UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová

2 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na sportovních a kulturních akcích Anna Ratmanová Bakalářská práce 2015

3

4

5 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne 5. dubna Anna Ratmanová

6 Poděkování: Ráda bych poděkovala paní Mgr. Jindře Holekové, DiS. za odborné vedení mé bakalářské práce, za její trpělivost a ochotu. Ráda bych také poděkovala všem respondentům za jejich čas a poskytnuté údaje.

7 ANOTACE Tato bakalářská práce je věnována problematice poskytování zdravotnických dozorů. Je zaměřena hlavně na vzdělání a znalosti osob, které tyto dozory poskytují. Dále je zde rozebrána problematika plánování jednotlivých akcí. Zmiňuje se zde problém, chybějícího legislativního ošetření přítomnosti zdravotníků na větších shromážděních lidí. Jsou zde také popsány základní akutní stavy, které by zdravotník měl umět s jistotou řešit a jejich správné řešení, které může zachránit život. KLÍČOVÁ SLOVA zdravotníci, znalosti, dozory, sportovní akce, kulturní akce TITLE The knowledge and skill of medical supervisors at sporting and cultural events ANNOTATIO The bachelor thesis concerns the provision of medical supervision. Its main focus lies on detailing the education and knowledge of supervisors. Secondly, it analyses the planning of individual events requiring supervision. Further, it emphasizes the fact that legal requirements governing large events are missing. Finally, the thesis describes the basic emergency states, which all medical supervisors must be able to effectively deal with, and the appropriate solutions that can save lives. KEYWORDS medics, knowledge, supervisions, sports events, cultural events

8 OBSAH ÚVOD CÍLE PRÁCE I. TEORETICKÁ ČÁST AKCE Základní charakteristika Klasifikace eventů Členění podle obsahového zaměření (tématické) Členění podle cílových skupin Členění podle místa Členění podle pořadatelského subjektu Členění podle počtu účastníků Členění podle významu Členění podle doby trvání Členění podle periodicity realizace Kulturní akce Sportovní akce Z pohledu návštěvnosti dělíme eventy na 2 skupiny ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ Vlastní zajištění akce Zajištění policejního dozoru MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu bez odborného dohledu Všeobecná sestra Porodní asistentka... 23

9 3.1.3 Zdravotnický záchranář Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu pod odborným dohledem Zdravotnický asistent Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Řidič dopravy nemocných a raněných PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Lékaři Zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Všeobecná sestra Porodní asistentka Zdravotnický záchranář Zdravotnický asistent Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Řidič dopravy nemocných a raněných KURZY PRVNÍ POMOCI Instruktor první pomoci Medic instruktor Emergency first responder (EFR) Zdravotník zotavovacích akcí Ostatní NEODKLADNÁ RESUSCITACE Základní neodkladná resuscitace Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Odlišnosti neodkladné resuscitace u dětí Ukončení NR:... 36

10 8 ZÁKLADNÍ AKUTNÍ STAVY Anafylaktická Reakce Akutní Koronární Syndrom Srdeční Arytmie Hypertenzní krize Akutní exacerbace astma bronchiale Hypoglykémie Cévní mozková příhoda Křeče Akutní laryngitida Akutní úrazové stavy Krvácení Pneumotorax Popáleniny II. VÝZKUMNÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU Výzkumné otázky PREZENTACE VÝSLEDKŮ Dotazník pro osoby zajišťující zdravotnické dozory Dotazník pro veřejnost DISKUZE ZÁVĚR SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ Elektronické dokumenty SEZNAM PŘÍLOH... 89

11 SEZNAM TABULEK Tab. 1 Příklady eventů podle cílových skupin Tab. 2 Typologie sportovních akcí dle Stewarta Tab. 3 Výpočet popálené plochy dle pravidla ''9''... 43

