Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America"

Transkript

1 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse Widnau / Switzerland Tel. +41 / Fax +41 / Asia Microlife Corporation. 9F, 431, RuiGang Road, NeiHu Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C. Tel Fax North / Central / South America Microlife USA, Inc Gulf to Bay Blvd., 2nd Floor Ste A Clearwater, FL / USA Tel Fax Microlife BP A6 PC EN 1 RU 10 BG 20 RO 30 CZ 38 SK 46 SL 54 SR 62 HU 70 HR 78 IB BP A6 PC E-V

2 Microlife BP A6 PC Guarantee Card BP A6 PC Jméno kupujícího / Meno zákazníka / Ime in priimek kupca / Ime i prezime kupca / Vásárló neve / Ime i prezime kupca Sorozatszám / Serijski broj Dátum kúpy / Datum nakupa / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Datum kupovine A

3 Microlife BP A6 PC 1 Tlaítko START/STOP 2 Displej 3 Zásuvka manžety 4 Zásuvka napájení 5 Prostor na baterie 6 Manžeta 7 Konektor manžety 8 Tlaítko AFIB/MAM 9 Pepína uživatele AT Tlaítko asu AK Tlaítko M (Pam) AL Tlaítko «-» dozadu AM Tlaítko «+» dopedu AN Pepína zámku AO USB Port Displej AP Datum/as AQ Systolická hodnota AR Diastolická hodnota AS Frekvence tepu BT Zobrazení baterií BK Displej s barevným podsvícením BL Uložená hodnota BM Indikátor pulzu BN Indikátor manžety BO Indikátor atriální fibrilace (AFIB) BP Režim AFIB/MAM BQ Indikátor pohybu paže BR Indikátor uživatele BS Doba intervalu MAM Ped použitím tohoto výrobku si peliv pette návod. Vážený zákazníku, Váš nový pístroj na mení krevního tlaku Microlife je spolehlivým lékaským nástrojem pro odbr hodnot z horní konetiny. Umož- uje snadné použití, zajištny jsou pesné výsledky a velmi se doporuuje pro sledování krevního tlaku osob ve Vaší domácnosti. Tento pístroj byl vyvinut ve spolupráci s lékai a klinické testy potvrzují velmi vysokou pesnost mení.* Microlife s detekcí AFIB je svtovým lídrem mezi technologiemi mení tlaku s vasným odhalením atriální fibrilace (AFIB) a hypertenze. Toto jsou dva nejvíce rizikové faktory vzniku mrtvice nebo srdeního onemocnní v budoucnosti. Je dležité AFIB a hypertenzi odhalit v raném stádiu, i když nemusíte pociovat žádné píznaky. Adekvátní léba mže snížit riziko výskytu tchto onemocnní. Z tohoto dvodu se v pípad, že Váš pístroj v prbhu mení krevního tlaku signalizuje AFIB, doporuuje návštva lékae. Algoritmus AFIB od spolenosti Microlife byl klinicky zkoumaný mnoha popedními výzkumníky a prokázalo se, že pístroj odhalí pacienty s AFIB s % jistotou. 1,2 Prostudujte prosím tyto pokyny peliv tak, abyste porozumli všem funkcím a informacím týkajícím se bezpenosti. Chceme, abyste byli se svým výrobkem Microlife spokojeni. Máte-li jakékoliv otázky, problémy nebo chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte prosím místní zákaznický servis Microlife. Váš prodejce nebo lékárna Vám dají adresu prodejce Microlife ve Vaší zemi. Alternativn mžete navštívit webové stránky kde naleznete mnoho cenných informací o našich výrobcích. Bute zdrávi Microlife AG! * V tomto pístroji je použitá stejná technologie jako v ocenném pístroji «BP 3BTO-A», model testovaný podle protokolu Britské spolenosti pro hypertenzi (BHS). 1 Stergiou GS, Karpettas N, Protogerou A, Nasothimiou EG, & Kyriakidis M. Diagnostic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrillation. J Hum Hyperten 2009; Wiesel J, Fitzig L, Herschman Y, & Messineo FC Detection of Atrial Fibrillation Using a Modified Microlife Blood Pressure Monitor. Am J Hypertens 2009; CZ Ureno pro kontakt typu BF s ástmi lidského tla. 38

