Vážení občané Lužce nad Vltavou a Chramostku, vítám Vás v novém roce. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a aby se vše dařilo podle vašich představ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení občané Lužce nad Vltavou a Chramostku, vítám Vás v novém roce. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a aby se vše dařilo podle vašich představ."

Transkript

1 Úvodní slovo starosty obce Vážení občané Lužce nad Vltavou a Chramostku, vítám Vás v novém roce. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a aby se vše dařilo podle vašich představ. Nejdříve začneme aktuálním problémem s mosty v naší obci. Hned z kraje roku, bude prvořadým úkolem pro obec tlak na kraj, aby provedl opravu svého uzavřeného mostu a tím byla zajištěna dostupnost obce z hlediska zásobování. Jak jste si jistě všimli, na obecní most, vzhledem ke špatnému stavu, byl zakázán vjezd vozidel nad 12 tun. Na dodržování tohoto omezení bude v možné míře dohlížet policie a to včetně postihů. Pokud by totiž docházelo i nadále k přetěžování, mohlo by dojít k nenapravitelným škodám a most by se musel zhotovit nový, na což obec nebude mít dostatek financí. Další komplikací by byla jediná přístupová cesta pro občany a to přes most v Hoříně. Také nemůžeme opomenout autobusovou dopravu. Pokud tedy kraj znovu zprovozní uzavřený most, bude nutné provést opravu ještě našeho mostu, aby veškerá kamionová doprava pro firmu Pilous, což činí cca 35 kamionů denně, nezatěžovala střed obce, převážně ulice Mělnická a 9.května. Tudy by tedy projelo každý den cca 70 x nákladní vozidlo - kamion, což by značně mohlo narušit zdivo přilehlých domů. Teď provedeme zhodnocení roku 2011 a trochu nakousneme plány na rok V tomto roce se stala řada událostí, některé smutné, jiné veselé i překvapující. Nejdříve bych rád vzpomenul na smutnou událost, kdy nás opustil v lednu 2011 Ing. Pavel Šára. Myslím, že si každopádně naši vzpomínku zaslouží. Poté jsme se s touto situaci museli vypořádat, což se přes drobné úskalí podařilo. Únor nám přinesl výměnu velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, která se ukázala jako správná. Měsíc květen byl ve znamení zábavy, kdy nám připravila naše vedoucí kulturního domu Lužeckou pouť, která dopadla znamenitě a to i včetně dětského dne, který přichystala naše jednotka sboru dobrovolných hasičů. Na konci léta bylo vybudováno dětské hřiště Na pastvách s využitím financí z Ministerstva pro místní rozvoj. Od Nadace ČEZ nám byla přiznána dotace na akci Zelená pro naše děti. Ta zahrnovala výsadbu 30 ks nových stromů a to 15 ks do prostorů mateřské školy a 15 ks mezi fotbalová hřiště, kde byly vykáceny původní. Měli jsme žádost u krajského úřadu na opravu tělocvičny, na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů, na dopravu malých fotbalistů po turnajích. Tyto nám nebyly schváleny. Další dotaci, která nám nebyla schválena byla na sběrný dvůr, takže musíme hledat jinou prozatímní alternativu pro nakládání s odpady a také hledat možný dotační titul na zrealizování. Na rok 2012 jsme žádali o dotace a opět to bylo na opravu havarijního stavu palubovky tělocvičny v KaSS, pro zvýšení bezpečnosti na přenosné hliníkové branky, rekultivaci vodní plochy pískovny Na pastvách, opravu Božích muk u Chramostku a repasované vozidlo Tatra pro naše hasiče. Budeme také žádat přes sdružení Vyhlídky, do kterého jsme vstoupili, na zatravnění škvárového hřiště a tím umožnit dětem volné hraní mimo zástavbu a komunikace. Další možností, kterou nabídnu zastupitelům je opět možnost podat žádost na MMR například na plážové volejbalové hřiště případně na jiné dovybavení sportovního areálu. Na závěr bych rád touto cestou poděkoval za celoroční práci naší úklidové službě, která nám udržuje pořádek v obci. Dle vyjádření návštěvníků naší obce, se po neutěšeném prvním dojmu ze stavu bývalé panelárny při příjezdu do obce, zlepší jejich dojem po přejezdu mostu do obce a to hlavně z důvodu údržby zeleně a čistoty. Tato jejich snaha je bohužel pravidelně narušena mládeží v okolí autobusových zastávek. Dalšímu, komu bych rád poděkoval je vedoucí kulturního domu, která pro nás zajišťuje zábavu v podobě Lužecké pouti, dětské olympiády, dětského dne ve spolupráci s hasiči, filmových a divadelních představení a závěrem roku i jarmarku. Je také slušností nezapomenout na naši úklidovou službu, která vše zajišťuje po stránce vybavení. Kdo by neměl být opomenut jsou naši hasiči, kteří byli k dispozici vždy, když to bylo potřebné a za jejich práci v hasičské zbrojnici. V neposlední řadě děkuji zastupitelům za aktivní přístup, ke kterému jsme se postupně dopracovali. Patrik Rollo, starosta obce Vltavan leden

