Vážení občané Lužce nad Vltavou a Chramostku, vítám Vás v novém roce. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a aby se vše dařilo podle vašich představ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení občané Lužce nad Vltavou a Chramostku, vítám Vás v novém roce. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a aby se vše dařilo podle vašich představ."

Transkript

1 Úvodní slovo starosty obce Vážení občané Lužce nad Vltavou a Chramostku, vítám Vás v novém roce. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a aby se vše dařilo podle vašich představ. Nejdříve začneme aktuálním problémem s mosty v naší obci. Hned z kraje roku, bude prvořadým úkolem pro obec tlak na kraj, aby provedl opravu svého uzavřeného mostu a tím byla zajištěna dostupnost obce z hlediska zásobování. Jak jste si jistě všimli, na obecní most, vzhledem ke špatnému stavu, byl zakázán vjezd vozidel nad 12 tun. Na dodržování tohoto omezení bude v možné míře dohlížet policie a to včetně postihů. Pokud by totiž docházelo i nadále k přetěžování, mohlo by dojít k nenapravitelným škodám a most by se musel zhotovit nový, na což obec nebude mít dostatek financí. Další komplikací by byla jediná přístupová cesta pro občany a to přes most v Hoříně. Také nemůžeme opomenout autobusovou dopravu. Pokud tedy kraj znovu zprovozní uzavřený most, bude nutné provést opravu ještě našeho mostu, aby veškerá kamionová doprava pro firmu Pilous, což činí cca 35 kamionů denně, nezatěžovala střed obce, převážně ulice Mělnická a 9.května. Tudy by tedy projelo každý den cca 70 x nákladní vozidlo - kamion, což by značně mohlo narušit zdivo přilehlých domů. Teď provedeme zhodnocení roku 2011 a trochu nakousneme plány na rok V tomto roce se stala řada událostí, některé smutné, jiné veselé i překvapující. Nejdříve bych rád vzpomenul na smutnou událost, kdy nás opustil v lednu 2011 Ing. Pavel Šára. Myslím, že si každopádně naši vzpomínku zaslouží. Poté jsme se s touto situaci museli vypořádat, což se přes drobné úskalí podařilo. Únor nám přinesl výměnu velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, která se ukázala jako správná. Měsíc květen byl ve znamení zábavy, kdy nám připravila naše vedoucí kulturního domu Lužeckou pouť, která dopadla znamenitě a to i včetně dětského dne, který přichystala naše jednotka sboru dobrovolných hasičů. Na konci léta bylo vybudováno dětské hřiště Na pastvách s využitím financí z Ministerstva pro místní rozvoj. Od Nadace ČEZ nám byla přiznána dotace na akci Zelená pro naše děti. Ta zahrnovala výsadbu 30 ks nových stromů a to 15 ks do prostorů mateřské školy a 15 ks mezi fotbalová hřiště, kde byly vykáceny původní. Měli jsme žádost u krajského úřadu na opravu tělocvičny, na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů, na dopravu malých fotbalistů po turnajích. Tyto nám nebyly schváleny. Další dotaci, která nám nebyla schválena byla na sběrný dvůr, takže musíme hledat jinou prozatímní alternativu pro nakládání s odpady a také hledat možný dotační titul na zrealizování. Na rok 2012 jsme žádali o dotace a opět to bylo na opravu havarijního stavu palubovky tělocvičny v KaSS, pro zvýšení bezpečnosti na přenosné hliníkové branky, rekultivaci vodní plochy pískovny Na pastvách, opravu Božích muk u Chramostku a repasované vozidlo Tatra pro naše hasiče. Budeme také žádat přes sdružení Vyhlídky, do kterého jsme vstoupili, na zatravnění škvárového hřiště a tím umožnit dětem volné hraní mimo zástavbu a komunikace. Další možností, kterou nabídnu zastupitelům je opět možnost podat žádost na MMR například na plážové volejbalové hřiště případně na jiné dovybavení sportovního areálu. Na závěr bych rád touto cestou poděkoval za celoroční práci naší úklidové službě, která nám udržuje pořádek v obci. Dle vyjádření návštěvníků naší obce, se po neutěšeném prvním dojmu ze stavu bývalé panelárny při příjezdu do obce, zlepší jejich dojem po přejezdu mostu do obce a to hlavně z důvodu údržby zeleně a čistoty. Tato jejich snaha je bohužel pravidelně narušena mládeží v okolí autobusových zastávek. Dalšímu, komu bych rád poděkoval je vedoucí kulturního domu, která pro nás zajišťuje zábavu v podobě Lužecké pouti, dětské olympiády, dětského dne ve spolupráci s hasiči, filmových a divadelních představení a závěrem roku i jarmarku. Je také slušností nezapomenout na naši úklidovou službu, která vše zajišťuje po stránce vybavení. Kdo by neměl být opomenut jsou naši hasiči, kteří byli k dispozici vždy, když to bylo potřebné a za jejich práci v hasičské zbrojnici. V neposlední řadě děkuji zastupitelům za aktivní přístup, ke kterému jsme se postupně dopracovali. Patrik Rollo, starosta obce Vltavan leden

