Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 5. Finanční kontrola a interní audit 6. Odbor kancelář starosty a tajemníka 7. Odbor vnitřních věcí 8. Odbor finanční 9. Odbor majetku města a komunálního hospodářství 10. Odbor rozvoje města 11. Odbor výstavby a územního plánování 12. Odbor životního prostředí 13. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14. Odbor Obecní živnostenský úřad 15. Odbor dopravy

2 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Úvodní slovo Vážení spoluobčané, letos Vám již desátý rok předkládáme komplexní zprávu o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za uplynulý rok. V této zprávě bychom vás rádi informovali o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu a to především prostřednictvím čísel v časové řadě. Rok 2014 byl především rokem volebním, městský úřad připravoval a zajišťoval jednak volby do Evropského parlamentu, ale hlavně říjnové volby do Zastupitelstva města Moravská Třebová. V roce 2014 pokračoval městský úřad v realizaci projektu Zvýšení kvality a řízení městského úřadu, který je z převážné míry financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jeho cílem je zkvalitnit a zefektivnit práci úřadu a následně zlepšit služby poskytované jeho klientům. Projekt bude ukončen v květnu Městský úřad Moravská Třebová je přirozeným centrem výkonu veřejné správy pro 32 obcí regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a současně odborným a metodickým poradcem pro jejich starosty a zaměstnance. Věřím, že v této zprávě naleznete řadu zajímavých a přínosných informací. Zároveň si však rádi vyslechneme vaše náměty a připomínky, které nám mohou pomoci a posloužit při tvorbě výroční zprávy za rok Ing. Stanislav Zemánek tajemník Městského úřadu Moravská Třebová V Moravské Třebové

3 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Organizační struktura městského úřadu Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a další zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele úřadu je starosta. Starosta města Uvolněný místostarosta Neuvolněný místostarosta Tajemník městského úřadu Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení informačních technologií Odborem kancelář starosty a tajemníka jsou metodicky řízeny: - jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravská Třebová, Boršov - jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravská Třebová, Sušice - jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravská Třebová, Udánky Odbor vnitřních věcí - oddělení občanské informační centrum - oddělení správní Odbor finanční - úsek školství a kultury Odborem finančním jsou metodicky řízeny příspěvkové organizace: - I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová - II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová - Základní škola Moravská Třebová, Čs.armády Základní škola Moravská Třebová, Palackého Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 - Základní umělecká škola Moravská Třebová, Zámecké náměstí 1 - Dům dětí a mládeže, Jevíčská 55, Moravská Třebová - Kulturní služby města, Svitavská 18, Moravská Třebová - Městská knihovna Ladislava z Boskovic, Zámecké nám. 1, Moravská Třebová Odbor majetku města a komunálního hospodářství Odborem majetku města a komunálního hospodářství jsou metodicky řízeny: - Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 21, Moravská Třebová Odbor rozvoje města Odbor výstavby a územního plánování Odbor životního prostředí

4 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - úsek sociálně právní prevence a sociálně právní ochrany - úsek sociálních služeb a pomoci Odborem sociálních věcí a zdravotnictví jsou metodicky řízeny: - příspěvková organizace Sociální služby města, Svitavská 8, Moravská Třebová - organizační složka města Centrum volného času, Komenského 64, Moravská Třebová Odbor Obecní živnostenský úřad Odbor dopravy

5 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Rozbor stížností Počet přijatých stížností Postoupeny věcně a místně příslušnému subjektu Anonymní stížnosti Nedodržena lhůta 30 dnů pro vyřízení Struktura stížností dle obsahu: - sousedské soužití stavební řízení správa majetku města životní prostředí chování úředníků, úřední postup chování obchodníků, prodejců dopravní situace ve městě pořádek a klid ve městě městská policie školství Vyřizování stížností: - odbor kancelář starosty a tajemníka - odbor výstavby a územního plánování - odbor majetku města a komunálního hospodářství odbor životního prostředí starosta tajemník odbor Obecní živnostenský úřad odbor dopravy odbor rozvoje města místostarosta odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor vnitřních věcí

