VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok ZO SOP Tuláci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci

2 eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí. Od roku 1979, kdy svaz vznikl, je jeho hlavním cílem dobrovolná práce pro pírodu. V adách SOP naleznete vynikající odborníky, vdce, profesionální i amatérské ochránce pírody. Všem tmto lidem není lhostejný osud prostedí ve kterém žijí, jsou ochotni pidat ruku k dílu a obtovat tomu svj volný,as. eský svaz ochránc pírody se snaží psobit na ob,any v duchu odpovdnosti za pírodu a životní prostedí. Vede své,leny k úct a lásce ke všemu živému a jedine,nému. Chápe pírodu jako soubor všech živých organism v,etn,lovka, jejich prostedí a vztah mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi,lovkem a pírodou. SOP úzce spolupracuje s orgány státní zprávy, s místními samosprávami, školami a dalšími nevládními organizacemi. Nejrozsáhlejší spolupráci má SOP s Lesy R, s.p. Chcete-li o,innosti SOP dozvdt více navštivte internetové stránky na adrese Toto sdružení (SMOP) koordinuje a organizuje,innost s dtmi a mládeží v SOP. Sdružení MOP je,lánkem SOP (dobrovolné sdružení stejn smýšlejících základních organizací) s celostátní psobností. Jeho výkonnou složkou je CDM Centrum pro dti a mládež. SMOP nabízí kolektivm MOP a jednotlivcm s kladným vztahem k pírod pomocnou ruku ve form finan,ní pomoci (dotace MŠMT, MŽP, dary od Magistrátu hl.m.praha), metodických materiál, námt pro práci, soutží, informa,ního zpravodaje (Depeše Juv). SMOP je iniciátorem celostátních akcí Zelená stezka Zlatý list, Ekologická olympiáda, Hledání jara, programu studánky, fotografické soutže Pohledy do pírody, Stíbrná nit a dalších. Více o bohaté,innosti Sdružení MOP najdete na internetové adrese Základní organizace ZO Základní organizace eského svazu ochránc pírody jsou složky s vlastní právní subjektivitou. Sdružují kolektivy MOP, jednotlivce, rodiny, prost všechny, kteí mají zájem o,innost, kterou jednotlivé ZO nabízejí. ZO se dle vlastního uvážení podílejí na celostátních akcích poádaných SOP, ve své regionální psobnosti organizují akce na poznávání a ochranu pírody. Každá ZO provádí,innost dle zájmu a možností jejích,len. innost v SOP je dobrovolná a žádná ZO nebude svazem vylou,ena ze svých ad jen proto, že se vnuje pouze nkterým,innostem. Kolektivy Mladých ochránc pírody MOP Mladí ochránci pírody (též zvaní MOPíci) jsou kolektivy dtí a mládeže, které svojí systematickou celoro,ní,inností zajišbují volno,asové aktivity dtských,len SOP. innost kolektiv MOP výrazn podporuje SMOP. MOPíci psobí na území celé republiky, pravideln se scházejí na schzkách, poádají víkendové výpravy, jarní a letní tábory. Kolektivy MOP jsou vždy sou,ástí njaké základní organizace. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 2 / 12

