Prosinec 2008 vydává město Mirotice distribuce zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosinec 2008 vydává město Mirotice distribuce zdarma"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, vstupujeme do závěrečného měsíce roku 2008 a je čas vhodný ke zhodnocení naší společné práce během tohoto roku. V minulém čísle Zpravodaje jsem provedl hodnocení plnění volebního programu a je na čtenáři, aby posoudil, zda toto hodnocení odpovídalo skutečnosti. V současné době je zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2009, který doporučil ke schválení finanční výbor RM a ZM. Můžete se s ním seznámit na úřední desce města i na internetových stránkách a je plánován vyrovnaný v příjmech i výdajích. Projednání rozpočtu, popř. jeho schválení po zapracování připomínek, je na programu jednání ZM. To se uskuteční ve středu 17. prosince 2008 a jste na ně všichni zváni. Jednou z věcí, která se nám zatím nedaří, je získání finančních prostředků z EU. Již na druhou výzvu jsme podali znovu žádosti na opravu komunikací v místních částech a opravu školy (viz předcházející čísla Zpravodaje ) a opět jsme neuspěli. Vzhledem k ohlasům v tisku a ostatních mediích k vyhodnocování těchto žádostí se jeví, že způsob hodnocení žádostí a výběr žadatelů podpory je neprůhledný, protože bodová vyhodnocení žádostí nebyla zatím zveřejněna. Z tohoto důvodu jsme se připojili k výzvě, která bude postoupena ombudsmanovi a kde je požadavek k překontrolování podmínek rozdělení 49. zasedání RM Rada schválila: -pronájem rybníků Lahotky a Vaňatovského MO ČRS Mirotice -prodloužení pronájmu Nového rybníka v k.ú. Mirotice MO ČRS Mirotice -poskytnutí č.parc o výměře 8 m2 v k.ú. Lučkovice firmě E.ON pro ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Prosinec 2008 vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: dotací.. V minulém týdnu ukončil Finanční úřad v Písku kontrolu využití dotace na výstavbu technické infrastruktury v ulici Ke Struhám. Jak jsem již dříve uvedl, realizace této akce, kdy Mirotice obdržely 3,8 mil. Kč, měla být dokončena v roce 2003 a vyhodnocení v roce Patrně opomenutím toto nebylo tehdy provedeno a nyní městu hrozí vrácení dotace a pokuta. Takže celková částka 6 mil. Kč, kterou bychom měli zaplatit do konce prosince, je zvláštním vánočním dárkem. Jediné, co můžeme nyní udělat, je požádat Ministerstvo financí ČR o prominutí pokuty a posečkání s platbou, protože v současné době město nedisponuje takovou částkou. Další nepříjemnou skutečností, která z tohoto stavu plyne, je, že dokud se tento problém nevyřeší, nemůže město žádat o dotace. Poněkud lepší zprávou je, že závěrečné vyhodnocení plynofikace Mirotic, kdy nám také hrozilo vrácení dotace pro malý počet přípojek, dopadlo pro město dobře. Nakonec se díky plynofikaci školy podařilo dosáhnout požadovaného emisního efektu a tím splnit podmínky pro udržení dotace. Minulý týden skončily pracovní smlouvy pracovníkům, které město zaměstnávalo na veřejně prospěšné práce. Jejich mzdy byly hrazeny z dotací EU, které získal Svazek obcí regionu Písecka. Tuto akci bych hodnotil kladně, protože se podařilo udržovat vzhled města a jeho I N F O R M A C E Z R A D Y výstavbu trafostanice -pronájem nemovitosti čp. 44 v Radobytcích firmě HEŠR, s.r.o., a pronájem části budovy čp. 36 v Radobytcích