Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Příjmy po konsolidaci (153 tis.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 15.4. 2015. Příjmy po konsolidaci (153 tis."

Transkript

1 ČERVENEC 215 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Hodnoty rozpočtu po III. změně: - Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 214 a to bez výhrad. - Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce za účetní období rok 214 sestavenou ke dni Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dílčí a celkové přezkoumání hospodaření obce za rok 215 Krajskému úřadu Zlínského kraje, kontrolnímu oddělení. - Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost TJ Sokol Střítež o přidělení účelové dotace na opravu a rekonstrukci zařízení sportovního areálu Pod Hostýnem v částce 47.,-- Kč a pověřuje radu obce projednáním žádosti a uzavřením veřejnoprávní smlouvy. - Zastupitelstvo obce schvaluje III. změnu rozpočtu obce na rok 215. V příjmové části navýšení o 13.1,-- Kč, ve výdajové části navýšení o 468.1,-- Kč, financování navýšení o ,-- Kč. Rekapitulace rozpočtu obce Střítežnad Bečvou 215 po návrhu III.změny skládá se z rozpočtu třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou Rozp.ZBÚ Rozpočet ZBÚ po návrhu po III.změny návrhu III.zm Příjmy tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Výdaje převod na VO Střítež n.b. tř.5) 8 Financování Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po návrhu V.změny třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou ZBÚ skládá se z rozpočtu Rozp.ZBÚ Rozpočet po návrhu po návrhu V.zm. V.změny Příjmy tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Výdaje převod na VO Střítež n.b. tř.5) Financování Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1638/1, ostatní plocha neplodná půda o výměře 154 m2 v k. ú. Střítež nad Bečvou paní Ivě Škabrahové, Střítež nad Bečvou č. 5 (1/2) a panu Liboru Šrámkovi, Střítež nad Bečvou č. 166 (1/2) za kupní cenu 2,- Kč m2. -Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1235/5 o výměře 374 m2, trvalý travní porost, v k.ú. Střítež nad Bečvou od spoluvlastníků Marie Holišové, č. p. 18, Střítež nad Bečvou (1/2) a Jaroslava Melichaříka č. p. 214, Střítež nad Bečvou(1/2) za cenu 1,- Kč/m2. - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 166/5 o výměře 68 m2, a 1636/58 o výměře 11 m2 zahrada v k. ú. Střítež nad Bečvou paní Mileně Šrámkové, Střítež nad Bečvou č. 166, za kupní cenu 2,- Kč/m2. - 5/11.1./215 Zastupitelstvo obce souhlasí s výše uvedenou žádostí firmy TKR Jašek s.r.o. a pověřuje Radu obce projednáním a

2 pověřuje Radu obce projednáním a schválením smlouvy o vysílání a projednáním a schválením příslušných příloh. - Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2 Sb., o obcích deleguje Ing. Martina Beneše, starostu obce, jako zástupce obce Střítež n.b. na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která se koná dne a jako náhradníka deleguje Ing. Pavla Gerlu, místostarostu obce. Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 / 215 (viz 1.str.) - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej nemovité věci pozemků p. č. 1638/1 o výměře 246 m2 a 1638/12 o výměře 146 m2, ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Střítež nad Bečvou. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po VI.změně skládá se z rozpočtu ZBÚ a třída VO obce Střítež nad Bečvou Rozp.ZBÚ Rozpočet po ZBÚ po VI.změně VI.změně Příjmy tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Výdaje převod na VO Střítež n.b. tř.5) Financování Zastupitelstvo obce schvaluje VI. změnu rozpočtu obce na rok 215 Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po návrhu VIII.změny skládá se z rozpočtu třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou Rozp.ZBÚ Rozpočet ZBÚ po návrhu po VIII.změny návrhu VIII.zm Příjmy Zastupitelstvo obce bere na vědomí VII. změnu rozpočtu obce na rok 215. tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Změna rozpočtu č. 8/ Příjmová část rozpočtu: beze změny Výdajová část rozpočtu: navýšení o 14.,-- Kč (neinvestiční výdaje tř.5) Výdaje Financování: tis.-navýšení zapo jení zůstatku fin. prostředků k převod na VO Střítež n.b. tř.5) VIII. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Navýšení výdajů je kryto navýšením zapojení fin.rezervy Financování Rozpočet Vo Střítež n.b. se nemění. - Zastupitelstvo obce schvaluje VIII. změnu rozpočtu obce na rok Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu díla darovací smlouvou uzavřenou podle ustanovení 255 a násl. nového Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. mezi obcí Střítež nad Bečvou jako nabyvatelem obdarovaným a převodci a dárci: Manželé Jan Mikuda a Dana Mikudová, bytem Vidče 33, 75653, Martin Říha, Nad Fojstvím 766, Zubří 75654, Ivana Veličková a Tomáš Brázdil, Havlíčkova 24/87, 757 Valašské Meziříčí, Radomíra Goldová a Patrik Dostál, Hranická 25, Odry , Hana Sanderse, Střítež nad Bečvou 15, , Rudolf Vaculín, Střítež nad Bečvou 15, a Pavla Vaculínová, bytem Hážovice 2151, Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem smlouvy je vodní dílo,,rozšíření vodovodní sítě obce Střítež nad Bečvou, stavební lokalita Vahala, lokální vodovod, řad 3-1 s umístěním na pozemcích p. č. 843/1, 1596/3, 927/25, k. ú. Střítež nad Bečvou. - Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Střítež nad Bečvou a Tomášem Štůskem a Janou Mizerovou oba bytem Střítež nad Bečvou č. 8 na p. č. 1497/27 o výměře 116 m2 a p.č. 1497/28 o výměře 5 m za celkovou kupní cenu 242,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu mezi obcí a Českou Poštou s.p. na zajištění služeb č na provoz Pošty Partner. Oprava plochy před obecním úřadem. Byla provedena dne firmou Alpine, přípravné práce provedla firma Cobbler. Cena 127,-Kč, včetně DPH za položení asfaltobetonového koberce. - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o opravě plochy před obecním úřadem. -2-

