Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America"

Transkript

1 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse Widnau / Switzerland Tel. +41 / Fax +41 / Asia Microlife Corporation. 9F, 431, RuiGang Road, NeiHu Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C. Tel Fax North / Central / South America Microlife USA, Inc Gulf to Bay Blvd., 2nd Floor Ste A Clearwater, FL / USA Tel Fax Microlife BP A6 PC EN 1 RU 10 BG 20 RO 30 CZ 38 SK 46 SL 54 SR 62 HU 70 HR 78 IB BP A6 PC E-V

2 Microlife BP A6 PC Guarantee Card BP A6 PC Jméno kupujícího / Meno zákazníka / Ime in priimek kupca / Ime i prezime kupca / Vásárló neve / Ime i prezime kupca Sorozatszám / Serijski broj Dátum kúpy / Datum nakupa / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Datum kupovine A

3 Microlife BP A6 PC 1 Tlaítko START/STOP 2 Displej 3 Zásuvka manžety 4 Zásuvka napájení 5 Prostor na baterie 6 Manžeta 7 Konektor manžety 8 Tlaítko AFIB/MAM 9 Pepína uživatele AT Tlaítko asu AK Tlaítko M (Pam) AL Tlaítko «-» dozadu AM Tlaítko «+» dopedu AN Pepína zámku AO USB Port Displej AP Datum/as AQ Systolická hodnota AR Diastolická hodnota AS Frekvence tepu BT Zobrazení baterií BK Displej s barevným podsvícením BL Uložená hodnota BM Indikátor pulzu BN Indikátor manžety BO Indikátor atriální fibrilace (AFIB) BP Režim AFIB/MAM BQ Indikátor pohybu paže BR Indikátor uživatele BS Doba intervalu MAM Ped použitím tohoto výrobku si peliv pette návod. Vážený zákazníku, Váš nový pístroj na mení krevního tlaku Microlife je spolehlivým lékaským nástrojem pro odbr hodnot z horní konetiny. Umož- uje snadné použití, zajištny jsou pesné výsledky a velmi se doporuuje pro sledování krevního tlaku osob ve Vaší domácnosti. Tento pístroj byl vyvinut ve spolupráci s lékai a klinické testy potvrzují velmi vysokou pesnost mení.* Microlife s detekcí AFIB je svtovým lídrem mezi technologiemi mení tlaku s vasným odhalením atriální fibrilace (AFIB) a hypertenze. Toto jsou dva nejvíce rizikové faktory vzniku mrtvice nebo srdeního onemocnní v budoucnosti. Je dležité AFIB a hypertenzi odhalit v raném stádiu, i když nemusíte pociovat žádné píznaky. Adekvátní léba mže snížit riziko výskytu tchto onemocnní. Z tohoto dvodu se v pípad, že Váš pístroj v prbhu mení krevního tlaku signalizuje AFIB, doporuuje návštva lékae. Algoritmus AFIB od spolenosti Microlife byl klinicky zkoumaný mnoha popedními výzkumníky a prokázalo se, že pístroj odhalí pacienty s AFIB s % jistotou. 1,2 Prostudujte prosím tyto pokyny peliv tak, abyste porozumli všem funkcím a informacím týkajícím se bezpenosti. Chceme, abyste byli se svým výrobkem Microlife spokojeni. Máte-li jakékoliv otázky, problémy nebo chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte prosím místní zákaznický servis Microlife. Váš prodejce nebo lékárna Vám dají adresu prodejce Microlife ve Vaší zemi. Alternativn mžete navštívit webové stránky kde naleznete mnoho cenných informací o našich výrobcích. Bute zdrávi Microlife AG! * V tomto pístroji je použitá stejná technologie jako v ocenném pístroji «BP 3BTO-A», model testovaný podle protokolu Britské spolenosti pro hypertenzi (BHS). 1 Stergiou GS, Karpettas N, Protogerou A, Nasothimiou EG, & Kyriakidis M. Diagnostic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrillation. J Hum Hyperten 2009; Wiesel J, Fitzig L, Herschman Y, & Messineo FC Detection of Atrial Fibrillation Using a Modified Microlife Blood Pressure Monitor. Am J Hypertens 2009; CZ Ureno pro kontakt typu BF s ástmi lidského tla. 38