4 Obsah 1. Dležitá fakta o krevním tlaku a samomení Jak vyhodnotit svj krevní tlak? 2. Dležité fakta o atriální fibrilaci (AFIB) Co je to atriální fibrilace (AFIB)? Jak ovlivuje AFIB mojí rodinu anebo m? Detekce AFIB od Microlife poskytuje pohodlný zpsob monitorování AFIB (jen v režimu AFIB/MAM) Rizikové faktory, které mžete kontrolovat 3. První použití pístroje Vložení baterií Nastavení data a asu Vyberte správnou manžetu Výbr uživatele Výbr režimu mení: standardní režim nebo režim AFIB/MAM Režim AFIB/MAM (drazn doporuujeme) 4. Mení krevního tlaku pomocí tohoto pístroje Jak namenou hodnotu neuložit 5. Objevil se indikátor vasné atriální fibrilace (jen v režimu AFIB/MAM) 6. Zobrazení svtelné signalizace na displeji 7. Funkce pipojení k PC Instalace a penos dat 8. Pam Prohlížení uložených hodnot Plná pam Vymazat všechny hodnoty 9. Indikátor baterií a výmna baterií Tém vybité baterie Vybité baterie výmna Jaké baterie a jaký postup? Používání dobíjecích baterií 10. Použití napájecího adaptéru 11. Chybová hlášení 12. Bezpenost, pée, zkouška pesnosti a likvidace Bezpenost a ochrana Pée o pístroj ištní manžety Zkouška pesnosti Likvidace BP A6 PC 13. Záruka 14. Technické specifikace Záruní list (viz zadní kryt) 1. Dležitá fakta o krevním tlaku a samomení Krevní tlak je tlak krve proudící v tepnách generovaný srdení inností. Vždy se mí dv hodnoty, systolický (horní) a diastolický (spodní) tlak. Pístroj ukazuje také frekvenci tepu (poet úder srdce za minutu). Trvale vysoké hodnoty tlaku mohou poškodit Vaše srdce a v takovém pípad je nutno zajistit lébu! Vždy se o Vašich hodnotách tlaku porate s lékaem a sdlte mu, pokud si všimnete neho neobvyklého nebo máte-li pochyby. Nikdy se nespoléhejte na jediné mení krevního tlaku. Pro nadmrn vysoký krevní tlak existuje mnoho píin. Jejich podrobnjší vysvtlení obdržíte od svého lékae, který Vám také v pípad poteby nabídne vhodnou lébu. Krom lék, i ztráta tlesné hmotnosti a cviení mže snížit krevní tlak. Za žádných okolností byste nemli mnit dávkování jakýchkoliv lék pedepsaných lékaem! Krevní tlak bhem dne podléhá znaným fluktuacím v závislosti na fyzické námaze a stavu. Mli byste proto své údaje mit za stejných podmínek a cítíte-li se uvolnní! Udlejte si mení nejmén dvakrát v ranních hodinách (vypoítejte si jejich prmr), mení zopakujte i ve veerních hodinách (také si vypoítejte jejich prmr). Zcela bžn lze bhem dvou rychle za sebou provádných mení získat výrazn odlišné výsledky. Proto doporuujeme mení s využitím MAM technologie. Odchylky mezi meními provádnými lékaem nebo v lékárn a domácím mením jsou zcela normální, nebo se jedná o zcela odlišné situace. Nkolik mení po sob poskytuje mnohem spolehlivjší informace o krevním tlaku, než jen jedno mení. Proto doporuujeme mení s využitím MAM technologie. Mezi dvma meními ponechejte krátkou pestávku alespo 15 vtein. Pokud trpíte nepravidelným srdením tepem, mení tímto pístrojem by mly být vyhodnocené Vaším lékaem. Pulzní displej není vhodný pro kontrolu frekvence srdeních stimulátor! 39 CZ

