Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl"

Transkript

1

2 Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl

3 Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5 Zásobní látky rostliny... 7 Fyziologický význam oplodí... 8 Fotosyntéza... 9 Zoologie Fyziologie dýchání živočichů Dýchání hmyzu Dýchání ryb Biologie člověka Kapacita plic Vnější a vnitřní dýchání Krevní tlak Praktické pokusy Pracovní listy Literatura a internetové zdroje:

4 Úvod: Vážené kolegyně a kolegové, tento text obsahuje 25 úloh z přírodopisu, které vám poslouží jako motivace pro využití měřících souprav Edlab, které byly dodány na vaše školy v rámci plnění aktivity projektu Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ. Čidla dodaná s touto měřící soupravou mají sloužit především k rychlé demonstraci biologických jevů během frontální výuky, samozřejmě se otvírá také možnost jejich využití v laboratorních pracích a přidává se možnost jejich užití při dlouhodobějších pokusech například měření aktivity rostlin během ročních období. Z těchto důvodů jsem se snažil úlohy volit tak, abych se dotkl, co největšího množství probírané látky. Pokusy jsem se snažil navrhnout pokud možno co nejkratší, aby se jejich přípravou a demonstrací nepříliš narušila skladba vyučovací hodiny, ale přesto se zvýšila názornost předkládaného učiva. Vhodné je připojení měřicího systému k dataprojektoru pro lepší vizualizaci prováděných experimentů. Sbírka je rozdělena na učivo z mikrobiologie, botaniky, zoologie a biologie člověka. Sbírka obsahuje v závěru dva typy pracovních listů pro žáky, které ověří jejich dosavadní znalosti a podnítí je k získání znalostí. První skupina je určena pro upevnění sznalostí z dané těmatiky, druhá skupina může sloužit k samostatné práci žáků v laboratorních činnostech Jako většina učitelů jste jistě i vy kreativními jedinci a určitě tyto navržené pokusy ve svých hodinách zdokonalíte. Hodně úspěchů a zájmu studentů přeje autor. 2

5 Teoretické minimum Mikrobiologie V této kapitole se pokusíme žákům demonstrovat fyziologické pochody mikroorganismů v procesech čištění vody a alkoholovém kvašení. Znečištění odpadních vod Odpadní voda je taková voda, které v průběhu svého používání mění svou kvalitu například fyzikální vlastnosti, chemické složení, biologické složení apod. jedná se o vody použité nejen v průmyslu, zemědělství, ale i ve zdravotnictví, školství, domácnostech a úřadech. Ní srážky, které při odtoku do kanalizací, nesou s sebou znečištění například ulic. Biologický stav vyvolaný znečištěním vody biologicky rozložitelnými oraganickými látkami se nazývá saprobita ( řec. sapros = shnilý). Pokud chceme změřit znečištění odpadních vod, pak musíme určit je množství kyslíku, které je potřebné k odbourání tohoto znečištění v jednotce objemu odpadní vody. Udává se bud v g/m3 O 2 nebo v mg/l O 2. Základní jednotkou pro vyjádření znečištění odpadních vod je produkce jednoho člověka za den. Jako průměrné se uvažuje denní znečištění od jednoho obyvatele ve výši 60g O 2. Celkové množství organických látek v odpadní vodě se stanovuje metodou založenou na spotřebě kyslíku potřebného k jejich rozložení. Množstvím spotřebovaného kyslíku pak vyjadřujeme obsah organických látek. Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě při aerobních podmínkách. Stanovení BSK slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu, při aerobních podmínkách. Zjednodušeně můžeme říci, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných organických látek znečištěnější. Nejčastěji se měří spotřeba kyslíku za 5 dní BSK5. Kromě této metody se využívá ještě metoda měření chemické spotřeby kyslíku (CHSK), které udává množství kyslíku potřebného na oxidaci organických látek za použití oxidačních činidel / např. manganistanu draselného/. Odpadní vody se také testují na toxicitu, tento laboratorní test zkoumá využití vody na řasy, baktérie a rozsivky. V pokusu č. 1 změříme BSK5 v destilované vodě kontrolní vzorek a ve vodě z vodovodního řadu, ve které jsme umyli si ruce. 3

