1. Úvod. Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE"

Transkript

1 Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE Tento článek je věnován pracovní stáži ve firmě Pražské služby, a.s. - ZEVO Malešice. Předmětná stáž proběhla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. Článek popisuje činnost firmy Pražské služby, a.s. - ZEVO a práci na dílčích projektech. Klíčová slova ZEVO, doprava, spalovna, manipulace, tepelný tok, schéma, odpad 1. Úvod Pracovní stáž proběhla ve spalovně ZEVO Malešice v Praze, která je v aktivním provozu od září roku 1998 a je zde termicky využíváno cca 80 % komunálního odpadu v rámci celého pražského systému. Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO je napojeno na teplárnu Malešice, která využívá páru a teplo vyrobené ve spalovně. Kromě páry a tepla, spalovna produkuje i elektrickou energii, kterou dodává do sítě. Denně vyjíždí do pražských ulic cca 90 sběrných vozů na svoz směsného a tříděného odpadu. Další speciální vozidla zajišťují přistavení a následnou obsluhu velkoobjemových kontejnerů. Technický stav vozového parku je na značně vysoké úrovni. Průměrné stáří vozů je cca 4-5 roků. Od roku 2000 je uvedena v trvalém provozu dotřiďovací linka na papír. Roční zpracování papíru je cca 25 kt papíru, který se následně dodává do papírenských závodů. Dále společnost zajišťuje svoz, sběr, třídění skla a plastů, které pomoci speciálně k tomu určených vozů rozváží do zpracovatelských zařízení na území hlavního města Prahy a jeho blízkého okolí. Ročně je tak přepraveno k dalšímu využití cca 7 kt skla a 5 kt plastů. Pražské služby, a.s. provozují ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy celkem 8 sběrných dvorů. Součásti sběrného dvoru Pod Šancemi, Praha 9 je i 1 Bc. Jiří Gregor, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1 Brno ,

2 demontážní linka televizních, monitorových a dalších elektrických komponentů. Tato linka byla uvedena do trvalého provozu ke dni Další sběrné dvory se nacházejí v ul. Proboštská, Zakrytá, Puchmajerova, Za Zastávkou, Bečovská, Teplárenská a Klikatá. V rámci likvidace objemného odpadu, Pražské služby, a.s. ročně přistavují cca velkoobjemových kontejnerů. Odvoz a umístění těchto kontejnerů definují jednotlivé městské části. Další velmi důležitou oblastí, ve které Pražské služby, a.s. působí, jsou silničářské činnosti. Jedná se o provádění dopravního značení a zařízení, čištění komunikací a jejich součástí, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací, drobné stavební opravy chodníků a vozovek a údržba silniční zeleně. V oblasti dopravního značení a zařízení jsou Pražské služby, a.s. jednou z největších firem v ČR. Čištění, sjízdnost a bezproblémovost pražských komunikací, Pražské služby, a.s. zajišťují cca 70 % všech pražských komunikací. 2. Základní charakteristiky ZEVO Malešice - Roční množství spáleného komunálního odpadu 270 kt. Zbytky + potenciální využití: - Železný odpad t cca 25 km železnice. - Škvára t cca 15 km pozemní komunikace. - Popílek t cement + H 2 O podloží skládky. Produkce: - Tepelná energie 850 TJ cca domácností. - Elektrická energie MWh cca domácností. 3. Spolupráce na jednotlivých úlohách V rámci pracovní stáže byly řešeny různorodé úlohy, tento článek se bude zabývat hlavní řešenou problematikou. Tu lze rozepsat na následující tři úkoly: - Práce na schématech a technologii v rámci optimalizace plánování pro dodávky a výroby elektřiny, tepla a páry. - Optimalizace a možnost měření tepelného toku v peci. - Modelování ekonomického svozu odpadů. 2

