MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017"

Transkript

1 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období

2 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb Je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Charakteristickými znaky komunitního plánování je důraz kladený na: zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká; dialog a vyjednávání; dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků. Podstatou komunitního plánování sociálních služeb (a komunitního plánování obecně) je partnerství. V případě komunitního plánování sociálních služeb pak mezi třemi stranami, takzvanou triádou. Zadavatel: Zadavatel (obec, kraj) je ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám. Hlavním úkolem je poskytnout občanům co nejkvalitnější služby za co nejnižší cenu. Poskytovatel: Poskytovatelé služby provozují, vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet poskytované služby. Jedná se o organizace zřizované obcí, městem, krajem, organizace založené na komerční bázi či neziskové organizace. Mezi poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích na poskytování sociálních služeb. Mohou tak přinést do místního systému sociálních služeb další finanční zdroje. Uživatel: Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, kterým jsou služby určeny. Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. Především oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Plánujeme pro veřejnost Veřejností jsme my všichni v tomto kontextu hovoříme o všech ostatních zájemcích, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb. Veřejnost, nezapojená do přímého zpracování komunitního plánu se podílí na připomínkování v rámci konzultačního procesu a v prvotních zjištěních anketa, dotazníky apod. Výše uvedené subjekty se přímo podílí na zpracování analytické i strategické části Komunitního plánu. Vzhledem k tomu, že komunitní plán je v podstatě dohodou mezi uživateli, poskytovateli i zadavateli o zajištění sociálních služeb, je klíčové, aby komunitní plán přijaly instituce garantující jednotlivé aktivity. 2

3 1.2. Přínosy komunitního plánování Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny Díky plánování, lze vytvořit systém služeb, podle existujících (a předpokládaných) potřeb, v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. Díky průběžnému monitorování naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření, pravidelnou a důslednou aktualizací komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu plánování dochází k zachycení změn, které se v mezidobí objevily, a je tak možné na ně reagovat. Efektivní využití finančních prostředků Předpokládá se, že díky komunitnímu plánu jsou finance vynakládány jen na ty služby, které jsou potřebné (co se týče šíře nabídky služeb, jejich náplně či způsobu poskytování služeb). Zvyšování podílu občanů na rozhodovacím procesu Prostřednictvím zapojení všech, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost), do procesu plánování sociálních služeb, se zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Principy společných setkávání, diskusí, konzultací a spolupráce prolínají celým plánovacím procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují také významný prvek v efektivitě řešení a přístupu k problémům. Je-li také veřejnost zapojena do procesu plánování, je průběžně informována a má možnost se zapojit, získává tak ucelenější a hlubší pohled na oblast sociálních služeb. Pak také případně změny jsou lépe přijímány a veřejnost má zájem se na nich podílet. Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná pravidla: je otevřené pro každého, kdo má zájem se na něm podílet; jednotlivé kroky a aktivity jsou pravidelně zveřejňovány; sociální služby jsou koncipovány na základě transparentního/otevřeného postupu a celý systém se díky tomu stává srozumitelnějším. 3

4 1.3. Kdy může být komunitní plán úspěšný Je známo jasné zadání Je třeba si ujasnit, pro jaké oblasti má být komunitní plán zpracován. V rámci sociálních služeb lze komunitní plán použít pro řešení bariér v obci, služeb pro tělesně postižené nebo pro komplexní řešení sociální a zdravotní problematiky. Naprosto nezbytné je určit limity co bude v rámci komunitního plánu řešit a co ne a zároveň zajistit provázanost komunitního plánu se strategickým dokumentem města, regionu či kraje. V ideálním případě vychází strategický plán z komunitního plánu a vzájemně se doplňují. Pro přijetí dokumentu jsou nezbytné jasné, konkrétní výsledky a aktivity, které povedou k realizaci přijatého komunitního plánu Úskalí komunitního plánování Komunitní plánování je proces, jehož základem je zapojení všech sfér tzv. triády (tj. zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé). Jedním z možných úskalí může být vynechání jedné z těchto složek a to především uživatele, čímž se jedná o plánování sice užitečné, ale ne komunitní. Plán musí vycházet z již realizovaných služeb, proto i zapojení uživatelů jako v podstatě hlavních příjemců služby, je s tímto neodmyslitelně spjato. Naprosto nezbytnou součástí komunitního plánování je tzv. konzultační proces, kdy občané jsou po celou dobu plánování vtahováni do přípravy dokumentu a to i mimo pracovní skupiny. Může se totiž objevit námitka, že komunitní plán pro celé město zpracovává jen hrstka občanů, byť tvořena transparentně, tedy s možností vstupovat do plánu kdykoli v průběhu přípravy. Kvalitní komunikace s veřejností je často základem pro další aktivity města v jakýchkoli oblastech života občanů. Komunitní plán tedy může napomoci ke zlepšení komunikace občanů s městem, ale při špatném vedení může být efekt opačný. 2. Postup a organizace prací na 2. Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období Rada města Frýdlantu nad Ostravicí na svém zasedání dne schválila zahájení procesu zpracování 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období Začátkem roku 2013 byli osloveni starostové všech obcí spadajících do našeho správního obvodu a byla jim nabídnuta možnost spolupráce na zpracování 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Výsledkem byl vznik Pracovní skupiny složené se zástupců delegovaných jednotlivými obcemi. 4

