STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH"

Transkript

1 ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice pojmů 01 ČÁST II. Podnikání záložny 01 Článek 4 01 Povolení k podnikání Záložny 01 Článek 5 01 Předmět podnikání Záložny 01 ČÁST III. Členství 02 Článek 6 02 Obecné podmínky členství v Záložně a družstevní podíl 02 Článek 7 02 Vznik členství v Záložně 02 Článek 8 02 Seznam členů 02 Článek 9 02 Zánik členství v Záložně 02 Článek Vyloučení člena 03 Článek Vypořádací podíl 03 ČÁST IV. Vzájemná práva a povinnosti členů a záložny 03 Článek Základní práva a povinnosti členů 03 Článek Práva a povinnosti Záložny 04 Článek Podmínky poskytování informací a povinnost mlčenlivosti 04 ČÁST V. Členské vklady 04 Článek Základní členský vklad 04 Článek Další členský vklad 04 ČÁST VI. Orgány záložny 05 Článek Orgány Záložny 05 Článek Členská schůze 05 Článek Působnost členské schůze 06 Článek Program jednání členské schůze 06 Článek Zápis z členské schůze 06 Článek Schopnost členské schůze se usnášet a platnost přijetí usnesení 07 Článek Náhradní členská schůze 07 Článek Představenstvo 07 Článek Kontrolní komise 07 Článek Úvěrová komise 08 Článek Převod pravomocí úvěrové komise 08 Článek Funkční období volených orgánů Záložny 08 Článek Neslučitelnost funkcí 08 Článek Ukončení výkonu funkce člena voleného orgánu 08 Článek ALCO 09 ČÁST VII. Hospodaření záložny a finanční řád 09 Článek Obecné podmínky hospodaření 09 Článek Způsob použití zisku a způsob úhrady ztráty 09 Článek Fondy zřízené Záložnou 09 Článek Podmínky poskytování peněžních služeb 09 Článek Základní druhy vkladů, úvěrů, záruk a meze úročení 09 Článek Zásady zajištění úvěrů a záruk 10 ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení 10 Článek Závěrečná ustanovení 10 Článek Přechodná ustanovení 10 Článek Platnost a účinnost stanov Záložny 10 tř. Svobody 1194/12, Olomouc OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 IČ: DIČ: CZ BEZPLATNÁ INFOLINKA:

2 ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 (dále jen Záložna ) je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ) družstvo, tedy společenství neuzavřeného počtu osob - členů, které je založeno za účelem podnikání a které provozuje činnosti zejména v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSÚD ), v rozsahu uděleného Povolení, které je definováno v bodě 4.1 níže. 1.2 Záložna je právnickou osobou, která za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky Záložny a nemají vůči Záložně uhrazovací povinnost. 1.3 Záložna musí mít minimálně 30 (třicet) členů. Na trvání Záložny nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů v Záložně, pokud je dodržen uvedený minimální počet členů. 1.4 Záložna podléhá dohledu České národní banky (dále jen ČNB ). 1.5 Záložna se v souladu se ZSÚD účastní systému pojištění pohledávek z vkladů podle části čtrnácté zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1.6 Tyto stanovy Záložny vymezují pravidla existence a činnosti Záložny a jsou přijaty v souladu se ZSÚD a ZOK. Článek 2 Obchodní firma, sídlo a výše základního kapitálu Záložny 2.1 Obchodní firma Záložny zní:. 2.2 Sídlem Záložny je Olomouc, Česká republika. 2.3 Výše základního kapitálu Záložny činí alespoň Kč (pět set tisíc korun českých). Článek 3 Definice pojmů 3.1 Pro účely těchto stanov Záložny se rozumí: a) členem fyzická nebo právnická osoba, které vzniklo členství v Záložně v souladu s těmito stanovami; b) základním členským vkladem povinná majetková účast každého člena v Záložně specifikovaná v čl. 15 těchto stanov, kterou se každý člen podílí na základním kapitálu Záložny; c) dalším členským vkladem nepovinná majetková účast člena v Záložně (tj. nad jeho základní členský vklad) specifikovaná v čl. 16 těchto s tanov, jež slouží ke zvyšování podílu člena na základním kapitálu Záložny; d) členským vkladem součet základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů; e) družstevním podílem práva a povinnosti člena plynoucí z členství v Záložně; f) kvalifikovanou účastí přímá nebo nepřímá kapitálová investice do Záložny, která představuje 10 % či více kapitálu nebo hlasovacích práv nebo, která umožňuje podstatně ovlivňovat řízení Záložny (nepřímým podílem se rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě); g) fyzickou osobou člověk; h) klientem fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do jednání se Záložnou ohledně zřízení členství v Záložně, uzavření smlouvy v souvislosti s poskytováním služeb a produktů Záložny, nebo která je ve smluvním vztahu se Záložnou na základě takové již uzavřené smlouvy, nebo má se Záložnou jiný vztah související s poskytováním služeb Záložny; i) právnickou osobou společenský útvar s právní osobností, tj. způsobilostí mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, o kterém tak stanoví zákon, jako např. obchodní korporace, spolky, fundace, ústavy, jednotky územní samosprávy; právnickou osobu zastupuje člen jejího orgánu způsobem zapsaným ve veřejném rejstříku (obvykle člen statutárního orgánu) nebo jiný zástupce je-li k tomu oprávněn; j) VOP platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky Záložny a případně Obchodní podmínky produktů a služeb Záložny nebo jiné obdobné dokumenty, jež Všeobecné obchodní podmínky doplňují, které v souladu s 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ") platí zpravidla pro všechny smluvní vztahy vznikající v běžném obchodním styku mezi Záložnou na jedné straně a jejími klienty na straně druhé na základě smluv uzavřených zejména v souvislosti s poskytováním služeb a produktů Záložny, nebo vznikající v souvislosti se službami a produkty Záložny od okamžiku uzavření příslušné smlouvy mezi Záložnou a klientem; VOP tvoří nedílnou součást kterékoliv smlouvy či jiných ujednání mezi Záložnou a klientem za předpokladu, že na ně taková smlouva či ujednání odkazuje; ČÁST II. PODNIKÁNÍ ZÁLOŽNY Článek 4 Povolení k podnikání Záložny 4.1 Záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat pouze činnosti stanovené ZSÚD, a to v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna, uděleného Záložně ze strany ČNB, resp. jejím předchůdcem Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami, na dobu neurčitou (dále jen Povolení ). Povolení zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí Povolení nebo dnem zrušení Záložny nebo ke dni zápisu změny právní formy Záložny z družstevní záložny na akciovou společnost do obchodního rejstříku v souladu se ZSÚD. Článek 5 Předmět podnikání Záložny 5.1 Záložna je v souladu s Povolením v rámci svého podnikání oprávněna vykonávat tyto činnosti: a) přijímání vkladů od svých členů, b) poskytování úvěrů svým členům, c) finanční leasing pro členy, d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, e) poskytování záruk ve formě ručení nebo finanční záruky za členy, f) otvírání akreditivů pro členy, g) obstarání inkasa pro členy, h) nákup a prodej cizí měny pro členy, i) pronájem bezpečnostních schránek členům. 5.2 Výlučně za účelem zajištění činností uvedených výše v bodě 5.1 těchto stanov je Záložna oprávněna: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle ZSÚD, 01

