ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU"

Transkript

1 Doklad je opticky zpracováván, NEPŘEHÝBAT, NEPOŠKODIT Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU Příslušný údaj označte křížkem Zaměstnání žadatele 28. Název zaměstnavatele 29. IČ zaměstnavatele 30. Typ zaměstnavatele veřejné a státní instituce finanční sektor (banky, pojišťovny apod.) podnikatel/osvč soukromá společnost ostatní 31. Pracovní smlouva na dobu určitou na dobu neurčitou 32. Pracovní pozice duševně pracující manuálně pracující vedoucí pracovník 33. Současné zaměstnání od (rok / měsíc) 34. Vlastník podílu u zaměstnavatele většího než 50 % ano ne 35. Sídlo zaměstnavatele / místo podnikání (stát) 36. Hlavní telefonní kontakt 37. Čistý měsíční příjem Kč V případě podnikatele vyplňte 38. Podnikatel IČ 39. Obchodní název podnikatele 40. Obor podnikání 41. Typ účetnictví v loňském roce 42. Datum zahájení podnikatelské činnosti (měsíc/rok) 43. Počet odběratelů/klientů (měsíčně) nad Výše splátek podnikatelských úvěrů a půjček (měsíčně) 45. Limit na podnikatelských kreditních kartách a povolených přečerpáních Vyplňte pouze pro nepředschválený limit Příjmy a výdaje měsíčně v Kč - nesouvisející s podnikáním 46. Jiný měsíční příjem 47. Měsíční splátky úvěrů, leasingu, splátkového prodeje 48. Ostatní měsíční výdaje (soudně nařízené, výživné, jiné výdaje) 49. Pojistné a penzijní připojištění 50. Spoření a stavební spoření 51. Celkový limit na povolených přečerpáních a kreditních kartách 52. Příjem prokazuji a zároveň předkládám Kód tiskopisu PS Doplní ČSOB: Číslo žádosti SKK Číslo účtu SKK Osobní údaje žadatele 1. Jméno 2. Příjmení 3. Titul 4. Pohlaví žena muž 5. Rodné číslo/datum nar. (cizinec bez RČ) 6. Místo narození 7. Státní občanství 8. První doklad totožnosti občan ČR občanský průkaz platnost do Vydal (stát) cizinec cestovní doklad průkaz o povolení k pobytu č. platnost do Vydal (stát) 9. Druhý doklad totožnosti cestovní pas řidičský průkaz rodný list (ČR/SR) průkaz zdravotní pojišťovny (ČR) 10. Trvalý pobyt - ulice, č. p. Obec PSČ Stát 11. Korespondenční adresa - ulice, č. p. (pokud je odlišná od adresy bydliště) Obec PSČ Stát 12. Mobilní telefon 13. Telefon 14. Žádám Československou obchodní banku, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB ) o poskytnutí úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny. V případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví, beru na vědomí a souhlasím s tím, že konkrétní výši úvěru stanoví ČSOB na základě výsledku posouzení mé žádosti, a to až do minimální výše, která je stanovena v Sazebníku. Dále ČSOB stanoví výši úrokové sazby v souladu s Oznámením Československé obchodní banky, a. s. Poštovní spořitelny o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů, a to ve výši v tomto oznámení uvedené ke dni otevření úvěrového účtu. Prohlašuji, že souhlasím s Podmínkami pro kreditní karty Poštovní spořitelny, které jsem převzal/a a seznámil/a se s nimi a s Podmínkami pro platební karty Poštovní spořitelny, se kterými jsem se seznámil/a a beru na vědomí, že v případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, jsou žádost a tyto podmínky součástí Smlouvy. Aktuální výše úrokové sazby a sazby úroků z prodlení je uvedená v předsmluvních informacích ke spotřebitelskému úvěru. Výše debetní úrokové sazby činí 30 % p.a. 15. Žádám o úvěrový limit do výše Kč (5, 10, 15, 20, 25, 30 tis. Kč)* ) *) pozn. Podle výše úvěrového limitu bude určena výše pevné měsíční splátky: pro limit ve výši a Kč je splátka 400 Kč, pro limit ve výši a Kč je splátka 800 Kč, pro limit ve výši a Kč je splátka Kč. Údaje o kreditní kartě - Splátkové kartě 16. Žádám pro mou osobu Splátkovou kartu (MasterCard neembosovaná) 17. Splácet úvěr k 20. dni v měsíci 18. Číslo běžného účtu pro inkaso splátky 19. Název banky 20. Platby přes internet / telefon (3D Secure) ano ne Mobilní telefon + (pro potvrzování plateb, uveďte včetně mezinárodní předvolby) Sociodemografická data 21. Společenský status zaměstnanec student důchodce v domácnosti podnikatel nezaměstnaný jiné 22. Rodinný stav svobodný/á druh / družka manželství/registrované partnerství rozvedený/á vdovec/vdova 23. SJM (společné jmění manželů) ano ne (nutno doložit) 24. Počet osob v domácnosti z toho počet osob v domácnosti bez příjmu 25. Nejvyšší dosažené vzdělání základní vyučený/á vzdělání ukončené maturitou VOŠ VŠ 26. Způsob bydlení u rodičů nájemní byt obecní nebo státní byt dům/byt v osobním nebo družstevním vlastnictví ostatní (ubytovna, kolej apod.) 27. Pobyt na korespondenční adrese nebo v místě trvalého pobytu, je-li totožné - od (rok) Příjem (včetně důchodu a pravidelných sociálních dávek) je mi poukazován déle než 3 měsíce na účet v ČSOB (nic nedokládám). /0300 Mám příjem z podnikání, z pronájmu nemovitostí a nebo od více zaměstnavatelů: kopie daňového přiznání + doklad o zaplacení daně nebo kopie daňového přiznání potvrzená na straně, kde je vyčíslena daňová povinnost. Příjem je mi poukazován do jiné banky alespoň 3 měsíce od jednoho zaměstnavatele: potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce + poslední kompletní výpis z účtu, na který je můj příjem zasílán. Mým příjmem je důchod nebo jiná sociální dávka: doklad o přiznání důchodu nebo dávky. Příjem je mi vyplácen v hotovosti: potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce + zaplacený aktuální doklad o platbách za domácnost (SIPO, telefonní účet) + 3 poslední zaměstnavatelem potvrzené výplatní pásky. Prohlašuji, že nemám nesplacené závazky vůči kterémukoli finančnímu úřadu ani vůči České správě sociálního zabezpečení, že na mě v posledních pěti letech nebyl nařízen výkon soudního rozhodnutí, že proti mně nejsou vedeny soudní spory v souvislosti s podnikatelskou činností, že vůči mně nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a v současné době není vůči mně vedeno insolvenční řízení. Prohlašuji, že nejsem osobou se zvláštním vztahem k bance ve smyslu 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn a doplňků. Dále prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů tak, jak je uvedeno v Souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeným v Podmínkách pro kreditní karty Poštovní spořitelny na rubové straně této žádosti a se kterým jsem se seznámil. Do doby uzavření Smlouvy nebo pro případ neuzavření Smlouvy na základě této žádosti se Klientem rozumí žadatel. Prohlašuji, že jsem o svém úmyslu uzavřít smlouvu o úvěru informoval/a svého manžela/manželku a mám jeho/její souhlas. Prohlašuji, že mi banka poskytla v listinné podobě před uzavřením smlouvy předsmluvní informace ke spotřebitelskému úvěru a náležité vysvětlení předsmluvních informací a základních informací o jednotlivých druzích spotřebitelských úvěrů poskytovaných Československou obchodní bankou, a. s. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě, že Banka žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, výše RPSN a celková částka, kterou je potřeba zaplatit, budou uvedeny v Oznámení o poskytnutí úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny. Potvrzuji úplnost vyplnění žádosti, provedení identifikace na základě výše uvedených dokladů a shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Žadatel podepsal žádost přede mnou. V Dne Podpis žadatele Datum a podpis pracovníka obchodního místa Razítko obchodního místa ev. č