6 Alkoholové kvašení Jednobuněčná houba kvasinka má podobnou tělní stavbu jako rostlinná buňka, ale postrádá chloroplasty, a proto ne nevyživuje fotosyntetickou asimilací. Žijí v půdě, na plodech, na těle i uvnitř těla rostlin, zvířat a člověka. Kvasinky si uvolňují energii potřebnou k životu kvašením, což je rozklad bezdusíkatých organických látek. Nejčastěji kvasinky vyvolávají alkoholové kvašení cukerných roztoků za vzniku oxidu uhličitého a alkoholu. C 6 H 12 O 6 2CO 2 + 2C 2 H 5 OH Tento typ kvašení se využívá vína, piva, pekařského droždí. Využívají se i při kynutí těsta, kdy uvolněný oxid uhličitý vytváří v těstu póry a tím vzniká jeho žádaná kyprost. Kromě tohoto typu kvašení existují i další typy kvašení mléčné / využívá se u výroby kefíru a jogurtu, konzervování okurek, kvašení zelí/, máselné/ zrání sýrů a tvarůžků/, octové/ výroba octa/. Kvasinky se velmi rychle rozmnožují pučením a také se rozmnožují pohlavně spájením. Nezaměňujme pojmy kvasinky(kvasnice) a droždí. Droždí jsou směsí kvasinek (nejčastěji pivních) a mouky. Dutiny vzniklé hromaděním CO 2 Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. magdalenka.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: V pokusu ukážeme proces alkoholového kvašení a změříme unikající CO 2. 4

7 Botanika V oblasti botaniky můžeme využít dodané měřící soupravy k mapování fyziologických pokusů zejména semen a rostlin. U semen žákům ukážeme procesy probíhající u klíčení a podmínky ovlivňující klíčení semen, dále ukážeme jaký má význam také má oplodí u plodů a jaké pochody nastávají u bramborových hlíz v souvislosti se změnami teploty. U rostlin podrobněji prozkoumáme průběh fotosyntézy a faktory, kterými ji můžeme ovlivnit. Fyziologie klíčení semen Zralá semena obsahují nejčastěji 7 16 % vody, pokud mají obsah vyšší, tak ještě nedozrála, v opačném případě, při poklesu vody pod kritickou hranici, semena hynou. Klíčení semen je neoddělitelné od příjmu vody, semeno bobtná, nabývá na objemu a vzniká bubřivý tlak. Pronikání vody do semene aktivuje fyzikální a chemické procesy, které způsobují zvýšení množství cytoplazmy, dělení buněk a růst zárodku. Při klíčení semen dochází k velkému množství dějů zvyšuje se teplota, roste intenzita dýchání a spotřebovává se kyslík. Na klíčení semen má ale také vliv světelné záření / u různých vlnových délek je jiná intenzita klíčivosti, jiná je klíčivost za tmy a v denním světle/ a chemické látky/ v kyselých půdách je pomalejší například klíčivost obilovin/ a teplota okolí, obsah solí v půdě, přítomnost specifických hub (např. hub žijících symbioticky s kořeny některých orchidejí) a obsah chemických látek, které produkují různé mikroorganismy. Svůj vliv má také lidský činitel, který se může projevit v pečlivosti při sběru, uskladnění, dezinfekci semen, postupu při výsevu, volbě substrátu, technice výsevu aj. Vnější faktory je možné ovlivňovat a tím působit na vnitřní podmínky klíčení. Průběh klíčení můžeme žákům předvést na 5

8 Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. salviaparadise.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: : 6

9 Zásobní látky rostliny Zelené rostliny se vyživují fotosyntetickou asimilací, tedy způsobem, kdy z jednoduchých anorganických látek vytváří látky organické a kyslík. Organické látky pak rostlina částečně využívá pro své fyziologické pochody jako zdroj energie a částečně si je ukládá do zásoby. Zásobní látky si rostliny ukládají do různých svých částí : a) Kořen zásobní kořen, kořenové hlízy a bulvy b) Stonek stonkové hlízy, oddenkové hlízy c) Další části rostliny zdužnatělé listy, semena Základní zásobní látkou rostliny je škrob. Škrob je složitý cukr složený z dvou různých polysacharidů: amylózy a amylopektinu, tvořených molekulami glukózy. Škrob kromě glukózy obsahuje v malém množství lipidy, proteiny a zhruba % vody. Nejznámější stonkovou hlízou je hlíza bramborová. Lilek brambor ( Solanum tuberosum) vytváří dva typy stonků svislý stonek nadzemní s listy schopnými asimilace a téměř vodorovný stonek podzemní tzv. oddenek. Tloustnutím tohoto oddenku vznikají bramborové hlízy, a to tak, že roste parenchymatické pletivo a do něj se ukládají přiváděné asimiláty, cuker se kondenzuje na škrob a ten se ukládá ve formě škrobových zrn. Bramborová hlíza obsahuje kromě škrobu také bílkovinové krystaly, alkaloid solanin a vitamíny A, B a C. Brambory jsou velice důležitá potravina a je důležité věnovat pozornost jejich přechovávání v zimním období. Pro konzumní brambory je ideální teplota uskladnění 7 10 C, pro brambory sadbové je to teplota 2-4 C, kdy ale dochází ke zvyšování obsahu cukrů / zmrzlé brambory jsou sladké/ a zvyšuje se intenzita dýchání a produkce CO 2. Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. web2mendelu.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7

