Prosinec 2008 vydává město Mirotice distribuce zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosinec 2008 vydává město Mirotice distribuce zdarma"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, vstupujeme do závěrečného měsíce roku 2008 a je čas vhodný ke zhodnocení naší společné práce během tohoto roku. V minulém čísle Zpravodaje jsem provedl hodnocení plnění volebního programu a je na čtenáři, aby posoudil, zda toto hodnocení odpovídalo skutečnosti. V současné době je zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2009, který doporučil ke schválení finanční výbor RM a ZM. Můžete se s ním seznámit na úřední desce města i na internetových stránkách a je plánován vyrovnaný v příjmech i výdajích. Projednání rozpočtu, popř. jeho schválení po zapracování připomínek, je na programu jednání ZM. To se uskuteční ve středu 17. prosince 2008 a jste na ně všichni zváni. Jednou z věcí, která se nám zatím nedaří, je získání finančních prostředků z EU. Již na druhou výzvu jsme podali znovu žádosti na opravu komunikací v místních částech a opravu školy (viz předcházející čísla Zpravodaje ) a opět jsme neuspěli. Vzhledem k ohlasům v tisku a ostatních mediích k vyhodnocování těchto žádostí se jeví, že způsob hodnocení žádostí a výběr žadatelů podpory je neprůhledný, protože bodová vyhodnocení žádostí nebyla zatím zveřejněna. Z tohoto důvodu jsme se připojili k výzvě, která bude postoupena ombudsmanovi a kde je požadavek k překontrolování podmínek rozdělení 49. zasedání RM Rada schválila: -pronájem rybníků Lahotky a Vaňatovského MO ČRS Mirotice -prodloužení pronájmu Nového rybníka v k.ú. Mirotice MO ČRS Mirotice -poskytnutí č.parc o výměře 8 m2 v k.ú. Lučkovice firmě E.ON pro ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Prosinec 2008 vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: dotací.. V minulém týdnu ukončil Finanční úřad v Písku kontrolu využití dotace na výstavbu technické infrastruktury v ulici Ke Struhám. Jak jsem již dříve uvedl, realizace této akce, kdy Mirotice obdržely 3,8 mil. Kč, měla být dokončena v roce 2003 a vyhodnocení v roce Patrně opomenutím toto nebylo tehdy provedeno a nyní městu hrozí vrácení dotace a pokuta. Takže celková částka 6 mil. Kč, kterou bychom měli zaplatit do konce prosince, je zvláštním vánočním dárkem. Jediné, co můžeme nyní udělat, je požádat Ministerstvo financí ČR o prominutí pokuty a posečkání s platbou, protože v současné době město nedisponuje takovou částkou. Další nepříjemnou skutečností, která z tohoto stavu plyne, je, že dokud se tento problém nevyřeší, nemůže město žádat o dotace. Poněkud lepší zprávou je, že závěrečné vyhodnocení plynofikace Mirotic, kdy nám také hrozilo vrácení dotace pro malý počet přípojek, dopadlo pro město dobře. Nakonec se díky plynofikaci školy podařilo dosáhnout požadovaného emisního efektu a tím splnit podmínky pro udržení dotace. Minulý týden skončily pracovní smlouvy pracovníkům, které město zaměstnávalo na veřejně prospěšné práce. Jejich mzdy byly hrazeny z dotací EU, které získal Svazek obcí regionu Písecka. Tuto akci bych hodnotil kladně, protože se podařilo udržovat vzhled města a jeho I N F O R M A C E Z R A D Y výstavbu trafostanice -pronájem nemovitosti čp. 44 v Radobytcích firmě HEŠR, s.r.o., a pronájem části budovy čp. 36 v Radobytcích p. Vl. Fučíkovi, projednala: -možnosti zvýšení kapacity žáků v MŠ, zřízením další třídy. K tomuto postupu částí bez velkých finančních prostředků z našeho rozpočtu. Jediným, ale velkým problémem byla poruchovost sekaček a jejich dlouhá doba oprav. Z tohoto důvodu vznikala řada zpoždění prací, což vedlo k opodstatněné nespokojenosti občanů. Tito pracovníci prováděli však i některé náročnější práce (např. pokládky dlažby, nátěry), které bychom jinak museli zaplatit