Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/ Říčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany"

Transkript

1 Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/ Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum zpracování: červen 2013

2 Základní identifikační údaje obce Obec Doubek leží ve Středočeském kraji v okrese Praha-východ nedaleko Říčan. Je tvořena jednou místní částí a sousedí se 7 obcemi: se Škvorcem na západě a na severu (na západě s jeho místní částí Třebohostice), s Hradešínem na severu, s Masojedy a Doubravčicemi na východě, se Štíhlicemi, Mukařovem (resp. s místní částí Žernovka) a Babicemi na jihu. Z urbanistického hlediska leží obec v širší suburbanizační zóně Prahy (ta sahá v tomto směru přibližně ke Kostelci nad Černými lesy). Obcí neprochází hlavní komunikace směřující do Prahy, ale silnice I. třídy č. 2 je vzdálena 4 km. Říčany se nacházejí ve vzdálenosti 10 km, centrum Prahy 30 km (administrativní hranice je vzdálená 11 km). Současným nárokům na kvalitu bydlení vyhovuje i krajinné zázemí obce. Doubek se nachází na západním okraji lesních komplexů Černokostelecka, které na jihu pokračují Sázavskem. Celá oblast je hustě protkána turisticky značenými cestami (Doubkem prochází žlutá turistická značka). NUTS 5 (obec) CZ Kraj (NUTS 3) Okres (NUTS 4) ORP Pověřená obec Historická země Katastrální výměra Středočeský (CZ020) Praha-východ (CZ0209) Říčany Říčany Čechy 3,67 km² Počet obyvatel 236 (1,1,2011) Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Nadmořská výška 406 m.n.m. PSČ Zákl. sídelní jednotky 1 Části obce 1 Katastrální území 1

3 a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje Z politiky České republiky, schválené usnesením vlády České republiky, č. 929, ze dne , nevyplývají žádné specifické úkoly. Obec se nachází v rozvojové oblasti OB1. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedna se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam: zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní železniční koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké. V rámci územního plánu bude nutné respektovat celorepublikové priority územního plánování, vyplývající z PUR ČR. Z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území bude, v rámci řešeného území, nutné respektovat, zejména následující body: ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; zachovávat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny; bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů, při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorové sociální segregaci, navrhovat preventivní opatření; preferovat komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek; zohledňovat požadavek zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje, lokalizací zastavitelných ploch vytvářet podmínky pro vznik pracovních příležitostí (viz náhlé hospodářské změny), podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, posilovat partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi (konkurenceschopnost), vytvářet předpoklady pro polyfunkční využití brownfields; hospodárně využívat zastavěné území (přestavba, revitalizace, asanace území); ochránit nezastavěné území; zachovat veřejnou zeleň, minimalizovat její fragmentaci; úsporně uspořádat území (v nárocích na dopravu a energie) omezit negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území, změny s významným vlivem na krajinu umisťovat do nekonfliktních lokalit, účinky kompenzovat; respektovat veřejné zájmy na ochranu území (např. biologickou kvalitu ŽP, OP vodních zdrojů, nerostného bohatství, ZPF, PUPFL); vytvářet územní podmínky pro realizaci ÚSES a zvyšování ekologické stability krajiny, vč. ochrany krajinných prvků, rozmanitosti apod.; vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu a pro využití přírodních zdrojů, vymezit a ochraňovat pozemky před zastavěním pro vytvoření souvislých ploch veřejné zeleně; v rozvojových oblastech a rozvojových osách zachovat souvislé pásy nezastavěného území v bezprostředním okolí měst pro krátkodobou rekreaci a vznik lesních porostů a zachovat prostupnost krajiny, vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve všech formách při zachování hodnot území, propojovat tato místa s celoročním využitím cest,

4 vytvářet podmínky pro lepší dostupnost území a zkvalitňování dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny; nepřípustné je vytváření hrdel na trasách silnic, vést je v dostatečném odstupu od obytné zástavby a od center osídlení, zlepšovat dostupnost území, zejména veřejnou dopravou, s ohledem na veřejné zdraví, zejména u rozvojových oblastí a os; zvyšovat bezpečnost a plynulost dopravy, ochranu a bezpečnost obyvatelstva a jeho ochranu před hlukem a emisemi a vytvářet podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy, vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před riziky a přírodními katastrofami v území (zejména ploch pro umisťování staveb); vytvářet podmínky pro zvyšování přirozené retence srážkových vod v území jako alternativu k umělé akumulaci vod; v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod, Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, vydaných zastupitelstvem Středočeského kraje, usnesením č. 4-20/2011/ZK, ze dne , nevyplývají, pro řešené území, žádné specifické úkoly Obr. 1: Výřez z koordinačního výkresu ZUR SK Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území Vybrané priority pro ÚP Doubek: (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.

