Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012"

Transkript

1 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt, který realizuje Obec Chotoviny od roku 2010 a který byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu Životní prostøedí. Celkové uznatelné náklady èinily Kè, z toho byl pøíspìvek z Fondu Evropské unie Kè (85%), pøíspìvek SFŽP ÈR Kè (5%) a pøíspìvek Obce Chotoviny Kè. Nový sbìrný dvùr pøispìje ke zkvalitnìní nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování èi tøídìní. Bìžný provoz nového sbìrného dvora bude zahájen v pátek 11. kvìtna 2012 a tímto dnem bude souèasnì ukonèen provoz sbìrného dvora pod høbitovem. JARO 2011 Z obsahu listù Zahrádkáøská výstava Stavìní májí dávná tradice Pozvánka na Den dìtí JARO 2012 Vìøím, že nový sbìrný dvùr bude sloužit k plné spokojenosti našich obèanù a zkvalitnìním tøídìní odpadù spoleènì pøibrzdíme stále se zvyšující náklady na jejich likvidaci. Všem pøeji pìkné kvìtnové dny a urèitì se pøijïte podívat 10. kvìtna v 16 hodin na slavnostní otevøení. Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Kuželkáøští mistøi okresu Fotbaloví žáci stále bez prohry Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktoøi: Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E Provozní doba sbìrného dvora v ul. Družstevní: Letní provoz od 1. bøezna do 31.øíjna Pondìlí Støeda Pátek Sobota Zimní provoz od 1. listopadu do 28.(29.)února Pondìlí Støeda Pátek Sobota

2 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 2

3 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 3 STØÍPKY Z OBCE V dubnu byla vybudována komunikace ke sbìrnému dvoru. Souèasnì s tím byly opraveny komunikace v ulici Mìstský úøad v Táboøe udìlil spoleènosti tièí líheò - Pod Chmelnicí a v ulici Zahradní. ESOX s.r.o. souhlas k odstranìní sedimentù ze západní Obec podala ádost o dotaci na opravu kovové sochy sv. Jana Nepomuckého. èásti pøíbøe ní plochy rybníka Èerný v Liderovicích. Na leto ních Chotovinských slavnostech, které se uskuteèní dne , zahraje v odpoledních hodinách jihoèeská kapela Keramièka a veèer táborská skupina COVERTRIO Richarda Du áka. Obec opìtovnì po ádala Správu a údr bu silnic Jihoèeského kraje o pokraèování opravy komunikace Polánka Beranova Lhota, která je v dezolátním stavu. Cykloturistická soutì Zlatá lapka se v leto ním roce pojede V Chotovinách budou zøízena tøi bodovací místa: Chotoviny - sportovní hala, Jeníèkova Lhota - kulturní zaøízení, Øevnov - kulturní zaøízení. Ve dnech od 9 hodin do do 19 hodin bude uzavøen eleznièní pøejezd v Chotovinách. Dùvodem je jeho oprava. Rada obce nechala provìøit, zda se v prostorách M V souèasné dobì probíhá oprava havarijního stavu kachotoviny nevyskytuje azbest. Dopadli jsme dobøe. Dìti nalizace v ulici Støíbrná alej a oprava ro tù v ulici Na pobývají v nezávadném prostøedí. Vyhlídce a Pod Lesem. Zdenìk Turek Divadlo I v leto ní sezonì k nám zavítal Divadelní a osvìtový spolek FIKAR z Nadìjkova. S Èernou komedií Petera Shaffera pøijeli a v pøedjaøí, aèkoli obvykle u nás hostují v únoru èi bøeznu. Potøebná úprava taneèního parketu nám celý kulturní kalendáø trochu posunula a bohu el to bylo znát i na náv tìvnosti divadelního pøedstavení. Pøece jen pìkné poèasí více láká na zahrádky, ne za kulturou. Kdo si ale pøedstavení nenechal ujít, jistì nelitoval. Ji samotný název vzbuzoval v milovnících divadla zvìdavost. Proè tedy vlastnì Èerná komedie? Vysvìtlení je jednoduché. V domì a bytì, ve kterém se dìj odehrává, vypadly pojistky, a bylo to po slunce západu. Nikdo nebyl, kde mìl být, nikdo nemìl svítilnu ani zápalky, nikdo nevìdìl, kdo pøi el a kdo ode el a zdali pøi el ten, kdo pøijít mìl. A tak po celou dobu dìje, kdy nájemníci èekají na opraváøe, klábosí, dohadují se a popíjejí potmì. A opraváø dlouho nepøicházel... Nyní by se ètenáøi mohlo zdát, e snad jsme celé pøedstavení sledovali èi poslouchali ve tmì a tedy nic nevidìli. V tom, ale byl ten vtip. Potmì sice scéna zaèala, ale krátce nato, co vypadly zmínìné pojistky, ji se rozsvítilo a diváci mohli sledovat nastalý zmatek v,,ztemnìlém bytì a umìní hercù pùsobit opravdu tak, e nic nevidí a poznávají jen po zvuku, hlasu a hmatu. Daøilo se jim to opravdu bájeènì. A k tomu v emu bylo zapotøebí, abychom se venku doèkali skuteèné tmy. Kdy bylo zjevné, e v 19 hodin bude je tì svìtlo, nezbývalo, ne zaèátek pøedstavení posunout na dvacátou hodinu. Vìt ina úèastníkù si zmìny v imla na plakátech na prodejnì Jednoty v kulturní vývìsce k tomuto urèené nebo vyslechla v místním hlá ení. Kdo pøi el pøesto døíve, obèerstvil se v bufetu u man elù Stieblerových a vyèkal do zaèátku pøedstavení. A na výjimky nikdo nebyl rozmrzelý, pøesto se jménem spolku FIKAR a jménem poøadatele omlouváme a dìkujeme za pochopení.. Petrásková SLAVNOST PRO ENY Obec Chotoviny srdeènì zve na e eny seniorky a jejich doprovod na malou slavnost konanou u pøíle itosti Dne matek v sále kulturního domu v Chotovinách dne od 14 hodin. Vystoupí dìti z M Chotoviny, soubor Pí alka, pìvecký soubor Miroslavy Honzové a k tanci i poslechu zahraje duo z Èerveného Újezdu. Vstup volný, pøipraveno je malé poho tìní.

