Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová"

Transkript

1 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 OBSAH: 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Popis způsobu zpracování Akčního plánu Zásobník projektů Akční plán Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Projekt 1 Společná školení pro učitele Projekt 2 Třídění je hračka Projekt 3 Otevřený sběrný dvůr Projekt 4 Společně za lepšími službami Projekt 5 Společná školení pro zaměstnance OÚ Projekt 6 Mezisektorová setkání pro podporu zaměstnanosti a podnikání Kontakty Přílohy

3 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Název strategie Strategie území správního obvodu ORP Moravská Třebová v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory podnikání Gestor tvorby strategie Schvalovatel strategie Forma a datum schválení/projednání Město Jevíčko Doba realizace strategie Odpovědnost za implementaci Shromáždění starostů SO ORP Moravská Třebová Projednání na shromáždění starostů dne 22. dubna 2015 Shromáždění starostů SO ORP Moravská Třebová 3

4 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu Akční plán rozvoje území lze rozdělit na tři vzájemně provázané částí a to zásobník projektů, akční plán a preferované projektové záměry (rozvojové aktivity, projekty) včetně jejich podrobné charakteristiky. Počáteční činnost realizačního týmu vedla k sestavení zásobníku projektů za oblast školství, sociální služby, odpadové hospodářství a volitelné téma, tzn. zaměstnanost a podpora podnikání. Zásobník projektů obsahuje konkrétní projektové záměry, které věcně odpovídají definovaným cílům strategického dokumentu a v časovém horizontu let přispějí k eliminaci nebo alespoň omezení problémových okruhů zjištěných za SO ORP Moravská Třebová a potvrzených na setkáních fokusních skupin. Ze zásobníku projektů byly vybrány k detailnějšímu rozpracování ty projektové záměry, které reprezentují cíle, jež byly na 2. oficiálním setkání představitelů územního obvodu ORP nejvíce preferovány 22 přítomnými obcemi. Již na tomto setkání, které se uskutečnilo 22. dubna 2015, získal realizační tým zpětnou vazbu o důležitosti prezentovaných cílů z pohledu. V průběhu příprav podrobných návrhů projektových záměrů, zahájil koordinátor MOS elektronickou korespondenci v území ohledně konání 1. společného setkání k tématům akční plán a efektivní meziobecní spolupráce (administrativní podpora ). Setkání se uskutečnilo v Obecním domě Městečka Trnávky 27. července 2015 od 15:00 hod. Dne 22. července 2015 byly do území zaslány podklady pro nadcházející společné setkání rovněž elektronickou formou. Přítomno bylo 13 představitelů a prodiskutovány byly tři projektové záměry a to za oblast sociální služby (Cesta z dluhové pasti, Žít běžným životem) a odpadové hospodářství (Optimalizace nakládání s bioodpady na území mikroregionu MTJ). Připomínky a podněty plynoucí z diskuse napomohly dále upřesnit směr meziobecní spolupráce v těchto tématech. V sociálních službách se jednalo převážně o problematiku financování poskytovaných služeb, za odpadové hospodářství pak zajištění podmínek nakládání s bioodpady a prohlubování spolupráce s místními aktéry odpadového hospodářství. Druhé jednání k akčnímu plánu se konalo 19. srpna 2015 v budově radnice města Moravská Třebová při příležitosti zasedání správního výboru (dále jen SV) DSO Region a Jevíčska. Sedmi přítomným členům SV byl představen projektový záměr za oblast školství (Společná školení pro učitele), který byl doplněn digitální prezentací. Veškeré podklady byly zaslány 2 dny předem. Pro účelnou meziobecní spolupráci na daném projektu bylo ze strany představitelů doporučeno oslovit ředitele základních škol v území a konzultovat s nimi podrobnosti projektového záměru. Termín a místo konání 3. společného setkání k akčnímu plánu bylo dohodnuto již na prvním setkání v Městečku Trnávce. Koordinátor MOS o této skutečnosti informoval ostatní představitele 30. července 2015 elektronickou pozvánkou společně se zaslaným zápisem z prvního jednání. Dva dny před třetím setkáním 4

5 zaslal starostkám a starostům návrhy projektových záměrů za všechny odborné oblasti. Třetí společné setkání k akčnímu plánu se uskutečnilo v Obecním domě v Městečku Trnávce dne 20. srpna 2015 od 15:00 hod za přítomnosti představitelů z 11, ředitelky Kontaktního pracoviště Úřadu práce Moravská Třebová a ředitelky MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., která působila v projektu Podpora meziobecní spolupráce jako tematická expertka. Zástupcům byly představeny všechny projektové záměry, o jejichž přínosu a způsobu realizace v prostředí meziobecní spolupráce byla vedena konstruktivní debata. Na základě preference a měst správního obvodu ORP Moravská Třebová a výstupů ze společných setkání k akčnímu plánu bylo rozhodnuto, že do něj bude zařazeno těchto 7 projektových záměrů: za oblast školství Společná školení pro učitele, za oblast sociální služby Cesta z dluhové pasti, za oblast odpadové hospodářství Třídění je hračka, Otevřený sběrný dvůr, Společně za lepšími službami, za oblast zaměstnanost a podpora podnikání Společná školení pro zaměstnance OÚ a Mezisektorová setkávání pro zaměstnanost a podporu podnikání. Dne 7. září 2015 však Zastupitelstvo města Moravská Třebová rozhodlo o schválení finanční spoluúčasti pro Oblastní charitu Moravská Třebová, která si chce v září 2015 zaregistrovat sociální službu odborné sociální poradenství s prioritním zaměřením na dluhovou problematiku a od ledna 2016 tuto službu poskytovat klientům z regionu a Jevíčska. O tomto záměru místní charity nevěděl ani realizační tým, ani nikdo z představitelů, kteří se účastnili jednání k akčnímu plánu. Na základě nově zjištěných informací začátkem září 2015 se proto realizační tým rozhodl projekt Cesta z dluhové pasti z akčního plánu vyřadit, respektive přesunout ho do přílohy pouze jako modelový projekt. Ve finální verzi akčního plánu je tedy zařazeno 6 projektových záměrů. Na Závěrečném neformálním Shromáždění zástupců správního obvodu ORP Moravská Třebová, které se konalo 14. září 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Moravská Třebová, přijali představitelé jednomyslně následující návrh usnesení: Shromáždění zástupců ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová projednalo Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová pro období