specializovaným firmám, a proto jim vyslovuji dík. Závěrem mi dovolte, abych s blížícími se Vánocemi popřál všem občanům Mirotic a jejich částí šťastné a spokojené prožití nejkrásnějších svátků roku, úspěšný vstup do roku 2009 a v novém roce hodně osobního štěstí a hlavně pevné zdraví. M. Brunclík by bylo třeba přesunout I. třídu a školní družinu zpět do budovy ZŠ a bude třeba zjistit, za jakých podmínek z hlediska hygienických předpisů by bylo možno toto uskutečnit. -žádost o pronájem nevyužitých prostor u hřbitova za účelem zřízení posilovny. Záměr pronájmu bude vyvěšen. Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 -informaci E.Onu ve věci úpravy vedení a kabelizace sítě NN v obci Lučkovice. Bude odstraněno vzdušné vedení, ale je třeba pořídit nové sloupy veřejného osvětlení. -poškození kabelu veřejného osvětlení v ulici Ke Struhám. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo závadu lokalizovat, bude nutno objednat odbornou firmu, vzala na vědomí: -informaci starosty o probíhající kontrole Finančního úřadu v Písku. Důvodem kontroly je opožděné vyhodnocení dotace TI v lokalitě Za Truhlárnou, které mělo být provedeno v roce žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 619/13 v k.ú. Radobytce. Žádost bude postoupena jednání ZM -žádost o byt paní Havlíčkové -informaci o postupu zřízení směrníků Rakovické Chalupy Osada čítá jen několik chalup. Leží na severovýchod od Mirotic, asi 1,5 km vzdušnou čarou, při silnici na Zvíkov. U ohradní zdi jedné z chalup při hlavní komunikaci je malá kaplička. Současnost: Když se 10. srpna r císařovně Marii, manželce Napoleona, mělo narodit první dítě, celá Paříž, dokonce celá Francie čekala s napětím na tuto událost. Do versailleského paláce přicházeli knížata a generálové, hraběnky a dvorní dámy, které byly připraveny sloužit matce i dítěti. Byly přichystány dvě postýlky : jedna modrá, když se narodí chlapec, druhá růžová, kdyby přišlo na svět děvčátko. Paříž darovala kolébku, která byla z čistého zlata a slonové kosti. Výbavička stále pro malé dítě franků. Po dlouhém čekání, které trvalo celý den, oznámili Napoleonovi, že se narodil chlapec. Bude mít nástupce trůnu. Rozradostněný císař poručil vypálit na oslavy 101 vojenskou salvu. Obyvatelé Paříže se shromáždili na náměstí a silnými výkřiky provolávali slávu. Dítě dostalo později jméno Napoleon II. A přece toto dítě, jak čteme v dějinách, nebylo šťastné. Napoleon, jeho otec, za několik let prohrál válku, byl zbaven trůnu a dokonce vyhnán ze ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Památník M. Alše -informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení místa administrativního pracovníka na dobu zástupu za mateřskou dovolenou. 50. zasedání RM Rada schválila : -pronájem nebytových prostor na hřbitově za účelem zřízení posilovny -výzvu k objektivnímu vyhodnocení žádostí o dotace z EU -výpověď z bytu pro neplacení nájemného -znění smlouvy na vánoční koncert -podmínky úpravy pronájmu budovy bývalé školy v Radobytcích -předání bytu v čp. 75 a jeho přidělení novému nájemníkovi -provedení stavebních úprav v ZŠ a MŠ pro rozšíření jejich kapacity, Představujeme : Rakovické Chalupy a Stráž V obci je jeden trvale hlášený obyvatel. Stráž Malá osada ležící asi 3 km vzdušnou čarou směrem na západ. V minulosti plnila spolu se Strážovicemi úlohu strážního bodu, místa, kde se zapalovaly strážní ohně. Historie osady Stráž souvisí s dějinami Příprava na Vánoce - vánoční úvaha země. A jeho nástupce, Napoleon II., zemřel v 21 létech svého života. Lidstvo za celé své trvání mělo více vynikajících mužů a žen. Ať už to byl Kolumbus, který v r objevil Ameriku, nebo takový Amundsen, který poprvé stanul na Jižním pólu, další Scott, který svou odvahu zaplatil svým životem. Jsou známa jména