Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák ( ), orientalista MUDr. Mořic Baštýř ( ), stomatolog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog"

Transkript

1 Dříteň Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřbitov Požární zbrojnice Obchod Restaurace Pekárna Tělocvična Sportovní areál Penzion pro důchodce Základní škola Pošta Sběrný dvůr Knihovna Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Dříteň Počet částí obce: 9 (Dříteň, Malešice, Velice, Libív, Radomilice, Chvalešovice, Záblatíčko, Záblatí, Strachovice) Počet katastrálních území: 3 (Dříteň, Záblatí, Chvalešovice) Výměra obce: 4612 ha Počet obyvatel ( ): 1600 Hustota obyvatel ( ): 35 obyv/km2 Počet obyvatel ( ): 1532 Hustota obyvatel ( ): 33 obyv/km2 Typ: Obec Obec s pověřeným obecním úřadem: Hluboká nad Vltavou Charakteristika Obec s devíti částmi Dříteň, Chvalešovice, Záblatí, Záblatíčko, Strachovice, Malešice, Radomilice, Libív, Velice. Centrem obce je sídlo Dříteň. Dříteň Sídlo s 587 obyvateli, nepravidelného uspořádání se zemědělskou provozovnou na východě obce. V zámku rovněž zemědělská činnost, v současnosti potlačená. Dnes nečitelná náves naproti zámku, centrum obce s přestavěnou strukturou, výstavba rodinného bydlení. V obci lze najít poštu, ubytovací zařízení, lékárnu, restauraci, knihovnu, hřiště, základní školu, zdravotnické zařízení, sběrný dvůr. Část obce patřila dříve pod Temelín. Obec ležící na silnici II/144 a II/122. Obcí procházejí cyklotrasy 1078, 1101, 1102, V obci nejsou značené trasy KČT. Obec je obsloužena železniční tratí a autobusovými linkami. Na území obce rozvodna EP z výkonu JETE. Území bohaté na cihlářské suroviny a jíly. Osobnosti Rudolf Dvořák ( ), orientalista MUDr. Mořic Baštýř ( ), stomatolog Chvalešovice Ulicové zastavění sídla, v sídle bývalá tvrz, dlouhá náves se statky a usedlostmi, zemědělská provozovna, vlaková stanice Chvalešovice. Záblatí Sídlo s výraznou návsí, kolmou na cestu, statky a usedlosti. Záblatíčko

2 Sídlo se nachází asi 5,5 km na západ od Dřítně. Prochází tudy železniční trať Plzeň - České Budějovice. Je zde evidováno 80 obyvatel. Sídlo má výraznou trojúhelníkovu náves lemovanou statky a usedlostmi, blízko vlaková stanice. Radomilice Sídlo ulicového typu s napravidelným půdorysem, ve kterém se nalézají zbytky dvrze z roku 1411.Charakter statků a usedlostí kolem ulice. Blízkost železniční zastávky. Dnes má sídlo 65 obyvatel. Strachovice Sídlo s trojúhelníkovým půdorysem a trojúhelníkovou návsí. Sídlo má 57 obyvatel. Na jihu struktura obce narušena novou výstavbou. Bílá Hůrka na břehu Bělohůreckého rybníka. Malešice Nádherná urbanistická struktura kolem obrovské návsi. Na jihovýchodě zemědělská provozovna. V současnosti 109 obyvatel. Libív Nepravidelný způsob zastavění statků a usedlostí, 8 obyvatel Velice Kvalitní urbanistické uspořádání kolem veliké trojúhelníkové návsi, 120 obyvatel. Nová výstavba bydlení v okrajové poloze, na východním okraji zemědělská provozovna. Historie První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1432 (Janek, pacholek Mikulášóv z Dřietně vyručen z vězení z Budějovic). V 15. a 16. století byla Dříteň v majetku Malovců z Malovic, kteří sídlili na zdejší tvrzi a vlastnili řadu dalších vesnic v okolí (erbovní znamení Malovců, červeně uzděný zlatý půlkůň v modrém poli, je dnes součástí znaku obce). V roce 1598 Bohuslav Malovec přikoupil hrad Hluboká a přesídlil na něj. Po Bohuslavově smrti roku 1608 si jeho tři synové dědictví rozdělili, přičemž byla dříteňská část od Hluboké oddělena a připadla Václavu Malovcovi. Zanedlouho se tito tři bratři zúčastnili českého stavovského odboje, pročež jim byly statky roku 1622 konfiskovány a odevzdány císařskému generálovi Baltazaru Marradasovi coby úhrada žoldu. Od těch dob sdílela Dříteň osudy s hlubockým panstvím. V roce 1661 od Marradasova vnuka Bartoloměje koupil Hlubokou hrabě Jan Adolf ze Schwarzenbergu; dříteňskou vrchností pak Schwarzenbergové byli až do zániku feudalismu. Od roku 1850 podnes je Dříteň samostatnou obcí. Chvalešovice Chvalešovice (Chvalšovice), poplužní dvůr s ovčínem Adolfa kn. Schwarzenberka. V nejstarší době připomínají se tu vladyčí statky. R dostaly se Q. Sigmundu Malovcovi, jenž tu vystavěl tvrz, a jeho potomci seděli tu ještě k roku S panstvím Dříteňským dostaly se Chvalešovice ke hradu Hluboké. Místo porážky Mansfelda Buquojovým vojskem. Pamětihodnosti

