skrze vli Boží, svatým, kteí jsou v Efezu, a vrným v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. Ješt bych se rád pomodlil: Hospodine, moc dobe si uvdomujeme, že Tvé slovo je dobré a že Tvé slovo je živé. Ostré, ostejší než jakýkoliv me dvousený, na ob strany ostrý. Také víme, Hospodine, že Tvé slovo mžeš mluvit jen Ty. Že když ho mluví jenom lovk, tak nedá život. Nedá sílu a nedá porozumní a nedá požehnání. Hospodine, prosím T, abys požehnal svému lidu. Abys požehnal nám všem, Pane. Abys nás probudil. Abys nám otevel oi, aby ses nás dotkl. Bože, nech Tvj Duch mluví. A to není jenom teologie, ale a je to nco, co nás v duchu, v srdci, nkde uvnit piblíží k Tob a dá nám touhu po Tob. Nco, co nás obživí, nco, co nás pitáhne k Tob. Abychom po Tob víc toužili, abychom víc chtli Tebe hledat. A já vím, Pane, že je v podstat jedno, co budu mluvit, hlavn, když to bude z Tebe, hlavn když Tvj Duch to povede, hlavn když Ty to požehnáš. Protože cíl je, abychom T milovali. Abychom si T skuten zamilovali, Pane. Amen. Když jsem uvil, jedno z prvních vyuování, které jsem slyšel, bylo vyuování o lásce. Pamatuji si to dodneška. Kazatel nám íkal: Omlouvám se, ale Bh mi ekl, že mám znova mluvit o lásce. Chtl mluvit o nem jiném, a Bh mu to nedovolil. Pamatuji si, že íkal: Víte, vaše láska k Bohu se mí vaší láskou k Božímu slovu. Nepamatuji si pesn, z kterého místa v Písmu vycházel, ale vím, že tohle kázal. Pokud milujete Boží slovo, milujete Boha. Pokud milujete Boha, milujete Boží slovo. Jedno bez druhého nejde. Nemžete milovat Boha, a nemilovat Jeho 1

2 slovo. To nejde. Já to potvrzuji. Svým životem, svými touhami potvrzuji, že je to pravda. Nemžete milovat Boha, pokud nemilujete Jeho slovo. A obrácen. Nemžete milovat Jeho slovo, pokud nemilujete Boha. Jedno bez druhého není možné. Takže to vezmu trochu zeširoka. Když se mluví o slovu apoštol, napadá m toho spousta. Zanu veršem, který jsme zpívali ve chvále o tom, že Ty jsi m oblékl rouchem spasení a piodl m pláštm spravedlnosti. Víte, že je to verš z Izaiáše? 1 Možná, že te eknu nco, co už jste slyšeli, možná eknu nco, co jste ješt neslyšeli, a možná eknu nco, co jste slyšeli, a neuvdomili si to. Je to hebrejský paralelismus. Uí se to na veškerých biblických školách. Je to snad jediná vc, kterou si z biblické školy pamatuji, protože je to pravda. První ást verše íká njakou vc a druhá ást toho verše íká totéž, ale jinými slovy. Popípad k tomu nco pidá nebo ubere nebo tam dá protiklad. To znamená, že když se ekne, že m oblékl rouchem spasení a piodl m pláštm spravedlnosti, tak za prvé roucho i pláš ukazují na to, že se mluví o tom samém, o njakém obleení. A za druhé z toho mžete usoudit, že spasení a spravedlnost spolu velmi, ale velmi souvisí. Buto druhá ást verše íká pímo to samé, nebo k první ásti nco pidává. To je hebrejský paralelismus. Když to lovk zpívá nebo te, tak si to ani neuvdomí. Mn to v podstat došlo, až když jsem o tom tady mluvil. Pokud je Kristus naše spravedlnost, tak co je ta vc, která lovka spasí, než Jeho spravedlnost? Víte, Bh nemže spasit nespravedlivého! Protože Bh je spravedlivý. Bh je spravedlivý soudce, a proto neospravedlní bezbožného. A tudíž, v em je naše spasení? Ve spravedlnosti. Jedin ve spravedlnosti. Abychom byli spaseni, musíme být spravedliví. Jakým zpsobem mže být lovk spasen? Jakým zpsobem mže být lovk spravedlivý? Tím, že pijme Boží spravedlnost. Je jasn napsáno, že On se nám stal spasením, spravedlností a posvcením od Boha. 2 Kristus je naše spravedlnost. Je to dar. Nco, co je darované. Nco, co si mžu v každé chvíli, i ve chvíli, kdy zheším, nárokovat. Protože je mi to dáno. Je mi to nabízeno a Bh touží po tom, abych to pijal. On je naše spravedlnost. To je jedna vc, kterou jsem chtl íct. 1 Izaiáš 61:10 Velice se budu radovati v Hospodinu, a plésati bude duše má v Bohu mém; nebo mne oblékl v roucho spasení, a pláštm spravedlnosti piodl mne jako ženicha, kterýž se strojí ozdobn, a jako nevstu okrašlující se ozdobami svými Korintským 1:30 Vy pak jste z nho v Kristu Ježíši, kterýž uinn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvcení, i vykoupení. 2

