Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015."

Transkript

1 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března Zastupitelstvo obce bere na vědomí zahájení zasedání zastupitelstva obce a přítomnost všech členovů zastupitelstva obce, jednání je usnášení schopné. Zastupitelstvo obce určilo zapisovatelem zasedání Mgr. Ivu Baronovou a ověřovateli tohoto zápisu Mgr. Jaromíra Klimšu a Mgr. Radima Swatosche a schvaluje předložený program zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání, které přednesl místostarosta obce Zastupitelstvo obce bere na vědomí Účetní závěrku ZŠ a MŠ Horní Bludovice, sestavenou ke dni Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015, ktrým se upravuje stav běžného účtu k dle skutečnosti na ,79 Kč. Zastupitelstvo schvaluje předložený Přehled o příjmech a výdajích obce k Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatky č. 6 a 7 ke Smlouvám o závazku ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území obce, na základě kterých je obec povinna uhradit ,- Kč za provoz linky MHD č. 411 a ,- Kč za provoz linky Havířov - Domaslovice v roce Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zrušit provoz výherních hracích přístrojů na území obce s účinností od na území obce je provozován 1 ks VHP. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh kupní smlouvy s kterou obec prodává pozemky p.č. 822/5 (286 m2) a 2 p.č. 686/71 (39 m ), k.ú. Prostřední Bludovice. Důvodem je, že již pozemky neslouží jako komunikace a jsou součástí zahrady kupujícího. Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nemovitého majetku - části pozemku p. č. 58/7 k.ú Prostřední Bludovice, na níž se nachází místní komunikace či její součásti, do vlastnictví obce, a to formou daru. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy s ČR, zast. Státním pozemkovým úřadem Praha jako převádějícím o bezúplatném převodu pozemku p. č. 731/1 k.ú. Horní Bludovice do vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku p. č. 318/2 do vlastnictví obce za cenu 25,- Kč/m2. K.ú Prostřední Bludovice Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, kterou obec prodává pozemek p.č. 929/2 (235 m2), k ú Horní Bludovice. Důvodem je, že pozemek již neslouží jako pozemní komunikace a rozděluje pozemky kupujícího. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh Jednacího řádu zastupitelstva obce Horní Bludovice. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje stavby Odkanalizování obce H. B. 1. stavba. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o spolufinancování stavby a smlouvy o smlouvě budoucí darovací jejímž předmětem je závazek stavebníka vybudovat pozemní komunikaci na pozemku p. č. 261/32 k.ú Horní Bludovice za finančního přispění obce částkou ,- Kč a závazek stavebníka bezúplatně převést stavbu komunikace po jejím dokončení do vlastnictví obce. V rámci diskuze a závěru jednání nebylo přijato žádné usnesení. Úplné znění usnesení - viz nebo k nahlédnutí nebo k nahlédnutí v úředních hodinách na Oú. Pozvánka Dovolujeme si Vás pozvat na řádné Veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Bludovice, které se uskuteční v sále Obecního úřadu ve středu 3. června 2015 v 17:00 hodin. Interpelace a dotazy občanů budou zařazeny na závěr programu. Jana Pohludková starostka obce

2 informuje Velikonoční svátky 2015 Pozvánka Velikonoční svátky patří k tradičním nejstarším svátkům a jejich základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad smrtí. Pro křesťany jsou Velikonoce spojovány především se Vzkříšením Ježíše Krista. Na tyto svátky se křesťané připravují čtyřicetidenním obdobím nazývaným Postní doba, které začíná Popeleční středou. Po velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků Seslání Ducha svatého", kdy se připomíná další událost. Obec Horní Bludovice pořádá 15. ročník tradičního pěšího pochodu na území obce Vážení spoluobčané! Začalo astronomické jaro a s ním přichází krásný čas velikonoc. Dovolte mi, abych Vám, Vašim rodinám a přátelům popřála příjemné prožití svátků jara a dětem přeji bohatou pomlázku. Věřím, že s příchodem jarního počasí se bude probouzet příroda a lidé budou mít k sobě mnohem blíž. Rovněž Vám přeji mnoho zdraví, optimismu a dobrou náladu. Jana Pohludková starostka obce Poplatky za komunální odpad a za psy. Žádáme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatky za komunální odpad a poplatky za psy, aby tak učinili na Obecním úřadě v Horních Bludovicích do konce dubna Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem. bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú /0800 variabilní symbol odpady: 1340 variabilní symbol pes: 1337 specifický symbol odpady, pes: číslo popisné Upozornění: Pokud uhradíte místní poplatky bankovním převodem, vyzvedněte si prosím Vás na Obecním úřadě samolepící známku na popelnici. Děkujeme! V průběhu měsíce dubna 2015 proběhne výměna plastových popelnic o objemu 240 litrů za popelnice o objemu 110 litrů. Současně budou vyměněny kontejnery o objemu litrů za popelnice o objemu 240 litrů. Výměnu popelnicových nádob bude realizovat společnost A. S. A. Důvodem tohoto opatření je zvýšení četnosti svozu komunálního odpadu a snížení celkových nákladů za svoz komunálního odpadu. Ke každému rodinnému domu bude přidělen igelitový pytel na plastový odpad, který bude od Vašich domů odvážen společností A. S. A. Při realizování vývozu bude pytel na plasty vyměněn za nový. Současně upozorňujeme, že do žlutých kontejnerů na plastový odpad lze dávat rovněž kovový odpad. Bludovické šlápoty. Pochod se uskuteční v pátek 8. května 2015 s tímto programem: 08:00 09:00 hodin Prezentace účastníků před budovou Obecního úřadu. Účastnický poplatek 50,- Kč/osobu, děti do 15 let zdarma. Pro přítomné bude hrát dechová hudba. 09:00 hodin Slavnostní kladení věnců u pomníku padlých hrdinů 1. a 2. světové války. Zahájení pěšího pochodu na trase dle mapky pochodu. Osada Špluchov obchod Občerstvení/dospělí-pivo, párek, děti-párek, oplatek, nealko. Občerstvení je součástí účastnického poplatku. Myslivecká chata Zaguří Občerstvení zajištěno /pivo je součástí účastnického poplatku/. Myslivecká kuchyň, pochutiny. Alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj. Hudební produkce zajištěna. Informace pro účastníky Předpokládaná délka trasy cca 10 km. Každý účastník je zodpovědný za vlastní bezpečnost, bezpečnost svých dětí a psů, pokud se pochodu zúčastní. Předpokládaný termín ukončení cca 18 hodin. Pěší pochod se uskuteční za každého počasí. Současně s tímto pochodem se uskuteční cyklojízda podle mapy. Sraz účastníků cyklojízdy před obecním úřadem, odjezd v 09:00 hodin Srdečně zvou pořadatelé! Vítání občánků. Obec Horní Bludovice z důvodu legislativních změn upravila pravidla pro pořádání Vítání občánků. Pozvánku na Vítání občánků Obec Horní Bludovice zašle těm zákonným zástupcům dítěte, kteří vyplní formulář se souhlasem k použití jejich osobních údajů pro tento účel.formulář obdrží rodiče na Obecním úřadě Horní Bludovice, popř. bude k dispozici na internetových stránkách obce: v sekci formuláře ke stažení. Ve formuláři rodiče uvedou jméno své a svého dítěte, datum narození dítěte, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu. Obec na základě tohoto formuláře bude moci využít jejich osobní údaje a zaslat jim následně pozvánku na Vítání občánků. Budeme velmi rádi, pokud rodiče využijí příležitosti a zúčastní se slavnostního uvítání nových občánků do života. Informaci poskytuje úsek matriky Obecního úřadu Horní Bludovice. 2

