Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti

2 Úvod Vážení zastupitelé, vážení občané, předkládáme Vám zprávu o činnosti Městského úřadu za rok 2014, jejímž cílem je poskytnout podrobný přehled o činnosti odborů, oddělení a samostatně zařazených zaměstnanců města zařazených do městského úřadu. Městský úřad zajišťuje výkon státní správy a samosprávy a je úřadem obce s rozšířenou působností (ORP) a přenesený výkon státní správy vykonává pro správní obvod tvořený těmito obcemi: Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště,, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Nový Oldřichov, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Provodín, Ralsko, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec. Naší snahou je být profesionálně a transparentně fungujícím úřadem, který je otevřený a přátelský ke svým klientům, občanům a partnerům. V roce 2014 byly Krajským úřadem Libereckého kraje provedeny na Městském úřadě Česká Lípa kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí (státní správy). Kontrolovaný odbor SÚ úsek památkové péče OKT oddělení matriky a evidence obyvatel ODSAaP OŽP Oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů a úsek vodoprávního úřadu Předmět kontroly Dodržování podmínek závazných stanovisek vydaných MěÚ podle zákona o státní památkové péči Agenda správních řízení o rušení údajů o místě trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Agenda na úseku přestupků, zejména proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku. Oblast ochrany ovzduší, nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství. Výsledek kontroly Nebyly shledány nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena. Bez závad, poukázáno na odborné znalosti dané problematiky na velmi vysoké úrovni oprávněné úřední osoby. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření. Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Nebyla uložena nápravná opatření. Konstatováno vedení státní správy na všech úsecích na dobré úrovni.

3 SÚ úsek památkové péče SÚ úsek úřad územního plánování OKT oddělení matriky a evidence obyvatel OSVaZ oddělení sociálních služeb ODSAaP Dodržování povinností v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa podle příslušného zákona. Zajištění správních činností na úseku územního plánování vykonávaných podle stavebního zákona, včetně kontroly zajištění materiálních a odborných podmínek pro výkon těchto činností. Vedení matričních knih, sbírek listin, správní řízení a další úkony spojené s matričními agendami. Zajištění výroby, distribuce a výdej receptů a žádanek s modrým pruhem, přestupky ve zdravotnictví, správní řízení o správních deliktech dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nebyla uložena nápravná opatření. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena. Výkon správních činností je prováděn v souladu se zákony, nápravná opatření nebyla uložena. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Legenda SÚ - stavební úřad OKT - odbor kancelář tajemníka ODSAaP - oddělení dopravně správních agend a přestupků OSVaZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Jan Hladonik tajemník MěÚ

4 OBSAH ÚSEK INTERNÍHO AUDITORA 1 ÚSEK KOORDINÁTORA PROJEKTŮ A KAMPANÍ 3 ÚSEK KULTURY A SPORTU 5 ODDĚLENÍ ŠKOSLTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 10 ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY MAJETKU 17 ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ 27 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 33 ODBOR FINANČNÍ 43 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 61 ODBOR ROZVOJE, MAJETKU A INVESTIC 61 STAVEBNÍ ÚŘAD 70 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 97 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 106 ODBOR DOPRAVY 121