3 ZO TULÁCI kdo jsme a co d/láme Jsme skupina lidí, kteí jdou tak trochu mimo hlavní proud dnešní spole,nosti. Naším cílem není kariérní postup ani hromada zlabák, ale snažíme o vyplnní volného,asu dtí, kvalitní a smysluplnou,inností. Každý útvar MOP poádá schzky, jednodenní a víkendové výpravy a letní tábor. Silami spole,nými jednou ro,n poádáme jarní tábor a za,átkem hlavních prázdnin stavíme tábor, který poskytuje ve dvou turnusech zázemí pro více než 100 dtí. Ostatní,innosti SOP nás zatím míjejí, ale v letošním roce se 2 naši,lenové zú,astnili fotografické soutže Pohledy do pírody. Do budoucna víme, že se naše ZO více zapojí do celostátních aktivit. Rok 2003 byl pro naší ZO první kompletním rokem naší,innosti (naše ZO vznikla ) a také rokem kdy mnozí z nás kone,n pochopili jak správn vyplnit kdejaký ten papír abychom získali vše co chceme a odevzdali vše co musíme. Za,átkem roku jsme provedli rozdlení jednoho kolektivu MOP Tuláci na kolektivy dva a to MOP Tuláci Malešice a MOP Tuláci Karlín. Hlavním dvodem byla velikost kolektivu (pes 100,len) a také jsme tím navázali na historické pozadí obou kolektiv, kdy každý z nich jako samostatný oddíl existuje již adu let. ZO vytváí kolektivm MOP co nejlepší podmínky pro jejich bohatou,innost. lenové naší ZO jsou velmi spjati s kolektivy MOP, protože,leny ZO tvoí výhradn lidé podílející se na vedení kolektiv MOP. Základním heslem naší,innosti je dobrovolnost a to jak pro dti tak pro vedoucí. Naše síla a motivace plyne ze smování k jednomu cíli a ze vzájemné spolupráce nejen v,asech dobrých ale i zlých. Naším cílem jsou spokojené dti, které mají radost z toho, že jsou mezi námi a odmnou nám je jejich úsmv. Nejsme uzavená spole,nost, která si myslí že vše dlá bezchybn. Kdo s námi chce spolupracovat, podpoit nás ab již hmotn,i jen radou nebude odmítnut. Nkdo s námi stráví jeden msíc, nkdo zstane na dvacet let, ale každý mezi námi zanechá nco co již pes 20 let tvoí Tuláky. Personální obsazení ZO bylo v roce 2003 následující: pedseda: Honza Koukl hospodá: Lenka Dobiášová,len výboru: Jakub Verner revizor: David Homolka,lenové ZO: Václav Michal Vitouš, Marie Šaffková Kolektiv Tuláci Karlín, psobící na Praze 8 v Karlín vede Václav Karlínští Tuláci se scházejí každou stedu v dom dtí a mládeže Praha 8 Karlínské Spektrum. Kolektiv Tuláci Malešice psobící v Praze 10 Malešicích vede Michal Vitouš a parta malešických Tulák se schází také každou stedu ped základní školou Hostýnská odkud vyrážejí na školní hišt nebo do klubovny v Dom UM což je dm dtí a mládeže v Praze 10. Naše ZO je,lenem SMOP sdružení mladých ochránc pírody a AVU adresáe výmnného ubytování, což je projekt, který nabízí zprostedkování levného ubytování. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 3 / 12

