KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)"

Transkript

1 KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka vybral njaká témata. Možná bych zaal tím, že když za mnou pišel, ekl: Chtl bych, abys mluvil první, a máš slovo apoštol. Chvilku jsem na nj koukal, protože jsem asi už msíc studoval slovo apoštol. Takže to pro m bylo potvrzením, že to je dobré slovo a že to mám íct. Nejdív bych peetl 1. verš z listu Efezským. Epištola svatého Pavla apoštola k Efezským. Kapitola první: Pavel apoštol Jezukristv, skrze vli Boží, svatým, kteí jsou v Efezu, a vrným v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. Ješt bych se rád pomodlil: Hospodine, moc dobe si uvdomujeme, že Tvé slovo je dobré a že Tvé slovo je živé. Ostré, ostejší než jakýkoliv me dvousený, na ob strany ostrý. Také víme, Hospodine, že Tvé slovo mžeš mluvit jen Ty. Že když ho mluví jenom lovk, tak nedá život. Nedá sílu a nedá porozumní a nedá požehnání. Hospodine, prosím T, abys požehnal svému lidu. Abys požehnal nám všem, Pane. Abys nás probudil. Abys nám otevel oi, aby ses nás dotkl. Bože, nech Tvj Duch mluví. A to není jenom teologie, ale a je to nco, co nás v duchu, v srdci, nkde uvnit piblíží k Tob a dá nám touhu po Tob. Nco, co nás obživí, nco, co nás pitáhne k Tob. Abychom po Tob víc toužili, abychom víc chtli Tebe hledat. A já vím, Pane, že je v podstat jedno, co budu mluvit, hlavn, když to bude z Tebe, hlavn když Tvj Duch to povede, hlavn když Ty to požehnáš. Protože cíl je, abychom T milovali. Abychom si T skuten zamilovali, Pane. Amen. Když jsem uvil, jedno z prvních vyuování, které jsem slyšel, bylo vyuování o lásce. Pamatuji si to dodneška. Kazatel nám íkal: Omlouvám se, ale Bh mi ekl, že mám znova mluvit o lásce. Chtl mluvit o nem jiném, a Bh mu to nedovolil. Pamatuji si, že íkal: Víte, vaše láska k Bohu se mí vaší láskou k Božímu slovu. Nepamatuji si pesn, z kterého místa v Písmu vycházel, ale vím, že tohle kázal. Pokud milujete Boží slovo, milujete Boha. Pokud milujete Boha, milujete Boží slovo. Jedno bez druhého nejde. Nemžete milovat Boha, a nemilovat Jeho 1

2 slovo. To nejde. Já to potvrzuji. Svým životem, svými touhami potvrzuji, že je to pravda. Nemžete milovat Boha, pokud nemilujete Jeho slovo. A obrácen. Nemžete milovat Jeho slovo, pokud nemilujete Boha. Jedno bez druhého není možné. Takže to vezmu trochu zeširoka. Když se mluví o slovu apoštol, napadá m toho spousta. Zanu veršem, který jsme zpívali ve chvále o tom, že Ty jsi m oblékl rouchem spasení a piodl m pláštm spravedlnosti. Víte, že je to verš z Izaiáše? 1 Možná, že te eknu nco, co už jste slyšeli, možná eknu nco, co jste ješt neslyšeli, a možná eknu nco, co jste slyšeli, a neuvdomili si to. Je to hebrejský paralelismus. Uí se to na veškerých biblických školách. Je to snad jediná vc, kterou si z biblické školy pamatuji, protože je to pravda. První ást verše íká njakou vc a druhá ást toho verše íká totéž, ale jinými slovy. Popípad k tomu nco pidá nebo ubere nebo tam dá protiklad. To znamená, že když se ekne, že m oblékl rouchem spasení a piodl m pláštm spravedlnosti, tak za prvé roucho i pláš ukazují na to, že se mluví o tom samém, o njakém obleení. A za druhé z toho mžete usoudit, že spasení a spravedlnost spolu velmi, ale velmi souvisí. Buto druhá ást verše íká pímo to samé, nebo k první ásti nco pidává. To je hebrejský paralelismus. Když to lovk zpívá nebo te, tak si to ani neuvdomí. Mn to v podstat došlo, až když jsem o tom tady mluvil. Pokud je Kristus naše spravedlnost, tak co je ta vc, která lovka spasí, než Jeho spravedlnost? Víte, Bh nemže spasit nespravedlivého! Protože Bh je spravedlivý. Bh je spravedlivý soudce, a proto neospravedlní bezbožného. A tudíž, v em je naše spasení? Ve spravedlnosti. Jedin ve spravedlnosti. Abychom byli spaseni, musíme být spravedliví. Jakým zpsobem mže být lovk spasen? Jakým zpsobem mže být lovk spravedlivý? Tím, že pijme Boží spravedlnost. Je jasn napsáno, že On se nám stal spasením, spravedlností a posvcením od Boha. 2 Kristus je naše spravedlnost. Je to dar. Nco, co je darované. Nco, co si mžu v každé chvíli, i ve chvíli, kdy zheším, nárokovat. Protože je mi to dáno. Je mi to nabízeno a Bh touží po tom, abych to pijal. On je naše spravedlnost. To je jedna vc, kterou jsem chtl íct. 1 Izaiáš 61:10 Velice se budu radovati v Hospodinu, a plésati bude duše má v Bohu mém; nebo mne oblékl v roucho spasení, a pláštm spravedlnosti piodl mne jako ženicha, kterýž se strojí ozdobn, a jako nevstu okrašlující se ozdobami svými Korintským 1:30 Vy pak jste z nho v Kristu Ježíši, kterýž uinn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvcení, i vykoupení. 2

