ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období (dále i metodický pokyn) pro zadávací řízení dle metodického pokynu; zakázka IV. kategorie pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Název veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ NAUČNÉ STEZKY VE VELKÝCH LOSINÁCH červenec

2 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Identifikační údaje zadavatele 3. Identifikační a kontaktní údaje mandantářa 4. Úvod do předmětu zakázky 5. Místo plnění zakázky 6. Doba plnění zakázky 7. Kvalifikace uchazečů 7.1 Základní kvalifikační předpoklady 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 7.4 Technické kvalifikační předpoklady 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny 8.2 Způsob zpracování nabídky 9. Obchodní a platební podmínky 10. Hodnotící kritéria 11. Metody hodnocení nabídek 12. Obsah smlouvy o dílo 13. Lhůta a místo pro podání nabídky 14. Jistota za nabídku 15. Zrušení zadávacího řízení Přílohy: č. 1 - Výkazy výměr slepý rozpočet č. 2 Technická specifikace 2

3 1. Úvodní ustanovení Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Metodickým pokynem ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými právními předpisy. Zadavatel je povinen při zadání této zakázky postupovat pouze dle metodického pokynu verze V 12 MP ZZ 7.0. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí metodickým pokynem a zákonem o veřejných zakázkách. Nejedná se ale o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům uvedeným v textu Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a je pro uchazeče závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z procesu hodnocení. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby po převzetí zadávací dokumentace tuto přezkoumali a v případě zjištění pochybení zadavatele podali námitku v souladu s 110 zákona o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace je zpracována pro projekt předložený do strukturálních fondů EU (ROP Střední Morava; Dodavatel je povinen řídit se metodikou ROP Střední Morava pro příjemce dotace. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí být podána písemně nebo elektronicky. Žádost o dodatečné informace musí být mandantáři doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu: Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk nebo Přijetí elektronicky podané žádosti o dodatečné informace bude obratem ově potvrzeno. Zadavatel, prostřednictvím mandantáře, doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel prostřednictvím mandantáře současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 3

4 Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, písemně, osobně nebo elektronicky či faxem, a to v českém jazyce na adresy, které uchazeči uvedou při přihlášení se k účasti v zadávacím řízení. Obsahují-li zadávací podmínky, výkazy výměr či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně. Také vypracování nabídky dodavatelem je bezplatné a zadavateli tímto nevzniká žádný závazek vůči dodavateli. 4

5 2. Identifikační údaje zadavatele Obec Velké Losiny Velké Losiny 321, Velké Losiny IČ: Zastoupená Ing. Miroslavem Kopřivou Csc., starostou Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy CZ-NUTS: CZ0715 Šumperk ZÚJ: Velké Losiny ÚTJ: Velké Losiny Kraj Olomoucký NUTS II Střední Morava Obec Velké Losiny je veřejným zadavatelem dle 2, odst. 2, písm. c) zákona. 3. Identifikační a kontaktní údaje mandantáře Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením 151 zákona mandantář na základě uzavřené mandátní smlouvy a udělení plné moci. Artory - Consulting, s.r.o. Ing. Tereza Schreiberová Sídlo: Lidická 51, Šumperk IČ: DIČ: CZ Kontaktní údaje: Ing. Tereza Schreiberová tel tel./fax

6 4. Úvod do předmětu zakázky Název zakázky Zakázka dle předmětu plnění Druh zadávacího řízení Druh zakázky dle hodnoty plnění Předpokládaná hodnota zakázky Vybudování naučné stezky ve Velkých Losinách Zakázka na dodávky, dle čl. 5 metodického pokynu. Zakázka podléhá uveřejnění na webových stránkách poskytovatele dotace. Dle metodického pokynu (čl ). Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Malého rozsahu, dle 12 zákona; IV. kategorie, dle čl. 7 metodického pokynu ,- Kč bez DPH ,- Kč vč. 19 % DPH Termín vyhlášení výzvy 22. července 2009 Lhůta pro podání nabídky Místo a lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace Místo a lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci Způsob vypořádání žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci Nejméně 10 dní dle ustanovení čl. 12 metodického pokynu Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude uchazečům zaslána na základě jejich písemné nebo elektronické žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace. Tato musí být mandantáři doručena nejpozději 2 dny před lhůtou pro uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu: Artory - Consulting, s.r.o. Tereza Schreiberová Lidická 51, Šumperk Zadávací dokumentace včetně všech příloh je zveřejněna také na webu poskytovatele dotace: Zde budou také neprodleně zveřejněny případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí být podána písemně nebo elektronicky. Žádost o dodatečné informace musí být mandantáři doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu: Artory-Consulting, s.r.o. Tereza Schreiberová Lidická 51, Šumperk Zadavatel, prostřednictvím mandantáře, doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, bez zbytečného odkladu, nejpozději však 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel prostřednictvím mandantáře současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 6