3 informuje Zpráva evidence obyvatel obecního úřadu Horní Bludovice Tříkrálová sbírka byla i v Horních Bludovicích. Ke dni bylo v evidenci: obyvatel V roce narozeno: 19 dětí /14 chlapců, 5 děvčat/ V roce zemřelo: 15 občanů /8 mužů, 7 žen/ - přihlásilo se k trvalému pobytu: 109 občanů - odhlásilo se z trvalého pobytu: 57 občanů - v rámci obce se stěhovalo: 12 občanů V obci bylo k evidováno celkem: obyvatel V obci bylo k evidováno celkem: 765 přidělených čísel popisných Pracovníci Charity Český Těšín dokončili rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci Tříkrálové sbírky Celkový výnos koledování činil ,- Kč, které pomohou potřebným a podpoří rozvoj charitního díla. V Horních Bludovicích se vykoledovalo ,- Kč. Českotěšínská Charita děkuje štědrým dárcům a jako poděkování zve koledníky do kina a do divadla. Částka vybraná při koledování je o 4% vyšší než v loňském roce a jedná se o největší výnos koledování v rámci Charity Český Těšín za posledních osm let. 65% vykoledovaných finančních prostředků se vrací zpět do regionu, kde budou použity v souladu se schválenými záměry. Finanční prostředky pomohou při realizaci služeb pro seniory, využijí je matky s dětmi a budou podporovány činnosti pro děti a mládež. Další část sbírky bude použita na podporu projektů Diecézní charity ostravskoopavské a na humanitární pomoc v zahraničí. Jako poděkování pro své koledníky připravila Charita Český Těšín tradiční kolednické filmové odpoledne a na červen 2015 se připravuje divadelní představení. Výsledek sbírky a výčet schválených záměrů na využití sbírky jsou k dispozici na webových stránkách Charity Český Těšín ceskytesin.caritas.cz. Zpráva matriky obecního úřadu Horní Bludovice Matriční případy za rok 2014 Sňatky na území obce: 26 Úmrtí na území obce: 6 /2 ženy, 4 muži/ Opisy matričních dokladů: 2 Změna příjmení po rozvodu ve stanovené lhůtě: 2 Změna příjmení po rozvodu po stanovené lhůtě: 0 Změna příjmení: 1 Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství: 1 Osvědčení k církevnímu sňatku: 0 Zapsání rozvodů: 24 Určení otcovství k nenarozenému dítěti: 2 Očkování psů proti vzteklině V úterý 23. června 2015 bude v naší obci probíhat povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Tomáš Mašek na níže uvedených svodech: 08:00 hodin u restaurace na Zaguří 08:30 hodin osada Lipky 08:45 hodin - před Obecním úřadem 09:15 hodin u chodníčku Pustky 09:45 hodin - před prodejnou na Špluchově 10:15 hodin u autobusové zastávky Amerika Cena očkování jednoho psa činí 100,- Kč. Oprava silnice III/01140 Havířov Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná je správcem silniční sítě ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a v rámci své činnosti oznamuje, že bude provedena oprava silnice III/01140 Havířov, směr Restaurace na Zaguří. Na této komunikaci bude provedena souvislá živičná kobercová úprava v celkové délce 1, 66 km v průjezdném úseku obce, zejména podél nového i původního chodníku na pozemcích v obci. Horní Bludovice. Realizace opravy bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládaný termín opravy je květen červen Žádáme občany, aby se řídili místními úpravami provozu na výše stanovené komunikaci. Děkujeme Vám za pochopení. úspěšná Oznámení o konání sportovní akce. Spolek Petilo je organizátorem závodu s názvem JARNÍ TREK PETILO. Jedná se o extrémní vytrvalostní pochod se psem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem, nebo vede svého psa na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem na volno. Tento extrémní závod proběhne v sobotu 18. dubna 2015 a místo startu a cíle je v Žermanicích u turistického rozcestníku u hráze. Plánovaná délka trasy je cca 25 km a částečně povede na území obce Horní Bludovice, a to po červeně značené turistické trase ze Žermanic, přes Sedláky, kolem obecního úřadu a kolem řeky do Havířova. Účastníci musí tuto trasu zdolat v časovém limitu 12 hodin a celá trasa vede po turisticky značených cestách. Předpokládá se účast týmů, tzn. psovod a pes. Pořadatelem závodu je spolek Petilo se sídlem Široká 590/3, Havířov Město, Akce je pořádána v souladu se Zákonem č. 289/1995 Sb. a administrativně byla legalizována. Tímto žádáme občany, aby dbali na osobní bezpečnost v době konání extrémního závodu. 3