3 Druhá vc, která z toho vyplývá, je, že všechno, co vidíte v Novém zákon, je ve Starém zákon. Víte, nkdy vnímáme ty dv knihy oddlen. Starý zákon a Nový zákon. Starý jako nco, co neplatí, nefunguje, nemá dneska zas takový význam, a Nový jako nco, o em se mluví, co je aktuální. Jenže když se podíváme na to, co jsme dneska zpívali, mluvili, citovali, všechno je to ve Starém zákon. Úpln všechno. Veškeré verše všechna sláva lovka je jako tráva, (1Pt 1:24) a tak dále, všechny tyto verše jsou ve Starém zákon. (Ž 103:15; Iz 40:6-7) Chtl bych vás povzbudit k tomu, abyste si to spojili. Abyste si spojili Nový zákon se Starým. Te mluvím o Bibli. O Písmu. Protože když te budu mluvit o apoštolovi, budu kupodivu mluvit ze Starého zákona. Slovo apoštol je totiž starozákonní slovo. I když ho ve Starém zákon nevidíte napsané. Rád bych vám peetl jeden verš, Lukáš 6:13. Zanu od 12. verše: I stalo se v tch dnech, vyšel na horu k modlení. I byl tam pes noc na modlitb Boží. A když byl den, povolal uedlník svých, a vyvolil z nich dvanácte, kteréž i apoštoly nazval. Šimona... Takže Ježíš vyšel na horu, povolal své uedníky, vyvolil z nich dvanáct a nazval je apoštoly. Te se nabízí jednoduchá otázka. Jakou eí mluvil Ježíš? Aramejsky. Aramejština byla babylonský jazyk. Byl to jazyk Babylonu, tak se mluvilo v Babylonu. Když se Židé vrátili z Babylonu, tak už pomalu neumli hebrejsky, ale umli aramejsky. Dokonce i nkteré pasáže v Písmu jsou napsány aramejsky, ne hebrejsky. Aramejština sice byla píbuzný jazyk s hebrejštinou, ale byla pece jen trochu jiná. Teba nkteré pasáže knihy Daniel jsou napsány v aramejštin, ne v hebrejštin. Protože Daniel, jak víte, byl služebníkem babylonského krále. Takže Ježíš mluvil aramejsky. A tady se píše, že je nazval apoštoly. Slovo apoštol je odvozené od eckého apostolos. A toto slovo, dá se íct, znamená posel. Apostolos znamená posel. Jenže jaké to bylo slovo, kterým je Ježíš nazval? On je totiž nenazval apoštoly, protože mluvil aramejsky, a toto je ecké slovo. Takže jak je vlastn nazval? Zajímavé. To pvodní slovo nebylo ecké, ale aramejské. To slovo je šalía. Množné íslo je šeluhim. Takže šeluhim jsou apoštolové. A toto slovo bylo mezi Židy pomrn známé. Nebylo to nic nového, Ježíš nepišel s ním úpln novým. Nevymyslel úpln nové slovo, novou instituci. Ne, použil nco, co Židé znali. Šeluhim, apoštolové, nebo šalíah, apoštol, byl lovk, který ml v rukách papír, a na nm byla napsaná plná moc. Když vám nkdo dá plnou moc a podepíše to, tak mžete strašn moc vcí. Zastupujete toho lovka. Teba te jsem tátovi podepisoval plnou moc, aby mohl jednat za m v zastoupení ohledn ddictví po mojí mamince, která nedávno zemela. Mže v podstat vystupovat jako já, za 3

