Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od Obsah přílohy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:"

Transkript

1 Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11 Odbor školství, kultury a tělovýchovy d) 12 Odbor vnitřních věcí e) 13 Odbor finanční f) 14 Odbor majetkový g) 15 Odbor regionálního rozvoje a investic h) 16 Odbor životního prostředí i) 17 Odbor stavební úřad j) 18 Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad k) 19 Odbor komunálních věcí l) 20 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1/1

2 9. STAROSTA úsek krizového řízení úsek vztahů k veřejnosti (tiskový mluvčí) Úsek krizového řízení - patří do přímého řízení starosty a je vyčleněno k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Úsek krizového řízení plní veškeré úkoly a povinnosti úřadu spadající do působnosti úseku a vyplývající z aktuálních znění zákonů č.133/1985/ Sb., č. 18/1997 Sb., č. 110/1998 Sb., č. 222/1999 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 585/2004 Sb., č. 412/2005 Sb. Náplň činnosti úseku v samostatné působnosti: - zajišťuje ochranu utajovaných informací a ochranu zvláštních skutečností, vedení, ukládání a skartaci těchto písemností, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, - plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací. Náplň činnosti úseku v přenesené působnosti: - podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky, - připravuje koncepci a zajišťuje připravenost ORP na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací (dále jen krizových situací), včetně provádění metodické a kontrolní činnosti v této oblasti, - zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území ORP, - zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO, - zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací, - posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území ORP, zpracovává podklady do krizového plánu, - zpracovává a aktualizuje Plán nezbytných dodávek, - podílí se na přípravě a realizaci regulačních opatření, - zajišťuje činnost bezpečnostní rady ORP Rumburk, její součinnost s Bezpečnostní radou kraje a bezpečnostními radami obcí, organizuje činnosti krizového štábu a pracoviště krizového řízení ORP, - zvyšuje odbornou připravenost účastí na seminářích, kurzech a dalších aktivitách spojených s činností úseku, - zajišťuje podle pokynů starosty další výkon činností a působností daných zákony o zajišťování obrany, o rozsahu branné povinnosti, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o hasičském záchranném sboru, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy. - rozpracovává havarijní plán kraje a krizový plán na podmínky obce s rozšířenou působností - odborně zabezpečuje činnost krizového štábu a jeho součinnost s krizovým štábem kraje, krizovými štáby obcí s rozšířenou působností a krizovými štáby obcí v územní působnosti obce s rozšířenou působností - zajišťuje krizovou komunikaci mezi orgány krizového řízení 1/2

3 - vede evidenci úkrytů civilní ochrany - podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systém na ochraně obyvatelstva formou varování, evakuace, ukrytí a organizace činnosti v podmínkách nouzového přežití - s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami zabezpečuje uzavírání smluv ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů podle 29. odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění - seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními včetně způsobu jejich provedení - vede evidenci věcných prostředků pro vojenské krizové stavy - navrhuje poskytnutí věcných prostředků při krizové situaci - navrhuje povolání fyzických osob k pracovním povinnostem a k pracovním výpomocím - plánuje a zabezpečuje finanční prostředky pro krizové řízení, krizové havarijní plánování - plní úkoly hospodářských opatření pro krizové stavy uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek využíváním IS ARGIS a IS KRIZDATA - na základě výsledků analýzy rizik stanoví potřeby nezbytných dodávek - podle pokynů krajského úřadu zajišťuje podklady do systému ropné bezpečnosti k fungování státní správy ve svém správním území - vyžaduje věcné zdroje od právnických osob nebo podnikajících fyzických osob - požaduje vydání zásob pro humanitární pomoc a zajišťuje jejich výdej fyzickým osobám postiženým krizovou situací - připravuje regulační opatření formou metodiky a zpracováním dokumentace - podílí se na zpracování Dílčího plánu obrany - navrhuje zprošťování mimořádné služby pro zaměstnance městského úřadu vojáky v záloze - vede dokumentaci věcných prostředků pro obranu státu - navrhuje povolání fyzických osob k pracovním povinnostem a k pracovním výpomocím pro účely obrany státu - podílí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu zabezpečované krajským úřadem - plní úkoly k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatelstva, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil 9.02 úsek vztahů k veřejnosti (tiskový mluvčí) patří do přímého řízení starosty - získávání a vyhodnocování názorů veřejnosti a navrhování opatření k ovlivňování veřejného mínění - informování o kompetencích a způsobech vyřizování a o dalších věcech, které jsou v působnosti úřadu (m.j. zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu, - prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích - vytváření koncepcí programů a projektů vztahů úřadu a města k veřejnosti - součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů 1/3