2 Úvodní slovo starosty obce Kácení a výsadba nových stromů na hřišti a zahradě MŠ Oprava staré hasičské zbrojnice před a po. Zábava naší mládeže! Vltavan leden

3 Obecní úřad Lužec nad Vltavou ZÁPISY OBCE Lužec nad Vltavou Kompletní zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva obce naleznete na webových stránkách obce a na vývěskách obecního úřadu. Níže vám předkládáme výňatek z jednání: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE REVOKACE USNESENÍ Předsedající na základě pracovní schůzky navrhuje zastupitelům revokaci zápisu č. 3/2011 ze dne v usnesení č. 6 změna územního plánu č. 7 a zápisu č. 5/2011 ze dne v usnesení č. 12 změna termínu podání žádostí o změnu územního plánu pro finální zpracování. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje revokaci zápisu č. 3/2011 ze dne ve znění celého usnesení č. 6 změna územního plánu č. 7. A změnu termínu podání ze zápisu č. 5/2011 ze dne v usnesení č. 12 změna termínu podání žádostí o změnu územního plánu pro finální zpracování je stanovena z na Veškeré žádosti zahrnuté a schválené do změny ÚP č. 7 budou zařazeny do finálního zpracování. Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno. 2. SMLOUVA S ŘEDITELSTVÍM VODNÍCH CEST Předsedající seznámil zastupitele s návrhem smlouvy s Ředitelstvím vodních cest, kterou ŘVC neodsouhlasilo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou bere na vědomí, že smlouva s Ředitelstvím vodních cest není uzavřena. Další schůzka s ŘVC se uskuteční v lednu Navrhnut bude termín schůzky , nebo vždy od hod. Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.4 bylo schváleno. 3. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V OBCI Předsedající seznámil zastupitele s tím, že byl předán statický posudek včetně dodatku na most v ul. 9.května s maximální celkovou nosností mostu 12 t. Most je v havarijním stavu. Je nutné zahájit přípravné práce na opravu mostu a to i v případě, že bude KÚ realizovat nouzové přemostění v prostoru současného uzavřeného mostu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou snižuje nosnost mostu na 12t na základě statického posudku. Pověřuje starostu obce k zajištění označení dopravním značením mostu a ve spolupráci s Policii ČR na dodržování tohoto omezení. Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.5 bylo schváleno. 4. SMLOUVA S VODÁRNAMI KLADNO MĚLNÍK Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Vodárnami Kladno- Mělník, a.s., přes pozemky v k.ú. Lužec nad Vltavou, p.č. 1484, p.č. 1494, p.č. 1510, p.č a p.č. 1521, kde vede vodovodní řad PE DN 315/18,7 mm a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č.6 bylo schváleno. 5. DISKUSE Nabídka na odkoupení traktoru Byla zaslána jediná otevřena přímo na zasedání ZO. Podal ji p. Hrouzek Nabídka je za cenu ,-Kč Informace k bývalé panelárně Proběhlo jednání k možnosti vybudování sběrného dvora (nepodařilo se dohodnout) navrhnuta lokalita vedle výkupu železa. Není v souladu s ÚP. Pracovní příležitosti pro občany Zpracovávat se má beton drobnějšího rázu (dlažba, květináče,..) Vltavan leden

4 Obecní úřad Lužec nad Vltavou ZASEDÁNÍ RADY OBCE ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU PRO KNIHOVNU MLADÁ BOLESLAV Předsedající seznámil radní s žádostí o poskytnutí daru pro knihovnu Mladá Boleslav. Dále sdělil, že na základě konzultace s knihovnicí nedoporučuje schválit příspěvek z důvodu využívání knihovny v Mělníku. Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou nesouhlasí s poskytnutím daru pro knihovnu Mladá Boleslav. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno. 2. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU PRO ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Předsedající seznámil radní s žádostí o poskytnutí daru pro Český červený kříž v podobě nákupu příruček a letáků Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou nesouhlasí s poskytnutím daru pro Český červený kříž Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 3 bylo schváleno. 3. LESOPARK Předsedající seznámil radní se smlouvou o dílo o dodávce projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na naučný park lužního lesa Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou bude řešit lesopark až po vyřešení krizových záležitostí, jako jsou mosty. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 4 bylo schváleno. 4. SPRÁVCE HŘIŠTĚ Předsedající seznámil radní s potřebou nového správce hřiště za pana Pilaře. Mgr. Velická doporučila schválit pana Hermana. Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou souhlasí s přijetím za správce hřiště pana Hermana. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 5 bylo schváleno. 5. NOVÉ BOJLERY NA HŘIŠTĚ Předsedající seznámil radní s nutností nákupu nových bojlerů na hřiště za porouchané. Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou souhlasí s opravou a případným nákupem nových bojlerů na hřiště,za porouchané. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 6 bylo schváleno. 6. TERMÍN KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Předsedající seznámil radní s tím, že je nutné stanovit termín na zastupitelstvo obce. Návrh usnesení: Rada obce Lužec nad Vltavou bere na vědomí informaci, že zastupitelstvo obce se bude konat dne 17.ledna 2012 od hod v KaSS. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 7 bylo schváleno. Vltavan leden