12 SEZNAM ILUSTRACÍ Obr. 1 Kategorizace eventů dle jejich významu (Getz, 2007) Obr. 2 Typologie sportovních akcí dle J. J. Goudeta, vlastní zpracování Obr. 3 Řetězec přežití zdroj: 34 Obr. 4 Graf znázorňující rozdělení mužů a žen Obr. 5 Graf znázorňující výsledky věkového rozmezí Obr. 6 Graf znázorňující četnost zdravotnických dozorů Obr. 7 Graf znázorňující vzdělání zdravotníků Obr. 8 Graf znázorňující jednotlivé organizace poskytující zdravotnické dozory... Error! Bookmark not defined. Obr. 9 Graf znázorňující kompetence Obr. 10 Graf znázorňující subjektivně ohodnocené zkušenosti Obr. 11 Graf znázorňující vybavení Obr. 12 Graf znázorňující nejčetnější akutní stavy Obr. 13 Graf- příznaky infarktu myokardu Obr. 14 Graf- status epilepticus Obr. 15 Graf- fibrilace komor Obr. 16 Graf- kazuistika hypoglykémie Obr. 17 Graf- kdy se neměří tlak krve Obr. 18 Graf- největší krevní ztráta zlomeninou Obr. 19 Graf- zahájení KPR Obr. 20 Graf- použití extenční dlahy Obr. 21 Graf- první pomoc při krvácení Obr. 22 Graf- komoce mozku Obr. 23 Graf- Safarova abeceda Obr. 24 Graf-zlomenina femuru Obr. 25 Graf- Akutní laryngitida Obr. 26 Graf- první pomoc u laryngitidy Obr. 27 Graf- kazuistika prasklý gastroduodenální vřed Obr. 28 Graf znázorňující rozložení mužů a žen Obr. 29 Graf znázorňující věk respondentů z veřejnosti Obr. 30 Graf znázorňující druhy událostí Obr. 31 Graf znázorňující zda byla přítomnost zdravotníka... 71

13 Obr. 32 Graf znázorňující subjektivní pocity veřejnosti na zdravotnické dozory Obr. 33 Graf znázorňující reálné označení zdravotníků Obr. 34 Graf znázorňující ideální označení zdravotníků Obr. 35 Graf- povinnost pořadatele Obr. 36 Graf- počet zdravotníků na hokejovém zápase Obr. 37 Graf- vzdělání osob poskytující zdravotnické dozory podle veřejnosti Obr. 38 Graf znázorňující číslo na ZZS Obr. 39 Graf znázorňující četnost využití zdravotnického dozoru Obr. 40 Graf znázorňující spokojenost s využitým zdravotnickým dozorem Obr. 41 Graf- identifikace zdravotníka Obr. 42 Graf znázorňující výsledky tipované ceny zdravotnického dozoru... 82

14 SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK AED- Automatický externí defibrilátor AIM- Akutní infarkt myokardu AKS- Akutní koronární syndrom ALS- Advanced life support BOZP- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CMP- Cévní mozková příhoda DRNR- Doprava raněných, nemocných a rodících EFR- Emergency first responder EKG- Elektrokardiograf ETK- Endotracheální kanyla i.m.- Intramuskulárně i.v. Intravenózně LZS- Letecká záchranná služba MŠMT- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy p.r.- Per rectum PEEP Positive end expiratory pressure PNP- Přednemocniční neodkladná péče RLP- Rychlá lékařská pomoc RZP- Rychlá zdravotnická pomoc VS- Všeobecná sestra ZZ- Zdravotnická záchranář ZZS- Zdravotnická záchranná služba