10 V pokusu ukážeme rozdíl v intenzitě dýchání bramborové hlízy v závislosti na teplotě. Fyziologický význam oplodí Plody rostlin obsahují semena a jsou kryta oplodím. Funkce oplodí je chránit semena a případně pomáhat jejich rozšiřování. U dužnatých plodů rozlišujeme tři vrstvy oplodí vnější ( slupka/, střední dužnatá část a vnitřní část, která nebývá vždy vyvinuta. V pokusu ukážeme jaký má vliv vnější část oplodí tzv. exokarp na vysychání dužnatých plodů. Nákres broskve: 1. Endokarp, 2. Semeno, 3. Mezokarp 4. Exokarp Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. cswikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Poltivé Typy plodů Pravé Nepravé Suché Dužnaté Pukavé Nepukavé 8

11 Fotosyntéza Jedná se o složitý proces autotrofní výživy zelených rostlin, který nebyl do dnešních dob zcela přesně popsán ve všech svých fázích. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech rostliny, které obsahují barevné pigmenty. Barevnými pigmenty v tomto případě nazýváme rostlinná barviva chlorofyly, karotenoidy a xantofyly. Fotosyntéza kromě rostlin probíhá také u krásnooček, zelených, hnědých, některých červených řas, některých baktérií a sinic. Průběh fotosyntézy obvykle rozdělujeme do dvou fází: 1. fáze světelná - v této fázi dochází k zachycování světla barevnými pigmenty, k rozkladu molekul vody a k přeměně energie světelné na energii chemickou. 2. fáze temnostní nemusí probíhat nutně ve tmě, ale nepotřebuje k probíhajícím jevům světlo, zde dochází ke tvorbě jednoduchých a složitých cukrů. Fotosyntéza se zapisuje rovnicí: 6 CO H 2 O C 6 H 12 O O H 2 O Rostlina přijímá oxid uhličitý a vodu a chemickými pochody vyrábí cukry a kyslík 9

12 Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. elearningi.scio.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Fotosyntéza se dotýká všech životních procesů v rostlině, její intenzita je závislá především na intenzitě světla, koncentraci CO 2, teplotě a zásobování rostlin vodou. Vliv těchto faktorů budeme demonstrovat žákův v následujících pokusech č. 6 8, pokus č. 10 je zaměřen na důkaz větší produkce O 2 u listnatých rostlin než u jehličnanů, pokus č. 11 se zabývá fotosyntézou masožravých rostlin a vyvrací tvrzení, že tyto typy rostlin potřebují nezbytně k životu bílkoviny z živočišných těl a poslední pokus této kapitoly č. 12 je zaměřen na fotosyntézu vodních rostlin. Zdroj: ALBRECHTOVÁ, J. kfrserver.natur.cuni.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: V pokusech se budeme zabývat fotosyntézou rostlin a faktory, které ji ovlivňují. 10

