PŘEDMLUVA SEZNAM ZKRATEK... 16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMLUVA... 13 SEZNAM ZKRATEK... 16"

Transkript

1 5 OBSAH PŘEDMLUVA SEZNAM ZKRATEK HISTORIE PRONIKÁNÍ ČLOVĚKA POD VODNÍ HLADINU První experimenty Potápěčský skafandr Potápěčský dýchací přístroj Potápěčský dýchací přístroj s otevřeným dýchacím okruhem Potápěčský dýchací přístroj s uzavřeným dýchacím okruhem Potápěči v boji Pevný (normobarický) potápěčský skafandr Hloubkové potápění Dlouhodobé pobyty člověka pod vodou Dýchání kapaliny POTÁPĚNÍ V APNOE Potápění v apnoe do malých hloubek Posthyperventilační hypoxická synkopa Potápění v apnoe do středních hloubek Syndrom taravana Potápění v apnoe do velkých hloubek Fyziologické aspekty hloubkového nádechového potápění Předponorové respirační manévry Zadržení dechu (voluntární apnoe) Kompenzace tlaku v paranazálních a středoušních dutinách Potápěcí reflex (diving response) Komprese hrudníku Vztlakové fáze hloubkového nádechového ponoru Patofyziologické aspekty hloubkového nádechového potápění Hypoxická synkopa při vynořování Ztráta motorické kontroly u nádechového potápění Dusíková narkóza u nádechového potápění Dekompresní nemoc u hloubkového nádechového potápění Hloubkové potápění mořských savců TECHNICKO-MEDICÍNSKÉ ASPEKTY SOUDOBÝCH SMĚRŮ A TECHNOLOGIÍ POTÁPĚNÍ Potápění jako volnočasová aktivita Rekreační potápění s dýchacím přístrojem Potápěčská maska Potápěčské ploutve Potápěčský neoprénový (mokrý) oblek Potápěčský vodotěsný (suchý) oblek Dýchací přístroj s otevřeným dýchacím okruhem Nafukovací kompenzátor vztlaku... 67

2 Zátěžové systémy Osobní dekompresní počítač Technické potápění Technické potápění s otevřeným dýchacím okruhem Technické potápění s oběhovými dýchacími přístroji Oběhové dýchací přístroje s polouzavřeným dýchacím okruhem Oběhové dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem Potápění jako profese Komerční (pracovní) potápění Saturační potápění Potápění v policejních, hasičských a záchranných sborech Potápění v ozbrojených silách ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ POJMY V POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNĚ Kapaliny a plyny Voda Voda v lidském těle Tlak Atmosférický tlak Hydrostatický tlak Celkový (absolutní) tlak Archimedův zákon Stavová rovnice plynů v potápěčské praxi Izotermický děj (Boyleho Mariottův zákon) Izochorický děj (Charlesův zákon) Izobarický děj (Gay-Lussacův zákon) Adiabatický (izoentropický) děj Škrcení plynů Daltonův zákon Henryho zákon Fickův zákon ZMĚNY SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ POD VODOU Změny zrakového vnímání Korekce refrakčních vad oka při potápění Změny sluchového vnímání Změny chemických smyslů Čich Chuť Změny somatických smyslů Exteroceptivní citlivost Proprioceptivní citlivost, vnímání polohy DÝCHÁNÍ PLYNŮ V HYPERBARICKÝCH PODMÍNKÁCH Zvláštnosti dýchání pod vodou Dusík Dusík v potápěčské praxi Narkotický efekt dusíku Dusík jako inertní plyn v saturačních procesech Kyslík Chemicky vázaný kyslík v krvi Fyzikálně rozpuštěný kyslík v krvi Kyslík v potápěčské praxi Hypoxie Hypoxická hypoxie Anemická hypoxie Histotoxická hypoxie Stagnační hypoxie Příznaky hypoxie pod vodou Hyperoxie