15 Úvod Lidé jsou v dnešní době většinou velmi důslední a k lékaři chodí s jakoukoliv změnou na svém těle. Existují i výjimky takoví, kteří si i s infarktem dojdou do nemocnice sami. Doba ve které žijeme, si žádá mnohé změny i v poskytování první pomoci mimo zdravotnická zařízení, tyto změny se týkají také zdravotnických dozorů. Člověk je tvor společenský. Je tedy nedílnou součástí jeho život aktivně se účastnit kulturních či sportovních akcí. Právě proto by mělo být legislativně zajištěno, aby vždy na větším shromáždění lidí byl k dispozici zdravotník a popřípadě nebyla zatěžována zdravotnická záchranná služba (ZZS), která zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) ostatním občanům. Osoby poskytující zdravotnické dozory by podle mého názoru, měly mít stejné znalosti a dovednosti jako záchranáři pracující na zdravotnické záchranné službě, neboť na nejrůznějších akcích se můžou setkat s lecjakým onemocněním, úrazem a potížemi. Pokud zdravotník nemá dostatečné vzdělání nebo dostatečné zkušenosti, vždy je lepší zavolat ZZS nebo pacienta nějak dopravit do nemocnice. Málokdy mají zdravotníci k dispozici také lékaře, a proto by měli umět ošetřit akutní stavy na základě vlastních dovedností a znalostí. Zdravotnický dozor v lidech vyvolává pocit bezpečí a jistoty. Pokud si pořadatel zajistí na své akci zdravotnický dozor, zejména pokud jde o sportovní akci, stane se událost atraktivnější a v budoucnu bude určitě dobře ohodnocena. Lidé se potřebují v dnešní době nejistoty cítit bezpečně. 13

16 Cíle práce 1. Seznámit s legislativou související se vzděláním a kompetencemi zdravotnických pracovníků, kteří pracují v přednemocniční péči. 2. Zmapovat možnosti vzdělání v první pomoci. 3. Představit výběr akutních stavů, které je možné řešit správnou a včasnou první pomocí. 4. Zjistit, jak z různých úhlů pohledů je možné dělit akce. 14

17 I. Teoretická část 1 Akce 1.1 Základní charakteristika Hned v úvodu je nutné podotknout, že pojem akce je v české odborné literatuře nahrazováno anglickým ekvivalentem event. (Kotíková, Swartzhoffová, 2008). Pojem event lze definovat jako událost s podrobně naplánovaným programem. Tato událost bývá dopředu uveřejněna a spjata se specifickým místem. (Getz, 2007). Další definice říká, že eventy jsou významné jednorázové nebo opakující se akce omezeného trvání, které mají zvýšit povědomí, atraktivitu určité oblasti z krátkodobého či dlouhodobého hlediska. Tyto události mají úspěch založený na jedinečnosti, prestiži a aktuálnosti s cílem vzbudit zájem a vyvolat pozornost. (Kotíková, Swartzhoffová, 2008). Každý event má určité charakteristické znaky, je jedinečný a originální, má vymezený čas (má předem určenou dobu trvání), je spojený s konkrétním místem konání a jedná se o uměle vytvořenou, dopředu naplánovanou událost (i když jako základ může být použitý třeba přírodní úkaz). Dalším znakem eventu je, že má místní přesah, zvyšuje poptávku, a tím návštěvnost dané destinace, vyžaduje osobní přítomnost návštěvníků, většinou je spojen se silným zážitkem, má pevný harmonogram, který obsahuje část přípravnou, realizační a vyhodnocovací. Důležitým bodem příprav eventu je, předem si stanovit rozpočet. U větších eventů se na jejích pořádání i financování podílí zpravidla více subjektů. Atraktivita událostí má velký vliv na návštěvnost určité destinace. Čím větší je předpokládaný počet návštěvníků, tím důležitější je se na danou akci pořádně připravit. (Kotíková, Swartzhoffová, 2008.). 1.2 Klasifikace eventů Členění podle obsahového zaměření (tématické) Toto členění rozděluje eventy na kulturní, sportovní, eventy zaměřené na místní zvyky, tradice, historii, mýty a legendy, společenské a zábavní eventy, náboženské eventy, specifické (kongresy, konference, veletrhy, výstavy), ostatní (svatební, politické, firemní) 15