3 Usnesení z 9. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po návrhu IV.změny skládá se z rozpočtu - Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou akci,,oprava lesní cesty k vodojemu č. Rozp.ZBÚ Rozpočet 2152 mezi obcí Střítež nad Bečvou a ZBÚ po návrhu po firmou Cobbler s.r.o. č. p. 633, IV.změny návrhu IV.zm. Zašová. Cena díla činí ,91 Kč včetně DPH. - Rada obce bere na vědomí informaci o jednání s Ing. Arch. Kateřinou Chvílovou o architektonické studii,,rekonstrukce hasičské zbrojnice a přilehlého okolí dne Rada obce bere na vědomí informaci Příjmy starosty o postupu řešení rekonstrukce tvorba VO Střítež n. B. třída 4) budovy Obecního úřadu a revitalizace veřejného prostranství kolem Obecního úřadu Ing. Vinklárkem. - Rada obce bere na vědomí informaci starosty o přípravě opravy omítky na Výdaje 1778 západní a severní straně Mateřské školy Přesunutí železniční zastávky u Střípřevod na VO Střítež n.b. tř.5) težského mostu Dne se uskutečnilo jednání mezi ředitelem Stavební správy východ SŽDC Olomouc Dr. Ing. Václavem Johnem a Ing Financování Františkem Komárkem, náměstkem ředitele pro techniku SŽDC Olomouc 9/5.9./215 Rada obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/215. a zástupci obce. Měla by se připravit studie dopravní obslužnosti a pracovat na studii projektu. Samotný přesun zastávky je reálný do 1 let. - Rada obce schvaluje přijetí dalšího pracovníka na veřejně prospěšné - Rada obce bere na vědomí informaci o jednání mezi zástupci SŽDC o práce, Vítězslava Kučeru od do přesunutí železniční zastávky u Střítežského mostu dne Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o kontrole připravenosti - Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o jednání o zlepšení obce na krizové situace, která proběhla dne a schvaluje odtokových poměrů u č. p. 18 ze dne objednávku 5 ks dvoukomorových pytlů na písek a plničky písku na pytle. - Rada obce schvaluje Dopravně provozní řád JSDH Střítež nad Bečvou a odkládá schválení,,dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce na příští zasedání Rady obce. Usnesení z 11. zasedání - Rada obce schvaluje smlouvu mezi obcí Střítež nad Bečvou a firmou TKR Jašek s.r.o. o vysílání TV pořadů na programu,,info kanál Střítež Rady obce Střítež nad Bečvou nad Bečvou včetně příloh 1,2,3,4. konaného dne Rada obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 47,-Kč mezi obcí Střítež nad Bečvou a TJ Sokol Střítež nad Křižovatka I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže. Bečvou. Projektantská firma PK Ossendorf poslala tabulku investorů, - Rada obce schvaluje zplnomocnění zástupce města Valašské Meziříčí vlastníků a pověřených majetkových správců jednotlivých Bc. Roberta Stržínka na XIV. Sněm Svazu měst a obcí České republiky, stavebních objektů na připravované stavbě křižovatky silnic I/35 a který se koná dne května v Olomouci. III/4868 u Střítežského mostu. Investorem SO 14 chodníky a 71 - Rada obce souhlasí se zasláním předpokládaného rozsahu činností, zastávkové přístřešky bude Ředitelství silnic a dálnic ČR. které by byly požadovány po Městské policii Valašské Meziříčí na - Rada obce bere na vědomí informaci starosty o odpovědi firmě PK katastru obce Střítež nad Bečvou. Ossendorf ohledně investorství chodníků a zastávek při realizaci křižovatky I/35 se silnicí III/4868. Usnesení z 1. zasedání - Rada obce bere na vědomí nabídku a návrh smlouvy o dílo na akci Rady obce Střítež nad Bečvou,,Zpevněné plochy v obci Střítež nad Bečvou a doporučuje zastupitelstvu konaného dne projednat a schválit rozpočtovou změnu ve výši 22 99,- Kč včetně DPH na tuto akci. - Rada obce bere na vědomí zpracování studie -,,Příprava revitalizace - Rada obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení budovy a okolí Hasičské zbrojnice Střítež nad Bečvou Ing. arch. věcného břemene, osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Kateřinou Chvílovou a souhlasí s provedením podrobných rozborů IV , Střítež nad Bečvou Solanský. napadení krovů plísní a stavebně technického průzkumu celé budovy. - Rada obce schvaluje provést rozšíření cesty na záhumení u RD p. - Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Střítež nad Bečvou a Rudolfa Vaculína předběžná cena cca 2,-Kč bez DPH. V termínu květen - červen 215. firmou Jiří Fabián a synové, spol. s r.o. na výměnu plynových kotlů vč. - Rada obce schvaluje nominaci obecní knihovny na knihovnu roku přepojení plynu, ÚT a vyvložkování komínu v bytovém domu č Zlínského kraje a knihovnice sl. Karoliny Švecové na knihovnici roku Cena díla činí ,- Kč bez DPH, včetně DPH ,- Kč. -3-