4 m. Cokoliv rozhodne, tak to je, jako kdybych to rozhodl já, protože jsem mu dal plnou moc. Mezi Židy takový lovk vyjednával teba satky. Pišel k njaké žen a nabídl jí manželství s lovkem, kterého zastupoval. Dohodl satek, a když se potom vzali a ten lovk tu ženu neml rád a chtl ji propustit, tak k ní dokonce poslal zase toho svého zástupce. Jako na rozvod. Jenže tam mohl nastat problém. Víte pro? On mohl jaksi v zastoupení rozvést toho lovka, kterého zastupoval, a ten to dokonce ani nemohl zrušit. Jakmile ten zástupce zrušil satek, pedal rozvodový lístek, on to ani nemohl vzít zpátky. Byl rozvedený. Tomu se íká plná moc. Byl to lovk, kterému ten, kdo mu dal plnou moc, pln dvoval. Totiž jinému by ji nedal. Takže to byla vc, kterou rabíni tehdy velmi dobe znali. Nebylo to nic nového. Napíklad apoštol Pavel byl apoštolem už díve, než byl spasen. Víte kdy? Když dostal povení od židovské velerady, aby zatýkal, vznil a trápil kes- any. Byl apoštolem velerady. Dostal plnou moc. Dostal dokonce papír, dostal zplnomocnní i s peetí. Takže toto byla instituce apoštol. Budu tomu íkat apoštol. A te eknu nco, co bude možná znít kacíky. Slovo apoštol se v Bibli nikdy nemlo objevit. Nikdy. eknu vám pro. Protože když pekládáte njakou knihu, teba z anglitiny, nepeložíte a neeknete: byl jsem u príra. Víte, co je prír? Kazatel. Byl jsem u príra. Je to správn? Není, že? Pro to není správn? Protože to není peložené. A má to ješt jeden dvod, pro to není správn. Když necháte prír a lidé tomu nebudou rozumt, tak jste z toho udlali instituci. Bezejmennou, bez pedstavy o tom, co znamená. Udlali jste z toho instituci. To je špatn. Takže ve všech Biblích, když tete apoštol, si pedstavte posel. U slova posel je ješt jedna vc, která trochu mate lidi. Je totiž ješt jedno slovo, které znamená posel. Andl neboli angelos. To je úpln stejný pípad. V Bibli se nikdy nemlo objevit slovo andl. Protože andl znamená posel a nkdy nevíte, jestli je mínna nebeská bytost, nebo njaký lovk se zprávou. Je to vc výkladu, ne pekladu. Te vám ukážu na pár verších, že v Bibli jsou ti druhy apoštol. Budu je poád nazývat apoštoly, abychom vdli, o em se mluví. Jsou ti druhy apoštol. Za prvé bylo dvanáct apoštol, kteí byli skuten rozdílní od ostatních. Mám pro to následující verše. Efezským 2:19-20: Aj, již tedy nejste hosté a píchozí, ale spolumšané svatých a domácí Boží, vzdlaní na základ apoštolský a prorocký, kdež jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus. Ten základ byli apoštolové a proroci. Další takový verš, který s tím souvisí, je ve Zjevení 21:14. Tam se píše o novém Jeruzalému. A zed mstská mla základ dvanácte, a na nich jména dvanácti apoštol Beránkových. Takže dvanáct apoštol Beránkových mlo 4

5 skuten výsadní postavení. Ano, apoštol je mnoho. A bylo mnoho. Pravých apoštol je mnoho. Ale tch dvanáct bylo jenom dvanáct. Mli výsadní postavení, byli zvláštní. Takže první kategorie apoštol bylo dvanáct apoštol. Druhá kategorie apoštol byli ostatní apoštolové. To znamená ti, kteí nebyli z dvanácti, ale také byli apoštolové. To byli napíklad Barnabáš, Sílas a rzní jiní, mám tady pár verš. Teba Jakub. Galatským 1:19: Jiného pak z apoštol žádného jsem nevidl než Jakuba, bratra Pán. Víte, že byli minimáln dva Jakubové. První byl Zebedev, ale o tom se tady nemluví. Tady se mluví o Jakubovi, bratru Pán, to znamená, že byl skuten píbuzný Ježíše Krista podle tla. Je tady ješt víc verš. Teba ímanm 16:7: Pozdravte Andronika a Junia, píbuzných mých a spoluvz mých, kteíž jsou vzácní u apoštol tady je u apoštol ve smyslu mezi apoštoly, opravte si to a kteíž pede mnou byli v Kristu Ježíši. Oni byli apoštolové dív než Pavel. Tak to je druhá kategorie apoštol, to znamená ostatní apoštolové. Tetí kategorie apoštol jsou apoštolové církví. A tady znovu narážíme na problém našich peklad. Druhá Korintským 8:22-23: Poslali jsme pak s nimi bratra svého, kteréhož jsme mnohokrát ve mnohých vcech zkusili, že jest pilný, a nyní mnohem pilnjší pro mnohé doufání mé o vás. Z strany Tita, tovaryš mj jest, a mezi vámi pomocník; z strany bratí našich, poslové jsou církví a sláva Kristova. Tady to slovo poslové je v originále apoštolové. Jinými slovy, i církve mohly mít svého apoštola. Apoštol byl lovk, kterému nco svili. Udlali sbírku a vybrali nkoho, kdo byl vrný, spolehlivý, kterému se opravdu dalo vit. Dali mu plnou moc. Takový lovk byl nazván apoštolem. Ten, komu je možné vit, ten, komu byla dána plná moc, a ten, kdo byl poslán, bylo mu ureno poslání. Ml úkol. Ml nco za úkol. To jsou definice apoštola. Ješt Filipenským 2:25: Ale zdálo se mi za potebné Epafrodita, bratra a pomocníka a spolurytíe mého, vašeho pak apoštola i služebníka, v poteb mé poslati k vám. Mám takový pocit, že by se verš našlo víc, ale mám tady tyto dva jako píklady. Tak to jsou vlastn ti druhy apoštol. Te se vás zeptám, jaký rozdíl je mezi slovy angelos a apostolos? Angelos je messenger. To znamená doruovatel, pošák. Ale takový archandl Gabriel jako pošák? To je zvláštní pedstava. Když se takový pošák jako Gabriel ped vás postaví, tak jdete na kolena. A pesto je nazván pouze angelos. Nikdy nebyl nazván apostolos. ím to je? Protože Gabriel ml vždycky jenom zprávu. Jednu zprávu. Jinými slovy, Ježíš nazval svoje uedníky daleko vyšším a silnjším termínem než Božího andla Gabriela. Protože apostolos 5