4 10. ODBOR TAJEMNÍKA Odbor se organizačně člení na: úsek personalistiky a mezd úsek redakce Rumburských novin úsek sekretariát úsek kontroly úsek vymáhání pohledávek úsek personalistiky a mezd - záležitosti z oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů, péče o lidské zdroje - optimalizaci profesní a kvalifikační skladby úřadu - systém personálního plánování - systém vzdělávacího programu - systém odměňování zastupitelů města a zaměstnanců úřadu - v souvisejících činnostech metodickou spolupráci s vedoucími odborů a Městskou policií Rumburk a SDH Rumburk - přípravu a organizaci veřejné výzvy a výběrového řízení k uzavření pracovní smlouvy, resp. jmenování - činnosti související s administrativními potřebami přijímání zaměstnanců (pracovní smlouva, dotazníky, atd.) - činnosti související s ukončením zaměstnaneckého poměru (výpověď, dohoda, atd.) - přípravu a zpracování podkladů a návrhů týkajících se oblasti personální, mzdové a pracovních náplní v působnosti tajemníka úřadu, - zpracování statistických a jiných výkazů za úsek personální a mzdový - vedení evidence a výkazů pracovní účasti v zaměstnání (dovolené, pracovní neschopnost, atd.) - sledování limitů přesčasové práce, pracovní pohotovosti, vydávání služebních průkazů - ve vymezené kompetenci zastupování města při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřadem práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy, dodavateli právních služeb, atd. - organizaci, realizaci a evidenci školení, školících kurzů a zkoušek odborné způsobilosti - odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu - projednávání podmínek pro zaměstnání osob pro tzv VPP, OPP a Veřejné služby - vyřizování žádosti o starobní nebo invalidní důchod - nástupní a periodické preventivní lékařské prohlídky - realizaci, kontrolu a evidenci uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygienických norem a žádoucích pracovních podmínek - účast na kolektivním vyjednávání - součinnost s dodavatelem právní pomoci při: zpracování smluv a dohod a odborných komentářů a stanovisek zastupování města Rumburk při soudních sporech s jinými subjekty poskytování poradenské činnosti pro odbory městského úřadu poskytování poradenské činnosti v právních záležitostech zaměstnanců - zpracování platů zaměstnanců úřadu 1/4

5 - přípravu podkladů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů a veškeré srážky z platu zaměstnanců, - zpracování přehledů o výši pojistného a vyplacených nemocenských dávkách, půjček, spoření, pojistek atd.. - evidenci čerpání dovolených, čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců, - zpracování průměrových hodnot pro výpočet plateb v době nemoci, dovolené apod. a výpis příjmů pro účely dávek státní soc. podpory, - zpracování výkazů pro statický úřad, úřad práce atd., roční uzávěrku příjmů, daní a evidenčních listů důchodového zabezpečení - řádnou archivaci písemností úseku úsek redakce Rumburských novin (RN) Zajišťuje zejména - spolupráci s orgány města, veřejností a s vnějšími informačními subjekty při získávání a zveřejňování informačních výstupů prostřednictvím RN - redakční přípravu a organizaci vydávání RN m. j. přípravu podkladů, redigování tiskovin, jazykovou a stylistickou úpravu, uspořádání textů tiskopisů (korektury terminologie), ověřování faktografické správnosti, vytváření elektronické verze tisků, atd. - dodržování obchodních a prezentačních zásad (legislativa) a plnění ekonomických a provozních nároků při vydávání RN. - prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích - součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů úsek sekretariát - vedení centrální evidence stížností a petic doručených městu, městskému úřadu či jiným orgánům města a dle pokynů tajemníka jejich předání k vyřízení VO či jiným pověřeným subjektům ve věcném a časovém určení - administrativní práce a úkony související s činností starosty a místostarostů města a tajemníka úřadu (vedení města) - administrativní práce související s plněním úkolů odborů městského úřadu v oblasti jeho samostatné působnosti - přípravu a průběh zasedání zastupitelstva města (ZM), schůzí rady města (RM), jednání vedení města a porad vedoucích odborů (VO) v oblasti organizační, administrativní podkladové - zpracování dokumentace o průběhu a výslednosti zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO a jejich archivaci - vedení evidence usnesení ze zasedání ZM a schůzí RM a úkolů stanovených jednáním vedení města a z porad VO - shromažďování a vedení evidence návrhů, připomínek a dotazů zastupitelů města a občanů města zúčastněných na zasedání ZM a jejich zpracování pro projednávání vedením města - spolupráci se členy zastupitelstva města a s ostatními subjekty ve městě k tématům projednávaným na zasedáních ZM a schůzích RM - přípravu základních informací o průběhu a výslednosti zasedání ZM a schůzí RM pro zaměstnance úřadu předání úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM a jednání vedení města vedoucím odborů či jiným určeným subjektům k termínovanému plnění 1/5

