1. Úvod. Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE"

Transkript

1 Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE Tento článek je věnován pracovní stáži ve firmě Pražské služby, a.s. - ZEVO Malešice. Předmětná stáž proběhla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. Článek popisuje činnost firmy Pražské služby, a.s. - ZEVO a práci na dílčích projektech. Klíčová slova ZEVO, doprava, spalovna, manipulace, tepelný tok, schéma, odpad 1. Úvod Pracovní stáž proběhla ve spalovně ZEVO Malešice v Praze, která je v aktivním provozu od září roku 1998 a je zde termicky využíváno cca 80 % komunálního odpadu v rámci celého pražského systému. Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO je napojeno na teplárnu Malešice, která využívá páru a teplo vyrobené ve spalovně. Kromě páry a tepla, spalovna produkuje i elektrickou energii, kterou dodává do sítě. Denně vyjíždí do pražských ulic cca 90 sběrných vozů na svoz směsného a tříděného odpadu. Další speciální vozidla zajišťují přistavení a následnou obsluhu velkoobjemových kontejnerů. Technický stav vozového parku je na značně vysoké úrovni. Průměrné stáří vozů je cca 4-5 roků. Od roku 2000 je uvedena v trvalém provozu dotřiďovací linka na papír. Roční zpracování papíru je cca 25 kt papíru, který se následně dodává do papírenských závodů. Dále společnost zajišťuje svoz, sběr, třídění skla a plastů, které pomoci speciálně k tomu určených vozů rozváží do zpracovatelských zařízení na území hlavního města Prahy a jeho blízkého okolí. Ročně je tak přepraveno k dalšímu využití cca 7 kt skla a 5 kt plastů. Pražské služby, a.s. provozují ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy celkem 8 sběrných dvorů. Součásti sběrného dvoru Pod Šancemi, Praha 9 je i 1 Bc. Jiří Gregor, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1 Brno ,

2 demontážní linka televizních, monitorových a dalších elektrických komponentů. Tato linka byla uvedena do trvalého provozu ke dni Další sběrné dvory se nacházejí v ul. Proboštská, Zakrytá, Puchmajerova, Za Zastávkou, Bečovská, Teplárenská a Klikatá. V rámci likvidace objemného odpadu, Pražské služby, a.s. ročně přistavují cca velkoobjemových kontejnerů. Odvoz a umístění těchto kontejnerů definují jednotlivé městské části. Další velmi důležitou oblastí, ve které Pražské služby, a.s. působí, jsou silničářské činnosti. Jedná se o provádění dopravního značení a zařízení, čištění komunikací a jejich součástí, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací, drobné stavební opravy chodníků a vozovek a údržba silniční zeleně. V oblasti dopravního značení a zařízení jsou Pražské služby, a.s. jednou z největších firem v ČR. Čištění, sjízdnost a bezproblémovost pražských komunikací, Pražské služby, a.s. zajišťují cca 70 % všech pražských komunikací. 2. Základní charakteristiky ZEVO Malešice - Roční množství spáleného komunálního odpadu 270 kt. Zbytky + potenciální využití: - Železný odpad t cca 25 km železnice. - Škvára t cca 15 km pozemní komunikace. - Popílek t cement + H 2 O podloží skládky. Produkce: - Tepelná energie 850 TJ cca domácností. - Elektrická energie MWh cca domácností. 3. Spolupráce na jednotlivých úlohách V rámci pracovní stáže byly řešeny různorodé úlohy, tento článek se bude zabývat hlavní řešenou problematikou. Tu lze rozepsat na následující tři úkoly: - Práce na schématech a technologii v rámci optimalizace plánování pro dodávky a výroby elektřiny, tepla a páry. - Optimalizace a možnost měření tepelného toku v peci. - Modelování ekonomického svozu odpadů. 2

