UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová

2 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na sportovních a kulturních akcích Anna Ratmanová Bakalářská práce 2015

3

4

5 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne 5. dubna Anna Ratmanová

6 Poděkování: Ráda bych poděkovala paní Mgr. Jindře Holekové, DiS. za odborné vedení mé bakalářské práce, za její trpělivost a ochotu. Ráda bych také poděkovala všem respondentům za jejich čas a poskytnuté údaje.

7 ANOTACE Tato bakalářská práce je věnována problematice poskytování zdravotnických dozorů. Je zaměřena hlavně na vzdělání a znalosti osob, které tyto dozory poskytují. Dále je zde rozebrána problematika plánování jednotlivých akcí. Zmiňuje se zde problém, chybějícího legislativního ošetření přítomnosti zdravotníků na větších shromážděních lidí. Jsou zde také popsány základní akutní stavy, které by zdravotník měl umět s jistotou řešit a jejich správné řešení, které může zachránit život. KLÍČOVÁ SLOVA zdravotníci, znalosti, dozory, sportovní akce, kulturní akce TITLE The knowledge and skill of medical supervisors at sporting and cultural events ANNOTATIO The bachelor thesis concerns the provision of medical supervision. Its main focus lies on detailing the education and knowledge of supervisors. Secondly, it analyses the planning of individual events requiring supervision. Further, it emphasizes the fact that legal requirements governing large events are missing. Finally, the thesis describes the basic emergency states, which all medical supervisors must be able to effectively deal with, and the appropriate solutions that can save lives. KEYWORDS medics, knowledge, supervisions, sports events, cultural events

8 OBSAH ÚVOD CÍLE PRÁCE I. TEORETICKÁ ČÁST AKCE Základní charakteristika Klasifikace eventů Členění podle obsahového zaměření (tématické) Členění podle cílových skupin Členění podle místa Členění podle pořadatelského subjektu Členění podle počtu účastníků Členění podle významu Členění podle doby trvání Členění podle periodicity realizace Kulturní akce Sportovní akce Z pohledu návštěvnosti dělíme eventy na 2 skupiny ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ Vlastní zajištění akce Zajištění policejního dozoru MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu bez odborného dohledu Všeobecná sestra Porodní asistentka... 23

9 3.1.3 Zdravotnický záchranář Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu pod odborným dohledem Zdravotnický asistent Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Řidič dopravy nemocných a raněných PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Lékaři Zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Všeobecná sestra Porodní asistentka Zdravotnický záchranář Zdravotnický asistent Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Řidič dopravy nemocných a raněných KURZY PRVNÍ POMOCI Instruktor první pomoci Medic instruktor Emergency first responder (EFR) Zdravotník zotavovacích akcí Ostatní NEODKLADNÁ RESUSCITACE Základní neodkladná resuscitace Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Odlišnosti neodkladné resuscitace u dětí Ukončení NR:... 36

10 8 ZÁKLADNÍ AKUTNÍ STAVY Anafylaktická Reakce Akutní Koronární Syndrom Srdeční Arytmie Hypertenzní krize Akutní exacerbace astma bronchiale Hypoglykémie Cévní mozková příhoda Křeče Akutní laryngitida Akutní úrazové stavy Krvácení Pneumotorax Popáleniny II. VÝZKUMNÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU Výzkumné otázky PREZENTACE VÝSLEDKŮ Dotazník pro osoby zajišťující zdravotnické dozory Dotazník pro veřejnost DISKUZE ZÁVĚR SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ Elektronické dokumenty SEZNAM PŘÍLOH... 89

11 SEZNAM TABULEK Tab. 1 Příklady eventů podle cílových skupin Tab. 2 Typologie sportovních akcí dle Stewarta Tab. 3 Výpočet popálené plochy dle pravidla ''9''... 43

