10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč"

Transkript

1 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu 14. května převzali ve Svitavách členové lanškrounského fotoklubu první cenu v kategorii fotoklubů na celostátní soutěži amatérské fotografie. Výstavu zúčastněných prací můžete zhlédnout v prostorách Městského muzea a galerie Svitavy do 6. června Foto: Radek Lepka SZEŠ pořádala u příležitosti 60. výročí zemědělského školství v Lanškrouně řadu doprovodných akcí. Kolotoč a nafukovací hrad lákal děti, zemědělská technika a no vé osobní automobily zase jejich rodiče. Mnozí se potěšili krásou koní při tradiční soutěži v parkurovém skákání chladnokrevných koní. Na fotografii vidíme Ladislava Vachutka s koněm Michelle 2 z jezdeckého klubu Dubicko. Více v LL č. 11. Foto: FT Studentský divadelní spolek Škeble si na květen připravil premiéru veselohry o pěti dějstvích Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. Režisérka Růžena Šteflová netrpí strachem z pověr, a tak si nedělala hlavu ani z termínu, jímž byl pátek 13. Jak se studentům hraní povedlo, se dozvíte v LL č. 11. Foto: F. Straka Myslivecké sdružení Obora Lanškroun bylo pověřeno Okresním mysliveckým spolkem v Ústí nad Orlicí uspořádáním jarního svodu loveckých psů všech plemen. Tento svod se uskutečnil 1. května 2005 v areálu našeho MS v Kypuši. Zúčastnilo se 50 psů, kteří byli zkušenými rozhodčími odborně posuzováni, hlavně po stránce exteriéru. Pěkné počasí, které jarní svod provázelo, přilákalo hodně příznivců myslivecké kynologie. Akce byla po všech stránkách dobře zajištěna a všichni účastníci prožili hezký kynologický den. MS Karel Stehlík

2 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 2 10 / 2005 RADNICE SDĚLUJE Výtah z usnesení Rady města Lanškroun ze dne Zveřejnění úmyslu města a směnit a pronajmout nemovitosti: RM souhlasí s řešením úpravy majet kových vztahů k pozemkům předlože ným komisí majetku a rozvoje města a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města zveřejnit úmysl města směnit části pozemků p.p.č. 720/ 5 a p.p.č. 723/28 ve vlastnictví města za nově vzniklou parcelu p.p.č. 720/18 ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú. La, s ce novým vyrovnáním rozdílu výměr a zve řejnit pronájem části pozemku p.p.č. 720/6 v k.ú. La žadateli jako zahrádku. RM bere na vědomí zápisy: z komise pro majetek a rozvoj města ze dne , z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne , č. 29 z kontrolního dne stavby Více účelová sportovní hala s ledovou plo chou,ulice Za Střelnicí ze dne , z třináctého kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne , č. 19 z kontrolního dne stavby 53 b.j. v ul. Sokolská ze dne , z kontrolního dne akce Bytový dům Pivovar čp b.j. ze dne , z kontrolního dne na akci Kabiny a so ciální zařízení pro fotbalové hřiště Lanš kroun D. Třešňovec ze dne Dále RM bere na vědomí: rekapitulaci změnových listů z dosa vadního průběhu výstavby 53 b.j. v ulici Sokolská tak, jak je uvedeno v příloze; zprávu ředitelky příspěvkové organi zace Mateřská škola, La, Na Výsluní ve věci zvýšení nákladů na spotřebu plynu v roce Pronájmy nemovitostí RM projednala: žádost o pronájem částí pozemků p.p.č. 190/2 a st.p.č. 516/3 v k.ú. La a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města sepsat s žada telem příslušnou nájemní smlouvu; žádost Tělovýchovné jednoty La o pronájem budovy č.p. 41 na pozemku st.p.č. 213 zast. pl. v části obce Žich línské Předměstí (tzv. Dělnický dům) a příslušného pozemku, vše v k. ú. La, rozhodla žádosti vyhovět a prona jmout předmětné nemovitosti žadateli; RM ukládá odboru právnímu, pře stupků a správy majetku města zpraco vat nájemní smlouvu dle principů schvá lených usnesením RM č. 188/2005; žádost firmy AnSat TKR, s.r.o., Litomyšl o pronájem nebytových pro stor v budově Penzion domov pro dů chodce, který tvoří 1 kancelář s příslu šenstvím v přízemí na centrální budově (vedle ordinace), rozhodla žádosti vyhovět a předmětný nebytový prostor žadateli pronajmout; RM ukládá ře diteli MBP Lanškroun, s.r.o., uzavřít se jmenovanou obchodní společností příslušnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Příspěvky z fondu RM RM projednala: žádost místní skupiny Českého čer veného kříže, La o poskytnutí finan čního příspěvku na pořízení zdravot nického zařízení a rozhodla žádosti vyhovět a příspěvek poskytnout; žádost společnosti České dráhy, a. s., Praha o poskytnutí finančního pří spěvku na náklady spojené s oslavami 120. výročí zahájení provozu na želez niční trati Lanškroun Rudoltice v Če chách a o souhlas s umístěním znaku města na pohlednicích a plakátech. RM podle 34a odst. 3 zákona 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění sou hlasí s umístěním znaku města na pro pagačních materiálech vydaných u pří ležitosti oslav a rozhodla poskytnout příspěvek z fondu RM na krytí nákladů spojených s oslavami; žádost o finanční příspěvek na rea lizaci projektu Socha generála George S. Pattona v obci Dýšina a rozhodla žádosti nevyhovět; žádost Sportovního klubu Policie DUHA a ukládá Městské policii, Tech nickým službám Lanškroun, s.r.o., a Kulturnímu centru vyjít vstříc pořa datelům 18. ročnímu mezinárodního etapového závodu juniorů pod názvem Regionem Orlicka 2004 ; RM dále rozhodla přispět na tuto akci z fondu RM; žádost Sdružení obcí Orlicko o po skytnutí příspěvku na zajištění provozu cyklobusů na území okresu Ústí n/o a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši podle skutečné ztráty. RM souhlasí: s přerušením provozu a uzavřením lanškrounských mateřských škol takto: * MŠ Wolkerova od do (náhradní provoz od do zajistí MŠ Žižkova), * MŠ Vančurova od do (náhradní provoz od do zajistí MŠ Na Výsluní), * MŠ Žižkova od do (náhradní provoz od do zajistí MŠ Wolkerova), *MŠ Na Výsluní od do (náhradní provoz od do zajistí MŠ Vančurova), * ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec od do (náhradní provoz nebude zajišťován), s účastí Města Lanškroun na projektu Mediální a propagační kampaň Turis tické oblasti Orlické hory a schvaluje v tomto smyslu uzavření partnerské do hody s Regionálním turistickým a in formačním centrem Kostelec n/o., s účastí Města Lanškroun na projektu Lanškrounsko Vás vítá a schvaluje v tomto smyslu uzavření partnerské dohody s Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko. RM schvaluje: uzavření Dohody o vzájemné prezen taci na webových stránkách mezi Mě stem Lanškroun a Evropskou data bankou, a.s., uzavření Smlouvy o spolupráci na pro jektu Axis4info mezi Městem Lanškroun a World Trade Center Prague, a.s. Další: RM na základě rozhodnutí ZM č. 128/2005 ze dne projed nala návrh Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva o převo du objektu bývalé restaurace v pivo varu s příslušenstvím a s pozemky do vlastnictví žadatelů a o zřízení předkup ního práva na těchto nemovitostech ve prospěch Města Lanškroun a uzavření této smlouvy schvaluje. RM ukládá starostovi Města Lanškroun podepsat tuto smlouvu až po předložení úvěrové smlouvy kupujícími. RM bere na vědomí informaci Okres ního soudu v Ústí nad Orlicí o ukon čení čtyřletého volebního období příse dícího okresního soudu pana Luboše Berana, La a doporučuje ZM uskuteč nit volbu přísedících okresního soudu. RM schválila jako kandidáta na přísedícího Okresního soudu opětovně pana Luboše Berana. RM posoudila předložené návrhy stavebního řešení stacionářů a apart mánů v Domově důchodců a souhlasí s realizací řešení ve variantě I. RM projednala žádost organizace JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko DIKOBRAZ, La a souhlasí s využitím náměstí J. M. Marků k slav nostnímu vyhlášení výsledků celostát ního kola Svojsíkova závodu 2005 dne v době od 9:00 do 12:00 hodin, tento souhlas nenahrazuje roz hodnutí dotčených orgánů státní správy. RM projednala žádost Českomorav ské myslivecké jednoty, okresního mys liveckého spolku Ústí n/o o umožnění přístupu k zařízení sloužícímu k výcvi ku psů na pozemcích st.p.č. 430 a p.p.č ost. pl. přes p.p.č. 4243/2 lesní pozemek, vše v k. ú. Rudoltice u Lanš krouna, rozhodla žádosti vyhovět a schva luje zřízení věcného břemene spočí vajícího v právu chůze a jízdy přes zmí něný pozemek v majetku Města Lanš kroun dle předloženého nákresu a uzav ření smlouvy o zřízení věcného břeme ne mezi žadatelem a Městem Lanškroun s tím, že návrh příslušné smlouvy předloží žadatel, který také ponese ná klady spojené s pořízením geometric kého plánu na vyznačení věcného břemene. Zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Z kalendáře starosty 20. dubna Jednání s p. Ladislavem Sychrou, předsedou SKP Duha Fort Lanškroun o konání cyklistických závodů Jednání se zástupci Evropské databanky (EDB) o vzájemné spolupráci 21. dubna Účast na výroční členské schůzi Volejbalového klubu Lanškroun 25. dubna Účast na jednání valné hromady Tělovýchovné jednoty Lanškroun 26. dubna Zahájení kontroly dodržování podmínek pro certifikaci hospodaření v městských lesích Služební cesta na setkání starostů v Landskroně (Švédsko) 2. května Pracovní schůzka k programu VI. Polských dnů v Lanškrouně Jednání rady města Zahájení oslav 60. výročí ukončení druhé světové války filmové představení v městském kině 3. května Jednání s vedením společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné n/o, a.s., o plánovaných akcích v Lanškrouně 4. května Jednání se zástupcem společnosti Apsida o možnosti prezentace města a regionu v turistických katalozích Jednání komise prodejní a dražební, losování práva uzavřít nájemní smlouvu na volný byt 5. května Účast na jednání Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis v Rychnově nad Kněžnou 6. května Účast na slavnostním shromáždění k 60. výročí založení Střední zemědělské školy Lanškroun Setkání s členy Českého svazu bojovníků za svobodu v Lanškrouně a se zástupcem Krajského vojenského velitelství Pardubice Slavnostní kladení věnců u pomníku Obětem válek a holocaustu 9. května Jednání bezpečnostní rady města 10. května Pracovní schůzka k přípravě oslav 100 let městského muzea 11. května Projednání stížností týkající se rušení nočního klidu provozem Spole čenského domu s majiteli společnosti Gurman, s.r.o. Účast na jednání Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Pardu bického kraje v Pardubicích 12. května Pracovní schůzka s p. Josefem Ošťádalem, starostou Moravské Třebové Pracovní jednání s p. Jiřím Skálou, ředitelem společnosti AVX Czech Republic s.r.o. 13. května Jednání se zástupci firmy Bussmark, s.r.o., o možnostech bytové výstavby v Lanškrouně 14. května Účast na oslavách 950 let od první písemné zmínky Města Chrudimi 16. května Jednání rady města Je tu nová sezóna dovolených. Před odjezdem vám doporučujeme několik informací. S rozpadem pojišťovacího poolu, který měl chránit zákazníky cestovních kanceláří před jejich úpadkem, nastalo několik změn, se kterými se můžete se známit na stránkách, na které odkazujeme. I nadále bychom chtěli upozornit na maximální obezřetnost při uzavírání smlouvy s cestovní kanceláří či agenturou. Trvejte na splnění všech podmínek, které ukládá z. č. 159/1999 o některých pod mínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, kterým se mimo jiné mění i zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Informace najdete na Josef Havliš, ŽÚ

3 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 3 10 / 2005 V KVĚTNU JSME SLAVILI 60. VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ Starosta přijal bojovníky za svobodu V pátek 6. května se starosta Lanškrouna Martin Košťál setkal ve své pracovně se zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. Pozvání přijali Josef Bílý, předseda lanškrounské organizace ČSBS, její jednatel dr. Jaroslav Kova řík, Jan Vokál a Marie Králová, kteří za války bojovali v Jugoslávii, Josef Švarc (účastnil se bojů ve Francii), An tonín Vaník (přišel do Čech se Svobodo vou armádou). Všichni zavzpomínali na své zážitky z doby před více než šede sáti lety. Schůzka byla také příležitostí k předání pamětních medailí k letošnímu výročí, pro které si někteří vyznamenaní nemohli dojet osobně do Prahy. Poté se účastníci setkání přesunuli na ulici Dobrovského, kde za účasti veřejnosti proběhl tradiční slavnostní akt kladení věnců k pomníku obětem válek a holocaustu. Text a foto: LS Povinná výměna řidičských průkazů Všechny řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 2000 musí být vyměněny za nové nejpozději do 31. prosince Povinné výměny řidičských průkazů nepodléhají správnímu poplatku, nedo chází li současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu. Povinná výměna se netýká řidičských průkazů vydaných po 1. lednu Při výměně řidičského průkazu je nutné předložit řidičský průkaz, občanský průkaz, 1 dokladovou fotografii a vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu. Tiskopisy žádostí o vydání řidičského průkazu jsou k dispozici na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lanškroun (evidence řidičů) v budově společnosti FOREST Svitavy, a.s., Nádražní 33/III. V případě, že dojde ke schválení návrhu na prodloužení lhůt pro povinnou výměnu řidičských průkazů, budeme veřejnost včas informovat. Tomáš Pavelka, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Z odpovědí na dotazy na V pátek 29. dubna proběhla na náměstí poměrně zajímavá akce, ale to, co na ní bylo zajímavé nejvíc, byla skutečnost, že neskončila ve 22:00 hodin. Skončila dokonce až cca ve 23:15. Byla to náhoda, nebo se můžeme v budoucnu těšit na více akcí, které nebudou považovány za rušení nočního klidu? Opravdu to byla náhoda nebo spíše nehoda. Poslední a hlavní účinkující (BSP) se cestou do Lanškrouna díky dopravní nehodě zdrželi, pořadatel akce o tomto problému informoval 2. místostarostu a s jeho vědomím a souhlasem byl konec kon certu posunut o 75 minut. Pan místostarosta o této skutečnosti informoval ihned v pon dělí radu města. K další části otázky: v souladu s platnými předpisy se ani v bu doucnu nebudou povolovat na náměstí koncerty, které by končily po 22. hodině. Petra Brejšová Už se vydávají evropské pasy? V současné době jsou vydávány cestovní pasy v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestov ních dokladech. Jedná se o nejnovější typ cestovního pasu se strojově čitelnými ú daji, na hřbetní straně pasu je nápis Evropská unie, na straně 6 je uveden rejstřík s pře klady názvů příslušných údajů zapisovaných do tohoto cestovního pasu v jazyce ně meckém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, malt ském, litevském, estonském, lotyšském a ruském. Marcela Štrauchová A co bys chtěl? Vždyť jsi šel do války dobrovolně! No, vážně, tohle mi řekl jeden mladý kluk. Dnes už si lidé nás partyzánů vůbec neváží. Tak o tom něco napište! řekl nám pan Jandík, který přijel do Prahy pře vzít Jubilejní medaili po 60 letech osvobození ve Velké vlastenecké válce. Touto medailí ruský prezident Vladimir Putin na počest 60. výročí ukončení 2. svě tové války vyznamenal více než 200 československých partyzánů. Mezi nimi i na še lanškrounské spoluobčany, pány Vladimíra Jandíka, Františka Motyčku, Jind řicha Urbana, Jaroslava Techlovského a paní Marii Královou. Medaili převzali z ru kou ambasadora Alexeje Fedotova dne 29. dubna 2005 na ruské ambasádě v Praze. Zeptala jsem se pana Techlovského, co pro něj tato medaile znamená: Každý, kdo dostal medaili, je rád. Znamená to totiž, že byl dobrý voják. A dobrý voják byl tehdy, když dobře plnil jemu zadané úkoly. Na Lanškrounsku tedy žilo a žije mnoho dobrých bojovníků z druhé světové války. A přesto se zde najdou tací, kteří mohou vyslovit větu, jež pana Jandíka tolik pobouřila. Přál bych jim, aby to viděli na vlastní oči a prožili si, jaké to je, když vás ně kdo žene před samopalem a pak vás postaví ke zdi. Ten zastřelený člověk už pak nepřijde, nikdy se nevrátí! řekl na to pan Techlovský. Přesto z války nikoho ne viní. Prožil si své a ví, že spousta lidí s Hitlerovou politikou nesouhlasila, ale jít za něj do války musela. Z toho, že by v dnešní době mohla přijít další válka, strach nemá: To by nejdřív musel někdo mít důvod. A navíc dnes už lidé nejsou tak hloupí, aby s válkou souhlasili! A tak dou fejme, že má pravdu a lidé skutečně ne budou mít dů vod. E. Techlovská Ocenění bojovníci z Lanškrouna při setkání na ruské ambasádě. Foto: Z. Sitová

