Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od Obsah přílohy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:"

Transkript

1 Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11 Odbor školství, kultury a tělovýchovy d) 12 Odbor vnitřních věcí e) 13 Odbor finanční f) 14 Odbor majetkový g) 15 Odbor regionálního rozvoje a investic h) 16 Odbor životního prostředí i) 17 Odbor stavební úřad j) 18 Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad k) 19 Odbor komunálních věcí l) 20 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1/1

2 9. STAROSTA úsek krizového řízení úsek vztahů k veřejnosti (tiskový mluvčí) Úsek krizového řízení - patří do přímého řízení starosty a je vyčleněno k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Úsek krizového řízení plní veškeré úkoly a povinnosti úřadu spadající do působnosti úseku a vyplývající z aktuálních znění zákonů č.133/1985/ Sb., č. 18/1997 Sb., č. 110/1998 Sb., č. 222/1999 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 585/2004 Sb., č. 412/2005 Sb. Náplň činnosti úseku v samostatné působnosti: - zajišťuje ochranu utajovaných informací a ochranu zvláštních skutečností, vedení, ukládání a skartaci těchto písemností, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, - plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací. Náplň činnosti úseku v přenesené působnosti: - podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky, - připravuje koncepci a zajišťuje připravenost ORP na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací (dále jen krizových situací), včetně provádění metodické a kontrolní činnosti v této oblasti, - zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území ORP, - zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO, - zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací, - posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území ORP, zpracovává podklady do krizového plánu, - zpracovává a aktualizuje Plán nezbytných dodávek, - podílí se na přípravě a realizaci regulačních opatření, - zajišťuje činnost bezpečnostní rady ORP Rumburk, její součinnost s Bezpečnostní radou kraje a bezpečnostními radami obcí, organizuje činnosti krizového štábu a pracoviště krizového řízení ORP, - zvyšuje odbornou připravenost účastí na seminářích, kurzech a dalších aktivitách spojených s činností úseku, - zajišťuje podle pokynů starosty další výkon činností a působností daných zákony o zajišťování obrany, o rozsahu branné povinnosti, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o hasičském záchranném sboru, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy. - rozpracovává havarijní plán kraje a krizový plán na podmínky obce s rozšířenou působností - odborně zabezpečuje činnost krizového štábu a jeho součinnost s krizovým štábem kraje, krizovými štáby obcí s rozšířenou působností a krizovými štáby obcí v územní působnosti obce s rozšířenou působností - zajišťuje krizovou komunikaci mezi orgány krizového řízení 1/2

3 - vede evidenci úkrytů civilní ochrany - podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systém na ochraně obyvatelstva formou varování, evakuace, ukrytí a organizace činnosti v podmínkách nouzového přežití - s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami zabezpečuje uzavírání smluv ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů podle 29. odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění - seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními včetně způsobu jejich provedení - vede evidenci věcných prostředků pro vojenské krizové stavy - navrhuje poskytnutí věcných prostředků při krizové situaci - navrhuje povolání fyzických osob k pracovním povinnostem a k pracovním výpomocím - plánuje a zabezpečuje finanční prostředky pro krizové řízení, krizové havarijní plánování - plní úkoly hospodářských opatření pro krizové stavy uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek využíváním IS ARGIS a IS KRIZDATA - na základě výsledků analýzy rizik stanoví potřeby nezbytných dodávek - podle pokynů krajského úřadu zajišťuje podklady do systému ropné bezpečnosti k fungování státní správy ve svém správním území - vyžaduje věcné zdroje od právnických osob nebo podnikajících fyzických osob - požaduje vydání zásob pro humanitární pomoc a zajišťuje jejich výdej fyzickým osobám postiženým krizovou situací - připravuje regulační opatření formou metodiky a zpracováním dokumentace - podílí se na zpracování Dílčího plánu obrany - navrhuje zprošťování mimořádné služby pro zaměstnance městského úřadu vojáky v záloze - vede dokumentaci věcných prostředků pro obranu státu - navrhuje povolání fyzických osob k pracovním povinnostem a k pracovním výpomocím pro účely obrany státu - podílí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu zabezpečované krajským úřadem - plní úkoly k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatelstva, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil 9.02 úsek vztahů k veřejnosti (tiskový mluvčí) patří do přímého řízení starosty - získávání a vyhodnocování názorů veřejnosti a navrhování opatření k ovlivňování veřejného mínění - informování o kompetencích a způsobech vyřizování a o dalších věcech, které jsou v působnosti úřadu (m.j. zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu, - prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích - vytváření koncepcí programů a projektů vztahů úřadu a města k veřejnosti - součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů 1/3