6 3. Zásobník projektů č. Cíl dle SD Oblast Název projektu Období realizace Nositel budoucího projektu Sdílení společného fundraisera Školství Vytvoření pozice společného fundraisera Zavést společný nákup materiálu a služeb Školství 3 Školství Provedení analýzy druhů zboží a služeb vhodných pro společné nákupy Zavedení společného nákupu služeb 10/ 12/ Zavést společná školení pro učitele Školství Společná školení pro učitele Rozvíjet přeshraniční spolupráci formou společných akcí a prostřednictvím pravidelné výměny žáků s partnerskou školou Školství Společné výměnné pobyty Vytvořit společný informační portál o školství ve SO ORP Moravská Třebová Školství Společný informační portál o školství 9/ / 2017 a Jevíčska Vytvořit a implementovat komunitní plán sociálních a souvisejících služeb pro celý správní obvod Sociální služby Komunitní plán sociálních služeb pro správní obvod ORP Moravská Třebová 1 10/

7 Spolufinancování sociálních služeb Sociální služby Sociální služby Vznik minimální sítě sociálních služeb ve SO ORP Moravská Třebová Zpracování návrhu na spolufinancování sociálních služeb 1 6/ / Zřízení domova se zvláštním režimem transformací jednoho oddělení domova pro seniory 2.2 Zřízení společného centra denních služeb pro seniory Sociální služby Rekonstrukce pavilonu D domova pro seniory v Moravské Třebové Město Moravská Třebová Zvýšit dostupnost pečovatelské služby ve SO ORP Sociální služby Sociální služby Zmapování stávajícího zájmu o pečovatelskou službu mezi obcemi Uzavření smluv o poskytování pečovatelské služby 1 8/ / Zajistit sociální službu podporu samostatného bydlení pro OZP Sociální služby Žít běžným životem 1 6/ Zlepšit informovanost občanů nacházejících se v krizi a v dluhové pasti Sociální služby Zřízení dluhové poradny 1/ 2016, kontinuálně Město Moravská Třebová Zřízení společného azylového domu pro matky s dětmi Sociální služby Společný azylový dům pro matky s dětmi 1 12/

8 17 Odpadové hospodářství Optimalizace sběru a svozu komunálního odpadu v ch 3/ 2018, kontinuálně v letech Zajistit efektivní sběr všech využitelných složek KO povinných dle stávajících a připravovaných právních norem v oblasti OH včetně rozšiřování sběru o další složky Odpadové hospodářství Rozšiřování třídění v ch nad povinný rámec (př. nápojové kartony, textil apod.) 5 6/ Odpadové hospodářství Zavedení plateb podle množství produkovaných odpadů (PAYT) 10 12/ 2018 Neformální Připravit a realizovat společnou dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s využitím vhodných komunikačních nástrojů s cílem správného nakládání s komunálním odpadem a aktivní účastí obyvatel na systému OH obce Odpadové hospodářství Třídění je hračka 1 6/ Zajistit třídění a zpracování kompostovatelných odpadů Odpadové hospodářství Podpora domovního / komunitního kompostování 1 5/ Optimalizovat síť sběrných dvorů a zajistit tak rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost zařízení pro občany Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Otevřený sběrný dvůr Stavba nového sběrného dvora pro společné užívání obcemi 2 7/ / 2022 Obce se sběrným dvorem Neformální 8

9 Příprava společné strategie k nakládání s SKO (zajištění logistického systému přepravy odpadu do koncových zařízení v kontextu se zákazem skládkování od r. 2024) Odpadové hospodářství Strategie pro efektivní nakládání s komunálními odpady po roce / 2021 a Jevíčska Připravit a realizovat společnou poptávku po službách v odpadovém hospodářství Odpadové hospodářství Společně za lepšími službami 7 10/ Motivace k účasti na vzdělávacích kurzech a sebevzdělávání Zaměstnanost a podpora podnikání Společná školení pro zaměstnance OÚ 1 3/ 2016, kontinuálně Zvýšit propagaci a informovanost v oblasti vzdělávání Zaměstnanost a podpora podnikání Od poznání k zaměstnání 10 11/ Zapojení významných aktérů v území do komunitního plánování Zaměstnanost a podpora podnikání Mezisektorová setkání pro podporu zaměstnanosti a podnikání 1 12/ Komunitní plánování v oblasti zaměstnanosti a podpory podnikání Zaměstnanost a podpora podnikání Vytvoření komunitního plánu zaměstnanosti 1 12/ Sdílení společného fundraisera k využívání dotačních titulů z operačních programů k podpoře zaměstnanosti Zaměstnanost a podpora podnikání Společný fundraiser Zvýšit využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Zaměstnanost a podpora podnikání Poradenské centrum efektivního využívání nástrojů APZ 1 6/

10 4. Akční plán č. Cíl dle SD Název Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Náklady Zdroj financování Období realizace Nositel budoucího projektu Připravenost Zavést společná školení pro učitele Společná školení pro učitele Projekt představuje první krok k vyšší spolupráci škol v území. Uskutečnění není nákladné a položí základy pro spolupráci při náročnějších projektech. Ředitelé a učitelé mateřských a základních škol Kč (náklady na jedno školení do Kč) OP VVV - PO 3, SC 1 a 5 / rozpočty (škol) / DSO 3 11/ 2016, kontinuálně a Jevíčska / neformální shromáždění zástupců Záměr Připravit a realizovat společnou dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro ( ) Třídění je hračka Potřebnost spočívá v posilování návyku a aktivní účasti obyvatel na separaci využitelných odpadů. V podpoře vědomí o správnosti a přínosech tohoto chování i ve vztahu k místu, ve kterém jedinec/rodina žije. Obyvatelé v produktivním věku 5 10 Kč / na obyvatele OPŽP - PO 3, SC 3.2 / Příspěvek z rozpočtu zapojených / EVVO kraje 1 6/ 2016 a Jevíčska / neformální shromáždění zástupců Záměr Optimalizovat síť sběrných dvorů a zajistit tak rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost zařízení pro občany Otevřený sběrný dvůr S ohledem na omezené rozpočty samospráv, představuje aktivita alternativu, jak lze dosahovat vyššího třídění KO, napomoci materiálovému využití a omezování produkce zbytkového Obyvatelé, kteří nemají v obci sběrný dvůr ani tato zařízení nevyužívají na území jiné obce 80 Kč / na obyvatele Rozpočet obce 2 7/ 2016 Obec vlastnící sběrný dvůr / libovolná obec Záměr 10