18 1.2.2 Členění podle cílových skupin Z hlediska účastníků eventů se rozlišují akce otevřená a uzavřená. Uzavřené jsou určeny pro určitý vymezený okruh účastníků, naopak otevřené jsou určeny pro jakéhokoliv zájemce. Eventy otevřené Eventy uzavřené Eventy, na které se Koncerty, festivaly, Kongresy, konference prodávají vstupenky, platí sportovní akce se vstupní poplatek Eventy, na které je vstup Oslava Silvestra na Firemní akce, premiéry, bezplatný náměstí vernisáže, svatby Tab. 1 Příklady eventů podle cílových skupin (Kotíková, Swartzhoffová, 2008) Členění podle místa Místo konání může být v budově (indoor) nebo venku (outdoor). Místo konání je velmi důležité kvůli zdravotnickým dozorům a plánovaní přednemocniční neodkladné péče. Kvůli rozmanitosti prostředí je nutné vždy zjistit veškerá rizika. (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) Členění podle pořadatelského subjektu Event může být pořádán jak institucí působící v oblasti veřejné správy (město, obec, kraj), neziskovou organizací (škola, muzeum), tak obchodní společností nebo fyzickou osobou. (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) Členění podle počtu účastníků Podle tohoto hlediska rozdělujeme akce na malé eventy, méně než účastníků, střední eventy, až účastníků, velké eventy až účastníků a mega eventy nad účastníků. Je evidentní, že výše uvedené hledisko není objektivní. Velikost eventu bychom měli hodnotit ve vztahu k destinaci či pořádajícímu subjektu. Akce s 30 tisíci účastníky bude pro městys s 2000 obyvatel mega událostí, ale v Praze by tato akce patřila mezi střední eventy. (Kotíková, Schwartzhoffová 2008). 16

19 1.2.6 Členění podle významu Některé akce jsou na úrovni mezinárodní, mají mezinárodní, často globální význam, další jsou pouze značkové, jsou úzce spjaté s daným místem, dotvářejí image té dané destinace. Dále jsou to akce regionální, jejich význam je omezen na určitý region a akce místní, které jsou atraktivní pro místní obyvatele a návštěvníky z blízkého okolí. (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) Členění podle doby trvání Obr. 1 Kategorizace eventů dle jejich významu (Getz, 2007) Akce mohou trvat několik hodin (koncert, divadelní představení), několik dní (festival, výstava), i několik týdnů (mistrovství světa ve fotbale). Některé události mohou trvat i několik měsíců. Jedná se především o dlouhodobé výstavy mimořádného charakteru. Nejjednodušší dělení je na události krátkodobé (1den), střednědobé (několik dní) a dlouhodobé (delší než týden). (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) Členění podle periodicity realizace Toto členění zohledňuje pravidelnost konání eventů. Nejčastější interval je každoroční. Některé akce se konají i vícekrát za rok. Pravidelně pořádané eventy, jsou buď stále na stejném místě, nebo se místo mění mezi městy nebo i státy (olympijské hry). Dlouhodobě pořádané akce se stávají určitou tradicí a mohou zvýšit atraktivitu města či oblasti, pokud se pořádají na stejném místě. (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008). 17

20 1.3 Kulturní akce Pojem kultura v užším slova smyslu znamená soubor tvůrčích lidských činností jako je literatura, umění, divadlo, náboženství apod. Mezi kulturní akce můžeme zařadit festivaly a přehlídky, venkovní představení, koncertní a divadelní představení, muzikály, eventy v muzeích, hradech, zámcích. (Stewart, 2006) 1.4 Sportovní akce Na takovýchto akcích jsou mimo sportovců a fanoušků také většinou přítomna média, alespoň u těch významných sportovních událostí. V zásadě se dají rozdělit na akce v oblasti vrcholového nebo výkonnostního sportu a na akce v oblasti rekreační. (Stewart, 2006). Velké sportovní akce, jako jsou například olympijské hry, mistrovství světa v populárních sportech, mají celosvětový význam a je zde velký počet účastníků. Pro tyto akce je charakteristické to, že místo konání se sjedná na základě výběrového řízení, na stejném místě se konají až po delší době nebo vůbec a jejich dlouhodobý odkaz musí být naplánovaný a řízený přes zvlášť zřízené instituce. (Stewart, 2006) Frekvence Význam Pořádající Příklad běžné eventy oficiální autorita soukromý sektor Zlatá tretra v Ostravě Běžecký závod nízká mega eventy oficiální autorita Olympijské hry soukromý sektor Tour de France vysoká běžné eventy mega eventy oficiální autorita oficiální autorita soukromý sektor Extraliga ledního hokeje Fotbalová Liga mistrů Projekt fotbalové superligy Obr. 2 Typologie sportovních akcí dle J. J. Goudeta, vlastní zpracování 18