3 e) obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je Česká republika členem, g) provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky. 5.3 Jiný majetek, než který je Záložna oprávněna nabýt podle výše uvedeného, může nabýt pouze v souvislosti se zajištěním své pohledávky, a to nejvýše po dobu 6 měsíců. V tomto případě se ustanovení 1 odst. 8 věta první ZSÚD nepoužije. Tato lhůta se nevztahuje na majetek nabytý na základě zajišťovacího převodu práv podle NOZ nebo na základě převodu finančního kolaterálu ve prospěch příjemce finančního kolaterálu podle zákona upravujícího finanční zajištění. ČÁST III. ČLENSTVÍ Článek 6 Obecné podmínky členství v Záložně a družstevní podíl 6.1 Členem Záložny může být fyzická i právnická osoba. Na přijetí za člena Záložny není právní nárok. 6.2 Z členství v Záložně vyplývají členská práva a povinnosti, které představují družstevní podíl. Družstevní podíl nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství v Záložně, členství právního nástupce přechodem družstevního podílu nevzniká. 6.3 Rozdělení družstevního podílu člena, který zemřel nebo zanikl, při jeho přechodu na právního nástupce není přípustné. Rozdělení družstevního podílu za účelem jeho převodu je možné se souhlasem představenstva Záložny. Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v jeho důsledku klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v Záložně pod výši základního členského vkladu. 6.4 Člen je oprávněn družstevní podíl převést na jinou osobu. Je-li předmětem převodu pouze družstevní podíl z dalšího členského vkladu, lze tento družstevní podíl převést pouze na člena Záložny. Dohoda o převodu družstevního podílu na nabyvatele podléhá souhlasu představenstva Záložny. Pokud v dohodě o převodu družstevního podílu není uvedeno datum pozdější, nabývá nabyvatel převáděný družstevní podíl rozhodnutím představenstva Záložny o schválení dohody o převodu družstevního podílu. Je-li převod družstevního podílu podmíněn udělením předchozího souhlasu ČNB v souladu s níže uvedeným, může nabyvatel nabýt převáděný družstevní podíl nejdříve dnem udělení souhlasu ČNB. Jestliže by převod družstevního podílu měl za následek, že by převodem družstevního podílu nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na Záložně nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast na Záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, je převod družstevního podílu podmíněn předchozím souhlasem členské schůze Záložny a udělením předchozího souhlasu ČNB Každý člen může mít pouze 1 (jeden) družstevní podíl. Nabude-li člen za trvání svého členství v Záložně další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena Záložny s takovou třetí osobou určí jinak Člen není oprávněn bez předchozího souhlasu představenstva Záložny zatížit družstevní podíl zástavními právy či jinými právy zřízenými ve prospěch třetích osob. Článek 7 Vznik členství v Záložně 7.1 Členství v Záložně vzniká: a) při založení Záložny dnem jejího vzniku, b) za trvání Záložny (i) rozhodnutím o přijetí za člena Záložny na základě podání písemné členské přihlášky (k tomu viz blíže bod 7.2 a 7.3 těchto stanov), (ii) převodem družstevního podílu (k tomu viz blíže bod 6.4 těchto stanov), (iii) přechodem družstevního podílu (k tomu viz blíže bod 6.2 těchto stanov) nebo c) jiným způsobem uvedeným v obecně závazném právním předpisu. 7.2 Zájemce o členství se stane členem Záložny v případě, že jsou současně splněny tyto podmínky: a) předložení nebo doručení podepsané členské přihlášky Záložně, b) zaplacení základního členského vkladu a c) písemným rozhodnutím představenstva Záložny o přijetí za člena Záložny (k tomu viz blíže bod 7.3 těchto stanov). 7.3 O přijetí za člena Záložny rozhoduje představenstvo Záložny. Představenstvo může uchazeče o členství odmítnout, pokud nabude přesvědčení, že se jedná o nepřijatelného klienta. 7.4 Členství v Záložně vzniká na dobu neurčitou. Článek 8 Seznam členů 8.1 Záložna vede seznam všech svých členů, do kterého se zapisují: a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, b) den a způsob vzniku a zániku členství v Záložně, c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 8.2 Pravidla nahlížení do seznamu členů vedeného Záložnou, činění jeho opisů a vydávání potvrzení o členství v Záložně se řídí příslušnými ustanoveními ZOK. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než 1x (jedenkrát) za rok, uhradí Záložně odůvodněné náklady s tím spojené. Článek 9 Zánik členství v Záložně 9.1 Členství v Záložně zaniká: a) písemnou dohodou mezi členem a Záložnou s uvedením dne zániku členství (k tomu viz blíže bod 9.2 těchto stanov), b) smluvním převodem družstevního podílu, c) přechodem družstevního podílu, d) vystoupením člena na základě písemného oznámení o vystoupení doručeného Záložně, kdy členství zaniká uplynutím 3 (tří) měsíců od 1. (prvního) dne měsíce následujícího po doručení tohoto oznámení, pokud nejde o vystoupení v souladu s bodem 9.3 těchto stanov, e) vyloučením člena (k tomu viz blíže článek 10 těchto stanov), f) prohlášením konkursu na majetek člena nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku takového člena, g) zánikem právnické osoby, která je členem Záložny, h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, i) smrtí člena fyzické osoby, kdy dnem zániku členství je den úmrtí člena, případně den, který je jako den úmrtí člena uveden v úředním rozhodnutí, j) zánikem Záložny bez právního nástupce. 9.2 O schválení písemné dohody o zániku členství v Záložně rozhoduje představenstvo Záložny. Představenstvo Záložny není povinno dohodu o zániku členství v Záložně schválit zejména, pokud nebudou vypořádány všechny závazky člena vůči Záložně. 02

