Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1 Závaznost vyhlášky"

Transkript

1 Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hlinska a jeho místních částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Hlinska se na svém zasedání dne 12. prosince 2007 usneslo vydat na základě ustanovení 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech ), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Závaznost vyhlášky Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hlinsko včetně jeho místních částí (dále jen město ), včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém ). Čl. 2 Základní pojmy (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu o odpadech. (2) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. (3) Původcem odpadů se rozumí právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, město se současně stane vlastníkem těchto odpadů. (4) Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Čl. 3 Nakládání s komunálním odpadem Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění jsou ve městě určeny tyto sběrné nádoby a zařízení: a) sběrné nádoby (popelnice) slouží k ukládání směsného komunálního odpadu (tzv. zbytkového odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek), tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady. b) kontejnery na komunální odpad (sídliště) majetek Technických služeb Hlinsko, s.r.o. - slouží rovněž k ukládání směsného komunálního odpadu z domácností c) velkoobjemové kontejnery - majetek Technických služeb Hlinsko, s.r.o. - slouží na sběr a svoz objemného odpadu 1

2 d) kontejnery na tříděný odpad (zvony) majetek Technických služeb Hlinsko, s.r.o. slouží na sběr skla, plastů a papíru e) mobilní kontejnery majetek Technických služeb Hlinsko, s.r.o. - na sběr a svoz nebezpečných odpadů - slouží k odkládání vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu (odpadní oleje, obaly od olejů, olejové filtry, autobaterie, monočlánky, výbojky a zářivky, elektrospotřebiče, obaly od nátěrových hmot, barev, lepidel a rozpouštědel, obaly od chemických přípravků, obaly od fotochemikálií, znečištěný textilní materiál (např. hadry od oleje), obaly od kyselin, televizory, rádia, ledničky a mrazáky apod.) Při mobilním svozu prováděném oprávněnou osobou je možno odložit i objemný odpad z domácností. Mobilní svoz bude prováděn v jednotlivých částech města včetně místních částí několikrát ročně, přesný termín a stanoviště vozidla budou v předstihu oznámeny občanům. f) Sběrný dvůr slouží k odkládání jakéhokoliv odpadu (komunálního i nebezpečného) a je umístěn v areálu Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská ul. Provozní doba je stanovena takto: pondělí pátek: od 8.30 do hod. sobota: od 8.00 do hod. g) sběr vyřazených léků provádí všechny lékárny v souladu se zákonem o léčivech. Do nádob a zařízení, uvedených pod písmenem a), b), c) a d) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, vytříděný z komunálního odpadu a uvedený pod písm. e). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze ukládat zeminu a stavební či demoliční odpad včetně eternitu a lepenky. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů 1) jako odpad, podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s městem využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Čl. 4 Nakládání se stavebním odpadem Stavební a demoliční odpad bude vytříděn na využitelný (recyklovatelný) podíl, který bude přímo využit nebo nabídnut k využití jiným subjektům (případné přebytky budou uloženy např. na řízenou skládku v Srní) a na nebezpečný podíl (např. odpad s obsahem asfaltu nebo azbestu, obaly od nátěrových a stavebních hmot a přípravků apod.), který může být předán k odstranění pouze oprávněné osobě provádějící sběr a svoz, příp. odstraňování nebezpečných odpadů (např. spalovna). Stavebník si může u oprávněné osoby (např. u Technických služeb Hlinsko, s.r.o.) objednat na vlastní náklady kontejner a odvoz stavebního odpadu nebo si odvoz tohoto odpadu na řízenou skládku či na sběrný dvůr zajistí vlastními prostředky. Způsob využití nebo odstranění stavebního odpadu prokáže stavebník dokladem vystaveným oprávněnou osobou. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 2

3 Čl. 5 Povinnosti fyzických osob Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak město stanoví vyhláškou, komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat, a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného městem, pokud odpady samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními předpisy. 2) Čl. 6 Sankce Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních předpisů. Čl. 7 Poplatek za komunální odpad Město stanoví samostatnou vyhláškou výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Čl. 8 Zrušovací ustanovení Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušují se Obecně závazné vyhlášky města Hlinska č. 1/2002, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů vznikajících na jeho katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem; č. 12/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hlinsko č. 1/2002; a č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hlinsko č. 1/2002 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2005. Čl. 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení PhDr. Magda Křivanová Ing. Pavel Šotola starostka města místostarosta města Vyhláška vyvěšena dne: 13. prosince 2007 Vyhláška sejmuta dne: 28. prosince Např. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 3