5 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 1 ÚSEK INTERNÍHO AUDITORA Úsek interního auditora je funkčně nezávislý útvar, který posuzuje a hodnotí činnosti a postupy uvnitř úřadu v rámci interních auditů a zajišťuje kontrolu nakládání s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město. Zjišťovací a konzultační činnost úseku je zaměřena zejména na zlepšení kvality správních a řídících procesů. Pracovní náplň zajišťují dva zaměstnanci - interní auditor a specialista kontrolní činnosti. V roce 2014 zajišťoval úsek interního auditora v působnosti samosprávy tyto hlavní činnosti: Zpracování ročního plánu činnosti V souladu se zákonem o finanční kontrole zpracoval úsek roční plán činnosti, který byl schválen starostkou města. Plán zahrnoval povinné veřejnosprávní kontroly 24 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město a tři interní audity v odborech a odděleních MěÚ. V plánu byla rovněž zohledněna metodická a konzultační činnost úseku, odborná příprava a osobní rozvoj. Interní audity Výkon interních auditů byl zaměřen zejména na plnění přijatých nápravných opatření z předcházejících auditů, jeden interní audit byl zaměřen na dodržování interního pokynu. V roce 2014 byly provedeny tyto interní audity: 1) audit přijatých nápravných opatření při výběru finančních prostředků v hotovosti v odboru dopravy a občanskosprávních agend 2) audit přijatých nápravných opatření při vedení agendy bytového fondu města 3) audit dodržování pokynu tajemníka používání služebních mobilních telefonů. Závěrečné zprávy o výsledcích auditů byly projednány s vedoucími auditovaných odborů, oddělení MěÚ a následně předloženy starostce města. Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací V souladu se zákonem o finanční kontrole bylo provedeno 24 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město. Při kontrolách bylo z vybraného vzorku operací přezkoumáno, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Bylo rovněž vyhodnoceno, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, uzavřenými smlouvami, přijatými usneseními a zásadami RM k řízení školských a neškolských příspěvkových organizací. Metodická a konzultační činnost V souladu se zákonem o finanční kontrole byla zaměstnancům města poskytována metodická a konzultační pomoc. Konzultace se týkaly zejména aplikace nových právních předpisů v praxi např. uplatňování nových pravidel de minimis, nového kontrolního řádu a další.

6 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 2 Odborná příprava a osobní rozvoj V roce 2014 absolvovala interní auditorka třídenní akreditovaný atestační kurz Reforma účetnictví, vliv na řídící a kontrolní systémy. Atestační kurz pořádal Český institut interních auditorů v rámci zvyšování kvalifikace interních auditorů ve veřejné správě. Zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol V souladu se zákonem o finanční kontrole zpracoval úsek interního auditora roční souhrnnou zprávu o výsledcích finančních kontrol za město a všechny příspěvkové organizace. Zpráva byla předložena v elektronické podobě Krajskému úřadu Libereckého kraje. Ve zprávě byly souhrnně zhodnoceny výsledky interních auditů, veřejnosprávních kontrol, zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému města a příspěvkových organizací. Vyjádření ke schvalování účetní závěrky města V souladu s interní směrnicí ZM o požadavcích na schvalování účetních závěrek zpracoval úsek interního auditora zprávu o zjištěních z provedených auditů. Ve zprávě, která byla podkladem pro schvalování účetní závěrky města za rok 2013, bylo konstatováno, že při výkonu interních auditů nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví města. Hlavní úkoly úseku interního auditora v roce 2015 V roce 2015 se připravuje novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a nový zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě. Hlavním úkolem bude podrobně se seznámit s novými právními předpisy. Použité zkratky MěÚ městský úřad V České Lípě 19. ledna 2015 Zpracovala: Bc. Hana Máchová interní auditor

7 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 3 ÚSEK KOORDINÁTORA PROJEKTŮ A KAMPANÍ Agenda rozpočtu prevence kriminality - Příprava rozpočtu prevence kriminality na r (materiály ZM) - Pravidelná měsíční kontrola čerpání příjmů a výdajů za r Agenda centrální registru de minimis Grantový program prevence kriminality a projektu Zdravé město - Veřejné vyhlášení grantového programu na r Příjem a kontrola úplnosti žádosti + vlastní projekty (celkem 14 projektů) - Projednání komisí RM - Zpracování materiálu na ZM - Příprava zpracování smluv o poskytnutí příspěvků - Kontrola doručených vyúčtování, poukázání příspěvků na účet žadatelů Projekty, kampaně realizované v roce 2014 projekt Den s policií a ostatními složkami IZS - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava programu společně se složkami IZS na letišti Lada - realizace projektu květen 2014 projekt Společně k bezpečí + projekt Chráníme Vaše město - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava projektu - realizace projektu leden - prosinec 2014 projekt Na kole bezpečně - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava projektu, - realizace projektu duben - prosinec 2014 projekt Speciální výslechová místnost - příprava projektu zpracování projektu na Ministerstvo vnitra - vystavení objednávek, příprava projektu, vyúčtování projektu, - realizace projektu únor - prosinec 2014 projekt Primární prevence na středních školách - příprava projektu - vystavení objednávek, vyúčtování projektu, - realizace projektu únor - prosinec 2014