6 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským úřadem Moravská Třebová Výroční zpráva obsahuje údaje dle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za období a zahrnuje informace poskytnuté Městským úřadem Moravská Třebová. Výroční zpráva byla projednána Radou města Moravská Třebová na její schůzi dne Počet podaných žádostí o informace: - bylo podáno celkem 7 žádostí o informace, tj. žádostí, které podléhají evidenci dle zákona č. 106/1999 Sb.; jedná se o žádosti o informace podané klasickou písemnou formou či podané ovou poštou nebo datovou zprávou 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: - byla odmítnuta jedna žádost (s odkazem na ust. 15 zák. č. 106/1999 Sb.) a jedna žádost byla odložena (s odkazem na ust. 17 odst. 5 cit. zák.) 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: - nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: - žádný rozsudek nebyl vynesen 5. Počet poskytnutých výhradních licencí: - žádná výhradní licence nebyla poskytnuta - 6. Počet stížností podaných podle 16a zákona: - nebyla podána žádná stížnost 7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: a) Způsob podání a vyřízení žádostí: - 5 žádostí bylo podáno el. poštou, 1 datovou zprávou a 1 podání bylo doručeno poštou; vyřízeny byly 3 žádosti elektronickou poštou, 1 písemně a v 1 případě datovou zprávou - Žádosti vyřizoval: - 1 odbor rozvoje města - 3 odbor majetku města a komunálního hospodářství - 1 odbor sociálních věcí a zdravotnictví - 1 odbor vnitřních věcí - 1 technické služby b) Žádosti se týkaly: - 1 nakládání s komunálním odpadem - 1 nájmu občerstvení na aquaparku

7 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok pronájmu pozemku - 1 investičních plánů města - 1 kopií kandidátních listin - 1 opatrovnických záležitostí - 1 stavu chodníků + vodného Žádná podaná informace nebyla zpoplatněna. Další informace byly poskytovány prostřednictvím úřední desky, internetových stránek města (www.moravskatrebova.cz), Moravskotřebovského zpravodaje a sdělovacích prostředků. Byly také sdělovány průběžně v rámci běžné praxe tj. nevyžádané dle výše uvedeného zákona a to v samostatné i přenesené působnosti (zákony, vyhlášky, nařízení, směrnice a jiné údaje), v tištěné i elektronické podobě. I pro rok 2014 platí, že největší množství informací bylo sděleno ústně nebo telefonicky a to na základě ústní nebo telefonické žádosti. 5. Finanční kontrola a interní audit Zhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol vykonaných podle 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 zajišťoval městský úřad externí formou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací města. Byly provedeny veřejnosprávní kontroly u všech 10 příspěvkových organizací města Moravská Třebová a jednoho příjemce dotací z rozpočtu města (TJ Slovan Moravská Třebová). Veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky byly zaměřeny zejména na dodržování ustanovení zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech, na dodržování vnitřních předpisů k finančnímu hospodaření, na inventarizaci majetku a závazků, na vnitřní kontrolní systém, na dodržování vnitřního předpisu č. 4/2011, Zadávání zakázek malého rozsahu, apod. Z výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací vyplynuly drobné nedostatky (např. v inventurních soupisech, seznamech evidencí, ve formálních náležitostech účetních dokladů a způsobech účtování, v aktualizaci zpracovaných směrnic - zejména ve vazbě na změny legislativy, drobné problémy při dodržování vnitřního předpisu města Zadávání zakázek malého rozsahu, ), k jejichž odstranění byla přijata nápravná opatření. Za odstranění kontrolou zjištěných nedostatků jsou odpovědni ředitelé příspěvkových organizací. Kontrola realizace nápravných opatření bude předmětem následné kontrolní činnosti v roce S výsledky veřejnoprávních kontrol bude seznámena rada města v průběhu roku U žádného subjektu, který byl předmětem kontroly nebyly zjištěny takové zásadní nedostatky, které by vedly k podání oznámení Policii ČR. Zhodnocení výsledků interního auditu Město Moravská Třebová zabezpečuje provádění interního auditu organizace externím auditorem. V roce 2014 proběhla pouze dílčí část kontroly zaměřená zejména na aplikaci změn v legislativě v průběhu roku. Interní audit bude pokračovat v první polovině roku 2015.