3 Druhá vc, která z toho vyplývá, je, že všechno, co vidíte v Novém zákon, je ve Starém zákon. Víte, nkdy vnímáme ty dv knihy oddlen. Starý zákon a Nový zákon. Starý jako nco, co neplatí, nefunguje, nemá dneska zas takový význam, a Nový jako nco, o em se mluví, co je aktuální. Jenže když se podíváme na to, co jsme dneska zpívali, mluvili, citovali, všechno je to ve Starém zákon. Úpln všechno. Veškeré verše všechna sláva lovka je jako tráva, (1Pt 1:24) a tak dále, všechny tyto verše jsou ve Starém zákon. (Ž 103:15; Iz 40:6-7) Chtl bych vás povzbudit k tomu, abyste si to spojili. Abyste si spojili Nový zákon se Starým. Te mluvím o Bibli. O Písmu. Protože když te budu mluvit o apoštolovi, budu kupodivu mluvit ze Starého zákona. Slovo apoštol je totiž starozákonní slovo. I když ho ve Starém zákon nevidíte napsané. Rád bych vám peetl jeden verš, Lukáš 6:13. Zanu od 12. verše: I stalo se v tch dnech, vyšel na horu k modlení. I byl tam pes noc na modlitb Boží. A když byl den, povolal uedlník svých, a vyvolil z nich dvanácte, kteréž i apoštoly nazval. Šimona... Takže Ježíš vyšel na horu, povolal své uedníky, vyvolil z nich dvanáct a nazval je apoštoly. Te se nabízí jednoduchá otázka. Jakou eí mluvil Ježíš? Aramejsky. Aramejština byla babylonský jazyk. Byl to jazyk Babylonu, tak se mluvilo v Babylonu. Když se Židé vrátili z Babylonu, tak už pomalu neumli hebrejsky, ale umli aramejsky. Dokonce i nkteré pasáže v Písmu jsou napsány aramejsky, ne hebrejsky. Aramejština sice byla píbuzný jazyk s hebrejštinou, ale byla pece jen trochu jiná. Teba nkteré pasáže knihy Daniel jsou napsány v aramejštin, ne v hebrejštin. Protože Daniel, jak víte, byl služebníkem babylonského krále. Takže Ježíš mluvil aramejsky. A tady se píše, že je nazval apoštoly. Slovo apoštol je odvozené od eckého apostolos. A toto slovo, dá se íct, znamená posel. Apostolos znamená posel. Jenže jaké to bylo slovo, kterým je Ježíš nazval? On je totiž nenazval apoštoly, protože mluvil aramejsky, a toto je ecké slovo. Takže jak je vlastn nazval? Zajímavé. To pvodní slovo nebylo ecké, ale aramejské. To slovo je šalía. Množné íslo je šeluhim. Takže šeluhim jsou apoštolové. A toto slovo bylo mezi Židy pomrn známé. Nebylo to nic nového, Ježíš nepišel s ním úpln novým. Nevymyslel úpln nové slovo, novou instituci. Ne, použil nco, co Židé znali. Šeluhim, apoštolové, nebo šalíah, apoštol, byl lovk, který ml v rukách papír, a na nm byla napsaná plná moc. Když vám nkdo dá plnou moc a podepíše to, tak mžete strašn moc vcí. Zastupujete toho lovka. Teba te jsem tátovi podepisoval plnou moc, aby mohl jednat za m v zastoupení ohledn ddictví po mojí mamince, která nedávno zemela. Mže v podstat vystupovat jako já, za 3

4 m. Cokoliv rozhodne, tak to je, jako kdybych to rozhodl já, protože jsem mu dal plnou moc. Mezi Židy takový lovk vyjednával teba satky. Pišel k njaké žen a nabídl jí manželství s lovkem, kterého zastupoval. Dohodl satek, a když se potom vzali a ten lovk tu ženu neml rád a chtl ji propustit, tak k ní dokonce poslal zase toho svého zástupce. Jako na rozvod. Jenže tam mohl nastat problém. Víte pro? On mohl jaksi v zastoupení rozvést toho lovka, kterého zastupoval, a ten to dokonce ani nemohl zrušit. Jakmile ten zástupce zrušil satek, pedal rozvodový lístek, on to ani nemohl vzít zpátky. Byl rozvedený. Tomu se íká plná moc. Byl to lovk, kterému ten, kdo mu dal plnou moc, pln dvoval. Totiž jinému by ji nedal. Takže to byla vc, kterou rabíni tehdy velmi dobe znali. Nebylo to nic nového. Napíklad apoštol Pavel byl apoštolem už díve, než byl spasen. Víte kdy? Když dostal povení od židovské velerady, aby zatýkal, vznil a trápil kes- any. Byl apoštolem velerady. Dostal plnou moc. Dostal dokonce papír, dostal zplnomocnní i s peetí. Takže toto byla instituce apoštol. Budu tomu íkat apoštol. A te eknu nco, co bude možná znít kacíky. Slovo apoštol se v Bibli nikdy nemlo objevit. Nikdy. eknu vám pro. Protože když pekládáte njakou knihu, teba z anglitiny, nepeložíte a neeknete: byl jsem u príra. Víte, co je prír? Kazatel. Byl jsem u príra. Je to správn? Není, že? Pro to není správn? Protože to není peložené. A má to ješt jeden dvod, pro to není správn. Když necháte prír a lidé tomu nebudou rozumt, tak jste z toho udlali instituci. Bezejmennou, bez pedstavy o tom, co znamená. Udlali jste z toho instituci. To je špatn. Takže ve všech Biblích, když tete apoštol, si pedstavte posel. U slova posel je ješt jedna vc, která trochu mate lidi. Je totiž ješt jedno slovo, které znamená posel. Andl neboli angelos. To je úpln stejný pípad. V Bibli se nikdy nemlo objevit slovo andl. Protože andl znamená posel a nkdy nevíte, jestli je mínna nebeská bytost, nebo njaký lovk se zprávou. Je to vc výkladu, ne pekladu. Te vám ukážu na pár verších, že v Bibli jsou ti druhy apoštol. Budu je poád nazývat apoštoly, abychom vdli, o em se mluví. Jsou ti druhy apoštol. Za prvé bylo dvanáct apoštol, kteí byli skuten rozdílní od ostatních. Mám pro to následující verše. Efezským 2:19-20: Aj, již tedy nejste hosté a píchozí, ale spolumšané svatých a domácí Boží, vzdlaní na základ apoštolský a prorocký, kdež jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus. Ten základ byli apoštolové a proroci. Další takový verš, který s tím souvisí, je ve Zjevení 21:14. Tam se píše o novém Jeruzalému. A zed mstská mla základ dvanácte, a na nich jména dvanácti apoštol Beránkových. Takže dvanáct apoštol Beránkových mlo 4