13 Zoologie V této kapitole zabývající se využitím čidel v zoologii se podíváme na dva způsoby dýchání živočichů, a to dýchání hmyzu a dýchání ryb. Dýchání hmyzu budeme měřit čidla O 2 a CO 2, dýchání ryb budeme zkoumat pomocí čidla rozpuštěného kyslíku ve vodě. Toto čidlo nám v praxi umožní studovat dýchání nejen ryb, ale také prvoků, kroužkovců a měkkýšů. Fyziologie dýchání živočichů Dýchání neboli respirace je prones výměny plynů kyslíku a oxidu uhličitého mezi organismem a jeho okolním prostředím. Vlastní přenos plynu probíhá na principu difúze. V průběhu evoluce se vyvinuly různé dýchací orgány. Pomineme li prvoky, pláštěnce a žahavce, kteří dýchají celým povrchem těla, pak většina vyšších živočichů dýchá některým z následujících orgánů: vzdušnice, žábry a plíce. Nyní se zaměříme na dýchání vzdušnicemi a žábrami, dýchání plícemi bude zařazeno do další kapitoly této sbírky. Dýchání hmyzu Hmyz dýchá vzdušnicemi neboli trachejemi, což jsou trubice vyztužené chitinem prostupující tělními články. Na povrch těla ústí tracheje průduchem stigmatem, který bývá pokryt chloupky, které filtrují přijímaný vzduch. Tracheální trubice se dále větví a na konci z ní ústí tzv. tracheoly, které mají velmi malý průsvit a obsahující tekutinu, přes kterou se difundují plyny do tkání a zpět. Vzdušnice mají svalovou soustavou řízené záklopky, které zabraňují utopení hmyzu, popřípadě jeho vysušení. 11

14 1- vzdušnice A 2 - průduchy B 3 cytoplazma s jádrem 4 spirální vlákno vyztužující vzdušnici Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. biolozka.blog.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: V pokusu budeme monitorovat dýchání larev potemníka moučného Dýchání ryb Hlavním orgánem sloužícím rybám k výměně plynů jsou žábry, které jsou tvořeny prokrvenou sliznicí kožního původu. U většiny kostnatých ryb jsou žábry složeny z žaberních lupínků uspořádaných do čtyř párů žaberních oblouků. Zdroj: BURZANOVSKÝ, Jan. akvarista.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Proces výměny plynů je vázán na oplachování žaber proudem vody. Rychle pohyblivé ryby plují s otevřenými ústy, přičemž pohybují skřelemi a proud vypuzené vody plavání ještě 12

15 urychluje. Pomalu plovoucí nebo nepohyblivé ryby nasávají a vytlačují vodu pohyby skřelí, čímž zvětšují nebo zmenšují žaberní dutinu. Při nádechu se žaberní dutina vzadu uzavře žaberní blánou a cesta vody zpět otevřenými ústy je uzavřena dýchacími záklopkami, které umožňují jen inspirační, nikoliv exspirační proud. Při výdechu se ústa uzavřou a žaberní blána se odklopí, takže voda může být skřelemi vytlačena kolem žaber ven. Voda obsahuje rozpuštěný vzduch se stejným procentuálním složením, ale s nižšími parciálními tlaky (po 2, pco 2 ). V naší modelové situaci provedeme pokus, kdy do několik dní odstáté vody která by měla být rovnovážně nasycený roztok plynů ve vodě, dáme několik akvarijních ryb. Ryby mění tuto rovnováhu spotřebou O 2 rozpuštěného ve vodě a zvyšováním koncentrace CO 2 / vydechovaný vzduch a rozklad výkalů mikroorganismy/. Tato situace vede opětovně k difúzním pochodům, kdy dochází z ovzduší pronikání kyslíku do vody a naopak z vody k unikání přebytečného CO2. V případě velkého množství ryb se nestačí obnovit rovnovážný stah pouhou difúzí vody (difuzní rychlost molekul ve vodě je zhruba x nižší, než ve vzduchu), ryby mají kyslíkový deficit a musíme používat k jejich chovu různá vzduchovací zařízení., která urychlují znovuuvedení rovnovážného stavu obsahu plynů ve vodě.. 13

16 Biologie člověka Čidla dostupná k měřící soupravě Edlab je možné s úspěchem využít i pro měření fyziologických veličin člověka jako je vitální kapacita plic, průtok vzduchu plícemi za minutu, rychlost proudění vzduchu při výdechu, krevní tlak, EKG a další. Kapacita plic Jedním z nejčastějším vyšetření u plicních lékařů je vyšetření spirometrické. Lékař se doví jaká je minutová ventilace, dechová frekvence, dechový objem, inspirační a expirační dechový objem a vitální kapacita plic vyšetřovaného jedince. Výsledek vyšetření popíšeme na následujícím obrázku. Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. perutyn.wbs.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: potápění 14

