PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ"

Transkript

1 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová Strana 0

2 Obsah A) NÁZEV DOKUMENTU... 3 B) ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE... 3 C) PŮSOBNOST A DOBA PLATNOSTI POH OBCE... 4 D) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBCE... 4 D.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 D.2 ZEMĚPISNÉ ÚDAJE... 4 D.3. CHARAKTERISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE... 5 D.3.1. Seznam společnosti a firem zabezpečující pro obec nakládání s odpady... 5 D.3.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika... 5 D.3.3. Základní zodpovědnost obce v oblasti odpadového hospodářství... 5 E) ZPRACOVATEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE... 6 F) PŘEHLED DRUHŮ A KATEGORIÍ PRODUKOVANÝCH ODPADŮ, ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NIMI A ZPŮSOB JEJICH VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ... 6 F.1. PRODUKCE... 6 F.2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM... 7 F.3. ZAŘÍZENÍ NA VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ F.4. PROGNÓZA VÝVOJE G) VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S POŽADAVKY STANOVENÝMI V ZÁKONĚ A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH H) VYHODNOCENÍ SOULADU PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE S PLÁNEM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE I) PŘEHLED CÍLŮ POHO A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ, KTERÉ BUDE MĚSTO REALIZOVAT J) PŘÍJMY A VÝDAJE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, STRUKTURA ZDROJŮ A DYNAMIKA ZMĚN J.1. EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ OH K) ZPŮSOB ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ ŘÍZENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE VČETNĚ SEZNAMU VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ I.1. POPIS STAVU INFORMAČNÍHO A ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN I.1.1. Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo I.1.2. Stav a vedení evidence odpadů I.1.3. Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků odpadového hospodářství I.1.4. Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu obce I.1.5. Seznam vnitřních dokumentů obce zpracovaných k zajištění řízení OH I.1.6. Způsob formy spolupráce obce s původci odpadů, kteří působí na katastrálním území obce na realizaci POHo v souvislosti s plány odpadového hospodářství původců I.2. AKTUALIZACE POHO L) ZÁVĚR K) TERMINOLOGIE L) PŘÍLOHY M) SEZNAM TABULEK Strana 1

3 M) SEZNAM ZKRATEK N) POUŽITÉ ZDROJE Strana 2

4 A) Název dokumentu Plán odpadového hospodářství obce Město Český Těšín nám. ČSA 1 Český Těšín IČ: B) Účel plánu odpadového hospodářství obce Plán odpadového hospodářství města Český Těšín (dále jen POHo) byl zpracován na základě naplnění povinnosti stvené v 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech ). Produkce odpadů města Český Těšín v roce 2004 činila celkem 6902,015 t odpadu, z toho 18,7 t nebezpečného odpadu a 6883,315 t ostatního odpadu. Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (dále jen POH MSK), která byla dne vydána obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004. Účelem POHo je v souladu s POH ČR a POH Moravskoslezského kraje stvit: - výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let, - cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, - opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři, - podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce, - způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH obce, - ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci, - způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo, - postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje. POHo je zpracován podle Metodického návodu k plánu odpadového hospodářství původce-obce vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR a vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území města Český Těšín. Účelem POHo je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. POHo obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s odpady, stvení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování. Jeho cílem je navrhnout takový systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové a energetické využívání odpadů před jejich odstraněním. POHo je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných příslušných správních úřadů obce a městských částí v rozsahu zákonné úpravy. Obsahuje cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území města Český Těšín. Strana 3

5 Z výše uvedeného vyplývají následující podmínky pro oblast nakládání s odpady na území města Český Těšín: Za účelem minimalizace množství vznikajících odpadů a maximalizace využívání: Motivovat občany k separaci odpadu pomocí ekologické osvěty, apod. Maximálně a koordinovaně využívat využitelné odpady. Upřednostňovat využití biodegradačních metod pro zpracování bioodpadu v již existujících zařízeních. Uplatňovat energeticky příznivé technologie při nakládání s odpady. C) Působnost a doba platnosti POH obce POHo je zpracováván na dobu 5 let, tj. od 2006 do 2010, a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Dalším důvodem pro změnu v POHo je změna podmínek, za kterých byl tento POHo zpracován, zejména v případě legislativních změn, majících dopad na oblast odpadového hospodářství. Změna je nutná i v případě změny POH MSK a POH ČR. D) Identifikační údaje obce D.1. Identifikační údaje Město: Město Český Těšín Adresa: nám. ČSA 1 Český Těšín IČ: Statutární zástupce: Ing. Jindřich Sznapka, starosta města Tel.: , kl. 100 Pracovník odpovídající za OH: Lenka Fabiánová, referent odpadového hospodářství Tel.: , kl Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj D.2 Zeměpisné údaje Město Český Těšín o rozloze 3.380,85 ha sousedí s Polskem a v jeho blízkosti je také Slovenská republika (35 km). Město je součástí tzv. Těšínského Slezska a území, na němž se město rozkládá, geograficky náleží k Ostravské pánvi. V současnosti tvoří město Český Těšín sedm katastrálních území - Český Těšín, Dolní Žukov, Horní Žukov, Mistřovice, Stanislavice, Mosty, Koňákov. Strana 4

