VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok ZO SOP Tuláci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci

2 eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí. Od roku 1979, kdy svaz vznikl, je jeho hlavním cílem dobrovolná práce pro pírodu. V adách SOP naleznete vynikající odborníky, vdce, profesionální i amatérské ochránce pírody. Všem tmto lidem není lhostejný osud prostedí ve kterém žijí, jsou ochotni pidat ruku k dílu a obtovat tomu svj volný,as. eský svaz ochránc pírody se snaží psobit na ob,any v duchu odpovdnosti za pírodu a životní prostedí. Vede své,leny k úct a lásce ke všemu živému a jedine,nému. Chápe pírodu jako soubor všech živých organism v,etn,lovka, jejich prostedí a vztah mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi,lovkem a pírodou. SOP úzce spolupracuje s orgány státní zprávy, s místními samosprávami, školami a dalšími nevládními organizacemi. Nejrozsáhlejší spolupráci má SOP s Lesy R, s.p. Chcete-li o,innosti SOP dozvdt více navštivte internetové stránky na adrese Toto sdružení (SMOP) koordinuje a organizuje,innost s dtmi a mládeží v SOP. Sdružení MOP je,lánkem SOP (dobrovolné sdružení stejn smýšlejících základních organizací) s celostátní psobností. Jeho výkonnou složkou je CDM Centrum pro dti a mládež. SMOP nabízí kolektivm MOP a jednotlivcm s kladným vztahem k pírod pomocnou ruku ve form finan,ní pomoci (dotace MŠMT, MŽP, dary od Magistrátu hl.m.praha), metodických materiál, námt pro práci, soutží, informa,ního zpravodaje (Depeše Juv). SMOP je iniciátorem celostátních akcí Zelená stezka Zlatý list, Ekologická olympiáda, Hledání jara, programu studánky, fotografické soutže Pohledy do pírody, Stíbrná nit a dalších. Více o bohaté,innosti Sdružení MOP najdete na internetové adrese Základní organizace ZO Základní organizace eského svazu ochránc pírody jsou složky s vlastní právní subjektivitou. Sdružují kolektivy MOP, jednotlivce, rodiny, prost všechny, kteí mají zájem o,innost, kterou jednotlivé ZO nabízejí. ZO se dle vlastního uvážení podílejí na celostátních akcích poádaných SOP, ve své regionální psobnosti organizují akce na poznávání a ochranu pírody. Každá ZO provádí,innost dle zájmu a možností jejích,len. innost v SOP je dobrovolná a žádná ZO nebude svazem vylou,ena ze svých ad jen proto, že se vnuje pouze nkterým,innostem. Kolektivy Mladých ochránc pírody MOP Mladí ochránci pírody (též zvaní MOPíci) jsou kolektivy dtí a mládeže, které svojí systematickou celoro,ní,inností zajišbují volno,asové aktivity dtských,len SOP. innost kolektiv MOP výrazn podporuje SMOP. MOPíci psobí na území celé republiky, pravideln se scházejí na schzkách, poádají víkendové výpravy, jarní a letní tábory. Kolektivy MOP jsou vždy sou,ástí njaké základní organizace. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 2 / 12