5 skuten výsadní postavení. Ano, apoštol je mnoho. A bylo mnoho. Pravých apoštol je mnoho. Ale tch dvanáct bylo jenom dvanáct. Mli výsadní postavení, byli zvláštní. Takže první kategorie apoštol bylo dvanáct apoštol. Druhá kategorie apoštol byli ostatní apoštolové. To znamená ti, kteí nebyli z dvanácti, ale také byli apoštolové. To byli napíklad Barnabáš, Sílas a rzní jiní, mám tady pár verš. Teba Jakub. Galatským 1:19: Jiného pak z apoštol žádného jsem nevidl než Jakuba, bratra Pán. Víte, že byli minimáln dva Jakubové. První byl Zebedev, ale o tom se tady nemluví. Tady se mluví o Jakubovi, bratru Pán, to znamená, že byl skuten píbuzný Ježíše Krista podle tla. Je tady ješt víc verš. Teba ímanm 16:7: Pozdravte Andronika a Junia, píbuzných mých a spoluvz mých, kteíž jsou vzácní u apoštol tady je u apoštol ve smyslu mezi apoštoly, opravte si to a kteíž pede mnou byli v Kristu Ježíši. Oni byli apoštolové dív než Pavel. Tak to je druhá kategorie apoštol, to znamená ostatní apoštolové. Tetí kategorie apoštol jsou apoštolové církví. A tady znovu narážíme na problém našich peklad. Druhá Korintským 8:22-23: Poslali jsme pak s nimi bratra svého, kteréhož jsme mnohokrát ve mnohých vcech zkusili, že jest pilný, a nyní mnohem pilnjší pro mnohé doufání mé o vás. Z strany Tita, tovaryš mj jest, a mezi vámi pomocník; z strany bratí našich, poslové jsou církví a sláva Kristova. Tady to slovo poslové je v originále apoštolové. Jinými slovy, i církve mohly mít svého apoštola. Apoštol byl lovk, kterému nco svili. Udlali sbírku a vybrali nkoho, kdo byl vrný, spolehlivý, kterému se opravdu dalo vit. Dali mu plnou moc. Takový lovk byl nazván apoštolem. Ten, komu je možné vit, ten, komu byla dána plná moc, a ten, kdo byl poslán, bylo mu ureno poslání. Ml úkol. Ml nco za úkol. To jsou definice apoštola. Ješt Filipenským 2:25: Ale zdálo se mi za potebné Epafrodita, bratra a pomocníka a spolurytíe mého, vašeho pak apoštola i služebníka, v poteb mé poslati k vám. Mám takový pocit, že by se verš našlo víc, ale mám tady tyto dva jako píklady. Tak to jsou vlastn ti druhy apoštol. Te se vás zeptám, jaký rozdíl je mezi slovy angelos a apostolos? Angelos je messenger. To znamená doruovatel, pošák. Ale takový archandl Gabriel jako pošák? To je zvláštní pedstava. Když se takový pošák jako Gabriel ped vás postaví, tak jdete na kolena. A pesto je nazván pouze angelos. Nikdy nebyl nazván apostolos. ím to je? Protože Gabriel ml vždycky jenom zprávu. Jednu zprávu. Jinými slovy, Ježíš nazval svoje uedníky daleko vyšším a silnjším termínem než Božího andla Gabriela. Protože apostolos 5