5 Proces byl rozdělen do pěti etap: 1) Přípravná část 2) Analyticko popisná část 3) Plánování 4) Realizační část 5) Vyhodnocování I. etapa: Přípravná část zjišťování základních demografických údajů účast na vzdělávacím programu oslovení starostů v rámci správního obvodu s nabídkou na spolupráci jmenování řídící skupiny vznik 1. Pracovní skupiny složené se zástupců delegovaných jednotlivými obcemi informování veřejností na Dnu sociálních služeb, v tisku práce na dotaznících určených široké veřejnosti. II. etapa: Analyticko popisná část distribuce dotazníků v celkovém počtu 922 ks. Zaměřili jsme se na několik cílových skupin: prostřednictvím frýdlantských škol a gymnázia jsme oslovili rodiny s dětmi a mládež ve věku let tzv. teenagery, nezaměstnané a osoby s nízkými příjmy, dále jsme oslovili seniory a osoby se zdravotním postižením, a to prostřednictvím zájmových spolků. Oslovili jsme rovněž osoby v ulicích města. zpracování výsledků dotazníkového šetření. Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Zjištění existujících sociálních služeb, jejich využívání cílovými skupinami, předpoklad využívání nových sociálních služeb či jejich rozšíření. zpracování analýzy základních sociálně demografických charakteristik potřebnost vzniku dvou pracovních skupin: Pracovní skupina péče o děti, mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci Pracovní skupina péče o seniory a osoby se zdravotním postižením III. etapa: Plánování pro přípravu 2. Střednědobého plánování byly osloveny a vyzvány ke spolupráci např. veřejné instituce, školy, úřad práce, neziskové organizace, místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká. vznik dvou pracovních skupin: Pracovní skupina péče o děti, mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci Pracovní skupina péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. práce v pracovních skupinách (týmy dobrovolníků, zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb). pracovní skupiny provedly analýzu sociálních služeb města Frýdlantu n.o. a spádových obcí. pracovní skupiny identifikovaly potřeby a popsaly problémové oblasti na základě SWOT analýzy, které by měly být řešeny v střednědobém plánu. Komunitní plán je živý dokument. Je procesem stále otevřeným a nepřetržitým. Cykličnost plánování sociálních služeb, tedy opakování celého procesu v určitých časových intervalech zaručuje, že to co se nepodařilo realizovat, se po analýze důvodů neuskutečnění stává součástí následujícího cyklu a současně může reagovat na nově vzniklé potřeby služeb v terénu. 5

6 2.1. Organizační struktura Organizační strukturu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb tvoří řídící skupina a jednotlivé pracovní skupiny. Zastupitelstvo města Schvalování zásadních dokumentů základní listiny, návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Rada města Schvalování ostatních dokumentů ustanovení řídící skupiny, jednací řád Řídící skupina (rozšířená triáda) Řídící skupinu tvoří: zadavatel, poskytovatel, uživatel, koordinátor Pracovní skupina péče o děti, mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci Pracovní skupina péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Pracovní skupina obcí Členové delegováni obcemi 6

7 2.2.Pracovní skupiny: Řídící skupina Jméno Role Organizace RNDr.Helena Pešatová Zadavatel Bc. Adéla Skarková Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr.Lenka Goluchová Komise sociální a zdravotní Edita Černá Koordinátor komunitního plánování Pracovní skupina - členové delegováni obcemi Obec Bílá Čeladná Janovice Kunčice pod Ondřejníkem Malenovice Metylovice Ostravice Pržno Pstruží Staré Hamry Jméno delegované osoby Karel Janoštík Bc. Lucie Ševčíková Ladislav Gurecký Lumír Poledník Gabriela Šnajdrová Ing. Radomír Kulhánek Květoslava Kubačáková Ing. Milena Tvrdoňová Vlasta Pečenková Dagmar Valášková 7

