PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ"

Transkript

1 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová Strana 0

2 Obsah A) NÁZEV DOKUMENTU... 3 B) ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE... 3 C) PŮSOBNOST A DOBA PLATNOSTI POH OBCE... 4 D) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBCE... 4 D.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 D.2 ZEMĚPISNÉ ÚDAJE... 4 D.3. CHARAKTERISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE... 5 D.3.1. Seznam společnosti a firem zabezpečující pro obec nakládání s odpady... 5 D.3.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika... 5 D.3.3. Základní zodpovědnost obce v oblasti odpadového hospodářství... 5 E) ZPRACOVATEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE... 6 F) PŘEHLED DRUHŮ A KATEGORIÍ PRODUKOVANÝCH ODPADŮ, ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NIMI A ZPŮSOB JEJICH VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ... 6 F.1. PRODUKCE... 6 F.2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM... 7 F.3. ZAŘÍZENÍ NA VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ F.4. PROGNÓZA VÝVOJE G) VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S POŽADAVKY STANOVENÝMI V ZÁKONĚ A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH H) VYHODNOCENÍ SOULADU PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE S PLÁNEM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE I) PŘEHLED CÍLŮ POHO A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ, KTERÉ BUDE MĚSTO REALIZOVAT J) PŘÍJMY A VÝDAJE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, STRUKTURA ZDROJŮ A DYNAMIKA ZMĚN J.1. EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ OH K) ZPŮSOB ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ ŘÍZENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE VČETNĚ SEZNAMU VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ I.1. POPIS STAVU INFORMAČNÍHO A ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN I.1.1. Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo I.1.2. Stav a vedení evidence odpadů I.1.3. Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků odpadového hospodářství I.1.4. Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu obce I.1.5. Seznam vnitřních dokumentů obce zpracovaných k zajištění řízení OH I.1.6. Způsob formy spolupráce obce s původci odpadů, kteří působí na katastrálním území obce na realizaci POHo v souvislosti s plány odpadového hospodářství původců I.2. AKTUALIZACE POHO L) ZÁVĚR K) TERMINOLOGIE L) PŘÍLOHY M) SEZNAM TABULEK Strana 1

3 M) SEZNAM ZKRATEK N) POUŽITÉ ZDROJE Strana 2

4 A) Název dokumentu Plán odpadového hospodářství obce Město Český Těšín nám. ČSA 1 Český Těšín IČ: B) Účel plánu odpadového hospodářství obce Plán odpadového hospodářství města Český Těšín (dále jen POHo) byl zpracován na základě naplnění povinnosti stvené v 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech ). Produkce odpadů města Český Těšín v roce 2004 činila celkem 6902,015 t odpadu, z toho 18,7 t nebezpečného odpadu a 6883,315 t ostatního odpadu. Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (dále jen POH MSK), která byla dne vydána obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004. Účelem POHo je v souladu s POH ČR a POH Moravskoslezského kraje stvit: - výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let, - cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, - opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři, - podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce, - způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH obce, - ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci, - způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo, - postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje. POHo je zpracován podle Metodického návodu k plánu odpadového hospodářství původce-obce vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR a vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území města Český Těšín. Účelem POHo je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. POHo obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s odpady, stvení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování. Jeho cílem je navrhnout takový systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové a energetické využívání odpadů před jejich odstraněním. POHo je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných příslušných správních úřadů obce a městských částí v rozsahu zákonné úpravy. Obsahuje cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území města Český Těšín. Strana 3

5 Z výše uvedeného vyplývají následující podmínky pro oblast nakládání s odpady na území města Český Těšín: Za účelem minimalizace množství vznikajících odpadů a maximalizace využívání: Motivovat občany k separaci odpadu pomocí ekologické osvěty, apod. Maximálně a koordinovaně využívat využitelné odpady. Upřednostňovat využití biodegradačních metod pro zpracování bioodpadu v již existujících zařízeních. Uplatňovat energeticky příznivé technologie při nakládání s odpady. C) Působnost a doba platnosti POH obce POHo je zpracováván na dobu 5 let, tj. od 2006 do 2010, a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Dalším důvodem pro změnu v POHo je změna podmínek, za kterých byl tento POHo zpracován, zejména v případě legislativních změn, majících dopad na oblast odpadového hospodářství. Změna je nutná i v případě změny POH MSK a POH ČR. D) Identifikační údaje obce D.1. Identifikační údaje Město: Město Český Těšín Adresa: nám. ČSA 1 Český Těšín IČ: Statutární zástupce: Ing. Jindřich Sznapka, starosta města Tel.: , kl. 100 Pracovník odpovídající za OH: Lenka Fabiánová, referent odpadového hospodářství Tel.: , kl Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj D.2 Zeměpisné údaje Město Český Těšín o rozloze 3.380,85 ha sousedí s Polskem a v jeho blízkosti je také Slovenská republika (35 km). Město je součástí tzv. Těšínského Slezska a území, na němž se město rozkládá, geograficky náleží k Ostravské pánvi. V současnosti tvoří město Český Těšín sedm katastrálních území - Český Těšín, Dolní Žukov, Horní Žukov, Mistřovice, Stanislavice, Mosty, Koňákov. Strana 4