6 znamená zástupce. Posel je píliš slabé slovo. I zplnomocnnec je slabé slovo. Protože to ješt poád nemusí znamenat zástupce. To slovo bylo mnohem silnjší než zplnomocnnec. A práv proto Ježíš svým apoštolm íká: Kdo vás pijímá, m pijímá. Kdo vás odmítá, m odmítá. (Mat 10:40) Zkuste si to vztáhnout na sebe, jestli v sob máte takovou autoritu. Jestli odmítáš m, odmítáš Krista. Kdo odmítá Krista co to znamená? Že zahyne. To je velmi silná e. Apoštol Pavel na jiném míst íká 2. Korintským 5:20: Protož my na míst Kristov poselství djíce, jako by Bh skrze nás žádal, prosíme na míst Kristov, smite se s Bohem. Na míst Kristov a znovu na míst Kristov. V jedné vt dvakrát. Apoštol je zástupce. Ježíš dal svým uedníkm obrovskou zodpovdnost. Ježíš na nkolika místech íká: Amen pravím vám: Cožkoli svížete na zemi, bude svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. (Mat 18:18) Víte, tato vc byla docela známá. Mezi rabíny se tato vta používala docela asto a znamenala zakázat, nebo povolit. Cokoli rabín svázal, tak to zakázal. ekl, že to je nelegální. Takže Ježíš íká svým uedníkm, že jim dává moc svazovat na zemi a rozvazovat na zemi, a že dokonce to, co tady na zemi rozvážou a svážou, bude Bh v nebi brát stejn. A to je velmi silná vc. On jim v podstat ekl: Na vás záleží, co je správn, a co špatn. Protože jim svil svoje uení. Už vás nenazývám služebníky, ale páteli. Protože všechno, co jsem vdl, jsem vám dal. 3 Pedal jsem vám to, máte to v sob. Jenom to pedávejte dál. Ute všechny národy zachovávat moje pikázání. Ježíš jim ekl: Vy jste základy církve. Vy jste lidé, které jsem vyuoval ti a pl let, vy jste vidli mj život. Vy jste vidli, jak jsem chodil, jak jsem uzdravoval. Vy jste poznali moje smýšlení. A proto vám dávám klíe království nebeského. Jestli vy otevete, lidé vejdou. Jestli vy zamknete, lidé nevejdou. Ježíš jim dal obrovskou zodpovdnost a oni si to dobe uvdomovali. Dobe si to uvdomovali. Tím, že je nazval apoštoly, je nazval svými zástupci na zemi. Dal jim obrovskou moc, obrovskou autoritu. Víte, že se píše, že je svolal, vkládal na n ruce a pedal jim svou autoritu. (Mat 10:1) Pedal jim právo a moc. Pedal jim dv vci: právo a moc. On jim dal v podstat moc soudit. Píše se, že pijde doba, kdy budou soudit dvanáctero pokolení Izraele. (Mat 19:28) To je pesn ta moc. Jenom Ježíš byl soudce. A on to pedal svým uedníkm. Tm dvanácti. 3 Jan 15:15 Již vás nebudu více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by inil pán jeho. Ale vás jsem nazval páteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám. 6

7 Otázka: Jak to bylo s Jidášem? To je zajímavá otázka. Jak jste mohli slyšet, tak ve Zjevení se píše, že tch základ bylo skuten dvanáct. (Zj 21:14) Tudíž ten jeden byl nahrazen. Jenom je otázka kým. Ve Skutcích se píše, že apoštol Petr správn pochopil, že Jidáš má být nahrazen nkým jiným. (Sk 1:15-26) Citoval tam verš ze Žalmu 109, že úad jeho vezmi jiný. Je jenom otázka, jestli Matj byl skuten apoštol. Rád bych ekl, že si myslím, že Matj nebyl jedním z dvanácti, a mám pro to pomrn pádný argument. Je v 1. Korintským 15. Tady je totiž jeden z hlavních argument, respektive on není jenom tady, ale rád bych to pe- etl, protože to pomrn hezky vysvtluje, jak se apoštol Pavel stal apoštolem Ježíše Krista. Pipomínám pak vám, bratí, evangelium, kteréž jsem zvstoval vám, kteréž jste i pijali, v nmž i stojíte, skrze kteréž, (jestliže, kterak jsem vám kázal, v pamti máte,) i spasení béete, le byste na darmo uvili. Vydal jsem zajisté vám nejpednji, což jsem i vzal, že Kristus umel za híchy naše podlé Písem, a že jest pohben, a že vstal z mrtvých tetího dne podlé písem, a že vidín jest od Petra, potom od dvanácti. Potom vidín více než od ptiset bratí spolu, z nichž mnozí ješt živi jsou až dosavad, a nkteí zesnuli. Potom vidín jest od Jakuba, potom ode všech apoštol. Nejposléze pak ze všech, jako nedochdeti, ukázal se i mn. Nebo já jsem nejmenší z apoštol, kterýž nejsem hoden slouti apoštol, protože jsem se protivil církvi Boží. Ale milostí Boží jsem to, což jsem, a milost jeho ve mn daremná nebyla, ale hojnji, než oni všickni, pracoval jsem, a však ne já, ale milost Boží mn pítomná. Toto je v podstat shrnutí toho, kdo byl apoštol Pavel a co znamená být apoštol. Rozvedu to. Za prvé apoštol Ježíše Krista je ten, který vidl vzkíšeného Krista. Nemže být Jeho apoštolem, aniž by vidl vzkíšeného Krista. Pro? Protože je svdek vzkíšení. Ježíš jasn íká: Budete mi svdky. Tady, tam, až na konec svta. (Sk 1:8) Budete mi svdky. Svdky vzkíšení. Jinými slovy, apoštol je svdek vzkíšení. Ten, kdo vidl Krista, že je živý. Za druhé se tady píše respektive nepíše, ale když Pavel íká, že se Ježíš ukázal i jemu, je v tom jedna pomrn podstatná vc. Znamená to, že byl poslán. Apoštol musí být poslán. Možná to zní jednoduše, ale ono je poteba vdt, kým je lovk poslán. Je poteba být poslán Ježíšem Kristem. Když si petete dopisy, napíklad zrovna Efezským, tak Pavel nepíše: Pavel apoštol svatým, kteí jsou v Efezu. On píše: Pavel apoštol Jezukristv a skrze vli Boží. To jsou velmi dležité vci. Protože Pavel íká: Já nejsem jen tak ledajaký posel kohosi. Jsem posel Ježíše Krista. Pro jsem vynechal skrze vli Boží? Protože on jenom zdrazuje, že to je vle Boží. Že byl povolaný a poslaný skrze vli Boží. A když si 7