3 ZO TULÁCI kdo jsme a co d/láme Jsme skupina lidí, kteí jdou tak trochu mimo hlavní proud dnešní spole,nosti. Naším cílem není kariérní postup ani hromada zlabák, ale snažíme o vyplnní volného,asu dtí, kvalitní a smysluplnou,inností. Každý útvar MOP poádá schzky, jednodenní a víkendové výpravy a letní tábor. Silami spole,nými jednou ro,n poádáme jarní tábor a za,átkem hlavních prázdnin stavíme tábor, který poskytuje ve dvou turnusech zázemí pro více než 100 dtí. Ostatní,innosti SOP nás zatím míjejí, ale v letošním roce se 2 naši,lenové zú,astnili fotografické soutže Pohledy do pírody. Do budoucna víme, že se naše ZO více zapojí do celostátních aktivit. Rok 2003 byl pro naší ZO první kompletním rokem naší,innosti (naše ZO vznikla ) a také rokem kdy mnozí z nás kone,n pochopili jak správn vyplnit kdejaký ten papír abychom získali vše co chceme a odevzdali vše co musíme. Za,átkem roku jsme provedli rozdlení jednoho kolektivu MOP Tuláci na kolektivy dva a to MOP Tuláci Malešice a MOP Tuláci Karlín. Hlavním dvodem byla velikost kolektivu (pes 100,len) a také jsme tím navázali na historické pozadí obou kolektiv, kdy každý z nich jako samostatný oddíl existuje již adu let. ZO vytváí kolektivm MOP co nejlepší podmínky pro jejich bohatou,innost. lenové naší ZO jsou velmi spjati s kolektivy MOP, protože,leny ZO tvoí výhradn lidé podílející se na vedení kolektiv MOP. Základním heslem naší,innosti je dobrovolnost a to jak pro dti tak pro vedoucí. Naše síla a motivace plyne ze smování k jednomu cíli a ze vzájemné spolupráce nejen v,asech dobrých ale i zlých. Naším cílem jsou spokojené dti, které mají radost z toho, že jsou mezi námi a odmnou nám je jejich úsmv. Nejsme uzavená spole,nost, která si myslí že vše dlá bezchybn. Kdo s námi chce spolupracovat, podpoit nás ab již hmotn,i jen radou nebude odmítnut. Nkdo s námi stráví jeden msíc, nkdo zstane na dvacet let, ale každý mezi námi zanechá nco co již pes 20 let tvoí Tuláky. Personální obsazení ZO bylo v roce 2003 následující: pedseda: Honza Koukl hospodá: Lenka Dobiášová,len výboru: Jakub Verner revizor: David Homolka,lenové ZO: Václav Michal Vitouš, Marie Šaffková Kolektiv Tuláci Karlín, psobící na Praze 8 v Karlín vede Václav Karlínští Tuláci se scházejí každou stedu v dom dtí a mládeže Praha 8 Karlínské Spektrum. Kolektiv Tuláci Malešice psobící v Praze 10 Malešicích vede Michal Vitouš a parta malešických Tulák se schází také každou stedu ped základní školou Hostýnská odkud vyrážejí na školní hišt nebo do klubovny v Dom UM což je dm dtí a mládeže v Praze 10. Naše ZO je,lenem SMOP sdružení mladých ochránc pírody a AVU adresáe výmnného ubytování, což je projekt, který nabízí zprostedkování levného ubytování. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 3 / 12

4 Poty našich akcí v roce 2003 schzky: 75 jednodenní akce: 4 akce do 6 dn: 20 jarní (zimní) tábor: 1 letní tábor: 2 turnusy #lenská základna Naše,lenská základna je pomrn po,etná. Samotné ZO má 7,len ve vku let. Kolektivy MOP mají 116,len ve vku 6 24 let. Prmrný vk,lena MOP je 12,2 roku a prmrný vk,lena ZO,iní 30,9 roku. Uvedený graf vkové rozložení,len kolektiv MOP. Sch"zky Každý oddíl poádá jednou týdn schzku. Oddíl Tuláci Malešice se schází v Praze 10 Malešicích. Od 15 do 16 hodin probíhá klub pátel Tuláka v Dom UM (Dm dtí a mládeže Praha 10). Klub je pístupný všem,lenm, kamarádm, rodi,m prost všem lidem, kteí mají zájem poznat nco nebo nkoho z našeho oddílu. Od 16 do 18 hodin pak probíhá vlastní schzka oddílu. V msících kdy není možné být venku jsou schzky v prostorách domu UM jinak se oddíl schází ped základní školou Hostýnská a vtšina schzek se odehrává na školním hišti. Oddíl Tuláci Karlín se schází také ve stedu a to v Dom dtí a mládeže Praha 8 Karlínské Spektrum, kde má oddíl vlastní klubovnu. Schzky probíhají také od 16 do 18 hodin. Program schzek je velice rozmanitý tábornické dovednosti, mí,ové hry, hry zamstnávající hlavu, oddílové zkoušky, výroba rozli,ných pedmt. Pravideln k nám v pedváno,ním,ase zavítá na jednu ze schzek Mikuláš s,ertem. Nkteré schzky probíhají nap. v bazénu, v kin,i na jiných místech. Zvláštní kapitolou bývá poslední schzka ve školním roce, která je vždy delší, zajímavjší, na jiném míst a spojena s vyhodnocením celoro,ního bodování a rozdáváním cen. Schzky jsou nejpo,etnjší akcí bhem školního roku. Ú,ast na nich není povinná jak je již v úvodu psáno veškerá naše,innost je založena na dobrovolnosti. Mnozí,lenové našich kolektiv jsou ze vzdálenjších míst Prahy nebo mimopražští a ú,astní se tak pouze víkendových akcí nebo pouze letního tábora. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 4 / 12