6 - vyžadování a shromažďování údajů a podkladů k plnění úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO od určených subjektů a předávání informací vedení města - vedení evidence zastupitelů města, členů RM, členů výborů ZM a členů komisí RM, a evidence dokladů z jednání výborů a komisí - vedení evidence dokumentace zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí města a městského úřadu a všech příkazů, směrnic, rozhodnutí a pověření vydaných starostou a tajemníkem - přípravu základních informací o přijatých usneseních a průběhu jednání zasedání ZM a schůzích RM určených veřejnosti - přípravu základních informací o činnostech městského úřadu, právních předpisech a dalších dokumentech určených veřejnosti - prostřednictvím VO či jiných pověřených subjektů a dle pokynů tajemníka zpracování zpráv, stanovisek a informací k tiskovým sdělením, dotazům a požadavkům veřejnosti a jejich evidenci - prostřednictvím VO či jiných pověřených subjektů a dle pokynů tajemníka přenesení usnesení vlády ČR do činnosti úřadu - účast zaměstnanců úřadu města či jiných subjektů na zasedání ZM, schůzích RM, veřejných shromážděních či jiných akcích organizovaných městem - vedení evidence občanů a kolektivů, kterým bylo uděleno ocenění či čestné občanství města - vedení evidence subjektů, kterým bylo povoleno používat znak města sledování kroniky událostí a návštěv města - vedení evidence došlé a vyřizované pošty a její předání na místo určení či odeslání a shromažďování a evidenci: všech platných předpisů města úředních listů města informativních oběžníků města věstníků vlády pro orgány krajů a obcí věstníků právních předpisů Ústeckého kraje Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv ustanovení vlády ČR - používání zasedací místnosti, nebo jiných prostor ve vlastnictví města pro pracovní jednání, slavnostní setkání a přijetí dle požadavků orgánů města a tajemníka městského úřadu - provádění řádné archivace všech písemností starosty, místostarostů města a tajemníka městského úřadu úsek kontroly - kontrolu postupu VO či jiných pověřených subjektů při plnění usnesení a úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO a předávání informací o průběžném či konečném plnění vedení města - kontrolu postupu VO či jiných pověřených subjektů úkolovaných na přípravě a zpracování nových či doplňovaných norem pro řízení a provoz městského úřadu a předávání informací o průběžném či konečném plnění tajemníkovi MěÚ - kontrolu vnitřních činností městského úřadu, včetně výkonu přenesené působnosti dle pověření tajemníkem úřadu - kontrolu dodržování vnitřních organizačních a provozních nařízení a předpisů - kontrolu rozsahu a oprávněnosti užívání dopravních prostředků a spojových služeb 1/6

