Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Příjmy po konsolidaci (153 tis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 15.4. 2015. Příjmy po konsolidaci (153 tis."

Transkript

1 ČERVENEC 215 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Hodnoty rozpočtu po III. změně: - Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 214 a to bez výhrad. - Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce za účetní období rok 214 sestavenou ke dni Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dílčí a celkové přezkoumání hospodaření obce za rok 215 Krajskému úřadu Zlínského kraje, kontrolnímu oddělení. - Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost TJ Sokol Střítež o přidělení účelové dotace na opravu a rekonstrukci zařízení sportovního areálu Pod Hostýnem v částce 47.,-- Kč a pověřuje radu obce projednáním žádosti a uzavřením veřejnoprávní smlouvy. - Zastupitelstvo obce schvaluje III. změnu rozpočtu obce na rok 215. V příjmové části navýšení o 13.1,-- Kč, ve výdajové části navýšení o 468.1,-- Kč, financování navýšení o ,-- Kč. Rekapitulace rozpočtu obce Střítežnad Bečvou 215 po návrhu III.změny skládá se z rozpočtu třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou Rozp.ZBÚ Rozpočet ZBÚ po návrhu po III.změny návrhu III.zm Příjmy tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Výdaje převod na VO Střítež n.b. tř.5) 8 Financování Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po návrhu V.změny třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou ZBÚ skládá se z rozpočtu Rozp.ZBÚ Rozpočet po návrhu po návrhu V.zm. V.změny Příjmy tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Výdaje převod na VO Střítež n.b. tř.5) Financování Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1638/1, ostatní plocha neplodná půda o výměře 154 m2 v k. ú. Střítež nad Bečvou paní Ivě Škabrahové, Střítež nad Bečvou č. 5 (1/2) a panu Liboru Šrámkovi, Střítež nad Bečvou č. 166 (1/2) za kupní cenu 2,- Kč m2. -Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1235/5 o výměře 374 m2, trvalý travní porost, v k.ú. Střítež nad Bečvou od spoluvlastníků Marie Holišové, č. p. 18, Střítež nad Bečvou (1/2) a Jaroslava Melichaříka č. p. 214, Střítež nad Bečvou(1/2) za cenu 1,- Kč/m2. - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 166/5 o výměře 68 m2, a 1636/58 o výměře 11 m2 zahrada v k. ú. Střítež nad Bečvou paní Mileně Šrámkové, Střítež nad Bečvou č. 166, za kupní cenu 2,- Kč/m2. - 5/11.1./215 Zastupitelstvo obce souhlasí s výše uvedenou žádostí firmy TKR Jašek s.r.o. a pověřuje Radu obce projednáním a

2 pověřuje Radu obce projednáním a schválením smlouvy o vysílání a projednáním a schválením příslušných příloh. - Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2 Sb., o obcích deleguje Ing. Martina Beneše, starostu obce, jako zástupce obce Střítež n.b. na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která se koná dne a jako náhradníka deleguje Ing. Pavla Gerlu, místostarostu obce. Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 / 215 (viz 1.str.) - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej nemovité věci pozemků p. č. 1638/1 o výměře 246 m2 a 1638/12 o výměře 146 m2, ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Střítež nad Bečvou. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po VI.změně skládá se z rozpočtu ZBÚ a třída VO obce Střítež nad Bečvou Rozp.ZBÚ Rozpočet po ZBÚ po VI.změně VI.změně Příjmy tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Výdaje převod na VO Střítež n.b. tř.5) Financování Zastupitelstvo obce schvaluje VI. změnu rozpočtu obce na rok 215 Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po návrhu VIII.změny skládá se z rozpočtu třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou Rozp.ZBÚ Rozpočet ZBÚ po návrhu po VIII.změny návrhu VIII.zm Příjmy Zastupitelstvo obce bere na vědomí VII. změnu rozpočtu obce na rok 215. tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Změna rozpočtu č. 8/ Příjmová část rozpočtu: beze změny Výdajová část rozpočtu: navýšení o 14.,-- Kč (neinvestiční výdaje tř.5) Výdaje Financování: tis.