6 znamená zástupce. Posel je píliš slabé slovo. I zplnomocnnec je slabé slovo. Protože to ješt poád nemusí znamenat zástupce. To slovo bylo mnohem silnjší než zplnomocnnec. A práv proto Ježíš svým apoštolm íká: Kdo vás pijímá, m pijímá. Kdo vás odmítá, m odmítá. (Mat 10:40) Zkuste si to vztáhnout na sebe, jestli v sob máte takovou autoritu. Jestli odmítáš m, odmítáš Krista. Kdo odmítá Krista co to znamená? Že zahyne. To je velmi silná e. Apoštol Pavel na jiném míst íká 2. Korintským 5:20: Protož my na míst Kristov poselství djíce, jako by Bh skrze nás žádal, prosíme na míst Kristov, smite se s Bohem. Na míst Kristov a znovu na míst Kristov. V jedné vt dvakrát. Apoštol je zástupce. Ježíš dal svým uedníkm obrovskou zodpovdnost. Ježíš na nkolika místech íká: Amen pravím vám: Cožkoli svížete na zemi, bude svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. (Mat 18:18) Víte, tato vc byla docela známá. Mezi rabíny se tato vta používala docela asto a znamenala zakázat, nebo povolit. Cokoli rabín svázal, tak to zakázal. ekl, že to je nelegální. Takže Ježíš íká svým uedníkm, že jim dává moc svazovat na zemi a rozvazovat na zemi, a že dokonce to, co tady na zemi rozvážou a svážou, bude Bh v nebi brát stejn. A to je velmi silná vc. On jim v podstat ekl: Na vás záleží, co je správn, a co špatn. Protože jim svil svoje uení. Už vás nenazývám služebníky, ale páteli. Protože všechno, co jsem vdl, jsem vám dal. 3 Pedal jsem vám to, máte to v sob. Jenom to pedávejte dál. Ute všechny národy zachovávat moje pikázání. Ježíš jim ekl: Vy jste základy církve. Vy jste lidé, které jsem vyuoval ti a pl let, vy jste vidli mj život. Vy jste vidli, jak jsem chodil, jak jsem uzdravoval. Vy jste poznali moje smýšlení. A proto vám dávám klíe království nebeského. Jestli vy otevete, lidé vejdou. Jestli vy zamknete, lidé nevejdou. Ježíš jim dal obrovskou zodpovdnost a oni si to dobe uvdomovali. Dobe si to uvdomovali. Tím, že je nazval apoštoly, je nazval svými zástupci na zemi. Dal jim obrovskou moc, obrovskou autoritu. Víte, že se píše, že je svolal, vkládal na n ruce a pedal jim svou autoritu. (Mat 10:1) Pedal jim právo a moc. Pedal jim dv vci: právo a moc. On jim dal v podstat moc soudit. Píše se, že pijde doba, kdy budou soudit dvanáctero pokolení Izraele. (Mat 19:28) To je pesn ta moc. Jenom Ježíš byl soudce. A on to pedal svým uedníkm. Tm dvanácti. 3 Jan 15:15 Již vás nebudu více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by inil pán jeho. Ale vás jsem nazval páteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám. 6

7 Otázka: Jak to bylo s Jidášem? To je zajímavá otázka. Jak jste mohli slyšet, tak ve Zjevení se píše, že tch základ bylo skuten dvanáct. (Zj 21:14) Tudíž ten jeden byl nahrazen. Jenom je otázka kým. Ve Skutcích se píše, že apoštol Petr správn pochopil, že Jidáš má být nahrazen nkým jiným. (Sk 1:15-26) Citoval tam verš ze Žalmu 109, že úad jeho vezmi jiný. Je jenom otázka, jestli Matj byl skuten apoštol. Rád bych ekl, že si myslím, že Matj nebyl jedním z dvanácti, a mám pro to pomrn pádný argument. Je v 1. Korintským 15. Tady je totiž jeden z hlavních argument, respektive on není jenom tady, ale rád bych to pe- etl, protože to pomrn hezky vysvtluje, jak se apoštol Pavel stal apoštolem Ježíše Krista. Pipomínám pak vám, bratí, evangelium, kteréž jsem zvstoval vám, kteréž jste i pijali, v nmž i stojíte, skrze kteréž, (jestliže, kterak jsem vám kázal, v pamti máte,) i spasení béete, le byste na darmo uvili. Vydal jsem zajisté vám nejpednji, což jsem i vzal, že Kristus umel za híchy naše podlé Písem, a že jest pohben, a že vstal z mrtvých tetího dne podlé písem, a že vidín jest od Petra, potom od dvanácti. Potom vidín více než od ptiset bratí spolu, z nichž mnozí ješt živi jsou až dosavad, a nkteí zesnuli. Potom vidín jest od Jakuba, potom ode všech apoštol. Nejposléze pak ze všech, jako nedochdeti, ukázal se i mn. Nebo já jsem nejmenší z apoštol, kterýž nejsem hoden slouti apoštol, protože jsem se protivil církvi Boží. Ale milostí Boží jsem to, což jsem, a milost jeho ve mn daremná nebyla, ale hojnji, než oni všickni, pracoval jsem, a však ne já, ale milost Boží mn pítomná. Toto je v podstat shrnutí toho, kdo byl apoštol Pavel a co znamená být apoštol. Rozvedu to. Za prvé apoštol Ježíše Krista je ten, který vidl vzkíšeného Krista. Nemže být Jeho apoštolem, aniž by vidl vzkíšeného Krista. Pro? Protože je svdek vzkíšení. Ježíš jasn íká: Budete mi svdky. Tady, tam, až na konec svta. (Sk 1:8) Budete mi svdky. Svdky vzkíšení. Jinými slovy, apoštol je svdek vzkíšení. Ten, kdo vidl Krista, že je živý. Za druhé se tady píše respektive nepíše, ale když Pavel íká, že se Ježíš ukázal i jemu, je v tom jedna pomrn podstatná vc. Znamená to, že byl poslán. Apoštol musí být poslán. Možná to zní jednoduše, ale ono je poteba vdt, kým je lovk poslán. Je poteba být poslán Ježíšem Kristem. Když si petete dopisy, napíklad zrovna Efezským, tak Pavel nepíše: Pavel apoštol svatým, kteí jsou v Efezu. On píše: Pavel apoštol Jezukristv a skrze vli Boží. To jsou velmi dležité vci. Protože Pavel íká: Já nejsem jen tak ledajaký posel kohosi. Jsem posel Ježíše Krista. Pro jsem vynechal skrze vli Boží? Protože on jenom zdrazuje, že to je vle Boží. Že byl povolaný a poslaný skrze vli Boží. A když si 7