4 10. ODBOR TAJEMNÍKA Odbor se organizačně člení na: úsek personalistiky a mezd úsek redakce Rumburských novin úsek sekretariát úsek kontroly úsek vymáhání pohledávek úsek personalistiky a mezd - záležitosti z oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů, péče o lidské zdroje - optimalizaci profesní a kvalifikační skladby úřadu - systém personálního plánování - systém vzdělávacího programu - systém odměňování zastupitelů města a zaměstnanců úřadu - v souvisejících činnostech metodickou spolupráci s vedoucími odborů a Městskou policií Rumburk a SDH Rumburk - přípravu a organizaci veřejné výzvy a výběrového řízení k uzavření pracovní smlouvy, resp. jmenování - činnosti související s administrativními potřebami přijímání zaměstnanců (pracovní smlouva, dotazníky, atd.) - činnosti související s ukončením zaměstnaneckého poměru (výpověď, dohoda, atd.) - přípravu a zpracování podkladů a návrhů týkajících se oblasti personální, mzdové a pracovních náplní v působnosti tajemníka úřadu, - zpracování statistických a jiných výkazů za úsek personální a mzdový - vedení evidence a výkazů pracovní účasti v zaměstnání (dovolené, pracovní neschopnost, atd.) - sledování limitů přesčasové práce, pracovní pohotovosti, vydávání služebních průkazů - ve vymezené kompetenci zastupování města při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřadem práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy, dodavateli právních služeb, atd. - organizaci, realizaci a evidenci školení, školících kurzů a zkoušek odborné způsobilosti - odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu - projednávání podmínek pro zaměstnání osob pro tzv VPP, OPP a Veřejné služby - vyřizování žádosti o starobní nebo invalidní důchod - nástupní a periodické preventivní lékařské prohlídky - realizaci, kontrolu a evidenci uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygienických norem a žádoucích pracovních podmínek - účast na kolektivním vyjednávání - součinnost s dodavatelem právní pomoci při: zpracování smluv a dohod a odborných komentářů a stanovisek zastupování města Rumburk při soudních sporech s jinými subjekty poskytování poradenské činnosti pro odbory městského úřadu poskytování poradenské činnosti v právních záležitostech zaměstnanců - zpracování platů zaměstnanců úřadu 1/4