4 Příloha č. 2 Vzorový ceník za uložení zpoplatňovaného odpadu CENÍK KOMODIT - SBĚRNÝ DVŮR OBČANÉ Kód Název odpadu Kategorie Kč za 1 kg Pneumatiky osobní automobil O 2, Pneumatiky lehké nákladní do 6,50-20 O 3, Pneumatiky nákladní do O 3, Pneumatiky těžké nákladní včetně traktorů O 4, Pneumatiky moto, kola O 2, Vzdušnice osobní O 2, Vzdušnice nákladní O 2, Lepenka obsahující asfalt s dehtem N 12, Jiné stavební a demoliční odpady obsahující N látky N 6, Stavební materiály obsahující azbest - Eternit N 4, Směsné stavební a demoliční odpady O 2,00 Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Platba za likvidaci probíhá v hotovosti v kanceláři sběrného dvora. 4

5 Příloha č. 3 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Veřejná zakázka Na služby, zadaná v souladu se Směrnicí č. 02/2014/R pro zadávání veřejných zakázek vydanou Radou města Hlinska dne Provozování sběrného dvora ve městě Název: Hlinsko 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel Název: Město Hlinsko Sídlo: Poděbradovo nám. 1, Hlinsko, PSČ: IČ / DIC Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: / CZ Miroslav Krčil, DiS. - starosta města Mgr. Marta Nováková Telefon/ Fax / Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: 3. Celková nabídková cena (v souladu s cenovou přílohou) Samostatně Cena celkem Cena celkem Druh DPH (sazba bez DPH včetně DPH 21 %) Paušální částka za provozování sběrného dvora (za 4 roky provozu) Cena za uložení nebo likvidaci stanoveného množství odpadu - za 4 roky provozu (při množství odpadu předpokládaném dle výzvy CELKEM 5. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena: CZK Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Razítko: Funkce 5

6 Připomínky k závaznému návrhu smlouvy 6

7 Příloha č. 4 Návrh smlouvy (Obchodní podmínky) SMLOUVA č... o provozování sběrného dvora ve městě Hlinsko I. Smluvní strany Město Hlinsko Poděbradovo nám. 1, Hlinsko IČ: DIČ: CZ Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., č. účtu /0100 zastoupené starostou města - Miroslavem Krčilem, Dis. dále jen Objednatel a Název: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Zastoupený: dále jen Zhotovitel se dohodly uzavřít tuto smlouvu za podmínek uvedených v následujících článcích. II. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele zajistí v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě celoroční provoz sběrného dvora ve městě Hlinsko (dále též SD ) v souladu s platnými právními předpisy. 2. Objednatel se zavazuje, že bude platit za službu vymezenou touto smlouvou cenu ve výši dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 3. Obě strany berou na vědomí, že zavedení dalších aktivit podle požadavku Objednatele může být sjednáno formou dodatku k této smlouvě. III. Rozsah a způsob předmětu plnění 1. Provoz sběrného dvora dle čl. II odst. 1 této smlouvy zahrnuje následující dohodnuté činnosti: a) - zajištění provozu sběrného dvora, včetně obsluhy, - převzetí odpadů kategorie N a O od občanů, - shromažďování odpadů kategorie N v nádobách k tomu určených, - shromažďování odpadů kategorie O v nádobách k tomu určených, 7

8 - shromažďování elektrozařízení ve zpětném odběru a administrativa s tím spojená, a to na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dle VIII. odst. 3 této smlouvy, - vedení veškeré administrativní agendy spojené s provozem SD v souladu s platnou legislativou, tj. zejména vedení průběžné evidence odpadů ve SD, evidence odpadů podléhajících systému zpětného odběru, vedení provozního deníku SD, vypracování pravidelného ročního hlášení. b) - zajištění odstranění shromážděných odpadů kategorie N u oprávněných osob, - zajištění odstranění shromážděných odpadů kategorie O u oprávněných osob, - zajištění odvozu elektrozařízení ve zpětném odběru a to na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dle VIII. odst. 3 této smlouvy, - zajištění dopravy. 2. Provozní doba sběrného dvora - pondělí - pátek hod. - sobota hod. (s výjimkou státem uznaných svátků). IV. Čas plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provádět sjednanou službu v rozsahu dle č. III této smlouvy od do Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nebo písemnou dohodou obou smluvních stran. V případě, že dojde k opakovanému porušení povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn po předchozím písemném upozornění Zhotovitele odstoupit od smlouvy. V. Cena plnění 1. Cena za poskytovanou službu dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy se stanoví paušální částkou ve výši..,- Kč měsíčně včetně 21 % DPH (doplní uchazeč). 2. Cena za poskytovanou službu podle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude fakturována dle skutečného množství shromážděného odpadu. Za jednotkové ceny u jednotlivých kategorií odpadů přitom musí být použity jednotkové ceny navržené Zhotovitelem v nabídce k veřejné zakázce na provozování sběrného dvora (příloha č. 1 této Smlouvy). 3. Ceny dle předchozích odstavců jsou účtovány při běžném provozu, tj. při zachování sjednané pracovní doby. 4. Pokud bude ze strany Objednatele požadováno mimořádné otevření sběrného dvora nad rámec obvyklé pracovní doby SD stanovené touto smlouvou, Zhotovitel má právo fakturovat skutečně vzniklé náklady nad rámec ceny uvedené v této smlouvě. Pokud toto mimořádné otevření sběrného dvora bude požadováno ve dnech pracovního volna, resp. klidu, o svátcích nebo v pracovních dnech po pracovní době, má 8

