Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj červenec - srpen 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, děti se konečně dočkaly hlavních školních prázdnin a před většinou z nás je doba dovolených. Snad i vysvědčení dopadlo dobře a nic nebrání tomu užívat si teplých letních dnů. Závěr školního roku byl opět trochu ztížen plánovanou druhou etapou rekonstrukce hlavní školní budovy. Ta obsahuje kompletní rekonstrukci tělocvičny včetně spojovacího krčku a sociálního zařízení, výměnu podlah ve třídách a kabinetech, rekonstrukci ploch před školou a ve školním dvoře, kde dojde také k odstranění septiků a bude provedena hydroizolace základů. Tím by se snad měl odstranit dlouho trvající problém zatékání do sklepních prostor školy. Během letních měsíců by mělo také dojít k napojení sociálního zařízení na školním hřišti na inženýrské sítě. Tato druhá etapa je opět financovaná ze státní účelové dotace a dosáhne celkové výše 15, ,- Kč, z čehož dotace činí 15, ,- Kč a vlastní podíl města ,- Kč. V příštím roce je plánovaná třetí etapa rekonstrukce, která bude obsahovat rekonstrukci podlah na chodbách školy a výstavbu umělých povrchů na školním hřišti. Snad se nám povede i na tuto etapu zajistit státní dotaci /v současné době probíhají jednání/, aby tím nebyl zatížen rozpočet města. Z dalších akcí se chci zmínit o rekonstrukcích komunikací v ulici Mánesova za Havlíčkovou ulicí /tzv. malé sídliště/ a v ulici Slovanka. Tam se spíše jedná o výstavbu nových povrchů v místech, kde je v současné době v podstatě nezpevněný hliněný povrch. Bude také realizována oprava chodníku od autobazaru směrem na Drnovec. Zároveň budou Služby města Cvikova dokončovat opravy místních komunikací. Na závěr chci všem popřát hezkou dovolenou plnou sluníčka a pohody, dětem pěkné prázdniny a učitelům poděkovat za jejich náročnou práci, která byla opět zatížena probíhající rekonstrukcí. Odměnou jim za to bude pěkná škola, ve které se bude dobře učit a snad i děti se budou po prázdninách do školy těšit. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006 Účast členů zastupitelstva na jednání: z 21 členů zastupitelstva : Marta Studničná, Petr Kořínek, ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová přítomno 18 členů omluveni 3 p.kovalev, Mgr. Walter, p.henke Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s jednacím řádem - ověřovatele zápisu p. Krsek, ing. Dostál (16 pro, 1 zdržel p.mgr. Jakobi, 4 nepřítomni ing.hokr, p.kovalev, Mgr. Walter, p.henke) - složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové p.jirák, p. Pech Vladislav ( 17 pro, 4 nepřítomni ing. Hokr, p.kovalev, Mgr. Walter, p.henke) - program jednání dle pozvánek s doplněním bodu pověření místostarosty zastupováním města na valné hromadě SVS, rozpočtová opatření Bere na vědomí kontrolu usnesení. Zastupitelstvo města 1/ a) schvaluje změnu územního plánu č. 2 doplnění k.ú. Svitava (hlasování k jednotlivým pozemkům uvedeno v zápisu o průběhu jednání, hlasování přítomno 18 členů) b) neschvaluje změnu územního plánu dle žádosti p.stránského (17 pro, 1 nepřítomen ing. Hokr) 2/ Schvaluje návrh dohody o úhradě nákladů na změnu ÚP. (18 pro) 3/ A/ Schvaluje prodej pozemků města, a) p.č. 3420/16 TTP o výměře 990 m2 k.ú. Cvikov, v lokalitě Zátiší na výstavbu rodinného domu, cena 100,- Kč, kupující Jaromír Lorber, bytem Dolní Světlá 85 (17 pro, 1 zdržel - p. Jirák) b) st.p.č. 582/2 zast. plocha o výměře 106 m2, p.č. 582/3 zast. plocha o výměře 159 m2, v k.ú. Cvikov, dle územního plánu určeny k výstavby cena 100,- Kč, dále p.č. 2467/6 TTP o výměře 296 m2, v k.ú. Cvikov, cena 3O,-Kč, kupující Zdeněk Černý, bytem Cvikov Tovární 171, pro účely zřízení zahrady (18 pro) c) p.č. 144 o výměře 928 m2 v k.ú. Lindava, pro účely zahrady, 30,- Kč, kupující Petr Šinka, bytem Lindava (18 pro) d) st.p.č. 151 o výměře 252 m2 v k.ú. Trávník, cena 30,- Kč, pro účely zahrady, kupující Ondřej Klein, bytem Trávník 47. Prodej po provedení změny kultury pozemku (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) na zahradu. (18 pro) e) st.p. č. 144/1 o výměře 958 m2 v k.ú. Trávník, cena 100,- Kč, pro účely zahrady, kupující Lidmila Kleinová, bytem Praha 10 (18 pro) B/ Neschvaluje prodej pozemku a) p.č ostatní plocha o výměře 148 m2 (bývalý náhon) v k.ú. Cvikov žadatel Zdeněk Hodač, bytem Liberec, Žitná 826, pro účely obnovy malé vodní elektrárny, vzhledem ke stavu pozemku. (17 pro, 1 zdržel ing. Kraus) b) pozemek v k.