2 NÁVOD NA VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O KREDITNÍ KARTU (tiskopis 829 vyplňte tiskacím písmem) Československá obchodní banka, a. s., Poštovní spořitelna poskytuje kreditní karty v zásadě občanům České republiky, Evropské unie a občanům Norska, Islandu a Lichtenštejnska s příjmem v České republice, a to na řešení osobních potřeb žadatele, nikoli na podnikatelskou činnost. 8. První doklad totožnosti Uveďte číslo Vašeho platného občanského průkazu, pokud jste občanem České republiky s trvalým pobytem v ČR. V případě cizince, občana EU a občana Norska, Islandu a Lichtenštejnska uveďte číslo průkazu o povolení k pobytu případně číslo cestovního dokladu, kterým může být: cestovní pas, národní průkaz totožnosti. 9. Druhý doklad totožnosti Vyberte druhý doklad totožnosti, uveďte jeho název. Jako druhý doklad totožnosti může být předložen jiný, státním orgánem vydaný doklad totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz, občan ČR/SR také rodný list, průkaz o povolení k pobytu, průkaz zdravotní pojišťovny (ČR). 10. Trvalý pobyt Uveďte adresu Vašeho trvalého pobytu uvedenou v platném identifikačním dokladu. 13. Telefon Uveďte číslo dalšího telefonu, na kterém Vás v případě nutnosti můžeme kontaktovat, nejlépe pevné telefonní linky domů Uveďte ovou adresu, pokud ji běžně používáte. 18. Číslo běžného účtu pro inkaso splátky Uveďte čitelně číslo Vašeho účtu, ze kterého budete čerpaný úvěr splácet. 19. Název banky Uveďte název banky, kde máte veden běžný účet (ČSOB, Komerční banka apod.) 20. 3D Secure Je služba pro bezpečnější platbu na internetu Vaší Era Splátkovou kartou. Každou platbu u obchodníka nově potvrdíte heslem, které Vám v průběhu platby bude zasláno na Váš mobilní telefon. Zvolíte-li tuto službu, je nutné doplnit číslo mobilního telefonu včetně mezinárodní předvolby (pro Českou republiku 420). Více informací na Společenský status Zaměstnanec - vyplňte v případě, že máte příjem ze závislé činnosti Student - vyplňte pouze v případě, že nemáte příjmy ze závislé činnosti, z podnikání ani z pronájmu a jste studentem střední, vysoké školy nebo VOŠ V domácnosti - vyplňte v případě, že jste na mateřské dovolené nebo osoba bez příjmu, která není hlášena na úřadu práce Podnikatel - vyplňte v případě, že máte příjem z podnikatelské činnosti a to i v případě, jste-li důchodce nebo máte-li zároveň i příjmy ze závislé činnosti 23. SJM (společné jmění manželů) Pokud žádá ženatý/vdaná žadatel/ka a mají rozdělené SJM, je nutné doložit tuto skutečnost úředně ověřenou kopií rozhodnutí o rozsahu rozdělení SJM (notářský zápis, rozhodnutí soudu a pod.) 27. Pobyt na korespondenční adrese nebo v místě trvalého pobytu, je-li totožné - od (rok) Vyplňte od jakého roku bydlíte na korespondenční adrese. Pokud je korespondenční adresa shodná s adresou trvalého pobytu, vyplňte od jakého roku bydlíte na adrese trvalého pobytu. 28. Název zaměstnavatele Uveďte název Vašeho zaměstnavatele. Použijte název uvedený v obchodním rejstříku. 33. Současné zaměstnání od Vyplňte, od jakého roku a měsíce je uzavřena Vaše pracovní smlouva se zaměstnavatelem uvedeným v bodě 28 (př. 2002/03). 34. Vlastník podílu u zaměstnavatele většího než 50 % Zaškrtněte ANO, pokud jste zaměstnán u společnosti, kde Vy nebo Váš/e manžel/ka, rodič, dítě, sourozenec jste/je vlastníkem podílu většího než 50 %. 36. Hlavní telefonní kontakt Uveďte telefonní číslo na mzdovou účtárnu nebo personální oddělení, případně ofi ciální telefonický kontakt na fi rmu. 37. Čistý měsíční příjem Příjem ze závislé činnosti (nikoli z podnikání), resp. Vaše mzda. Rovněž lze uvést starobní důchod, trvalý plný invalidní důchod, důchod vdovský a vdovecký, pokud je tento Vaším jediným příjmem. Jste-li současně zaměstnancem, uveďte důchod do kolonky Jiný měsíční příjem (bod 46.). 43. Počet odběratelů/klientů měsíčně Pokud neznáte přesný počet, vyberte odpovídající interval. Pokud nebudete schopen/a určit, lze dopočítat např. takto: - daňový poradce, který obsluhuje 30 fi rem = zadat interval majitel restaurace, který denně obslouží cca 50 zákazníků a má otevřeno každý den (50x30), tzn. cca 1500 hostů měsíčně = zadat interval nad kadeřnice, která má průměrně 6 zákaznic denně, pracovní dobu 5 dní v týdnu = zadat interval Výše splátek podnikatelských úvěrů a půjček Uveďte úvěry ve všech bankách a nebankovních institucích. 45. Limit na podnikatelských kreditních kartách a povolených přečerpáních Uveďte celkový limit, ne pouze čerpanou částku limitu, a to u úvěrů poskytnutých ve všech bankách a nebankovních institucích. 47. Měsíční splátky úvěrů, leasingu, splátkového prodeje Uveďte celkovou měsíční výši splátek úvěrů v ČSOB i v ostatních bankách, stavebních spořitelnách a u splátkových společností (Home Credit, Cetelem, GE Money, Multiservis apod.) Nezahrnujte do této výše splátek měsíční splátky kreditních karet a povolených přečerpání. 48. Ostatní měsíční výdaje (soudně nařízené, výživné a jiné výdaje) Uveďte celkovou měsíční výši soudně nařízených výdajů, výživného apod. Nezahrnujte sem obvyklé výdaje na obživu, ošacení a nájemné rodiny. 51. Celkový limit na povolených přečerpáních a kreditních kartách Uveďte celkový smluvně sjednaný úvěrový limit, nikoli pouze jeho čerpanou výši, a to úvěrový limit jak v ČSOB, tak i v ostatních bankách či u splátkových společností. 52. Příjem prokazuji a zároveň předkládám Příjmy, které lze započítat pro účely podání žádosti, jsou uvedeny u vysvětlivky k bodu 37. Při volbě bodu 1) vyplňte číslo účtu, na který Vám chodí pravidelný měsíční příjem. Pokud označíte bod 2) až 5), je zapotřebí současně tyto zvolené doklady předložit. Kdy své příjmy nemusíte dokládat? jsou-li Vám příjmy připisovány na účet u ČSOB minimálně 3 měsíce pokud žádáte o úvěr na základě nezávazné nabídky ve výpise z účtu nebo jiné formy oslovení. V ostatních případech je nutné každý příjem, který má být pro vyhodnocení žádosti započítán, bance doložit. U důchodů a sociálních příjmů kopií dokladu o jeho přiznání, důchod starobní nebo invalidní lze doložit rovněž kontrolním ústřižkem České pošty, s. p. o pobírání tohoto důchodu v měsíci předcházejícím podání žádosti. Zpracovatel žádosti o úvěr je však oprávněn vyžádat si od Vás dodatečné doložení příjmů v závislosti na konkrétním úvěrovém případu. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. PŘEDMĚT SOUHLASU V souvislosti se žádostí žadatele * ) o uzavření smlouvy mezi žadatelem a ČSOB anebo s již uzavřenými smlouvami mezi žadatelem a ČSOB (dále jen Smlouva ) souhlasí žadatel s tím, aby ČSOB za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala tyto osobní údaje žadatele: osobní údaje uvedené ve Smlouvě (tj. v žádosti žadatele o uzavření smlouvy s ČSOB nebo v již uzavřených smlouvách žadatele s ČSOB), a to včetně rodného čísla žadatele, osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi žadatelem a ČSOB došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, o fi nančních závazcích žadatele, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout v souvislosti se Smlouvou, jejich zajištění a plnění ze strany žadatele, osobní údaje vypovídající o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti žadatelem, jejímž následkem je existence peněžní pohledávky ČSOB za žadatelem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv peněžní pohledávky ČSOB za žadatelem déle jak 30 dnů po splatnosti, a o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, a o následné platební morálce klienta, případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti žadatele a které žadatel sdělil či sdělí ČSOB nebo které ČSOB získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy, osobní údaje žadatele o jeho smluvních vztazích s (a) osobami, které ČSOB ovládá, dále (b) s osobami ovládajícími ČSOB a (c) osobami ovládanými některou z osob, které ovládají ČSOB (dále jen osoba propojená s ČSOB nebo osoby propojené s ČSOB ), přičemž pojmy ovládat, osoba ovládající, osoba ovládaná mají význam vymezený v 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Seznam osob propojených s ČSOB je uveden na Dále žadatel souhlasí s tím, aby za níže uvedeným účelem: ČSOB zpřístupnila jeho osobní údaje oprávněným uživatelům Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) tak, jak je popsáno v Informačním Memorandu, ČSOB výše určené osobní údaje žadatele předávala osobám propojeným s ČSOB a aby tyto společnosti tyto osobní údaje žadatele používaly, a to případně spolu s dalšími osobními údaji žadatele, jež oprávněně zpracovávají, osoby propojené s ČSOB předávaly ČSOB osobní údaje žadatele vypovídající o jeho smluvních vztazích s každou z těchto společností a aby ČSOB tyto osobní údaje používala, a to případně spolu s dalšími osobními údaji žadatele, jež oprávněně zpracovává. Žadatel rovněž souhlasí s tím a současně zmocňuje ČSOB k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu (včetně rodného čísla jakož i identifi kačního čísla) dále předávala sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ (dále jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru Sdružení SOLUS, Registru FO Sdružení SOLUS a Registru IČ Sdružení SOLUS k dalšímu zpracování v rámci těchto registrů, a to výhradně za účelem ochrany práv ČSOB a za účelem vzájemného informování členů Sdružení SOLUS o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejích klientů a žadatelů o nabízenou službu. Žadatel souhlasí s tím, že takto udělený souhlas se vztahuje i na předávání poskytnutých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu případnému právnímu nástupci Sdružení SOLUS. Žadatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost a Sdružení SOLUS budou za výše uvedeným účelem zpracovávat i osobní údaje žadatele obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, či jiných veřejně přístupných databází. Žadatel souhlasí s tím, aby Sdružení SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Žadatel souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje (včetně rodného čísla jakož i identifi kačního čísla) Sdružení SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Žadatel souhlasí s tím, aby ČSOB získala, a to i opakovaně, informace o žadatelově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení jeho žádosti o poskytnutí úvěru, a to z databází Sdružení SOLUS a dále z BRKI a NRKI. 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE Účelem zpracování osobních údajů žadatele na základě tohoto souhlasu je (není-li výše uveden zvláštní účel): evidenční účely, vytvoření souboru informací vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti žadatele, zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI, členů Sdružení SOLUS a osob propojených s ČSOB o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce žadatele a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky žadatele ze strany ČSOB, oprávněných uživatelů BRKI a NRKI, členů Sdružení SOLUS a osob propojených s ČSOB; způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu a ohledně informování členů Sdružení SOLUS jsou uvedeny v Poučení o registrech Sdružení SOLUS, nabízení obchodu a služeb ze strany ČSOB a osob propojených s ČSOB, a to i elektronickými prostředky, aktualizace osobních údajů žadatele předávaných ČSOB osobám propojeným s ČSOB. 3. POŘÍZENÍ FOTOKOPIÍ DOKUMENTŮ Žadatel souhlasí s pořízením kopií dokumentů, včetně dokladů totožnosti, které ČSOB předložil. Na osobní údaje na nich uvedené se vztahuje souhlas se zpracováním osobních údajů. 4. DOBA TRVÁNÍ SOUHLASU Tento souhlas žadatel uděluje na dobu čtyř let ode dne jeho udělení, avšak ohledně BRKI, NRKI a Sdružení SOLUS na dobu jednoho roku od jeho udělení. V případě, že mezi žadatelem a ČSOB byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluje žadatel tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř let (v případě souhlasu s předáváním osobních údajů Sdružení SOLUS na dobu jejího trvání a na dobu dalších tří let) od splnění veškerých fi nančních závazků žadatele z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud fi nanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. 5. DALŠÍ INFORMACE Před podpisem tohoto souhlasu se žadatel seznámil: s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o právech žadatele v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů; s Poučením o registrech Sdružení SOLUS, které obsahuje rovněž poučení o právech subjektů údajů (fyzických osob) v souvislosti se vzájemným informováním členů Sdružení SOLUS o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a žadatelů o nabízenou službu; s poučením o právech žadatele podle 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů ČSOB, které je obsaženo v dokumentu s názvem Informace pro fyzické osoby o zpracování osobních údajů. Tento dokument je k dispozici na všech obchodních místech označených logem Poštovní spořitelny. Současně byl žadatel poučen, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné; Před podpisem tohoto souhlasu byl žadatel informován, že: aktuální znění Informačního Memoranda může kdykoli získat na obchodních místech a internetových stránkách ČSOB a informační lince a internetových stránkách provozovatele BRKI; aktuální znění Poučení o registrech Sdružení SOLUS může rovněž získat na obchodních místech a internetových stránkách ČSOB jakož i internetových stránkách Sdružení SOLUS kde je dostupný i aktuální seznam členů Sdružení SOLUS. *) Pojem žadatel zahrnuje pojmy hlavní žadatel, spolužadatel a ručitel