4 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 4 10 / 2005 INFORMACE Z RADNICE Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v těchto termínech : Občanské průkazy vydané do konec platnosti dne , do konec platnosti dne , do konec platnosti dne , do konec platnosti dne (výměna se týká pouze občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, občan ské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou). Dne končí tedy platnost občanských průkazů vydaných do jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou dobou platnosti bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení, dále o občanské průkazy typu karta vydané od do , ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti bez omezení. Samozřejmě také končí platnost občanských průkazů datem uvedeným na občanském průkazu (např. platnost do platnost OP končí tímto dnem). Žádost o vydání občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat nejpozději do , resp. 1 měsíc před ukončením platnosti OP. Úřední hodiny: pondělí a středa a úterý a čtvrtek Marcela Štrauchová, odbor vnitřních věcí Místní poplatky v Lanškrouně Město Lanškroun vybírá podle obecně závazných vyhlášek následující místní poplatky: ze vstupného, ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, za provozovaný výherní hrací přístroj, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Základní informace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Správcem poplatku je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun, výše roční sazby pro rok 2005 činí 384, Kč, poplatek je splatný nejpozději do příslušného kalendářního roku. Místní poplatek za výherní hrací přístroj Správcem poplatku je odbor živnostenský úřad Městského úřadu Lanškroun, sazba poplatku za jeden výherní hrací přístroj činí 5.000, Kč za každé tři měsíce, poplatek je splatný nejpozději do 5 pracovních dnů od začátku příslušného kalendářního čtvrtletí. Místní poplatek ze vstupného Správcem poplatku je odbor školství a kultury Městského úřadu Lanškroun, sazba poplatku je určena procentem, pro plesy 10 %, pro diskotéky a taneční zá bavy, pro prodejní a reklamní akce 20 %, pro estrády a ostatní nevyjmenované akce 15 %, pro akce určené dětem a ukončené nejpozději do hodin 10 %. Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce. Místní poplatek ze psů Správcem poplatku je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun, sazby po platků jsou stanoveny vyhláškou v rozmezí od 150, do 1.200, Kč podle toho, ve které části města pes žije, podle počtu psů v domácnosti, nižší poplatky mají po živatelé důchodů. Poplatek je splatný nejpozději do příslušného kalendář ního roku. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Správcem poplatku je odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lanškroun. Poplatek se vybírá (každý účel má svou konkrétní sazbu): za provádění výkopových prací, za umístění dočasných staveb, stavebních zařízení, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, reklamních zařízení, za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za umístění skládek, za vyhrazení trvalého parkovacího místa, za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. Pro konkrétní případy je stanovována splatnost poplatku správcem poplatku odchylně. Místní poplatek z ubytovací kapacity Správcem poplatku je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun. Poplatek činí za každé využité lůžko a den 3, Kč. Poplatek se hradí za kalendářní čtvrtletí a je splatný do 15 dnů od skončení příslušného čtvrtletí. Další informace: Vyhlášky o místních poplatcích jsou k nahlédnutí v kanceláři informací v přízemí radnice, v kanceláři starosty a tajemníka, najdete je i na internetové adrese Bližší informace podají i správci jednotlivých poplatků. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Městský úřad Lanškroun rok 2004 v číslech (dokončení tabulek uveřejňovaných v LL č. 7 a 9) Odbor dopravy a silničního hospodářství vedoucí odboru Tomáš Pavelka Vyřízené přestupky v dopravě 214 alkohol 39 přednost v jízdě 12 předjíždění 7 rychlost 15 pojištění 15 postoupené městskou policií 9 ostatní 117 Správní rozhodnutí 65 rozhodnutí o upuštění od zbytku trestu 12 rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění 31 rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění v případech, kdy byl zákaz uložen soudem 9 rozhodnutí o zdravotní způsobilosti 1 rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění 12 Řidičské průkazy národní řidičský průkaz 1270 mezinárodní řidičský průkaz 103 profesní osvědčení 63 výpis z evidenční karty řidiče 81 postoupční karty řidiče 107 prodloužení platnosti profesního osvědčení 782 přijaté žádosti o řidičský průkaz 783 Evidence vozidel změny v evidenci vozidel schválení technické způsobilosti 117 Silniční hospodářství, veřejné zábory 232 rozhodnutí o dopravním značení 12 rozhodnutí v silničním hospodářství 140 rozhodnutí o veřejných záborech 80 Odbor právní, přestupků a správy majetku města vedoucí odboru JUDr. Hana Vágnerová Přestupky (proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku) došlá oznámení o přestupcích 165 Smlouvy 119 smlouvy o převodech majetku (včetně podání k vkladovému řízení na katastrální úřad) 86 nájemní smlouvy na pronájem pozemků 33 Zprávy (o chování a pověsti občanů pro policii, soudy, stát. zastupitelství atd.) 250 Obecně prospěšné práce počet odsouzených k výkonu tresu obecně prospěšných prací v obvodu Městského úřadu Lanškroun 16 Kancelář starosty a tajemníka vedoucí kanceláře Bc. Petra Brejšová Jednání zastupitelstva města počet jednání 5 počet usnesení 152 Jednání rady města počet jednání 24 počet usnesení 947 Odbor obecní živnostenský úřad vedoucí odboru Josef Havliš Podnikatelé v tom: fyzické osoby právnické osoby 333 zahraniční osoby 65 Živnostenská oprávnění počet živnostenských oprávnění Registrace počet ohlášení živností 359 počet žádostí o koncesi 21 počet oznámených změn 334 z toho změn průkazů ŽO 306 počet zrušení ŽO na vlastní žádost 115 počet oznámených přerušení provozování živností 447 počet vydaných osvědčení 1 počet výpisů ze ŽR 75 počet kontrol 15 Výherní automaty počet povolení výherních hracích automatů 204 správní rozhodnutí 37 K článku vlevo: Jde o vyhlášky: č. 9/2003 ze dne , o místním poplatku ze vstupného, v platném znění; č. 7/2003 ze dne ,o místním poplatku ze psů, v platném znění; č. 8/2003 ze dne ,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění; č. 10/2003 ze dne ,o místním poplatku z ubytovací kapacity, v platném znění; č. 11/2003 ze dne , o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, v platném znění; č. 12/2003 ze dne , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění.

5 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 5 10 / 2005 PŘEDSTAVUJEME VÁM V prostorách bývalé stavební firmy ve směru na Žichlínek se od letošního dubna usídlila firma DŘEVOMATERIÁL s.r.o. Ve svých prostorách nabízí malo i velko odběratelům široký sortiment plošných materiálů, jakož i dalších potřebných kom ponentů pro výrobu nábytku, podlah a dřevěných stavebních prvků. Název firmy většině čtenářů asi nijak povědomý připadat nebude, ale kdo by neznal jejich reklamní poutače se slavnou tváří a sloganem: Pepa Hoblík doporučuje Kde se vzala u firmy Dřevomateriál originální tvář Josefa Hoblíka, jsem se zeptal jednatele firmy pana Ing. Vladimíra Vítka. Existuje nějaký skutečný kutil Pepa Hoblík, nebo jde o osobu vymyšlenou? Skutečných kutilů a hlavně skutečně šikovných kutilů je v našem regionu mnoho, ať už se jmenují Pepa, Jirka nebo Alžběta. Jsme velmi rádi, že tito šikovní klienti využívají našich služeb. A co se týče Pepy Hoblíka, nechme, prosím, něco na fan tazii vašich čtenářů. klienty je zajímavá především cena a kvalita a obojí nejlépe pohlídáte, pokud je můžete sledovat a ovlivňovat při všech fázích výroby. Co nejvíce ovlivňuje pohyb cen u materiálů ze dřeva? Změnila např. větrná kalamita na Slovensku ceny místních surovin? Větrná kalamita na Slovensku ceny místních surovin neovlivnila, a to ze dvou důvodů: 1. Dřevo vytěžené na Slovensku po větrné kalamitě není vhodné ani pro pilařské ani pro stavební účely z důvodu narušené vnitřní struktury. 2. Slovenská vláda zavedla opatření k prodeji dřevní hmoty z kalamity pouze pro slovenské zpracovatele. V každém výrobním odvětví se pravidelně objevují inovace a novinky. Máte pro místní odběratele něco takového připravené? Dlouhá léta dodáváme stavebníkům a stavebním firmám dřevo na stavební konstrukce (střechy, pergoly atd.). Kuchyňský program Hala plošné materiály Firma začínala v Žamberku. Dnes operuje v celém východočeském regionu. Čím se vám podařilo na začátku podnikání prosadit? Možná to bude znít jako klišé, ale v podstatě nejdůležitějšími hesly jsou S poctivostí nejdál dojdeš a Nejhorší smrt je z vyděšení. Jinými slovy do za čátku byla potřebná odvaha dělat věci trochu jinak i odvaha k netradičním pod nikatelským krokům a zároveň samozřejmě poctivý přístup k práci, poctivý přístup k zákazníkům, který musí ctít všichni moji kolegové i já. Proč jste volil pro rozšíření firmy zrovna Lanškrounský region? Lanškrounský region se z našeho pohledu dynamicky (stavebně) rozvíjí a naše produkty jsou vhodné pro všechny občany, kteří něco staví, přestavují či opravují. Všem stavícím můžeme nabídnout produkty od šalovacích překližek přes vlastní výrobu krovů, střešních latí, prken a palubek až k materiálům pro interiérové vy bavení tzn. plovoucí podlahy, obklady, parapety, laminované desky atd. K nabídce materiálů chceme nabídnout služby a profesionální přístup a tím získat pevné místo na trhu stavebně truhlářských materiálů ve zdejším regionu. Má firma podobných poboček ve východních Čechách více? V současnosti máme 3 prodejní pobočky, abecedně seřazeny: Lanškroun, Vysoké Mýto, Žamberk. Tím, že zajiš ťujeme dopravu našeho zboží na místo určení, máme klienty po celém regionu východních Čech a části severní Mora vy. S vlastními výrobky (řezivo, lepený program) obchodujeme na celém území České republiky. Několik obchodních partnerů máme i v zahraničí. Nabízeli jste už od začátku stejný sortiment zboží jako zde v Lanškrouně, nebo se postupně vyvíjel? Samozřejmě, že se sortiment postupně rozvíjel tak, jak si přáli naši klienti. Te prve postupem času jsme začínali nabí zet např. vlastní výrobu trámů, prken a Podlahy střešních latí či lepený program. Pro naše Nově nabízíme dodávku těchto materiálů již ošetřených proti plísním a dřevo kaznému hmyzu. Ochranu provádíme máčením v impregnačním prostředku v tla kových vanách. Novinkou v našem sortimentu jsou například dřevěné masivní obklady na dřevostavby, které slouží k finální úpravě vnějšího pláště dřevostaveb. Jsme také přímým dovozcem nábytkového kování a drátěného programu, na naší prodejně v Lanškrouně jsme vytvořili novou vzorkovnu, kde si jistě vyberou nábytkové doplňky všechny ženy i muži trávící volný čas více či méně úspěšnými kulinářskými pokusy. Jaké doplňkové služby svým zákazníkům nabídnete? Hlavní doplňkové služby jsou dvě, a to formátování plošných materiálů a rozvoz zboží na místo určené klientem. Uvolnění evropského trhu v loňském roce s sebou přineslo i řadu nových možností. Využívá jich i vaše firma? Uvolnění přineslo i nám zjednodušení obchodního styku s našimi zahraničními partnery, to ovšem není pro naši klientelu ani pro nás tak důležitá informace. Pro nás je podstatné abychom mohli vyjít našim zákazníkům vstříc ve všech směrech tzn. příznivými cenami, kvalitními výrobky i rychlostí dodávek tak, aby byli naši zákazníci spokojeni. Jsme přesvědčeni o tom, že spokojený zákazník se vrací na místo činu. Chcete ještě něco vzkázat našim čtenářům? Chtěl bych poděkovat za možnost prezentovat naši společnost v Listech Lanš krounska a pozvat vaše čtenáře a samozřejmě všechny občany na Den otevřených dveří v sobotu od 8.30 do hodin, kde bychom rádi představili případným zájemcům náš kompletní sortiment. Drobné pozornosti i občerstvení pro návštěvníky rádi připravíme. Děkuji za rozhovor! František Teichmann DŘEVOMATERIÁL Otevírací doba: Po Pá Adresa: Lidická 993, Lanškroun Tel.: Fax: Mobil: E mail: WWW: Formátovací pila