2 Úvodní slovo starosty obce Kácení a výsadba nových stromů na hřišti a zahradě MŠ Oprava staré hasičské zbrojnice před a po. Zábava naší mládeže! Vltavan leden

3 Obecní úřad Lužec nad Vltavou ZÁPISY OBCE Lužec nad Vltavou Kompletní zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva obce naleznete na webových stránkách obce a na vývěskách obecního úřadu. Níže vám předkládáme výňatek z jednání: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE REVOKACE USNESENÍ Předsedající na základě pracovní schůzky navrhuje zastupitelům revokaci zápisu č. 3/2011 ze dne v usnesení č. 6 změna územního plánu č. 7 a zápisu č. 5/2011 ze dne v usnesení č. 12 změna termínu podání žádostí o změnu územního plánu pro finální zpracování. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje revokaci zápisu č. 3/2011 ze dne ve znění celého usnesení č. 6 změna územního plánu č. 7. A změnu termínu podání ze zápisu č. 5/2011 ze dne v usnesení č. 12 změna termínu podání žádostí o změnu územního plánu pro finální zpracování je stanovena z na Veškeré žádosti zahrnuté a schválené do změny ÚP č. 7 budou zařazeny do finálního zpracování. Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno. 2. SMLOUVA S ŘEDITELSTVÍM VODNÍCH CEST Předsedající seznámil zastupitele s návrhem smlouvy s Ředitelstvím vodních cest, kterou ŘVC neodsouhlasilo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou bere na vědomí, že smlouva s Ředitelstvím vodních cest není uzavřena. Další schůzka s ŘVC se uskuteční v lednu Navrhnut bude termín schůzky , nebo vždy od hod. Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.4 bylo schváleno. 3. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V OBCI Předsedající seznámil zastupitele s tím, že byl předán statický posudek včetně dodatku na most v ul. 9.května s maximální celkovou nosností mostu 12 t. Most je v havarijním stavu. Je nutné zahájit přípravné práce na opravu mostu a to i v případě, že bude KÚ realizovat nouzové přemostění v prostoru současného uzavřeného mostu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou snižuje nosnost mostu na 12t na základě statického posudku. Pověřuje starostu obce k zajištění označení dopravním značením mostu a ve spolupráci s Policii ČR na dodržování tohoto omezení. Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.5 bylo schváleno. 4. SMLOUVA S VODÁRNAMI KLADNO MĚLNÍK Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Vodárnami Kladno- Mělník, a.s., přes pozemky v k.ú. Lužec nad Vltavou, p.č. 1484, p.č. 1494, p.č. 1510, p.č a p.č. 1521, kde vede vodovodní řad PE DN 315/18,7 mm a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.6 bylo schváleno. 5. DISKUSE Nabídka na odkoupení traktoru Byla zaslána jediná otevřena přímo na zasedání ZO. Podal ji p. Hrouzek Nabídka je za cenu ,-Kč Informace k bývalé panelárně Proběhlo jednání k možnosti vybudování sběrného dvora (nepodařilo se dohodnout) navrhnuta lokalita vedle výkupu železa. Není v souladu s ÚP. Pracovní příležitosti pro občany Zpracovávat se má beton drobnějšího rázu (dlažba, květináče,..) Vltavan leden

4 Obecní úřad Lužec nad Vltavou ZASEDÁNÍ RADY OBCE ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU PRO KNIHOVNU MLADÁ BOLESLAV Předsedající seznámil radní s žádostí o poskytnutí daru pro knihovnu Mladá Boleslav. Dále sdělil, že na základě konzultace s knihovnicí nedoporučuje schválit příspěvek z důvodu využívání knihovny v Mělníku. Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou nesouhlasí s poskytnutím daru pro knihovnu Mladá Boleslav. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno. 2. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU PRO ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Předsedající seznámil radní s žádostí o poskytnutí daru pro Český červený kříž v podobě nákupu příruček a letáků Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou nesouhlasí s poskytnutím daru pro Český červený kříž Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 3 bylo schváleno. 3. LESOPARK Předsedající seznámil radní se smlouvou o dílo o dodávce projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na naučný park lužního lesa Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou bude řešit lesopark až po vyřešení krizových záležitostí, jako jsou mosty. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 4 bylo schváleno. 4. SPRÁVCE HŘIŠTĚ Předsedající seznámil radní s potřebou nového správce hřiště za pana Pilaře. Mgr. Velická doporučila schválit pana Hermana. Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou souhlasí s přijetím za správce hřiště pana Hermana. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 5 bylo schváleno. 5. NOVÉ BOJLERY NA HŘIŠTĚ Předsedající seznámil radní s nutností nákupu nových bojlerů na hřiště za porouchané. Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou souhlasí s opravou a případným nákupem nových bojlerů na hřiště,za porouchané. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 6 bylo schváleno. 6. TERMÍN KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Předsedající seznámil radní s tím, že je nutné stanovit termín na zastupitelstvo obce. Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou bere na vědomí informaci, že zastupitelstvo obce se bude konat dne 17.ledna 2012 od hod v KaSS. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 7 bylo schváleno. Vltavan leden