4 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 4 NOVÉ KNIHY CIT SLEÈNY SMILLY PRO SNÍH - Peter Hoeg - Román dánského autora, jehož základní osnovou jsou tajemné okolnosti smrti malého kamaráda hlavní hrdinky, grónského chlapce Izaiáše. Odhalování záhady vede pøes tajné archivy pochybných spoleèností a patologických ústavù pøes kodaòské podsvìtí na loï, která odplouvá s tajemným posláním k ostrùvku u západního pobøeží Grónska. CHÝNOVSKO MISTR JAN HUS Petr Èornej - Tato kniha vyšla u pøíležitosti výstavy uspoøádané pod záštitou prezidenta Èeské republiky, pana Václava Klause a primátora hlavního mìsta Prahy, pana Pavla Béma na pamì 590. výroèí smrti M. Jana Husa. HARLEY-DAVISON NA HLAVNÍ ULI- CI AMERIKY - Antonín Šebesta - Když projedete Route 66 po celé její délce mezi Chicagem a Los Angeles a stojíte pozdì odpoledne na proslunìném molu v Santa Monice v Kalifornii, honí se vám hlavou spousta vìcí. Jsou to myšlenky a emoce, které nelze dost dobøe sdìlit, tedy alespoò pokud jste tenhle výlet sami neabsolvovali na vlastní kùži. Nìkdo z lidí okolo Route 66, které jsme na naší velké cestì po Americe potkali, øekl, že cestovat po routce je zpùsob života a stav mysli, urèitá filozofie, která sahá daleko za to, co lze obsáhnout slovy. MALDÁ VOŽICE - Mladovožicko, plán, mapy, vydáno VYNUCENÉ PØISTÁNÍ - Thomas H. Block - Trans-American Airlines DC - 9, let èíslo 255 odlétající z terminálu 23 Kennedyho mezinárodního letištì v New Yorku do Chicaga, má na palubì necelých sto cestujících, pìt èlenù posádky a psa. Kromì pasažérù veze i ménì obvyklý náklad - více než tøi tisíce liber zlata v prutech, jež mají hodnotu pøes 25 milionù dolarù. Z bezpeènostních dùvodù zná tuto skuteènost pouze kapitán letadla. Avšak nikdo neví o dalším nákladu. IRSKÉ OÈI - Kathy Hogan Trocheck - Román z øady silnì poutavé a záhadami naplnìné série o pozoruhodné Callahan Garrity a zvláštní skupinì dìvèat, která zamìstnává ve své atlantské úklidové agentuøe. STRÁŽCE - Nicholas Sparks - Vdova Julie Barensonová dostane rok po smrti manžela štìòátko dogy, ze kterého vyroste po ètyøech letech velký pes Singer. Julie se seznámila se dvìma muži, ale jen jeden se Singerovi líbil. Julie tehdy netušila, jak pes odhadl charakter obou mužù a jaké nebezpeèí ji hrozí. NEVINNÁ - Hedwiga Courths -Mahler - Dojemný, poutavì vylíèený pøíbìh utrpení Marie Tornauové, která byla strašlivým úkladem pøinucena k neš astnému manželství. TAK A! - Irena Sehnerová - Vyprávìní o ženì støedních let, která se jako redaktorka jednoho velkého pražského nakladatelství na své pouti životem støetává s bezohlednou, nìkdy až krutou realitou dnešních dnù. Kniha je psána s humorným nadhledem. A ani v této knize autorka nezapøe, že je výbornou stylistkou. Vøele doporuèuji jako dárek každé ženì bez rozdílu vìku. LÁSKA MÝMA OÈIMA - Boris Doèekal - Dárková publikace, v níž autor zpracoval do osobních výpovìdí rozhovory s významnými èeskými osobnostmi (Cibulková, Geislerová, Sommerová, Vášáryová, Vilhelmová, Donutil, Macháèek, Nárožný, Polívka, J. Potmìšil, Schwarzenberg, Suchý, Šabach, Viewegh...) na téma láska, partnerství, manželství... Doplnìno 36 ilustracemi - secesní pohlednice žen, akty z 20. let minulého století. ÈAU, CASANOVO - Umberto Bellini, - Dìjištìm románu je mìsto Benátky, tajuplný klenot Adriatiku. Mario, mladý Nìmec italského pùvodu, pøichází do mìsta na lagunì hledat koøeny své identity. Domnívá se, že tu bude žít jako kdysi Casanova - v lásce i ve strádání. Kdo by se tedy divil, že tráví vìtšinu nocí v náruèí poèestných žen. Jedna z nich, švýcarská milionáøka Helena Schulerová, pøijde o život. Její osud, stejnì jako smrt mladé dívky, je pro policii dlouho záhadou. Nitky se sbíhají v ateliéru svérázného stárnoucího malíøe Pabla. OKAMŽIKY - Georgia Bockoven - Dramatický pøíbìh ženy, která se jako dívka rozhodla vydávat za svoji mrtvou spolužaèku a její další život je stále ohrožován možností odhalení. Ètenáø sleduje její úspìšnou kariéru a manželství, které je však stále ohroženo možností odhalení dávného podvodu. HOLOCAUST - Gerald Green - Vìnováno památce šesti milionù obìtí, tìm, kteøí pøežili i tìm, kteøí kladli odpor. Øazení dìje této knihy je retrospektivní. Kniha je psána v první osobì z pohledu dvou rùzných osob - žida Rudiho Weisse, syna Berlínského lékaøe, který se v mládí zdál být nadìjným fotbalistou, ale nebylo mu dopøáno hrát. Druhou osobou je Erik Dorf - nadìjný berlínský právník, který našel své uplatnìní v oddílech SS a stal se Heidrichovým blízkým spolupracovníkem. MNICH V PØÍZEMÍ - Tim Farrington - Rebeka Martinová je rozvedená mladá žena, pracuje v sanfranciské reklamní agentuøe a - stejnì jako mnoho jiných osamìlých matek - veškerý zbývající èas vìnuje výchovì své šestileté dcerky Marie Marty. Poklidný stereotyp jejího života nedokáže narušit ani bývalý manžel Rory, pøestárlý surfaø a trochu podezøelá existence, který si jednou za ètrnáct dní bere dceru na