8 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Odbor kancelář starosty a tajemníka Odbor kancelář starosty a tajemníka zajišťuje především: a) v oblasti samostatné působnosti - tvorbu obecně závazných vyhlášek, nařízení rady města a vnitřních předpisů, kontrolu jejich dodržování - poskytování právních porad a konzultací - evidencí stížností občanů a petic, přijímá je a zabezpečuje jejich vyřízení - správu městského informačního systému - personální agendu městského úřadu - činnost sekretariátu starosty (zajišťování záležitostí spojených s úřední činností starosty a místostarostů) - vymáhání pohledávek města (s výjimkou pohledávek z vedlejší hospodářské činnosti) - zpracování koncepce a realizace propagace, vztahy mezi Moravskou Třebovou a partnerskými města b) v oblasti přeneseného výkonu státní správy - výkon přestupkové agendy - vymáhání pohledávek v režimu správy daní a poplatků (pokuty uložené při činnosti odboru) - plnění úkolů na úseku krizového řízení a obrany Personální zajištění odboru: Vedoucí odboru Úsek přestupků, stížností, petic, právních služeb Úsek vymáhání pohledávek Oddělení informačních technologií (dříve úsek správy informačního systému) Úsek personální Úsek propagace města ,5 0,5 Úsek krizového řízení Úsek sekretariátu starosty ,5 1,5 Celkem Úsek přestupků: Počet došlých oznámení o přestupku Počet nevyřízených z předchozího

9 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok roku Postoupeno jinam Odloženo Počet přestupků ke zpracování Blokově vyřízeno Projednáno bez uložení sankce Sankce napomenutí Sankce pokuta Zastaveno řízení z toho smírem V příkazním řízení řešeno Uloženo na pokutách (tis. Kč) ,5 - z toho nevymoženo k běžného roku Srovnání nejčetnějších skutkových podstat přestupků: , ,5 Přestupky proti veřejnému pořádku Přestupky proti občanskému soužití Přestupky proti majetku V roce 2014 bylo pravomocně řešeno 7 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, a to podle ust. 30 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 nebyl řešen vydáním pravomocného rozhodnutí žádný přestupek na úseku školství a výchovy mládeže podle ust. 31 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Odbor vykonával v roce 2014 přenesenou působnost v oblasti přestupkové agendy pro obce Vranová Lhota, Třebařov, Gruna, Staré Město, Linhartice, Rychnov na Moravě, Rozstání, Mladějov na Moravě, Borušov, Útěchov, Kunčina, Dětřichov u Moravské Třebové, Malíkov, Dlouhá Loučka, Městečko Trnávka, Bezděčí u Trnávky, Koruna, Křenov, Janůvky a Radkov, a to na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Náklady za výkon této přenesené působnosti se podle veřejnoprávní smlouvy účtují v případech, kdy je věc ukončena vydáním rozhodnutí, popř. je vyřešena v rámci příkazního nebo blokového řízení a to ve výši Kč za takto uzavřený případ.

10 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Počet případů řešených na základě veřejnoprávní smlouvy: Počet případů Fakturováno obcím (tis. Kč) ,5 52,5 Odbor kancelář starosty a tajemníka řešil ve správním řízení jeden správní delikt za rok 2014 podle zákona č. 379/20005 S.b. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změnách souvisejících zákonů. Úsek správy informačního systému úřadu: Celkový uživatelů počet Celkový počet spravovaných PC Operační systém Win XP Win XP Win XP/Vista /7 Win XP/Vista/ 7 Win XP/Vista/ 7/8 Win XP/Vista/ 7/8 Počet serverů Serverové operační systémy Internetový provider Rychlost připojení k internetu Integrovaný informační systém Sociální agenda Stavební řízení, životní prostředí, přestupky Window s 2000 Server, Window s 2003 Server, GNU/Lin ux Window s 2000 Server, Window s 2003 Server, GNU/Lin ux Window s 2000 Server, Window s 2003 Server, GNU/Lin ux Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, GNU/Lin ux Windows 2000 Server, Windows 2008 Server, GNU/Linu x Windows 2000 Server, Windows 2008 Server, GNU/Lin ux OR-CZ OR-CZ OR-CZ OR-CZ OR-CZ OR-CZ 5 Mbit 5 Mbit 10 Mbit 10 Mbit 10 Mbit 15/10 Mbit Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Geovap, Lotus Notes aplikace MPSV, Pors Vita Vita Vita Vita Vita Vita