8 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 4 kampaň Den bez aut příprava kampaně vystavení objednávek, spolupráce se složkami IZS, Besipem, nákup cen, oslovení veřejnosti, zajištění uzavírky ulice U Průmyslovky.. Příprava kampaně na dopravním hřišti, společně s Městskou policií. - realizace kampaně - září 2014 kampaň Světový DEN ZDRAVÍ - příprava kampaně - vystavení objednávek, nákup materiálu, zajištění prostor - realizace kampaně říjen 2014 Agenda Svazku obcí cyklostezka Varhany - zpracování zápisů z jednání výboru Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Varhany (DSO) - zpracování rozpočtu na rok zpracování materiálu na jednání ZM - aktualizace webových stránek cyklostezky Varhany - zajištění veškeré agendy k DSO - vyřízení objednávek, faktur Seznámení s agendou na dopravním hřišti v České Lípě - prosinec 2014 Použité zkratky RM - rada města ZM - zastupitelstvo města V České Lípě 21. ledna 2015 Zpracovala: Anna Hlinčíková koordinátor projektů a kampaní

9 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 5 ÚSEK KULTURY A SPORTU Kultura Kulturní akce XVI. reprezentační ples města příprava a realizace, spolupráce s PO Kultura Městské slavnosti - příprava a realizace, spolupráce s PO Kultura Poděkování starostky příprava a realizace Slavnostní rozsvícení vánočního stromu příprava a realizace, spolupráce s PO Kultura XVII. reprezentační ples města příprava, spolupráce s PO Kultura Spolupráce na tvorbě programů a harmonogramů akcí, vyhlášení veřejné ankety. Uzavření objednávek s dodavateli služeb (vystupující, technické služby, propagace, organizační zajištění atd.), příprava smluv ve spolupráci s právníkem. Materiály RM - schválení smluv a finančních darů (poděkování starostky), uzavření smluv, příprava, schválení a uzavření darovacích smluv. Kontrola plnění služeb na místě. Likvidace faktur. Agenda správce rozpočtu kultury likvidace faktur, platební poukazy (celkem rozpočet výdajů 23,133 mil. Kč) pravidelná měsíční kontrola příjmů a výdajů za r rozpočtové změny (materiály na finanční výbor) příprava rozpočtu kultury na r. 2015, 3 verze Agenda příspěvkových organizací v oblasti kultury (dále jen PO) hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele: seznámení příspěvkových organizací s rozpočtem investičních a neinvestičních nákladů (provozních) na rok 2014 pravidelné poukazování investičních a neinvestičních příspěvků na provoz a mzdy PO stanovení závazných ukazatelů rozpočtu PO kontrola rozboru hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele za rok 2013 a za I. III. čtvrtletí 2014 úprava závazných ukazatelů PO (materiály ZM) převod z rezervního do investičního fondu (materiál ZM) rozpočtové změny (materiály finanční výbor a ZM) souhlas s přijetím finančních darů PO (materiály RM) řízení PO: zpracování zlepšených hospodářských výsledků a účetních závěrek PO za r (materiál RM) aktualizace směrnice o krátkodobých pronájmech v PO (materiály RM) projednání výročních zpráv PO (materiál RM)