3 Doklad je opticky zpracováván, NEPŘEHÝBAT, NEPOŠKODIT Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU Příslušný údaj označte křížkem Zaměstnání žadatele 28. Název zaměstnavatele 29. IČ zaměstnavatele 30. Typ zaměstnavatele veřejné a státní instituce finanční sektor (banky, pojišťovny apod.) podnikatel/osvč soukromá společnost ostatní 31. Pracovní smlouva na dobu určitou na dobu neurčitou 32. Pracovní pozice duševně pracující manuálně pracující vedoucí pracovník 33. Současné zaměstnání od (rok / měsíc) 34. Vlastník podílu u zaměstnavatele většího než 50 % ano ne 35. Sídlo zaměstnavatele / místo podnikání (stát) 36. Hlavní telefonní kontakt 37. Čistý měsíční příjem Kč V případě podnikatele vyplňte 38. Podnikatel IČ 39. Obchodní název podnikatele 40. Obor podnikání 41. Typ účetnictví v loňském roce 42. Datum zahájení podnikatelské činnosti (měsíc/rok) 43. Počet odběratelů/klientů (měsíčně) nad Výše splátek podnikatelských úvěrů a půjček (měsíčně) 45. Limit na podnikatelských kreditních kartách a povolených přečerpáních Vyplňte pouze pro nepředschválený limit Příjmy a výdaje měsíčně v Kč - nesouvisející s podnikáním 46. Jiný měsíční příjem 47. Měsíční splátky úvěrů, leasingu, splátkového prodeje 48. Ostatní měsíční výdaje (soudně nařízené, výživné, jiné výdaje) 49. Pojistné a penzijní připojištění 50. Spoření a stavební spoření 51. Celkový limit na povolených přečerpáních a kreditních kartách 52. Příjem prokazuji a zároveň předkládám Kód tiskopisu PS Doplní ČSOB: Číslo žádosti SKK Číslo účtu SKK Osobní údaje žadatele 1. Jméno 2. Příjmení 3. Titul 4. Pohlaví žena muž 5. Rodné číslo/datum nar. (cizinec bez RČ) 6. Místo narození 7. Státní občanství 8. První doklad totožnosti občan ČR občanský průkaz platnost do Vydal (stát) cizinec cestovní doklad průkaz o povolení k pobytu č. platnost do Vydal (stát) 9. Druhý doklad totožnosti cestovní pas řidičský průkaz rodný list (ČR/SR) průkaz zdravotní pojišťovny (ČR) 10. Trvalý pobyt - ulice, č. p. Obec PSČ Stát 11. Korespondenční adresa - ulice, č. p. (pokud je odlišná od adresy bydliště) Obec PSČ Stát 12. Mobilní telefon 13. Telefon 14. Žádám Československou obchodní banku, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB ) o poskytnutí úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny. V případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví, beru na vědomí a souhlasím s tím, že konkrétní výši úvěru stanoví ČSOB na základě výsledku posouzení mé žádosti, a to až do minimální výše, která je stanovena v Sazebníku. Dále ČSOB stanoví výši úrokové sazby v souladu s Oznámením Československé obchodní banky, a. s. Poštovní spořitelny o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů, a to ve výši v tomto oznámení uvedené ke dni otevření úvěrového účtu. Prohlašuji, že souhlasím s Podmínkami pro kreditní karty Poštovní spořitelny, které jsem převzal/a a seznámil/a se s nimi a s Podmínkami pro platební karty Poštovní spořitelny, se kterými jsem se seznámil/a a beru na vědomí, že v případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, jsou žádost a tyto podmínky součástí Smlouvy. Aktuální výše úrokové sazby a sazby úroků z prodlení je uvedená v předsmluvních informacích ke spotřebitelskému úvěru. Výše debetní úrokové sazby činí 30 % p.a. 15. Žádám o úvěrový limit do výše Kč (5, 10, 15, 20, 25, 30 tis. Kč)* ) *) pozn. Podle výše úvěrového limitu bude určena výše pevné měsíční splátky: pro limit ve výši a Kč je splátka 400 Kč, pro limit ve výši a Kč je splátka 800 Kč, pro limit ve výši a Kč je splátka Kč. Údaje o kreditní kartě - Splátkové kartě 16. Žádám pro mou osobu Splátkovou kartu (MasterCard neembosovaná) 17. Splácet úvěr k 20. dni v měsíci 18. Číslo běžného účtu pro inkaso splátky 19. Název banky 20. Platby přes internet / telefon (3D Secure) ano ne Mobilní telefon + (pro potvrzování plateb, uveďte včetně mezinárodní předvolby) Sociodemografická data 21. Společenský status zaměstnanec student důchodce v domácnosti podnikatel nezaměstnaný jiné 22. Rodinný stav svobodný/á druh / družka manželství/registrované partnerství rozvedený/á vdovec/vdova 23. SJM (společné jmění manželů) ano ne (nutno doložit) 24. Počet osob v domácnosti z toho počet osob v domácnosti bez příjmu 25. Nejvyšší dosažené vzdělání základní vyučený/á vzdělání ukončené maturitou VOŠ VŠ 26. Způsob bydlení u rodičů nájemní byt obecní nebo státní byt dům/byt v osobním nebo družstevním vlastnictví ostatní (ubytovna, kolej apod.) 27. Pobyt na korespondenční adrese nebo v místě trvalého pobytu, je-li totožné - od (rok) Příjem (včetně důchodu a pravidelných sociálních dávek) je mi poukazován déle než 3 měsíce na účet v ČSOB (nic nedokládám). /0300 Mám příjem z podnikání, z pronájmu nemovitostí a nebo od více zaměstnavatelů: kopie daňového přiznání + doklad o zaplacení daně nebo kopie daňového přiznání potvrzená na straně, kde je vyčíslena daňová povinnost. Příjem je mi poukazován do jiné banky alespoň 3 měsíce od jednoho zaměstnavatele: potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce + poslední kompletní výpis z účtu, na který je můj příjem zasílán. Mým příjmem je důchod nebo jiná sociální dávka: doklad o přiznání důchodu nebo dávky. Příjem je mi vyplácen v hotovosti: potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce + zaplacený aktuální doklad o platbách za domácnost (SIPO, telefonní účet) + 3 poslední zaměstnavatelem potvrzené výplatní pásky. Prohlašuji, že nemám nesplacené závazky vůči kterémukoli finančnímu úřadu ani vůči České správě sociálního zabezpečení, že na mě v posledních pěti letech nebyl nařízen výkon soudního rozhodnutí, že proti mně nejsou vedeny soudní spory v souvislosti s podnikatelskou činností, že vůči mně nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a v současné době není vůči mně vedeno insolvenční řízení. Prohlašuji, že nejsem osobou se zvláštním vztahem k bance ve smyslu 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn a doplňků. Dále prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů tak, jak je uvedeno v Souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeným v Podmínkách pro kreditní karty Poštovní spořitelny na rubové straně této žádosti a se kterým jsem se seznámil. Do doby uzavření Smlouvy nebo pro případ neuzavření Smlouvy na základě této žádosti se Klientem rozumí žadatel. Prohlašuji, že jsem o svém úmyslu uzavřít smlouvu o úvěru informoval/a svého manžela/manželku a mám jeho/její souhlas. Prohlašuji, že mi banka poskytla v listinné podobě před uzavřením smlouvy předsmluvní informace ke spotřebitelskému úvěru a náležité vysvětlení předsmluvních informací a základních informací o jednotlivých druzích spotřebitelských úvěrů poskytovaných Československou obchodní bankou, a. s. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě, že Banka žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, výše RPSN a celková částka, kterou je potřeba zaplatit, budou uvedeny v Oznámení o poskytnutí úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny. Potvrzuji úplnost vyplnění žádosti, provedení identifikace na základě výše uvedených dokladů a shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Žadatel podepsal žádost přede mnou. V Dne Podpis žadatele Datum a podpis pracovníka obchodního místa Razítko obchodního místa ev. č