8 petete jakýkoliv jiný list, napíklad list Galatským Víte, že napíklad v Galácii apoštol Pavel pomrn hodn obhajuje svoje apoštolství. Poslouchejte: Pavel apoštol, (ne od lidí, ani skrze lovka, ale skrze Jezukrista, a Boha Otce, kterýž jej vzkísil z mrtvých.) To je samo o sob vypovídající. Pavel íká: Nejsem poslán lidmi. Ne od lidí, ani skrze lovka. Vidíte, Pavel byl Hebrejec. Opakuje to samé, co ekl ped chvilkou ne od lidí, ani skrze lovka. Všimnte si, že i apoštol Pavel mnohokrát v druhé ásti vty opakuje tu první. Podle toho mžete výborn studovat Písmo, protože zjistíte, že nkterá slova jsou synonymní, popípad se vysvtlují navzájem. Ani ne od lidí, ani skrze lovka, ale skrze Jezukrista a Boha Otce, který Jej vzkísil z mrtvých. Který Jej vzkísil z mrtvých pro to tady íká? Protože apoštol znamená svdek vzkíšení. Pavel to ml na mysli, že je svdek vzkíšení. Další vc, kterou bych chtl íct, je, že apoštol má poslání. Neexistuje apoštol bez poslání. Jinými slovy, když njaký lovk, napíklad se bude jmenovat Julius, byl vybraný církví v ím, aby donesl sbírku, kterou uinili ímští bratí na chudé v Jeruzalém, je nazýván apoštolem té církve. Ten lovk byl poslaný, dejme tomu, v doprovodu apoštola Pavla do Jeruzaléma, aby tu sbírku pedal. Když se vrátí zpátky do svého sboru, je ješt apoštol? Není. Dokonce už není ani apoštol své církve. Protože splnil svoje poslání. Jinými slovy, apoštol nemusí být nco, co platí napo- ád. To není termín úadu. To je termín, který oznauje lovka, který má úkol. A dokud ten úkol nevykoná, je apoštol. Jinými slovy, když se uedníci vrátili potom, co nkde kázali Ježíš je vysílal po dvou, nejdív vyslal dvanáct, potom vyslal tch sedmdesát když se vrátili, tak už nebyli apoštolové. Mžete si peíst v Bibli, že už se tak nechovali. Když se vrátili k Ježíši, tak v tu chvíli jako kdyby ztratili své poslání. Protože ho splnili. Oni už kázali. Ale když byl potom Ježíš vzkíšen, tak jejich poslání obnovil. Zase je poslal. To znáte všichni. Jak se tomu íká v církvích? Velké poslání. Tomu se íká velké poslání. To je totiž nco, co Ježíš už nezrušil a co apoštolm zstalo. Apoštolové navždy. Pedtím to bylo na zkoušku. Takže te si peteme nco o velkém poslání. A pistoupiv Ježíš, mluvil jim ka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, ute všecky národy, ktíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. uíce je zachovávati všecko, což jsem koli pikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všeckny dny, až do skonání svta. Amen. (Mat 28:18-20) Když jsem se znovuzrodil, tak jsem v církvi vlastn od zaátku slýchal uení o velkém poslání. Celou dobu jsem se snažil kázat evangelium. Pamatuji si, jak jsem vždycky veer vyšel z internátu, hledal jsem njaké lidi a snažil se 8

9 jim svdit, protože jsem to bral vážn. Uili m, že velké poslání je dané všem lidem, tudíž kdo nekáže, tak je vinen krví tch lidí. Byla mi pedkládána rzná podobenství o lidech v hoícím dom. Když jim neukážete cestu, zahynou. A vy za to mžete, pjdou do pekla kvli vám. To jsem slýchával. Pomrn asto a hodn m to trápilo. Hodn m to trápilo, protože ten dar nemám. Nemám ten dar. Vím, že jsou lidé, kteí ten dar mají, ale já jsem se v tom strašn trápil, protože ten dar nemám. Mžu se za lidi modlit. Když mi pivedete nkoho, kdo uvil, já ho vyuím. Ale nedokážu ho pivést k víe. Skrze m se obrátil pouze jeden jediný lovk. Bratr, o kterém jsem si v život nemyslel, že se obrátí. Ten jediný se obrátil. A zstal. Te je nkde v Kesanských spoleenstvích. Jediný. Dodneška m to trápí. Ale každý z nás má jiný dar. A být apoštolem je dar. To není nco, co si lovk vymyslí. Tak jako nkteí lidé nemžou být uitelé, tak nkteí nemžou být evangelisté. Popíšu to. V ímanm 10:15 se píše: A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jinými slovy, apoštol musí být poslán. A pro o tom te mluvím a pro jsem to dal do souvislosti s apoštolem? Víte, a se díváte do kteréhokoli evangelia a na kterékoliv místo Písma, tak pikázání, aby šli a zvstovali evangelium, bylo dané víte komu? Apoštolm. Nebylo dané celé církvi. íkám to s plným vdomím. Nebylo dané celé církvi. Kdyby totiž bylo, tak celá církev v Jeruzalém hešila. Protože zstávali v Jeruzalém a jenom dvanáct apoštol kázalo. Víte, kolik tam bylo tisíc lidí, kteí uvili v Krista? Scházeli se v chrámu a modlili se, ano. Ale kdo z nich kázal evangelium? Apoštolové. Protože oni to dostali za úkol. Jenom dvanáct apoštol kázalo. Popípad ti, které Bh povolal, jako byl Filip. Bratí, které Bh vyložen povolal. O Filipovi se potom mluví jako o evangelistovi. Jako o lovku, který byl poslán s evangeliem. Jinými slovy, velké poslání skuten nebylo dané církvi. Víte, co bylo dané církvi? Církvi bylo dané to, co je napsané v 1. Petrov 3:15: Ale Pána Boha posvcujte v srdcích svých. Hotovi pak bute vždycky k vydání potu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z nadje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní. Toto bylo dané celé církvi. To je trochu jiné, že? Takže sláva, já se nemusím sbalit a jít kázat nkam do Afriky. Nemusím kázat evangelium všemu stvoení, jako to dlali apoštolové. Protože to stejn neumím. Ale mám být pipraven hotovi pak bute vždycky k vydání potu všelikému. Pozor ale! To slovo hotovi neznamená být pipraven ve smyslu, že si to petu a budu vdt. Hotov znamená být ochotný. Být pipraven v srdci, v duchu. Být hotovi znamená být vždycky pipraveni, netrpliv oekávat. Proto tam kralití 9