p. Vl. Fučíkovi, projednala: -možnosti zvýšení kapacity žáků v MŠ, zřízením další třídy. K tomuto postupu částí bez velkých finančních prostředků z našeho rozpočtu. Jediným, ale velkým problémem byla poruchovost sekaček a jejich dlouhá doba oprav. Z tohoto důvodu vznikala řada zpoždění prací, což vedlo k opodstatněné nespokojenosti občanů. Tito pracovníci prováděli však i některé náročnější práce (např. pokládky dlažby, nátěry), které bychom jinak museli zaplatit specializovaným firmám, a proto jim vyslovuji dík. Závěrem mi dovolte, abych s blížícími se Vánocemi popřál všem občanům Mirotic a jejich částí šťastné a spokojené prožití nejkrásnějších svátků roku, úspěšný vstup do roku 2009 a v novém roce hodně osobního štěstí a hlavně pevné zdraví. M. Brunclík by bylo třeba přesunout I. třídu a školní družinu zpět do budovy ZŠ a bude třeba zjistit, za jakých podmínek z hlediska hygienických předpisů by bylo možno toto uskutečnit. -žádost o pronájem nevyužitých prostor u hřbitova za účelem zřízení posilovny. Záměr pronájmu bude vyvěšen. Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 -informaci E.Onu ve věci úpravy vedení a kabelizace sítě NN v obci Lučkovice. Bude odstraněno vzdušné vedení, ale je třeba pořídit nové sloupy veřejného osvětlení. -poškození kabelu veřejného osvětlení v ulici Ke Struhám. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo závadu lokalizovat, bude nutno objednat odbornou firmu, vzala na vědomí: -informaci starosty o probíhající kontrole Finančního úřadu v Písku. Důvodem kontroly je opožděné vyhodnocení dotace TI v lokalitě Za Truhlárnou, které mělo být provedeno v roce žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 619/13 v k.ú. Radobytce. Žádost bude postoupena jednání ZM -žádost o byt paní Havlíčkové -informaci o postupu zřízení směrníků Rakovické Chalupy Osada čítá jen několik chalup. Leží na severovýchod od Mirotic, asi 1,5 km vzdušnou čarou, při silnici na Zvíkov. U ohradní zdi jedné z chalup při hlavní komunikaci je malá kaplička. Současnost: Když se 10. srpna r císařovně Marii, manželce Napoleona, mělo narodit první dítě, celá Paříž, dokonce celá Francie čekala s napětím na tuto událost. Do versailleského paláce přicházeli knížata a generálové, hraběnky a dvorní dámy, které byly připraveny sloužit matce i dítěti. Byly přichystány dvě postýlky : jedna modrá, když se narodí chlapec, druhá růžová, kdyby přišlo na svět děvčátko. Paříž darovala kolébku, která byla z čistého zlata a slonové kosti. Výbavička stále pro malé dítě franků. Po dlouhém čekání, které trvalo celý den, oznámili Napoleonovi, že se narodil chlapec. Bude mít nástupce trůnu. Rozradostněný císař poručil vypálit na oslavy 101 vojenskou salvu. Obyvatelé Paříže se shromáždili na náměstí a silnými výkřiky provolávali slávu. Dítě dostalo později jméno Napoleon II. A přece toto dítě, jak čteme v dějinách, nebylo šťastné. Napoleon, jeho otec, za několik let prohrál válku, byl zbaven trůnu a dokonce vyhnán ze ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Památník M. Alše -informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení místa administrativního pracovníka na dobu zástupu za mateřskou dovolenou. 