3 3.1. Spolupráce na schématech a technologii ZEVO - Malešice Předmětem práce bylo vytvoření modelu technologického proces ZEVO Malešice pomocí softwaru W2E, který je dlouhodobě vyvíjen na pracovišti Ústavu procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI). Jednotlivé energetické toky jsou založeny na bilančních rovnicích odvozených z všeobecně platných fyzikálních zákonů. Schéma s hlavními technologickými celky celého procesu je uvedeno na obrázku str. 4. Pomocí této modelové technologie je možné simulovat různé provozní stavy (velký odběr tepla, režim výroby elektřiny) a sledovat důsledky v době množství výroby energie. To má za následek změnu legislativních indikátoru (UPE, R1) a hlavně ekonomický dopad. Dále byla porovnána výkresová dokumentace s reálným zapojením a provozem stěžejních prvků ve spalovně. Aby bylo možné toto porovnání korektně vyhodnotit bylo nutné projít a zkontrolovat veškeré požadované měřicí prvky uzly ve spalovně. 3

4 4

5 Tyto vytvořené schémata byly velmi důležité pro kolegy řešící optimalizační kroky v plánování dodávek tepla a elektřiny Možnost měření tepelného toku Cílem této metody je zajistit stabilizaci a především zefektivnění následujících důležitých parametrů v oblasti spalování komunálního odpadu: - Zvýšení účinnosti. - Snížení znečišťujících látek. - Snížení kouřových plynů. - Zlepšování kvality popela. - Snížení koroze. - Zvýšení ekonomické efektivnosti. Metoda slouží k předejití koroze a lze lépe popsat tvorbu usazenin na stěně kotle, což je při spalování komunálního odpadu skutečně důležité. Tento fakt pozitivně ovlivňuje ekonomickou stránku. [1] Vznik a tvorba usazenin na stěnách kotle je závislá na složení odpadu při spalování. Usazeniny zapříčiňují větší tepelný odpor a tím i horší prostup tepla přes samotnou vyzdívku a následně trubkový systém, tj. dochází ke snižování prostupu tepla přes celou stěnu. Komunální odpad se značně liší svou výhřevností a není možné tedy reálně zajistit vyšší výhřevnost při vyšším zanesení stěn. Z tohoto důvodu je nutné hledat vhodné řešení, jak samotnému zanesení stěn předcházet. [1] Reálné řešení je právě využití online měření tepelného toku. Tato metoda neřeší pouze zanesení stěn, ale i změnu jednotlivých struktur, respektive vad vyzdívky. V závislosti na tomto faktu provozovatel spalovny, je schopen lépe definovat teplotní rozdíly, je schopen pracovat s efektivnější výhřevností kotle a včas zahájit čištění usazenin na stěně kotle. [1] 5

6 Na obrázku č. 2 lze vidět konstrukci stěny se žáruvzdornou vyzdívkou kotle, trubkou s vodou a izolací. Hustota tepelného toku je přenášena z vyzdívky, přes trubku, vodu, opět trubku, až do izolace a do okolí. [1] Hustota tepelného toku, který prochází přes vyzdívku v oblasti trubky, přechází přímo do vroucí vody. Tepelný tok v oblasti žebra, je jen částečně převeden do vroucí vody charakterizuje odpor R5, zbylá část se přenáší do žebra charakterizuje odpor R4. Teplota žebra je vždy vyšší, než teplota samotné vroucí vody - obrázek č. 2 a 3. [1] Obrázek č. 2 - Konstrukce stěny kotle Obrázek č. 3 - Tepelné odpory Teplota varu vody v trubce je konstantní vzhledem k závislosti na odpařovacím tlaku napájecí vody. [1]. - tloušťka stěny - tepelná vodivost materiálu - tepelný tok Rovnice charakterizuje změnu teplotu v průřezu stěny kotle. Z rovnice je patrné, že finální teplota je lineární funkce tepelného toku. Samozřejmě je nutné znát tepelné odpory stěn a body varu. [1] 6