6 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 6 10 / 2005 INFORMACE ČDcentrum informuje: Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Přímo na nádraží si můžete kolo vypůjčit. Kolo si můžete rezervovat už předem telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Vypůjčené kolo si můžete bezplatně přepravit vlakem po vybraných želez ničních tratích blíže k cíli vaší cesty. Zdarma si také můžete kolo uschovat ve všech stanicích na vybraných tratích. Je možnost kolo vrátit i v jiných vyjmenovaných stanicích, kam opět můžete dojet vlakem bez placení přepravného za vypůjčené kolo. Jak si kolo vypůjčit: Stačí předložit dva své osobní průkazy (OP, řidičský průkaz, pas apod.) pro se psání nájemní smlouvy, složit zálohu za vypůjčené kolo (500 nebo 1000 Kč) a zapla tit půjčovné (50 až 200 Kč za den). Záloha vám bude vrácena zpět při vrácení kola. Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října a naleznete je v těchto oblastech: Jižní Čechy (Tábor, Veselí nad Lužnicí, Jin.Hradec, Třeboň,České Velenice), Český ráj a Podkrkonoší (Trutnov, Tanvald, Jičín), Východní Čechy (Česká Skalice), Litovelské Pomoraví (Olomouc, Litovel), Moravskoslezské Beskydy (Frenštát pod Radhoštěm, Ostravice). Všechny půjčovny kol ČD jsou vybaveny kvalitními trekingovými koly s odbor ně prováděným servisem. Další informace vám rádi sdělí ČDcentrum Lanškroun, zaměstnanci našich půjčoven nebo je naleznete na internetových stránkách Můžete si také vyzvednout propagační materiál v ČDcentru Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, tel Policie ČR informuje V noci na 4. května odcizil v Lanškrouně zatím neznámý pachatel osobní vozidlo značky Škoda Felicia. Krádeží vznikla majiteli škoda 100 tisíc korun. Případem se nyní zabývají policisté. 4. května krátce před polednem mezi Lukovou a Lanškrounem dostal na mokré vozovce smyk 25letý řidič peugeotu, vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Řidič byl při nehodě lehce zraněn. Zprávy z kraje V Pardubickém kraji vzniká Fond rozvojových projektů Rada Pardubického kraje schválila návrh statutu Fondu rozvojových projektů Pardubického kraje, který by měl umožnit především plynulé víceleté financování všech činností spojených s přípravou a realizací projektů do evropských fondů. Po vstupu České republiky do Evropské unie se otevřely větší možnosti pro financování různých projektů z evropských fondů. Protože je však dobré být včas připraven, rozhodli jsme pro zřízení tohoto fondu, který bude jakýmsi zásobníkem připravených projektů pro čerpání finančních prostředků a jehož cílem bude i tvorba potřebné finanční rezervy pro tyto účely, řekl Michal Rabas, hejtman Pardubického kraje. Statut fondu upravuje především tvorbu, používání a hospodaření s finančními prostředky soustředěnými ve fondu. Zdrojem tohoto fondu jsou především rozpočet Pardubického kraje, dotace z evropských fondů a státního rozpočtu, úroky z finančních prostředků na bankovních účtech fondů či další zdroje jako dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů i úvěry. Statut fondu bude ještě schvalovat Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém červnovém jednání. Od tohoto data statut nabude platnosti a účinnosti. Dotace z Programu obnovy venkova Program obnovy venkova (POV) je určen na financování běžného a investičního rozvoje obcí Pardubického kraje. Pro rok 2005 je z rozpočtu Pardubického kraje vyčleněno 42 mil. Kč. Pardubickému kraji však bylo doručeno 535 žádostí od obcí a mikroregionů v celkové výši téměř 131 mil. Kč. Vzhledem k počtu podaných žádostí nejsou finanční prostředky v Programu obnovy venkova dostačující, a proto byly návrhy propočteny a pokráceny tak, aby každá obec a mikroregion dotaci obdržely. V rámci POV byly také řešeny tzv. naléhavé žádosti, které potřebují okamžité řešení. Doporučeno tu bylo 27 žádostí, které se týkaly např. oprav místních komunikací, chodníků, požárních nádrží, obecních budov a například i strategií pro vznikající místní akční skupiny (mikroregiony) jako podkladový materiál programů EU LEADER+, řekl Petr Šilar, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. Úplný přehled schválených finančních prostředků bude umístěn na internetových stránkách Pardubického kraje. Oddělení komunikace s veřejností a vnějších vztahů KÚ Pk Rozpis služeb stomatologie pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o. (neděle, sobota, svátek 8 h 11 h ) MUDr. Eliška Vojtová, Žamberk, nám.gen.knopa 837, tel.: MUDr. Hedvika Applová, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Renata Beranová, Jablonné n/o, Slezská 41, tel.: Sociální a ošetřovatelská péče o seniory v Lanškrouně V součastné době tuto péči poskytuje pečovatelská služba, penzion, charitní a domácí péče. Koncem roku 2006 se obyvatelé Lanškrounska dočkají otevření nového zařízení domova s nepřetržitým pro vozem, kde najde svůj domov 75 oby vatel, převážně v jednolůžkových poko jích. Město Lanškroun se podílí na vý stavbě částkou 30mil. Kč a tím dává jas ně najevo, že mu péče o naše starší oby vatele není lhostejná a že má ve svém programu tuto péči nadále zlepšovat. Výstavbou nového domova s nepře tržitým provozem vznikne chybějící člá nek pro péči o seniory, kteří vedle sociál ní péče potřebují i péči ošetřovatelskou. Tím, jak se prodlužuje věk obyvatel a zdravotní obtíže přibývají, lze předpo kládat zásadní obrat ve složení budou cích klientů domovů pro seniory. Větši na starších obyvatel bude zůstávat do ma, v domácím prostředí v péči svých nejbližších, kde má nezastupitelnou úlohu spolupráce s terénní pečova telskou, charitní a domácí péčí. Do do movů pro seniory budou přicházet klien ti s podstatně vyšší potřebou ošetřo vatelské péče a tomu se musí přizpůso bit vybavení nového zařízení a personál. S tím, jak viditelně pokračuje výstav ba nového domova, se setkávám s čet nými dotazy spojenými s novým domo vem s nepřetržitou péčí., například: Jakým způsobem bude řešeno umístění nových zájemců? Přihlášky k pobytu budou brány do pořadníku počátkem roku 2006 s před nostním umístěním pro stávající obyva tele Domova penzionu pro důchodce. Kolik bude klient platit? Podle součastné platné vyhlášky je to částka Kč měsíčně za pobyt v jednolůžkovém pokoji, ve dvoulůž kovém Kč pro jednotlivce. Při plošném zvýšení důchodů může dojít ke změně úhrady. Kolik pracovních míst vznikne? Protože se jedná o zařízení s nepře tržitým provozem a zajištěným celo denním stravováním, bude se počet za městnanců pohybovat kolem třiceti. V novém zařízení bude vytvořen prostor pro vybudování denního stacio náře pro seniory a přechodné pobyty po dobu až 3 měsíců. Tato služba by měla velmi významně pomoci rodinám, které se o své rodinné příslušníky starají doma, vlastními silami. Nezastupitelné místo by měla mít i poradenská činnost a půjčovna kompenzačních pomůcek. Pod střechou domova by mohl být ta ké klub důchodců, který by byl otevřen i pro zájmy našich klientů a naopak. Již dnes se nám daří v Domově penzionu pro důchodce vytvářet podmínky pro to, aby námi pořádané aktivity měli mož nost navštívit i ostatní senioři. Jedná se hlavně o kulturní programy a kondiční cvičení, které se již staly oblíbenou sou částí nabídky našim seniorům. Z nově připravovaných aktivit bych ráda zmínila otevření internetového klu bu, který bude sloužit pro seniory a tě lesně postižené z Lanškrouna. Pro zajiš tění provozu tohoto klubu se mi podařilo získat Janu Vokálovou z Dobrovolnic kého centra,,světlo. Zkušební provoz bude zahájen v květ nu pro obyvatele penzionu a v červnu bude každou středu od 16 hodin otevřen pro ostatní zájemce. A kde internetový klub seniorů najdete? Po vstupu do čekárny Dr. Růžičky budete navedeni směrovkami. Pokud se nám podaří zájem u seniorů o internet vzbu dit, bude zde prostor pro mladou gene raci studenty středních škol, kteří by nám s výukou a dohledem mohli být ná pomocni. Jsme přístupni dalším námě tům, jak služby a péči o seniory v našem městě zlepšit a přizpůsobit potřebám obyvatel. AT Kontaktní adresa: Anna Tručková, B. Martinů čp. 980, Lanškroun, e mail: mulanskroun.cz, tel.: Pozvánka KHK Vážení podnikatelé, Oblastní kancelář Orlicko Krajské hospodářské komory Pardubického kraje si Vás dovoluje pozvat na Setkání podnikatelů našeho kraje s politickou reprezentací Pardubického kraje,které se uskuteční 23. května 2005 od do hodin ve velké zasedací místnosti MÚ v Ústí nad Orlicí. Záměrem setkání podnikatelů s politickou reprezentací kraje je vzájemná infor movanost o současném podnikatelském prostředí v našem kraji, vytváření podmí nek k rozvoji podnikání a zhodnocení změn po prvním roce členství v EU. Z organizačních důvodů Vás žádáme o nezávazné potvrzení účasti nejpozději do , hod. Kontakty na kancelář: Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář Orlicko, Nádražní 547, Česká Třebová , Tel./Fax: , E mail: Farní charita římskokatolické farnosti v Lanškrouně pořádá ve dnech května 2005 sbírku oděvů, ložního povlečení, pokrývek, hraček, nádobí, sběrového papíru a knih pro všechny lidi, kteří potřebují pomoc. Čisté věci uložené do krabic můžete přinést do průjezdu římskokatolického děkanství na náměstí Al. Jiráska (denně od 8 do 19 hod.) Všem dárcům předem děkujeme.

7 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 7 10 / 2005 PŘEČTĚTE SI Enemark, starosta; Plochingen (Německo) Wolf Die ter Endriss, zástupce starosty; Kotka (Finsko) Henry Lindelöf, ředitel úřadu města; Vöru (Estonsko) Ivi Eenmaa, starostka; Kolobrzeg (Polsko) Henryk Bień kowski, starosta; Ribnica (Slovinsko) Alojz Marn, starosta; Lanškroun (Česko) Martin Košťál, starosta; Landskrona (Švédsko) Gösta Nilsson, starosta. 29. dubna se delegace na ostrově Ven zúčastnily o tevření muzea Tycho de Brahe princeznou Viktorií. Astronom Tycho de Brahe žil a pracoval na ostrově Ven v letech a nechal zde vystavět dnes už neexistující legendární hrad Uraniborg a svou ob servatoř Stjärneborg. (Pro nás je zajímavé, že poslední roky svého života strávil v Praze v době císaře Rudolfa II.) Celým aktem slavnostního otevření muzea pro vázel herec představující astronoma Tycho de Brahe. Muzeum astronoma Tycho de Brahe je umístěno v jednom ze dvou kostelíků na ostrově. Ten je poněkud menší než kostel sv. Anny v Lanškrouně. Na konci Setkání starostů v Landskroně Švédsko dubna 2005 Ze zprávy o návštěvě delegace českého Lanškrouna ve švédské Landskroně Švédské město Landskrona leží šestnáct hodin cesty autem (tisíc kilometrů) na sever od českého Lanš krouna na jihozápadním pobřeží Skandinávského po loostrova při průlivu Öresund, který propojuje Baltské a Severní moře, na půli cesty mezi městy Malmö a Hel singborg. Do správní oblasti Landskrony patří kromě šesti dalších samostatných obcí i ostrov Ven, který leží necelou půlhodinu cesty lodí z Landskrony v prů livu Öresund mezi Švédskem a Dánskem. Představitelé českého Lanškrouna a švédské Lands krony, jmenovců měst v různých zemích, se až do této návštěvy neměli zatím nikdy příležitost osobně setkat. Otevření muzea Tycho de Brahe na ostrově Ven a sou visející setkání starostů měst bylo vhodnou příležitostí k navázání přímých kontaktů. V březnu přišel ze Švéd ska dopis, který zval starostu města Lanškrouna Mar tina Košťála k návštěvě Landskrony v čele tříčlenné delegace. Doplnili ji Jan Střecha, člen rady města, a Miloš Krejčí, vedoucí Infocentra. Která města se zúčastnila setkání a kdo vedl jejich obvykle tříčlenné delegace? Glostrup (Dánsko) Sören 19. století na ostrově žilo přes lidí, proto byly vy stavěny kostely dva, dnes na ostrově žije jen málo přes 200 lidí, a tak byl jeden z kostelů věnován dosud nej slavnějšímu obyvateli ostrova. Statická expozice s repli kami přístrojů hvězdáře Tycho de Brahe, s volně umís těnými panely a rozvěšenými plachtami textů podél stěn je oživena stručnou nahrávkou o astronomovi. Z rozhovorů s představiteli města i vedoucími pra covníky tématicky vybraných odborů města, kteří zajiš ťují spolupráci Landskrony s partnerskými městy, byl znát živý zájem o město Lanškroun. Starosta Martin Košťál proto švédské straně přednesl pozvání k návště vě Lanškrouna. Vzhledem k tomu, že téměř čtyřicetitisícové město Landskrona je turistickým střediskem velké oblasti Švédska a rozprostírá se na nejižnějším výběžku Skan dinávského poloostrova, je pro Čechy jedním z nejbližších Princezna Viktorie slavnostně otvírá muzeum. švédských měst. Proto i případné partnerství Landskro ny a Lanškrouna, pro které tato návštěva připravila zá kladní podmínky, bude moci být v příštích letech po staveno na osobních návštěvách mezi členy kulturních a sportovních organizací obou měst. Byla využita pří ležitost pootevřít cestu ke spolupráci nejen mezi měs ty, ale především mezi jejich občany. M. Krejčí, Infocetrum Více o průběhu návštěvy si přečtěte na lanskroun.cz. FOTOATELIÉR Jiřiny Strakové vyhlašuje FOTOSOUTĚŽ o nejlepší fotografii z Chorvatska Podmínky soutěže: Přihlásit se může každý s maximálně 5 ti ks fotografií formátu 20x30 s námětem krajina Chorvatska. Podmínkou je, že budou zhotoveny ve Fotoateliéru Jiřiny Strakové v Lanškrouně. Doba přihlášení do soutěže je od do Všechny fotografie musí být na zadní straně označeny nálepkou se jménem autora, adresou, telefonním číslem a popřípadě názvem fotografie. 30 nejlepších fotografií bude vystaveno v galerii Městského muzea Lanškroun na výstavě Chorvatsko od do Porota profesionálních fotografů vybere 10 fotografií k ocenění. Autorům budou předány výhry na vernisáži 29. června v městském muzeu. Listina výherců bude vystavena ve fotoateliéru již od a zveřejněna v červencových Listech Lanškrounska. CENY: 1. cena: digitální fotoaparát Kodak v hodnotě 5000, Kč 2. cena: volný výběr zboží ve fotoateliéru v hodnotě 2.000, Kč 3. cena: volný výběr zboží ve fotoateliéru v hodnotě 1.000, Kč 4. cena: zvětšení 2 ks vlastních fotografií na rozměr 20x30 cm + úprava laminací : poukázka na zpracování fotografií na digitálním minilabu v hodnotě 200, Kč Dům dětí a mládeže Lanškroun vyhlašuje městské kolo fotografické soutěže POHLEDY DO PŘÍRODY, určené všem obdivovatelům přírody a těm, kteří se dovedou dívat (Ústředními vyhlašovateli soutěže jsou ČSOP a Lesy ČR, s.p., a soutěž je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ) Vyhlášená témata: ČESKÁ KRAJINA ( Co vidíme: šumné bory, pstruhové potoky, luka plná kvítí, nebo skládky, přecpané dálnice, zřícené fabriky?) MIKROKOSMOS (Pohleďme zblízka na to, čeho si normálně nevšímáme: na rosu, na hmyz, na pavučinu, na květy, na povrch dřeva ) JAK SE DO LESA VOLÁ (... tak kuká kukačka, tak zní ozvěna, tak šumí strom, tak člověk naslouchá, tak člověk přírodě pomáhá, nebo také škodí, tak se nám to vrátí ) ŽIVÁ VODA (Panáčku, čeká tě svízelná cesta To musíš nejprve najít živou vodu a ta vdechne princezně život. A kde mám tu vodu hledat, jak vlastně vypadá?) Věkové kategorie a formát (fotografie mohou být barevné i černobílé): A ročník narození 1993 a mladší minimální formát 9x13 cm B ročník narození 1992 až 1987 minimální formát 13x18 cm C ročník narození 1986 a starší minimální formát 13x18 cm Uzávěrka soutěže je 30. září 2005 Na zadní straně je třeba každou fotografii opatřit údaji: jméno autora a datum na rození, označení tématu, do kterého je fotografie zařazena, vlastní název snímku. Fotografie zašlete nebo přineste do Domu dětí a mládeže, Lanškroun, Vančurova 46 Přejeme hezké prázdniny a mladým fotografům, kteří se zúčastní této soutěže, hodně příležitostí k fotografování v krásné letní přírodě.

8 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 8 10 / 2005 CO SE DĚJE V REGIONU TJ Sokol a Kynologický klub Luková pořádají dne 28. května ročník cykloturistického pochodu LUKOVSKÝ MANDEL Trasy: cyklo 20 a 40 km, pěší 10 a 15 km Startovné: 10 Kč pro všechny trasy Start: od 8 hod. od klubovny Kynologického klubu Odpoledne od 13 hod. na hřišti TJ Dětský den různé hry, skákací hrad Vystavena bude technika SDH Pro celodenní akci je připraveno občerstvení Čarodějnice ve škole Na pátek 29. dubna jsme si do školy měli přinést kostým čarodějnic a čarodějů. Prvňáčci přišli už oblečení. Kolem desáté hodiny k nám přišly děti z mateřské školky. Kluci s paní učitelkou udě lali oheň a my jsme si hráli. Děti ze školky s námi cho dily po kladině, točily se na kolotoči, hrály kuličky Potom jsme se všichni sešli u ohně, drželi jsme se za ruce a chodili kolem něho. Také jsme zpívali písničky o čarodějnicích. Před 12. hodinou přijeli s obědem. Obědvali jsme venku společně s malými dětmi. Pochutnali jsme si na vídeňském guláši s rohlíkem. Děti ze ZŠ Luková Vybíráme z Rudoltického zpravodaje z dubna 2005 na téma výstavba Přes Mertův kopec je položena ve spodním oblouku u silnice č.1/43 kanalizace. Zde se již také rýsuje bu doucí cyklostezka podél hlavní silnice, terén je proti původnímu snížený a ne. bude se již zvyšovat, zbývá dodělat čis tý povrch. Toto je také konkrétní příklad toho, jak se spojila výstavba na Zámeč ku s ostatními potřebami. Do této podo by bychom ji jako samostatnou stavbu asi nikdy neufinancovali, takto vznikla jako vedlejší produkt při kanalizaci, která je v těchto místech až 10 m hlu boká (kvůli nutnému spádu) Vznikne také pětihektarová zasíťova ná průmyslová zóna naproti bývalé Algidě. Počítá se v ní též s provedením hrubé komunikace podél hlavní silnice, čímž dostaneme cyklostezku z nové kři žovatky defacto až do Rudoltic Na Zámečku zřejmě postavíme byd lení pro cca 30 důchodců, bylo by to v prostoru nad stávající výstavbou by tových domů. V tomto smyslu se již dělají studie, byly by to domy s pečo vatelskou službou, na které stát posky tuje dotaci. Naproti nim se připravuje výstavba osmi řadových domů, které nebudeme stavět my, ale jistá firma ze Svitav, my poskytneme jen pozemek a napojení na sítě. Z dalších velkých projektů obce ne smím zapomenout na velké překladiště (logistické centrum) v prostoru za mos tem na silnici č.1/43 směrem k nádraží. Zde by mělo vzniknout na ploše cca 11 ha jakési dopravní srdce pro náklado vou a kontejnerovou přepravu pro střed ní Evropu, ve vazbě na železniční kori dor (doprava Gdaňsk Itálie). Zatím je však vše v počátcích, formulují se poža davky na pozemky, na stavby, na finan ce, připravují se v tomto smyslu změny územního plánu. Vše záleží také na o chotě stávajících a budoucích vlastníků pozemků vůbec se na prodeji či převo du pozemků dohodnout Jen pro zajímavost, náklady na vlast ní stavbu, tj. terénní úpravy, budovy, sklady, komunikace apod., představují investici cca 1.5 mld. Kč. Má zde najít zaměstnání cca 200 osob nejrůznějších profesí. Akce má zatím širokou odezvu a podporu, např. železniční stanice Čes ká Třebová. Bude to však nějakou dobu trvat, takovéto velké věci mají dlouhou inkubační dobu. V současné době se pro jektuje ideová studie pro podnikatelský zájem, který by sloužil jako podklad pro Evropskou banku pro financování celé akce Zbývá se zmínit ještě o poldru nad na ší vesnicí. Obec odkoupí cca 1 ha pozem ků pro jeho výstavbu, zaplatila již pro jektovou dokumentaci a je připravena stavbu zahájit. Bude to však rovněž boj o peníze ze státní pokladny, podle pro jektu se cena pohybuje kolem 10 mil. Kč. Ze článku starosty Rudoltic O. Kolomého Sbor dobrovolných hasičů Horní Třešňovec vás zve na 2. ročník soutěže požárních družstev HORNOTŘEŠŇOVSKÝ POHÁR od 10 hod. sportovní areál v Horním Třešňovci Přečetli jsme za vás Namísto zázemí pro sport řeší stravování dětí Výprachtice Změnit plány muselo vedení obce po výsledcích kontrol školní kuchyně a jídelny pracovníky ústeckého pracoviště Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Namísto původních plánů investovat do zázemí školní tělocvičny připravuje nyní obec rekonstrukci jídelny. Zastupitelstvo obce se dokonce za změnu záměrů veřejně omluvilo sportovcům, kterým bylo vybudování WC a šatny již dříve přislíbeno. Stavební úpravy jídelny budou jenom v letošním roce znamenat náklady 3,5 milionu korun. Podle nového řešení bude část jídelny přesunuta do části, kde se nyní nachází kuchyně, a nové pracoviště kuchyně bude v dosavadní jídelně. Velkou investicí se tak vyřeší námitky hygieny, že chybí dostatečné oddělení jednotlivých pracovních úseků, přívody teplé vody na všech potřebných místech a že žáci obědvají na chodbě. (jh, Orlické noviny ) OBEC OSTROV, okr. Ústí nad Orlicí VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTROV s předpokládaným nástupem Termín podání přihlášek do 30. května 2005 Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu zřizovatele: Obec Ostrov, Ostrov čp. 285, OBEC HORNÍ TŘEŠŇOVEC zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s ustanoveními vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích VYHLAŠUJE konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí. Součástí organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. Předpoklady pro výkon funkce: vzdělání dle ustanovení 7 nebo 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, praxe dle 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znalost školských předpisů a problematiky řízení příspěvkové organizace, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav, uživatelská znalost práce na PC. Obsahové náležitosti přihlášky: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o stát ní závěrečné zkoušce), strukturovaný životopis, doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařa zení, koncepce rozvoje příspěvkové organizace, (v rozsahu maximálně 4 stran strojo pisu), výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžá dání, čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce). Výše uvedené doklady (s výjimkou dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání) se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložené doklady se uchazeči po skončení konkursního řízení nevrací. Termín podání přihlášek: do Rozhodující pro dodržení termínu podání přihlášek je datum poštovního razítka na písemné přihlášce a to nejpozději Písemné přihlášky (s uvedením kon taktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu: Obec Horní Třešňovec, Horní Třešňovec 225, Lanškroun. Obálku s přihláškou označte nápisem Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Třešňovec Neotvírat!