6 Počet obyvatel k daného roku počet obyvatel Klima Území spadá do klimatického okrsku mírně teplého a velmi vlhkého.průměrná roční teplota 8 ºC, v červenci 16 ºC, v lednu -4 ºC. Průměrné roční srážky se pohybují okolo 1000 mm. D.3. Charakteristika odpadového hospodářství obce D.3.1. Seznam společnosti a firem zabezpečující pro obec nakládání s odpady 1..A.S.A., spol. s r. o. adresa: Ďáblická 791/89, Praha 8 IČ: DIČ: CZ Společnost zajišťuje pro město Český Těšín služby v oblasti nakládání s odpady vznikajícími na území města, jejichž původcem je město Český Těšín. D.3.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika Svozová oblast města Český Těšín představuje produkci odpadů z vlastního města Český Těšín a jeho částí. Nakládání s komunálním odpadem je v současné době zajišťováno společností A.S.A. spol. s r. o. Dříve na území města Český Těšín působily další společnosti. Ve městě je zaveden separovaný sběr využitelných složek odpadu do separačních nádob, pytlů a prostřednictvím sběrného dvora. Sběrný dvůr shromažďuje také nebezpečné složky komunálního odpadu. Tento systém je dvakrát ročně doplněn mobilním svozem nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu. Separovaný odpad je předáván k využití. Zbytkový komunální odpad, tedy směsný a objemný odpad je ukládán na skládku. Ve městě Český Těšín nejsou oblasti, kde není zabezpečen sběr a svoz KO, tudíž jsou vytvořeny dobré předpoklady předcházení vzniku černých skládek v blízkosti obytné zástavby. Podrobné údaje o produkci a nakládání s odpady města jsou uvedeny v kapitole F. D.3.3. Základní zodpovědnost obce v oblasti odpadového hospodářství 1. Obec je subjekt zodpovědný ze zákona za řádné nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce. Tento odpad vzniká jednak při činnosti občanů (domovní odpad, velkoobjemový odpad, odpad z odpadkových košů) a při zajišťování čistoty obce (uliční smetky štěrk a písek ze zimního posypu, odpad ze zeleně apod.). 2. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při zajišťování její vlastní činnosti (administrativní činnost). Strana 5

7 3. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při činnosti zařízení obce. E) Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství obce Obchodní firma:.a.s.a., spol. s r. o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Statutární zástupce: Ing. Arnošt Kastner, jednatel Ing. Petr Morávek, prokurista Sídlo: Ďáblická 791/89, Praha 8 IČ: DIČ: CZ Tel.: Fax.: Zástupce zpracovatele: Ing. Pavla Pajtlová Tel: F) Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění Pro zpracování POHo byla využita data z evidence odpadů, která je stvena v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období Tabulky byly vytvořeny dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP (Ministerstva životního prostředí) pro zpracování POH původce-obce. MŽP v Metodickém návodu požaduje uvedení dat pouze za poslední čtyři roky. Pro statistické posouzení časového vývoje je řada dat příliš krátká. Dalším důležitým faktorem je změna legislativy, která proběhla v roce 2001, která může ovlivnit hodnocení výchozího stavu odpadového hospodářství. F.1. Produkce Celková produkce odpadů Produkce všech odpadů ve městě Český Těšín je uvedena v tabulce č. 1 a produkce komunálních odpadů v tabulce č. 2, pro časovou řadu let na základě údajů z evidence odpadů města Český Těšín. Změna produkce je vypočítaná jako podíl produkce odpadů současného a minulého období, vztažená k produkci odpadů minulého období, která tvoří 100%. Hodnoty uvedené jako změna produkce již přímo vypovídají o tom, zda se produkce odpadů vůči předchozímu roku zvýšila či snížila. Směsný komunální odpad množství produkce tohoto odpadu ve sledovaných letech stagnuje a pohybuje se okolo hodnoty 5500 t. V roce 2004 činí měrná produkce směsného komunálního odpadu na jednoho občana 201,56 kg. Papír, sklo a plasty produkce těchto složek separovaného odpadu ve sledovaných letech postupně narůstá a tento fakt svědčí o zlepšování vytřiďování tohoto odpadu ze směsného komunálního odpadu. Měrná produkce na jednoho obyvatele v roce 2004 činila: papír 5,79 kg, sklo 4,43 kg a plast 2,76 kg. Strana 6