5 (06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. (11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: Vybrané priority pro ÚP Doubek: i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí; n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území; o) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou. (12) ZUR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: Vybraná priorita pro ÚP Doubek: d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny; Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů Na území obce se nevyskytují významné limity. V rámci územně analytických podkladů byl kladně hodnocen pouze environmentální pilíř. Absence kanalizace, vodovodu a plynofikace obce, jsou hodnoceny jako problémy k řešení v ÚP. Výstavba dětského hřiště je záměrem vyplývající z ÚAP. Z grafické části ÚAP vyplývá následující: Výkres záměrů: Návrh ČOV a kanalizace Výkres hodnot: OP nadregionálního biokoridoru ÚSES, BPEJ 2. třída Výkres limitů: OP vedení a zařízení el. sítě, OP nadregionálního biokoridoru ÚSES, ochranné pásmo lesa Upřesnění požadavků vyplývajících z doplňujících průzkumů a rozborů prověřit příp. navrhnout vhodné trasy pro cykloturistiku a turistiku prověřit příp. navrhnout plochu technické infrastruktury, v severní části obce pro výstavbu ČOV a obratiště pro autobusy prověřit příp. navrhnout plochy smíšené obytné pro využití sociálních služeb dům pro seniory prověřit a navrhnout zeleň kolem obce

6 řešit veřejnou infrastrukturu obce, zejména zásobování obce pitnou vodou navrhnout plochu občanského vybavení v centru obce řešit podrobně strukturu obce, tak aby bylo možno na základě tohoto popisu regulovat zástavbu v obci respektovat oblast krajinného rázu Černokostelecko respektovat, že celé území se nachází v rekreační oblasti Říčansko a Posázaví v návrhu ÚP mohou být na základě prověření zahrnuty i další vhodné plochy pro rozvoj bydlení a podnikání řešit optimální rozvoj ploch pro bydlení s ohledem na kapacitu veřejné infrastruktury obce a s ohledem na strukturu obce Limity využití území: Dopravní a technická infrastruktura OP silnice III. třídy OP elektrického vedení OP trafostanice OP komunikačního vedení celé řešené území leží v OP leteckých pozemních radionavigačních zařízení Ochrana přírody a krajiny investice do půdy vzdálenost 50m od okraje lesa lokální biokoridor OP nadregionálního biokoridoru celé řešené území leží v oblasti krajinného rázu Černokostelecko celé území v rekreační oblasti Říčansko a Posázaví 1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch, stanovit urbanistickou koncepci rozvoje území obce prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem využití stanovit podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití; tyto podmínky členit dle způsobu využití na : hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné, v zájmu ochrany urbánního prostředí obce, zároveň s ohledem na hodnotné přírodní prostředí řešeného území stanovit hranici zastavěného a zastavitelného území obce navrhnout plochu občanské vybavenosti v centru obce, z důvodu vybudování veřejného prostranství s možností realizace objektu pro komerční vybavenost obce (obchod) prověřit příp. navrhnout plochy smíšené obytné pro využití sociálních služeb dům pro seniory prověřit redukci ploch pro bydlení s ohledem na stávající kapacitu struktury obce obce a s ohledem na strukturu obce řešit optimální rozvoj ploch pro bydlení s ohledem na kapacitu veřejné infrastruktury 2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn, kanalizace a likvidace odpadních vod na ČOV bude zapracována v souladu s dokumentací pro stavební povolení, kterou vypracoval Ing. Václav Ureš navrhnout způsob zásobování obce pitnou vodou v souladu s PRVK SK