5 Dopis Redakce zpravodaje Vltavan obdržela tento dopis od občana Lužce nad Vltavou s žádostí o jeho uveřejnění: Vážený pane starosto, vážení radní a zastupitelé. Nejprve bych Vám chtěl popřát do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a pracovního elánu. Štěstí, elán a hlavně pevné nervy budete v tomto roce potřebovat asi víc než doposud protože věci, které Vás čekají, jsou aspoň z mého laického pohledu dosti náročné a přímo se dotýkají nás občanů Lužce nad Vltavou. V prvé řadě je to vyřešení otázky kolem sběrného dvora, který chcete umístit v areálu bývalého místního hospodářství. Jak dobře víte, tak se proti tomuto vašemu návrhu zvedl pro vás asi dost nečekaný odpor ze strany občanů. Přes tento odpor občanů jste neustoupili a v dostatečném předstihu nezačali hledat jiné lokality, kde by se mohl vybudovat, aby tam mohl plnit svůj účel. Místo toho jste se snažili přesvědčit občany, že místní hospodářství je tím nejlepším místem, kde sběrný dvůr může být. Již přibližně dvacet let pracuji v jednom chemickém podniku. Náš zaměstnavatel má velice přísná kritéria, která jsou restriktivně dána všem chemickým podnikům. V prvé řadě klade veliký důraz na ochranu životů, bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců a ochranu životního prostředí. Podnik byl postaven mimo město proto, že to má svůj opodstatněný důvod. Má vybudované několikastupňové opatření pro různé krizové situace, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců, občanů města a kontaminaci životního prostředí. Tato opatření jsou prostě dána všem chemickým podnikům, které přepracovávají ropu, stejně jako my. Přes tato velice přísná bezpečnostní opatření se podle statistik jednou za čas taková mimořádná událost či havárie stane. Může selhat lidský faktor i zařízení. Může dojít k únavě materiálu a to i přes veškerou starost, péči a pozornost zaměstnanců. A tak i já spolu s rodinou jsem podepsal petici proti umístění sběrného dvora v areálu místního hospodářství. Ohrožena je nejen příroda v podobě kontaminace spodních vod a zeminy, ale hlavně je ohroženo zdraví občanů obce. Jako další příklad bych uvedl mouchy a jiný létající hmyz, či přemnožení hlodavců. To opravdu v obci chcete? Dáte přednost životu a zdraví našich spoluobčanů nebo pochybnému zisku? Kterou možnost vyberete? D. Viliams I VAŠEMU PŘÍSPĚVKU MŮŽE BÝT VĚNOVÁNA TATO STRANA. Své dopisy zasílejte na ovou adresu: Redakce Vltavanu, 9.května 92, Lužec nad Vltavou; Tel.: Vltavan leden

6 Obec Lužec nad Vltavou SPOLEČENSKÁ KRONIKA Významná výročí: Všem oslavencům v měsíci leden 2012 gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let. Zástupci SPOZ Lužec nad Vltavou Henri Sendhal: Láska nepozná stáří. Naše řady opustili: pí. Zdeňka Rajglová čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.. Dne uplyne rok od nenadálého úmrtí našeho blízkého člověka Ing. Pavla Šáry Vzpomínáme maminka, manželka a děti. PANÍ KNIHOVNICE SE LOUČÍ Jak jsme psali v říjnovém zpravodaji, tak se stalo a paní Jitka Chládková se po mnoha letech věrné práce knihovnice rozhodla svoji činnost ukončit a předat žezlo své nástupkyni paní Zdeňce Peroutkové. Paní Chládkové srdečně děkujeme za obrovský kus práce, kterou pro obec odvedla a pře- jeme mnoho zdraví do dalších let. Naší nové knihovnici paní Zdeňce Peroutkové přejeme, ať se jí práce líbí a předem děkujeme. občané Lužce nad Vltavou KNIHOVNA je otevřena v domě služeb každé pondělí a úterý od 13:00-16:00 hodin. Zapůjčení knih je bezplatné. Vltavan leden