10 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 6 personální agenda ředitelů PO: úprava platových náležitostí ředitelů PO v souvislosti s platovými postupy a v souvislosti s novým nařízením vlády, vyhotovení platových výměrů vyhlášení mimořádných úkolů ředitelům PO v oblasti kultury a sportu (materiál RM) evidence a správa majetku: nařízení odvodu odpisů (materiál ZM) předložení odpisových plánů PO a jejich změn (materiály RM) agenda pronájmů nebytových prostor (veřejné vyhlášení, účast na výběrových řízeních, zpracování materiálů pro RM) úprava smluv o výpůjčce nemovitého majetku PO (materiály RM) Grantový program pro oblast kultury zpracování zásad poskytování kulturních grantů a tiskopisů žádostí na r (materiál ZM) veřejné vyhlášení grantového programu na r příjem a kontrola úplnosti žádostí (celkem 21) projednání výborem ZM pro kulturu a cestovní ruch zpracování materiálů na jednání ZM zpracování a uzavření smluv o poskytnutí příspěvků (celkem 20), dodatky ke smlouvám (celkem 12) poukázání příspěvků na účet žadatelů kontrola doručených vyúčtování příprava zásad poskytování kulturních grantů a tiskopisů žádostí na r Mimořádné příspěvky z rozpočtu města příjem a kontrola úplnosti žádostí (celkem 2) zpracování materiálů na jednání ZM zpracování a uzavření smluv o poskytnutí příspěvků poukázání finančních prostředků na účty příjemců kontrola doručených vyúčtování uzavření darovací smlouvy s ČET a.s. Fond rady města v oblasti kultury příjem a kontrola úplnosti žádostí o příspěvek z FRM (celkem 7) příprava materiálů na jednání výboru ZM pro oblast kulturu a cestovní ruch a pro jednání RM zpracování a uzavření 6 smluv o poskytnutí přípěvku poukázání příspěvků na účty žadatelů kontrola doručených vyúčtování

11 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 7 Kronika města Jednání letopisecké komise k textu do kroniky 2011 Schválení textu kroniky 2011 (materiál RM) Kontrola a úprava konečného znění textu Objednávka tisku listů do kroniky Objednávka zpracování vazby kroniky Likvidace faktur Archivace agendy kultura do r Inventarizace majetku fyzická kontrola nemovitého majetku města předaného do výpůjčky PO Městská knihovna, PO Kultura a PO Lipý vyhotovení a odevzdání inventarizačního zápisu včetně povinných příloh na FO namátková fyzická kontrola movitého majetku spravovaného PO Městská knihovna, PO Kultura a PO Lipý Výbor ZM pro kulturu a cestovní ruch funkce tajemnice výboru 8 zasedání v období leden září 2014 příprava materiálů a podkladů pro jednání zpracování zápisů a usnesení zpracování materiálů na ZM SPORT Agenda správce rozpočtu sportu likvidace faktur, platební poukazy (celkem rozpočet výdajů 31,388 mil. Kč) pravidelná měsíční kontrola čerpání příjmů a výdajů za r rozpočtové změny (materiály na finanční výbor) příprava rozpočtu sportu na r. 2015, 3 verze Agenda příspěvkové organizace Sport (dále jen PO) hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele: seznámení příspěvkové organizace s rozpočtem investičních a neinvestičních nákladů (provozních) na rok 2014 pravidelné poukazování investičních a neinvestičních přípěvků města na provoz a mzdy PO, stanovení závazných ukazatelů rozpočtu PO kontrola rozboru hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele za rok 2013 a za I. III. čtvrtletí 2014