50. zasedání RM Rada schválila : -pronájem nebytových prostor na hřbitově za účelem zřízení posilovny -výzvu k objektivnímu vyhodnocení žádostí o dotace z EU -výpověď z bytu pro neplacení nájemného -znění smlouvy na vánoční koncert -podmínky úpravy pronájmu budovy bývalé školy v Radobytcích -předání bytu v čp. 75 a jeho přidělení novému nájemníkovi -provedení stavebních úprav v ZŠ a MŠ pro rozšíření jejich kapacity, Představujeme : Rakovické Chalupy a Stráž V obci je jeden trvale hlášený obyvatel. Stráž Malá osada ležící asi 3 km vzdušnou čarou směrem na západ. V minulosti plnila spolu se Strážovicemi úlohu strážního bodu, místa, kde se zapalovaly strážní ohně. Historie osady Stráž souvisí s dějinami Příprava na Vánoce - vánoční úvaha země. A jeho nástupce, Napoleon II., zemřel v 21 létech svého života. Lidstvo za celé své trvání mělo více vynikajících mužů a žen. Ať už to byl Kolumbus, který v r objevil Ameriku, nebo takový Amundsen, který poprvé stanul na Jižním pólu, další Scott, který svou odvahu zaplatil svým životem. Jsou známa jména horolezců, známa jména všech různých objevitelů, mnozí z těch, kteří objevili zákony přírody, ať už to byl Newton, Pasteur, Einstein a celá řada dalších. Ve svém životě byli pokládáni za blázny, avšak budoucnost jim dala za pravdu. Dnes jsou to kosmonauti, kteří pronikli do dálav vesmíru. Dějiny mají různé politiky, státníky, vojevůdce a tak se ptáme, jaké místo mezi těmito velkými postavami zaujímá ten, jehož narozeniny si o svátcích vánočních připomínáme. Kristus neprobádal mnohé země. Prožil celý svůj život v malé zemi u Středozemního moře, prošel pěšky několik set kilometrů, poznal několik měst a vesnic, jak je známe z Písma sv., nenapsal ani jeden jediný řádek, nevyhrál ani jednu projednala : -návrh rozpočtu na rok 2009 doporučený finančním výborem, rozpočet bude vyvěšen, projednán na zasedání ZM a navržen ke schválení, -změnu vyhlášky o odpadech, byla navržena k projednání na zasedání ZM, -problematiku předání ČOV a kanalizace v ulici Ke Struhám a případné předání VAKu -žádost p. Leitnera o odkup dřeva na Bahnici, bude rozhodnuto až po upřesnění žádosti, vzala na vědomí : -informaci starosty o výsledku kontroly FÚ v Písku. Důvodem kontroly bylo opožděné vyhodnocení dotace TI v lokalitě Za Truhlárnou, které mělo být provedeno v roce Městu bylo FÚ vyměřeno vrácení dotace 3 mil. Kč a další 3 mil. Kč jako penále. sousední vesnice Strážovice. Na pomníku obětem první světové války je nápis : Na památku své manželce - synům Františku a Josefu padlým ve světové válce věnují Josef a Marie Čarkovi. Současnost: V současné době žije v obci trvale pět lidí. jedinou bitvu, nikdy neměl ve svých rukou meč a přece : nenapsal jedinou řádku, ale o něm jsou napsány knihy ve všech jazycích, které jsou čteny s největším zájmem Jeho velikost spočívá v tom, jak při jeho narození zpívali andělé : Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle, nebo jak tuto radost vyjadřuje nejznámější vánoční píseň: Narodil se Kristus Pán, nám, nám narodil se Jestli je to pravda, to znamená, že Kristus žije v tvém srdci, pak si musíš uvědomit, že nemůžeš z chrámu odejít, abys byl stejný, jako jsi přišel. Nejprve učiň jeho oči svýma očima, jeho uši svýma ušima, jeho ústa svými ústy, jeho ruce svýma rukama, jeho úsměv svým úsměvem a jeho pozdrav svým pozdravem. Takové svátky přeji všem, takové svátky chceme prožívat. Váš služebník P. Jan Krejsa 2 PROSINEC 2008