4 9.3 Vystupuje-li člen ze Záložny proto, že nesouhlasí se změnou stanov: a) změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a Záložnou se řídí dosavadními stanovami, b) uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov, c) doručí oznámení o vystoupení Záložně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit ze Záložny z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží, a d) členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno Záložně. 9.4 Vystoupit ze Záložny z důvodu uvedeného v bodě 9.3 těchto stanov může jen člen, který na členské schůzi pro změnu stanov nehlasoval. Článek 10 Vyloučení člena 10.1 Člen může být vyloučen zejména, jestliže a) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje své členské povinnosti a neplní své závazky vůči Záložně, b) přestal splňovat podmínky pro členství, c) se dopustil jednání, které je v hrubém rozporu se ZSÚD, stanovami Záložny nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, d) poškodil dobré jméno Záložny, e) poskytl Záložně o sobě, o spoludlužnících, o osobě či osobách zajišťujících jeho dluhy vůči Záložně nebo o osobách jinak smluvně, personálně či majetkově propojenými nepravdivé údaje Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo Záložny. Výstraha musí být odůvodněna, musí obsahovat upozornění na možnost vyloučení člena a lhůtu pro odstranění závadného stavu, která nesmí být kratší jak 30 (třicet) dnů Ustanovení bodu 10.2 se nepoužije, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené v těchto stanovách měly následky, které nelze odstranit O vyloučení člena rozhoduje představenstvo Záložny. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy se Záložna dověděla o důvodu pro vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení o následujícím právu člena. Proti rozhodnutí o vyloučení člena má člen právo podat odůvodněné námitky k členské schůzi Záložny ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutí lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek Rozhodnutí představenstva Záložny o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení zasílá Záložna vylučovanému členovi doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Zásilka se považuje za doručenou (i) okamžikem jeho převzetí členem, (ii) nebo dnem vrácení zásilky Záložně v případě odmítnutí jejího převzetí členem, či pokud se zásilka vrátí jako nedoručitelná Představenstvo Záložny může rozhodnutí o vyloučení člena zrušit za předpokladu, že vyloučený člen písemně se zrušením rozhodnutí souhlasí ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení člena zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena pro rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v Záložně nezaniklo. Článek 11 Vypořádací podíl 11.1 Při zániku členství za trvání Záložny, případně při snížení dalšího členského vkladu, vzniká členu nárok na vypořádací podíl, který je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky Záložny za účetní období, v němž členství zaniklo, případně, v němž byl další členský vklad snížen. Záložna odloží výplatu vypořádacího podílu, anebo jeho části pouze z důvodů uvedených v ZSÚD, a to na dobu, než pominou důvody, pro které byla výplata odložena Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížením dalšího členského vkladu tohoto člena v daném účetním období, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období zaniklo členství. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu po odečtení rizikového fondu a rezervního fondu podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Vypořádací podíl člena, který z družstevní záložny vystoupil, protože nesouhlasil se změnou právní formy družstevní záložny, se určí z konečné, případně mezitímní účetní závěrky podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev. ČÁST IV. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A ZÁLOŽNY Článek 12 Základní práva a povinnosti členů 12.1 Člen Záložny má právo zejména: a) účastnit se členské schůze Záložny osobně nebo v zastoupení, b) na poskytnutí úplných informací o hospodaření Záložny, zejména na předložení schválené účetní závěrky, výroční zprávy a opisu Povolení, c) na poskytnutí informací souvisejícími s členstvím a s činnostmi, které je Záložna oprávněna na základě Povolení vykonávat, d) na poskytnutí úplných informací ohledně produktové nabídky Záložny a podmínek, za kterých Záložna poskytuje služby svým členům včetně práva být včas a řádně informován, dojde-li ke změnám těchto podmínek, e) nahlížet do seznamu členů a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů, f) vyžádat si kopii zápisu o konání členské schůze Záložny, a to za úhradu účelně vynaložených nákladů Záložny spojených s jejím pořízením, g) na služby poskytované Záložnou na základě stanov a VOP, zejména ukládat vklady, žádat a přijímat úvěry, využívat další služby poskytované Záložnou, to vše v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě a VOP Záložny, h) na podíl na zisku Záložny, pokud o tom rozhodla členská schůze Záložny, i) na vložení dalších členských vkladů do základního kapitálu Záložny za předpokladu dodržení podmínek daných těmito stanovami, j) na postoupení pohledávek člena za Záložnou, vyplývajících z vkladů uložených v Záložně, a to pouze na dalšího člena Záložny, k) převést družstevní podíl na jinou osobu za předkladu dodržení za předpokladu dodržení podmínek daných těmito stanovami (k tomu viz blíže bod 6.4 těchto stanov), l) na vypořádací podíl při zániku členství či při snížení dalšího členského vkladu za předpokladu dodržení podmínek daných těmito stanovami, případně další práva stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami Záložny Člen Záložny má povinnost zejména: 03

5 a) vložit základní členský vklad, b) vložit další členský vklad, pokud se k tomu smluvně zavázal a byly splněny podmínky dané těmito stanovami, c) plnit řádně a včas povinnosti vyplývající z uzavřených smluvních vztahů se Záložnou a zároveň plnit řádně a včas veškeré ostatní závazky vyplývající z jiných než smluvních vztahů vůči Záložně, d) šetřit práva ostatních členů a dbát dobrého jména a prospěchu Záložny a počínat si tak, aby svým chováním při plnění povinností vůči Záložně neohrozil její funkčnost a stabilitu, e) respektovat a dodržovat rozhodnutí orgánů Záložny vydaná na základě stanov Záložny nebo v souladu s nimi, f) poskytnout Záložně své identifikační údaje, popř. doložit správnost údajů potřebnými doklady, oznámit a doložit Záložně každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, g) poskytnout Záložně potřebnou součinnost při plnění jejích zákonných povinností, případně další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (případně jinými závaznými právními akty) nebo těmito stanovami Záložny. Článek 13 Práva a povinnosti Záložny 13.1 Záložna má právo zejména: a) vyžadovat splacení základního členského vkladu dle stanov Záložny a případně dalších členských vkladů, pokud se člen k jejich splacení smluvně zavázal a byly splněny další podmínky dané těmito stanovami, b) nepřipustit, aby se člen, kterému ČNB pozastavila právo účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, účastnil členské schůze a hlasoval na ní, c) započíst své splatné pohledávky za členem (dlužníkem Záložny) oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu, a to i v době vydaného rozhodnutí ČNB o zákazu nakládaní vkladatelů s jejich vklady; Záložna je dále oprávněna odmítnout výplatu úroků, vkladů, vypořádacího podílu nebo podílu na zisku Záložny členovi, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné dluhy vůči Záložně, d) požadovat a vymáhat plnění povinností člena vyplývajících ze stanov Záložny, VOP nebo příslušných smluv uzavřených se členem, e) odmítnout poskytnout úvěr, záruku nebo přijmout vklad či poskytnout jinou službu členovi, který nesplnil podmínky dané stanovami Záložny, VOP, vnitřními předpisy Záložny nebo obecně závaznými právními předpisy (případně jinými závaznými právními akty), případně další práva stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Záložny Záložna je povinna zejména: a) seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, VOP, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů, podmínkami poskytování úvěrů a dalšími činnostmi Záložny, které vykonává na základě Povolení; dojde-li ke změnám těchto skutečností, je Záložna povinna své členy o změnách včas a řádně informovat, b) poskytovat úplné informace o hospodaření Záložny, zejména předložit na vyžádání účetní závěrky, výroční zprávu, opis Povolení, jakož i poskytnout jiné informace v souladu se ZSÚD a stanovami Záložny, c) přijmout od člena vklady, poskytnout členovi úvěr a poskytovat členovi další služby v souladu s předmětem podnikání Záložny, to vše při dodržení podmínek stanovených Záložnou či obecně závaznými právními předpisy (případně jinými závaznými právními akty) pro přijetí vkladu, poskytnutí úvěru a poskytování dalších služeb, d) vyplatit členovi vypořádací podíl v případě ukončení členství či snížení dalšího členského vkladu v souladu s těmito stanovami, e) vyplatit členovi podíl na zisku Záložny nebo přijmout od člena další členský vklad v souladu s těmito stanovami, pokud tak rozhodne členská schůze Záložny, f) plnit řádně povinnosti vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s členem, g) vést seznam svých členů a bez zbytečného odkladu provádět změny v něm evidovaných skutečností, o kterých byla Záložna členem informována a které jí byly doloženy, h) umožnit členovi nahlížení do seznamu svých členů a na žádost člena vydat potvrzení o jeho členství a obsahu jeho zápisu v seznamu, a to v souladu se ZOK a těmito stanovami, i) zřídit informační desku v souladu s 562 ZOK, která bude členům zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek Záložny, případně plnit další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (případně jinými závaznými právními akty) nebo těmito stanovami Záložny. Článek 14 Podmínky poskytování informací a povinnost mlčenlivosti 14.1 Záložna poskytuje svým členům informace zejména na základě a v souladu se ZSÚD a dalšími obecně závaznými právními předpisy Záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a jeho obchodech se Záložnou, a to v souladu se ZSÚD a stanovami Záložny. Záložna je oprávněna podat zprávu o těchto údajích a obchodech člena bez písemného souhlasu člena jen v případech, kdy tak stanoví obecně závazný právní předpis (případně jiný závazný právní akt) a dále v případech vymáhání svých splatných pohledávek Zaměstnanci a členové orgánů Záložny jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů Záložny a jejích členů, kdy tato jejich povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu se Záložnou. Představenstvo Záložny je této povinnosti zprostí pouze z důvodů v souladu s obecně závaznými právními předpisy. ČÁST V. ČLENSKÉ VKLADY Článek 15 Základní členský vklad 15.1 Výše základního členského vkladu v Záložně je 100 Kč (jedno sto korun českých). Výše základního členského vkladu je pro každého člena Záložny stejná a jeho splacení je podmínkou vzniku členství v Záložně. Základní členský vklad může být pouze peněžitý Základní členský vklad je splatný v hotovosti nebo bezhotovostně v den rozhodnutí představenstva Záložny o přijetí za člena. Článek 16 Další členský vklad 16.1 Člen může vložit do základního kapitálu Záložny další členský vklad. Při dodržení podmínek stanovených ZSÚD a stanovami Záložny může člen nabýt více dalších členských vkladů Člen se zavazuje ke vložení dalšího členského vkladu do základního kapitálu Záložny uzavřením písemné smlouvy se Záložnou, která bude obsahovat zejména údaje o výši peněžitého vkladu a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti (dále jen Smlouva o vložení DČV ). Smlouvu o vložení DČV a její změny neschvaluje členská schůze s níže uvedenou výjimkou. V případě, že se člen na základě Smlouvy o vložení DČV zavazuje k vložení dalšího členského vkladu ve výši Kč a více nebo v součtu s již dříve vloženými dalšími členskými vklady či jinými závazky člena k vložení dalšího členského vkladu na základě samostatných smluv a závazkem k vložení dalšího členského vkladu na základě této smlouvy dosáhne jeho další členský vklad celkové výše Kč a více, nabude takováto Smlouva o vložení DČV účinnosti až po jejím schválení ze strany představenstva a členské schůze 04