7 - kontrolu a vyhodnocování účinnosti inzertních podání úsek vymáhání pohledávek Zajišťuje vymáhání pohledávek dle příslušných právních norem v rámci MěÚ. 11. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY Odbor se organizačně člení na: úsek školství, kultury a tělovýchovy Ve správním obvodu zabezpečuje činnosti, spojené s rozpočtováním, účetnictvím a kontrolou na úseku školství, včetně účasti na zpracovávání koncepce školství. Usměrňuje činnost mateřských škol a základních škol, zřizovaných městem Rumburk a shromažďuje a zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu, rozbory hospodaření s finančními prostředky, podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, statistická data z dokumentace škol a školských zařízení, všech základních a mateřských škol a školských zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností. - plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /dále jen zákon /, v platném znění a dalších právních předpisů, týkajících se oblasti školství - zpracování návrhu rozpisu rozpočtu v rozsahu 161 odst. 7. písm.a) zákona pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle 14 odst 2 a 6 zákona a předává jej krajskému úřadu - zpracování a předkládání rozboru hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle 179 odst. 1 zákona podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) podle 161 odst. 7 písm. b) zákona krajskému úřadu - přípravu podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu - podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle 179 odst. 1 zákona pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí - shromažďování a zpracování dat z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle 179 odst. 1 zákona v termínech stanovených MŠMT a předává je krajskému úřadu a MŠMT popřípadě jím pověřené organizaci - vedení školní matriky v souladu se zákonem a v rozsahu obce s rozšířenou působností - uplatňování zájmů města, zájmů rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí, žáků a pedagogických zaměstnanců na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením ve městě 1/7

8 - vypracování koncepce rozvoje školství ve městě - projednávání koncepce rozvoje, rozpočtu a materiálních podmínek s řediteli škol a školských zařízení pro jejich činnost - projednávání požadavků města na zkvalitnění péče, poskytované zřízenými právními subjekty - projednávání inspekčních zpráv České školní inspekce s řediteli právních subjektů - dohled na účelné a hospodárné využití finančních prostředků zřízených právních subjektů - provádění kontroly právních subjektů přípravu podkladů ke stanovení spádových obvodů pro právní subjekty, jejichž zřizovatelem je město Rumburk - spolupráce při vyhlašování zápisů do prvních tříd základních škol - zastupování zřizovatele ve školských radách základních škol zřízených Městem Rumburk dle 167 zákona - zpracování a vedení agendy o úhradě neinvestičních nákladů základních škol za žáky jiných obcí - rozhodování o přijetí dětí do předškolního zařízení, školních družin a školních jídelen, v případě, kdy počet dětí přesáhne kapacitu zařízení - zajištění školního stravování na základě smluvních vztahů mezi zřizovatelem a soukromými subjekty - návrhy zřízení právních subjektů orgánům města - návrhy na zrušení právních subjektů orgánům města, - spolupráci s úsekem krizového řízení na organizaci přípravy občanů k obraně státu ve školách a škol. zařízeních v obci - návrhy výše dotace pro jednotlivé sportovní subjekty na základě projektů orgánům města, - pomoc propagaci tělovýchovy a sportu ve městě - spolupráci na přípravě a realizaci významných kulturních, sportovních a tělovýchovných akcí, - spolupráci na vytváření sportovně rekreačních koncepcí a jejich realizaci, - podporu rozvoje sportování mládeže, - koordinaci sportovní činnosti a akce sportovních subjektů ve městě a koordinuje využití tělocvičen a hřišť v majetku města, - řízení a kontrolu právních subjektů, - navrhování zřízení či zrušení právních subjektů orgánům města, - příprava konkurzních řízení na obsazení místa ředitele právních subjektů - spolupráce při vedení kroniky města, - vybírá poplatky ze vstupného na základě schválené obecně závazné vyhlášky města, - sledování potřeby finančního zabezpečení amatérské kultury, jejich zařízení a rozvoje, tomu napomáhá v rámci rozpočtových pravidel, - spolupráci s představiteli kulturních institucí a církví, - provádí kontrolu v souladu s 9a zákona č.273/1993 Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů ve znění zákona č. 249/2006 Sb. - řízení a kontrolu právních subjektů - navrhování zřízení či zrušení právních subjektů orgánům města - příprava výběrových řízení na obsazení místa ředitele právních subjektů - spolupráce při přípravě koncepce rozvoje, rozpočtu a materiálních podmínek s řediteli právních subjektů - projednávání požadavků města na zkvalitnění služeb poskytovaných zřízenými právními subjekty 1/8