10 nepekládají být pipraveni, ale hotovi. To slovo znamená víc než být pipraveni. Být hotov znamená, že po tom toužím. To neznamená, že mi to je v podstat jedno. To je špatn. Být hotov znamená, že po tom toužím. Že to chci. Že se o to peru. Že se za to modlím. Pane, kde je nkdo, kdo mže slyšet? Pive m k nmu, pive mi ho! Chci mu íct evangelium! Takoví lidé, kteí to mají v srdci, bývají nejlepší evangelisté. A my jsme ti, kteí to mají mít na srdci. To je velké poslání církve. Všech. Mít to na srdci. Milovat lidi a modlit se za n. Ale neznamená to, že se zvednu a zanu kázat evangelium nkde na podiu, protože ten dar nemám. Ne všichni jsou apoštolové, ne všichni jsou pastýi, dokonce ne všichni jsou uitelé, a tak dále. (1Kor 12:29) Každý svj vlastní dar od Boha má. A nemžu íct, že jsem ucho, tak nejsem z tla. (1Kor 12:16) A tak dále. Mohl bych tady citovat další verše, co s tím souvisí. Jinými slovy, toto je velké poslání církve: Hotovi bute. Vrátím se te ješt k Boží zbroji. Víte, že se píše, že máme být obutí ím? Ne evangeliem, ale pipraveností evangelia pokoje. (Ef 6:15) To je zase velký rozdíl. Protože kdybych byl obut evangeliem, tak jsem apoštol. Nedlám nic jiného. Protože to jsou moje boty, ve kterých chodím od rána do veera. Ne, tam se píše o pipravenosti a je tam stejné slovo být hotovi. To jsou moje boty. Jsem neustále hotov, pipraven. Bože, kde mžu nkomu svdit, kde mi koho pivedeš? To znamená být obut být vždy pipraven. Jako skauti. Být vždy pipraven. Rád bych ekl ješt jednu vc, která je docela dležitá. Víte, jednou vyprávl bratr Cecil, jak pro nj poslali, aby nkde kázal, a Bh mu ekl: Bž a kaž v tom sboru evangelium. Když kázal, pišel njaký lovk, který byl posedlý, a chtl ho zabít. Ten lovk se k nmu ale vbec nedostal, Bh ho zabil dív, než se k nmu dostal. Na míst ho zabil. To se bratru Cecilovi stalo. Komentoval to slovy: Víte, když jste poslaní, tak se nebojte. Ono totiž s každým posláním pichází autorita, pichází zplnomocnní, moc. Když nejste poslaní, nemáte moc. To spolu velmi souvisí. Jinými slovy, je mnoho lidí, kteí nebyli poslaní, ale kážou evangelium. Ti brati se trápí. Hrozn se trápí. Já to vím, protože jsem se taky trápil. A dokonce mžete mít dar, být evangelista, a stejn se mžete trápit, protože nejste poslaní. Teprve když jste poslaní, máte moc. eknu vám, pro je to takový problém v církvích. Protože si za prvé myslí, že velké poslání je pro všechny obecn, že to je obecný píkaz. To je chybné uení. A za druhé, ono je totiž docela složité hledat Boží hlas. lovk musí slyšet Boha, aby byl poslán. A to není tak jednoduché. lovk totiž musí Boha hledat, musí se modlit, aby byl poslán. To je ta druhá vc. 10