5 Jste-li thotná, mla byste svj krevní tlak sledovat velmi peliv, nebo v této dob se mže velmi drasticky mnit! Tento pístroj je speciáln urený i na používání v thotenství a v dob preeklampsie. Pi zjištní neobvyklých vyso- kých hodnot v thotenství, zopakujte mení po 4 hodinách. Pokud jsou namené hodnoty stále píliš vysoké, porate se svým lékaem anebo gynekologem. Jak vyhodnotit svj krevní tlak? Tabulka pro hodnoty tlaku krve dosplých pi mení v domácím prostedí v souladu s mezinárodními pokyny (ESH, AHA, JSH). Údaje v mmhg. Systolicklický Diasto- Rozsah Doporuení píliš nízký krevní tlak Porate se s lékaem 1. optimální krevní tlak Samokontrola 2. zvýšený krevní tlak Samokontrola 3. píliš vysoký krevní Vyhledejte lékaskou tlak pomoc 4. nebezpen vysoký Okamžit vyhledejte krevní tlak lékaskou pomoc! Pro hodnocení je urující vyšší hodnota. Píklad: hodnota krevního tlaku 140/80 mmhg anebo hodnota 130/90 mmhg indikuje «píliš vysoký krevní tlak». 2. Dležité fakta o atriální fibrilaci (AFIB) Co je to atriální fibrilace (AFIB)? Vaše srdce se stahuje a uvoluje v pravidelném rytmu. Urité buky ve Vašem srdci produkují elektrické signály, které zpsobují, že se Vaše srdce stahuje a pumpuje krev. Atriální fibrilace se vyskytuje, když se ve dvou horních srdcových pedsíních nazývaných atria, vyskytují nepravidelné elektrické signály. Ty potom zpsobují rychlé a nepravidelné stahování srdce (toto se nazývá fibrilace). Atriální fibrilace je nejbžnjší formou srdcové arytmie anebo nepravidelného tlukotu srdce. asto ji nedoprovází žádné píznaky, pesto významn zvyšuje riziko mrtvice. Na pomoc s kontrolou tohoto problému budete potebovat lékae. Jak ovlivuje AFIB mojí rodinu anebo m? Lidé s atriální fibrilací mají ptkrát vyšší riziko vzniku mozkové píhody. Riziko mrtvice se zvyšuje vkem, lidé nad 65 let mají nejvtší prospch z funkce AFIB. Monitorování atriální fibrilace je doporuené také lidem nad 50 let, kteí mají vysoký krevní tlak 40 (hypertenzi), cukrovku anebo mli koronární onemocnní srdce a mozkovou píhodu. Vasná diagnóza atriální fibrilace a adekvátní léba mžu výrazn snížit riziko vzniku mozkové píhody. Nedoporuuje se monitorování atriální fibrilace u mladších lidí, protože to mže zpsobit nepesné výsledky a zbytené znepokojení. Krom toho, mladší lidé s AFIB mají relativn nízké riziko vzniku cévní mozkové píhody ve srovnání se staršími lidmi. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky: Detekce AFIB od Microlife poskytuje pohodlný zpsob monitorování AFIB (jen v režimu AFIB/MAM) To, že poznáte svj krevní tlak a víte, i Vy anebo Vaši rodinní píslušníci máte AFIB, mže pomoci snížit riziko infarktu. Detekce AFIB od Microlife poskytuje pohodlný zpsob monitorování AFIB v prbhu mení krevního tlaku. Rizikové faktory, které mžete kontrolovat Vysoký krevní tlak, i AFIB jsou rizikové faktory infarktu, které jsou považovány za kontrolovatelné. Poznání Vašeho krevního tlaku a to, i máte anebo nemáte AFIB, je prvním krokem pi aktivní prevenci mozkové píhody. 3. První použití pístroje Vložení baterií Pepína zámku AN pepnte do polohy «odemknuté» (unlock). Pihrádka na baterie 5 se nachází na spodní stran pístroje. Vložte baterie (4 x 1,5V baterie; velikost AAA) a dávejte pitom pozor na vyznaenou polaritu. Nastavení data a asu 1. Po vložení nových baterií zane na displeji blikat údaj roku. Aktuální rok nastavíte stlaením tlaítka «+» AM anebo «-» AL. Potvrzení a následné nastavení msíce provedete stisknutím asového tlaítka AT. 2. Stlaením tlaítka «+» AM anebo «-» AL nastavíte msíc. Stlaením tlaítka asu AT potvrdíte nastavení a pejdte na nastavení dne. 3. Pi nastavování dne v týdnu, hodiny a minuty se ite výše uvedenými pokyny. 4. Pokud jste nastavili minuty a staili tlaítko asu, datum a as jsou nastaveny, piemž na displeji se zobrazí as. 5. Chcete-li zmnit datum a as, stisknte tlaítko asu a držte ho po dobu pibližn 3 vtein, dokud nezane blikat rok. Nyní mžete zadat nové hodnoty, jak je popsáno výše.