7 Prohlídka místa plnění Zadávací lhůta Termín a místo pro podání nabídek Způsob doručení Termín otevírání obálek s nabídkami Prohlídka místa plnění ve smyslu 49 zákona je stanovena na 27. července Bližší informace k prohlídce podá mandantář VZ. 90 dní 6.srpna 2009 do 11:00 hod Místo pro podání nabídek je Artory - Consulting, s.r.o., Lidická 51, Šumperk. Nabídka bude podána v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu mandantáře (Lidická 51, Šumperk) s uvedením nadpisu: VZ Vybudování naučné stezky ve Velkých Losinách - NEOTVÍRAT. Zadavatel nepřejímá zodpovědnost za pozdně dodané zásilky prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb. Dodavatel je povinen zajistit doručení podané nabídky na místo určení do konečného termínu pro podání nabídek. Předpokládaný termín otevírání obálek je zadavatelem stanoven na 6. srpna 2009 od 13:00 hod v sídle zadavatele. V případě změny termínu pro otevírání obálek budou uchazeči bezodkladně informováni prostřednictvím písemné zprávy. Stručný předmět zakázky bude: Předmětem zakázky je vybudování naučné stezky o 9 zastavení, jejichž součástí 1. Velké Losiny kostel Infopanel (A) Odpadkový koš (A) Lavička Výsadba zeleně Zpevnění ploch 2. Velké Losiny hřbitov Infopanel (A) Odpadkový koš (A) 2x Lavička Výsadba zeleně 3. Velké Losiny kaple sv. Rozálie Infopanel (A) 4. Velké Losiny křižovatka Infopanel (A) 5. Chlumek vyhlídka Infopanel (B) Odpadkový koš (B) Posezení s přístřeškem Zpevnění ploch 6. U medvědího potoka Infopanel (B) 7

8 Odpadkový koš (B) Posezení s přístřeškem Zpevnění ploch Výsadba zeleně 7. Maršíkov mlýn Infopanel (B) 8. Maršíkov kostel Infopanel (B) Posezení s přístřeškem Dětské hřiště Odpadkový koš (B) Terénní úpravy Zpevnění ploch Výsadba zeleně 9. Maršíkov obchod Infopanel (B) Posezení s přístřeškem Dětské hřiště Odpadkový koš (B) Terénní úpravy Zpevnění ploch Výsadba zeleně Podrobné vymezení dílčích prvků zakázky je uvedeno v technické části projektové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek. Součástí nabídky je rovněž montáž komponentů, doprava a veškeré dopadové plochy k jednotlivým herním prvkům. Zadavatel vyžaduje jednotnou záruku (všechny komponenty, včetně hniloby konstrukcí a nosných částí jednotlivých prvků, spojovací materiály aj.) nejméně 60 měsíců. Případné prodloužení záruční doby je součástí hodnotících kritérií. V nabídce bude uvedena záruka za dílo v měsících. V případě, že bude na některou část díla uvažováno s jinou délkou záruky, bude přesně uvedeno, na kterou část a jaká je délka záruky. Všechny dodávané herní prvky musí splňovat normy ČSN EN 1176 a 1177 a mít příslušné certifikáty. Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami je 90 dní (viz 43 zákona). 8

9 5. Místo plnění zakázky Olomoucký kraj obec Velké Losiny Jednotlivá zastavení naučné stezky se nacházejí na pozemcích č. 2558/23, 2408/4, 1210, 999, 1325 a 1608 v k.ú. Velké Losiny a pozemcích č. 8, 133, 205/1 a 205/2 v k.ú. Maršíkov. 6. Doba plnění zakázky Předpokládané datum zahájení doby plnění je srpen Předpokládané datum ukončení doby plnění je říjen 2009 (návrh harmonogramu prací je součástí nabídky uchazeče, přičemž je povinné splnit zakázku nejpozději do ). Uchazeč v nabídce předloží návrh časového harmonogramu v členění dle jednotlivých aktivit. 7. Kvalifikace uchazečů Doba prokazování kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, pokud není uvedeno jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Kvalifikaci bude posuzovat hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v plném rozsahu. Pravdivost informací o uvedených skutečnostech uvede uchazeč ve své nabídce formou čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou uchazeče. 7.1 Základní kvalifikační kritéria Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1. Prokázání beztrestnosti čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. a), b)], 2. Prokázání nenaplnění skutkové podstaty jednání nekalé soutěže formou podplácení čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. c)], 3. Prokázání neprobíhajícího insolvenčního řízení, likvidace čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. d), e)], 9