víkend k sobì. Smíøila se s osudem, nabídku k sòatku od svého neodbytného ctitele odmítá slovy: Romantiku jsem si užila s prvním manželem. A dìkuju, staèilo. Je mi tøicet osm, mám dceru v první tøídì a práci, která mì zrovna dvakrát netìší. Ke spokojenosti mi úplnì staèí kabelová televize. Zítra mì èeká další obyèejný den. Kdyby ses choval normálnì, mohli jsme i v budoucnu obèas zajít do kina nebo na veèeøi a já bych ti byla vdìèná. Ale netoužím po tom, aby mi u stolu lkaly housle. Když se však Rebeka odhodlá pronajmout malý byt v pøízemí svého domu, aby vylepšila svou špatnou finanèní situaci, získá znaènì neobvyklého podnájemníka. ÈEKÁNÍ NA BOUØI - Dixie Browning - Shea Bellwoodová se nabídla své nové pøítelkyni, že na silvestrovském veèírku vystoupí jako vìdma, která umí hádat z ruky. Netuší, že se tam objeví muž, z jehož ruky vyète svùj osud. NEPØÍTEL - Lee Child - Nyní jsi v armádì, chlapèe... Nový rok Berlínská zeï padá. Studená válka konèí. Amerika nebude mít brzy žádné nepøátele. Armáda nebude mít s kým bojovat. Situace se zmìní. Jack Reacher má službu jako dùstojník vojenské policie na základnì v Severní Karolínì, když obdrží zprávu o mrtvém vojákovi ve vykøièeném motelu. Reacher pøenechá vyšetøování místní policii - vždy k infarktùm starších pánù dochází každý den. NEMUSÍ BÝT VŽDY KAVIÁR - Johannes Mario Simmel - Thomas Lieven byl Nìmec, který žil poklidným životem bankovníka v Anglii. Umìl plynnì a bez akcentu nìmecky, anglicky a francouzsky a byl vždy a všude oblíbený spoleèník pro svou inteligenci a smysl pro humor. Jeho spoleèník z banky jej vyslal do Nìmecka (jsme v období druhé svìtové války), kde spoleèníkovou vinou Thomase zatkla tajná policie. Mìl na výbìr buï jít do vìzení, nebo vstoupit do jejich tajné služby. Díky jedné ze svých milostných avantýrek (Thomas mìl velmi kladný vztah k ženám a ženy se mu nebránily) se dostal do vìzení. Protože ho zloèinecká konkurence nesnášela, udala ho a Thomas byl pøevezen na gestapo, kde jej málem umlátili. Od témìø jisté smrti ho zachránil pøítel z Abwehru, protože i on chtìl pøedejít smrti jiných a proto s Thomasem mnoho nevinných lidí zachránili. Po válce se Thomas ukryl, pomstil smrt Chantal a pomstil se i svému spoleèníkovi, který ho zatáhl do tìchto prapodivných událostí. Po nìkolika letech tohoto relativnì klidného života ho jeho minulost opìt dostihla, tentokrát však mìl pracovat pro FBI. Rozlouskl i tento oøíšek, kdy stál naproti nepøíteli jeho formátu. Když uspìl, mìl pouze jedno pøání, aby ho nechali zemøít. PASTÝØKA OHNÌ - Milan Valenta - Zastrèený kraj. Kus zemì zapadlý mezi hvozdy severního pohranièí státu a høbety Rychlebských hor. A samozøejmì lidé a jejich osudy - stále titíž a tytéž. Oèima mladého kantora pøicházejícího do pohranièí sleduje autor, jak se souèasné mísí s minulým, naslouchá vyprávìní krajiny o všech zhoubných vášních, mstách a mordýøství svých dìtí, o první noci, na jejímž konci umírali lidé a pak o tìch dalších... Naslouchá vyprávìní o všech tìch traumatech zadrhlých hluboko pod kùží krajiny a pøitom sám jedno prožívá. ZÁKON OLOVA - Charles Alden Seltzer - Stephen Lannon se vrací na Západ po pìtiletém pobytu ve školách Východu. Správce Yates mu telegramem naøídil,aby se vrátil na ranè Bosgue Grand. V kraji se rozmohly krádeže dobytka a jeho domov potøebuje kovboje jeho povìsti. Než odjel na východ, byl znám jako Flash Lannon. BYL TO VÁŠ ROK 1972, 1977, písnì, reklamy, slogany, móda, bydlení, kultura - vzpomínková knížka s fotografiemi a obrázky osloví ty, kteøí chtìjí zavzpomínat na ona léta a ty, kteøí v tìchto letech dospívali. Š. Petrásková Sázeli jsme nový les U pøíležitosti celosvìtového Dne Zemì, který každoroènì pøipadá na 22. dubna, se vypravila parta žákù naší základní školy na výsadbu lesních stromkù. Žáci druhého stupnì ZŠ spoleènì se svými pedagogy v pondìlí 23. dubna vysadili dva tisíce kusù sazenic dubu na pozemku poblíž Polánky. Tento pozemek je v majetku naší obce a jedná se o bývalou louku urèenou k zalesnìní. Pøièinìním výše jmenovaných tak na ploše cca 0,30 hektaru zaèíná vznikat nový les. Všichni zúèastnìní odvedli skvìlou práci, za což jim náleží náš velký dík! Mgr. Zdenìk Turek a Jaroslav Beneš