-navýšení zapo jení zůstatku fin. prostředků k převod na VO Střítež n.b. tř.5) VIII. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Navýšení výdajů je kryto navýšením zapojení fin.rezervy Financování Rozpočet Vo Střítež n.b. se nemění. - Zastupitelstvo obce schvaluje VIII. změnu rozpočtu obce na rok Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu díla darovací smlouvou uzavřenou podle ustanovení 255 a násl. nového Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. mezi obcí Střítež nad Bečvou jako nabyvatelem obdarovaným a převodci a dárci: Manželé Jan Mikuda a Dana Mikudová, bytem Vidče 33, 75653, Martin Říha, Nad Fojstvím 766, Zubří 75654, Ivana Veličková a Tomáš Brázdil, Havlíčkova 24/87, 757 Valašské Meziříčí, Radomíra Goldová a Patrik Dostál, Hranická 25, Odry , Hana Sanderse, Střítež nad Bečvou 15, , Rudolf Vaculín, Střítež nad Bečvou 15, a Pavla Vaculínová, bytem Hážovice 2151, Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem smlouvy je vodní dílo,,rozšíření vodovodní sítě obce Střítež nad Bečvou, stavební lokalita Vahala, lokální vodovod, řad 3-1 s umístěním na pozemcích p. č. 843/1, 1596/3, 927/25, k. ú. Střítež nad Bečvou. - Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Střítež nad Bečvou a Tomášem Štůskem a Janou Mizerovou oba bytem Střítež nad Bečvou č. 8 na p. č. 1497/27 o výměře 116 m2 a p.č. 1497/28 o výměře 5 m za celkovou kupní cenu 242,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu mezi obcí a Českou Poštou s.p. na zajištění služeb č na provoz Pošty Partner. Oprava plochy před obecním úřadem. Byla provedena dne firmou Alpine, přípravné práce provedla firma Cobbler. Cena 127,-Kč, včetně DPH za položení asfaltobetonového koberce. - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o opravě plochy před obecním úřadem. -2-

3 Usnesení z 9. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po návrhu IV.změny skládá se z rozpočtu - Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou akci,,oprava lesní cesty k vodojemu č. Rozp.ZBÚ Rozpočet 2152 mezi obcí Střítež nad Bečvou a ZBÚ po návrhu po firmou Cobbler s.r.o. č. p. 633, IV.změny návrhu IV.zm. Zašová. Cena díla činí ,91 Kč včetně DPH. - Rada obce bere na vědomí informaci o jednání s Ing. Arch. Kateřinou Chvílovou o architektonické studii,,rekonstrukce hasičské zbrojnice a přilehlého okolí dne Rada obce bere na vědomí informaci Příjmy starosty o postupu řešení rekonstrukce tvorba VO Střítež n. B. třída 4) budovy Obecního úřadu a revitalizace veřejného prostranství kolem Obecního úřadu Ing. Vinklárkem. - Rada obce bere na vědomí informaci starosty o přípravě opravy omítky na Výdaje 1778 západní a severní straně Mateřské školy Přesunutí železniční zastávky u Střípřevod na VO Střítež n.b. tř.5) težského mostu Dne se uskutečnilo jednání mezi ředitelem Stavební správy východ SŽDC Olomouc Dr. Ing. Václavem Johnem a Ing Financování Františkem Komárkem, náměstkem ředitele pro techniku SŽDC Olomouc 9/5.9./215 Rada obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/215. a zástupci obce. Měla by se připravit studie dopravní obslužnosti a pracovat na studii projektu. Samotný přesun zastávky je reálný do 1 let. - Rada obce schvaluje přijetí dalšího pracovníka na veřejně prospěšné - Rada obce bere na vědomí informaci o jednání mezi zástupci SŽDC o práce, Vítězslava Kučeru od do přesunutí železniční zastávky u Střítežského mostu dne Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o kontrole připravenosti - Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o jednání o zlepšení obce na krizové situace, která proběhla dne a schvaluje odtokových poměrů u č. p. 18 ze dne objednávku 5 ks dvoukomorových pytlů na písek a plničky písku na pytle. - Rada obce schvaluje Dopravně provozní