9 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 9 10 / 2005 O DĚTECH A PRO DĚTI Pomáháme. A vy? Česká republika má údajně nejvíce dětí adoptovaných na dálku. Jedno z nich žije díky gymnáziu Lanškroun. Jmenuje se Rose Nabafu, chodí do 6. třídy, má ráda angličtinu a matematiku. Žasnout můžeme i nad tím, že naše malá chráněnka by chtěla být učitelkou, je z osmi sourozenců a místo Mám tě ráda by vám řekla Mbagala nyo. Žije totiž v Ugandě. Co to ale znamená adoptovat na dálku? Arcidiecézní charita Praha za ložila projekt Adopce na dálku v ro ce Prostřednictvím dárců je chu dým dětem z Indie, Ugandy, Litvy, Bě loruska či Thajska za roční částku za jištěno vzdělání a základní zdravotní péče. Kolik stojí jeden školní rok? Kč (Indie), Kč (Litva a Bělo rusko), Kč (Uganda) a Kč (Thajsko). U nás ve škole se letos vy bralo přes 8000, takže ještě zbylo něco málo na příští rok. Studentky a stu denti obcházeli jednotlivé třídy, vy světlovali, proč bychom měli přispět, a peníze i vybírali. Příspěvek dali i uči telé. Výběr konkrétního dítěte zajišťu je průhlednost a adresnost financo vání. Za rok přijdou adoptivním rodi čům od dítěte dva dopisy, vysvědčení, fotografie, případně nějaký dárek. Růženka nám například poslala vlastnoručně vyrobenou mísu. Ta spo lečně s dopisy od ní a informacemi o projektu visí na speciální nástěnce. Díky nám může Růženka chodit do školy už druhým školním rokem, a protože takových dětí by mělo být na světě co nejvíce, rozhodli jsme se oslovit i vás, zda byste ne chtěli také živit milé děvčátko, které bude rádo chodit do školy a ještě vám občas napíše, jak se má, nebo něco vyrobí? Podívejte se na adopce.cz, kde je přehledným způsobem vysvětleno, jak si můžete najít svého syna či dcerku, a odpovědi na otázky typu Jakého vzdělání může dítě dosáhnout, co přesně dostane dítě za vaše peníze nebo jak mo tivovat dítě do učení. Adoptováním dítěte na dálku někomu změníte život k lepšímu, procvičíte si angličtinu a očistíte svědomí. Nechcete obětovat tolik peněz, a přesto chcete pomoci? Zalíbil se vám jedno duchý způsob DMS na pomoc Asii? Tento český vynález oslavil už jeden rok a mů žete tak přispět na 36 projektů. Podle hesla darcovskasms.cz: Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější... Na výše zmíněných stránkách naleznete také: co je to DMS, jak poslat DMS, komu poslat DMS, proč přispět přes DMS, kolik stojí DMS, kam šly vaše prostředky a aktuální stav došlých DMS. Pomozte někomu, ať už jakkoli, je to služba pro něj i pro vás samotné. Welaba.:) Lenka Moutelíková, sexta, Gymnázium Lanškroun Den Země 22. duben se slaví po celém světě jako Den Země. Je to svátek naší Země, pla nety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme, a mnoho dalšího. Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Zamořují vzduch vypouš těním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečisťují vodu v řekách, mořích a je zerech, ničí životní prostor mnohým živočichům i sobě. Den Země je vhodnou šancí pro všechny z nás, abychom se nad těmito věcmi zamysleli. A jak jsme se zamyslely my, děti? Tak, jak dovedeme. Ve středu před koncem dopoledního vyučování jsme šli všichni ZEMI čistit a zachraňovat. Začali jsme u autobusové zastávky a došli až k vlakové zastávce. Byli jsme vybaveni igelito vými pytli a pracovními rukavicemi. Sbírali jsme pohozené odpadky, nejvíce bylo papírů a plastů. Našli jsme i plno sklenic. Vše jsme řádně třídili. V pátek po obědě jsme se vydali směrem na Lanškroun. Znovu jsme naplnili čtyři pytle. S odvozem do sběrného dvora nám pomohli starostovi muži, kterým děkujeme. PROSÍME ZA ZEMI: odpadky dávejte tam, kam patří. Děti ze ZŠ Luková Den Země je jen jednou za rok. Každý na něj máme nárok. Máma, táta, já a ty máme radost. A co vy? Jaro teprv začíná, hele, další květina. Včeličky nás rády mají, za to všechno opylují. Stromy, kytky a tak dál voní venku pořád dál. Všechno kvete, pučí, voní to je krásné posezení. Motýli a berušky vylétají pro broučky. Broučci letí na kaštánek, hele, druhý svatojánek. Ptáci, hmyz a zvířátka si hrají, celým lesem se zvuky rozléhají. A to je Země den, krásný, jarní jako sen. Věra Štefanová, ZŠ Luková Mateřská centra a charitativní akce TESCO V sobotu se zástupkyně Mateřského centra Dětský svět Lanškroun zúčastnily akce v rámci charitativního projektu TESCO v obchodním domě Tesco v Pardubicích. Cílem tohoto projektu je podpořit vybranou neziskovou organizaci s celostátní působností. Partnerem letošního projektu je Síť mateřských center v ČR a obsahem projektu bude veřejná finanční sbírka konaná ve všech obchodech Tesco v ČR a široká škála doprovodných akcí. Projekt Tesco Charita roku bude trvat od 3. květ na do 30. listopadu Občanské sdružení Síť mateřských center existuje již více jak 3 roky a sdružuje přes 90 mateřských center. MC nabízejí svým návštěvníkům různé programy a snaží se posilovat hodnoty rodiny, úlohu rodičů a mateřské role ženy ve společ nosti. Princip MC spočívá ve svépomoci program vychází z přání a možností matek, která centra navštěvují. Hlavní náplní projektu je veřejná finanční sbírka. Ve všech obchodech Tesco jsou umístěny stojany s pokladničkami, plakáty a informační letáky. Sbírka bude doplněna mnoha doprovodnými aktivitami,které si zorganizují samy maminky v jednotlivých městech. V obchodech se představí tvůrčí dílny, poradenství pro rodiče, loutková představení, módní přehlídky. Na konto Sítě MC v ČR budou moci zákazníci přispět jednak zmiňovaným příspěvkem do sbírkových pokladniček, jednak přímým převodem částky na účet /2400 a zasláním rádcovské SMS ve tvaru DMS MC na číslo Společnost Tesco do celého projektu investuje více než půl milionu korun. Tato částka zahrnuje výrobu pokladniček, tisk a distribuci informačních plakátů a fi nanční podporu pořádaných doprovodných akcí. Zástupkyně lanškrounského MC se tedy účastnily první akce tohoto projektu v Pardubicích. Vybíraly finanční příspěvky, za což každému dárci věnovaly vlast noručně vyrobené dárečky, pomáhaly organizovat jarmark a také se podílely na chodu dětské dílny, kde si mohli malí zákazníci Tesca vyzkoušet různé výtvarné techniky a odnést si domů něco na památku. Za pečlivou přípravu a následnou prezentaci lanškrounského mateřského centra patří dík paní Daniele Sadovské, Marcele Fišerové, Evě Hacurové a Lucii Kaňové. Ing. Lucie Jozová, předsedkyně OS MC Lanškroun Vybíráme z programu: pátek 27. května od 9.15 Dramatický kroužek ZŠ a MŠ Rudoltice Jak se Kuba naučil pískat od 9.55 Break dance DDM Lanškroun od ZŠ Dobrovského Lanškroun Začarovaný les

10 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 ŠKOLY INFORMUJÍ Učíme se s pejskem Čtenáře Listů Lanš krounska chceme se známit s alternativní metodou výuky po mocí psa, která pro bíhá na naší škole. Tato metoda nese odborný název canis terapie. Canisterapie je označení způsobu terapie, při které se využívá pozitivního Významného úspěchu v Konverzační soutěži v německém jazyce dosáhl v tomto školním roce Stanislav Pánek z 9. ročníku ZŠ Al. Jiráska. V ústředním kole, jehož organizátorem je In stitut dětí a mládeže MŠMT, získal 3. místo. Vlastní soutěžní část se pro vítěze krajských kol konala v budově Goethe Institutu v Praze. Slavnostní vyhlášení výsledků probíhalo v re prezentativních prostorách Lobkovického paláce v Praze, v sídle Velvyslanectví Spolkové republi ky Německo, za účasti velvyslance SRN Dr. Mi chaela Libala. Blahopřejeme. HD působení psa na člo věka. Předpokladem je neagresivní a vyrovnaný pes, který prošel zkouškami a testem povahy, milující lidi i zvířata. Používá se u klientů s různým handicapem pro zlepšení jejich psychického i fyzického stavu. Jak jsme již předeslali na počátku tohoto článku, našla canisterapie své uplatnění i ve Zvláštní škole Lanškroun v 1. a 2. ročníku, kam dochází Jana Vokálová a její pes Denny, tzv. canisterapeutický tým, který pracuje pod zá štitou Canisterapeutického svazu Cantes. Zde plní canisterapie nejvýrazněji funkci motivace dětí k učení. Dále se uplatňuje v rozvoji motoriky, citového vní mání, sociálního kontaktu, v logopedii a ve vytváření kladného vztahu ke zví řeti. Terapie se řídí vždy dle diagnózy a momentální potřeby dítěte. První návštěvy proběhly již v červnu minulého roku. Na počátku letošního školního roku se stala canisterapie pravidelnou součástí výuky 2x týdně po dobu jedné vyučovací hodiny. Zpočátku si děti musely uvědomit, jak se v přítomnosti psa chovat. Osvědčila se nám hra Jak se cítí pes?, kdy se vždy jedno dítě postavilo doprostřed místnosti a ostatní na něj křičely a dávaly povely jeden přes druhého. Všem dětem tento hluk nebyl příjemný, a tak dnes již vědí, jak se takový pes cítí, pokud se v jeho pří tomnosti neumí chovat správně. Nyní děti pravidla chování při canisterapii znají, a tak pomoci canisterapeu tického týmu využíváme především v českém jazyce a matematice jako moti vačního prvku. Děti se snaží co nejlépe číst, psát, recitovat a počítat pro pejska. Pes Denny vše kontroluje, a pokud se děti snažily a splnily zadaný úkol správně, mohou ho odměnit a potěšit piškotem. Dalším důležitým bodem canisterapie je polohování. (Polohování je způsob, jakým se pomocí psa a jeho tělesné teploty prohřívá klient, díky této metodě lze dosáhnout uvolnění spastických končetin). V našem případě se neposlušné ručič ky pokládají na psa nebo pod něj, případně má dítě psa mezi koleny a postižená ru ka psa hladí. Děti Dennyho také češou, povídají si s ním nebo s ním jen tak odpočívají. Aby se nezdálo, že si moc legrace s pejskem neužijeme, ke konci každé hodiny s využitím canisterapie si zahrajeme hru. Může to být třeba hra na schovávanou či oblíbená hra na sochy, při které děti na chvilku znehybní, což je pro některé velice obtížné, a Denny u nich hledá dobrůtky. Všichni jsme si na přítomnost slečny Jany a pejska Dennyho velmi zvykli, a tak s námi oba prožívají všechny důležité okamžiky, jako byla například mi kulášská nadílka, vánoční besídka, společné focení, procházky a mnoho dalších milých chvil. Pokud máte zájem a chtěli byste co koliv více vědět nebo přímo vidět naši práci, můžete nás navštívit. I z fotek si můžete udělat bližší představu, jak taková hodinka s pejskem vypadá. Chtěla bych poděkovat především Janě Vokálové, která k nám s Dennym dochází bez nároku na odměnu, a paní ředitelce ZvŠ, Mgr. H. Minářové, bez jejíž podpory a vstřícnosti by naše práce nebyla možná. Bc. Jaromíra Krsková Den Napříč školou Napříč (nejen) Evropskou unií Ve čtvrtek 5. května 2005 proběhl na ZŠ Dobrovského ulici v Lanškrouně již pátý projekt Napříč školou, tento krát na téma Napříč (nejen) Evropskou unií. V 17 skupinách se namí chaní žáci tříd (různě staří a nadaní) učili vzájemné komunikaci, toleranci, spolu práci, vzájemnému poznávaní. Žáci byli tentokrát rozlo sováni do skupin předem, aby se mohli na projekt důkladně připravit, sehnat si informace a potřebné materiály. Dopolední dění od do v jednotlivých skupinách (zemích) bylo stejné, a přitom úplně jiné. Stejné v tom, že se žáci nejprve seznamovali, vybírali si své ministry zahraničí, společně komunikovali, organizovali, pomáhali si. Jiné v tom, jaké konkrétní cesty učení nacházeli a používali a v jakém pořadí dohodnuté úkoly plnili. Oficiálně směřovalo veškeré dění ve skupinách k naplnění Úmluvy ministrů zahraničních věcí. Delegovaní zástupci zúčastněných států totiž podepisovali na svém ranním summitu úmluvu, že společnými silami na závěr dne připraví v prostorách chodeb hlavní budovy Veletrh zemí (nejen) EU. Základem stánků jednotlivých zemí měl dle úmluvy být velký reklamní plakát smyšlené cestovní kanceláře zvoucí do jejich země a dále cokoliv, co by dokázalo danou zemí více přiblížit. A jak vše dopadlo? Skvěle! Na vi ditelné výsledky projektu se odpo ledně přišli podívat rodiče. Z jejich hodnocení pomocí korálků vhazova ných do odměrných válců předsta vující jednotlivé země by se nejvíce z nich vydalo s žákovskými cestov kami do Velké Británie a Španělska. Aby taky ne, když jim nabízeli zaru čeně praví Skoti ve skotských suk ních pravý anglický čaj s mlékem nebo bez a sladkou omeletu. Španělé je chytře lákali výborným sýrem a olivami. Ale poutavě byly dětmi prezentovány všechny země. Do Švédska zvaly dokonce dvě pravé Pipi, u Maďarska se nabízely klobásy a papriky, Belgie voněla vaflemi se šlehačkou a belgickými pralinkami. Nemluvě o tom, kolik zajímavého jsme se o všech prezentovaných zemích dověděli. Třeba i to, co dělají Finové při 273 C. A jak se den, kdy jsme se neučili, líbil samotným žákům? To nám mohli sdělit v závěrečné anketě a hodnocení formou SMS zprávy kamarádovi. Dnes jsme měli ve škole projekt Napříč Evropskou unií, byla to zábava, škoda jen, že je to jednou za čas. Ahoj, tak jsem ve škole a máme projekt Napříč Evropskou unií. Zábava, legrace, pohoda! Super! Zdar! Bylo to skvělý a mohlo by to být každý den, ale to určitě nehrozí. Ahojky. Ahoj, docela jsem koukal, jak jsou ty malý děcka schopný, ale to nám stačit nebude, Další informace k tomuto projektu a o ostatních aktivitách školy včetně výsledků přijímacího řízení si můžete přečíst na Den matek na ZŠ Dobrovského Středa 4. května byla pro druháčky a jejich maminky dnem svátečním. Děti pozvaly své maminky odpoledne do školy, aby jim svým vystoupením poděkovaly za jejich péči a starostlivost. Některé děti přivedly s sebou i své babičky. Děti z 2.A vyjádřily své poděkování přednesem básní, zpěvem písní a staly se na chvíli spisovateli. Napsaly netradiční příběh o své mamince nebo o zvířátkách. Ani v 2.B nechyběly básničky a písničky. Rozezněly se tóny flétniček a harmonia. Děti zatančily na písničku Malé kotě a na závěr zahrály neklasickou pohádku O perníkové chaloupce tro chu jinak. Děti obou tříd předaly svým maminkám kytičku a dáre ček, vyrobený v hodinách výtvarné výchovy a ve školní družině. Za velkou snahu by ly děti odměněny potles kem obecenstva, ale také růz nými dobrotami. S přípra vou bohatého občerstvení i s pečením perníčků pomoh ly samotné maminky. J. Hejkrlíková, Z. Štorková

