MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017"

Transkript

1 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období

2 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb Je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Charakteristickými znaky komunitního plánování je důraz kladený na: zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká; dialog a vyjednávání; dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků. Podstatou komunitního plánování sociálních služeb (a komunitního plánování obecně) je partnerství. V případě komunitního plánování sociálních služeb pak mezi třemi stranami, takzvanou triádou. Zadavatel: Zadavatel (obec, kraj) je ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám. Hlavním úkolem je poskytnout občanům co nejkvalitnější služby za co nejnižší cenu. Poskytovatel: Poskytovatelé služby provozují, vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet poskytované služby. Jedná se o organizace zřizované obcí, městem, krajem, organizace založené na komerční bázi či neziskové organizace. Mezi poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích na poskytování sociálních služeb. Mohou tak přinést do místního systému sociálních služeb další finanční zdroje. Uživatel: Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, kterým jsou služby určeny. Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. Především oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Plánujeme pro veřejnost Veřejností jsme my všichni v tomto kontextu hovoříme o všech ostatních zájemcích, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb. Veřejnost, nezapojená do přímého zpracování komunitního plánu se podílí na připomínkování v rámci konzultačního procesu a v prvotních zjištěních anketa, dotazníky apod. Výše uvedené subjekty se přímo podílí na zpracování analytické i strategické části Komunitního plánu. Vzhledem k tomu, že komunitní plán je v podstatě dohodou mezi uživateli, poskytovateli i zadavateli o zajištění sociálních služeb, je klíčové, aby komunitní plán přijaly instituce garantující jednotlivé aktivity. 2

3 1.2. Přínosy komunitního plánování Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny Díky plánování, lze vytvořit systém služeb, podle existujících (a předpokládaných) potřeb, v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. Díky průběžnému monitorování naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření, pravidelnou a důslednou aktualizací komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu plánování dochází k zachycení změn, které se v mezidobí objevily, a je tak možné na ně reagovat. Efektivní využití finančních prostředků Předpokládá se, že díky komunitnímu plánu jsou finance vynakládány jen na ty služby, které jsou potřebné (co se týče šíře nabídky služeb, jejich náplně či způsobu poskytování služeb). Zvyšování podílu občanů na rozhodovacím procesu Prostřednictvím zapojení všech, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost), do procesu plánování sociálních služeb, se zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Principy společných setkávání, diskusí, konzultací a spolupráce prolínají celým plánovacím procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují také významný prvek v efektivitě řešení a přístupu k problémům. Je-li také veřejnost zapojena do procesu plánování, je průběžně informována a má možnost se zapojit, získává tak ucelenější a hlubší pohled na oblast sociálních služeb. Pak také případně změny jsou lépe přijímány a veřejnost má zájem se na nich podílet. Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná pravidla: je otevřené pro každého, kdo má zájem se na něm podílet; jednotlivé kroky a aktivity jsou pravidelně zveřejňovány; sociální služby jsou koncipovány na základě transparentního/otevřeného postupu a celý systém se díky tomu stává srozumitelnějším. 3

4 1.3. Kdy může být komunitní plán úspěšný Je známo jasné zadání Je třeba si ujasnit, pro jaké oblasti má být komunitní plán zpracován. V rámci sociálních služeb lze komunitní plán použít pro řešení bariér v obci, služeb pro tělesně postižené nebo pro komplexní řešení sociální a zdravotní problematiky. Naprosto nezbytné je určit limity co bude v rámci komunitního plánu řešit a co ne a zároveň zajistit provázanost komunitního plánu se strategickým dokumentem města, regionu či kraje. V ideálním případě vychází strategický plán z komunitního plánu a vzájemně se doplňují. Pro přijetí dokumentu jsou nezbytné jasné, konkrétní výsledky a aktivity, které povedou k realizaci přijatého komunitního plánu Úskalí komunitního plánování Komunitní plánování je proces, jehož základem je zapojení všech sfér tzv. triády (tj. zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé). Jedním z možných úskalí může být vynechání jedné z těchto složek a to především uživatele, čímž se jedná o plánování sice užitečné, ale ne komunitní. Plán musí vycházet z již realizovaných služeb, proto i zapojení uživatelů jako v podstatě hlavních příjemců služby, je s tímto neodmyslitelně spjato. Naprosto nezbytnou součástí komunitního plánování je tzv. konzultační proces, kdy občané jsou po celou dobu plánování vtahováni do přípravy dokumentu a to i mimo pracovní skupiny. Může se totiž objevit námitka, že komunitní plán pro celé město zpracovává jen hrstka občanů, byť tvořena transparentně, tedy s možností vstupovat do plánu kdykoli v průběhu přípravy. Kvalitní komunikace s veřejností je často základem pro další aktivity města v jakýchkoli oblastech života občanů. Komunitní plán tedy může napomoci ke zlepšení komunikace občanů s městem, ale při špatném vedení může být efekt opačný. 2. Postup a organizace prací na 2. Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období Rada města Frýdlantu nad Ostravicí na svém zasedání dne schválila zahájení procesu zpracování 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období Začátkem roku 2013 byli osloveni starostové všech obcí spadajících do našeho správního obvodu a byla jim nabídnuta možnost spolupráce na zpracování 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Výsledkem byl vznik Pracovní skupiny složené se zástupců delegovaných jednotlivými obcemi. 4