8 Pracovní skupina - péče o děti, mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci Jméno Mgr.Bc.Iveta Pietruchová Pavla Jandačková, Dis. Mgr. Edita Pustková Mgr. Eliška Matušková Helena Fizia Keddamová Mgr. Hana Baránková Npor. Mgr.Radim Zátopek Mgr. Simona Zajková Stanislav Staněk Organizace Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Frýdlant n.o. o.s. Nenuda Frýdlant nad Ostravicí MŠ HAPPY DAY Frýdlant nad Ostravicí Charita Frýdek-Místek Policie ČR Obvodní oddělení Frýdlant n.o. Základní škola Frýdlant nad Ostravicí DC ADRA Frýdek-Místek Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené Jméno Bc. Anna Strakošová Ing. Jiří Hořínek Bc. Irena Maršálková Hana Balašová Bc. Vladimíra Salvetová Mgr. Alice Prudilová Iveta Kaňáková, DiS. Soňa Běčáková Eliška Kusáková Oldřich Moris Antonín Žvatora Jana Jarošová, Dis. Mgr. Lenka Kubalová Organizace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek Středisko rané péče SPRP Ostrava Náš svět, p.o. Pržno Klub Míša Frýdek-Místek DIA Klub Svaz tělesně postižených Klub seniorů Slezská diakonie Český Těšín Charita Frýdek-Místek 8

9 Poslání a vize Poslání: Plánovat a poskytovat kvalitní sociální služby podle potřeb občanů a ve spolupráci s občany. Vize: Frýdlantsko je regionem zajišťujícím komplexní sociální služby pro občany bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního postižení. Jsou smazány rozdíly mezi městem a obcemi v poskytování sociálních služeb 9

10 3. Základní charakteristika města Frýdlantu nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu včetně 10 spádových obcí jedná se o tyto obce: Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Malenovice, Ostravice, Pstruží, Pržno a Staré Hamry leží v okrese Frýdek-Místek a rozpíná se na rozloze ha a má občanů. Průměrný věk občanů jednotlivých obcí činí 42,2. V roce 2007 činil průměrný věk ČR 39,4. Sčítání lidu ČSÚ r Tabulka Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Celkem obyvatel muži ženy Věk 0-14 Věk Věk 65 a více Lidé ekonom. aktivní Statistický bulletin Moravskoslezského kraje: Počet obyvatel v kraji klesl za rok 2013 o téměř 4.8 tisíce osob. ORP Frýdlant nad Ostravicí: obyvatelstvo podle pohlaví a věku (sčítání lidu r. 2011): věk celkem Z toho muži Z toho ženy ORP Frýdlant nad Ostravicí a více Katastrální plocha (ha) Počet obyvatel (aktuální stav k ) Frýdlant nad Ostravicí Ostravice Čeladná Kunčice pod Ondřejníkem Janovice Metylovice Pržno Pstruží Staré Hamry Malenovice Bílá

11 Struktura obyvatel města Frýdlant nad Ostravicí dle věku: Obec věk 0-14 věk věk 65 a více let Frýdlant nad Ostravicí Srovnání nárůstu věkové kategorie seniorů (60 a více let) od roku 2006 do obec r a více letých občanů % k počtu obyvatel r a více letých občanů r a více letých občanů r a více letých občanů % k počtu obyvatel Frýdlant nad Ostravicí ,38 Jak z výše uvedeného vyplývá, počet občanů v seniorském věku, kteří vyžadují zvýšenou sociální péči vzrostl oproti roku 2006 o 76,65%, což souvisí s celkovým stárnutím populace. Dalším důležitým faktorem, jež vypovídá o struktuře obyvatel ORP Frýdlant nad Ostravicí, je sdělení dle ekonomické aktivity. Ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyplynulo, že v regionu Frýdlantsko je ekonomicky aktivních cca 48,84 % obyvatel. Obyvatelstvo celkem k Ekonomicky aktivní v tom zaměstnaní z toho zaměstnanci pracující studenti 130 pracující důchodci 429 ženy na MD 201 nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Neuvedeno