4 Obsah 1. Dležitá fakta o krevním tlaku a samomení Jak vyhodnotit svj krevní tlak? 2. Dležité fakta o atriální fibrilaci (AFIB) Co je to atriální fibrilace (AFIB)? Jak ovlivuje AFIB mojí rodinu anebo m? Detekce AFIB od Microlife poskytuje pohodlný zpsob monitorování AFIB (jen v režimu AFIB/MAM) Rizikové faktory, které mžete kontrolovat 3. První použití pístroje Vložení baterií Nastavení data a asu Vyberte správnou manžetu Výbr uživatele Výbr režimu mení: standardní režim nebo režim AFIB/MAM Režim AFIB/MAM (drazn doporuujeme) 4. Mení krevního tlaku pomocí tohoto pístroje Jak namenou hodnotu neuložit 5. Objevil se indikátor vasné atriální fibrilace (jen v režimu AFIB/MAM) 6. Zobrazení svtelné signalizace na displeji 7. Funkce pipojení k PC Instalace a penos dat 8. Pam Prohlížení uložených hodnot Plná pam Vymazat všechny hodnoty 9. Indikátor baterií a výmna baterií Tém vybité baterie Vybité baterie výmna Jaké baterie a jaký postup? Používání dobíjecích baterií 10. Použití napájecího adaptéru 11. Chybová hlášení 12. Bezpenost, pée, zkouška pesnosti a likvidace Bezpenost a ochrana Pée o pístroj ištní manžety Zkouška pesnosti Likvidace BP A6 PC 13. Záruka 14. Technické specifikace Záruní list (viz zadní kryt) 1. Dležitá fakta o krevním tlaku a samomení Krevní tlak je tlak krve proudící v tepnách generovaný srdení inností. Vždy se mí dv hodnoty, systolický (horní) a diastolický (spodní) tlak. Pístroj ukazuje také frekvenci tepu (poet úder srdce za minutu). Trvale vysoké hodnoty tlaku mohou poškodit Vaše srdce a v takovém pípad je nutno zajistit lébu! Vždy se o Vašich hodnotách tlaku porate s lékaem a sdlte mu, pokud si všimnete neho neobvyklého nebo máte-li pochyby. Nikdy se nespoléhejte na jediné mení krevního tlaku. Pro nadmrn vysoký krevní tlak existuje mnoho píin. Jejich podrobnjší vysvtlení obdržíte od svého lékae, který Vám také v pípad poteby nabídne vhodnou lébu. Krom lék, i ztráta tlesné hmotnosti a cviení mže snížit krevní tlak. Za žádných okolností byste nemli mnit dávkování jakýchkoliv lék pedepsaných lékaem! Krevní tlak bhem dne podléhá znaným fluktuacím v závislosti na fyzické námaze a stavu. Mli byste proto své údaje mit za stejných podmínek a cítíte-li se uvolnní! Udlejte si mení nejmén dvakrát v ranních hodinách (vypoítejte si jejich prmr), mení zopakujte i ve veerních hodinách (také si vypoítejte jejich prmr). Zcela bžn lze bhem dvou rychle za sebou provádných mení získat výrazn odlišné výsledky. Proto doporuujeme mení s využitím MAM technologie. Odchylky mezi meními provádnými lékaem nebo v lékárn a domácím mením jsou zcela normální, nebo se jedná o zcela odlišné situace. Nkolik mení po sob poskytuje mnohem spolehlivjší informace o krevním tlaku, než jen jedno mení. Proto doporuujeme mení s využitím MAM technologie. Mezi dvma meními ponechejte krátkou pestávku alespo 15 vtein. Pokud trpíte nepravidelným srdením tepem, mení tímto pístrojem by mly být vyhodnocené Vaším lékaem. Pulzní displej není vhodný pro kontrolu frekvence srdeních stimulátor! 39 CZ