11 Hrozn dležitá. Jinými slovy, nkdy je lepší zstat na míst, sednout si a modlit se. A prosit Boha, aby m poslal. Prosit Boha, aby spasil lidi. Myslím, že jednu vc nedláme. Když Ježíš vysílal svoje uedníky, tak jim ekl jednu dležitou vc: Proste Pána žn, a vypudí dlníky na svou že. (Luk 10:2) Mnoho lidí se sice chce stát dlníky, ale už neprosí Pána zn. Myslí si, že už byli posláni velkým posláním. Ale to je velká chyba, oni nebyli posláni. Poslán totiž musí být každý zvláš, sám za sebe. Musíme být poslaní. Ježíš nás nepošle, pokud to nebudeme mít na srdci. Nkdy se modlíme za lidi, aby je Bh spasil, ale nemáme je na srdci. Nemáme je dostaten rádi, abychom za n skuten bojovali, aby nám o n opravdu šlo. Nkdy mám tendenci modlit se za celý svt, ale mn o nj nejde. A Bh teba po m chce, abych se modlil za svého souseda. Nemusíš spasit celý svt. Staí, když spasíš souseda, když ho budeš mít rád. O toho souseda se postarám já a o dalšího souseda se postará zbytek církve. Musíme být posláni a musíme o to žádat. Budeme poslaní pouze tehdy, když to budeme mít na srdci. Když budeme Boha milovat. Takže každý z nás mže být apoštol. Totiž když vás Bh pošle, v tu chvíli je z vás apoštol. Se vším všudy. A v tu chvíli máte klíe království nebeského. Vy otvíráte, vy zavíráte. To je docela hodn dležitá pozice. Velké poslání bylo eeno apoštolm. Matouš 28:16-20, Marek 16:14-15, Skutky 1:1-2, které bych rád peetl: První zajisté knihu sepsal jsem, ó Teofile, o všech vcech, kteréž zaal Ježíš i initi i uiti. Až do toho dne, v nmž dav pikázání apoštolm, kteréž byl skrze Ducha svatého vyvolil, vzhru vzat jest. Nikomu jinému pikázání nedal. Tady je to erné na bílém. Dav pikázání apoštolm. Je poteba si to uvdomit. Jinak se budete trápit, jako jsem se trápil já. Každý z nás má svj vlastní dar. Ale každý z nás je zodpovdný za to, jaké má své vlastní srdce vi lidem. Jestli je jeho srdce hotové. Pipravené milovat lidi. A te zpátky k Matjovi. Když se píše o volb Matje Matj nebyl poslán. Byl vylosován. On sice vidl vzkíšeného Krista, byl vyuován Kristem, ale nebyl Kristem poslán. A proto nemže být Kristv apoštol. Já si doopravdy myslím, že to byla chyba. Že na tch dvanácti základech opravdu neuvidíme jméno Matje. Víte, Písmo nám nkdy oznamuje njakou událost z historie, ale neíká nám, jestli to, co se stalo, bylo dobe, nebo špatn. Pokud to Bh sám v Písmu nekomentuje, tak to je na nás a na naší schopnosti slyšet Boha. Jsem pesvden o tom, že Pavel je ta vyvolená nádoba. Ale Pavel si to nemyslel. On to na mnoha místech v Písmu jasn íká, že je nedochde. Že ani není hoden se nazývat jménem apoštol. Tím titulem. On si to nemyslel. Ale já osobn vím tomu, 11

12 že on byl ten apoštol pohan. A že ml takové zmocnní, které nikdo z apoštol neml. Takové porozumní Písmu. Nakonec ješt petu jeden verš: Muži bratí, íká Petr v 1. kapitole Skutk, musilo se naplniti písmo to, kteréž pedpovdl Duch svatý skrze ústa Davidova o Jidášovi, kterýž byl vdce tch, kteíž jímali Ježíše. Nebo byl piten k nám, a byl došel losu pisluhování tohoto. Bratí, tte Roháka. Já se omlouvám, že to pipomínám, ale bratí kralití tady úpln smazali jednu vc, která je dležitá. Byl piten k nám, a byl došel eknu to úpln špatn biskupství tohoto. Tam je slovo episkopos, což se v nkterých Biblích pekládá jako biskupství, jako biskup. Což znamená dohlížitel nebo strážce, ochránce. Nkdy i vládce, nkdy to znamená i úedník. Slovo episkopos se užívalo normáln v eckém úednickém systému. V ím. Jinými slovy, apoštol byl taky takový biskup, episkop. Pro to íkám? Protože vidím jednu chybu, která je v našich Biblích. A sice snahu lovka udlat instituci z neho, co je služba. Co je spíš úkol, co je spíš poslání než úad. Tady jsem vám ekl, že apoštol je biskup, a už v tom máme zmatek. Takových zmatk je tam spoustu, pokud hledáte v Bibli njaký úad. Myslím si, že je poteba íst Písmo jako studium, musíme íst Bibli s porozumním. Vím, že v Písmu je spousta poklad, které tam ekají na to, až je lovk vykope. Ale je poteba se zastavit. Víte, nkdy teme a nerozumíme tomu, tak teme dál a doufáme, že tomu dál porozumíme. Ale co když po nás Bh chce, abychom nejenom etli, ale i zpytovali Boží slovo? A to je slovo, které tam je pímo použité. Že máme zpytovat, ptát se, doptávat. Hledat, bádat. Vzít mikroskop a studovat. To znamená slovo zpytovat. Zpytovali, ptali se na každý den, jestli to, co uí Pavel, je pravda viz Skutky 17:11. Takže když si petu njaký verš a momentáln nevím, co znamená, buto si budu íst dál to mže být taky správn, pro ne nebo se zastavím a budu studovat, zeptám se, co to znamená. A potom vám doporuuji vzít si slovník, njaký dobrý slovník, podívat se, co to slovo znamená a kde je použité. Opravdu, zkuste studovat Písmo. Nejenom ho íst. Nkdy nestaí slovo peíst a vzít si z celkového kontextu, co to znamená. Nkdy je poteba se zahloubat do jednoho verše a studovat jeden verš. Pamatuji si, jak jednou bratr Martin íkal: Já kolikrát skoním na jednom verši, a nemžu se hnout dál. To totiž ukazuje nco v srdci lovka. Na touhu porozumt. Porozumt Bohu. A víte, když porozumíte jednomu verši úpln, správn, garantuji vám, že vám to dá víc, než když petete dv kapitoly bez porozumní. Opravdu. 12