12 SEZNAM ILUSTRACÍ Obr. 1 Kategorizace eventů dle jejich významu (Getz, 2007) Obr. 2 Typologie sportovních akcí dle J. J. Goudeta, vlastní zpracování Obr. 3 Řetězec přežití zdroj: 34 Obr. 4 Graf znázorňující rozdělení mužů a žen Obr. 5 Graf znázorňující výsledky věkového rozmezí Obr. 6 Graf znázorňující četnost zdravotnických dozorů Obr. 7 Graf znázorňující vzdělání zdravotníků Obr. 8 Graf znázorňující jednotlivé organizace poskytující zdravotnické dozory... Error! Bookmark not defined. Obr. 9 Graf znázorňující kompetence Obr. 10 Graf znázorňující subjektivně ohodnocené zkušenosti Obr. 11 Graf znázorňující vybavení Obr. 12 Graf znázorňující nejčetnější akutní stavy Obr. 13 Graf- příznaky infarktu myokardu Obr. 14 Graf- status epilepticus Obr. 15 Graf- fibrilace komor Obr. 16 Graf- kazuistika hypoglykémie Obr. 17 Graf- kdy se neměří tlak krve Obr. 18 Graf- největší krevní ztráta zlomeninou Obr. 19 Graf- zahájení KPR Obr. 20 Graf- použití extenční dlahy Obr. 21 Graf- první pomoc při krvácení Obr. 22 Graf- komoce mozku Obr. 23 Graf- Safarova abeceda Obr. 24 Graf-zlomenina femuru Obr. 25 Graf- Akutní laryngitida Obr. 26 Graf- první pomoc u laryngitidy Obr. 27 Graf- kazuistika prasklý gastroduodenální vřed Obr. 28 Graf znázorňující rozložení mužů a žen Obr. 29 Graf znázorňující věk respondentů z veřejnosti Obr. 30 Graf znázorňující druhy událostí Obr. 31 Graf znázorňující zda byla přítomnost zdravotníka... 71

13 Obr. 32 Graf znázorňující subjektivní pocity veřejnosti na zdravotnické dozory Obr. 33 Graf znázorňující reálné označení zdravotníků Obr. 34 Graf znázorňující ideální označení zdravotníků Obr. 35 Graf- povinnost pořadatele Obr. 36 Graf- počet zdravotníků na hokejovém zápase Obr. 37 Graf- vzdělání osob poskytující zdravotnické dozory podle veřejnosti Obr. 38 Graf znázorňující číslo na ZZS Obr. 39 Graf znázorňující četnost využití zdravotnického dozoru Obr. 40 Graf znázorňující spokojenost s využitým zdravotnickým dozorem Obr. 41 Graf- identifikace zdravotníka Obr. 42 Graf znázorňující výsledky tipované ceny zdravotnického dozoru... 82

14 SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK AED- Automatický externí defibrilátor AIM- Akutní infarkt myokardu AKS- Akutní koronární syndrom ALS- Advanced life support BOZP- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CMP- Cévní mozková příhoda DRNR- Doprava raněných, nemocných a rodících EFR- Emergency first responder EKG- Elektrokardiograf ETK- Endotracheální kanyla i.m.- Intramuskulárně i.v. Intravenózně LZS- Letecká záchranná služba MŠMT- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy p.r.- Per rectum PEEP Positive end expiratory pressure PNP- Přednemocniční neodkladná péče RLP- Rychlá lékařská pomoc RZP- Rychlá zdravotnická pomoc VS- Všeobecná sestra ZZ- Zdravotnická záchranář ZZS- Zdravotnická záchranná služba