21 1.5 Z pohledu návštěvnosti dělíme eventy na 2 skupiny První skupina jsou eventy orientované na návštěvníky, které mají fanouškovskou základnu a jsou populární, zejména fotbal, hokej. Jde o divácky atraktivní události a nejnavštěvovanější jsou mezinárodní a reprezentační utkání. Druhou skupinu tvoří eventy orientované na účastníky, nejsou divácky tolik atraktivní, ale jsou otevřené i rekreačním sportovcům např. maratónský běh. (Stewart, 2006) Zaměřeno na účastníky Zaměřeno na návštěvníky Časté Zápasy amatérského fotbalu Zápasy extraligy ledního hokeje Méně časté Pražský půlmaraton Velká cena silničních motocyklů Tab. 2 Typologie sportovních akcí dle Stewarta (Stewart, 2006). 19

22 2 Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí V České republice neexistuje žádný obecný standard, který by určoval postup pro zajištění akce. Každou akci je nutné brát individuálně a zvlášť ji hodnotit podle konkrétního charakteru. Cílem je zajistit akci po zdravotnické stránce a neohrozit poskytování PNP pro ostatní občany. Každá společnost poskytující zdravotnické dozory, včetně ZZS, vychází ze svého ceníku služeb. (Knor, 2014) Pokud pořadatel najme na zdravotnický dozor jinou společnost než ZZS, měl by dodržet obecná doporučení. Akci by měl nahlásit na nejbližší ZZS v místě konání akce s alespoň dvouměsíčním předstihem. Personální zajištění musí odpovídat legislativním normám (podle zákon č. 95/2004Sb. a č. 96/2004Sb.). Vozidla používaná k zdravotnickému zajištění akce musí svým technickým stavem a vybavením odpovídat vyhlášce o věcném a technickém vybavení sanitních vozidel. Vozidlo RZP musí obsahovat nosítka se zádržným systémem pro děti a dospělé, vakuovou matraci, zařízení pro přepravu sedícího pacienta, pokud tuto možnost nesplňují nosítka, transportní plachtu, přikrývku a lůžkoviny, termoizolační fólii, fólii pro zemřelé, přenosný defibrilátor a monitor s 12ti svodovým EKG a stimulátorem srdečního rytmu, ruční dýchací vak s příslušenstvím pro novorozence, děti i dospělé s možností připojení na kyslík, přenosný ventilátor, dále dvě 10l tlakové láhve na kyslík s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, dvě 2l tlakové láhve na kyslík, pomůcky pro zajištění dýchacích cest tj. laryngoskop s několika velikostmi lžic, endotracheální kanyly pro všechny věkové skupiny, magillovy kleště, zavaděč do ETK, supraglotické pomůcky, souprava pro koniotomii, pomůcky pro zvlhčování dýchacích cest a aplikaci léčiv, PEEP ventil, přenosnou odsávačku s kapacitou minimálně 11l, ohřívač infuzí na teplotu 37 C +- 2 C, vybavení pro podávání injekcí a infuzí včetně vhodných kanyl, přetlakovou manžetu, stojan na připevnění infuze, infuzní pumpu nebo lineomat, pomůcky na provedení intraoseálního vstupu pro děti i dospělé, kapnometr, tonometr s různými velikostmi manžety, pulzní oxymetr, fonendoskop, glukometr, teploměr, porodnický balíček, zkumavky na odběr hemokultury, krční límce, materiál na ošetření ran a popálenin, diagnostické světlo, nádobu na moč, jednorázové emitní sáčky, kontejner na zdravotnický odpad, odpadkový koš, sterilní rukavice (6páru), jednorázové rukavice (25 párů), scoop ram, bezpečnostní přilbu a rukavice, osobní ochranné vybavení proti infekci pro všechny členy výjezdové skupiny, náhlavní osvětlovací soupravu pro všechny členy výjezdové skupiny, přenosný reflektor, nůžky na oděv, bezpečnostní pásy 20