6 Vyberte správnou manžetu Microlife nabízí rzné rozmry manžet. Vyberte velikost manžety odpovídající obvodu Vaší paže (mené tsným obtoením stedu paže). Velikost manžety pro obvod paže S cm M cm M - L cm L cm L - XL cm Používejte pouze manžety Microlife! Pokud piložená manžeta 6 nesedí, kontaktujte místní zákaznický servis Microlife. Manžetu pipojte k pístroji zasunutím konektoru 7 na doraz do zásuvky 3. Výbr uživatele Tento pístroj umožuje ukládání výsledk mení pro dva rzné uživatele. Ped každým mením pepnte pepína uživatele 9 do žádné polohy: uživatel 1 anebo uživatel 2. Uživatel 1: posute pepína uživatele 9 nahoru k symbolu pro uživatele 1. Uživatel 2: posute pepína uživatele 9 dol k symbolu pro uživatele 2. BP A6 PC Pro první osobu, která si bude mit tlak, je potebné vybrat uživatele 1. Výbr režimu mení: standardní režim nebo režim AFIB/MAM Tento pístroj Vám umožuje vybrat, bu standardní režim (standardní jednoduché mení), nebo režim AFIB/MAM (automatické trojí mení). Pro výbr standardního režimu pesute pepína AFIB/ MAM 8 na stran pístroje smrem dol do polohy «1» a režim AFIB/MAM navolíte posunutím tohoto pepínae do polohy «3». Režim AFIB/MAM (drazn doporuujeme) V režimu AFIB/MAM se automaticky provádjí 3 mení po sob a poté se automaticky analyzuje a zobrazí výsledek. Vzhledem k tomu, že krevní tlak neustále kolísá, jsou výsledky urené tímto zpsobem spolehlivjší než výsledek získaný jedním mením. Detekce AFIB je aktivovaná v režimu AFIB/MAM. Když si vyberete 3 mení, symbol MAM BP se objeví na displeji. V dolní stran displeje napravo se zobrazuje íslo 1, 2 nebo 3 udávající, které ze 3 mení se práv provádí. Mezi meními je pauza 15 vtein (pimená doba v souladu s «Blood Pressure Monitoring, 2001, 6: » pro oscilometrické pístroje). Na displeji sa zobrazuje odpoítávaný as do dalšího mení. Jednotlivé výsledky se nezobrazují. Krevní tlak se zobrazí až po provedení všech 3 mení. Manžetu mezi meními nesnímejte. V pípad pochyb u kteréhokoliv mení se automaticky provede tvrté. 4. Mení krevního tlaku pomocí tohoto pístroje Kontrolní pehled pokyn pro spolehlivé mení 1. Ped mením se vyhnte fyzické aktivit, jídlu a kouení. 2. Pibližn 5 minut ped mením se usate a uvolnte se. 3. Mení vždy provádjte na stejné paži (vtšinou levé). Doporuuje se, aby lékai vykonávali dvojité mení na pacientech pi první návštv kvli zjištní, na které paži budou vykonávat mení v budoucnosti. Krevní tlak by se ml vždy mit na paži s vyšším krevním tlakem. 4. Z paže sejmte tsn piléhavý odv. Aby nedošlo ke škrcení, nevyhrnujte rukávy košile - jsou-li voln spuštné, nebudou manžet pekážet. 5. Vždy se ujistte, že používáte správnou velikost manžety (oznaení na manžet). Manžetu nasazujte tsn, ne však píliš. Ujistte se, že manžeta je umístná 2 cm nad loktovou jamkou. Znaka artérie («artery mark») na manžet (pibližn 3 cm dlouhé ervené oznaení) se musí piložit na tepnu, která se nachází na vnitní stran paže. Paži podepete tak, aby byla uvolnná. Zajistte, aby manžeta byla ve stejné výši jako srdce. 6. Posute pepína zámku AN do pozice «odemknuté». Pro zaátek mení stlate tlaítko START/STOP Manžeta nyní zane automaticky pumpovat vzduch. Bute uvolnní, nehýbejte se a nenapínejte pažní svaly díve, než se zobrazí výsledky. Dýchejte normáln a nemluvte. 8. Pi dosažení správného tlaku pumpování pestane a tlak zane postupn klesat. Nebylo-li požadovaného tlaku dosaženo, pístroj do manžety automaticky pierpá více vzduchu. 9. V prbhu mení bliká na displeji indikátor pulzu BM. 10.Zobrazí se výsledek systolického AQ, diastolického AR krevního tlaku a tepové frekvence AS. Vnujte prosím pozornost také dalším vysvtlivkám v této píruce. 41 CZ