7 Pro měření tepelného toku se využívají bodově přivaření dráty ze slitiny CuNi (princip termoelektrického efektu). Generuje se potenciál mezi základním materiálem, tj. stěnou a konstantním vodičem - viz obrázek č. 4. Termoelektrický potenciál se měří pouze v kontaktním místě na trubce a lze jej měřit na námi definovaných místech. Nejběžněji místa jsou vrchol trubky, žebro, respektive styk žebra s trubkou - viz obrázek č. 4. K měření je možné využít i PT teploměry. Obrázek č. 5 definuje možné rozložení a uspořádání drátu na trubkovém systému. Množství zapojených drátů se používá z důvodu zjištění rovnoměrného tepelného toku přes celou zkoumanou plochu. Obrázek č. 6 charakterizuje detail bodového svaru měření. [1] Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 Obrázek č Modelování ekonomického svozu odpadů Vzhledem ke skutečnosti, že ZEVO Malešice si zajišťuje komplexní svozové služby, manipulaci a nakládání s komunálním, tak i jiným odpadem, bylo velice zajímavé začít spolupracovat, právě na svozové problematice. Pražské služby, a.s. zajišťují sběr lokálního odpadu od obyvatel a následnou dopravu přímo do spalovny, respektive využití překládací stanice. Samotný proces od obyvatele až po spalovnu je značně komplikovaný a náročný, jak z finančního, tak i časového hlediska. Vozový park Pražských služeb, a.s. je zobrazeno na obrázku č Jak již bylo zmíněno v úvodu průměrné stáří vozového parku je 4-5 let. Mezi nejběžnější používané automobily patří hákové nakladače, které jsou schopny naložit kontejner na auto, tak i na přívěs. Tyto auta se využívají především pro svoz lisovacích 7

8 kontejnerů z překládací stanice. Dále ve vozovém parku lze nalézt popelářské vozy - kukačky, celou řadu manipulační techniky a přívěsy. Perličkou vozového parku je, jak pojízdný, tak i stacionární rollpacker, který slouží k zhutňování odpadu v otevřených kontejnerech. Pomoci rollpackeru je možné zhutnit odpad až o třetinu. Obrázek č. 7 - Dvounápravové auto zn. Mercedes Obrázek č. 8 - Třínápravové auto zn. Mercedes Obrázek č. 9 - Třínápravová kukačka - plasty Obrázek č Dvounápravová kukačka - SKO Obrázek č Dvounápravový přívěs Obrázek č Třínápravový přívěs Automobil typu kukačka, slouží ke sběru komunálního či již tříděného odpadu. Automobil posbíraný odpad lisuje, z důvodu lepší využitelnosti prostoru pro sběr a větší množství odvezeného odpadu na jednou. Třínápravové kukačky odvezou až 10 8

9 tun komunálního odpadu, menší dvounápravové kukačky posbírají cca 6 tun směšného komunálního odpadu. Jízdní soupravy v kombinaci auta s hydraulickou rukou a přívěsu slouží k odvozu lisovaného odpadu z překládací a lisovací stanice v Praze. Třínápravové auta mají užitkovou hmotnost 26 tun, dvounápravové 18 tun. Hydraulická ruka slouží k manipulaci s kontejnery bez nutnosti použití dalších manipulátorů, které by reálně zdražovali svozový faktor z hlediska ekonomického pohledu. Překládací stanice a lisovací zařízení Zařízení slouží k překládání, vážení a lisování směsného komunálního odpadu z popelářských vozů do velkoobjemových kontejnerů, které jsou následně odváženy v soupravách speciálními vozidly do spalovny. Výhodou lisovacího zařízení je značná úspora nákladů, dopravních kilometrů a neproduktivních časů svozové techniky. Po zkušebním provozu v období prosinec 2011 až únor 2012 je zařízení od března 2013 v nepřetržitém provozu. Kapacita stanice je dnes plně využita a denní návoz se pohybuje kolem 200 t. Provozní doba je v pracovních dnech 7:00 15:00. Překládací stanice disponuje velkým prostorem, jak pro samotné lisovací zařízení - obrázek č. 13, tak i sběrný dvůr. Plocha je cca m 2. Dále překladiště disponuje pojízdným rollpackrem, váhou na popelářské vozy, čtyřmi vagonovými pojezdy pro lisovací kontejnery, velínem atd. Obrázek č Násypka lisovacího zařízení Obrázek č Vagónové pojezdy - lisovací kontejner 9