3 Kapitulace německé armády ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC 29. duben 1945: Pamětníci náletu vyprávějí Část 10: Vzpomíná Alois Mařík a rodina Márova V roce května byla vyhlášena revoluce v Praze, kde začal boj o Prahu. Sovětská armáda již postupovala na Berlín. Rovněž i Spojenecké armády, to už se každým dnem čekala kapitulace německé armády a tím i konec války. V noci na 11. května 1945 přijel do Čimelic sovětský generál, sám maršál Malinovský a došlo k novému jednání o kapitulaci s generálem Pücklerem za přítomnosti amerického generála, nejprve v Díkově mlýně čp. 85 v Čimelicích a když nedošlo k dohodě o odevzdání zbraní, jednalo se dále v hostinci Na Knížecí. Už se zdálo s jistotou, že dojde k boji, a proto se obyvatelé krajních domků v Čimelicích zděšeně stěhovali, i když Ráda bych reagovala na článek v minulém čísle Zpravodaje, který se týkal mateřské školy. Uvedené informace byly vytrženy z kontextu a nezakládaly se na pravdě. Poněkud nešťastné vystoupení pí. Schacherlové na schůzi zastupitelstva města nebylo totiž myšleno jako stížnost na MŠ, ale mělo upozornit na problémy, které mateřská škola v současné době má. Nakonec o tom, že po hygienické stránce je v MŠ vše v pořádku, se mohli přesvědčit i zastupitelé města, kteří školku navštívili. Našimi skutečnými problémy nejsou "baterie a kašpárek", ale především zastaralé a již naprosto nevyhovující topení akumulačními kamny, vybavení tříd, so- se Američané dívali na situaci optimisticky, skoro humorně. Teprve večer při dalším jednání ve vile paní Peškové čp. 165 podepsal Pückler, když viděl beznadějnou situaci, naprostou kapitulaci. Po celou noc pak ve svém bytě pálil spisy a psal. K ránu pak dal přemístit na půdu matrace a polštáře nájemníkům domu. Po vstříknutí morfiových injekcí zastřelil svoji tlumočnici, vdovu po důstojníkovi, její malou dceru a pak sebe. Jeho příkladu následovalo několik příslušníků jeho štábu. To bylo ráno 12. května v sobotu. Jejich mrtvoly byly zahrabány nejprve za domem č. 99, ale následujícího dne bylo všech 8 mrtvol převezeno na čimelický hřbitov a za márnicí pohřbeno. Sebevražda velitele, za kterou pak následovalo mnoho dalších sebevražd, Mateřská škola ciálů a zahrady MŠ, také již značně zastaralé. Takovýchto problémů má naše mateřská škola mnohem víc - zatím máme od Oprava vnitřního zařízení vodojemu Akce realizované obcí v průběhu roku můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Na ty, které probíhají za plné pozornosti občanů, a na ty, které jsou zrealizovány, aniž by je občané příliš vnímali. Ty viditelné jsou jakousi vizitkou, která říká, vedení obce se stará. Ty druhé někdy takto vnímány nejsou, ale jsou mnohdy pro obec důležitější. Do této skupiny patří i letošní generální oprava vodojemu. Při této došlo k úplné výměně stávajícího vnitřního vybavení, které bylo silně zkorodované a téměř za hranicí své životnosti. Mnohé spoje rozvodného potrubí byly v takovém stavu, že stačila drobná změna tlaku a porucha byla na světě. Zachování bezproblémového provozu vodojemu je v životním zájmu města. Případné vyřazení by bylo pro město katastrofou. Proto bylo přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci včetně dokonalejšího dávkování chlóru - která stála ,-Kč. Realizaci takovéto finančně náročné opravy nám umožnila získaná dotace od Jihočeského kraje ve výši ,- Kč. Prostřednictvím našeho Zpravodaje chci upozornit na akci, která není sice vidět, ale podstatně ovlivňuje život celého města. Dnes jsme již téměř zapomněli na dobu před několika desetiletími, kdy pravidelně tekoucí voda z vodovodního kohoutku ve výše položených bytech byla nesplnitelným snem. V současnosti je situace vyřešena. Město nemá se zásobo- jelikož i valící se oddíly maršála Malinovského po silnici od Orlíka rychle zlikvidovaly všechen odpor Němců. Tito se v beznadějné situaci snažili zničit co nejvíce materiálu všeho druhu, vozidla, munici, pojízdné dílny, ambulance, výzbroj a výstroj a velké množství různého materiálu. Po kapitulaci nastává jen zvolna uklidnění celého kraje, občas proskakují zprávy o potulných Němcích, kteří jsou po dlouhou dobu přiváděni z lesů. V těchto neklidných dnech, kdy byla obava z nového boje, projeli 12. května 1945 Miroticemi první sovětští vojáci armády maršála Malinovského, srdečně za velkého jásotu byli pozdravováni a tím skončila druhá světová válka u nás. rady města přislíbeny peníze na opravu chodníků. Vedoucí učitelka MŠ Jana Marešová váním problémy - vody je dostatek. Ke zkvalitnění zásobování přispěje i provedená oprava vodojemu. Přesto, že město má v současné době pitné vody dostatek, bylo při rekonstrukci pamatováno i na případné další posílení. Zařízení vodojemu bylo upraveno na možnost napojení na uvažovaný vodovodní řad z Římova. Tím jsou do budoucna vytvořeny podmínky, aby město nebylo při svém rozvoji limitováno dodávkou pitné vody. Stav ve vodojemu před a po rekonstrukci je zaznamenán na fotografiích, které jsou vyvěšeny na úřední desce MěÚ. PROSINEC F. Hřebejk