15 Úvod Lidé jsou v dnešní době většinou velmi důslední a k lékaři chodí s jakoukoliv změnou na svém těle. Existují i výjimky takoví, kteří si i s infarktem dojdou do nemocnice sami. Doba ve které žijeme, si žádá mnohé změny i v poskytování první pomoci mimo zdravotnická zařízení, tyto změny se týkají také zdravotnických dozorů. Člověk je tvor společenský. Je tedy nedílnou součástí jeho život aktivně se účastnit kulturních či sportovních akcí. Právě proto by mělo být legislativně zajištěno, aby vždy na větším shromáždění lidí byl k dispozici zdravotník a popřípadě nebyla zatěžována zdravotnická záchranná služba (ZZS), která zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) ostatním občanům. Osoby poskytující zdravotnické dozory by podle mého názoru, měly mít stejné znalosti a dovednosti jako záchranáři pracující na zdravotnické záchranné službě, neboť na nejrůznějších akcích se můžou setkat s lecjakým onemocněním, úrazem a potížemi. Pokud zdravotník nemá dostatečné vzdělání nebo dostatečné zkušenosti, vždy je lepší zavolat ZZS nebo pacienta nějak dopravit do nemocnice. Málokdy mají zdravotníci k dispozici také lékaře, a proto by měli umět ošetřit akutní stavy na základě vlastních dovedností a znalostí. Zdravotnický dozor v lidech vyvolává pocit bezpečí a jistoty. Pokud si pořadatel zajistí na své akci zdravotnický dozor, zejména pokud jde o sportovní akci, stane se událost atraktivnější a v budoucnu bude určitě dobře ohodnocena. Lidé se potřebují v dnešní době nejistoty cítit bezpečně. 13

16 Cíle práce 1. Seznámit s legislativou související se vzděláním a kompetencemi zdravotnických pracovníků, kteří pracují v přednemocniční péči. 2. Zmapovat možnosti vzdělání v první pomoci. 3. Představit výběr akutních stavů, které je možné řešit správnou a včasnou první pomocí. 4. Zjistit, jak z různých úhlů pohledů je možné dělit akce. 14

17 I. Teoretická část 1 Akce 1.1 Základní charakteristika Hned v úvodu je nutné podotknout, že pojem akce je v české odborné literatuře nahrazováno anglickým ekvivalentem event. (Kotíková, Swartzhoffová, 2008). Pojem event lze definovat jako událost s podrobně naplánovaným programem. Tato událost bývá dopředu uveřejněna a spjata se specifickým místem. (Getz, 2007). Další definice říká, že eventy jsou významné jednorázové nebo opakující se akce omezeného trvání, které mají zvýšit povědomí, atraktivitu určité oblasti z krátkodobého či dlouhodobého hlediska. Tyto události mají úspěch založený na jedinečnosti, prestiži a aktuálnosti s cílem vzbudit zájem a vyvolat pozornost. (Kotíková, Swartzhoffová, 2008). Každý event má určité charakteristické znaky, je jedinečný a originální, má vymezený čas (má předem určenou dobu trvání), je spojený s konkrétním místem konání a jedná se o uměle vytvořenou, dopředu naplánovanou událost (i když jako základ může být použitý třeba přírodní úkaz). Dalším znakem eventu je, že má místní přesah, zvyšuje poptávku, a tím návštěvnost dané destinace, vyžaduje osobní přítomnost návštěvníků, většinou je spojen se silným zážitkem, má pevný harmonogram, který obsahuje část přípravnou, realizační a vyhodnocovací. Důležitým bodem příprav eventu je, předem si stanovit rozpočet. U větších eventů se na jejích pořádání i financování podílí zpravidla více subjektů. Atraktivita událostí má velký vliv na návštěvnost určité destinace. Čím větší je předpokládaný počet návštěvníků, tím důležitější je se na danou akci pořádně připravit. (Kotíková, Swartzhoffová, 2008.). 1.2 Klasifikace eventů Členění podle obsahového zaměření (tématické) Toto členění rozděluje eventy na kulturní, sportovní, eventy zaměřené na místní zvyky, tradice, historii, mýty a legendy, společenské a zábavní eventy, náboženské eventy, specifické (kongresy, konference, veletrhy, výstavy), ostatní (svatební, politické, firemní) 15