5 Dopis Redakce zpravodaje Vltavan obdržela tento dopis od občana Lužce nad Vltavou s žádostí o jeho uveřejnění: Vážený pane starosto, vážení radní a zastupitelé. Nejprve bych Vám chtěl popřát do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a pracovního elánu. Štěstí, elán a hlavně pevné nervy budete v tomto roce potřebovat asi víc než doposud protože věci, které Vás čekají, jsou aspoň z mého laického pohledu dosti náročné a přímo se dotýkají nás občanů Lužce nad Vltavou. V prvé řadě je to vyřešení otázky kolem sběrného dvora, který chcete umístit v areálu bývalého místního hospodářství. Jak dobře víte, tak se proti tomuto vašemu návrhu zvedl pro vás asi dost nečekaný odpor ze strany občanů. Přes tento odpor občanů jste neustoupili a v dostatečném předstihu nezačali hledat jiné lokality, kde by se mohl vybudovat, aby tam mohl plnit svůj účel. Místo toho jste se snažili přesvědčit občany, že místní hospodářství je tím nejlepším místem, kde sběrný dvůr může být. Již přibližně dvacet let pracuji v jednom chemickém podniku. Náš zaměstnavatel má velice přísná kritéria, která jsou restriktivně dána všem chemickým podnikům. V prvé řadě klade veliký důraz na ochranu životů, bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců a ochranu životního prostředí. Podnik byl postaven mimo město proto, že to má svůj opodstatněný důvod. Má vybudované několikastupňové opatření pro různé krizové situace, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců, občanů města a kontaminaci životního prostředí. Tato opatření jsou prostě dána všem chemickým podnikům, které přepracovávají ropu, stejně jako my. Přes tato velice přísná bezpečnostní opatření se podle statistik jednou za čas taková mimořádná událost či havárie stane. Může selhat lidský faktor i zařízení. Může dojít k únavě materiálu a to i přes veškerou starost, péči a pozornost zaměstnanců. A tak i já spolu s rodinou jsem podepsal petici proti umístění sběrného dvora v areálu místního hospodářství. Ohrožena je nejen příroda v podobě kontaminace spodních vod a zeminy, ale hlavně je ohroženo zdraví občanů obce. Jako další příklad bych uvedl mouchy a jiný létající hmyz, či přemnožení hlodavců. To opravdu v obci chcete? Dáte přednost životu a zdraví našich spoluobčanů nebo pochybnému zisku? Kterou možnost vyberete? D. Viliams I VAŠEMU PŘÍSPĚVKU MŮŽE BÝT VĚNOVÁNA TATO STRANA. Své dopisy zasílejte na ovou adresu: Redakce Vltavanu, 9.května 92, Lužec nad Vltavou; Tel.: Vltavan leden

6 Obec Lužec nad Vltavou SPOLEČENSKÁ KRONIKA Významná výročí: Všem oslavencům v měsíci leden 2012 gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let. Zástupci SPOZ Lužec nad Vltavou Henri Sendhal: Láska nepozná stáří. Naše řady opustili: pí. Zdeňka Rajglová čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.. Dne uplyne rok od nenadálého úmrtí našeho blízkého člověka Ing. Pavla Šáry Vzpomínáme maminka, manželka a děti. PANÍ KNIHOVNICE SE LOUČÍ Jak jsme psali v říjnovém zpravodaji, tak se stalo a paní Jitka Chládková se po mnoha letech věrné práce knihovnice rozhodla svoji činnost ukončit a předat žezlo své nástupkyni paní Zdeňce Peroutkové. Paní Chládkové srdečně děkujeme za obrovský kus práce, kterou pro obec odvedla a pře- jeme mnoho zdraví do dalších let. Naší nové knihovnici paní Zdeňce Peroutkové přejeme, ať se jí práce líbí a předem děkujeme. občané Lužce nad Vltavou KNIHOVNA je otevřena v domě služeb každé pondělí a úterý od 13:00-16:00 hodin. Zapůjčení knih je bezplatné. Vltavan leden

7 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lužec nad Vltavou Vítám Vás v novém roce, milí čtenáři, slibuji Vám za všechny členy jednotky, že se budeme maximálně snažit celý tento rok zpříjemňovat akcemi, které budou určeny jak pro Vás dospělé, tak i pro Vaše ratolesti. Na konci minulého roku si doplnili členové jednotky potřebná školení přibili nám dva velitelé, tři strojníci a navíc se nám podařilo, za přispění obce, doplnit tři řidiče skupiny C, kterých měla naše jednotka kriticky málo. V loňském roce dva členové také úspěšně absolvovali kurz programu Hasík (výchova dětí v oblasti požární ochrany), ve kterém se stali instruktory a zahájili spolupráci s místní základní školou. Jsme velice rádi, že se požární ochrana takto nenásilně a formou hry dostane do povědomí i těch nejmenších obyvatel. Loňský rok byl pro celou JSDH Lužec nad Vltavou, velice náročný, kdy jsme, buď přímo organizovali nebo se podíleli na organizaci zhruba osmi společenských akcí v Lužci nad Vltavou i v přilehlých obcích. Doufám, že se nám podaří nasazenou laťku těchto akcí přinejmenším udržet. Do nového roku Vám samozřejmě za celou výjezdovou jednotku přeji všechno nejlepší, spousty úspěchů v životě, a hlavně hooooodně zdravíčka. Za JSDH Lužec nad Vltavou, Miroslav Maštalíř, velitel Poděkování hasičům Dne bylo provedeno čistění mostu za účelem zpracování projekce na rekonstrukci. Děkujeme našim hasičům za provedeni této práce ve svém volném čase. Patrik Rollo, starosta obce Základní škola a mateřská škola Lužec nad Vltavou PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR Jménem naší školy děkuji panu Ing. Františku Adamkovi za sponzorský dar pro žáky základní školy. Videorekordér v hodnotě 5000,-Kč bude účinně využíván ve vyučovacím procesu a pomůže k další modernizaci výuky. Mgr. Eva Tejová, ředitelka školy POZVÁNÍ K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY Ředitelství základní školy upozorňuje rodiče budoucích prvňáčků že zápis do 1.třídy se bude konat ve dnech 16. a 17.ledna od 14:00 do 16:00 hodin v budově ZŠ. SBĚR PAPÍRU 3. kolo sběru papíru se uskuteční 26. ledna 2012 od do hodin v průjezdu školy. Vltavan leden