11 odpadu bez nutnosti realizovat finančně i organizačně náročná opatření Připravit a realizovat společnou poptávku po službách v odpadovém hospodářství Společně za lepšími službami Potřeba projektu spočívá v posílení vyjednávací pozice vůči poskytovateli služeb v OH a zachování výhodných podmínek nakládání s bioodpadem v obci, které mohou být ze strany dodavatele služeb nastaveny účelně. Plátci poplatků za zajištění systému nakládání s odpady Kč Příspěvek z rozpočtu zapojených 7 10/ 2017 Neformální shromáždění zástupců Záměr Motivace k účasti na vzdělávací ch kurzech a sebevzdělávání Společná školení pro zaměstnance OÚ Potřebnost spočívá v přínosech z účasti zaměstnanců na dalším profesním vzdělávání, v posilování adaptability v souvislosti se zvládáním obsáhlé agendy OÚ a následnou propagací za účelem motivace. Zaměstnanci OÚ do Kč na jedno školení OPZ - PO 4, SC 2 / Příspěvek z rozpočtu / DSO 1 3/ 2016 a Jevíčska / neformální shromáždění zástupců Záměr 11

12 6 2.1 Zapojení významných aktérů v území do komunitníh o plánování Mezisektorová setkání pro podporu zaměstnanosti a podnikání Absence koordinátora společných setkání klíčových subjektů zaměstnanosti je spatřován v ochuzování území o příležitosti, které mohou zmírnit nepříznivou situaci na trhu práce. Obce, podnikatelské subjekty, školy, organizace působící v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti Kč Rozpočet DSO 9 11/ 2016 DSO Záměr Navržené projekty naplňují cíle následujícím způsobem: Cíl 1 Jedná se o jednoduchou projektovou aktivitu, která nejen názvem SPOLEČNÁ ŠKOLENÍ PRO UČITELE, ale i obsahem, zcela naplňuje související cíl 2.1 Zavést společná školení pro učitele. Jak je z názvu zřejmé, jedná se o zavedení společných školení pro učitele. Navrhovaný přístup ke společným školením je inovativní v tom smyslu, že společná školení budou probíhat přímo ve SO ORP Moravská Třebová. Přidanou hodnotou cíle i projektové aktivity je vytvoření podmínek pro místní učitele a ředitele, aby se častěji potkávali a sdíleli zkušenosti. Tyto podmínky mají vytvořit právě společná školení pořádaná v území. Částečně se tak řeší problém nedostatečné spolupráce škol ve SO ORP Moravská Třebová, neboť každé uspořádané společné školení může posunout ochotu ke spolupráci v oblasti školství o krok dále. Cíl 2 TŘÍDĚNÍ JE HRAČKA, představuje rozvojovou aktivitu, která se zaměřuje na zvýšení množství a čistoty vytříděného odpadu (zejména papír, plast, sklo), posílení návyku třídit komunální odpady zejména u veřejnosti v produktivním věku (doplňkově i u dětí, seniorů) a zvýšení aktivní účasti obyvatel na třídění. Cílová skupina byla zvolena záměrně, protože osvěta zaměřená na děti a mládež je dostatečně zajištěna skrze školy v rámci výuky, kolektivními systémy i Pardubický kraj. Úspěšnost kampaně se odvíjí i od výběru komunikačních kanálů a jejich vhodné kombinace. Využít lze např. lokální tisk doplněný tematicky zaměřenou rubrikou, informační letáky distribuované do schránek, webové adresy, plakáty v místech společenského setkávání. Osloveni mohou být i zaměstnavatelé zapojení do systému OH rovněž s cílem instalace informačních a propagačních materiálů v jejich provozovnách. Harmonogram samotné realizace kampaně (duben - květen) nebyl zvolen náhodně nýbrž záměrně a to v souvislosti s ekologickými aktivitami relevantních místních institucí na Den Země a možností programové spolupráce (aktivizace třídění v domácnostech, soutěže pro rodiny). 12

13 Jednou z mnohých činností EKO-KOM, a.s. je i spolupráce s obcemi na uskutečnění informačních kampaní a nezřídka bývá kromě knowhow poskytnuta i finanční podpora. Dále je možné se obrátit ve věci spolupráce i na Regionální odpadové centrum Pardubického kraje. Rozvojová aktivita detailněji rozvádí cíl 1.2, který reaguje na problémový okruh Nízká efektivita tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu. Cíl 3 Rozvojová aktivita OTEVŘENÝ SBĚRNÝ DVŮR byla navržena na základě požadavků zaměřit meziobecní spolupráci na takové projekty, které v prvé řadě využijí stávající možnosti v odpadovém hospodářství za území. Rovněž analytické práce v oblasti existujících zařízení a šetření napříč vlastníky/provozovateli sběrných dvorů odkazují k příležitosti spoluúčasti na provozu místních sběrných dvorů (dále jen SD). Podstatou projektu je rozšířit možnost třídit komunální odpad v širším rozsahu i v těch ch, které nemají na svém území sběrný dvůr ani nevyužívají sběrný dvůr na území jiné obce. Spoluúčastí na provozu stávajících sběrných dvorů, získají obyvatelé příležitost k celoročnímu odložení nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, kovů, bioodpadu, elektroodpadu apod. bez nutnosti vyčkat na sezónní svozy. Prvotním krokem by mělo být šetření, zdali mají obyvatelé o danou službu zájem a akceptují dojezdovou vzdálenost vybraného SD. Druhým krokem je již samotná komunikace a vyjednávání podmínek s konkrétními provozovateli. Nejedná se o novátorský projekt a danou službu pro své obyvatele zajišťuje např. obec Gruna nebo Dětřichov u Moravské Třebové. Kromě prevence vzniku černých skládek a jiného nežádoucího zacházení s odpadem (např. pálení) se podporuje materiálové využití komunálního odpadu, omezování množství odpadu směsného a současně budou plně využity identifikované volné kapacity těchto zařízení. Tyto skutečnosti plně korespondují s cílem 2.2 Optimalizovat síť sběrných dvorů a zajistit tak rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost zařízení pro občany. Cíl 4 SPOLEČNĚ ZA LEPŠÍMI SLUŽBAMI je konkrétně zaměřenou aktivitou, která staví na posílení vyjednávací pozice vůči dodavateli služeb odpadového hospodářství a dosažení akceptovatelné cenové nabídky formou sdružené poptávky služeb. Zařazení rozvojové aktivity vyplynulo z obavy účelného nastavení výhodných podmínek sběru, svozu, přepravy i zpracování bioodpadu s cílem získat co nejvíce (klientů). Po vypršení stávajících smluv chybí garance zachování výhod i v příštím období. Neformální sdružování za účelem společné poptávky služeb zvětšuje svozovou oblast, čímž roste i lukrativnost takového partnera a zájem dodavatele o získání zakázky. Společně za lepšími službami naplňuje jak cíl 3.1 tak i požadavky na snižování výdajů za OH. Cíl 5 Počátečním krokem rozvojové aktivity SPOLEČNÁ ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE OÚ bude školící činnost realizována v území se zaměřením na zaměstnance OÚ, zvyšování jejich dovedností a znalostí s ohledem na náročnost výkonu rozsáhlé obecní agendy a následnou propagaci této činnosti za účelem motivovat ostatní jednice, skupiny osob k dalšímu profesnímu vzdělávání a zvyšování 13