4 informuje Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru Společnost A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadecha a OZV obce organizují sběr nebezpečného odpadu a vyřazených elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích: /sobota/ 08:00 08:15 Špluchov-prodejna 08:30 09:00 před Obecním úřadem 09:15 09:30 Zaguří V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek /oleje, filtry, tuky mazadla/, chemikálie /rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie/, odmašťovací přípravky, barvy, laky, ředidla, pryskyřice, lepidla, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky, průmyslové, hnojiva, postřiky, televizory, monitory, rádia, elektroodpad, chladničky, mrazáky, pneumatiky. Dále bude v této sběrně probíhat výkup čistého papíru. Upozornění sečení pozemků Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle ustanovení 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje majitele pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že je jejich povinností omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich výskytu. Žádáme, aby v obytné zástavbě byly pozemky posekány do V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě) z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu do Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedených termínech provádět kontroly. V případě, že tyto termíny nebudou dodrženy, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu. Informace společnosti DISTRIBUCE a. s. ČEZ Vážení občané! V souladu s ustanovením 25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a 25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického zákona si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vámi spravované oblasti, a to dle následujícího harmonogramu: /čtvrtek/ / pátek/ /čtvrtek/ /pátek/ /pondělí/ /úterý/ /pondělí/ Obec Horní Bludovice (část obce Horní Bludovice, Prostřední Bludovice) a obec Žermanice. Letáky vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání elektrické energie v dotčené oblasti. Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás o pochopení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku. Ing. Zdeněk FIŠÁREK Hlavní technik přípravy - operátor ČEZ Distribuce, a.s. 4 ADVOKÁTNÍ PORADNA Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí JUDr. Marcela Zoričová formou poradenství, sepisování listin, žalob, smluv včetně kupních, převody nemovitostí. Kontakt: , mobil adresa: Na Fojtství 8, Havířov-Město

5 informuje INVESTIČNÍ AKCE, REKONSTRUKCE A OPRAVY 1) Opravy místních a účelových komunikací Připravuje se plán oprav místních a účelových komunikací na území naší obce, které budou opraveny v letošním roce. V rozpočtu obce je k tomuto účelu vyčleněna částka ,- Kč. 2) Rekonstrukce veřejného osvětlení Probíhá analýza rekonstrukce veřejného osvětlení na území naší obce, a to z důvodu havarijního stavu stávajících světelných zdrojů (v důsledku jejich stáří) a ukončení výroby náhradních světelných zdrojů (nevyhovují normám EU). Zvažuje se výměna za úsporná svítidla LED. Pořízení těchto svítidel je možné financovat z úspor elektrické energie, které tato svítidla přinesou (jedno LED svítidlo uspoří až 78% elektrické energie). 3) Svozový vůz na bioodpad, kontejnery, štěpkovač Jak již je uvedeno na jiném místě tohoto vydání, v průběhu několika následujících měsíců obdržíme svozový vůz na bioodpad, 3 kontejnery a štěpkovač, a to od dodavatele I-tec Czech, spol. s r.o., Ostrava. Dodavatel byl vybrán v rámci řádného výběrového řízení na jednání rady obce dne Z pořizovací ceny vč. DPH ,- Kč zaplatí obec z vlastních zdrojů ,54 Kč, zbytek bude pokryt dotací poskytnutou z rozpočtu EU a státního rozpočtu ČR, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostřední. 4) Zpomalovací prahy na MK směrem k Těrlicku V letošním roce se uskuteční stavba dvou zpomalovacích prahů na místní komunikaci směrem k Těrlicku (parc.č. 876/1, k.ú. Prostřední Bludovice). Prahy budou dlouhé 5 m vč. nájezdových ramp a vyvýšené o 0,1 m nad vozovku. Plochy i rampy prahu budou lemovány zapuštěnou obrubou. Plochy (o délce 3 m) budou mít živičný povrch. Rampy (o délce 1 m) budou z dlažby ze žulových kostek. Dodavatelem stavby, který byl vybrán v rámci řádného podlimitního výběrového řízení na jednání rady obce dne , bude společnost JANKOSTAV s.r.o., Ostrava. Pořizovací cena vč. DPH za oba prahy činí ,- Kč a v plné výši bude uhrazena z vlastních zdrojů obce. 5) Dětské hřiště na Špluchově Rada obce na svém zasedání dne odsouhlasila projekt vybudování dětského hřiště v části obce Špluchov vedle stávajícího hřiště tenisového. Protože na tuto akci je možné získat dotaci, byla v únoru 2015 prostřednictvím společnosti Timoris projekt a.s., Olomouc, podána žádost o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Informaci, zda nám byla dotace přiznána či nikoliv, se dozvíme v průběhu následujících měsíců. Cena vč. DPH je dle projektu stanovena na částku ,- Kč, z toho dotace může činit až ,- Kč. Po případném přiznání dotace proběhne řádné výběrové řízení na dodavatele dětského hřiště. 6) Chodník ZŠ Záguří Rada obce na svém zasedání dne vybrala, v rámci řádného podlimitního výběrového řízení, dodavatele projektové dokumentace pro stavbu chodníku podél místní komunikace z části obce Dědina do části obce Záguří, a to společnost ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o., Ostrava. Cena za zpracování této projektové dokumentace činí ,- Kč vč. DPH. Projektová dokumentace bude podkladem pro stavební řízení na samotnou stavbu chodníku a pro provedení výběrového řízení na dodavatele stavby. 7) Zásahové motorové vozidlo a cisterna pro JSDH Horní Bludovice Do konce dubna 2015 obdržíme zásahové vozidlo určené pro JSDH Horní Bludovice od dodavatele IVACAR Ivančice spol. s r.o., Ivančice. Dodavatel byl vybrán v rámci řádného výběrového řízení na jednání rady obce dne Toto vozidlo, určené především k přepravě osob (hasičů, evakuovaných osob apod.), bude doplňkem stávajícího vozu - cisternové automobilové stříkačky CAS 25 Škoda 706 RTHP. Z pořizovací ceny vč. DPH ,- Kč zaplatí obec z vlastních zdrojů ,- Kč, zbytek bude pokryt dotací poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Velitelem Hasičského záchranného sboru Karviná bylo přislíbeno, že v letošním roce obdržíme bezplatně pro naši JSDH cisternu, která nahradí stávající vůz Škoda (viz výše). 8) Rekonstrukce obecního domu V současné době probíhá stavební řízení týkající se rekonstrukce obecního domu (bývalá budova chovatelů za obecním úřadem) na malý společenský sál s venkovním zastřešeným posezením. Zároveň jsou sledovány možnosti získání dotace na provedení samotné rekonstrukce. 9) Půdní vestavba v budově ZŠ a MŠ Horní Bludovice, rekonstrukce WC a prostor v přízemí Je zpracovávána projektová dokumentace půdní vestavby v budově ZŠ a MŠ Horní Bludovice spolu s rekonstrukcí WC a prostor v přízemí této budovy. Půdní vestavbou vzniknou další dvě učebny pro potřeby ZŠ, čímž dojde k uvolnění jedné učebny a kabinetu v přízemí budovy, kdy tyto budou přestavěny pro potřeby MŠ. Mateřská školka tak zvýší svou kapacitu, protože bude disponovat dvěma učebnami. Současně budou rekonstruovány stávající WC pro mateřskou školu. 10) Zateplení pláště budovy hasičské zbrojnice Jsou sledovány možnosti získání dotace na zateplení pláště budovy hasičské zbrojnice, včetně výměny oken a rekonstrukce topení v garáži. Projektová dokumentace je zpracovaná, stavební řízení již proběhlo. 11) Klubovna a školící místnost u hasičské zbrojnice pro potřeby SDH V říjnu loňského roku nabylo právní moci Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby Klubovny a školící místnosti u hasičské zbrojnice, kterým byla odvrácena hrozba nařízení odstranění této stavby. Rozhodnutí bylo vydáno na základě projektové dokumentace k dodatečnému povolení stavby vyhotovené v roce K úplnému dokončení stavby klubovny, pro které je vydáno stavební povolení do , zbývá vybudovat vodovodní a elektrickou přípojku a samostatnou žumpu. 12) Rekonstrukce obecní budovy č.p. 207 Připravujeme rekonstrukci obecní budovy č.p. 207 (naproti budovy obecního úřadu), jejímž předmětem bude vnitřní přestavba na čtyři samostatné bytové jednotky a zateplení pláště budovy vč. výměny oken. Termín provedení je závislý na získání dotace k alespoň částečnému profinancování celé akce. 5