5 Proces byl rozdělen do pěti etap: 1) Přípravná část 2) Analyticko popisná část 3) Plánování 4) Realizační část 5) Vyhodnocování I. etapa: Přípravná část zjišťování základních demografických údajů účast na vzdělávacím programu oslovení starostů v rámci správního obvodu s nabídkou na spolupráci jmenování řídící skupiny vznik 1. Pracovní skupiny složené se zástupců delegovaných jednotlivými obcemi informování veřejností na Dnu sociálních služeb, v tisku práce na dotaznících určených široké veřejnosti. II. etapa: Analyticko popisná část distribuce dotazníků v celkovém počtu 922 ks. Zaměřili jsme se na několik cílových skupin: prostřednictvím frýdlantských škol a gymnázia jsme oslovili rodiny s dětmi a mládež ve věku let tzv. teenagery, nezaměstnané a osoby s nízkými příjmy, dále jsme oslovili seniory a osoby se zdravotním postižením, a to prostřednictvím zájmových spolků. Oslovili jsme rovněž osoby v ulicích města. zpracování výsledků dotazníkového šetření. Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Zjištění existujících sociálních služeb, jejich využívání cílovými skupinami, předpoklad využívání nových sociálních služeb či jejich rozšíření. zpracování analýzy základních sociálně demografických charakteristik potřebnost vzniku dvou pracovních skupin: Pracovní skupina péče o děti, mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci Pracovní skupina péče o seniory a osoby se zdravotním postižením III. etapa: Plánování pro přípravu 2. Střednědobého plánování byly osloveny a vyzvány ke spolupráci např. veřejné instituce, školy, úřad práce, neziskové organizace, místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká. vznik dvou pracovních skupin: Pracovní skupina péče o děti, mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci Pracovní skupina péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. práce v pracovních skupinách (týmy dobrovolníků, zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb). pracovní skupiny provedly analýzu sociálních služeb města Frýdlantu n.o. a spádových obcí. pracovní skupiny identifikovaly potřeby a popsaly problémové oblasti na základě SWOT analýzy, které by měly být řešeny v střednědobém plánu. Komunitní plán je živý dokument. Je procesem stále otevřeným a nepřetržitým. Cykličnost plánování sociálních služeb, tedy opakování celého procesu v určitých časových intervalech zaručuje, že to co se nepodařilo realizovat, se po analýze důvodů neuskutečnění stává součástí následujícího cyklu a současně může reagovat na nově vzniklé potřeby služeb v terénu. 5

6 2.1. Organizační struktura Organizační strukturu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb tvoří řídící skupina a jednotlivé pracovní skupiny. Zastupitelstvo města Schvalování zásadních dokumentů základní listiny, návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Rada města Schvalování ostatních dokumentů ustanovení řídící skupiny, jednací řád Řídící skupina (rozšířená triáda) Řídící skupinu tvoří: zadavatel, poskytovatel, uživatel, koordinátor Pracovní skupina péče o děti, mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci Pracovní skupina péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Pracovní skupina obcí Členové delegováni obcemi 6

7 2.2.Pracovní skupiny: Řídící skupina Jméno Role Organizace RNDr.Helena Pešatová Zadavatel Bc. Adéla Skarková Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr.Lenka Goluchová Komise sociální a zdravotní Edita Černá Koordinátor komunitního plánování Pracovní skupina - členové delegováni obcemi Obec Bílá Čeladná Janovice Kunčice pod Ondřejníkem Malenovice Metylovice Ostravice Pržno Pstruží Staré Hamry Jméno delegované osoby Karel Janoštík Bc. Lucie Ševčíková Ladislav Gurecký Lumír Poledník Gabriela Šnajdrová Ing. Radomír Kulhánek Květoslava Kubačáková Ing. Milena Tvrdoňová Vlasta Pečenková Dagmar Valášková 7