14 kvalifikace. Dle zájmu potenciálních uchazečů o vzdělávací aktivity v území lze následně rozšiřovat portfolio vzdělávacích aktivit a institucionalizovat školicí středisko v území. Vzděláváním zaměstnanců OÚ a zprostředkováním informací o těchto aktivitách do území bude naplňován cíl 1.1 Motivace k účasti na vzdělávacích kurzech a sebevzdělávání. Cíl 6 Rozvojová aktivita MEZISEKTOROVÁ SETKÁNÍ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ spočívá v ustanovení silného koordinátora, který zahájí systematické plánování kulatých stolů s klíčovými subjekty podpory zaměstnanosti a podnikání. Záměrem je dosažení trvalého vzájemného předávání informací v celém území správního obvodu ORP, definování potřeb a hledání reálných příležitostí ke spolupráci a realizaci rozvojových aktivit. Ustanovením koordinátora kulatých stolů bude naplněn cíl 2.1 Zapojení významných aktérů v území do komunitního plánování. 14

15 5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Projekt 1 Společná školení pro učitele Iniciátor rozvojové aktivity Ředitelka Základní školy Kostelní nám., Moravská Třebová. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Rozvojová aktivita (částečně) řeší problém nedostatečné spolupráce ředitelů škol ve správním obvodu ORP Moravská Třebová. Také řeší problém časově náročného dojíždění pedagogických pracovníků na školení do krajských měst. Jaké jsou příčiny problému? Příčinou nedostatečné spolupráce ředitelů škol je především neochota spolupracovat vzhledem ke konkurenčnímu prostředí (zejména přebírání žáků). Další příčina spočívá v nedostatku vhodných příležitostí ke spolupráci a motivace ke spolupráci. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Mezi očekávané přínosy patří postupné zvýšení ochoty spolupracovat, kvalitní proškolení širšího okruhu pedagogů i využití školení jako neformální komunikační platformy pro učitele. Cílová skupina Ředitelé škol a pedagogičtí pracovníci. Nepřímo pak žáci a děti prostřednictvím lepšího proškolení ředitelů a pedagogů. Zapojené obce Biskupice, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Jaroměřice, Jevíčko, Křenov, Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Třebařov a Vranová Lhota. Potenciální rizika rozvojové aktivity Potencionální rizika jsou zejména komunikační povahy, neboť pokud ředitelé škol a jednotliví pedagogové nebudou dostatečně dlouho dopředu vědět o uskutečňovaných školeních, nedojde kvůli nízké účasti k naplnění cíle proškolení širšího okruhů pedagogů ani k výměně zkušeností mezi nimi. Místo realizace rozvojové aktivity Školení se budou uskutečňovat v ch či městech, která mají vhodné prostory. Jde zejména o Městečko Trnávku, Jevíčko a Moravskou Třebovou. Při využití školních prostor přichází v úvahu kterákoli úplná základní škola. Území dopadu rozvojové aktivity Celé území správního obvodu ORP Moravská Třebová. 15

16 Harmonogram rozvojové aktivity 03/2016 analýza zájmu jednotlivých škol 04/2016 analýza dostupnosti a zájmu kvalitních školitelů 09/2016 organizace prvního školení 10/2016 vyhodnocení prvního školení 11/2016 organizace dalších školení Zdroje financování Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání prioritní osa 3, specifické cíle 1 a 5 / Rozpočty (škol) / a Jevíčska. Indikátory výstupů rozvojové aktivity Vytvoření neformální platformy, která bude průběžně organizovat školení a zajišťovat účast školitelů (ANO/NE). Počet uskutečněných společných školení pro učitele. Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity Koordinátor v rámci neformální platformy či manažer DSO (méně než 0,1 úvazku) zajištění organizační stránky školení. V čem je navrhované řešení inovativní? Ve SO ORP Moravská Třebová zatím taková možnost školení pro učitele nebyla. Jedná se o změnu přístupu v proškolování pedagogů a ředitelů. Namísto dojíždění za školiteli budou školitelé dojíždět za řediteli a pedagogy z našeho území. Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity Předmětná rozvojová aktivita představuje první krok k vyšší spolupráci škol ve SO ORP Moravská Třebová. Jde o relativně jednoduchou projektovou aktivitu, jejíž uskutečnění není nákladné a která položí základy pro spolupráci při náročnějších projektech. Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období V opatření B.4 je navrženo specificky zlepšovat kvalitu vzdělávání na druhém stupni základní školy jako hlavního vzdělávacího proudu. Stejně tak je předmětná projektová aktivita v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji ( ), který si vytyčil jako jeden z cílů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podporovat různé formy spolupráce mezi školami ve sdílení dobré praxe. Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty Projekt je realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty. 16

17 Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Zahájení aktivity 03/2016 Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity publicita? Publicita bude zajištěna především prostřednictvím webových stránek měst a ze správního obvodu ORP Moravská Třebová a také zapojenými školami. Dále lze výstupy projektu uvést v místních tištěných mediích, jako jsou zpravodaje a deníky. 17

18 Projekt 2 Třídění je hračka Iniciátor rozvojové aktivity Město Jevíčko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Za území byly zjištěny podprůměrné hodnoty v množství vytříděného odpadu (papír, plast, sklo) a vyšší produkce směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) v porovnání s hodnotami za kraj či obdobně velké území. Pro srovnání uvádíme zjištěná data za rok 2012 dle databáze MŽP vytřídil průměrný obyvatel v území 43,4 kg odpadu (součet papíru, plastu, skla), což je o 9,9 kg méně než byla průměrná hodnota v kraji. Zajímavým zjištěním bylo, že dostupnost sběrné sítě vykázala druhou nejlepší hodnotu v rámci správních obvodů kraje. Zato množství SKO na obyvatele správního obvodu ORP dosáhlo 203,8 kg ročně, což bylo o 5,1 kg více než byla průměrná hodnota v kraji. Co do počtu obyvatel se zájmové území nejvíce shoduje se SO ORP Litomyšl. Produkce SKO na obyvatele v tomto území však byla nižší až o 22,1 kg. Jaké jsou příčiny problému? Obyvatelé nejsou k třídění motivování a je opomíjen význam environmentální osvěty zejména u obyvatel v produktivním věku. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Zvýšit množství a čistotu vytříděného odpadu (papír, plast a sklo). Podpořit stávající třídiče ve správnosti jejich konání. Zvýšit aktivní účast obyvatel na třídění odpadu. Cílová skupina Přednostně obyvatelstvo v produktivním věku doplňkově pak žáci, studenti, senioři. Zapojené obce Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Březina, Dětřichov u Moravské Třebové, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Malíkov, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Vranová Lhota, Vrážné Potenciální rizika rozvojové aktivity Nevhodně nastavené komunikační kanály s ohledem na cílovou skupinu. Místo realizace rozvojové aktivity Domácnosti obyvatel zapojených, veřejná prostranství, zapojení informačních medií (webové stránky obce, zpravodaje, místní tisk), doplňkově v prostorách škol, podniků, zdravotnických zařízení, společenských prostranstvích apod. 18