18 1.2.2 Členění podle cílových skupin Z hlediska účastníků eventů se rozlišují akce otevřená a uzavřená. Uzavřené jsou určeny pro určitý vymezený okruh účastníků, naopak otevřené jsou určeny pro jakéhokoliv zájemce. Eventy otevřené Eventy uzavřené Eventy, na které se Koncerty, festivaly, Kongresy, konference prodávají vstupenky, platí sportovní akce se vstupní poplatek Eventy, na které je vstup Oslava Silvestra na Firemní akce, premiéry, bezplatný náměstí vernisáže, svatby Tab. 1 Příklady eventů podle cílových skupin (Kotíková, Swartzhoffová, 2008) Členění podle místa Místo konání může být v budově (indoor) nebo venku (outdoor). Místo konání je velmi důležité kvůli zdravotnickým dozorům a plánovaní přednemocniční neodkladné péče. Kvůli rozmanitosti prostředí je nutné vždy zjistit veškerá rizika. (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) Členění podle pořadatelského subjektu Event může být pořádán jak institucí působící v oblasti veřejné správy (město, obec, kraj), neziskovou organizací (škola, muzeum), tak obchodní společností nebo fyzickou osobou. (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) Členění podle počtu účastníků Podle tohoto hlediska rozdělujeme akce na malé eventy, méně než účastníků, střední eventy, až účastníků, velké eventy až účastníků a mega eventy nad účastníků. Je evidentní, že výše uvedené hledisko není objektivní. Velikost eventu bychom měli hodnotit ve vztahu k destinaci či pořádajícímu subjektu. Akce s 30 tisíci účastníky bude pro městys s 2000 obyvatel mega událostí, ale v Praze by tato akce patřila mezi střední eventy. (Kotíková, Schwartzhoffová 2008). 16

19 1.2.6 Členění podle významu Některé akce jsou na úrovni mezinárodní, mají mezinárodní, často globální význam, další jsou pouze značkové, jsou úzce spjaté s daným místem, dotvářejí image té dané destinace. Dále jsou to akce regionální, jejich význam je omezen na určitý region a akce místní, které jsou atraktivní pro místní obyvatele a návštěvníky z blízkého okolí. (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) Členění podle doby trvání Obr. 1 Kategorizace eventů dle jejich významu (Getz, 2007) Akce mohou trvat několik hodin (koncert, divadelní představení), několik dní (festival, výstava), i několik týdnů (mistrovství světa ve fotbale). Některé události mohou trvat i několik měsíců. Jedná se především o dlouhodobé výstavy mimořádného charakteru. Nejjednodušší dělení je na události krátkodobé (1den), střednědobé (několik dní) a dlouhodobé (delší než týden). (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) Členění podle periodicity realizace Toto členění zohledňuje pravidelnost konání eventů. Nejčastější interval je každoroční. Některé akce se konají i vícekrát za rok. Pravidelně pořádané eventy, jsou buď stále na stejném místě, nebo se místo mění mezi městy nebo i státy (olympijské hry). Dlouhodobě pořádané akce se stávají určitou tradicí a mohou zvýšit atraktivitu města či oblasti, pokud se pořádají na stejném místě. (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008). 17

20 1.3 Kulturní akce Pojem kultura v užším slova smyslu znamená soubor tvůrčích lidských činností jako je literatura, umění, divadlo, náboženství apod. Mezi kulturní akce můžeme zařadit festivaly a přehlídky, venkovní představení, koncertní a divadelní představení, muzikály, eventy v muzeích, hradech, zámcích. (Stewart, 2006) 1.4 Sportovní akce Na takovýchto akcích jsou mimo sportovců a fanoušků také většinou přítomna média, alespoň u těch významných sportovních událostí. V zásadě se dají rozdělit na akce v oblasti vrcholového nebo výkonnostního sportu a na akce v oblasti rekreační. (Stewart, 2006). Velké sportovní akce, jako jsou například olympijské hry, mistrovství světa v populárních sportech, mají celosvětový význam a je zde velký počet účastníků. Pro tyto akce je charakteristické to, že místo konání se sjedná na základě výběrového řízení, na stejném místě se konají až po delší době nebo vůbec a jejich dlouhodobý odkaz musí být naplánovaný a řízený přes zvlášť zřízené instituce. (Stewart, 2006) Frekvence Význam Pořádající Příklad běžné eventy oficiální autorita soukromý sektor Zlatá tretra v Ostravě Běžecký závod nízká mega eventy oficiální autorita Olympijské hry soukromý sektor Tour de France vysoká běžné eventy mega eventy oficiální autorita oficiální autorita soukromý sektor Extraliga ledního hokeje Fotbalová Liga mistrů Projekt fotbalové superligy Obr. 2 Typologie sportovních akcí dle J. J. Goudeta, vlastní zpracování 18