5 - přípravu podkladů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů a veškeré srážky z platu zaměstnanců, - zpracování přehledů o výši pojistného a vyplacených nemocenských dávkách, půjček, spoření, pojistek atd.. - evidenci čerpání dovolených, čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců, - zpracování průměrových hodnot pro výpočet plateb v době nemoci, dovolené apod. a výpis příjmů pro účely dávek státní soc. podpory, - zpracování výkazů pro statický úřad, úřad práce atd., roční uzávěrku příjmů, daní a evidenčních listů důchodového zabezpečení - řádnou archivaci písemností úseku úsek redakce Rumburských novin (RN) Zajišťuje zejména - spolupráci s orgány města, veřejností a s vnějšími informačními subjekty při získávání a zveřejňování informačních výstupů prostřednictvím RN - redakční přípravu a organizaci vydávání RN m. j. přípravu podkladů, redigování tiskovin, jazykovou a stylistickou úpravu, uspořádání textů tiskopisů (korektury terminologie), ověřování faktografické správnosti, vytváření elektronické verze tisků, atd. - dodržování obchodních a prezentačních zásad (legislativa) a plnění ekonomických a provozních nároků při vydávání RN. - prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích - součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů úsek sekretariát - vedení centrální evidence stížností a petic doručených městu, městskému úřadu či jiným orgánům města a dle pokynů tajemníka jejich předání k vyřízení VO či jiným pověřeným subjektům ve věcném a časovém určení - administrativní práce a úkony související s činností starosty a místostarostů města a tajemníka úřadu (vedení města) - administrativní práce související s plněním úkolů odborů městského úřadu v oblasti jeho samostatné působnosti - přípravu a průběh zasedání zastupitelstva města (ZM), schůzí rady města (RM), jednání vedení města a porad vedoucích odborů (VO) v oblasti organizační, administrativní podkladové - zpracování dokumentace o průběhu a výslednosti zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO a jejich archivaci - vedení evidence usnesení ze zasedání ZM a schůzí RM a úkolů stanovených jednáním vedení města a z porad VO - shromažďování a vedení evidence návrhů, připomínek a dotazů zastupitelů města a občanů města zúčastněných na zasedání ZM a jejich zpracování pro projednávání vedením města - spolupráci se členy zastupitelstva města a s ostatními subjekty ve městě k tématům projednávaným na zasedáních ZM a schůzích RM - přípravu základních informací o průběhu a výslednosti zasedání ZM a schůzí RM pro zaměstnance úřadu předání úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM a jednání vedení města vedoucím odborů či jiným určeným subjektům k termínovanému plnění 1/5

6 - vyžadování a shromažďování údajů a podkladů k plnění úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO od určených subjektů a předávání informací vedení města - vedení evidence zastupitelů města, členů RM, členů výborů ZM a členů komisí RM, a evidence dokladů z jednání výborů a komisí - vedení evidence dokumentace zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí města a městského úřadu a všech příkazů, směrnic, rozhodnutí a pověření vydaných starostou a tajemníkem - přípravu základních informací o přijatých usneseních a průběhu jednání zasedání ZM a schůzích RM určených veřejnosti - přípravu základních informací o činnostech městského úřadu, právních předpisech a dalších dokumentech určených veřejnosti - prostřednictvím VO či jiných pověřených subjektů a dle pokynů tajemníka zpracování zpráv, stanovisek a informací k tiskovým sdělením, dotazům a požadavkům veřejnosti a jejich evidenci - prostřednictvím VO či jiných pověřených subjektů a dle pokynů tajemníka přenesení usnesení vlády ČR do činnosti úřadu - účast zaměstnanců úřadu města či jiných subjektů na zasedání ZM, schůzích RM, veřejných shromážděních či jiných akcích organizovaných městem - vedení evidence občanů a kolektivů, kterým bylo uděleno ocenění či čestné občanství města - vedení evidence subjektů, kterým bylo povoleno používat znak města sledování kroniky událostí a návštěv města - vedení evidence došlé a vyřizované pošty a její předání na místo určení či odeslání a shromažďování a evidenci: všech platných předpisů města úředních listů města informativních oběžníků města věstníků vlády pro orgány krajů a obcí věstníků právních předpisů Ústeckého kraje Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv ustanovení vlády ČR - používání zasedací místnosti, nebo jiných prostor ve vlastnictví města pro pracovní jednání, slavnostní setkání a přijetí dle požadavků orgánů města a tajemníka městského úřadu - provádění řádné archivace všech písemností starosty, místostarostů města a tajemníka městského úřadu úsek kontroly - kontrolu postupu VO či jiných pověřených subjektů při plnění usnesení a úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO a předávání informací o průběžném či konečném plnění vedení města - kontrolu postupu VO či jiných pověřených subjektů úkolovaných na přípravě a zpracování nových či doplňovaných norem pro řízení a provoz městského úřadu a předávání informací o průběžném či konečném plnění tajemníkovi MěÚ - kontrolu vnitřních činností městského úřadu, včetně výkonu přenesené působnosti dle pověření tajemníkem úřadu - kontrolu dodržování vnitřních organizačních a provozních nařízení a předpisů - kontrolu rozsahu a oprávněnosti užívání dopravních prostředků a spojových služeb 1/6