19 Území dopadu rozvojové aktivity Správní obvod ORP Moravská Třebová. Harmonogram rozvojové aktivity 01/2016 stanovit rozpočet a předpokládaný rozsah finančního zapojení angažovaných, 02/2016 zvolení mixu komunikačních kanálů a nastavení motivačního mechanismu, vč. oslovení partnerů k spoluúčasti na realizaci osvětové kampaně (kraj, EKO-KOM, a.s., neziskové organizace aj.), 04/ /2016 uskutečnění informační a osvětové kampaně, 06/2016 vyhodnocení závěrů, výsledky osvěty. Zdroj financování Rozpočty / dobrovolného svazku Region a Jevíčska / OPŽP, PO 3, SC 3.2 / Krajské dotační programy EVVO. Indikátory výstupů rozvojové aktivity Celková měrná produkce papíru, plastu, skla (možno i nápojových kartonů) na obyvatele (kg/obyvatele) obce v době rozvojové aktivity porovnaná s hodnotou celkové měrné produkce v témže období roku minulého. Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity Tým zástupců. V čem je navrhované řešení inovativní? Inovativnost spočívá ve společném přístupu a koordinaci informačních kampaní s dopadem na širší územní celek a tedy i ovlivnění většího počtu obyvatel a jejich schopnosti třídit odpad. Cílovou skupinou budou obyvatelé v produktivním věku, sekundárně lze zapojit i mladší generaci a seniory. Širší účast obyvatel bude zajištěna motivačními mechanismy (odměny nejlepším třídičům), vč. soutěžení mezi obcemi v území (průběžné zprostředkování výsledků). Pro úspěšné zvládnutí osvětové kampaně se doporučuje oslovit autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., která se již podílela na uskutečnění obdobně zaměřených aktivit (např. Třídění je hra Neratovice a jiné). Nevylučuje se ani účast jiného zkušeného subjektu ve věci environmentální výchovy Hnutí Duha, sdružení Arnika, Regionální odpadové centrum Pardubického kraje. Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity I přesto, že obce umožňují na svém území třídit využitelné složky komunálního odpadu a hustota sběrné sítě, tedy dostupnost třídění pro občany, byla v roce 2012 druhá nejlepší mezi správními obvody v kraji, nedosáhlo množství vytříděného odpadu ani průměrné hodnoty kraje. Výsledné hodnoty potvrzují, že pro dosažení vyšší efektivity třídění je potřeba systém nadále zdokonalovat. Otvírá se tak prostor 19

20 pro meziobecní spolupráci v oblasti osvěty a zprostředkování informačních kampaní na podporu třídění odpadu a jeho odklonění ze směsného komunálního odpadu. Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) Projekt je plně v souladu s cílem a zásadami Plánu odpadového hospodářství ČR , jež je výchozí koncepcí pro nově připravované POH krajů, proto se nepředpokládá rozpor projektu ani s touto strategickou úrovní. Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty Projekt je realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 01/ /2016 Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity publicita? Publicitu projektu lze zajistit prostřednictvím lokálních tištěných médií, jako jsou zpravodaje a deníky. Kromě nich lze dále výstupy projektu uvést na webových stránkách, měst a rovněž na webové stránce DSO. 20

21 Projekt 3 Otevřený sběrný dvůr Iniciátor rozvojové aktivity Město Jevíčko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Zjištěným problémem za území je vyšší produkce komunálního odpadu (dále jen KO) a směsného komunálního odpadu, která byla prokázána analytickou prací. Pro srovnání uvádíme zjištěná data za rok Množství vyprodukovaného komunálního odpadu na obyvatele řešeného území bylo 415,4 kg, za Pardubický kraj byla hodnota nižší a to 350,6 kg a v obdobně velkém správním obvodu (ORP Litomyšl) dokonce 315,6 kg/obyvatele. Jaké jsou příčiny problému? Množství vzniklého KO se odvíjí od mnoha faktorů jako je úroveň prevence, spotřebitelské chování, tržní síla obyvatel a jiné z pozice a měst nesnadno ovlivnitelné faktory. Proto je vhodné zacílit aktivitu municipalit spíše na zvýšení možnosti třídit široké spektrum komunálního odpadu, zajistit hospodárné nakládání s vytříděnými odpady a současně předcházet vzniku a rozšiřování černých skládek. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Zaplnění volných kapacit a plné využití sběrného dvora. Celoroční možnost třídit komunální odpady i pro obyvatele obce/í bez sběrného dvora na svém území. Prevence rozšiřování a vzniku černých skládek. Cílová skupina Obyvatelé, kteří nemají v obci sběrný dvůr ani tato zařízení nevyužívají na území jiné obce. Zapojené obce Březina, Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Jevíčko, Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Rozstání, Rychnov na Moravě, Staré Město, Útěchov Potenciální rizika rozvojové aktivity Neshoda provozovatele a přidružené obec na podmínkách užívání, zapojení se do provozu sběrného dvora. Nezájem obyvatel o danou službu. Místo realizace rozvojové aktivity Sběrný dvůr na území obce Rychnov na Moravě, Moravská Třebová, Městečko Trnávka, Chornice, Jevíčko, Jaroměřice. Území dopadu rozvojové aktivity Správní obvod ORP Moravská Třebová. 21