3 3.1. Spolupráce na schématech a technologii ZEVO - Malešice Předmětem práce bylo vytvoření modelu technologického proces ZEVO Malešice pomocí softwaru W2E, který je dlouhodobě vyvíjen na pracovišti Ústavu procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI). Jednotlivé energetické toky jsou založeny na bilančních rovnicích odvozených z všeobecně platných fyzikálních zákonů. Schéma s hlavními technologickými celky celého procesu je uvedeno na obrázku str. 4. Pomocí této modelové technologie je možné simulovat různé provozní stavy (velký odběr tepla, režim výroby elektřiny) a sledovat důsledky v době množství výroby energie. To má za následek změnu legislativních indikátoru (UPE, R1) a hlavně ekonomický dopad. Dále byla porovnána výkresová dokumentace s reálným zapojením a provozem stěžejních prvků ve spalovně. Aby bylo možné toto porovnání korektně vyhodnotit bylo nutné projít a zkontrolovat veškeré požadované měřicí prvky uzly ve spalovně. 3

4 4

5 Tyto vytvořené schémata byly velmi důležité pro kolegy řešící optimalizační kroky v plánování dodávek tepla a elektřiny Možnost měření tepelného toku Cílem této metody je zajistit stabilizaci a především zefektivnění následujících důležitých parametrů v oblasti spalování komunálního odpadu: - Zvýšení účinnosti. - Snížení znečišťujících látek. - Snížení kouřových plynů. - Zlepšování kvality popela. - Snížení koroze. - Zvýšení ekonomické efektivnosti. Metoda slouží k předejití koroze a lze lépe popsat tvorbu usazenin na stěně kotle, což je při spalování komunálního odpadu skutečně důležité. Tento fakt pozitivně ovlivňuje ekonomickou stránku. [1] Vznik a tvorba usazenin na stěnách kotle je závislá na složení odpadu při spalování. Usazeniny zapříčiňují větší tepelný odpor a tím i horší prostup tepla přes samotnou vyzdívku a následně trubkový systém, tj. dochází ke snižování prostupu tepla přes celou stěnu. Komunální odpad se značně liší svou výhřevností a není možné tedy reálně zajistit vyšší výhřevnost při vyšším zanesení stěn. Z tohoto důvodu je nutné hledat vhodné řešení, jak samotnému zanesení stěn předcházet. [1] Reálné řešení je právě využití online měření tepelného toku. Tato metoda neřeší pouze zanesení stěn, ale i změnu jednotlivých struktur, respektive vad vyzdívky. V závislosti na tomto faktu provozovatel spalovny, je schopen lépe definovat teplotní rozdíly, je schopen pracovat s efektivnější výhřevností kotle a včas zahájit čištění usazenin na stěně kotle. [1] 5

6 Na obrázku č. 2 lze vidět konstrukci stěny se žáruvzdornou vyzdívkou kotle, trubkou s vodou a izolací. Hustota tepelného toku je přenášena z vyzdívky, přes trubku, vodu, opět trubku, až do izolace a do okolí. [1] Hustota tepelného toku, který prochází přes vyzdívku v oblasti trubky, přechází přímo do vroucí vody. Tepelný tok v oblasti žebra, je jen částečně převeden do vroucí vody charakterizuje odpor R5, zbylá část se přenáší do žebra charakterizuje odpor R4. Teplota žebra je vždy vyšší, než teplota samotné vroucí vody - obrázek č. 2 a 3. [1] Obrázek č. 2 - Konstrukce stěny kotle Obrázek č. 3 - Tepelné odpory Teplota varu vody v trubce je konstantní vzhledem k závislosti na odpařovacím tlaku napájecí vody. [1]. - tloušťka stěny - tepelná vodivost materiálu - tepelný tok Rovnice charakterizuje změnu teplotu v průřezu stěny kotle. Z rovnice je patrné, že finální teplota je lineární funkce tepelného toku. Samozřejmě je nutné znát tepelné odpory stěn a body varu. [1] 6