řád JSDH Střítež nad Bečvou a odkládá schválení,,dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce na příští zasedání Rady obce. Usnesení z 11. zasedání - Rada obce schvaluje smlouvu mezi obcí Střítež nad Bečvou a firmou TKR Jašek s.r.o. o vysílání TV pořadů na programu,,info kanál Střítež Rady obce Střítež nad Bečvou nad Bečvou včetně příloh 1,2,3,4. konaného dne Rada obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 47,-Kč mezi obcí Střítež nad Bečvou a TJ Sokol Střítež nad Křižovatka I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže. Bečvou. Projektantská firma PK Ossendorf poslala tabulku investorů, - Rada obce schvaluje zplnomocnění zástupce města Valašské Meziříčí vlastníků a pověřených majetkových správců jednotlivých Bc. Roberta Stržínka na XIV. Sněm Svazu měst a obcí České republiky, stavebních objektů na připravované stavbě křižovatky silnic I/35 a který se koná dne května v Olomouci. III/4868 u Střítežského mostu. Investorem SO 14 chodníky a 71 - Rada obce souhlasí se zasláním předpokládaného rozsahu činností, zastávkové přístřešky bude Ředitelství silnic a dálnic ČR. které by byly požadovány po Městské policii Valašské Meziříčí na - Rada obce bere na vědomí informaci starosty o odpovědi firmě PK katastru obce Střítež nad Bečvou. Ossendorf ohledně investorství chodníků a zastávek při realizaci křižovatky I/35 se silnicí III/4868. Usnesení z 1. zasedání - Rada obce bere na vědomí nabídku a návrh smlouvy o dílo na akci Rady obce Střítež nad Bečvou,,Zpevněné plochy v obci Střítež nad Bečvou a doporučuje zastupitelstvu konaného dne projednat a schválit rozpočtovou změnu ve výši 22 99,- Kč včetně DPH na tuto akci. - Rada obce bere na vědomí zpracování studie -,,Příprava revitalizace - Rada obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení budovy a okolí Hasičské zbrojnice Střítež nad Bečvou Ing. arch. věcného břemene, osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Kateřinou Chvílovou a souhlasí s provedením podrobných rozborů IV , Střítež nad Bečvou Solanský. napadení krovů plísní a stavebně technického průzkumu celé budovy. - Rada obce schvaluje provést rozšíření cesty na záhumení u RD p. - Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Střítež nad Bečvou a Rudolfa Vaculína předběžná cena cca 2,-Kč bez DPH. V termínu květen - červen 215. firmou Jiří Fabián a synové, spol. s r.o. na výměnu plynových kotlů vč. - Rada obce schvaluje nominaci obecní knihovny na knihovnu roku přepojení plynu, ÚT a vyvložkování komínu v bytovém domu č Zlínského kraje a knihovnice sl. Karoliny Švecové na knihovnici roku Cena díla činí ,- Kč bez DPH, včetně DPH ,- Kč. -3-

4 Usnesení z 12. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Hodnoty rozpočtu po VII. změně: Změna rozpočtu č.7 na rok 215 Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po návrhu V II.změny skládá se z rozpočtu V příjmové části navýšení o 12.,-- Kč (tř tis., tř tis. Kč), ve výdajové třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou Rozp.ZBÚ Rozpočet části navýšení o 12.,-- Kč (tř. 5), ZBÚ po návrhu po financování beze změny Kč. Jedná se o VII.změny návrhu VII.zm. změnu rozpočtu ZbÚ. - Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Střítež nad Bečvou a firmou ALPINE Bau CZ a.s. na akci,,zpevněné plochy v obci Střítež nad Bečvou Cena 1 1 díla,termín provedení Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o provedení prohlídky krovů v Příjmy Hasičské zbrojnici pracovníkem firmy PYROS dne tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Rada obce bere na vědomí předložení Koncepční studie,,revitalizace centra obce Střítež nad Bečvou Ing. Petrem Vinklárkem, Ateliér PEGAS, Rožnov pod Výdaje Radhoštěm a doporučuje studii předložit k diskusi zastupitelstvu obce. převod na VO Střítež n.b. tř.5) Rada obce schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny ve Stříteži nad Bečvou včetně přílohy č. 1 ceníku platných služeb