4 Usnesení z 12. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Hodnoty rozpočtu po VII. změně: Změna rozpočtu č.7 na rok 215 Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 215 po návrhu V II.změny skládá se z rozpočtu V příjmové části navýšení o 12.,-- Kč (tř tis., tř tis. Kč), ve výdajové třída ZBÚ a VO obce Střítež nad Bečvou Rozp.ZBÚ Rozpočet části navýšení o 12.,-- Kč (tř. 5), ZBÚ po návrhu po financování beze změny Kč. Jedná se o VII.změny návrhu VII.zm. změnu rozpočtu ZbÚ. - Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Střítež nad Bečvou a firmou ALPINE Bau CZ a.s. na akci,,zpevněné plochy v obci Střítež nad Bečvou Cena 1 1 díla,termín provedení Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o provedení prohlídky krovů v Příjmy Hasičské zbrojnici pracovníkem firmy PYROS dne tvorba VO Střítež n. B. třída 4) Rada obce bere na vědomí předložení Koncepční studie,,revitalizace centra obce Střítež nad Bečvou Ing. Petrem Vinklárkem, Ateliér PEGAS, Rožnov pod Výdaje Radhoštěm a doporučuje studii předložit k diskusi zastupitelstvu obce. převod na VO Střítež n.b. tř.5) Rada obce schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny ve Stříteži nad Bečvou včetně přílohy č. 1 ceníku platných služeb Financování a poplatků a přílohy č. 2 Půjčování deskových her a tematických kufříků. - 12/3/215 Rada obce schvaluje VII. změnu rozpočtu obce na rok 215. uspokojivì vyøe eno. Pøevá ná vìt ina domácností je vybavena domácími kompostéry, kde se mù e ukládat ve kerý biologicky rozlo itelný odpad ze zahrádek, ale i rostlinné zbytky z kuchynì. Pokud bude trávy ze zahrádek pøebytek, je mo né po domluvì s Obecním úøadem, tedy se starostou, odvézt trávu na kompostárnu do Za ové. Vìtve z oøezu stromù je mo né rovnì po domluvì odvézt obecním traktorem na urèené místo, kde je obecní pracovníci zpracují tìpkovaèem. Zájemci o kompostéry, kteøí je je tì nemají, se mohou pøihlásit v úterý a v sobotu ve dvoøe u Hasièské zbrojnice u paní Martinkové, která jim je vydá. Tøídìný odpad se stále odkládá do pytlù v domácnostech a kontejnerù na tøídìný odpad na tøech místech v obci. Dojde ke zvìt ení objemu kapacity u plastù, kde jsou sbìrná místa posílena o dva luté kontejnery. Na závìr pøidáváme nìkolik upozornìní. ádáme obèany, aby ke kontejnerùm na tøídìné odpady nepøidávali pytle s neznámým obsahem, velké plastové nádoby, kartony apod. Tyto objemné odpady se dají umístit do sbìrného dvora buïto do kontejneru na objemný odpad nebo do kontejneru na nebezpeèný odpad. Upozoròujeme dále na zákaz spalování rostlinných zbytkù ze zahrádek, obzvlá tì poseèené trávy a plevelù. Rostlinné zbytky se likvidují buïto ulo ením na kompost nebo do kompostérù, v pøípadì vìt ího mno ství se po domluvì s pracovníky obecního úøadu dají odvézt do kompostárny v Za ové. Odpady nepatøí do pøíkopù, na bøehy potokù, do lesa, k Beèvì apod.!!! V této souvislosti pøipojujeme ohlédnutí za jarní úklidem v obci v rámci celostátní akce,,ukliïme Èesko. Sobota 18. dubna 215 patøila v celé Èeské republice úklidu. Tento den se toti konala celorepubliková úklidová akce s názvem UKLIÏME ÈESKO (více viz Usnesení z 13. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce schvaluje pozvat Ing. arch. Chvílovou na zasedání RO k rozhovoru o předložené studii řešení rekonstrukce HZ a okolí. Starosta dohodne vhodný termín schůzky. - Rada obce po projednání možných variant navrhovaných v Koncepční studii,,revitalizace centra obce Střítež nad Bečvou Ing. Petrem Vinklárkem, Ateliér PEGAS, Rožnov pod Radhoštěm navrhuje pozvat Ing. Vinklárka do zasedání Rady obce. Starosta dohodne vhodný termín schůzky. - Rada obce bere na vědomí zápis z protipovodňové prohlídky konané dne na potoku Bokšinec. - Rada bere na vědomí poznatky a úkoly z pochůzek zastupitelstva obce a bude průběžně ověřovat jejich realizaci. - Rada obce bere na vědomí uzavření dohody mezi OÚ Střítež nad Bečvou a p. Vítězslavem Kučerou, bytem Střítež nad Bečvou č. 127, t. č. Bynina 127, 757 1, Valašské Meziříčí o realizaci výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací (OPP) v rozsahu 24 hod. v termínu od do Rada obce bere na vědomí oznámení o konání letních táborů ve Videčkách od do ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ OBCE V ROCE 215 Odpadové hospodáøství obce v roce 215. Vzhledem ke stále se mìnícím zákonùm v odpadovém hospodáøství a zejména v dùsledku zavedení povinnosti obcí zajistit nakládání s biologicky rozlo itelným odpadem, pøijalo zastupitelstvo obce OZV è. 1/215, její znìní pøiná íme v tomto vydání Zpravodaje. V na í obci je nakládání s biologicky rozlo itelným odpadem -4-