11 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 MAJÁLES 2005 Jako každoročně se i letos tančilo. Rockovou Lavinu střídaly arabské rytmy. Masky měly představovat všechna možná řemesla a profese. U pánů se dala pro fese odhadnout rychle, ale dámy ponechám raději bez komentáře. Za nejlepší masku byl studenty zvolen mafiánský boss Kmotr. Jeho uhlazená po dobnost s některými současnými politiky je čistě náhodná. Učitel Pavel Studený chvíli zvažoval, že by se povolání jeřábníka i vyučil, ale závratě by mi nedovolovaly v klidu posvačit, a tak se rozhodl zůstat věrný sborovně. Barmanská show neměla chybu. Nápoje vypadaly skvěle. Pro děti byla na Jiráskově náměstí připravena spousta her. Módní přehlídka modelů studentky Anny Urbanové a kolektivu SOU a SOŠ z Ústí nad Orlicí se těšila značnému zájmu. Co říkáte policistkám? Foto: FT

12 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 KAUZA: HLUK Nikoliv trouby z Jericha Na poslední redakční radě se řeč sto čila na celkové ladění článků Listů Lanš krounska: vyznívají převážně pohodo vě či nekriticky, až by se mohlo zdát, že i neobjektivně. Tedy zkreslující až skutečnost tím, že druhá, odvrácená stránka je potlačována, nebo alespoň přehlížena. Snad na tom kus pravdy je, i když redakce žádnou selekci nepro vádí. Tedy mimo anonymní a hanlivé příspěvky. Je to spíše tím, že se pravdě podobně každému píše lépe o tom pozi tivním, pokud ovšem přímo nechce psát černou kroniku. Jistě si však každý z nás vzpomene i na zveřejněné články obsa hující kritická slova, připomínky či po střehy. To je a mělo by být kořením kaž dých novin. K několika tématům byla vedena i ona diskuze na redakční radě, a tak je v dohledné době možno očeká vat i její konkrétní plody. Na mnohé občany města poslední dobou silně negativně působí aktivity Společenského domu firmy Gurman, spol.s r.o., provozující zde ve všedních dnech i ve dnech pracovního klidu sá lové diskotékové akce (typu technoparty) pro mládež určitého věku a přesvědčení, sváženou (tak jako za prací) ze širokého mapového okruhu. Zábava je však zá bavou pouze do určité formy a obsahu, obzvlášť koná li se v kulturním, spole čenském stánku, kde jako na kterékoliv akci musí platit a být dodržována zásad ní pravidla nejen pro kulturní vyžití jejich přímých účastníků, ale také při respektování obecně platných zásad Z historie park SD v 80. letech a konkrétních vyhlášek a zákonů. Nelze proto soustavné rušení nočního klidu hlukem a vibracemi nadále ze strany po škozovaných občanů trpět. Protože však časté stížnosti adreso vané na městskou policii a petice staros tovi města nepřinesly žádnou změnu (v jednom z posledních případů silné rušení klidu započalo v pátek 22. dubna kolem 21. hodiny a trvalo až do sobot ního rána, kdy skončilo v 5.30 hod.), byla petice občanů předložena na hy gienickou stanici. Z toho vyplývá jediné že spoléhat na rychlé a účinné řešení dostupnými městskými orgány nelze a občanská iniciativa musí využít všech dalších možností. Podané stížnosti se dotýkají pouze vnějších projevů výše uvedených akcí, určitě by se mnohé instituce měly zabý vat také např. jejich programovou náplní a dalšími okolnostmi, o nichž se tichou poštou hovoří i tam, kde by mělo začít jejich řešení. To však není předmětem tohoto příspěvku, i když určitá část ob čanů je jistě již dost poučena o tom, ja kými cestami se dnes za obchodem cho dí. I na tomto případu lze dokumentovat nadřazení ekonomických zákonů zá konům slušnosti a morálky. Ale lamentovat nad mládeží je více méně pokrytecké, protože ta se chová převážně tak, jak ji starší generace učí a vede, dává příklad či zneužívá. Při této příležitosti nelze nepochválit dlouho době příkladnou výchovnou práci s mlá deží v našich sportovních oddílech cyk listiky, hokeje, šachu, stolního tenisu, volejbalu (jejichž nákladné oplocení areálu se neštítili poznamenat vandalští hrdinové) a všech dalších. Ale vraťme se k nastolenému tématu chápu, že mládež se chce nejen bavit, ale i odlišovat, např. i obdivem k odu ševnělému hudebnímu projevu. Prosím. Ale i to má své hranice únosnosti, které nesmí překračovat, být na obtíž ostat ním a narušovat jejich soukromí. To by si však měl uvědomit především provo zovatel všech těch (tak tajuplně znějí Reakce a vyjádření k článku Lanškroun je bezesporu městem, které žije. Jsou tady podniky, které poskytují práci mnoha lidem, budují se nové stavby jak pro bydlení, tak pro služby a zábavu. Žijí tady občané, kteří pracují, odpočívají, nakupují, sportují, baví se a tak dále. Je pochopitelné, že ne vždy mají všichni stejné přání a potřeby. A tak dochází k tomu, že zatímco jedni touží po klidu a odpočinku, druzí mají náladu bavit se a juchat. Nedostatek vzájemné úcty a tolerance vyvolává střet, každá ze stran se cítí být v právu a hledá se autorita, která by provedla soud a pokud možno ihned i vykonala rozsudek. V takovém uvažování se nezdá být nic chybného, ale zamysleme se nemělo by to v demokratické společnosti fungovat trochu jinak? Konkrétně k našemu případu : Občané v okolí Společenského domu jsou rozezleni tím, jak je obtěžuje hluk z tam pořádaných diskoték. Sepsali petice, jednu poslali zastupitelstvu, druhou radě města. Ubíhají dny i týdny, zdánlivě se nic neděje a stěžovatelé nabývají pocit, že se jejich problémem nikdo nezabývá. Mohu však všechny ubezpečit, že tomu tak rozhodně není. Koná Okresní hygienická stanice Ústí nad Orlicí, která jediná může posoudit a rozhodnout ve věci porušení hygienické normy hluku. Koná místostarosta Zdeněk Baborák, který má tuto problematiku na starost (viz jeho vyjádření), koná městská policie v rozsahu své pravomoci. V rámci své činnosti se tímto problémem zabývá i živnostenský úřad. Konají ale i provozovatelé Společenského domu, kteří již provedli určitá protihluková opatření a další plánují. Proto vyslovuji naději, že celá nepříjemná záležitost bude dořešena nejen v rámci platných předpisů, ale i vzájemného respektu a pochopení. Martin Košťál, starosta cích) Semtex Mega Techno Puschkin Laser party. Nelze vše nadále zlehčovat a porušovat, brát si ostatní jako rukojmí svých úzkých zájmů a nadřazovat je nad jejich práva, přehlížet pravidla obecné slušnosti. Ostatně provozovateli by jistě neuškodilo poučit se z preambule a ně kterých článků naší ústavy (např. z čl. 11, odst. 3, hlavy druhé: Vlastnictví za vazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zá konem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Prostě a jasně ušité na akce Společen ského domu, kterými by měl jeho vlast ník (provozovatel) přispívat ke kultur nosti a vést k výchově, občany spojovat a ne rozdělovat, stavět proti sobě, nepo hrdat těmi, kteří vyznávají jiné hodnoty, mají zdraví poznamenané věkem, těž kým životem a náročnou prací, výcho vou dětí atd. a zasluhovali by spíše úctu, odpočinek a klid. Místo toho je jim bezohledně servírován hluk s vibrace mi prostupujícími zdivem, peřinou i va tou v uších. A co děti? Mnohé jdou spát hned po Večerníčku, ale předúředního ani úředního klidu se nedočkají. Ty se bránit nemohou vůbec, ale určitě po znamenávány jsou. Jsme opravdu za všech situací stále ještě lidmi? Určitým, ale určitě se dá říci že cha rakteristickým paradoxem situace, kte rou zde popisujeme, jsou webové strán ky firmy Gurman, spol.s r.o., na nichž je lákaným návštěvníkům města nabí zeno ubytování v hotelovém zařízení Společenského domu v klidové části města. Přinejmenším si to lze vyložit jako klamavou reklamu. Podle zákona o obcích má každá obec možnost pořádání diskoték regulovat vydáním své závazné vyhlášky o veřej ném pořádku, se stanovením podmínek k jejich zabezpečení a sankcí za jejich porušování, zejména pak za rušení noč ního klidu hlukem a vibracemi. První řečnická otázka tedy zní: Má me ve městě takovou vyhlášku, umož ňující občanům domáhat se, následně po vydání předběžného opatření, soudní ochrany? Druhá řečnická otázka: Zajímalo by nás, jaké je stanovisko stavebního úřadu k vydanému stavebnímu povolení a plat nému kolaudačnímu rozhodnutí na uží vání objektu Společenského domu (včetně připojeného hotelu) ve vazbě na jeho sku tečné užívání, specielně pak na způso bilost k pořádání hlučných diskoték. Třetí řečnická otázka: Dozvíme se, zda živnostenský úřad neuvažuje na základě petice a stížností občanů o pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění vlastníka (provozovatele) Společen ského domu z důvodu závažného poru šování živnostenského zákona a ostat ních zákonů a obecně závazných vyhlá šek a nařízení? Čtvrtá řečnická otázka: Má pořadatel diskoték uzavřenou licenční smlouvu s Ochranným svazem autorů a odvádí příslušné poplatky? (Krajský úřad to bude určitě vědět.) Poslední řečnická otázka: Dodržová ní zákona o ochraně veřejného zdraví kontroluje hygienická stanice. Pokud bu de zjištěno nedodržení limitu hluku a vib rací, uloží pořadateli diskoték sankci a vše se skončí, nebo budou muset celou kalvárii občané podstupovat znovu? (Tentokrát už asi soudní cestou.) Otázky byly položeny sice jako řeč nické, ale snad se i přes to některé do čkají svých odpovědí. Určitě by to si tuaci prospělo a stěžovatelům pomohlo. Malé věci je totiž zapotřebí řešit dříve, než přerostou přes hlavu. V tomto pří padě ale jde o občanské soužití, o re spektování pravidel společnosti, do níž snad chceme i nadále patřit a vylepšovat ji. Předpokládá to ovšem, že někteří bu dou muset ztišit své bubny i hlas tak, aby to působilo potěšení jenom jim. Vystavět protihlukovou bariéru ko lem Společenského domu by bylo mož ná účinné také, aby si v této donedávna tak klidné části města mohli občané i ho teloví hosté otevřít okna. To bychom pak ale zcela určitě přetrumfli i Kocour kovské. Za všechny podepsané na petici: jif Objekt Společenského domu je dle dokladů z archivu stavebního úřadu užíván kromě jiného k pořádání společenských a kulturních akcí, jak vyplývá i z názvu objektu, již od padesátých let minulého století. Vlastní pořádání dnešních diskotékových akcí není dle předpisů na úseku stavebního práva v nesouladu s původním povoleným užíváním. V případě, že jsou překračovány hodnoty hluku (vibrací) z provozu Společenského domu, je pouze Krajská hygienická stanice v Ústí nad Orlicí jako orgán ochrany zdraví příslušná otázky hluku u již pro vozovaných staveb řešit (včetně zajištění aktuálních měření hluku). Řešení rušení nočního klidu též nemůže být v pravomoci stavebního úřadu. Pavel Martinec, SÚ V kterých případech(a v žádných jiných) může živnostenský úřad pozastavit či dokonce zrušit živnostenská oprávnění, je tzv. taxativně uvedeno v ustanovení 58 z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Velmi zhruba: pokud podnikatel ztratí tzv. bezúhonnost (spáchání trestného činu), konkursy, na návrh orgánu státní správy, které vydal stanovisko k provozování koncese, pokud podnikatel porušuje podmínky provozování koncese, zahr. fyzická osoba nesplňuje podmínku povolení k pobytu, na návrh správce sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu, podnikatel neprovozuje živnost déle jak 4 roky. Jsem ochoten Vám pomoci v rámci shora uvedeným omezení, jak při osobní návštěvě na našem úřadě či jiné pro vás výhodné komunikaci. Josef Havliš, Obecní živnostenský úřad Lanškroun