12 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 8 zpracování zlepšeného hospodářského výsledku a účetní závěrky PO za r (materiál RM) úprava závazných ukazatelů PO (materiály ZM) rozpočtové změny (materiály finanční výbor a ZM) souhlas s přijetím finančních darů PO (materiál RM) řízení PO: projednání výroční zprávy PO za r (materiál RM) úprava směrnice o krátkodobých pronájmech v PO Sport (materiál RM) schválení úprav vstupného PO Sport (materiál RM) evidence a správa majetku: předložení odpisového plánu PO a jeho změn radě města agenda pronájmů nebytových prostor (veřejné vyhlášení, výběrové řízení, zpracování materiálu pro RM) úprava smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku (materiály RM) personální agenda ředitelky PO: úprava platových náležitostí ředitelky PO v souvislosti s platovými postupy a v souvislosti s novým nařízením vlády, vyhotovení platových výměrů vyhlášení mimořádných úkolů ředitelce PO (materiál RM) Grantový program pro oblast sportu zpracování zásad poskytování sportovních grantů a tiskopisů žádostí na r veřejné vyhlášení grantového programu na r příjem a kontrola úplnosti žádostí o grant v r (celkem 88) projednání výborem ZM pro sport zpracování materiálů na jednání ZM zpracování a uzavření smluv o poskytnutí příspěvků (celkem 74) poukázání příspěvků na účty příjemců kontrola doručených vyúčtování řešení porušení rozpočtové kázně příprava zásad poskytování sportovních grantů a tiskopisů žádostí na r Mimořádné příspěvky z rozpočtu města příjem a kontrola úplnosti žádostí (celkem 6) zpracování materiálů na jednání ZM zpracování a uzavření smluv o poskytnutí příspěvku (celkem 6) poukázání finančních prostředků na účty příjemců kontrola doručených vyúčtování

13 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 9 Fond rady města příjem a kontrola úplnosti žádostí o příspěvek z FRM (celkem 19) příprava materiálů na jednání výboru ZM pro sport a pro jednání RM zpracování a uzavření smluv o poskytnutí příspěvku (celkem 16) poukázání příspěvků na účty žadatelů kontrola doručených vyúčtování Archivace agendy sport do r Inventarizace majetku fyzická kontrola nemovitého majetku města předaného do výpůjčky PO Sport fyzická kontrola nemovitého i movitého majetku předaného do užívání nájemci tenisové haly vyhotovení a odevzdání inventarizačních zápisů včetně povinných příloh na FO namátková fyzická kontrola movitého majetku spravovaného PO Sport Výbor ZM pro sport - funkce tajemnice výboru 8 zasedání v období leden prosinec 2013 příprava materiálů a podkladů pro jednání zpracování zápisu a usnesení zpracování materiálů na ZM v České Lípě dne Zpracovala: Irena Zemanová referentka kultury a sportu

14 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 10 ODDĚLENÍ ŠKOSLTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Školství Kontrola a předání žádostí o schválení speciálních tříd na základních a mateřských školách a přípravných ročníků Krajskému úřadu Libereckého kraje Výkaz P1-04 čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za IV. čtvrtletí 2013 a za I. - III. čtvrtletí 2014 sběr a kontrola výkazů z 53 škol a školských zařízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Shromažďování a vypracování souhrnných přehledů požadavků jednotlivých škol a školských zařízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na přímé neinvestiční výdaje a ve školství v roce 2014 sumář finančních rozvah Realizace dohodovacího řízení k rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Zpracování sumáře Požadavky na rozpočet ostatních osobních nákladů na rok 2014 ze škol a školských zařízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vytvoření přehledů o zápisech žáků do 1. tříd k v českolipských základních školách včetně porovnání roků 2007 až 2014, o počtech dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do českolipských mateřských škol na školní rok 2014/2015 Shromáždění, kontrola a zpracování údajů z výkazů S o zahájení povinné školní docházky podle stavu k , kontrola výkazu S 5-01 o přijatých uchazečích do 1. ročníku ve střední škole k ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sběr údajů ze školních matrik podle stavu k včetně vytvoření přehledu o počtech žáků, tříd a učeben v základních školách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kontrola a zpracování údajů z výkazů o mateřských školách, základních školách, základních uměleckých školách a o ředitelství škol podle stavu k ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Shromáždění, kontrola a zpracování výkonových výkazů o školních družinách a klubech, domech dětí a mládeže a o školních jídelnách podle stavu k ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vytvoření přehledů o počtech tříd, dětí a žáků v mateřských a základních školách, školních družinách a školních klubech a přehled o školních jídelnách (počty strávníků, uvařená a vydaná jídla včetně odvážených a dovážených) a tabulek ke změnám výkonů od za správní obvod obce s rozšířenou působností Zpracování přehledu o počtech integrovaných žáků a žáků-cizinců v základních školách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v letech 2011 až 2013 Zpracování přehledu o počtech tříd a žáků v 8. ročnících základních škol pro potřeby Úřadu práce a přehledu o počtech tříd a žáků v 1. až 5. ročnících základních škol pro preventivně informační oddělení Policie ČR