6 Počet obyvatel k daného roku počet obyvatel Klima Území spadá do klimatického okrsku mírně teplého a velmi vlhkého.průměrná roční teplota 8 ºC, v červenci 16 ºC, v lednu -4 ºC. Průměrné roční srážky se pohybují okolo 1000 mm. D.3. Charakteristika odpadového hospodářství obce D.3.1. Seznam společnosti a firem zabezpečující pro obec nakládání s odpady 1..A.S.A., spol. s r. o. adresa: Ďáblická 791/89, Praha 8 IČ: DIČ: CZ Společnost zajišťuje pro město Český Těšín služby v oblasti nakládání s odpady vznikajícími na území města, jejichž původcem je město Český Těšín. D.3.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika Svozová oblast města Český Těšín představuje produkci odpadů z vlastního města Český Těšín a jeho částí. Nakládání s komunálním odpadem je v současné době zajišťováno společností A.S.A. spol. s r. o. Dříve na území města Český Těšín působily další společnosti. Ve městě je zaveden separovaný sběr využitelných složek odpadu do separačních nádob, pytlů a prostřednictvím sběrného dvora. Sběrný dvůr shromažďuje také nebezpečné složky komunálního odpadu. Tento systém je dvakrát ročně doplněn mobilním svozem nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu. Separovaný odpad je předáván k využití. Zbytkový komunální odpad, tedy směsný a objemný odpad je ukládán na skládku. Ve městě Český Těšín nejsou oblasti, kde není zabezpečen sběr a svoz KO, tudíž jsou vytvořeny dobré předpoklady předcházení vzniku černých skládek v blízkosti obytné zástavby. Podrobné údaje o produkci a nakládání s odpady města jsou uvedeny v kapitole F. D.3.3. Základní zodpovědnost obce v oblasti odpadového hospodářství 1. Obec je subjekt zodpovědný ze zákona za řádné nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce. Tento odpad vzniká jednak při činnosti občanů (domovní odpad, velkoobjemový odpad, odpad z odpadkových košů) a při zajišťování čistoty obce (uliční smetky štěrk a písek ze zimního posypu, odpad ze zeleně apod.). 2. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při zajišťování její vlastní činnosti (administrativní činnost). Strana 5

7 3. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při činnosti zařízení obce. E) Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství obce Obchodní firma:.a.s.a., spol. s r. o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Statutární zástupce: Ing. Arnošt Kastner, jednatel Ing. Petr Morávek, prokurista Sídlo: Ďáblická 791/89, Praha 8 IČ: DIČ: CZ Tel.: Fax.: Zástupce zpracovatele: Ing. Pavla Pajtlová Tel: F) Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění Pro zpracování POHo byla využita data z evidence odpadů, která je stvena v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období Tabulky byly vytvořeny dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP (Ministerstva životního prostředí) pro zpracování POH původce-obce. MŽP v Metodickém návodu požaduje uvedení dat pouze za poslední čtyři roky. Pro statistické posouzení časového vývoje je řada dat příliš krátká. Dalším důležitým faktorem je změna legislativy, která proběhla v roce 2001, která může ovlivnit hodnocení výchozího stavu odpadového hospodářství. F.1. Produkce Celková produkce odpadů Produkce všech odpadů ve městě Český Těšín je uvedena v tabulce č. 1 a produkce komunálních odpadů v tabulce č. 2, pro časovou řadu let na základě údajů z evidence odpadů města Český Těšín. Změna produkce je vypočítaná jako podíl produkce odpadů současného a minulého období, vztažená k produkci odpadů minulého období, která tvoří 100%. Hodnoty uvedené jako změna produkce již přímo vypovídají o tom, zda se produkce odpadů vůči předchozímu roku zvýšila či snížila. Směsný komunální odpad množství produkce tohoto odpadu ve sledovaných letech stagnuje a pohybuje se okolo hodnoty 5500 t. V roce 2004 činí měrná produkce směsného komunálního odpadu na jednoho občana 201,56 kg. Papír, sklo a plasty produkce těchto složek separovaného odpadu ve sledovaných letech postupně narůstá a tento fakt svědčí o zlepšování vytřiďování tohoto odpadu ze směsného komunálního odpadu. Měrná produkce na jednoho obyvatele v roce 2004 činila: papír 5,79 kg, sklo 4,43 kg a plast 2,76 kg. Strana 6