5 Obecně závazná vyhláška obce Střítež nad Bečvou č. 1/215 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stříteže nad Bečvou Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou se na svém zasedání dne usnesením č. 5/7/215 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), a v souladu s 1 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích ), tuto obecně závaznou vyhlášku: První roèník se konal minulý rok a získal nìkolik ocenìní. Cílem pro rok 215 bylo nejen zapojit mnohem více dobrovolníkù a uklidit je tì více èerných skládek a nepoøádku kolem nás, ale také roz íøit povìdomí o akci mezi irokou veøejnost. Letos se do akce zapojila také obec Støíte nad Beèvou, obecní knihovna a místní spolky. Iniciátorem akce UKLIÏME STØÍTE NAD BEÈVOU byla sleèna Kamila Gáliková, za co ji patøí velké díky! Ka dému z organizátorù byla zaji tìna základní materiální podpora - balíèek s pevnými recyklovanými pytli na odpad, rukavice pro dobrovolníky a trièko s nápisem Organizátor Ukliïme Èesko 215. Vzhledem k tomu, e lo o první akci takovéhoto charakteru, poskytla pytle na odpad také obec Støíte n. B. Té dìkujeme za malé obèerstvení pro v echny úèastníky akce. Zaèátek akce byl stanoven na 9: a aèkoli poèasí pøíli nepøálo, akce byla mezi obèany velmi úspì ná. Svìdèí o tom poèet úèastníkù shromá dìných pøed obecním úøadem - se se lo na 5 obèanù vèetnì dìtí rùzného vìku. V ichni úèastníci se rozdìlili do nìkolika skupinek a vydali se na rùzná místa v obci, aby uklidili nepoøádek a nìkolik místních èerných skládek. A vìøte, bylo nalezeno mnohé. Z mála originálních nálezù lze jmenovat plastové idle, dìtský nafukovací bazén, nejrùznìj í èásti obleèení, boty (popø. také páry bot), pneumatiky, staré léky, rádia, hromadu kabelù apod. Obecní pracovníci odvezli pøevá nì od cyklostezky a støíte ského mostu dvì plné traktorové vleèky odpadù a je tì nìkolik pytlù sebrali na i turisté kolem cesty do støíte ských pasek.vìøíme, e lidé si uvìdomí, e pøíroda není skládka a e je tøeba se k ní chovat odpovìdnì. Velmi rádi podìkovali v em dobrovolníkùm a vìøíme také, e se pøí tí rok se sejdeme je tì v hojnìj ím poètu. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Střítež nad Bečvou, včetně nakládání se stavebním odpadem. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu a) b) c) d) e) f) g) h) ch) i) j) 1) Komunální odpad se třídí na složky: Biologické odpady rostlinného původu Papír Plasty včetně PET lahví Sklo Kovy Nebezpečné komunální odpady Objemný odpad Nápojové kartóny Elektroodpad, na který se nevztahuje povinnost zpětného odběru Textil Směsný komunální odpad 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění složek a) i) podle odstavce 1). 1) Vyhláška č. 381/21 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 2) Tříděný odpad biologické odpady rostlinného původu jsou ukládány přednostně na pozemcích fyzických osob do kompostérů o objemu 9 l zapůjčených obcí, dále do kompostérů o objemu 2 l, umístěných u obecních budov č. p. 141, č.p. 242, u Mateřské školy, na obecním hřbitově, na fotbalovém hřišti. Biologické odpady z veřejných prostranství i od fyzických osob, které je nezužitkují jiným způsobem, je možné odvážet na základě smluvního vztahu do kompostárny Zašová. 3) Tříděný odpad papír, plasty, sklo, nápojové kartóny je možné ukládat do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na těchto stanovištích: ŘStanoviště na dolním konci obce ŘStanoviště u Obecního úřadu ŘStanoviště na parkovišti u č ) Tříděný odpad - textil je možné ukládat do sběrné nádoby umístěné na stanovišti u Obecního úřadu. 5) Tříděný odpad elektroodpady je možné ukládat do sběrné nádoby v přízemí budovy Obecního úřadu. Díky v em. -5-