5 Výpravy akce do 6 dn" Skoro se železnou pravidelností, každý msíc vyráží každý náš kolektiv MOP na víkend do pírody do rzných míst naší republiky. Program na víkendových akcí je zamen na celoro,ní hru, kterou každý oddíl hraje. Víkendové akce míí od íjna do dubna do pevných budov a v záí, kvtnu a,ervnu jezdíme buq pod stan nebo do táborové základny Zátoka V rámci víkendových akcí má pravideln nkolik z nich své specifické zamení oba oddíly jezdí na lyžaskou výpravu v lednu do Lužických hor, oddíl Tuláci Malešice poádá za,átkem,ervna cyklistickou akci, oddíl Tuláci Karlín míí v kvtnu pravideln na vodu a oba oddíly poádají svojí váno,ní výpravu se strome,kem, slavnostní ve,eí a dáre,ky. Pomalu ale jist se u nás vytváí tradice jednodenních akcí, které nejsou plánovány moc dopedu a konají se vtšinou v okolí Prahy. Mezi pravideln navštvované akce patí Sázení stromk za blbce a prezentace Dtských dom dtí a mládeže ve Lhotce u Mlníka, kde se na organizaci této akce podílí oddíl Tuláci Malešice. Podzimní prázdniny jsou další možností jak na nkolik dn vyrazit mimo hranice hlavního msta a využívají ji oba dva oddíly. Tuláci z Malešic prchají v tuto dobu do sokolovny ve vesni,ce Polni,ka (pár kilometr od ŽQáru nad Sázavou) a zde prožívají první vtší akci v rámci každoro,ní celoro,ní hry. Místní tlocvi,na, která je pímo v objektu pímo vybízí k fyzickému vybití dtí a psychickému vybití vedoucích. Tuláci z Karlína navštvují v tento,as bará,ek ve Všenorech u Prahy. Jarní (zimní) tábor V období jarních prázdnin pro Prahu 6-10 poádáme spole,n pro oba oddíly jarní tábor. V roce 2003 jsme tento týden opt strávili u Litomyšle ve vesni,ce Mlado,ov. Náš jarní tábor není ur,en pro lyžae a vyznava,e zimních sport i když najdeme-li njaký pkný zasnžený kopec rozhodn jej nenecháme bez povšimnutí.. Program je shodný jako na víkendových akcí, hrajeme celotáborovou hru. Slovo jarní v názvu této akce se opt ukázalo jako velmi matoucí, protože za celý týden málokdy vystoupila rtub teplomru nad nulu. Letošní tábor ml název Alargova poub (sou,ást celoro,ní hry oddílu Tuláci Malešice Zem za zrcadlem). Naším úkolem bhem tohoto týdne bylo nalezení kamen od brány, kterou lze cestovat mezi rznými svty a která byla poškozena v dávných,asech pi bitv mezi Ofiliány na stran zla a Arkasíny s Voirdžínami na stran dobra. Po bitv byly kameny sveny dvryhodným Arkasínm a rozneseny do všech kout svta Omega. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 5 / 12