8 petete jakýkoliv jiný list, napíklad list Galatským Víte, že napíklad v Galácii apoštol Pavel pomrn hodn obhajuje svoje apoštolství. Poslouchejte: Pavel apoštol, (ne od lidí, ani skrze lovka, ale skrze Jezukrista, a Boha Otce, kterýž jej vzkísil z mrtvých.) To je samo o sob vypovídající. Pavel íká: Nejsem poslán lidmi. Ne od lidí, ani skrze lovka. Vidíte, Pavel byl Hebrejec. Opakuje to samé, co ekl ped chvilkou ne od lidí, ani skrze lovka. Všimnte si, že i apoštol Pavel mnohokrát v druhé ásti vty opakuje tu první. Podle toho mžete výborn studovat Písmo, protože zjistíte, že nkterá slova jsou synonymní, popípad se vysvtlují navzájem. Ani ne od lidí, ani skrze lovka, ale skrze Jezukrista a Boha Otce, který Jej vzkísil z mrtvých. Který Jej vzkísil z mrtvých pro to tady íká? Protože apoštol znamená svdek vzkíšení. Pavel to ml na mysli, že je svdek vzkíšení. Další vc, kterou bych chtl íct, je, že apoštol má poslání. Neexistuje apoštol bez poslání. Jinými slovy, když njaký lovk, napíklad se bude jmenovat Julius, byl vybraný církví v ím, aby donesl sbírku, kterou uinili ímští bratí na chudé v Jeruzalém, je nazýván apoštolem té církve. Ten lovk byl poslaný, dejme tomu, v doprovodu apoštola Pavla do Jeruzaléma, aby tu sbírku pedal. Když se vrátí zpátky do svého sboru, je ješt apoštol? Není. Dokonce už není ani apoštol své církve. Protože splnil svoje poslání. Jinými slovy, apoštol nemusí být nco, co platí napo- ád. To není termín úadu. To je termín, který oznauje lovka, který má úkol. A dokud ten úkol nevykoná, je apoštol. Jinými slovy, když se uedníci vrátili potom, co nkde kázali Ježíš je vysílal po dvou, nejdív vyslal dvanáct, potom vyslal tch sedmdesát když se vrátili, tak už nebyli apoštolové. Mžete si peíst v Bibli, že už se tak nechovali. Když se vrátili k Ježíši, tak v tu chvíli jako kdyby ztratili své poslání. Protože ho splnili. Oni už kázali. Ale když byl potom Ježíš vzkíšen, tak jejich poslání obnovil. Zase je poslal. To znáte všichni. Jak se tomu íká v církvích? Velké poslání. Tomu se íká velké poslání. To je totiž nco, co Ježíš už nezrušil a co apoštolm zstalo. Apoštolové navždy. Pedtím to bylo na zkoušku. Takže te si peteme nco o velkém poslání. A pistoupiv Ježíš, mluvil jim ka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, ute všecky národy, ktíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. uíce je zachovávati všecko, což jsem koli pikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všeckny dny, až do skonání svta. Amen. (Mat 28:18-20) Když jsem se znovuzrodil, tak jsem v církvi vlastn od zaátku slýchal uení o velkém poslání. Celou dobu jsem se snažil kázat evangelium. Pamatuji si, jak jsem vždycky veer vyšel z internátu, hledal jsem njaké lidi a snažil se 8