6 6) Tříděný odpad kovy je možné umísťovat do dvou velkoobjemových kontejnerů na sběrném místě v oploceném dvoře u Hasičské zbrojnice. 7) Tříděný odpad pytlový sběr, tj. plasty, papír, sklo a nápojové kartóny, mohou občané ukládat do pytlů k tomu určených. Tyto pytle si občané odeberou zdarma na pracovišti Pošty Partner v budově Obecního úřadu podle potřeby. Termín svozu určuje obec po dohodě se svozovou firmou. V den svozu do 7: hod. občané vynesou pytle s odpadem na kraj komunikace před domem. 8) a) b) c) d) e) f) g) h) 2) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí: Řtypizované sběrné nádoby - popelnice 11 l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, Řodpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: Biologické odpady - barva tmavě zelená a černá Papír - barva modrá Plasty, PET lahve, - barva žlutá Sklo - barva zelená Kovy - barva šedá Nápojové kartóny - barva červená Elektroodpad barva bílá Textil barva bílá 2) Vyhláška č. 381/21 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem 9) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny. 1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Čl. 4 Sběr a svoz objemného odpadu 2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ). 2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován několikrát ročně podle potřeby vývozem kontejneru ze sběrného místa od hasičské zbrojnice, kam lze tento odpad umísťovat ve stanovenou otevírací dobu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v obecním Střítežském zpravodaji, v místním rozhlase a na informačním kanálu kabelové televize. 3) Občané mohou využít k odkládání objemného odpadu během celého roku i sběrný dvůr v Rožnově p. R. na základě smlouvy mezi obcí Střítež n.b. a provozovatelem sběrného dvora. Objemný odpad bude od občanů odebírán bezúplatně. 4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 9). 3) Pro odložení stavebního odpadu je možné dovézt ho do sběrného místa u Hasičské zbrojnice do obecního kontejneru. Čl. 8 Závěrečná ustanovení 1) 2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Čl. 5 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu Ing.Martin Beneš, starosta obce Jaroslav Urban, místostarosta obce 1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně svozovou firmou jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v obecním Střítežském zpravodaji, v místním rozhlase a na informačním kanálu kabelové televize. Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: Zprávy z Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 2) Občané mohou využít k odkládání nebezpečného odpadu během celého roku i sběrný dvůr v Rožnově p. R. na základě smlouvy mezi obcí Střítež n.b. a provozovatelem sběrného dvora. Nebezpečný odpad bude od občanů odebírán bezúplatně. Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou (DSO), který zajišťuje provoz splaškové kanalizace na území obou obcí, prošel koncem loňského a začátkem letošního roku několika významnými změnami. Došlo k obměně členů výboru DSO. Nově zvoleným členem a zároveň místopředsedou DSO je starosta obce Vidče Mgr. Pavel Drda, který vystřídal bývalou starostku paní Mgr. Štěpánku Mikulenkovou a pan Oldřich Bury, zastupitel obce Vidče, který nahradil pana Jaroslava Vaculína. Třetím členem výboru za obec Vidče zůstává Ing. Dalibor Kubiš. Za obec Střítež nad Bečvou zůstává složení členů výboru stejné jsou to Ing. Martin Beneš, předseda svazku a RNDr. Ivan Lexa a pan Tomáš Folvarčný. 3) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst.9). Čl. 6 Shromažďování směsného komunálního odpadu 1) Směsný komunální odpad se shromažďuje ve sběrných nádobách (popelnicích) o objemu 11 l v den svozu u rodinných domů na krajích komunikace před domem, u obytných domů na krajích komunikace, před domem nebo na okraji stálého vyhrazeného stanoviště. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.2/21 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne a Obecně závazná vyhláška obce č. 1/24, kterou se mění a doplňuje OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. -6-