10 4. Prokázání bezdlužnosti vůči FÚ čestným prohl. [ 53, odst.1, písm. b) a f)], 5. Prokázání bezdlužnosti na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. g)], 6. Prokázání bezdlužnosti na pojistném, penále na zdravotním, sociálním pojištění - čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. h)], Přesná specifikace a náležitost dokladů viz 53 zákona, odst.1, písm. a) až h) v úplném znění. 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením dokladů dle č. 17 metodického pokynu, ve smyslu 54, odst. a), b). Splnění profesních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie (tzn. není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny). Dále uchazeč předloží doklad oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná živnostenská oprávnění či licence, a to ve formě prosté kopie (tzn. není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny). 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční předpoklady splní uchazeč prokázáním celkového obratu ve výši nejméně 4 mil. Kč v součtu za poslední dvě uzavřená účetní období - formou čestného prohlášení. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. 7.4 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením prostých referencí nejvýznamnějších zakázek. 10

11 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní částkou v CZK. Uchazeč provede ocenění podle zadávací dokumentace a výkazu výměr (viz příloha č.1 Slepý rozpočet). Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu včetně rekapitulace. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla! Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Zjistí-li uchazeč nedostatky ve výkazu výměr oproti zadávací dokumentaci, doplní a ocení tyto práce do nabídky a uvede je mimo základní nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazu výměr. V nabídce tak musí být předložen totožný a nezměněný výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace. Jakákoli jeho změna bude mít za následek vyloučení nabídky z další účasti v zadávacím řízení z důvodu její neporovnatelnosti. Cena musí obsahovat zejména náklady na: 1. zhotovení výrobků a provedení prací, které jsou součástí zakázky, 2. dopravu a montáž 3. náklady související s odvozem a uložením odpadů na skládku, 4. zpracování dokumentace skutečného stavu, 5. náklady na pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky, 6. vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, 7. bezpečnostní opatření vč. zajištění případného dopravního značení, jeho udržování, 8. dodávku energií. 11

12 Nabídkovou cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo: 1. pokud v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů 2. v případě zadavatelem vyžádaných víceprací 3. v případě prodloužení termínů z důvodů na straně zadavatele o více než 4 měsíce 4. v případě ojedinělých a neočekávaných okolností, které mají zásadní vliv na provádění stavby 8.2 Způsob zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 prostá kopie) zpracovaných dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v zalepené obálce s uvedením zpáteční adresy a nápisem VZ VYBUDOVÁNÍ NAUČNÉ STEZKY VE VELKÝCH LOSINÁCH NEOTVÍRAT. Nabídka může být podána osobně v místě podání nabídky, kurýrem nebo doporučenou zásilkou. Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoliv datum odeslání! Listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty nebo jiné úpravy. Uchazeči podají nabídku s očíslovanými stranami opatřené na přelepu razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem uchazeče. Případné přílohy nabídky budou neoddělitelně zařazeny na konci za vlastní nabídkou uchazeče, přílohy budou číslovány podle seznamu příloh, který musí být předložen spolu s nabídkou. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Požaduje-li uchazeč zasílání písemností na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese zásilka převzata, považuje se přesto za převzatou. Varianty nabídek jsou nepřípustné. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Osnova nabídky vyžadovaná zadavatelem: 1. Titulní list nabídky 2. Obsah nabídky s počtem stran a seznamem příloh 3. Krycí list obsahující identif. údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a vč. DPH 4. Doklady pro prokázání kvalifikace podle Hlavy V. zákona 5. Cenová nabídka uchazeče zpracovaná dle výkazu výměr 6. Lhůty plnění, časový harmonogram prací 7. Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem 8. Vizualizaci jednotlivých prvků 9. Jiné 12