5 Jste-li thotná, mla byste svj krevní tlak sledovat velmi peliv, nebo v této dob se mže velmi drasticky mnit! Tento pístroj je speciáln urený i na používání v thotenství a v dob preeklampsie. Pi zjištní neobvyklých vyso- kých hodnot v thotenství, zopakujte mení po 4 hodinách. Pokud jsou namené hodnoty stále píliš vysoké, porate se svým lékaem anebo gynekologem. Jak vyhodnotit svj krevní tlak? Tabulka pro hodnoty tlaku krve dosplých pi mení v domácím prostedí v souladu s mezinárodními pokyny (ESH, AHA, JSH). Údaje v mmhg. Systolicklický Diasto- Rozsah Doporuení píliš nízký krevní tlak Porate se s lékaem 1. optimální krevní tlak Samokontrola 2. zvýšený krevní tlak Samokontrola 3. píliš vysoký krevní Vyhledejte lékaskou tlak pomoc 4. nebezpen vysoký Okamžit vyhledejte krevní tlak lékaskou pomoc! Pro hodnocení je urující vyšší hodnota. Píklad: hodnota krevního tlaku 140/80 mmhg anebo hodnota 130/90 mmhg indikuje «píliš vysoký krevní tlak». 2. Dležité fakta o atriální fibrilaci (AFIB) Co je to atriální fibrilace (AFIB)? Vaše srdce se stahuje a uvoluje v pravidelném rytmu. Urité buky ve Vašem srdci produkují elektrické signály, které zpsobují, že se Vaše srdce stahuje a pumpuje krev. Atriální fibrilace se vyskytuje, když se ve dvou horních srdcových pedsíních nazývaných atria, vyskytují nepravidelné elektrické signály. Ty potom zpsobují rychlé a nepravidelné stahování srdce (toto se nazývá fibrilace). Atriální fibrilace je nejbžnjší formou srdcové arytmie anebo nepravidelného tlukotu srdce. asto ji nedoprovází žádné píznaky, pesto významn zvyšuje riziko mrtvice. Na pomoc s kontrolou tohoto problému budete potebovat lékae. Jak ovlivuje AFIB mojí rodinu anebo m? Lidé s atriální fibrilací mají ptkrát vyšší riziko vzniku mozkové píhody. Riziko mrtvice se zvyšuje vkem, lidé nad 65 let mají nejvtší prospch z funkce AFIB. Monitorování atriální fibrilace je doporuené také lidem nad 50 let, kteí mají vysoký krevní tlak 40 (hypertenzi), cukrovku anebo mli koronární onemocnní srdce a mozkovou píhodu. Vasná diagnóza atriální fibrilace a adekvátní léba mžu výrazn snížit riziko vzniku mozkové píhody. Nedoporuuje se monitorování atriální fibrilace u mladších lidí, protože to mže zpsobit nepesné výsledky a zbytené znepokojení. Krom toho, mladší lidé s AFIB mají relativn nízké riziko vzniku cévní mozkové píhody ve srovnání se staršími lidmi. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky: Detekce AFIB od Microlife poskytuje pohodlný zpsob monitorování AFIB (jen v režimu AFIB/MAM) To, že poznáte svj krevní tlak a víte, i Vy anebo Vaši rodinní píslušníci máte AFIB, mže pomoci snížit riziko infarktu. Detekce AFIB od Microlife poskytuje pohodlný zpsob monitorování AFIB v prbhu mení krevního tlaku. Rizikové faktory, které mžete kontrolovat Vysoký krevní tlak, i AFIB jsou rizikové faktory infarktu, které jsou považovány za kontrolovatelné. Poznání Vašeho krevního tlaku a to, i máte anebo nemáte AFIB, je prvním krokem pi aktivní prevenci mozkové píhody. 3. První použití pístroje Vložení baterií Pepína zámku AN pepnte do polohy «odemknuté» (unlock). Pihrádka na baterie 5 se nachází na spodní stran pístroje. Vložte baterie (4 x 1,5V baterie; velikost AAA) a dávejte pitom pozor na vyznaenou polaritu. Nastavení data a asu 1. Po vložení nových baterií zane na displeji blikat údaj roku. Aktuální rok nastavíte stlaením tlaítka «+» AM anebo «-» AL. Potvrzení a následné nastavení msíce provedete stisknutím asového tlaítka AT. 2. Stlaením tlaítka «+» AM anebo «-» AL nastavíte msíc. Stlaením tlaítka asu AT potvrdíte nastavení a pejdte na nastavení dne. 3. Pi nastavování dne v týdnu, hodiny a minuty se ite výše uvedenými pokyny. 4. Pokud jste nastavili minuty a staili tlaítko asu, datum a as jsou nastaveny, piemž na displeji se zobrazí as. 5. Chcete-li zmnit datum a as, stisknte tlaítko asu a držte ho po dobu pibližn 3 vtein, dokud nezane blikat rok. Nyní mžete zadat nové hodnoty, jak je popsáno výše.