8 Základní škola a mateřská škola Lužec nad Vltavou MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Jako každým rokem tak i letos navštívili školní družinu Mikuláš s třemi přenádhernými anděly a obdarovali děti drobnými sladkostmi a muffinkami. I letos přišli bez čerta nebylo třeba ho s sebou brát, věděli totiž, že na ně čekají jen samé hodné děti. A těm, co přece jenom trochu zlobili, poslal čert pozdrav pekelné uhlí a dříví:..tak zlobidýlka polepšete se! Příchodem Mikuláše jsme si s dětmi přiblížili staročeský zvyk o tom, jak se Mikuláš stal patronem všech dětí, co dětem přináší a kdo jsou jeho pomocníci. Naší snahou je oživit lidové tradice a vytvářet tak citový vztah k hodnotám, které vytvořili naši předkové. Mikulášské odpoledne nám velice pěkně zpříjemnili sourozenci Daniel a Veronika Beníškovi. Připravili si pro děti vystoupení s ukázkami z bojového sportu JUDO, které je nejen jejich velkým a jistě užitečným koníčkem, ale chtěli hlavně dětem předvést, jak je tento sport vycvičil k obrovské soustředěnosti a disciplíně. Děkujeme byli jste SUPER! Děkuji paní Michaele Hezinové za voňavé muffinky, které dětem upekla, a Vám všem rodičům, kteří nám pomohli utržit nějakou tu korunku a přispěli sběrem papíru. Dále touto cestou děkuji také panu Tomášovi Fnoučkovi za vánoční kolekce, kterými jsme si s dětmi nazdobili náš vánoční stromek-čokoládky dlouho na stromečku nevydržely - byly vynikající! Přeji Vám všem, ať ten letošní rok je pro Vás rokem šťastným a spokojeným! m.m. Vltavan leden

9 Mateřská škola Lužec nad Vltavou Vánoce, vánoce, přicházejí "Vánoce, Vánoce, přicházejí po roce. Těšíme se, radujeme, koledy si notujeme." A kdo se na Vánoce nejvíce těší? Přece naše děti! A ty, které chodí do naší mateřské školy, si Vánoce užívaly už od přelomu listopadu a prosince. Od začátku adventního období se celá mateřská škola obléká do slavnostního. Od této chvíle na děti čeká nejedno překvapení. Vše se rozzáří a nejvíce dětská očička. Děti a paní učitelky vyrábějí vánoční obrázky, ozdoby, dárečky, přáníčka, apod. Nacvičují se říkanky a písničky o Mikuláších, čertech, o vánocích a zimě. Mateřská škola je provoněná perníčky a vánočním cukrovím, které pečou děti s paní učitelkami. Všechno to snažení vytváří tu pravou vánoční atmosféru. Do školky přichází Mikuláš s plným košíkem dobrot pro hodné děti - a to jsou vždy a všechny. Doprovází ho čert s velkým pytlem na ty dětské neposluchy. A kdyby se - čistě náhodou - nějaké "zlobítko" našlo, tak ho schová v náruči paní učitelka, která před čertem každého ochrání. Takže čert odcházel s prázdnou, zato děti si odnášely balíčky se sladkostmi a s perníkovými čerty, Mikuláši a anděly. Děti a paní učitelky si připravují program na vánoční posezení s rodiči ve třídách, nacvičují program na "Posezení pod jmelím" pro naše důchodce. Na tvořivém posezení s rodiči, kde si s dětmi společně vytvořili vánoční dekorace, svícínky, řetězy a připomněli si vánoční zvyky. Nechybělo ani vánoční cukroví a kávička. Na závěr se se vzájemným popřáním všeho dobrého rozloučili. Ani rodiče nezůstali stranou všeho dění. Byla pro ně vyhlášena soutěž "O nejkrásnější vánoční rybičku". Soutěže se zúčastnilo 40 rybiček. Byly vyrobeny z nejrůznějších materiálů - dřevěné, textilní, perníkové, marcipánové, z proutí, papíru, ze šišek, z dýhy, apod. Rodiče nás přesvědčili o svém umu a bujné fantazii, prostě ukrývají v sobě spoustu nápadů. Vyhodnocení dopadlo takto : Ze třídy kočiček soutěžilo 17 rybiček, ze třídy včeliček 13 rybiček, ze třídy sluníček 10 rybiček.rybičky vyhodnotilo anonymně 54 hodnotících. Kočičky 1. p.stachová I. 2. p.tauchmanová M. 3. p.hanáčková M. Včeličky 1. p.zelerová H. 2. p.rampasová K. 3. p. Peroutková J. Sluníčka 1. p.veverková M. 2. p.bulířová L. 3. p. Macáková K. Maminky byly odměněny malým vánočním dárkovým balíčkem. Všechno toto vánoční těšení a tvoření narušil příchod chřipkového období, který postihl nejen děti, ale i paní učitelky. Takže některé děti se nemohly po celý prosinec s námi radovat. Vánoční prázdniny byly začátkem vánočních oslav v kruhu nejbližších - v kruhu rodiny. PODĚKOVÁNÍ Velké poděkování patří firmě SIPADAN a.s. Počernická 272/96 Praha 10, která prostřednictvím svých zástupců pana Tomáše Fnoučka,místopředsedy představenstva a výkonného ředitele a pana Jiřího Vavry, regionálního manažera darovala mateřské škole vánoční sponzorský dar ,- Kč. Rovněž patří velké poděkování firmě TRILOGIC s.r.o. V Křovinách 22 Praha 4, v zastoupení pana Petera Bolmhagena, která zaslala mateřské škole finanční částku 7 000,- Kč. Zástupci společnosti Sipadan Praha, vedoucí MŠ pí Marcela Žižková a starosta obce pan Patrik Rollo. Paní E. Skibové děkujeme za hračky a adventní kalendáře pro všechny děti. Paní I. Stachové za omalovánky. Marcela Žižková, vedoucí MŠ Vltavan leden