8 Objemný odpad produkce tohoto odpadu je vykazována v letech 2002 až Měrná produkce tohoto odpadu na 1 obyvatele činila 0,08 kg (byl vykazován ve směsném komunálním odpadu). Stavební odpad ze stavebních odpadů jsou ve sledovaných letech evidovány především odpady: Beton a Cihly. Tyto odpady vznikají ze stavebních úprav občanů a jejich produkce není konstantní. Měrná produkce odpadu č Cihly činila v roce 2004 na jednoho obyvatele 2,82 kg. Nebezpečný odpad nebezpečný odpad tvoří v evidenci města Český Těšín především tyto odpady: Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a (televize, monitor ) (200112) - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Olej a tuk neuvedený pod číslem Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Olověné akumulátory (200120) - Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie (180105) - Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Pesticidy Většina nebezpečných odpadů je přebírána od občanů města na sběrném dvoře a při svozu mobilního sběru nebezpečného odpadu. Měrná produkce všech nebezpečných odpadů v roce 2004 na jednoho obyvatele činila 0,7205 kg. Přehled všech druhů nebezpečných odpadů vznikající městu Český Těšín a identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů je uveden v tabulkách č. 3 a 4. F.2. Nakládání s odpadem Komunální odpad (dále jen KO) je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Nakládání s KO ve městě Český Těšín je ošetřeno obecně závaznou vyhláškou č. 13/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ve městě Český Těšín. Obecně závazná vyhláška a její novely (dále jen vyhláška ) stvuje systém nakládání s odpady, tj. shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů vznikajících na území města Český Těšín. Strana 7

9 Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby a pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, a kteří na základě písemné smlouvy s obcí využívají systém zavedený obcí pro nakládání s komunálními odpady. Vyhláška se zabývá: Tříděním odpadu. Komunální odpad se třídí na složky: - papír - sklo - plasty - objemný odpad - nebezpečný odpad - odpad ze zeleně - směsný odpad. Místy určenými pro odkládání odpadu. Místa určená pro odkládání komunálního odpadu jsou: - sběrné nádoby (110 l a 1100 l), které slouží k ukládání směsného odpadu po vytřídění nebo igelitové pytle ve vybraných lokalitách, - kontejnery na tříděný odpad a pytle v rozptýlené zástavbě, - speciální nádoby pro sběr starých léků umístěné v lékárnách na území města, - speciální nádoby na vyřazené monočlánky umístěné ve vybraných prodejnách a zařízeních města, - mobilní speciální velkoobjemový kontejner pro sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, přistavovaný podle harmonogramu na určená stviště, - velkoobjemové kontejnery na sběr velkoobjemného odpadu, které jsou přistavovány dle harmonogramu na určená stviště, - velkoobjemové kontejnery na sběr odpadu ze zeleně, které jsou přistavovány na určená stviště dle harmonogramu, - odpadkové koše rozmístěné na území města, sloužící výhradně k odkládání drobného odpadu, - sběrný dvůr, jehož provoz se řídí provozním řádem. Povinnostmi občanů. Občané jsou povinni: - odpad třídit dle městem stveného systému na složky uvedené ve vyhlášce, - vytříděný papír, sklo a plasty odkládat do označených sběrných nádob, - odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je v určenou dobu na městem určená místa, - objemný odpad odkládat do velkoobjemových kontejnerů, - směsný odpad odkládat do sběrných nádob, - ukládat do sběrných nádob pouze složku odpadu, pro kterou je nádoba určena, užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno, - nepoškozovat sběrné nádoby, - nespalovat odpad ani jeho složky v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke spalování odpadů a nespalovat odpady na otevřeném prostranství, Strana 8