4 Město Mirotice se obrací na všechny občany se žádostí o spolupráci. Neuplynuly ani tři roky od pojmenovávání ulic a město stojí před stejným problémem, ale podstatně menšího rozsahu. Jaké jméno dát dvěma novým ulicím. Tento poměrně náročný, ale příjemný úkol je důsledkem dynamického rozvoje v oblasti výstavby nových rodinných domů. Od roku 2000 město připravilo k výstavbě rodinných domů 42 parcel. Jaký je dnešní stav v novém stavebním obvodě? Z původních 22 parcel, které byly zakoupeny v roce 2000, jsou všechny prodány. Výstavba rodinných domů je v různé fázi. 10 domů je již zkolaudováno, na některých parcelách probíhá výstavba, jen několik málo ještě zeje prázdnotou. V druhé etapě z roku 2004 byl zakoupen pozemek jen pro 4 parcely. Tyto jsou ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Označení nových ulic prodány a i na nich probíhá intenzivní výstavba. V třetí etapě byl v roce 2007 zakoupen pozemek, na kterém bylo rozměřeno 16 parcel. Z těchto je již prodáno 6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vznikl v úvodu uvedený požadavek. Pojmenovat dvě nově vznikající ulice. Proto se obracíme na širokou veřejnost se žádostí o spolupráci při výběru jejich názvů. Je asi vhodné navrhnout taková jména, která by nebyla poplatná jen současné době a režimu. Název by měl přetrvat celá desetiletí, ne-li století. Přiklonit se k americkému systému asi není také to pravé ořechové. U nás bychom měli vycházet z místních tradic. Volit tedy název, který něco říká, připomíná a může být pro místní i jistým lokalizačním vodítkem. Neměli bychom zapomínat ani na naše slavné rodáky. Dále je docela důležité, aby název byl co nejkratší. Nemusíme zdůrazňovat jeho praktičnost. Pokud by se podařilo nalézt jednoslovný název bylo by to nejlepší řešení. O které ulice se jedná: Na novém stavební obvodě se hledá název pro ulici kolmo navazující na ulici Ke Struhám. Dále pak pro nově připravovanou, která začíná mezi domy pana Ing. L. Trejly a S. Valtra, a půjde západním směrem. Na přiloženém snímku jsou předmětné ulice označeny písmeny a a b. Termín pro podání návrhu je do Návrh může být zdůvodněn, ale do výběru bude přijat i ten, který nebude nijak komentován. Přijat bude i anonym. Své návrhy můžete zaslat MěÚ Vám nejpohodlnějším způsobem, písemně, osobně, tel , K článku o třídění Není všechno dáno, jak je psáno Předem se čtenářům omlouvám za to, že toto stanovisko nemohlo být publikováno zároveň s článkem, na který reaguje. Toto bylo způsobeno mým časovým zaneprázdněním. V článku v minulém Zpravodaji nazvaném V třídění a recyklaci plastů je Česká republika první v Evropě - navazuje autorka víceméně na články uveřejňované v některých minulých číslech Zpravodaje města Mirotice k tomuto tématu z trochu jiného pohledu. Má pravdu předsedo - dala by se použít známá fráze z filmu Vesničko má středisková, kdyby zde nebylo uvedeno několik drobných nepřesností, které byly na zasedání rady města posouzeny jako v negativním smyslu zkreslující skutečnosti v oblasti likvidace odpadů. Jedna z nepřesností je v tom, že v roce 2007 bylo na objednávku školy získáno 6 kontejnerů. Skutečností je to, že ZŠ projednala se společností EKO-KOM požadavek na dva kontejnery, a to na plast a papír. V této souvislosti je nutné podotknout, že škola musela požadavek na získání potřebných nádob řešit prostřednictvím města, protože jedině to je smluvním partnerem EKO-KOMu. Všechny zbývající kontejnery, které dnes slouží široké veřejnosti ( celkem 24) byly získány na základě požadavku města, ať již formou smluvního vztahu se společností EKO-KOM, nebo z peněz města. Spolupráce se společností EKO- KOM se při pořizování nádob na sběr vyplácí. Díky tomu jsme 13 nádob získali bezplatně. Kolik tímto město ušetřilo, si může každý spočítat. Jeden kontejner stojí cca 5.500,-Kč. Snad jen na doplnění: Důvod, proč nebyl pořízen současný počet nádob jednorázově, je prostý. Při zavádění nádobového způsobu sběru nelze zcela přesně odhadnout jejich potřebnost. Zvolené postupné nakupování umožnilo pořízení nezbytného počtu a jejich nejefektivnější rozmístění. Pokračování na str. 7 4 PROSINEC 2008