7 11.Jakmile je mení dokoneno, odstrate manžetu. 12.Pístroj vypnte. (Pístroj se vypne automaticky cca po 1 minut). Jak namenou hodnotu neuložit V prbhu zobrazení údaje stisknte tlaítko START/STOP 1. Držte tlaítko stisknuté, až zane blikat «M» BL, a pak ho uvolnte. Potvrte optovným stisknutím tlaítka M AK. Mení lze kdykoliv zastavit stisknutím tlaítka START/ STOP (nap. když se necítíte dobe anebo máte pocit nepíjemného tlaku). Víte-li, že váš systolický krevní tlak je velmi vysoký, je vhodné, když si tlakomr dopedu nastavíte sami. Po napumpování tlakomru na hladinu až na cca 30 mmhg (zobrazí se na displeji) stisknte tlaítko START/STOP. Držte tlaítko stisknuté, až tlak stoupne na cca 40 mmhg nad oekávanou hodnotou systolického tlaku - pak tlaítko uvolnte. 5. Objevil se indikátor vasné atriální fibrilace (jen v režimu AFIB/MAM) Tento pístroj je schopný zaznamenat atriální fibrilaci (AFIB). Symbol BO indikuje, že byla v prbhu mení zaznamenaná atriální fibrilace. Pokud se objeví symbol AFIB po trojitém mení krevního tlaku, doporuuje se pokat jednu hodinu a udlat další trojité mení krevního tlaku. Pokud se symbol AFIB opt objeví na displeji, doporuuje se navštívit lékae. Pokud se po opakovaném mení symbol AFIB nezobrazí, není dvod na obavy. V takovém pípad doporuujeme zopakovat mení další den. Informace pro lékae týkající se astého zobrazování indikátoru atriální fibrilace Tento pístroj je oscilometrický tlakomr, který analyzuje nepravidelnost tepu v dob mení. Pístroj je klinicky testovaný. Pokud došlo v prbhu mení k atriální fibrilaci, zobrazí se po mení na displeji symbol AFIB. Pokud se objeví symbol AFIB po trojitém mení krevního tlaku, doporuuje se pacientovi pokat jednu hodinu a udlat další trojité mení krevního tlaku. Pokud se symbol AFIB opt objeví na displeji, doporuuje se vyhledat lékaskou pomoc. Pístroj nenahrazuje srdení vyšetení, ale slouží na zjištní atriální fibrilace, kterou asto odhalí až mozková píhoda i infarkt. V prbhu mení nehýbejte rukou, aby se pedešlo chybnému výsledku mení. Tento pístroj nemusí odhalit atriální fibrilaci u lidí s kardiostimulátorem anebo defibrilátorem. 6. Zobrazení svtelné signalizace na displeji Šipka na levé stran displeje ukazuje rozmezí BK, v kterém se nacházejí hodnoty nameného krevního tlaku. Šipka zobrazuje, zda se naítané hodnoty nacházejí v optimálním rozmezí (zelená barva), zvýšeném (žlutá barva), píliš vysokém (oranžová barva) anebo nebezpen vysokém (ervená barva) rozmezí. Klasifikace zodpovídá 4 rozmezím v tabulce podle mezinárodních standard (ESH, AHA, JSH), jak je opsané v oddíle «1.». 7. Funkce pipojení k PC Tento pístroj mže být pipojený k osobnímu poítai (PC) za použití softvéru Microlife Blood Pressure Analyser (BPA). Uložené data v pamti tlakomru je možné penést do PC pipojením tlakomru k PC prostednictvím USB kabelu. Pokud není pibalené CD a kabel, stáhnte si BPA software z a použijte speciální USB kabel (mini B, 5 pin konektor). Instalace a penos dat 1. Vložte CD do CD ROM mechaniky Vašeho PC. Instalace se zane automaticky. Pokud ne, kliknte na «SETUP.EXE». 2. Pipojte tlakomr k PC prostednictvím kabelu: tlakomr není potebné zapínat. Na displeji se na 3 sekundy zobrazí 3 vodorovné pomlky (---). 3. Symboly pomlky následn zablikají, aby indikovaly, že pipojení pístroje k PC je úspšné. Pokud je kabel pipojený, budou pomlky blikat a tlaítka budou zablokované. V prbhu pipojení je tlakomr pln kontrolovaný poítaem. Instrukce týkající se softvéru hledejte v souboru «help». 8. Pam Tento pístroj automaticky uchovává posledních 99 namených hodnot pro každého z 2 uživatel. Prohlížení uložených hodnot Posute pepína zámku AN do pozice «odemknuté». Krátce stlate tlaítko M AK. Displej nejprve zobrazí «M» BL a prmrnou hodnotu. Následn se pístroj pepne na zobrazení údaj posledního mení prmrné hodnoty. 42