13 Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení statutátního zástupce dodavatele, ze kterého bude patrné, jaké části díla hodlá zadat subdodavatelům se stanovením % výše plnění celého díla formou subdodávek. V případě plnění formou subdodávek požaduje zadavatel uvedení identifikačních údajů subdodavatelů a písemný souhlas statutárních zástupců subdodavatelů s provedením subdodávky. V případě, že uchazeč nebude řešit subdodavatelsky žádnou část zakázky, čestné prohlášení předloží rovněž a tuto skutečnost do něj uvede. Zadávací lhůta dle 43 zákona je 90 dní. 9. Obchodní a platební podmínky Cena díla bude uchazečem vyúčtována vystavením faktur, které musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Uchazeč je oprávněn vystavit faktury po předání jednotlivých částí plnění/díla a podepsání předávacího protokolu zástupcem zadavatele. Fakturace bude probíhat měsíčně dle soupisu provedených prací, který bude odsouhlasen investorem. Splatnost faktur je nejméně 30 dní (případné prodloužení splatnosti je součástí nabídky uchazeče). Fakturace je možná pouze do výše 90% z celkového rozpočtu akce, zbývajících 10% je zádržné. Zádržné bude vyplaceno po kolaudaci a odstranění všech vad a nedostatků. Zadavatel neposkytuje žádné zálohy. Zadavatel požaduje závazek uchazeče archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby zadavateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku Zadavatel vyžaduje jednotnou záruku za celé dílo v minimální délce 60 měsíců. Lhůta počíná běžet dnem kolaudace stavby. Případné prodloužení záruční lhůty je součástí hodnotícíh kritérií. Zadavatel dále vyžaduje: A) Jednorázovou sankci dodavatele za prodlení s dokončením díla ve výši min. 3% z celkové ceny díla bez DPH. B) Sankci dodavatele za prodlení s dokončením díla ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením. 13

14 C) Závazek dodavatele nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od písemného ohlášení této vady. Dnem písemného ohlášení vady se rozumí den doručení písemného oznámení statutárního zástupce objednatele. D) Sankci dodavatele za prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady ve výši ,- Kč za každý započatý den a za každou hlášenou vadu. E) Sankci dodavatele za prodlení při odklizení staveniště ve výši ,- Kč za každý započatý den prodlení. Veškeré požadavky musí být zakomponovány do návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí nabídky! 10. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria: Nabídková cena: 70% Délka záruční lhůty: 20% Lhůta výstavby: 10% Body za jednotlivé vlastnosti budou sečteny a přepočítány váhou kriteria. Vítězná nabídka bude ta, která dosáhne nejvyššího počtu bodů v součtu hodnocení všech kritérií. 11. Metody hodnocení nabídek 1. Hodnocení nabídkové ceny Hodnocena bude celková nabídnutá cena díla bez DPH. Pro kvantitativní kritéria s klesající preferencí (číselně vyjádřitelná kritéria, nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu kritéria - například cena nabídky, doba provádění) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kvantitativní kriterium s klesající preferencí platí tento vztah: h j = váha kritéria x Cmin / Cj h j je počet bodů přidělený j-té nabídce v daném kritériu, Cmin je v tomto případě nejnižší nabídková cena (nejvhod. nabídka v daném kritériu), Cj je cena nabízená v j-té nabídce 2. Délka záruční lhůty (v měsících) 14

15 Hodnocena bude celková nabídnutá délka záruční lhůty. Pro kvantitativní kritéria s rostoucí preferencí (číselně vyjádřitelná kritéria, nejvhodnější nabídka má maximální hodnotu kritéria) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kvantitativní kriterium s rostoucí preferencí platí tento vztah: h ji = váha kritéria x Tj/ Tmax hji je počet bodů přidělený j-té nabídce v daném kritériu, Tmax je v tomto případě nejdelší záruční doba (nejvhod. nabídka v daném kritériu), Tj je záruční doba nabízená v j-té nabídce. 3. Lhůta výstavby (ve dnech) Hodnocena bude celková nabídnutá lhůta výstavby ve dnech. Kvantitativní kritérium s klesající preferencí. Postup hodnocení viz bod Obsah smlouvy o dílo Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat požadavky stanovené zadavatelem v podmínkách soutěže i v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat následující povinnosti dodavatele/zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace mezi zadavatelem a poskytovatelem dotace: 1. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). 15