horolezců, známa jména všech různých objevitelů, mnozí z těch, kteří objevili zákony přírody, ať už to byl Newton, Pasteur, Einstein a celá řada dalších. Ve svém životě byli pokládáni za blázny, avšak budoucnost jim dala za pravdu. Dnes jsou to kosmonauti, kteří pronikli do dálav vesmíru. Dějiny mají různé politiky, státníky, vojevůdce a tak se ptáme, jaké místo mezi těmito velkými postavami zaujímá ten, jehož narozeniny si o svátcích vánočních připomínáme. Kristus neprobádal mnohé země. Prožil celý svůj život v malé zemi u Středozemního moře, prošel pěšky několik set kilometrů, poznal několik měst a vesnic, jak je známe z Písma sv., nenapsal ani jeden jediný řádek, nevyhrál ani jednu projednala : -návrh rozpočtu na rok 2009 doporučený finančním výborem, rozpočet bude vyvěšen, projednán na zasedání ZM a navržen ke schválení, -změnu vyhlášky o odpadech, byla navržena k projednání na zasedání ZM, -problematiku předání ČOV a kanalizace v ulici Ke Struhám a případné předání VAKu -žádost p. Leitnera o odkup dřeva na Bahnici, bude rozhodnuto až po upřesnění žádosti, vzala na vědomí : -informaci starosty o výsledku kontroly FÚ v Písku. Důvodem kontroly bylo opožděné vyhodnocení dotace TI v lokalitě Za Truhlárnou, které mělo být provedeno v roce Městu bylo FÚ vyměřeno vrácení dotace 3 mil. Kč a další 3 mil. Kč jako penále. sousední vesnice Strážovice. Na pomníku obětem první světové války je nápis : Na památku své manželce - synům Františku a Josefu padlým ve světové válce věnují Josef a Marie Čarkovi. Současnost: V současné době žije v obci trvale pět lidí. jedinou bitvu, nikdy neměl ve svých rukou meč a přece : nenapsal jedinou řádku, ale o něm jsou napsány knihy ve všech jazycích, které jsou čteny s největším zájmem Jeho velikost spočívá v tom, jak při jeho narození zpívali andělé : Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle, nebo jak tuto radost vyjadřuje nejznámější vánoční píseň: Narodil se Kristus Pán, nám, nám narodil se Jestli je to pravda, to znamená, že Kristus žije v tvém srdci, pak si musíš uvědomit, že nemůžeš z chrámu odejít, abys byl stejný, jako jsi přišel. Nejprve učiň jeho oči svýma očima, jeho uši svýma ušima, jeho ústa svými ústy, jeho ruce svýma rukama, jeho úsměv svým úsměvem a jeho pozdrav svým pozdravem. Takové svátky přeji všem, takové svátky chceme prožívat. Váš služebník P. Jan Krejsa 2 PROSINEC 2008

3 Kapitulace německé armády ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC 29. duben 1945: Pamětníci náletu vyprávějí Část 10: Vzpomíná Alois Mařík a rodina Márova V roce května byla vyhlášena revoluce v Praze, kde začal boj o Prahu. Sovětská armáda již postupovala na Berlín. Rovněž i Spojenecké armády, to už se každým dnem čekala kapitulace německé armády a tím i konec války. V noci na 11. května 1945 přijel do Čimelic sovětský generál, sám maršál Malinovský a došlo k novému jednání o kapitulaci s generálem Pücklerem za přítomnosti amerického generála, nejprve v Díkově mlýně čp. 85 v Čimelicích a když nedošlo k dohodě o odevzdání zbraní, jednalo se dále v hostinci Na Knížecí. Už se zdálo s jistotou, že dojde k boji, a proto se obyvatelé krajních domků v Čimelicích zděšeně stěhovali, i když Ráda bych reagovala na článek v minulém čísle Zpravodaje, který se týkal mateřské školy. Uvedené informace byly vytrženy z kontextu a nezakládaly se na pravdě. Poněkud nešťastné vystoupení pí. Schacherlové na schůzi zastupitelstva města nebylo totiž myšleno jako stížnost na MŠ, ale mělo upozornit na problémy, které mateřská škola v současné době má. Nakonec o tom, že po hygienické stránce je v MŠ vše v pořádku, se mohli přesvědčit i zastupitelé města, kteří školku navštívili. Našimi skutečnými problémy nejsou "baterie a kašpárek", ale především zastaralé a již naprosto