4 Poty našich akcí v roce 2003 schzky: 75 jednodenní akce: 4 akce do 6 dn: 20 jarní (zimní) tábor: 1 letní tábor: 2 turnusy #lenská základna Naše,lenská základna je pomrn po,etná. Samotné ZO má 7,len ve vku let. Kolektivy MOP mají 116,len ve vku 6 24 let. Prmrný vk,lena MOP je 12,2 roku a prmrný vk,lena ZO,iní 30,9 roku. Uvedený graf vkové rozložení,len kolektiv MOP. Sch"zky Každý oddíl poádá jednou týdn schzku. Oddíl Tuláci Malešice se schází v Praze 10 Malešicích. Od 15 do 16 hodin probíhá klub pátel Tuláka v Dom UM (Dm dtí a mládeže Praha 10). Klub je pístupný všem,lenm, kamarádm, rodi,m prost všem lidem, kteí mají zájem poznat nco nebo nkoho z našeho oddílu. Od 16 do 18 hodin pak probíhá vlastní schzka oddílu. V msících kdy není možné být venku jsou schzky v prostorách domu UM jinak se oddíl schází ped základní školou Hostýnská a vtšina schzek se odehrává na školním hišti. Oddíl Tuláci Karlín se schází také ve stedu a to v Dom dtí a mládeže Praha 8 Karlínské Spektrum, kde má oddíl vlastní klubovnu. Schzky probíhají také od 16 do 18 hodin. Program schzek je velice rozmanitý tábornické dovednosti, mí,ové hry, hry zamstnávající hlavu, oddílové zkoušky, výroba rozli,ných pedmt. Pravideln k nám v pedváno,ním,ase zavítá na jednu ze schzek Mikuláš s,ertem. Nkteré schzky probíhají nap. v bazénu, v kin,i na jiných místech. Zvláštní kapitolou bývá poslední schzka ve školním roce, která je vždy delší, zajímavjší, na jiném míst a spojena s vyhodnocením celoro,ního bodování a rozdáváním cen. Schzky jsou nejpo,etnjší akcí bhem školního roku. Ú,ast na nich není povinná jak je již v úvodu psáno veškerá naše,innost je založena na dobrovolnosti. Mnozí,lenové našich kolektiv jsou ze vzdálenjších míst Prahy nebo mimopražští a ú,astní se tak pouze víkendových akcí nebo pouze letního tábora. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 4 / 12

5 Výpravy akce do 6 dn" Skoro se železnou pravidelností, každý msíc vyráží každý náš kolektiv MOP na víkend do pírody do rzných míst naší republiky. Program na víkendových akcí je zamen na celoro,ní hru, kterou každý oddíl hraje. Víkendové akce míí od íjna do dubna do pevných budov a v záí, kvtnu a,ervnu jezdíme buq pod stan nebo do táborové základny Zátoka V rámci víkendových akcí má pravideln nkolik z nich své specifické zamení oba oddíly jezdí na lyžaskou výpravu v lednu do Lužických hor, oddíl Tuláci Malešice poádá za,átkem,ervna cyklistickou akci, oddíl Tuláci Karlín míí v kvtnu pravideln na vodu a oba oddíly poádají svojí váno,ní výpravu se strome,kem, slavnostní ve,eí a dáre,ky. Pomalu ale jist se u nás vytváí tradice jednodenních akcí, které nejsou plánovány moc dopedu a konají se vtšinou v okolí Prahy. Mezi pravideln navštvované akce patí Sázení stromk za blbce a prezentace Dtských dom dtí a mládeže ve Lhotce u Mlníka, kde se na organizaci této akce podílí oddíl Tuláci Malešice. Podzimní prázdniny jsou další možností jak na nkolik dn vyrazit mimo hranice hlavního msta a využívají ji oba dva oddíly. Tuláci z Malešic prchají v tuto dobu do sokolovny ve vesni,ce Polni,ka (pár kilometr od ŽQáru nad Sázavou) a zde prožívají první vtší akci v rámci každoro,ní celoro,ní hry. Místní tlocvi,na, která je pímo v objektu pímo vybízí k fyzickému vybití dtí a psychickému vybití vedoucích. Tuláci z Karlína navštvují v tento,as bará,ek ve Všenorech u Prahy. Jarní (zimní) tábor V období jarních prázdnin pro Prahu 6-10 poádáme spole,n pro oba oddíly jarní tábor. V roce 2003 jsme tento týden opt strávili u Litomyšle ve vesni,ce Mlado,ov. Náš jarní tábor není ur,en pro lyžae a vyznava,e zimních sport i když najdeme-li njaký pkný zasnžený kopec rozhodn jej nenecháme bez povšimnutí.. Program je shodný jako na víkendových akcí, hrajeme celotáborovou hru. Slovo jarní v názvu této akce se opt ukázalo jako velmi matoucí, protože za celý týden málokdy vystoupila rtub teplomru nad nulu. Letošní tábor ml název Alargova poub (sou,ást celoro,ní hry oddílu Tuláci Malešice Zem za zrcadlem). Naším úkolem bhem tohoto týdne bylo nalezení kamen od brány, kterou lze cestovat mezi rznými svty a která byla poškozena v dávných,asech pi bitv mezi Ofiliány na stran zla a Arkasíny s Voirdžínami na stran dobra. Po bitv byly kameny sveny dvryhodným Arkasínm a rozneseny do všech kout svta Omega. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 5 / 12