16 3. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. 4. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. Dodavatel má povinnost zavázat se ve smlouvě o dílo, že nejpozději do 20 dnů od podpisu této smlouvy uzavře pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši odpovídající výši předmětu smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti má zadavatel právo odstoupit od smlouvy o dílo. Dodavatel se ve smlouvě o dílo musí zavázat k povinnosti poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv. Návrh smlouvy musí být datovaný, orazítkovaný a podepsaný uchazečem (pokud je potřeba, pak originál plné moci musí být doložen v originále). Návrh smlouvy musí, mimo výše uvedené, obsahovat: identifikaci smluvních stran vymezení předmětu plnění, konkretizovaný kvalitativně i kvantitativně celkovou dobu realizace místo plnění celkovou cenu díla včetně DPH, včetně podmínek pro překročení ceny stavebních prací (viz kap. 8.1) platební podmínky záruky odpovědnost za vady a nedodělky veškeré smluvní pokuty dle kapitoly 9 zadávací dokumentace další ujednání 16

17 13. Lhůta a místo pro podání nabídky Obálka obsahující nabídku, včetně dokladů k prokázání kvalifikace a jiných souvisejících dokumentů bude doručena doporučenou poštou nebo osobním podáním na adresu mandantáře: Artory - Consulting, s.r.o., k rukám Terezy Schreiberové, Lidická 51, Šumperk a to nejpozději do 6.srpna 2009 do 11:00 hod. Nabídky podané po tomto termínu nebudou přijaty k hodnocení. Uchazeč je povinen kompletní nabídku (2 vyhotovení: 1 originál a 1 prostá kopie) řádně zapečetit, označit svými identifikačními údaji, razítkem a podpisem oprávněné osoby a označit nápisem: VZ Vybudování naučné stezky ve Velkých Losinách - NEOTVÍRAT. Na obálce musí být uvedena zpáteční adresa. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Zadavatel si vyhrazuje právo si podané nabídky ponechat. Otevírání obálek je plánováno na 6.srpna 2009 v 13:00 hod v sídle zadavatele. Při otevírání obálek jsou oprávněny být přítomné tyto osoby: osoby zadavatele - členové nejméně 3-členné komise ustanovené zadavatelem pro otevírání obálek nebo členové hodnotící komise, případně jejich náhradníci 1-3 osoby mandantáře za každého uchazeče, který podal nabídku je oprávněn být přítomen otevírání obálek 1 zástupce, v případě zahraničního uchazeče také tlumočník Postup při otevírání obálek bude v plném souladu s metodickým pokynem ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období Jistota za nabídku Zadavatel nepožaduje složení jistoty za nabídku. 15. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zádavací řízení bez udání důvodu. V Šumperku dne 22. července 2009 Tereza Schreiberová jednající na základě plné moci 17

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté Hory (dále jen interní směrnice) Název veřejné zakázky MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu název stavby: Krnov Celoroční údržbu Chářovského parku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA V Prostějově dne 9. 2. 2010 Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA Reg. číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/15.00743 VÝZVA k předkládání nabídek dle platného metodického pokynu o zadávání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 247/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á GYMNÁZIUM, KARLA SLADKOVSKÉHO PRAHA 3, SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 8 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle odstavce 3, 12 zákona č. 137/2006

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výběrové řízení: Úpravy bytů pro možnost užívání osobami se sníženou schopností orientace - Sokolov, Habartov

Výběrové řízení: Úpravy bytů pro možnost užívání osobami se sníženou schopností orientace - Sokolov, Habartov Č.j. 1076/SZ/10 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky v souladu se Směrnicí ředitele KÚ č. SE 05/2008 Zásady pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a Metodickým pokynem pro zadávání

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Sídlo: Statutární zástupce: Tělovýchovná jednota TATRAN LITOVEL Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel Jiří Krejčí, člen Rady předsedů TJ Tatran IČ: 14615371

Více

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, 150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz IČO: 61386855 Naše značka: Vyřizuje/ tel.: V Praze, dne: Ing. Radko Sáblík/ 257 320 533 20.9.2012 Věc: Výzva

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele osobního automobilu v rámci projektu Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku Zadavatel: Zpracovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt.

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt. VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Zásadami

Více

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Hluboká nad Vltavou 30.12.2009 Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Výběrové řízení na body 1.15. 1.28. viz výzva k podání zakázky Toto výběrové řízení obsahuje: Vytvoření www

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 23.5.2011 Věc:

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice Zadavatel: Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle,,pravidel pro zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 ZLATÁ STEZKA 137, 383 01 PRACHATICE ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010 Obec Černiv, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2009 H-PRO spol. s r.o, Důlce 3, 40001 Ústí nad Labem Europrojekty, s.r.o.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více