6 informuje KÁCENÍ STROMŮ (DŘEVIN) ROSTOUCÍCH MIMO LES NA ÚZEMÍ OBCE Máte na svém pozemku strom, stromořadí nebo zapojené porosty dřevin, které je nutné pokácet? Nevíte, zda je můžete pokácet bez povolení či oznámení? Tak čtěte dále. Než se rozhodneme pokácet strom, položme si nejdříve otázku, zda důvody, které nás ke kácení vedou, jsou natolik pádné, že zachování stromu není již dále možné. Vyvarujme se proto zbytečného kácení stromů. Vždyť pokácet strom trvá jen několik minut, jak dlouho však trvalo, než vyrostl, a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste adekvátní náhrada. Povolování kácení dřevin se řídí: - zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny, - vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. ROZLIŠUJEME: - zda se dřevina nachází: a) v lese (druh pozemku dle katastru nemovitostí: lesní pozemek), b) mimo les (druh pozemku dle katastru nemovitostí: jiný než lesní pozemek). - zda jde o dřevinu: a) lesní, b) ovocnou. Nachází-li se DŘEVINA V LESE, její těžba je možná buď v souladu s lesním hospodářským plánem, převzatými osnovami anebo se souhlasem odborného lesního hospodáře. To, pod který režim spadá les, v němž se dřevina nachází, a jeho vlastník, lze zjistit dotazem na orgán státní správy lesů, kterým je pro území obce Horní Bludovice Magistrát města Havířova, odbor životního prostřední, Ing. Helena Tihounová, tel.: , se žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebo podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Kontakt na odborného lesního hospodáře pro území obce Horní Bludovice: Ing. Jiří Czernek, č.p. 1110, Bystřice nad Olší, PSČ , Nachází-li se DŘEVINA MIMO LES, žádost o povolení kácení této dřeviny (i suché) podává majitel pozemku, na kterém se dřevina nachází, Obecnímu úřadu Horní Bludovice, a to tehdy, pokud: - jde o dřevinu o obvodu kmene 80 cm a více ve výšce 130 cm nad zemí, - jde o zapojené porosty dřevin (keřové porosty), pokud jejich celková plocha je 40 m2 a více, - jde o stromořadí. Uvedená žádost se nepodává: - jde-li o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, - u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, - u zapojených porostů dřevin (keřových porostů), pokud jejich celková plocha nepřesahuje 40 m2, - u dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Formulář žádosti naleznete na pod odkazem, Formuláře ke stažení. CO NÁSLEDUJE PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KÁCENÍ Po podání žádosti o povolení kácení dřevin je prováděno místní šetření s cílem posoudit oprávněnost důvodů pro povolení kácení. Přitom důvody pro povolení kácení jsou zejména: a) poruchy základů staveb fyzické prorůstání kořenů do základů staveb, destrukce chodníků, hrobových míst, obrubníků, ucpávání potrubí kanalizace a vodovodu, ničení stavby větvemi stromu, apod., b) narušení provozní bezpečnosti hrozba odlomení větví, zlomu kmene, vyvrácení stromu, c) nevhodný fyziologický stav dřeviny prosýchání koruny, napadení škůdci, apod. Co nelze považovat za důvod pro kácení: - stínění budovy, - stínění signálu pro televizní antény, - velikost stromu (příliš velký strom), - přestárlý strom (stromy dokáží žít věčně), - opady plodů a listů, - částečně i produkce alergenního pylu (hlavním alergenem často nebývají stromy, ale trávy kvetoucí ve stejnou dobu jako stromy). KDY STAČÍ OZNÁMIT KÁCENÍ DŘEVIN: a) nejméně 15 dnů předem, a to písemně (náležitosti viz výše náležitosti žádosti): - z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, - při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, - při kácení dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, - z důvodů zdravotního stavu stromu, přičemž zdravotním důvodem pro kácení dřevin jsou situace, kdy stav a rozsah napadení dřevin významně ohrožuje okolní dřeviny. Může se jednat o výjimečné případy napadení dřevin epidemickými chorobami a masivního (kalamitního) napadení škůdci a patogeny. Za kácení ze zdravotních nelze považovat kácení suchých dřevin. b) do 15 dnů po jeho provedení: - jedná se o kácení dřevin, jejichž stavem byl zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu (tj. více než ,- Kč). Jde o stav, kdy hrozí nebezpeční z prodlení, a nelze čekat na vydání povolení, čímž by docházelo k neúměrnému zvyšování či prodlužování rizika ohrožení života či zdraví lidí. Toto oznámení musí mimo jiné obsahovat doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (např. fotodokumentace). OBDOBÍ, VE KTERÉM SE KÁCENÍ DŘEVIN ZPRAVIDLA PROVÁDÍ Kácení dřevin (výsledkem kácení je vznik pařezu výšky max. 1/3 výšky kmene stromu), které musí být dokončeno do 3 dnů, se provádí zpravidla v obdobích jejich vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku. Doporučení kácet dřeviny v době vegetačního klidu je třeba respektovat zejména s ohledem na další zájmy chráněné zákonem. Jedná se např. o ochranu ptáků v době jejich hnízdění nebo zájmy obecné ochrany živočichů. Negativně na okolí působí i zdravý strom pokácený v době jeho plné vegetace, kdy z jeho pařezu vytéká míza. VYMEZENÍ POJMŮ Zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí. Za součást zapojeného porostu dřevin se nepovažují jednotlivé stromy, pokud jejich obvod kmene měřený ve výšce 130 cm na d zemí přesahuje 80 cm. Společenskými funkcemi dřeviny se rozumí soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostřední člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu. Mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí. Za stromořadí se považuje liniové uspořádání nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy, a to nejen jako doprovod liniových staveb (komunikace) nebo vodních toků, ale i veškeré další liniové soustavy (polní cesty, pěšiny apod.). Chybí-li v některém úseku souvislé řady některý strom, je i tento úsek považován za stromořadí. Za stromořadí se nepovažují liniové keřové porosty (živé ploty), i když jsou vysazeny ze dřevin, které mohou být i stromového vzrůstu. Dále se za stromořadí nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin. CO JE DOBRÉ ZVÁŽIT, NEŽ VYSADÍME STROM 1) Jak bude daný strom vypadat v dospělosti, tj.: - zda nám nezpůsobí nežádoucí zastínění domu, posezení, - zda nám nebude vadit opad listí a plodů z tohoto stromu, - zda nebude svými větvemi ohrožovat elektrické vedení, dům a jiné stavby, - zda nebude svými kořeny (které se rozprostírají v okruhu jedné délky průměru koruny, promítnuté na zem, na každou stranu, a které vylučují kyselinu, díky níž se mohou proleptat zídkou tlustou až 0,5m) ohrožovat základy domu a jiných staveb, - zda nebude svými kořeny ohrožovat v zemi uložené vodovodní aj. potrubí. 6