8 Opakovaným stlaením tlaítka «+» AM anebo «-» AL zobrazíte jednotlivé pedchádzející mení. Stisknutím tlaítka M AK ukoníte režim pamti. Plná pam Dávejte pozor, aby nebyla pekroena maximální kapacita pamti 99 údaj pro každého uživatele. Pokud se pekroí kapacita pamti pístroje (na 99. pozici), hodnota posledního mení se zapíše na 99. pozici a nejstarší (první) mení je z pamti vymazané. Hodnoty by ml vyhodnotit léka díve, než bude dosaženo kapacity pamti, jinak budou údaje ztraceny. Vymazat všechny hodnoty 1. Pesute pepína zámku AN do pozice «odemknuté», poté pepnte pepína uživatele 9 do polohy uživatel 1 nebo Stlate a podržte stlaené tlaítko M AK a když se na displeji zobrazí symbol «CL», tlaítko uvolnte. 3. Stlaením tlaítka M v prbhu blikání symbolu «CL» natrvale vymažete všechny údaje mení zvoleného uživatele. Zrušení vymazání údaj: pokud bliká symbol «CL» stlate tlaítko START/STOP 1. Jednotlivé hodnoty nelze vymazat. 9. Indikátor baterií a výmna baterií Tém vybité baterie Jsou-li baterie vybity pibližn ze ¾, pi zapnutí pístroje zane blikat symbol baterií BT (zobrazí se ásten vyplnná baterie). Pestože pístroj bude mit spolehliv i nadále, mli byste baterie vymnit. Vybité baterie výmna Jsou-li baterie zcela vybité, pi zapnutí pístroje zane blikat symbol BT (zobrazí se vybitá baterie). Nelze provádt žádná další mení, baterie je nutné vymnit. 1. Otevete pihrádku s bateriemi 5 na spodní stran pístroje. 2. Vymte baterie zajistte jejich správnou polaritu dle symbol uvnit bateriového prostoru. 3. Pi nastavení data a asu postupujte podle postupu popsaného v oddíle «3.». V pamti se uchovávají všechny hodnoty, akoliv datum a as se musí nastavit znovu po výmn baterií proto automaticky zane blikat údaj letopotu. Jaké baterie a jaký postup? Používejte 4 nové 1,5V baterie s dlouhou životností, velikost AAA. BP A6 PC Nepoužívejte baterie po vypršení životnosti. Baterie vyjmte, pokud se pístroj nebude delší dobu používat. Používání dobíjecích baterií Tento pístroj lze provozovat také s dobíjecími bateriemi. Používejte pouze dobíjecí baterie typu «NiMH»! Objeví-li se symbol vybitých baterií, baterie nutno vyjmout a dobít! Nesmí se nechávat uvnit pístroje, nebo mže dojít k jejich poškození (úplnému vybití v dsledku sporadického užívání pístroje, a to i v pípad vypnutí pístroje). Nemáte-li v úmyslu pístroj delší dobu používat (týden a více), dobíjecí baterie vždy vyjmte! Baterie NELZE dobíjet v pístroji! Baterie dobíjejte v externí nabíjece a dodržujte informace týkající se dobíjení a trvanlivosti! 10. Použití napájecího adaptéru Tento pístroj lze provozovat s využitím adaptéru Microlife (DC 6V, 600 ma). Používejte pouze adaptér Microlife dostupný jako originální píslušenství vhodné pro Váš zdroj naptí. Vždy zkontrolujte, zda není napájecí adaptér nebo kabel poškozen. 1. Kabel adaptéru zasute do zásuvky pro adaptér 4 v pístroji. 2. Zástrku adaptéru zasute do nástnné zásuvky. Po pipojení napájecího adaptéru se nespotebovává žádný proud baterií. 11. Chybová hlášení Dojde-li bhem mení k chyb, mení se peruší a zobrazí se chybové hlášení, nap. «ERR 3». Chyba Popis Možná píina a zpsob nápravy «ERR 1» Píliš slabý signál Píliš slabé signály impulz na manžet. Upravte manžetu a mení opakujte.* «ERR 2» BQ «ERR 3» BN Chybný signál V manžet není tlak Bhem mení byly na manžet zjištny chybné signály zpsobené napíklad pohybem nebo svalovým naptím. Mení opakujte, piemž paži mjte v klidu. V manžet nelze generovat potebný tlak. Mohou se vyskytovat netsnosti. Zkontrolujte správnost pipojení a potebnou tsnost. V pípad nutnosti vymte baterie. Mení opakujte. 43 CZ