Financování a poplatků a přílohy č. 2 Půjčování deskových her a tematických kufříků. - 12/3/215 Rada obce schvaluje VII. změnu rozpočtu obce na rok 215. uspokojivì vyøe eno. Pøevá ná vìt ina domácností je vybavena domácími kompostéry, kde se mù e ukládat ve kerý biologicky rozlo itelný odpad ze zahrádek, ale i rostlinné zbytky z kuchynì. Pokud bude trávy ze zahrádek pøebytek, je mo né po domluvì s Obecním úøadem, tedy se starostou, odvézt trávu na kompostárnu do Za ové. Vìtve z oøezu stromù je mo né rovnì po domluvì odvézt obecním traktorem na urèené místo, kde je obecní pracovníci zpracují tìpkovaèem. Zájemci o kompostéry, kteøí je je tì nemají, se mohou pøihlásit v úterý a v sobotu ve dvoøe u Hasièské zbrojnice u paní Martinkové, která jim je vydá. Tøídìný odpad se stále odkládá do pytlù v domácnostech a kontejnerù na tøídìný odpad na tøech místech v obci. Dojde ke zvìt ení objemu kapacity u plastù, kde jsou sbìrná místa posílena o dva luté kontejnery. Na závìr pøidáváme nìkolik upozornìní. ádáme obèany, aby ke kontejnerùm na tøídìné odpady nepøidávali pytle s neznámým obsahem, velké plastové nádoby, kartony apod. Tyto objemné odpady se dají umístit do sbìrného dvora buïto do kontejneru na objemný odpad nebo do kontejneru na nebezpeèný odpad. Upozoròujeme dále na zákaz spalování rostlinných zbytkù ze zahrádek, obzvlá tì poseèené trávy a plevelù. Rostlinné zbytky se likvidují buïto ulo ením na kompost nebo do kompostérù, v pøípadì vìt ího mno ství se po domluvì s pracovníky obecního úøadu dají odvézt do kompostárny v Za ové. Odpady nepatøí do pøíkopù, na bøehy potokù, do lesa, k Beèvì apod.!!! V této souvislosti pøipojujeme ohlédnutí za jarní úklidem v obci v rámci celostátní akce,,ukliïme Èesko. Sobota 18. dubna 215 patøila v celé Èeské republice úklidu. Tento den se toti konala celorepubliková úklidová akce s názvem UKLIÏME ÈESKO (více viz Usnesení z 13. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce schvaluje pozvat Ing. arch. Chvílovou na zasedání RO k rozhovoru o předložené studii řešení rekonstrukce HZ a okolí. Starosta dohodne vhodný termín schůzky. - Rada obce po projednání možných variant navrhovaných v Koncepční studii,,revitalizace centra obce Střítež nad Bečvou Ing. Petrem Vinklárkem, Ateliér PEGAS, Rožnov pod Radhoštěm navrhuje pozvat Ing. Vinklárka do zasedání Rady obce. Starosta dohodne vhodný termín schůzky. - Rada obce bere na vědomí zápis z protipovodňové prohlídky konané dne na potoku Bokšinec. - Rada bere na vědomí poznatky a úkoly z pochůzek zastupitelstva obce a bude průběžně ověřovat jejich realizaci. - Rada obce bere na vědomí uzavření dohody mezi OÚ Střítež nad Bečvou a p. Vítězslavem Kučerou, bytem Střítež nad Bečvou č. 127, t. č. Bynina 127, 757 1, Valašské Meziříčí o realizaci výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací (OPP) v rozsahu 24 hod. v termínu od do Rada obce bere na vědomí oznámení o konání letních táborů ve Videčkách od do ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ OBCE V ROCE 215 Odpadové hospodáøství obce v roce 215. Vzhledem ke stále se mìnícím zákonùm v odpadovém hospodáøství a zejména v dùsledku zavedení povinnosti obcí zajistit nakládání s biologicky rozlo itelným odpadem, pøijalo zastupitelstvo obce OZV è. 1/215, její znìní pøiná íme v tomto vydání Zpravodaje. V na í obci je nakládání s biologicky rozlo itelným odpadem -4-