6 Vyberte správnou manžetu Microlife nabízí rzné rozmry manžet. Vyberte velikost manžety odpovídající obvodu Vaší paže (mené tsným obtoením stedu paže). Velikost manžety pro obvod paže S cm M cm M - L cm L cm L - XL cm Používejte pouze manžety Microlife! Pokud piložená manžeta 6 nesedí, kontaktujte místní zákaznický servis Microlife. Manžetu pipojte k pístroji zasunutím konektoru 7 na doraz do zásuvky 3. Výbr uživatele Tento pístroj umožuje ukládání výsledk mení pro dva rzné uživatele. Ped každým mením pepnte pepína uživatele 9 do žádné polohy: uživatel 1 anebo uživatel 2. Uživatel 1: posute pepína uživatele 9 nahoru k symbolu pro uživatele 1. Uživatel 2: posute pepína uživatele 9 dol k symbolu pro uživatele 2. BP A6 PC Pro první osobu, která si bude mit tlak, je potebné vybrat uživatele 1. Výbr režimu mení: standardní režim nebo režim AFIB/MAM Tento pístroj Vám umožuje vybrat, bu standardní režim (standardní jednoduché mení), nebo režim AFIB/MAM (automatické trojí mení). Pro výbr standardního režimu pesute pepína AFIB/ MAM 8 na stran pístroje smrem dol do polohy «1» a režim AFIB/MAM navolíte posunutím tohoto pepínae do polohy «3». Režim AFIB/MAM (drazn doporuujeme) V režimu AFIB/MAM se automaticky provádjí 3 mení po sob a poté se automaticky analyzuje a zobrazí výsledek. Vzhledem k tomu, že krevní tlak neustále kolísá, jsou výsledky urené tímto zpsobem spolehlivjší než výsledek získaný jedním mením. Detekce AFIB je aktivovaná v režimu AFIB/MAM. Když si vyberete 3 mení, symbol MAM BP se objeví na displeji. V dolní stran displeje napravo se zobrazuje íslo 1, 2 nebo 3 udávající, které ze 3 mení se práv provádí. Mezi meními je pauza 15 vtein (pimená doba v souladu s «Blood Pressure Monitoring, 2001, 6: » pro oscilometrické pístroje). Na displeji sa zobrazuje odpoítávaný as do dalšího mení. Jednotlivé výsledky se nezobrazují. Krevní tlak se zobrazí až po provedení všech 3 mení. Manžetu mezi meními nesnímejte. V pípad pochyb u kteréhokoliv mení se automaticky provede tvrté. 4. Mení krevního tlaku pomocí tohoto pístroje Kontrolní pehled pokyn pro spolehlivé mení 1. Ped mením se vyhnte fyzické aktivit, jídlu a kouení. 2. Pibližn 5 minut ped mením se usate a uvolnte se. 3. Mení vždy provádjte na stejné paži (vtšinou levé). Doporuuje se, aby lékai vykonávali dvojité mení na pacientech pi první návštv kvli zjištní, na které paži budou vykonávat mení v budoucnosti. Krevní tlak by se ml vždy mit na paži s vyšším krevním tlakem. 4. Z paže sejmte tsn piléhavý odv. Aby nedošlo ke škrcení, nevyhrnujte rukávy košile - jsou-li voln spuštné, nebudou manžet pekážet. 5. Vždy se ujistte, že používáte správnou velikost manžety (oznaení na manžet). Manžetu nasazujte tsn, ne však píliš. Ujistte se, že manžeta je umístná 2 cm nad loktovou jamkou. Znaka artérie («artery mark») na manžet (pibližn 3 cm dlouhé ervené oznaení) se musí piložit na tepnu, která se nachází na vnitní stran paže. Paži podepete tak, aby byla uvolnná. Zajistte, aby manžeta byla ve stejné výši jako srdce. 