ú. Lindava č.166/2 dle žádosti p. Dvořáka již dříve pozastaveno a dáno vyjádření. (17 pro, 1 zdržel p.krsek) C/ Schvaluje nabytí pozemků do majetku města přijetí nabídky k přímému prodeji pozemků od Státního statku Bílý Kostel dle návrhu lokalita nezastavěných pozemků směrem na Trávník. Doporučuje vstoupit v jednání cena 20-30,- Kč. (18 pro) 4/ Schvaluje rekonstrukci hřiště na Sídlišti a hřiště FK a a) Uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Cvikov a firmou Stormen, spol. s r.o. na přípravu investičního záměru, přípravu a organizační zajištění podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR pro akce Rekonstrukce fotbalového hřiště b) Uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Cvikov a firmou Stormen, spol. s r.o. na přípravu investičního záměru, přípravu a organizační zajištění podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR pro akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště. c) Vypracování a podání žádosti o dotaci určenou na rekonstrukci fotbalového hřiště Města Cvikov a žádosti na rekonstrukci víceúčelového hřiště Města Cvikov. (13 pro, 2 proti ing. Kraus, p.kořínek, 3 zdrželi ing. Hokr, Mgr. Svatošová, PhDr. Sýkorová) 6/ Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene protlak plynovodu pod komunikací pozemkem města pro Sev. plynárenskou společnost. (17 pro, 1 nepřítomen p. Vojtěch M.) 7/ a) Bere na vědomí rozbor hospodaření města za měsíc roku 2006 b) rozpočtová opatření dle návrhu (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech P.) 8/ a) Souhlasí s prodejem domu č.p. 246 Alšova ul. za cenu 310 tis. Kč kupující Šárka Hubená,bytem Cvikov, bez závazků města na řešení kanalizace objektu (18 pro) b) Souhlasí s prodejem domu č.p. 214 Ústavní ul. za cenu 470 tis. Kč kupující manželé Javůrkovi,bytem Cvikov (18 pro) 9/ Souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou Stavokombinát Invest s.r.o Liberec a se zrušením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou JASIP (18 pro). 10/ a) bere na vědomí informaci o finanční spoluúčasti SVS při výstavbě vodovodu a kanalizace v Ústavní ulici b) nevyhovuje žádosti občanů o změnu usnesení ve věci prodeje pozemku p.čihákové a neruší usnesení č. 3/A/d ze dne (17 pro, 1 zdržel PhDr. Sýkorová, 3 nepřítomni) c) schvaluje odpis majetku Městské knihovny dle návrhu (18 pro) d) bere na vědomí informaci o příspěvku Libereckého kraje na zpracování PD bývalého hotelu Sever e) pověřuje místostarostu JUDr. Jaroslava Švehlu zastupováním města na Valné hromadě SVS Teplice (18 pro) 5/ Souhlasí se záměrem a provedením rozšíření parkovacích míst na Sídlišti.(16 pro, 1 proti - ing. Kraus, 1 nepřítomen p. Jirák) JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání 10. schůze Rady města Cvikov dne 16.května /06 Bere na vědomí informaci o uzavření předškolských zařízení v obvodu města v termínu od uzavřeny obě mateřské školy. (5 pro, 2 nepřítomni) 109/06 Doporučuje ZM schválit výjimku počtu dětí proti stanovenému průměrnému počtu 24 na 20 dětí v 1 třídě pro Mateřskou školu Sídliště Cvikov, na školní rok 2006/07.(6 pro, 1 nepřítomen) 110/06 Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemku dle návrhu (p.m. Štěpán, ing. Kahoun, p.vl. Čech, p.d. Pavlíková, p.j. Kubata).(6 pro, 1 nepřítomen) 111/06 Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku pro účely zahrádek a) část p.č. 1154/1 269 m2 p. Pavlíně Ondruškové, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Fialou) (6 pro, 1 nepřítomen) b) část p.č. 1141/1 496 m2 p. Lubošovi Dražkovičovi, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Čermákovou) (6 pro, 1 nepřítomen) c) část p.č. 846/7 240 m2 p. Veronice Lukové, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Lulákem) (6 pro, 1 nepřítomen) 112/06 Souhlasí s podpisem plné moci pro Makléřská pojišťovací společnost s.r.o Česká Lípa na výhradní zastupování města při pojišťování majetku města, včetně likvidace pojistných událostí, s výjimkou podpisu pojistných smluv. (6 pro, 1 nepřítomen) 113/06 Souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v č.p. 178 mezi nájemcem Evou Páleníkovou a Lucií Máslíkovou, jako podnájemcem. do (6 pro, 1 nepřítomen) 114/06 Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 tis. Kč TT CYK- LORENOVA Cvikov na zajištění 4 závodů O pohár Cyklorenovy, konaných pod záštitou města a s propagací našeho města. (6 pro, 1 nepřítomen) 115/06 Nedoporučuje ZM přehodnocení a snížení ceny prodeje po- (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) zemků pro účely zahrádek kolonie u rybníku Veselák. (6 pro, 1 nepřítomen) 116/06 Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu provedení protipovodňových opatření proti zatopení rodinných domů v ulici Wolkerova vybudování svodu povrchové vody a její odvod do dešťové kanalizace, celkem 100 tis. Kč včetně DPH, úhrada z prodeje pozemků na zahrádky v této lokalitě. (6 pro, 1 nepřítomen) 117/06 Doporučuje ZM schválit směnu pozemků mezi městem a manž. Dvořákovými, prodej pozemku manž. Dvořákovým, vzdání se města duplicitního vlastnictví k pozemku k zajištění dořešení vzájemných neshod mezi majiteli pozemků (Dvořákovi, Jiráský, Heřmánkovi). (6 pro, 1 nepřítomen) 118/06 Vodovod a kanalizace v místní části Lindava a Drnovec návrh SVIS na uzavření smlouvy na přípravě akce zaměření, PD, zajištění územního rozhodnutí. Rada doporučuje provedení geometrického zaměření - úhrada v letošním roce, zahájení prací na projektu úhrada v r Rada doporučuje ZM návrh schválit, včetně zpracování PD bez výběrového řízení dle pravidel stanovených ZM. (6 pro, 1 nepřítomen) Dále rada projednala a - odkládá rozhodnutí o pronájmu bytu v č.p. 538 dle zápisu bytové komise na jednání příští rady a tím i žádost p. Berdara a ostatních žadatelů o pronájem bytu - vzala na vědomí informaci o docházce dětí v MŠ Lindava duben 11,53 - vzala na vědomí návrh vyhlášky o pohybu psů, předložení do ZM zajištění stanoviska - k zajištění parkové úpravy veřejné zeleně v prostoru náměstí doporučuje místostarostovi vyvolat jednání s p. Pauerovou (Doksy) a předložit návrhy na příští radě(6 pro, 1 nepřítomen) JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání 11. schůze Rady města Cvikov dne 30. května /06 Prodej bytu obálkovou metodou, 3 nabídky, dle výše nabízené ceny schválila prodej bytu z majetku města č. 8 velikost 1+3 v č.p. 550 Sídliště Cvikov II Cvikov nejvyšší nabídce pana Michala Vojtěcha, bytem Cvikov II Sídliště 550 (6 pro) 120/06 Nesouhlasí s odpisem školného za r dle návrhu ZUŠ Cvikov. (6 pro) 121/06 Nesouhlasí s úhradou měsíčních nákladů na provoz v DD Zákupy za přijetí občanů našeho města do tohoto zařízení. (6 pro) 122/06 Souhlasí s úhradou vložených prostředků na zřízení plynového topení v č.p. 246 (dle fakturace-amortizace) nájemci p. Jelenovi dle smlouvy. (6 pro) 123/06 Souhlasí s dodatkem ke smlouvě o čerpání dotace ze SFŽP prodloužení termínu do r dokončení a vyhodnocení ČOV a kanalizace. (6 pro) 124/06 Nesouhlasí s odpisem pohledávek za likvidaci odpadu u fyzických osob dle návrhu, doporučuje pohledávky uplatňovat v konkursním řízení a v řízení o dědictví. (6 pro) 125/06 Doporučuje ZM schválit odpis dle návrhu - účet 042. (6 pro) 126/05 Doporučuje ZM poskytnutí dotace ve výši 35 tis. Kč pro farnost Cvikov Římskokatolické církve na zhotovení mřížovaných vrat kostela. (6 pro 127/06 Souhlasí s pronájmem garáže u č.p. 105 v Komenského ul. p. Františkovi Andrlemu, bytem tamtéž (podmínka bezdlužnosti). (6 pro) 128/06 Rada ukládá starostovi a místostarostovi vypracovat návrh kriterií a pravidel pro přidělování a stanovování pořadníku přidělování nájemních bytů města. (6 pro) 129/06 Doporučuje ZM schválit záměr města výstavby cyklostezky s asfaltovým povrchem v trase bývalého drážního tělesa na trase Cvikov Svor, případně souběžně se silnicí I/13. (6 pro) 130/06 Doporučuje ZM pro volební období počet členů zastupitelstva města 21 v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. 67 a 68, podle počtu obyvatel města. (6 pro) 131/06 Doporučuje ZM změnu prodeje pozemků v k..ú. Cvikov, p.č o výměře 1228 m2 rozdělení pozemku na stavební parcelu o výměře 168 m2 a zahradu, kupující p. Velíšek a sl. Matoulková. (celková cena zůstává stejná, ale 2 smlouvy)(6 pro) 132/06 Doporučuje ZM zřízení věcného břemene na pozemku města p.č pro ČEZ zřízení el. přípojky pro výstavbu rodinného domu p. Šajtara v k.ú. Trávní, smlouva o smlouvě budoucí. (6 pro) 133/06 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku část 1376/15 v zahrádkářské lokalitě Wolkerova ul. Lenka Dvořáková, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Rudolfem Zikmundem). 134/06 Schvaluje organizační řád Městského úřadu Cvikov s účinností od Dále rada projednala a - nedoporučila odkoupení lyžařského vleku vzhledem k předpokládané výši nákladů na provoz a opravy - vzala na vědomí informaci o natáčení ve dnech v k.ú. Svitava v prostorách náhonu a jeskyní - odkládá žádost p. Waltera o prodej pozemku v k.ú. Naděje po projednání v komisi výstavby JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města 3

4 Bude městská policie měřit rychlost projíždějících aut? V městském rozpočtu je ve výdajové části položka nákup radaru ,- Kč. Stejná položka je i v příjmové části. Protože však nový silniční zákon platí až od , není zřejmě reálné naplnit příjmovou položku. Také otázka příjmů z pokut řešených v přestupkovém řízení na MěÚ v Novém Boru není dosud vyřešená /příjmy by zatím měly zůstat v Novém Boru/. Proto naše zastupitelstvo prozatím odložilo nákup radaru. Protože však je význam tohoto zařízení hlavně ve zvýšení bezpečnosti na našich silnicích, stále hledáme možnosti, jak nákup radaru zajistit. Dnes jsem měl velice zajímavou návštěvu manželů Skopových, kteří přišli s nabídkou určité /nemalé/ spoluúčasti při nákupu tohoto zařízení. Proto tuto nabídku přednesu na jednání městského zastupitelstva a sám budu nákup radaru prosazovat. Není asi nejnutnější okamžitá návratnost, ale hlavně bezpečnost chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Zájem a vstřícnost manželů Skopových je jistě chvályhodná. V případě, že by se k nim chtěl někdo připojit, ať již z řad podnikatelů nebo i soukromých osob, tuto aktivitu budeme samozřejmě vítat. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Vážení spoluobčané, mnozí z Vás si jistě všimli, že nám ve městě přibyly nové barevné kontejnery. V průběhu minulých dnů jsme totiž sběrná místa pro tříděný odpad opět rozšířili. V areálu dětské léčebny jsme umístili 2 kontejnery na plast a sklo, na fotbalovém hřišti 1 na plast, posílilo se stanoviště Ústavní 1 o sklo a papír a hlavně se zřídila 3 zcela nová stanoviště, každé po 3 kontejnerech (papír, plast, sklo) v Mánesově ulici na tzv. starém sídlišti, na Sídlišti u hřiště a na Sídlišti u Martinova údolí. Když to sečteme, celkem máme ve Cvikově a přilehlých částech 30 stanovišť s 91 kontejnery na papír, plast, sklo a 4 popelnice na tetra-pack! A to je docela slušné číslo. Znovu chci upozornit, že modrý kontejner je pro třídění papíru, žlutý na plast, zelený na sklo a červená popelnice na tetra-packy. Pořád si totiž někteří z nás toto jednoduché rozdělení pletou a svým počínáním přidělávají práci třídičům. Zároveň chci poprosit řidiče, aby svými auty neparkovali u těchto kontejnerů. Protože jednak brání v přístupu občanů, a jednak v přístupu pracovníků svozové firmy. Zkuste si vyzkoušet, jak je takový plný kontejner těžký. Tak proč jim trošičku neusnadnit práci?! Pro lepší orientaci připojuji seznam stanovišť, kde je možno využívat kontejnerů, třídit odpad a šetřit životní prostředí. Tak tedy třiďme odpad!!! A na závěr jedna stará obehraná písnička - opět si neodpustím poznámku o činnosti sběrného dvora ve Cvikově, který je umístěn v areálu Služeb města Cvikova s vjezdem od autobusového nádraží. Sběrný dvůr je otevřen 2x týdně, a to ve středu od do a v sobotu od 9.00 do Občané trvale bydlící po předložení občanského průkazu mohou odpad uložit zdarma, ostatní za poplatek. Do sběrného dvora lze umístit následující odpady: objemný odpad (sedací soupravy, koberce, nábytek, umyvadla, ), stavební odpad (beton, cihly, tašky, ), vyřazené elektrické a elektronické zařízení (lednice, televize, počítače, ), nebezpečný odpad (barvy, plechovky od barev, zářivky, baterie z automobilů, oleje, olejové filtry, ) aj. Lucie Kolbabová referent životního prostředí Městského úřadu Cvikov tel: mobil: ZŠ a MŠ Cvikov informují Na prázdniny! Jak moc se na prázdniny těší děti a jejich učitelé, si asi umí každý dobře představit, ale rodičům vyvstanou nemalé starosti, jak své ratolesti v době školního volna zaměstnat. Možná si někteří až v tuto chvíli uvědomí, že práce pedagoga není z nejlehčích. Nespočívá totiž jen v předávání odborných poznatků načerpaných v době vysokoškolských studií žákům, ale nese s sebou celou řadu jiných povinností. Kromě zvládání narůstající administrativy a moderních technologií, stojí před našimi kantory změny pramenící z nové školské legislativy, která ukládá tvorbu vlastních školních vzdělávacích programů a v neposlední řadě i nutnost dalšího vzdělávání. Jsem rád, že si učitelé vedle všech těchto povinností nacházejí čas na práci s dětmi i mimo vyučování. I v tomto školním roce pedagogičtí pracovníci ve škole, školní družině a školce připravili pro děti řadu akcí, o nichž jsme se snažili veřejnost informovat. Mnohá z nich by se neuskutečnila bez pomoci provozních zaměstnanců školy a na nejedné se podíleli také rodiče. Velmi mne těší, že přiložit ruku k dílu neodmítali ani žáci vyšších ročníků, kteří přispěli k zpestření zápisu do prvních tříd, zorganizovali aprílovou zábavu či soutěže na Den dětí. Doufám, že rekonstrukce školy bude probíhat hladce a že naši nejstarší žáci, kteří tak nastoupí podle plánu, přivítají prvňáčky na malé škole. Pro všechny aktivity, které se na škole odehrávaly, je třeba vytvářet dobré podmínky. Jsem rád, že se mezi občany města najdou lidé, kteří škole pomáhají jako sponzoři. Vzpomínám si na první ples města, který jsem ve Cvikově absolvoval a na nějž škola poskytla do tomboly výrobky žáků. Zkusmo jsem na některé nalepil štítek s nápisem Sponzorujte naši školu. Stal jsem se (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) pak bezděky svědkem toho, kdy jeden mladý pár námi věnovanou výhru zkoumal a všiml si i naší výzvy. Musí jim stačit, že jim tam dáme dítě., pronesla žena. A byť jsem nebyl tehdy potěšený tónem, kterým to řekla, musím jí dát částečně za pravdu. To proto, že důvěra rodičů, kteří nám své dítě svěřují, nás nejen těší, ale i zavazuje. A pokud se s rodiči podaří najít i společnou řeč při výchově a vzdělávání jejich potomka, vzniká partnerství, které přináší plody. Dovolte mi, abych poděkoval za všechno úsilí, které pro školu vynakládali, zaměstnancům školy, žákům, rodičům, pracovníkům organizací města, které se školou spolupracovaly, občanům a zejména představitelům města, kteří se rozhodně zasloužili a zasluhují o to, aby škola nestrádala. Všem přeji hezké prázdniny a klidné dovolené. Petr Jonáš, ředitel školy LEONARDO DA CVIKOV V letošním roce čekalo žáky naší školy testování CERMAT, jehož výsledky se letos poprvé povinně v Libereckém kraji přikládaly k přihlášce na střední školu a k výstupnímu hodnocení. Tyto pak sehrály často klíčovou roli pro přijetí či nepřijetí budoucích studentů. Testování se zúčastnili žáci 5. a 9. ročníků. Obdobné prověřování znalostí za právě uplynulý školní rok probíhá na naší škole pod názvem LEONARDO DA CVIKOV. Tyto testy na rozdíl od Cermatu připravují samotní vyučující, žáci v nich musí prokázat znalosti z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a ve 3.třídě z prvouky. V každém ročníku jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší žáci, kteří získají drobné ceny a diplom. Celkový vítěz za ročník pak navíc získává tričko s logem Leonarda da Cvikov a k němu letos poprvé překrásný mozek z keramiky, který vyrobili žáci pod vedením p. uč. Knejflové. Vítězka v kategorii 8. tříd Veronika Leschingerová s trofejí, kterou pro nejlepší v keramické dílně zhotovili žáci pod vedením paní učitelky I. Knejflové VÝSLEDKY III.ROČNÍK V.ROČNÍK VII.ROČNÍK 1.Salavec Jakub 1.Machač Michal 1.Hanzlíček Jan 2.Henkeová Kateřina 2.