21 1.5 Z pohledu návštěvnosti dělíme eventy na 2 skupiny První skupina jsou eventy orientované na návštěvníky, které mají fanouškovskou základnu a jsou populární, zejména fotbal, hokej. Jde o divácky atraktivní události a nejnavštěvovanější jsou mezinárodní a reprezentační utkání. Druhou skupinu tvoří eventy orientované na účastníky, nejsou divácky tolik atraktivní, ale jsou otevřené i rekreačním sportovcům např. maratónský běh. (Stewart, 2006) Zaměřeno na účastníky Zaměřeno na návštěvníky Časté Zápasy amatérského fotbalu Zápasy extraligy ledního hokeje Méně časté Pražský půlmaraton Velká cena silničních motocyklů Tab. 2 Typologie sportovních akcí dle Stewarta (Stewart, 2006). 19

22 2 Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí V České republice neexistuje žádný obecný standard, který by určoval postup pro zajištění akce. Každou akci je nutné brát individuálně a zvlášť ji hodnotit podle konkrétního charakteru. Cílem je zajistit akci po zdravotnické stránce a neohrozit poskytování PNP pro ostatní občany. Každá společnost poskytující zdravotnické dozory, včetně ZZS, vychází ze svého ceníku služeb. (Knor, 2014) Pokud pořadatel najme na zdravotnický dozor jinou společnost než ZZS, měl by dodržet obecná doporučení. Akci by měl nahlásit na nejbližší ZZS v místě konání akce s alespoň dvouměsíčním předstihem. Personální zajištění musí odpovídat legislativním normám (podle zákon č. 95/2004Sb. a č. 96/2004Sb.). Vozidla používaná k zdravotnickému zajištění akce musí svým technickým stavem a vybavením odpovídat vyhlášce o věcném a technickém vybavení sanitních vozidel. Vozidlo RZP musí obsahovat nosítka se zádržným systémem pro děti a dospělé, vakuovou matraci, zařízení pro přepravu sedícího pacienta, pokud tuto možnost nesplňují nosítka, transportní plachtu, přikrývku a lůžkoviny, termoizolační fólii, fólii pro zemřelé, přenosný defibrilátor a monitor s 12ti svodovým EKG a stimulátorem srdečního rytmu, ruční dýchací vak s příslušenstvím pro novorozence, děti i dospělé s možností připojení na kyslík, přenosný ventilátor, dále dvě 10l tlakové láhve na kyslík s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, dvě 2l tlakové láhve na kyslík, pomůcky pro zajištění dýchacích cest tj. laryngoskop s několika velikostmi lžic, endotracheální kanyly pro všechny věkové skupiny, magillovy kleště, zavaděč do ETK, supraglotické pomůcky, souprava pro koniotomii, pomůcky pro zvlhčování dýchacích cest a aplikaci léčiv, PEEP ventil, přenosnou odsávačku s kapacitou minimálně 11l, ohřívač infuzí na teplotu 37 C +- 2 C, vybavení pro podávání injekcí a infuzí včetně vhodných kanyl, přetlakovou manžetu, stojan na připevnění infuze, infuzní pumpu nebo lineomat, pomůcky na provedení intraoseálního vstupu pro děti i dospělé, kapnometr, tonometr s různými velikostmi manžety, pulzní oxymetr, fonendoskop, glukometr, teploměr, porodnický balíček, zkumavky na odběr hemokultury, krční límce, materiál na ošetření ran a popálenin, diagnostické světlo, nádobu na moč, jednorázové emitní sáčky, kontejner na zdravotnický odpad, odpadkový koš, sterilní rukavice (6páru), jednorázové rukavice (25 párů), scoop ram, bezpečnostní přilbu a rukavice, osobní ochranné vybavení proti infekci pro všechny členy výjezdové skupiny, náhlavní osvětlovací soupravu pro všechny členy výjezdové skupiny, přenosný reflektor, nůžky na oděv, bezpečnostní pásy 20