3 Akutní intoxikace kyslíkem (neurologická forma kyslíkové toxicity) Patofyziologie akutní intoxikace kyslíkem Efekt odnětí kyslíku (off-effect) Chronická intoxikace kyslíkem (pulmonální forma kyslíkové toxicity) Patomorfologické změny plicní tkáně Hyperoxií indukovaná myopie Jiné oftalmologické poruchy Středoušní kyslíkový absorpční syndrom (SKAS, kyslíkové ucho, oxygen ear) Faktory modifikující toxický efekt kyslíku Kyslík v procesech koroze Argon Argon v potápěčské praxi Oxid uhličitý Oxid uhličitý v potápěčské praxi Hypokapnie Hyperkapnie Akutní hyperkapnie Chronická hyperkapnie Prevence vzniku hyperkapnie v potápěčské praxi Neon Neon v potápěčské praxi Helium Helium v potápěčské praxi Nervový syndrom vysokého tlaku Krypton Vodík Vodík v potápěčské praxi Příměsi a nečistoty ve vdechovaném vzduchu Oxid uhelnatý Oxid uhelnatý v potápěčské praxi Patofyziologie intoxikace oxidem uhelnatým při potápění Klinické příznaky intoxikace oxidem uhelnatým u potápěče Další kontaminanty vdechovaného vzduchu POŠKOZENÍ ORGANIZMU PŘÍMÝM ÚČINKEM TLAKU Působení tlaku na dutinové systémy těla Barotraumata způsobená podtlakem Vedlejší nosní (paranazální) dutiny Podtlakové barotrauma vedlejších nosních dutin Technika kompenzace tlaku ve vedlejších nosních dutinách Sluchový systém Podtlakové barotrauma vnějšího zvukovodu Podtlakové barotrauma středoušní dutiny Technika kompenzace tlaku ve středoušních dutinách Podtlakové barotrauma vnitřního ucha Dýchací systém Podtlakové barotrauma dolních dýchacích cest Podtlakové barotrauma plic Trávicí systém Působení podtlaku na žaludek Působení podtlaku na střevní trakt Podtlakové barotrauma způsobené potápěčskou maskou Podtlakové barotrauma způsobené vodotěsným (suchým) potápěčským oblekem Barotraumata způsobená přetlakem Přetlakové barotrauma vedlejších nosních dutin Přetlakové barotrauma středoušních dutin Alternobarické vertigo Přetlakové barotrauma vnitřního ucha Poškození dýchacích cest přetlakem Přetlakové barotrauma plic

4 Arteriální plynová embolie Pneumotorax Mediastinální a subkutánní emfyzém Přetlakové barotrauma žaludku Přetlakové barotrauma střevního traktu Přetlakové barotrauma zubů Pneumocefalus Působení tlaku na solidní tkáně DEKOMPRESNÍ NEMOC POTÁPĚČŮ Historické poznámky Dekompresní stres Saturace nasycování organizmu inertními plyny Faktor tlaku Faktor času Faktor kapilarizace Faktor absorpce Poločasy sycení Kompartment v kinetice inertních plynů Desaturace eliminace inertních plynů z organizmu Reverzní saturace Vznik plynových bublin v organizmu Mikronukleace Kavitace Tribonukleace Izobarická kontradifuze Distribuce plynových bublin v organizmu Autochtonní plynové bubliny Heterochtonní plynové bubliny Plynové bubliny v krevním oběhu Plynové bubliny v lymfatických cévách Plíce a jejich význam v desaturačním procesu Otevřené foramen ovale a jeho význam v desaturačním procesu Systémové reakce organizmu na přítomnost plynových bublin Dekompresní strategie Hodnoty maximálního tolerovaného přesycení Vrozené nedosycení, kyslíkové okénko Reziduální inertní plyny v organizmu Dekompresní procedury Matematické kalkulace dekompresních algoritmů Dekompresní tabulky a dekompresní kalkulátory Osobní dekompresní počítače Umělé plynové směsi v dekompresních procedurách Biologická dekomprese Praktická realizace dekompresních procedur Patofyziologie dekompresní nemoci potápěčů Predispoziční faktory vzniku dekompresní nemoci Primární predispoziční faktory vzniku dekompresní nemoci Sekundární predispoziční faktory vzniku dekompresní nemoci Příčiny vzniku dekompresní nemoci v potápěčské praxi Chyba v dekompresní teorii Chyba v dekompresní praxi Individuální odpověď organizmu na dekompresní režim Klasifikace a symptomatologie dekompresní nemoci potápěčů Dekompresní nemoc I. typu Kožní forma dekompresní nemoci Muskuloskeletální forma dekompresní nemoci Lymfatická forma dekompresní nemoci Kardiální forma dekompresní nemoci Únavová forma dekompresní nemoci

5 Dekompresní nemoc II. typu Kardiopulmonální forma dekompresní nemoci Neurologická forma dekompresní nemoci Méně časté formy a projevy dekompresní nemoci Manifestace klinických příznaků dekompresní nemoci potápěče Terapie dekompresní nemoci potápěčů Neodkladné postupy na místě Anamnéza Lékařská vyšetření a nálezy Alternativy dalšího vývoje akutní formy dekompresní nemoci Transport k barokomoře Přetlakové komory Biofyzikální principy rekompresní terapie potápěčů Alternativy způsobu rekompresní léčby potápěčů Adjuvantní léčba Použití perfluorokarbonů v rekompresní terapii Zdravotní péče po ukončení rekompresní léčby Rekompresní léčba ve vodě POZDNÍ ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY POTÁPĚNÍ Pozdní následky fyzické zátěže při potápění Degenerativní změny váhonosných kloubů Degenerativní změny páteře Dysfunkce temporomandibulárního kloubu Pozdní následky environmentální zátěže při potápění Superficiální infekce kůže Záněty vnějšího zvukovodu Záněty středouší Chronické sinusitidy Gastroenteritidy Pozdní následky saturační zátěže při potápění Dysbarická osteonekróza Etiologie a patogeneze dysbarické osteonekrózy Patomorfologie dysbarické osteonekrózy Klinické příznaky dysbarické osteonekrózy Klasifikace dysbarické osteonekrózy Diagnostika dysbarické osteonekrózy Možnosti terapie dysbarické osteonekrózy Prevence vzniku dysbarické osteonekrózy Jiné pozdní poruchy zdraví u potápěčů Subklinický neuropatologický deficit Neuropsychické poruchy Behaviorální poruchy Respirační změny Oftalmologické změny Otorinolaryngologické změny TERMOREGULACE A ZMĚNY TĚLESNÉ TEPLOTY PŘI POTÁPĚNÍ Základy termiky pro potápěčskou praxi Fyziologie termoregulace Fyziologické termoregulační mechanizmy Centrální termoregulační systém Centrální termoreceptory Periferní termoreceptory Regulace a korekce výkyvů tělesné teploty Chemická termoregulace Fyzikální termoregulace Radiace Kondukce Konvekce