13 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 NÁZORY, OZNÁMENÍ Na smutné téma V době pro mě tuze zlé na chvíli mě potěšilo braniborské město Nauenburg restaurací U Husity a muzejní sbírkou husitských zbraní. Jeho středověkou minu lost připomínaly mohutné hradby s výklenky s kamennými sedačkami. Seděli na nich starci celí v bílém podobni sochám. Nahoře na hradbách jako orlí hnízdo bylo přilepeno obydlí kata. Na výstrahu každému, kdo by se dal na cestu zločinu a zla. Na lanškrounském náměstí se dostavuje dům. Bude jiný než jeho sousedé. Také zvláštní bude jedna z jeho kanceláří. Kdo do ní vejde, bude obtěžkán hříchem neplatícího dlužníka. Těch, kteří zapomněli na samozřejmou pravdu, že co je půjčeno, musí být také splaceno, je v republice přes dvěstě tisíc s dluhem přesahujícím třista miliard. Na co jsme si tolik peněz vypůjčili? Často po půjčce sáhneme jako po jedině možném řešení palčivého problému. Mnohem častěji však jí uspokojujeme svá přání, kterými si zpříjemňujeme život. Přitom půjčit si je tak snadné. Peněžní ústavy a různé firmy nás svými nabídkami přímo zaplavují. Vidíme li obchody plné lákavého zboží, podléháme svému chtění, které často předběhne naši úvahu o tom, jaké břemeno na sebe půjčkou bereme. Neplníme li podmínky jejího splacení, dostáváme se na šikmou plochu, po níž klouzáme ke dveřím kanceláře exekutora. Je to dravec, před kterým není úniku. Je mu lhostejné, jedná li se o sto koruny, tisícikoruny nebo milióny. Exekucí nás nemilosrdně srazí na kolena. Bez soucitu a slitování, co tím prožíváme. Muselo k tomu dojít? Nebylo lépe šetřit a potom koupit, co se líbí? Vždyť i to šetření může být těšení. Je li společným poutem dvou lidí sobě blízkých. Dr. J. Špaček Zápis dětí pro nový školní rok do ZUŠ J. Pravečka se bude konat ve čtvrtek 26. května od do hod. v sále ZUŠ, nám. A. Jiráska 3, Lanškroun (přízemí). DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VÝTVARNÉHO OBORU NA ZUŠ JINDŘICHA PRAVEČKA V LANŠKROUNĚ SRDEČNĚ VÁS ZVEME NAPROHLÍDKU ATELIÉRŮ VE STŘEDU 25. KVĚTNA 2005 OD 15 DO 17:30 HODIN Odpověď na petici Prošetřením podané stížnosti na rušení nočního klidu byla pověřena Městská policie Lanškroun. Na oznámení občanů na rušení nočního klidu reagovala tak, že při svých pravidelných kontrolních výjezdech přímo upozornila pořadatele na nadměrný hluk, a to několikrát. Dále byly provedeny dvě kontroly na průběh po řádání diskoték a podávání alkoholu mladistvým ve Společenském domě. Zjiště né závady byly řešeny na místě s pořadateli. Tyto kontroly proběhly ve spolupráci města Lanškroun, Městské policie Lanškroun a sociálního odboru. Ve Vaší stíž nosti je však konstatováno, že se nic nezlepšilo a hlučná hudba Vás stále obtěžuje. Vedení města Lanškroun jednalo s panem Minářem a panem Žílou. Firma Gur man s.r.o., která je ve Společenském domě v nájmu, nás seznámila s opatřeními, která učinila ke snížení hluku. Byly instalovány akustické výplně do oken k utlu mení hluku směřujícího do obytné části města. Dále byla přestavena hudební apa ratura na sále tak, aby hluk nevycházel směrem k obydlené části města. Bylo dohod nuto s firmou Gurman, s.r.o., že se nebude v prostorách Společenského domu po řádat technopárty, kdy úroveň rušení okolí hlukem bylo nejsilnější. Firma Gurman, s.r.o. objednala studii ke snížení hluku u akustického centra Soning, s.r.o., Praha. Účinnost tohoto odhlučení bude ověřeno měřením příslušným orgánem státní správy. Věřím, že přijatá opatření povedou ke snížení hluku ve Vaší části města a tím dojde k odstranění obtěžování obyvatel v okolí Společenského domu. Zastupitelstvo města Lanškroun se bude peticí zabývat na svém jednání dne 22. června Mgr. Zdeněk Baborák, 2. místostarosta Poznámka redakce: Firma Gurman přislíbila zaslat vlastní vyjádření k celé mu problému. Do uzávěrky bohužel nedošlo. Věříme, že je otiskneme v příštím čísle. Cizák v Lanškrouně Přestěhovat se do hlavního města po dle mnohých znamená, trochu si polep šit a povýšit kamsi na úroveň eurooby vatele. Odstěhovat se z Prahy znamená zešílet. V očích kovaného Pražáka si je nom pohoršíte, přijdete o tramvaje, kul turu, hypermarkety a kdovícoještě. Ani Lanškrouňáci se netvářili důvě řivě, když jsme se představovali jako ti z Prahy, co tu budou bydlet. Snad proto, že při slově Pražák se každý otře se a vybaví se mu ta nejhorší možná směs velkohubosti, drzosti a povýšenosti. (Zajímavé je, že Brňák nebo Plzeňák podobné reakce nevyvolávají). A tak jsem začala Lanškroun tiše po zorovat a obracet ty dojmy v ruce a dospí vala k neskutečnému poznání, že je tu ve srovnání s Prahou líp. Vy mi nevě říte, viďte? První rodina, se kterou jsem přišla do kontaktu, mě po několika seznamova cích větách pozvala k sobě domů a po pár hodinách nabídla přespání a na celé dlouhé měsíce mi poskytla zázemí tak řka rodinné. Ať chceme nebo ne, jsou to první dojmy, podle kterých soudíme tře ba nového člověka v práci, a já byla v po zici nováčka, který se seznamuje s měs tem. Možná bych zůstala v Praze, kdy bych narazila na hulvátství či lhostej nost, ale potkala jsem se s nečekanou otevřeností a Lanškroun se mi zachytil pod kůži. Většina dalších setkání probíhala v po dobném duchu, mírně zvědaví domo rodci přijímali bez ptaní nového člena kmene, a tak jsem měla čím dál větší chuť zkusit opustit přelidněnou Prahu a za pustit kořeny v tomhle městě, tak tole rantním vůči přistěhovalcům. I když kaž dé zobecnění mírně zkresluje skuteč nost, troufám si tvrdit, že v Praze musíte neustále dokazovat, že něco umíte, ně kdo jste a teprve potom jste váhavě při jímáni. Snad je to dáno tím, že se od té masy ostatních Pražáků musíte lišit, aby si vás lidé všimli a přijali mezi sebe, je od vás očekáván výkon, když už jste vystou pili z anonymity, kterou velkoměšťáci považují za dar z nebes. Blízkost, kterou mi vaše město nabídlo, mě těší víc, než odcizené probíhání davem v centru Pra hy, i když ji mám ráda jako každý, kdo se v ní narodil. Zatímco vy hudrujete, Letos v květnu uplynulo 100 let od narození pana Emila Cinka obchodníka v Lanškrouně, a jeho manželky paní Marie Cinkové Vzpomínají rodiny Cinkových v Lanškrouně, v České Třebové a v Praze Mateřské centrum oznamuje Poslední schůzka ve školním roce 2004/2005 se uskuteční Přes prázdniny je mateřské centrum uzavřeno. Od září budou schůzky probíhat v nových prostorách, a to v penzionu pro důchodce na Dvorských Lánech. Bližší informace budou včas zveřejněny. že vám soused kouká do talíře, já se roz plývám blahem, že si někdo všimne oře zaných stromů na naší zahradě. Blízkost je dvousečná zbraň a nemys lete, že už jsem neokusila i nepříjemné reakce. Bylo jich mnohem méně, než jsem čekala a dají se shrnout do kate gorie Lanškroun žádné přivandrovalé cizáky nepotřebuje. Skrývá se za tím strach, který radí uzavřít se před vším, co sem nepatří a nevyrostlo tu. Hledám pádný argument k umlčení takového strachu. Těžko bych asi pře svědčila konstatováním, že spousta z těch, které nazýváme místními, vlastně do města přibyla před pár lety, ale dnes už neodmyslitelně k Lanškrounu patří a u tváří jeho podobu. Napadl mě příklad vzdálenější a zdánlivě nesouvisející. Před patnácti lety odešel do Spojených států jeden nadějný český hokejista. Tou žil se prosadit a byl v cizí zemi neuvěři telně přivítán vybral si ho tým, ve kte rém hrál jeho hokejový idol. A tenhle mladík se stal nejen jedním z nejlepších hokejistů světa (ne li nejlepším), ale po dařilo se mu zviditelnit Českou repub liku jako zemi hokejových kouzelníků. Nesportovcům se sluší prozradit jeho jméno Jágr. A přitom tenhle hoch z Hnidous u Kladna mohl celá léta pu tovat po klubech NHL, aniž by se výraz něji uplatnil. Kromě svého umu totiž po třeboval ještě jedno: vstřícné lidi, kteří se nebudou ohlížet po původu či barvě pleti, ale schopnostech a vůli ukázat, co umí. Pokud by se tehdejší trenéři zacho vali jako výše zmínění strážci lanškroun ské čistoty, asi by Jágr nenasbíral tolik zkušeností a hokejové slávy, které Če chům bohatě vrací při reprezentaci. Aniž si toho byli vědomi, byli to prá vě ti první Lanškrouňáci, podle kterých jsem si udělala obrázek o celém městě. Jim a dalším podobně otevřeným lidem, kteří mě přijali bez ohledu na mé cizác tví, jsem neskonale vděčná. Naše reakce určují často cesty těch druhých a odmítavý nebo přívětivý po stoj ke komukoliv novému zanechá do jem, který se vtiskne do paměti. Neří kám, že se z každého nováčka hned vy loupne Jágr, ale dobrý soused taky přece není k zahození, ne? Kateřina Kokešová

14 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 POZVÁNKY Mezinárodní hudební festival Letohrad 2005 (16. ročník) neděle v hod. Dům kultury, Letohrad ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT B. Smetana: Má vlast Filharmonie Hradec Králové, Ondřej Kukal dirigent pondělí v hod. kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orl. varhanní koncert, Eric Dalest (Francie) úterý ve hod. evang. kostel, Horní Čermná varhanní koncert, Elmar Jahn (SRN) pátek ve hod. kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad Orlice SBOROVÝ A VARHANNÍ KONCERT Esteban Elizondo varhany (Španělsko), Pěvecký sbor Familia Cantorum (ČR), Petr Hoffmann sbormistr, František Vaníček varhanní doprovod neděle v 15.,00 hod. kostel sv. Václava, Letohrad závěrečný koncert DUOLISSIMO Helena Suchárová klavír (ČR), Christof Reiff klarinet (SRN) V Letohradě proběhnou také KASKÁDY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ ( ): Slavnostní zahájení v sobotu ve hod. na Václavském náměstí hod. vernisáže hod. koncert v ambitech kaple sv. Jana Na Kopečku rockové oratorium Eversmiling Liberty pěvecký sbor Corale Žamberk a hosté MĚSTSKÉ MUZEUM od 9.00 do hodin Arno Čančík ryté sklo ORANŽÉRIE V ZÁMECKÉM PARKU od do hodin Václav Smejkal obrazy, Lubomír Hamřík užité kovářství v interiéru, obrazy GROTTA V ZÁMECKÉM PARKU od do hodin Věra Imrichová květinová aranžmá GALERIE POD KAPLÍ NA KOPEČKU od do hodin Marie Šmoková keramika, obrazy, Jana Kábrtová keramika, František Pavúček fotografie ZÁMECKÉ ARKÁDY (přístupno po celý den) Pavel Kuneš fotografie Životní retrospektiva Sobota v hod. Zámecká terasa (Dům kultury) v Letohradě Koncert dechové harmonie: AF BRASS Band Letohrad (ČR) a Muziekvereniging Kempengroen Steensel (Holandsko) Koncerty folkových a country skupin pod kaplí NA KOPEČKU: Pondělí hod. MODRÉ PLACHTY Letohrad hod. POČKEJTE Polička Úterý hod. KŘUPKY Letohrad hod. WEJVRAT Letohrad Středa hod. FOFR Lanškroun Čtvrtek hod. BRAY BAND Česká Třebová Pátek hod. LETRANDO Letohrad Sobota hod. ŽŮ ŽO BAND z trampské osady Toulaví jezdci 5. června 2005 od 14 do hod. se na zahrádce u restaurace Krčma v Lanškrouně koná SETKÁNÍ A AUTOGRAMIÁDA S FOTBALISTY SPARTY PRAHA K vidění bude pohár mistrů ligy. Pojďte s námi na DĚTSKÝ DEN Kdy? V pátek od 14 hod. Kam? Do areálu Základní a Mateřské školy v Dolním Třešňovci Co? Zábavné soutěže pro děti, Dračí hnízdo, jízda na poníkovi, táborák Srdečně všechny zveme!!! Kulturní centrum vás zve v hodin můžete na lanškrounském zámku navštívit VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY Jeden z nejpopulárnějších českých režisérů Zdeněk Troška se představí se svým vyprávěním. Pořad Vás jistě velmi dobře pobaví. Uslyšíte veselé vyprávění o na táčení, o protagonistech (např. Helena Růžičková, Karel Gott, Daniel Hůlka, He lena Vonráčková, Václav Vydra, Jana Paulová atd.) a také o skvělých obyvate lích Hoštic, kde natáčel sérii Slunce, seno,. Pořad uvádí Michal Herzán. Zdeněk Troška jistě také navodí téma samonabíjení se, je o něm přece zná mo, že on se nabíjí dobrým jídlem a tím, že se obklopuje dobrými lidmi. O Zdeňku Troškovi se ví, že rád hou baří a nerad se fotografuje; že rád vaří, ale nerad mluví o ničem; že má rád hud bu (nejen pasivně) a že jeho oblíbenými nástroji jsou varhany a klavír. Už méně se ví, že v ND režíroval Verdiho Dona Car lose, že ctí režiséry Vláčila, Kršku, Zef firelliho nebo Viscontiho. Narodil se l8. května l953 ve Strakonicích, pochází z Hoštic u Volyně. Střední školu absolvoval na Ly ceu Camot v Dijonu (Francie), pak obor filmové a televizní režie na pražské FAMU. Svůj první celovečerní film Bota jménem Melichar natočil v roce l982 a získal za něj 14 cen na různých festivalech. Proslavil sa zejména komediální trilogií Slunce, seno, na kterou navázal Kameňák. Z dalších úspěšných filmů stojí za zmínku: pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí či romanticko dobrodružný příběh Andělská tvář. Věnuje se také divadelní režii Verdiho opera Don Carlos, Dvořákova Rusalka či muzikál Janka Ledeckého Hamlet. 5. června proběhne na nádvoří lanškrounského zámku již 28. ročník festivalu dechové hudby PRAVEČKŮV LANŠKROUN. V jeho programu letos vystoupí žáci ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně, dechový orchestr ZUŠ Žamberk, AF Brass Band Letohrad, dechový orchestr ze Stenseelu v Nizozemí, Opočenka, Posádková hudba Olomouc.Tradiční součástí festivalu bude finále autorské soutěže Hledáme nové skladby pro dechový or chestr a závěrečný monstrkoncert spojených orchestrů. Program bude zahájen ve hodin, uvádí Karel Hegner. Občanské sdružení KAMARÁDI Jablonné nad Orlicí Vás zve až na XI. ročník folk a country festivalu JABLONSKÝ MEDVÍDEK Jablonné nad Orlicí areál u koupaliště Pavel Dobeš, Vojta Kiďák Tomáško, SEMTEX, Koňaboj, Lístek a další V sobotu přes den umělecké dílny lidová řemesla (kovář, drátkování, výroba ručního papíru atd.), dále soutěže pro děti i pro dospělé mnoho cen Bližší informace o programu na Předprodej v IC Jablonné n/o, tel a u prodejců v síti Patnáctá Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara 4. a 5. června 2005 na pardubickém letišti Také letos se mohou příznivci letecké techniky těšit na již tradiční Aviatickou pouť Ing. Jana Kašpara. Letecká show, která v tomto roce slaví své patnácté naroze niny, se koná na pardubickém letišti v sobotu 4. června a v neděli 5. června První ročník Aviatické pouti se datuje do roku Organizátoři tehdy v prů běhu leteckého dne připravili u příležitosti 80. výročí slavného historického přeletu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy Chuchle, demonstraci památného letu, který se uskutečnil 13. května Let probíhal za podobných podmínek, pilot v dobovém oblečení, v historickém letounu, po stejné trati, tentokrát s poselstvím primátora Pardubic pro primátora pražského, přistával, stejně jako kdysi Ing. Jan Kašpar, na plochu Chuchelského závodiště. Rádi bychom tento počin opět zopa kovali v roce 2006 v rámci 95. výročí tohoto grandiózního letu, říká jeden ze za kladatelů Aviatické pouti Jaroslav Janda. Úspěch prvního ročníků byl základem ke každoroční tradici Aviatických poutí v nadcházejících letech. Tato velkolepá letecká přehlídka se každoročně těší velké přízni diváků, nejen z řad odborníků, ale i amatérských příznivců aviatiky, o čemž svědčí také skuteč nost, že se v loňském roce dočkala téměř čtyřicetitisícové návštěvy, a to i navzdory velmi nepříznivému počasí. Letošní ročník Aviatické pouti je věnován mimo jiné oslavám 60. výročí konce druhé světové války. Návštěvníci se mohou těšit na letouny z tohoto období, z nichž některé budou mít na pardubickém letišti svoji premiéru. Nebude chybět ani historická válečná technika a bojová technika současné armády. Program Aviatické pouti koresponduje s myšlenkou zakladatelů Sdružení Aviatické pouti demonstrovat veřejnosti historií letectví. Název Aviatic ká pouť se nezakládá na představě jakéhosi lunaparku. Termínem pouť jsme měli na mysli historickou cestu vývoje aviatiky, vysvětluje Jaroslav Janda. Pořadatelem a garantem akce je Sdružení AP.