7 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lužec nad Vltavou Vítám Vás v novém roce, milí čtenáři, slibuji Vám za všechny členy jednotky, že se budeme maximálně snažit celý tento rok zpříjemňovat akcemi, které budou určeny jak pro Vás dospělé, tak i pro Vaše ratolesti. Na konci minulého roku si doplnili členové jednotky potřebná školení přibili nám dva velitelé, tři strojníci a navíc se nám podařilo, za přispění obce, doplnit tři řidiče skupiny C, kterých měla naše jednotka kriticky málo. V loňském roce dva členové také úspěšně absolvovali kurz programu Hasík (výchova dětí v oblasti požární ochrany), ve kterém se stali instruktory a zahájili spolupráci s místní základní školou. Jsme velice rádi, že se požární ochrana takto nenásilně a formou hry dostane do povědomí i těch nejmenších obyvatel. Loňský rok byl pro celou JSDH Lužec nad Vltavou, velice náročný, kdy jsme, buď přímo organizovali nebo se podíleli na organizaci zhruba osmi společenských akcí v Lužci nad Vltavou i v přilehlých obcích. Doufám, že se nám podaří nasazenou laťku těchto akcí přinejmenším udržet. Do nového roku Vám samozřejmě za celou výjezdovou jednotku přeji všechno nejlepší, spousty úspěchů v životě, a hlavně hooooodně zdravíčka. Za JSDH Lužec nad Vltavou, Miroslav Maštalíř, velitel Poděkování hasičům Dne bylo provedeno čistění mostu za účelem zpracování projekce na rekonstrukci. Děkujeme našim hasičům za provedeni této práce ve svém volném čase. Patrik Rollo, starosta obce Základní škola a mateřská škola Lužec nad Vltavou PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR Jménem naší školy děkuji panu Ing. Františku Adamkovi za sponzorský dar pro žáky základní školy. Videorekordér v hodnotě 5000,-Kč bude účinně využíván ve vyučovacím procesu a pomůže k další modernizaci výuky. Mgr. Eva Tejová, ředitelka školy POZVÁNÍ K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY Ředitelství základní školy upozorňuje rodiče budoucích prvňáčků že zápis do 1.třídy se bude konat ve dnech 16. a 17.ledna od 14:00 do 16:00 hodin v budově ZŠ. SBĚR PAPÍRU 3. kolo sběru papíru se uskuteční 26. ledna 2012 od do hodin v průjezdu školy. Vltavan leden

8 Základní škola a mateřská škola Lužec nad Vltavou MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Jako každým rokem tak i letos navštívili školní družinu Mikuláš s třemi přenádhernými anděly a obdarovali děti drobnými sladkostmi a muffinkami. I letos přišli bez čerta nebylo třeba ho s sebou brát, věděli totiž, že na ně čekají jen samé hodné děti. A těm, co přece jenom trochu zlobili, poslal čert pozdrav pekelné uhlí a dříví:..tak zlobidýlka polepšete se! Příchodem Mikuláše jsme si s dětmi přiblížili staročeský zvyk o tom, jak se Mikuláš stal patronem všech dětí, co dětem přináší a kdo jsou jeho pomocníci. Naší snahou je oživit lidové tradice a vytvářet tak citový vztah k hodnotám, které vytvořili naši předkové. Mikulášské odpoledne nám velice pěkně zpříjemnili sourozenci Daniel a Veronika Beníškovi. Připravili si pro děti vystoupení s ukázkami z bojového sportu JUDO, které je nejen jejich velkým a jistě užitečným koníčkem, ale chtěli hlavně dětem předvést, jak je tento sport vycvičil k obrovské soustředěnosti a disciplíně. Děkujeme byli jste SUPER! Děkuji paní Michaele Hezinové za voňavé muffinky, které dětem upekla, a Vám všem rodičům, kteří nám pomohli utržit nějakou tu korunku a přispěli sběrem papíru. Dále touto cestou děkuji také panu Tomášovi Fnoučkovi za vánoční kolekce, kterými jsme si s dětmi nazdobili náš vánoční stromek-čokoládky dlouho na stromečku nevydržely - byly vynikající! Přeji Vám všem, ať ten letošní rok je pro Vás rokem šťastným a spokojeným! m.m. Vltavan leden