nevyhovující topení akumulačními kamny, vybavení tříd, so- se Američané dívali na situaci optimisticky, skoro humorně. Teprve večer při dalším jednání ve vile paní Peškové čp. 165 podepsal Pückler, když viděl beznadějnou situaci, naprostou kapitulaci. Po celou noc pak ve svém bytě pálil spisy a psal. K ránu pak dal přemístit na půdu matrace a polštáře nájemníkům domu. Po vstříknutí morfiových injekcí zastřelil svoji tlumočnici, vdovu po důstojníkovi, její malou dceru a pak sebe. Jeho příkladu následovalo několik příslušníků jeho štábu. To bylo ráno 12. května v sobotu. Jejich mrtvoly byly zahrabány nejprve za domem č. 99, ale následujícího dne bylo všech 8 mrtvol převezeno na čimelický hřbitov a za márnicí pohřbeno. Sebevražda velitele, za kterou pak následovalo mnoho dalších sebevražd, Mateřská škola ciálů a zahrady MŠ, také již značně zastaralé. Takovýchto problémů má naše mateřská škola mnohem víc - zatím máme od Oprava vnitřního zařízení vodojemu Akce realizované obcí v průběhu roku můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Na ty, které probíhají za plné pozornosti občanů, a na ty, které jsou zrealizovány, aniž by je občané příliš vnímali. Ty viditelné jsou jakousi vizitkou, která říká, vedení obce se stará. Ty druhé někdy takto vnímány nejsou, ale jsou mnohdy pro obec důležitější. Do této skupiny patří i letošní generální oprava vodojemu. Při této došlo k úplné výměně stávajícího vnitřního vybavení, které bylo silně zkorodované a téměř za hranicí své životnosti. Mnohé spoje rozvodného potrubí byly v takovém stavu, že stačila drobná změna tlaku a porucha byla na světě. Zachování bezproblémového provozu vodojemu je v životním zájmu města. Případné vyřazení by bylo pro město katastrofou. Proto bylo přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci včetně dokonalejšího dávkování chlóru - která stála ,-Kč. Realizaci takovéto finančně náročné opravy nám umožnila získaná dotace od Jihočeského kraje ve výši ,- Kč. Prostřednictvím našeho Zpravodaje chci upozornit na akci, která není sice vidět, ale podstatně ovlivňuje život celého města. Dnes jsme již téměř zapomněli na dobu před několika desetiletími, kdy pravidelně tekoucí voda z vodovodního kohoutku ve výše položených bytech byla nesplnitelným snem. V současnosti je situace vyřešena. Město nemá se zásobo- jelikož i valící se oddíly maršála Malinovského po silnici od Orlíka rychle zlikvidovaly všechen odpor Němců. Tito se v beznadějné situaci snažili zničit co nejvíce materiálu všeho druhu, vozidla, munici, pojízdné dílny, ambulance, výzbroj a výstroj a velké množství různého materiálu. Po kapitulaci nastává jen zvolna uklidnění celého kraje, občas proskakují zprávy o potulných Němcích, kteří jsou po dlouhou dobu přiváděni z lesů. V těchto neklidných dnech, kdy byla obava z nového boje, projeli 12. května 1945 Miroticemi první sovětští vojáci armády maršála Malinovského, srdečně za velkého jásotu byli pozdravováni a tím skončila druhá světová válka u nás. rady města přislíbeny peníze na opravu chodníků. Vedoucí učitelka MŠ Jana Marešová váním problémy - vody je dostatek. Ke zkvalitnění zásobování přispěje i provedená oprava vodojemu. Přesto, že město má v současné době pitné vody dostatek, bylo při rekonstrukci pamatováno i na případné další posílení. Zařízení vodojemu bylo upraveno na možnost napojení na uvažovaný vodovodní řad z Římova. Tím jsou do budoucna vytvořeny podmínky, aby město nebylo při svém rozvoji limitováno dodávkou pitné vody. Stav ve vodojemu před a po rekonstrukci je zaznamenán na fotografiích, které jsou vyvěšeny na úřední desce MěÚ. PROSINEC F. Hřebejk