9 Zhotovitel právo započítat do této zvýšené fakturace i příslušné příplatky v souladu s ustanovením Zákoníku práce. 5. Smluvní pokuta za každé jednotlivé nedodržení provozní doby sběrného dvora stanovené touto smlouvou se sjednává ve výši ,- Kč. 6. Ceny za poskytované služby dle odst. 1 a 2 jsou neměnné po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy o dílo. Po uplynutí uvedené lhůty lze cenu za prováděné činnosti změnit se souhlasem Objednatele na základě dodatku ke smlouvě za následujících podmínek: - paušální cena za provozování SD může být po dohodě smluvních stran zvýšena o míru inflace, avšak teprve v případě, kdy míra nárůstu cen (inflace) zveřejněná ČSÚ překročí 5%. Takto stanovená nová cena může být zvýšena jedině tehdy, přesáhne-li nárůst cen (inflace dle ČSÚ) opětovně 5%, počítáno ode dne účinnosti poslední dohody o změně ceny s tím, že k tomuto postupu může dojít v průběhu trvání smluvního vztahu opakovaně. - ceny za likvidaci jednotlivých druhů odpadu mohou být navýšeny pouze na základě změny legislativy v oblasti zákonných poplatků za odstranění a ukládání odpadu oproti stavu známému v době podpisu smlouvy. V případě zvýšení ceny z důvodu změny legislativy v oblasti zákonných poplatků za odstranění a ukládání odpadů může Zhotovitel toto zvýšení uplatnit ode dne účinnosti nového právního předpisu. VI. Platební podmínky 1. Fakturace bude prováděna měsíčně, nejpozději do 15-ti dnů po ukončení kalendářního měsíce. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního příkazu bankou Objednatele. 2. Pro případ prodlení s úhradou faktury vdohodnutých termínech je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. VII. Podmínky provozu 1. Zhotovitel je oprávněn změnit pracovní dobu SD, pokud by si to vyžádaly provozní okolnosti, a pouze po předchozí dohodě s Objednatelem. 2. V případě nedodržení stanovené pracovní doby v důsledku nenadálých situací se zhotovitel zavazuje zajistit náhradní otevírací dobu během dvou následujících pracovních dnů. Případné vícenáklady uhradí Zhotovitel. VIII. Závazky zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude zajišťovat nakládání s odpadem Objednatele (od občanů města Hlinsko, případně od podnikatelů). Veškeré činnosti s tím spojené bude vykonávat v souladu s požadavky příslušné legislativy. 9