7 - kontrolu a vyhodnocování účinnosti inzertních podání úsek vymáhání pohledávek Zajišťuje vymáhání pohledávek dle příslušných právních norem v rámci MěÚ. 11. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY Odbor se organizačně člení na: úsek školství, kultury a tělovýchovy Ve správním obvodu zabezpečuje činnosti, spojené s rozpočtováním, účetnictvím a kontrolou na úseku školství, včetně účasti na zpracovávání koncepce školství. Usměrňuje činnost mateřských škol a základních škol, zřizovaných městem Rumburk a shromažďuje a zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu, rozbory hospodaření s finančními prostředky, podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, statistická data z dokumentace škol a školských zařízení, všech základních a mateřských škol a školských zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností. - plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /dále jen zákon /, v platném znění a dalších právních předpisů, týkajících se oblasti školství - zpracování návrhu rozpisu rozpočtu v rozsahu 161 odst. 7. písm.a) zákona pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle 14 odst 2 a 6 zákona a předává jej krajskému úřadu - zpracování a předkládání rozboru hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle 179 odst. 1 zákona podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) podle 161 odst. 7 písm. b) zákona krajskému úřadu - přípravu podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu - podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle 179 odst. 1 zákona pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí - shromažďování a zpracování dat z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle 179 odst. 1 zákona v termínech stanovených MŠMT a předává je krajskému úřadu a MŠMT popřípadě jím pověřené organizaci - vedení školní matriky v souladu se zákonem a v rozsahu obce s rozšířenou působností - uplatňování zájmů města, zájmů rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí, žáků a pedagogických zaměstnanců na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením ve městě 1/7

8 - vypracování koncepce rozvoje školství ve městě - projednávání koncepce rozvoje, rozpočtu a materiálních podmínek s řediteli škol a školských zařízení pro jejich činnost - projednávání požadavků města na zkvalitnění péče, poskytované zřízenými právními subjekty - projednávání inspekčních zpráv České školní inspekce s řediteli právních subjektů - dohled na účelné a hospodárné využití finančních prostředků zřízených právních subjektů - provádění kontroly právních subjektů přípravu podkladů ke stanovení spádových obvodů pro právní subjekty, jejichž zřizovatelem je město Rumburk - spolupráce při vyhlašování zápisů do prvních tříd základních škol - zastupování zřizovatele ve školských radách základních škol zřízených Městem Rumburk dle 167 zákona - zpracování a vedení agendy o úhradě neinvestičních nákladů základních škol za žáky jiných obcí - rozhodování o přijetí dětí do předškolního zařízení, školních družin a školních jídelen, v případě, kdy počet dětí přesáhne kapacitu zařízení - zajištění školního stravování na základě smluvních vztahů mezi zřizovatelem a soukromými subjekty - návrhy zřízení právních subjektů orgánům města - návrhy na zrušení právních subjektů orgánům města, - spolupráci s úsekem krizového řízení na organizaci přípravy občanů k obraně státu ve školách a škol. zařízeních v obci - návrhy výše dotace pro jednotlivé sportovní subjekty na základě projektů orgánům města, - pomoc propagaci tělovýchovy a sportu ve městě - spolupráci na přípravě a realizaci významných kulturních, sportovních a tělovýchovných akcí, - spolupráci na vytváření sportovně rekreačních koncepcí a jejich realizaci, - podporu rozvoje sportování mládeže, - koordinaci sportovní činnosti a akce sportovních subjektů ve městě a koordinuje využití tělocvičen a hřišť v majetku města, - řízení a kontrolu právních subjektů, - navrhování zřízení či zrušení právních subjektů orgánům města, - příprava konkurzních řízení na obsazení místa ředitele právních subjektů - spolupráce při vedení kroniky města, - vybírá poplatky ze vstupného na základě schválené obecně závazné vyhlášky města, - sledování potřeby finančního zabezpečení amatérské kultury, jejich zařízení a rozvoje, tomu napomáhá v rámci rozpočtových pravidel, - spolupráci s představiteli kulturních institucí a církví, - provádí kontrolu v souladu s 9a zákona č.273/1993 Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů ve znění zákona č. 249/2006 Sb. - řízení a kontrolu právních subjektů - navrhování zřízení či zrušení právních subjektů orgánům města - příprava výběrových řízení na obsazení místa ředitele právních subjektů - spolupráce při přípravě koncepce rozvoje, rozpočtu a materiálních podmínek s řediteli právních subjektů - projednávání požadavků města na zkvalitnění služeb poskytovaných zřízenými právními subjekty 1/8