8 Objemný odpad produkce tohoto odpadu je vykazována v letech 2002 až Měrná produkce tohoto odpadu na 1 obyvatele činila 0,08 kg (byl vykazován ve směsném komunálním odpadu). Stavební odpad ze stavebních odpadů jsou ve sledovaných letech evidovány především odpady: Beton a Cihly. Tyto odpady vznikají ze stavebních úprav občanů a jejich produkce není konstantní. Měrná produkce odpadu č Cihly činila v roce 2004 na jednoho obyvatele 2,82 kg. Nebezpečný odpad nebezpečný odpad tvoří v evidenci města Český Těšín především tyto odpady: Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a (televize, monitor ) (200112) - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Olej a tuk neuvedený pod číslem Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Olověné akumulátory (200120) - Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie (180105) - Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Pesticidy Většina nebezpečných odpadů je přebírána od občanů města na sběrném dvoře a při svozu mobilního sběru nebezpečného odpadu. Měrná produkce všech nebezpečných odpadů v roce 2004 na jednoho obyvatele činila 0,7205 kg. Přehled všech druhů nebezpečných odpadů vznikající městu Český Těšín a identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů je uveden v tabulkách č. 3 a 4. F.2. Nakládání s odpadem Komunální odpad (dále jen KO) je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Nakládání s KO ve městě Český Těšín je ošetřeno obecně závaznou vyhláškou č. 13/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ve městě Český Těšín. Obecně závazná vyhláška a její novely (dále jen vyhláška ) stvuje systém nakládání s odpady, tj. shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů vznikajících na území města Český Těšín. Strana 7

9 Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby a pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, a kteří na základě písemné smlouvy s obcí využívají systém zavedený obcí pro nakládání s komunálními odpady. Vyhláška se zabývá: Tříděním odpadu. Komunální odpad se třídí na složky: - papír - sklo - plasty - objemný odpad - nebezpečný odpad - odpad ze zeleně - směsný odpad. Místy určenými pro odkládání odpadu. Místa určená pro odkládání komunálního odpadu jsou: - sběrné nádoby (110 l a 1100 l), které slouží k ukládání směsného odpadu po vytřídění nebo igelitové pytle ve vybraných lokalitách, - kontejnery na tříděný odpad a pytle v rozptýlené zástavbě, - speciální nádoby pro sběr starých léků umístěné v lékárnách na území města, - speciální nádoby na vyřazené monočlánky umístěné ve vybraných prodejnách a zařízeních města, - mobilní speciální velkoobjemový kontejner pro sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, přistavovaný podle harmonogramu na určená stviště, - velkoobjemové kontejnery na sběr velkoobjemného odpadu, které jsou přistavovány dle harmonogramu na určená stviště, - velkoobjemové kontejnery na sběr odpadu ze zeleně, které jsou přistavovány na určená stviště dle harmonogramu, - odpadkové koše rozmístěné na území města, sloužící výhradně k odkládání drobného odpadu, - sběrný dvůr, jehož provoz se řídí provozním řádem. Povinnostmi občanů. Občané jsou povinni: - odpad třídit dle městem stveného systému na složky uvedené ve vyhlášce, - vytříděný papír, sklo a plasty odkládat do označených sběrných nádob, - odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je v určenou dobu na městem určená místa, - objemný odpad odkládat do velkoobjemových kontejnerů, - směsný odpad odkládat do sběrných nádob, - ukládat do sběrných nádob pouze složku odpadu, pro kterou je nádoba určena, užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno, - nepoškozovat sběrné nádoby, - nespalovat odpad ani jeho složky v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke spalování odpadů a nespalovat odpady na otevřeném prostranství, Strana 8