7 Pro měření tepelného toku se využívají bodově přivaření dráty ze slitiny CuNi (princip termoelektrického efektu). Generuje se potenciál mezi základním materiálem, tj. stěnou a konstantním vodičem - viz obrázek č. 4. Termoelektrický potenciál se měří pouze v kontaktním místě na trubce a lze jej měřit na námi definovaných místech. Nejběžněji místa jsou vrchol trubky, žebro, respektive styk žebra s trubkou - viz obrázek č. 4. K měření je možné využít i PT teploměry. Obrázek č. 5 definuje možné rozložení a uspořádání drátu na trubkovém systému. Množství zapojených drátů se používá z důvodu zjištění rovnoměrného tepelného toku přes celou zkoumanou plochu. Obrázek č. 6 charakterizuje detail bodového svaru měření. [1] Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 Obrázek č Modelování ekonomického svozu odpadů Vzhledem ke skutečnosti, že ZEVO Malešice si zajišťuje komplexní svozové služby, manipulaci a nakládání s komunálním, tak i jiným odpadem, bylo velice zajímavé začít spolupracovat, právě na svozové problematice. Pražské služby, a.s. zajišťují sběr lokálního odpadu od obyvatel a následnou dopravu přímo do spalovny, respektive využití překládací stanice. Samotný proces od obyvatele až po spalovnu je značně komplikovaný a náročný, jak z finančního, tak i časového hlediska. Vozový park Pražských služeb, a.s. je zobrazeno na obrázku č Jak již bylo zmíněno v úvodu průměrné stáří vozového parku je 4-5 let. Mezi nejběžnější používané automobily patří hákové nakladače, které jsou schopny naložit kontejner na auto, tak i na přívěs. Tyto auta se využívají především pro svoz lisovacích 7

8 kontejnerů z překládací stanice. Dále ve vozovém parku lze nalézt popelářské vozy - kukačky, celou řadu manipulační techniky a přívěsy. Perličkou vozového parku je, jak pojízdný, tak i stacionární rollpacker, který slouží k zhutňování odpadu v otevřených kontejnerech. Pomoci rollpackeru je možné zhutnit odpad až o třetinu. Obrázek č. 7 - Dvounápravové auto zn. Mercedes Obrázek č. 8 - Třínápravové auto zn. Mercedes Obrázek č. 9 - Třínápravová kukačka - plasty Obrázek č Dvounápravová kukačka - SKO Obrázek č Dvounápravový přívěs Obrázek č Třínápravový přívěs Automobil typu kukačka, slouží ke sběru komunálního či již tříděného odpadu. Automobil posbíraný odpad lisuje, z důvodu lepší využitelnosti prostoru pro sběr a větší množství odvezeného odpadu na jednou. Třínápravové kukačky odvezou až 10 8

9 tun komunálního odpadu, menší dvounápravové kukačky posbírají cca 6 tun směšného komunálního odpadu. Jízdní soupravy v kombinaci auta s hydraulickou rukou a přívěsu slouží k odvozu lisovaného odpadu z překládací a lisovací stanice v Praze. Třínápravové auta mají užitkovou hmotnost 26 tun, dvounápravové 18 tun. Hydraulická ruka slouží k manipulaci s kontejnery bez nutnosti použití dalších manipulátorů, které by reálně zdražovali svozový faktor z hlediska ekonomického pohledu. Překládací stanice a lisovací zařízení Zařízení slouží k překládání, vážení a lisování směsného komunálního odpadu z popelářských vozů do velkoobjemových kontejnerů, které jsou následně odváženy v soupravách speciálními vozidly do spalovny. Výhodou lisovacího zařízení je značná úspora nákladů, dopravních kilometrů a neproduktivních časů svozové techniky. Po zkušebním provozu v období prosinec 2011 až únor 2012 je zařízení od března 2013 v nepřetržitém provozu. Kapacita stanice je dnes plně využita a denní návoz se pohybuje kolem 200 t. Provozní doba je v pracovních dnech 7:00 15:00. Překládací stanice disponuje velkým prostorem, jak pro samotné lisovací zařízení - obrázek č. 13, tak i sběrný dvůr. Plocha je cca m 2. Dále překladiště disponuje pojízdným rollpackrem, váhou na popelářské vozy, čtyřmi vagonovými pojezdy pro lisovací kontejnery, velínem atd. Obrázek č Násypka lisovacího zařízení Obrázek č Vagónové pojezdy - lisovací kontejner 9