9 jim svdit, protože jsem to bral vážn. Uili m, že velké poslání je dané všem lidem, tudíž kdo nekáže, tak je vinen krví tch lidí. Byla mi pedkládána rzná podobenství o lidech v hoícím dom. Když jim neukážete cestu, zahynou. A vy za to mžete, pjdou do pekla kvli vám. To jsem slýchával. Pomrn asto a hodn m to trápilo. Hodn m to trápilo, protože ten dar nemám. Nemám ten dar. Vím, že jsou lidé, kteí ten dar mají, ale já jsem se v tom strašn trápil, protože ten dar nemám. Mžu se za lidi modlit. Když mi pivedete nkoho, kdo uvil, já ho vyuím. Ale nedokážu ho pivést k víe. Skrze m se obrátil pouze jeden jediný lovk. Bratr, o kterém jsem si v život nemyslel, že se obrátí. Ten jediný se obrátil. A zstal. Te je nkde v Kesanských spoleenstvích. Jediný. Dodneška m to trápí. Ale každý z nás má jiný dar. A být apoštolem je dar. To není nco, co si lovk vymyslí. Tak jako nkteí lidé nemžou být uitelé, tak nkteí nemžou být evangelisté. Popíšu to. V ímanm 10:15 se píše: A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jinými slovy, apoštol musí být poslán. A pro o tom te mluvím a pro jsem to dal do souvislosti s apoštolem? Víte, a se díváte do kteréhokoli evangelia a na kterékoliv místo Písma, tak pikázání, aby šli a zvstovali evangelium, bylo dané víte komu? Apoštolm. Nebylo dané celé církvi. íkám to s plným vdomím. Nebylo dané celé církvi. Kdyby totiž bylo, tak celá církev v Jeruzalém hešila. Protože zstávali v Jeruzalém a jenom dvanáct apoštol kázalo. Víte, kolik tam bylo tisíc lidí, kteí uvili v Krista? Scházeli se v chrámu a modlili se, ano. Ale kdo z nich kázal evangelium? Apoštolové. Protože oni to dostali za úkol. Jenom dvanáct apoštol kázalo. Popípad ti, které Bh povolal, jako byl Filip. Bratí, které Bh vyložen povolal. O Filipovi se potom mluví jako o evangelistovi. Jako o lovku, který byl poslán s evangeliem. Jinými slovy, velké poslání skuten nebylo dané církvi. Víte, co bylo dané církvi? Církvi bylo dané to, co je napsané v 1. Petrov 3:15: Ale Pána Boha posvcujte v srdcích svých. Hotovi pak bute vždycky k vydání potu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z nadje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní. Toto bylo dané celé církvi. To je trochu jiné, že? Takže sláva, já se nemusím sbalit a jít kázat nkam do Afriky. Nemusím kázat evangelium všemu stvoení, jako to dlali apoštolové. Protože to stejn neumím. Ale mám být pipraven hotovi pak bute vždycky k vydání potu všelikému. Pozor ale! To slovo hotovi neznamená být pipraven ve smyslu, že si to petu a budu vdt. Hotov znamená být ochotný. Být pipraven v srdci, v duchu. Být hotovi znamená být vždycky pipraveni, netrpliv oekávat. Proto tam kralití 9

10 nepekládají být pipraveni, ale hotovi. To slovo znamená víc než být pipraveni. Být hotov znamená, že po tom toužím. To neznamená, že mi to je v podstat jedno. To je špatn. Být hotov znamená, že po tom toužím. Že to chci. Že se o to peru. Že se za to modlím. Pane, kde je nkdo, kdo mže slyšet? Pive m k nmu, pive mi ho! Chci mu íct evangelium! Takoví lidé, kteí to mají v srdci, bývají nejlepší evangelisté. A my jsme ti, kteí to mají mít na srdci. To je velké poslání církve. Všech. Mít to na srdci. Milovat lidi a modlit se za n. Ale neznamená to, že se zvednu a zanu kázat evangelium nkde na podiu, protože ten dar nemám. Ne všichni jsou apoštolové, ne všichni jsou pastýi, dokonce ne všichni jsou uitelé, a tak dále. (1Kor 12:29) Každý svj vlastní dar od Boha má. A nemžu íct, že jsem ucho, tak nejsem z tla. (1Kor 12:16) A tak dále. Mohl bych tady citovat další verše, co s tím souvisí. Jinými slovy, toto je velké poslání církve: Hotovi bute. Vrátím se te ješt k Boží zbroji. Víte, že se píše, že máme být obutí ím? Ne evangeliem, ale pipraveností evangelia pokoje. (Ef 6:15) To je zase velký rozdíl. Protože kdybych byl obut evangeliem, tak jsem apoštol. Nedlám nic jiného. Protože to jsou moje boty, ve kterých chodím od rána do veera. Ne, tam se píše o pipravenosti a je tam stejné slovo být hotovi. To jsou moje boty. Jsem neustále hotov, pipraven. Bože, kde mžu nkomu svdit, kde mi koho pivedeš? To znamená být obut být vždy pipraven. Jako skauti. Být vždy pipraven. Rád bych ekl ješt jednu vc, která je docela dležitá. Víte, jednou vyprávl bratr Cecil, jak pro nj poslali, aby nkde kázal, a Bh mu ekl: Bž a kaž v tom sboru evangelium. Když kázal, pišel njaký lovk, který byl posedlý, a chtl ho zabít. Ten lovk se k nmu ale vbec nedostal, Bh ho zabil dív, než se k nmu dostal. Na míst ho zabil. To se bratru Cecilovi stalo. Komentoval to slovy: Víte, když jste poslaní, tak se nebojte. Ono totiž s každým posláním pichází autorita, pichází zplnomocnní, moc. Když nejste poslaní, nemáte moc. To spolu velmi souvisí. Jinými slovy, je mnoho lidí, kteí nebyli poslaní, ale kážou evangelium. Ti brati se trápí. Hrozn se trápí. Já to vím, protože jsem se taky trápil. A dokonce mžete mít dar, být evangelista, a stejn se mžete trápit, protože nejste poslaní. Teprve když jste poslaní, máte moc. eknu vám, pro je to takový problém v církvích. Protože si za prvé myslí, že velké poslání je pro všechny obecn, že to je obecný píkaz. To je chybné uení. A za druhé, ono je totiž docela složité hledat Boží hlas. lovk musí slyšet Boha, aby byl poslán. A to není tak jednoduché. lovk totiž musí Boha hledat, musí se modlit, aby byl poslán. To je ta druhá vc. 10