10 - počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnili provedení pravidelného svozu odpadů nebo nezpůsobili narušení systému. Stvení počtu osob na sběrné nádoby. Pro minimálně 4 osoby je stvena jedna 110 l nádoba s odvozem 1 x týdně. Pro minimálně 40 osob je stvena jedna 1100 l nádoba s odvozem 1 x týdně. Občané mohou požádat o zvýšení četnosti svozu v případě, že dosavadní interval svozu nevyhovuje z důvodu kapacitních nebo hygienických. Sporné případy bude řešit odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Č. Těšín. Nakládáním se stavebním odpadem. Využití nebo odstranění stavebního odpadu a výkopové zeminy zajišťuje pro občany a podnikatele svozová společnost. Termín a ceny odvozu a následného využití či likvidace si domlouvají občanů a podnikatelé se svozovou společností. Občané nebo podnikatelé, kteří provádí stavbu, rekonstrukci stavebního objektu nebo podobnou činnost dle stavebního zákona musí při kolaudačním řízení stavby prokázat zabezpečení odvozu, využití nebo likvidace stavebních odpadů a výkopové zeminy v souladu s platnými právními předpisy. Kontrolami a sankcemi. Kontrolu a dozor vykonávají pověření pracovníci odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Č. Těšín a strážníci Městské policie Č. Těšín. Nedostatky ve svozu komunálního odpadu řeší svozová společnost, popř. odbor výstavby a životního prostředí. Za nesplnění povinností vyplývajících z této vyhlášky je město oprávněno uložit pokutu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Podrobný popis způsobu nakládání s komunálními odpady Zbytkový komunální odpad: Zbytkový komunální odpad je shromažďován do nádob(stav k ): 110 l - svoz 1x týdně: 1108 ks 110 l - svoz 2x týdně: 4 ks 110 l - svoz 1x týdně: 1603 ks 1100 l - svoz 1x 14dní: 26 ks 1100 l - svoz 2x týdně: 62 ks 1100 l - svoz 3x týdně: 187 ks 1100 l - svoz 1x týdně: 40 ks Nádoby musí mít dostatečný objem, který při dané frekvenci vývozu a daného počtu osob užívajících nemovitost umožňuje uložit veškerý komunální odpad do sběrných nádob. V den svozu jsou nádoby sváženy svozovou technikou. Vozidla jsou vybavena univerzálními výsypníky, takže do ulice zajíždí pro svoz popelnic i kontejnerů pouze jedno vozidlo. Strana 9

11 Po naplnění kapacity vozu je odpad převážen na skládku odpadů DEPOS a. s. Horní Suchá. Způsoby nakládání s komunálním a dalším odpadem jsou uvedeny v tabulkách č. 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b. Vytříděný odpad z komunálního odpadu: Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou k dispozici občanům ve sběrném dvoře a to celoročně v provozní dobu sběrného dvora. Sběrné místo slouží k oddělenému ukládání objemného odpadu z domácností a stavebního a demoličního odpadu. Po naplnění kapacity kontejneru je odpad odvezen společností.a.s.a. spol. s.r o. na skládku DEPOS a. s. Horní Suchá a nahrazen prázdným kontejnerem. Po odvozu kontejneru je celé stviště uklizeno. 2 x do roka je také realizován mobilní sběr objemného odpadu. Při tomto sběru jsou po dobu jednoho týdne přistaveny kontejnery na předem určená místa a občané mohou do těchto kontejnerů svůj velkoobjemový odpad odkládat. Sběr nebezpečných odpadů od občanů města Český Těšín probíhá celoročně ve sběrném dvoře. Na sběrné dvory je možno odkládat nebezpečné odpady (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množství. Dvakrát do roka jsou také realizovány mobilní sběry nebezpečného odpadu, při kterých je možno předat nebezpečné odpady přímo oprávněné osobě a to na předem určených stvištích. Občané se mohou o mobilním svozu odpadu dozvědět z místního tisku (Zpravodaj Městského úřadu v Českém Těšíně) a z webových stránek města. Zde také naleznou rozpis míst, kam mohou své odpady odnést a kde je mohou předat obsluze vozidla mobilního sběrného dvora pracovníkům společnosti.a.s.a. spol. s r. o. Separovaný odpad Separovaný odpad je ve městě Český Těšín shromažďován v nádobách o objemu 1100, 2100 a 3200 l, rozlišených barevně podle sbírané komodity. Nádoby jsou umístěny na stvištích vždy po třech kusech, od každé komodity jedna nádoba. Všechny separované komodity jsou sváženy společností.a.s.a. spol. s r. o. Jednotlivé komodity jsou shromažďovány v nádobách a sváženy s četností (stav k ): papír (+ nápojové kartony) MEVA 1100 l - svoz 1x 14dní: 11 ks MEVA 1100 l - svoz 1x týdně: 47 ks REFLEX 1,1m³ - svoz 1x 14dní: 7 ks REFLEX 1,1m³ - svoz 1x týdně: 18 ks REFLEX 2,1m³ - svoz 1x týdně: 12 ks plast MEVA 1100 l - svoz 1x 14dní: 10 ks MEVA 1100 l - svoz 1x týdně: 48 ks REFLEX 1,1m³ - svoz 1x týdně: 26 ks REFLEX 2,1m³ - svoz 1x týdně: 9 ks REFLEX 3,2m³ - svoz 1x týdně: 3 ks Strana 10