4 Město Mirotice se obrací na všechny občany se žádostí o spolupráci. Neuplynuly ani tři roky od pojmenovávání ulic a město stojí před stejným problémem, ale podstatně menšího rozsahu. Jaké jméno dát dvěma novým ulicím. Tento poměrně náročný, ale příjemný úkol je důsledkem dynamického rozvoje v oblasti výstavby nových rodinných domů. Od roku 2000 město připravilo k výstavbě rodinných domů 42 parcel. Jaký je dnešní stav v novém stavebním obvodě? Z původních 22 parcel, které byly zakoupeny v roce 2000, jsou všechny prodány. Výstavba rodinných domů je v různé fázi. 10 domů je již zkolaudováno, na některých parcelách probíhá výstavba, jen několik málo ještě zeje prázdnotou. V druhé etapě z roku 2004 byl zakoupen pozemek jen pro 4 parcely. Tyto jsou ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Označení nových ulic prodány a i na nich probíhá intenzivní výstavba. V třetí etapě byl v roce 2007 zakoupen pozemek, na kterém bylo rozměřeno 16 parcel. Z těchto je již prodáno 6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vznikl v úvodu uvedený požadavek. Pojmenovat dvě nově vznikající ulice. Proto se obracíme na širokou veřejnost se žádostí o spolupráci při výběru jejich názvů. Je asi vhodné navrhnout taková jména, která by nebyla poplatná jen současné době a režimu. Název by měl přetrvat celá desetiletí, ne-li století. Přiklonit se k americkému systému asi není také to pravé ořechové. U nás bychom měli vycházet z místních tradic. Volit tedy název, který něco říká, připomíná a může být pro místní i jistým lokalizačním vodítkem. Neměli bychom zapomínat ani na naše slavné rodáky. Dále je docela důležité, aby název byl co nejkratší. Nemusíme zdůrazňovat jeho praktičnost. Pokud by se podařilo nalézt jednoslovný název bylo by to nejlepší řešení. O které ulice se jedná: Na novém stavební obvodě se hledá název pro ulici kolmo navazující na ulici Ke Struhám. Dále pak pro nově připravovanou, která začíná mezi domy pana Ing. L. Trejly a S. Valtra, a půjde západním směrem. Na přiloženém snímku jsou předmětné ulice označeny písmeny a a b. Termín pro podání návrhu je do Návrh může být zdůvodněn, ale do výběru bude přijat i ten, který nebude nijak komentován. Přijat bude i anonym. Své návrhy můžete zaslat MěÚ Vám nejpohodlnějším způsobem, písemně, osobně, tel , K článku o třídění Není všechno dáno, jak je psáno Předem se čtenářům omlouvám za to, že toto stanovisko nemohlo být publikováno zároveň s článkem, na který reaguje. Toto bylo způsobeno mým časovým zaneprázdněním. V článku v minulém Zpravodaji nazvaném V třídění a recyklaci plastů je Česká republika první v Evropě - navazuje autorka víceméně na články uveřejňované v některých minulých číslech Zpravodaje města Mirotice k tomuto tématu z trochu jiného pohledu. Má pravdu předsedo - dala by se použít známá fráze z filmu Vesničko má středisková, kdyby zde nebylo uvedeno několik drobných nepřesností, které byly na zasedání rady města posouzeny jako v negativním smyslu zkreslující skutečnosti v oblasti likvidace odpadů. Jedna z nepřesností je v tom, že v roce 2007 bylo na objednávku školy získáno 6 kontejnerů. Skutečností je to, že ZŠ projednala se společností EKO-KOM požadavek na dva kontejnery, a to na plast a papír. V této souvislosti je nutné podotknout, že škola musela požadavek na získání potřebných nádob řešit prostřednictvím města, protože jedině to je smluvním partnerem EKO-KOMu. Všechny zbývající kontejnery, které dnes slouží široké veřejnosti ( celkem 24) byly získány na základě požadavku města, ať již formou smluvního vztahu se společností EKO-KOM, nebo z peněz města. Spolupráce se společností EKO- KOM se při pořizování nádob na sběr vyplácí. Díky tomu jsme 13 nádob získali bezplatně. Kolik tímto město ušetřilo, si může každý spočítat. Jeden kontejner stojí cca 5.500,-Kč. Snad jen na doplnění: Důvod, proč nebyl pořízen současný počet nádob jednorázově, je prostý. Při zavádění nádobového způsobu sběru nelze zcela přesně odhadnout jejich potřebnost. Zvolené postupné nakupování umožnilo pořízení nezbytného počtu a jejich nejefektivnější rozmístění. Pokračování na str. 7 4 PROSINEC 2008