6 Záložny. Každá Smlouva o vložení DČV uzavíraná se členem, který má k datu jejího uzavření v Záložně další členský vklad v souhrnné výši Kč a více, nabude účinnosti až po jejím schválení ze strany představenstva a členské schůze Záložny. Pokud je v souladu s uvedeným k nabytí účinnosti Smlouvy o vložení DČV potřebný souhlas představenstva a členské schůze Záložny, je tento potřebný i v případě jakýchkoliv změn této smlouvy. Na uzavření Smlouvy o vložení DČV nemá člen právní nárok Další členský vklad může být pouze peněžitý. Výše dalšího členského vkladu musí být vždy celočíselným násobkem základního členského vkladu Další členský vklad je splatný jednorázově v souladu se Smlouvou o vložení DČV. V případě, že by vložením dalšího členského vkladu do základního kapitálu Záložny došlo k nabytí takové účasti člena na Záložně nebo k takovému jejímu zvýšení, které v souladu s těmito stanovami a/nebo ZSÚD vyžadují předchozí souhlas ČNB, nemůže dojít ke splacení dalšího členského vkladu dříve, než bude tento souhlas udělen Člen, který hodlá splacením dalšího členského vkladu nabýt kvalifikovanou účast na Záložně nebo tuto účast zvýšit tak, že dosáhne nebo překročí alespoň 20 %, 30 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo se jinak stát osobou ovládající Záložnu, je povinen požádat o předchozí souhlas ČNB, a to i v případě, že člen hlasovací práva s takto nabytou kvalifikovanou účastí na Záložně nevykonává. Tutéž povinnost má osoba nebo osoby jednající ve shodě, pokud by k uvedenému došlo součtem členských vkladů těchto osob v Záložně Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých 12 (dvanáct) měsíců ode dne jeho splacení za podmínky, že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu. Ke snížení výše dalšího členského vkladu dochází dnem doručení písemného oznámení člena o této skutečnosti Záložně Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely jeho výpočtu se zohledňuje pouze částka, o kterou se další členský vklad snižuje. Pro výplatu majetkového vypořádání se bod 11.1 těchto stanov použije obdobně. ČÁST VI. ORGÁNY ZÁLOŽNY Článek 17 Orgány Záložny 17.1 Orgány Záložny jsou: a) členská schůze, b) volené orgány, kterými jsou: i. představenstvo, ii. kontrolní komise a iii. úvěrová komise (dále jen společně volený orgán nebo volené orgány ), c) fakultativní orgán, kterým je komise pro řízení aktiv a pasiv (dále jen ALCO ) (členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, úvěrová komise a ALCO společně též orgány Záložny ) Členem orgánů Záložny mohou být jen členové Záložny. Je-li členem orgánu právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s jejím členstvím ve voleném orgánu fyzická osoba, která je oprávněna právnickou osobu zastupovat, buď z důvodu členství v jejím statutárním orgánu, nebo na základě jiného zmocnění. Člen voleného orgánu, který je fyzickou osobou, musí být starší 18 (osmnácti) let, musí být svéprávný a bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon ) a nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona. Uvedené platí obdobně i pro fyzickou osobu, která je za právnickou osobu, jež je členem voleného orgánu, oprávněna k výkonu práv a povinností spojených s členstvím této právnické osoby ve voleném orgánu Členem voleného orgánu Záložny může být pouze osoba důvěryhodná, odborně způsobilá a zkušená v souladu se ZSÚD Člen voleného orgánu Záložny před svým zvolením členskou schůzí do příslušné funkce písemně informuje toho, kdo jej volí o: a) své důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenostech, b) předmětu své případné podnikatelské činnosti, c) svém členství v orgánech jiných právnických osob, nebo zda vykonává v jiných právnických osobách funkci prokuristy nebo v nich má majetkovou účast, pracovní nebo obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této právnické osoby Člen voleného orgánu informuje Záložnu písemně o změnách, které u něj nastaly ve vztahu ke skutečnostem uvedeným v bodě 17.4 těchto stanov v průběhu výkonu jeho funkce Záložna je povinna do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zvolení člena voleného orgánu doručit ČNB žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce, včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek. Pokud ČNB rozhodne, že zvolený člen voleného orgánu nesplňuje podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon funkce dnem doručení tohoto rozhodnutí Záložně Členská schůze může volit náhradníky členů volených orgánů. Pokud Záložna volí náhradníky členů volených orgánů, volí vždy jednoho náhradníka pro každý volený orgán. Náhradník nastupuje namísto dosavadního člena do funkce člena voleného orgánu (i) v případě odstoupení dosavadního člena z funkce nebo (ii) v případě zániku členství ve voleném orgánu v důsledku smrti dosavadního člena a tuto funkci vykonává do konce funkčního období člena, kterého ve voleném orgánu nahradil. V takových případech koresponduje funkční období náhradníka s funkčním obdobím nahrazovaného člena voleného orgánu Není-li náhradník členů volených orgánů zvolen, může volený orgán Záložny, jehož počet členů neklesl pod polovinu jmenovat zastupujícího člena do příští členské schůze. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena Pokud tyto stanovy či obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, vyžaduje se pro přijetí a platnost rozhodnutí (usnesení) voleného orgánu Záložny jeho řádné svolání (ať již k řádnému zasedání, nebo rozhodování mimo řádné zasedání), jeho usnášeníschopnost tj. přítomnost nebo jiná účast většiny členů a souhlas většiny hlasů zúčastněných členů. Při hlasování ve voleném orgánu Záložny má každý člen 1 (jeden) hlas Každý orgán Záložny jedná podle vlastního jednacího řádu, ve kterém jsou upraveny i další podrobnosti týkající se svolávání, průběhu a vlastní organizace jeho zasedání nebo rozhodování, které nevyplývají z těchto stanov. V případě volených orgánů mohou tyto rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě, a to poštou, nebo s využitím technických prostředků, které umožňují zprostředkování výsledků hlasování a jeho uchování za účelem archivace, např. . V takovém případě se návrh rozhodnutí předkládá členům volených orgánů k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají o tomto návrhu hlasovat. Pokud členové volených orgánů ve stanovené lhůtě hlasují, má se za účelem posouzení usnášeníschopnosti voleného orgánu za to, že jsou přítomni. Člen voleného orgánu se může s využitím technických prostředků, jakými jsou telekonference a videokonference, účastnit zasedání voleného orgánu a v rámci něho i s využitím těchto technických prostředků rovněž hlasovat Členové volených orgánů Záložny jsou povinni vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a své funkce tak, aby neohrozili návratnost vkladů členů a její bezpečnost a stabilitu ve vztahu k hospodaření. Článek 18 Členská schůze 18.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Záložny, jež je tvořený všemi členy Záložny. Členská schůze se schází podle potřeby, minimálně 1x (jedenkrát) za každé účetní období Členskou schůzi svolává zpravidla představenstvo Záložny, obvykle minimálně 15 (patnáct) dní před jejím konáním. Členská schůze je svolána uveřejněním pozvánky na členskou schůzi na stránkách Záložny a současným zasláním pozvánky členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka obsahuje minimálně (i) identifikaci Záložny, (ii) informaci o tom, kdo členskou schůzi svolává, (iii) místo a čas konání členské 05