10 Vánoce v mateřské škole Vltavan leden

11 Vánoce v mateřské škole Vltavan leden

12 KaSS Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou Mikulášská nadílka v KD Děkujeme váženému Mikulášovi, andílkům i celému peklu pod režijním vedení Magdy Šrámkové za čertovskou scénku a nadílku pro děti. Více fotek na Vltavan leden

13 KaSS Lužec nad Vltavou POSEZENÍ POD JMELÍM prosince se lužečtí senioři tradičně sešli v kulturním domě, aby společně oslavili příchod vánočního období. Program zahájily děti z taneční skupiny DIXI a předvedly nejen seniorům, ale i rodičům co se za 3 měsíce své činnosti naučily. Poté vystoupily děti z MŠ, které již tradičně připravují pro tuto událost svůj vlastní program vánočních říkadel a písniček. Po nich děti rozdaly dárky v podobně vánočních hvězd, přáníček a dárečků z keramiky. O živou hudbu celého odpoledne se postaral zpěvák pan Pavel Zahradníček, který měl především u občanek velký úspěch. Všichni se skvěle bavili a pan starosta se nestíhal otáčet, aby provedl parketem všechny dámy :-). Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a budeme se těšit na další setkání. (h.f.) Vltavan leden

14 SPORT VÁNOČNÍ TURNAJ OBCE LUŽEC NAD VLTAVOU Na začátku listopadu za mnou přišli s úžasnou myšlenkou o zorganizování turnaje v sálové kopané naši mladí fotbalisté z lužeckého A týmu. Jelikož jsem velkým nadšencem a podporovatelem veškerých sportovních aktivit, ani na okamžik jsem neváhala, okamžitě dala této myšlence zelenou a přislíbila spoluúčast na turnaji. Kluci mě mile překvapili nejenom tímto nápadem, ale především svou aktivitou, zodpovědností a nasazením při přípravě této sportovní akce. Po všech překonaných překážkách, starostech a přípravách, vypukl v sobotu v 8:00 hod. tak dlouho očekávaný turnaj pod hlavičkou obce. Celkem se přihlásilo 10 týmů od dorostenců až po dospěláky, od místních až po přespolní (tím jsou myšlena družstva z Mělníka, Kralup n.vlt., Rovného a Spomyšle). Družstva byla rozdělena do dvou skupin, kde každý se utkal s každým. V odpoledních hodinách se odehrála semifinálová utkání a ve večerních hodinách přišla na řadu utkání o třetí místo a velké finále. A jak jednotlivá mužstva uspěla? 1. místo DISCOŠLUPKY Kralupy n. Vlt. 2. místo RAFANI (organizátoři turnaje) 3. místo DŮCHODCI 4. místo SOSÁCI-KANONÝŘI 5. místo LOS DIABLOS Mělník 6. místo ROVEŇÁCI Rovné 7. místo PLÁCAČKY 8. místo SPOMYŠLÁCI 9. místo ZAJÍCI 10. místo LUŽÁCI Dále byly vyhlášeny a předány i individuální ceny a to v těchto kategoriích: NEJLEPŠÍ STŘELEC - MARTIN TAUCHMAN z týmu Důchodců NEJLEPŠÍ HRÁČ - LADISLAV KYMPL z týmu Spomyšláci NEJLEPŠÍ BRANKAŘ FILIP KAULFERST z týmu Roveňáci Co dodat na závěr? Myšlenka této akce se vyplnila na 100%, všichni zúčastnění odcházeli spokojení s přáním, aby se všichni mohli každoročně utkávat v dalších a dalších ročnících. Mé velké díky patří klukům organizátorům, kteří se stali duchovními otci nové lužecké předvánoční tradice. Pro mou osobu bylo velice důležité poznání, že naše lužecká mládež vyrůstá v zodpovědnou, schopnou a spolehlivou budoucí generaci. Mgr. Jana Velická 1.a 2.místo Discošlupky a Rafani Vltavan leden