4 NÁVOD NA VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O KREDITNÍ KARTU (tiskopis 829 vyplňte tiskacím písmem) Československá obchodní banka, a. s., Poštovní spořitelna poskytuje kreditní karty v zásadě občanům České republiky, Evropské unie a občanům Norska, Islandu a Lichtenštejnska s příjmem v České republice, a to na řešení osobních potřeb žadatele, nikoli na podnikatelskou činnost. 8. První doklad totožnosti Uveďte číslo Vašeho platného občanského průkazu, pokud jste občanem České republiky s trvalým pobytem v ČR. V případě cizince, občana EU a občana Norska, Islandu a Lichtenštejnska uveďte číslo průkazu o povolení k pobytu případně číslo cestovního dokladu, kterým může být: cestovní pas, národní průkaz totožnosti. 9. Druhý doklad totožnosti Vyberte druhý doklad totožnosti, uveďte jeho název. Jako druhý doklad totožnosti může být předložen jiný, státním orgánem vydaný doklad totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz, občan ČR/SR také rodný list, průkaz o povolení k pobytu, průkaz zdravotní pojišťovny (ČR). 10. Trvalý pobyt Uveďte adresu Vašeho trvalého pobytu uvedenou v platném identifikačním dokladu. 13. Telefon Uveďte číslo dalšího telefonu, na kterém Vás v případě nutnosti můžeme kontaktovat, nejlépe pevné telefonní linky domů Uveďte ovou adresu, pokud ji běžně používáte. 18. Číslo běžného účtu pro inkaso splátky Uveďte čitelně číslo Vašeho účtu, ze kterého budete čerpaný úvěr splácet. 19. Název banky Uveďte název banky, kde máte veden běžný účet (ČSOB, Komerční banka apod.) 20. 3D Secure Je služba pro bezpečnější platbu na internetu Vaší Era Splátkovou kartou. Každou platbu u obchodníka nově potvrdíte heslem, které Vám v průběhu platby bude zasláno na Váš mobilní telefon. Zvolíte-li tuto službu, je nutné doplnit číslo mobilního telefonu včetně mezinárodní předvolby (pro Českou republiku 420). Více informací na Společenský status Zaměstnanec - vyplňte v případě, že máte příjem ze závislé činnosti Student - vyplňte pouze v případě, že nemáte příjmy ze závislé činnosti, z podnikání ani z pronájmu a jste studentem střední, vysoké školy nebo VOŠ V domácnosti - vyplňte v případě, že jste na mateřské dovolené nebo osoba bez příjmu, která není hlášena na úřadu práce Podnikatel - vyplňte v případě, že máte příjem z podnikatelské činnosti a to i v případě, jste-li důchodce nebo máte-li zároveň i příjmy ze závislé činnosti 23. SJM (společné jmění manželů) Pokud žádá ženatý/vdaná žadatel/ka a mají rozdělené SJM, je nutné doložit tuto skutečnost úředně ověřenou kopií rozhodnutí o rozsahu rozdělení SJM (notářský zápis, rozhodnutí soudu a pod.) 27. Pobyt na korespondenční adrese nebo v místě trvalého pobytu, je-li totožné - od (rok) Vyplňte od jakého roku bydlíte na korespondenční adrese. Pokud je korespondenční adresa shodná s adresou trvalého pobytu, vyplňte od jakého roku bydlíte na adrese trvalého pobytu. 28. Název zaměstnavatele Uveďte název Vašeho zaměstnavatele. Použijte název uvedený v obchodním rejstříku. 33. Současné zaměstnání od Vyplňte, od jakého roku a měsíce je uzavřena Vaše pracovní smlouva se zaměstnavatelem uvedeným v bodě 28 (př. 2002/03). 34. Vlastník podílu u zaměstnavatele většího než 50 % Zaškrtněte ANO, pokud jste zaměstnán u společnosti, kde Vy nebo Váš/e manžel/ka, rodič, dítě, sourozenec jste/je vlastníkem podílu většího než 50 %. 36. Hlavní telefonní kontakt Uveďte telefonní číslo na mzdovou účtárnu nebo personální oddělení, případně ofi ciální telefonický kontakt na fi rmu. 37. Čistý měsíční příjem Příjem ze závislé činnosti (nikoli z podnikání), resp. Vaše mzda. Rovněž lze uvést starobní důchod, trvalý plný invalidní důchod, důchod vdovský a vdovecký, pokud je tento Vaším jediným příjmem. Jste-li současně zaměstnancem, uveďte důchod do kolonky Jiný měsíční příjem (bod 46.). 43. Počet odběratelů/klientů měsíčně Pokud neznáte přesný počet, vyberte odpovídající interval. Pokud nebudete schopen/a určit, lze dopočítat např. takto: - daňový poradce, který obsluhuje 30 fi rem = zadat interval majitel restaurace, který denně obslouží cca 50 zákazníků a má otevřeno každý den (50x30), tzn. cca 1500 hostů měsíčně = zadat interval nad kadeřnice, která má průměrně 6 zákaznic denně, pracovní dobu 5 dní v týdnu = zadat interval Výše splátek podnikatelských úvěrů a půjček Uveďte úvěry ve všech bankách a nebankovních institucích. 45. Limit na podnikatelských kreditních kartách a povolených přečerpáních Uveďte celkový limit, ne pouze čerpanou částku limitu, a to u úvěrů poskytnutých ve všech bankách a nebankovních institucích. 47. Měsíční splátky úvěrů, leasingu, splátkového prodeje Uveďte celkovou měsíční výši splátek úvěrů v ČSOB i v ostatních bankách, stavebních spořitelnách a u splátkových společností (Home Credit, Cetelem, GE Money, Multiservis apod.) Nezahrnujte do této výše splátek měsíční splátky kreditních karet a povolených přečerpání. 48. Ostatní měsíční výdaje (soudně nařízené, výživné a jiné výdaje) Uveďte celkovou měsíční výši soudně nařízených výdajů, výživného apod. Nezahrnujte sem obvyklé výdaje na obživu, ošacení a nájemné rodiny. 51. Celkový limit na povolených přečerpáních a kreditních kartách Uveďte celkový smluvně sjednaný úvěrový limit, nikoli pouze jeho čerpanou výši, a to úvěrový limit jak v ČSOB, tak i v ostatních bankách či u splátkových společností. 52. Příjem prokazuji a zároveň předkládám Příjmy, které lze započítat pro účely podání žádosti, jsou uvedeny u vysvětlivky k bodu 37. Při volbě bodu 1) vyplňte číslo účtu, na který Vám chodí pravidelný měsíční příjem. Pokud označíte bod 2) až 5), je zapotřebí současně tyto zvolené doklady předložit. Kdy své příjmy nemusíte dokládat? jsou-li Vám příjmy připisovány na účet u ČSOB minimálně 3 měsíce pokud žádáte o úvěr na základě nezávazné nabídky ve výpise z účtu nebo jiné formy oslovení. V ostatních případech je nutné každý příjem, který má být pro vyhodnocení žádosti započítán, bance doložit. U důchodů a sociálních příjmů kopií dokladu o jeho přiznání, důchod starobní nebo invalidní lze doložit rovněž kontrolním ústřižkem České pošty, s. p. o pobírání tohoto důchodu v měsíci předcházejícím podání žádosti. Zpracovatel žádosti o úvěr je však oprávněn vyžádat si od Vás dodatečné doložení příjmů v závislosti na konkrétním úvěrovém případu. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. PŘEDMĚT SOUHLASU V souvislosti se žádostí žadatele * ) o uzavření smlouvy mezi žadatelem a ČSOB anebo s již uzavřenými smlouvami mezi žadatelem a ČSOB (dále jen Smlouva ) souhlasí žadatel s tím, aby ČSOB za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala tyto osobní údaje žadatele: osobní údaje uvedené ve Smlouvě (tj. v žádosti žadatele o uzavření smlouvy s ČSOB nebo v již uzavřených smlouvách žadatele s ČSOB), a to včetně rodného čísla žadatele, osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi žadatelem a ČSOB došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, o fi nančních závazcích žadatele, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout v souvislosti se Smlouvou, jejich zajištění a plnění ze strany žadatele, osobní údaje vypovídající o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti žadatelem, jejímž následkem je existence peněžní pohledávky ČSOB za žadatelem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv peněžní pohledávky ČSOB za žadatelem déle jak 30 dnů po splatnosti, a o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, a o následné platební morálce klienta, případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti žadatele a které žadatel sdělil či sdělí ČSOB nebo které ČSOB získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy, osobní údaje žadatele o jeho smluvních vztazích s (a) osobami, které ČSOB ovládá, dále (b) s osobami ovládajícími ČSOB a (c) osobami ovládanými některou z osob, které ovládají ČSOB (dále jen osoba propojená s ČSOB nebo osoby propojené s ČSOB ), přičemž pojmy ovládat, osoba ovládající, osoba ovládaná mají význam vymezený v 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Seznam osob propojených s ČSOB je uveden na Dále žadatel souhlasí s tím, aby za níže uvedeným účelem: ČSOB zpřístupnila jeho osobní údaje oprávněným uživatelům Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) tak, jak je popsáno v Informačním Memorandu, ČSOB výše určené osobní údaje žadatele předávala osobám propojeným s ČSOB a aby tyto společnosti tyto osobní údaje žadatele používaly, a to případně spolu s dalšími osobními údaji žadatele, jež oprávněně zpracovávají, osoby propojené s ČSOB předávaly ČSOB osobní údaje žadatele vypovídající o jeho smluvních vztazích s každou z těchto společností a aby ČSOB tyto osobní údaje používala, a to případně spolu s dalšími osobními údaji žadatele, jež oprávněně zpracovává. Žadatel rovněž souhlasí s tím a současně zmocňuje ČSOB k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu (včetně rodného čísla jakož i identifi kačního čísla) dále předávala sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ (dále jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru Sdružení SOLUS, Registru FO Sdružení SOLUS a Registru IČ Sdružení SOLUS k dalšímu zpracování v rámci těchto registrů, a to výhradně za účelem ochrany práv ČSOB a za účelem vzájemného informování členů Sdružení SOLUS o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejích klientů a žadatelů o nabízenou službu. Žadatel souhlasí s tím, že takto udělený souhlas se vztahuje i na předávání poskytnutých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu případnému právnímu nástupci Sdružení SOLUS. Žadatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost a Sdružení SOLUS budou za výše uvedeným účelem zpracovávat i osobní údaje žadatele obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, či jiných veřejně přístupných databází. Žadatel souhlasí s tím, aby Sdružení SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Žadatel souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje (včetně rodného čísla jakož i identifi kačního čísla) Sdružení SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Žadatel souhlasí s tím, aby ČSOB získala, a to i opakovaně, informace o žadatelově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení jeho žádosti o poskytnutí úvěru, a to z databází Sdružení SOLUS a dále z BRKI a NRKI. 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE Účelem zpracování osobních údajů žadatele na základě tohoto souhlasu je (není-li výše uveden zvláštní účel): evidenční účely, vytvoření souboru informací vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti žadatele, zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI, členů Sdružení SOLUS a osob propojených s ČSOB o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce žadatele a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky žadatele ze strany ČSOB, oprávněných uživatelů BRKI a NRKI, členů Sdružení SOLUS a osob propojených s ČSOB; způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu a ohledně informování členů Sdružení SOLUS jsou uvedeny v Poučení o registrech Sdružení SOLUS, nabízení obchodu a služeb ze strany ČSOB a osob propojených s ČSOB, a to i elektronickými prostředky, aktualizace osobních údajů žadatele předávaných ČSOB osobám propojeným s ČSOB. 3. POŘÍZENÍ FOTOKOPIÍ DOKUMENTŮ Žadatel souhlasí s pořízením kopií dokumentů, včetně dokladů totožnosti, které ČSOB předložil. Na osobní údaje na nich uvedené se vztahuje souhlas se zpracováním osobních údajů. 4. DOBA TRVÁNÍ SOUHLASU Tento souhlas žadatel uděluje na dobu čtyř let ode dne jeho udělení, avšak ohledně BRKI, NRKI a Sdružení SOLUS na dobu jednoho roku od jeho udělení. V případě, že mezi žadatelem a ČSOB byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluje žadatel tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř let (v případě souhlasu s předáváním osobních údajů Sdružení SOLUS na dobu jejího trvání a na dobu dalších tří let) od splnění veškerých fi nančních závazků žadatele z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud fi nanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. 5. DALŠÍ INFORMACE Před podpisem tohoto souhlasu se žadatel seznámil: s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o právech žadatele v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů; s Poučením o registrech Sdružení SOLUS, které obsahuje rovněž poučení o právech subjektů údajů (fyzických osob) v souvislosti se vzájemným informováním členů Sdružení SOLUS o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a žadatelů o nabízenou službu; s poučením o právech žadatele podle 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů ČSOB, které je obsaženo v dokumentu s názvem Informace pro fyzické osoby o zpracování osobních údajů. Tento dokument je k dispozici na všech obchodních místech označených logem Poštovní spořitelny. Současně byl žadatel poučen, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné; Před podpisem tohoto souhlasu byl žadatel informován, že: aktuální znění Informačního Memoranda může kdykoli získat na obchodních místech a internetových stránkách ČSOB a informační lince a internetových stránkách provozovatele BRKI; aktuální znění Poučení o registrech Sdružení SOLUS může rovněž získat na obchodních místech a internetových stránkách ČSOB jakož i internetových stránkách Sdružení SOLUS kde je dostupný i aktuální seznam členů Sdružení SOLUS. *) Pojem žadatel zahrnuje pojmy hlavní žadatel, spolužadatel a ručitel