7 schůze, (iv) čas zahájení a ukončení prezence členů, (v) program jednání členské schůze, (vi) informaci o místu a čase konání náhradní členské schůze pro případ, že členská schůze nebude usnášeníschopná a upozornění na to, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů, (vii) případně místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Je-li na programu změna stanov Záložny nebo přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. O zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve stanovách uvedeny na základě požadavku zákona, informuje Záložna také ČNB. Přílohou pozvánky na členskou schůzi může být formulář plné moci, který mohou členové využít k tomu, aby k účasti na členské schůzi zmocnili svého zástupce, pokud se jí nemohou osobně zúčastnit. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Svolatel je odpovědný za to, aby v případě, že je v souladu s obecně závaznými právními předpisy potřeba předchozího souhlasu ČNB k rozhodnutí členské schůze o určité záležitosti, zajistit tento souhlas ČNB před jejím konáním Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to kontrolní komise Záložny nebo alespoň 10 % členů Záložny, kteří mají nejméně 1/5 (jednu pětinu) všech hlasů Na žádost kontrolní komise Záložny nebo členů Záložny dle předchozího bodu nebo v důležitém zájmu Záložny může být členská schůze svolána i jedním nebo některými členy představenstva Záložny nebo kontrolní komisí Záložny, jestliže ji mělo svolat představenstvo Záložny a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů Záložny dle bodu 18.3 těchto stanov představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle bodu 18.4 těchto stanov. Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle bodu 18.4 těchto stanov neučiní do10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy Záložny, kteří o svolání členské schůze požádali Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů Záložny podle bodu 18.3 těchto stanov usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud kontrolní komise nebo osoby podle bodu 18.3 vzaly svoji žádost zpět Členskou schůzi Záložny, která schvaluje výroční zprávu spolu s řádnou účetní závěrkou Záložny, představenstvo Záložny svolává tak, aby se konala do 6 (šesti) měsíců po ukončení účetního období, za které je výroční zpráva Záložny vypracována. Návrh výroční zprávy Záložny musí být členům poskytnut nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání členské schůze, a to zveřejněním návrhu výroční zprávy na pobočkách Záložny, případně jeho zveřejněním na webových stránkách Záložny Z důvodů minimalizace nákladů s pořádáním členské schůze Záložny je člen, který se hodlá zúčastnit členské schůze, povinen Záložně oznámit způsobem uvedeným v pozvánce, že se členské schůze zúčastní osobně nebo prostřednictvím zástupce, a to nejméně 7 (sedm) dní před jejím konáním. Článek 19 Působnost členské schůze 19.1 Do působnosti členské schůze Záložny patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy volených orgánů Záložny a náhradníky za členy volených orgánů, c) schvalovat řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Záložny, d) schvalovat jednací řády volených orgánů Záložny, e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku Záložny, popřípadě způsobu úhrady ztráty Záložny, f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu Záložny, g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu; k rozhodnutí o snížení základního členského vkladu je nutný předchozí souhlas ČNB, h) rozhodovat o zrušení, o fúzi a o rozdělení Záložny; k rozhodnutí o zrušení, o fúzi a o rozdělení Záložny je nutný předchozí souhlas ČNB, i) rozhodovat o změně právní formy Záložny na akciovou společnost; k rozhodnutí o změně právní formy je nutný předchozí souhlas ČNB, j) schvalovat převod závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Záložny; k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí, je potřebný předchozí souhlas ČNB, k) určovat výši odměny volených orgánů Záložny, l) schvalovat smlouvu o výkonu funkce uzavíranou s členy volených orgánů v souladu se ZOK, m) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, n) rozhodovat o použití rezervního fondu, o) stanovit ve smlouvě o výkonu funkce úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny, p) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se Záložny a její činnosti, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některých záležitostech vyhradila a nejsou zákonem svěřené do působnosti představenstva nebo kontrolní komise Záložny. Článek 20 Program jednání členské schůze 20.1 Program členské schůze Záložny určuje její svolatel Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s bodem 20.3 těchto stanov Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů Záložny. Článek 21 Zápis z členské schůze 21.1 Ten, kdo svolal členskou schůzi, zajistí pořízení zápisu o jejím průběhu do 15 (patnácti) dnů ode dne konání členské schůze, který obsahuje: a) datum a místo konání, b) program jednání, c) přijatá usnesení, d) výsledky hlasování, e) námitky členů, f) podpis toho, kdo členskou schůzi svolal, a pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona Přílohu zápisu tvoří seznam členů s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na členskou schůzi Záložny a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o: a) změnu stanov Záložny, b) zrušení Záložny s likvidací, c) přeměnu Záložny na akciovou společnost, 06