10 - počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnili provedení pravidelného svozu odpadů nebo nezpůsobili narušení systému. Stvení počtu osob na sběrné nádoby. Pro minimálně 4 osoby je stvena jedna 110 l nádoba s odvozem 1 x týdně. Pro minimálně 40 osob je stvena jedna 1100 l nádoba s odvozem 1 x týdně. Občané mohou požádat o zvýšení četnosti svozu v případě, že dosavadní interval svozu nevyhovuje z důvodu kapacitních nebo hygienických. Sporné případy bude řešit odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Č. Těšín. Nakládáním se stavebním odpadem. Využití nebo odstranění stavebního odpadu a výkopové zeminy zajišťuje pro občany a podnikatele svozová společnost. Termín a ceny odvozu a následného využití či likvidace si domlouvají občanů a podnikatelé se svozovou společností. Občané nebo podnikatelé, kteří provádí stavbu, rekonstrukci stavebního objektu nebo podobnou činnost dle stavebního zákona musí při kolaudačním řízení stavby prokázat zabezpečení odvozu, využití nebo likvidace stavebních odpadů a výkopové zeminy v souladu s platnými právními předpisy. Kontrolami a sankcemi. Kontrolu a dozor vykonávají pověření pracovníci odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Č. Těšín a strážníci Městské policie Č. Těšín. Nedostatky ve svozu komunálního odpadu řeší svozová společnost, popř. odbor výstavby a životního prostředí. Za nesplnění povinností vyplývajících z této vyhlášky je město oprávněno uložit pokutu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Podrobný popis způsobu nakládání s komunálními odpady Zbytkový komunální odpad: Zbytkový komunální odpad je shromažďován do nádob(stav k ): 110 l - svoz 1x týdně: 1108 ks 110 l - svoz 2x týdně: 4 ks 110 l - svoz 1x týdně: 1603 ks 1100 l - svoz 1x 14dní: 26 ks 1100 l - svoz 2x týdně: 62 ks 1100 l - svoz 3x týdně: 187 ks 1100 l - svoz 1x týdně: 40 ks Nádoby musí mít dostatečný objem, který při dané frekvenci vývozu a daného počtu osob užívajících nemovitost umožňuje uložit veškerý komunální odpad do sběrných nádob. V den svozu jsou nádoby sváženy svozovou technikou. Vozidla jsou vybavena univerzálními výsypníky, takže do ulice zajíždí pro svoz popelnic i kontejnerů pouze jedno vozidlo. Strana 9

11 Po naplnění kapacity vozu je odpad převážen na skládku odpadů DEPOS a. s. Horní Suchá. Způsoby nakládání s komunálním a dalším odpadem jsou uvedeny v tabulkách č. 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b. Vytříděný odpad z komunálního odpadu: Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou k dispozici občanům ve sběrném dvoře a to celoročně v provozní dobu sběrného dvora. Sběrné místo slouží k oddělenému ukládání objemného odpadu z domácností a stavebního a demoličního odpadu. Po naplnění kapacity kontejneru je odpad odvezen společností.a.s.a. spol. s.r o. na skládku DEPOS a. s. Horní Suchá a nahrazen prázdným kontejnerem. Po odvozu kontejneru je celé stviště uklizeno. 2 x do roka je také realizován mobilní sběr objemného odpadu. Při tomto sběru jsou po dobu jednoho týdne přistaveny kontejnery na předem určená místa a občané mohou do těchto kontejnerů svůj velkoobjemový odpad odkládat. Sběr nebezpečných odpadů od občanů města Český Těšín probíhá celoročně ve sběrném dvoře. Na sběrné dvory je možno odkládat nebezpečné odpady (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množství. Dvakrát do roka jsou také realizovány mobilní sběry nebezpečného odpadu, při kterých je možno předat nebezpečné odpady přímo oprávněné osobě a to na předem určených stvištích. Občané se mohou o mobilním svozu odpadu dozvědět z místního tisku (Zpravodaj Městského úřadu v Českém Těšíně) a z webových stránek města. Zde také naleznou rozpis míst, kam mohou své odpady odnést a kde je mohou předat obsluze vozidla mobilního sběrného dvora pracovníkům společnosti.a.s.a. spol. s r. o. Separovaný odpad Separovaný odpad je ve městě Český Těšín shromažďován v nádobách o objemu 1100, 2100 a 3200 l, rozlišených barevně podle sbírané komodity. Nádoby jsou umístěny na stvištích vždy po třech kusech, od každé komodity jedna nádoba. Všechny separované komodity jsou sváženy společností.a.s.a. spol. s r. o. Jednotlivé komodity jsou shromažďovány v nádobách a sváženy s četností (stav k ): papír (+ nápojové kartony) MEVA 1100 l - svoz 1x 14dní: 11 ks MEVA 1100 l - svoz 1x týdně: 47 ks REFLEX 1,1m³ - svoz 1x 14dní: 7 ks REFLEX 1,1m³ - svoz 1x týdně: 18 ks REFLEX 2,1m³ - svoz 1x týdně: 12 ks plast MEVA 1100 l - svoz 1x 14dní: 10 ks MEVA 1100 l - svoz 1x týdně: 48 ks REFLEX 1,1m³ - svoz 1x týdně: 26 ks REFLEX 2,1m³ - svoz 1x týdně: 9 ks REFLEX 3,2m³ - svoz 1x týdně: 3 ks Strana 10