10 Obrázek č Váha pro popelářské vozy Obrázek č Lisovací zařízení Lisovací kontejnery mají objem 40 m 3 - obrázek č. 14. Lisovací zařízení nalisuje jeden kontejner pomocí 4 až 20 operací lisu, záleží na definovaných parametrech a na požadovaném zhutnění odpadu v kontejneru. Obvykle se využívá 14 operací, při uvažovaném zhutnění hmotnosti 400 kg/m 3. Na obrázku č. 16 lze vidět pohled do lisovacího zařízení s beranem. Jedna operace lisu trvá cca 30 vteřin, tedy nalisování jednoho kontejneru je kalkulováno na 7 min. Výměna kontejneru, tj. odepnutí nalisovaného a připnutí prázdného kontejneru, trvá cca 2 minuty. 4. Svozová charakteristika Prioritním cílem tohoto úkolu bylo sumarizovat základní dopravní a provozní charakteristiky pro svoz odpadu. Sestavit jednoduchý a především použitelný ekonomický model pro výpočet dopravy odpadu z místa A do místa B. Model primárně řeší dopravu silniční, avšak jsou zde zavedeny železniční charakteristiky, které je možné v konkrétních variantách zohlednit a tím zvýšit celkové finanční hledisko dané varianty. Lze tedy konstatovat, že se jedná o komplexní proces dopravy odpadu z místa překladiště do místa spalovny - obrázek č

11 Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial Obrázek č Schéma svozové charakteristiky Ekonomický model je sestaven pro pět hlavních variant. Není nutné uvažovat, jak odpad získat a kde ho posbírat, pouze že je reálně k dispozici. Varianta č. 0 Popelářský vůz Zvolený popelářský vůz, který po naplnění odjíždí přímo na spalovnu. Varianta č. 1 Tahač a Walking floor systém Zvolený tahač (Mercedes Benz Actros) a přípojný vlek typu walking floor, tj. posuvná podlaha pro rychlejší vykládku. Varianta č. 2 Nákladní automobil s přívěsem a vybudování lisovacího zařízení Nákladní auto s přívěsem, odváží 2 ks nalisovaných kontejnerů do spalovny nebo na nejbližší železniční stanici. Varianta č. 3 Hákový nakladač s přívěsem a vybudování lisovacího zařízení Nákladní auto s hydraulickou rukou a přívěsem, odváží 2 ks nalisovaných kontejnerů k nejbližší železniční stanici. Varianta č. 4 Nákladní automobil s přívěsem a Innofreight kontejnery Nákladní automobil s přívěsem, odváží naplněné kontejnery typu Innofreight. Odváží 2 nebo 3 ks, dle volby typu XS nebo XXL. 11

12 4.1. Vývojový diagram pro optimalizační model Základní blokové schéma modelu je uvedeno na obrázku č. 18. Obrázek č Schéma modelu 12

13 4.2. Blokové schéma jednotlivých variant V diagramu (obrázek č. 19) lze nalézt základní definici uvažovaných variant pro svozovou úlohu. Obrázek č Schéma svozové úlohy - myšlenková mapa 13