8 d) schválení převodu závodu nebo takové její části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Záložny, případně o dalších rozhodnutích, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy. Článek 22 Schopnost členské schůze se usnášet a platnost přijetí usnesení 22.1 Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů Záložny majících většinu všech hlasů, nestanoví-li tyto stanovy či obecně závazné právní předpisy jinak. Při hlasování na členské schůzi má každý člen se základním členským vkladem 1 (jeden) hlas. Členům, kteří vložili další členský vklad, přísluší dále1 (jeden) hlas za každý celý násobek základního členského vkladu K rozhodnutí členské schůze Záložny o: a) vyloučení člena, b) změně stanov, c) volbě a odvolání člena kontrolní komise Záložny, d) prodeji nebo pachtu obchodního závodu Záložny nebo jeho části nebo jiných významných majetkových dispozicích, e) změně právní formy Záložny na akciovou společnost, f) fúzi a rozdělení a o jiném zrušení Záložny, se vyžaduje zároveň i souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů (tzv. povinnost dvojího hlasování) K přijetí usnesení členské schůze je třeba v případě hlasování o fúzi nebo rozdělení Záložny souhlasu alespoň 2/3 (dvou třetin) hlasů přítomných členů. Článek 23 Náhradní členská schůze 23.1 Pro případ, že by členská schůze Záložny nebyla schopna se usnášet, svolává ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem Náhradní členská schůze Záložny může být svolána stejnou pozvánkou jako původní členská schůze. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Takto svolaná náhradní členská schůze Záložny může být zahájena nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) minut od plánovaného zahájení původní členské schůze uvedené v pozvánce. Článek 24 Představenstvo 24.1 Představenstvo je statutárním orgánem Záložny Představenstvo Záložny má 3 (tři) členy a z řad svých členů volí, na jednání představenstva, jež se koná bezprostředně po členské schůzi, na které byl zvolen nový člen představenstva, předsedu představenstva a místopředsedu představenstva Záložny. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním předsedy může být pověřen i člen představenstva Za představenstvo Záložny jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo Záložny, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň 2 (dvou) členů představenstva Záložny Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí Představenstvu přísluší obchodní vedení Záložny a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu Záložny. Představenstvo zejména: a) rozhoduje na návrh úvěrové komise o úročení vkladů a úvěrů, b) rozhoduje o poskytnutí úvěru jiné družstevní záložně nebo bance, c) rozhoduje o přijetí úvěru od jiné družstevní záložny nebo banky, d) rozhoduje o přijetí vkladu od jiné družstevní záložny nebo banky, e) rozhoduje o obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností dle bodu 5.1 těchto stanov, f) rozhoduje o obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, g) rozhoduje o poplatcích za činnosti a služby poskytované členům, h) zajistí vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému Záložny a odpovídá za přiměřenost a trvalé udržování funkčnosti a efektivnosti tohoto systému, i) zajistí stanovení celkové strategie Záložny včetně dostatečně konkrétních zásad a cílů jejího naplňování a rozpracování postupů pro jejich naplňování, a jejich zavedení, udržování a uplatňování, j) zajistí stanovení pravidel, která jednoznačně formulují etické a profesní zásady a předpokládané modely chování a jednání pracovníků Záložny v souladu s těmito zásadami a pravidly, a jejich prosazování, uplatňování a vymáhání, k) zajistí stanovení zásad řízení lidských zdrojů, zejména zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování pracovníků v souladu s představenstvem schváleným systémem odměňování, a jejich zavedení a udržování, l) zajistí stanovení požadavků na důvěryhodnost, znalosti osob, jimiž zabezpečuje výkon činností Záložny, včetně volených orgánů a výborů, m) schvaluje a vyhodnocuje organizační uspořádání, n) schvaluje a vyhodnocuje celkovou strategii, o) schvaluje a vyhodnocuje strategii řízení lidských zdrojů včetně zásad podporujících rozmanitost v celkovém složení volených orgánů Záložny, p) schvaluje a vyhodnocuje strategii řízení rizik, q) schvaluje a vyhodnocuje strategii související s kapitálem a kapitálovými poměry, r) schvaluje a vyhodnocuje strategii rozvoje informačního a komunikačního systému, s) schvaluje a vyhodnocuje zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance a vnitřní audit, t) schvaluje a vyhodnocuje bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační a komunikační systém, u) schvaluje nové produkty, činnosti, systémy a jiné aktivity mající pro Záložnu zásadní význam nebo jiný možný podstatný dopad, má další působnost stanovenou těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy Představenstvo Záložny plní usnesení členské schůze Záložny, není-li v rozporu s právními předpisy Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, vypracuje výroční zprávu a předkládá ji spolu s řádnou účetní závěrkou ke schválení členské schůzi Představenstvo vypracuje návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá jej ke schválení k členské schůzi. Článek 25 Kontrolní komise 25.1 Kontrolní komise Záložny má 3 (tři) členy a z řad svých členů volí, na jednání kontrolní komise, jež se koná bezprostředně po členské schůzi, na které byl zvolen nový člen kontrolní komise, předsedu kontrolní komise Záložny. Zastupováním předsedy může být pověřen kterýkoliv člen kontrolní komise Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí. 07

9 25.3 Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost Záložny, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření Záložny. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech Záložny Kontrolní komise a) dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Záložny, b) je oprávněna vyžadovat si u představenstva a úvěrové komise Záložny jakékoli informace o hospodaření Záložny; představenstvo a úvěrová komise Záložny jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi Záložny všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení Záložny a jejích členů, c) dohlíží, zda řídící a kontrolní systém Záložny je účinný, ucelený a přiměřený, a poznatky z této činnosti alespoň 1 (jednou) ročně toto vyhodnocuje, d) dohlíží a ujišťuje se o plnění schválených strategií Záložny včetně strategie řízení rizik, o integritě systémů účetnictví a finančního výkaznictví včetně spolehlivosti finanční a provozní kontroly, o dodržování právních povinností a příslušných standardů Záložnou a o adekvátnosti jejího systému komunikace a uveřejňování informací, e) se v rámci plnění svých kontrolních působností kriticky a konstruktivně podílí vhodným způsobem na vyhodnocování strategického a finančního řízení, řízení rizik a compliance a na směrování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu Záložny. f) se předem vyjadřuje k návrhu na pověření fyzické nebo právnické osoby zajišťováním výkonu funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu nebo na její odvolání; kontrolní komise vhodným způsobem posuzuje činnost těchto osob; bez souhlasu kontrolní komise nelze osobu z těchto funkcí odvolat; v případě, že výkon funkce zajišťuje více osob, vyjadřuje se kontrolní komise pouze k návrhu na pověření nebo odvolání osoby odpovědné za vedení dané funkce. g) vhodným způsobem posuzuje činnost členů představenstva Záložny; při posuzování činnosti členů představenstva Záložny a případném vyhledávání jeho nových členů zohledňuje kontrolní komise dostatečně širokou škálu vlastností a schopností a uplatňuje také zásady podporující účelnou a přiměřenou rozmanitost v celkovém složení představenstva Záložny, h) stanoví zásady odměňování osoby pověřené zajišťováním výkonu funkce řízení rizik, funkce compliance, funkce vnitřního auditu a členů představenstva Záložny, i) vyhodnocuje celkový systém odměňování, j) může navrhnout představenstvu Záložny změny VOP, k) upozorňuje představenstvo Záložny na zjištěné nedostatky a dohlíží na zjednání nápravy, má další působnost stanovenou těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy. Článek 26 Úvěrová komise 26.1 Úvěrová komise Záložny má 3 (tři) členy a z řad svých členů volí, na jednání úvěrové komise, jež se koná bezprostředně po členské schůzi, na které byl zvolen nový člen úvěrové komise, předsedu úvěrové komise Záložny. Zastupováním předsedy může být pověřen kterýkoliv člen úvěrové komise Úvěrová komise Záložny se schází podle potřeby, nejméně 3x (třikrát) za kalendářní čtvrtletí Úvěrová komise Záložny: a) rozhoduje o poskytování úvěrů členům, b) rozhoduje o poskytování záruk ve formě ručení nebo finanční záruky za členy a c) rozhoduje o zajištění úvěrů, d) navrhuje představenstvu změny VOP a navrhuje změny úročení vkladů a úvěrů, má další působnost stanovenou těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy Úvěrová komise Záložny se řídí rozhodnutími představenstva Záložny s výjimkou jí výlučně svěřených kompetencí těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy. Článek 27 Převod pravomocí úvěrové komise 27.1 Úvěrová komise je oprávněna s předchozím souhlasem představenstva Záložny převést část výkonu svých pravomocí na jiné členy Záložny, a to tím, že pověří tyto členy Záložny formou písemného pověření, ve kterém vymezí rozsah převáděných pravomocí a dobu, na kterou je toto pověření uděleno. Pověřený člen Záložny odpovídá za řádný výkon činnosti úvěrové komise. Převod pravomocí je úvěrová komise oprávněna kdykoliv odvolat. Odvolání je platné od okamžiku, kdy se o něm člen Záložny, na kterého byly převedeny pravomoci, dozví. Převodem části výkonu pravomocí není dotčena odpovědnost členů úvěrové komise stanovená obecně závaznými právními předpisy. Článek 28 Funkční období volených orgánů Záložny 28.1 Funkční období všech členů volených orgánů Záložny činí 3 (tři) roky a končí všem členům voleného orgánu stejně Členové volených orgánů Záložny mohou být voleni opětovně. Článek 29 Neslučitelnost funkcí 29.1 Funkce člena představenstva, člena kontrolní komise, člena úvěrové komise a osoby pověřené výkonem vnitřního auditu v Záložně jsou vzájemně neslučitelné Člen voleného orgánu nesmí podnikat v předmětu činnosti Záložny, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Záložny pro jiného Výkon funkce člena voleného orgánu Záložny je neslučitelný s výkonem funkce člena voleného orgánu jiné družstevní záložny, s pracovním nebo obdobným poměrem v jiné družstevní záložně Člen představenstva Záložny nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem Člen kontrolní komise a úvěrové komise Záložny nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti. Článek 30 Ukončení výkonu funkce člena voleného orgánu 30.1 Výkon funkce člena voleného orgánu Záložny zaniká: a) uplynutím jeho funkčního období, b) smrtí, c) volbou nového člena voleného orgánu, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného, d) odvoláním z funkce, kdy výkon funkce končí dnem odvolání z funkce členskou schůzí, e) odstoupením z funkce, kdy výkon funkce končí dnem, kdy toto odstoupení projednal orgán určený těmito stanovami Člen voleného orgánu Záložny, který hodlá ze své funkce odstoupit, je povinen oznámit svůj záměr volenému orgánu Záložny, jehož je členem. Příslušný volený orgán Záložny projedná odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení svého člena z funkce dozvěděl, nejpozději však do 3 (tří) měsíců. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení svého člena příslušný volený orgán projednal, neschválí-li tento volený orgán na jeho žádost 08