23 apod., dezinfekci na ruce a na pomůcky, vozidlovou radiostanici a přenosnou radiostanici, připojení k veřejné telefonní síti prostřednictvím radiostanice nebo mobilního telefonu a zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným zařízením Vozidlo RLP musí být vybaveno stejně jako vozidlo RZP ale navíc musí mít soupravu pro punkci hrudníku a jehly k punkci perikardu. Vybavení vozidla DRNR tvoří nosítka se zádržným systémem pro děti a dospělé, vakuová matrace, zařízení pro přepravu sedícího pacienta, transportní plachta, přikrývka a lůžkoviny, automatický externí defibrilátor, ruční dýchací vak s příslušenstvím pro novorozence, děti i dospělé s možností připojení na kyslík, 2l tlaková láhev na kyslík s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, porodnický balíček, materiál na ošetření ran, pomůcky na stavění krvácení, fixační dlaha pro horní a dolní končetiny, nádoba na moč, jednorázové emitní sáčky, odpadkový koš, jednorázové rukavice (25 párů), sterilní chirurgické rukavice (6párů), dezinfekce na ruce a na pomůcky, vozidlová radiostanice nebo integrované připojení k veřejné mobilní telefonní síti (handsfree), bodové světlo, zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným zařízením. (Sbírka zákonů, 2012) Pořadatel by měl předem formulovat, jak se bude spojovat s operačním střediskem ZZS. Měl by se stanovit charaktere akce, tzn. jestli se jedná o sportovní událost, koncert, či jinou společenskou událost, dále pak počet aktivních a pasivních účastníků. Důležité je zajištění místních podmínek, kde bude akce probíhat (rizikovost terénu) a také zajištění následné zdravotní péče a možnost transportu do nejbližšího zdravotnického zařízení. (Knor, 2014) 2.1 Vlastní zajištění akce Během plánovaní akce se stanoví koeficient rizikovosti. Tento koeficient se určuje na základě zdravotních postižení účastníků, která by mohla vzniknout v průběhu akce. Koeficient rizikovosti slouží k případnému navýšení zdravotnického zajištění. 1. koeficient rizikovosti roven 1 je v případě běžných společenských událostí 2. koeficient rizikovost navýšený na 1,5 je při sportovních akcích vzhledem k fyzickému vytížení účastníků 3. koeficient rizikovost odpovídající hodnotám 1,5 2 je v případě hraje-li roli alkohol a drogy na různých koncertech, festivalech a slavností 21