8 Pracovní skupina - péče o děti, mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci Jméno Mgr.Bc.Iveta Pietruchová Pavla Jandačková, Dis. Mgr. Edita Pustková Mgr. Eliška Matušková Helena Fizia Keddamová Mgr. Hana Baránková Npor. Mgr.Radim Zátopek Mgr. Simona Zajková Stanislav Staněk Organizace Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Frýdlant n.o. o.s. Nenuda Frýdlant nad Ostravicí MŠ HAPPY DAY Frýdlant nad Ostravicí Charita Frýdek-Místek Policie ČR Obvodní oddělení Frýdlant n.o. Základní škola Frýdlant nad Ostravicí DC ADRA Frýdek-Místek Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené Jméno Bc. Anna Strakošová Ing. Jiří Hořínek Bc. Irena Maršálková Hana Balašová Bc. Vladimíra Salvetová Mgr. Alice Prudilová Iveta Kaňáková, DiS. Soňa Běčáková Eliška Kusáková Oldřich Moris Antonín Žvatora Jana Jarošová, Dis. Mgr. Lenka Kubalová Organizace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek Středisko rané péče SPRP Ostrava Náš svět, p.o. Pržno Klub Míša Frýdek-Místek DIA Klub Svaz tělesně postižených Klub seniorů Slezská diakonie Český Těšín Charita Frýdek-Místek 8

9 Poslání a vize Poslání: Plánovat a poskytovat kvalitní sociální služby podle potřeb občanů a ve spolupráci s občany. Vize: Frýdlantsko je regionem zajišťujícím komplexní sociální služby pro občany bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního postižení. Jsou smazány rozdíly mezi městem a obcemi v poskytování sociálních služeb 9

10 3. Základní charakteristika města Frýdlantu nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu včetně 10 spádových obcí jedná se o tyto obce: Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Malenovice, Ostravice, Pstruží, Pržno a Staré Hamry leží v okrese Frýdek-Místek a rozpíná se na rozloze ha a má občanů. Průměrný věk občanů jednotlivých obcí činí 42,2. V roce 2007 činil průměrný věk ČR 39,4. Sčítání lidu ČSÚ r Tabulka Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Celkem obyvatel muži ženy Věk 0-14 Věk Věk 65 a více Lidé ekonom. aktivní Statistický bulletin Moravskoslezského kraje: Počet obyvatel v kraji klesl za rok 2013 o téměř 4.8 tisíce osob. ORP Frýdlant nad Ostravicí: obyvatelstvo podle pohlaví a věku (sčítání lidu r. 2011): věk celkem Z toho muži Z toho ženy ORP Frýdlant nad Ostravicí a více Katastrální plocha (ha) Počet obyvatel (aktuální stav k ) Frýdlant nad Ostravicí Ostravice Čeladná Kunčice pod Ondřejníkem Janovice Metylovice Pržno Pstruží Staré Hamry Malenovice Bílá

11 Struktura obyvatel města Frýdlant nad Ostravicí dle věku: Obec věk 0-14 věk věk 65 a více let Frýdlant nad Ostravicí Srovnání nárůstu věkové kategorie seniorů (60 a více let) od roku 2006 do obec r a více letých občanů % k počtu obyvatel r a více letých občanů r a více letých občanů r a více letých občanů % k počtu obyvatel Frýdlant nad Ostravicí ,38 Jak z výše uvedeného vyplývá, počet občanů v seniorském věku, kteří vyžadují zvýšenou sociální péči vzrostl oproti roku 2006 o 76,65%, což souvisí s celkovým stárnutím populace. Dalším důležitým faktorem, jež vypovídá o struktuře obyvatel ORP Frýdlant nad Ostravicí, je sdělení dle ekonomické aktivity. Ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyplynulo, že v regionu Frýdlantsko je ekonomicky aktivních cca 48,84 % obyvatel. Obyvatelstvo celkem k Ekonomicky aktivní v tom zaměstnaní z toho zaměstnanci pracující studenti 130 pracující důchodci 429 ženy na MD 201 nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Neuvedeno

12 4. Obecně platné cíle jsou: - Podpora sociální stability v Mikroregionu Frýdlantsko - Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností Města Frýdlant nad Ostravicí - Vytvoření podmínek pro spolupráci mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb - Zajištění finančně efektivního poskytování sociálních služeb v co největší kvalitě 4.1.Cílové skupiny Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením Transformace Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Není pokryta odlehčovací služba Není pokryta potřeba lidí s demencí Není řešena problematika sociálního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením s provázanosti na sociální bydlení pro rodiny významná sociální služba pro pečující osoby, osoby čekající na umístění v pobytovém zařízení významná skupina, jedná se o potřebu pobytové služby významná potřeba řešit problematiku komplexní transformace Střediska s ohledem na vytvoření prostoru sociálního bydlení pro osoby seniorského věku, případně osoby se zdravotním a duševním onemocněním Cílová skupina: Rodiny s dětmi a mládež Absence nízkoprahového zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže a terénní služby významná sociální služba ambulantní případně terénní pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy Chybí nabídka dostupného bydlení pro rodiny (sociální bydlení) 5. Financování sociálních služeb, rozpočet města V následující tabulce je uveden přehled o poskytnutých grantech města v létech Financování sociálních služeb a služeb souvisejících v souladu se Zásadami pro poskytování dotací v rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí a Dotačním programem na podporu a rozvoj služeb podporovaných městem Frýdlant nad Ostravicí. 12