10 Obrázek č Váha pro popelářské vozy Obrázek č Lisovací zařízení Lisovací kontejnery mají objem 40 m 3 - obrázek č. 14. Lisovací zařízení nalisuje jeden kontejner pomocí 4 až 20 operací lisu, záleží na definovaných parametrech a na požadovaném zhutnění odpadu v kontejneru. Obvykle se využívá 14 operací, při uvažovaném zhutnění hmotnosti 400 kg/m 3. Na obrázku č. 16 lze vidět pohled do lisovacího zařízení s beranem. Jedna operace lisu trvá cca 30 vteřin, tedy nalisování jednoho kontejneru je kalkulováno na 7 min. Výměna kontejneru, tj. odepnutí nalisovaného a připnutí prázdného kontejneru, trvá cca 2 minuty. 4. Svozová charakteristika Prioritním cílem tohoto úkolu bylo sumarizovat základní dopravní a provozní charakteristiky pro svoz odpadu. Sestavit jednoduchý a především použitelný ekonomický model pro výpočet dopravy odpadu z místa A do místa B. Model primárně řeší dopravu silniční, avšak jsou zde zavedeny železniční charakteristiky, které je možné v konkrétních variantách zohlednit a tím zvýšit celkové finanční hledisko dané varianty. Lze tedy konstatovat, že se jedná o komplexní proces dopravy odpadu z místa překladiště do místa spalovny - obrázek č

11 Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial Obrázek č Schéma svozové charakteristiky Ekonomický model je sestaven pro pět hlavních variant. Není nutné uvažovat, jak odpad získat a kde ho posbírat, pouze že je reálně k dispozici. Varianta č. 0 Popelářský vůz Zvolený popelářský vůz, který po naplnění odjíždí přímo na spalovnu. Varianta č. 1 Tahač a Walking floor systém Zvolený tahač (Mercedes Benz Actros) a přípojný vlek typu walking floor, tj. posuvná podlaha pro rychlejší vykládku. Varianta č. 2 Nákladní automobil s přívěsem a vybudování lisovacího zařízení Nákladní auto s přívěsem, odváží 2 ks nalisovaných kontejnerů do spalovny nebo na nejbližší železniční stanici. Varianta č. 3 Hákový nakladač s přívěsem a vybudování lisovacího zařízení Nákladní auto s hydraulickou rukou a přívěsem, odváží 2 ks nalisovaných kontejnerů k nejbližší železniční stanici. Varianta č. 4 Nákladní automobil s přívěsem a Innofreight kontejnery Nákladní automobil s přívěsem, odváží naplněné kontejnery typu Innofreight. Odváží 2 nebo 3 ks, dle volby typu XS nebo XXL. 11

12 4.1. Vývojový diagram pro optimalizační model Základní blokové schéma modelu je uvedeno na obrázku č. 18. Obrázek č Schéma modelu 12

13 4.2. Blokové schéma jednotlivých variant V diagramu (obrázek č. 19) lze nalézt základní definici uvažovaných variant pro svozovou úlohu. Obrázek č Schéma svozové úlohy - myšlenková mapa 13