Šicová Eliška 2.Hübner Pavel 3.Vodenková Eva 3.Vrabec David 3.Krátká Tereza IV.ROČNÍK VI.ROČNÍK VIII.ROČNÍK 1.Adamka Marek 1.Jakub Ondřej 1.Leschingerová Veronika 2.Spáčilová Kristýna 2.Madarászová Klára 2.Čeřovská Julie 3.Grančičová Eva 3.Čapková Jana 3.Černá Dominika Kavanová Tereza I letos získal titul pro nejvšestrannějšího žáka sedmých tříd Jan Hanzlíček (na snímku ve žlutém trikotu vítěze) IX.ROČNÍK 1.Nešverová Martina 2.Bašta Martin 3.Houžvička Filip Vítězům gratuluji a vyučujícím děkuji za přípravu a opravu testů! Mgr. Miroslav N o v o t n ý Předávání cen pro úspěšné řešitele testů z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka se ujali ředitel školy P. Jonáš a jeho zástupce M. Novotný 5

6 Školák končí Po třech letech a dvaatřiceti vydaných číslech mává svým čtenářům na rozloučenou. Pro některé to bude šok, někdo tu zprávu přijme, aniž hne brvou, a najde se jistě i pár jedinců, kteří si řeknou no konečně. Loučení je vhodnou příležitostí k ohlédnutí. Co nám ony tři roky daly a co nám vzaly? Daly nám spoustu cenných zkušeností, ať už v práci s nejrůznějšími texty, nebo v umění komunikovat s lidmi, přinesly nám okamžiky radosti při ocenění naší práce, pár pěkných oslav narozenin a určitě radost z práce, která snad měla smysl. Vzaly nám některé iluze, hodně energie, desítky hodin spánku, desítky víkendů a pár let života (zejména na hlavě odpovědného redaktora přibylo dost nových šedivých vlasů). Ale na otázku, zda nám to všechno stálo za tu námahu, bychom odpověděli jednoznačné ano Osobně nemám rád loučení, tím méně ta velká a příliš okázale vedená. Pokud by se jednalo o mě, odešel bych v tichosti, nejlépe zadní brankou a s pocitem, že se za odvedenou práci nemusíme stydět. Ano, odvedli jsme sice kus dobré práce, ale zase tak velkou díru do světa, abychom se mohli považovat za hvězdy a nosit hlavy v oblacích, jsme neudělali. Ale po něčem takovém jsme ani neprahli. Chtěli jsme jediné: vydávat dobrý školní časopis, který by čtenářům přinášel radost a potěšení. Rád bych poděkoval všem obětavcům z řad žáků, kteří na vydávání školního časopisu od dubna 2003 do letošního června pracovali. Všichni ti žáci hvězdami navždy budou. Mými hvězdami. A to daleko většími, než všichni ti Pavlové Nedvědové a Petrové Čechové. Se všemi redaktorkami a redaktory jsem spolupracoval moc rád. Bráno z tohoto pohledu, byly to tři plodné a krásné roky. Dokázali mě obohacovat a povznášet svými nápady, náměty, vtipnými hláškami, legráckami, nebo prostě jen milým úsměvem a dobrou náladou. V našem redakčním kolektivu panovala vždy přátelská atmosféra, sám sebe jsem vnímal jako jednoho z žáků, jako partnera všech redaktorek a redaktorů, který se spolu s nimi učil, objevoval stále nové a donedávna netušené FOTBALOVÝ TURNAJ V rámci Cvikovských dnů sportu se uskutečnil fotbalový turnaj žáků 6. 9.tříd, který řídil p.uč.novotný a za městský úřad pan Bobelák. V kategorii tříd bylo pořadí následující: 1.místo 7.A, 2.místo 6.A+B a 3. místo 7.B. V kategorii žáků 8. 9.tříd zvítězila třída 9. A, druhá skončila 8.A a na třetím místě se umístila 9.B. Chtěl bych poděkovat městu za sponzorování cen na tento tradiční turnaj.. možnosti. Za celé tři roky jsem nemusel byť jedinkrát zvyšovat hlas, což jinak vedoucí redakcí občas musí. Všichni členové redakční rady pracovali s nadšením, s chutí, a právě tohle nás stmelovalo a dělalo naše pravidelná páteční odpolední setkání pohodovými. Každý z členů redakční rady přispěl k dobrému jménu a úspěchům Školáka v soutěžích svým dílem. Každý si proto zaslouží mou upřímnou poklonu a velké poděkování za odvedenou práci. Během tří let jeho existence pracovali v redakční radě Školáka tito žáci: Adriana Hübnerová, Barbora Krejčová, Hana Turečková, Eliška Toušová, Adéla Orgoníková, Veronika Langhansová, Tereza Chinalská, Kristýna Cibulková, Kateřina Janková, Simona Čapková, Linda Štemberková, Nela Cibulková, Jakub Holčák, Martin Ptáček, Martina Svobodová, Veronika Tomišová, Zuzana Šťastná, Ivana Čapková, Dominika Flecková, Tereza Krátká, Martina Nešverová, Klára Neumannová, Veronika Němcová, Jana Stebelská, Lucie Šaldová a Zuzana Šmidtová. Mé poděkování patří také všem našim sponzorům, bez jejichž laskavého přispění bychom si nemohli dovolit vydávat měsíc co měsíc tak obsáhlý plátek. Během tří let jeho existence Školáka sponzorovali tyto firmy, podnikatelé a živnostníci: Volvodíly Pavel Formánek, Autocentrum Zahrádka, Autodílna Pavel Zenko, Autoslužba Petr Oberreiter, Pneu a Auto servis Jiří