10 2. Zhotovitel je zodpovědný za provádění výše uvedených služeb dle požadavků příslušné legislativy, zejména zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznými vyhláškami objednatele. 3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději v den účinnosti této smlouvy uzavře s Objednatelem zvláštní smlouvu, ve které se zaváže vykonávat práva a plnit povinnosti vyplývající pro Objednatele ze smluv uzavřených s těmito správci kolektivních systémů: ELEKTROWIN a. s. se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, IČ EKOLAMP s.r.o. se sídlem Korytná 47/3, Praha 10 - Strašnice, IČ ASEKOL s.r.o. se sídlem U pejřárny 97, Praha 4 - Libuš, IČ ECOBAT s.r.o se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6, IČ , IX. Závazky objednatele 1. V souladu s příslušnými vyhláškami Objednatele přiděluje Objednatel Zhotoviteli výhradní právo nakládání s odpady, které jsou předmětem této smlouvy na území pod správou Objednatele po dobu platnosti této smlouvy. 2. Objednatel se zavazuje informovat producenty odpadu o pravidlech a podmínkách provádění aktivit v oblasti nakládání s odpady. Obě smluvní strany se dohodly, že budou úzce spolupracovat. 3. Objednatel je povinen Zhotoviteli pravidelně 1x ročně zasílat Základní popis odpadu (ZPO) pro odpady předávané do SD Zhotovitele. Platnost ZPO je vždy 1 rok od data potvrzeného Objednatelem na ZPO. X. Vyšší moc 1. Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy je výsledkem nějaké události způsobené Vyšší mocí. 2. Pro účely této smlouvy znamená Vyšší moc událost mimo kontrolu Zhotovitele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany zhotovitele. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky. XI. Závěrečná ustanovení 1. Pro případ, že Zhotovitel nepředloží Objednateli nejpozději 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy Provozní řád SD a rozhodnutí Krajského úřadu v Pardubicích o povolení provozovat SD v katastrálním území Hlinsko v Čechách, sjednávají smluvní strany rozvazovací podmínku s tím, že nebude-li tato povinnost Zhotovitelem řádně a včas splněna, tato smlouva se od samého počátku ruší. 10

11 2. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody obou stran. 3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 1. ledna Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V Hlinsku dne V dne. Miroslav Krčil, DiS. starosta města.. 11

12 Přílohy: Příloha č. 1 výpočet nabídkové ceny Příloha č. 5 výpočet nabídkové ceny a) paušální částka za vlastní provoz sběrného dvora (P) vyznačit, že tady bez DPH Cena za 1 měsíc trvání smlouvy Cena za 1 rok trvání smlouvy Cena za 3 roky trvání smlouvy Paušální částka za vlastní provoz sběrného dvora V paušální částce za vlastní provoz sběrného dvora musí být započítány veškeré náklady dodavatele (náklady na energie, dopravní náklady, mzdové náklady, náklady na poštovné, telefony, náklady na drobné opravy apod.) b) náklady na sběr, uložení nebo odstranění odpadů včetně veškerých nákladů na dopravu odpadu (O) Kód odpadu Název odpadu Množství t/rok N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, N Odpadní tiskařský toner N Odpadní materiál z otryskávání N Upotřebené brusné nástroje O Papírové a lepenkové obaly 0, O/N Plastové obaly O Plastové obaly 0, O/N Kovové obaly O Kovové obaly O/N Skleněné obaly N Obaly obs. zbytky N látek N Absorpční činidla, filtrační materiály 0, O Pneumatiky N Olejové filtry 0, N Brzdové kapaliny N Nebezpečné součástky 0, N Asfaltové směsi obsahující dehet N Stavební materiály obs. Azbest N Kaly z jiných způsobů čištění průmysl O Papír a lepenka 24, O Sklo 33, O Textilní materiály 29, N Kyseliny 0, N Zásady 0, N Fotochemikálie N Pesticidy 0, N Olej a tuk 0,052 Jednotková cena - likvidace odpadu bez DPH Cena za jeden rok bez DPH Cena za 3 roky bez DPH 12

13 N Barvy, tisk. barvy, lepidla a pryskyřice 12, N Detergenty obsahující N látky 0, N Jiná nepoužitá léčiva 0, N Baterie a akumulátory 0, N Dřevo 78, O Plasty 15, O Kovy 7, O Biologicky rozložitelný odpad 50, O Zemina a kamení O Jiný biologicky nerozložitelný odpad 47, O Směsný komunální odpad 127, O Objemný odpad 104,656 P paušální částka bez DPH za 3 roky trvání smlouvy 0 cena za odstranění odpadů bez DPH za 3 roky trvání smlouvy NC celková nabídková cena bez DPH za 3 roky trvání smlouvy. razítko, podpis 13

14 Příloha č. 6 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 14

15 g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, + není vůči zadavateli v prodlení s plněním finančních nebo věcných povinností a prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním své nabídky, s uveřejněním vyhodnocení veřejné zakázky a na základě zadávacího řízení s uveřejněním uzavřené celé smlouvy vč. dodatků nebo akceptované objednávky. + je ekonomicky a finančně způsobilý k provedení této veřejné zakázky Uchazeč: Název firmy, statutární zástupce/i nebo jméno a příjmení OSVČ: IČO/R.Č.: Sídlo/bydliště: Podpis: Datum a místo: 15