6. Posute pepína zámku AN do pozice «odemknuté». Pro zaátek mení stlate tlaítko START/STOP Manžeta nyní zane automaticky pumpovat vzduch. Bute uvolnní, nehýbejte se a nenapínejte pažní svaly díve, než se zobrazí výsledky. Dýchejte normáln a nemluvte. 8. Pi dosažení správného tlaku pumpování pestane a tlak zane postupn klesat. Nebylo-li požadovaného tlaku dosaženo, pístroj do manžety automaticky pierpá více vzduchu. 9. V prbhu mení bliká na displeji indikátor pulzu BM. 10.Zobrazí se výsledek systolického AQ, diastolického AR krevního tlaku a tepové frekvence AS. Vnujte prosím pozornost také dalším vysvtlivkám v této píruce. 41 CZ

7 11.Jakmile je mení dokoneno, odstrate manžetu. 12.Pístroj vypnte. (Pístroj se vypne automaticky cca po 1 minut). Jak namenou hodnotu neuložit V prbhu zobrazení údaje stisknte tlaítko START/STOP 1. Držte tlaítko stisknuté, až zane blikat «M» BL, a pak ho uvolnte. Potvrte optovným stisknutím tlaítka M AK. Mení lze kdykoliv zastavit stisknutím tlaítka START/ STOP (nap. když se necítíte dobe anebo máte pocit nepíjemného tlaku). Víte-li, že váš systolický krevní tlak je velmi vysoký, je vhodné, když si tlakomr dopedu nastavíte sami. Po napumpování tlakomru na hladinu až na cca 30 mmhg (zobrazí se na displeji) stisknte tlaítko START/STOP. Držte tlaítko stisknuté, až tlak stoupne na cca 40 mmhg nad oekávanou hodnotou systolického tlaku - pak tlaítko uvolnte. 5. Objevil se indikátor vasné atriální fibrilace (jen v režimu AFIB/MAM) Tento pístroj je schopný zaznamenat atriální fibrilaci (AFIB). Symbol BO indikuje, že byla v prbhu mení zaznamenaná atriální fibrilace. Pokud se objeví symbol AFIB po trojitém mení krevního tlaku, doporuuje se pokat jednu hodinu a udlat další trojité mení krevního tlaku. Pokud se symbol AFIB opt objeví na displeji, doporuuje se navštívit lékae. Pokud se po opakovaném mení symbol AFIB nezobrazí, není dvod na obavy. V takovém pípad doporuujeme zopakovat mení další den. Informace pro lékae týkající se astého zobrazování indikátoru atriální fibrilace Tento pístroj je oscilometrický tlakomr, který analyzuje nepravidelnost tepu v dob mení. Pístroj je klinicky testovaný. Pokud došlo v prbhu mení k atriální fibrilaci, zobrazí se po mení na displeji symbol AFIB. Pokud se objeví symbol AFIB po trojitém mení krevního tlaku, doporuuje se pacientovi pokat jednu hodinu a udlat další trojité mení krevního tlaku. Pokud se symbol AFIB opt objeví na displeji, doporuuje se vyhledat lékaskou pomoc. Pístroj nenahrazuje srdení vyšetení, ale slouží na zjištní atriální fibrilace, kterou asto odhalí až mozková píhoda i infarkt. V prbhu mení nehýbejte rukou, aby se pedešlo chybnému výsledku mení. Tento pístroj nemusí odhalit atriální fibrilaci u lidí s kardiostimulátorem anebo defibrilátorem. 