11 Hrozn dležitá. Jinými slovy, nkdy je lepší zstat na míst, sednout si a modlit se. A prosit Boha, aby m poslal. Prosit Boha, aby spasil lidi. Myslím, že jednu vc nedláme. Když Ježíš vysílal svoje uedníky, tak jim ekl jednu dležitou vc: Proste Pána žn, a vypudí dlníky na svou že. (Luk 10:2) Mnoho lidí se sice chce stát dlníky, ale už neprosí Pána zn. Myslí si, že už byli posláni velkým posláním. Ale to je velká chyba, oni nebyli posláni. Poslán totiž musí být každý zvláš, sám za sebe. Musíme být poslaní. Ježíš nás nepošle, pokud to nebudeme mít na srdci. Nkdy se modlíme za lidi, aby je Bh spasil, ale nemáme je na srdci. Nemáme je dostaten rádi, abychom za n skuten bojovali, aby nám o n opravdu šlo. Nkdy mám tendenci modlit se za celý svt, ale mn o nj nejde. A Bh teba po m chce, abych se modlil za svého souseda. Nemusíš spasit celý svt. Staí, když spasíš souseda, když ho budeš mít rád. O toho souseda se postarám já a o dalšího souseda se postará zbytek církve. Musíme být posláni a musíme o to žádat. Budeme poslaní pouze tehdy, když to budeme mít na srdci. Když budeme Boha milovat. Takže každý z nás mže být apoštol. Totiž když vás Bh pošle, v tu chvíli je z vás apoštol. Se vším všudy. A v tu chvíli máte klíe království nebeského. Vy otvíráte, vy zavíráte. To je docela hodn dležitá pozice. Velké poslání bylo eeno apoštolm. Matouš 28:16-20, Marek 16:14-15, Skutky 1:1-2, které bych rád peetl: První zajisté knihu sepsal jsem, ó Teofile, o všech vcech, kteréž zaal Ježíš i initi i uiti. Až do toho dne, v nmž dav pikázání apoštolm, kteréž byl skrze Ducha svatého vyvolil, vzhru vzat jest. Nikomu jinému pikázání nedal. Tady je to erné na bílém. Dav pikázání apoštolm. Je poteba si to uvdomit. Jinak se budete trápit, jako jsem se trápil já. Každý z nás má svj vlastní dar. Ale každý z nás je zodpovdný za to, jaké má své vlastní srdce vi lidem. Jestli je jeho srdce hotové. Pipravené milovat lidi. A te zpátky k Matjovi. Když se píše o volb Matje Matj nebyl poslán. Byl vylosován. On sice vidl vzkíšeného Krista, byl vyuován Kristem, ale nebyl Kristem poslán. A proto nemže být Kristv apoštol. Já si doopravdy myslím, že to byla chyba. Že na tch dvanácti základech opravdu neuvidíme jméno Matje. Víte, Písmo nám nkdy oznamuje njakou událost z historie, ale neíká nám, jestli to, co se stalo, bylo dobe, nebo špatn. Pokud to Bh sám v Písmu nekomentuje, tak to je na nás a na naší schopnosti slyšet Boha. Jsem pesvden o tom, že Pavel je ta vyvolená nádoba. Ale Pavel si to nemyslel. On to na mnoha místech v Písmu jasn íká, že je nedochde. Že ani není hoden se nazývat jménem apoštol. Tím titulem. On si to nemyslel. Ale já osobn vím tomu, 11