5 Pokračování ze str. 5 Přesto není současný stav ideální. Dále bude řešen a vylepšován. V souvislosti s výsledky soutěže však město nebude postupovat ve smyslu pozitivního ovlivňování našeho pořadí tím, že by ve snaze získat do hodnocení další body toto řešilo na úkor ekonomiky, a aniž by to mělo skutečně pozitivní dopad na ochranu životního prostředí. Takové možnosti svým způsobem pravidla soutěže dávají. Stávající způsob výkupu papíru a dalších komodit zatím ponechává město v současném stavu, i když se toto negativně odrazí ve výsledcích zmiňované soutěže. Samotnou soutěž je nutno hodnotit z pohledu skutečného dopadu na oblast likvidace odpadů. Dojde-li na základě v této soutěži uvedených výsledků k pozitivnímu ovlivnění přístupu občanů ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC ke snižování množství odpadu likvidovaného prostřednictvím popelnic, pak není podstatné, na kterém místě se umístíme, ale že tato forma přinesla pozitiva. Jinak je velice dobré znát porovnání v rámci kraje a obcí. Takový údaj může odhalit slabé místo našeho způsobu sběru a přispět k jeho řešení. I informaci uvedenou v odstavci rozebírajícím poskytování evidenčních údajů je nutné trochu upřesnit. Není zcela jasné, zda se tato vztahuje jen k roku 2007, nebo i na současnost. Ať by to bylo ale tak, nebo tak, je informace zavádějící. Někdo by ji mohl pochopit jako ve finále, znehodnocení celého přístupu občanů k separaci odpadů ze strany úřadu. Takovéto případné pochopení musíme zcela kategoricky odmítnout. V roce 2007 byl nádobový sběr skutečně uváděn jen u plastů. U skla je toto možné až od posledního čtvrtletí tohoto roku z důvodu, že nainstalované nádoby v průběhu roku byly po prvním naplnění vyvezeny až v jeho poslední dekádě. Papír a kovy nebyly, a zatím nebudou, separovány jiným způsobem, než jaký je dosud. Tyto jsou zatím vykupovány ve sběrném místě. V roce 2008 je způsob separace vykazován opět v souladu se skutečností. To znamená, že jen u plastu a skla má v příslušném výkaze kolonka - nádobový a sběr uvedeno ano. Jinak celou produkci vykazovat město nemůže. V případě, že by byla veškerá produkce separovaného odpadu vykazována jako nádobový sběr, jednalo by se o podvod. František Hřebejk, tajemník MěÚ Sobota se stala svátkem všech sportovně založených nadšenců. V čimelické tělocvičně se konal 2. ročník MIROTICKÉHO ŽELEZŇÁKA v sedmiboji dvojic. Téměř na den přesně sešla se zde mirotická sportovní elita doplněná účastníky z různých končin země, aby svedla bitvu o putovní pohár starosty města. A nutno říct, že srdce sportovních fanoušků poskakovala radostí. V sedmi disciplínách Železňáka bylo k vidění množství lítých bojů a skvostných sportovních výkonů, samozřejmě pod dohledem rozhodčích a hlavně v duchu fair play. O body a co nejlepší umístění bojovalo třináct dvojic ve stolním tenise, volejbalu, nohejbalu a tenise, následovaly hody na koš a branku, celý program ukončily penalty. Myslí-li si někdo, že při poslední disciplíně bylo už o vítězích a poražených rozhodnuto, pravý opak je pravdou. Stejně jako vloni, právě poslední kopnutí do míče pořádně zamíchalo průběžným pořadím. Na medailové pozice si dělalo nárok hned několik favorizovaných dvojic, především pak obhájci loňského prvenství, tým Kaprů. Jelikož Kapři nejsou tak úplně místní, na paty jim chtěli šlapat Miroťáci, s přáním vrátit putovní pohár, minimálně na rok, do města. Souboje byly často vyhecované, soupeři si nedarovali ani bod zadarmo. Kvalitu bylo možné vidět u dvojic Kachen, Papáta a v neposlední řadě i loňských vícemistrů Padesátníků. Příjemně překvapily