Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 5. Finanční kontrola a interní audit 6. Odbor kancelář starosty a tajemníka 7. Odbor vnitřních věcí 8. Odbor finanční 9. Odbor majetku města a komunálního hospodářství 10. Odbor rozvoje města 11. Odbor výstavby a územního plánování 12. Odbor životního prostředí 13. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14. Odbor Obecní živnostenský úřad 15. Odbor dopravy

2 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Úvodní slovo Vážení spoluobčané, letos Vám již desátý rok předkládáme komplexní zprávu o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za uplynulý rok. V této zprávě bychom vás rádi informovali o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu a to především prostřednictvím čísel v časové řadě. Rok 2014 byl především rokem volebním, městský úřad připravoval a zajišťoval jednak volby do Evropského parlamentu, ale hlavně říjnové volby do Zastupitelstva města Moravská Třebová. V roce 2014 pokračoval městský úřad v realizaci projektu Zvýšení kvality a řízení městského úřadu, který je z převážné míry financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jeho cílem je zkvalitnit a zefektivnit práci úřadu a následně zlepšit služby poskytované jeho klientům. Projekt bude ukončen v květnu Městský úřad Moravská Třebová je přirozeným centrem výkonu veřejné správy pro 32 obcí regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a současně odborným a metodickým poradcem pro jejich starosty a zaměstnance. Věřím, že v této zprávě naleznete řadu zajímavých a přínosných informací. Zároveň si však rádi vyslechneme vaše náměty a připomínky, které nám mohou pomoci a posloužit při tvorbě výroční zprávy za rok Ing. Stanislav Zemánek tajemník Městského úřadu Moravská Třebová V Moravské Třebové

3 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Organizační struktura městského úřadu Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a další zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele úřadu je starosta. Starosta města Uvolněný místostarosta Neuvolněný místostarosta Tajemník městského úřadu Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení informačních technologií Odborem kancelář starosty a tajemníka jsou metodicky řízeny: - jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravská Třebová, Boršov - jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravská Třebová, Sušice - jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravská Třebová, Udánky Odbor vnitřních věcí - oddělení občanské informační centrum - oddělení správní Odbor finanční - úsek školství a kultury Odborem finančním jsou metodicky řízeny příspěvkové organizace: - I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová - II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová - Základní škola Moravská Třebová, Čs.armády Základní škola Moravská Třebová, Palackého Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 - Základní umělecká škola Moravská Třebová, Zámecké náměstí 1 - Dům dětí a mládeže, Jevíčská 55, Moravská Třebová - Kulturní služby města, Svitavská 18, Moravská Třebová - Městská knihovna Ladislava z Boskovic, Zámecké nám. 1, Moravská Třebová Odbor majetku města a komunálního hospodářství Odborem majetku města a komunálního hospodářství jsou metodicky řízeny: - Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 21, Moravská Třebová Odbor rozvoje města Odbor výstavby a územního plánování Odbor životního prostředí

4 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - úsek sociálně právní prevence a sociálně právní ochrany - úsek sociálních služeb a pomoci Odborem sociálních věcí a zdravotnictví jsou metodicky řízeny: - příspěvková organizace Sociální služby města, Svitavská 8, Moravská Třebová - organizační složka města Centrum volného času, Komenského 64, Moravská Třebová Odbor Obecní živnostenský úřad Odbor dopravy

5 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Rozbor stížností Počet přijatých stížností Postoupeny věcně a místně příslušnému subjektu Anonymní stížnosti Nedodržena lhůta 30 dnů pro vyřízení Struktura stížností dle obsahu: - sousedské soužití stavební řízení správa majetku města životní prostředí chování úředníků, úřední postup chování obchodníků, prodejců dopravní situace ve městě pořádek a klid ve městě městská policie školství Vyřizování stížností: - odbor kancelář starosty a tajemníka - odbor výstavby a územního plánování - odbor majetku města a komunálního hospodářství odbor životního prostředí starosta tajemník odbor Obecní živnostenský úřad odbor dopravy odbor rozvoje města místostarosta odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor vnitřních věcí