7 obec nemá centrální zdroj tepla a neuvažuje o jeho zřízení. Hlavním mediem pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude elektrická energie. koncepce zásobování el. energií bude respektována budou minimalizovány počty vjezdů na silniční síť prověřit příp. navrhnout plochu technické infrastruktury, v severní části obce pro výstavbu ČOV a obratiště pro autobusy prověřit redukci ploch pro bydlení s ohledem na kapacitu veřejné infrastruktury obce bude respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svoz na určenou lokalitu mimo řešené území. Sběrný dvůr ani plochy pro nové skládky komunálního odpadu nebudou navrhovány Zastavitelné plochy nebudou graficky podrobně řešeny, pokud nebude tímto řešením potřeba vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit veřejně prospěšnou stavbu. 3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona, budou upřesněny stávající prvky ÚSES v návaznosti na sousední obce a při dodržení metodiky stanovených prostorových parametrů. řešit průběh prvků ÚSES v max. možné míře tak, aby průběh hranic jednotlivých vymezených prvků, kopíroval hranici parcel KN navrhnout izolační a krajinou zeleň v souladu se záměry obce nebude zhoršena prostupnost krajiny, účelové komunikace k polím nebo lesům nebudou rušeny, případně budou nahrazeny novými projektant prověří a případně navrhne ty plochy v nezastavitelném území ve kterých bude vhodné vyloučit umísťování staveb a zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst.5 stavebního zákona, pořizovatel požaduje, aby liniová TI byla vylučována jen ve výjimečných případech b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit, Nejsou známy žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv ani ze ZÚR SK, ani z ÚAP ORP Říčany. Obec nepředpokládá stanovení ploch pro tyto účely. c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, Z nadřazené dokumentace nevyplývá pro zpracování návrhu Územního plánu Doubek požadavek na vymezení s ustanovením 170 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona žádná veřejně prospěšná stavba, u níž lze právo k pozemkům odejmout nebo omezit. V návrhu ÚP budou prověřeny a vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření zejména v těchto oblastech: dopravní infrastruktura technická infrastruktura opatření pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a civilní ochrany žádné požadavky na asanace v úrovni kraje, ORP Říčany a obce nejsou známy Řešené území se nenachází ve vymezeném záplavovém území a také se nenachází ve vymezené zóně havarijního plánování.

8 d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci, Územní studie, případně dohoda o parcelaci budou podmínkou pro rozhodování v území u zastavitelných ploch o rozsahu větším jak 2 ha. e) požadavek na zpracování variant řešení, Vzhledem k požadavkům obce a nadřazených územně plánovacích dokumentací, lze předpokládat, že návrh bude zpracován invariantně. f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, Návrh územně plánovací dokumentace bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích předpisů dle ustanovení 13 a 16 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Návrh územního plánu bude obsahovat textovou a grafickou část (návrh včetně jeho odůvodnění) a bude zpracován dle přílohy č.7 vyhlášky 500/2006 Sb. V případě, že bude nutné zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude toto zpracováno dle přílohy č.5 k vyhlášce 500/2006 Sb. Zemědělská příloha bude zpracována v souladu s ust. 3 přílohy č.1-3 vyhlášky č.13/1994 Sb. Hranice zastavěného území bude vymezena v souladu s 58 stavebního zákona a uvedeno datum, ke kterému byla vymezena. Územně plánovací dokumentace bude zpracována v digitální podobě a odevzdána v celkovém počtu 4 kompletních tiskových vyhotovení (pro řízení dle 50 v počtu 3 pare + 1 x na CD ve formátu.pdf, 52 v počtu 2 pare + elektronicky pro potřeby vystavení) a 1x na CD ve formátu.pdf. Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh územního plánu upravit, bude odevzdán výsledný návrh územního plánu celkem ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě veřejného projednání úprava návrhu, budou dotištěna další 2 vyhotovení návrhu. Výsledný návrh bude odevzdán spolu s datovým nosičem CD obsahujícím vyhotovení ve formátu.pdf spolu s shp. Jednotlivé výkresy budou zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy a vydány v měřítku 1:5000. Výkres širších vztahů bude zpracován a vydán v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje případně v měřítku větším. Výkresová část bude obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku a vždy bude obsahovat hranice řešeného území. Textová část návrhu i odůvodnění územního plánu bude obsahovat údaje o počtu listů textové části a počtu výkresů Součástí návrhu územně plánovací dokumentace (textových i grafických částí) bude předtištěný záznam o účinnosti, který bude obsahovat:

9 označení správního orgánu, který ÚPD vydal datum nabytí účinnost jméno, příjmení, funkce, podpis a razítko oprávněné úřední osoby pořizovatele, kolonku na otisk úředního razítka Pořizovatel požaduje konzultaci v rozpracovanosti. h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. Krajský úřad Středočeského kraje ve svém stanovisku k návrhu zadání posoudí vliv předložené koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a zároveň posoudí požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, zda podle 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. bude zpracována dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Pokud dotčený orgán uplatní některý z výše uvedených požadavků, bude provedeno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.