7 informuje 2) Chceme-li vysadit strom v blízkosti domu a tento dům je vystavěn na jílovitém podloží, je nutné si uvědomit, že tento strom bude z jílů, které jsou díky vodě 3x objemnější, tuto vodu o d s á v a t. V d ů s l e d k u t o h o s e o b j e m j í l ů z m e n š í a d o j d e k s e s e d á n í s t a v b y s r i z i k e m p r a s k á n í z d í. Vel k é r i z i k o j e u d o m ů b e z p o d s k l e p e n í. 3) Ustanovení 1017 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého pro výsadbu stromů u společné hranice s jiným pozemkem platí přípustná vzdálenost min. 3 m, resp. 1,5 m (dle výšky stromu) od této hranice (podrobně viz níže). (1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu. 5) Ustanovení 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého po marné výzvě majiteli stromu může majitel sousedního pozemku šetrně odstranit kořeny a větve tohoto stromu (podrobně viz níže). (1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. (2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. (3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení. 6) Ustanovení 2937 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého za škodu způsobenou stromem zodpovídá jeho vlastník (podrobně viz níže). (1) Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě. (2) Způsobila-li škodu věc pádem nebo vyhozením z místnosti nebo podobného místa, nahradí škodu společně a nerozdílně s tím, kdo je povinen k náhradě podle odstavce 1, i osoba, která takové místo užívá, a nelze-li ji určit, vlastník nemovité věci. SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE HORNÍ BLUDOVICE Stav do Obec Horní Bludovice do zajišťovala oddělené třídění, sběr, svoz a likvidaci těchto odpadů, které na území obce vyprodukovali občané: 1) komunální odpady - popelové nádoby, svoz 1x14 dní, 2) papír modré kontejnery, svoz 1x 14 dní, 3) plasty - žluté kontejnery, svoz 1x týdně, 4) sklo - zelené kontejnery, svoz 1x měsíčně, 5) biologicky rozložitelné odpady (z kuchyní a zahrad) - hnědé kontejnery, svoz sezónně, 6) nebezpečné odpady mobilní sběrna, svoz 2x ročně, 7) elektrospotřebiče, světelné zdroje, baterie - sběrný dvůr Těrlicko, drobná elektrozařízení a baterie - také nádoba ASEKOL v přízemí budovy OÚ, 8) stavební suť sběrný dvůr Těrlicko, 9) objemný odpad sběrný dvůr Těrlicko, 10) použité oděvy a obuv, textil (čistý, v uzavřeném obalu) modrý kontejner u budovy OÚ, svoz dle potřeby. Za rok 2014 činily celkové náklady za svoz a likvidaci všech výše uvedených odpadů v obci ,64 Kč. Z toho náklady za svoz komunálních odpadů činily ,- Kč. Naproti tomu výnosy z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (lidově poplatek za odpady ), které zaplatili občané obce, činily ,- Kč, výnosy od firmy EKO-KOM za odevzdaný tříděný odpad (papír, plasty, sklo) činily ,- Kč a příjmy od občanů za odvoz stavebních odpadů na skládku činily 3.369,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že obci v roce 2014 vznikla za svoz všech odpadů ztráta ve výši ,64 Kč (výpočet: , , , ,64). Pokud jde o vývoj celkových nákladů za svoz a likvidaci všech odpadů v letech , má růstovou tendenci.tento vývoj je zapříčiněn mimo jiné v r zahájením provozu sběrného dvora v Těrlicku (Obec Těrlicko) a s tím spojenou potřebou odvozu zde naplněných kontejnerů (M. Vaněk) na skládku (DEPOS Horní Suchá), zahájením svozu biologicky rozložitelných odpadů a papíru firmou.A.S.A., zahájením svozu posečené trávy z fotbalového hřiště firmou Ing. Kotula a růstem nákladů za přistavení a odvoz naplněných kontejnerů (M.Vaněk) na skládku (Frýdecká skládka). V roce 2015 se náklady za odpady hrazené obcí dále navýší o náklady za povinný odvoz biologicky rozložitelných odpadů a kovů. Stav od Obec Horní Bludovice od zajišťuje oddělené třídění, sběr, svoz a likvidaci těchto odpadů, které na území obce produkují občané: - komunální odpady, - papír, - plasty, - sklo, - kovy, - biologicky rozložitelné odpady, - nebezpečné odpady, - elektrospotřebiče, světelné zdroje, baterie, - stavební suť, - objemný odpad, - použité oděvy a obuv, textil. 7