14 4.3. Ekonomický pohled na svozové charakteristiky Dle logické dedukce, je evidentní, že vždy, tj. nehledě na počet ujetých kilometrů, bude finančně nejnáročnější varianta č. 0 - popelářský vůz. A to především z důvodu vysokých pořizovacích nákladů a malého množství odpadu, které se odveze na jednu jízdu. Tento fakt je chápan zejména z finančního a dopravního hlediska. Samozřejmé je třeba uvážit, že odpad je nutné sbírat a dopravovat z domácností (popelnic a kontejnerů) na překládací stanici, popřípadě přímo do spalovny. Z tohoto důvodu lze popelářský vůz, chápat jako fixní hodnotu ke každé svozové variantě. Úspora na popelářských vozech, popřípadě jeho nahrazení např. formou stacionárních kontejnerů, které budou přistavěny v ulicích, není zcela reálná. Jednak bude třeba dovybudovat podzemní sklady na kontejnery, což sebou nese určitou finanční náročnost, dále pak edukovat lokální obyvatele aktivně využívat tuto prezentovanou alternativu. Presentovanou možnost nevidím jako zcela reálnou, především v závislosti na lidské lenosti. Každopádně by se dalo fakticky uvážit, že v závislosti na provozních nákladech, by mohlo dojít ke značnému finančnímu odlehčení. Nejlevnější variantou bude jedna z následujících možností, tj. - Varianta č. 1 Tahač a Walking floor systém. - Varianta č. 3 Hákový nakladač s přívěsem a vybudování lisovacího zařízení. - Varianta č. 4 Nákladní automobil s přívěsem a Innofreight kontejnery. Zde vše záleží na konkrétní volbě počtu odvezených kontejnerů za den a především na kilometrové vzdálenosti, která je nejdůležitější při stanovení výhodné ekonomické varianty. Logicky nejlevnější možnou variantou je možné chápat variantu č. 1 nebo variantu č. 4, především z toho pohledu, že v této variantě není nutné využívat lisovací zařízení. Jedná se tedy pouze o naložení Innofreight kontejnerů nebo sytému walking floor pomoci správného manipulátoru, respektive předního nakladače. Na druhou stranu, už není nutné řešit, jak se kontejnery ve spalovně vyloží. Pro lepší názornost je relevantní zamyslet se nad tabulkou č. 1 - srovnání variant č V tabulce lze nalézt základní stanovené parametry pro konkrétní variantu: Tabulka č. 1 - srovnání variant č. 1-3 Varianta č. 1 Varianta č. 3 Varianta č. 4 Tahač Nákladní vůz Nákladní vůz Walking floor vs. Přívěs vs. Přívěs Nakladač - lžíce Lisovací zařízení Nakladač - lžíce Manipulátor 14

15 Je třeba zmínit, že doprava realizovaná až do spalovny je uvážena pouze v případě č. 1, zbylé dvě varianty jsou pouze úvahy svozu k nejbližší železniční stanici. Z tohoto důvodu je nutné definovat tabulku č. 2 - srovnání variant č. 1 a 2, kde je definována doprava až do spalovny a tabulku č. 3 - srovnává varianty č. 3 a 4, které definují svoz k nejbližší železniční stanici. Tabulka č. 2 - srovnání variant č. 1 a 2 Tabulka č. 3 - srovnání variant č. 3 a 4 Varianta č. 1 Varianta č. 2 Truck Nákladní vůz Varianta č. 3 Varianta č. 4 Walking floor Vlečka Nákladní vůz Nákladní vůz vs. Lisovací Vlečka Vlečka vs. Nakladač - lžíce zařízení Manipulátor Lisovací zařízení Tabulka č. 2 charakterizuje a definuje jednotlivé prvky, které je nutné uvážit při dopravě až do spalovny. Nakladač - lžíce Manipulátor Z obrázku č srovnání varianty č. 1 a 2, lze jednoduše konstatovat, že samotná doprava je výhodnější při využití nákladního auta s přívěsem, avšak při uvážení lisovacího zařízení, dochází k prudkému nárůstu v ceně. Výhodnější je tedy varianta s využitím tahače a systému WF. Dle grafu je zcela evidentní, že ke zlomu dochází na hodnotě 300 km, kdy varianta č. 2 začíná být výhodnější pro nákladní auto s vlečkou. Zde je nutné uvážit především časové hledisko a rovněž hledisko opotřebení. 4,00 3,50 3,00 Náklady na dopravu 1t-1km - varianta č. 1 a 2 Kč 2,50 2,00 1,50 1,00 Walking floor - celkově Walking Floor - doprava Nákladní auto - celkově Nákladní auto - doprava 0,50 0, Km Obrázek č srovnání varianty č. 1 a 2 15