Prokop, Hostinec U Freiera Jaroslav Freier, Drnovecká hospůdka, Autobazar Karel Langer, Zdeněk Baťka a Tomáš Hašek, Oděvní a čalounická výroba Vodenka, Gabriel Balázs a Tibor Balázs, M. Kocsisová, Jaromír Tureček, JUDr. Hana Paulová, Autohof-servis Bohumil Hofrichtr, Ing. Jiří Hofrichtr, Masáže Jaroslava Kodešová, Kosmetika Gita Schandlová, Mari Mazač a Rippl, Služby Města Cvikova a Josef Kříž. Naše poděkování patří i Nadačnímu fondu Josefa Luxe, od kterého jsme obdrželi celkem Kč jako odměny za první, resp. třetí místo v celostátní soutěži školních časopisů. Děkuji také vedení školy, které při nás po celé tři roky pevně stálo, fandilo nám a jehož podporu jsme cítili. Rád bych poděkoval paní učitelce Ireně Knejflové, která se obětavě a nezištně starala o shánění sponzorů, působila jako výtvarná poradkyně a s pečlivostí sobě vlastní se starala o bezvadnou podobu obrázku a nápisů na obálce všech čísel. Byla také naší velkou fanynkou, věrnou a spokojenou čtenářkou, která nás dovedla pohladit a povzbudit svou pochvalou. Děkuji panu řediteli Petru Jonášovi za trpělivost, s jakou odpovídal na desítky otázek, které za celé tři roky od redaktorů dostal, za psaní článků, které čtenáři nacházeli na úvodní stránce, a pochopitelně i za velkou podporu a chválu, kterou nás zahrnoval. Velký dík bych rád adresoval panu zástupci ředitele Miroslavu Novotnému, který byl jedinečný v tom, že nikdy neměl kritické připomínky a komentáře k otázkám redaktorů, odpovídal na ně pravidelně, poctivě a většinou nejrychleji ze všech, a dovedl nelehkou práci redaktorů ocenit slovy uznání a díků. Za spolupráci děkuji všem členům učitelského sboru na prvním i druhém stupni naší školy, za zvláště bezvadnou spolupráci bych rád pochválil zejména paní učitelky Lindu Laurincovou, Martinu Nehasilovou, Šárku Matouškovou a Jarmilu Růžičkovou, a pana učitele Tomáše Janovského. Zvláštní pochvalu adresuji panu školníkovi Zdeňku Nigrinovi, který celé tři roky neúnavně zásoboval svou rubriku ŠOK prozaickými i básnickými příspěvky a vždy dbal na dodržování termínu uzávěrky. Jako dvorní fotograf Školáka pořídil desítky fotografií, jeho práce byla vidět v každém čísle na mnoha stranách. Spolupráce s ním byla bezvadná a za to mu děkuji. Naše velké poděkování patří pánům Jaroslavu Kluchovi a Herbertu Hauserovi, bez jejichž příkladné ochoty, bezvadné spolupráce a šikovných rukou by se Školák nikdy neoblékl do tak slušivých barevných obálek a vůbec, nevypadal by jako jeden z nejlepších školních časopisů v republice. Děkuji také Vám, vážení čtenáři, za vaši přízeň, kterou jste nás po celé tři roky zahrnovali a tím nás motivovali k další práci. Školák končí. Stoprocentně v podobě, na jakou jste v posledních dvou letech byli zvyklí. Od září jej možná nahradí nový Školák, který sice nebude tak obsáhlý, ale pokud bude vytvářen stejně nadšenými redaktory, jako ten loučící se, není důvod smutnit. Naopak, těšme se na to, co nám přinese letošní podzim. EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ Václav Savka Ve čtvrtek se zúčastnili žáci naší školy IV. ročníku soutěže Den pro ekologii Bredovský letohrádek ( Jablonné v Podještědí ). Celkem nás reprezentovala 3 pětičlenná družstva. Do soutěže se přihlásilo 9 škol. Naše nejlepší družstvo ve složení - Pokorný Petr, Vacek Jakub, Jakub Ondřej, Flecková Dominika a Svobodová Šárka obsadilo krásné 3.místo s celkovým počtem 61 bod, se ztrátou pouhé 2 body na vítěze. Žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 6

7 SPOLUPRÁCE S MITTELSCHULE JONSDORF Dne se uskutečnila společná akce obou družebních škol zaměřená na výtvarnou výchovu. Z Jonsdorfu k nám přicestovalo 7 žáků a 2 učitelky, kteří společně s pěti našimi nadějemi pod vedením p. uč Bártové malovali v parku u školy. Námětem prací, které mohly být zhotoveny libovolnou technikou, byla škola, park a přilehlý kostel. Výsledky snažení všech zúčastněných byly vystaveny přímo v parku pod širým nebem, kde si je mohla prohlédnout jak veřejnost, tak žáci a pracovníci školy ihned po skončení vyučování. Další mezinárodní akcí, do které se zapojí i žáci z jonsdorfské školy, bude letní olympiáda, která proběhne v pátek Výsledky tohoto atletického zápolení uveřejníme v dalším čísle Zpravodaje. Výtvarné práce vzniklé během společného projektu naší a jonsdorfské školy Malování v parku si prohlédli jak spolužáci mladých výtvarníků, tak i veřejnost. MATEŘSKÁ ŠKOLA CVIKOV- SÍDLIŠTĚ INFORMUJE Konec školního roku je za námi. Jaký byl a co nám přinesl? Přinesl dětem hodně pohádek, výletů, besídek, oslav, hodně legrace a spoustu radostně prožitých dnů, ale také mnoho práce s přípravou dětí na vstup do školy. Školákům přejeme úspěšný vstup do školy, rodičům radost ze školních výsledků svých dětí a na ostatní děti se budeme těšit zase po prázdninách. Při této příležitosti bych chtěla upozornit, že máme ještě několik volných míst od září Přijďte se informovat do mateřské školy. Touto cestou bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří nám v uplynulém školním roce pomohli finančně