24 Je obecný předpoklad, že pokud se odhadovaný počet účastníků pohybuje kolem lidí, je potřeba jedno vozidlo rychlé zdravotnické pomoci (RZP), při vyšším koeficientu rizikovosti je potřeba vozidlo rychlé lékařské pomoci (RLP). Pokud počet účastníků bude více jak 5000, je dobré zřídit centrální ošetřovnu, kde bude přítomen lékař a několik záchranářů a kde budou mít k dispozici vybavení pro ošetření a lůžka pro observaci a vůz RZP popř. RLP dle koeficientu rizikovosti. Na každých účastníků je dobré zajistit i další vozidlo RZP a minimálně jedno vozidlo dopravy raněných, nemocných a rodících (DRNR) s dvoučlennou posádkou. Před samotným vypuknutím akce je důležité na základě zhodnocení terénu určit možné budoucí rizikové faktory. Také je nutné si s pořadatelem naplánovat 2 přístupové trasy z a do prostoru akce a jejich zpřístupnění během jejího průběhu. Vhodné je i určení chráněného místa pro případné přistávání letecké záchranné služby (LZS). Komunikace s místně příslušnou ZZS by měla být zajištěna funkčním radiofonním spojením. (Knor, 2014) 2.2 Zajištění policejního dozoru Ze zákona č. 273/2008 Sb. vyplývá, že úkolem policie je:,, chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti. A to je hlavní činnost, kterou policie vykonává i v průběhu nějaké sportovní či kulturní akce. Povinností policie není být přítomna nepřetržitě během celé události, pokud tak není ujednáno s pořadatelem akce. Pokud se jedná o nějakou velkou akci, uskuteční se dostatečně dopředu několik setkání pořadatelů akce s policií, kde se stanoví velitel rizik a ten hodnotí konkrétní akci z hlediska počtu lidí, prostoru, kde se akce bude konat a charakteru události (na koncertě rockové skupiny se bude pít alkohol a je nutné s tím počítat apod.). Pravidelně pořádané akce jsou ošetřeny předem podepsanými místními smlouvami (třeba mezi svazem ledního hokeje a policií) o policejním dohledu na akci. Pokud policejní dozor zajištěn není, musí vše zvládnout sloužící posádky, které musí umět hodnotit rizika. Z pohledu policie se tedy akce dělí na plánované (ty, na které se mohli předem připravit) a neplánované (ty, o kterých se nedozvěděli předem) Pokud na akci není zdravotnický dozor, ale pouze policejní, tak i příslušníci policie umí poskytnout první pomoc, přinejmenším vždy zavolají zdravotnickou záchrannou službu. (Sbírka zákonů, 2008) 22

25 3 Možnosti vzdělání ve zdravotnictví 3.1 Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu bez odborného dohledu Všeobecná sestra Odbornou způsobilost pro výkon povolání všeobecné sestry (VS), všeobecného ošetřovatele lze získat absolvováním bakalářského studijního oboru VS, oboru diplomovaná VS na vyšších zdravotnických školách Porodní asistentka Odbornou způsobilost pro výkon povolání porodní asistentky lze získat absolvováním bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek Zdravotnický záchranář Odbornou způsobilost pro výkon povolání zdravotnický záchranář lze získat absolvováním bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších zdravotnických školách. 3.2 Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu pod odborným dohledem Zdravotnický asistent Odbornou způsobilost pro výkon povolání zdravotnický asistent lze získat absolvováním střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent. Dále lze odbornou způsobilost získat absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu po získání úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Odbornou způsobilost mají také ti zdravotničtí pracovníci, kteří již získali způsobilost k výkonu zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby se získává absolvováním kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci nebo řidič vozidla rychlé lékařské pomoci. 23

26 3.2.3 Řidič dopravy nemocných a raněných Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče dopravy nemocných a raněných se získává absolvováním kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. (Sbírka zákonů, 2004) 24

27 4 Personální zajištění zdravotnické záchranné služby 4.1 Lékaři V podmínkách ZZS může samostatně pracovat lékař urgentní medicíny, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař, praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Pokud Lékaři tuto specializovanou způsobilost nemají, mohou vykonávat činnost po absolvování základního kmene anesteziologického, chirurgického, interního a základního kmene všeobecného praktického lékařství, pokud je na téže základně současně i další RLP, ve které je péče zabezpečena lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech uvedených výše. (Remeš, Trnovská a kol., 2013) 4.2 Zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání Ve výjezdových skupinách ZZS může pracovat záchranář, sestra pro intenzivní péči nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu bez odborného dohledu. Vedle vzdělání musí mít lékař, ale i ostatní členové posádky, i jiné vlastnosti a dovednosti pro práci v těch nejrůznějších podmínkách, jako je manuální zručnost, technické znalosti, schopnost pracovat jako člen týmu a zároveň umět tým vést. Lékař musí být ochoten nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, která mohou být někdy eticky problematická. Zásadní znalost musí lékař mít ve znění aktuálních zákonů, které se týkají jeho profese. (Šeblová, Knor a kol., 2013) 25