23 apod., dezinfekci na ruce a na pomůcky, vozidlovou radiostanici a přenosnou radiostanici, připojení k veřejné telefonní síti prostřednictvím radiostanice nebo mobilního telefonu a zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným zařízením Vozidlo RLP musí být vybaveno stejně jako vozidlo RZP ale navíc musí mít soupravu pro punkci hrudníku a jehly k punkci perikardu. Vybavení vozidla DRNR tvoří nosítka se zádržným systémem pro děti a dospělé, vakuová matrace, zařízení pro přepravu sedícího pacienta, transportní plachta, přikrývka a lůžkoviny, automatický externí defibrilátor, ruční dýchací vak s příslušenstvím pro novorozence, děti i dospělé s možností připojení na kyslík, 2l tlaková láhev na kyslík s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, porodnický balíček, materiál na ošetření ran, pomůcky na stavění krvácení, fixační dlaha pro horní a dolní končetiny, nádoba na moč, jednorázové emitní sáčky, odpadkový koš, jednorázové rukavice (25 párů), sterilní chirurgické rukavice (6párů), dezinfekce na ruce a na pomůcky, vozidlová radiostanice nebo integrované připojení k veřejné mobilní telefonní síti (handsfree), bodové světlo, zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným zařízením. (Sbírka zákonů, 2012) Pořadatel by měl předem formulovat, jak se bude spojovat s operačním střediskem ZZS. Měl by se stanovit charaktere akce, tzn. jestli se jedná o sportovní událost, koncert, či jinou společenskou událost, dále pak počet aktivních a pasivních účastníků. Důležité je zajištění místních podmínek, kde bude akce probíhat (rizikovost terénu) a také zajištění následné zdravotní péče a možnost transportu do nejbližšího zdravotnického zařízení. (Knor, 2014) 2.1 Vlastní zajištění akce Během plánovaní akce se stanoví koeficient rizikovosti. Tento koeficient se určuje na základě zdravotních postižení účastníků, která by mohla vzniknout v průběhu akce. Koeficient rizikovosti slouží k případnému navýšení zdravotnického zajištění. 1. koeficient rizikovosti roven 1 je v případě běžných společenských událostí 2. koeficient rizikovost navýšený na 1,5 je při sportovních akcích vzhledem k fyzickému vytížení účastníků 3. koeficient rizikovost odpovídající hodnotám 1,5 2 je v případě hraje-li roli alkohol a drogy na různých koncertech, festivalech a slavností 21