3 Zámek Dříteň, obdélná patrová barokní budova s navazujícími hospodářskými stavbami sv. od středu obce. Původní malovecká tvrz, se ještě roku 1616 popisovala jako starožitná, mnohými potřebami a pokoji k bytu pohodlná, nedlouho poté však vyhořela a půl století zůstávala bez využití. Teprve v letech 1668 až 1774 byla vyhořelá tvrz podle projektu Giacoma Antonia de Maggi rekonstruována na obydlí pro vrchnostenské úředníky. Kostel sv. Dismase z roku 1691, filiální k farnosti Bílá Hůrka Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1757 Kovárna z roku 1855, dnes využita jako hospoda Filiální kostel sv. Dismy z roku 1691, 2 třídní škola, majetek Adolfa Kn. Schwarzenberka, až do roku 1982 zde fungovala škola. Objekt v majetku zemědělského družstva je dnes prázdný. Kostel sv. Štěpána, Bílá Hůrka Zámek Dříteň Kaple sv. Václava, Bílá Hůrka Kaple Malešice Kaple sv. Rodiny, Velice Kaple, tvrz, sýpka, Chvalešovice Hasičská zbrojnice, statek se špýcharem, Záblatí Kostel sv. Vojtěcha, Záblatíčko Roubená stodola, selské usedlosti blatského typu, dvojdům čp. 22 a 23, Radomilice V Dříteni se narodil prof. R.Dvořák a M. Baštýř. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území

4 (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 1. Horninové prostředí a geologie (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba) Výskyt ložisek nerostů: ano Výskyt dobývacích prostorů: ano Výskyt chráněných ložiskových území: ano Výpis ložisek nerostů: Název ložiska: Záblatí, nerost: jílovec, surovina: jíly žáruvzdorné na ostřivo, organizace: Ministerstvo životního prostředí, Praha 10 Název ložiska: Záblatí, nerost: jíl, jílový sediment,písek, surovina: cihlářská surovina, jíly žáruvzdorné ostatní, organizace: WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s., Č.Budějovice Název ložiska: Záblatí, nerost: jílovec, surovina: íly žáruvzdorné na ostřivo, organizace: Ministerstvo životního prostředí, Praha 10 Název ložiska: Záblatí, nerost: jíl, jílový sediment, písek, surovina: cihlářská surovina, jíly žáruvzdorné ostatní, organizace: WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s., Č.Budějovice Název ložiska: Záblatí, nerost: jílovec, surovina: íly žáruvzdorné na ostřivo, organizace: Ministerstvo životního prostředí, Praha 10 Název ložiska: Záblatí, nerost: jíl, jílový sediment, písek, surovina: cihlářská surovina, jíly žáruvzdorné ostatní, organizace: WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s., Č.Budějovice Název ložiska: Číčenice-Záblatí, nerost: diatomit,jíl, surovina: cihlářská surovina, organizace: WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s., Č.Budějovice Výpis dobývacích prostorů: Název dobývacího prostoru: Záblatí, nerost: cihlářská surovina, organizace: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., stav využití: ukončená těžba Název dobývacího prostoru: Záblatí II, nerost: cihlářská surovina, organizace: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., stav využití: těžený Výpis chráněných ložiskových území: Název CHLÚ: Záblatí, surovina: cihlářská surovina Výskyt starých důlních děl: ne Výskyt poddolovaných území: ano Výskyt sesuvných území: ne 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne Výskyt ochranných pásem přírodních léčivoých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ne Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano 3. Hygiena životního prostředí (Různé zdroje dat) Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví: ne (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav) Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne (Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad) Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne (Zdroj: mapový server Cenia, Výskyt ekologických zátěží: ne Odkaliště: ne 4. Ochrana přírody, krajiny a památek (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny) Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: ne Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne NATURA evropsky významná lokalita: ano