6 Letní tábory Letní tábor je vrcholem celoro,ní,innosti každého oddílu. Letní tábor proví všechny,leny oddílu od nejmenších po nejvtší. Dti si vyzkoušejí znalosti nabyté pes rok, nkteí zažívají poprvé v život co to je být 14 dní bez rodi, a vedoucí si proví schopnost udržet dav dtí pi život a nabídnout jim zajímavý a nezapomenutelný program. Pro oddíl má akce typu letní tábor velký význam. Oddíl žije po dobu tábora pospolu, ve vlastním táborovém svt ve kterém se dá realizovat celá ada nezapomenutelných her a zážitk. Tábor stmeluje kolektiv, na svtlo vypluje spousta problém, které pi kratších akcích zstanou pod pokli,kou. Vyešením tchto problém se vtšinou oddílu uleh,í. Naše oddíly poádají,trnáctidenní tábory. Posledních nkolik let jezdíme do Zátoky což je táborová základna u vesni,ky Keblov, u vtší vesni,ky Trhový Štpánov, u mste,ka Vlašim ve stedních echách. Louka na které sídlíme je ze tí stran obklopena lesem, do nejbližší civilizace to máme 1,5 kilometru. Na louce je devný srub, ve kterém je jídelna, ošetovna a marodka. Na louce je pak rozmístno na 40 podsadových stan, které se stávají našimi do,asnými píbytky. Padesát metr od tábora je Nm,ická nádrž ve které se v parných dnech chladíme a v chladným dnech pesvd,ujeme svá pohodlná já o tom, že voda není studená. Pobyt v této krásné lokalit má svá úskalí jelikož se nacházíme v pásmu ochrany vod. Je to prosté co si zde do vody naházíme to nám dote,e do Prahy. Programem na letních táborech je zakon,ení celoro,ní hry. První turnus, který hostil pes 70 lidí, ml na programu Krále Artuše a rytíe kruhového stolu, druhý turnus, kterého se ú,astnilo kolem 50 lidí, se na 14 dní ponoil do svta Omega. Každý rok nás poctí návštvou kontrola z hygienické stanice a ani letos na nás nezapomnla. Musíme se pochválit, ale kontrola neshledala žádnou závadu. Úzce zam/$ené akce Všechny výše uvedené akce jsou poádány pro všechny,leny bez omezení. Bhem roku se konají také akce na které je pístup omezen njakými podmínkami. Mže to být vk, splnní oddílové zkoušky apod. K tmto akcím patí: Brigády v táborové základn v posledních letech bohužel zídkakdy konaná akce, ale již brzo nás okolnosti donutí se táborové základn vnovat více. Její stav není zrovna nejlepší a i pesto, že základna není v našem vlastnictví, využíváme ji tém ze sta procent práv my. arodjnice každý rok jednu upálíme a spole,n s tím zažijeme víkend plný bláznivých her Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 6 / 12