13 PŘEHLED O POSKYTOVANÝCH GRANTECH Z ROZPOČTU MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ZA OBDOBÍ LET Poř. č. Žadatel (název a sídlo organizace) Celková poskytnuta dotace v roce 2009 v Kč Celková poskytnuta dotace v roce 2010 v Kč 13 Celková poskytnuta dotace v roce 2011 v Kč Celková poskytnuta dotace v roce 2012 v Kč Celková poskytnuta dotace v roce 2013 v Kč CELKEM V Kč 1. Charita Frýdek-Místek Podané ruce, o.s. Projekt OSA, Frýdek-Místek Středisko rané péče SPRP Ostrava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek-Místek ADRA, o.s. Praha, Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 6. Renarkon, o.p.s. Ostrava Kontaktní centrum Frýdek-Místek 7. IC ŽIRAFA, Frýdek-Místek Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek Slezská diakonie Český Těšín Hospic Frýdek-Místek SALUS Kopřivnice o.s. Filadelfie Frýdek-Místek Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka Fond pro opuštěné a handicapované děti Mořkov

14 16. Babybox pro opuštěné děti Praha 17. Svaz tělesně postižených, MO Frýdlant nad Ostravicí Svaz postižených civilizačními Chorobami, ZO Frýdlant nad Ostravicí Svaz diabetiků Frýdlant nad Ostravicí Klub seniorů Frýdlant nad Ostravicí Celkem za jednotlivé roky

15 6.PRIORITY MĚSTA FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: - sociální poradenství - sociální služby - služby sociální prevence 6.1 Priorita č. I. Udržení stávající sítě sociálních služeb Opatření č. 1 Udržení sociální služby na zajištění poskytování kvalifikovaných informací osobám sociální poradenství 37 Ukazatel (hodnotící plnění Sociální poradenství v oblasti: - sociálně-právní a dluhové poradenství - rodinné poradenství a psychoterapie - poradenství v oblasti mezilidských vtahů - přednášková činnost pro seniory a rodiny s dětmi Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí - Charita Frýdek- Místek 813 tis. Kč / ročně Obce Moravskoslezský kraj Sponzorské dary Jiné - počet uživatelů města Frýdlant nad Ostravicí - počet uživatelů obcí ve správním obvodu - počet poskytnutých poradenství Opatření č. 2 - Udržení sociální služby na zajištění poskytování kvalifikovaných informací osobám se zdravotním postižením 37 Ukazatel (hodnotící plnění Sociální poradenství v oblasti: - dluhové poradenství - poradenství pro seniory - poradenství pro osoby se zdravotním postižením - půjčovna kompenzačních pomůcek - poradenství v oblasti zákona o sociálních službách Centrum pro zdravotně postižené MSK, detašované pracoviště Frýdek-Místek 500 tis. Kč / ročně Obce Sponzorské dary - počet uživatelů města Frýdlant nad Ostravicí - počet uživatelů obcí ve správním obvodu - počet poskytnutých poradenství 15

16 Opatření č. 3 - Udržení sociální služby na zajištění poskytování kvalifikovaných informací osobám sociální poradenství 37 Ukazatel (hodnotící plnění Pomoc a poradenství ženám, dívkám a rodinám v obtížných životních a krizových situacích. - odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osoby v krizi, obětí domácího násilí, zajištění dočasného bydlení - praktická pomoc sociálně slabým těhotným dívkám a ženám - preventivní činnost na základních školách, středních školách a učilištích formou přednášek - vydávání časopisu Slunečnice pro žáky základních škol - telefonická krizová linka Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Frýdek-Místek 647 tis. Kč / ročně Moravskoslezský kraj Sponzorské dary - počet uživatelů města Frýdlant nad Ostravicí - počet poskytnutých poradenství Opatření č. 4 Udržení poskytování terénní sociální služby osobní asistence 39 Ukazatel (hodnotící plnění Osobní asistence zajišťuje: pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení. Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek tis. Kč / ročně Úhrady od uživatelů služby Jiné - počet uživatelů - počet úkonů 16