5 Pokračování ze str. 5 Přesto není současný stav ideální. Dále bude řešen a vylepšován. V souvislosti s výsledky soutěže však město nebude postupovat ve smyslu pozitivního ovlivňování našeho pořadí tím, že by ve snaze získat do hodnocení další body toto řešilo na úkor ekonomiky, a aniž by to mělo skutečně pozitivní dopad na ochranu životního prostředí. Takové možnosti svým způsobem pravidla soutěže dávají. Stávající způsob výkupu papíru a dalších komodit zatím ponechává město v současném stavu, i když se toto negativně odrazí ve výsledcích zmiňované soutěže. Samotnou soutěž je nutno hodnotit z pohledu skutečného dopadu na oblast likvidace odpadů. Dojde-li na základě v této soutěži uvedených výsledků k pozitivnímu ovlivnění přístupu občanů ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC ke snižování množství odpadu likvidovaného prostřednictvím popelnic, pak není podstatné, na kterém místě se umístíme, ale že tato forma přinesla pozitiva. Jinak je velice dobré znát porovnání v rámci kraje a obcí. Takový údaj může odhalit slabé místo našeho způsobu sběru a přispět k jeho řešení. I informaci uvedenou v odstavci rozebírajícím poskytování evidenčních údajů je nutné trochu upřesnit. Není zcela jasné, zda se tato vztahuje jen k roku 2007, nebo i na současnost. Ať by to bylo ale tak, nebo tak, je informace zavádějící. Někdo by ji mohl pochopit jako ve finále, znehodnocení celého přístupu občanů k separaci odpadů ze strany úřadu. Takovéto případné pochopení musíme zcela kategoricky odmítnout. V roce 2007 byl nádobový sběr skutečně uváděn jen u plastů. U skla je toto možné až od posledního čtvrtletí tohoto roku z důvodu, že nainstalované nádoby v průběhu roku byly po prvním naplnění vyvezeny až v jeho poslední dekádě. Papír a kovy nebyly, a zatím nebudou, separovány jiným způsobem, než jaký je dosud. Tyto jsou zatím vykupovány ve sběrném místě. V roce 2008 je způsob separace vykazován opět v souladu se skutečností. To znamená, že jen u plastu a skla má v příslušném výkaze kolonka - nádobový a sběr uvedeno ano. Jinak celou produkci vykazovat město nemůže. V případě, že by byla veškerá produkce separovaného odpadu vykazována jako nádobový sběr, jednalo by se o podvod. František Hřebejk, tajemník MěÚ Sobota se stala svátkem všech sportovně založených nadšenců. V čimelické tělocvičně se konal 2. ročník MIROTICKÉHO ŽELEZŇÁKA v sedmiboji dvojic. Téměř na den přesně sešla se zde mirotická sportovní elita doplněná účastníky z různých končin země, aby svedla bitvu o putovní pohár starosty města. A nutno říct, že srdce sportovních fanoušků poskakovala radostí. V sedmi disciplínách Železňáka bylo k vidění množství lítých bojů a skvostných sportovních výkonů, samozřejmě pod dohledem rozhodčích a hlavně v duchu fair play. O body a co nejlepší umístění bojovalo třináct dvojic ve stolním tenise, volejbalu, nohejbalu a tenise, následovaly hody na koš a branku, celý program ukončily penalty. Myslí-li si někdo, že při poslední disciplíně bylo už o vítězích a poražených rozhodnuto, pravý opak je pravdou. Stejně jako vloni, právě poslední kopnutí do míče pořádně zamíchalo průběžným pořadím. Na medailové pozice si dělalo nárok hned několik favorizovaných dvojic, především pak obhájci loňského prvenství, tým Kaprů. Jelikož Kapři nejsou tak úplně místní, na paty jim chtěli šlapat Miroťáci, s přáním vrátit putovní pohár, minimálně na rok, do města. Souboje byly často vyhecované, soupeři si nedarovali ani bod zadarmo. Kvalitu bylo možné vidět u dvojic Kachen, Papáta a v neposlední řadě i loňských vícemistrů Padesátníků. Příjemně překvapily dvojice,jejichž účast byla premiérová. Suchohřeb po celou dobu atakoval nejvyšší příčky a Kachny oklovaly Kaprům ploutve splnil tak roli černého koně soutěže. Účastníci se museli rovněž obávat vyrovnaných výkonů Píseckých Postřehů a Pohodářů. Nejlepší však může být jen jeden. Na piedestal s označením 1 letos vystoupila dvojice Kachny u.n. 66. Ač pro mnohé to bylo velkým překvapením, zcela zaslouženě převzala z rukou starosty Mgr. Milana Brunclíka putovní pohár Mirotického železňáka. Stejně ale nakonec zvítězili všichni. Každý svojí účastí v sobě probudil sportovního ducha a přispěl tak k bezva prožité sobotě s kamarády. Zvláštní poděkování patří Marušce Vlachové a Didi Procházkové, které měly na starost občerstvovací stanici, také rozhodčím za bezproblémovou organizaci a všem sponzorům, kteří se zasloužili o ceny i pro tu poslední dvojici. Ceremoniál vyhlášení vítězů a slavností večírek účastníků se konal za účasti starosty města v restauraci U Alše, stejně jako minulý rok Kachny byly řádně vypečené, letošní šunky p. Čadek správně vyudil. A mimochodem, pivo díky tajným mecenášům teklo zadarmo. Tak ahoj za rok a na jaře nezapomeňte! Triatlon trochu jinak! PF 72 PROSINEC