10 jiný okamžik zániku funkce. Po marném uplynutí lhůty, ve které má příslušný volený orgán odstoupení svého člena nejpozději projednat, se odstoupení pokládá za projednané. Jestliže člen, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného voleného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 3 (tří) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li tento volený orgán na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Článek 31 ALCO 31.1 ALCO je kolektivní poradní orgán představenstva Záložny, který má 5 (pět) členů Členové ALCO jsou voleni a odvoláváni představenstvem Záložny. Funkční období členů ALCO je časově neomezeno. Členem ALCO mohou být pouze zaměstnanci Záložny starší 18 (osmnácti) let a členové volených orgánů. Představenstvo volí a odvolává předsedu a místopředsedu ALCO a schvaluje jednací řád ALCO ALCO se schází podle potřeby, minimálně 8x (osmkrát) ročně. ALCO svolává a jeho zasedání organizuje a řídí předseda ALCO, a to v souladu s jednacím řádem ALCO, v době jeho nepřítomnosti místopředseda ALCO. Každý člen ALCO má právo požádat předsedu o svolání zasedání ALCO ALCO může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků obdobně jako volené orgány Záložny, pokud o tom rozhodne svolatel ALCO ALCO zejména: a) projednává a doporučuje představenstvu Záložny ke schválení relevantní materiály a skutečnosti mající vztah k oblasti řízení likvidity, splatnosti aktiv a pasiv a jejich přeceňování, očekávaným potřebám financování a strategiím financování, strategiím řízení úrokového rizika, měnovým strategiím a vyhodnocení stress testů vztahujících se ke skokovým změnám úrovní úrokových sazeb, b) upozorňuje představenstvo Záložny na zásadní negativní trendy a situace, které se týkají řízení aktiv a pasiv, tržních rizik, rizika likvidity a popř. dalších rizik ve vztahu ke kapitálu a kapitálové přiměřenosti Záložny, c) vypracovává stanoviska k předkládaným vnitřním předpisům, které se týkají se řízení aktiv a pasiv, d) projednává a doporučuje představenstvu Záložny změny v systému pravomocí pro sjednávání obchodů s klienty a na finančním trhu, e) projednává a doporučuje představenstvu Záložny ke schválení otevření, změnu, popř. uzavření nostro účtů Záložny u bank a spořitelních družstev, f) projednává a doporučuje úvěrové komisi ke schválení výši a strukturu celkové úvěrové angažovanosti vůči bankám a záložnám, g) vyjadřuje se k návrhům zavádění nových produktů Záložny z hlediska řízení aktiv a pasiv. ČÁST VII. HOSPODAŘENÍ ZÁLOŽNY A FINANČNÍ ŘÁD Článek 32 Obecné podmínky hospodaření 32.1 Záložna hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími její podnikání a zveřejňuje výsledky svého hospodaření zejména v souladu se ZSÚD, případně v souladu s jinými obecně závaznými právními předpisy. Článek 33 Způsob použití zisku a způsob úhrady ztráty 33.1 O nakládání se ziskem Záložny po jeho zdanění rozhoduje na návrh představenstva Záložny členská schůze Záložny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami při schvalování řádné účetní závěrky Záložny, ve které je tento zisk vyčíslen Zisk Záložny po jeho zdanění může být použit k: a) přidělení do fondů zřízených Záložnou, b) úhradě vypořádacích podílů, c) rozdělení mezi členy formou podílů na zisku Záložny, d) vyplacení odměn ze zisku členům volených orgánů Záložny, e) převedení na účet nerozděleného zisku Záložny z minulých let Podíl člena na zisku Záložny je stanoven poměrem výše členského vkladu, včetně dalších členských vkladů, k souhrnu všech členských vkladů všech členů k rozvahovému dni řádné účetní závěrky Záložny O způsobu úhrady ztráty Záložny rozhoduje na návrh představenstva Záložny členská schůze Záložny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami při schvalování řádné účetní závěrky Záložny, ve které je tato ztráta vyčíslena Ztráta Záložny může být uhrazena z: a) rizikového fondu Záložny, b) rezervního fondu Záložny, či c) nerozděleného zisku Záložny z minulých let Rozdělení zisku nebo krytí ztráty Záložny provede představenstvo Záložny do 30 (třiceti) dnů ode dne konání členské schůze, která schválila řádnou účetní závěrku, z níž zisk nebo ztráta vyplynula. Článek 34 Fondy zřízené Záložnou 34.1 Záložna má v souladu se ZSÚD zřízeny tyto fondy, a to minimálně ve výši požadované ZSÚD: a) rizikový fond, který slouží ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk, b) rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát a výkyvů hospodaření Záložny O výši přídělů peněžních prostředků do zřízených fondů rozhoduje na návrh představenstva Záložny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Záložny členská schůze Záložny O čerpání peněžních prostředků ze zřízených fondů rozhoduje představenstvo Záložny, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak. Článek 35 Podmínky poskytování peněžních služeb 35.1 Záložna je oprávněna poskytovat peněžní služby v rámci Povolení v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy (případně jinými závaznými právními akty). Konkrétní podmínky poskytování peněžních služeb Záložnou jsou obsaženy zejména ve VOP. Rozhodnutí o jakýchkoli změnách VOP patří do kompetence představenstva Záložny. Na poskytnutí peněžních služeb Záložny nemá člen právní nárok Základními zásadami pro poskytování peněžních služeb Záložnou jsou: a) efektivnost a hospodárnost služeb poskytovaných Záložnou, b) zlepšení kvality a rozsahu služeb poskytovaných Záložnou, c) zajištění konkurenceschopnosti a stability Záložny. Článek 36 Základní druhy vkladů, úvěrů, záruk a meze úročení 36.1 Záložna vede tyto základní druhy vkladů: a) vklady na účtech bez výpovědní doby, b) vklady na účtech s výpovědní dobou, c) vklady na účtech na dobu určitou a d) jednorázové vklady Vklady jsou Záložnou úročeny v závislosti na druhu vkladu, míře 09