17 Opatření č. 5 Udržení pečovatelské služby pro občany Frýdlantu nad Ostravicí 40 Ukazatel plnění (hodnotící Pečovatelská služba zajišťuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doplňkové služby (společnost dospělým občanům, doprava podle požadavku uživatelů,...) Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí tis. Kč / ročně Úhrady od uživatelů služby - počet uživatelů - počet úkonů Opatření č. 6 Udržení pečovatelské služby 40 Ukazatel plnění (hodnotící Pečovatelská služba zajišťuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Charita Frýdek-Místek tis. Kč / ročně Úřad práce Úhrady od uživatelů služby Jiné - počet uživatelů - počet úkonů 17

18 Opatření č. 7 Udržení poskytování sociální služby Denního stacionáře 46 Ukazatel (hodnotící plnění V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek tis. Kč / ročně Úhrady od uživatelů služby Obce Jiné - počet uživatelů - počet úkonů Opatření č. 8 Udržení poskytování sociální služby v pobytovém zařízení Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Domov pro seniory 49 V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: -poskytnutí ubytování, -poskytnutí stravy, -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -sociálně terapeutické činnosti, -aktivizační činnosti, -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí tis. Kč / ročně Česko-Švýcarské fondy Úhrady od uživatelů služby Moravskoslezský kraj Hospodářská činnost Příspěvek na péči 18

19 Ukazatel plnění (hodnotící Zdravotní pojišťovny Obce Jiné - počet uživatelů - počet poskytnutých úkonů Opatření č. 9 Udržení poskytování sociální služby v pobytovém zařízení Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Domov se zvláštním režimem 50 Ukazatel (hodnotící plnění V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje tyto základní činnosti: -poskytnutí ubytování, -poskytnutí stravy, -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -sociálně terapeutické činnosti, -aktivizační činnosti, -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí tis. Kč / ročně Česko-Švýcarské fondy Úhrady od uživatelů služby Moravskoslezský kraj Hospodářská činnost Příspěvek na péči Zdravotní pojišťovny Obce Jiné - počet uživatelů - počet poskytnutých úkonů 19

20 Opatření č. 10 Udržení poskytování sociální služby Chráněné bydlení 51 Ukazatel (hodnotící plnění Chráněné bydlení je pobytová služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: -poskytnutí ubytování, -poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, -pomoc při zajištění chodu domácnosti, -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -sociálně terapeutické činnosti, -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Magistrát města Frýdku-Místku IC ŽIRAFA Frýdek-Místek tis. Kč / ročně tis.kč / ročně, vyčíslené za uživatele služby města Frýdlantu n.o. Statutární město Frýdek-Místek Úhrady od uživatelů - počet uživatelů - počet poskytnutých úkonů Opatření č. 11 Udržení poskytování služby sociální prevence Raná péče 54 Ukazatel (hodnotící plnění Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jeho vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Středisko rané péče SPRP Ostrava tis. Kč / ročně Nadace Jiné - počet uživatelů Frýdlantu nad Ostravicí 20

21 Opatření č. 12 Udržení poskytování služby sociální prevence Sociálně terapeutické dílny 67 Ukazatel (hodnotící plnění Sociálně terapeutické dílny Frýdlant nad Ostravicí: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Slezská diakonie Český Těšín tis. Kč / ročně Jiné - počet uživatelů Frýdlantu nad Ostravicí Opatření č. 13 Udržení poskytování služby sociální prevence Terénní programy 69 Ukazatel (hodnotící plnění Terénní program Frýdlant nad Ostravicí: Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek, Renarkon, o.p.s. 150 tis. Kč / ročně Krajský úřad Nadace Jiné - počet kontaktů (služba je anonymní) 21

22 6.2 Priorita č. II. Rozvoj sociálních služeb Opatření č. 1 Zřízení odlehčovací služby vyplývá z její dlouhodobé absence v našem regionu a z analýzy potřeb (uživatelé občané, poskytovatelé, zadavatel) 44 Poslání Posláním Odlehčovací služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb v době, kdy péči a podporu nemůže osobě poskytnout jemu blízká osoba, která tuto péči soustavně běžně poskytuje. Odlehčovací služba je pobytového charakteru, která se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována na dobu maximálně 3 měsíců. Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, -výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílová skupina Kapacita Ukazatel plnění (hodnotící Realizace Pobytová odlehčovací služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení 2 osoby Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Náš svět Pržno, p.o tis. Kč / ročně Úhrady od uživatelů služby Moravskoslezský kraj Příspěvek na péči Zdravotní pojišťovny Obce Jiné - počet uživatelů - počet poskytnutých úkonů Červen 2014 a dále 22