13 Víte, že Hospodin ekl Jozuovi, že má rozjímat nad tím slovem. 4 To slovo rozjímat znamená mumlat. To je pesn to, co dlají Židé u zdi nák. To je ono. To slovo v hebrejštin znamená mumlat. Víte pro? Protože to totiž vyžaduje všechny smysly. Bh dal lovku pt smysl. Pro nepoužít všech pt? On je v tom totiž takový zajímavý princip. Ušima slyš, oima dívej, srdcem pochop. Je poteba zapojit všech pt smysl na to, aby lovk rozjímal o Božím slov, to znamená i ústa. Nahlas vyslovovat. Nahlas mluvit. A staí ten jeden verš. Když mu lovk skuten porozumí, tak se z toho nasytí mnohokrát víc, než kdyby etl dv kapitoly bez porozumní. Vezmte si slovník. Najdte si ve slovníku, co které slovo znamená. A najdte si to v Bibli. A uvidíte, jak se vám rozsvítí v nkterých oblastech. Jak zjistíte, co znamená slovo haleluja. Co znamená el šadaj. Co znamená svatý. Co znamená pokoj. Co znamená milost. Pokoj znamená smíení. Milost znamená píze. Haleluja znamená chvalte Hospodina, chvalte Jahveho, halelu jah. A tak dále a tak dále. Když si potom peložíte Bibli z kralitiny do eštiny, zjistíte, jak je to bohaté. Kolik tam je poklad. A další vc, kterou vám chci pipomenout, že všechno, co je v Novém zákon, je ze Starého zákona. Všechno. Vetn apoštola, jak jsme si te ukázali. Napíklad ve 2. Paralipomenon v 17. kapitole od 7. verše se píše, že léta pak tetího království svého poslal Joziáš knížata svá... a s nimi Levíty..., kteíž uili v Judstvu, majíce s sebou knihu zákona Hospodinova. Chodili pak vkol po všech mstech Judských vyuujíce lid. Tady je to slovo poslal, teba. Všechno, co je v Novém zákon, je ve Starém. Nerozdlujme ty dv knihy. Jestli to vidíme v Novém, podívejme se do Starého a uvidíme, jak to apoštolové používali. Slyšeli v tom Boha a vidli to v daleko širším kontextu. Nikdy vás neopustím, nikdy se t nezeknu, to je také ze Starého zákona. Všechny tyto verše, cokoli tam tete, i to, co by vás v život nenapadlo, to všechno je ve Starém zákon. Spojme si to dohromady a uvidíme, jaké v tom je bohatství. Takže Bh vám požehnej. 4 Jozue 1:8 Neodejde kniha zákona tohoto od úst tvých, ale pemyšlovati budeš o nm dnem i nocí, abys ostíhal a inil všecko podlé toho, což psáno jest v nm; nebo tehdáž šastný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš. Pozn.: V originále slovo pemyšlovat znamená také rozjímat nebo i meditovat. 13

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná Pěstování duchovního života Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1Tm 4,8 III. O modlitbě Naladit se k modlitbě Modlitba je jako

Více

11 SVATEBNÍ ŠAT. Týden od 5. do 11. června 2011. Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5

11 SVATEBNÍ ŠAT. Týden od 5. do 11. června 2011. Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5 Týden od 5. do 11. června 2011 11 SVATEBNÍ ŠAT Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5 Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, kteří se neřídíme

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Denní tichá chvíle listopad 2005 - prosinec 2006

Denní tichá chvíle listopad 2005 - prosinec 2006 Denní tichá chvíle listopad 2005 - prosinec 2006 Jak prožít denní tichou chvíli? V prbhu djin církve se vytvoila ada zpsob, jak vést osobní modlitbu a jak vést rozjímání. Sv. Terezie z Avily nám dává ve

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

3.3.2012 9/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

3.3.2012 9/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 3.3.2012 9/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 3. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Mary Burnsová KŘESŤANSKÝ VOJÁK Lekce pro děti mladšího školního věku (9-12 let) BOŽÍ ZBROJ

Mary Burnsová KŘESŤANSKÝ VOJÁK Lekce pro děti mladšího školního věku (9-12 let) BOŽÍ ZBROJ Poznámka: Vizuální pomůcky, které jsou součástí této lekce, je možno vybarvit, vystřihnout a nalepit na flanel, plst nebo vlisalín tak, aby držely na flanelové tabuli. BOŽÍ ZBROJ Oddíly z Písma: Ef 6,10-18;

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

(KMD Litovel) A tahle se mi líbila snad nejvíce ze všech. A tak ji máte celou!

(KMD Litovel) A tahle se mi líbila snad nejvíce ze všech. A tak ji máte celou! duben 2006 ÚVODNÍK Oldrùv zdar! Je tu mé druhé obèas! Nìkteøí dosílají ještì øešení prvních úkolù no proè ne? Dìkuji za dopisy (Vìdátorùm ze Stráže, Hrošíkùm z Vranovic, Koumákùm ze Slavkova, dìtem z Oleksovic,

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Desatero Desatero Božích přikázání zní: l. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4.

Desatero Desatero Božích přikázání zní: l. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Desatero Desatero Božích přikázání zní: l. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Vítej. Udělej si ve svém dni čas na opakované čtení daných veršů. V Přísloví je napsáno: hledej a najdeš.

Vítej. Udělej si ve svém dni čas na opakované čtení daných veršů. V Přísloví je napsáno: hledej a najdeš. Vítej Jsem moc ráda, že jsi tady s námi! Ještě než začneme tuto novou studii, chtěla bych ti říct, že zrovna za TEBE jsme se modlily! Vůbec to není náhoda, že ses přihlásila do téhle online studie Bible.

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více