12 sklo MEVA 1100l - svoz 1x měsíčně: 37 ks REFLEX 1,1m³ - svoz 1x měsíčně: 44 ks REFLEX 2,1m³ - svoz 1x měsíčně: 8 ks Svoz provádí speciální vozidlo, přizpůsobené na svoz daných separačních kontejnerů. Separované komodity jsou odváženy ke zpracovatelům druhotných surovin k využití. V příměstských částech Českého Těšína je realizován pytlový sběr plastů a papíru a to s četností svozu plast 1 x měsíčně, papír 1 x 2 měsíce. V budově Městského úřadu města Český Těšín je odděleně shromažďován papír a plast a budov úřadu jsou umístěna také separační hnízda na separovaný sběr odpadu. Biologicky rozložitelné odpady Tyto odpady jsou přijímány ve sběrném dvoře do velkoobjemových kontejnerů a při mobilním sběru bioodpadu, který probíhá 2 x ročně. Jsou to především odpady z údržby zeleně. Údržbu zeleně na území města provádí externí společnosti: Feber Evžen, Na Horkách 23, Český Těšín - údržba centra, Ing. Karel Kotula, Selská 33 a, Havířov - Město - údržba sídliště, DORSTAV spol. s r. o., Masarykovy sady 27, Český Těšín - údržba sídliště, Odpad, který při údržbě zeleně vznikne přebírají tyto společnosti do svého vlastnictví a město je tedy nevykazuje ve své evidenci. Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu je uveden v tabulce č. 8. F.3. Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Město samo neprovozuje žádné zařízení k nakládání s komunálními ani jinými odpady, pouze využívá sběrný dvůr, který provozuje společnost.a.s.a. spol. s r. o. Viz tabulka č. 9 a 10. Sběrný dvůr odpadů Na území města Český Těšín je provozován jeden stabilní sběrný dvůr. Tento sběrný dvůr provozuje společnost.a.s.a. spol. s r. o. a je určen pro občany města Český Těšín. Provozní doba sběrného dvora: ul. Na Horkách Út Čt So Strana 11

13 Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané starší 18-ti let s trvalým bydlištěm v Českém Těšíně (při vjezdu je nutné se prokázat dokladem totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm). Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických osob. Na sběrné dvory je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množství. Stavební odpady sem mohou občanů předávat v množství 150 kg/osobu. Na sběrný dvůr je zároveň možné odkládat biologické odpady rostlinného původu (tráva, listí, větve apod.). F.4. Prognóza vývoje Počet obyvatel města Český Těšín ve sledovaném období stagnoval a nevykazoval žádný významný nárůst nebo pokles, proto se dá předpokládat, že ani v příštích letech nenastane výrazná změna v počtu přihlášených obyvatel. Současně ve městě probíhá osvěta a ekologická výchova občanů, proto na základě těchto ukazatelů lze očekávat zvýšení produkce vytříděných složek komunálního odpadu a to na úkor směsného komunálního odpadu. Vývoj celkové produkce komunálních odpadů ani jeho jednotlivých složek nelze v současné době kvantifikovat s přílišnou přesností. Pro prognózu vývoje komunálních odpadů jako celku byl zvolen střední trend doporučený Metodickým návodem, za základ byla vzata produkce r Pro prognózu odděleného sběru byla použita směrná čísla obalového zákona pro využití obalového odpadu pro rok 2005 a byla vztažena k roku Odhad produkce jednotlivých složek nebezpečných odpadů, vyjma elektrošrotu, je proveden jako průměr sledovaného období. U nebezpečných druhů elektrošrotu je prognóza provedena podle předpokladu, že se kolem roku 2010 dosáhne nasycení vybavenosti domácností ledničkami na úrovni 1,5 ks/domácnost a televizemi 2 ks na domácnost a že odpovídající množství spotřebičů bude po skončení životnosti (15 let lednička, 10 let televize) plynule vyřazováno. U zářivek a výbojek se předpokládalo vyřazování 1 ks na domácnost a rok k roku Zavedení zpětného odběru výrobků, které dosud vstupují do elektrošrotu, se může v budoucím období projevit podstatným snížením množství těchto odpadů v systému města. K tomu dojde za předpokladu úspěšného zavedení spolupráce mezi povinnými osobami a městem při využití sběrného dvora jako místa zpětného odběru výrobků. Dopad tohoto vývoje nelze předem odhadnout s ohledem na nejasnosti kolem budoucího systému pro zpětný odběr výrobků. Předpokládaný vývoj celkové produkce odpadů je uveden v tabulce č. 11. G) Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stvenými v zákoně a prováděcích právních předpisech Stávající způsob nakládání s odpady města Český Těšín je v souladu s požadavky stvenými v zákoně a prováděcích právních předpisech. Odpady jsou předávány oprávněné osobě, dle zákona o odpadech, k využití a odstranění. Separované složky komunálního odpadu jsou předávány k materiálovému využití a směsný komunální odpad je odvážen na skládku. V tabulce č. 12 se uvádějí neshody s požadavky zákona při nakládání s odpady. V tomto případě nebyly neshody zjištěny, proto není tabulka vyplněna. Strana 12