15 SPORT 4.místo Sosáci - Kanonýři 7.místo Plácačky 9.místo Zajíci Vltavan leden

16 Z historie Lokální trať Vraňany Lužec nad Vltavou slaví 125. narozeniny Základní železniční síť v Čechách a Předlitavsku byla dobudována do 70. let 19. století. Na etapu výstavby uhelných drah navazovalo období masivní výstavby železničních tratí. V letech byla uvedena do provozu třetí státní stavba železnice Praha Kralupy nad Vltavou Lovosice Ústí nad Labem Děčín Drážďany (na českém území délka 150 km). Na trať Praha Drážďany se v roce 1858 napojila uhelná železnice Teplice v Čechách Ústí nad Labem společnosti Ústecko-teplická dráha a později železnice s převažující přepravou uhlí Kralupy nad Vltavou Neratovice Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou Turnov společnosti Turnovsko-kralupsko-pražská dráha. Jednalo se vlastně o regionální dráhu ve velkém, jejímž cílem bylo umožnit dopravu kladenského uhlí do severovýchodních Čech a také dostat železnici do převážně zemědělského kraje. V provozu je od roku V období hospodářské nestability (koncem sedmdesátých let 19. století) dochází k útlumu aktivit železničních společností a iniciativu přebírá stát, ale současně se jeví potřeba pokračovat ve výstavbě drah doplňováním stávající sítě. Novým potřebám by spíše vyhovovaly dráhy druhého řádu, které by vůči hlavním tratím stály v pozici vedlejších drah. Potíž však spočívala v platných technických normách, které nečinily rozdílu mezi dráhou hlavní a méně hlavní. Teprve říšský zákon č. 56 ze dne 26. května 1880 O poskytování výhod místním drahám přinesl nová pravidla s obecnou platností. S jeho přijetím a uplatňováním v praxi k nám vstupují místní dráhy jakožto svébytný druh železnic. Zrodily se místní dráhy, tzv. lokálky. Nová právní úprava zjednodušila přípravné práce a osvobodila novostavby od daní na třicet let. Její největší přínos ovšem tkvěl ve změkčení stávajících norem. Nové dráhy mohly mít strmější oblouky, větší spád, skromnější provozní vybavení a mohly být tak levnější. V tomto zákoně se také rozhodovalo o finančních závazcích, které na sebe hodlal vzít stát. Jen v roce 1880 vydal stát koncesní oprávnění pro 100 km nových drah, další rok však bylo koncesováno přes 500 km tratí. Celou čtvrtinu ze všech koncesí místních drah udělených v českých zemích do konce roku 1885 získala Společnost státní dráhy (StEG). Obrázek 1 - Příjezd prvního osobního vlaku do Lužce dne (obrázek poskytl p. Ladislav Tomek) Trať JENŠOVICE - LUŽEC Cukrovar stál u zrodu jedné z podřipských lokálních tratí Společnosti státní dráhy (StEG), z Jenšovic (Vraňany) do Lužce nad Vltavou. Lužecký první spolkový rolnický cukrovar v Čechách byl založen roku K výrobě používal kladenské černé uhlí, které dovážel po vodě z kralupského přístaviště Buštěhradské dráhy. Po řece vozil vápenec, řepu i řízky do pobřežních obcí. Cukr a melasu nakládal do vagonů na jenšovické stanici. Doprava po Vltavě byla laciná, ale nevýhodná tím, že naprosto závisela na stavu vody. Po patnácti letech provozu spočítalo vedení cukrovaru, že kladenské uhlí je sice výhřevné, ale proti hnědému mosteckému, méně hodnotnému, drahé. Potřeba dovozu hnědého uhlí je přivedla na myšlenku požádat Společnost státní dráhy (StEG), aby postavila do Lužce železniční přípojku na trať Praha Kralupy nad Vltavou Lovosice Ústí nad Labem Děčín Drážďany s vlečkou do cukrovaru. Jednání začala po roce 1880, vlekla se a výsledek byl nejistý. Společnost státní dráhy neměla o tak malý podnik Vltavan leden