23 Opatření č. 2 Transformace Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Zodpovědné osoby 1. Postupná Humanizace pobytových služeb poskytovaných ve Středisku sociálních služeb. Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby. Humanizace spočívá v kontinuálním naplňování základních zásad zákona o sociálních službách. Jedním z atributů naplňování je i technická humanizace prostor, ve kterých se poskytuje sociální služba tato oblast bude řešena postupným přebudováváním pokojů uživatelů s vlastním sociálním zařízením (toaletou a sprchou) s možností využívat své bytové doplňky se zaměřením na dodržení principu sociálního začleňování a s postupným snižováním kapacity pobytových služeb 2. Vybudování sociálního bydlení pro osoby seniorského věku a osoby se zdravotním postižením s návazností na další dostupné zdroje a služby Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Ad 1) cca tis. Kč Ad 2) cca tis. Kč Ukazatel plnění (hodnotící Realizace Ad 1) Ad 2) Švýcarsko - české fondy Moravskoslezský kraj Vlastní finanční zdroje - Hospodářská činnost Obce Jiné - počet vytvořených pokojů s vlastním sociálním zařízením - bezbariérový přístup k objektu a v objektu - vytvoření společných sociálních zařízení - vytvoření kulturního a společenského zázemí Opatření č. 3 Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pro cílovou skupinu let. cca tis. Kč Moravskoslezský kraj Ministerstvo vnitra ČR Fondy, Nadace, Projekty EU Obce Jiné 23

24 Ukazatel plnění (hodnotící Realizace Vytipované prostory pro realizaci služby - Zajištěné prostory pro realizaci služby - Výběr poskytovatele služby - Dostatečně kvalitně provedená propagace služby - Počet klientů ročně Opatření č. 4 Zřízení a výstavba podporovaného bydlení (v návaznosti na koncepci bydlení v ČR), sloužícího k poskytování sociálního bydlení pro mladé rodiny a osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života) Ukazatel plnění (hodnotící Zřízení a výstavba podporovaného bydlení (sociálního bydlení) Dle vyplývající potřeby v návaznosti na Koncepci bydlení v ČR nebo navazující legislativy Moravskoslezský kraj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Fondy, Nadace, Projekty EU Obce Jiné - Vytipované objekty pro zřízení sociálního bydlení - Zajištěné prostory pro sociální bydlení (nákup, výstavba, přestavba) - Počet bytů Realizace

25 6.3 Priorita č. III. Podpora návazných služeb a aktivit Opatření č. 1 Spolufinancování sociálních a návazných služeb Ukazatel plnění (hodnotící Grantový systém města 500 tis. Kč / ročně -počet žádostí o neinvestiční dotaci -počet podpořených žádostí -vyplacené neinvestiční dotace v tis. Kč Opatření č. 2 Podpora poskytované služby humanitární pomoci Ukazatel plnění (hodnotící Dobrovolnické centrum: -návštěvy dobrovolníků v pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory) -návštěvy nemocných v nemocnicích -návštěvy seniorů a zdravotně postižených Sociální šatník: Provoz sociálního šatníku, který je určen pro sociálně potřebné občany, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Poskytnutí oblečení, obuvi a jiná materiální výpomoc. ADRA o.s., Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 330 tis. Kč / ročně Ministerstvo vnitra ČR Krajský úřad Tržby Dárci - počet zprostředkovaných osobních návštěv - počet pomáhajících dobrovolníků - počet poskytnutí materiální pomoci 25

26 Opatření č. 3 Podpora prevence sociálně-patologických jevů -Spolupráce s Policií ČR, obvodním oddělením Frýdlant n.o. - realizace kontrol na podávání alkoholu dětem a mladistvým -Spolupráce s Renarkonem, o.p.s. -Spolupráce s Komisí prevence kriminality -Spolupráce se základními a středními školami Odbor sociálních věcí, Odbor školství a kultury, Policie ČR, Renarkon, o.p.s. Ukazatel plnění (hodnotící Dle potřeby Ministerstvo vnitra ČR Projekty, Fondy, Dotace EU Jiné - počet provedených kontrol na podávání alkoholu dětem a mladistvým - počet intervencí - přednášky, vzdělávání Opatření č. 4 Podpora činnosti Klubu seniorů Ukazatel plnění (hodnotící Pravidelná zájmová činnost: týdenní schůzky v kulturní místnosti, přednášková činnost, cvičení, výlety po okolí, kulturní programy, výroční schůze apod. Klub seniorů Frýdlant nad Ostravicí 23 tis. Kč / ročně - počet členů - plán činnosti počet uspořádaných akcí Opatření č. 5 Podpora činnosti Svazu tělesně postižených v ČR, Místní organizace Frýdlant nad Ostravicí Ukazatel plnění (hodnotící Pravidelná zájmová činnost: základní poradenství, rekondiční plavání, návštěvy zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných, přednášková činnost, zájezdy, kulturní programy Svaz tělesně postižených v ČR, Místní organizace Frýdlant nad Ostravicí 31 tis. Kč / ročně - počet členů - plán činnosti počet uspořádaných akcí 26