9 - dohled na účelné a hospodárné využití finančních prostředků zřízených právních subjektů - zpracování závazných metodických pokynů pro rozbor hospodaření příspěvkových organizací v souladu s požadavky zřizovatele - pracování návrhů rozpočtových opatření dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - spolupráce na přípravě rozpočtů a závazných ukazatelů příspěvkových organizací - zpracování podkladů pro závěrečný účet obce za příspěvkové organizace - zajištění poskytování záloh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací v souladu se schváleným rozpočtem města a závaznými ukazateli - zajištění sběru a sumarizace dat pro ISP MF ČR. úsekem jsou metodicky řízeny a kontrolovány příspěvkové organizace: - Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, - Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, - Mateřská škola Rumburk, V. Kováře 398, - Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, - Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, - Základní škola Rumburk, Tyršova 1066/2, - Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, - Základní škola Rumburk, V. Kováře 85/31, - Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, Rumburk - Městská knihovna, tř. 9. května 150/29, Rumburk 12. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Odbor se organizačně člení na: oddělení správa a provoz úřadu úsek správa a provoz úřadu oddělení informatiky úsek informatiky oddělení správa a provoz úřadu úsek správa a provoz úřadu - správu a provoz všech objektů městského úřadu, jejich věcnou a technickou funkčnost - provádění služeb sloužících k výkonu činností odborů městského úřadu a potřebám veřejnosti v objektech městského úřadu - provoz podatelny, včetně informačních, poštovních a pokladních služeb, zajištění chodu a zásobování skladu kancelářských potřeb a drogistického zboží - zajišťuje a zpracovává dokumentaci k výběrovým řízením - zajišťuje archivaci smluvních vztahů - vede poptávková řízení 1/9

10 - provoz telefonní ústředny a poskytování spojové služby zaměstnancům prostřednictvím pevných linek, elektronické pošty a mobilních telefonů - organizaci, provoz, administraci a údržbu dopravních prostředků úřadu - přepravu zaměstnanců bez řidičského oprávnění - přepravu věcí a dokumentů v rozsahu působnosti pověřené obce - provoz úřední desky - technické zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů a provádění referenda - popisný informační systém městského úřadu - ostrahu objektu pomocí EZS - koordinace úklidu v budovách MěÚ - zhotovování a evidenci razítek a klíčů - smluvní stravování zaměstnanců a kontrola smluvních ujednání k dodávkám služeb, materiálu, zařízení a vybavení pro zabezpečení chodu objektů městského úřadu - nákup, opravy a údržbu kancelářské výpočetní techniky a jiných provozních potřeb (DHM, DDHM, DNM, DDNM) - revize a kontrola zařízení podle příslušných norem a předpisů v objektech městského úřadu - vypracování návrhu rozpočtu města v oddělení správy a provozu úřadu - odpovědné hospodaření s finančními prostředky přidělených kapitol - likvidaci příslušných faktur a jejich řádné vyúčtování - řádné nakládání s majetkem v a na objektech městského úřadu, včetně objektů samých - přijmutí, skladování a evidence ztrát a nálezů, včetně jejich případného navrácení - metodické řízení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, hygienických norem a dodržování provozního řádu a jiných souvisejících nařízení a kontrolu jejich dodržování - oběh informativních oběžníků městského úřadu a případné dodání sbírek zákonů, sbírek mezinárodních smluv či jiných požadovaných tisků - ve spolupráci s úsekem sekretariát shromáždění a ukládání: všech platných předpisů města úředních listů města informativních oběžníků města věstníků vlády pro orgány krajů a obcí Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv ustanovení vlády ČR a v souladu se zákonným určením umožnění nahlédnutí do jejich obsahu - spolupráci při provádění řádné archivace všech písemností z úseku správa a provoz úřadu a při provádění archivace jiných odborů a seků městského úřadu - v případě vyhlášení krizové situace plnění úkolů nařízených starostou města, tajemníkem úřadu, nebo tajemníkem KŠ v oblasti provozu a ochrany objektů, zařízení a vybavení městského úřadu v oblasti poskytování služeb zúčastněným subjektům a zaměstnancům úřadu v oblasti informovanosti právnických a fyzických osob - zpracování podkladů pro úhradu nákladů vynaložených na provedení krizových opatření, které uhrazuje město z městského rozpočtu ve správě a provozu úřadu 1/10