12 sklo MEVA 1100l - svoz 1x měsíčně: 37 ks REFLEX 1,1m³ - svoz 1x měsíčně: 44 ks REFLEX 2,1m³ - svoz 1x měsíčně: 8 ks Svoz provádí speciální vozidlo, přizpůsobené na svoz daných separačních kontejnerů. Separované komodity jsou odváženy ke zpracovatelům druhotných surovin k využití. V příměstských částech Českého Těšína je realizován pytlový sběr plastů a papíru a to s četností svozu plast 1 x měsíčně, papír 1 x 2 měsíce. V budově Městského úřadu města Český Těšín je odděleně shromažďován papír a plast a budov úřadu jsou umístěna také separační hnízda na separovaný sběr odpadu. Biologicky rozložitelné odpady Tyto odpady jsou přijímány ve sběrném dvoře do velkoobjemových kontejnerů a při mobilním sběru bioodpadu, který probíhá 2 x ročně. Jsou to především odpady z údržby zeleně. Údržbu zeleně na území města provádí externí společnosti: Feber Evžen, Na Horkách 23, Český Těšín - údržba centra, Ing. Karel Kotula, Selská 33 a, Havířov - Město - údržba sídliště, DORSTAV spol. s r. o., Masarykovy sady 27, Český Těšín - údržba sídliště, Odpad, který při údržbě zeleně vznikne přebírají tyto společnosti do svého vlastnictví a město je tedy nevykazuje ve své evidenci. Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu je uveden v tabulce č. 8. F.3. Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Město samo neprovozuje žádné zařízení k nakládání s komunálními ani jinými odpady, pouze využívá sběrný dvůr, který provozuje společnost.a.s.a. spol. s r. o. Viz tabulka č. 9 a 10. Sběrný dvůr odpadů Na území města Český Těšín je provozován jeden stabilní sběrný dvůr. Tento sběrný dvůr provozuje společnost.a.s.a. spol. s r. o. a je určen pro občany města Český Těšín. Provozní doba sběrného dvora: ul. Na Horkách Út Čt So Strana 11

13 Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané starší 18-ti let s trvalým bydlištěm v Českém Těšíně (při vjezdu je nutné se prokázat dokladem totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm). Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických osob. Na sběrné dvory je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množství. Stavební odpady sem mohou občanů předávat v množství 150 kg/osobu. Na sběrný dvůr je zároveň možné odkládat biologické odpady rostlinného původu (tráva, listí, větve apod.). F.4. Prognóza vývoje Počet obyvatel města Český Těšín ve sledovaném období stagnoval a nevykazoval žádný významný nárůst nebo pokles, proto se dá předpokládat, že ani v příštích letech nenastane výrazná změna v počtu přihlášených obyvatel. Současně ve městě probíhá osvěta a ekologická výchova občanů, proto na základě těchto ukazatelů lze očekávat zvýšení produkce vytříděných složek komunálního odpadu a to na úkor směsného komunálního odpadu. Vývoj celkové produkce komunálních odpadů ani jeho jednotlivých složek nelze v současné době kvantifikovat s přílišnou přesností. Pro prognózu vývoje komunálních odpadů jako celku byl zvolen střední trend doporučený Metodickým návodem, za základ byla vzata produkce r Pro prognózu odděleného sběru byla použita směrná čísla obalového zákona pro využití obalového odpadu pro rok 2005 a byla vztažena k roku Odhad produkce jednotlivých složek nebezpečných odpadů, vyjma elektrošrotu, je proveden jako průměr sledovaného období. U nebezpečných druhů elektrošrotu je prognóza provedena podle předpokladu, že se kolem roku 2010 dosáhne nasycení vybavenosti domácností ledničkami na úrovni 1,5 ks/domácnost a televizemi 2 ks na domácnost a že odpovídající množství spotřebičů bude po skončení životnosti (15 let lednička, 10 let televize) plynule vyřazováno. U zářivek a výbojek se předpokládalo vyřazování 1 ks na domácnost a rok k roku Zavedení zpětného odběru výrobků, které dosud vstupují do elektrošrotu, se může v budoucím období projevit podstatným snížením množství těchto odpadů v systému města. K tomu dojde za předpokladu úspěšného zavedení spolupráce mezi povinnými osobami a městem při využití sběrného dvora jako místa zpětného odběru výrobků. Dopad tohoto vývoje nelze předem odhadnout s ohledem na nejasnosti kolem budoucího systému pro zpětný odběr výrobků. Předpokládaný vývoj celkové produkce odpadů je uveden v tabulce č. 11. G) Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stvenými v zákoně a prováděcích právních předpisech Stávající způsob nakládání s odpady města Český Těšín je v souladu s požadavky stvenými v zákoně a prováděcích právních předpisech. Odpady jsou předávány oprávněné osobě, dle zákona o odpadech, k využití a odstranění. Separované složky komunálního odpadu jsou předávány k materiálovému využití a směsný komunální odpad je odvážen na skládku. V tabulce č. 12 se uvádějí neshody s požadavky zákona při nakládání s odpady. V tomto případě nebyly neshody zjištěny, proto není tabulka vyplněna. Strana 12