5 Vysvětlení předsmluvních informací a základní informace o jednotlivých druzích spotřebitelských úvěrů, poskytovaných Československou obchodní bankou, a. s. (dále v textu jen ČSOB ) Druh spotřebitelského úvěru: znamená, o jaký ze spotřebitelských úvěrů poskytovaných ČSOB máte zájem a ke kterému se vztahují předsmluvní informace Celková výše spotřebitelského úvěru: znamená celkovou výši peněžních prostředků, které Vám mohou být poskytnuty na základě smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Podmínky čerpání: znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze Doba trvání spotřebitelského úvěru: znamená, na jakou dobu je smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřena Výzva ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru: znamená, zda můžete být kdykoli vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru. Splátky a případně způsob rozdělení splátek: znamená v jaké výši, jak často a případně kolik splátek budete muset provést Celková částka, kterou je potřeba zaplatit: Znamená výši vypůjčené jistiny včetně úroků a případné další náklady související s Vaším úvěrem. V případě kreditní karty se jedná o celkovou částku, kterou byste uhradil/a ve 12 pravidelných měsíčních splátkách a za předpokladu, že úvěr vyčerpáte okamžitě a v plné výši. V případě kontokorentu se jedná o celkovou částku, kterou byste uhradil/a jednorázovým splacením úvěru, který byl vyčerpán okamžitě, v plné výši a byl čerpán po dobu 3 měsíců. Jedná se o modelový příklad. Skutečná celková částka, kterou je potřeba zaplatit se bude lišit v závislosti na způsobu čerpání a splácení poskytnutého úvěru. Požadované zajištění: popis zajištění, které máte poskytnout v souvislosti se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Úroková sazba: znamená konkrétně vyjádřený procentní poměr úroku k jistině ročně, t.j. částky splácené navíc, Roční procentní sazba nákladů (RPSN): jedná se o součet všech nákladů s úvěrem spojených vyjádřených jako procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky. Pojištění úvěru: znamená, že si k úvěru můžete sjednat některý z pojistných produktů, který Vám může pomoci v určitých životních situacích se splácením úvěru Související náklady: další poplatky, které budete v souvislosti s Vašim spotřebitelským úvěrem hradit Vyžaduje se vedení účtu zaznamenávajícího platební operace a čerpání: znamená povinnost zřídit si v souvislosti se spotřebitelským úvěrem i běžný účet u ČSOB; je-li vedení účtu vyžadováno, budete jeho prostřednictvím čerpat i splácet úvěr Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku: poplatky za využívání například platební karty. Tyto poplatky jsou detailně uvedeny v Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny ( dále jen Sazebník ) Veškeré případné další náklady: tyto poplatky jsou detailně uvedeny v Sazebníku Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady měnit: znamená kdy, za jakých podmínek, je ČSOB oprávněna měnit poplatky Povinnost zaplatit notářské poplatky: znamená, jestli v souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru budete muset platit poplatky notáři Náklady v případě opožděných plateb: znamená, jakou úrokovou sazbou bude úročen Váš úvěr (resp. řádně nesplacená částka) v případě, že budete v prodlení se splácením (tj. úrok z prodlení). Za zaslání upomínek a výzev budete hradit poplatky dle Sazebníku. Opomenutí platby by pro Vás navíc mohlo mít závažné důsledky (například nucený prodej majetku) a způsobit obtíže při získávání úvěrů v budoucnosti REPO sazba ČNB: jedná se o hlavní úrokovou sazbu v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na Právo na odstoupení od smlouvy: znamená, že máte právo od smlouvy o úvěru odstoupit, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeno Vaše jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a datum narození, číslo smlouvy a datum uvedené na smlouvě nebo registrační číslo žádosti a datum uvedené na oznámení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno ČSOB v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, jste povinen ČSOB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě jste povinen zaplatit ČSOB úrok ve výši, na kterou by ČSOB vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy bude jistina splacena. V případě odstoupení od této smlouvy nemá ČSOB právo požadovat po Vás žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Pokud klient v průběhu 14 kalendářních dnů využije svého práva a odstoupí od Kontokorentu formou dodatku ke smlouvě o účtu (dále jen Kontokorent ) dochází současně k odstoupení od smlouvy o účtu, ke kterému je Kontokorent poskytnut. (To znamená, že smlouva o účtu zanikne a ČSOB účet zruší, včetně všech služeb a produktů s účtem spojených.) Pro ukončení poskytování Kontokorentu je proto vhodnější využití postupu dle bodu 29. Podmínek pro Kontokorent formou dodatku ke smlouvě o účtu. Předčasné splacení: znamená, že máte právo spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti, splatit. V takovém případě Vám bude účtován poplatek uvedený v Sazebníku. Vyhledávání v databázi: znamená, že Vás ČSOB musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázích umožňujících posouzení Vaší úvěruschopnosti, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr: znamená, že máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud ČSOB v okamžiku žádosti není ochotna přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. Žádost je nutno podat písemně na obchodních místech označených logem Poštovní spořitelny Ukončení platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru: znamená, za jakých podmínek dochází k ukončení platnosti smlouvy. Týká se pouze smluv o úvěru uzavřených na dobu neurčitou. Tyto informace platí: znamená, po jakou dobu jsou platné předsmluvní informace, které jste obdržel/a

6 Druh spotřebitelského úvěru Spotřebitelský úvěr Zjednodušeně můžeme spotřebitelským úvěrem označit půjčky (úvěry) fyzickým osobám primárně sloužící k nákupu spotřebních předmětů, k zaplacení různých služeb či dokonce ke koupi nemovitostí (vedle hypotečních úvěrů), tedy fi nancování Vašich nepodnikatelských potřeb. Spotřebitelské úvěry slouží především k nákupu zařízení a vybavení domácnosti, na koupi spotřební elektroniky, na pořízení, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, na nákup dovolené, na koupi automobilu, na náklady na tuzemské či zahraniční studium, na vypořádání závazků mezi občany (vypořádání mezi dědici či manželi, či k úhradě členského podílu v bytovém družstvu apod.). Pokud je úvěr poskytnut jako neúčelový, můžete jej využít k libovolnému účelu. Smlouva o spotřebitelském úvěru je vždy sjednána na dobu určitou s konkrétním datem splatnosti úvěru. Splátky jsou zpravidla hrazeny pravidelně měsíčně, pokud se s ČSOB nedohodnete na jiném způsobu splácení. Úroková sazba je platná po celou dobu splácení úvěru, nemusíte se tedy obávat navýšení měsíční splátky v průběhu splácení. V případě požadavku na předčasné splacení celkové dlužné částky nebo části celkové dlužné částky musíte dát svůj úmysl na vědomí ČSOB písemně. Spotřebitelský úvěr je třeba hradit dle smlouvy, uzavřené s ČSOB. Proto si předem spočítejte, zda budete schopen po celou dobu splácení hradit splátku, na které se s ČSOB dohodnete. V případě, že je pro Vás splátka příliš vysoká, požádejte o úvěr společně s další osobou, která vám může se splácením pomoci, nebo si raději uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru rozmyslete. Jestliže se pro Vás splátka stane příliš vysokou v průběhu splácení, zkuste si ji snížit prodloužením doby splatnosti, V případě, že se dostanete do prodlení se splácením, bude Vám za to ČSOB účtovat úroky z prodlení a za zasílání upomínek a výzev poplatky dle Sazebníku. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít i další závažné důsledky (například nucený prodej majetku) a způsobit obtíže při získávání úvěrů v budoucnosti. V případě problémů se proto raději přímo obraťte na ČSOB s žádostí o včasné řešení situace, a to i v situaci, kdy ještě řádně splácíte. Můžete k tomu využít také bezplatnou infolinku Kreditní karta Kreditní karta je platební karta, prostřednictvím které klient čerpá poskytnutý úvěr ke kreditní kartě. Smlouva o úvěru ke kreditní kartě je sjednána zpravidla na dobu neurčitou. Kreditní kartu lze použít k platbám za zboží a služby u obchodníků, čerpacích stanic nebo prostřednictvím internetu, k výběrům hotovosti v sítí bankomatů, na přepážkách bank, směnáren, a jiných místech poskytujících tuto službu. O vyčerpaných peněžních prostředcích, výši měsíční splátky, úrocích a dni splatnosti jste informováni prostřednictvím výpisu z úvěrového účtu ke kreditní kartě. Vyčerpané peněžní prostředky a úroky jsou spláceny v pravidelných měsíčních splátkách. Minimální výše této měsíční splátky a den splatnosti jsou uvedeny ve smlouvě. Pokud budete splácet celou čerpanou částku za předcházející období do data uvedeného ve výpisu, bude Vám poskytnuto tzv. bezúročné období. Bezúročné období je doba, během které Vám není za čerpanou částku účtován žádný úrok. Úroková sazba je sjednána ve smlouvě a je platná do doby, dokud ČSOB nenavrhne novou úrokovou sazbu dle příslušných ustanovení smlouvy. Úvěr ke kreditní kartě je třeba hradit dle smlouvy, uzavřené s ČSOB. Výši úvěru a jeho čerpání prostřednictvím kreditní karty proto přizpůsobte svým aktuálním fi nančním možnostem. V případě, že se dostanete do prodlení se splácením, bude Vám za to ČSOB účtovat úroky z prodlení a za zasílání upomínek a výzev poplatky dle Sazebníku. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít i další závažné důsledky (například nucený prodej majetku) a způsobit obtíže při získávání úvěrů v budoucnosti. V případě problémů se proto raději přímo obraťte na ČSOB s žádostí o včasné řešení situace, a to i v situaci, kdy ještě řádně splácíte. Můžete k tomu využít také bezplatnou infolinku Splátková karta Splátková karta je platební karta, prostřednictvím které klient čerpá poskytnutý úvěr ke Splátkové kartě. Smlouva o úvěru ke splátkové kartě je sjednána zpravidla na dobu neurčitou. Splátkovou kartu lze použít k platbám za zboží a služby u obchodníků, čerpacích stanic nebo prostřednictvím internetu, k výběrům hotovosti v sítí bankomatů, na přepážkách bank, směnáren, a jiných místech poskytujících tuto službu. Vyčerpané peněžní prostředky a úroky splácíte v pravidelných pevných měsíčních splátkách ke dni splatnosti, o kterém jste informován prostřednictvím výpisu z úvěrového účtu ke splátkové kartě. Úroková sazba je sjednána ve smlouvě a je platná do doby, dokud ČSOB nenavrhne novou úrokovou sazbu dle příslušných ustanovení smlouvy. Úvěr ke Splátkové kartě je třeba hradit dle smlouvy, uzavřené s ČSOB. Výši úvěru a jeho čerpání prostřednictvím Splátkové karty proto přizpůsobte svým aktuálním fi nančním možnostem. V případě, že se dostanete do prodlení se splácením, bude Vám za to ČSOB účtovat úroky z prodlení a za zasílání upomínek a výzev poplatky dle Sazebníku. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít i další závažné důsledky (například nucený prodej majetku) a způsobit obtíže při získávání úvěrů v budoucnosti. V případě problémů se proto raději přímo obraťte na ČSOB s žádostí o včasné řešení situace, a to i v situaci, kdy ještě řádně splácíte. Můžete k tomu využít také bezplatnou infolinku Kontokorent Kontokorent poskytuje ČSOB majitelům běžného účtu vedeného u ČSOB, Smlouva o kontokorentu je zpravidla uzavírána na dobu neurčitou. Kontokorentem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků formou povoleného přečerpání účtu. Tzn., máte-li sjednaný Kontokorent, můžete Váš běžný účet přečerpat až do výše sjednaného úvěrového limitu, a tak překlenout krátkodobý nedostatek peněžních prostředků. Kontokorent je možno využít na financování Vašich potřeb nebo k překlenutí krátkodobého nedostatku peněžních prostředků. Kontokorent lze čerpat do předem sjednané výše (úvěrového limitu), a to jakoukoli běžnou transakcí, jako je hotovostní výběr na pokladně nebo z bankomatu, úhrada platební kartou či trvalý příkaz. Kontokorent splácíte automaticky jakýmkoli vkladem nebo převodem připsaným na svůj běžný účet. Každá taková transakce navyšuje dostupný zůstatek, který je možné podle potřeby opět vyčerpat. Podmínkou je splacení úvěru nejméně jedenkrát během šesti měsíců. Pokaždé, když úvěr takto vyrovnáte, můžete jej znovu čerpat po celých 6 měsíců. Dále jste povinen zajistit na svém účtu měsíčně příchozí platby a vklady minimálně ve výši 50% sjednaného úvěrového limitu. Úroková sazba je sjednána ve smlouvě a je platná do doby, dokud ČSOB nenavrhne novou úrokovou sazbu dle příslušných ustanovení smlouvy. Kontokorent je třeba hradit dle smlouvy, uzavřené s ČSOB. Výši úvěru a jeho čerpání proto přizpůsobte svým aktuálním fi nančním možnostem. V případě, že se dostanete do prodlení se splácením, bude Vám za to ČSOB účtovat úroky z prodlení a za zasílání upomínek a výzev poplatky dle Sazebníku. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít i další závažné důsledky (například nucený prodej majetku) a způsobit obtíže při získávání úvěrů v budoucnosti. V případě problémů se proto raději přímo obraťte na ČSOB s žádostí o včasné řešení situace, a to i v situaci, kdy ještě řádně splácíte. Můžete k tomu využít také bezplatnou infolinku