14 4.3. Ekonomický pohled na svozové charakteristiky Dle logické dedukce, je evidentní, že vždy, tj. nehledě na počet ujetých kilometrů, bude finančně nejnáročnější varianta č. 0 - popelářský vůz. A to především z důvodu vysokých pořizovacích nákladů a malého množství odpadu, které se odveze na jednu jízdu. Tento fakt je chápan zejména z finančního a dopravního hlediska. Samozřejmé je třeba uvážit, že odpad je nutné sbírat a dopravovat z domácností (popelnic a kontejnerů) na překládací stanici, popřípadě přímo do spalovny. Z tohoto důvodu lze popelářský vůz, chápat jako fixní hodnotu ke každé svozové variantě. Úspora na popelářských vozech, popřípadě jeho nahrazení např. formou stacionárních kontejnerů, které budou přistavěny v ulicích, není zcela reálná. Jednak bude třeba dovybudovat podzemní sklady na kontejnery, což sebou nese určitou finanční náročnost, dále pak edukovat lokální obyvatele aktivně využívat tuto prezentovanou alternativu. Presentovanou možnost nevidím jako zcela reálnou, především v závislosti na lidské lenosti. Každopádně by se dalo fakticky uvážit, že v závislosti na provozních nákladech, by mohlo dojít ke značnému finančnímu odlehčení. Nejlevnější variantou bude jedna z následujících možností, tj. - Varianta č. 1 Tahač a Walking floor systém. - Varianta č. 3 Hákový nakladač s přívěsem a vybudování lisovacího zařízení. - Varianta č. 4 Nákladní automobil s přívěsem a Innofreight kontejnery. Zde vše záleží na konkrétní volbě počtu odvezených kontejnerů za den a především na kilometrové vzdálenosti, která je nejdůležitější při stanovení výhodné ekonomické varianty. Logicky nejlevnější možnou variantou je možné chápat variantu č. 1 nebo variantu č. 4, především z toho pohledu, že v této variantě není nutné využívat lisovací zařízení. Jedná se tedy pouze o naložení Innofreight kontejnerů nebo sytému walking floor pomoci správného manipulátoru, respektive předního nakladače. Na druhou stranu, už není nutné řešit, jak se kontejnery ve spalovně vyloží. Pro lepší názornost je relevantní zamyslet se nad tabulkou č. 1 - srovnání variant č V tabulce lze nalézt základní stanovené parametry pro konkrétní variantu: Tabulka č. 1 - srovnání variant č. 1-3 Varianta č. 1 Varianta č. 3 Varianta č. 4 Tahač Nákladní vůz Nákladní vůz Walking floor vs. Přívěs vs. Přívěs Nakladač - lžíce Lisovací zařízení Nakladač - lžíce Manipulátor 14

15 Je třeba zmínit, že doprava realizovaná až do spalovny je uvážena pouze v případě č. 1, zbylé dvě varianty jsou pouze úvahy svozu k nejbližší železniční stanici. Z tohoto důvodu je nutné definovat tabulku č. 2 - srovnání variant č. 1 a 2, kde je definována doprava až do spalovny a tabulku č. 3 - srovnává varianty č. 3 a 4, které definují svoz k nejbližší železniční stanici. Tabulka č. 2 - srovnání variant č. 1 a 2 Tabulka č. 3 - srovnání variant č. 3 a 4 Varianta č. 1 Varianta č. 2 Truck Nákladní vůz Varianta č. 3 Varianta č. 4 Walking floor Vlečka Nákladní vůz Nákladní vůz vs. Lisovací Vlečka Vlečka vs. Nakladač - lžíce zařízení Manipulátor Lisovací zařízení Tabulka č. 2 charakterizuje a definuje jednotlivé prvky, které je nutné uvážit při dopravě až do spalovny. Nakladač - lžíce Manipulátor Z obrázku č srovnání varianty č. 1 a 2, lze jednoduše konstatovat, že samotná doprava je výhodnější při využití nákladního auta s přívěsem, avšak při uvážení lisovacího zařízení, dochází k prudkému nárůstu v ceně. Výhodnější je tedy varianta s využitím tahače a systému WF. Dle grafu je zcela evidentní, že ke zlomu dochází na hodnotě 300 km, kdy varianta č. 2 začíná být výhodnější pro nákladní auto s vlečkou. Zde je nutné uvážit především časové hledisko a rovněž hledisko opotřebení. 4,00 3,50 3,00 Náklady na dopravu 1t-1km - varianta č. 1 a 2 Kč 2,50 2,00 1,50 1,00 Walking floor - celkově Walking Floor - doprava Nákladní auto - celkově Nákladní auto - doprava 0,50 0, Km Obrázek č srovnání varianty č. 1 a 2 15