27 Opatření č. 6 Podpora činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace Frýdlant nad Ostravicí Ukazatel plnění (hodnotící Pravidelná zájmová činnost: základní poradenství, přednášková činnost, cvičení, výlety po okolí, kulturní programy, besedy, výroční schůze apod. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace Frýdlant nad Ostravicí 16 tis. Kč / ročně - počet členů - plán činnosti počet uspořádaných akcí Opatření č. 7 Podpora činnosti Svazu diabetiků v ČR, Územní organizace svazu diabetiků Frýdlant nad Ostravicí Ukazatel plnění (hodnotící Pravidelná zájmová činnost: odborné lékařské přednášky, základní poradenství, výlety po okolí, kulturní programy, výroční schůze, návštěvy nemocných apod. Svaz diabetiků v ČR, Územní organizace svazu diabetiků Frýdlant nad Ostravicí 16 tis. Kč / ročně - počet členů - plán činnosti počet uspořádaných akcí 27

28 7. Společné priority města Frýdlantu nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu. Na společných schůzkách, kromě výše navržených priorit a opatření vedoucích k jejich naplnění, se členové pracovních skupin dohodli na tzv. společných aktivitách: Finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb na obcích a pro občany obcí Podpora poradenského centra Frýdlant nad Ostravicí Propagace stávajících sociálních služeb a služeb souvisejících se zpracováním Průvodce sociálními službami a jeho aktualizace Podpora zájmových organizací: -podpora organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže -podpora organizací sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením Opatření č. 1 Finanční podpora udržení poskytovatelů sociálních služeb na obcích a pro občany obcí Ukazatel plnění (hodnotící - sociální poradenství - sociální služby - terénní - ambulantní - pobytové - služby sociální prevence Poskytovatelé sociálních služeb Dle potřeby Obce - funkční služba - počet klientů - služba odpovídající potřebám klientů Opatření č. 2 Podpora udržení sociální služby na zajištění poskytování kvalifikovaných informací osobám sociální poradenství 37 Ukazatel (hodnotící plnění Sociální poradenství v oblasti: - sociálně-právní a dluhové poradenství - rodinné poradenství a psychoterapie - poradenství v oblasti mezilidských vtahů - přednášková činnost pro seniory a rodiny s dětmi Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí - Charita Frýdek- Místek 813 tis. Kč / ročně Obce ve správním obvodu města Frýdlant nad Ostravicí - počet uživatelů města Frýdlant nad Ostravicí - počet uživatelů obcí ve správním obvodu - počet poskytnutých poradenství 28

29 Opatření č. 3 Propagace a informovanost stávajících sociálních služeb a služeb souvisejících Ukazatel (hodnotící plnění Propagace stávajících sociálních služeb a služeb souvisejících Informovanost o sociálních službách a službách souvisejících -Den sociálních služeb -Průvodce poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících a jeho aktualizace -Prezentace na www stránkách města a obcí -Zpravodaj Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Spádové obce 50 tis. Kč/ročně Obce ve správním obvodu města Frýdlant nad Ostravicí - zlepšení informovanosti občanů - počet vydaných Průvodců sociálními službami a jejich aktualizace - počet uspořádaných Dnů sociálních služeb - počet zveřejněných článků v mikroregionu a na webových stránkách města Opatření č. 4 Podpora činnosti organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže Ukazatel plnění (hodnotící Podpora činnosti organizací věnujících se zajištění volného času dětí a mládeže Jednotlivé organizace Dle potřeby obec - realizované aktivity - zlepšení sociokulturního prostředí v obci Opatření č.5 Podpora činnosti organizací působících v oblasti seniorů a osob se zdravotním postižením Ukazatel plnění (hodnotící Podpora činnosti organizací věnujících se aktivitám pro seniory a osoby se zdravotním postižením Jednotlivé organizace Dle potřeby obec - realizované aktivity - zlepšení sociokulturního prostředí v obci 29