6 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským úřadem Moravská Třebová Výroční zpráva obsahuje údaje dle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za období a zahrnuje informace poskytnuté Městským úřadem Moravská Třebová. Výroční zpráva byla projednána Radou města Moravská Třebová na její schůzi dne Počet podaných žádostí o informace: - bylo podáno celkem 7 žádostí o informace, tj. žádostí, které podléhají evidenci dle zákona č. 106/1999 Sb.; jedná se o žádosti o informace podané klasickou písemnou formou či podané ovou poštou nebo datovou zprávou 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: - byla odmítnuta jedna žádost (s odkazem na ust. 15 zák. č. 106/1999 Sb.) a jedna žádost byla odložena (s odkazem na ust. 17 odst. 5 cit. zák.) 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: - nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: - žádný rozsudek nebyl vynesen 5. Počet poskytnutých výhradních licencí: - žádná výhradní licence nebyla poskytnuta - 6. Počet stížností podaných podle 16a zákona: - nebyla podána žádná stížnost 7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: a) Způsob podání a vyřízení žádostí: - 5 žádostí bylo podáno el. poštou, 1 datovou zprávou a 1 podání bylo doručeno poštou; vyřízeny byly 3 žádosti elektronickou poštou, 1 písemně a v 1 případě datovou zprávou - Žádosti vyřizoval: - 1 odbor rozvoje města - 3 odbor majetku města a komunálního hospodářství - 1 odbor sociálních věcí a zdravotnictví - 1 odbor vnitřních věcí - 1 technické služby b) Žádosti se týkaly: - 1 nakládání s komunálním odpadem - 1 nájmu občerstvení na aquaparku

7 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok pronájmu pozemku - 1 investičních plánů města - 1 kopií kandidátních listin - 1 opatrovnických záležitostí - 1 stavu chodníků + vodného Žádná podaná informace nebyla zpoplatněna. Další informace byly poskytovány prostřednictvím úřední desky, internetových stránek města (www.moravskatrebova.cz), Moravskotřebovského zpravodaje a sdělovacích prostředků. Byly také sdělovány průběžně v rámci běžné praxe tj. nevyžádané dle výše uvedeného zákona a to v samostatné i přenesené působnosti (zákony, vyhlášky, nařízení, směrnice a jiné údaje), v tištěné i elektronické podobě. I pro rok 2014 platí, že největší množství informací bylo sděleno ústně nebo telefonicky a to na základě ústní nebo telefonické žádosti. 5. Finanční kontrola a interní audit Zhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol vykonaných podle 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 zajišťoval městský úřad externí formou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací města. Byly provedeny veřejnosprávní kontroly u všech 10 příspěvkových organizací města Moravská Třebová a jednoho příjemce dotací z rozpočtu města (TJ Slovan Moravská Třebová). Veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky byly zaměřeny zejména na dodržování ustanovení zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech, na dodržování vnitřních předpisů k finančnímu hospodaření, na inventarizaci majetku a závazků, na vnitřní kontrolní systém, na dodržování vnitřního předpisu č. 4/2011, Zadávání zakázek malého rozsahu, apod. Z výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací vyplynuly drobné nedostatky (např. v inventurních soupisech, seznamech evidencí, ve formálních náležitostech účetních dokladů a způsobech účtování, v aktualizaci zpracovaných směrnic - zejména ve vazbě na změny legislativy, drobné problémy při dodržování vnitřního předpisu města Zadávání zakázek malého rozsahu, ), k jejichž odstranění byla přijata nápravná opatření. Za odstranění kontrolou zjištěných nedostatků jsou odpovědni ředitelé příspěvkových organizací. Kontrola realizace nápravných opatření bude předmětem následné kontrolní činnosti v roce S výsledky veřejnoprávních kontrol bude seznámena rada města v průběhu roku U žádného subjektu, který byl předmětem kontroly nebyly zjištěny takové zásadní nedostatky, které by vedly k podání oznámení Policii ČR. Zhodnocení výsledků interního auditu Město Moravská Třebová zabezpečuje provádění interního auditu organizace externím auditorem. V roce 2014 proběhla pouze dílčí část kontroly zaměřená zejména na aplikaci změn v legislativě v průběhu roku. Interní audit bude pokračovat v první polovině roku 2015.