5 Obecně závazná vyhláška obce Střítež nad Bečvou č. 1/215 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stříteže nad Bečvou Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou se na svém zasedání dne usnesením č. 5/7/215 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), a v souladu s 1 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích ), tuto obecně závaznou vyhlášku: První roèník se konal minulý rok a získal nìkolik ocenìní. Cílem pro rok 215 bylo nejen zapojit mnohem více dobrovolníkù a uklidit je tì více èerných skládek a nepoøádku kolem nás, ale také roz íøit povìdomí o akci mezi irokou veøejnost. Letos se do akce zapojila také obec Støíte nad Beèvou, obecní knihovna a místní spolky. Iniciátorem akce UKLIÏME STØÍTE NAD BEÈVOU byla sleèna Kamila Gáliková, za co ji patøí velké díky! Ka dému z organizátorù byla zaji tìna základní materiální podpora - balíèek s pevnými recyklovanými pytli na odpad, rukavice pro dobrovolníky a trièko s nápisem Organizátor Ukliïme Èesko 215. Vzhledem k tomu, e lo o první akci takovéhoto charakteru, poskytla pytle na odpad také obec Støíte n. B. Té dìkujeme za malé obèerstvení pro v echny úèastníky akce. Zaèátek akce byl stanoven na 9: a aèkoli poèasí pøíli nepøálo, akce byla mezi obèany velmi úspì ná. Svìdèí o tom poèet úèastníkù shromá dìných pøed obecním úøadem - se se lo na 5 obèanù vèetnì dìtí rùzného vìku. V ichni úèastníci se rozdìlili do nìkolika skupinek a vydali se na rùzná místa v obci, aby uklidili nepoøádek a nìkolik místních èerných skládek. A vìøte, bylo nalezeno mnohé. Z mála originálních nálezù lze jmenovat plastové idle, dìtský nafukovací bazén, nejrùznìj í èásti obleèení, boty (popø. také páry bot), pneumatiky, staré léky, rádia, hromadu kabelù apod. Obecní pracovníci odvezli pøevá nì od cyklostezky a støíte ského mostu dvì plné traktorové vleèky odpadù a je tì nìkolik pytlù sebrali na i turisté kolem cesty do støíte ských pasek.vìøíme, e lidé si uvìdomí, e pøíroda není skládka a e je tøeba se k ní chovat odpovìdnì. Velmi rádi podìkovali v em dobrovolníkùm a vìøíme také, e se pøí tí rok se sejdeme je tì v hojnìj ím poètu. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Střítež nad Bečvou, včetně nakládání se stavebním odpadem. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu a) b) c) d) e) f) g) h) ch) i) j) 1) Komunální odpad se třídí na složky: Biologické odpady rostlinného původu Papír Plasty včetně PET lahví Sklo Kovy Nebezpečné komunální odpady Objemný odpad Nápojové kartóny Elektroodpad, na který se nevztahuje povinnost zpětného odběru Textil Směsný komunální odpad 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění složek a) i) podle odstavce 1). 1) Vyhláška č. 381/21 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 2) Tříděný odpad biologické odpady rostlinného původu jsou ukládány přednostně na pozemcích fyzických osob do kompostérů o objemu 9 l zapůjčených obcí, dále do kompostérů o objemu 2 l, umístěných u obecních budov č. p. 141, č.p. 242, u Mateřské školy, na obecním hřbitově, na fotbalovém hřišti. Biologické odpady z veřejných prostranství i od fyzických osob, které je nezužitkují jiným způsobem, je možné odvážet na základě smluvního vztahu do kompostárny Zašová. 3) Tříděný odpad papír, plasty, sklo, nápojové kartóny je možné ukládat do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na těchto stanovištích: ŘStanoviště na dolním konci obce ŘStanoviště u Obecního úřadu ŘStanoviště na parkovišti u č ) Tříděný odpad - textil je možné ukládat do sběrné nádoby umístěné na stanovišti u Obecního úřadu. 5) Tříděný odpad elektroodpady je možné ukládat do sběrné nádoby v přízemí budovy Obecního úřadu. Díky v em. -5-

6 6) Tříděný odpad kovy je možné umísťovat do dvou velkoobjemových kontejnerů na sběrném místě v oploceném dvoře u Hasičské zbrojnice. 7) Tříděný odpad pytlový sběr, tj. plasty, papír, sklo a nápojové kartóny, mohou občané ukládat do pytlů k tomu určených. Tyto pytle si občané odeberou zdarma na pracovišti Pošty Partner v budově Obecního úřadu podle potřeby. Termín svozu určuje obec po dohodě se svozovou firmou. V den svozu do 7: hod. občané vynesou pytle s odpadem na kraj komunikace před domem. 