17 Z historie zájem. Konečně začátkem března 1884 přicestoval do Jenšovic stavební ředitel Společsnoti státní dráhy (StEG) a projektant lokálních tratí dolního Povltaví Dr. Ing. Eduard Bazika, prošel území zvané "Čtyři hony" do Lužce a vypracoval úvodní projekt. 4. dubna 1884 svolala komise rakouského ministerstva obchodu za účasti zástupců Vraňan a Lužce politickou pochůzku navrhované trasy i vlečky do cukrovaru. Tím se však práce znovu skoro na dva roky zastavily. Až 6. ledna 1886 získala Společnost státní dráhy (StEG) říšským zákonem č. 19 stavební koncesi za přesně stanovených technických podmínek. 18. února 1886 Společnost státní dráhy zadala stavbu lokální tratě Jenšovice Lužec firmě Josef Kruliš z Prahy. Úkol nebyl nijak složitý a jeho splnění neprovázely vážné překážky. Bylo třeba vybudovat několik menších náspů a odkopů, propustků, pět přejezdů. Již od konce záři 1886 se jezdilo nepravidelně pro lužecký cukrovar. Technicko - policejní zkoušku svolalo Generální ředitelství drah ve Vídni na 28. prosince Provoz na trati Jenšovice Lužec byl úředně povolen 1. ledna 1887, provozní koncese na dopravu nákladů byla vydána 7. ledna Celkové výlohy stavby lokálky z Jenšovic do Lužce dosáhly k 31. prosinci 1887 výše zlatých. Lužecká stanice měla v době svého vzniku dvě koleje o celkové délce 405 metrů a 3 výhybky. Třetí kolej dlouhá 169 metrů s dvěma dalšími výhybkami a kolejovou váhou, byla položena v roce 1934 pro beřkovický cukrovar, který převzal zpracovatelskou povinnost později zrušeného pivovaru místního. Ve stanici Lužec stála provozní budova 2. třídy na ploše 112 m2. V přízemí měla kancelář s pokladnou, menší byt a čekárnu. V prvním poschodí bydlel správce stanice. Vedle budovy stálo skladiště o rozměrech 7 x 7 metrů. Od roku 1930 je lužecká stanice i trať řízena z Vraňan. Provoz lokálky do Lužce kopíruje hospodářský rozkvět dolního Povltaví. V období do roku 1929 obsluhuje tato dráha výhradně lužecký cukrovar. Zhoršující se ekonomická situace způsobila, že dne 28. května 1929 po 66 letech cukrovar zastavil provoz. Uzavřením cukrovaru doprava zboží téměř zanikla. Bylo třeba najít nové možnosti využití místní lokální trati. Podmínka pro zavedení osobní dopravy, stanovená koncesí, se splňuje 15. května V 9:30 hodin odjíždí z Vraňan souprava dvou osobních a služebního vozu, po 10 minutách zastavuje v Lužci. Uvítání je velkolepé. Přišlo přes 400 lidí, představitelé obce, zástupci ČSD, vraňanský přednosta, školní mládež. Vyhrává místní dechovka, podává se občerstvení. Druhého dne začaly jezdit dva páry osobních vlaků do Vraňan i přímo do Prahy a zpět. Denně přepravily cestujících. Nákladní doprava zaznamenala největší rozmach v poválečném období. Od roku 1952 byla v provozu vlečka Středočeských štěrkopískoven. V roce 1960 zahajuje výrobu Průmstav. Největším vlečkařem byl závod Prefa (měsíčně vozů). Vlastní přípojky (vlečky) využíval Elektroodbyt (v areálu bývalého cukrovaru), Oseva i Agrochemický podnik. Vlastní vlečku neměly firmy Středočeské dřevařské závody (Delta), Strojobal, Tesla ani Kovoslužba, přesto lokální trať hojně využívaly (nakládka/vykládka v Lužci nebo ve Vraňanech). V nejlepších letech (80. léta 20. století) dosahoval měsíční obrat na této lokální trati vagonů, čímž byl desetkrát překročen původní předpoklad projektanta tratě Dr. Ing. Baziky. Dnes se už nákladní doprava na trati Vraňany Lužec neuskutečňuje. Nejkratší železniční trať v provozu na území ČR s nejhustějším zavlečkováním (na krátkém 3 km úseku bylo 6 vleček) přichází o svoji dominantu. Postupně se ruší její odbočné tratě (vlečky) a celá lokální trať bojuje o přežití. Problémy s rentabilitou lokálních tratí trvaly vždy a neumíme je vyřešit ani v současnosti. Navzdory nejrůznějším odsudkům si lokálky vydobyly mezi našimi železnicemi své pevné místo. Za dobu své existence se mnohé z nich staly pevnou součástí krajiny, kterou dotvářejí. Mají své kouzlo a stále platí, že s nimi rádi cestujeme. Proto sobě i jubilantce popřejme, aby ještě dlouhá léta vozila a těšila spokojené cestující i příznivce lokálních tratí v Čechách. (pd) Obrázek 2 - Jízda historickým vlakem Zdroj: 100 let lokálky Z Vraňan do Lužce. Vydal ZV ROH a ČSVTS při železniční stanici a pobočném lokomotivním depu v Kralupech nad Vltavou. Tisk ČSD-SSZD Ústí nad Labem, Jakubec Ivan a kolektiv: Hospodářský vývoj českých zemí v období Oeconomica Praha, ISBN Pavlíček Stanislav: Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dokořán, Praha, ISBN Schreier, Pavel: Příběhy z dějin našich drah. Mladá fronta, Praha ISBN Vltavan leden