11 12.20 oddělení informatiky úsek informatiky - plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - plnění úkolů vyplývajících z nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu - analyzování toků informací, informačních vazeb ve spolupráci s věcně příslušnými odbory městského úřadu a na jejich základě navrhuje koncepci rozvoje informačního systému - vedení evidencí licencí používaného software v souladu s nařízením vlády č. 624/2001 Sb. - vedení evidencí softwarového a hardwarového vybavení - vytváření informačního systému a doporučuje vhodnou techniku a programové vybavení k jeho provozování - vyhodnocování zavádění a využívá informačních systémů a navrhuje odpovídající opatření - organizování poradenství a zavádění nových pracovních technik a postupů - provádění zaškolení zaměstnanců do práce s výpočetní technikou, konzultace, poradenskou činnost a organizuje odborná školení zaměstnanců v oblasti výpočetní techniky - seznámení uživatele se změnami v systému lokálních stanic i počítačové sítě potřebnými k zajištění činnosti každého uživatele - navrhování a spolupracuje při vytváření vnitřní počítačové sítě MěÚ a její propojení na vybrané vnější organizace - propojení informačního systému a koordinaci se státním informačním systémem - podílení se na studiích a analýzách informačního systému s celorepublikovou působností - chod a odladění jednotlivých lokálních stanic počítačové sítě podle potřeby uživatelů a nadřazeného výpočetního systému - vytváření a odlaďování algoritmy pro automatizaci častých uživatelských procesů - upgrade systémů jak po stránce hardware, tak i software s ohledem na zpětnou kompatibilitu systémů i na předpokládané budoucí nároky - řízení chodu lokální počítačové sítě, spravuje systémovou databázi síťových objektů a zajišťuje její aktualizaci se skutečným stavem lokální počítačové sítě MěÚ - navrhování systémové zabezpečení elektronických dat MěÚ a koordinace činností jednotlivých uživatelů při jeho dodržování - ve spolupráci s vedoucími věcně příslušných odborů určuje přístupová a uživatelská práva v lokální počítačové síti s ohledem na bezpečnost dat a licenční politiku podle autorského zákona a licenčního ujednání autora software - navrhuje a předkládá soubor bezpečnostní politiky informačního systému - provádění pravidelného zálohování sdílených dat podle předepsaných algoritmů a zajišťuje jejich utajení - vypracovávání algoritmů a řídí zálohování lokálních stanic prostřednictvím počítačové sítě - v případě selhání výpočetní techniky provádí obnovu a návaznost dat jak na lokálních stanicích, tak i na serverech lokální počítačové sítě 1/11