8 informuje Svoz a likvidaci uvedených odpadů obec Horní Bludovice zajišťuje, resp. bude zajišťovat, od takto: 1) komunální odpady - popelové nádoby (kovové, plastové) o objemu 110l, 240l a 1100 l, - svoz 1x týdně, - provádí.a.s.a. spol. s r.o., papír - modré kontejnery 1100l, - svoz 1x 14 dní, - provádí.a.s.a. spol. s r.o., plasty - žluté kontejnery 1100 l + pytlovaný svoz od jednotlivých rodinných domů, - svoz 1x týdně, - provádí.a.s.a. spol. s r.o., sklo - zelené kontejnery 1100 l, - svoz 1x měsíčně, - provádí.a.s.a. spol. s r.o., kovy - žluté kontejnery 1100l spolu s plasty, - svoz 1x týdně, - provádí.a.s.a. spol. s r.o., 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) - biologicky rozložitelné odpady (z kuchyní a zahrad) - pytlovaný svoz od jednotlivých rodinných domů, - sezónně, - provádí obec Horní Bludovice a Ing. Kotula, nebezpečné odpady - mobilní sběrna, - 2x ročně (v dubnu a říjnu), - provádí.a.s.a. spol. s r.o., elektrospotřebiče, světelné zdroje, baterie - sběrný dvůr v Těrlicku, drobná elektrozařízení a baterie také nádoba ASEKOL v přízemí budovy OÚ Horní Bludovice, - provádí obec Těrlicko, stavební suť - sběrný dvůr v Těrlicku, příp. individuálně přistavené kontejnery, - provádí obec Těrlicko, příp. M. Vaněk spolu s Frýdeckou skládkou, objemný odpad - sběrný dvůr v Těrlicku, - provádí obec Těrlicko, použité oděvy a obuv, textil modrý kontejner u budovy OÚ, provádí.a.s.a. spol. s r.o. Z výše uvedeného je patrné, že oproti roku 2014 došlo a bude postupně docházet k těmto změnám: - zvýšení četnosti svozu komunálních odpadů - 1x týdně (zahájeno k ), - oddělený sběr kovů (zahájeno k ), - pytlovaný svoz plastů (bude zahájen v dubnu 2015), - pytlovaný svoz biologicky rozložitelných odpadů (zahájení závisí na termínu dodání svozového vozu viz níže), - v návaznosti na zvýšení četnosti svozu komunálních odpadů, s cílem ušetřit peníze, budou vyměněny některé popelové nádoby takto: nádoby o objemu 240l budou nahrazeny nádobami o objemu 110l a nádoby o objemu 1100l budou nahrazeny nádobami o objemu 240l. Pro účely svozu biologicky rozložitelného odpadu obec v současné době pořizuje svozový vůz, tři kontejnery a štěpkovač, kdy štěpkovač budou moci občané obce využít ke zpracování dřevní hmoty. Pořizovací cena vozu, kontejnerů a štěpkovače činí celkem ,- Kč, přičemž jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostřední ČR ve výši ,- Kč (z vlastních zdrojů tak zaplatíme jen ,- Kč). Sběrný dvůr Sběrný dvůr pro občany Horních Bludovic se nachází v obci Těrlicko. Jsou zde umístěny dva kontejnery na stavební suť, dva kontejnery na objemný odpad, jeden kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Dále zde lze odložit elektrospotřebiče, světelné zdroje a baterie. Tento způsob provozu sběrného dvora je pro obec cenově výhodnější než zřízení sběrného dvora na území obce Horní Bludovice a jeho provozování ve vlastní režii, které by muselo být zabezpečeno prostřednictvím odborně způsobilé osoby (v obci Těrlicko provoz sběrného dvora zabezpečuje firma DEPOS Horní Suchá). Zdůvodnění: - obec Horní Bludovice platní obci Těrlicko za provoz sběrného dvora ,- Kč ročně - obec Těrlicko v roce 2015 zaplatila za provoz svého sběrného dvora ,- Kč Proč má třídění odpadů smysl? Odpad je zdroj energie. Při skládkování organických látek, které tvoří drtivou většinu všech složek odpadu, dochází k nepřehledné řadě velmi těžko popsatelných chemických reakcí. Uvolňují se uhlovodíky (tzv. skládkové plyny) do atmosféry, dochází k uvolňování průsakových vod s toxickými výluhy do zemské kůry a posléze do spodních vod. Dochází k velkému záboru půdy a ani požáry skládek nejsou ojedinělé. Tělesa skládek se po uzavření stávají pro životní prostředí rizikovým faktorem na nekonečně dlouhou dobu. Evropská unie proto vydala směrnici o odpadech 2008/98/ES, kterou pro členské státy (tzn. vč. České republiky) zavádí pětistupňovou hierarchii nakládání s odpady, a to: 1. předcházení vzniku odpadu, 2. opětovné využití odpadu, 3. materiálové využití odpadu, 4. jiné využití odpadu (např. energetické), 5. odstranění odpadu. V České republice je úroveň třídění odpadů stále nedostatečná, netříděného odpadu (komunálního odpadu) je stále hodně. Přitom plochy určené k odstranění tohoto odpadu uložením na skládku jsou omezené. Proto si velmi vážíme a oceňujeme přístup domácností, které řádně třídí odpad a šetří tím životní prostředí, v němž žijeme my a ve kterém budou žít také další generace. Navíc tímto šetří rovněž peníze, protože obec za vytříděný odpad získává určitý obnos peněz zpět od firmy EKOKOM (za rok 2014 jsme takto získali ,- Kč). 8