6 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Z DÍLNIČKY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY Karolína Zemanová - 7. třída Kateřina Štaffová - 1. třída 8 PROSINEC 2008

7 ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Zveme Vás i s Vašimi ratolestmi na setkání s MIKULÁŠEM, čerty a andělem V pátek od 17:00 hod. v RESTAURACI U ALŠE Zajištěna reprodukovaná hudba pro děti a sladké pohoštění zdarma. PROSINEC

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) ADVENTVNÍ ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU Vystoupení žáků ZŠ Mirotice pod vedením : Mgr. Jany Trázníkové, Mgr. Heleny Hálové, Mgr. Evy Pivoňkové a Ing. Johany Hřebejkové ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ... V měsíci prosinci se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: František Vacek, Radobytce Božena Tymrová, Mirotice Zdeňka Hřebejková, Mirotice Marie Říhová, Lučkovice Milada Strouhalová, Mirotice Irena Catargiová, Mirotice Anežka Vaňáčová, Lučkovice Jarmila Kafková, Mirotice, Jaroslav Kálal, Mirotice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice sokolovna ZIMNÍ MIROTICEKÉ SETKÁNÍ Anděl Mirotického setkání kostel sv. Jiljí VÁNOČNÍ KONCERT Ondřej Socha - tenor Martin Havelík - violoncello Drahoslav Gric - varhany sokolovna TURNAJ V LÍNÉM TENISU Restaurace U Alše - Mirotice, náměstí přijme servírku/ číšníka info: v restauraci nebo na tel. : Fingované loupežné přepadení V pátek dne kolem 21:30 hod. v Miroticích ve Stroupežnického ulici dva neznámí pachatelé fyzicky napadli pěstmi do obličeje poškozeného M. Š., následně mu měli vysvléknout kabát, odcizit mobilní telefon, peněženku a doklady. Po napadení se poškozený dal na útěk a u nejbližšího telefonního automatu zavolal linku 158. V dané věci bylo prováděno šetření a bylo zjištěno policisty z Čimelic, že si celou událost jmenovaný vymyslel z důvodu podnapilosti. ČERNÁ KRONIKA MIROTIC Řídil bez řidičského oprávnění V pondělí dne kolem 17:00 hod. řídil podezřelý M.A. vozidlo Ford Fiesta ve směru Smetanova Lhota Mirotice. Řidič byl zkontrolován hlídkou Policie ČR Čimelice a bylo zjištěno, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona. Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu dle 180/d trestního zákona. Daleko nedojel řízení vozidla pod vlivem alkoholu V pondělí dne kolem 21:30 hod. řídil podezřelý M. Z. motorové vozidlo Peugeot J5 v obci Mirotice ve směru na Radobytce, kde byl kontrolován hlídkou Policie ČR Čimelice, která provedla orientační dechovou zkoušku na alkohol. Bylo zjištěno, že naměřená hodnota činila 1,02 promile alkoholu. Řidič je podezřelý z trestného činu dle 201/1 trestního zákona. Pes zardousil 5 slepic V úterý dne v době od 13:30 do 16:00 hod. v Miroticích volně pobíhající pes, hnědé až rezavé barvy, středního vzrůstu, odtáhl a zardousil 5 slepic v hodnotě 700,- Kč. Majitel psa je podezřelý z porušení obecní vyhlášky o volném pobíhání psů. Vloupání do vozidla Někdy v době od středy :00 hod. do čtvrtka :00 hod. došlo k vloupání do vozidla Alfa Romeo zadním oknem. Neznámý pachatel odcizil autorádio v hodnotě 15000,- Kč. Svědci této události se mohou obrátit na linku 158 nebo přímo na Policii ČR Čimelice tel: (Didi) ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC, vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenční číslo MK ČR E Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 15. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle.