18 Užitečné informace KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ tel.č PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA (SOBOTA BEZ OBJEDNÁVKY) Od 2. ledna 2012 kadeřnictví v Lužci nad Vltavou Andrea Vavrová oznamuje změnu pracovní doby a telefonního čísla. JÍZDNÍ ŘÁD vlakové spojení ČD platné od do Došlo pouze k jedné změně a to ve spoji Lužec Vraňany 11:58 (z původního času 11:59) LUŽEC NAD VLT.» VRAŇANY L V 5:09 5:15 jede v prac. den 6:03 6:09 jede v prac. den 6:24 6:30 jede v prac. den 11:58 12:05 jede v prac. den 15:03 15:09 jede v prac. den 16:03 16:09 jede v prac. den 17:03 17:09 jede v prac. den 20:03 20:09 jede v prac. den ( ověřit) 20:54 21:00 jede v prac. den ( ověřit) VRAŇANY» LUŽEC NAD VLTAVOU V L 4:59 5:05 jede v prac. den 5:38 5:44 jede v prac. den 6:16 6:22 jede v prac. den 11:38 11:44 jede v prac. den 14:54 15:00 jede v prac. den 15:44 15:50 jede v prac. den 16:44 16:50 jede v prac. den 18:44 18:50 jede v prac. den 20:44 20:50 jede v prac. den ( ověřit) Tisknuto z aplikace IDOS, CHAPS spol. s r.o., Na další straně naleznete aktuální jízdní řád autobusového spojení ČSAD. Vltavan - leden

19 Mělník-Lužec nad Vltavou-Kralupy nad Vltavou Platí od do Přepravu zajišťuje: ČSAD Střední Čechy, a.s., U přístavu 811/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel , jede v pracovních dnech spoj příslušnou zastávkou projíždí km Tč od spoj jede po jiné trase zastávka je jen na znamení nebo požádání př Mělník,Mlazice,žel.zast. Mělník,,záv.Loděnice. Mělník,Pšovka.. Mělník,Podolí,nem.. Mělník,Podolí,pivovar Mělník,,aut.st. Mělník,Podolí,pivovar Mělník,Podolí,nem.. MHD MHD MHD MHD MHD MHD MHD MHD MHD Mělník,Rybáře.. Hořín,Brozánky Hořín. Hořín,Vrbno.. Hořín,Zelčín.. Lužec n.vlt.,chramostek. Lužec n.vlt.,,strojírny Lužec n.vlt. Lužec n.vlt.,,záv.prefa. Vraňany,,U nadjezdu Vraňany,,žel.st. Vraňany,,škola. Vraňany.. Vraňany,Mlčechvosty Nová Ves,,rozc.1.2 Nová Ves Nová Ves,Nové Ouholice Nová Ves,Staré Ouholice,rozc... Nová Ves,Staré Ouholice Nová Ves,Miřejovice,most. Veltrusy. MHD Kralupy n.vlt.,,kaučuk.. MHD Kralupy n.vlt.,lobeček.. MHD Kralupy n.vlt.,,os Máj.. MHD Kralupy n.vlt.,,žel.st.. MHD př od MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu přestup na vlak nejede od do , , od do , od do , od do , od do jede od do , , od do , od do , od do , od do Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravce ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. V obvodu MHD Mělník a MHD Kralupy n.vlt. se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. CIS JŘ CHAPS spol. s r.o.,

20 POZVÁNKY KaSS a INZERCE MILÉ DĚTI, UŽ JSTE SI NĚKDY ZKUSILY NAZDOBIT SVOJI MILOVANOU HRAČKU KVĚTINAMI? V sobotu od 16:00 hodin budete mít možnost. Zveme vás a vaše rodiče na netradiční SOUTĚŽ VE ZDOBENÍ HRAČEK Přineste si svoji hračku a nechte se překvapit, co se bude dít dál. To vše za odborné, ale především milé asistence zahradníka Jardy Hobíka a jeho děvčat. Rodiče si zatím dají kávu, čaj a pokud maminka něco dobrého upeče budeme rádi :-). Těšíme se na vás. KaSS Lužec nad Vltavou a Zahradnictví Chryzanta Hobíkovi. Vstupné: DOBRÁ NÁLADA ÚNOR 2012 Srdečně zveme děti i rodiče od 15:00 hodin do KD Vltavan na PYŽAMKOVÝ KARNEVAL Čekají na vás soutěže o ceny, tancování a překvapení. Vystavíme a budeme hlasovat o nejkrásnější spinkáček. INZERCE privátní odborná PEDIKÚRA-MANIKÚRA odborné ošetření nohou, modelace a úprava nehtů (gel) modelování nehtů metodou acryl a porcelán modelování nehtů metodou gel Japonská manikúra P-shine Kontakt: Gabriela Kovářová , Dům služeb Lužec nad Vlt. (boční vchod) út 8-15hod a čt 13-21hod (dále dle dohody) Vltavan leden

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.04/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012

Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012 Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

S úctou a pokorou. VESTECKÝ OBČASNÍK

S úctou a pokorou. VESTECKÝ OBČASNÍK S úctou a pokorou. VESTECKÝ OBČASNÍK ZDARMA 1. ROČNÍK Vydává OBEC VESTEC, Slovo úvodem Jak jsme začali : Životní jubilea : Anna Žilíková 86 Jiřina Navrátilová 83 Hana Vlčková 80 Hana Stará 70 František

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 26.5.2014 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 12 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 26.5.2014 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 12 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 26.5.2014 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 12 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Heřmanský Jan, Haluza Karel, Hušová Hana, Volenec David, Jež Miroslav,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více