5 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 5 SLAVNOSTI MÁJE Máje mají dlouhou historii. Jako kulturní projev byly známé již v antice. Øekové a Øímané, ale i další starovìké národy, v den pøed prvním kvìtnem stavìli pøed své domy a hospodáøské budovy zelené stromky. Podle své víry si tak zajiš ovali ochranu pøed zlými démony i nemocemi. Nejstarší zpráva o stavìní stromkù v Evropì pochází ze 13. století. Tehdy to bylo chápáno jako projev úcty a stromky byly stavìny zejména pøed kostel, u radnice a domù pøedních mìš anù. Od takového projevu vážnosti a pocty nebylo daleko ke stavìní máje k domu obdivované dívky. Tento zvyk se rychle šíøil a brzy byl chápán jako projev vážného zájmu o urèité dìvèe. V 15. století mohl za urèitých okolností dokonce nabýt právního významu. Na základì postavení máje pøed okno vyvolené dívky a slibu lásky a vìrnosti mohla být uznána právoplatnost manželství. K slovnímu vyjádøení a dání slibu nebylo tøeba svìdkù, májka byla považována za veøejné potvrzení uzavøení manželství. Takovýto zpùsob sòatku se ale dlouho neudržel. Ve mìstech se máje povinnì stavìly pøed radnicí. Právo k tomu mìli pouze synci radních nebo i vojáci, pokud ve mìstì byla posádka. Za takové sázení májù jim byla vyplácena odmìna, jakési spropitné. Máje se stavìly i pøed soukromými domy, pokud v nich bydlela svobodná dívka. Stavìli je potencionální nápadníci, a to podle zásady èím bohatší mládenec, tím bohatìji byla vystrojena májka. Máje se stavìly v noci a prvního kvìtna odpoledne se odbývala májová slavnost. Na návsi se sešla všechna mládež a ze svého støedu zvolila jednoho mládence za krále. Toho pak dívky pøizdobily mašlemi, šátky a pentlemi. Pak následoval ceremoniál, pøi kterém všichni králi slíbili naprostou poslušnost. Poté král rozhodl, kam se pùjde, a prùvod se za doprovodu hudby vydal k urèenému domu. Když prùvod došel ke stavení, domácí dcerka se musela vyplatit penìzi, jinak by jí stihl pøísný trest. Žádný mládenec by s ní netanèil a nesmìl by si jí všimnout ani její chlapec. Pak se domácí pøipojili k prùvodu a šli navštívit další dívku. Když obešli všechna stavení, ve kterých žily svobodné dívky, prùvod se odebral na náves, kde se pak tanèilo okolo postavené máje. V obci, kde byl zámek èi tvrz, dìveèky a služky se musely vyplatit. Vìtšinou to za nì udìlalo panstvo, které úèastníkùm prùvodu vìnovalo sud piva. Sud se dovalil do hospody a tam se opak tancovalo až do rána. Tento starodávný obyèej se zachoval až do roku 1776, kdy bylo zakázáno máje stavìt. Dùvod byl prostý. Máje se totiž stavìly nejen pøed radnicí, kostelem a pøed domy svobodných dívek, ale èeládka stavìla máj hospodáøi, podøízení nadøízenému apod. Šlo o zachování lesù, protože na máje se sekaly jen vybrané, mladé a krásnì rostlé stromky, èímž docházely k úhonì nejen panské, ale i obecní lesy. Máje se ale i pøes pøísné tresty (posazení na døevìného osla, vsazení do klády, 25 ran holí apod.) objevovaly každoroènì znovu. Za nìmecké okupace bylo stavìní májí pøísnì zakázáno. Dnes se máje stavìjí jen na návsích a to ještì jen nìkde. Obecní májí bývá zpravidla vysoký smrk. Na jeho useknutý BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 60 let Ing. Václav Bauer, Èervené Záhoøí 65 let Miroslav Prchlík, Èervené Záhoøí Vlasta Kolací, Brouèkova Lhota 70 let Jaroslava Filipová, Èervené Záhoøí Ivan Kubela, Chotoviny 80 let Ing. Vladimír Bláha, Chotoviny Miluška Klejnová, Èervené Záhoøí Rudolf Laitl, Vrážná Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. vršek se pøipevní mladá bøízka, která se ovìsí pentlemi a jedním velkým vìncem ozdobeným rùznými šátky, fábory apod. Postavená máj se musí hlídat, protože podøíznutí máje nebo její odcizení je považováno za velkou potupu celé vesnice. JAK TO VLASTNÌ BYLO? ZÁPALKY Den dìtí oslavují dìti spolu s rodièi Sdružení pøátel školy a uèitelský sbor ZŠ Chotoviny na letošní svátek dìtí v èervnu pøipravuje odpoledne plné her a nápadù, bude i diskotéka. Oslavu Dne dìtí budeme poøádat v sobotu témìø za jakéhokoliv poèasí. Jen vydatný déš by byl pøekážkou setkání, ale sluníèko má rádo dìti, pršet nebude! Celá oslava se bude konat na fotbalovém høišti. I letos jsme pro dìti pøipravili spoustu zajímavých atrakcí. Nebude chybìt ani oblíbené støílení ze vzduchovky. Èas konání oproti loòsku posuneme do pozdìjších odpoledních hodin, což je hlavnì z dùvodu, aby mohly maminky vzít i menší dìti. Startujeme v hodin. Celou oslavu svátku dìtí zakonèíme diskotékou pro starší dìti. Ta by mìla konèit okolo osmé hodiny veèer. Samozøejmì bude i lehké obèerstvení pro maminky a tatínky. Více informací hledejte na plakátech, které pro Vás a Vaše dìti pøipravujeme a vèas budou viset na obvyklých místech v Chotovinách a v pøilehlých obcích. Pøijít mohou i dìti, které nenavštìvují naši školu, ale chtìjí se radovat a hrát si spolu s námi. Urèitì pøijïte, tìšíme se na Vás. Noví obèánci Cecílie Volfová Chotoviny Slavné kácení máje se podle místních zvyklostí provádí vìtšinou za mìsíc po jejím postavení a bývalo spojeno se scénkou pøedstavující ukradení máje a s dražbou její výzdoby. Jaroslav Wimmer Oheò byl nezbytnou potøebou èlovìka od nepamìti. V dávnovìku lidé oheò udržovali, a až pozdìji pøišli na to, jak ho vznítit. Jedním z takových zpùsobù bylo zapalování køesadlem a hubkou, které se používalo velice dlouho. Ale nebylo to zrovna nejrychlejší, ani nejpohodlnìjší. To na zaèátku 19. století trápilo i vídeòského lékárníka Römera a tak pøemýšlel, zdali by se nenašel jiný, vhodnìjší zpùsob zapalování. A tak po mnoha pokusech vynalezl první sirku. Nápad si dal ihned patentovat a jeho princip úzkostlivì tajil. Opatrnì se pustil do výroby sirek a