9 různé inzerce Jubilanti duben Iveta Bernátková Josef Kubiena Drahoslav Kubina Ilona Feifičová Jaroslav Harabasz Vladimír Košťál Josef Škopek Lea Szwedová Anna Štenclová Tadeáš Sikora Drahomíra Špryncová Naděžda Hadašová Jan Bezecný Drahomíra Pachlopníková Jiří Bury Stanislav Franek Josef Bystroň Věra Stefanová květen červen Jiří Gavlas Jan Ondračka Ladislav Szarka Stanislava Liberdová Eliška Lipková Libuše Kallusová Otakar Kloza Marie Vrublová Žofie Rojkovičová Emilie Doupovcová Pavel Slíva Radka Válková Petr Ožana Renáta Seberová Věra Tomanová Zdeňka Mihulková Anna Kopecká Taťjana Wimmerová Jarmila Beranová Milan Czontala Jan Ondrusz Čeněk Mikula Alena Kawuloková Radomír Maceček Mnoho zdraví a životního elánu, dostatek štěstí a radosti, plnou náruč humoru a dobré nálady Vám do každého nového dne přeje Horní Bludovice UHELNÉ SKLADY ŠENOV AUTODOPRAVA PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ BÝVALÝ AREÁL VOKD ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ BILINA, MOST HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ ZE ZASTŘEŠENÉ HALY DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM AUTOMATICKÝCH KOTLŮ VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ Polské NEVEDEME Po Pa: 7:30 15:00 hod. Web-ceník: prodejuhlicz.cz INFO: Tel. Objednávky: Po Ne: 6:00 19:00hod. Tel.:

10 inzerce KOMUNÁLNÍ ODPAD NENÍ OKRAJOVÉ TÉMA Pomoc Ukrajině Vážení spoluobčané, PŘIJĎTE SI PROMLUVIT O KOMUNÁLNÍM ODPADU u příležitosti slavnostního zahájení projektu VYPLATÍ SE KOMPOSTOVAT? EXPERIMENT Součástí setkání bude DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MÍSTNÍHO RODÁKA JAKUBA FOLVARČNÉHO PŘÍLEŽITOST PŘIHLÁSIT SE K BEZPLATNÉ ÚČASTI V PROJEKTU INFORMACE O CELOROČNÍCH AKTIVITÁCH PROJEKTU VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE Tábor pro děti Zakarpatské oblasti z města Mukačevo ADRA pořádá již od roku 2007 letní tábor pro děti z dětského domova v Mukačevu, který je součástí místní 15. základní školy. Na přelomu června a července 2015 se ho pravidelně účastní okolo šedesáti chlapců a dívek ve věku 6-17 let. Pocházejí především ze sociálně slabých a rozvrácených rodin. ADRA Česká republika se jim snaží zprostředkovat zážitky, které patří k bezstarostnému dětství. Účastní se ho také dobrovolníci z řad studentů z Česka, kteří se dětem věnují po celou dobu. Pomozme těmto dětem sbírkou výtvarných potřeb do papíry do tiskárny, tvrdé a barevné papíry, krepový papír - nůžky, lepidla, razítka, vyřezávátka - pastelky, vodové barvy, tempery, voskovky, fixy, plastelínu, apod. - hračky pro děti, oblečení můžete nosit během celého roku VE ČTVRTEK 29. DUBNA V SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU SE NA VAŠI ÚČAST TĚŠÍ realizátoři akcí z neziskové organizace VIA ALTERA Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MS kraje. VSTUP PRO OBČANY HORNÍCH BLUDOVIC ZDARMA KDE můžete přinést? HLÍDÁNÍ DĚTÍ Tereza Ondruszová, DiS. Horní Bludovice čp. 207, (budova naproti obecního úřadu) Více informací na tel DĚKUJEME!!!!! Brambory od pěstitele: odrůda žlutá ADÉLA odrůda červená RED ANNA balení 25 kg, cena 5,- Kč/kg Farmář Marenčák, Horní Bludovice mobil

11 spolky Hasiči Na myslivecké chatě se dne 23. ledna, konala Výroční valná hromada (VVH). Volili se zde kandidáti do funkcí výboru SDH pro volební období Zvoleni byli tito: Starostka - Lucie Orságová Náměstek starosty Lukáš Urbančík Velitel - Jiří Bernady Jednatel Martin Peter Vedoucí mládeže Petr Havlas Hospodář Roman Švancar Člen výboru Karel Peter Přehled fotbalových utkání v jarní sezóně MUŽI Následující den se konal na stejném místě 7. ročník hasičského plesu. Zaplněnému sálu k tanci hrála kapela Santropez Express a o hladové žaludky se postarala rodina Červenkových. O pitný režim nebyla nouze a podle posledních odcházejících v ranních hodinách, šlo vidět, že ples byl velice vydařený. Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly. MLADŠÍ ŽÁCI B sk. B2 Mladí hasiči navštívili dobrovolné hasiče v Těrlicku. Prošli si zázemí hasičárny a prohlídli si jejich techniku. DOROST Členky sboru společně oslavily svátek MDŽ. Zahrály si bowling a poseděly u pestrého občerstvení. MLADŠÍ ŽÁCI sk. A V sobotu jsme se teple oblékli, nabalili batůžky, přibrali boby a vyrazili na nejvyšší vrchol Moravy. Za nepříznivých podmínek, nám bylo odměnou zahřátí se na samém vrcholu Praděd. Cestou zpět domů jsme se zastavili v Karlové Studánce. SDH Horní Bludovice vtip Přijde kostlivec do baru a říká : Pivo a hadr." 11