8 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Odbor kancelář starosty a tajemníka Odbor kancelář starosty a tajemníka zajišťuje především: a) v oblasti samostatné působnosti - tvorbu obecně závazných vyhlášek, nařízení rady města a vnitřních předpisů, kontrolu jejich dodržování - poskytování právních porad a konzultací - evidencí stížností občanů a petic, přijímá je a zabezpečuje jejich vyřízení - správu městského informačního systému - personální agendu městského úřadu - činnost sekretariátu starosty (zajišťování záležitostí spojených s úřední činností starosty a místostarostů) - vymáhání pohledávek města (s výjimkou pohledávek z vedlejší hospodářské činnosti) - zpracování koncepce a realizace propagace, vztahy mezi Moravskou Třebovou a partnerskými města b) v oblasti přeneseného výkonu státní správy - výkon přestupkové agendy - vymáhání pohledávek v režimu správy daní a poplatků (pokuty uložené při činnosti odboru) - plnění úkolů na úseku krizového řízení a obrany Personální zajištění odboru: Vedoucí odboru Úsek přestupků, stížností, petic, právních služeb Úsek vymáhání pohledávek Oddělení informačních technologií (dříve úsek správy informačního systému) Úsek personální Úsek propagace města ,5 0,5 Úsek krizového řízení Úsek sekretariátu starosty ,5 1,5 Celkem Úsek přestupků: Počet došlých oznámení o přestupku Počet nevyřízených z předchozího

9 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok roku Postoupeno jinam Odloženo Počet přestupků ke zpracování Blokově vyřízeno Projednáno bez uložení sankce Sankce napomenutí Sankce pokuta Zastaveno řízení z toho smírem V příkazním řízení řešeno Uloženo na pokutách (tis. Kč) ,5 - z toho nevymoženo k běžného roku Srovnání nejčetnějších skutkových podstat přestupků: , ,5 Přestupky proti veřejnému pořádku Přestupky proti občanskému soužití Přestupky proti majetku V roce 2014 bylo pravomocně řešeno 7 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, a to podle ust. 30 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 nebyl řešen vydáním pravomocného rozhodnutí žádný přestupek na úseku školství a výchovy mládeže podle ust. 31 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Odbor vykonával v roce 2014 přenesenou působnost v oblasti přestupkové agendy pro obce Vranová Lhota, Třebařov, Gruna, Staré Město, Linhartice, Rychnov na Moravě, Rozstání, Mladějov na Moravě, Borušov, Útěchov, Kunčina, Dětřichov u Moravské Třebové, Malíkov, Dlouhá Loučka, Městečko Trnávka, Bezděčí u Trnávky, Koruna, Křenov, Janůvky a Radkov, a to na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Náklady za výkon této přenesené působnosti se podle veřejnoprávní smlouvy účtují v případech, kdy je věc ukončena vydáním rozhodnutí, popř. je vyřešena v rámci příkazního nebo blokového řízení a to ve výši Kč za takto uzavřený případ.

10 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Počet případů řešených na základě veřejnoprávní smlouvy: Počet případů Fakturováno obcím (tis. Kč) ,5 52,5 Odbor kancelář starosty a tajemníka řešil ve správním řízení jeden správní delikt za rok 2014 podle zákona č. 379/20005 S.b. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změnách souvisejících zákonů. Úsek správy informačního systému úřadu: Celkový uživatelů počet Celkový počet spravovaných PC Operační systém Win XP Win XP Win XP/Vista /7 Win XP/Vista/ 7 Win XP/Vista/ 7/8 Win XP/Vista/ 7/8 Počet serverů Serverové operační systémy Internetový provider Rychlost připojení k internetu Integrovaný informační systém Sociální agenda Stavební řízení, životní prostředí, přestupky Window s 2000 Server, Window s 2003 Server, GNU/Lin ux Window s 2000 Server, Window s 2003 Server, GNU/Lin ux Window s 2000 Server, Window s 2003 Server, GNU/Lin ux Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, GNU/Lin ux Windows 2000 Server, Windows 2008 Server, GNU/Linu x Windows 2000 Server, Windows 2008 Server, GNU/Lin ux OR-CZ OR-CZ OR-CZ OR-CZ OR-CZ OR-CZ 5 Mbit 5 Mbit 10 Mbit 10 Mbit 10 Mbit 15/10 Mbit Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Vita Vita Vita Vita Vita Vita