15 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 11 Součinnost s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje při organizaci tří seminářů k problematice školního stravování a porady pro vedoucí školních jídelen v rámci okresu Spolupráce s Úřadem práce, Pedagogicko-psychologickou poradnou Česká Lípa a se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm při přípravě akce Burza středních škol 2014 Poskytnutí údajů o školách a školských zařízeních ve správním obvodu obce s rozšířenou působností za roky 2005 až 2013 pro analytickou část projektu Svazu měst a obcí Meziobecní spolupráce v oblasti předškolní výchovy a základního školství Výlep plakátů k zápisu žáků do 1. tříd ve městě i jejich rozvoz po okolních obcích, plakáty k zápisu do mateřských škol Účast na poradě odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Liberec Tematické porady s řediteli základních škol (zápis do 1. tříd, výzva OPVK) a mateřských škol (zápis do MŠ), porada s řediteli školských příspěvkových organizací (seznámení s novým vedením města) Porada s ekonomkami českolipských školských příspěvkových organizací, informace o změnách v účetnictví, DPH atd. Ředitel ZŠ Pátova potvrzení na pracovním místě na dalších 6 let v souladu se školským zákonem Zpracování mimořádných odměn ředitelů školských příspěvkových organizací za 1. a 2. pololetí roku 2014 Vystavení platových výměrů ředitelům školských příspěvkových organizací při zvýšení platů pedagogických pracovníků od a při změně příplatků za vedení v souladu se Zásadami rady města Stanovení platových náležitostí ředitelům/ředitelkám školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Žádost o změnu v rejstříku škol a školských zařízení zvýšení kapacity školní družiny při ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská a ZŠ Pátova Zpracování příloh ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku z důvodu zvýšení hodnoty nemovitého majetku Podklady pro souhlas města s umístěním sídla spolků ve školských budovách (sdružení rodičů a přátel školy, mateřské centrum) Jmenování školských rad Účast na ukončení inspekční činnosti České školní inspekce na ZŠ Šluknovská Návštěvy školských příspěvkových organizací s paní místostarostkou Zahájení jednání s Římskokatolickou farností, majitelem objektu Škroupovo nám. 138, (sídlo Domu dětí a mládeže Libertin) Spolupráce s tiskovou mluvčí při organizaci krajského kola soutěže pro nadané děti Zlatý oříšek Libereckého kraje 2014 (jednání s provozovatelem celostátní soutěže, objednávky, smlouvy, vyúčtování dotace Libereckého kraje) Organizace akcí Českolipský pedagog roku 2014, promítání pro žáky 9. tříd ZŠ a odměňování nejlepších žáků škol

16 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 12 Dokončení projektu Finanční gramotnost na základních školách Návštěva Jeslí Trutnov zjištění podmínek pro případné zřízení obdobného zařízení v České Lípě Konverze dokumentů z moci úřední pro potřeby oddělení Výpisy ze základního registru osob z moci úřední pro potřeby oddělení Aktualizace údajů na webových stránkách města za školství Účast na seminářích a školeních Školské granty 1. etapa počet žádostí 58 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 46 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 46, z toho 4 sníženy, u 4 nedodržen termín Školské granty 2. etapa počet žádostí 38 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 37 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč (doplněna žádost z 1. etapy, zbylé finanční prostředky ve výši ,- Kč vráceny do rezervy města) počet vyúčtovaných příspěvků 37, z toho 2 sníženy, u 1 nedodržen termín Důvody snížení příspěvku: nedodržení povinné výše spoluúčasti 20 %, nižší skutečné náklady na schválený účel. Příspěvky z fondu rady města - školství počet žádostí 15 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 9 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 9, z toho ve 2 případech část vrácena Důvody vrácení části příspěvků: nedočerpání na schválený účel a nedodržení povinné spoluúčasti 20 %.