rychle bohatl. Römer zamìstnával èeskou služku Marii Urbancovou, která se zamilovala do truhláøského tovaryše Scheinosty ze Sušice, který pro lékárníkovy zápalky hobloval døívka a usilovnì pøemýšlel, jak odhalit tajemství svého šéfa. To se zázraènì podaøilo jeho milé Maøence, a protože bylo na cestì dítì, milenci se vzali a pøestìhovali se do Sušice. Na kamnech vaøili zápalkovou hmotu, Scheinost strouhal døívka, a hotové sirky Marie roznášela v nùši po poutích a výroèních trzích. Zájem byl obrovský a výroba bleskovì rostla. Podivné je, že takovéto nekalé konkurenci se pan lékárník vùbec nebránil. Snad to bylo tím, jak tvrdily pomlouvaèné huby, že první dítì u Scheinostù jako by lékárníkovi z oka vypadlo. -wer- Sdružení pøátel Základní školy v Chotovinách a Základní škola Chotoviny Andrej Krejsa Èervené Záhoøí Lucie Voboøilová Èervené Záhoøí Anna Šenkýøová Chotoviny

6 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 6 Dohráno, dobojováno Mistøi Zaèneme velikým, ale ne neèekaným úspìchem. V soutìži okresního pøeboru se naše družstvo D ve vyøazovací èásti probojovalo až do finále a to pøesvìdèivými výsledky dvakrát 7 : 1 s družstvem Loko Tábor E ve ètvrtfinále a dvakrát dokonce 8 : 0 tzv. dvojitým kanárem s týmem Silon B Sezimovo Ústí. Ve finále jsme se utkali s obhájcem titulu Real Tábor. Domácí utkání vyhráváme 6 : 2 a s nadìjemi odjíždíme k odvetì do Sezimova Ústí. Také na horké pùdì Hiltonu naše družstvo prokazuje své kvality a spojení mládí se zkušeností slaví veliký úspìch. Pøestože soupeø postavil to nejlepší, co ve svém týmu mìl, nestaèilo to na velkou touhu našeho družstva stát se mistry okresu! Po nervy drásajících bojích uhráváme výsledek 3 : 5 (prohra o 1 kuželku) zaruèující celkové finálové vítìzství a získání titulu Mistr okresu Tábor Velikou zásluhu na získání tohoto titulu má naše mladá nadìje Klárka Šmejkalová, která bezchybným výkonem 440 kuželek a svým osobním rekordem vysoko pøehrála soupeøe a vybojovala tak pro naše družstvo tøetí, rozhodující bod. K získání titulu pøispìli: Ája Makovcová, Iva Svatošová, Anièka Kubešová, Alena Køemenová, Petr Køemen st., Pavlína Otradovcová, Láïa Šmejkal, Slávka Nohejlová, Klárka Šmejkalová, Hanka Køemenová, Gábina Kuèerová a Maruška Pilaøová. Zleva stojí: Nohejlová, Otradovcová, Makovcová, Šmejkal, Køemen a Kubešová, sedí: Šmejkalová, Køemenová Hanka a Alena, chybí Svatošová, Kuèerová, Pilaøová. Pøehled výsledkù pravidelných soutìží Družstvo D Okresní pøebor Play-off semifinále: Silon Sezimovo Ústí B Chotoviny : 8 Køemenová H. 421, Šmejkalová 420, Makovcová 414, Šmejkal 413, Nohejlová 409, Svatošová 399. Chotoviny Silon Sezimovo Ústí B : 0 Svatošová 420, Køemen st. 412, Šmejkalová 410, Play-off finále: Kuèerová 402, Šmejkal 397, Makovcová 396. Chotoviny Real Tábor : 2 Šmejkal 426, Køemenová H. 425, Nohejlová 422, Makovcová 407, Svatošová 403, Køemen st Real Tábor Chotoviny : 3 Makovcová 447, Šmejkalová 440, Køemen st.418, Svatošová 398, Šmejkal 392, Nohejlová 378. Opravdu ještì jednou velká gratulace!!! Muži A Divize Jih Sobìnov Chotoviny : 1 Svaèina 434, Chobotský 431, Bervida 428, Kytír 407, Køemenová 429, Hrstka 429. Po domácí výhøe nad Novým Mìstem máme jistotu úèasti v pøíštím roèníku soutìže Divize Jih. Proto zbylá dvì utkání již nemusíme hrát pod takovým tlakem. V Sobìnovì je to znát, hrajeme v pohodì, naše výkony jsou vyrovnané, bohužel domácí se stále zachraòují, šlapou do toho a nakonec nás poráží ve svém rekordu kuželny. Chotoviny Tøebíè : 3 Chobotský 442, Hrstka 438, Šmejkalová 428, Kytír+Svaèina 367, Bervida 385, Køemenová L Na jaøe se nám venku nedaøí, tak se snažíme to napravovat alespoò doma. K poslednímu utkání pøijíždí Tøebíè, a ta je pøekvapením letošní soutìže. Pokud u nás vyhraje, má velkou šanci v tomto roèníku získat bronzové medaile. My ale také bojujeme o co nejlepší umístìní. Zaèátek máme postavený dobøe. Honza získává bod, ale Libor, ani nevím po kolika letech, ho naopak ztrácí. Ještì že si vychováváme mladé nadìje. Klárka poráží svého soupeøe rozdílem tøídy a získává pro družstvo rozhodující náskok v poražených kuželkách. Ale co bychom to byli za družstvo, kdybychom náskok vzápìtí zase neztratili. Pepovi se nedaøí a Jirkovi ještì ménì. Takže drama zase až do konce. Luboš vyhrává o tøi, získává potøebný tøetí bod a vše, jako už nìkolikrát, leží na Lence. Proti ní stojí nejmladší z rodiny Dobešù, která je ovìnèená mnoha kuželkáøskými úspìchy z nejvyšších soutìží. Lenka potvrzuje, že má zase formu, a z náskoku 21 kuželek ztrácí pouhé ètyøi. Radost ze hry a nakonec i z výhry zùstává zaslouženì na domácí kuželnì. Je dobojováno. Koneèné sedmé místo ze ètrnácti úèastníkù považujeme za úspìch. Každý nový roèník je vždy tìžší a tìžší. Družstva a samotní hráèi se každým rokem výkonnostnì zlepšují. Bez kvalitní pøípravy a tréninku bychom jen stìží obstáli v tak nároèné soutìži, která se jen s nepatrnou pøestávkou hraje od záøí do dubna. Chci proto