8) a) b) c) d) e) f) g) h) 2) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí: Řtypizované sběrné nádoby - popelnice 11 l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, Řodpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: Biologické odpady - barva tmavě zelená a černá Papír - barva modrá Plasty, PET lahve, - barva žlutá Sklo - barva zelená Kovy - barva šedá Nápojové kartóny - barva červená Elektroodpad barva bílá Textil barva bílá 2) Vyhláška č. 381/21 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem 9) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny. 1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Čl. 4 Sběr a svoz objemného odpadu 2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ). 2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován několikrát ročně podle potřeby vývozem kontejneru ze sběrného místa od hasičské zbrojnice, kam lze tento odpad umísťovat ve stanovenou otevírací dobu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v obecním Střítežském zpravodaji, v místním rozhlase a na informačním kanálu kabelové televize. 3) Občané mohou využít k odkládání objemného odpadu během celého roku i sběrný dvůr v Rožnově p. R. na základě smlouvy mezi obcí Střítež n.b. a provozovatelem sběrného dvora. Objemný odpad bude od občanů odebírán bezúplatně. 4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 9). 3) Pro odložení stavebního odpadu je možné dovézt ho do sběrného místa u Hasičské zbrojnice do obecního kontejneru. Čl. 8 Závěrečná ustanovení 1) 2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Čl. 5 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu Ing.Martin Beneš, starosta obce Jaroslav Urban, místostarosta obce 1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně svozovou firmou jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v obecním Střítežském zpravodaji, v místním rozhlase a na informačním kanálu kabelové televize. Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: Zprávy z Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 2) Občané mohou využít k odkládání nebezpečného odpadu během celého roku i sběrný dvůr v Rožnově p. R. na základě smlouvy mezi obcí Střítež n.b. a provozovatelem sběrného dvora. Nebezpečný odpad bude od občanů odebírán bezúplatně. Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou (DSO), který zajišťuje provoz splaškové kanalizace na území obou obcí, prošel koncem loňského a začátkem letošního roku několika významnými změnami. Došlo k obměně členů výboru DSO. Nově zvoleným členem a zároveň místopředsedou DSO je starosta obce Vidče Mgr. Pavel Drda, který vystřídal bývalou starostku paní Mgr. Štěpánku Mikulenkovou a pan Oldřich Bury, zastupitel obce Vidče, který nahradil pana Jaroslava Vaculína. Třetím členem výboru za obec Vidče zůstává Ing. Dalibor Kubiš. Za obec Střítež nad Bečvou zůstává složení členů výboru stejné jsou to Ing. Martin Beneš, předseda svazku a RNDr. Ivan Lexa a pan Tomáš Folvarčný. 3) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst.9). Čl. 6 Shromažďování směsného komunálního odpadu 1) Směsný komunální odpad se shromažďuje ve sběrných nádobách (popelnicích) o objemu 11 l v den svozu u rodinných domů na krajích komunikace před domem, u obytných domů na krajích komunikace, před domem nebo na okraji stálého vyhrazeného stanoviště. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.2/21 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne a Obecně závazná vyhláška obce č. 1/24, kterou se mění a doplňuje OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. -6-

7 Významnou a nechtěnou změnou je změna provozovatele. Ing. Ladislav Trčka, který se jako zaměstnanec DSO staral o provozní záležitosti, podal koncem roku 214 výpovědˇ. Koncem loňského roku výbor DSO již v novém složení jednal s Ing. Trčkou a došlo k dohodě o prodloužení zajištění provozu do konce února tohoto roku. Během této doby členové výboru DSO a někteří další zastupitelé jednali s Ing. Trčkou o změně jeho stanoviska a zrušení výpovědi. K tomu bohužel nedošlo a tak ze tří oslovených odborně způsobilých osob k provozování kanalizací byla vybrána vodohospodářská společnost VaK Vsetín, a.s. Tato společnost je stoprocentně vlastněna obcemi a městy převážně bývalého okresu Vsetín a proto splňuje podmínky SFŽP k provozování kanalizací vybudovaných obcemi v rámci dotací z Operačního programu Životní prostředí. Smlouva o provozování kanalizace byla podepsána a provozovatel na jejím základě bude provozovat kanalizaci a zajistí údržbu tohoto majetku v komplexní péči o jeho stavby a zařízení v souladu s právními předpisy a kanalizačním řádem. Sjednávání smluv o připojení na splaškovou kanalizaci a cenová politika, tj. stanovení a vybírání stočného zůstává plně v kompetenci DSO. Oznámení o změně ceny za stočné pro rok 215. Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou musel přikročit k dodatečné změně ceny za stočné pro rok 215 ze dvou důvodů. Od letošního roku se změnil systém ex-post monitoringu vodohospodářských projektů pro Státní fond životního prostředí. U každého projektu je posuzováno dodržování cen podle finanční analýzy, která byla součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cena se může odchylovat jen o 1%. DSO stanovil stočné na rok 213 a 214 na 16,5 Kč a na rok 215 na 17,4 Kč v tzv. stálých cenách. SFŽP vyžaduje podle metodiky Ex post monitoringu vodohospodářských projektů v rámci Operačního programu životního prostředí pro rok 215 cenu stočného dle finanční analýzy vypočítané v běžných cenách. Běžná cena je přepočtená stálá cena, kde je zohledněna každoroční inflace. Pro rok 215 je tato cena stanovena na 18,3 Kč bez DPH. Včetně DPH činí cena stočného 21,5 Kč. Tuto cenu je DSO povinen dodržet, jinak hrozí sankce ze strany SFŽP za nedodržení podmínek rozhodnutí o dotaci na kanalizaci. Plátcovství DPH Dobrovolný svazek obcí se v letošním roce stal dle 6 zákona č.235/24 Sb., o dani z přidané hodnoty plátcem DPH, protože obrat za 12 bezprostředně předcházejících měsíců přesáhl 1 Kč. Proto se k ceně 18,3 Kč přičítá pro rok 215 DPH ve výši 15%. Stočné vybírané Dobrovolným svazkem obcí Vidče a Střítež nad Bečvou se stále pohybuje hluboko pod cenami za stočné, které vybírají větší vodohospodářské společnosti, např. VaK Vsetín má pro rok 215 stočné ve výši 32,2- Kč/m3. Valašské ZOD, družstvo připravilo pro své členy, zaměstnance a rodinné příslušníky Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 2.června 215. Návštěvníci, kterých dorazilo cca 335, si mohli prohlédnout celý areál farmy Luhy v Zašové, s velkým zájmem se setkaly především prohlídky farmy spojené s odborným výkladem. Při návštěvě stájí mohli zájemci vidět 32 ks dojnic, mezi nimiž byly barevnými stuhami označeny dojnice s nejlépe hodnoceným exteriérem, s nejvyšší aktuální užitkovostí - naše současná rekordmanka se 7 litry na den dokonce ihned v následujícím týdnu (29.června) dosáhla 81 litrů na den. Stuhou byla také označena dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí 1 kg mléka, která byla zařazena do TOP Klubu v rámci ČR, kde je zatím pouze cca 25 krav. Součástí prohlídky stájí byla i možnost podívat se na technologii dojírny. Kromě stájí bylo možné shlédnout vystavenou techniku, kterou ocenili nejen dospělí, ale také dětská část návštěvníků. Naši hosté mohli využít i venkovního posezení a dopřát si ochutnávku připraveného občerstvení. Počasí nám přálo, četné dotazy zúčastněných i vyjádření spokojenosti a nadšení nás vedou k naději, že akce se setkala s ohlasem a byla úspěšným zahájením dobré tradice. Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu. Ing. Jan Jadrníček za představenstvo Valašského ZOD, družstva Valašské ZOD, družstvo má trvalý zájem o odkoupení pozemků k zemědělskému využití za zajímavé ceny dle dohody, umístění pozemku atd. V případě zájmu je možné se informovat na tel , nebo elektronicky na adrese -7-

