Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele"

Transkript

1

2

3

4 Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

5

6 Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

7 6

8 7

9

10 1 1 / 1 Všichni jsme hráèi a podstupovat riziko je pøirozené 1 / 2 Hazardní hry nejsou moderním vynálezem 1 / 3 Hazard není vždy výhra 9

11

12 2 2 / 1 Hazardní hra a hráèství 2 / 2 Škodlivé a patologické hráèství Souhrnný pojem elektronická herní zaøízení (EHZ) zahrnuje interaktivní videoloterijní terminál (IVT, nìkdy také VLT), elektromechanickou ruletu (EMR), výherní hrací pøístroj (VHP) a další technická zaøízení, jež se laicky oznaèují jako automaty. 11

13

14 3 3 / 1 Hazardní hry jsou legální a dostupné, zisky z nich se jeví jako spoleèensky významné 3 / 2 Peníze znamenají štìstí, pracovní úsilí zdánlivì nevede k velkým ziskùm 3 / 2 Rozpor kultury konzumace a imperativu zdrženlivosti 13

15 3 14

16

17

18 4 4 / 1 Patologické hráèství 4 / 2 Patologické hráèství jako závislost na hazardu 4 / 3 Dopady patologického hráèství na jednotlivce 17

19 4 Obrázek 1: Typický vývoj získávání zdrojù na hraní hazardních her, zadlužení a snahy o øešení zadlužení 18

20 4 4 / 4 Dopady škodlivého hráèství na komunitu a spoleènost 4 / 5 Kriminalita Za sociálnì vylouèené jsou považovány takové lokality, v nichž žijí obèané se ztíženým pøístupem k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vylouèeni ze spoleèenských sítí a nemají dostatek kontaktù mimo sociálnì vylouèenou lokalitu. Výskyt sociálnì vylouèených lokalit mapuje pravidelnì Agentura pro sociální zaèleòování (http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni). 19

21 4 4 / 6 hráèství Bio-psycho-sociální model patologického Pro srovnání analogický vliv alkoholu pøipustilo 27,1 % a vliv jiných drog 32,7 % vìzòù. 20

22

23

24 5 5 / 1 jedince Zranitelnost obecné faktory na stranì 23

25 5 5 / 2 prostøedí Dostupnost a expozice specifické faktory 24

26 5 25

27 5 26

28

29

30 6 6 / 1 Legislativní rámec 6 / 2 Herní prostøedí v ÈR 29

31 6 Graf 1: Srovnání poètu heren a kasin v letech ,27 5,35 3,48 3,12 4, Celkem Herny Kasina Podíl kasin na celku v % 30

32 6 Graf 2: Poèet heren v jednotlivých krajích ÈR v letech Hl. m. Praha Støedoèeský Jihoèeský Plzeòský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysoèina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský

33 6 Graf 3: Poèet kasin v jednotlivých krajích ÈR v letech Hl. m. Praha Støedoèeský Jihoèeský Plzeòský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysoèina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský

34 6 Mapa 1: Poèet heren v jednotlivých krajích na 10 tis. obyvatel v r Karlovarský Ústecký Hl. m. Praha Liberecký Ménì než 4,5 4,5 5,9 6,0 7,4 7,5 8,9 9,0 a více Plzeòský Støedoèeský Pardubický Vysoèina Olomoucký Jihoèeský Jihomoravský Zlínský Mapa 2: Poèet kasin v jednotlivých krajích na 100 tis. obyvatel v r Karlovarský Ústecký Liberecký Hl. m. Praha Ménì než 1,5 1,5 2,9 3,0 3,9 4,0 7,9 8,0 a více Plzeòský Støedoèeský Pardubický Vysoèina Olomoucký Královéhradecký Moravskoslezský Královéhradecký Moravskoslezský Jihoèeský Jihomoravský Zlínský 33

35 6 Mapa 3: Poèet heren v jednotlivých okresech na 10 tis. obyvatel v r Ménì než 3,5 3,5 5,4 5,5 7,4 7,5 9,9 10,0 a více Mapa 4: Poèet kasin v okresech ÈR na 100 tis. obyvatel v r Ménì než 5,0 5,1 10,0 10,1 50,0 50,1 100,0 100,1 a více 34

36 6 6 / 3 Výskyt hráèství a patologického hráèství 35

37 6 Graf 4: Výskyt problémového hráèství mezi rùznými skupinami hráèù sázkových her, v % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Celá populace (N = 2134) Vše (n = 536) Bez loterií (n = 199) EHZ (n = 77) On-line (n = 80) Jen loterie (n = 333) Žádné riziko Nízké riziko (1 2 body) Støední riziko (3 7 bodù) Vysoké riziko (8+ bodù) 36

38 6 Graf 5: Podíl hráèù vykazujících urèité riziko podle typù her v % VHP 24,6 12,3 VLT 29,4 23,5 Jiná EHZ 23,1 0,0 Sázkové hry v kasinu 30,0 0,0 Karetní turnaje mimo kasina 13,2 5,3 Kurzové sázení v kamenných poboèkách 13,2 5,9 Støední riziko (3 7 bodù) On-line kurzové sázky vybraní provozovatelé 15,3 8,5 Vysoké riziko (8+ bodù) On-line kurzové sázky jiní provozovatelé 18,2 18,2 Jiné sázkové on-line hry (napø. poker, ruleta) 7,1 14,3 Èíselné loterie 4,5 0,9 Okamžité loterie (napø. stírací losy) 7,5 0,7 Drobné sázky s pøáteli 14,3 0,0 37

39 6 38

40

41

42 7 7 / 1 Obecný rámec a možnosti intervencí Tabulka 1: Obecné faktory ovlivòující vznik a rozvoj škodlivého hráèství 41

43 7 ( ) 42

44 7 43

45 7 7 / 2 Situace v ÈR 44

46 7 Nešpor, K. (2006). Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag. Svépomocná pøíruèka, která je zdarma ke stažení na ( ) 45

47 7 Graf 6: Poèet vydaných OZV podle rozsahu a typu regulace provozování hazardních her v letech Celkem Prohibice EHZ vèetnì VHP Regulace (místo, nebo èas) EHZ vèetnì VHP Regulace pouze VHP Prohibice Regulace (místo i èas) EHZ vèetnì VHP Regulace nìkterých EHZ vèetnì VHP Regulace ostatních her / jiná regulace VHP 46

48 7 7 / 3 Dobrá praxe Tabulka 2: Odhadovaná úèinnost iniciativ pro prevenci problémového hráèství 47

49 7 48

50 7 49

51

52 8 51

53

54 Sebeposuzovací nástroj pro identifikaci škodlivého a patologického hráèství dotazník PGSI Kam se obrátit pro pomoc 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 Tabulky Tabulka 3: Poèet obyvatel v jednotlivých krajích ÈR k Tabulka 4: Poèet heren v jednotlivých krajích ÈR v letech

60 Tabulka 5: Poèet kasin v jednotlivých krajích ÈR v letech Tabulka 6: Poèet heren v jednotlivých okresech na 10 tis. obyvatel v r

61 60

62 61

63 Tabulka 7: Poèet kasin v jednotlivých okresech na 100 tis. obyvatel v r

64 63

65 64

66 Tabulka 8: Výskyt problémového hráèství mezi rùznými skupinami hráèù sázkových her, v % Tabulka 9: Poèet vydaných OZV podle rozsahu a typu regulace provozování hazardních her v letech

67 Seznam tabulek Seznam grafù Seznam map Seznam obrázkù 66

68 Použitá a doporuèená literatura 67

69 68

70