17 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 13 Zlepšené výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací za rok 2013 návrh rozdělení do fondů Zpracování směrnice pro schválení účetních závěrek příspěvkových organizací, příprava podkladů ke schválení závěrek za rok 2013 Materiály pro jednání finančního výboru, podklady pro rozpočtové změny Kontrola vyúčtování 8 akcí celoměstského významu pořádaných Domem dětí a mládeže Libertin Zajištění péče o zahradní prvky dětských hřišť při mateřských školách Tomovy parky prostřednictvím firmy Lesoprakt Odpisové plány školských příspěvkových organizací na rok 2014 včetně jejich změn v průběhu roku Rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací za rok 2013 včetně rozboru dle jednotlivých položek Rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2014 a 3. čtvrtletí roku 2014 Kontrola čerpání schváleného rozpočtu 2014 školskými příspěvkovými organizacemi Účast oddělení při hodnocení zakázek malého rozsahu ve školských příspěvkových organizacích Průběžná kontrola školských příspěvkových organizací se zaměřením na úplatu za vzdělávání (7x základní škola), evidence majetku (6x mateřská škola, 9x základní škola, základní umělecká škola a samostatná školní jídelna); spolupráce s interními auditorkami města Poskytování informací ekonomickým pracovnicím školských příspěvkových organizací dle aktuálních poznatků Návrh rozpočtu školství na rok 2015 a rozpočtového výhledu pro období Přehled investičních požadavků školských příspěvkových organizací, předání odboru rozvoje, majetku a investic Propočet výše příspěvků školským příspěvkovým organizacím v rámci rozpočtového provizoria Účast oddělení školství a cestovního ruchu na inventarizacích majetku zapůjčeného a předaného k hospodaření školským příspěvkovým organizacím Zpracování porovnání rozpočtu školství 2013 a 2014, příprava podkladů k porovnání rozpočtů minulých let dle položek

18 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 14 Městské informační centrum (MIC) Přijetí nového pracovníka MIC, návrat pracovnice MIC po mateřské dovolené, příprava na rozšířený provoz v letních měsících, přijetí 2 pracovnic na dohodu o pracovní činnosti Průběžné uzavírání smluv o komisním prodeji pro rok 2014, zpracování a uzavření smluv pro rok 2015 Návrh rozpočtu pro oblast cestovního ruchu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky Základní činnost MIC podávání informací, prodej a evidence prostřednictvím programu Colosseum, kopírování za úplatu, monitoring návštěvnosti, objednávky a likvidace faktur Publikační a propagační činnost: Vydání knihy autora pana Mgr. Martina Aschenbrennera Příběhy z Českolipska II Zajištění vstupu města do systému ISBN Nový informační leták na téma filmová místa Českolipska Nové informační letáky Vody Českolipska, Turistika v České Lípě a okolí, Hrady, zámky a zříceniny Českolipska Kapesní kalendáře na rok 2015 Omalovánky s tematikou České Lípy Komerční mapa František Kos Záměr vydání historiografické knihy o České Lípě přípravná jednání se zástupci Vlastivědného spolku Českolipska, jednání s právním zástupcem města, příprava smluv s autory, zadání předběžné kalkulace ceny za grafickou úpravu a tisk Zajištění prezentace města v časopisech a průvodcích (TIM, Mladá fronta, Kapesní kalendář volného času, Moje země, Obrazový atlas regionů a cyklotras ČR, Metropol, Liberecký kraj města a obce) Spolupráce při aktualizaci údajů na webových stránkách města Vkládání informací o zajímavých akcích na turistické stránky sekce Kalendář akcí, průběžná aktualizace a doplňování údajů v jednotlivých sekcích Vkládání aktuálních materiálů do datového skladu Libereckého kraje Prezentace na webových portálech Paseo a Expresnet Účast na akcích: Veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha 2014 Veletrh Euroregion Tour 2014 Jablonec n. N. Veletrh For Bikes 2014 Veletrh Konventa Löbau Produktový seminář v Žitavě