12 4. Obecně platné cíle jsou: - Podpora sociální stability v Mikroregionu Frýdlantsko - Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností Města Frýdlant nad Ostravicí - Vytvoření podmínek pro spolupráci mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb - Zajištění finančně efektivního poskytování sociálních služeb v co největší kvalitě 4.1.Cílové skupiny Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením Transformace Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Není pokryta odlehčovací služba Není pokryta potřeba lidí s demencí Není řešena problematika sociálního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením s provázanosti na sociální bydlení pro rodiny významná sociální služba pro pečující osoby, osoby čekající na umístění v pobytovém zařízení významná skupina, jedná se o potřebu pobytové služby významná potřeba řešit problematiku komplexní transformace Střediska s ohledem na vytvoření prostoru sociálního bydlení pro osoby seniorského věku, případně osoby se zdravotním a duševním onemocněním Cílová skupina: Rodiny s dětmi a mládež Absence nízkoprahového zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže a terénní služby významná sociální služba ambulantní případně terénní pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy Chybí nabídka dostupného bydlení pro rodiny (sociální bydlení) 5. Financování sociálních služeb, rozpočet města V následující tabulce je uveden přehled o poskytnutých grantech města v létech Financování sociálních služeb a služeb souvisejících v souladu se Zásadami pro poskytování dotací v rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí a Dotačním programem na podporu a rozvoj služeb podporovaných městem Frýdlant nad Ostravicí. 12

13 PŘEHLED O POSKYTOVANÝCH GRANTECH Z ROZPOČTU MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ZA OBDOBÍ LET Poř. č. Žadatel (název a sídlo organizace) Celková poskytnuta dotace v roce 2009 v Kč Celková poskytnuta dotace v roce 2010 v Kč 13 Celková poskytnuta dotace v roce 2011 v Kč Celková poskytnuta dotace v roce 2012 v Kč Celková poskytnuta dotace v roce 2013 v Kč CELKEM V Kč 1. Charita Frýdek-Místek Podané ruce, o.s. Projekt OSA, Frýdek-Místek Středisko rané péče SPRP Ostrava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek-Místek ADRA, o.s. Praha, Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 6. Renarkon, o.p.s. Ostrava Kontaktní centrum Frýdek-Místek 7. IC ŽIRAFA, Frýdek-Místek Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek Slezská diakonie Český Těšín Hospic Frýdek-Místek SALUS Kopřivnice o.s. Filadelfie Frýdek-Místek Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka Fond pro opuštěné a handicapované děti Mořkov

14 16. Babybox pro opuštěné děti Praha 17. Svaz tělesně postižených, MO Frýdlant nad Ostravicí Svaz postižených civilizačními Chorobami, ZO Frýdlant nad Ostravicí Svaz diabetiků Frýdlant nad Ostravicí Klub seniorů Frýdlant nad Ostravicí Celkem za jednotlivé roky

15 6.PRIORITY MĚSTA FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: - sociální poradenství - sociální služby - služby sociální prevence 6.1 Priorita č. I. Udržení stávající sítě sociálních služeb Opatření č. 1 Udržení sociální služby na zajištění poskytování kvalifikovaných informací osobám sociální poradenství 37 Ukazatel (hodnotící plnění Sociální poradenství v oblasti: - sociálně-právní a dluhové poradenství - rodinné poradenství a psychoterapie - poradenství v oblasti mezilidských vtahů - přednášková činnost pro seniory a rodiny s dětmi Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí - Charita Frýdek- Místek 813 tis. Kč / ročně Obce Moravskoslezský kraj Sponzorské dary Jiné - počet uživatelů města Frýdlant nad Ostravicí - počet uživatelů obcí ve správním obvodu - počet poskytnutých poradenství Opatření č. 2 - Udržení sociální služby na zajištění poskytování kvalifikovaných informací osobám se zdravotním postižením 37 Ukazatel (hodnotící plnění Sociální poradenství v oblasti: - dluhové poradenství - poradenství pro seniory - poradenství pro osoby se zdravotním postižením - půjčovna kompenzačních pomůcek - poradenství v oblasti zákona o sociálních službách Centrum pro zdravotně postižené MSK, detašované pracoviště Frýdek-Místek 500 tis. Kč / ročně Obce Sponzorské dary - počet uživatelů města Frýdlant nad Ostravicí - počet uživatelů obcí ve správním obvodu - počet poskytnutých poradenství 15

16 Opatření č. 3 - Udržení sociální služby na zajištění poskytování kvalifikovaných informací osobám sociální poradenství 37 Ukazatel (hodnotící plnění Pomoc a poradenství ženám, dívkám a rodinám v obtížných životních a krizových situacích. - odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osoby v krizi, obětí domácího násilí, zajištění dočasného bydlení - praktická pomoc sociálně slabým těhotným dívkám a ženám - preventivní činnost na základních školách, středních školách a učilištích formou přednášek - vydávání časopisu Slunečnice pro žáky základních škol - telefonická krizová linka Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Frýdek-Místek 647 tis. Kč / ročně Moravskoslezský kraj Sponzorské dary - počet uživatelů města Frýdlant nad Ostravicí - počet poskytnutých poradenství Opatření č. 4 Udržení poskytování terénní sociální služby osobní asistence 39 Ukazatel (hodnotící plnění Osobní asistence zajišťuje: pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení. Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek tis. Kč / ročně Úhrady od uživatelů služby Jiné - počet uživatelů - počet úkonů 16