14 H) Vyhodnocení souladu Plánu odpadového hospodářství obce s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (POH MSK) byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Moravskoslezského kraje č. 2/2004 ze dne Tato vyhláška stvuje: opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zásady pro nakládání s komunálním odpadem zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady, podíl recyklovaných odpadů, podíl odpadů ukládaných na skládku. Závazná část POH MSK platí pro území Moravskoslezského kraje. Je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. V tabulce č. 13 je podrobně rozepsáno porovnání POHo se závaznou částí POH Moravskoslezského kraje. Jsou zde vypsány jednotlivé cíle (černě) a opatření (modře) závazné části POH MSK. K těmto cílům a opatřením je poté přisouzena míra shody s POHo a její hodnocení dle současného stavu odpadového hospodářství města. V případě, že POHo není ve shodě se závaznou části POH MSK, je zde stven cíl, který by měl vést k naplnění této shody. I) Přehled cílů POHo a opatření k jejich dosažení, které bude město realizovat V tabulce č. 14 jsou uvedeny hlavní cíle a opatření, která bude město realizovat. Cíle a opatření k jejich realizaci vycházejí z porovnání POHo s POH MSK a jsou zde řešeny variantně. K jednotlivým opatřením je přiřazena odpovědnost, cílová hodnota, způsob monitoringu a stvení termínu a potřeba zdrojů. Strana 13

15 Tabulka č. 14 Přehled cílů a opatření POHo, které bude město Český Těšín realizovat Číslování cílů POH kraje je převzato ze závazné části POH Moravskoslezského kraje Cíle Opatření Odpovědnost Cílová hodnota Cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: 3.1. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností 1. Ekologicky šetrné výrobky a výrobky z odpadů jsou zohledněny v nákupech města Stvit příslušná doplňující kritéria pro nákup zboží a investic Město Český Těšín nestvena/ výroční zhodnocení Termín Potřeba zdrojů (předpokládané náklady) Krátkodobě Střednědobě Dlouhodobě Investiční Provozní Průběžně v rámci běžné agendy města 3.2. Podíl recyklovaných odpadů 1. Zónování obce podle efektivity odděleného sběru; cílená informační kampaň pro zvýšení odděleného sběru ve vybraných lokalitách obce a pro oddělený sběr NO. v rámci běžné agendy města 2. Rozšíření počtu separačních nádob/hnízd v závislosti na hodnocení efektivity odděleného sběru v jednotlivých lokalitách obce cca ,- Kč 100,- Kč/výsyp jedné nádoby 2. Je podpořen cíl kraje: zvýšit materiálové využívání KO na 50% do roku Sjednocení typu kontejnerů pro plasty, papír (horní výsyp 1100 litrů), sklo (spodní výsyp); 4. Zavedení odděleného sběru bioodpadů ze sídlištní zástavby v zónách efektivního odděleného sběru a v zástavbě rodinných domků (zvláštní separační nádoba na bioodpad); Město Český Těšín, servisní firma Využití KO z 50% (rok 2010)/ % využitých KO 2010 cca ,- Kč 0,- Kč/rok dle zvoleného systému svozu 5. Převis nevyužitých KO do 50% celkového množství (až 2 tis. tun ročně) nabídnout případným zařízením krajského systému pro nakládání s odpady k využití; v rámci systému OH města 6. Zlepšení přístupu ke službám sběrného dvora rozšířením plochy, vybavení a provozní doby; v zájmu zlepšení přístupu ke službám sběrného dvora uvážit zajištění druhého sběrného dvora. cca ,- Kč za dovybavení a rozšíření stávajícího SD, cca 1 mil. Kč za realizaci nového SD 100,- Kč/1 hodina Strana 14