7 Podmínky pro kreditní karty Poštovní spořitelny 1. Podmínky 1.1. Podmínky pro kreditní karty Poštovní spořitelny (dále jen Podmínky ) vydává Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB ) v souladu s ustanovením 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění změn a doplňků. Podmínky určují některé části obsahu smlouvy o úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny (dále jen Smlouva ) a doplňují ji. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 2. Smlouva 2.1. Úvěr ke kreditní kartě Poštovní spořitelny a úvěr ke kreditní kartě Poštovní spořitelny Splátkové kartě (společně dále též kreditní karta ) ČSOB poskytuje zletilým fyzickým osobám (dále jen Klient ) na vybraných obchodních místech, prostřednictvím zprostředkovatelů nebo korespondenčně na základě písemné Smlouvy dle ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění změn a doplňků. Smlouva může být rovněž tvořena Žádostí o kreditní kartu Poštovní spořitelny nebo Žádostí o poskytnutí ČSOB Spotřebitelského úvěru a úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny (návrhem na uzavření smlouvy) - dále jen Žádost a Oznámením o poskytnutí úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny nebo Oznámením o poskytnutí ČSOB Spotřebitelského úvěru a úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny (přijetím návrhu) dále jen Oznámení. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou Smlouva může být měněna na základě dohody smluvních stran písemnou formou, v případě zřízení služeb elektronického bankovnictví i prostřednictvím vybraných elektronických služeb, jestliže takovou změnu umožňují a rovněž prostřednictvím telekomunikačních zařízení, pokud tento postup ČSOB umožní. Na uzavření Smlouvy a poskytnutí úvěru není právní nárok. Jestliže se ČSOB rozhodne úvěr na základě Žádosti poskytnout, odešle Klientovi Oznámení do 10 pracovních dní od přijetí Žádosti. Za den doručení Oznámení se považuje 2. pracovní den po jeho odeslání ČSOB. Smlouva je uzavřena dnem doručení Oznámení Klientovi. V případě, že je Žádost zpracována na finančním centru ČSOB označeném logem Poštovní spořitelna a Klientovi je na finančním centru ČSOB předáno Oznámení, je Smlouva uzavřena dnem převzetí Oznámení Klientem Součástí Smlouvy jsou Podmínky a Podmínky pro platební karty Poštovní spořitelny. Informaci o obchodních místech, na kterých lze požádat o kreditní kartu, získá Klient na všech poštách a finančních centrech ČSOB označených logem Poštovní spořitelna nebo u zprostředkovatelů. 3. Úvěrový limit, jeho výše a čerpání úvěru 3.1. ČSOB poskytne Klientovi po splnění podmínek stanovených Smlouvou peněžní prostředky formou úvěru ke kreditní kartě (dále též úvěr ), a to do výše úvěrového limitu dohodnutého ve Smlouvě (dále jen Úvěrový limit ). ČSOB je oprávněná v průběhu smluvního vztahu Úvěrový limit zvyšovat, a to i opakovaně až do výše Kč. Zvýšení úvěrového limitu se uskutečňuje tak, že ČSOB v návaznosti na plnění podmínek Smlouvy Klientem navrhne Klientovi zvýšení Úvěrového limitu od určitého data. Oznámení s nově navrhovanou výší úvěrového limitu (dále jen návrh ) ČSOB zasílá Klientovi zpravidla třicet dnů před datem, ke kterému je zvýšení úvěrového limitu navrhováno. Jestliže Klient s navrhovaným zvýšením nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost ČSOB písemně oznámit do data uvedeného v návrhu; v tomto případě se výše úvěrového limitu nezmění. Nevyjádří-li Klient písemně nesouhlas se zvýšeným úvěrovým limitem, platí, že se zvýšením souhlasí; v tom případě je Klient oprávněn od data uvedeného v návrhu čerpat úvěr do výše nově sjednaného Úvěrového limitu.výše Úvěrového limitu může být měněna také na základě dohody smluvních stran; v případě zřízení služeb elektronického bankovnictví i prostřednictvím vybraných elektronických služeb, jestliže takovou změnu umožňují a rovněž prostřednictvím telekomunikačních zařízení pokud tento postup ČSOB umožní. O změně úvěrového limitu ČSOB Klienta informuje písemně U Klientů, kteří mají sjednaný dílčí úvěrový limit a úvěrový limit, dochází ke zvyšování dílčího úvěrového limitu stejným způsobem jako v bodě 3.1. Podmínek s tím rozdílem, že dílčí úvěrový limit může být zvýšen jen do výše úvěrového limitu sjednaného ve Smlouvě Kreditní karta je platební instrument, kterým Klient čerpá úvěr. Kreditní kartu lze použít k platbám za zboží a služby, k výběrům hotovosti v síti bankomatů, na přepážkách bank a směnáren a na jiných místech poskytujících tuto službu. Kreditní kartu vydá ČSOB Klientovi a popřípadě osobám, pro které Klient o vydání kreditní karty požádá. Klient odpovídá za všechny transakce provedené kreditními kartami vydanými na základě jeho žádosti Úvěr může být čerpán počínaje dnem, ve kterém byly splněny podmínky stanovené Smlouvou včetně doložení vzniku zajištění v souladu se zákonem v případech, kdy je úvěr poskytován jako zajištěný. Klient může úvěr čerpat prostřednictvím kreditní karty po jejím převzetí a při obdržení kreditní karty korespondenčně po její aktivaci Klient může čerpat úvěr rovněž bezhotovostním převodem z úvěrového účtu kreditní karty na svůj účet vedený v ČSOB bude-li mít zřízen přístup k úvěrovému účtu kreditní karty prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví a pokud ČSOB tuto službu nabízí. 4. Úročení a poplatky 4.1. Vyčerpaný a nesplacený úvěr nebo jeho část je úročen úrokovou sazbou sjednanou při uzavření smluvního vztahu. ČSOB je oprávněna oznámit Klientovi novou úrokovou sazbu ve výpisu z úvěrového účtu ke kreditní kartě, případně ve výpise z běžného účtu vedeného pro splácení kreditní karty, písemným oznámením a v případě zřízení služeb elektronického bankovnictví i prostřednictvím vybraných služeb elektronického bankovnictví a to kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu. Jestliže Klient s novou úrokovou sazbou nesouhlasí a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Klient povinen tuto skutečnost ČSOB písemně oznámit. Oznámení musí být doručeno do ČSOB do třiceti dnů od odeslání oznámení nové úrokové sazby a je považováno za výpověď Smlouvy. V tomto případě pak nejpozději v den doručení oznámení do ČSOB musí být úvěr včetně příslušenství splacen v souladu s bodem Neobdrží-li ČSOB písemný nesouhlas Klienta s novou úrokovou sazbou ve stanovené lhůtě, bude úvěr ode dne účinnosti nové úrokové sazby úročen touto novou úrokovou sazbou Úvěrový limit ani dílčí úvěrový limit není dovoleno překročit. V případě, že Klient úvěrový limit nebo dílčí úvěrový limit překročí, bude částka, o kterou byl úvěrový limit nebo dílčí úvěrový limit překročen, úročena debetní úrokovou sazbou sjednanou ve Smlouvě Částky, s jejichž splacením je Klient v prodlení, budou úročeny úrokem z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění. Úrok, debetní úrok i úrok z prodlení budou vypočítávány a účtovány na bázi rok o 360 dnech a měsíc o skutečném počtu kalendářních dnů. Úroky a debetní úroky za uplynulý měsíc budou u úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny, nesplní-li Klient podmínky pro poskytnutí bezúročného období dle bodu 5.9., účtovány k tíži úvěrového účtu kreditní karty vždy v den následující po dni splatnosti a stanou se součástí vyčerpané částky úvěru, kterou Klient splácí ve výši dle bodu 5.1. nebo 5.2. Úroky a debetní úroky za uplynulý měsíc budou u úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny Splátkové kartě účtovány k tíži úvěrového účtu kreditní karty vždy v den následující po dni splatnosti a stanou se součástí vyčerpané částky úvěru, kterou Klient splácí v pevných měsíčních splátkách dle bodu Úrok z prodlení je splatný ihned a není účtován k tíži úvěrového účtu kreditní karty ČSOB je oprávněna účtovat Klientovi za své služby poplatky v souladu se Sazebníkem poplatků Poštovní spořitelny (dále jen Sazebník ). Poplatky budou u úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny účtovány k tíži úvěrového účtu kreditní karty a jsou součástí vyčerpané částky úvěru za uplynulý měsíc, kterou Klient splácí ve výši dle bodu 5.1. nebo 5.2. Poplatky budou u úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny Splátkové kartě účtovány k tíži úvěrového účtu kreditní karty a jsou součástí vyčerpané částky úvěru za uplynulý měsíc, kterou Klient splácí v pevných měsíčních splátkách dle bodu Pro změnu debetní úrokové sazby platí shodný postup jako pro změnu úrokové sazby uvedený v bodu Úroková sazba dle bodu 4.1. a debetní úroková sazba dle bodu 4.2. jsou sjednávány v souladu s Oznámením Československé obchodní banky, a. s., Poštovní spořitelny o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč, ve výši v tomto oznámení uvedené ke dni otevření úvěrového účtu kreditní karty. 5. Splácení Splácení úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny 5.1. Poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství Klient splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Minimální výše této měsíční splátky činí 5 % z vyčerpané částky úvěru ke dni vystavení výpisu, minimálně ve výši 500,- Kč. Je-li čerpaná částka úvěru ke dni vystavení výpisu nižší než 500,- Kč, je výše měsíční splátky shodná s výší čerpané částky. Klient je oprávněn zvýšit výši měsíční splátky z 5% vyčerpané částky úvěru na vyšší částku v procentní výši dle aktuální nabídky ČSOB a takto zvýšenou měsíční splátku opět snížit, minimálně však na 5 % vyčerpané částky úvěru. Požadovanou výši měsíční splátky Klient ČSOB oznámí a ČSOB inkasuje splátku v požadované výši za měsíční období dle bodu 5.3., následující po měsíci, ve kterém obdržela oznámení Klienta. Změněnou výši měsíční splátky ČSOB Klientovi potvrdí. Ke dni konečné splatnosti úvěru je Klient povinen uhradit celou čerpanou částku úvěru včetně příslušenství Pokud je běžný účet Klienta pro splácení úvěru veden v ČSOB, je Klient oprávněn sjednat vedle měsíční splátky také měsíční plnou automatickou splátku ve výši 100% vyčerpané částky úvěru (dále jen plná automatická splátka ). Klient může plnou automatickou splátku kdykoliv v průběhu smluvního vztahu zrušit nebo o ni opakovaně ČSOB požádat. Pro sjednání a změnu plné automatické splátky platí shodný postup jako pro změny minimální měsíční splátky dle bodu Poskytnuté peněžní prostředky a úroky Klient splácí ke dnům splatnosti. Dnem splatnosti je kalendářní den v měsíci uvedený ve Smlouvě. V případě, že je úvěr čerpán a pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je minimálně 15 dnů přede dnem splatnosti Klientovi vystaven a zaslán výpis z úvěrového účtu kreditní karty za předcházející měsíční období. Konkrétní počet dní přede dnem splatnosti pro vystavení a zaslání výpisu je uveden v Sazebníku. Měsíčním obdobím se rozumí období od 1. dne po vystavení výpisu z úvěrového účtu kreditní karty do dne vystavení následujícího výpisu z úvěrového účtu kreditní karty (dále v textu měsíční období nebo měsíc ). Prvním měsíčním obdobím se rozumí období od uzavření Smlouvy do vystavení prvního výpisu. Na prvním výpise z úvěrového účtu kreditní karty ČSOB Klientovi oznámí číslo úvěrového účtu kreditní karty. V případě, že se výpis z úvěrového účtu kreditní karty opakovaně vrátí jako nedoručitelný, je ČSOB oprávněna zasílání výpisů pozastavit ČSOB je oprávněna inkasovat příslušnou splátku ve výši dle bodu 5.1. nebo 5.2. z běžného účtu Klienta. Je-li běžný účet Klienta, ze kterého ČSOB inkaso provádí, vedený v ČSOB, rozumí se dnem inkasa den splatnosti. Je-li běžný účet Klienta, ze kterého se inkaso provádí, vedený v jiné bance, rozumí se dnem inkasa 4. pracovní den přede dnem splatnosti. ČSOB vyzve banku, která vede běžný účet, ze kterého má být inkaso provedeno, k provedení inkasa. Výzvu k inkasu jiné bance zasílá ČSOB 6. pracovní den přede dnem splatnosti. Je-li den splatnosti pracovním dnem, započítává se do počtu dnů pro účely tohoto odstavce. Je-li běžný účet, ze kterého se inkaso provádí, vedený v jiné bance, je Klient povinen dát své bance souhlas k inkasu ve prospěch úvěrového účtu kreditní karty, jehož číslo je uvedeno na výpisu z úvěrového účtu kreditní karty Klient je povinen vytvářet ke dnům inkasa dostatečné krytí peněžními prostředky na svém běžném účtu, a to nejpozději v den inkasa. V případě, že peněžní prostředky vedené na běžném účtu v den inkasa nebudou postačovat k úhradě splatné částky, je ČSOB oprávněna inkasovat příslušnou částku z kteréhokoli dalšího účtu Klienta vedeného v ČSOB. Nemá-li Klient jiné účty vedené v ČSOB nebo na těchto účtech není dostatek disponibilních peněžních prostředků, je povinen uhradit dlužnou částku jiným způsobem dohodnutým s ČSOB V případě, že Klient v době od vystavení výpisu do dne splatnosti splatí ČSOB úvěr přímo na úvěrový účet kreditní karty, inkaso se v den inkasa provede a) u Klienta s běžným účtem vedeným v ČSOB pouze ve výši rozdílu mezi výší aktuálně sjednané minimální měsíční splátky z čerpané částky úvěru v den vystavení výpisu a výší splátky (splátek) provedené Klientem a již připsané na úvěrový účet kreditní karty; b) u Klienta s běžným účtem vedeným v jiné bance ve výši rozdílu mezi výší aktuálně sjednané minimální měsíční splátky z čerpané částky úvěru v den vystavení výpisu a výší splátky (splátek) provedené Klientem a připsané na úvěrový účet kreditní karty ke dni předcházejícímu dni, ve kterém ČSOB zasílá výzvu k inkasu jiné bance. Je-li v den inkasa, resp. v den předcházející dni, ve kterém ČSOB zasílá výzvu k inkasu jiné bance, částka připsaná na úvěrový účet kreditní karty rovna nebo vyšší než je aktuálně sjednaná minimální měsíční splátka z čerpané částky úvěru v den vystavení výpisu, inkaso se neprovede V případě, že je sjednána plná automatická splátka a v den inkasa na běžném účtu Klienta nebude dostatek peněžních prostředků na její úhradu, inkasuje ČSOB z běžného účtu Klienta částku ve výši dle bodu 5.1., popřípadě dle bodu V případě, že Klient překročí úvěrový limit/dílčí úvěrový limit, částka, o kterou byl úvěrový limit/dílčí úvěrový limit překročen, musí být za příslušné měsíční období zaplacena v plné výši a ČSOB je oprávněna k inkasu mimo rámec výše měsíční splátky dle bodu 5.1. nebo ČSOB poskytne Klientovi bezúročné období za uplynulý měsíc pokud Klient uhradil celou čerpanou částku uvedenou ve výpisu za tento měsíc do jejího dne splatnosti Nebude-li v den splatnosti uhrazena splátka ve výši dle bodu 5.1., resp. bodu 5.8., je ČSOB od následujícího dne oprávněna neumožnit další čerpání úvěru. Splácení úvěru ke kreditní kartě Poštovní spořitelny Splátkové kartě Poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství Klient splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Výše pevné splátky pro jednotlivé Úvěrové limity/dílčí úvěrové limity je uvedena v Sazebníku a ČSOB její výši potvrdí Klientovi v Oznámení. V případě snížení nebo zvýšení Úvěrového limitu/dílčího úvěrového limitu může dojít i ke změně výše pevné měsíční splátky. Změněnou výši pevné měsíční splátky ČSOB Klientovi potvrdí. Ke dni konečné splatnosti úvěru je Klient povinen uhradit celou čerpanou částku úvěru včetně příslušenství Poskytnuté peněžní prostředky a úroky Klient splácí ke dnům splatnosti. Dnem splatnosti je kalendářní den v měsíci uvedený ve Smlouvě. V případě, že je úvěr čerpán, je vždy poslední kalendářní den v měsíci vystaven a zaslán Klientovi výpis z úvěrového účtu kreditní karty. Na prvním výpisu z úvěrového účtu kreditní karty ČSOB Klientovi oznámí číslo úvěrového účtu kreditní karty. V případě, že se výpis z úvěrového účtu kreditní karty opakovaně vrátí jako nedoručitelný, je ČSOB oprávněna zasílání výpisů pozastavit ČSOB je oprávněna inkasovat pevnou měsíční splátku z běžného účtu Klienta. Pokud je čerpaná částka nižší než pevná měsíční splátka, je ČSOB oprávněna inkasovat tuto nižší částku. Je-li běžný účet Klienta, ze kterého ČSOB inkaso provádí, vedený v ČSOB, rozumí se dnem inkasa den splatnosti. Je-li běžný účet Klienta, ze kterého se inkaso provádí, vedený v jiné bance, rozumí se dnem inkasa 4. pracovní den přede dnem splatnosti. ČSOB vyzve banku, která vede běžný účet, ze kterého má být inkaso provedeno, k provedení inkasa. Výzvu k inkasu jiné bance zasílá ČSOB 6. pracovní den přede dnem splatnosti. Je-li den splatnosti pracovním dnem, započítává se do počtu dnů pro účely tohoto odstavce. Je-li běžný účet, ze kterého se inkaso provádí, vedený v jiné bance, je klient povinen dát své bance souhlas k inkasu ve prospěch úvěrového účtu kreditní karty, jehož číslo je uvedeno na výpisu z úvěrového účtu kreditní karty Klient je povinen vytvářet ke dnům inkasa dostatečné krytí peněžními prostředky na svém běžném účtu, a to nejpozději v den inkasa. V případě, že peněžní prostředky vedené na běžném účtu v den inkasa nebudou postačovat k úhradě splatné částky, je ČSOB oprávněna inkasovat příslušnou částku z kteréhokoli dalšího účtu Klienta vedeného v ČSOB. Nemá-li Klient jiné účty vedené v ČSOB nebo na těchto účtech není dostatek disponibilních peněžních prostředků, je povinen uhradit dlužnou částku jiným způsobem dohodnutým s ČSOB. Neuvede-li Klient číslo účtu pro inkaso splátek, je povinen splácet příslušné měsíční splátky přímo ve prospěch úvěrového účtu kreditní karty, jehož číslo je uvedeno na výpisu z úvěrového účtu kreditní karty V případě, že Klient v době od vystavení výpisu do dne splatnosti splatí ČSOB úvěr přímo na úvěrový účet kreditní karty, inkaso se v den inkasa provede a) u Klienta s běžným účtem vedeným v ČSOB pouze ve výši rozdílu mezi výší sjednané pevné měsíční splátky a výší splátky (splátek) provedené Klientem a již připsané na úvěrový účet kreditní karty; b) u Klienta s běžným účtem vedeným v jiné bance ve výši rozdílu mezi výší pevné měsíční splátky a výší splátky (splátek) provedené Klientem a připsané na úvěrový účet kreditní karty ke dni předcházejícímu dni, ve kterém ČSOB zasílá výzvu k inkasu jiné bance. Je-li v den inkasa, resp. v den předcházející dni, ve kterém ČSOB zasílá výzvu k inkasu jiné bance, částka připsaná na úvěrový účet kreditní karty rovna nebo vyšší než je sjednaná pevná splátka, inkaso se neprovede V případě, že Klient překročí Úvěrový limit/dílčí úvěrový limit, částka, o kterou byl Úvěrorvý limit/dílčí úvěrový limit překročen, musí být za příslušné měsíční období zaplacena v plné výši a ČSOB je oprávněna k inkasu mimo rámec výše sjednané pevné splátky Nebude-li v den splatnosti uhrazena sjednaná pevná splátka, je ČSOB od následujícího dne oprávněna neumožnit další čerpání úvěru. 6. Zajištění 6.1. ČSOB může vyžadovat při poskytnutí úvěru, aby řádné uspokojení jejích pohledávek vyplývajících ze Smlouvy bylo zajištěno zástavním právem k pohledávce, ručitelským prohlášením apod V případě, že hodnota zajištění v průběhu trvání úvěrového vztahu poklesne nebo ztratí na ceně, Klient je povinen, pokud jej k tomu ČSOB vyzve, doplnit zajištění na původní rozsah ve smyslu jednotlivých zajišťovacích instrumentů, a to ve lhůtě do 30 dní od doručení výzvy ČSOB. 7. Podmínky, které je Klient povinen splnit před poskytnutím úvěru a dodržovat po celou dobu trvání jeho závazku vůči ČSOB ze Smlouvy a) plnění povinností a závazků ze Smlouvy není v rozporu s jinými povinnostmi nebo závazky Klienta, ať zákonnými nebo smluvními b) Klient nemá splatné a nezaplacené závazky vůči svým věřitelům, které by měly negativní vliv na jeho schopnost dostát svým platebním závazkům ze Smlouvy; zejména nemá splatné a nezaplacené závazky vůči fi nančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, celním úřadům a zdravotním pojišťovnám c) Klient informuje ČSOB pravdivě o všech svých fi nančních závazcích d) údaje uvedené Klientem v Žádosti jsou úplné, pravdivé a správné. 8. Závazky Klienta Klient po celou dobu trvání úvěrového vztahu daného Smlouvou, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, je povinen: a) bezodkladně informovat ČSOB o všech skutečnostech, které by mohly jakkoli negativně ovlivnit jeho schopnost splácet úvěr ČSOB, zejména o změnách ve fi nanční a majetkové situaci b) bezodkladně informovat ČSOB o všech skutečnostech, které mají vliv na snížení hodnoty zajištění a doplnit hodnotu zajištění na původní rozsah v souladu s bodem 6. c) směrovat ve prospěch běžného účtu, ze kterého je prováděno inkaso, peněžní prostředky minimálně ve výši postačující ke splácení jeho závazků vůči ČSOB d) předkládat ČSOB na její požádání, popř. jakmile to bude možné, takové dokumenty, které ČSOB může rozumně vyžadovat e) bez zbytečného odkladu písemně oznámit ČSOB všechny změny údajů požadovaných při uzavření smluvního vztahu a změnu údajů doložit platným dokladem totožnosti, popř. jiným dokumentem, ze kterého je změna zřejmá f) hradit poplatky za služby poskytované ČSOB v souvislosti s vedením běžného účtu, z kterého je splácen úvěr ke kreditní kartě a poplatky související s poskytnutým úvěrem, dle Sazebníku g) splatit rozdíl mezi aktuální výší čerpání úvěru a omezenou výší čerpání stanovenou ČSOB, k datu uvedenému v oznámení ČSOB, pokud ČSOB využije svého oprávnění podle bodu 9. Podmínek a omezí čerpání peněžních prostředků, jestliže aktuální výše čerpání úvěru je vyšší než omezená výše čerpání úvěru stanovená ČSOB 9. Oprávnění ČSOB 9.1. V případě, že nastane skutečnost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena a která může podle posouzení ČSOB ohrozit včasné a úplné splnění závazků Klienta, zejména: a) Klient bude v prodlení se splacením jakékoli částky vůči ČSOB, popř. jinému subjektu, který mu poskytl úvěr b) Klient bude v prodlení s placením svých závazků vůči finančním úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení c) Klient nebude plnit podmínky obsažené v bodu 7 d) bude porušen kterýkoliv ze závazků Klienta obsažený v bodu 8 e) Klient uvedl do Žádosti neúplné, nepravdivé či nesprávné údaje f) dojde k negativním změnám v majetkové a fi nanční situaci Klienta g) peněžní prostředky na účtu, resp. na účtech Klienta vedeného, resp. vedených u ČSOB, jsou předmětem exekuce anebo se nemovitý nebo jiný majetek Klienta stane předmětem nedobrovolné veřejné dražby nebo exekuce, vůči Klientovi bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, resp. bude vůči němu vedeno insolvenční řízení ČSOB je oprávněna kdykoli poté: h) prohlásit, že všechny její pohledávky z poskytnutého úvěru jsou splatné ke dni uvedenému v prohlá- šení (oznámení) a/nebo i) neumožnit, omezit nebo zastavit čerpání peněžních prostředků a/nebo j) provést blokaci veškerých účtů Klienta vedených u ČSOB (zejména neprovádět Klientovy příkazy a nevyplácet hotovost) ještě před konečným termínem splatnosti závazků Klienta, jejichž splacení je ohroženo a/nebo k) požadovat vrácení kreditní karty vydané Klientovi, popřípadě osobám určeným Klientem a/nebo l) použít zůstatky účtů a došlé úhrady na splacení již splatných závazků Klienta a/nebo m)realizovat zajištění poskytnuté Klientem nebo třetími osobami V případě úmrtí Klienta je ČSOB oprávněna zastavit čerpání peněžních prostředků Oprávnění uvedená v odstavci 9.1. písm. h) až m) a v odst tohoto článku Podmínek nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, která Bance náleží podle zákona nebo Smlouvy. 10. Závěrečná ustanovení ČSOB je oprávněna ze všech telefonických hovorů s Klientem pořizovat zvukový záznam. Tento zvukový záznam ČSOB bezpečným způsobem archivuje v elektronické podobě a může ho použít k ochraně svých oprávněných zájmů jako důkazní prostředek v jakémkoli řízení před soudy nebo správními orgány Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je jeden měsíc. Výpověď Smlouvy Klientem je účinná pouze v případě, že v den doručení výpovědi ČSOB je uhrazena aktuálně čerpaná částka úvěru včetně příslušenství a poplatků a následně není již úvěr čerpán, a zároveň s doručením výpovědi jsou ČSOB vráceny všechny kreditní karty vydané dle Smlouvy Klientovi a popř. osobám, pro které Klient o vydání kreditní karty požádal Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formou a musí v něm být dostatečným způsobem identifikován Klient a Smlouva, od které odstupuje, zejména uvedením: jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a roku narození Klienta, čísla Smlouvy a data uvedeného na Oznámení. Zároveň s doručením odstoupení je Klient povinen vrátit ČSOB všechny kreditní karty vydané dle Smlouvy Klientovi a popř. osobám, pro které Klient o vydání kreditní karty požádal. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno ČSOB v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení od Smlouvy, je Klient povinen ČSOB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve výši sjednané ve Smlouvě, na kterou by ČSOB vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena ČSOB je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem splatnosti, který následuje po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Prvním dnem výpovědní lhůty ČSOB zastaví možnost čerpání úvěru a Klient je povinen nejpozději k tomuto dni vrátit všechny kreditní karty vydané dle Smlouvy Klientovi a popř. osobám, pro které Klient o vydání kreditních karet požádal. Pokud Klient kreditní karty nevrátí, budou zablokovány na jeho náklady. Poslední den výpovědní lhůty je dnem konečné splatnosti úvěru. Nejpozději v tento den je Klient povinen uhradit aktuálně čerpanou částku úvěru včetně příslušenství, uvedenou v posledním obdrženém výpise, který předchází konečnému dni splatnosti V případě, že dojde k sesplatnění úvěru, smluvní vztah zaniká dnem, kdy jsou splaceny pohledávky ČSOB ze Smlouvy, včetně příslušenství Odchylná ustanovení Podmínek mají přednost před zněním Podmínek pro platební karty Poštovní spořitelny. V případě, že je sjednáno pojištění ke kreditní kartě, řídí se pojistnými podmínkami vztahujícími se k příslušnému typu pojištění ČSOB je oprávněna Podmínky aktualizovat. Seznamuje Klienta se zněním Podmínek v provozních prostorách obchodních míst Poštovní spořitelny a na internetové stránce O změnách Podmínek informuje ČSOB Klienta zpravidla oznámením ve výpisu z úvěrového účtu ke kreditní kartě, případně ve výpise z běžného účtu vedeného pro splácení kreditní karty a v případě zřízení služeb elektronického bankovnictví i prostřednictvím vybraných elektronických služeb. Pokud Klient neprojeví do 30 kalendářních dnů po zveřejnění novelizovaných Podmínek výslovný nesouhlas, stává se znění Podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna jeho původně sjednaných podmínek s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci Podmínek. Pokud Klient se změnou Podmínek nesouhlasí, je oprávněný svůj nesouhlas písemně ČSOB sdělit Pro řešení sporů ze Smluv uzavřených dle bodu 2.1. Podmínek je příslušný Obvodní soud pro Prahu Spory ze Smluv uzavřených dle bodu 2. Podmínek mohou být řešeny mimosoudně, prostřednictvím fi nančního arbitra, pokud je dána fi nančnímu arbitrovi tato pravomoc zákonem Orgánem dozoru nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelského úvěru je Česká národní banka. Podmínky pro kreditní karty Poštovní spořitelny nabývají účinnosti dnem Československá obchodní banka, a. s.