16 Výsledkem analýz byly získány čtyři svozové závislosti. Výsledné rovnice popisující vztah mezi dopravními náklady a dopravními vzdálenostmi jsou uvedeny v tabulka č. 4. Tabulka č. 4 - Charakterizující rovnice Charakteristické rovnice pro konkrétní variantu Walking floor - celkově y = 43,589x -0,701 Walking floor - doprava y = 20,186x -0,602 Nákladní auto - celkově y = 67,551x -0,771 Nákladní auto - doprava y = 7,4346x -0,487 Tabulka č. 3 charakterizuje jednotlivé prvky, které jsou nezbytné pro správné naložení a odvoz kontejnerů k nejbližší železniční stanici. Z obrázku č srovnání varianty č. 3 a 4, lze konstatovat, že doprava a svoz odpadu bude ekonomičtější ve variantě č. 4 po celou dobu provozu. Jak v případě využití kontejneru XS, tak XXL. XS - možnost naložení 3 kontejnerů na soupravu a v případě varianty XXL se jedná o naložení 2 kontejnerů. Z celkového průběhu, lze dovodit, že průběhy jsou totožné a liší se pouze vstupní investicí. 6,00 Náklady na dopravu 1t 1km varianta č. 3 a 4 5,00 Hákový nakladač celkově 4,00 Hákový nakladač doprava Kč 3,00 2,00 1,00 0, Km Infreight kontejnery XXL celkově Infreight kontejnery XXL doprava Infreight kontejnery XS celkově Infreight kontejnery XSdoprava Obrázek č srovnání varianty č. 3 a 4 Výsledkem analýz bylo získáno šest svozových závislosti. Výsledné rovnice popisující vztah mezi dopravními náklady a dopravními vzdálenostmi jsou uvedeny v tabulka č

17 Tabulka č. 5 - Charakterizující rovnice Charakteristické rovnice pro konkrétní variantu y = 76,699x - 0,899 Hákový nakladač - celkově y = 35,407x - 0,831 Hákový nakladač - doprava y = 83,813x - 0,974 Innofreight kontejnery XXL - celkově y = 47,811x - 0,957 Innofreight kontejnery XXL - doprava y = 83,813x - 0,974 Innofreight kontejnery XS - celkově y = 47,811x - 0,957 Innofreight kontejnery XS - doprava Náklady na dopravu a provozní náklady kontejnerů, byly stanoveny na základě konzultace s provozovatelem překládací stanice ZEVO Malešice a dle internetových ceníků, které jsou dostupné na stránkách výrobců nákladních aut a tahačů. V rámci korektního na-cenění jsem dále vycházel ze studie - Převod silniční dopravy na železnici z hlediska ceny - která poukazoval, jak na cenovou politiku, tak i výhodnost a vhodnost jednotlivých silničních a železničních systémů. Výše popsané modely lze využít pro odhad dopravních nákladů v rámci dopravy odpadu od producenta až ke konečnému zpracování. Prioritní aplikace těchto dopravních modelů slouží k následné implementaci do optimalizačních nástrojů pro zefektivnění dopravních toků a stanovení klíčových rozhodnutí v rámci ekonomické politiky v oblasti svozu SKO. 5. Závěr Aktivní stáž v ZEVO Malešice byla zahájena v roce 2013 po letních prázdninách, kdy došlo k prvnímu seznámení se spalovnou v Praze. Na spalovnu bylo dojížděno vždy v týdenních cyklech, které byly z pracovního pohledu nejefektivnější. Kromě Prahy byly dílčí úkoly řešeny i z domovského centra NETME, kde sídlí ústav ÚPEI. V Praze proběhlo řádné zaškolení a především seznámení s komplexním provozem spalovny. Došlo k podrobnému seznámení s chodem, samotnou technologií, bezpečností a veškerými interními předpisy. Základní poznatky byly již známy z teoreticko-praktických předmětů, které byly absolvovány na oboru ÚPEI ve školním roce 2012/2013. Předmětná stáž na spalovně v Praze byla značně přínosná, především z pohledu zapojení se do samotné praxe při řešení konkrétních úkolů v provozu spalovny. 17