17 Minutová ventilace je množství vzduchu, které projde plícemi za jednu minutu. V klidu je přibližně 8l, při intenzívní námaze se zvýší na l. Dechová frekvence u dospělých osob činí přibližně 16 vdechů za minutu, děti ji mají větší /20-25/ a trénovaní sportovci naopak menší /10 14/ Dechový objem / Vt/ je množství vzduchu, které vydechneme jedním výdechem, v klidu je obvykle kolem 500 ml, při zátěži stoupá na 2 4 l. Inspirační dechový objem / IRV/ je množství vzduchu, které jsme ještě schopni vdechnout po běžném nádechu. Jeho obvyklá hodnota je kolem 3l. Expirační dechový objem /ERV/ je množství vzduchu, které jsme schopni vydechnout po běžném výdechu. Jeho hodnota se pohybuje kolem 1,7 l. Součet těchto tří objemů udává vitální kapacitu plic VKP = Vt + IRV + ERV Vnější a vnitřní dýchání Dýcháním neboli respirací získává organismus z okolí kyslík a vydává nepotřebný oxid uhličitý, který vzniká v těle při přeměně látek. Dýchání rozdělujeme na vnější a vnitřní, vnějším rozumíme průchod vzduchu dýchacími cestami do plic, vnitřním dýcháním pak přenos molekul plynu mezi krví a plícemi. Pokus nám pomůže žákům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi dýcháním nosem a ústy, přesvědčíme je o tom, že vydechnutý vzduch obsahuje ještě značné množství kyslíku / na tomto principu je založeno umělé dýchání z plic do plic/, ukážeme, že vzduch vycházející z plic je zvlhčený oproti vzduchu okolnímu a ukážeme jaká je koncentrace oxidu uhličitého ve vydechnutém vzduchu. Pokus ukáže, jak se mění fyzikální a chemické vlastnosti vzduchu během vyučovací hodiny. Složení vydechovaného vzduchu v % Vzduch O 2 CO 2 N 2 Vydechovaný 16,3 4,0 79,3 Alveolární 14,0 5,6 80,4 Atmosférický 20,948 0,038 78,074 15

18 Krevní tlak Krevním tlakem nazýváme tlak krve na stěnu cév. Jeho nejvyšší hodnota je v srdci a tepnách, pokles pokračuje do vlásečnic a naopak v žilách blízko srdce má už minimální hodnoty. V praxi jej měříme na velkých tepnách v blízkosti srdce. Při srdeční systole je krev vypuzena do velkých cév a roztahuje cévní stěnu působí na ni nejvyšším tlakem, při diastole je tlak na cévní stěnu naopak nejnižší. Podle této skutečnosti rozeznáváme systolický krevní tlak a diastolický krevní tlak. Krevní tlak je závislý na výkonu srdce, odporu cév, množství krve v cévách, viskozitě krve a pružnosti stěn velkých tepen. Dále se mění během dne / ráno je nejnižší, odpoledne nejvyšší/, mění se s věkem, větší krevní tlak mají ženy a krevní tlak stoupá při námaze. Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. medonet.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 16

19 ph lidské kůže Jednou ze základních funkcí lidské kůže je funkce ochranná. Kůže tvoří mechanickou bariéru a chemickou bariéru, působí jako ochrana před UV zářením a také brání tělo před vstupem mikroorganismů. Ochrana proti mikroorganizmům pot i maz obsahují antibakteriální látky. Dále se ochrany proti mikroorganizmům účastní kyselé ph (4 6) a přítomnost saprofytických mikroorganizmů (rozkládají bílkoviny živočišných těl na amonné soli. Mycí prostředky jsou převážně alkalické a tímto způsobem mění ph lidské kůže těsně po umytí. Činností kůže se ale brzy ph navrací k původním kyselým hodnotám. Dle posledních poznatků se uvádí, že optimální ph kůže je 5,5, udává se, že u mužů je normální hodnota v rozmezí 4 9. Ideálně by se mělo ph měřit v podpaží. Hodnota ph kůže závisí na oblasti kůže, věku a částečně také na pohlaví, rase a denní době, kdy probíhá měření. 17

20 Praktické pokusy Praktický pokus 1 Měření BSK5 pomůcky: 18

21 Dvě sklenice od přesnídávky s víčkem, měřicí souprava Edlab, čidlo rozpuštěného kyslíku ve vodě, splašková voda / voda po praní, umytí rukou, vytírání podlahy/. Postup práce: Připravíme si destilovanou vodu, kterou několik hodin provzdušníme akvarijním vzduchovacím zařízení. Poté změříme koncentraci rozpuštěného O 2 ve vodě. Vodu přelijeme do sklenice. Druhou sklenici naplníme splaškovou vodou. Sklenice naplníme až po okraj, uzavřeme víčkem a uzavřeme na temném místě. Po pěti dnech( první den je nultý) měření a zjistíme v % spotřebu kyslíku dle vztahu: BSK5 mg/l = a b a - koncentrace rozpuštěného kyslíku nultý den v mg/l b - koncentrace rozpuštěného kyslíku po pěti dnech v mg/l o pakujeme Obrázky a grafy: Splaškovou vodu získáme například takto: Praktický pokus 2 Alkoholové kvašení pomůcky: 19