17 Opatření č. 5 Udržení pečovatelské služby pro občany Frýdlantu nad Ostravicí 40 Ukazatel plnění (hodnotící Pečovatelská služba zajišťuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doplňkové služby (společnost dospělým občanům, doprava podle požadavku uživatelů,...) Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí tis. Kč / ročně Úhrady od uživatelů služby - počet uživatelů - počet úkonů Opatření č. 6 Udržení pečovatelské služby 40 Ukazatel plnění (hodnotící Pečovatelská služba zajišťuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Charita Frýdek-Místek tis. Kč / ročně Úřad práce Úhrady od uživatelů služby Jiné - počet uživatelů - počet úkonů 17

18 Opatření č. 7 Udržení poskytování sociální služby Denního stacionáře 46 Ukazatel (hodnotící plnění V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek tis. Kč / ročně Úhrady od uživatelů služby Obce Jiné - počet uživatelů - počet úkonů Opatření č. 8 Udržení poskytování sociální služby v pobytovém zařízení Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Domov pro seniory 49 V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: -poskytnutí ubytování, -poskytnutí stravy, -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -sociálně terapeutické činnosti, -aktivizační činnosti, -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí tis. Kč / ročně Česko-Švýcarské fondy Úhrady od uživatelů služby Moravskoslezský kraj Hospodářská činnost Příspěvek na péči 18

19 Ukazatel plnění (hodnotící Zdravotní pojišťovny Obce Jiné - počet uživatelů - počet poskytnutých úkonů Opatření č. 9 Udržení poskytování sociální služby v pobytovém zařízení Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Domov se zvláštním režimem 50 Ukazatel (hodnotící plnění V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje tyto základní činnosti: -poskytnutí ubytování, -poskytnutí stravy, -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -sociálně terapeutické činnosti, -aktivizační činnosti, -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí tis. Kč / ročně Česko-Švýcarské fondy Úhrady od uživatelů služby Moravskoslezský kraj Hospodářská činnost Příspěvek na péči Zdravotní pojišťovny Obce Jiné - počet uživatelů - počet poskytnutých úkonů 19

20 Opatření č. 10 Udržení poskytování sociální služby Chráněné bydlení 51 Ukazatel (hodnotící plnění Chráněné bydlení je pobytová služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: -poskytnutí ubytování, -poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, -pomoc při zajištění chodu domácnosti, -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -sociálně terapeutické činnosti, -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Magistrát města Frýdku-Místku IC ŽIRAFA Frýdek-Místek tis. Kč / ročně tis.kč / ročně, vyčíslené za uživatele služby města Frýdlantu n.o. Statutární město Frýdek-Místek Úhrady od uživatelů - počet uživatelů - počet poskytnutých úkonů Opatření č. 11 Udržení poskytování služby sociální prevence Raná péče 54 Ukazatel (hodnotící plnění Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jeho vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Středisko rané péče SPRP Ostrava tis. Kč / ročně Nadace Jiné - počet uživatelů Frýdlantu nad Ostravicí 20

21 Opatření č. 12 Udržení poskytování služby sociální prevence Sociálně terapeutické dílny 67 Ukazatel (hodnotící plnění Sociálně terapeutické dílny Frýdlant nad Ostravicí: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Slezská diakonie Český Těšín tis. Kč / ročně Jiné - počet uživatelů Frýdlantu nad Ostravicí Opatření č. 13 Udržení poskytování služby sociální prevence Terénní programy 69 Ukazatel (hodnotící plnění Terénní program Frýdlant nad Ostravicí: Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek, Renarkon, o.p.s. 150 tis. Kč / ročně Krajský úřad Nadace Jiné - počet kontaktů (služba je anonymní) 21

22 6.2 Priorita č. II. Rozvoj sociálních služeb Opatření č. 1 Zřízení odlehčovací služby vyplývá z její dlouhodobé absence v našem regionu a z analýzy potřeb (uživatelé občané, poskytovatelé, zadavatel) 44 Poslání Posláním Odlehčovací služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb v době, kdy péči a podporu nemůže osobě poskytnout jemu blízká osoba, která tuto péči soustavně běžně poskytuje. Odlehčovací služba je pobytového charakteru, která se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována na dobu maximálně 3 měsíců. Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílová skupina Kapacita Ukazatel plnění (hodnotící Realizace Pobytová odlehčovací služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení 2 osoby Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Náš svět Pržno, p.o tis. Kč / ročně Úhrady od uživatelů služby Moravskoslezský kraj Příspěvek na péči Zdravotní pojišťovny Obce Jiné - počet uživatelů - počet poskytnutých úkonů Červen 2014 a dále 22