11 využívání služeb Záložny, vývoji hospodaření Záložny a úrokových sazeb v bankách působících na území České republiky, případně na vývoji jiných podstatných ukazatelů majících vliv na stabilitu, rozvoj či konkurenceschopnost Záložny, a to od 0 % p.a. až do aktuální diskontní sazby ČNB + 20 procentních bodů Souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu Záložna poskytuje svým členům z pohledu účelu použití peněžních prostředků úvěry účelové i neúčelové, z pohledu návratnosti peněžních prostředků úvěry s krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou splatností, a to za účelem financování investičních nebo provozních potřeb člena formou termínovaných, kontokorentních, revolvingových případně spotřebitelských úvěrů, a to jak právnickým, tak fyzickým osobám Úvěry jsou úročeny zejména v závislosti na druhu poskytovaného úvěru, míře využívání služeb Záložny, míře zajištění dluhů, době splatnosti úvěru, vývoji hospodaření Záložny a úrokových sazeb v bankách působících na území České republiky, případně na vývoji jiných podstatných ukazatelů majících vliv na stabilitu, rozvoj či konkurenceschopnost Záložny, a rovněž v závislosti na dalších kritériích stanovených vnitřními předpisy Záložny, a to od aktuální diskontní sazby vyhlašované ČNB + 1,5 procentních bodů až do aktuální diskontní sazby vyhlašované ČNB + 35 procentních bodů Záložna poskytuje za své členy finanční záruky ve formě bankovních záruk. Výše závazkové provize za poskytnutí bankovní záruky je stanovena v závislosti na druhu poskytované bankovní záruky a obdobně na dalších okolnostech uvedených v předchozím bodě těchto stanov Záložna může poskytnout jednomu členovi, členům, kteří jsou ekonomicky spjatými osobami, nebo členům, kteří jsou osobami blízkými podle NOZ, úvěr v souhrnné výši Kč. Článek 37 Zásady zajištění úvěrů a záruk 37.1 U každého úvěru či bankovní záruky poskytované Záložnou je požadováno zajištění dluhu. O formě a výši zajištění dluhu rozhoduje úvěrová komise. Postupuje přitom v souladu s vnitřními předpisy Záložny a obecně závaznými právními předpisy Dluhy člena vůči Záložně vyplývající z poskytnutého úvěru či bankovní záruky lze zajistit zejména: a) zástavním právem k nemovitým věcem, movitým věcem, cenným papírům, podílu na korporaci, pohledávkám apod., b) ručením, finanční zárukou, c) směnkou (blankosměnkou), d) dalšími způsoby zajištění dluhů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, případně kombinací výše uvedených způsobů zajištění dluhů. ČÁST VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 38 Závěrečná ustanovení 38.1 Vztahy těmito stanovami Záložny neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZSÚD, a pokud nejsou upraveny tam, řídí se ustanoveními ZOK, případně jinými obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k podnikání Záložny Záložna může vztahy neupravené těmito stanovami Záložny, případně vztahy upravené v těchto stanovách Záložny pouze v obecné rovině, podrobně upravovat ve vnitřních předpisech či jiných interních dokumentech Záložny. Vnitřní předpisy či jiné interní dokumenty Záložny musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami Záložny. O přijetí vnitřních předpisů či jiných interních dokumentů Záložny rozhoduje a tyto schvaluje představenstvo Záložny, případně jiné osoby k tomu představenstvem Záložny zmocněné. Článek 39 Přechodná ustanovení 39.1 Záložna ukončí činnost vykonávanou na základě smluv uzavřených s osobami, kterým na jejich základě poskytovala své služby bez toho, aby byly členy Záložny, nejpozději do Závazky z těchto smluv zaniknou nejpozději do , ledaže se osoba, která je subjektem těchto závazků, stane členem Záložny Ustanovení bodu 36.3 těchto stanov se nepoužije ve vztahu k souhrnu vkladů spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do Záložny před , do dne, kdy dojde k prodloužení splatnosti těchto vkladů nebo k jejich zvýšení; přitom se nepřihlíží k připisovaným úrokům. Na takový souhrn vkladů se od použije ustanovení 36.3 těchto stanov, v případě, že souhrn splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu člena Záložny nepřesáhne Kč. Použije-li se na souhrn vkladů člena Záložny uvedených ve větě první omezení podle bodu 36.3 těchto stanov, nenáleží členovi Záložny úrok ani obdobná výhoda z části souhrnu vkladů, která převyšuje stanovené omezení. Článek 40 Platnost a účinnost stanov Záložny 40.1 Tyto stanovy Záložny nabývají účinnosti dne , kromě ustanovení bodu 36.3, které nabývá účinnosti dne a ustanovení 36.7, které nabývá účinnosti dne Tyto stanovy Záložny v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí stanovy Záložny, které se ke dni účinnosti těchto stanov Záložny ruší. V Olomouci dne Ing. Vladimír Hořejší, MBA v.r. předseda představenstva Kamil Rataj, MBA v.r. místopředseda představenstva 10

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost SUMER BOHEMIA, spol. s r.o. se dnem, v němž nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

Část třetí Absolutní majetková práva

Část třetí Absolutní majetková práva Část třetí Absolutní majetková práva Hlava II: Věcná práva Díl 4: Spoluvlastnictví Oddíl 1: Obecná ustanovení 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. (2) Ustanovení

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net CO je to valná hromada Nejvyšší orgán společnosti, Mění stanovy, Rozhoduje o volbě členů dalších orgánů

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

S T A N O V Y. Část I.

S T A N O V Y. Část I. S T A N O V Y obchodní společnosti TAGROS a. s. IČO: 60793066 se sídlem Troubelice č.24,783 83 Troubelice zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd.b,vl.979 Část I. Založení akciové

Více

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 % ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ) www.zakony.cz http://www.zakony.cz/zakony/2012/1/zakon-089-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik-sb2012089/ 15. 8. 2015 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012 Zákon občanský zákoník Obsah OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

Více