22 Dóza z umělé hmoty s víčkem, popřípadě originální láhev Vernier, pekařské droždí, cukr, voda, měřící souprava Edlab a čidlo CO 2 Postup práce: Rozpustíme trochu droždí ve vlažné vodě v dóze, přidáme cukr a necháme odležet v teple. Přítomnost bublin v roztoku ukazuje na stav, kdy kvasinky se množí pučením a při intenzívním dýchání dochází k uvolňování CO2. Tento fakt ověříme použitím čidla. Obrázky a grafy: Praktický pokus 3 Zvýšení teploty při klíčení semen pomůcky: 20

23 Umělá dóza s víčkem, teplotní čidlo, klíčící semena rostlin (hrách, čočka, mungo, fazole, obilí, řeřicha, vojtěška, ) uložená v ledničce, váha Postup práce: Semena necháme ohřát na teplotu místnosti, poté je zvážíme a o dsypeme do dózy, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme teplotní čidlo a měříme po dobu asi 15 minut vzrůst teploty. Měření opakujeme pro jiné druhy semen. Po ukončení měření výsledky zapíšeme do tabulky a zhodnotíme, který druh zkoumaných semen nejvíce a nejméně uvolňuje teplo během klíčení.. Semena Vzrůst teploty o ( C) fazole mungo 3 Čočka Hrách Obrázky a grafy: Praktický pokus 4 Produkce CO 2 při klíčení semen pomůcky: 21

24 Umělá dóza s víčkem, čidlo CO 2, klíčící semena rostlin (hrách, čočka, mungo, fazole, obilí, řeřicha, vojtěška, ) Postup práce: Naklíčená semena přesypeme do dózy, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidlo CO 2 a měříme po dobu asi 5 minut vzrůst množství CO 2. Měření opakujeme i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: Praktický pokus 5 Spotřeba O 2 při klíčení semen pomůcky: 22

25 Umělá dóza s víčkem, čidlo O 2, klíčící semena rostlin (hrách, čočka, mungo, fazole, obilí, řeřicha, vojtěška, ) Postup práce: Naklíčená semena přesypeme do dózy, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidlo a měříme po dobu asi 10 minut pokles množství O 2. Měření opakujeme i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: Praktický pokus 6 Vliv zvýšení teploty na klíčivost semen pomůcky: 23

26 Umělá dóza s víčkem, čidlo O 2,čidlo CO 2, klíčící semena rostlin (hrách, čočka, mungo, fazole, obilí, řeřicha, vojtěška, ) Postup práce: Naklíčená semena přesypeme do dózy, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidla a měříme po dobu asi 3 minut pokles množství O2, zvýšení množství CO2 a teplotu. Po této době bez přerušení měření vložíme dózu do misky s vlažnou vodou. Budeme pozorovat náhlé zvýšení produkce CO 2 a snížení množství kyslíku. Měření můžeme opakovat i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: Praktický pokus 7 Zásobní látky rostliny pomůcky: 24

27 Bramborová hlíza, umělá dóza s víčkem, čidlo CO 2, měřící souprava Edlab Postup práce: Brambor vložíme do mrazáku, necháme jej zchladit na teplotu blízkou 0 C. Poté jej vložíme do dózy, otvorem ve víčku prostrčíte čidlo a měříme koncentraci CO 2. Poté brambor zahřejeme na pokojovou teplotu a opět měříme koncentraci CO 2. Druhá koncentrace bude nižší. OBRÁZKY A GRAFY: Klesání koncentrace CO 2 v souvislosti se zvyšováním teploty: Praktický pokus 8 Fyziologický význam oplodí pomůcky: 25

28 Hroznové víno, umělá dóza s víčkem, čidlo CO 2, měřící souprava Edlab Postup práce: Nejprve změříme vlhkost v dóze, kde jsme vhodili pár bobulí hroznového vína. Poté bobule oloupeme, osušíme a znova změříme. Vlhkost se zvýší, což je důkazem toho, že slupka chrání před vysycháním. OBRÁZKY A GRAFY: Vlhkost na začátku pokusu: Vlhkost na konci pokusu: 26