18 6. Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Poděkování patří celému týmu ZEVO Malešice, který se aktivně věnoval v průběhu celé pracovní stáže. Jmenovitě poděkování patří především Lukáši Crhovi, Ing. Tomáši Žižkovi, Jiřímu Juppovi, Ing. Aleši Zahradníkovi, Ing. Pavlu Beranovi a v neposlední řadě samozřejmě panu řediteli ZEVO Malešic Dr. - Ing. Aleši Bláhovi, který umožnil předmětnou spolupráci. Literatura [1] BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR. A METHOD FOR NON-INVASIVE HEAT FLUX DETECTION IN MEMBRANE WALLS OF STEAM GENERATORS. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: mann_9 0-07/Be-92.pdf CONTRIBUTION TITLE IN ENGLISH Keywords ZEVO, transportation, incineration, manipulation, heat flux, diagrams, waste Summary This short article describes activity in Prague's incineration. 18

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Tento článek je věnován pracovní stáži ve firmě HProject s.r.o. Tato stáž proběhla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. Článek popisuje činnost firmy HProject

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s.

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Země: Česká Republika Produktová skupina: vozidla Zdroj: www.psas.cz Stručný popis Pražské služby, a.s. jsou společností, která má

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY

LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY BALÍKOVACÍ LISY - do 5 t BALÍKOVACÍ LISY - 20 až 50 t KONTEJNEROVÉ LISY LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY TŘÍDÍCÍ LINKY

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Konference projektu ClimactRegions Energetické využití odpad Staré M sto, 11. prosinec 2012 Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Nakládání

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro hodnocení

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Ceník Č. 3 2011 pro města a obce (mimo Statutární město Ostrava). Pravidelný sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního odpadu V cenách je zahrnuto

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu

KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu BALÍKOVACÍ LISY do 5 t BALÍKOVACÍ LISY až 50 t LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY TŘÍDÍCÍ LINKY

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290. Královéhradecký. ENVIprojekt s.r.o.

ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290. Královéhradecký. ENVIprojekt s.r.o. ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : Broumov Královéhradecký ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 904 / 2014 ZHOTOVITEL : OBJEDNATEL : ENVIprojekt s.r.o.

Více

I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel

I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel Obsah 1. Co je fleet management? 2. Potřebujeme fleet management? 3. Aktuální situace v ČR 4. Interně nebo externě? 5. Závěr 2 Co

Více

Logistika odpadového hospodářství

Logistika odpadového hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Logistika odpadového hospodářství Stanislav Nejedlý OSNOVA Logistika Vozový park Kontejnery Trendy ADR Logistika Logistika je hlavním pilířem odpadového hospodářství. Vyprodukovaný

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : květen 2013 Úvod Nakládání s

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV

VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Odpad - další alternativa

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice. PhDr. Radim Šťastný

Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice. PhDr. Radim Šťastný Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice PhDr. Radim Šťastný Ratíškovice Ratíškovice představení obce Ratíškovice patří do působnosti pověřeného města Hodonín Rozloha katastrálního území: 1 261

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Vyhláškou č. 231/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2012

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Nakládání s odpady. Současnost jak dál? Ing. František Kostelník Technické služby Zlín, s.r.o.

Nakládání s odpady. Současnost jak dál? Ing. František Kostelník Technické služby Zlín, s.r.o. Nakládání s odpady Současnost jak dál? Ing. František Kostelník Technické služby Zlín, s.r.o. Pár slov o nás : - TSZ - společnost ve 100 % vlastnictví SM Zlín - Pracuje zde cca 190 zaměstnanců - Průměrný

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více