9 Chyba Popis Možná píina a zpsob nápravy «ERR 5» Abnormální Mící signály jsou nepesné, a proto nelze výsledek zobrazit žádný výsledek. Peliv si pette kontrolní seznam pokyn pro spolehlivé mení a poté mení opakujte.* «ERR 6» Režim AFIB/MAM 12. Bezpenost, pée, zkouška pesnosti a likvidace 44 Bezpenost a ochrana Bhem mení v režimu AFIB/MAM došlo k píliš velkému potu chyb, což znemožnilo získat konený výsledek. Peliv si pette kontrolní seznam pokyn pro spolehlivé mení a poté mení opakujte.* «HI» Píliš Tlak v manžet je píliš vysoký (nad vysoký pulz 300 mmhg) NEBO je píliš vysoký pulz nebo tlak (nad 200 stah za minutu). Uvolnte se manžety po dobu 5 minut a mení opakujte.* «LO» Píliš nízký Tepová frekvence je píliš nízká (mén než pulz 40 stah za minutu). Mení opakujte.* * Pokud se tento nebo jiný problém vyskytuje opakovan, porate se prosím s lékaem. Pokud se domníváte, že výsledky jsou neobvyklé, peliv si prosím pette informace v oddíle «1.». Tento pístroj lze používat pouze pro úely popsané v této píruce. Výrobce neodpovídá za škody zpsobené nesprávným použitím. Tento pístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s ním nakládat opatrn. Dodržujte podmínky pro skladování a provoz popsané v oddíle «Technické specifikace»! Chrate ped: - vodou a vlhkostí - extrémními teplotami - nárazy a upuštním na zem - zneištním a prachem - pímým slunením svitem - teplem a chladem Manžety jsou citlivé a vyžadují opatrné zacházení. Nepoužívejte jiný druh manžety anebo manžetového konektoru na mení s tímto pístrojem. Manžetu nafukujte pouze když je nasazená. Pístroj nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetických polí, nap. u mobilních telefon nebo rádia. Pístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo si všimnete ehokoliv neobvyklého. Pístroj nikdy nerozebírejte. Pokud se pístroj nebude delší dobu používat, baterie by se mly vyjmout. Peliv si pette bezpenostní pokyny v jednotlivých oddílech této píruky. Dbejte na to, aby pístroj nepoužívaly dti bez dohledu; nkteré ásti jsou tak malé, že mže dojít k jejich spolknutí. Pée o pístroj Pístroj istte pouze mkkým suchým hadíkem. ištní manžety Skvrny na manžet opatrn odstraníte vlhkým hadíkem a mýdlovou vodou. Varování: Neperte manžetu v prace i myce nádobí! Zkouška pesnosti Zkoušku pesnosti tohoto pístroje doporuujeme provádt každé 2 roky nebo po mechanickém nárazu (nap. pi upuštní na zem). Pro zajištní této zkoušky kontaktujte místní zákaznický servis Microlife (viz pedmluva). Likvidace Baterie a elektronické pístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými pedpisy, nikoliv s domácím odpadem. 13. Záruka Na tento pístroj se vztahuje záruka 5 let od data nákupu. Záruka je platná pouze po pedložení záruního listu vyplnném prodejcem (viz zadní strana) a potvrzením data nákupu nebo pokladního dokladu. Záruka se nevztahuje na baterie a souásti podléhající rychlému opotebení. Záruka propadá v pípad otevení nebo úprav pístroje. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v dsledku nesprávné manipulace, vybitých baterií, nehody nebo nedodržení provozních pokyn. Manžeta má funkní záruku (tsnost vzdušného vaku) 2 roky. Kontaktujte prosím místní zákaznický servis Microlife (viz.úvod).

10 14. Technické specifikace Provozní teplota: C / F max. relativní vlhkost % Skladovací teplota: C / F max. relativní vlhkost % Hmotnost: 354 g (vetn baterií) Rozmry: 160 x 80 x 32 mm Postup mení: oscilometricky, Korotkovovou metodou: Fáze I systolická, fáze V diastolická Rozsah mení: mmhg krevní tlak stah za minutu tepová frekvence Tlakový rozsah displeje manžety: mmhg Rozlišení: 1 mmhg Statická pesnost: tlak v rámci ± 3 mmhg Pesnost pulzu: ±5% z namené hodnoty Zdroj naptí: 4 x 1,5V baterie; velikost AAA Napájecí adaptér DC 6V, 600 ma (volitelné) Související normy: EN /-3 /-4; IEC ; IEC (EMC) Tento pístroj vyhovuje požadavkm dle smrnice 93/42/EHS o zdravotnických pomckách. Práva na technické zmny vyhrazena. BP A6 PC 45 CZ

Microlife BP A150 AFIB

Microlife BP A150 AFIB Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Europe / Middle-East / Africa Microlife BP A1 Easy Asia North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Microlife BP A1 Easy Asia North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Microlife BP A2 Basic

Microlife BP A2 Basic Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití CZ 1 Microlife WatchBP Home S je světová jednička mezi přístroji určenými k měření krevního tlaku umožňující

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia North / Central / South America Microlife BP A150

Europe / Middle-East / Africa Asia North / Central / South America Microlife BP A150 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Microlife BP A200 AFIB

Microlife BP A200 AFIB Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Microlife BP A50 NL 32 GR 86 RU 38 AR 92 HU 50

Microlife BP A50 NL 32 GR 86 RU 38 AR 92 HU 50 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Microlife BP A200 AFIB

Microlife BP A200 AFIB Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpenostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvk a indikátor...5 3-1. Popis pístroje... 5 3-2. Popis tlaítek... 6 3-3. LCD displej. 7 4. Specifikace... 8 4-1. Obecná specifikace.....