6 Letní tábory Letní tábor je vrcholem celoro,ní,innosti každého oddílu. Letní tábor proví všechny,leny oddílu od nejmenších po nejvtší. Dti si vyzkoušejí znalosti nabyté pes rok, nkteí zažívají poprvé v život co to je být 14 dní bez rodi, a vedoucí si proví schopnost udržet dav dtí pi život a nabídnout jim zajímavý a nezapomenutelný program. Pro oddíl má akce typu letní tábor velký význam. Oddíl žije po dobu tábora pospolu, ve vlastním táborovém svt ve kterém se dá realizovat celá ada nezapomenutelných her a zážitk. Tábor stmeluje kolektiv, na svtlo vypluje spousta problém, které pi kratších akcích zstanou pod pokli,kou. Vyešením tchto problém se vtšinou oddílu uleh,í. Naše oddíly poádají,trnáctidenní tábory. Posledních nkolik let jezdíme do Zátoky což je táborová základna u vesni,ky Keblov, u vtší vesni,ky Trhový Štpánov, u mste,ka Vlašim ve stedních echách. Louka na které sídlíme je ze tí stran obklopena lesem, do nejbližší civilizace to máme 1,5 kilometru. Na louce je devný srub, ve kterém je jídelna, ošetovna a marodka. Na louce je pak rozmístno na 40 podsadových stan, které se stávají našimi do,asnými píbytky. Padesát metr od tábora je Nm,ická nádrž ve které se v parných dnech chladíme a v chladným dnech pesvd,ujeme svá pohodlná já o tom, že voda není studená. Pobyt v této krásné lokalit má svá úskalí jelikož se nacházíme v pásmu ochrany vod. Je to prosté co si zde do vody naházíme to nám dote,e do Prahy. Programem na letních táborech je zakon,ení celoro,ní hry. První turnus, který hostil pes 70 lidí, ml na programu Krále Artuše a rytíe kruhového stolu, druhý turnus, kterého se ú,astnilo kolem 50 lidí, se na 14 dní ponoil do svta Omega. Každý rok nás poctí návštvou kontrola z hygienické stanice a ani letos na nás nezapomnla. Musíme se pochválit, ale kontrola neshledala žádnou závadu. Úzce zam/$ené akce Všechny výše uvedené akce jsou poádány pro všechny,leny bez omezení. Bhem roku se konají také akce na které je pístup omezen njakými podmínkami. Mže to být vk, splnní oddílové zkoušky apod. K tmto akcím patí: Brigády v táborové základn v posledních letech bohužel zídkakdy konaná akce, ale již brzo nás okolnosti donutí se táborové základn vnovat více. Její stav není zrovna nejlepší a i pesto, že základna není v našem vlastnictví, využíváme ji tém ze sta procent práv my. arodjnice každý rok jednu upálíme a spole,n s tím zažijeme víkend plný bláznivých her Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 6 / 12