29 Praktický pokus 9 Fotosyntéza I vznik O 2 a úbytek CO 2 v závislosti na světle pomůcky: 27

30 Sklenice od okurek 5l nebo větší igelitový sáček, čidlo O 2,čidlo CO 2, rostlina, tmavá látka Postup práce: Rostlinu vložíme do sklenice, kterou umístíme na místo dopadajících slunečních paprsků nebo paprsků světelného zdroje / pozor na teplotu/, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidla a měříme po dobu asi 20 minut pokles množství CO2, zvýšení množství O2. Po této době bez přerušení měření zakryjeme sklenici černou látkou nebo fólií. Budeme pozorovat snížení intenzity fotosyntézy. Měření můžeme opakovat i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: Po zatemnění Praktický pokus 10 Fotosyntéza II vznik O 2 a úbytek CO 2 v závislosti na teplotě pomůcky: 28

31 Sklenice od okurek 5l nebo silonový sáček, čidlo O 2,čidlo CO 2, rostlina Postup práce: Rostlinu vložíme do sklenice, kterou umístíme, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidla a měříme po dobu asi 20 minut pokles množství CO2, zvýšení množství O2. Po této době bez přerušení měření vložíme sklenici do misky naplněné teplotou vodou. Budeme pozorovat zvýšení intenzity fotosyntézy. Měření můžeme opakovat i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: Praktický pokus 11 Fotosyntéza III vznik O 2 a úbytek CO 2 v závislosti na množství CO 2 pomůcky: 29

32 Sklenice od okurek 5l, čidlo O 2, čidlo CO 2, rostlina xxx, výrobník CO 2 (návod na výrobu např: Postup práce: Rostlinu vložíme do sklenice, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidla a hadičku z výrobníku CO 2. Měříme po dobu asi 20 minut množství CO2 a následně zvyšování množství produkovaného O2. tedy zvýšení intenzity fotosyntézy. Měření můžeme opakovat i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. aquapage.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Praktický pokus 12 Fotosyntéza IV vliv množství vody na fotosyntézu 30

33 pomůcky: Zavařovací sklenice, čidlo O 2,čidlo CO 2, vlhkoměr, rostlina Postup práce: Rostlinu vložíme do sklenice, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidla, kterými měříme množství plynů a vlhkost prostředí asi 10 minut. Po této době rostlinu orosíme rozprašovačem a měříme po dobu asi 20 minut koncentraci CO2 a následně zvyšování množství produkovaného O2. tedy zvýšení intenzity fotosyntézy. Měření můžeme opakovat i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: Praktický pokus 13 Fotosyntéza V srovnání množství fotosyntézy listnáčů a jehličnanů pomůcky: 31

34 Zavařovací sklenice, čidlo O 2,čidlo CO 2, rostlina listy ibišku, jehlice borovice černé, váha Postup práce: Otrhané listy rostliny zvážíme a vložíme do sklenice, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidla. Měříme po dobu asi 10 minut koncentraci CO2 a poté zvážíme natrhané jehlice, snažíme se o dosažení stejné hmotnosti, jak u listů a následně opakujeme měření. Snažíme se o dodržení stejných podmínek měření teploty, světla apod. Měření bude pouze ilustrační, fotosyntéza je závislá na množství listové plochy, kterou nemáme jak změřit. Měření můžeme opakovat i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. prostor-ad.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. pixabay.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Praktický pokus 14 Fotosyntéza VI fotosyntéza masožravých rostlin 32

35 pomůcky: Zavařovací sklenice, čidlo O 2,čidlo CO 2, rostlina např. rodu Drosera Postup práce: Rostlinu vložíme do sklenice, kterou umístíme, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidla a měříme po dobu asi 20 minut množství CO2 a následně zvyšování množství produkovaného O 2 tedy zvýšení intenzity fotosyntézy. Obrázky a grafy: Fotosyntéza rosnatek: Praktický pokus 15 Fotosyntéza VII fotosyntéza vodních rostlin 33