11 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Ekonomika Dopravní agendy Živnostenská agenda CCA, Ortex Yamaco,aplikac e MD aplikace MPO CCA, Ortex Yamaco,aplikac e MD aplikace MPO CCA, Ortex Yamaco aplikace MD aplikace MPO CCA, Ortex Yamaco, aplikace MD aplikace MPO Spisová služba ICZ ICZ ICZ ICZ/Geo vap CCA, Ortex Yamaco, aplikace MD aplikace MPO Geovap CCA, Ortex Yamaco, aplikace MD aplikace MPO Geovap GIS Geovap Geovap Geovap Geovap Geovap Geovap Office systém Realizovaná výběrová řízení - poptávky MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP/2003/ Nejdůležitější úkoly roku 2014: - interní audity dle systému managementu bezpečnosti informací v organizaci a dozorový audit - atestace dlouhodobého řízení ISVS - aktivity v rámci výzvy OPLZZ 89 Zvyšování kvality řízení - zapojení do výzvy IOP 22 konsolidace IT a nové služby TC ORP Moravská Třebová - migrace agend odboru dopravy do prostředí Internetu - přesun zálohovacího systému na řešení Synology - podpora obcím v regionu s celostátními projekty - obměna výpočetní techniky dle plánu Personální úsek: Počty zaměstnanců města zařazených do městského úřadu: plánovaný stav k skutečnost k počet žen počet mužů počet vedoucích zaměstnanců žen počet vedoucích zaměstnanců mužů počet vedoucích zaměstnanců se

12 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok středoškolským vzděláním počet vedoucích zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním počet vedoucích zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním počet vedoucích zaměstnanců ve věku let počet vedoucích zaměstnanců ve věku let počet vedoucích zaměstnanců ve věku let počet vedoucích zaměstnanců ve věku let počet vedoucích zaměstnanců ve věku 61 a více let počet všech zaměstnanců se středním vzděláním počet všech zaměstnanců s úplným středním vzděláním počet všech zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním počet všech zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním počet všech zaměstnanců do věku 20 let počet všech zaměstnanců ve věku let počet všech zaměstnanců ve věku let počet všech zaměstnanců ve věku let počet všech zaměstnanců ve věku let počet všech zaměstnanců ve věku 61 let a více Během roku 2014 bylo vyhlášeno 5 personálních výběrových řízení, do kterých se přihlásilo celkem 84 uchazečů. V průběhu roku 2014 byl přijat 1 nový zaměstnanec na městský úřad, 1 strážník městské policie, 1 pracovník Centra volného času a jmenován 1 ředitel příspěvkové organizace města Sociální služby města Moravská Třebová.