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

www.jsp.cz JSP Měření a regulace

www.jsp.cz JSP Měření a regulace Návod k obsluze GCO 100 1.1 POUŽITÍ GCO100... 1 1.2 BEZPENOSTNÍ POKYNY... 2 1.3 POKYNY K PROVOZU A ÚDRŽB:... 2 1.4 UPOZORNNÍ K LIKVIDACI... 2 2.1 ZOBRAZOVACÍ PRVKY... 2 2.2 OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.3 PIPOJENÍ...

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia North / Central / South America Microlife BP 3AG1

Europe / Middle-East / Africa Asia North / Central / South America Microlife BP 3AG1 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Microlife BP A100 BG 50

Microlife BP A100 BG 50 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití

Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití CZ 1 Microlife WatchBP Home A je první digitální tonometr na světě, který splňuje doporučení pro měření

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ POPIS VÝROBKU 1 Tlačítko MEM/paměť 2 START 3 Manžeta 4 Místo pro baterie 5 Stupnice měření krevního tlaku 6 LCD displej 7 Indikátor paměti

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 48 13 33 www.conrad.sk Obj..: 481 333 Vážení zákazníci, dkujeme za Vaši dvru a za nákup našeho speciálního zapichovacího teplomru. Vynikající pomcka

Více

Microlife BP W100 FR 12 ES 24 PT 36 DE 48 RU 60 PL 72 HU 84 BG 96 RO 108 CZ 120 SK 130 SI 140 TR 150 GR 160 AR 172 FA 182 IB BP W100 V17-1 1011

Microlife BP W100 FR 12 ES 24 PT 36 DE 48 RU 60 PL 72 HU 84 BG 96 RO 108 CZ 120 SK 130 SI 140 TR 150 GR 160 AR 172 FA 182 IB BP W100 V17-1 1011 Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

P íru ka uživatele Verze 1.0

P íru ka uživatele Verze 1.0 Píruka uživatele Verze 1.0 esky Blahopejeme vám k zakoupení pístroje LE 200. Bezpenostní pokyny najdete v samostatné brožue, která je piložena k píruce uživatele. Bezpenostní pokyny i píruku uživatele

Více

PÁKA. Nevýherní hrací pístroj ARM WRESTLER. Uživatelský manuál ARM WRESTLER NVHP PÁKA UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o.

PÁKA. Nevýherní hrací pístroj ARM WRESTLER. Uživatelský manuál ARM WRESTLER NVHP PÁKA UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 11 ARM WRESTLER Nevýherní hrací pístroj PÁKA Uživatelský manuál KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 11 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 81 40 20 www.conrad.sk Obj..: 814 020 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener NÁVOD K OBSLUZE Bezpenostní laserový skener CZ Návod k obsluze Tato p,íru.ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z3stávají spole.nosti SICK AG. Spole.nost SICK AG poskytuje

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 85 34 09 www.conrad.sk Obj..: 853 409 Je doopravdy velice nepíjemné usednout do automobilu v chladných dnech do sedadla studeného jako led. Vyhívaný

Více

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 1. Bezpenostní doporuení Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 Multimetr odpovídá bezpenostním normám: 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (Nízké naptí), ve znní 2004/22EC (CE-znaení).

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CZ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611

NÁVOD K POUŽITÍ CZ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611 MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611 NÁVOD K POUŽITÍ CZ POPIS VÝROBKU 1 Tlačítko MEM/paměť 2 START 3 Místo pro baterie 4 LCD displej 5 Manžeta 6 Indikátor baterií 7 Systolický tlak 8 Diastolický tlak / Hodnoty

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902. Obj..: 51 92 31

Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902. Obj..: 51 92 31 Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902 Obj..: 51 92 31 Vážený zákazníku, dkujeme Vám za Vaši dvru a za nákup bezdrátové stanice Eurochron EFTH 902 pro mení teploty a vlhkosti. Tento návod k obsluze

Více

BC 58. z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BC 58. z Návod k použití Měřič krevního tlaku BC 58 CZ z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Vážení zákazníci,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více