24 Je obecný předpoklad, že pokud se odhadovaný počet účastníků pohybuje kolem lidí, je potřeba jedno vozidlo rychlé zdravotnické pomoci (RZP), při vyšším koeficientu rizikovosti je potřeba vozidlo rychlé lékařské pomoci (RLP). Pokud počet účastníků bude více jak 5000, je dobré zřídit centrální ošetřovnu, kde bude přítomen lékař a několik záchranářů a kde budou mít k dispozici vybavení pro ošetření a lůžka pro observaci a vůz RZP popř. RLP dle koeficientu rizikovosti. Na každých účastníků je dobré zajistit i další vozidlo RZP a minimálně jedno vozidlo dopravy raněných, nemocných a rodících (DRNR) s dvoučlennou posádkou. Před samotným vypuknutím akce je důležité na základě zhodnocení terénu určit možné budoucí rizikové faktory. Také je nutné si s pořadatelem naplánovat 2 přístupové trasy z a do prostoru akce a jejich zpřístupnění během jejího průběhu. Vhodné je i určení chráněného místa pro případné přistávání letecké záchranné služby (LZS). Komunikace s místně příslušnou ZZS by měla být zajištěna funkčním radiofonním spojením. (Knor, 2014) 2.2 Zajištění policejního dozoru Ze zákona č. 273/2008 Sb. vyplývá, že úkolem policie je:,, chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti. A to je hlavní činnost, kterou policie vykonává i v průběhu nějaké sportovní či kulturní akce. Povinností policie není být přítomna nepřetržitě během celé události, pokud tak není ujednáno s pořadatelem akce. Pokud se jedná o nějakou velkou akci, uskuteční se dostatečně dopředu několik setkání pořadatelů akce s policií, kde se stanoví velitel rizik a ten hodnotí konkrétní akci z hlediska počtu lidí, prostoru, kde se akce bude konat a charakteru události (na koncertě rockové skupiny se bude pít alkohol a je nutné s tím počítat apod.). Pravidelně pořádané akce jsou ošetřeny předem podepsanými místními smlouvami (třeba mezi svazem ledního hokeje a policií) o policejním dohledu na akci. Pokud policejní dozor zajištěn není, musí vše zvládnout sloužící posádky, které musí umět hodnotit rizika. Z pohledu policie se tedy akce dělí na plánované (ty, na které se mohli předem připravit) a neplánované (ty, o kterých se nedozvěděli předem) Pokud na akci není zdravotnický dozor, ale pouze policejní, tak i příslušníci policie umí poskytnout první pomoc, přinejmenším vždy zavolají zdravotnickou záchrannou službu. (Sbírka zákonů, 2008) 22

25 3 Možnosti vzdělání ve zdravotnictví 3.1 Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu bez odborného dohledu Všeobecná sestra Odbornou způsobilost pro výkon povolání všeobecné sestry (VS), všeobecného ošetřovatele lze získat absolvováním bakalářského studijního oboru VS, oboru diplomovaná VS na vyšších zdravotnických školách Porodní asistentka Odbornou způsobilost pro výkon povolání porodní asistentky lze získat absolvováním bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek Zdravotnický záchranář Odbornou způsobilost pro výkon povolání zdravotnický záchranář lze získat absolvováním bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších zdravotnických školách. 3.2 Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu pod odborným dohledem Zdravotnický asistent Odbornou způsobilost pro výkon povolání zdravotnický asistent lze získat absolvováním střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent. Dále lze odbornou způsobilost získat absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu po získání úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Odbornou způsobilost mají také ti zdravotničtí pracovníci, kteří již získali způsobilost k výkonu zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby se získává absolvováním kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci nebo řidič vozidla rychlé lékařské pomoci. 23

26 3.2.3 Řidič dopravy nemocných a raněných Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče dopravy nemocných a raněných se získává absolvováním kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. (Sbírka zákonů, 2004) 24

27 4 Personální zajištění zdravotnické záchranné služby 4.1 Lékaři V podmínkách ZZS může samostatně pracovat lékař urgentní medicíny, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař, praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Pokud Lékaři tuto specializovanou způsobilost nemají, mohou vykonávat činnost po absolvování základního kmene anesteziologického, chirurgického, interního a základního kmene všeobecného praktického lékařství, pokud je na téže základně současně i další RLP, ve které je péče zabezpečena lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech uvedených výše. (Remeš, Trnovská a kol., 2013) 4.2 Zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání Ve výjezdových skupinách ZZS může pracovat záchranář, sestra pro intenzivní péči nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu bez odborného dohledu. Vedle vzdělání musí mít lékař, ale i ostatní členové posádky, i jiné vlastnosti a dovednosti pro práci v těch nejrůznějších podmínkách, jako je manuální zručnost, technické znalosti, schopnost pracovat jako člen týmu a zároveň umět tým vést. Lékař musí být ochoten nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, která mohou být někdy eticky problematická. Zásadní znalost musí lékař mít ve znění aktuálních zákonů, které se týkají jeho profese. (Šeblová, Knor a kol., 2013) 25