7 Významnou a nechtěnou změnou je změna provozovatele. Ing. Ladislav Trčka, který se jako zaměstnanec DSO staral o provozní záležitosti, podal koncem roku 214 výpovědˇ. Koncem loňského roku výbor DSO již v novém složení jednal s Ing. Trčkou a došlo k dohodě o prodloužení zajištění provozu do konce února tohoto roku. Během této doby členové výboru DSO a někteří další zastupitelé jednali s Ing. Trčkou o změně jeho stanoviska a zrušení výpovědi. K tomu bohužel nedošlo a tak ze tří oslovených odborně způsobilých osob k provozování kanalizací byla vybrána vodohospodářská společnost VaK Vsetín, a.s. Tato společnost je stoprocentně vlastněna obcemi a městy převážně bývalého okresu Vsetín a proto splňuje podmínky SFŽP k provozování kanalizací vybudovaných obcemi v rámci dotací z Operačního programu Životní prostředí. Smlouva o provozování kanalizace byla podepsána a provozovatel na jejím základě bude provozovat kanalizaci a zajistí údržbu tohoto majetku v komplexní péči o jeho stavby a zařízení v souladu s právními předpisy a kanalizačním řádem. Sjednávání smluv o připojení na splaškovou kanalizaci a cenová politika, tj. stanovení a vybírání stočného zůstává plně v kompetenci DSO. Oznámení o změně ceny za stočné pro rok 215. Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou musel přikročit k dodatečné změně ceny za stočné pro rok 215 ze dvou důvodů. Od letošního roku se změnil systém ex-post monitoringu vodohospodářských projektů pro Státní fond životního prostředí. U každého projektu je posuzováno dodržování cen podle finanční analýzy, která byla součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cena se může odchylovat jen o 1%. DSO stanovil stočné na rok 213 a 214 na 16,5 Kč a na rok 215 na 17,4 Kč v tzv. stálých cenách. SFŽP vyžaduje podle metodiky Ex post monitoringu vodohospodářských projektů v rámci Operačního programu životního prostředí pro rok 215 cenu stočného dle finanční analýzy vypočítané v běžných cenách. Běžná cena je přepočtená stálá cena, kde je zohledněna každoroční inflace. Pro rok 215 je tato cena stanovena na 18,3 Kč bez DPH. Včetně DPH činí cena stočného 21,5 Kč. Tuto cenu je DSO povinen dodržet, jinak hrozí sankce ze strany SFŽP za nedodržení podmínek rozhodnutí o dotaci na kanalizaci. Plátcovství DPH Dobrovolný svazek obcí se v letošním roce stal dle 6 zákona č.235/24 Sb., o dani z přidané hodnoty plátcem DPH, protože obrat za 12 bezprostředně předcházejících měsíců přesáhl 1 Kč. Proto se k ceně 18,3 Kč přičítá pro rok 215 DPH ve výši 15%. Stočné vybírané Dobrovolným svazkem obcí Vidče a Střítež nad Bečvou se stále pohybuje hluboko pod cenami za stočné, které vybírají větší vodohospodářské společnosti, např. VaK Vsetín má pro rok 215 stočné ve výši 32,2- Kč/m3. Valašské ZOD, družstvo připravilo pro své členy, zaměstnance a rodinné příslušníky Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 2.června 215. Návštěvníci, kterých dorazilo cca 335, si mohli prohlédnout celý areál farmy Luhy v Zašové, s velkým zájmem se setkaly především prohlídky farmy spojené s odborným výkladem. Při návštěvě stájí mohli zájemci vidět 32 ks dojnic, mezi nimiž byly barevnými stuhami označeny dojnice s nejlépe hodnoceným exteriérem, s nejvyšší aktuální užitkovostí - naše současná rekordmanka se 7 litry na den dokonce ihned v následujícím týdnu (29.června) dosáhla 81 litrů na den. Stuhou byla také označena dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí 1 kg mléka, která byla zařazena do TOP Klubu v rámci ČR, kde je zatím pouze cca 25 krav. Součástí prohlídky stájí byla i možnost podívat se na technologii dojírny. Kromě stájí bylo možné shlédnout vystavenou techniku, kterou ocenili nejen dospělí, ale také dětská část návštěvníků. Naši hosté mohli využít i venkovního posezení a dopřát si ochutnávku připraveného občerstvení. Počasí nám přálo, četné dotazy zúčastněných i vyjádření spokojenosti a nadšení nás vedou k naději, že akce se setkala s ohlasem a byla úspěšným zahájením dobré tradice. Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu. Ing. Jan Jadrníček za představenstvo Valašského ZOD, družstva Valašské ZOD, družstvo má trvalý zájem o odkoupení pozemků k zemědělskému využití za zajímavé ceny dle dohody, umístění pozemku atd. V případě zájmu je možné se informovat na tel , nebo elektronicky na adrese -7-