8 Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna Údaje o zaměstnavateli Název POTVRZENÍ O VÝŠI PRACOVNÍHO PŘÍJMU 829 Kód tiskopisu PS IČ Sídlo Údaje o zaměstnanci Příjmení Jméno Titul Datum narození Datum zahájení pracovního poměru Současná pracovní funkce Průměrný čistý měsíční příjem, včetně případných dávek v nemoci, činil v minulém roce Průměrný čistý měsíční příjem, včetně případných dávek v nemoci, za poslední 3 měsíce, Kč tj. od do činil Kč Aktuální výše hrubé základní mzdy Mzda je vyplácena v hotovosti zasílána na účet. Z pracovního příjmu jsou / nejsou* ) prováděny srážky na základě výkonu rozhodnutí / dohody o srážkách ze mzdy* ) Kč Účel srážky Potvrzujeme, že se zaměstnancem není vedeno jednání o ukončení jeho pracovního poměru a pracovní poměr není sjednán na dobu určitou. Pokud je pracovní poměr sjednán na dobu určitou, potvrzujeme, že je sjednán do: Zkušební doba trvá* ), uplynula* ), nebyla stanovena* ). Pokud příjem za poslední rok byl od více zaměstnavatelů, vyplňuje toto Potvrzení jen poslední zaměstnavatel. V Potvrzení vystavil: dne jméno a příjmení/funkce tel.: Podpis a razítko zaměstnavatele *) nehodící se škrtněte

ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU

ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU Doklad je opticky zpracováván, NEPŘEHÝBAT, NEPOŠKODIT Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna Doplní ČSOB Číslo žádosti KK Osobní a kontaktní údaje klienta 1. Jméno 5. Rodné číslo 8. První

Více

ŽÁDOST O KONTOKORENT

ŽÁDOST O KONTOKORENT Doklad je opticky zpracováván, NEPŘEHÝBAT, NEPOŠKODIT Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna Doplní ČSOB Číslo žádosti KTK Osobní a kontaktní údaje klienta 1. Jméno 5. Rodné číslo 8.

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Žádost o změnu hypotečního úvěru změna osob v závazku

Žádost o změnu hypotečního úvěru změna osob v závazku *36929A* Žádost o změnu hypotečního úvěru změna osob v závazku Wüstenrot hypoteční banka as, Na Hřebenech II 17188, 140 23 Praha 4, IČO: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr ( účtu) Žádost o hypoteční úvěr IOC EOC *14001B* Wüstenrot hypoteční banka as, Na Hřebenech II 17188, 140 23 Praha 4, IČO: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 (dále

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL)

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Obchodní jméno (název firmy) 1.Základní údaje o žadateli IČO / RČ 1 Sídlo firmy Ulice, číslo domu Obec PSČ Počet zaměstnanců 2 Hlavní předmět

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Vážené dámy, vážení pánové jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt Margin

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ženatý/vdaná. Jiné 2) občanství. a daňový identifikátor v tomto státě

Ženatý/vdaná. Jiné 2) občanství. a daňový identifikátor v tomto státě smlouvy ( účtu) *13003B* Navrhovatel (dále jen účastník stavebního spoření nebo žadatel o úvěr ) (uveďte adresu trvalého pobytu) Příjmení Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření a žádost o překlenovací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI KREDITNÍ KARTA

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI KREDITNÍ KARTA Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů! Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. A. Podmínky pro uzavření smlouvy

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné...3

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

INFORMACE A POSTUP NÁKUPU NA SPLÁTKY

INFORMACE A POSTUP NÁKUPU NA SPLÁTKY INFORMACE A POSTUP NÁKUPU NA SPLÁTKY Internetový obchod www.pneuok.cz nabízí možnost nákupu zboží na splátky ve spolupráci s akciovou společností Cetelem ČR. Splátkový prodej se vztahuje na objednávky

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více