22 Harmonogram rozvojové aktivity 02/2016 vyhodnotit skutečný rozsah nevyužité kapacity stávajícího sběrného dvora, 03/2016 zjištění výše zájmu obyvatel o služby sběrného dvora na území jiné obce, 05/2016 definovat podmínky smluvního vztahu (způsob a rozsah finanční účasti obce na provozu zařízení, za jakých podmínek bude odpad odebírán, možné množstevní limity apod.), 07/2016 zahájení činnosti společného provozu Zdroj financování Rozpočty zapojených. Indikátory výstupů rozvojové aktivity Počet využívajících SD na území jiné obce. Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity Zástupce obce/ V čem je navrhované řešení inovativní? Zlepšení spočívá v rozšíření možnosti třídit široké spektrum komunálního odpadu i pro obyvatelé bez SD a mít k dispozici stále místo, kam lze odpady odkládat. Lze tak efektivně využít stávající volné kapacity, rozložit provozní náklady na 2 a více a předejít pořízení nového SD, které by si vyžádalo nemalé vstupní investice, stavební práce, zvýšenou administrativní činnost. Volné kapacity uvedlo 5 z 6 dotázaných vlastníků / provozovatelů. Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity Vhodnost spoluúčasti na provozu stávajících sběrných dvorů vyplývá z množství vyprodukovaného komunálního odpadu za území. Potřeba dále tyto odpady třídit a materiálově využívat, přispívá ke konečnému množství směsného komunálního odpadu, který nebude od roku 2024 možné ukládat na skládky. Do té doby lze předpokládat i růst skladovacího poplatku. Je nutné navyšovat recyklaci složek komunálního odpadu a zamezení jejich promítnutí do SKO. Za tímto účelem je vhodné plně využít stávající zařízení v území a předcházet tak výstavbě nových sběrných dvorů. Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) Projekt je plně v souladu s cílem a zásadami Plánu odpadového hospodářství ČR , jež je výchozí koncepcí pro nově připravované POH krajů, proto se nepředpokládá rozpor projektu ani s touto strategickou úrovní. Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty Projekt je realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 02 07/

23 Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity publicita? Publicitu projektu lze zajistit prostřednictvím lokálních tištěných médií, jako jsou zpravodaje a deníky. Kromě nich lze dále výstupy projektu uvést na webových stránkách, měst a rovněž na webové stránce DSO. Médiem překračujícím lokální dopad je pak internetová regionální televize. 23

24 Projekt 4 Společně za lepšími službami Iniciátor rozvojové aktivity Město Jevíčko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Rozvojová aktivita se zabývá problematikou doposud nastavených podmínek nakládání s bioodpadem v ch a budoucím postojem dodavatelů služeb odpadového hospodářství vůči spotřebitelům těchto služeb. Obavy starostů jsou spojeny zejména s oslabením výhodných podmínek přepravy (nízké přepravní náklady) a likvidace bioodpadu (nulové nebo minimální poplatky u zpracovatele), které mohou být zpočátku nastaveny dodavatelem účelně s cílem získat větší podíl na místním trhu. Rozvojová aktivit se proto zabývá možností jak zlepšit nebo alespoň zachovat žádoucí podmínky pro obce. Jaké jsou příčiny problému? Schází garance toho, že po skončení platnosti stávajících smluv, budou i v následujících letech zachovány výhodné podmínky přepravy a zpracování bioodpadu. Předložení nových smluvních podmínek, může pramenit ze snahy navyšovat příjmy z poskytovaných služeb. Následná individuální snaha obce vyjednat opět původní podmínky jako na počátku, může být již omezena i z důvodu minimální vyjednávací pozice. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Posílení vyjednávací pozice vůči dodavateli služeb odpadového hospodářství a to formou sdružené poptávky. Zachování výhodných podmínek. Snížení výdajů za sběr, svoz a přepravu bioodpadu, potažmo i zpracování. Cílová skupina Plátci poplatků za zajištění systému nakládání s odpady. Zapojené obce Bělá u Jevíčka, Biskupice, Březina, Březinky, Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Gruna, Janůvky, Jaroměřice, Křenov, Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Staré Město Potenciální rizika rozvojové aktivity Nenalezení shody v požadavcích (např. neshoda na výši ceny za služby). Administrativní rizika výběrového řízení. Prosazení záměru společné poptávky u zastupitelstva obce. Místo realizace rozvojové aktivity Oblast 2 a více, které spolu sousedí a vytváří tak celistvou svozovou plochu. Horní hranice počtu není omezena. 24

25 Území dopadu rozvojové aktivity Správní obvod ORP Moravská Třebová. Harmonogram rozvojové aktivity 07/2017 definovat reálné požadavky na zajištění přepravy a likvidace bioodpadu, 07/2017 rozbor stávajících smluv a příprava ideální smlouvy z pohledu, 09/2017 vypracovat možnosti dopadů plynoucí z vypovězení stávajících smluv + nastavení harmonogramu jejich ukončení, 10/2017 jednání s poskytovateli služeb/ zahájení výběrového řízení. Zdroje financování Rozpočty. Indikátory výstupů rozvojové aktivity Sdružená poptávka na dodavatele služeb odpadového hospodářství (ANO/NE). Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 1 právní poradce pro rozbor a návrh vhodného smluvního vztahu. V čem je navrhované řešení inovativní? Inovativnost spočívá ve společném postupu při poptávání služeb v odpadovém hospodářství zejména služeb přepravy a zpracování bioodpadu. Sdružená poptávka po službách OH nebyla doposud realizována a obce postupují v tomto směru individuálně. Přitom sdružené obce tvoří již značnou katastrální výměru (svozovou oblast) s vyšším počtem obyvatel s čímž roste i zájem dodavatel služeb o danou zakázku. Hlavním rizikem se stává administrace výběrového řízení. Aby obce tomuto riziku předešly, doporučuje se ponechat zpracování výběrového řízení externí firmě. Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity Současné systémy nakládání s bioodpadem v některých ch jsou nastaveny pouze jako zkušební a za účelem splnění povinností daných ze zákona a vyhnutí se možným sankcím. Zájmem m je zajistit dlouhodobě udržitelný systém nakládání s odpady, který zejména po finanční stránce nezatěžuje už tak omezené rozpočty. Zadáním poptávky po službě sběru a zpracování bioodpadu více obcemi bude tak levnější než služba zadaná malou. Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) Nebyly shledány rozpory s Plánem odpadového hospodářství ČR , jež je výchozí koncepcí pro nově připravované POH krajů, proto se nepředpokládá rozpor projektu se strategií regionální úrovně. Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty Aktivita reaguje na realizované projekty, které rozšířily nabídku v oblasti přepravy a zpracování bioodpadu v území. 25

26 Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 07 10/ 2017 Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity publicita? Publicitu projektu lze zajistit prostřednictvím lokálních tištěných médií, jako jsou zpravodaje a deníky. Kromě nich lze dále výstupy projektu uvést na webových stránkách a měst. 26