12 - pravidelnou archivaci hlavního řídícího systému lokální počítačové sítě - spolupracuje s vnějšími objekty napojenými na lokální počítačovou síť a informační systém MěÚ a koordinuje zavádění nových technik a postupů s ohledem na zabezpečení elektronických dat MěÚ - zajišťuje spotřební materiál pro provoz tiskáren (tonery, cartridge, pásky) - obchodní jednání týkající se problematiky informačního systému úřadu - soustřeďuje požadavky na finanční krytí systému a předkládá vedoucímu oddělení správa a provoz úřadu - správa a zajištění chodu systému CAR Control - zajištění chodu a správa docházkového systému - zajištění chodu a správa meteostanice MěÚ - zajišťuje správu VOIP komunikace - podílí se na výběrových řízeních v oblasti IT a navrhuje optimální a hospodárná řešení - zajišťuje správu a chod webu MěÚ - zajišťuje správu a chod intranetu MěÚ - spolupráci s redakční radou při vytváření objektivních dat - koordinace prezentace městského úřadu na webu z pozice provozně technického zpracování a procesu zveřejňování - provoz datových schránek na MěÚ a úkoly s tím spojené 13. ODBOR FINANČNÍ Odpovídá za správu a nakládání s financemi města, finančně zabezpečuje vnitřní správu a pečuje o základní fondy, spravované městským úřadem. Odbor se organizačně člení na: úsek financování a rozpočtu úsek účetnictví úsek daní a poplatků úsek inventarizace a pojistných náhrad úsek financování a rozpočtu - vykonávání veškerých činností na úseku hospodaření s finančními prostředky města, - prostřednictvím více zdrojů financování rozpočtových a mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod., - zabezpečení veškerého platebního styku s peněžními ústavy a dohlíží na dodržování finanční kázně jednotlivých správců, - připravení směrnic řízených na úseku finančního odboru, - připravení návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, zajišťuje sestavování rozpočtu pro jednotlivé celky organizace, vč. metodického řízení, projednává čerpání a usměrňování finančních prostředků jednotlivých celků v rámci rozpočtu podle jednotlivých příjmových a výdajových celků organizace, - zpracovávání agendy dotací a eviduje veškerá rozpočtová a mimorozpočtová opatření organizace, - sledování účelové vázané dotace prostředků, kontroluje čerpání a užití dotací, nebo jiných účelových vázaných rozpočtových prostředků, 1/12

13 - zpracovávání schválení limitů a závazných ukazatelů na jednotlivé příspěvkové organizace, - evidenci veškerých rozpočtových a mimorozpočtových opatření organizace a PO, - zpracovávání souhrnu rozpočtu a závěrečného účtu obce z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na rozpočtová opatření včetně příspěvkových organizací obce, - vytváření metodického pokynu pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání se státním rozpočtem, - spolupráci při přezkoumání hospodaření města, - zpracovávání podkladů pro daňové přiznání k dani příjmů PO placené obcí úsek účetnictví - komplexní vedení účetnictví v oblasti státní správy a samosprávy, - koordinaci účtování o stavu, pohybu a rozdílů majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření vč. sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih, - provádění kontroly provozních záloh, zajišťuje veškerou předkontaci prvotních dokladů, kontrolu na bankovní účty a vazby analytických účtů se syntetickou evidencí, - provádění proúčtování pohledávek a závazků v oblasti státní správy a samosprávy vč. podrozvahového účtu a kontroluje na syntetickou evidenci, - komplexní zpracování účetních výkazů, provádí jejich kontrolu a odesílá na KÚ, - komplexní zpracování a evidenci odeslaných a odběratelských faktur, - likvidaci tuzemských a zahraničních cest v souladu se zákonem, - zabezpečení komplexní účetní evidence závazků a pohledávek organizace, - archivaci dokladů, sestav a písemností v souladu se Směrnicí o archivaci úsek daní a poplatků - evidenci pokut uložených MP, - evidence pokut vydaných odbory a orgány města, - zabezpečení styku s FÚ ve věci daní a poplatků, - zabezpečení evidence smluv PCO vč. předpisu úhrady, - účetní předkontaci vedení poplatkové agendy vč. kontroly zůstatku účtu - zpracovávání agendy poplatků - poplatky ze psů (vedení celkové evidence agendy poplatků psů) - místní poplatky - vedení celkové evidence poplatníků za užívání VP, - vydávání povolení, kontrola a vedení evidence k provozování VHP - vydávání povolení k provozování tombol úsek inventarizace a pojistných náhrad - zpracovávání inventarizací majetku, eviduje veškeré pohyby, nákup, vyřazení a komplexně zpracovává výsledek jednotlivých celků inventarizace majetku města, - spolupráci se smluvním partnerem pojistné smlouvy, - úhrady pojistného plnění v souladu se smlouvou a zabezpečuje hlášení pojistných událostí na majetku města vč. likvidace hlášených pojistných událostí, 1/13