6. Zobrazení svtelné signalizace na displeji Šipka na levé stran displeje ukazuje rozmezí BK, v kterém se nacházejí hodnoty nameného krevního tlaku. Šipka zobrazuje, zda se naítané hodnoty nacházejí v optimálním rozmezí (zelená barva), zvýšeném (žlutá barva), píliš vysokém (oranžová barva) anebo nebezpen vysokém (ervená barva) rozmezí. Klasifikace zodpovídá 4 rozmezím v tabulce podle mezinárodních standard (ESH, AHA, JSH), jak je opsané v oddíle «1.». 7. Funkce pipojení k PC Tento pístroj mže být pipojený k osobnímu poítai (PC) za použití softvéru Microlife Blood Pressure Analyser (BPA). Uložené data v pamti tlakomru je možné penést do PC pipojením tlakomru k PC prostednictvím USB kabelu. Pokud není pibalené CD a kabel, stáhnte si BPA software z a použijte speciální USB kabel (mini B, 5 pin konektor). Instalace a penos dat 1. Vložte CD do CD ROM mechaniky Vašeho PC. Instalace se zane automaticky. Pokud ne, kliknte na «SETUP.EXE». 2. Pipojte tlakomr k PC prostednictvím kabelu: tlakomr není potebné zapínat. Na displeji se na 3 sekundy zobrazí 3 vodorovné pomlky (---). 3. Symboly pomlky následn zablikají, aby indikovaly, že pipojení pístroje k PC je úspšné. Pokud je kabel pipojený, budou pomlky blikat a tlaítka budou zablokované. V prbhu pipojení je tlakomr pln kontrolovaný poítaem. Instrukce týkající se softvéru hledejte v souboru «help». 8. Pam Tento pístroj automaticky uchovává posledních 99 namených hodnot pro každého z 2 uživatel. Prohlížení uložených hodnot Posute pepína zámku AN do pozice «odemknuté». Krátce stlate tlaítko M AK. Displej nejprve zobrazí «M» BL a prmrnou hodnotu. Následn se pístroj pepne na zobrazení údaj posledního mení prmrné hodnoty. 42

8 Opakovaným stlaením tlaítka «+» AM anebo «-» AL zobrazíte jednotlivé pedchádzející mení. Stisknutím tlaítka M AK ukoníte režim pamti. Plná pam Dávejte pozor, aby nebyla pekroena maximální kapacita pamti 99 údaj pro každého uživatele. Pokud se pekroí kapacita pamti pístroje (na 99. pozici), hodnota posledního mení se zapíše na 99. pozici a nejstarší (první) mení je z pamti vymazané. Hodnoty by ml vyhodnotit léka díve, než bude dosaženo kapacity pamti, jinak budou údaje ztraceny. Vymazat všechny hodnoty 1. Pesute pepína zámku AN do pozice «odemknuté», poté pepnte pepína uživatele 9 do polohy uživatel 1 nebo Stlate a podržte stlaené tlaítko M AK a když se na displeji zobrazí symbol «CL», tlaítko uvolnte. 3. Stlaením tlaítka M v prbhu blikání symbolu «CL» natrvale vymažete všechny údaje mení zvoleného uživatele. Zrušení vymazání údaj: pokud bliká symbol «CL» stlate tlaítko START/STOP 1. Jednotlivé hodnoty nelze vymazat. 9. Indikátor baterií a výmna baterií Tém vybité baterie Jsou-li baterie vybity pibližn ze ¾, pi zapnutí pístroje zane blikat symbol baterií BT (zobrazí se ásten vyplnná baterie). Pestože pístroj bude mit spolehliv i nadále, mli byste baterie vymnit. Vybité baterie výmna Jsou-li baterie zcela vybité, pi zapnutí pístroje zane blikat symbol BT (zobrazí se vybitá baterie). Nelze provádt žádná další mení, baterie je nutné vymnit. 1. Otevete pihrádku s bateriemi 5 na spodní stran pístroje. 2. Vymte baterie zajistte jejich správnou polaritu dle symbol uvnit bateriového prostoru. 