touto cestou podìkovat všem hráèùm i divákùm, kteøí se na tomto úspìchu podíleli. Vedoucí družstva Jiøí Svaèina Muži B Krajský pøebor Co dodat k našemu úèinkování v KP I. Tuto sezonu bych hodnotil jako noc a den. V podzimní èásti se nám vùbec nedaøilo. Nejen, že jsme prohrávali venkovní zápasy, ale ztráceli jsme body i na domácí kuželnì, což se projevilo posledním místem se šesti body po podzimu. Z tohoto dùvodu došlo k dohodì mezi družstvy o nutnosti udržení se v krajského pøeboru a k posílení o Petra Køemena. Tímto bych chtìl jmenovanému velmi podìkovat, že se dovedl vzdát krásného podzimního prùmìru v týmu A a pomohl nám udržet soutìž. Tento tah se vydaøil a B jarní èást vyhrává se ziskem 18 bodù z 22 možných. Nakonec tedy slušné 5. místo. Oproti podzimu se nám daøilo a vycházelo úplnì všechno, zlepšila se nálada a výkony celého týmu.všichni vìøíme, že pøíštì lépe zachytíme úvod a budeme se prát spíše o titul než o záchranu. Kádr družstva tyto ambice jistì má. Podìkování patøí také hráèkám, které nám vypomáhaly, a podávaly velmi dobré výkony, jmenovitì Gábinì Kuèerové, Hance Køemenové a Áje Makovcové. Závìrem bych chtìl podìkovat celému týmu za pøístup ke høe a velký dík patøí také všem fanouškùm, kteøí zavítali na kuželnu i v èasech zlých a dovedli nám pomoci svým fandìním ke koneènému pátému místu. Dìkuji a tìším se v pøíští sezonì... Honza Bartoò, vedoucí týmu B Koneèné tabulky Muži B Krajský pøebor 1. Jiskra Nová Bystøice B Sokol Písek A Sokol Nové Hrady Lokomotiva È. Budìjovice Sokol Chotoviny Dynamo È. Budìjovice Tatran Lomnice nad Luž Lokomotiva Tábor B Kunžak Lokomotiva È. Velenice Spartak Trhové Sviny A Silon Sezimovo Ústí 15 Do Divize Jih postupuje Nová Bystøice B, do KP II sestupují Sezimovo Ústí, Trhové Sviny a možná ještì Èeské Velenice. Jednotlivci: 6. Hein 430, 11. Bartoò 425, 44. Zeman 408. Ostatní jen prùmìry bez umístnìní: Køemen 422, Foøter 414, Bervida 410, Otradovec 409, Dìd 392. Muži A Divize Jih 1. Blatná Žirovnice Nová Bystøice Tøebíè Slavonice Daèice Chotoviny Nové Mìsto na M St. Jihlava Nová Vèelnice Jindø.Hradec Sobìnov È.Krumlov Fezko Strakonice 10 Do III. ligy postupuje Blatná, do KP sestupují Sobìnov, È. Krumlov a Strakonice. Jednotlivci: 8. Hrstka pr. 440, 40. Svaèina 427, 57. Køemenová L. 420, 58. Chobotský 420, 65. Kytír 415, Petr Køemen (jen podzim) 438.

7 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 7 Tak tedy soutìžní roèník je minulostí. Urèitì jsme potvrdili svou stálou pozici v jednotlivých soutìžích. Nelze však opomenout stále se zvyšující výkonnost všech týmù a proto i nutnost pøistupovat k nadcházející sezónì zodpovìdnì a cílevìdomì. Pro naše pøíznivce jsme pøipravili 3. kuželkáøskou ligu žen (III.KLZ), kde se budou o body prát naše bývalé dorostenky, zmìny se chystají i v jednotlivých družstvech tak, aby se sestavy omladily a zkvalitnily. Zároveò se nám i mimo sportovní aktivity daøí úspìšnì zvládnout akce pro širokou veøejnost, Mikulášské koulení o ceny, zájem o pronájem kuželny i pøíliv nových talentù. TJ Sokol Chotoviny, oddíl kuželek, si Vás co nejsrdeènìji dovoluje pozvat k návštìvì - pronájmu kuželny a pøilehlých prostor, jak k sportovním zážitkùm, tak i posezení v pøíjemném prostøedí. Vše je možné po dohodì na telefonech: , Florbalisté klesli na 4. místo Na posledním turnaji florbalisté nevyhráli ani jeden zápas a tak klesli na koneèné 4. místo v okresním pøeboru. V prvním zápase proti prvnímu z tabulky Buldokùm ze Sezimova Ústí jsme zaèali špatnì. Soupeø nás pøevyšoval v pohybu, dùrazu a kombinaci. V poloèasu jsme prohrávali 0:3. Pøeskupili jsme se, domluvili se, co budeme hrát a pøineslo to snížení na 2:3. Pak jsme hráli oslabení a soupeø toho využil na 2:4. V závìreèných 4 minutách již gól nepadl ani v power play i když šance byly. Tato prohra nás odsunula na 4. místo. Jen výhra v posledním zápase nás mohla posunout na 3. místo. Poslední zápas proti Tazmanùm Jistebnice byl typicky florbalový. Jeden tým útoèí, má velkou pøevahu a druhý tým brání a z brejku skóruje. První pùlku jsme hráli zataženì a soupeø také. Èekalo se na chyby. Velkou tradicí se stalo zakonèení kuželkáøské sezóny tzv. Dokulná, pøi které se diskutuje, hodnotí, a také probíhá závìreèný spoleèný turnaj èlenù oddílu. V pøíjemné atmosféøe se louèíme, hráèi, fanoušci i pøíznivci, ale již všichni trochu myslí na dobu, kdy se opìt po prázdninách sejdeme. Proto na závìr mi dovolte popøát všem hlavnì hodnì zdraví, pohody, èas pro odpoèinek po nároèné sezonì a prostor pro èerpání energie do dalšího roèníku. Zároveò dìkujeme sponzorùm, pøíznivcùm a fanouškùm za pomoc a podporu. Nashledanou v roèníku Hodu zdar! M. Vacko Každý tým jednu udìlal a poloèas skonèil 1:1. V druhé pùli jsme soupeøe pøehrávali. Soupeø se na zaèátku nedostal bìhem prvních 5 minut èasto na naší polovinu. Dokonce jsme vstøelili gól, který rozhodèí pro útoèný faul neuznal. Tento okamžik byl zlomový. My jsme dali síly do útoku a