5 NATURA ptačí oblast: ne Výpis evropsky významných lokalit: Radomilická mokřina Národní přírodní rezervace: ne Přírodní rezervace: ano Přírodní památka: ne Výpis přírodních rezervací: Radomilická mokřina Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne Ochrana krajiny: Krajinná památková zóna: ne Významné krajinné prvky registrované: ne Ochrana památek: Archeologické naleziště: ano Památka UNESCO ne Městská památková rezervace: ne Vesnická památková rezervace: ne Vesnická památková zóna: ne (Záblatíčko, Libív - záměr na vyhlášení) Nemovité kulturní památky: ano (Dříteň: zámek; kostel; socha_ Chvalešovice: tvrz_ Libív: boží muka_ Radomilice: zemědělský dvůr Schwarzenberský; rýžovnické sejpy_ Záblatí: venkovská usedlost; výklenková kaple_ Záblatíčko: kostel_) Národní kulturní památky: ne 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (Zdroj: ČSÚ, mapové podklady - ZABAGED) Bilance ploch podle ČSÚ: Celková výměra: ha Zemědělská půda celkem: 3395 ha, což je 73.6% z celkové výměry obce Orná půda: 2723 ha, což je 80.2% z celkové výměry zemědělské půdy Chmelnice 0 ha, což je 0.0% z celkové výměry zemědělské půdy Vinice: 0 ha, což je 0.0% z celkové výměry zemědělské půdy Zahrady: 44 ha, což je 1.6% z celkové výměry zemědělské půdy Ovocné sady: 3 ha, což je 0.1% z celkové výměry zemědělské půdy Trvalé travní porosty: ha, což je 18.4% z celkové výměry zemědělské půdy Lesní půda: 614 ha, což je 13.3% z celkové výměry obce Vodní plochy: 282 ha, což je 6.1% z celkové výměry obce Zastavěné plochy: 49 ha, což je 1.1% z celkové výměry obce Ostatní plochy ha, což je 5.8% z celkové výměry obce Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry obce: 6.9% Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: Veřejná dopravní a technická infrastruktura (Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady) Dopravní infrastruktura: Napojení na silnici I. třídy: ne Železniční stanice či zastávka: ano Městská hromadná doprava: ne Dopravní dostupnost spádových sídel: špatná Technická infrastruktura: Vodovod: ano Kanalizace: ano Plynofikace: ano Skládka: ne Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne

6 7. Sociodemografické podmínky (Zdroj: Český statistický úřad) Vývoj počtu obyvatel: Počet obyvatel (SLDB 1991): 1167 Počet obyvatel (SLDB 2001): 1294, změna k roku 1991: nárůst 10.9% Počet obyvatel (2002): 1356 Počet obyvatel (2003): 1392 Počet obyvatel (2004): 1420 Počet obyvatel (2005): 1457 Počet obyvatel (2006): 1477 Počet obyvatel (2007): 1490, změna k roku 1991: nárůst 27.7%, změna k roku 2001: nárůst 15.1%, změna k roku 2006: nárůst 0.9% Počet obyvatel ( ): 1532, změna k roku 2007: nárůst 2.8% Počet obyvatel ( ): 1600, změna k roku 2009: nárůst 4.4% Věková struktura obyvatelstva: Děti do věku 14 let (SLDB 1991): 22.5% Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 19.4% Děti do věku 14 let (2007): 19.2%, změna relativního počtu k roku 2001: pokles 1.0% Děti do věku 14 let ( ): 19.5% Podíl obyvatel ve věku 0-14 na celkovém počtu obyvatel (2011): 20.4% Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 12.7% Senioři ve věku 65 let a starší (2007): 11.9%, změna relativního počtu k roku 2001: pokles 6.1% Senioři ve věku 65 let a starší ( ): 11.7% Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2009): Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (2011): 12.2% Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2011): Bydlení (Zdroj: ČSÚ, územní plány obcí) Trvale obydlené byty: Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 400 Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 473 Počet rodinných domů (SLDB 2001): 349 Počet trvale obydlených domů (SLBD 2001): 340 Nové byty postavené v letech : 24 Bytová výstavba v roce 2011: 14 Odpad počtu bytů v letech : 10 (Odborný odhad zhotovitele) Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2.65 Vybavenost: Základní škola: ano Zdravotní středisko: ano Plochy občanského vybavení celkem: ha (Stanoveno na základě územních plánů obcí) Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 6.08, což je 19.5% nárůst ploch (Stanoveno na základě územních plánů obcí) Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele): Odpad bytů do roku 2020: 20 Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 41 Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 61 Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 9.8 ha Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 36,76 ha ha, což je 360,8% 384.5% odhadované potřeby ploch pro bydlení (Údaj vychází ze zjednodušené analýzy vyhodnocení zastavitelných ploch viz. kapitola B.4.4. svazku B) (Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby) 9. Rekreace a cestovní ruch (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)