9 Mateřská škola Lužec nad Vltavou Vánoce, vánoce, přicházejí "Vánoce, Vánoce, přicházejí po roce. Těšíme se, radujeme, koledy si notujeme." A kdo se na Vánoce nejvíce těší? Přece naše děti! A ty, které chodí do naší mateřské školy, si Vánoce užívaly už od přelomu listopadu a prosince. Od začátku adventního období se celá mateřská škola obléká do slavnostního. Od této chvíle na děti čeká nejedno překvapení. Vše se rozzáří a nejvíce dětská očička. Děti a paní učitelky vyrábějí vánoční obrázky, ozdoby, dárečky, přáníčka, apod. Nacvičují se říkanky a písničky o Mikuláších, čertech, o vánocích a zimě. Mateřská škola je provoněná perníčky a vánočním cukrovím, které pečou děti s paní učitelkami. Všechno to snažení vytváří tu pravou vánoční atmosféru. Do školky přichází Mikuláš s plným košíkem dobrot pro hodné děti - a to jsou vždy a všechny. Doprovází ho čert s velkým pytlem na ty dětské neposluchy. A kdyby se - čistě náhodou - nějaké "zlobítko" našlo, tak ho schová v náruči paní učitelka, která před čertem každého ochrání. Takže čert odcházel s prázdnou, zato děti si odnášely balíčky se sladkostmi a s perníkovými čerty, Mikuláši a anděly. Děti a paní učitelky si připravují program na vánoční posezení s rodiči ve třídách, nacvičují program na "Posezení pod jmelím" pro naše důchodce. Na tvořivém posezení s rodiči, kde si s dětmi společně vytvořili vánoční dekorace, svícínky, řetězy a připomněli si vánoční zvyky. Nechybělo ani vánoční cukroví a kávička. Na závěr se se vzájemným popřáním všeho dobrého rozloučili. Ani rodiče nezůstali stranou všeho dění. Byla pro ně vyhlášena soutěž "O nejkrásnější vánoční rybičku". Soutěže se zúčastnilo 40 rybiček. Byly vyrobeny z nejrůznějších materiálů - dřevěné, textilní, perníkové, marcipánové, z proutí, papíru, ze šišek, z dýhy, apod. Rodiče nás přesvědčili o svém umu a bujné fantazii, prostě ukrývají v sobě spoustu nápadů. Vyhodnocení dopadlo takto : Ze třídy kočiček soutěžilo 17 rybiček, ze třídy včeliček 13 rybiček, ze třídy sluníček 10 rybiček.rybičky vyhodnotilo anonymně 54 hodnotících. Kočičky 1. p.stachová I. 2. p.tauchmanová M. 3. p.hanáčková M. Včeličky 1. p.zelerová H. 2. p.rampasová K. 3. p. Peroutková J. Sluníčka 1. p.veverková M. 2. p.bulířová L. 3. p. Macáková K. Maminky byly odměněny malým vánočním dárkovým balíčkem. Všechno toto vánoční těšení a tvoření narušil příchod chřipkového období, který postihl nejen děti, ale i paní učitelky. Takže některé děti se nemohly po celý prosinec s námi radovat. Vánoční prázdniny byly začátkem vánočních oslav v kruhu nejbližších - v kruhu rodiny. PODĚKOVÁNÍ Velké poděkování patří firmě SIPADAN a.s. Počernická 272/96 Praha 10, která prostřednictvím svých zástupců pana Tomáše Fnoučka,místopředsedy představenstva a výkonného ředitele a pana Jiřího Vavry, regionálního manažera darovala mateřské škole vánoční sponzorský dar ,- Kč. Rovněž patří velké poděkování firmě TRILOGIC s.r.o. V Křovinách 22 Praha 4, v zastoupení pana Petera Bolmhagena, která zaslala mateřské škole finanční částku 7 000,- Kč. Zástupci společnosti Sipadan Praha, vedoucí MŠ pí Marcela Žižková a starosta obce pan Patrik Rollo. Paní E. Skibové děkujeme za hračky a adventní kalendáře pro všechny děti. Paní I. Stachové za omalovánky. Marcela Žižková, vedoucí MŠ Vltavan leden

10 Vánoce v mateřské škole Vltavan leden

11 Vánoce v mateřské škole Vltavan leden

12 KaSS Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou Mikulášská nadílka v KD Děkujeme váženému Mikulášovi, andílkům i celému peklu pod režijním vedení Magdy Šrámkové za čertovskou scénku a nadílku pro děti. Více fotek na Vltavan leden

13 KaSS Lužec nad Vltavou POSEZENÍ POD JMELÍM prosince se lužečtí senioři tradičně sešli v kulturním domě, aby společně oslavili příchod vánočního období. Program zahájily děti z taneční skupiny DIXI a předvedly nejen seniorům, ale i rodičům co se za 3 měsíce své činnosti naučily. Poté vystoupily děti z MŠ, které již tradičně připravují pro tuto událost svůj vlastní program vánočních říkadel a písniček. Po nich děti rozdaly dárky v podobně vánočních hvězd, přáníček a dárečků z keramiky. O živou hudbu celého odpoledne se postaral zpěvák pan Pavel Zahradníček, který měl především u občanek velký úspěch. Všichni se skvěle bavili a pan starosta se nestíhal otáčet, aby provedl parketem všechny dámy :-). Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a budeme se těšit na další setkání. (h.f.) Vltavan leden

14 SPORT VÁNOČNÍ TURNAJ OBCE LUŽEC NAD VLTAVOU Na začátku listopadu za mnou přišli s úžasnou myšlenkou o zorganizování turnaje v sálové kopané naši mladí fotbalisté z lužeckého A týmu. Jelikož jsem velkým nadšencem a podporovatelem veškerých sportovních aktivit, ani na okamžik jsem neváhala, okamžitě dala této myšlence zelenou a přislíbila spoluúčast na turnaji. Kluci mě mile překvapili nejenom tímto nápadem, ale především svou aktivitou, zodpovědností a nasazením při přípravě této sportovní akce. Po všech překonaných překážkách, starostech a přípravách, vypukl v sobotu v 8:00 hod. tak dlouho očekávaný turnaj pod hlavičkou obce. Celkem se přihlásilo 10 týmů od dorostenců až po dospěláky, od místních až po přespolní (tím jsou myšlena družstva z Mělníka, Kralup n.vlt., Rovného a Spomyšle). Družstva byla rozdělena do dvou skupin, kde každý se utkal s každým. V odpoledních hodinách se odehrála semifinálová utkání a ve večerních hodinách přišla na řadu utkání o třetí místo a velké finále. A jak jednotlivá mužstva uspěla? 1. místo DISCOŠLUPKY Kralupy n. Vlt. 2. místo RAFANI (organizátoři turnaje) 3. místo DŮCHODCI 4. místo SOSÁCI-KANONÝŘI 5. místo LOS DIABLOS Mělník 6. místo ROVEŇÁCI Rovné 7. místo PLÁCAČKY 8. místo SPOMYŠLÁCI 9. místo ZAJÍCI 10. místo LUŽÁCI Dále byly vyhlášeny a předány i individuální ceny a to v těchto kategoriích: NEJLEPŠÍ STŘELEC - MARTIN TAUCHMAN z týmu Důchodců NEJLEPŠÍ HRÁČ - LADISLAV KYMPL z týmu Spomyšláci NEJLEPŠÍ BRANKAŘ FILIP KAULFERST z týmu Roveňáci Co dodat na závěr? Myšlenka této akce se vyplnila na 100%, všichni zúčastnění odcházeli spokojení s přáním, aby se všichni mohli každoročně utkávat v dalších a dalších ročnících. Mé velké díky patří klukům organizátorům, kteří se stali duchovními otci nové lužecké předvánoční tradice. Pro mou osobu bylo velice důležité poznání, že naše lužecká mládež vyrůstá v zodpovědnou, schopnou a spolehlivou budoucí generaci. Mgr. Jana Velická 1.a 2.místo Discošlupky a Rafani Vltavan leden