16 3. Je požadováno využití stavebních odpadů 1. Zajištění odděleného shromažďování stavebních odpadů ve sběrném dvoře. Zajistit využití odděleně shromážděných stavebních odpadů oprávněnou osobou. 2. Zařadit požadavek na využití stavebních odpadů v místě vzniku ve fázi stavebního řízení. Město Český Těšín, servisní firma 75 % využívaných stavebních odpadů /výroční zhodnocení 2012 v rámci běžné agendy města a systému nakládání odpady 3.7. Další skupiny odpadů a zařízení stvené v POH ČR nebo považované za významné z hlediska kraje Odpady vzniklé následkem živelných pohrom 4. V dokumentech krizového řízení města jsou zapracovány zásady pro nakládání s odpady vzniklými z mimořádných situací V dokumentech krizového řízení města budou zapracovány zásady pro nakládání s odpady vzniklými z mimořádných situací (kontakty na servisní organizace, schematické postupy pro nakládání se vzniklými odpady) Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku 1. Zavedení odděleného sběru bioodpadů ze sídlištní zástavby v zónách efektivního odděleného sběru a v zástavbě rodinných domků (zvláštní separační nádoba na 5.Je sníženo množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládku. bioodpad); 2. Zlepšení přístupu ke službám sběrného dvora rozšířením plochy, vybavení a provozní doby; v zájmu zlepšení přístupu ke službám sběrného dvora uvážit zajištění druhého sběrného dvora. 3. Předání bioodpadů oprávněné osobě k využití odklonění BRKO od skládky. Město Český Těšín Město Český Těšín, servisní firma Zásady stveny v dokumentech krizového řízení/výroční zhodnocení Maximálně 75% hmotnostních z celkového množství BRKO oproti roku v rámci běžné agendy města 2010 v rámci běžné agendy města a systému nakládání odpady Strana 15

17 J) Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn J.1. Ekonomické řízení OH Přehled příjmů a výdajů na odpadového hospodářství města Český Těšín je uvedeno v tabulce č. 15. Z tabulky vyplývá, že v roce 2003 mělo město Český Těšín výdaje na odpadové hospodářství nižší než v roce Největší výdaje má město na svoz a odstranění komunálního odpadu. Můžeme předpokládat, že tyto výdaje, vzhledem ke zvyšujícímu se tlaku na ceny za odstraňování odpadů na skládkách ještě porostou Jelikož v dalších letech se zcela určitě zvýší podíl vytříděných komodit z KO (sklo, papír, plasty), lze očekávat i nárůst výdajů za tyto komodity, který by však měl být do značné míry kompenzován příjmy od společnosti EKO-KOM, a. s. Dalším zdrojem úspor bude praktická realizace povinnosti zpětného odběru elektrošrotu, čímž by měly poklesnout významně náklady na nebezpečné odpady. Hlavním příjmem do odpadového hospodářství město Český Těšín je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výši tohoto poplatku upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2003. Další příjmy má město od společnosti EKO-KOM, a.s., které se každým rokem díky zvyšování separace využitelných složek odpadů zvyšují. J.2. Administrativní nástroje řízení OH Od zajišťuje pro město Český Těšín veškeré nakládání s odpady na území města společnost.a.s.a. spol. s r. o. se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8 a to na základě uskutečněného výběrového řízení. Tato spolupráce je ošetřena smluvním vztahem. K) Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů I.1. Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství Města Český Těšín I.1.1. Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo Komunikace s občany města probíhá prostřednictvím: Zpravodaj Městského úřadu v Českém Těšíně Webové stránky I.1.2. Stav a vedení evidence odpadů Město Český Těšín vede evidenci komunálních odpadů na základě zákona o odpadech a eviduje ji odbor výstavby a životního prostředí. Evidence je vedena v elektronické podobě. Strana 16

18 Průběžná evidence odpadů podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je vedena v elektronické formě. Průběžná evidence odpadů je vedena s náležitostmi požadovanými výše uvedenou vyhláškou MŽP a je současně podkladem pro zpracování Ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady, která jsou v souladu s platnou legislativou zasílána příslušného správního orgánu. I.1.3. Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků odpadového hospodářství Odbornost pracovníků odpadového hospodářství je na vysoké úrovni a tito pracovníci se průběžně zúčastňují školení a seminářů v oblasti odpadového hospodářství. I.1.4. Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu obce. Organizační struktura města: Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Městský úřad se člení na tyto odbory a oddělení: Odbor finanční Odbor živnostenský a dopravy Odbor občanskosprávní Odbor správy majetku Odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí referent OH Odbor sociální Odbor školství a kultury Odbor právní Odbor územního rozvoje Útvar interního auditu I.1.5. Seznam vnitřních dokumentů obce zpracovaných k zajištění řízení OH. Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ve městě Český Těšín. Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích. Strana 17