dvojice,jejichž účast byla premiérová. Suchohřeb po celou dobu atakoval nejvyšší příčky a Kachny oklovaly Kaprům ploutve splnil tak roli černého koně soutěže. Účastníci se museli rovněž obávat vyrovnaných výkonů Píseckých Postřehů a Pohodářů. Nejlepší však může být jen jeden. Na piedestal s označením 1 letos vystoupila dvojice Kachny u.n. 66. Ač pro mnohé to bylo velkým překvapením, zcela zaslouženě převzala z rukou starosty Mgr. Milana Brunclíka putovní pohár Mirotického železňáka. Stejně ale nakonec zvítězili všichni. Každý svojí účastí v sobě probudil sportovního ducha a přispěl tak k bezva prožité sobotě s kamarády. Zvláštní poděkování patří Marušce Vlachové a Didi Procházkové, které měly na starost občerstvovací stanici, také rozhodčím za bezproblémovou organizaci a všem sponzorům, kteří se zasloužili o ceny i pro tu poslední dvojici. Ceremoniál vyhlášení vítězů a slavností večírek účastníků se konal za účasti starosty města v restauraci U Alše, stejně jako minulý rok Kachny byly řádně vypečené, letošní šunky p. Čadek správně vyudil. A mimochodem, pivo díky tajným mecenášům teklo zadarmo. Tak ahoj za rok a na jaře nezapomeňte! Triatlon trochu jinak! PF 72 PROSINEC

6 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Z DÍLNIČKY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY Karolína Zemanová - 7. třída Kateřina Štaffová - 1. třída 8 PROSINEC 2008

7 ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Zveme Vás i s Vašimi ratolestmi na setkání s MIKULÁŠEM, čerty a andělem V pátek od 17:00 hod. v RESTAURACI U ALŠE Zajištěna reprodukovaná hudba pro děti a sladké pohoštění zdarma. PROSINEC

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) ADVENTVNÍ ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU Vystoupení žáků ZŠ Mirotice pod vedením : Mgr. Jany Trázníkové, Mgr. Heleny Hálové, Mgr. Evy Pivoňkové a Ing. Johany Hřebejkové ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ... V měsíci prosinci se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: František Vacek, Radobytce Božena Tymrová, Mirotice Zdeňka Hřebejková, Mirotice Marie Říhová, Lučkovice Milada Strouhalová, Mirotice Irena Catargiová, Mirotice Anežka Vaňáčová, Lučkovice Jarmila Kafková, Mirotice, Jaroslav Kálal, Mirotice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice sokolovna ZIMNÍ MIROTICEKÉ SETKÁNÍ Anděl Mirotického setkání kostel sv. Jiljí VÁNOČNÍ KONCERT Ondřej Socha - tenor Martin Havelík - violoncello Drahoslav Gric - varhany sokolovna TURNAJ V LÍNÉM TENISU Restaurace U Alše - Mirotice, náměstí přijme servírku/ číšníka info: v restauraci nebo na tel. : Fingované loupežné přepadení V pátek dne kolem 21:30 hod. v Miroticích ve Stroupežnického ulici dva neznámí pachatelé fyzicky napadli pěstmi do obličeje poškozeného M. Š., následně mu měli vysvléknout kabát, odcizit mobilní telefon, peněženku a doklady. Po napadení se poškozený dal na útěk a u nejbližšího telefonního automatu zavolal linku 158. V dané věci bylo prováděno šetření a bylo zjištěno policisty z Čimelic, že si celou událost jmenovaný vymyslel z důvodu podnapilosti. ČERNÁ KRONIKA MIROTIC Řídil bez řidičského oprávnění V pondělí dne kolem 17:00 hod. řídil podezřelý M.A. vozidlo Ford Fiesta ve směru Smetanova Lhota Mirotice. Řidič byl zkontrolován hlídkou Policie ČR Čimelice a bylo zjištěno, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona. Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu dle 180/d trestního zákona. Daleko nedojel řízení vozidla pod vlivem alkoholu V pondělí dne kolem 21:30 hod. řídil podezřelý M. Z. motorové vozidlo Peugeot J5 v obci Mirotice ve směru na Radobytce, kde byl kontrolován hlídkou Policie ČR Čimelice, která provedla orientační dechovou zkoušku na alkohol. Bylo zjištěno, že naměřená hodnota činila 1,02 promile alkoholu. Řidič je podezřelý z trestného činu dle 201/1 trestního zákona. Pes zardousil 5 slepic V úterý dne v době od 13:30 do 16:00 hod. v Miroticích volně pobíhající pes, hnědé až rezavé barvy, středního vzrůstu, odtáhl a zardousil 5 slepic v hodnotě 700,- Kč. Majitel psa je podezřelý z porušení obecní vyhlášky o volném pobíhání psů. Vloupání do vozidla Někdy v době od středy :00 hod. do čtvrtka :00 hod. došlo k vloupání do vozidla Alfa Romeo zadním oknem. Neznámý pachatel odcizil autorádio v hodnotě 15000,- Kč. Svědci této události se mohou obrátit na linku 158 nebo přímo na Policii ČR Čimelice tel: (Didi) ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC, vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenční číslo MK ČR E Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 15. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle.

9 ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC PROSINEC

10 ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Město Mirotice srdečně zve na Vánoční koncert V pátek 19. prosince od hodin vystoupí v kostele sv. Jiljí Ondřej Socha - tenor, Martin Havelík - violoncello a Drahoslav Gric - varhany Program koncertu u příležitosti 250 let od narození Benedikta Emanuela Žáka, českého pěvce. V roce 2008 uplyne 250 let od narození Benedikta Emanuela Žáka, českého pěvce, hobojisty a skladatele. Benedikt Žák se narodil 7.února 1758 v Miroticích a zemřel 11.prosince 1826 v Mnichově. Byl synem učitele, u něhož získal základy všeobecného a hudebního vzdělání. Jako vynikající hudební talent koncertoval již v chlapeckých letech na hoboj, klavír a varhany. V Praze byl žákem Antonína Laubeho, skladatele a ředitele kůru sv.víta. Jako chovanec semináře sv.pankráce ve Vídni vystudoval filosofii a lékařství, dále se však neustále zdokonaloval v hudbě. Vystřídal několik angažmá, až se stal jedním ze nejvyhledávanějších pěvců Vídně. Roku 1796 byl jmenován sólistou opery v Mnichově. Navázal zde přátelství s bratry Haydenovými a hlavně s W.A.Mozartem, který mu věnoval úlohu Tamina v opeře Kouzelná flétna. Benedikt Žák byl ve své době vysoce ceněným skladatelem, je autorem mnoha oper, singspielů a chrámových skladeb, ale velká část tvorby se bohužel ztratila. Benedikt Emanuel Žák byl jedním z nejvýznamnějších českých hudebníků přelomu 18.a 19.století, který však neprávem upadl takřka v zapomnění. Johann Sebastian Bach: Fantazie a fuga g moll BWV 542 Antonín Dvořák: Biblické písně 4. Hospodin jest můj pastýř 8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou 10. Zpívejte Hospodinu píseň novou J.S.Bach-Ch.Gounod: Prelude Ave Maria pro violoncello a varhany (upr.) Georg Friedrich Händel: Every Valley a Thon shalt dash them z oratoria Mesiáš Antonín Dvořák: Klid lesa pro violoncello a varhany (upr.) Johann Sebastian Bach: Deposuit potentes Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum Georg Friedrich Händel: Largo z Xerxes Franz Schubert: Ave Maria Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra Wenn wir in hoechsten Noeten sein BWV 641 Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta č.3 A dur, opus 65/3 pro varhany PROSINEC

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Č. 24. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009

Č. 24. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009 Č. 24 Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ověřovatel: Václav Vopařil, Pavel Krejsa, Stanislava Večeřová, Stanislav Krumpl, Pavla

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou Zápis,usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípova konaného dne 29.03.2011 v 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno podle 92, v souladu s 93

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více