14 H) Vyhodnocení souladu Plánu odpadového hospodářství obce s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (POH MSK) byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Moravskoslezského kraje č. 2/2004 ze dne Tato vyhláška stvuje: opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zásady pro nakládání s komunálním odpadem zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady, podíl recyklovaných odpadů, podíl odpadů ukládaných na skládku. Závazná část POH MSK platí pro území Moravskoslezského kraje. Je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. V tabulce č. 13 je podrobně rozepsáno porovnání POHo se závaznou částí POH Moravskoslezského kraje. Jsou zde vypsány jednotlivé cíle (černě) a opatření (modře) závazné části POH MSK. K těmto cílům a opatřením je poté přisouzena míra shody s POHo a její hodnocení dle současného stavu odpadového hospodářství města. V případě, že POHo není ve shodě se závaznou části POH MSK, je zde stven cíl, který by měl vést k naplnění této shody. I) Přehled cílů POHo a opatření k jejich dosažení, které bude město realizovat V tabulce č. 14 jsou uvedeny hlavní cíle a opatření, která bude město realizovat. Cíle a opatření k jejich realizaci vycházejí z porovnání POHo s POH MSK a jsou zde řešeny variantně. K jednotlivým opatřením je přiřazena odpovědnost, cílová hodnota, způsob monitoringu a stvení termínu a potřeba zdrojů. Strana 13

15 Tabulka č. 14 Přehled cílů a opatření POHo, které bude město Český Těšín realizovat Číslování cílů POH kraje je převzato ze závazné části POH Moravskoslezského kraje Cíle Opatření Odpovědnost Cílová hodnota Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: 3.1. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností 1. Ekologicky šetrné výrobky a výrobky z odpadů jsou zohledněny v nákupech města Stvit příslušná doplňující kritéria pro nákup zboží a investic Město Český Těšín nestvena/ výroční zhodnocení Termín Potřeba zdrojů (předpokládané náklady) Krátkodobě Střednědobě Dlouhodobě Investiční Provozní Průběžně v rámci běžné agendy města 3.2. Podíl recyklovaných odpadů 1. Zónování obce podle efektivity odděleného sběru; cílená informační kampaň pro zvýšení odděleného sběru ve vybraných lokalitách obce a pro oddělený sběr NO. v rámci běžné agendy města 2. Rozšíření počtu separačních nádob/hnízd v závislosti na hodnocení efektivity odděleného sběru v jednotlivých lokalitách obce cca ,- Kč 100,- Kč/výsyp jedné nádoby 2. Je podpořen cíl kraje: zvýšit materiálové využívání KO na 50% do roku Sjednocení typu kontejnerů pro plasty, papír (horní výsyp 1100 litrů), sklo (spodní výsyp); 4. Zavedení odděleného sběru bioodpadů ze sídlištní zástavby v zónách efektivního odděleného sběru a v zástavbě rodinných domků (zvláštní separační nádoba na bioodpad); Město Český Těšín, servisní firma Využití KO z 50% (rok 2010)/ % využitých KO 2010 cca ,- Kč 0,- Kč/rok dle zvoleného systému svozu 5. Převis nevyužitých KO do 50% celkového množství (až 2 tis. tun ročně) nabídnout případným zařízením krajského systému pro nakládání s odpady k využití; v rámci systému OH města 6. Zlepšení přístupu ke službám sběrného dvora rozšířením plochy, vybavení a provozní doby; v zájmu zlepšení přístupu ke službám sběrného dvora uvážit zajištění druhého sběrného dvora. cca ,- Kč za dovybavení a rozšíření stávajícího SD, cca 1 mil. Kč za realizaci nového SD 100,- Kč/1 hodina Strana 14

16 3. Je požadováno využití stavebních odpadů 1. Zajištění odděleného shromažďování stavebních odpadů ve sběrném dvoře. Zajistit využití odděleně shromážděných stavebních odpadů oprávněnou osobou. 2. Zařadit požadavek na využití stavebních odpadů v místě vzniku ve fázi stavebního řízení. Město Český Těšín, servisní firma 75 % využívaných stavebních odpadů /výroční zhodnocení 2012 v rámci běžné agendy města a systému nakládání odpady 3.7. Další skupiny odpadů a zařízení stvené v POH ČR nebo považované za významné z hlediska kraje Odpady vzniklé následkem živelných pohrom 4. V dokumentech krizového řízení města jsou zapracovány zásady pro nakládání s odpady vzniklými z mimořádných situací V dokumentech krizového řízení města budou zapracovány zásady pro nakládání s odpady vzniklými z mimořádných situací (kontakty na servisní organizace, schematické postupy pro nakládání se vzniklými odpady) Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku 1. Zavedení odděleného sběru bioodpadů ze sídlištní zástavby v zónách efektivního odděleného sběru a v zástavbě rodinných domků (zvláštní separační nádoba na 5.Je sníženo množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládku. bioodpad); 2. Zlepšení přístupu ke službám sběrného dvora rozšířením plochy, vybavení a provozní doby; v zájmu zlepšení přístupu ke službám sběrného dvora uvážit zajištění druhého sběrného dvora. 3. Předání bioodpadů oprávněné osobě k využití odklonění BRKO od skládky. Město Český Těšín Město Český Těšín, servisní firma Zásady stveny v dokumentech krizového řízení/výroční zhodnocení Maximálně 75% hmotnostních z celkového množství BRKO oproti roku v rámci běžné agendy města 2010 v rámci běžné agendy města a systému nakládání odpady Strana 15