19 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 15 Školení Asociace turistických a informačních center Sociální sítě Setkání infocenter Školení firmy Compedium s.r.o. datový sklad informací v rámci Libereckého kraje Ostatní činnost: Prodej vstupenek na Ples města, Divadelní ples, na hudební akce Všudybud, Hrady.cz, Čtverec, na mezinárodní turnaj ve florbalu, na diashow Aljaška a e-vstupenek Spolupráce se Sdružením Českolipsko Překladatelská činnost pro potřeby vedení města Průvodcovská činnost i v německém jazyce (město, MěÚ) Vedení studentské praxe Spolupráce s Krajským úřadem Libereckého kraje a Asociací turistických a informačních center (A.T.I.C.) Zpracování informačních materiálů do výlohy MIC Pomoc návštěvníkům MIC při obsluze veřejného internetu Zpracování základních informací o městě Zajištění propagačních předmětů Reklamační řízení s firmou Jiří Uhlíř (vadné výtisky knihy Co odvál čas) Granty v oblasti cestovního ruchu počet žádostí 5 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 4 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 4 Příspěvky z fondu rady města cestovní ruch počet žádostí 2 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 0 výše schválených příspěvků celkem 0

20 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Strana č. 16 Mimořádný příspěvek zastupitelstva města cestovní ruch počet žádostí 1 požadovaná částka celkem Kč počet schválených žádostí 1 výše schválených příspěvků celkem Kč Materiály zpracované na jednání zastupitelstva a rady města za celé oddělení období materiály pro ZM materiály pro RM I. pololetí II. pololetí celkem rok Předmět materiálů připravovaných zastupitelstvu města a radě města oddělením školství a cestovního ruchu: zásady pro poskytnutí grantů ve školství a cestovním ruchu žádosti o poskytnutí příspěvků formou grantu pro školství, děti a mládež, grantu pro cestovní ruch, z fondu rady města interní směrnice pro oblast školství schválení přijetí darů školskými příspěvkovými organizacemi změny zřizovacích listin a jejich příloh, příloh ke smlouvám o výpůjčce odměny ředitelů školských příspěvkových organizací změny v rejstříku škol a školských zařízení zápisy České školní inspekce souhlas zřizovatele s partnerstvím školských příspěvkových organizací v projektech odpisové plány školských příspěvkových organizací, odvod finančních prostředků převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu školských příspěvkových organizací schválení účetní závěrky školských příspěvkových organizací schválení zlepšených výsledků hospodaření školských příspěvkových organizací, rozdělení do fondů prodejní ceny publikací a jiných předmětů v Městském informačním centru a další V České Lípě dne 19. ledna 2015 Zpracovala: Jana Veindlová vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2013 Předkládá: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ Zpracovali: vedoucí odborů, oddělení a referenti OBSAH ÚSEK INTERNÍHO AUDITORA

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ:

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání 14. března 2016 jako

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PROTOKOL. u Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvková organizace, Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvková organizace, Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52355/2013 UIA, S-MUCE 48276/2013 UIA Výtisk č.:.. PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 0 provedené mimořádné kontroly 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L Čj. ČŠIA-1367/11-A o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl60453/2010/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 9870/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy Struktura odboru majetkové správy OBSAH 1. Struktura odboru majetkové správy 1.1. Vedoucí odboru 1. 2. Referenti odboru 2. Náplň činnosti odboru 3. Majetkové převody 4. Evidence nemovitého majetku 5. Ostatní

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Verušičky IČ: 00255131

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 29.4.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MWBL4 Certifikát autora

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Aktualizace k 1. 11. 2017 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 24 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více