zabezpečit hlavně dopravu na plavecký výcvik. Patří mezi ně p. J. Chlup - autobusová doprava, p.ing. J. Dostál - projekty, p. J. Herclík - stavebniny DHP, p. V. Pech - tiskárna a také firmě OMOS Cvikov. Děkuji i dalším, kteří pomáhají a nechtějí publicitu. Děkujeme též p. PhDr. L. Sýkorové, vedoucí Městské knihovny Cvikov, za program, který pro děti připravila v rámci Měsíce knihy, ZŠ a MŠ ve Cvikově za možnost využívat keramickou dílnu, především p. Mgr. I. Knejflové za pomoc při dokončování výrobků, p. P.Kovalevové - vedoucí MKK za zprostředkování některých kulturních akcí. Velký dík patří i zřizovateli mateřské školy městu Cvikov za pochopení a vstřícnost při finančním zajišťování chodu mateřské školy. Na závěr přeji všem krásné slunečné léto. Žákyně Mittelschule Jonsdorf tvoří pod zvídavým dohledem cvikovských školáků. Do práce se zapojila i vedoucí německé výpravy Karin Hausmann. Den dětí v Lindavě Letošní oslavy byly ovlivněny počasím.to nás zaskočilo natolik, že musel být posunut termín o týden, a to také nebylo zcela jisté. Obloha byla sice zamračená, ale malí i velcí závodníci se již těšili na tradiční lehkoatletický trojboj. Snažili se urputně, bojovali o co nejlepší umístění ve své věkové kategorii. Přihlížející povzbuzovali a fandili všem 55 dětem, z toho 22 předškolákům. Na hřišti za školou, kde se každoročně tato akce za přispění sponzorů a ve spolupráci se sportovci a dalšími dobrovolníky koná, čekaly na děti i jiné soutěže a malé disciplíny, jako třeba hod kroužky na tyč, skákání v pytlích, prolézání,, tunelem, chůze na chůdách, skákání na balónech, jízda zručnosti na kolech a vždy je čekala drobná odměna.také měly možnost stříkat hadicí na cíl, střílet do terče. Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší sportovci diplomy a věcnými cenami, které byly zakoupeny a spravedlivě rozděleny. Děkujeme všem sponzorům a ostatním, kteří pomohli tuto akci uskutečnit. Dagmar Modráčková MŠ-Lindava Mgr. Šárka Jakobi, ředitelka MŠ Cvikov, Sídliště 7

8 Jak si děti v naší MŠ Cvikov Jiráskova užily poslední měsíce školního roku Poslední měsíce každého školního roku jsou velmi bohaté na akce pro děti. Nebylo tomu jinak ani letos. Na rozloučenou se zimou jsme pro děti uspořádali maškarní karneval. Velmi nápadité masky, které jim rodiče připravili, přispěly k dobré náladě všech zúčastněných. Začátkem jara děti navštívily městskou knihovnu, popovídaly si o knihách a nakonec si zahrály i pohádku. Každý si jako dárek odnesl záložku do knihy. V měsíci březnu do naší školičky přijel cvičený pes Alex se svojí instruktorkou a ta děti názorně seznámila jak se chovat při napadení psem. K tradičním akcím koncem měsíce dubna patří Čarodějnický den ve školce ten den byli samí čarodějové a čarodějnice. Čarovalo se vařily se lektvary a nakonec se všichni proletěli na koštětech naším městem. Na školní výlet jsme se vydali do ZOO v Liberci, kde nás čekala i jízda vláčkem. Počasí se vydařilo a výlet se všem líbil. Tak jako každoročně jsem se byli podívat u hasičů, kteří nám předvedli svou techniku, ale i jak se zachraňují lidské životy. Ke konci května pěvecký soubor MŠ-Kopretinka vystoupil na přehlídce pěveckých souborů v Liberci, kde měl velký úspěch. Nesmíme zapomenout ani na malování před MŠ, kde si mohla veřejnost prohlédnout, co všechno děti dokáží výtvarně ztvárnit. Při sportovní olympiádě si děti změřily své síly ve skoku do dálky, hodu míčkem a běhu na 50 m. Odměnou každému byla medaile a sladká pozornost. Ty nejlepší dostaly diplomy. Na pěší výlet jsem si vyšli do okolí našeho města, cestou děti plnily úkoly a nakonec jsme se všichni sešli u ohýnku a opekli si vuřty. V druhé polovině června vystoupil pěvecký soubor Kopretinka se svým programem pro rodiče a zároveň jsme se rozloučili s dětmi, které odejdou do ZŠ. Ty na památku dostaly knihu a šerpu, od Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově dostaly balíček. Na úplný konec školního roku se konalo zábavné odpoledne od sponzora každé dítě, které tento den přišlo do MŠ, dostalo od firmy Vigour Praha krásné tričko, které naší školce předal pan Pavel Kovalev. V ten den si děti na zahradě zasoutěžily a zatancovaly. Všechny akce by se neobešly bez obětavého přístupu všech zaměstnanců MŠ, kterým tímto děkuji. Poděkování patří i všem rodičům, kteří nám ochotně pomáhali, když bylo potřeba. Zároveň bych chtěla poděkovat všem sponzorům MŠ, kteří byli ochotni pomoci při různých akcích firmě Vigour Praha, p. Pechovi tiskárna, p. Neumanové Jindřišce Potraviny Sídliště, České spořitelně Cvikov, p. Petru Čermákovi Zelenina, p. Josefu Chlupovi autobusová doprava. Děkuji i PhDr. L. Sýkorové vedoucí městské knihovny, p. Macelovi řediteli Cvikováčku a místním hasičům p. Ouzkému, Tumovi a Kubíkovi. Bobeláková Eva ředitelka MŠ Jiráskova Cvikov STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz PRÁZDNINOVÝ POZDRAV Zdravím bystré objevitele. Celý školní rok 2005/2006 žáci tříd 3.A, 3.B a 4.A nás pravidelně navštěvovali a pozorně odhalovali všechna tajemství, která