15 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 FOTOGRAFIE VYPRÁVĚJÍ Lanškroun a lidé v něm po druhé světové válce až po sametovou revoluci objektivem fotografů Ještě do neděle máte možnost přijít se podívat na zajímavou výstavu v městském muzeu. Některé životní osudy lidí zachycených na fotografiích asi znáte, vždyť mnohé z nich denně potkáváte. A pokud ne, můžete si zkusit vymyslet svůj příběh, podobně jako autor níže uvedené studentské práce. Co v životě potkalo právě přivítané občánky, maturanty nebo ty, kteří na foto grafii dostávají v patnácti letech občanský průkaz? Jak se vyvíjela manželství, je jichž první okamžiky zachytil fotoaparát? Ale také třeba jak dopadli ti, kdo pode psali v roce 1968 výzvu k odchodu okupačních vojsk? Nahoře: Vítání občánků, 1962 Vpravo: Podpisová akce proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky, srpen 1968 Jedna zašedlá fotografie Občas chodím na návštěvu za paní Emílií Schöppovou do lanškrounského Penzionu. Možná, že si ji ještě někteří Lanškrounští pamatují, zachycovala na fotografickou emulzi černobílých, později ale i barevných filmů všechny významné společenské i kulturní události města. Zachycovala život Lanškrouna prakticky od konce války až do počátku devadesátých let. Říkala mi, že za nějakých těch čtyřicet let nazvětšovala tolik fotografií, že by pokryly jistě celé náměstí do výšky několika metrů. Teď již takřka nefotí, kvůli věku a nemoci. Ale když jsem se s ní dal do řeči, ráda začala vzpomínat. Ona sama má jen málo fotografií. Většinou na nich je její rodina nebo přátelé. Když mi je ukazovala, zaujala mě i jedna fotografie, která byla vložena mezi stránky alba. Paní fotografka si již ale nemohla vzpomenout, kdo na ní vlastně je. Asi se tam zatoulala odněkud z koše, bylo na ní vidět, že je nepovedená, byla příliš nekontrastní, zašedlá. Asi desetiletá dívka stála ve světlých šatech mezi květinami. Mohla by se tedy jmenovat třeba Květa, ne? Bydlela s rodiči a sourozenci na novém sídlišti za papírnami v Lanškrouně. Základní škola jí nedělala vůbec žádné problémy, i v deváté třídě měla na vysvědčení samé jedničky. Byla to velice pečlivá žačka, školu dávala vždy na první místo, učitelé ji proto nikdy nenachytali nepřipravenou. Hodně četla. Brzy opustila laciné dívčí románky, protože objevila velkolepou říši krásné literatury. Postupně zjistila, že existují i jiní autoři, než o kterých se učili ve škole, ale jejich knihy nenašla v městské knihovně a doma také žádné neměli. To byla její jediná negativní zkušenost s tím, co se dělo ve společnosti kolem ní. O prázdninách jezdila na pionýrské tábory a s rodiči na dovolenou do Jugoslávie. Žila spokojeně, nic jí nechybělo; ani nevěděla, co by jí vlastně mělo chybět. Po základní škole se dostala bez problémů na lanškrounské gymnázium, i tam byla stále premiantka třídy, není tedy divu, že střední školu opustila s maturitním vysvědčením, které neslo jen výborné. Podala si přihlášku na pedagogickou fakultu, a protože její rodiče byli zapojeni do strany a neměla žádné problémy, nečinilo jí potíže se na svou vysněnou školu dostat. A tak se z Květy stala soudružka učitelka. Seznámila se s jedním mladým a dobře postaveným mužem, zanedlouho slavili svatbu. Manžel dostal byt v centru Lanškrouna. A přišly děti, dvě dcery a jeden syn. Děti rostly, a tak Květa začala chodit každý den vyučovat do školy na Smeta nově ulici, kde dostala práci. Účastnila se schůzí, a když byl první máj, chodila spolu se svými žáky v průvodu. Nepřišlo jí divné, že oslavuje husity a zlořečí cír kev a že o některých spisovatelích a umělcích mlčí. Prostě se snažila nevybočovat. Nedělat si problémy. Nekomplikovat si život. A celá její rodina si žila dobře. Když přišel listopad 1989, ani se toho pro ni moc nezměnilo. Dostala nové u čebnice a osnovy, ale jinak učila prakticky beze změn. Po pár letech šla stejně do důchodu, takže nemělo cenu učit se učit nějak jinak. V posledních letech života byla hodně nemocná, mohla chodit jen s námahou, a proto takřka nevycházela z domova důchodců, kam ji její děti umístily. A Květa nechtěla být na obtíž, takže souhlasila. Zemřela loni v září v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Sama. Její popel je uložen na lanškrounském hřbitově. Bylo to však skutečně tak? Mohlo to být samozřejmě i jinak. Květa mohla třeba vyrůstat ve věřící rodině, byla proto pokřtěna již jako měsíční nemluvně. Rodiče s ní chodili do kostela, naučili ji důvěřovat v Boha, který je Láska, který miluje všechny lidi. Na gymná zium se nedostala, i když zkoušky udělala jako jedna z nejlepších. Ale nevadilo jí to. Věděla, že víra je to nejcennější a nejdůležitější, co má. Byla šťastná. Chtěla být učitelkou, ale to jí samozřejmě nebylo povoleno, mohla by svými názory nakazit socialistickou společnost. Ani být knihovnicí jí nepovolili, i tam by přišla do styku s lidmi. Protože nesměli být žádní nezaměstnaní, také Květa nakonec dostala stálé místo. Stala se uklízečkou ve škole na Smetanově ulici. O prázdninách jezdila na setkání mládeže, byly to samozřejmě vždy tajné akce a je jich vedoucím hrozilo vězení nebo přinejmenším výslechy. Ale na jednom takovémto setkání v Jizerských horách poznala svého budoucího manžela. Také věřícího. Zane dlouho slavili svatbu. Brzy přišly děti, dvě dcery a jeden syn. Rodina žila šťastně. Bůh byl jejich síla. Neměli peněz nazbyt a nejezdili na dovolenou do Jugoslávie, ale copak je to důležité? Když Květě skončila mateřská dovolená, chodila každý den do práce, uklízet, zametat a stírat rozsáhlé prostory. Byla to vyčerpávající a špat ně placená práce. Ale celá rodina žila šťastně, protože v ní byla Láska. A pak přišel listopad Pro Květu a její rodinu se toho hodně změnilo. Již je nikdo nesledoval, zda chodí pořád do kostela, již bylo možné jet kamkoli do ciziny. Ale na to nebyly peníze. Takže Květiny děti stále jezdily o prázdninách k praro dičům na Vysočinu. Uvolnilo se místo ředitelky Městské knihovny v Lanškrouně, pro Květu bylo velké zadostiučinění, když vyhrála výběrové řízení. V posledních letech života byla hodně nemocná, mohla chodit jen s námahou, a proto takřka nevycházela z domova. Zemřela loni v září na svém lůžku uprostřed své rodiny. Své děti naučila lásce, proto jim nebyla na obtíž a pečovaly o ni. Je pochována na lanškrounském hřbitově. Vím, jsem hodně naivní, dobu před svým narozením znám jen z vyprávění. Je jasné, že dívka, která je zachycena na té zašedlé fotografii, která se zatoulala jakousi náhodou do alba paní Schöppové, se Květa s největší pravděpodobností nejmenovala a žila úplně jinak. Ale vadí to něčemu? A co když ještě žije? Žije. Určitě aspoň v mém srdci. Petr Macháček, 17 let, Gymnázium Lanškroun, sexta (práce ze studentské literární soutěže)

16 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 INZERCE, INFORMACE Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA LL nabízejí zájemcům o podnikatelskou inzerci tyto podmínky: cena 10 Kč/ 1 cm 2 Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6x a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování Kč Umístění na poslední straně + 20% Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 30 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.) za 1/2 cen podnikatelské. Hrad Sovinec vás zve 28. a 29. května na akci LÁRY FÁRY DO POHÁDKY aneb POHÁDKOVÝ HRAD DĚTEM Průchod pohádkovým hradem, dovednosti s bičem a švihadly Hry, soutěže a dětský rytířský turnaj, pohádky, loutkové divadlo, příběhy, pověsti a těžkooděnci v plné zbroji, myší závody. V sobotu ohňová show Představí se: kejklířské sdružení Vagabundus, mistři kejklíři Zdeněk Vlček a Tomáš Křupala, loutkové divadlo Purple, divadelní soubory Slunečník a Magnet, šermířsko divadelní společnosti Cordiallo a Tartas V sobotu hod., v neděli hod. Bližší informace: tel. č , e mail : Žebříčky filmových hitů duben 2005 KINO: 1. Kameňák 3 4. Kousek nebe 2. Příběhy obyčejného šílenství 5. Cesta kolem světa za 80 dní 3. Sametoví vrazi VIDEOPŮJČOVNA KINO: GAMA PLUS CZ, s.r.o.: 1. Muž v ohni 1. Bridget Jonesová 2 2. Vzpoura ve věznicu Carandira 2. Collateral 3. Bridget Jonesová 2 3. Anakonda 2 4. Užasňákovi 4. Užasňákovi 5. Vesnice 5. Zloději paměti Lanškrounská kapela ONE BRAIN vede v současné době regionální hitparádu na Českém rozhlase Pardubického kraje. Pokud fandíte kapele a chcete upevnit její pořadí v hitparádě, zašlete SMS ve tvaru PCE HIT 8 na tel Uzávěrka hlasování je v pátek ve hod.

17 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 SPORT Modeláři v Lanškrouně S příchodem jara se objevují v okolí Lanškrouna modeláři, většinou letečtí, se svými modely. Protože technika pokročila, jsou tyto stroje většinou řízeny rádiem (RC). Potěšitelné je, že tento technický sport provozují všechny věkové kategorie. Ale pozor, i když se zdá na první pohled, že se jedná o hračky, není to pravda. Tyto stroje vážící od několika deka až po několik kilogramů, mohou být i velmi nebezpečné, pokud nejsou pod řádnou kontrolou pilota. A k extrémním situacím dochází ne tím, že by pilot svůj stroj nezvládnul, ale častěji z důvodu rušení rádio vého signálu! Jak k tomu dojde? Neukázněným chováním dalších modelářů, kteří si jdou zalétat bez toho, že by se přesvědčili, zda v okolí nelétá jiný pilot na stejné frekvenci. Pravidlem je, že ten, kdo přijde poslední, obejde nebo objede ostatní modeláře v okolí a zjistí, zda nepoužívají stejnou frekvenci. Tím chrání nejen svůj model, ale i modely ostatních kolegů. V Lanškrouně se chodí létat hlavně k lipám směr Luková, kde má svůj stánek skupina Zerozero. Zde se dovíte hodně o modelaření v okolí a hlavně jakou kdo používá frekvenci. Informace o létání získáte i na internetových stránkách kde je i seznam používaných frekvencí známých modelářů. Vy, kteří jste v anonymitě, oznamte svoji činnost buď prostřednictvím internetu, nebo telefonicky na tel nebo Letu a přistání zdar. A.H. ÚP VZP ČR Ústí nad Orlicí oznamuje všem svým pojištěncům, že mohou v květnu a červnu 2005 ZDARMA po dobu jedné hodiny využívat plavecký bazén mimo jiné v Lanškrouně každé úterý, v době od 17 do 20 hod. PROGRAM fotbal TJ LANŠKROUN AFK PARDUBICE sobota Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a SK POLIČKA TJ LANŠKROUN Krajský přebor starších a mladších žáků, začátek 9.30 a hod. TURNAJ SOKOL LIBCHAVY Okresní přebor mladší přípravky, začátek 9.00 hod SK POLIČKA TJ LANŠKROUN neděle Krajský přebor dospělých, začátek hod. TJ LANŠKROUN B SOPOTNICE Okresní přebor II. třídy dospělých, začátek hod. TURNAJ LITOMYŠL Krajská soutěž přípravek, začátek 9.00 hod TURNAJ LANŠKROUN sobota Okresní přebor mladší přípravky, začátek 9.00 hod TJ LANŠKROUN SK PRACHOVICE neděle Krajský přebor dospělých, začátek hod. JISKRA LITOMYŠL TJ LANŠKROUN Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a hod. SNARY LUKOVÁ TJ LANŠKROUN B Okresní přebor II. třídy dospělých, začátek v hod. TJ LANŠKROUN SK HOLICE Krajský přebor starších a mladších žáků, zač a hod TJ LANŠKROUN SK POLIČKA sobota Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a TJ LANŠKROUN B FK MISTROVICE Okresní přebor II. třídy dospělých, začátek hod TJ SVITAVY TJ LANŠKROUN neděle Krajský přebor dospělých, začátek hod. SK TŘEMOŠNICE TJ LANŠKROUN Krajský přebor starších a mladších žáků, začátek 9.30 a hod. FLORBAL SV přebor mužů divize III Výsledky 13. kola Postup Draků do Sv ligy! Lanškrounští florbalisté zvládli na výbornou svá závěrečná utkání a dočkali se vytouženého úspěchu v podobě postupu do Severovýchodní ligy mužů! Na tomto místě bych velice rád pochválil našeho mladého gólmana Vojtu Knápka, který dokázal skvěle odchytat nejen všechny zápasy dospělých, ale zároveň podával výborné výkony i v juniorské soutěži. Uznání patří i ostatním (a nejen jim), kteří odehráli celou soutěž bez jediné absence (viz tabulka níže). Věřím, že se v Sv lize neztratíme, již před 2 lety jsme stejnou soutěž hráli, a dokážeme se poprat o kvalitní umístění, které by dalo za následek rozšíření lanškrounského florbalu. Konec sezóny pro nás ovšem neznamená žádný odpočinek, ba naopak. V měsíci květnu budeme obhajovat loňské vítězství z Orlického poháru a na začátku července se poprvé v historii podíváme na vícedenní turnaj Summer Cup konaný v Liberci. I přesto bych všem florbalovým nadšencům popřál klidné a slunečné léto, hodně odpočinku k regeneraci svalů a žádné zranění, které by jim mohlo způsobit opoždění startu do příští sezóny. Roman Klement FBC TJ DRACI LA FBC REAST TJ JABLONNÉ N/O 5:3 (1:3, 3:0, 1:0) Branky a asistence: Chládek (Dostál), Klement (Dostál), Klement (Dostál), Mistr, Klement (Dostál) FBC TJ DRACI LA FBK SOKOL KOSTELEC N/O 7:3 (3:0, 3:1, 1:2) Branky a asistence: Picek (Verner), Klement (Janský), Klement (Mistr), Vokál (Chládek), Verner, Mistr, Verner (Chládek) Sestava: Knápek Picek, Vokál, Šembera Mistr, Verner, Janský Dostál, Chládek, Klement Konečná tabulka soutěže (odehrané zápasy, výhry, remízy, prohry, skóre, body) 1. FBC Letohrad :63 43 postup Sv liga 2. FBC TJ Draci Lanškroun :55 42 postup Sv liga 3. FbK Sokol Kostelec n/o :80 36 Sv přebor 4. Orel Rtyně v Podkrkonoší :79 30 Sv přebor 5. FbK Gymnázium Č. Třebová :96 25 Sv přebor 6. DTJ Trutnov : Sv přebor 7. FBC REAST TJ Jablonné n/o :89 22 Sv přebor 8. FBC Sokol Ústí n/o : Sv soutěž 9. TJ Sokol Dobruška : Sv soutěž 10. Torpédo Náchod : Sv soutěž 11. FbK JAWS UO : Sv soutěž 12. FBO Baník Vamberk : Sv soutěž 13. FbK JAWS UO B :161 5 Sv soutěž Kanadské bodování Draků: (góly,asistence,zápasy,body) Jméno G A Z B 1. Tichý Verner Klement Janský Chládek Dostál Šembera Picek Mistr Vokál Kusý Mačát Formánek Knápek(G) Málek Kotouček KČT Lanškroun vás zve Cyklo Glacensis 2005 Informace: region Orlicko Třebovsko PhDr. Jana Staňková, tel.: , Start: v 8 hodin z náměstí 10 českých a 8 polských měst 28. května Cyklomaratón 8. ročník Pořadatel: OKČT JIskra Holice Josef Petráň, tel: (večer) Trasa: asi 210 km 28. května Lukovský mandel 19. ročník Pořadatel: TJ Sokol a Kynologický klub Luková Josef Paulus, tel.: Start: Luková hřiště od 8 hod. Trasy: pěší 10 a 15 km, cyklo 20 a 40 km SKP Duha Fort Lanškroun a Jiří Dvořák, Cyklosport Lanškroun pořádají MISTROVSTVÍ KRAJŮ PARDUBICKÉHO A KRÁLOVÉHRADECKÉHO V SILNIČNÍ CYKLISTICE všech věkových kategorií od žákyň po muže Sobota 21. května od 14 hod. časovka jednotlivců na trati Lanškroun Dolní Čermná a zpět, start a cíl u minigolfu v Lanškrouně Neděle 22. května od 9 hod. silniční závod na okruhu Dolní Čermná Verměřovice Bystřec Kalhoty Horní Čermná Dolní Čermná, start a cíl na náměstí v Dolní Čermné Závody si vyžádají dopravní omezení prosíme o pochopení.