9 - dohled na účelné a hospodárné využití finančních prostředků zřízených právních subjektů - zpracování závazných metodických pokynů pro rozbor hospodaření příspěvkových organizací v souladu s požadavky zřizovatele - pracování návrhů rozpočtových opatření dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - spolupráce na přípravě rozpočtů a závazných ukazatelů příspěvkových organizací - zpracování podkladů pro závěrečný účet obce za příspěvkové organizace - zajištění poskytování záloh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací v souladu se schváleným rozpočtem města a závaznými ukazateli - zajištění sběru a sumarizace dat pro ISP MF ČR. úsekem jsou metodicky řízeny a kontrolovány příspěvkové organizace: - Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, - Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, - Mateřská škola Rumburk, V. Kováře 398, - Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, - Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, - Základní škola Rumburk, Tyršova 1066/2, - Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, - Základní škola Rumburk, V. Kováře 85/31, - Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, Rumburk - Městská knihovna, tř. 9. května 150/29, Rumburk 12. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Odbor se organizačně člení na: oddělení správa a provoz úřadu úsek správa a provoz úřadu oddělení informatiky úsek informatiky oddělení správa a provoz úřadu úsek správa a provoz úřadu - správu a provoz všech objektů městského úřadu, jejich věcnou a technickou funkčnost - provádění služeb sloužících k výkonu činností odborů městského úřadu a potřebám veřejnosti v objektech městského úřadu - provoz podatelny, včetně informačních, poštovních a pokladních služeb, zajištění chodu a zásobování skladu kancelářských potřeb a drogistického zboží - zajišťuje a zpracovává dokumentaci k výběrovým řízením - zajišťuje archivaci smluvních vztahů - vede poptávková řízení 1/9

10 - provoz telefonní ústředny a poskytování spojové služby zaměstnancům prostřednictvím pevných linek, elektronické pošty a mobilních telefonů - organizaci, provoz, administraci a údržbu dopravních prostředků úřadu - přepravu zaměstnanců bez řidičského oprávnění - přepravu věcí a dokumentů v rozsahu působnosti pověřené obce - provoz úřední desky - technické zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů a provádění referenda - popisný informační systém městského úřadu - ostrahu objektu pomocí EZS - koordinace úklidu v budovách MěÚ - zhotovování a evidenci razítek a klíčů - smluvní stravování zaměstnanců a kontrola smluvních ujednání k dodávkám služeb, materiálu, zařízení a vybavení pro zabezpečení chodu objektů městského úřadu - nákup, opravy a údržbu kancelářské výpočetní techniky a jiných provozních potřeb (DHM, DDHM, DNM, DDNM) - revize a kontrola zařízení podle příslušných norem a předpisů v objektech městského úřadu - vypracování návrhu rozpočtu města v oddělení správy a provozu úřadu - odpovědné hospodaření s finančními prostředky přidělených kapitol - likvidaci příslušných faktur a jejich řádné vyúčtování - řádné nakládání s majetkem v a na objektech městského úřadu, včetně objektů samých - přijmutí, skladování a evidence ztrát a nálezů, včetně jejich případného navrácení - metodické řízení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, hygienických norem a dodržování provozního řádu a jiných souvisejících nařízení a kontrolu jejich dodržování - oběh informativních oběžníků městského úřadu a případné dodání sbírek zákonů, sbírek mezinárodních smluv či jiných požadovaných tisků - ve spolupráci s úsekem sekretariát shromáždění a ukládání: všech platných předpisů města úředních listů města informativních oběžníků města věstníků vlády pro orgány krajů a obcí Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv ustanovení vlády ČR a v souladu se zákonným určením umožnění nahlédnutí do jejich obsahu - spolupráci při provádění řádné archivace všech písemností z úseku správa a provoz úřadu a při provádění archivace jiných odborů a seků městského úřadu - v případě vyhlášení krizové situace plnění úkolů nařízených starostou města, tajemníkem úřadu, nebo tajemníkem KŠ v oblasti provozu a ochrany objektů, zařízení a vybavení městského úřadu v oblasti poskytování služeb zúčastněným subjektům a zaměstnancům úřadu v oblasti informovanosti právnických a fyzických osob - zpracování podkladů pro úhradu nákladů vynaložených na provedení krizových opatření, které uhrazuje město z městského rozpočtu ve správě a provozu úřadu 1/10