11 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Ekonomika Dopravní agendy Živnostenská agenda CCA, Ortex Yamaco,aplikac e MD aplikace MPO CCA, Ortex Yamaco,aplikac e MD aplikace MPO CCA, Ortex Yamaco aplikace MD aplikace MPO CCA, Ortex Yamaco, aplikace MD aplikace MPO Spisová služba ICZ ICZ ICZ ICZ/Geo vap CCA, Ortex Yamaco, aplikace MD aplikace MPO Geovap CCA, Ortex Yamaco, aplikace MD aplikace MPO Geovap GIS Geovap Geovap Geovap Geovap Geovap Geovap Office systém Realizovaná výběrová řízení - poptávky MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP, MS Office 2003 MS Office XP/2003/ Nejdůležitější úkoly roku 2014: - interní audity dle systému managementu bezpečnosti informací v organizaci a dozorový audit - atestace dlouhodobého řízení ISVS - aktivity v rámci výzvy OPLZZ 89 Zvyšování kvality řízení - zapojení do výzvy IOP 22 konsolidace IT a nové služby TC ORP Moravská Třebová - migrace agend odboru dopravy do prostředí Internetu - přesun zálohovacího systému na řešení Synology - podpora obcím v regionu s celostátními projekty - obměna výpočetní techniky dle plánu Personální úsek: Počty zaměstnanců města zařazených do městského úřadu: plánovaný stav k skutečnost k počet žen počet mužů počet vedoucích zaměstnanců žen počet vedoucích zaměstnanců mužů počet vedoucích zaměstnanců se

12 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok středoškolským vzděláním počet vedoucích zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním počet vedoucích zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním počet vedoucích zaměstnanců ve věku let počet vedoucích zaměstnanců ve věku let počet vedoucích zaměstnanců ve věku let počet vedoucích zaměstnanců ve věku let počet vedoucích zaměstnanců ve věku 61 a více let počet všech zaměstnanců se středním vzděláním počet všech zaměstnanců s úplným středním vzděláním počet všech zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním počet všech zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním počet všech zaměstnanců do věku 20 let počet všech zaměstnanců ve věku let počet všech zaměstnanců ve věku let počet všech zaměstnanců ve věku let počet všech zaměstnanců ve věku let počet všech zaměstnanců ve věku 61 let a více Během roku 2014 bylo vyhlášeno 5 personálních výběrových řízení, do kterých se přihlásilo celkem 84 uchazečů. V průběhu roku 2014 byl přijat 1 nový zaměstnanec na městský úřad, 1 strážník městské policie, 1 pracovník Centra volného času a jmenován 1 ředitel příspěvkové organizace města Sociální služby města Moravská Třebová.

13 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok V oblasti rozvoje lidských zdrojů vynaložil městský úřad v roce 2014 celkem Kč na vzdělávání zaměstnanců podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (zvláštní odborná způsobilost úředníků, průběžné vzdělávání úředníků) a vzdělávání dle zákoníku práce. Úsek krizového řízení: Pověřený pracovník vykonává funkci tajemníka Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a Krizového štábu obce s rozšířenou působností a funkci Bezpečnostního ředitele Městského úřadu. V roce 2014 byly zajišťovány tyto nejdůležitější úkoly: - 2 jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Moravská Třebová - aktualizace řídících dokumentů bezpečnostní rady a krizového štábu s územní působností ORP Moravská Třebová - aktualizace údajů v jednotlivých dokumentacích - obranného plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy, krizového štábu a Plánu evakuace obyvatelstva - zabezpečení činnosti v celostátních informačních systémech ARGIS a KRIZKOM - spolupráce s Hasičským záchranným sborem při aktualizaci Krizového plánu ORP Moravská Třebová - spolupráce s Hasičským záchranným sborem při aktualizaci Havarijního plánu Pardubického kraje a poté výpisu z tohoto plánu pro ORP Moravská Třebová - součinnost s Hasičským záchranným sborem a účast při kontrolní činnosti v oblasti krizového řízení u obcí ve správním území ORP Moravská Třebová - zabezpečení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti na MěÚ Moravská Třebová (prověření osob, proškolení osob, zkouška a ověření technických prostředků) - zajištění jednotek požární ochrany SDH Boršov, Sušice a Udánky v oblasti dokumentační, materiální a finanční - účast na krajském cvičení Povodeň 2014 a 1 celostátním a 2 krajských cvičení na plánování nezbytných dodávek v informačním systému KRIZKOM - účast na pracovních jednání tajemníků Bezpečnostních rad obcí, které zajišťuje Krajský úřad a na školeních, seminářích a pracovních jednání v oblasti krizového řízení pořádaných SSHR, HZS, KVV a ostatními institucemi (11 akcí) - při zabezpečení činnosti úseku krizového řízení bylo v průběhu roku řešeno 37 úkolů (v oblasti krizového řízení 16 úkolů, v oblasti obranného plánování 2 úkoly, v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 7 úkolů, v oblasti ochrany utajovaných informací 4 úkoly a v oblasti JPO 8 úkolů) - v průběhu roku bylo při veškeré činnosti vyřízeno: 54 dokumentů a spisů 10 dokumentů bezpečnostní rady Mimo výše uvedenou pracovní činnost je pracovník pověřen v oblasti systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) funkcí představitele vedení pro ISMS a předsedy informačního fóra. V roce 2014 zajišťoval 4 zasedání Informačního fóra, 7 plánovaných a 2 mimořádné interní audity. Zabezpečen byl dozorový audit externí firmy CQS Praha. V této oblasti zodpovídal za splnění 21 úkolů a na plnění dalších 22 se podílel.