8 O POHÁR STAROSTY Indiáni ve Stríteži nad Becvou OBCE STØÍTE E NAD BEÈVOU V PO ÁRNÍM SPORTU 8. roèník soutì e se konal v neděli od 13: hodin ve sportovním areálu pod Hostýnem. I přes nepříliš povedené počasí se sjelo 26 soutěžících družstev a přišlo poměrně velké množství diváků. Soutěž, kterou tradičně uváděl br. Josef Vlk ze Starého Zubří, byla opět dramatická a diváci, kteří si oblíbili tento druh hasičského sportu si přišli na své. Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem družstev, při kterém starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal soutěžící ve Stříteži a popřál jim hodně sportovních úspěchů. V kategorii mužů se na 1. místě umístilo družstvo Trojanovic, v kategorii žen družstvo z Tylovic a v kategorii muži nad 35 let družstvo z Vlčovic. Naše střítežské smíšené družstvo se sice neumístilo na předních místech, ale patří mu dík za bojovný a statečný výkon. Dík patří také všem organizátorům soutěže za velmi dobře připravenou a zvládnutou akci. Svatojánský oheň se rozhořel ve Stříteži v předvečer svátku sv. Jana na Vrchovině spolu s dalšími ohni po valašských horách současně se zapálením hlavního ohně na Radhošti. Hlavním organizátorem bylo Střítežské Fojtství, které postavilo velkou vatru a připravilo i pohoštění pro příchozí a také opékání špekáčků pro děti již od 18 hodin. Střítežské frgály a další sladké pochutiny zde byly k dispozici přímo z rukou Mirky Hlaváčové. Oheň byl zapálen po západu slunce v 21: 3 za velké účasti dětí i dospělých, které neodradilo ani proměnlivé a chladné počasí. Podle příznivého ohlasu u všech účastníků se dá předpokládat, že byla založena nová tradice, která navazuje na starobylé lidové obyčeje. Organizátoři by rádi poděkovali všem, kteří pomáhali s přípravou ohně i organizací večera, všem návštěvníkům a v neposlední řadě také zásahovce SDH Střítež nad Bečvou. Dne se na fotbalovém hřišti uskutečnil Dětský indiánský den. V 16. hod. se sešli malí i velcí indiáni ozdobení válečným malováním a čelenkami s barevnými péry. Děti si mohly v družstvech zasoutěžit na sedmi stanovištích a prokázat své dovednosti a znalosti. Počasí přálo, a tak konečnými výsledky ještě mohla zamíchat poslední disciplína, při které měly děti navázat nejdelší provaz ze svého oblečení. Vítězná družstva se radovala z hezkých cen a poražení dlouho netruchlili, i pro ně byla připravena sladká odměna a malé občerstvení. Odměnou pro všechny byla radost dětí i rodičů ze společně prožitého dne. Slunečné odpoledne nadšeným dětem a odvážným dospělcům zpestřila vyjížďka na koních, která sklidila velký úspěch. Poděkování si zaslouží Igor Dobeš za spolupráci, koně Denis, Nepál a jejich trpěliví majitelé, kteří neúnavně vozili zástupy dětí i dospělých. Děkujeme! Na další společné akce se těší ČsŽ Školní rok končí a nastává loučení S budoucími prvňáčky jsme se rozloučili i v naší mateřské škole. Akce, na kterou se děti těší už od jara a kterou každoročně pořádáme ve spolupráci s rodiči jsme nazvali Jánská noc. Na ní se s krátkým programem představily děti, které se za námi po prázdninách už nevrátí, protože nastoupí do základní školy. Poté následovaly soutěže dětí s rodiči, opékání buřtů, veselí u ohně a dětské hry. A to není všechno. Večer se děti odebraly do třídy, kde byly připraveny lehátka a děti mohly ve školce přenocovat. Děti byly šikovné a hlavně měly radost, že si hned po probuzení mohly začít hrát a vítat se s kamarády. Do první třídy nastoupí po prázdninách tyto děti: Bělunek Václav, Cáb Štěpán, Koktánová Eliška, Malíková Zuzana, Molek Josef, Randus Vít, Sedláčková Štěpánka, Škrobáková Kateřina, Špak Vojtěch, Urbanová Michaela, Vančura Marek

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 1. 7. 2015 v malém sále sokolovny.

Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 1. 7. 2015 v malém sále sokolovny. Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 1. 7. 2015 v malém sále sokolovny. Přítomni : Ing. Martin Beneš, Ing. Tomáš Pliska, RNDr. Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec,

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e- mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/001/15 Č. j.: KÚ-706/2015-TIJ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více