23 Opatření č. 2 Transformace Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Zodpovědné osoby 1. Postupná Humanizace pobytových služeb poskytovaných ve Středisku sociálních služeb. Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby. Humanizace spočívá v kontinuálním naplňování základních zásad zákona o sociálních službách. Jedním z atributů naplňování je i technická humanizace prostor, ve kterých se poskytuje sociální služba tato oblast bude řešena postupným přebudováváním pokojů uživatelů s vlastním sociálním zařízením (toaletou a sprchou) s možností využívat své bytové doplňky se zaměřením na dodržení principu sociálního začleňování a s postupným snižováním kapacity pobytových služeb 2. Vybudování sociálního bydlení pro osoby seniorského věku a osoby se zdravotním postižením s návazností na další dostupné zdroje a služby Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Ad 1) cca tis. Kč Ad 2) cca tis. Kč Ukazatel plnění (hodnotící Realizace Ad 1) Ad 2) Švýcarsko - české fondy Moravskoslezský kraj Vlastní finanční zdroje - Hospodářská činnost Obce Jiné - počet vytvořených pokojů s vlastním sociálním zařízením - bezbariérový přístup k objektu a v objektu - vytvoření společných sociálních zařízení - vytvoření kulturního a společenského zázemí Opatření č. 3 Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pro cílovou skupinu let. cca tis. Kč Moravskoslezský kraj Ministerstvo vnitra ČR Fondy, Nadace, Projekty EU Obce Jiné 23

24 Ukazatel plnění (hodnotící Realizace Vytipované prostory pro realizaci služby - Zajištěné prostory pro realizaci služby - Výběr poskytovatele služby - Dostatečně kvalitně provedená propagace služby - Počet klientů ročně Opatření č. 4 Zřízení a výstavba podporovaného bydlení (v návaznosti na koncepci bydlení v ČR), sloužícího k poskytování sociálního bydlení pro mladé rodiny a osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života) Ukazatel plnění (hodnotící Zřízení a výstavba podporovaného bydlení (sociálního bydlení) Dle vyplývající potřeby v návaznosti na Koncepci bydlení v ČR nebo navazující legislativy Moravskoslezský kraj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Fondy, Nadace, Projekty EU Obce Jiné - Vytipované objekty pro zřízení sociálního bydlení - Zajištěné prostory pro sociální bydlení (nákup, výstavba, přestavba) - Počet bytů Realizace

25 6.3 Priorita č. III. Podpora návazných služeb a aktivit Opatření č. 1 Spolufinancování sociálních a návazných služeb Ukazatel plnění (hodnotící Grantový systém města 500 tis. Kč / ročně -počet žádostí o neinvestiční dotaci -počet podpořených žádostí -vyplacené neinvestiční dotace v tis. Kč Opatření č. 2 Podpora poskytované služby humanitární pomoci Ukazatel plnění (hodnotící Dobrovolnické centrum: -návštěvy dobrovolníků v pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory) -návštěvy nemocných v nemocnicích -návštěvy seniorů a zdravotně postižených Sociální šatník: Provoz sociálního šatníku, který je určen pro sociálně potřebné občany, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Poskytnutí oblečení, obuvi a jiná materiální výpomoc. ADRA o.s., Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 330 tis. Kč / ročně Ministerstvo vnitra ČR Krajský úřad Tržby Dárci - počet zprostředkovaných osobních návštěv - počet pomáhajících dobrovolníků - počet poskytnutí materiální pomoci 25