7 Sázavské pádlo sjíždní eky Sázavy (Tuláci Karlín), pravideln v kvtnu a dle stavu vody na,eských tocích Stavní tábora poslední,ervnový víkend si v naší organizaci nikdo neplánuje na adu let dopedu je totiž program zajištn. Víkend plný práce, úklidu, zajišbování, pekvapení a samozejm nadšení z toho, že tábory se již blíží. Prázdninové putování po Šumav poádané již adu let za,átkem,ervence Tuláky z Malešic. Tato akce je výbrová a pístup na ní mají jen ti,lenové oddílu, kteí mají splnnou základní oddílovou zkoušku a splnním tajného bodu byli pijati do Kmene. Putování za,íná každý rok na jiném míst Šumavy a po 2 až 3 dnech kon,í v Husinci na loukách pana Oulického. Zde akce pokra,uje dalšími 2 až 3 dny, které jsou naplnny koupáním, jízdou na koních a njakou tou prací. Závr celé akce je naše ú,ast na oslavách u píležitosti výro,í upálení Mistra Jana Husa. Kola - týdenní cyklo-putování po,eských krajích, v roce 2003 již po páté. Na týden v,ervenci obložíme svá kola brašnami a vyrážíme do všemožných zákoutí naší republiky. Letos jsme navštívili jižní Moravu, projeli se od Vranovské pehrady k Novomlýnské nádrži a skon,ili u naší nejvtší propasti, Macochy. Akce není fyzicky nezvládnutelná, pesto je ur,ena pouze dosplým ú,astníkm. Letos nám zstalo v nohách pes 320 kilometr a opt se potvrdilo, že naše zem rozhodn není žádná placka a když náhodou máte ped sebou rovinku, vtí,ek se postará o to aby se z rovinky stal kopec. Mimo$ádná akce 20 let oddílu Tuláci Malešice Bylo by velkou chybou nezmínit se o oslavách dvaceti let oddílu Tuláci Malešice, které probhly první listopadovou nedli. Stalo se tak na Dni otevených dveí, tak zvané výstav. Ten den jsme se trochu rozepjali a obsadili v dome,ku Domu UM nejen velký sál, ale vyzdobili také svou klubovnu ve,trnáctce a upravili i cesti,ku od branky k dome,ku a okolí totemu, kde byl slavnostní úvod a za tmy nakonec i závre,ný Tuláci se dvrn známým terénem pohybovali v pevážné vtšin v kostýmech z našich her a dome,ek místy hu,el jako úl, protože se sešla po,etná skupina píznivc, neznámých tváí, ale i tch, kteí ve své dob znamenali pro oddíl pímo životodárný pramen. Z celého srdce jsme v dome,ku pivítali Janu Pexovou Klimentovou, která stála pímo u zrodu Tulák a nebýt tchto pevných koen, kdo ví, jestli bychom vbec mli my všichni dnes kam chodit. Atmosféra pi tomto dnu D byla naplnná radostí, ale i pokorou. Oteveným srdcem a pátelstvím i láskou ke všemu, co se stalo. A o,ekáváním toho, co bude nového po tomto dni. Budeme jiní? Dosplejší? Rozumnjší? Kdepak, budeme stále Tuláci, dokud budeme dýchat pro ostatní kolem sebe, dokud nás nerozdlí njaká nebo vzdálenosti a,as. Ale i tehdy v každém z nás, kdo jsme prošli tímto oddílem, zstane zaseté semínko pátelství a lásky k lidem a na nás každém bude, jestli vyroste v silný a pevný strom, který ponese ovoce ostatním kolem sebe Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 7 / 12

8 Hospoda$ení stru;n/ a rychle Psobíme sice v neziskovém sektoru, ale co si budeme namlouvat peníze u nás hrají dležitou roli. Kdybychom mli všechny náklady uhradit ze,lenských píspvk a poplatk za akce, moc lidi,ek by u nás asi nepsobilo. Tyto peníze vybrané od rodi, dtí jsou sice naším hlavním píjmem ale významnou,ástku tvoí též státní dotace a dary, které získáváme prostednictvím SMOP od Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy nebo Magistrátu hlavního msta Prahy. Základní pehled P!íjmy ú,astnické poplatky na akce ,00 K, dotace ze státního rozpo,tu ,20 K, dary od SMOP 3 012,00 K,,lenské píspvky ,00 K, úrok z bžného ú,tu 43,97 K, p!íjmy celkem ,17 K* Výdaje spotební materiál ,70 K, drobný hmotný dlouhodobý majetek ,40 K, potraviny, stravování ,40 K,,lenské píspvky organizaci 7 540,00 K, doprava materiálu a osob ,20 K, ubytování a pronájem ,00 K, provozní náklady 1 884,80 K, propagace fotopráce, filmy, kopie ,50 K, bankovní poplatky 1 213,90 K, ostatní výdaje ,90 K, výdaje celkem ,80 K* Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 8 / 12