17 J) Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn J.1. Ekonomické řízení OH Přehled příjmů a výdajů na odpadového hospodářství města Český Těšín je uvedeno v tabulce č. 15. Z tabulky vyplývá, že v roce 2003 mělo město Český Těšín výdaje na odpadové hospodářství nižší než v roce Největší výdaje má město na svoz a odstranění komunálního odpadu. Můžeme předpokládat, že tyto výdaje, vzhledem ke zvyšujícímu se tlaku na ceny za odstraňování odpadů na skládkách ještě porostou Jelikož v dalších letech se zcela určitě zvýší podíl vytříděných komodit z KO (sklo, papír, plasty), lze očekávat i nárůst výdajů za tyto komodity, který by však měl být do značné míry kompenzován příjmy od společnosti EKO-KOM, a. s. Dalším zdrojem úspor bude praktická realizace povinnosti zpětného odběru elektrošrotu, čímž by měly poklesnout významně náklady na nebezpečné odpady. Hlavním příjmem do odpadového hospodářství město Český Těšín je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výši tohoto poplatku upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2003. Další příjmy má město od společnosti EKO-KOM, a.s., které se každým rokem díky zvyšování separace využitelných složek odpadů zvyšují. J.2. Administrativní nástroje řízení OH Od zajišťuje pro město Český Těšín veškeré nakládání s odpady na území města společnost.a.s.a. spol. s r. o. se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8 a to na základě uskutečněného výběrového řízení. Tato spolupráce je ošetřena smluvním vztahem. K) Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů I.1. Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství Města Český Těšín I.1.1. Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo Komunikace s občany města probíhá prostřednictvím: Zpravodaj Městského úřadu v Českém Těšíně Webové stránky I.1.2. Stav a vedení evidence odpadů Město Český Těšín vede evidenci komunálních odpadů na základě zákona o odpadech a eviduje ji odbor výstavby a životního prostředí. Evidence je vedena v elektronické podobě. Strana 16

18 Průběžná evidence odpadů podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je vedena v elektronické formě. Průběžná evidence odpadů je vedena s náležitostmi požadovanými výše uvedenou vyhláškou MŽP a je současně podkladem pro zpracování Ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady, která jsou v souladu s platnou legislativou zasílána příslušného správního orgánu. I.1.3. Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků odpadového hospodářství Odbornost pracovníků odpadového hospodářství je na vysoké úrovni a tito pracovníci se průběžně zúčastňují školení a seminářů v oblasti odpadového hospodářství. I.1.4. Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu obce. Organizační struktura města: Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Městský úřad se člení na tyto odbory a oddělení: Odbor finanční Odbor živnostenský a dopravy Odbor občanskosprávní Odbor správy majetku Odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí referent OH Odbor sociální Odbor školství a kultury Odbor právní Odbor územního rozvoje Útvar interního auditu I.1.5. Seznam vnitřních dokumentů obce zpracovaných k zajištění řízení OH. Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ve městě Český Těšín. Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích. Strana 17

19 I.1.6. Způsob formy spolupráce obce s původci odpadů, kteří působí na katastrálním území obce na realizaci POHo v souvislosti s plány odpadového hospodářství původců. Město Český Těšín umožňuje právnickým osobám a fyzických osobám oprávněným k podnikání uzavírat smlouvy na odvoz odpadu ve spolupráci s městem nebo samostatně přímo se svozovou společností. Tyto původci mohou také využívat separačních kontejnerů umístěných na území města. I.2. Aktualizace POHo Osoba zodpovědná za sledování zásadních změn podmínek, na jejichž základě byl POH zpracován, je referent OH města Český Těšín. Plnění POHo bude sledováno ročně podle vybraných ukazatelů. Město bude jednou ročně zpracovávat zprávu o plnění POHo a předkládat ji spolu s doporučeními dalšího postupu orgánům města. V případě, že nebude po dva roky příznivý vývoj v plnění cílů POHo, může se město rozhodnout pro razantnější provádění plánovaných programů/činností (vyčlenění více zdrojů, rozšíření působnosti opatření atp.). Pokud v následujícím roce po takovém opatření nenastane zlepšení vývoje, město uváží změnu POHo rozšířením programů/činností v rámci POHo nebo po konzultaci s krajským úřadem změnu cílů POHo. L) Závěr POHo je zpracován v souladu se závaznou částí POH Moravskoslezského kraje a je závazným dokumentem pro činnosti v oblasti odpadového hospodářství města Český Těšín. K) Terminologie Obec základní územní samosprávné společenství občanů tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. L) Přílohy Příloha č. 1 Tabulky č. 1 až 13, 15 (tabulka č. 14 obsažena v textu) M) Seznam tabulek Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů města Český Těšín v období Tabulka č. 2 Celková produkce komunálních odpadů města Český Těšín v období Tabulka č. 3 Celková produkce nebezpečných odpadů města Český Těšín v období Tabulka č. 4 Identifikace hlavních druhů NO města Český Těšín v období Tabulka č. 5a Způsob nakládání s odpady města Český Těšín v roce 2004 Tabulka č. 5b Způsob nakládání s odpady města Český Těšín v roce 2004 po předání oprávněné osobě Tabulka č. 6a Celková produkce a nakládání s odpady města Český Těšín v roce 2004 Tabulka č. 6b Nakládání s odpady města Český Těšín v roce 2004 po předání oprávněné osobě Tabulka č. 7a Celková produkce a nakládání s komunálními města Český Těšín v roce 2004 Strana 18