26 Opatření č. 3 Podpora prevence sociálně-patologických jevů -Spolupráce s Policií ČR, obvodním oddělením Frýdlant n.o. - realizace kontrol na podávání alkoholu dětem a mladistvým -Spolupráce s Renarkonem, o.p.s. -Spolupráce s Komisí prevence kriminality -Spolupráce se základními a středními školami Odbor sociálních věcí, Odbor školství a kultury, Policie ČR, Renarkon, o.p.s. Ukazatel plnění (hodnotící Dle potřeby Ministerstvo vnitra ČR Projekty, Fondy, Dotace EU Jiné - počet provedených kontrol na podávání alkoholu dětem a mladistvým - počet intervencí - přednášky, vzdělávání Opatření č. 4 Podpora činnosti Klubu seniorů Ukazatel plnění (hodnotící Pravidelná zájmová činnost: týdenní schůzky v kulturní místnosti, přednášková činnost, cvičení, výlety po okolí, kulturní programy, výroční schůze apod. Klub seniorů Frýdlant nad Ostravicí 23 tis. Kč / ročně - počet členů - plán činnosti počet uspořádaných akcí Opatření č. 5 Podpora činnosti Svazu tělesně postižených v ČR, Místní organizace Frýdlant nad Ostravicí Ukazatel plnění (hodnotící Pravidelná zájmová činnost: základní poradenství, rekondiční plavání, návštěvy zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných, přednášková činnost, zájezdy, kulturní programy Svaz tělesně postižených v ČR, Místní organizace Frýdlant nad Ostravicí 31 tis. Kč / ročně - počet členů - plán činnosti počet uspořádaných akcí 26

27 Opatření č. 6 Podpora činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace Frýdlant nad Ostravicí Ukazatel plnění (hodnotící Pravidelná zájmová činnost: základní poradenství, přednášková činnost, cvičení, výlety po okolí, kulturní programy, besedy, výroční schůze apod. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace Frýdlant nad Ostravicí 16 tis. Kč / ročně - počet členů - plán činnosti počet uspořádaných akcí Opatření č. 7 Podpora činnosti Svazu diabetiků v ČR, Územní organizace svazu diabetiků Frýdlant nad Ostravicí Ukazatel plnění (hodnotící Pravidelná zájmová činnost: odborné lékařské přednášky, základní poradenství, výlety po okolí, kulturní programy, výroční schůze, návštěvy nemocných apod. Svaz diabetiků v ČR, Územní organizace svazu diabetiků Frýdlant nad Ostravicí 16 tis. Kč / ročně - počet členů - plán činnosti počet uspořádaných akcí 27

28 7. Společné priority města Frýdlantu nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu. Na společných schůzkách, kromě výše navržených priorit a opatření vedoucích k jejich naplnění, se členové pracovních skupin dohodli na tzv. společných aktivitách: Finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb na obcích a pro občany obcí Podpora poradenského centra Frýdlant nad Ostravicí Propagace stávajících sociálních služeb a služeb souvisejících se zpracováním Průvodce sociálními službami a jeho aktualizace Podpora zájmových organizací: -podpora organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže -podpora organizací sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením Opatření č. 1 Finanční podpora udržení poskytovatelů sociálních služeb na obcích a pro občany obcí Ukazatel plnění (hodnotící - sociální poradenství - sociální služby - terénní - ambulantní - pobytové - služby sociální prevence Poskytovatelé sociálních služeb Dle potřeby Obce - funkční služba - počet klientů - služba odpovídající potřebám klientů Opatření č. 2 Podpora udržení sociální služby na zajištění poskytování kvalifikovaných informací osobám sociální poradenství 37 Ukazatel (hodnotící plnění Sociální poradenství v oblasti: - sociálně-právní a dluhové poradenství - rodinné poradenství a psychoterapie - poradenství v oblasti mezilidských vtahů - přednášková činnost pro seniory a rodiny s dětmi Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí - Charita Frýdek- Místek 813 tis. Kč / ročně Obce ve správním obvodu města Frýdlant nad Ostravicí - počet uživatelů města Frýdlant nad Ostravicí - počet uživatelů obcí ve správním obvodu - počet poskytnutých poradenství 28

29 Opatření č. 3 Propagace a informovanost stávajících sociálních služeb a služeb souvisejících Ukazatel (hodnotící plnění Propagace stávajících sociálních služeb a služeb souvisejících Informovanost o sociálních službách a službách souvisejících -Den sociálních služeb -Průvodce poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících a jeho aktualizace -Prezentace na www stránkách města a obcí -Zpravodaj Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Spádové obce 50 tis. Kč/ročně Obce ve správním obvodu města Frýdlant nad Ostravicí - zlepšení informovanosti občanů - počet vydaných Průvodců sociálními službami a jejich aktualizace - počet uspořádaných Dnů sociálních služeb - počet zveřejněných článků v mikroregionu a na webových stránkách města Opatření č. 4 Podpora činnosti organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže Ukazatel plnění (hodnotící Podpora činnosti organizací věnujících se zajištění volného času dětí a mládeže Jednotlivé organizace Dle potřeby obec - realizované aktivity - zlepšení sociokulturního prostředí v obci Opatření č.5 Podpora činnosti organizací působících v oblasti seniorů a osob se zdravotním postižením Ukazatel plnění (hodnotící Podpora činnosti organizací věnujících se aktivitám pro seniory a osoby se zdravotním postižením Jednotlivé organizace Dle potřeby obec - realizované aktivity - zlepšení sociokulturního prostředí v obci 29