19 I.1.6. Způsob formy spolupráce obce s původci odpadů, kteří působí na katastrálním území obce na realizaci POHo v souvislosti s plány odpadového hospodářství původců. Město Český Těšín umožňuje právnickým osobám a fyzických osobám oprávněným k podnikání uzavírat smlouvy na odvoz odpadu ve spolupráci s městem nebo samostatně přímo se svozovou společností. Tyto původci mohou také využívat separačních kontejnerů umístěných na území města. I.2. Aktualizace POHo Osoba zodpovědná za sledování zásadních změn podmínek, na jejichž základě byl POH zpracován, je referent OH města Český Těšín. Plnění POHo bude sledováno ročně podle vybraných ukazatelů. Město bude jednou ročně zpracovávat zprávu o plnění POHo a předkládat ji spolu s doporučeními dalšího postupu orgánům města. V případě, že nebude po dva roky příznivý vývoj v plnění cílů POHo, může se město rozhodnout pro razantnější provádění plánovaných programů/činností (vyčlenění více zdrojů, rozšíření působnosti opatření atp.). Pokud v následujícím roce po takovém opatření nenastane zlepšení vývoje, město uváží změnu POHo rozšířením programů/činností v rámci POHo nebo po konzultaci s krajským úřadem změnu cílů POHo. L) Závěr POHo je zpracován v souladu se závaznou částí POH Moravskoslezského kraje a je závazným dokumentem pro činnosti v oblasti odpadového hospodářství města Český Těšín. K) Terminologie Obec základní územní samosprávné společenství občanů tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. L) Přílohy Příloha č. 1 Tabulky č. 1 až 13, 15 (tabulka č. 14 obsažena v textu) M) Seznam tabulek Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů města Český Těšín v období Tabulka č. 2 Celková produkce komunálních odpadů města Český Těšín v období Tabulka č. 3 Celková produkce nebezpečných odpadů města Český Těšín v období Tabulka č. 4 Identifikace hlavních druhů NO města Český Těšín v období Tabulka č. 5a Způsob nakládání s odpady města Český Těšín v roce 2004 Tabulka č. 5b Způsob nakládání s odpady města Český Těšín v roce 2004 po předání oprávněné osobě Tabulka č. 6a Celková produkce a nakládání s odpady města Český Těšín v roce 2004 Tabulka č. 6b Nakládání s odpady města Český Těšín v roce 2004 po předání oprávněné osobě Tabulka č. 7a Celková produkce a nakládání s komunálními města Český Těšín v roce 2004 Strana 18

20 Tabulka č. 7b Nakládání s komunálními města Český Těšín v roce 2004 Tabulka č. 8 Množství vytříděného odpadu z komunálního města Český Těšín v období Tabulka č. 9 Přehled nejvýznamnějších starých zátěží na území města Český Těšín Tabulka č. 10 Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO) Tabulka č. 11a Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů města Český Těšín Tabulka č. 11b Interpretace hlavních cílů kraje na vybrané odpady a nulová varianta v případě, že by nebyly realizované žádné cíle a opatření POHo Tabulka č. 12 Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s města Český Těšín v roce 2004 neshody Tabulka č. 13. Porovnání POH obce města Český Těšín se závaznou částí POH Moravskoslezského kraje Tabulka č. 14. Cíle a opatření, která bude město realizovat (tabulka v textu) Tabulka č. 15 Příjmy a výdaje města Český Těšín na OH v období M) Seznam zkratek ČR Česká republika MŽP Ministerstvo životního prostředí OH odpadové hospodářství POH Plán odpadového hospodářství POHo Plán odpadového hospodářství obce POHp Plán odpadového hospodářství původce POH MSK Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky RP POH ČR Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky RP NO Realizační program POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady KO komunální odpad NO nebezpečné odpady N) Použité zdroje - Evidence odpadů města Český Těšín - provozní evidence.a.s.a. spol. s r. o. - Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce, Praha, MŽP, říjen Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje - Implementační a investiční strategie pro směrnice ES o odpadech (projekt PHARE), 2001, AEA Technology pro MŽP ČR Strana 19

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Červen 2011 Zpracovatel:.A.S.A. České Budějovice, s.r.o. Strana 1 z 54 Obsah A) NÁZEV DOKUMENTU... 3 B) ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo F.1 Produkce Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů Kostelce nad Orlicí v období 2005-2009 Kat. Název druhu odpadu Kate Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo gorie 2005 2006 2007 2008 2009 05/06

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavehním odpadem na území města Opočna

Více