15 SPORT 4.místo Sosáci - Kanonýři 7.místo Plácačky 9.místo Zajíci Vltavan leden

16 Z historie Lokální trať Vraňany Lužec nad Vltavou slaví 125. narozeniny Základní železniční síť v Čechách a Předlitavsku byla dobudována do 70. let 19. století. Na etapu výstavby uhelných drah navazovalo období masivní výstavby železničních tratí. V letech byla uvedena do provozu třetí státní stavba železnice Praha Kralupy nad Vltavou Lovosice Ústí nad Labem Děčín Drážďany (na českém území délka 150 km). Na trať Praha Drážďany se v roce 1858 napojila uhelná železnice Teplice v Čechách Ústí nad Labem společnosti Ústecko-teplická dráha a později železnice s převažující přepravou uhlí Kralupy nad Vltavou Neratovice Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou Turnov společnosti Turnovsko-kralupsko-pražská dráha. Jednalo se vlastně o regionální dráhu ve velkém, jejímž cílem bylo umožnit dopravu kladenského uhlí do severovýchodních Čech a také dostat železnici do převážně zemědělského kraje. V provozu je od roku V období hospodářské nestability (koncem sedmdesátých let 19. století) dochází k útlumu aktivit železničních společností a iniciativu přebírá stát, ale současně se jeví potřeba pokračovat ve výstavbě drah doplňováním stávající sítě. Novým potřebám by spíše vyhovovaly dráhy druhého řádu, které by vůči hlavním tratím stály v pozici vedlejších drah. Potíž však spočívala v platných technických normách, které nečinily rozdílu mezi dráhou hlavní a méně hlavní. Teprve říšský zákon č. 56 ze dne 26. května 1880 O poskytování výhod místním drahám přinesl nová pravidla s obecnou platností. S jeho přijetím a uplatňováním v praxi k nám vstupují místní dráhy jakožto svébytný druh železnic. Zrodily se místní dráhy, tzv. lokálky. Nová právní úprava zjednodušila přípravné práce a osvobodila novostavby od daní na třicet let. Její největší přínos ovšem tkvěl ve změkčení stávajících norem. Nové dráhy mohly mít strmější oblouky, větší spád, skromnější provozní vybavení a mohly být tak levnější. V tomto zákoně se také rozhodovalo o finančních závazcích, které na sebe hodlal vzít stát. Jen v roce 1880 vydal stát koncesní oprávnění pro 100 km nových drah, další rok však bylo koncesováno přes 500 km tratí. Celou čtvrtinu ze všech koncesí místních drah udělených v českých zemích do konce roku 1885 získala Společnost státní dráhy (StEG). Obrázek 1 - Příjezd prvního osobního vlaku do Lužce dne (obrázek poskytl p. Ladislav Tomek) Trať JENŠOVICE - LUŽEC Cukrovar stál u zrodu jedné z podřipských lokálních tratí Společnosti státní dráhy (StEG), z Jenšovic (Vraňany) do Lužce nad Vltavou. Lužecký první spolkový rolnický cukrovar v Čechách byl založen roku K výrobě používal kladenské černé uhlí, které dovážel po vodě z kralupského přístaviště Buštěhradské dráhy. Po řece vozil vápenec, řepu i řízky do pobřežních obcí. Cukr a melasu nakládal do vagonů na jenšovické stanici. Doprava po Vltavě byla laciná, ale nevýhodná tím, že naprosto závisela na stavu vody. Po patnácti letech provozu spočítalo vedení cukrovaru, že kladenské uhlí je sice výhřevné, ale proti hnědému mosteckému, méně hodnotnému, drahé. Potřeba dovozu hnědého uhlí je přivedla na myšlenku požádat Společnost státní dráhy (StEG), aby postavila do Lužce železniční přípojku na trať Praha Kralupy nad Vltavou Lovosice Ústí nad Labem Děčín Drážďany s vlečkou do cukrovaru. Jednání začala po roce 1880, vlekla se a výsledek byl nejistý. Společnost státní dráhy neměla o tak malý podnik Vltavan leden