12 že on byl ten apoštol pohan. A že ml takové zmocnní, které nikdo z apoštol neml. Takové porozumní Písmu. Nakonec ješt petu jeden verš: Muži bratí, íká Petr v 1. kapitole Skutk, musilo se naplniti písmo to, kteréž pedpovdl Duch svatý skrze ústa Davidova o Jidášovi, kterýž byl vdce tch, kteíž jímali Ježíše. Nebo byl piten k nám, a byl došel losu pisluhování tohoto. Bratí, tte Roháka. Já se omlouvám, že to pipomínám, ale bratí kralití tady úpln smazali jednu vc, která je dležitá. Byl piten k nám, a byl došel eknu to úpln špatn biskupství tohoto. Tam je slovo episkopos, což se v nkterých Biblích pekládá jako biskupství, jako biskup. Což znamená dohlížitel nebo strážce, ochránce. Nkdy i vládce, nkdy to znamená i úedník. Slovo episkopos se užívalo normáln v eckém úednickém systému. V ím. Jinými slovy, apoštol byl taky takový biskup, episkop. Pro to íkám? Protože vidím jednu chybu, která je v našich Biblích. A sice snahu lovka udlat instituci z neho, co je služba. Co je spíš úkol, co je spíš poslání než úad. Tady jsem vám ekl, že apoštol je biskup, a už v tom máme zmatek. Takových zmatk je tam spoustu, pokud hledáte v Bibli njaký úad. Myslím si, že je poteba íst Písmo jako studium, musíme íst Bibli s porozumním. Vím, že v Písmu je spousta poklad, které tam ekají na to, až je lovk vykope. Ale je poteba se zastavit. Víte, nkdy teme a nerozumíme tomu, tak teme dál a doufáme, že tomu dál porozumíme. Ale co když po nás Bh chce, abychom nejenom etli, ale i zpytovali Boží slovo? A to je slovo, které tam je pímo použité. Že máme zpytovat, ptát se, doptávat. Hledat, bádat. Vzít mikroskop a studovat. To znamená slovo zpytovat. Zpytovali, ptali se na každý den, jestli to, co uí Pavel, je pravda viz Skutky 17:11. Takže když si petu njaký verš a momentáln nevím, co znamená, buto si budu íst dál to mže být taky správn, pro ne nebo se zastavím a budu studovat, zeptám se, co to znamená. A potom vám doporuuji vzít si slovník, njaký dobrý slovník, podívat se, co to slovo znamená a kde je použité. Opravdu, zkuste studovat Písmo. Nejenom ho íst. Nkdy nestaí slovo peíst a vzít si z celkového kontextu, co to znamená. Nkdy je poteba se zahloubat do jednoho verše a studovat jeden verš. Pamatuji si, jak jednou bratr Martin íkal: Já kolikrát skoním na jednom verši, a nemžu se hnout dál. To totiž ukazuje nco v srdci lovka. Na touhu porozumt. Porozumt Bohu. A víte, když porozumíte jednomu verši úpln, správn, garantuji vám, že vám to dá víc, než když petete dv kapitoly bez porozumní. Opravdu. 12

13 Víte, že Hospodin ekl Jozuovi, že má rozjímat nad tím slovem. 4 To slovo rozjímat znamená mumlat. To je pesn to, co dlají Židé u zdi nák. To je ono. To slovo v hebrejštin znamená mumlat. Víte pro? Protože to totiž vyžaduje všechny smysly. Bh dal lovku pt smysl. Pro nepoužít všech pt? On je v tom totiž takový zajímavý princip. Ušima slyš, oima dívej, srdcem pochop. Je poteba zapojit všech pt smysl na to, aby lovk rozjímal o Božím slov, to znamená i ústa. Nahlas vyslovovat. Nahlas mluvit. A staí ten jeden verš. Když mu lovk skuten porozumí, tak se z toho nasytí mnohokrát víc, než kdyby etl dv kapitoly bez porozumní. Vezmte si slovník. Najdte si ve slovníku, co které slovo znamená. A najdte si to v Bibli. A uvidíte, jak se vám rozsvítí v nkterých oblastech. Jak zjistíte, co znamená slovo haleluja. Co znamená el šadaj. Co znamená svatý. Co znamená pokoj. Co znamená milost. Pokoj znamená smíení. Milost znamená píze. Haleluja znamená chvalte Hospodina, chvalte Jahveho, halelu jah. A tak dále a tak dále. Když si potom peložíte Bibli z kralitiny do eštiny, zjistíte, jak je to bohaté. Kolik tam je poklad. A další vc, kterou vám chci pipomenout, že všechno, co je v Novém zákon, je ze Starého zákona. Všechno. Vetn apoštola, jak jsme si te ukázali. Napíklad ve 2. Paralipomenon v 17. kapitole od 7. verše se píše, že léta pak tetího království svého poslal Joziáš knížata svá... a s nimi Levíty..., kteíž uili v Judstvu, majíce s sebou knihu zákona Hospodinova. Chodili pak vkol po všech mstech Judských vyuujíce lid. Tady je to slovo poslal, teba. Všechno, co je v Novém zákon, je ve Starém. Nerozdlujme ty dv knihy. Jestli to vidíme v Novém, podívejme se do Starého a uvidíme, jak to apoštolové používali. Slyšeli v tom Boha a vidli to v daleko širším kontextu. Nikdy vás neopustím, nikdy se t nezeknu, to je také ze Starého zákona. Všechny tyto verše, cokoli tam tete, i to, co by vás v život nenapadlo, to všechno je ve Starém zákon. Spojme si to dohromady a uvidíme, jaké v tom je bohatství. Takže Bh vám požehnej. 4 Jozue 1:8 Neodejde kniha zákona tohoto od úst tvých, ale pemyšlovati budeš o nm dnem i nocí, abys ostíhal a inil všecko podlé toho, což psáno jest v nm; nebo tehdáž šastný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš. Pozn.: V originále slovo pemyšlovat znamená také rozjímat nebo i meditovat. 13

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 je mi 26let mám 6letou dceru a pítele 34let.sme spolu šest let ale není to pravý táta mé dcery.vlastní tatínek

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více