16 Výsledkem analýz byly získány čtyři svozové závislosti. Výsledné rovnice popisující vztah mezi dopravními náklady a dopravními vzdálenostmi jsou uvedeny v tabulka č. 4. Tabulka č. 4 - Charakterizující rovnice Charakteristické rovnice pro konkrétní variantu Walking floor - celkově y = 43,589x -0,701 Walking floor - doprava y = 20,186x -0,602 Nákladní auto - celkově y = 67,551x -0,771 Nákladní auto - doprava y = 7,4346x -0,487 Tabulka č. 3 charakterizuje jednotlivé prvky, které jsou nezbytné pro správné naložení a odvoz kontejnerů k nejbližší železniční stanici. Z obrázku č srovnání varianty č. 3 a 4, lze konstatovat, že doprava a svoz odpadu bude ekonomičtější ve variantě č. 4 po celou dobu provozu. Jak v případě využití kontejneru XS, tak XXL. XS - možnost naložení 3 kontejnerů na soupravu a v případě varianty XXL se jedná o naložení 2 kontejnerů. Z celkového průběhu, lze dovodit, že průběhy jsou totožné a liší se pouze vstupní investicí. 6,00 Náklady na dopravu 1t 1km varianta č. 3 a 4 5,00 Hákový nakladač celkově 4,00 Hákový nakladač doprava Kč 3,00 2,00 1,00 0, Km Infreight kontejnery XXL celkově Infreight kontejnery XXL doprava Infreight kontejnery XS celkově Infreight kontejnery XSdoprava Obrázek č srovnání varianty č. 3 a 4 Výsledkem analýz bylo získáno šest svozových závislosti. Výsledné rovnice popisující vztah mezi dopravními náklady a dopravními vzdálenostmi jsou uvedeny v tabulka č

17 Tabulka č. 5 - Charakterizující rovnice Charakteristické rovnice pro konkrétní variantu y = 76,699x - 0,899 Hákový nakladač - celkově y = 35,407x - 0,831 Hákový nakladač - doprava y = 83,813x - 0,974 Innofreight kontejnery XXL - celkově y = 47,811x - 0,957 Innofreight kontejnery XXL - doprava y = 83,813x - 0,974 Innofreight kontejnery XS - celkově y = 47,811x - 0,957 Innofreight kontejnery XS - doprava Náklady na dopravu a provozní náklady kontejnerů, byly stanoveny na základě konzultace s provozovatelem překládací stanice ZEVO Malešice a dle internetových ceníků, které jsou dostupné na stránkách výrobců nákladních aut a tahačů. V rámci korektního na-cenění jsem dále vycházel ze studie - Převod silniční dopravy na železnici z hlediska ceny - která poukazoval, jak na cenovou politiku, tak i výhodnost a vhodnost jednotlivých silničních a železničních systémů. Výše popsané modely lze využít pro odhad dopravních nákladů v rámci dopravy odpadu od producenta až ke konečnému zpracování. Prioritní aplikace těchto dopravních modelů slouží k následné implementaci do optimalizačních nástrojů pro zefektivnění dopravních toků a stanovení klíčových rozhodnutí v rámci ekonomické politiky v oblasti svozu SKO. 5. Závěr Aktivní stáž v ZEVO Malešice byla zahájena v roce 2013 po letních prázdninách, kdy došlo k prvnímu seznámení se spalovnou v Praze. Na spalovnu bylo dojížděno vždy v týdenních cyklech, které byly z pracovního pohledu nejefektivnější. Kromě Prahy byly dílčí úkoly řešeny i z domovského centra NETME, kde sídlí ústav ÚPEI. V Praze proběhlo řádné zaškolení a především seznámení s komplexním provozem spalovny. Došlo k podrobnému seznámení s chodem, samotnou technologií, bezpečností a veškerými interními předpisy. Základní poznatky byly již známy z teoreticko-praktických předmětů, které byly absolvovány na oboru ÚPEI ve školním roce 2012/2013. Předmětná stáž na spalovně v Praze byla značně přínosná, především z pohledu zapojení se do samotné praxe při řešení konkrétních úkolů v provozu spalovny. 17