30 8. Monitorování, vyhodnocování a aktualizace plánu Monitorování a vyhodnocování realizace 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je naprosto nezbytnou součástí plánu především ve vztahu ke zjištění efektivnosti a potřebnosti naplánovaných priorit a opatření a to především ve vztahu k cílové skupině uživatelů. Monitorování a vyhodnocování probíhá zpravidla 1x ročně na monitorovacích schůzkách v rámci pracovních skupin. Jsou vyhodnoceny jednotlivé nastavené indikátory výstupů u každé priority a opatření, je vyhodnocován akční plán a jsou připravovány případné úpravy plánu. Pravidelná aktualizace plánu pak zajišťuje usměrňování aktivit na základě skutečných potřeb cílové skupiny uživatelů. Pro nastavení skutečných potřeb je rovněž nezbytné provádět průběžnou analýzu sociálních potřeb, která prokáže potřebnost služeb stávajících či nových. Na základě monitorování je důležité aktualizovat také Průvodce sociálních služeb pro dostatečné a kvalitní informování veřejnosti. 1.Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu na léta schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne Struktura střednědobého plánu byla postavena na potřebách a prioritách tak, jak je nadefinovaly jednotlivé pracovní skupiny. Byl to dokument první a při přípravě tohoto dokumentu jsme teprve získávali prvotní zkušenosti. Při závěrečném zhodnocení plánu č. 1 jsme konstatovali, že jednotlivé pracovní skupiny nadefinovaly nadměrné množství cílůpriorit, které nebylo možné z reálného a finančního hlediska splnit. Závěrečné hodnocení bylo předloženo k jednání zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města Frýdlantu nad Ostravicí vzalo dne , usnesením č. 19/6.1 hodnotící zprávu na vědomí. 9. Závěr Na základě společné práce zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a široké veřejnosti, byly stanoveny výše uvedené priority a jednotlivá opatření tak, aby co nejvíce odpovídala občanům města Frýdlant nad Ostravicí a spádových obcí. Při zpracování 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb vycházeli zpracovatelé společně se zástupci města Frýdlant nad Ostravicí a členy pracovních skupin jak z existujících dokumentů, a to především z Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, tak také ze Sociodemografické analýzy. Zpracovatelé rovněž brali v úvahu možnosti finančních zdrojů pro jednotlivé navrhované aktivity a existující služby podobného charakteru v okolí města Frýdlant nad Ostravicí tak, aby nedocházelo k regionálním duplicitám. Konzultační proces s veřejností probíhal na Dni sociálních služeb, který se konal a kontinuálně na schůzkách pracovních skupin. 2.Střednědobý plán sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí je výchozím dokumentem pro realizaci aktivit zohledňujících potřeby občanů města a okolních obcí z hlediska zajištění sociálních služeb. 30

31 31

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

obce Hladké Životice a Vrchy

obce Hladké Životice a Vrchy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Fulnek, obce Hladké Životice a Vrchy na období 2016-2018 Obsah: Úvodní slovo 1. Základní charakteristika území...... 4 2. Úvod do Komunitního plánování 6

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014-2016 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností.

Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností. Sociální práce. Vedoucí práce: Mgr.

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Zpracovala: Mgr. Pavla Šimoňáková Ing. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6 702 00 Ostrava www.ikor.cz Obsah dokumentu 1. Úvod

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ: 25.6.2014 ČAS KONÁNÍ: 13:00

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015)

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019 (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 1 Obsah Obsah... 2 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Vybrané sociodemografické údaje

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Komunitní plánování sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Zpracovatel: Sdružení obcí Kokořínska ve spolupráci

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY ZÁPIS ZE ZSEDÁNÍ ZSTUPITELSTV OBCE ŽTČNY Pořadové číslo zasedání: Datum zasedání: Čas zasedání: Místo zasedání: Stran zápisu: 13. 13. 10. 2015 19:10 22:30 hod. Obecní úřad 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba, Jana

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun pro období 2015 2018 Obsah 1 Úvodem... 4 2 Popis aktuální sociální situace ve městě Lanškroun sociodemografická analýza... 5

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN MĚSTA AŠE

KOMUNITNÍ PLÁN MĚSTA AŠE Komunitní plánování KOMUNITNÍ PLÁN MĚSTA AŠE 2014-2018 Obsah: Obsah komunitního plánu.. str. 1. Úvodní slovo starosty. str. 2. Komunitní plánování výklad pojmů str. 3. 8. Sociodemografická data kraje.

Více

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing.

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing. Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko ve spolupráci Centra pro podporu komunitního plánování Blansko a partnera projektu společnosti ACCENDO Centrum

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstract V souvislosti se stárnutím populace je potřeba věnovat pozornost m.j. problematice zabezpečení optimálních forem péče o seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 Obsah Základní údaje... 3 Z historie... 4 Poslání... 4 Zpráva o činnosti... 5 Statistické údaje... 6 Hospodaření... 7 Výrok auditora... 8 Základní údaje

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec Předkládá:

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více