27 Projekt 5 Společná školení pro zaměstnance OÚ Iniciátor rozvojové aktivity Město Jevíčko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Účelem rozvojové aktivity je prevence vysokého podílu nezaměstnaných osob na aktivním obyvatelstvu, který k činil za území 8,5 %. Pro srovnání uvádíme i podíl okresu Svitavy 6,2 % a Pardubického kraje 4,9 % za téže období. Jaké jsou příčiny problému? Problém dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti má mnoho příčin. Pokud bychom měli jmenovat ty nejdůležitější, jednalo by se o problematiku uplatnění uchazečů o zaměstnání starších 50 let (34,5 % evidovaných) a uchazečů evidovaných déle než 5 měsíců (70,8 %) nebo zdravotní nezpůsobilost až 22 % uchazečů. Neméně častá je i rezignace na možnost získání zaměstnání a víru v pozitivní změnu. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Záměrem aktivity je zajistit proškolování zaměstnanců obecních úřadů a rozšiřování jejich kvalifikace. Zvýšit uplatnitelnost v souvislosti s pokrokem a rostoucími požadavky např. na počítačovou gramotnost bez potřeby cestovat do krajských center, kde působí certifikovaní školitelé. Propagace těchto aktivit a motivace širší veřejnosti účastnit se vzdělávacích kurzů a seminářů. Cílová skupina Primárně zaměstnanci OÚ, sekundárně nezaměstnané osoby. Zapojené obce Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Březina, Březinky, Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Kunčina, Linhartice, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Rozstání, Rychnov na Moravě, Útěchov, Vranová Lhota, Vysoká Potenciální rizika rozvojové aktivity Proškolení zaměstnanci odejdou za prací mimo SO ORP. Místo realizace rozvojové aktivity Školení se budou uskutečňovat v ch či městech, která mají vhodné prostory. Jde zejména o Městečko Trnávku, Jevíčko a Moravskou Třebovou. Území dopadu rozvojové aktivity Správní obvod ORP Moravská Třebová. Harmonogram rozvojové aktivity 01/2016 definovat rozsah požadované odbornosti zaměstnance/ů a stanovení konkrétních témat, ve kterých budou zaměstnanci proškolování 27

28 02/2016 výběr nástrojů a nastavení způsobu financování společných školení 03/2016 zahájit jednání s certifikovanými poskytovateli školících služeb Zdroje financování Rozpočet a Jevíčska / Operační program Zaměstnanost PO 4, SC 2. Indikátory výstupů rozvojové aktivity Počet realizovaných školení na území správního obvodu. Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity Manažer DSO (méně než 0,1 úvazku). V čem je navrhované řešení inovativní? Úkolem RA je předcházet růstu podílu nezaměstnaných osob zajištěním společných školení pro sektor zaměstnanců obecních úřadů a rozšiřování jejich kvalifikace o nové poznatky, témata uplatnitelná dále při zajišťování obecní agendy. Obdobná školení pořádají převážně certifikovaní poskytovatelé v krajských městech a ve vyšší anonymitě. Inovativnost navrhovaného řešení spočívá v proškolování zaměstnanců na území SO ORP. Společná školení budou u vybraných témat probíhat formou workshopů. Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity Potřebnost RA můžeme spatřovat již v samotné problematice vysoké nezaměstnanosti v území, nutnosti prevence tohoto stavu a rostoucích profesních nároků a dovedností na stávající zaměstnance. Proškolování zaměstnanců v zájmovém území a propagace této činnosti (důvodem může být např. zvyšování důvěry v činnost a profesionalitu aparátu OÚ) může nepřímo působit i jako motivační příklad pro některé obyvatele a odhodlání se k zvýšení sebeuplatnitelnosti na pracovním trhu. Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) Rozvojová aktivita naplňuje cíle Strategie politiky zaměstnanosti ČR do roku Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty Projekt je v počáteční fázi realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty. Následně projekt počítá s realizací v rámci Výzvy z OPZ. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Zahájení aktivity 03/2016 Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity publicita? Publicita bude zajištěna především prostřednictvím webových stránek měst a ze správního obvodu ORP Moravská Třebová a informačními materiály dostupnými na OÚ. 28

29 Projekt 6 Mezisektorová setkání pro podporu zaměstnanosti a podnikání Iniciátor rozvojové aktivity Město Jevíčko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Dlouhodobým problémem území je vysoký podíl nezaměstnaných osob na aktivním obyvatelstvu, který k činil za území 8,5 %. Pro lepší představu o situaci uvádíme i hodnoty za okres Svitavy 6,2 % a Pardubický kraj 4,8 %. Řešení tohoto stavu však přesahuje reálné možnosti, měst a individuální postup jedné instituce (Úřad práce, dále jen ÚP). Analytické práce a rozhovory s klíčovými subjekty (školy, podnikatelské subjekty, ÚP) odkazují ke zjištění, že vysoká nezaměstnanost je celospolečenským problémem vyžadujícím užší mezisektorovou spolupráci. Současně však ve správním obvodu schází prostředník, který by společná setkání plánoval, organizoval a koordinoval jejich průběh. Jaké jsou příčiny problému? Absence koordinátora společných setkání subjektů pro podporu zaměstnanosti a podnikání. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem je ustanovit DSO jako silného partnera pro koordinaci komunikace a spolupráce klíčových subjektů (ÚP, základní a střední školy, velcí zaměstnavatelé i drobné podniky a OSVČ) podpory zaměstnanosti a podnikání v zájmovém území. Cílem je také zahájit řízenou diskusi o příležitostech uskutečnit společné rozvojové aktivity, které: napomohou eliminovat např. odchod mladé generace do větších měst a stárnutí populace, zatraktivní region pro mladé rodiny v oblasti pracovních příležitostí a společenského vyžití, zvýší informovanost veřejnosti (prvotně rodičů žáku ZŠ) o potřebách a možnostech uplatnění u konkrétních předních zaměstnavatelů, popularizují technické obory mezi žáky, studenty a prováží poptávku po kvalifikovaných zaměstnancích s učebními obory na školách, příp. zaměří diskusi na jiné možnosti spolupráce. Očekává se, že samotná výměna a sdílení informací napříč sektory bude iniciovat aktivity rozvoje zaměstnanosti a podnikání. Cílová skupina Obce, podnikatelské subjekty, školy, organizace působící v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti, veřejnost ovlivněná dopady společných aktivit. 29