8 O POHÁR STAROSTY Indiáni ve Stríteži nad Becvou OBCE STØÍTE E NAD BEÈVOU V PO ÁRNÍM SPORTU 8. roèník soutì e se konal v neděli od 13: hodin ve sportovním areálu pod Hostýnem. I přes nepříliš povedené počasí se sjelo 26 soutěžících družstev a přišlo poměrně velké množství diváků. Soutěž, kterou tradičně uváděl br. Josef Vlk ze Starého Zubří, byla opět dramatická a diváci, kteří si oblíbili tento druh hasičského sportu si přišli na své. Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem družstev, při kterém starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal soutěžící ve Stříteži a popřál jim hodně sportovních úspěchů. V kategorii mužů se na 1. místě umístilo družstvo Trojanovic, v kategorii žen družstvo z Tylovic a v kategorii muži nad 35 let družstvo z Vlčovic. Naše střítežské smíšené družstvo se sice neumístilo na předních místech, ale patří mu dík za bojovný a statečný výkon. Dík patří také všem organizátorům soutěže za velmi dobře připravenou a zvládnutou akci. Svatojánský oheň se rozhořel ve Stříteži v předvečer svátku sv. Jana na Vrchovině spolu s dalšími ohni po valašských horách současně se zapálením hlavního ohně na Radhošti. Hlavním organizátorem bylo Střítežské Fojtství, které postavilo velkou vatru a připravilo i pohoštění pro příchozí a také opékání špekáčků pro děti již od 18 hodin. Střítežské frgály a další sladké pochutiny zde byly k dispozici přímo z rukou Mirky Hlaváčové. Oheň byl zapálen po západu slunce v 21: 3 za velké účasti dětí i dospělých, které neodradilo ani proměnlivé a chladné počasí. Podle příznivého ohlasu u všech účastníků se dá předpokládat, že byla založena nová tradice, která navazuje na starobylé lidové obyčeje. Organizátoři by rádi poděkovali všem, kteří pomáhali s přípravou ohně i organizací večera, všem návštěvníkům a v neposlední řadě také zásahovce SDH Střítež nad Bečvou. Dne se na fotbalovém hřišti uskutečnil Dětský indiánský den. V 16. hod. se sešli malí i velcí indiáni ozdobení válečným malováním a čelenkami s barevnými péry. Děti si mohly v družstvech zasoutěžit na sedmi stanovištích a prokázat své dovednosti a znalosti. Počasí přálo, a tak konečnými výsledky ještě mohla zamíchat poslední disciplína, při které měly děti navázat nejdelší provaz ze svého oblečení. Vítězná družstva se radovala z hezkých cen a poražení dlouho netruchlili, i pro ně byla připravena sladká odměna a malé občerstvení. Odměnou pro všechny byla radost dětí i rodičů ze společně prožitého dne. Slunečné odpoledne nadšeným dětem a odvážným dospělcům zpestřila vyjížďka na koních, která sklidila velký úspěch. Poděkování si zaslouží Igor Dobeš za spolupráci, koně Denis, Nepál a jejich trpěliví majitelé, kteří neúnavně vozili zástupy dětí i dospělých. Děkujeme! Na další společné akce se těší ČsŽ Školní rok končí a nastává loučení S budoucími prvňáčky jsme se rozloučili i v naší mateřské škole. Akce, na kterou se děti těší už od jara a kterou každoročně pořádáme ve spolupráci s rodiči jsme nazvali Jánská noc. Na ní se s krátkým programem představily děti, které se za námi po prázdninách už nevrátí, protože nastoupí do základní školy. Poté následovaly soutěže dětí s rodiči, opékání buřtů, veselí u ohně a dětské hry. A to není všechno. Večer se děti odebraly do třídy, kde byly připraveny lehátka a děti mohly ve školce přenocovat. Děti byly šikovné a hlavně měly radost, že si hned po probuzení mohly začít hrát a vítat se s kamarády. Do první třídy nastoupí po prázdninách tyto děti: Bělunek Václav, Cáb Štěpán, Koktánová Eliška, Malíková Zuzana, Molek Josef, Randus Vít, Sedláčková Štěpánka, Škrobáková Kateřina, Špak Vojtěch, Urbanová Michaela, Vančura Marek

OBEC Helvíkovice. Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 1/2014,

OBEC Helvíkovice. Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 1/2014, OBEC Helvíkovice Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015 OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Říčky v Orlických horách č. 1/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Říčky v Orlických horách č. 1/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Říčky v Orlických horách č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C H O V Ě Z Í O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a číslo 1/2007

O B E C H O V Ě Z Í O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a číslo 1/2007 O B E C H O V Ě Z Í O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a číslo 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Obecně záva z n á vyh l á š k a o k o m u n á l n ích o d p a d e c h a nakládání se stave b n í m o d p a d e m

Obecně záva z n á vyh l á š k a o k o m u n á l n ích o d p a d e c h a nakládání se stave b n í m o d p a d e m Obecně záva z n á vyh l á š k a o k o m u n á l n ích o d p a d e c h a nakládání se stave b n í m o d p a d e m OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 5/2015, o

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Loukov Obecně závazná vyhláška obce Loukov č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC Nižní Lhoty. Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012

OBEC Nižní Lhoty. Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012 OBEC Nižní Lhoty Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES. Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves

OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES. Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves Obecně závazná vyhláška obce Ostrožská Nová Ves č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovářov

Více

MĚSTO KAROLINKA. Obecně závazná vyhláška města Karolinky č. 1/2015

MĚSTO KAROLINKA. Obecně závazná vyhláška města Karolinky č. 1/2015 MĚSTO KAROLINKA Obecně závazná vyhláška města Karolinky č. /205 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1. Čl. 2. Úvodní ustanovení

Čl. 1. Čl. 2. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blatná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce T I S E M

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce T I S E M OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce č. 1 / 2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Žeranovice. č. 1 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Žeranovice. č. 1 / 2015 OBEC ŽERANOVICE Zastupitelstvo obce Žeranovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Žeranovice č. 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PŘEDSLAVICE Zastupitelstvo obce Předslavice Obecně závazná vyhláška obce Předslavice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

b) objemný komunální odpad, c) nebezpečné složky komunálního odpadu, d) směsný komunální odpad.

b) objemný komunální odpad, c) nebezpečné složky komunálního odpadu, d) směsný komunální odpad. MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/02/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Velké Hamry Zastupitelstvo

Více

OBEC Vyžice. Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015,

OBEC Vyžice. Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015, OBEC Vyžice Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC SMILOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC SMILOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC SMILOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013,

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013, Město Jaroměřice nad Rokytnou Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Městys Havlíčkova Borová.

Městys Havlíčkova Borová. Městys Havlíčkova Borová. Obecně závazná vyhláška č.6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ. číslo 1 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ. číslo 1 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ číslo 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Janovice KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE JANOVICE

Obec Janovice KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE JANOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, OVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE JANOVICE

Více

MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011,

MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011, MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jevíčko

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Čl. 1 Základní ustanovení

OBEC BRNIŠTĚ. Čl. 1 Základní ustanovení OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Brniště

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO IVANČICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

MĚSTO IVANČICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 MĚSTO IVANČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 29. ledna 2015 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice č. 3 /2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECZVOLE. ČI. 1 Úvodní ustanovení

OBECZVOLE. ČI. 1 Úvodní ustanovení OBECZVOLE Obecně závazná vyhláška obce Zvole č. 1/2010 o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Zvole

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKAJÍCÍHO NA ÚZEMÍ SMB

NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKAJÍCÍHO NA ÚZEMÍ SMB BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Materiál pro X. zasedání ZMČ dne 19. 09. 2012 Z 093 Název materiálu: NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení Vyhláška č. 3/2007 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Dobřany

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO ROKYTNICE NAD JIZEROU

MĚSTO ROKYTNICE NAD JIZEROU MĚSTO ROKYTNICE NAD JIZEROU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Rokytnice nad Jizerou

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

OBEC RAZOVÁ. Razová 351, 792 01

OBEC RAZOVÁ. Razová 351, 792 01 OBEC RAZOVÁ Razová 351, 792 01 Obecn závazná vyhláška Obce Razová. 1/2015 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním

Více

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané,

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané, ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ pro Ostrou a Šnepov Z obsahu: Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novela zákona o bioodpadu Kalendář 201 5 Seznam lékařů v Lysé n.l. Poplatky za odpad na rok 201 5 Výběrové

Více

OBEC POLKOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č. 2/2007

OBEC POLKOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č. 2/2007 OBEC POLKOVICE Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č. 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

O b e c J e n i š o v i c e

O b e c J e n i š o v i c e O b e c J e n i š o v i c e Obecně závazná vyhláška č.2/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 1. 7. 2015 v malém sále sokolovny.

Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 1. 7. 2015 v malém sále sokolovny. Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 1. 7. 2015 v malém sále sokolovny. Přítomni : Ing. Martin Beneš, Ing. Tomáš Pliska, RNDr. Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec,

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.13/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 10. prosince

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Buchlovice č. 01/2015

Obecně závazná vyhláška městyse Buchlovice č. 01/2015 MĚSTYS BUCHLOVICE Zastupitelstvo městyse Buchlovice Obecně závazná vyhláška městyse Buchlovice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

OBEC SVOJŠíN. Obecně závazná vyhláška obce Svojšín č. 1/2015,

OBEC SVOJŠíN. Obecně závazná vyhláška obce Svojšín č. 1/2015, OBEC SVOJŠíN Obecně závazná vyhláška obce Svojšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009.

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009. 1 Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009. 1. Zahájení : starosta přivítal zastupitele a občany obce na 18. zasedání zastupitelstva obce, zkontroloval přítomnost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 10.12. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Benda Stanislav, Čítek Jaroslav, Dinda Karel,

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Butoves číslo č.1/2012 Obecně závazná vyhláška obce Butoves o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 14.12.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 19.20 hodin Členů zastupitelstva obce: 11

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 9. Návrh programu:: 1) Volba starosty obce 2) Organizační záležitosti 3) Různé 4) Diskuse 5) Návrh a přijetí usnesení 6) Závěr

Z Á P I S č. 9. Návrh programu:: 1) Volba starosty obce 2) Organizační záležitosti 3) Různé 4) Diskuse 5) Návrh a přijetí usnesení 6) Závěr Z Á P I S č. 9 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 23. ledna 2008 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více