28 5 Kompetence jednotlivých zdravotnických pracovníků 5.1 Všeobecná sestra Všeobecná sestra dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. smí vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace tyto činnosti: a),vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy), b) sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry, c) pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta, d) zajišťovat herní aktivity dětí, e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky), f) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost, g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální a periferní žilní vstupy, h) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z mobility, i) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, j) edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály, k) orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních, l) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů, m) provádět psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta, n) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek, (dále jen léčivé přípravky ), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu, o) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. (Sbírka zákonů, 2011,s ) Všeobecná sestra dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. smí vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace tyto činnosti: a),,podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců 26

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012

VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012 VYHLÁŠKA 296 ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními

Více

Příloha A kompetence všeobecné sestry ( 4)

Příloha A kompetence všeobecné sestry ( 4) Příloha A kompetence všeobecné sestry ( 4) Všeobecná sestra (1) Všeobecná sestra vykonává činnosti podle 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (zdravotnický záchranář) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2) 55/2011 Sb. znění účinné od 14. 3. 2011 55 VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 90 odst. 2 písm.

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Urgentní medicína Logbook

Urgentní medicína Logbook Název akreditovaného zařízení Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína Logbook Logo akreditovaného zařízení 2011 Logbook Jméno, příjmení, titul účastníka specializačního vzdělávaní (dále jen

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Název IČO PROSAZ-Spol.pro soc.rehab.občanů se zdra. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO PROSAZ-Spol.pro soc.rehab.občanů se zdra. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 3 0 0 5 8 5 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 5 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 A 0 5 H 5 5 4 Název IČO PROSAZ-Spol.pro soc.rehab.občanů se zdra PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Kompetence NLP Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Zdravotní sestra Regulované povolání závazné právní předpisy určují: Vzdělání Označení odbornosti Kompetence Sankce za výkon neoprávněnými osobami

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 53-41- N/11 Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 7, bolest mezi lopatkami a v zádech (vertebrogenní syndrom, infarkt myokardu, aneurysma aorty) J.K,muž, 55 let Popis případu a základní anamnesa 55 letý pacient hypertonik přivezen RZP po

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 3 1 1 1 9 7 7 IČZ smluvního ZZ 0 5 3 2 1 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 5 H 3 2 1 Název IČO Marie Jarošová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 7 5 3 8 2 4 9 IČZ smluvního ZZ 6 1 3 8 6 0 0 0 Číslo smlouvy 5 H 6 1 A 1 0 5 Název IČO Anest CZ s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 6 6 0 9 1 5 IČZ smluvního ZZ 8 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 0 N 0 0 1 Název IČO Uherskohradišťská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje MUDr. Jana Vidunová MUDr. Robin Šín MUDr. Roman Sviták Systém ZZS v České republice zákonná úprava:

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Nemocnice Boskovice s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Boskovice s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 2 5 9 7 4 IČZ smluvního ZZ 7 1 1 1 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 1 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Boskovice s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KVŠLUM UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) Počet předmětů: 1 Délka trvání kurzu: 5

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Kardiopulmonální resuscitace. František Bednář

Kardiopulmonální resuscitace. František Bednář Kardiopulmonální resuscitace František Bednář Kardiopulmonáln lní resuscitace je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo náhle k selhání jedné nebo

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 2 M 0 0 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC *MVCRX03A276Z* MVCRX03A276Z MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-168114-2/O-IZS-2016 Kódové označení: NZ raha 6. ledna 2017 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Drahoslav

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 6 5 7 IČZ smluvního ZZ 2 2 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 2 N 0 0 2 Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Ústav leteckého zdravotnictví Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Ústav leteckého zdravotnictví Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 2 9 8 1 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 3 9 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 6 A 0 3 9 Název IČO Ústav leteckého zdravotnictví Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 8 8 6 2 0 7 IČZ smluvního ZZ 8 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 3 9 2 0 5 IČZ smluvního ZZ 8 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 8 1 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny PURO-KLIMA, a. s. od svého založení v roce 1989 poskytuje kompletní projekční služby, realizuje komplexní dodávky zdravotnických i jiných zařízení tzv. na klíč a dále dodávky jak zdravotnických technologických

Více

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Spolupráce lékařů ÚN Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 2 M 0 0 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti

Více