soupeø z brejku dával góly. Po 10 minutách bylo skóre 1:4 v náš neprospìch. A jsme dìlali, co chtìli, míè do soupeøovy sítì již nedopravili. Tento výsledek znamená koneèné 4. místo v pøeboru. Koneèná tabulka skóre body 1. Buldoci Sez. Ústí 24 : Nord Blanc 26 : FbK Chýnov 27 : Draci Chotoviny 19 : Tazmani Jistebnice 17 : Sokol Želeè 21 : Sokol Sudomìøice 13 : 38 0 P. Havlík Halová sezona pøípravky Horní øada zleva: trenér František Uhlíø, Šimon Procházka, Ája Mráèková, Jirka oupal, Kuba Horòák, Niki Smažík a trenér Petr Cetlovský Prostøední øada zleva: Adam Cetlovský, Tom Mikoláš, Libor Lažan, Martin Stiebler, Vojta Køemen, Honza Lažan a Martin Makovec Dolní øada zleva: brankáø Fanda Uhlíø a David Bartoò V letošní halové sezonì odehrála pøípravka 3 turnaje. Na již tradièní lednový miniturnaj si naši pozvali do Chotovin týmy Meteoru a Mezna. S každým týmem odehráli tøi osmnáctiminutové zápasy, takže si mohli dostateènì provìøit svou fyzickou kondici. Mezno dvakrát porazili a jednou hráli nerozhodnì (3:0, 3:2, 0:0), proti Meteoru po dvou porážkách vybojovali alespoò jednu remízu (0:4, 1:2, 0:0) a nakonec obsadili druhé místo. Kluci odvedli solidní výkon, daøilo se pøedevším brankáøi Fandovi Uhlíøovi, obránci Vojtovi Køemenovi a støelci Martinovi Makovcovi, který dal pìt z našich sedmi gólù, pochválil kluky trenér Petr Cetlovský. V únoru se hráèi zúèastili turnaje kadetù OFS. Náš tým, složený z kadetù roèníku 2002, tedy z hráèù, kteøí ještì loni hráli mladší pøípravku, a doplnìný hráèi mladší pøípravky, si nevedl špatnì. Jednoznaènì prohráli pouze s týmy Chotovin A (0:6) a Meteorem (1:6). Prohry po vyrovnaném prùbìhu hry utrpìli s Vìtrovy (1:2), Vlašimí (1:2) a Sobìslaví (0:2). Vybojovali také jedno vítìzství proti Jistebnici (4:0) a jednu remízu s Lomnicí (1:1) a nakonec obsadili 6. místo z osmi týmù. Vzhledem k tomu, že náš tým patøil k nejmladším na tomto turnaji, byl tento výsledek úspìchem. Halovou sezonu jsme ukonèili zopakováním si lednového turnaje s týmy Meteoru a Mezna. Tentokrát si soupeøi prohodili role, Mezno nás tøikrát pøehrálo (2:3, 0:2, 0:2) a Meteor jsme pokaždé porazili (3:0, 2:1, 4:2). Opìt velmi dobøe zachytal Fanda Uhlíø a v poli se daøilo pøedevším Adamovi Cetlovskému (5 gólù) a Tomovi Mikolášovi (4 góly), zhodnotil Cetlovský. V letošní halové sezonì jsme odehráli 19 zápasù s bilancí 6 vítìzství, 3 remízy a 10 porážek. Mezi støelce se zapsali Martin Makovec (8 gólù), Adam Cetlovský (6), Tomáš Mikoláš (4), Nikola Smažík (4), Jan Lažan (2) a David Bartoò (2). Jarní èást okresního pøeboru hráèi zahájili zápasem s Veselím, kdy naši kadeti B po vyrovnaném prùbìhu nakonec prohráli 7:4 (poloèas 3:3). Za Chotoviny skórovali Martin Makovec (2 góly) a Tomáš Cetlovský (2 góly). Mladší pøípravka odehrála první zápas v Malšicích. Vedení se v prvním poloèase pøelévalo z jedné strany na druhou a do druhého poloèasu chotovinští nastupovali za nadìjného stavu 5:6 pro nás. Bohužel v druhém poloèase ale odpadli fyzicky, možná i proto, že se hrálo 2 x 30 minut místo obvyklých 2 x 20, a nakonec naši hráèi prohráli 12:7 (Honza Lažan 4, Adam Cetlovský 3). Kluci si urèitì z tìchto zápasù vezmou ponauèení a v pøíštích zápasech zabojují i v druhých poloèasech, dodal na závìr trenér Cetlovský. Starší pøípravka Naši loòští šampioni okresního pøeboru nejsou po odchodu hráèù roèníku 2000 do kategorie žákù již tak suverénní, ale bojují na pomezí 3. až 4. místa o postup do první šestky, která si to následnì rozdá o co nejlepší koneèné umístìní v tabulce. První dva jarní zápasy se nám výsledkovì povedly a jasnì jsme pøehráli sousední týmy v tabulce. Tím jsme si pravdìpodobnì definitivnì zajistili úèast v nadstavbì o 1. až 6. místo, øekl trenér Miloš Filip. Nejprve doma porazili tým Veselí nad Lužnicí 8:3 a následnì v Bechyni deklasovali domácí mladý tým 18:6. Na závìr trenér dodal: Pøedposlední 11. kolo se jedeme na høištì Meteoru, který je suverénnì první, poprat o teoretickou šanci zopakovat loòský úspìch.

8 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 8 Jarní sezona mužského týmu Po skonèení trenéra Zdeòka Èichovského pøevzal tým Karel Heømánek. Ten je prozatím spokojen s poètem hráèù na zápasy, nebo v minulosti právì tohle byl trochu problém. Je také potìšen, že se stmelila parta a jsou dobré vztahy v kabinì. Pøesto má v sobì trošku smutku ze støedeèních tréninkù, které jsou zamìøeny na fyzickou pøípravu, nebo fyzièka je právì ta oblast, ve které je stále co dohánìt. Tudíž pùvodní èas 6-7 týdnù, ve kterých trenér poèítal, že hráèi svou fyzièku doženou a vylepší, se musí posunout. Páteèní tréninky jsou sice poèetnìjší, ale na to, že na zápas bývá až 17 hráèù, je dle slov trenéra 12 stále málo. Máme odehrané 4 zápasy, ve kterých jsme získali polovinu bodù, s èímž jsem docela spokojený. Jen mì mrzí prohraný domácí zápas s Bechyní, se kterou bylo pøáním získat alespoò bod, popsal zaèátek jarní sezony trenér. Novou posilou