7 Sázavské pádlo sjíždní eky Sázavy (Tuláci Karlín), pravideln v kvtnu a dle stavu vody na,eských tocích Stavní tábora poslední,ervnový víkend si v naší organizaci nikdo neplánuje na adu let dopedu je totiž program zajištn. Víkend plný práce, úklidu, zajišbování, pekvapení a samozejm nadšení z toho, že tábory se již blíží. Prázdninové putování po Šumav poádané již adu let za,átkem,ervence Tuláky z Malešic. Tato akce je výbrová a pístup na ní mají jen ti,lenové oddílu, kteí mají splnnou základní oddílovou zkoušku a splnním tajného bodu byli pijati do Kmene. Putování za,íná každý rok na jiném míst Šumavy a po 2 až 3 dnech kon,í v Husinci na loukách pana Oulického. Zde akce pokra,uje dalšími 2 až 3 dny, které jsou naplnny koupáním, jízdou na koních a njakou tou prací. Závr celé akce je naše ú,ast na oslavách u píležitosti výro,í upálení Mistra Jana Husa. Kola - týdenní cyklo-putování po,eských krajích, v roce 2003 již po páté. Na týden v,ervenci obložíme svá kola brašnami a vyrážíme do všemožných zákoutí naší republiky. Letos jsme navštívili jižní Moravu, projeli se od Vranovské pehrady k Novomlýnské nádrži a skon,ili u naší nejvtší propasti, Macochy. Akce není fyzicky nezvládnutelná, pesto je ur,ena pouze dosplým ú,astníkm. Letos nám zstalo v nohách pes 320 kilometr a opt se potvrdilo, že naše zem rozhodn není žádná placka a když náhodou máte ped sebou rovinku, vtí,ek se postará o to aby se z rovinky stal kopec. Mimo$ádná akce 20 let oddílu Tuláci Malešice Bylo by velkou chybou nezmínit se o oslavách dvaceti let oddílu Tuláci Malešice, které probhly první listopadovou nedli. Stalo se tak na Dni otevených dveí, tak zvané výstav. Ten den jsme se trochu rozepjali a obsadili v dome,ku Domu UM nejen velký sál, ale vyzdobili také svou klubovnu ve,trnáctce a upravili i cesti,ku od branky k dome,ku a okolí totemu, kde byl slavnostní úvod a za tmy nakonec i závre,ný Tuláci se dvrn známým terénem pohybovali v pevážné vtšin v kostýmech z našich her a dome,ek místy hu,el jako úl, protože se sešla po,etná skupina píznivc, neznámých tváí, ale i tch, kteí ve své dob znamenali pro oddíl pímo životodárný pramen. Z celého srdce jsme v dome,ku pivítali Janu Pexovou Klimentovou, která stála pímo u zrodu Tulák a nebýt tchto pevných koen, kdo ví, jestli bychom vbec mli my všichni dnes kam chodit. Atmosféra pi tomto dnu D byla naplnná radostí, ale i pokorou. Oteveným srdcem a pátelstvím i láskou ke všemu, co se stalo. A o,ekáváním toho, co bude nového po tomto dni. Budeme jiní? Dosplejší? Rozumnjší? Kdepak, budeme stále Tuláci, dokud budeme dýchat pro ostatní kolem sebe, dokud nás nerozdlí njaká nebo vzdálenosti a,as. Ale i tehdy v každém z nás, kdo jsme prošli tímto oddílem, zstane zaseté semínko pátelství a lásky k lidem a na nás každém bude, jestli vyroste v silný a pevný strom, který ponese ovoce ostatním kolem sebe Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 7 / 12

8 Hospoda$ení stru;n/ a rychle Psobíme sice v neziskovém sektoru, ale co si budeme namlouvat peníze u nás hrají dležitou roli. Kdybychom mli všechny náklady uhradit ze,lenských píspvk a poplatk za akce, moc lidi,ek by u nás asi nepsobilo. Tyto peníze vybrané od rodi, dtí jsou sice naším hlavním píjmem ale významnou,ástku tvoí též státní dotace a dary, které získáváme prostednictvím SMOP od Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy nebo Magistrátu hlavního msta Prahy. Základní pehled P!íjmy ú,astnické poplatky na akce ,00 K, dotace ze státního rozpo,tu ,20 K, dary od SMOP 3 012,00 K,,lenské píspvky ,00 K, úrok z bžného ú,tu 43,97 K, p!íjmy celkem ,17 K* Výdaje spotební materiál ,70 K, drobný hmotný dlouhodobý majetek ,40 K, potraviny, stravování ,40 K,,lenské píspvky organizaci 7 540,00 K, doprava materiálu a osob ,20 K, ubytování a pronájem ,00 K, provozní náklady 1 884,80 K, propagace fotopráce, filmy, kopie ,50 K, bankovní poplatky 1 213,90 K, ostatní výdaje ,90 K, výdaje celkem ,80 K* Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 8 / 12