12 různé spolky Škola v přírodě Školní výlet V termínu od do organizujeme pro žáky naší MŠ a ZŠ školu v přírodě, která se uskuteční v areálu rekreačního střediska Relaxa (Stará Ves u Rýmařova). Žáci základní školy společně s dětmi mateřské školy pojedou v závěru školního roku na výlet. Výlety má každý rád a děti zvláště. Podíváme se do Dinoparku a také navštívíme Zámek Fryštát v Karviné. Tento empírový zámek je jedinečnou památkou svého druhu v ostravském regionu a představuje opravdový unikát. Pohybově vydovádět se budeme moci v nedalekém parku Boženy Němcové. V parku se nachází dětský koutek ve stylu slovanského hradiště a rekreační areál Loděnice, kde je možno zapůjčit si lodičky na plavbu slepým ramenem řeky Olše. Možná tip na výlet i pro Vás. ZŠ Horní Bludovice JEDINÉ, CO JE TRVALÉ, JE ZMĚNA ( Tomáš Klus ) Horské středisko Relaxa najdete až v pohádkově nádherné krajině Jeseníků, v chráněné krajinné oblasti, která si svoji ochranu zasloužila nejen svojí přírodou, ale také typickou architekturou místních stavení a roubenek. Středisko se nachází v malebném údolí pod hlavním jesenickým hřebenem, v lokalitě s mimořádně čistým horským vzduchem. Areál objektu je vybaven lezeckou stěnou, víceúčelovým hřištěm, stylovou venkovní učebnou, unikátním dětským hřištěm (Outdoor poit), ZOO koutkem, klubovnou atd.. Mnohé atrakce si děti mohou vyzkoušet, samozřejmě vše pod dohledem proškolených instruktorů. Nechybí také venkovní bazén s vyhřívanou mořskou vodou, trampolína aj. atrakce. V tomto objektu se nachází herna se stolními fotbálky, kulečníky a TV místností s velkoplošnou televizí. Poloha rekreačního zařízení umožňuje podniknout řadu výletů do okolí. Již se všichni těšíme! ZŠ Horní Bludovice Vysvitlo nám sluníčko, oteplilo se.. je tu nové roční období. A děti z naší školky mají před sebou nové úkoly. Jak zvládnout postavit krásný hrad z písku, sklouznout se bez boule ze skluzavky, vylézt po provazové průlezce a ani trošku se nebát. Palce nám drží náš nový maskot kočička. Její jméno ještě neznáme, zatím jej s dětmi a rodiči společně vymýšlíme, ale až toto psaníčko vyjde ve zpravodaji, už budeme na naši kočičku volat Míno, Micko nebo Mikeško. Možná, že vyhraje úplně jiné jméno. Uvidíme. To ale vůbec není všechno. Se sluníčkem a dobrou náladou nás čeká dobrodružství v podobě Školky v přírodě v Jeseníkách. Kdo nepojede nevadí maminky ze SRPDŠ si s tím poradí. Určitě vymyslí něco, co nás dokonale pobaví ( v minulém roce to byla soutěž v jízdě na koloběžkách). Koncem dubna bu,bu, bu čarodějnic bát se nebudu. V květnu naše maminky pozveme na sladké pusinky. A pak hurá Radovánky nacvičíme tancovánky. ZŠ Horní Bludovice Spolupráce SRPDŠ se ZŠ a MŠ Horní Bludovice Většina z nás si připustí, že dětství je ta nejkrásnější etapa života. Úžasná etapa lidského života, která je bezstarostná, plná her, poznávání, samá radost a smích, ale především láska našich rodičů. Dětský smích je největší odměnou pro nás rodiče. Šťastné dítě je dar. S. H. Existence SRPDŠ při místní škole má již hlubokou historii. Malé množství rodičů, se snaží dětem zpříjemnit denní povinnosti nejen ve škole, ale i školce. Dobrovolní rodiče každý rok připravují pro děti místní školy a školky Horní Bludovice bohatý mimoškolní program. Jednou z prvních akcí v každém roce je podzimní Drakiáda, následována mezi dětmi oblíbeným Mikulášem. Pečení perníčků dělá radost nejen dětem ze školky, ale potěší i nejednu maminku či babičku. Pravidelně pořádaný Dětský karneval obohatí nějakým zajímavým vystoupením. V letošním roce SRPDŠ ve spolupráci s vedením školy poprvé uspořádalo školní ples, který měl mezi rodiči dětí velký úspěch. Ve školce se členové SRPDŠ vracejí do svých dětských let a hrají si s dětmi na Šmoulí den. Svátky jara zpříjemní hledáním velikonočních vajíček. S výjimkou loňského roku, školní rok SRPDŠ uzavírá svou činnost uspořádáním Radovánek, na kterých nás děti odmění pestrým představením. Termín letošních Radovánek je stanoven na 13. června Finanční výtěžky z jednotlivých akcí jsou použity pro materiální vybavení školy a školky. SRPDŠ podporuje finančními příspěvky i školu v přírodě. Budoucím školáčkům, prvňáčkům a odcházejícímu pátému ročníku darují pamětní knihy. Dětský den obohatí nějakou sladkostí. Za vedení SRPDŠ děkuji především ochotným členům p. Magdě Korbášové a p. Andrei Klimšové. Dále děkuji představenstvu obce a sponzorům za velkou podporu v naší činnosti. Nemalý dík patří vedení školy, Mgr. Světlaně Šipulové a celému kolektivu pedagogů školy a školky. Darem pro členy SRPDŠ jsou šťastné oči dětí a úsměv na jejich tvářích. Budeme rádi, když naše řady obohatí noví členové. Předseda SRPDŠ Stanislava Hulenková Zpravodaj vydává Obec Horní Bludovice a vychází jako čtvrtletník. Uzávěrka je 18. den kalendářního měsíce březen - červen - září/, registrační číslo MK ČR E19993 Adresa: Horní Bludovice č. p. 434, Grafika, zlom: Horní Bludovice, Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Ostrava

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC Horní Bludovice Zastupitelstvo obce Horní Bludovice Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č.1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon...

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon... Datum... Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Útvar tajemníka Jírova č. 2 628 00 Brno Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 19/2014

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 19/2014 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 19/2014 z 19. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 12. listopadu 2014 V Horních Bludovicích dne

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Základní informace: Ve věci kácení dřeviny rostoucí mimo les je

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2012 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 11. ledna 2012 V Horních Bludovicích dne 11.

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 10/2012 z 10. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 16. května 2012 V Horních Bludovicích dne 16.

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 28.2.2013 usnesením č. Z-2013/1/29

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 11.MALETÍN. ZPRAVODAJ-prosinec 2003 vytvořeno: 30.12.2003

Více