mužù je Vladimir Bondarev. Klidnì by si mohl øíkat, BONDarev. V Chotovinách se zjevil jako agent 007 a mužùm výraznì pomáhá k záchranì. Chlapík se zkušenostmi z vyšších soutìží záøí. Hned v prvním kole v Mladé Vožici byl u všech gólù. Tøi dal sám a na ètvrtý nahrál. Rozpisy mistrovských utkání Muži 20. kolo Ne 6.5. Bernartice - Chotoviny 13: kolo So Chotoviny - Božetice 17: kolo So Branice - Chotoviny 17: kolo So Chotoviny - Me Tábor 17: kolo So 2.6. Albrechtice - Chotoviny 17:00 Žáci 16. kolo So 5.5. Lomnice - Chotoviny 10: kolo Út 8.5. Chotoviny - Dražice 10: kolo Ne Veselí n/l. - Chotoviny (hø. Ml. Vožice, pouze starší) 10: kolo volno 19. kolo Ne So. S. Ústí - Chotoviny 10: kolo Ne 3.6. Chotoviny - Dražice 14:00 St. pøípravka A 13. kolo So 5.5. Chotoviny - So. S. Ústí 15:00 - po 13. kole se bude losovat - 1. Skupina o místo; St. pøípravka B 2. Skupina o Místo 13. kolo So 5.5. Chotoviny - Vìtrovy 13:00 - po 13. Kole se bude losovat - 1. Skupina o místo; Ml. pøípravka A 2. Skupina o místo 12. kolo Ne 6.5. Me. Tábor - Chotoviny 9: kolo So Chotoviny - Vìtrovy 13: kolo Ne Planá n/l - Chotoviny 10: kolo So Chotoviny - Sobìslav 13: kolo So 2.6. Dražice - Chotoviny 9:15 Ml. pøípravka B 12. kolo Ne 6.5. Me. Tábor - Chotoviny 9: kolo So Chotoviny - Vìtrovy 14: kolo Ne Planá n/l - Chotoviny 10: kolo So Chotoviny- Sobìslav 14: kolo So 2.6. Želeè - Chotoviny 9:15 Muži kolo Út 1.5. Chotoviny - Planá n/l. 18:00 2. kolo Èt So. S. Ústí - Chotoviny 18:00 3. kolo Út Chotoviny - Želeè 18:00 4. kolo Út Lom - Chotoviny 18:00 5. kolo volno 6. kolo Út 5.6. Chotoviny - Agama 18:00 A pokraèuje: Kromì zkušeného stopera Èestmíra Køižky a Miloslava Klejny, kteøí jsou staršího data narození, je tým pøevážnì složený z mladších hráèù, kteøí i v zápasech dostávají prostor ke høe. Pokud svou píli nezahodí, je to budoucnost našeho fotbalu. Od dob svého minulého trénování si trenér Heømánek opìt pochvaluje vedoucího mužstva Ivana Køižku, který má vše perfektnì pøiprave- né a výbornì se stará o zázemí týmu. Velkou posilou se též jeví nový hráè Bondarev. Hernì kolem nìj zaèínají rùst i další hráèi, kteøí už byli nìkterými fanoušky zatracováni. Pokud se bude lepšit hlavnì fyzická kondice našeho týmu, nepøijdou absence a zranìní, myslím si, že náš výkon bude postupnì rùst. Chtìl bych tímto pozvat více fandù, hlavnì na naše domácí zápasy. Poprosit je, aby byli trpìliví a vìøili nám, že se úroveò naší hry, ale i výsledky, budou zvedat, dodal na závìr trenér Heømánek. POHÁDKA POKRAÈUJE, ŽÁCI VYHRÁLI 14. ZÁPAS V ØADÌ! Tým starších žákù jede jako parní válec, na cestì za titulem v krajské I. A tøídì decimuje jednoho soupeøe za druhým. Jeho vítìzná série se natáhla už na 14 utkání! Žáci naštìstí podzimní fazonu v zimní pauze neztratili a daøí se jim i na jaøe. Zatím vyhráli všechny 4 zápasy - Vìtrovy porazili 3:0, Novou Vèelnici 2:0, Chýnov 8:0 a Suchdol 5:1. Potvrdilo se, co jsme øíkali. Všichni se na nás chtìjí vytáhnout a rozhodnì to na jaøe nejsou jednoduché zápasy. Kluci ale zatím všechno zvládají, pokraèují ve spanilé jízdì a vìøím, že už jim titul nikdo nesebere. Klíèová fáze soutìže nás ale teprve èeká, teï budeme hrát se soupeøi z horní poloviny tabulky, øíká trenér Èestmír Køížka. Daøí se úplnì všem a trenéøi hodnì obmìòují sestavu, aby si zahrál opravdu každý. Hladový po gólech je Korecký, formu mají Turek a Èech, stálicemi jsou Pìkný a Dvoøák. Euforie nabírá na obrátkách. Žáci mají svoji stránku na facebooku (Chotoviny žáci - mùžete se podívat), je tam servis výsledkù, ale i spousta fotografií a zajímavostí. A tým má dokonce svùj fanklub. Ultras jezdí na zápasy s týmem, mají dva bubny, trubku, øehtaèku a starají se o parádní atmosféru. Pøípravné zápasy mužù Milièín - Chotoviny 3:5 (Fák 2, Bondarev 2, Lachout) Hráno na UMT ve Voticích Vìtrovy - Chotoviny 5:1 (J. Malenický) Chotoviny - R. Hory 2:8 (1:2) (Bondarev, O. Èech) Výsledky prvních jarních mistrovských zápasù Muži Ml. Vožice - Chotoviny 1:4 (1:2) (Bondarev 3, Fák) Chotoviny - Bechynì 0:4 (0:3) Vìtrovy - Chotoviny 6:0 (0:0) Chotoviny - Sepekov 2:1 (1:0) (Švehla, Vrhel) Žáci st. Vìtrovy - Chotoviny 0:3 (0:1) (Korecký 3) Chotoviny - N. Vèelnice 2:0 (0:0) (Korecký 2) Chýnov - Chotoviny 0:8 (0:3) (Korecký 2, Turek 2, Dvoøák, Žáci ml. Kubela, Forejt, Adam) Vìtrovy - Chotoviny 5:3 (2:2) (Dušek, Voborský, Zachariáš) Chotoviny - N. Vèelnice 1:2 (1:2) (Voborský) Chýnov - Chotoviny 1:3 (0:2) (Šimko, Voborský, Kotrlík) St. pøípravka A Chotoviny - Veselí n/l. 8:3 (3:2) (Šerpán 6, Samek, M. Makovec) Bechynì - Chotoviny 6:18 (2:11) (Šerpán 6, Rùžièka 6, M. St. pøípravka B Makovec 4, Samek, T. Cetlovský) Veselí n/l. - Chotoviny 7:4 (3:3) (T. Cetlovský 2, M. Makovec 2) Chotoviny - Me. Tábor 0:25 Ml. pøípravka A Malšice - Chotoviny 12:7 (5:6) (J. Lažan 4, A Cetlovský 3) Ml. pøípravka B Bechynì - Chotoviny 3:2 (J. Lažan 2) Veselí n/l. - Chotoviny 13:0 (4:0) Stránku pøipravili D. Mendel a L. Heømánková; foto D. Pìkný