9 Píjmy pod drobnohledem Dotace jarní tábory oranžová dotace ,00 K, letní tábory žlutá dotace ,00 K, akce (1-6 dní) zelená dotace ,00 K, materiál modrá dotace ,20 K, Tato tabulka uvádí pehled financí získaných prostednictvím SMOP od MŠMT ze státního rozpo,tu. Oranžová dotace slouží k podpoe jarních (zimních) tábor uskute,nných v termínu jarních prázdnin a podpora,inila 70 K, na dít a den. Žlutá dotace podporuje táborovou,innost v letních msících a na každé dít jsme získali 40 K, na jeden táborový den. Zelená dotace je dvoukolová a to na akce (1-6 dní) v prvním a druhém pololetí. V prvním pololetí,inila podpora 40 K, na dít a den, v druhém pololetí pak také 40 K,. Posledním dota,ním titulem je modrá dotace (také dvoukolová) podporující materiálové vybavení kolektivu. Za tuto dotaci jsme poídili velkokapacitní nerezové hrnce do táborové základny, kvalitní sekery, dv šedesátimetrová horolezecká lana a Tuláci z Malešic oddílová tri,ka s vyšitým oddílovým znakem. Dary Od SMOP jsme v rámci plošného píspvku získali,ástku K, ur,enou na podporu,innosti kolektiv za kterou jsme poídili pro každého,lena košili a spoustu drobných užite,ných vcí. Ú*astnické poplatky V tabulce je pehled plateb, které pi naší celoro,ní,innosti v roce 2003 platili naši,lenové. Akce Tuláci Karlín Tuláci Malešice lenské píspvky (1x ro,n) 600 K, 200 K, Jednodenní akce 50 K, 50 K, Víkendová akce K, K, Podzimní výprava (cca 4 dny) K, K, Jarní (zimní) tábor K, K, Letní tábor (14 dní) K, K, Rozdíl v,lenských píspvcích v jednotlivých oddílech je dán sumou, kterou musí oddíl zaplatit za klubovnu, ve které se schází v podzimních a zimních msících. Nic neskrýváme Chcete-li o našich finan,ních tocích vdt ješt více navštivte na internetu stránku což je stránka zobrazující pohyb penz na našem ú,tu. Nemusíte se ovšem bát, že s naším ú,tem mže každý dlat co se mu zlíbí. Veejn dostupný je pouze výpis, který obsahuje pohyby na ú,tu. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 9 / 12