9 ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC PROSINEC

10 ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Město Mirotice srdečně zve na Vánoční koncert V pátek 19. prosince od hodin vystoupí v kostele sv. Jiljí Ondřej Socha - tenor, Martin Havelík - violoncello a Drahoslav Gric - varhany Program koncertu u příležitosti 250 let od narození Benedikta Emanuela Žáka, českého pěvce. V roce 2008 uplyne 250 let od narození Benedikta Emanuela Žáka, českého pěvce, hobojisty a skladatele. Benedikt Žák se narodil 7.února 1758 v Miroticích a zemřel 11.prosince 1826 v Mnichově. Byl synem učitele, u něhož získal základy všeobecného a hudebního vzdělání. Jako vynikající hudební talent koncertoval již v chlapeckých letech na hoboj, klavír a varhany. V Praze byl žákem Antonína Laubeho, skladatele a ředitele kůru sv.víta. Jako chovanec semináře sv.pankráce ve Vídni vystudoval filosofii a lékařství, dále se však neustále zdokonaloval v hudbě. Vystřídal několik angažmá, až se stal jedním ze nejvyhledávanějších pěvců Vídně. Roku 1796 byl jmenován sólistou opery v Mnichově. Navázal zde přátelství s bratry Haydenovými a hlavně s W.A.Mozartem, který mu věnoval úlohu Tamina v opeře Kouzelná flétna. Benedikt Žák byl ve své době vysoce ceněným skladatelem, je autorem mnoha oper, singspielů a chrámových skladeb, ale velká část tvorby se bohužel ztratila. Benedikt Emanuel Žák byl jedním z nejvýznamnějších českých hudebníků přelomu 18.a 19.století, který však neprávem upadl takřka v zapomnění. Johann Sebastian Bach: Fantazie a fuga g moll BWV 542 Antonín Dvořák: Biblické písně 4. Hospodin jest můj pastýř 8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou 10. Zpívejte Hospodinu píseň novou J.S.Bach-Ch.Gounod: Prelude Ave Maria pro violoncello a varhany (upr.) Georg Friedrich Händel: Every Valley a Thon shalt dash them z oratoria Mesiáš Antonín Dvořák: Klid lesa pro violoncello a varhany (upr.) Johann Sebastian Bach: Deposuit potentes Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum Georg Friedrich Händel: Largo z Xerxes Franz Schubert: Ave Maria Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra Wenn wir in hoechsten Noeten sein BWV 641 Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta č.3 A dur, opus 65/3 pro varhany PROSINEC

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané,

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané, ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ pro Ostrou a Šnepov Z obsahu: Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novela zákona o bioodpadu Kalendář 201 5 Seznam lékařů v Lysé n.l. Poplatky za odpad na rok 201 5 Výběrové

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2006 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Slovo starosty 1.2. Sdělení OÚ 1.3. Poplatek za odvoz popelnic 1.4. Poplatek ze psů

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013 Rada města Bochov 46/2013 ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 9.12.2013 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. J. Ruth, p. O. Veselý Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p L. Chalupný

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově.

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově. Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 21.7.2016 Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne v hod. na OÚ

Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne v hod. na OÚ Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne 23.12.2014 v 18.00 hod. na OÚ Přítomni: p. Plevač, Matýzka, Krejčí, Dufek, Smejkal, Steiner, Pochop, Mašek, Dufková Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku.

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku. Zápis z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 8. 12. 2004 v 17.00 hod v Kulturním středisku. Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, L. Sušická, M. Kindlová, J. Koutecký Omluveni:

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne Přítomni: Nepřítomni: Program: K bodu1 Zastupitelé závěr kontroly schvalují 6 pro, 0 proti K bodu 2

Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne Přítomni: Nepřítomni: Program: K bodu1 Zastupitelé závěr kontroly schvalují 6 pro, 0 proti K bodu 2 Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne 15.6.2012 Přítomni: Kovanda, Habětín, Mudra, Hurtová, Mudrová, Čamrová Nepřítomni: Jansa - omluven Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ

ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Datum: 16.12.2008 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Přítomni: Jaroslava Straková, Hana Veselá, Oldřich Konečný, Jaroslav Strnad, Karel Flek (od bodu 7), Ing. Jaroslava Fialová (od bodu 13),

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne v 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne v 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 11.5.2011 v 18:00 hod. Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. Program zasedání: 1. Uvítání členů zastupitelstva

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 5. 10. 20155 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více