13 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok V oblasti rozvoje lidských zdrojů vynaložil městský úřad v roce 2014 celkem Kč na vzdělávání zaměstnanců podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (zvláštní odborná způsobilost úředníků, průběžné vzdělávání úředníků) a vzdělávání dle zákoníku práce. Úsek krizového řízení: Pověřený pracovník vykonává funkci tajemníka Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a Krizového štábu obce s rozšířenou působností a funkci Bezpečnostního ředitele Městského úřadu. V roce 2014 byly zajišťovány tyto nejdůležitější úkoly: - 2 jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Moravská Třebová - aktualizace řídících dokumentů bezpečnostní rady a krizového štábu s územní působností ORP Moravská Třebová - aktualizace údajů v jednotlivých dokumentacích - obranného plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy, krizového štábu a Plánu evakuace obyvatelstva - zabezpečení činnosti v celostátních informačních systémech ARGIS a KRIZKOM - spolupráce s Hasičským záchranným sborem při aktualizaci Krizového plánu ORP Moravská Třebová - spolupráce s Hasičským záchranným sborem při aktualizaci Havarijního plánu Pardubického kraje a poté výpisu z tohoto plánu pro ORP Moravská Třebová - součinnost s Hasičským záchranným sborem a účast při kontrolní činnosti v oblasti krizového řízení u obcí ve správním území ORP Moravská Třebová - zabezpečení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti na MěÚ Moravská Třebová (prověření osob, proškolení osob, zkouška a ověření technických prostředků) - zajištění jednotek požární ochrany SDH Boršov, Sušice a Udánky v oblasti dokumentační, materiální a finanční - účast na krajském cvičení Povodeň 2014 a 1 celostátním a 2 krajských cvičení na plánování nezbytných dodávek v informačním systému KRIZKOM - účast na pracovních jednání tajemníků Bezpečnostních rad obcí, které zajišťuje Krajský úřad a na školeních, seminářích a pracovních jednání v oblasti krizového řízení pořádaných SSHR, HZS, KVV a ostatními institucemi (11 akcí) - při zabezpečení činnosti úseku krizového řízení bylo v průběhu roku řešeno 37 úkolů (v oblasti krizového řízení 16 úkolů, v oblasti obranného plánování 2 úkoly, v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 7 úkolů, v oblasti ochrany utajovaných informací 4 úkoly a v oblasti JPO 8 úkolů) - v průběhu roku bylo při veškeré činnosti vyřízeno: 54 dokumentů a spisů 10 dokumentů bezpečnostní rady Mimo výše uvedenou pracovní činnost je pracovník pověřen v oblasti systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) funkcí představitele vedení pro ISMS a předsedy informačního fóra. V roce 2014 zajišťoval 4 zasedání Informačního fóra, 7 plánovaných a 2 mimořádné interní audity. Zabezpečen byl dozorový audit externí firmy CQS Praha. V této oblasti zodpovídal za splnění 21 úkolů a na plnění dalších 22 se podílel.

14 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Úsek propagace a zahraničních styků: V průběhu roku 2014 příprava a podíl na přípravě zejména těchto akcí a činností: - garance a aktualizace webových stránek města - zajišťování informování veřejnosti prostřednictvím systému VISO 2002 (městský rozhlas) včetně obsluhy - komplexní zajištění propagace města propagační materiály, inzerce, rozhlasové spoty, zadávání prezentačních fotografií města, zajištění účasti na veletrzích cestovního ruchu - spolupráce na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu v Moravské Třebové a DSO Českomoravské pomezí - účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Praze - účast na práci Týmu pro rozvoj cestovního ruchu - příprava a organizace vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku spolupráce s koordinátorkou Zdravého města na realizaci kampaní - spolupráce při přípravě festivalu Dny slovenské kultury - spolupráce na festivalu Dny česko-německé kultury, Hřebečský slunovrat, Kejkle a kratochvíle - organizace spolupráce s partnerskými městy Staufenberg, Banská Štiavnica a Vlaardingen - organizace Českých dnů ve Vlaardingenu - pořizování fotodokumentace z akcí města - garance a aktualizace profilu města na Facebooku Sekretariát starosty: Počet zasedání zastupitelstva města Celkový počet tisků Připraveno a rozesláno tisků členům zastupitelstva Počet schůzí rady města Celkový počet tisků Připraveno a rozesláno tisků členům rady 5285 elektronicky elektronicky elektronicky 5243 elektronicky 4984 elektronicky 4914 elektronicky Sekretariát zajišťuje zejména obstarávání záležitostí spojených s úřední činností starosty a místostarostů, eviduje a podle pokynů vyřizuje jejich korespondenci, organizuje přijetí návštěv a významných hostů. Odbor kancelář starosty a tajemníka dále: - podílí se na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací, tj. vede příslušnou evidenci a prvotní jednání s odsouzenými, avizuje případnou nečinnost odsouzených; (samotné práce pro odsouzené zajišťují na základě dohody Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., včetně kontroly realizace zadaných prací a sledování výkazu