9 Píjmy pod drobnohledem Dotace jarní tábory oranžová dotace ,00 K, letní tábory žlutá dotace ,00 K, akce (1-6 dní) zelená dotace ,00 K, materiál modrá dotace ,20 K, Tato tabulka uvádí pehled financí získaných prostednictvím SMOP od MŠMT ze státního rozpo,tu. Oranžová dotace slouží k podpoe jarních (zimních) tábor uskute,nných v termínu jarních prázdnin a podpora,inila 70 K, na dít a den. Žlutá dotace podporuje táborovou,innost v letních msících a na každé dít jsme získali 40 K, na jeden táborový den. Zelená dotace je dvoukolová a to na akce (1-6 dní) v prvním a druhém pololetí. V prvním pololetí,inila podpora 40 K, na dít a den, v druhém pololetí pak také 40 K,. Posledním dota,ním titulem je modrá dotace (také dvoukolová) podporující materiálové vybavení kolektivu. Za tuto dotaci jsme poídili velkokapacitní nerezové hrnce do táborové základny, kvalitní sekery, dv šedesátimetrová horolezecká lana a Tuláci z Malešic oddílová tri,ka s vyšitým oddílovým znakem. Dary Od SMOP jsme v rámci plošného píspvku získali,ástku K, ur,enou na podporu,innosti kolektiv za kterou jsme poídili pro každého,lena košili a spoustu drobných užite,ných vcí. Ú*astnické poplatky V tabulce je pehled plateb, které pi naší celoro,ní,innosti v roce 2003 platili naši,lenové. Akce Tuláci Karlín Tuláci Malešice lenské píspvky (1x ro,n) 600 K, 200 K, Jednodenní akce 50 K, 50 K, Víkendová akce K, K, Podzimní výprava (cca 4 dny) K, K, Jarní (zimní) tábor K, K, Letní tábor (14 dní) K, K, Rozdíl v,lenských píspvcích v jednotlivých oddílech je dán sumou, kterou musí oddíl zaplatit za klubovnu, ve které se schází v podzimních a zimních msících. Nic neskrýváme Chcete-li o našich finan,ních tocích vdt ješt více navštivte na internetu stránku což je stránka zobrazující pohyb penz na našem ú,tu. Nemusíte se ovšem bát, že s naším ú,tem mže každý dlat co se mu zlíbí. Veejn dostupný je pouze výpis, který obsahuje pohyby na ú,tu. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 9 / 12