30 Zapojené obce Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Březina, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Křenov, Městečko Trnávka, Slatina, Třebařov, Vrážné Potenciální rizika rozvojové aktivity Neschopnost organizace společných setkání napříč sektory. Neuchopitelné výstupy a kontraproduktivní výsledky diskusí. Místo realizace rozvojové aktivity Pravděpodobně obce, města s kapacitně odpovídajícím zázemím Moravská Třebová, Jevíčko, Městečko Trnávka. Území dopadu rozvojové aktivity Správní obvod ORP Moravská Třebová. Harmonogram rozvojové aktivity 09/2016 sestavit program pro prvotní setkání s definováním tematických okruhů, jako podkladů pro další diskusi a konkretizaci možných postupů a příležitostí např. ve školství uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu, podnikatelský sektor rozvoj a podpora podnikání apod. 10/2016 oslovení relevantních subjektů 11/2016 zahájit společná setkání Zdroje financování Rozpočet DSO MTJ. Samotné uskutečnění rozvojové aktivity nevyžaduje zásadní peněžní vstupy, protože podstatou je zahájení konstruktivních diskusí. Indikátory výstupů rozvojové aktivity Existence koordinátora setkání (ANO/NE). Počet uskutečněných pracovních schůzek. Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity Koordinátor setkání; zapisovatel. V čem je navrhované řešení inovativní? Rozvojová aktivita představuje systematické plánování kulatých stolů s klíčovými subjekty podpory zaměstnanosti a podnikání, přičemž komunitní plánování tohoto typu v území doposud neprobíhalo. Naopak převažují spíše izolované projekty (škol, podniků) postrádající provázanost s projekty ostatních přímo či nepřímo ovlivňovaných subjektů. Pouhá diskuse, výměna a sdílení informací může napomoci k iniciování projektů širšího dopadu napříč sektory. Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity Potřebnost rozvojové aktivity vyplývá z dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti v území, nesouladu mezi poptávkou o kvalifikované zaměstnance a nabídkou 30

31 profesního zaměření uchazečů, nižšího čerpání dotačních titulů lokálními aktéry (hlavně řemeslníky, mikropodniky, OSVČ), podprůměrná podnikatelská aktivita, nutnosti provázat kvalifikační potřeby místních zaměstnavatelů s nabídkou středních škol apod. Přetrvávající vysoká nezaměstnanost je problém přesahující rámec a možnosti jednotlivých, proto je žádoucí zahájit prostřednictvím DSO MTJ setkávání subjektů napříč sektory, stanovit potřeby a dosažitelné cíle, korigovat společnou diskusi a realizovat opatření podporující zaměstnanost a podnikání v území. Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) Zaměření projektu je plně v souladu s národními cíli Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (např. cíl snížení míry nezaměstnanosti mladých osob nebo zvýšení celkové míry zaměstnanosti ve věkové skupině osob let). Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty Projekt nenavazuje na žádnou předchozí rozvojovou aktivitu. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Od 01/2016 s kontinuálním pokračováním v letech 2017, 2018 a dále. Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity publicita? Publicita bude zajištěna především prostřednictvím webových stránek DSO, měst a ze správního obvodu ORP Moravská Třebová či regionálního tisku. 31

32 6. Kontakty Dokument zpracovali: Mgr. Pavel Šejnoha (koordinátor meziobecní spolupráce), tel , Bc. Jiří Kantořík (koordinátor meziobecní spolupráce a pracovník pro analýzy a strategie), tel , Ing. Lenka Porketová (pracovník pro analýzy a strategie), tel , 32

33 7. Přílohy Příloha 1 Modelový projekt Poradenské centrum efektivního využívání nástrojů APZ Příloha 2 Modelový projekt Cesta z dluhové pasti Příloha 3 Fotografie, prezenční listina a zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha 4 Fotografie, prezenční listina a zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha 5 Fotografie, prezenční listina a zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha 6 Fotografie, prezenční listina a zápis ze závěrečného jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha 7 Seznam použitých zkratek 33

34 Příloha 1: Modelový projekt Poradenské centrum efektivního využívání nástrojů APZ Iniciátor rozvojové aktivity Město Jevíčko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Běžně jsou obcemi využívány nástroje APZ ÚP vytvořením nových pracovních míst sezónní povahy a to za účelem péče a údržby o veřejná prostranství tzv. veřejně prospěšné práce (VPP). Minimálně jsou však zřizována pracovní místa jako např. asistent/ka starosty, sekretářka, účetní, správce webu a jiné. Rovněž v nižší míře jsou nástroje APZ využívány příspěvkovými organizacemi, zapsanými spolky, neziskovými organizacemi, farnostmi a podnikatelskými subjekty. Jaké jsou příčiny problému? Nízké povědomí ostatních aktérů o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, možnostech jejich čerpání a využití v konkrétní organizaci. Nedostatek zkušeností a příkladů dobré praxe o vytváření dotovaných pracovních místech. Nepřehledné prostředí pracovní podpory pro potenciální žadatele (spolky). Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem rozvojové aktivity je zlepšit informovanost klíčových aktérů na území a měst o možnostech podpory v rámci APZ úřadu práce, potažmo i možnostech podpory v rámci Operačního programu zaměstnanost. Očekává se zpřehlednění široké nabídky podpory práce a nasměrování potenciálních příjemců dle jejich individuálních potřeb vč. růstu zaměstnanosti. Cílová skupina Zaměstnavatelé (příjemce finančního příspěvku v rámci APZ). Zapojené obce - Potenciální rizika rozvojové aktivity Finanční udržitelnost poradenského centra. Místo realizace rozvojové aktivity Území obce s dobrou dopravní dostupnosti v rámci správního obvodu a volnými prostory pro poradenské centrum (Moravská Třebová, geograficky vhodné umístění má i obec Městečko Trnávka nebo Chornice). Území dopadu rozvojové aktivity Správní obvod ORP Moravská Třebová.

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou

MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou Místo: Olomouc Dne: 20.1.2015 Ing. Martina Zdráhalová KMOS Bc. Vendula Hluzinová volitelné téma Zaměstnanost a podpora podnikání Cíl projektu MOS Analyzovat stav území Definovat

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Polička 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Moravská Třebová v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory podnikání Dokument je zpracován

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Obsah projektového záměru:

Obsah projektového záměru: Operační program životní prostředí - XXXVII. Výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 SMĚRNÁ ČÁST

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 SMĚRNÁ ČÁST Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 SMĚRNÁ ČÁST Identifikace zadavatele zpracování koncepčního materiálu: Název Sídlo Statutární zástupce Zástupce pro věcné jednání E-mail

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Akční plán komunikace Městského

Více

na období 2014 2020 Pracovní verze

na období 2014 2020 Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014 2020 Pracovní verze srpen 2014 Upozornění Jedná se o pracovní verzi analytické a návrhové části Strategie komunitně vedeného místního

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Fond dalšího vzdělávání možnosti spolupráce s obcemi HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího

Více