11 12.20 oddělení informatiky úsek informatiky - plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - plnění úkolů vyplývajících z nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu - analyzování toků informací, informačních vazeb ve spolupráci s věcně příslušnými odbory městského úřadu a na jejich základě navrhuje koncepci rozvoje informačního systému - vedení evidencí licencí používaného software v souladu s nařízením vlády č. 624/2001 Sb. - vedení evidencí softwarového a hardwarového vybavení - vytváření informačního systému a doporučuje vhodnou techniku a programové vybavení k jeho provozování - vyhodnocování zavádění a využívá informačních systémů a navrhuje odpovídající opatření - organizování poradenství a zavádění nových pracovních technik a postupů - provádění zaškolení zaměstnanců do práce s výpočetní technikou, konzultace, poradenskou činnost a organizuje odborná školení zaměstnanců v oblasti výpočetní techniky - seznámení uživatele se změnami v systému lokálních stanic i počítačové sítě potřebnými k zajištění činnosti každého uživatele - navrhování a spolupracuje při vytváření vnitřní počítačové sítě MěÚ a její propojení na vybrané vnější organizace - propojení informačního systému a koordinaci se státním informačním systémem - podílení se na studiích a analýzách informačního systému s celorepublikovou působností - chod a odladění jednotlivých lokálních stanic počítačové sítě podle potřeby uživatelů a nadřazeného výpočetního systému - vytváření a odlaďování algoritmy pro automatizaci častých uživatelských procesů - upgrade systémů jak po stránce hardware, tak i software s ohledem na zpětnou kompatibilitu systémů i na předpokládané budoucí nároky - řízení chodu lokální počítačové sítě, spravuje systémovou databázi síťových objektů a zajišťuje její aktualizaci se skutečným stavem lokální počítačové sítě MěÚ - navrhování systémové zabezpečení elektronických dat MěÚ a koordinace činností jednotlivých uživatelů při jeho dodržování - ve spolupráci s vedoucími věcně příslušných odborů určuje přístupová a uživatelská práva v lokální počítačové síti s ohledem na bezpečnost dat a licenční politiku podle autorského zákona a licenčního ujednání autora software - navrhuje a předkládá soubor bezpečnostní politiky informačního systému - provádění pravidelného zálohování sdílených dat podle předepsaných algoritmů a zajišťuje jejich utajení - vypracovávání algoritmů a řídí zálohování lokálních stanic prostřednictvím počítačové sítě - v případě selhání výpočetní techniky provádí obnovu a návaznost dat jak na lokálních stanicích, tak i na serverech lokální počítačové sítě 1/11

12 - pravidelnou archivaci hlavního řídícího systému lokální počítačové sítě - spolupracuje s vnějšími objekty napojenými na lokální počítačovou síť a informační systém MěÚ a koordinuje zavádění nových technik a postupů s ohledem na zabezpečení elektronických dat MěÚ - zajišťuje spotřební materiál pro provoz tiskáren (tonery, cartridge, pásky) - obchodní jednání týkající se problematiky informačního systému úřadu - soustřeďuje požadavky na finanční krytí systému a předkládá vedoucímu oddělení správa a provoz úřadu - správa a zajištění chodu systému CAR Control - zajištění chodu a správa docházkového systému - zajištění chodu a správa meteostanice MěÚ - zajišťuje správu VOIP komunikace - podílí se na výběrových řízeních v oblasti IT a navrhuje optimální a hospodárná řešení - zajišťuje správu a chod webu MěÚ - zajišťuje správu a chod intranetu MěÚ - spolupráci s redakční radou při vytváření objektivních dat - koordinace prezentace městského úřadu na webu z pozice provozně technického zpracování a procesu zveřejňování - provoz datových schránek na MěÚ a úkoly s tím spojené 13. ODBOR FINANČNÍ Odpovídá za správu a nakládání s financemi města, finančně zabezpečuje vnitřní správu a pečuje o základní fondy, spravované městským úřadem. Odbor se organizačně člení na: úsek financování a rozpočtu úsek účetnictví úsek daní a poplatků úsek inventarizace a pojistných náhrad úsek financování a rozpočtu - vykonávání veškerých činností na úseku hospodaření s finančními prostředky města, - prostřednictvím více zdrojů financování rozpočtových a mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod., - zabezpečení veškerého platebního styku s peněžními ústavy a dohlíží na dodržování finanční kázně jednotlivých správců, - připravení směrnic řízených na úseku finančního odboru, - připravení návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, zajišťuje sestavování rozpočtu pro jednotlivé celky organizace, vč. metodického řízení, projednává čerpání a usměrňování finančních prostředků jednotlivých celků v rámci rozpočtu podle jednotlivých příjmových a výdajových celků organizace, - zpracovávání agendy dotací a eviduje veškerá rozpočtová a mimorozpočtová opatření organizace, - sledování účelové vázané dotace prostředků, kontroluje čerpání a užití dotací, nebo jiných účelových vázaných rozpočtových prostředků, 1/12