7 Ubytovací kapacity: Počet objektů druhého bydlení: 277 Intenzita individuální rekreace: 0.57 (Poměr počtu objektů druhého bydlení a počtu trvale obydlených bytů) Hromadná ubytovací zařízení celkem (2011): není uvedeno Rekreační a turistický potenciál: Architektonická stavba nebo soubor: ano Historicky významná stavba nebo soubor: ano Významná stavební dominanta: ano Urbanistická hodnota: ano Významný vyhlídkový bod: ano Místo významné události: ne Index rekreačního a turistického potenciálu: 5 (Suma jednotlivých výše uvedených složek) 10. Hospodářské podmínky (Zdroj: ČSÚ, databáze KISEB, Institut regionálních informací) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: Míra nezaměstnanosti k : 10.0% Míra registrované nezaměstnanosti k : 9.2% Podíl ekonomicky aktivních v priméru: 24.5% Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2.3% Plochy výroby a skladování: Plochy výroby a skladování celkem: ha (Stanoveno na základě územních plánů obcí) Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0.00 ha, což je 0.0% nárůst ploch (Stanoveno na základě územních plánů obcí) Hodnotové vztahy v území (stanoveno zhotovitelem podle databáze KISEB): Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu bez technické infrastruktury: 120 Kč/m2 Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu vybaveného technickou infrastrukturou: 370 Kč/m2 Výpis silných stránek Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Napojení na železnici Existence základní technické infrastruktury (plynofikace, vodovod a kanalizace) Dlouhodobý růst počtu obyvatel Dobrá věková struktura obyvatelstva Existence občanské vybavenosti v obci (základní školy, pošta, zdravotního střediska, lékárny) Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Výpis slabých stránek Zhoršená dostupnost obce s rozšířenou působností Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) Nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním Dohlednost Temelína Okrajová sídla na hranici životaschopnosti Neznačené turistické trasy historickými sídly Výpis příležitostí Vysoký potenciál individuální rekreace Vysoký turistický a rekreační potenciál Posílení průmyslové výroby z cihlářských surovin a jílů Rozvoj služeb zaměřených na děti a mladé rodiny Vysoký turistický a rekreační potenciál Výpis hrozeb Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství

8 zastavitelných ploch pro výrobu Blízkost JE Temelín Trasy VVN a VN z JETE Stárnutí populace Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek Příznivé životní prostředí Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/možné): 40% (2+0/5+0) Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/možné): 0% (0+0/3+1) Dílčí hodnocení životního prostředí: Velmi dobré (počet bodů: 2) Hospodářský rozvoj Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/možné): 19% (1+2/5+11) Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/možné): 38% (2+1/5+3) Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Špatný (počet bodů: -1) Soudržnost společenství obyvatel území Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/možné): 75% (5+1/8+0) Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/možné): 25% (1+2/3+9) Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Velmi dobrá (počet bodů: 2) Vyváženost Dobrá (počet bodů: 3) Hodnocení zůstává. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích Urbanistické závady szuolo - Zastavěné území zasahuje do ložiska nerostných surovin Hygienické závady ss2/zu - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Environmentální závady ss2xlk - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Vývoj území Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Střety urbanistických záměrů nzuolk - Návrh zastavitelného území zasahuje do lokálního biokoridoru nzuolo - Návrh zastavitelného území zasahuje do ložiska nerostných surovin nzuonk - Návrh zastavitelného území zasahuje do nadregionálního biokoridoru Střety záměrů ze ZÚR JčK s limity využití území nadmístní: Prověřit střet zxzur 16: Prověřit střet koridoru zásobování plynem Ep10 s vymezeným NBK119 (zkpxnk) (Pozn. neřešitelné v ÚPD). Provést koordinaci koridoru zásobování plynem Ep10 v západní části území s platnou ÚPD. Provést koordinaci ÚPD se záměrem koridoru zásobování elektrickou energií Ee32, Ee31 a rozvodny Kočín Ee35. Koordinovat vymezené prvky regionálního a nadregionálního ÚSES se stávající ÚPD. Střety záměrů s hodnotami v území sídlo Dřítěň: nadměrné rozvojové plochy na jihu obce k.ú. Záblatí: zxhod07 - střet přírodní rezervace s koridorem TI VVN ze ZÚR