6 Evaporace Tělesné jádro a povrch těla Anatomické oblasti kritického úniku tepla z tělesného povrchu Hlava a nitrolebeční prostor Oblast slabin a přední plochy stehen Oblast podpažních jamek Oblast zápěstí a rukou Oblast kotníků a chodidel Hypotermie v potápěčské praxi Imerzní hypotermie Stadia hypotermie podle doby ponoření Postimerzní kolaps Individuální variabilita chladové tolerance a odpovědi Hypotermie u potápějících se žen Respirační hypotermie Komplikace hypotermie Prevence hypotermie při potápění Terapie hypotermie potápěče Pasivní ohřívání Aktivní vnější ohřívání Aktivní vnitřní ohřívání Hypertermie v potápěčské praxi Akutní hypertermie Subakutní (latentní) hypertermie Prevence hypertermie v potápěčské praxi Terapie hypertermie potápěče ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K POTÁPĚNÍ Chronologie lékařských prohlídek potápěčů Vstupní lékařské vyšetření Anamnéza potápěče Periodické hodnocení zdravotní způsobilosti potápěče Periodické hloubkové lékařské vyšetření komerčního potápěče Posouzení zdravotní způsobilosti potápěče po nemoci, úraze, dekompresní nemoci nebo nehodě při potápění mimořádná lékařská prohlídka Seznam absolutních a relativních zdravotních kontraindikací pro potápění Nemoci oběhové soustavy Nemoci dýchací soustavy Otorinolaryngologická onemocnění Nemoci a poruchy zraku Nemoci centrálního a periferního nervového systému Duševní poruchy a psychiatrická onemocnění Nemoci pohybového aparátu Nemoci gastrointestinálního systému Endokrinní a metabolická onemocnění Nemoci krve a krvetvorných orgánů Urogenitální onemocnění Pozměňování údajů při lékařských vyšetřeních potápěčů Disimulace Simulace Agravace POTÁPĚNÍ DĚTÍ, ADOLESCENTŮ A STARŠÍCH OSOB Potápění dětí a adolescentů Věk Psychika a intelekt Muskuloskeletální systém Kardiovaskulární systém Respirační systém Kompenzace tlaku ve středoušních dutinách

7 Termoregulace Dekompresní nemoc u potápějících se dětí a adolescentů Potápění osob ve vyšším věku Psychika a intelekt Muskuloskeletální systém Kardiovaskulární systém Respirační systém Termoregulace Dekompresní nemoc u potápěčů vyššího věku POTÁPĚNÍ ŽEN Morfologické a funkční zvláštnosti ženského organizmu Vybrané medicínské aspekty posouzení způsobilosti ženy pro potápění Věk Somatický habitus Organické změny venózního systému Urogenitální onemocnění Menstruace Antikoncepce Gravidita Prsní implantáty, mastektomie Liposukce FORENZNÍ ASPEKTY NEHOD PŘI POTÁPĚNÍ Definice a souvislosti potápěčské nehody Poškozený subjekt nehody při potápění Časové rozmezí vzniku a rozvoje nehody při potápění Faktory přežití člověka pod vodou Lidské faktory potápěčské nehody Technické faktory potápěčské nehody Environmentální faktory potápěčské nehody Nebezpečné jednání potápěče Chyba potápěče Hrubé selhání potápěče Fáze ponoru a možné příčiny nehody potápěče Kompresní fáze ponoru Izokompresní fáze ponoru Dekompresní fáze ponoru Sociální a ekonomický dopad potápěčských nehod Lehké potápěčské nehody Těžké potápěčské nehody Smrtelné potápěčské nehody Metodika a organizace vyšetřování smrtelných nehod potápěčů Problémové okruhy při vyšetřování smrtelné potápěčské nehody Expertizní úkony při vyšetřování smrtelné nehody potápěče Soudnělékařské expertizní postupy Zevní ohledání Neinvazivní vyšetření mrtvého těla před pitvou Speciální pitevní postupy Fenomén postmortální desaturace Fenomén putrefaktivní dekomprese Mikroskopická (histologická) vyšetření Chemicko-toxikologická vyšetření Technické expertizní postupy Expertizní výstupy znalecké posudky