13 - zpracovávání schválení limitů a závazných ukazatelů na jednotlivé příspěvkové organizace, - evidenci veškerých rozpočtových a mimorozpočtových opatření organizace a PO, - zpracovávání souhrnu rozpočtu a závěrečného účtu obce z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na rozpočtová opatření včetně příspěvkových organizací obce, - vytváření metodického pokynu pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání se státním rozpočtem, - spolupráci při přezkoumání hospodaření města, - zpracovávání podkladů pro daňové přiznání k dani příjmů PO placené obcí úsek účetnictví - komplexní vedení účetnictví v oblasti státní správy a samosprávy, - koordinaci účtování o stavu, pohybu a rozdílů majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření vč. sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih, - provádění kontroly provozních záloh, zajišťuje veškerou předkontaci prvotních dokladů, kontrolu na bankovní účty a vazby analytických účtů se syntetickou evidencí, - provádění proúčtování pohledávek a závazků v oblasti státní správy a samosprávy vč. podrozvahového účtu a kontroluje na syntetickou evidenci, - komplexní zpracování účetních výkazů, provádí jejich kontrolu a odesílá na KÚ, - komplexní zpracování a evidenci odeslaných a odběratelských faktur, - likvidaci tuzemských a zahraničních cest v souladu se zákonem, - zabezpečení komplexní účetní evidence závazků a pohledávek organizace, - archivaci dokladů, sestav a písemností v souladu se Směrnicí o archivaci úsek daní a poplatků - evidenci pokut uložených MP, - evidence pokut vydaných odbory a orgány města, - zabezpečení styku s FÚ ve věci daní a poplatků, - zabezpečení evidence smluv PCO vč. předpisu úhrady, - účetní předkontaci vedení poplatkové agendy vč. kontroly zůstatku účtu - zpracovávání agendy poplatků - poplatky ze psů (vedení celkové evidence agendy poplatků psů) - místní poplatky - vedení celkové evidence poplatníků za užívání VP, - vydávání povolení, kontrola a vedení evidence k provozování VHP - vydávání povolení k provozování tombol úsek inventarizace a pojistných náhrad - zpracovávání inventarizací majetku, eviduje veškeré pohyby, nákup, vyřazení a komplexně zpracovává výsledek jednotlivých celků inventarizace majetku města, - spolupráci se smluvním partnerem pojistné smlouvy, - úhrady pojistného plnění v souladu se smlouvou a zabezpečuje hlášení pojistných událostí na majetku města vč. likvidace hlášených pojistných událostí, 1/13

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 5.12.2014. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 5.12.2014. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 5.12.2014 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 1.11.2014 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Tajemník b) 10 Odbor starosty c) 11 Odbor

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.11.2015

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.11.2015 Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.11.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Tajemník c) 11 Odbor

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01. 02. 2010. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01. 02. 2010. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01. 02. 2010 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor I. místostarosty

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

STATUT Krizového štábu ORP Rosice

STATUT Krizového štábu ORP Rosice STATUT Krizového štábu ORP Rosice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rosice (dále jen Štáb ) je stálým pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností k řešení

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy Struktura odboru majetkové správy OBSAH 1. Struktura odboru majetkové správy 1.1. Vedoucí odboru 1. 2. Referenti odboru 2. Náplň činnosti odboru 3. Majetkové převody 4. Evidence nemovitého majetku 5. Ostatní

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2011 KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 12/2006, KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ:

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání 14. března 2016 jako

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Městský úřad Úpice. Organizační řád MěÚ v Úpici. Směrnice č. 2/2016

Městský úřad Úpice. Organizační řád MěÚ v Úpici. Směrnice č. 2/2016 Městský úřad Úpice Organizační řád MěÚ v Úpici Směrnice č. 2/2016 PLATNOST OD: 1. 7. 2016 vydal: Mgr. Šárka Bušinská - tajemnice schválil: Ing. Jaroslav Hůlek - starosta Města Úpice 1 (e) Správní odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Odbor rozpočtu a financování

Odbor rozpočtu a financování Odbor rozpočtu a financování 1 - zajišťuje koncepční, metodickou, koordinační a normotvornou činnost v oblasti rozpočtu, rozpočtového výhledu, financování, střednědobého financování, správy finančních

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více