28 5 Kompetence jednotlivých zdravotnických pracovníků 5.1 Všeobecná sestra Všeobecná sestra dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. smí vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace tyto činnosti: a),vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy), b) sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry, c) pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta, d) zajišťovat herní aktivity dětí, e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky), f) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost, g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální a periferní žilní vstupy, h) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z mobility, i) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, j) edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály, k) orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních, l) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů, m) provádět psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta, n) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek, (dále jen léčivé přípravky ), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu, o) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. (Sbírka zákonů, 2011,s ) Všeobecná sestra dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. smí vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace tyto činnosti: a),,podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců 26

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012

VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012 VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 PRVNÍ POMOC http://fertilitynewyork.files.wordpress.com/2011/03/nyc-fertility-doctors.jpg

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2) 55/2011 Sb. znění účinné od 14. 3. 2011 55 VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 90 odst. 2 písm.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Kompetence NLP Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Zdravotní sestra Regulované povolání závazné právní předpisy určují: Vzdělání Označení odbornosti Kompetence Sankce za výkon neoprávněnými osobami

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 53-41- N/11 Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 7 5 3 8 2 4 9 IČZ smluvního ZZ 6 1 3 8 6 0 0 0 Číslo smlouvy 5 H 6 1 A 1 0 5 Název IČO Anest CZ s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KVŠLUM UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) Počet předmětů: 1 Délka trvání kurzu: 5

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Spolupráce lékařů ÚN Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 3 4 8 8 2 6 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 6 1 Číslo smlouvy 7 B 7 2 P 0 2 9 Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 UPV MB 99 1 ERC Guidelines 2010 1. Incidence zástavy oběhu je u dětí méně častá než u dospělých 2. Většina zachránců nemá výcvik

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Část č. 1 veřejné zakázky - Monitory životních funkcí... 2 Část č. 2 veřejné zakázky - Přístroje pro nepřímou srdeční masáž... 4 Část č.

Více

Příloha č. 8 k vyhlášce č. / Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. / Sb. Příloha č. 8 k vyhlášce č. / Sb. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zařízení zdravotnické záchranné služby a na minimální personální zabezpečení zdravotnické záchranné služby I. Společná

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 2 8 4 1 1 5 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 R 0 0 1 Název IČO ENVISON s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 7 9 3 4 9 0 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 1 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 5 Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 3 9 2 0 5 IČZ smluvního ZZ 8 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 8 1 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Ročník 2006. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

Ročník 2006. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Přístroje a pomůcky v přednemocniční neodkladné péči

Přístroje a pomůcky v přednemocniční neodkladné péči Přístroje a pomůcky v přednemocniční neodkladné péči MUDr. Jana Vidunová Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze Fakulta zdravotnických studií ZČU

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

kařů ÚN N Brno s USAR odřadem M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU

kařů ÚN N Brno s USAR odřadem M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Spolupráce lékal kařů ÚN N Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Urgentní medicína 2014

Urgentní medicína 2014 20let odborné společnosti PNP UM a MK Clarion Congress Hotel Ostrava **** 7. 9. 10. 2014 Urgentní medicína 2014 Program Úterý 7. 10. 2014 Workshop sonografie 13 16 hod. Sál Silver Workshop sonografie 17

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 5 9 8 9 3 IČZ smluvního ZZ 5 9 2 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 U 5 9 K 0 1 2 Název IČO OKB Lab, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 6 4 1 IČZ smluvního ZZ 8 5 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 5 N 0 0 2 Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 4 5 9 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 2 2 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 A 2 6 4 Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Neodkladná resuscitace (NR )

Neodkladná resuscitace (NR ) 1 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn aktualizace: květen 2006 Tento materiál vznikl na základě potřeby

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více