3. Pi nastavení data a asu postupujte podle postupu popsaného v oddíle «3.». V pamti se uchovávají všechny hodnoty, akoliv datum a as se musí nastavit znovu po výmn baterií proto automaticky zane blikat údaj letopotu. Jaké baterie a jaký postup? Používejte 4 nové 1,5V baterie s dlouhou životností, velikost AAA. BP A6 PC Nepoužívejte baterie po vypršení životnosti. Baterie vyjmte, pokud se pístroj nebude delší dobu používat. Používání dobíjecích baterií Tento pístroj lze provozovat také s dobíjecími bateriemi. Používejte pouze dobíjecí baterie typu «NiMH»! Objeví-li se symbol vybitých baterií, baterie nutno vyjmout a dobít! Nesmí se nechávat uvnit pístroje, nebo mže dojít k jejich poškození (úplnému vybití v dsledku sporadického užívání pístroje, a to i v pípad vypnutí pístroje). Nemáte-li v úmyslu pístroj delší dobu používat (týden a více), dobíjecí baterie vždy vyjmte! Baterie NELZE dobíjet v pístroji! Baterie dobíjejte v externí nabíjece a dodržujte informace týkající se dobíjení a trvanlivosti! 10. Použití napájecího adaptéru Tento pístroj lze provozovat s využitím adaptéru Microlife (DC 6V, 600 ma). Používejte pouze adaptér Microlife dostupný jako originální píslušenství vhodné pro Váš zdroj naptí. Vždy zkontrolujte, zda není napájecí adaptér nebo kabel poškozen. 1. Kabel adaptéru zasute do zásuvky pro adaptér 4 v pístroji. 2. Zástrku adaptéru zasute do nástnné zásuvky. Po pipojení napájecího adaptéru se nespotebovává žádný proud baterií. 11. Chybová hlášení Dojde-li bhem mení k chyb, mení se peruší a zobrazí se chybové hlášení, nap. «ERR 3». Chyba Popis Možná píina a zpsob nápravy «ERR 1» Píliš slabý signál Píliš slabé signály impulz na manžet. Upravte manžetu a mení opakujte.* «ERR 2» BQ «ERR 3» BN Chybný signál V manžet není tlak Bhem mení byly na manžet zjištny chybné signály zpsobené napíklad pohybem nebo svalovým naptím. Mení opakujte, piemž paži mjte v klidu. V manžet nelze generovat potebný tlak. Mohou se vyskytovat netsnosti. Zkontrolujte správnost pipojení a potebnou tsnost. V pípad nutnosti vymte baterie. Mení opakujte. 43 CZ

9 Chyba Popis Možná píina a zpsob nápravy «ERR 5» Abnormální Mící signály jsou nepesné, a proto nelze výsledek zobrazit žádný výsledek. Peliv si pette kontrolní seznam pokyn pro spolehlivé mení a poté mení opakujte.* «ERR 6» Režim AFIB/MAM 12. Bezpenost, pée, zkouška pesnosti a likvidace 44 Bezpenost a ochrana Bhem mení v režimu AFIB/MAM došlo k píliš velkému potu chyb, což znemožnilo získat konený výsledek. Peliv si pette kontrolní seznam pokyn pro spolehlivé mení a poté mení opakujte.* «HI» Píliš Tlak v manžet je píliš vysoký (nad vysoký pulz 300 mmhg) NEBO je píliš vysoký pulz nebo tlak (nad 200 stah za minutu). Uvolnte se manžety po dobu 5 minut a mení opakujte.* «LO» Píliš nízký Tepová frekvence je píliš nízká (mén než pulz 40 stah za minutu). Mení opakujte.