20 Tabulka č. 7b Nakládání s komunálními města Český Těšín v roce 2004 Tabulka č. 8 Množství vytříděného odpadu z komunálního města Český Těšín v období Tabulka č. 9 Přehled nejvýznamnějších starých zátěží na území města Český Těšín Tabulka č. 10 Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO) Tabulka č. 11a Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů města Český Těšín Tabulka č. 11b Interpretace hlavních cílů kraje na vybrané odpady a nulová varianta v případě, že by nebyly realizované žádné cíle a opatření POHo Tabulka č. 12 Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s města Český Těšín v roce 2004 neshody Tabulka č. 13. Porovnání POH obce města Český Těšín se závaznou částí POH Moravskoslezského kraje Tabulka č. 14. Cíle a opatření, která bude město realizovat (tabulka v textu) Tabulka č. 15 Příjmy a výdaje města Český Těšín na OH v období M) Seznam zkratek ČR Česká republika MŽP Ministerstvo životního prostředí OH odpadové hospodářství POH Plán odpadového hospodářství POHo Plán odpadového hospodářství obce POHp Plán odpadového hospodářství původce POH MSK Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky RP POH ČR Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky RP NO Realizační program POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady KO komunální odpad NO nebezpečné odpady N) Použité zdroje - Evidence odpadů města Český Těšín - provozní evidence.a.s.a. spol. s r. o. - Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce, Praha, MŽP, říjen Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje - Implementační a investiční strategie pro směrnice ES o odpadech (projekt PHARE), 2001, AEA Technology pro MŽP ČR Strana 19

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0,

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0, Zpráva o stavu plnění Plánu odpadového hospodářství města Jílového za rok 2015 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů Celková města Jílového 2000 2015 Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Plán odpadového hospodářství Příbora

Plán odpadového hospodářství Příbora Příbora dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Moravskoslezský Červenec 2005 Vypracoval: ing. Pavel Novák, Zámecká 384, 335 61 Spálené Poříčí ing.pavel.novak@quick.cz ; tel. 603161021 Obsah

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 1. Identifikace původce, účel a působnost POH 1.1. Identifikační údaje původce Název: Město Krnov Sídlo: Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov IČ:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Obec Baška Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

Plán odpadového hospodářství Roztok

Plán odpadového hospodářství Roztok Roztok dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský Listopad 2011 Vypracoval:, Jitka Nováková, ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský Červenec 2006 Vypracoval: ing. Pavel Novák, Zámecká 384, 335 61 Spálené Poříčí ing.pavel.novak@quick.cz ; tel. 603161021

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 POH PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 Statutární město ul. Radniční 1148 PSČ 738 22 IČ 002966 1 POH Obsah A) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ...3

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

MĚSTO LITOVEL OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009

MĚSTO LITOVEL OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 MĚSTO LITOVEL OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích spravovaných

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

( Vyhláška o odpadech )

( Vyhláška o odpadech ) MĚSTO ŽATEC Obecně závazná vyhláška č. 1/07, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem ( Vyhláška

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 197/2003 Sb. - poslední stav textu Změna: 473/2009 Sb. 197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. června 2003 o Plánu odpadového

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

MĚSTO SLAVIČÍN. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 02/2003, O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

MĚSTO SLAVIČÍN. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 02/2003, O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO SLAVIČÍN OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 02/2003, O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Změna: 03/2006 Zastupitelstvo města Slavičín rozhodlo dne 10. září 2003 usnesením ZMS č. VI/11/2003

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č Příloha usnesení: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2012 O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC, VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen zákon či zákon o veřejných zakázkách ) 1. Název zakázky Nakládání s komunálním

Více

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více