30 8. Monitorování, vyhodnocování a aktualizace plánu Monitorování a vyhodnocování realizace 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je naprosto nezbytnou součástí plánu především ve vztahu ke zjištění efektivnosti a potřebnosti naplánovaných priorit a opatření a to především ve vztahu k cílové skupině uživatelů. Monitorování a vyhodnocování probíhá zpravidla 1x ročně na monitorovacích schůzkách v rámci pracovních skupin. Jsou vyhodnoceny jednotlivé nastavené indikátory výstupů u každé priority a opatření, je vyhodnocován akční plán a jsou připravovány případné úpravy plánu. Pravidelná aktualizace plánu pak zajišťuje usměrňování aktivit na základě skutečných potřeb cílové skupiny uživatelů. Pro nastavení skutečných potřeb je rovněž nezbytné provádět průběžnou analýzu sociálních potřeb, která prokáže potřebnost služeb stávajících či nových. Na základě monitorování je důležité aktualizovat také Průvodce sociálních služeb pro dostatečné a kvalitní informování veřejnosti. 1.Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu na léta schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne Struktura střednědobého plánu byla postavena na potřebách a prioritách tak, jak je nadefinovaly jednotlivé pracovní skupiny. Byl to dokument první a při přípravě tohoto dokumentu jsme teprve získávali prvotní zkušenosti. Při závěrečném zhodnocení plánu č. 1 jsme konstatovali, že jednotlivé pracovní skupiny nadefinovaly nadměrné množství cílůpriorit, které nebylo možné z reálného a finančního hlediska splnit. Závěrečné hodnocení bylo předloženo k jednání zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města Frýdlantu nad Ostravicí vzalo dne , usnesením č. 19/6.1 hodnotící zprávu na vědomí. 9. Závěr Na základě společné práce zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a široké veřejnosti, byly stanoveny výše uvedené priority a jednotlivá opatření tak, aby co nejvíce odpovídala občanům města Frýdlant nad Ostravicí a spádových obcí. Při zpracování 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb vycházeli zpracovatelé společně se zástupci města Frýdlant nad Ostravicí a členy pracovních skupin jak z existujících dokumentů, a to především z Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, tak také ze Sociodemografické analýzy. Zpracovatelé rovněž brali v úvahu možnosti finančních zdrojů pro jednotlivé navrhované aktivity a existující služby podobného charakteru v okolí města Frýdlant nad Ostravicí tak, aby nedocházelo k regionálním duplicitám. Konzultační proces s veřejností probíhal na Dni sociálních služeb, který se konal a kontinuálně na schůzkách pracovních skupin. 2.Střednědobý plán sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí je výchozím dokumentem pro realizaci aktivit zohledňujících potřeby občanů města a okolních obcí z hlediska zajištění sociálních služeb. 30

31 31

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Akční plán na rok 2010 a 2011

Akční plán na rok 2010 a 2011 Akční plán na rok 2010 a 2011 Akční plán Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2010-2013 Zpracovaly pracovní skupiny pro komunitní plánování, Řídící skupina, odbor

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2012) Verze 8.11.2012 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VÝCHODISKA

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis č. 3 /2013 z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici Datum jednání: 7. 10. 2013 v 16:00

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Územní plán obce Javorník

ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Územní plán obce Javorník ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na zakázku malého rozsahu na služby zadávané v souladu se zákonem č. 7/006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy mimo režim zákona o veřejných zakázkách, s názvem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2. Z á p i s

PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2. Z á p i s PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2 Z á p i s ze školení a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí - z.s.p.o., uskutečněného v sídle sdruţení

Více

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7.

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. 2007 Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Červen 2008 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena Macháčková MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Jiří ŠKop Bc. Alena

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací

Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací Termín jednání: 13. 3. 2013, 9:00 hodin Místo jednání: budova Úřadu vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1 Přítomni: dle presenční listiny

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Princip skutečných potřeb analýza potřeb stojí před normativy a domnělými potřebami.

Princip skutečných potřeb analýza potřeb stojí před normativy a domnělými potřebami. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Kravaře 2013-2016 Úvodní slovo starosty Obsah 1. Úvod do komunitního plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ

KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR 4. ČERVNA 2014 RODIČE JAKO PARTNEŘI Výstup účastníků kurzu

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více