17 Z historie zájem. Konečně začátkem března 1884 přicestoval do Jenšovic stavební ředitel Společsnoti státní dráhy (StEG) a projektant lokálních tratí dolního Povltaví Dr. Ing. Eduard Bazika, prošel území zvané "Čtyři hony" do Lužce a vypracoval úvodní projekt. 4. dubna 1884 svolala komise rakouského ministerstva obchodu za účasti zástupců Vraňan a Lužce politickou pochůzku navrhované trasy i vlečky do cukrovaru. Tím se však práce znovu skoro na dva roky zastavily. Až 6. ledna 1886 získala Společnost státní dráhy (StEG) říšským zákonem č. 19 stavební koncesi za přesně stanovených technických podmínek. 18. února 1886 Společnost státní dráhy zadala stavbu lokální tratě Jenšovice Lužec firmě Josef Kruliš z Prahy. Úkol nebyl nijak složitý a jeho splnění neprovázely vážné překážky. Bylo třeba vybudovat několik menších náspů a odkopů, propustků, pět přejezdů. Již od konce záři 1886 se jezdilo nepravidelně pro lužecký cukrovar. Technicko - policejní zkoušku svolalo Generální ředitelství drah ve Vídni na 28. prosince Provoz na trati Jenšovice Lužec byl úředně povolen 1. ledna 1887, provozní koncese na dopravu nákladů byla vydána 7. ledna Celkové výlohy stavby lokálky z Jenšovic do Lužce dosáhly k 31. prosinci 1887 výše zlatých. Lužecká stanice měla v době svého vzniku dvě koleje o celkové délce 405 metrů a 3 výhybky. Třetí kolej dlouhá 169 metrů s dvěma dalšími výhybkami a kolejovou váhou, byla položena v roce 1934 pro beřkovický cukrovar, který převzal zpracovatelskou povinnost později zrušeného pivovaru místního. Ve stanici Lužec stála provozní budova 2. třídy na ploše 112 m2. V přízemí měla kancelář s pokladnou, menší byt a čekárnu. V prvním poschodí bydlel správce stanice. Vedle budovy stálo skladiště o rozměrech 7 x 7 metrů. Od roku 1930 je lužecká stanice i trať řízena z Vraňan. Provoz lokálky do Lužce kopíruje hospodářský rozkvět dolního Povltaví. V období do roku 1929 obsluhuje tato dráha výhradně lužecký cukrovar. Zhoršující se ekonomická situace způsobila, že dne 28. května 1929 po 66 letech cukrovar zastavil provoz. Uzavřením cukrovaru doprava zboží téměř zanikla. Bylo třeba najít nové možnosti využití místní lokální trati. Podmínka pro zavedení osobní dopravy, stanovená koncesí, se splňuje 15. května V 9:30 hodin odjíždí z Vraňan souprava dvou osobních a služebního vozu, po 10 minutách zastavuje v Lužci. Uvítání je velkolepé. Přišlo přes 400 lidí, představitelé obce, zástupci ČSD, vraňanský přednosta, školní mládež. Vyhrává místní dechovka, podává se občerstvení. Druhého dne začaly jezdit dva páry osobních vlaků do Vraňan i přímo do Prahy a zpět. Denně přepravily cestujících. Nákladní doprava zaznamenala největší rozmach v poválečném období. Od roku 1952 byla v provozu vlečka Středočeských štěrkopískoven. V roce 1960 zahajuje výrobu Průmstav. Největším vlečkařem byl závod Prefa (měsíčně vozů). Vlastní přípojky (vlečky) využíval Elektroodbyt (v areálu bývalého cukrovaru), Oseva i Agrochemický podnik. Vlastní vlečku neměly firmy Středočeské dřevařské závody (Delta), Strojobal, Tesla ani Kovoslužba, přesto lokální trať hojně využívaly (nakládka/vykládka v Lužci nebo ve Vraňanech). V nejlepších letech (80. léta 20. století) dosahoval měsíční obrat na této lokální trati vagonů, čímž byl desetkrát překročen původní předpoklad projektanta tratě Dr. Ing. Baziky. Dnes se už nákladní doprava na trati Vraňany Lužec neuskutečňuje. Nejkratší železniční trať v provozu na území ČR s nejhustějším zavlečkováním (na krátkém 3 km úseku bylo 6 vleček) přichází o svoji dominantu. Postupně se ruší její odbočné tratě (vlečky) a celá lokální trať bojuje o přežití. Problémy s rentabilitou lokálních tratí trvaly vždy a neumíme je vyřešit ani v současnosti. Navzdory nejrůznějším odsudkům si lokálky vydobyly mezi našimi železnicemi své pevné místo. Za dobu své existence se mnohé z nich staly pevnou součástí krajiny, kterou dotvářejí. Mají své kouzlo a stále platí, že s nimi rádi cestujeme. Proto sobě i jubilantce popřejme, aby ještě dlouhá léta vozila a těšila spokojené cestující i příznivce lokálních tratí v Čechách. (pd) Obrázek 2 - Jízda historickým vlakem Zdroj: 100 let lokálky Z Vraňan do Lužce. Vydal ZV ROH a ČSVTS při železniční stanici a pobočném lokomotivním depu v Kralupech nad Vltavou. Tisk ČSD-SSZD Ústí nad Labem, Jakubec Ivan a kolektiv: Hospodářský vývoj českých zemí v období Oeconomica Praha, ISBN Pavlíček Stanislav: Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dokořán, Praha, ISBN Schreier, Pavel: Příběhy z dějin našich drah. Mladá fronta, Praha ISBN Vltavan leden