36 pomůcky: Zavařovací sklenice, čidlo rozpuštěného O 2, vodní mor kanadský, popřípadě výrobník CO2, stolní lampa Postup práce: Rostlinu vložíme do sklenice, ponoříme do ní čidlo rozpuštěného O 2 ve vodě a měříme po dobu asi 20 minut zvyšování množství produkovaného O 2. Pokus můžeme upravit ponořením hadičky z výrobníku CO 2 do vody a opětovným měřením zjistíme zvýšení koncentrace O 2. Další možností urychlení pokusu je osvit rostliny stolní lampou. Měření můžeme opakovat i pro jiné druhy rostlin. Obrázky a grafy: 34

37 zahájení osvitu Praktický pokus 16 Fotosyntéza VI fotosyntéza poloparazitické rostliny pomůcky: 35

38 Zavařovací sklenice, čidlo O 2,čidlo CO 2, jmelí bílé Postup práce: Rostlinu vložíme do sklenice, kterou umístíme, uzavřeme víčkem, prostorem ve víčku zavedeme čidla a měříme po dobu asi 20 minut množství CO2 a následně zvyšování množství produkovaného O 2. tedy zvýšení intenzity fotosyntézy. Obrázky a grafy: Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. burrzo.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 36

39 Žáci pomocí experimentu dokáží, že poloparazitický organismus v tomto případě jmelí bílé se vyživuje fotosyntetickou asimilací, paraziticky získává z hostitele pouze vodu a minerální látky. 37

40 Praktický pokus 17 Dýchání larev potemníka moučného pomůcky: Zavařovací sklenice s víčkem, čidlo O 2, čidlo CO 2,teploměr, larvy potemníka Postup práce: Larvy vložíme do sklenice, otvory ve víčku zavedeme čidla a měříme pokles koncentrace O 2, zvýšení koncentrace CO 2 a zvýšení teploty. Larvy je možné vložit před začátkem pokusu do lednice, a tak zpomalit jejich životní pochody. S přibývající teplotou se bude zvyšovat intenzita jejich dýchání. Obrázky a grafy: 38

41 39

42 Praktický pokus 18 Dýchání akvarijních ryb pomůcky: Malé akvárium nebo 5l zavařovací sklenice, čidlo ve vodě rozpuštěného O 2, ryby /akvarijní, plevelné,../ Postup práce: Do akvária, popřípadě sklenice napustíme čistou vodu a necháme odležet 2 dny. Poté přemístíme do akvária několik ryb /množství určí rychlost pokusu/. Změříme koncentraci O2 ve vodě při zahájení pokusu, pak po jednom dni. Pokus můžeme zdokonalit hermetickým zakrytím nádoby, kdy zamezíme difúzi plynů z okolního prostředí do vody. Obrázky a grafy: 40

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce)

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-06 Předmět: biologická, fyzikální

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 VODNÍ REŽIM ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 Význam vody pro rostlinu: Rozpouštědlo, transport látek. Účastní se fotosyntézy a dýchání. Termoregulační

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta ph Jakub Jermář žák se orientuje v přípravě různých látek, v jejich využívání v praxi a v jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka; žák využívá

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

2. Nedostatek dusíku v půdě se projevuje: a) bledě zelenou barvou listů b) rychlým růstem c) zkrácením vegetačního růstu

2. Nedostatek dusíku v půdě se projevuje: a) bledě zelenou barvou listů b) rychlým růstem c) zkrácením vegetačního růstu FYZIOLOGIE ROSTLIN pracovní list 1 1. Biogenní prvky jsou: a) nezbytné pro život rostliny b) makrobiogenní a mikrobiogenní c) jen C, O, H, N 2. Nedostatek dusíku v půdě se projevuje: a) bledě zelenou barvou

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 07 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru pro krevní tlak změřit hodnoty

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Příklady otázek testu znalostí a dovedností

Příklady otázek testu znalostí a dovedností Příklady otázek testu znalostí a dovedností 1) K pozorování velkých prostorových objektů v biologii (např. hmyzu) používáme častěji a) binokulární lupu b) mikroskop c) dalekohled 2) Červené krvinky u člověka

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice 3.KOLO 1.úkol výzkumný čtverec a) úkol pro všechny Pomalounku, ale jistě se blíží vánoční období, které v sobě stále ještě nese určité kouzlo, k němuž přispívá i snaha lidí obdarovávat své blízké s cílem,

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Téma: Metabolismus eukaryotické buňky Pomůcky: pracovní list, učebnice botaniky Otázky k opakování: Co je anabolismus a co je katabolisimus? Co jsou enzymy a jak

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více