15 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok odpracovaných hodin), rovněž úzce spolupracuje s Probační a mediační službou, středisko Svitavy; - podává zprávy a potvrzuje skutečnosti o občanech, v roce 2014 bylo zpracováno zejména na vyžádání soudů a orgánů policie 582 zpráv o občanech; - realizuje úkoly města jako procesního opatrovníka, v roce 2014 zejména na základě rozhodnutí úřadu práce; - poskytuje právní konzultace a porady orgánům města a subjektům, jejichž zřizovatelem je město, podává návrhy v řízení občanskoprávním, koncipuje smlouvy a spolupracuje při jejich přípravě jinými odbory; - zabezpečuje tvorbu externích a interních předpisů města (tj. obecně závazné vyhlášky, nařízení rady města, vnitřní předpisy) po legislativní i obsahové stránce, případně spolupracuje legislativně na přípravě těchto předpisů, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu: a) v roce 2014 město vydalo v rámci samostatné působnosti jednu obecně závaznou vyhlášku, a to OZV č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; b) v roce 2014 bylo vydáno v rámci přenesené působnosti jedno nařízení rady města, a to č. 1/2014, Tržní řád. 7. Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí zajišťuje především: a) v oblasti samostatné působnosti - činnost Občanského informačního centra - činnost podatelny městského úřadu - hospodářskou správu a provoz úřadu - konání občanských obřadů b) v oblasti přeneseného výkonu státní správy - agendu občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a matriky - volební agendu, sčítání lidu, domů a bytů - realizace práva shromažďovacího - agendu ztrát a nálezů Personální zajištění odboru: Vedoucí odboru Oddělení Občanské informační centrum Oddělení správní Úsek hospodářské správy Celkem

16 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Oddělení Občanské informační centrum: Statistika poskytnutých služeb (počet úkonů): Občanské průkazy Evidence obyvatel Cestovní doklady Vidimace a legalizace (ověřování) Žádosti o výpis z rejstříku trestů Výpis z katastru nemovitostí Ostatní Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek za psy Celkem Statistika doručených a odeslaných zásilek: Počet doručených zásilek Počet doručených datových zpráv Počet odeslaných zásilek Počet odeslaných datových zpráv Celkem doručených a odeslaných zásilek Poštovné (tis. Kč) ,8 322,5 336,9 Doručené zásilky dle odborů: Odbor kancelář starosty a tajemníka Odbor vnitřních věcí Odbor finanční Odbor školství a kultury Odbor majetku města a komunálního hospodářství Odbor rozvoje města Odbor výstavby a územního

17 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok plánování Odbor životního prostředí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor Obecní živnostenský úřad Odbor dopravy Tajemník Městská policie 102 Oddělení správní: Statistické údaje: Počet provedených změn - narození Počet provedených změn - sňatky Počet provedených změn - rozvody Počet provedených změn - úmrtí Počet změn trvalého pobytu v rámci Moravské Třebové Počet přihlášených k trvalému pobytu do Moravské Třebové Počet odhlášených z trvalého pobytu z Moravské Třebové do jiných obcí Počet ukončení trvalého pobytu na území ČR Počet zahájených správních řízení na zrušení trvalého pobytu Správní poplatky za změny trvalého pobytu (Kč) Žádost o výpis z informačního systému evidence obyvatel oprávněným subjektům Hlášení změn v počtu osob na trvalém pobytu vlastníkům objektu Vyvěšování dokumentů na úřední desku

18 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Hlášení ztrát a nálezů Počet přijatých žádostí o vydání občanského průkazu Počet předaných občanských průkazů Počet vyhotovených prvních občanských průkazů (15-letým občanům) Počet vydaných občanských průkazů při změně trvalého pobytu Počet vydaných občanských průkazů při změně stavu (sňatek, rozvod, úmrtí partnera) Počet hlášených ztrát a odcizení občanských průkazů Počet vydaných potvrzení o občanských průkazech Počet skartovaných občanských průkazů Celkem vybráno pokut na úseku občanských průkazů (tis. Kč) Počet řešených přestupků na úseku OP Celkem vybráno správních poplatků na úseku OP (tis. Kč) Korespondence oznámení o ztrátě občanských průkazů obcím Počet vydaných cestovních dokladů celkem ,4 13 7,7 11, ,8 70,8 65,4 62, dospělí děti Počet řešených přestupků na úseku cestovních dokladů Počet skartovaných cestovních dokladů, vrácených občany Celkem vybráno pokut na úseku cestovních dokladů (tis. Kč) Celkem vybráno správních poplatků na úseku CD (tis. Kč) ,7 3 1,3 0,6 1, ,6 498, ,2 489,4