10 Vydané materiály, propagace Oddíl Tuláci Malešice vydává oddílový,asopis Semtamník. Vychází jak již z názvu vyplývá sem tam a jeho obsahem je spousta zajímavých vcí z dní v oddíle i mimo. Mezi stálé rubriky patí Okénko do kroniky, Slovo ná,elníkovo, Test, Výsledky z rzných her, Básni,ky, Písni,ky zkrátka je toho požehnan. Každý z kolektiv obdarovává své,leny na váno,ní výprav kalendáem. Pojetí je ponkud odlišné. Tuláci z Karlína mají v kalendái termíny všech akcí na další rok a základní informace ohledn tchto akcí. Kalendá je ve form oboustrann potištného papíru A3 a informace jsou doplnny spoustou fotek. Tuláci z Malešic mají klasický kalendá formátu A4. Na každý msíc je zde jeden list, plný oddílových fotek, informací o tom kdo má svátek a narozeniny. Na vtší akce jako jsou jarní a letní tábory vydáváme kníže,ky, které jsou nebo rozšíením táborové hry. Obsahují legendy, píbhy, povsti a všemožné vci ke he se vztahující. V listopadu poádá oddíl Tuláci Malešice Den otevených dveí, kam jsou zváni všichni, kteí mají zájem nahlédnout více do,innosti oddílu. K vidní jsou stovky fotek z akcí, desítky pedmt používaných na hry, videa z akcí a další ojedinlé exponáty. V dnešní informa,ní dob nezapomínáme ani na moderní zpsoby propagace a proto máme webové stránky na adrese kde najdete spoustu zajímavých informací. Oddíl Tuláci Karlín má své stránky na adrese a prezentaci oddílu Tuláci Malešice najdete na adrese Vzhledem k tomu, že na každé akci se objevuje digitální fotoaparát netrpíme nouzí v po,tu fotek. Každý rok vydáváme CD fotek, videa a materiál z jarního tábora a jednou ro,n CD s fotkami za celý školní rok. Vydaných CD máme již celou adu a která to jsou? Navštivte naše internetové stránky a tam se vše dozvíte. Kdo se stará o vaše d/ti? V oddíle Tuláci Karlín i Tuláci Malešice se o vaše dti starají lidé, kteí mají v tomto oboru již dlouhodobé zkušenosti. Nkteí vedoucí absolvovali akreditované kurzy, které v budoucích letech nabudou na dležitosti v souvislosti s pipravovanou legislativou v oblasti práce s dtmi a mládeží. Existence obou oddíl sahá již hluboko do historie. Za celou tu dobu jsme uspoádali mnoho akcí všeho druhu, vyešili spoustu problém a udlali samozejm spoustu chyb. Vzhledem k tomu že po,et našich,len neklesá ale mírným tempem stoupá je to dkaz že naše,innost má smysl a že jí dláme snad dobe. Na tomto míst se sluší podkovat všem, kteí vnují svj,as, sílu, nadšení a zkušenosti dtem v naší organizaci. Ptáte se pro, pes svoje problémy a práci jdou dlat tuto záslužnou,innost? Pro radost lidí kolem sebe, pro úsmv, proto, aby smyslupln vyplnili,as dtem, které se dostanou do naší blízkosti. Dkujeme též lidem ze SMOPu, kteí nám vytváejí pro naší,innost co nejlepší podmínky. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 10 / 12

11 Kontakty na nás poštovní adresa: 01/57. ZO SOP Tuláci Jan Koukl U Císa!ské cesty Praha 10 Benice e-kontakt: I: oddíl TULÁCI KARLÍN Václav Jana Rži,ky Praha 4 Chodov tel.: , , web: telefony: bankovní spojení ebanka: /2400 webové stránky: ICQ: registrace u Úadu na ochranu osobních údaj 19628/001 oddíl TULÁCI MALEŠICE Michal Vitouš K dolm Praha 4 Modany tel.: , , web: AKTIVITY NAŠÍ ORGANIZACE JSOU PODPOROVÁNY SDRUŽENÍM MLADÝCH OCHRÁNCL PMÍRODY SOP Z PROSTMEDKL MŠMT. Výroní zpráva ZO TULÁCI za rok 2003 strana 11 / 12

12 Výro*ní zpráva za rok 2003 Sestavil Honza Koukl ZO SOP Tuláci duben 2004

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

TULÁCI KDO JSME A CO DĚLÁME. Oddíly působící pod naší ZO

TULÁCI KDO JSME A CO DĚLÁME. Oddíly působící pod naší ZO výroční zpráva 2010 TULÁCI KDO JSME A CO DĚLÁME Jsme skupina lidí, která věnuje svůj volný čas smysluplnému naplnění volného času dětí. V létě, v zimě, na jaře, na podzim, vždy, když je potřeba, nás najdete

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3%

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% MA K12/ 1 Mak 12: Teorie zahraniního obchodu 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% 3. Specifika : Nedokonalá konkurence Kurzová (mnová) rizika Zásahy státu 4.Pvodní smysl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 23. 9. 2006 19:00 22:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Omluven: Novák Filip Hosté: Výkonný výbor

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172.

ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172. ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172. Program: 1. Program. 2. Schválení programu. 3. Rozbor hospodaení za I. tvrtletí. 4. Výroní

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém. Milí tenái. Dostává se Vám do rukou ervnové íslo našeho zpravodaje, které opt nabralo trochu na objemu. V uplynulém msíci probhla celá ada hasiských soutží. Zprávy o jejich prbhu a výsledcích tvoí významnou

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Celostátní deníky v eské republice

Univerzita Karlova v Praze. Celostátní deníky v eské republice Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informaních studií a knihovnictví Studijní program: informaní studia a knihovnictví Studijní obor: informaní studia a knihovnictví Iveta Mládková Celostátní

Více

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST Vstupní zpráva IREAS centrum, s. r. o. (vedoucí konsorcia) & Tima Liberec, s. r. o. Centrum pro komunitní práci

Více

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod.

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod. Z á p i s z 19. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí konaného dne 23.6.2010 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: p. Miroslav

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Zastoupení je vyloueno

Zastoupení je vyloueno 1 Zastoupení Právní úkony jsou v zásad zastupitelné Bu osoba není zpsobilá k právním úkonm NEBO Zpsobilá je, ale NECHCE nebo NEMŽE právní úkon uinit (nemoc, nepítomnost) Nkde zákon zastoupení k platnosti

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje Termín: Sobota 11.2.2012 od 18,00 hodin Místo : Vojovice Hospoda U Kovboje

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

Termíny dalších akcí v roce 2002

Termíny dalších akcí v roce 2002 SLEZSKÝ 32 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Turistické závody v roce 2002 Základní kola TZ 13. 4. 2002 Turistický závod II. stupn Bílovec (krajský pohár) 20. 4. 2002 Turistický

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-5047 o cen obvyklé nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028,

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Usnesení. 197 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.02.2006. Usnesení. 198 Rada msta souhlasí s uzavením Dohody o spolupráci a zízení místa

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost Obsah OBSAH...2 POSLÁNÍ...3 SPRÁVNÍ RADA...3 DOZORÍ RADA...3 ÚVOD...4 FILOZOFIE SPOLENOSTI...5 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE - CZECH MUSIC CAMP FOR YOUTH...5

Více

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny Veronika Místecká Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na ekonomické zmny v rodinách bhem pobytu jednoho rodie na

Více

Všechny součásti zařízení: Hlavní budova, tělocvična, budova-vila, rekreační středisko v Hutisku

Všechny součásti zařízení: Hlavní budova, tělocvična, budova-vila, rekreační středisko v Hutisku se sídlem: Husova 370., 697 01 Kyjov Dům dtí a mládeže Kyjov, příspvková organizace msta Kyjova 518 612 139 email: ddm@domecekkyjov.cz web: domecekkyjov.cz CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTI DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION IN BUILDING INDUSTRIES

APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION IN BUILDING INDUSTRIES VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

8.1 Modely lehokol AZUB

8.1 Modely lehokol AZUB 8.1 Modely lehokol AZUB Pocit z jízdy na kole je vc, která se nedá pedat vyprávním, ta se musí zažít. Sounáležitost se strojem, vdomí nezávislosti a šíe možností kam se vydat dál jsou jen nkteré z dvod,

Více

Edukace zdravotnického personálu z venkovských klinik v oblasti onkologie

Edukace zdravotnického personálu z venkovských klinik v oblasti onkologie Edukace zdravotnického personálu z venkovských klinik v oblasti onkologie v rámci projektu Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických onemocnění v Gruzii zadávací dokumentace k veřejné

Více