10 Vydané materiály, propagace Oddíl Tuláci Malešice vydává oddílový,asopis Semtamník. Vychází jak již z názvu vyplývá sem tam a jeho obsahem je spousta zajímavých vcí z dní v oddíle i mimo. Mezi stálé rubriky patí Okénko do kroniky, Slovo ná,elníkovo, Test, Výsledky z rzných her, Básni,ky, Písni,ky zkrátka je toho požehnan. Každý z kolektiv obdarovává své,leny na váno,ní výprav kalendáem. Pojetí je ponkud odlišné. Tuláci z Karlína mají v kalendái termíny všech akcí na další rok a základní informace ohledn tchto akcí. Kalendá je ve form oboustrann potištného papíru A3 a informace jsou doplnny spoustou fotek. Tuláci z Malešic mají klasický kalendá formátu A4. Na každý msíc je zde jeden list, plný oddílových fotek, informací o tom kdo má svátek a narozeniny. Na vtší akce jako jsou jarní a letní tábory vydáváme kníže,ky, které jsou nebo rozšíením táborové hry. Obsahují legendy, píbhy, povsti a všemožné vci ke he se vztahující. V listopadu poádá oddíl Tuláci Malešice Den otevených dveí, kam jsou zváni všichni, kteí mají zájem nahlédnout více do,innosti oddílu. K vidní jsou stovky fotek z akcí, desítky pedmt používaných na hry, videa z akcí a další ojedinlé exponáty. V dnešní informa,ní dob nezapomínáme ani na moderní zpsoby propagace a proto máme webové stránky na adrese kde najdete spoustu zajímavých informací. Oddíl Tuláci Karlín má své stránky na adrese a prezentaci oddílu Tuláci Malešice najdete na adrese Vzhledem k tomu, že na každé akci se objevuje digitální fotoaparát netrpíme nouzí v po,tu fotek. Každý rok vydáváme CD fotek, videa a materiál z jarního tábora a jednou ro,n CD s fotkami za celý školní rok. Vydaných CD máme již celou adu a která to jsou? Navštivte naše internetové stránky a tam se vše dozvíte. Kdo se stará o vaše d/ti? V oddíle Tuláci Karlín i Tuláci Malešice se o vaše dti starají lidé, kteí mají v tomto oboru již dlouhodobé zkušenosti. Nkteí vedoucí absolvovali akreditované kurzy, které v budoucích letech nabudou na dležitosti v souvislosti s pipravovanou legislativou v oblasti práce s dtmi a mládeží. Existence obou oddíl sahá již hluboko do historie. Za celou tu dobu jsme uspoádali mnoho akcí všeho druhu, vyešili spoustu problém a udlali samozejm spoustu chyb. Vzhledem k tomu že po,et našich,len neklesá ale mírným tempem stoupá je to dkaz že naše,innost má smysl a že jí dláme snad dobe. Na tomto míst se sluší podkovat všem, kteí vnují svj,as, sílu, nadšení a zkušenosti dtem v naší organizaci. Ptáte se pro, pes svoje problémy a práci jdou dlat tuto záslužnou,innost? Pro radost lidí kolem sebe, pro úsmv, proto, aby smyslupln vyplnili,as dtem, které se dostanou do naší blízkosti. Dkujeme též lidem ze SMOPu, kteí nám vytváejí pro naší,innost co nejlepší podmínky. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 10 / 12

11 Kontakty na nás poštovní adresa: 01/57. ZO SOP Tuláci Jan Koukl U Císa!ské cesty Praha 10 Benice e-kontakt: I: oddíl TULÁCI KARLÍN Václav Jana Rži,ky Praha 4 Chodov tel.: , , web: telefony: bankovní spojení ebanka: /2400 webové stránky: ICQ: registrace u Úadu na ochranu osobních údaj 19628/001 oddíl TULÁCI MALEŠICE Michal Vitouš K dolm Praha 4 Modany tel.: , , web: AKTIVITY NAŠÍ ORGANIZACE JSOU PODPOROVÁNY SDRUŽENÍM MLADÝCH OCHRÁNCL PMÍRODY SOP Z PROSTMEDKL MŠMT. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 11 / 12

12 Výro*ní zpráva za rok 2003 Sestavil Honza Koukl ZO SOP Tuláci duben

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Obchodní právo. Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO

Obchodní právo. Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO PPA3 Obchodní právo Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní právo Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo - systematika

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Zápis z jednání Školské rady pi ZŠ Újezd u Brna

Zápis z jednání Školské rady pi ZŠ Újezd u Brna Vážení rodie. I v letošním roce se naše škola snaží o soustavnou modernizaci výukových prostor. Pokraujeme v této innosti zejména díky pochopení a pomoci zizovatele. Uritou ást finanních prostedk pak erpáme

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

P edstavení projektu Fondyeu.eu

P edstavení projektu Fondyeu.eu PedstaveníprojektuFondyeu.eu Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o píjemcích podpory a jejichprojektech,kterézískalyfinannípodporuzestrukturálníchfondevropskéunie. ServerFondyeu.euumožujejednoduchévyhledáváníapropojovánídetailníchinformacítýkajících

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více