18 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 SPORT Z činnosti Šachového klubu ZŠ Dobrovského Lanškroun Pohár starosty Heřmanova Městce V sobotu se v Heřmanově Městci uskutečnil turnaj mládeže O pohár starosty Heřmanova Městce. Součástí tohoto turnaje byl také čtvrtý turnaj Kraj ského přeboru mládeže v kategoriích H/D Na druhý konec Pardubického kraje zamířila i 11 ti členná skupina hráčů našeho ŠK, aby se zařadila mezi 92 mladých adeptů šachové hry. V nejmladší kategorii byl nejúspěšnější Přemysl Osička z Hlinska, v kategorii do 12 ti let Jakub Půlpán z Chrudimě a mezi 25 hráči ve věku let zvítězil David Křivohlávek z Lanš krouna. Umístění ostatních našich hráčů lze vyčíst z výsledků: Jméno Klub Body O Pohár starosty Heřmanova Městce 1 Křivohlávek D. Lanškroun 6,5 2 Pecháček Tomáš Hor. Čermná 6 3 Sodomka Adam Polička 4,5 6 Chmelík Ondřej Lanškroun 4,5 9 Snítil Jří Lanškroun 4 10 Marek Michal Lanškroun 4 11 Pohan Lukáš Lanškroun 4 15 Brejša Vít Lanškroun 3,5 Kategorie do 10 ti let: 1 Osička Přemysl Hlinsko 6,5 2 Dungova NatáliePolička 5 3 Novotný Aleš Pardubice 5 6 Vu Antonín Lanškroun 4,5 7 Marek Dominik Lanškroun 4,5 12 Kolomý Štěpán Lanškroun 4 Kategorie do 12 ti let: 1 Půlpán Jakub Chrudim 6 2 Hanus Lukáš Hlinsko 6 3 Čáp Martin Chotěboř 5 11 Nečas Lukáš Lanškroun 4,5 12 Cacek Tomáš Lanškroun 4,5 Přebor České republiky družstev mladších žáků základních škol Ve dnech 12. a 13. dubna 2005 se do sportovního areálu TJ Hluk u Uherského Hradiště sjelo ze všech krajů republiky 24 šachových týmů. Nechybělo zde ani družstvo našeho ŠK v sestavě Michal Marek, Lukáš Komínek, Lukáš Nečas a To máš Cacek. Pro většinu našich hráčů to byla první akce celorepublikového charakteru, na které svým výkonem velmi dobře reprezentovali naší školu i město. Podle výkonnosti družstva jsme byli nasazeni jako patnáctí a celkové 12. místo v republice odpovídá možnostem hráčů. Z celkového pořadí: Poř. Tým Body 1 Frýdek Místek 24,5 2 Boršice 20,5 3 Most 17,5 12 Lanškroun 13,5 13 Vysoké Mýto 13 Výsledky jednotlivců: Šach. Jméno Body % 1 Marek Michal 3 42,9 2 Komínek Lukáš 4 57,1 3 Nečas Lukáš 2,5 35,7 4 Cacek Tomáš 4 57,1 Krajský přebor družstev mladších žáků V sobotu proběhl v Chotěboři Krajský přebor družstev mladších žáků. Za účasti šesti družstev se našemu družstvu v sestavě Michal Marek, Lukáš Komínek, Tomáš Cacek, Lukáš Nečas, Jan Paukert a Eliška Paukertová příliš nedařilo. Celkové 4. místo, když družstvo Hlinska hrálo mimo soutěž, neodpovídá našim možnostem. Vítězství a postup do Přeboru České republiky zaslouženě vybojovali zástupci ŠK+DDM Vysoké Mýto. Los Družstvo Body Pořadí 1. Vysoké Mýto 4, místo 2. Lanškroun 1,5 4 1,5 3 2, místo 3. Česká Třebová 0 2 0, místo 4. Žamberk 1 4,5 5, místo 5. Hlinsko , místo 6. Chotěboř 1 3, , místo Výsledky našich hráčů (jméno body): Marek M. 3,5, Komínek L. 3,5, Cacek T. 2, Nečas L. 1,5, Paukert J. 2, Paukertová E. 0. Krajský přebor v rapid šachu V sobotu jsme v Lanškrouně pořádali Krajský přebor mládeže v ra pidu. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol a 2 x 20 minut. 74 hráčů a hráček bylo rozděleno do 3 kategorií. Celkem se hrálo o šest sad cenných kovů a postup na Mistrovství České republiky. Všichni účastníci byli obdarováni drobnou věcnou cenou, které byly zakoupeny s podporou města Lanškrouna a Smejkal Centra Hračky a sport. V Lanškrouně bohužel přes velmi pěkný výkon Lukáše Nečase, Michala Marka i Lukáše Komínka zůstala jen jedna medaile za 3. místo Michaely Komínkové. Z výsledků: Poř. Jméno Klub Kategorie do 10 ti let: 1. Půlpán Jakub Chrudim 2. Kapoun Vít Ústí n/o 3. Rott Michal Hlinsko 5. Nečas Lukáš Lanškroun 11. Vaculík Jakub Lanškroun 12. Vu Antonín Lanškroun 13. Marek Dominik Lanškroun 15. Paukert Jan Lanškroun 21. Jansa Michal Lanškroun 23. Holásek Vít Ústí n/o 1. Sabolová Kristýna Vysoké Mýto 2. Dunglová Natálie Žamberk 3. Golubeva Nikol Kámen 8. Paukertová Eliška Lanškroun Kategorie do 12 ti let: 1. Kosek Marek Vysoké Mýto 2. Smejkal Dominik Kámen 3. Tomeš Marek Vysoké Mýto 4. Marek Michal Lanškroun 6. Komínek Lukáš Lanškroun 14. Krátký Josef Lanškroun 15. Cacek Tomáš Lanškroun 17. Ječmínek Stanislav Lanškroun 18. Nejedlý Lukáš Č. Třebová 1. Lehárová Alžběta Pardubice 2. Malá Michaela Žamberk Kategorie do 14 ti let: 1. Beneš Milan Vysoké Mýto 2. Felcman Tomáš Žamberk 3. Nejedlý Lukáš Ústí n/o 10. Chmelík Ondřej Lanškroun 12. Pohan Lukáš Lanškroun 14. Snítil Jiří Lanškroun 15. Pekárek Marián Lanškroun 18. Brejša Vít Lanškroun 19. Borovec Ondřej Vysoké Mýto 1. Sabolová Gabriela Vysoké Mýto 2. Süsserová Martina Ústí n/o 3. Komínková Michaela Lanškroun Za ŠK Krištof Jiří Spektrum CZ a Atletika Albrechtice pořádají Běh do vrchu 24. ročník a dětský den 21. května 2005 na Zámečku Prezentace dětí: hod., dorostu a dospělých: hod. Start: první kategorie v 9.30 hod., další vždy po 5 minutách, dorost a dospělí v hod., podnikatelé a sponzoři v hod. Závod je součástí Iscarex poháru Startovné: 30 Kč, děti zdarma. Závod se uskuteční za každého počasí. První tři závodníci v každé kategorii získají cenu. Přijďte se proběhnout! V cíli možnost nákupu kvalitní sportovní obuvi a oblečení za výhodné ceny.

19 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 SPORT Volejbal výsledky Mistrovství České republiky žákyň v Jablonci n/nisou: Do Jablonce přijelo šestnáct nejlepších družstev České republiky v kategorii žákyň, bojovat o titul přeborníka pro rok K naší radosti se po dlouhých deseti letech do tohoto turnaje probojovaly i hráčky VK Lanškroun. Výsledky ze základní skupiny: VK Lanškroun NH Ostrava 2 : 1 (23:25, 25:18, 15:13) Olymp Praha 2 : 0 (25:23, 25:23) VK Benešov 1 : 2 (13:25, 25:23, 8:15) Druhé místo ve skupině stačilo na postup mezi nejlepších 8 družstev mistrovství. Zde naše hráčky sehrály vesměs vyrovnaná utkání, ale ve většině případech v kon covce byla tato utkání úspěšná pro soupeře. Opět se projevil nedostatek lanš krounského družstva, a to je velice malý počet hráček, které jsou schopné hrát na této úrovni. Výsledky finále: VK Lanškroun Řepy Praha 1 : 2 (26:24, 19:25, 9:15) Spartak Děčín 0 : 2 (19:25, 12:25) Baník Sokolov 1 : 2 (25:22, 10:25, 9:15) UP Olomouc 2 : 1 (25:22, 23:25, 15:9) Spartak Rokycany 1 : 2 (19:25, 25:22, 8:15) Frýdek Místek 0 : 2 (10:25, 8:25) Konečné pořadí mistrovství: 1. Sokol Frýdek Místek, 2. Spartak Děčín, VK Benešov VK Lanškroun Základní sestava: Hejlová Kamila, Marková Petra, Paďourová Iveta, Doupalová Soňa, Zachařová Veronika, Burešová Zuzana. Střídající hráčky: Dobišová Klára, Jadrníčková Nela, Filipiová Michaela, Šebrlová Tereza. Kvalifikace o 1. ligu juniorů ve Šlapanicích: Kvalifikace byla pro naše družstvo neúspěšná a pro trenéry i většinu členů VK Lanškroun obrovským zklamáním. Zklamáním je i přístup některých hráčů (Peš kar, Horáček ) k tomuto nejdůležitějšímu turnaji sezóny. Ani v jednom utkání se naším hráčům nepodařilo zvítězit a i nadále budou v příštím ročníku hrát pouze krajský přebor. Výsledky: VK Lanškroun TK Feram Opava 2 : 3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:11, 11:15) TJ Sokol Drásov 0 : 3 (16:25, 23:25, 19:25) TJ Znojmo 0 : 3 (18:25, 15:25, 14:25) VK Šlapanice 1 : 3 (20:25, 19:25, 25:23, 20:25) Sestava: Havlena Ondřej a Matouš, Pfeifer, Peškar (pouze první zápas), Janisch, Fořt, Němec, Matějka, Valúšek, Besperát, Horáček, Křepelka. Finálový turnaj krajského přeboru mladších žákyň ve Svitavách: Naše družstvo jelo k tomuto turnaji značně oslabené, přesto i nadále si drží v této soutěži pěkné 2. místo. VK Lanškroun Spartak Choceň 2 : 0 (25:10, 25:15) Spartak Letohrad 2 : 0 (25:16, 2517) TJ Svitavy 0 : 2 (10:25, 6:25) Sestava: Komínková Michaela, Šemberová Martina, Jelínková Markéta, Jirásková Bára, Markytánová Petra, Klementová Žaneta, Ficnarová Adéla, Chládková Bára. FOTBAL výsledky mistrovských soutěží jaro 2005 TJ LANŠKROUN SK STOLANY, sobota Krajský přebor dospělých 2 : 0 (1 : 0) Branky: Mizerák R., Kunc R. pk. SKP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ TJ LANŠKROUN, středa Krajský přebor staršího dorostu 0 : 3 (0 : 1) Branky: Šilar D., Smejkal T., Vacek L. SKP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ TJ LANŠKROUN, středa Krajský přebor mladšího dorostu 1 : 4 (0 : 2) Branky: Vítek V., Zuch R., Marek K., Dostál L. TURNAJ ČESKÁ TŘEBOVÁ, sobota Okresní přebor mladší přípravky TJ LANŠKROUN SOKOL LIBCHAVY 0 : 1 TJ LANŠKROUN SOKOL NĚMČICE 0 : 0 TJ LANŠKROUN FK Č. TŘEBOVÁ B 2 : 0 Branky: Kačerovský D. 2x TURNAJ DOLNÍ ÚJEZD, neděle Krajská soutěž starších přípravek TJ LANŠKROUN SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 0 : 1 TJ LANŠKROUN JISKRA LITOMYŠL 0 : 3 TJ LANŠKROUN FK Č. TŘEBOVÁ B 0 : 3 TURNAJ DOLNÍ ÚJEZD, neděle Krajská soutěž mladších přípravek TJ LANŠKROUN SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 2 : 0 Branky: Vybíral J., Kačerovský TJ LANŠKROUN JISKRA LITOMYŠL 0 : 2 TJ LANŠKROUN FK Č. TŘEBOVÁ B 0 : 0 TJ SVITAVY TJ LANŠKROUN, neděle Krajský přebor staršího dorostu 2 : 0 (1 : 0) Lanškrounské kadetky prvoligové!! Kvalifikace o postup do 1. ligy kadetek v Novém Jičíně: Do Nového Jičína se sjely hráčky, vítězové krajských přeborů a sestupující družstva 1. ligy, aby se zde utkaly o tři volná místa v 1. lize. Lanškrounské hráčky zcela suverenním způsobem vyhrály krajský přebor a jejich nástupkyně si vedly na kvalifikaci stejným způsobem. Po pátečních a sobotních zápasech byl postup našich hráček jistý, takže v nedělním utkání si trenér mohl dovolit nechat odpočívat ne zcela zdravé nebo zraněné hráčky ze základní šestky. A v neděli, po velkém boji, se zrodila jediná porážka našeho družstva. Spolu s na ším družstvem postoupila děvčata TJ Nový Jičín B a VSC Zlín. Výsledky hráček VK Lanškroun: VK Lanškroun Pátek 6. 5.: Spartak Pelhřimov 3 : 0 (25:13, 25:16, 25:11) TJ Nový Jičín C 3 : 1 (25:10, 22:25, 25:7, 25:22) Sobota 7. 5.: OP Prostějov 3 : 0 (25:21, 25:21, 26:24) VSC Zlín 3 : 0 (32:30, 25:20, 25:19) TJ Znojmo 3 : 0 (25:13, 25:16, 25:11) Neděle 8. 5.: TJ Nový Jičín B 1 : 3 (25:14, 18:25, 23:25, 24:26) Sestava VK Lanškroun: Roubalová Sabina, Marková Petra, Šedá Tereza, Hejlová Kamila, Paďourová Iveta, Míková Kristýna, Doupalová Soňa, Zachařová Veronika, Burešová Tereza. Libero: Jirásková Hana. Trenéři: Roubal Jiří, Tomiška Libor Mezinárodní turnaj mladších žákyň Přerov: Turnaje se zúčastnilo dvacet družstev Čech a Slovenska a naše ne zcela kompletní družstvo nakonec skončilo na 12. místě. Pátek výsledky základní skupiny: VK Lanškroun PVK Přerov B 2 : 1 (25:14, 19:25, 15:5) VK Levice 2 : 0 (25:11, 25:12) PVK Prostějov 0 : 2 (20:25, 22:25) Frýdek Místek 0 : 2 (9:25, 14:25) Sobota semifinále: VK Lanškroun Španielka Praha 0 : 2 (9:25, 11:25) SH Senica 0 :2 (24:26, 13:25) Neděle play off o místo: VK Lanškroun Uherské Hradiště 0 : 2 (20:25, 15:25) TJ Svitavy 0 : 2 (24:26, 20:25) Konečné pořadí turnaje: 1. Kralupy, 2. Španielka, 3. PVK Přerov A VK Lanškroun Sestava: Jelínková Markéta a Simona, Krčová Veronika, Markytánová Petra, Šebrlová Tereza, Filipiová Michaela, Jadrníčková Nela, Komínková Michaela, Šemberová Martina. Program volejbal finálový turnaj krajského přeboru mladších žákyň v Lanškrouně sobota 9.00 hodin, kurty VK Lanškroun finálový turnaj krajského přeboru mladších žáků v České Třebové finálový turnaj krajského přeboru mladších žáků v Lanškrouně sobota 9.00 hodin, kurty VK Lanškroun TJ SVITAVY TJ LANŠKROUN, neděle Krajský přebor mladšího dorostu 3 : 2 (0 : 1) Branky: Marek K., Smejkal T. TJ LANŠKROUN SK VYSOKÉ MÝTO, neděle Krajský přebor starších žáků 2 : 0 (0 : 0) Branky: Šila J. 2x TJ LANŠKROUN SK VYSOKÉ MÝTO, neděle Krajský přebor mladších žáků 0 : 4 (0 : 2) SOKOL SLOUPNICE TJ LANŠKROUN B, neděle Okresní přebor II. třídy dospělých 0 : 1 (0 : 0) Branka: Petruň P. SOKOL DOBŘÍKOV TJ LANŠKROUN, sobota Krajský přebor dospělých 2 : 2 (1 : 0) Branky: Mizerák R., Popelář S. TJ LANŠKROUN SK VYSOKÉ MÝTO, sobota Krajský přebor staršího dorostu 1 : 0 (0 : 0) Branka: Mizerák R.. TJ LANŠKROUN SK VYSOKÉ MÝTO, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 3 : 1 (1 : 1) Branky: Fait L. 2x, Marek K. SK CHRUDIM TJ LANŠKROUN, sobota Krajský přebor starších žáků 4 : 0 (2 : 0) SK CHRUDIM TJ LANŠKROUN, sobota Krajský přebor mladších žáků 2 : 1 (2 : 1) Branka: Šila R. TJ LANŠKROUN B SOKOL TATENICE, neděle Okresní přebor II. třídy dospělých 2 : 1 (0 : 0) Branky: Richter D., Popelář S. M. M.

20 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 KULTURNÍ POŘADY, INZERCE Největší výběr in line kolečkových bruslí v Lanškrouně Sandály, trekové sportovní boty Stany, spacáky, vařiče Coleman, Hannah Kino Lanškroun T. G. Masaryka 3, tel.: května, pátek a 20, sobota 20 hodin ROBOTI (USA) 85 min. Z doby ledové do doby plechové. Rodinná podívaná, srdečně zveme. Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno května, neděle a 20, pondělí a úterý 20 hodin SKŘÍTEK (ČR) 83 min. Hvězdně obsazená vegetariánská groteska Tomáše Vorla. Vstupné: 64, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné května, středa a čtvrtek 20 hodin * NENÁVIST (USA, Japonsko) 91 min. Americká studentka je vystavena záhadnému prokletí, které způsobuje strašlivou nenávist a následnou smrt obětí. Vstupné: 64, Kč Mládeži nepřístupno května, pátek a sobota 20 hodin ZOSTANE TO MEDZI NAMI (Slovensko) 92 min. Žije s dvěma muži, který z nich ji připraví o rozum? Vstupné: 54, Kč Mládeži nepřístupno května, neděle, pondělí a úterý 20 hodin * KRUH 2 (USA) 105 min. Strach uzavírá kruh. Hororový příběh pokračuje. Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno června, středa a 20, čtvrtek 20 hodin * CONSTANTINE (USA) 121 min. Keanu Reeves vymítá démony a nikotin ve volné adaptaci písma svatého a co micsu populárního. Vstupné: 59, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné června, pátek a 20, sobota a neděle 20 hodin * PÁD TŘETÍ ŘÍŠE (SRN) 150 min. Duben 1945, národ čekal jeho Vstupné: 54, Kč Kulturní centrum Lanškroun nám. A. Jiráska 1, tel., fax: Pro mládež do 12 let nevhodné v hodin, lanškrounský zámek VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY Vstupné: 220, / 200, / 180, Kč Další veselé příhody z natáčení režiséra pohádek, Sluncí a Kameňáků v hodin, nádvoří lanškrounského zámku 28. ročník festivalu dechové hudby PRAVEČKŮV LANŠKROUN. Městské muzeum Lanškroun nám. A. Jiráska zámek, tel.: Diamant dětem Dětský den června od hod. na náměstí: vystoupení muzikálu Tři mušketýři, diskotéka, soutěže pro děti Otevírací doba celoročně: Út Pá So Ne Lanškroun a lidé v něm... objektivem fotografů Výstava končí let skautingu v Lanškrouně Vernisáž v 15 hodin LISTY LANŠKROUNSKA vydává za podpory Městského úřadu v Lanškrouně TG TISK s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: E mail: Šéfredaktor Mgr. F. Teichmann, redakce RNDr. L. Sitová. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Foto: J. Straková, R. Lepka a soukromé archivy autorů. Kresby P. Dvořáček. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 2. zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 28 usneslo vydat

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016 Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice č. 4/2016 O místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává na svém zasedání konaném dne 24.2.2016

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

O B E C J I M L Í N. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C J I M L Í N. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství O B E C J I M L Í N Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Jimlín se na svém zasedání dne 29.4.2014 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Město Kostelec nad Labem okres Mělník

Město Kostelec nad Labem okres Mělník Město Kostelec nad Labem okres Mělník Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Labem č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kostelec nad Labem schvaluje a vydává dne 20.12.2010 v souladu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 1/2012 06.02.2012 01.03.2012-31.12.2012 Vyhláška PO Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více