14 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Úsek propagace a zahraničních styků: V průběhu roku 2014 příprava a podíl na přípravě zejména těchto akcí a činností: - garance a aktualizace webových stránek města - zajišťování informování veřejnosti prostřednictvím systému VISO 2002 (městský rozhlas) včetně obsluhy - komplexní zajištění propagace města propagační materiály, inzerce, rozhlasové spoty, zadávání prezentačních fotografií města, zajištění účasti na veletrzích cestovního ruchu - spolupráce na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu v Moravské Třebové a DSO Českomoravské pomezí - účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Praze - účast na práci Týmu pro rozvoj cestovního ruchu - příprava a organizace vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku spolupráce s koordinátorkou Zdravého města na realizaci kampaní - spolupráce při přípravě festivalu Dny slovenské kultury - spolupráce na festivalu Dny česko-německé kultury, Hřebečský slunovrat, Kejkle a kratochvíle - organizace spolupráce s partnerskými městy Staufenberg, Banská Štiavnica a Vlaardingen - organizace Českých dnů ve Vlaardingenu - pořizování fotodokumentace z akcí města - garance a aktualizace profilu města na Facebooku Sekretariát starosty: Počet zasedání zastupitelstva města Celkový počet tisků Připraveno a rozesláno tisků členům zastupitelstva Počet schůzí rady města Celkový počet tisků Připraveno a rozesláno tisků členům rady 5285 elektronicky elektronicky elektronicky 5243 elektronicky 4984 elektronicky 4914 elektronicky Sekretariát zajišťuje zejména obstarávání záležitostí spojených s úřední činností starosty a místostarostů, eviduje a podle pokynů vyřizuje jejich korespondenci, organizuje přijetí návštěv a významných hostů. Odbor kancelář starosty a tajemníka dále: - podílí se na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací, tj. vede příslušnou evidenci a prvotní jednání s odsouzenými, avizuje případnou nečinnost odsouzených; (samotné práce pro odsouzené zajišťují na základě dohody Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., včetně kontroly realizace zadaných prací a sledování výkazu

15 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok odpracovaných hodin), rovněž úzce spolupracuje s Probační a mediační službou, středisko Svitavy; - podává zprávy a potvrzuje skutečnosti o občanech, v roce 2014 bylo zpracováno zejména na vyžádání soudů a orgánů policie 582 zpráv o občanech; - realizuje úkoly města jako procesního opatrovníka, v roce 2014 zejména na základě rozhodnutí úřadu práce; - poskytuje právní konzultace a porady orgánům města a subjektům, jejichž zřizovatelem je město, podává návrhy v řízení občanskoprávním, koncipuje smlouvy a spolupracuje při jejich přípravě jinými odbory; - zabezpečuje tvorbu externích a interních předpisů města (tj. obecně závazné vyhlášky, nařízení rady města, vnitřní předpisy) po legislativní i obsahové stránce, případně spolupracuje legislativně na přípravě těchto předpisů, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu: a) v roce 2014 město vydalo v rámci samostatné působnosti jednu obecně závaznou vyhlášku, a to OZV č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; b) v roce 2014 bylo vydáno v rámci přenesené působnosti jedno nařízení rady města, a to č. 1/2014, Tržní řád. 7. Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí zajišťuje především: a) v oblasti samostatné působnosti - činnost Občanského informačního centra - činnost podatelny městského úřadu - hospodářskou správu a provoz úřadu - konání občanských obřadů b) v oblasti přeneseného výkonu státní správy - agendu občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a matriky - volební agendu, sčítání lidu, domů a bytů - realizace práva shromažďovacího - agendu ztrát a nálezů Personální zajištění odboru: Vedoucí odboru Oddělení Občanské informační centrum Oddělení správní Úsek hospodářské správy Celkem