18 6. Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Poděkování patří celému týmu ZEVO Malešice, který se aktivně věnoval v průběhu celé pracovní stáže. Jmenovitě poděkování patří především Lukáši Crhovi, Ing. Tomáši Žižkovi, Jiřímu Juppovi, Ing. Aleši Zahradníkovi, Ing. Pavlu Beranovi a v neposlední řadě samozřejmě panu řediteli ZEVO Malešic Dr. - Ing. Aleši Bláhovi, který umožnil předmětnou spolupráci. Literatura [1] BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR. A METHOD FOR NON-INVASIVE HEAT FLUX DETECTION IN MEMBRANE WALLS OF STEAM GENERATORS. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: mann_9 0-07/Be-92.pdf CONTRIBUTION TITLE IN ENGLISH Keywords ZEVO, transportation, incineration, manipulation, heat flux, diagrams, waste Summary This short article describes activity in Prague's incineration. 18

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Tento článek je věnován pracovní stáži ve firmě HProject s.r.o. Tato stáž proběhla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. Článek popisuje činnost firmy HProject

Více

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Tento článek je věnován odborné stáži, která vznikla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. 1. ÚVOD Projekt MSEK Partnerství v oblasti energetiky

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s.

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Země: Česká Republika Produktová skupina: vozidla Zdroj: www.psas.cz Stručný popis Pražské služby, a.s. jsou společností, která má

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV.

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) je důmyslně promyšlený

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro hodnocení

Více

LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY

LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY BALÍKOVACÍ LISY - do 5 t BALÍKOVACÍ LISY - 20 až 50 t KONTEJNEROVÉ LISY LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY TŘÍDÍCÍ LINKY

Více

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Konference projektu ClimactRegions Energetické využití odpad Staré M sto, 11. prosinec 2012 Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Nakládání

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu

KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu BALÍKOVACÍ LISY do 5 t BALÍKOVACÍ LISY až 50 t LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY TŘÍDÍCÍ LINKY

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2016 2020 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec SPECIFIKACE

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 1) Návrh software pro výpočet normativů traťových úseků 2) Návrh software pro plánování nasazení vlakového personálu 3) Návrh software pro plánování oběhu lokomotiv 4) Návrh software

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

POSTOJE OBYVATEL KRAJE VYSOČINA K ODPADŮM

POSTOJE OBYVATEL KRAJE VYSOČINA K ODPADŮM POSTOJE OBYVATEL KRAJE VYSOČINA K ODPADŮM Prezentace závěrů výzkumného šetření LISTOPAD 2010 1 Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Obsah

Více

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Software pro formování dielektrika kondenzátorů VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí OZO Ostrava s.r.o. Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí 22.9. 2016 www.ozoostrava.cz Co obec v OH ovládá a co již méně Systém svozu obce - ovládají plně (kontrola plnění smlouvy je snadno

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Logistika odpadového hospodářství

Logistika odpadového hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Logistika odpadového hospodářství Stanislav Nejedlý OSNOVA Logistika Vozový park Kontejnery Trendy ADR Logistika Logistika je hlavním pilířem odpadového hospodářství. Vyprodukovaný

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Ceník Č. 3 2011 pro města a obce (mimo Statutární město Ostrava). Pravidelný sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního odpadu V cenách je zahrnuto

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV

VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Odpad - další alternativa

Více

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016 Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU 2018 Ladislav Velechovský, SŽDC, s.o., Odbor smluvních vztahů Praha, prosinec 2016 NOVÝ CENOVÝ MODEL (2018

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM?

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM? 1. Průzkum Zjistěte, kolik výrobků, které běžně nakupujete, nakonec skončí ve směsném komunálním odpadu. Až přijdete domů z rodinného nákupu, a než nákup uklidíte, zamyslete se a zaznamenejte si výrobky,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Zadání úlohy : Velká automobilka očekává Vaši nabídku pro výběrové

Více

Je zakázáno tento druh informací kopírovat a následně zveřejňovat na jiném webu bez

Je zakázáno tento druh informací kopírovat a následně zveřejňovat na jiném webu bez PROFIL ZADAVATELE VEŘEJNÝ PORTÁL POPTÁVKY: PRŮBĚŽNÝ NÁKUP MOTOROVÉ NAFTY Výzva vyhlášena dne: 04.10.2012 Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením & 6 zákona č.

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více