* * Pokud se tento nebo jiný problém vyskytuje opakovan, porate se prosím s lékaem. Pokud se domníváte, že výsledky jsou neobvyklé, peliv si prosím pette informace v oddíle «1.». Tento pístroj lze používat pouze pro úely popsané v této píruce. Výrobce neodpovídá za škody zpsobené nesprávným použitím. Tento pístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s ním nakládat opatrn. Dodržujte podmínky pro skladování a provoz popsané v oddíle «Technické specifikace»! Chrate ped: - vodou a vlhkostí - extrémními teplotami - nárazy a upuštním na zem - zneištním a prachem - pímým slunením svitem - teplem a chladem Manžety jsou citlivé a vyžadují opatrné zacházení. Nepoužívejte jiný druh manžety anebo manžetového konektoru na mení s tímto pístrojem. Manžetu nafukujte pouze když je nasazená. Pístroj nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetických polí, nap. u mobilních telefon nebo rádia. Pístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo si všimnete ehokoliv neobvyklého. Pístroj nikdy nerozebírejte. Pokud se pístroj nebude delší dobu používat, baterie by se mly vyjmout. Peliv si pette bezpenostní pokyny v jednotlivých oddílech této píruky. Dbejte na to, aby pístroj nepoužívaly dti bez dohledu; nkteré ásti jsou tak malé, že mže dojít k jejich spolknutí. Pée o pístroj Pístroj istte pouze mkkým suchým hadíkem. ištní manžety Skvrny na manžet opatrn odstraníte vlhkým hadíkem a mýdlovou vodou. Varování: Neperte manžetu v prace i myce nádobí! Zkouška pesnosti Zkoušku pesnosti tohoto pístroje doporuujeme provádt každé 2 roky nebo po mechanickém nárazu (nap. pi upuštní na zem). Pro zajištní této zkoušky kontaktujte místní zákaznický servis Microlife (viz pedmluva). Likvidace Baterie a elektronické pístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými pedpisy, nikoliv s domácím odpadem. 13. Záruka Na tento pístroj se vztahuje záruka 5 let od data nákupu. Záruka je platná pouze po pedložení záruního listu vyplnném prodejcem (viz zadní strana) a potvrzením data nákupu nebo pokladního dokladu. Záruka se nevztahuje na baterie a souásti podléhající rychlému opotebení. Záruka propadá v pípad otevení nebo úprav pístroje. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v dsledku nesprávné manipulace, vybitých baterií, nehody nebo nedodržení provozních pokyn. Manžeta má funkní záruku (tsnost vzdušného vaku) 2 roky. Kontaktujte prosím místní zákaznický servis Microlife (viz.úvod).

10 14. Technické specifikace Provozní teplota: C / F max. relativní vlhkost % Skladovací teplota: C / F max. relativní vlhkost % Hmotnost: 354 g (vetn baterií) Rozmry: 160 x 80 x 32 mm Postup mení: oscilometricky, Korotkovovou metodou: Fáze I systolická, fáze V diastolická Rozsah mení: mmhg krevní tlak stah za minutu tepová frekvence Tlakový rozsah displeje manžety: mmhg Rozlišení: 1 mmhg Statická pesnost: tlak v rámci ± 3 mmhg Pesnost pulzu: ±5% z namené hodnoty Zdroj naptí: 4 x 1,5V baterie; velikost AAA Napájecí adaptér DC 6V, 600 ma (volitelné) Související normy: EN /-3 /-4; IEC ; IEC (EMC) Tento pístroj vyhovuje požadavkm dle smrnice 93/42/EHS o zdravotnických pomckách. Práva na technické zmny vyhrazena. BP A6 PC 45 CZ