16 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Oddělení Občanské informační centrum: Statistika poskytnutých služeb (počet úkonů): Občanské průkazy Evidence obyvatel Cestovní doklady Vidimace a legalizace (ověřování) Žádosti o výpis z rejstříku trestů Výpis z katastru nemovitostí Ostatní Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek za psy Celkem Statistika doručených a odeslaných zásilek: Počet doručených zásilek Počet doručených datových zpráv Počet odeslaných zásilek Počet odeslaných datových zpráv Celkem doručených a odeslaných zásilek Poštovné (tis. Kč) ,8 322,5 336,9 Doručené zásilky dle odborů: Odbor kancelář starosty a tajemníka Odbor vnitřních věcí Odbor finanční Odbor školství a kultury Odbor majetku města a komunálního hospodářství Odbor rozvoje města Odbor výstavby a územního

17 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok plánování Odbor životního prostředí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor Obecní živnostenský úřad Odbor dopravy Tajemník Městská policie 102 Oddělení správní: Statistické údaje: Počet provedených změn - narození Počet provedených změn - sňatky Počet provedených změn - rozvody Počet provedených změn - úmrtí Počet změn trvalého pobytu v rámci Moravské Třebové Počet přihlášených k trvalému pobytu do Moravské Třebové Počet odhlášených z trvalého pobytu z Moravské Třebové do jiných obcí Počet ukončení trvalého pobytu na území ČR Počet zahájených správních řízení na zrušení trvalého pobytu Správní poplatky za změny trvalého pobytu (Kč) Žádost o výpis z informačního systému evidence obyvatel oprávněným subjektům Hlášení změn v počtu osob na trvalém pobytu vlastníkům objektu Vyvěšování dokumentů na úřední desku

18 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Hlášení ztrát a nálezů Počet přijatých žádostí o vydání občanského průkazu Počet předaných občanských průkazů Počet vyhotovených prvních občanských průkazů (15-letým občanům) Počet vydaných občanských průkazů při změně trvalého pobytu Počet vydaných občanských průkazů při změně stavu (sňatek, rozvod, úmrtí partnera) Počet hlášených ztrát a odcizení občanských průkazů Počet vydaných potvrzení o občanských průkazech Počet skartovaných občanských průkazů Celkem vybráno pokut na úseku občanských průkazů (tis. Kč) Počet řešených přestupků na úseku OP Celkem vybráno správních poplatků na úseku OP (tis. Kč) Korespondence oznámení o ztrátě občanských průkazů obcím Počet vydaných cestovních dokladů celkem ,4 13 7,7 11, ,8 70,8 65,4 62, dospělí děti Počet řešených přestupků na úseku cestovních dokladů Počet skartovaných cestovních dokladů, vrácených občany Celkem vybráno pokut na úseku cestovních dokladů (tis. Kč) Celkem vybráno správních poplatků na úseku CD (tis. Kč) ,7 3 1,3 0,6 1, ,6 498, ,2 489,4

19 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok Počet poskytnutých informací z informačního systému za správní poplatek (EO, OP, CD) Celkem vybráno správních poplatků za poskytnutí informací z informačního systému - EO, OP, CD (tis. Kč) ,2 1,8 1,3 1,55 Matrika: Prvopisy oddacích listů Prvopisy úmrtních listů Prvopisy rodných listů Druhopisy matričních dokladů pro ČR Druhopisy matričních dokladů pro cizinu Žádosti o osvědčení o státním občanství Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizincem Změny jména a příjmení Postoupení zvláštní matrice Brno Vidimace a legalizace Osvědčení církevního sňatku Přiznání otcovství Identifikace Dodatečné záznamy Výpisy z matrik Správní řízení v matričních věcech (sňatky na jiném místě, doba, prominutí dokladů) Počet obřadů