19 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Počet poskytnutých informací z informačního systému za správní poplatek (EO, OP, CD) Celkem vybráno správních poplatků za poskytnutí informací z informačního systému - EO, OP, CD (tis. Kč) ,2 1,8 1,3 1,55 Matrika: Prvopisy oddacích listů Prvopisy úmrtních listů Prvopisy rodných listů Druhopisy matričních dokladů pro ČR Druhopisy matričních dokladů pro cizinu Žádosti o osvědčení o státním občanství Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizincem Změny jména a příjmení Postoupení zvláštní matrice Brno Vidimace a legalizace Osvědčení církevního sňatku Přiznání otcovství Identifikace Dodatečné záznamy Výpisy z matrik Správní řízení v matričních věcech (sňatky na jiném místě, doba, prominutí dokladů) Počet obřadů

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok 2006 4. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2006 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok 2006 4. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2012 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2012 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2012 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2007 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2007 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok 2007 4. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2008 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2008 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2008 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 0 provedené mimořádné kontroly 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Aktualizace k 1. 11. 2017 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 24 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně,

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy 14. Nejdůležitější předpisy DOPRAVA Pozemní komunikace Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě

Více

Výroční zpráva Městského úřadu Česká Lípa dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015

Výroční zpráva Městského úřadu Česká Lípa dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015 Strana č.: 1/8 Výroční zpráva Městského úřadu za rok 2015 zpracovaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a se směrnicí Městského úřadu č. 6/2008. žádostí

Více

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

Výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok tajemnice MěÚ. tajemnice MěÚ

Výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok tajemnice MěÚ. tajemnice MěÚ M Ě S T O H O D O N Í N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 23. pro jednání: 46. schůze rady města konané dne: 07.02.2017 Obsah zprávy: Výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní 1 PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Usnesení

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost statutárního města a jeho orgánů

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost statutárního města a jeho orgánů STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Nejdůležitější právní předpisy Statutární město a jeho orgány se při své činnosti řídí mnoha právními předpisy. Seznam platných právních předpisů týkající se činností orgánů obcí

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: zákon č./vyhl. Název právního předpisu 128/2000 Sb. O

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Okres Frýdek-Místek Obec Dobrá IČO 296 589 Sídlo Dobrá č. 230, 739 51 Telefon 558 641

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních věcí se člení na: oddělení sociální pomoci oddělení sociálně - právní ochrany oddělení plánování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb

Více

Městský úřad Úpice. Organizační řád MěÚ v Úpici. Směrnice č. 2/2016

Městský úřad Úpice. Organizační řád MěÚ v Úpici. Směrnice č. 2/2016 Městský úřad Úpice Organizační řád MěÚ v Úpici Směrnice č. 2/2016 PLATNOST OD: 1. 7. 2016 vydal: Mgr. Šárka Bušinská - tajemnice schválil: Ing. Jaroslav Hůlek - starosta Města Úpice 1 (e) Správní odbor

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Město Votice Komenského náměstí Votice

Město Votice Komenského náměstí Votice Město Votice Komenského náměstí 700 259 17 Votice Souhrnná zpráva o výsledcích prováděných v režimu zákona č. 255/2012 Sb., zákona o e, ve znění pozdějších předpisů Označení ního orgánu druhu Rada města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky:

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: Odbor dopravy Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: 1. Dopravně správní agendy Evidence řidičů a řidičských oprávnění Evidence vozidel Schvalování technické způsobilosti vozidel Zkušební komisaři žadatelů

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více