18 Užitečné informace KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ tel.č PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA (SOBOTA BEZ OBJEDNÁVKY) Od 2. ledna 2012 kadeřnictví v Lužci nad Vltavou Andrea Vavrová oznamuje změnu pracovní doby a telefonního čísla. JÍZDNÍ ŘÁD vlakové spojení ČD platné od do Došlo pouze k jedné změně a to ve spoji Lužec Vraňany 11:58 (z původního času 11:59) LUŽEC NAD VLT.» VRAŇANY L V 5:09 5:15 jede v prac. den 6:03 6:09 jede v prac. den 6:24 6:30 jede v prac. den 11:58 12:05 jede v prac. den 15:03 15:09 jede v prac. den 16:03 16:09 jede v prac. den 17:03 17:09 jede v prac. den 20:03 20:09 jede v prac. den ( ověřit) 20:54 21:00 jede v prac. den ( ověřit) VRAŇANY» LUŽEC NAD VLTAVOU V L 4:59 5:05 jede v prac. den 5:38 5:44 jede v prac. den 6:16 6:22 jede v prac. den 11:38 11:44 jede v prac. den 14:54 15:00 jede v prac. den 15:44 15:50 jede v prac. den 16:44 16:50 jede v prac. den 18:44 18:50 jede v prac. den 20:44 20:50 jede v prac. den ( ověřit) Tisknuto z aplikace IDOS, CHAPS spol. s r.o., Na další straně naleznete aktuální jízdní řád autobusového spojení ČSAD. Vltavan - leden

19 Mělník-Lužec nad Vltavou-Kralupy nad Vltavou Platí od do Přepravu zajišťuje: ČSAD Střední Čechy, a.s., U přístavu 811/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel , jede v pracovních dnech spoj příslušnou zastávkou projíždí km Tč od spoj jede po jiné trase zastávka je jen na znamení nebo požádání př Mělník,Mlazice,žel.zast. Mělník,,záv.Loděnice. Mělník,Pšovka.. Mělník,Podolí,nem.. Mělník,Podolí,pivovar Mělník,,aut.st. Mělník,Podolí,pivovar Mělník,Podolí,nem.. MHD MHD MHD MHD MHD MHD MHD MHD MHD Mělník,Rybáře.. Hořín,Brozánky Hořín. Hořín,Vrbno.. Hořín,Zelčín.. Lužec n.vlt.,chramostek. Lužec n.vlt.,,strojírny Lužec n.vlt. Lužec n.vlt.,,záv.prefa. Vraňany,,U nadjezdu Vraňany,,žel.st. Vraňany,,škola. Vraňany.. Vraňany,Mlčechvosty Nová Ves,,rozc.1.2 Nová Ves Nová Ves,Nové Ouholice Nová Ves,Staré Ouholice,rozc... Nová Ves,Staré Ouholice Nová Ves,Miřejovice,most. Veltrusy. MHD Kralupy n.vlt.,,kaučuk.. MHD Kralupy n.vlt.,lobeček.. MHD Kralupy n.vlt.,,os Máj.. MHD Kralupy n.vlt.,,žel.st.. MHD př od MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu přestup na vlak nejede od do , , od do , od do , od do , od do jede od do , , od do , od do , od do , od do Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravce ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. V obvodu MHD Mělník a MHD Kralupy n.vlt. se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. CIS JŘ CHAPS spol. s r.o.,

20 POZVÁNKY KaSS a INZERCE MILÉ DĚTI, UŽ JSTE SI NĚKDY ZKUSILY NAZDOBIT SVOJI MILOVANOU HRAČKU KVĚTINAMI? V sobotu od 16:00 hodin budete mít možnost. Zveme vás a vaše rodiče na netradiční SOUTĚŽ VE ZDOBENÍ HRAČEK Přineste si svoji hračku a nechte se překvapit, co se bude dít dál. To vše za odborné, ale především milé asistence zahradníka Jardy Hobíka a jeho děvčat. Rodiče si zatím dají kávu, čaj a pokud maminka něco dobrého upeče budeme rádi :-). Těšíme se na vás. KaSS Lužec nad Vltavou a Zahradnictví Chryzanta Hobíkovi. Vstupné: DOBRÁ NÁLADA ÚNOR 2012 Srdečně zveme děti i rodiče od 15:00 hodin do KD Vltavan na PYŽAMKOVÝ KARNEVAL Čekají na vás soutěže o ceny, tancování a překvapení. Vystavíme a budeme hlasovat o nejkrásnější spinkáček. INZERCE privátní odborná PEDIKÚRA-MANIKÚRA odborné ošetření nohou, modelace a úprava nehtů (gel) modelování nehtů metodou acryl a porcelán modelování nehtů metodou gel Japonská manikúra P-shine Kontakt: Gabriela Kovářová , Dům služeb Lužec nad Vlt. (boční vchod) út 8-15hod a čt 13-21hod (dále dle dohody) Vltavan leden