knihovna ukrývá. Postupně poznávali, co všechno zde mohou využívat, co jim knihovna nabízí, jak se rychle dostat k informacím, které potřebují. Seznámili se se zajímavými knížkami a setkali se i se známou spisovatelkou a výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou. Během svého putování také plnili různé úkoly a sbírali cenné body pro závěrečné vyhodnocení, které se uskutečnilo v sále Městského klubu kultury. Za přítomnosti ředitele školy pana Petra Jonáše a jeho zástupce pana Miroslava Novotného byli slavnostně oceněni tito úspěšní žáci : Jakub Salavec, Kateřina Kotrčová, Lucie Pražáková, Ondřej Kavan, Aneta Formánková a Kristýna Spáčilová Za výbornou spolupráci na tomto projektu děkuji třídním učitelkám paní Martině Nehasilové, Lence Vodenkové a Jarmile Růžičkové. Zdravím prázdninové návštěvníky knihovny. Jaká bude výpůjční doba o prázdninách : První prázdninový týden bude knihovna uzavřena. Během hlavní dovolené budou výpůjční hodiny omezeny následovně Po St Čt V ostatní době Po St Čt Upozornění Během prázdnin bude v knihovně probíhat výměna oken. Vzhledem k tomu bude nutné podle potřeby knihovnu na nezbytně nutnou dobu uzavřít. Veškeré informace o těchto uzavírkách najdete vždy na vstupních dveřích do knihovny. Omlouváme se případným neuspokojeným návštěvníkům a doufáme, že vše proběhne v co nejkratší době. Zdravím všechny šikulky Malování s Václavem Čtvrtkem. Během prázdnin si všechny děti mohou zkusit v knihovně namalovat některou z oblíbených postav ze známých pohádek V.Čtvrtka. Za pěkný obrázek bude malá odměna a všechny výkresy budou v knihovně vystaveny. Teplé a slunné léto přeje L.Sýkorová 8

9 Na stránkách Zpravodaje města Cvikov se pravidelně seznamujeme s úspěchy cvikovských sportovců. Ale nejen sportovci reprezentují naše město. Proto mi nedá, abych se nezmínil o reprezentaci města Cvikova základní uměleckou školou, přesněji flétnovým souborem Lusatia Consort. Ten pod vedením pana Štěpána Přenosila zahájil rok 2006 koncertem v německém Ebersbachu 21. ledna. V sále zaplněném do posledního místečka odehrál soubor třičtvrtěhodinové vystoupení společně s chlapeckým pěveckým sborem při KD Česká Lípa a s pěveckým sborem Lužánek. Tento koncert byl pořadateli připraven jako společný trojkoncert polských, německých a českých souborů. Pro Cvikovské posluchače byl připraven první letošní koncert na 1. únor. Protože ZUŠ Cvikov v loňském roce vystoupila v Mimoni na společném koncertu s mimoňskou ZUŠ, na oplátku se našeho koncertu zúčastnila mimoňská ZUŠ. Lahůdkou bylo závěrečné společné vystoupení obou flétnových souborů. 22. března se naše republika připojila k oslavám Světového Dne vody. Lusatia Consort tuto akci oslavila vystoupením v Dubé, kde spolu se členy Severočeského Filharmonického sboru provedli skladbu pana Přenosila Den vody Vltava. Pololetí 2006 ZUŠ Cvikov O den později probíhá další, tentokráte jarní koncert ZUŠ v Kulturním Domě ve Cvikově. Při prvomájových oslavách flétnový soubor Lusatia Consort vystoupil na pódiu v bývalém letním kině. 24. května odjel soubor na pozvání do německé Žitavy, aby svým večerním koncertem pečetil středověké oslavy města. Na Den dětí, prvního června soubor Lusatia Consort spolu s Pěveckým sborem Lužánek vedeným paní Šárkou Hanušovou, a doprovázený bravurně na klavír paní učitelkou Pokatilovou, vystoupil společně s dalšími patnácti soubory na prvním ročníku Komorní Houska. Vyvrcholením letošního snažení bylo vystoupení na VI. Medieval Baltic festivalu v lotyšské Valmieře. Po návratu si cvikovské publikum mohlo soubor ve školním roce 2005/2006 poslechnout naposledy na koncertu v KD Cvikov 14. června. Za mladé rodiče mladých hudebníků, zpěváků i zpěvaček si na závěr dovolím poděkovat všem učitelům Základní umělecké školy ve Cvikově a přeji jim do dalšího školního roku hodně radosti z úspěchů svých svěřenců. Zdeněk Urbanec VI. Baltic Medieval Festival Valmiera (Lotyšsko VI ) Cvikovský flétnový soubor Lusatia Consort ze Cvikova, vedený uměleckým vedoucím Štěpánem Přenosilem, završil školní rok 2005/2006 úspěšným vystoupením na 6. středověkém festivalu v lotyšské Valmiéře. Již ve čtvrtek 8. června v poledne vyráží ze Cvikova autobus na dlouhých 1500 kilometrů. Během pátečního putování Polskem a Litvou s krátkou zastávkou v hlavním městě Vilniusu přijíždíme do hlavního města Lotyšska Rigy. Na prohlídku už nám nezbývá čas. Do cíle naší cesty, dějiště VI. Baltic Medieval festivalu do Valmeiry je to ještě víc jak 120 kilometrů. O půlnoci nás pořadatelé festivalu ukládají do ubytovacího areálu stadionu J. Dalina. Sobotní dopoledne nám představuje rozsáhlý areál pro tuto příležitost vybudovanou středověkou vesnici. Krátká zkouška souboru, převléknutí do kostýmů a krátce po poledni vystupujeme na vysoké dřevěné pódium, abychom přesvědčili mohutný kotel složený z publika a účinkujících z šesti zemí. Po první skladbě Te Deum od Antonia Charpentiera se ozývá spontánní potlesk. Nervozita z nás padá a po nesmělém oťukávání s místním zvukařem pokračuje naše první půlhodinové vystoupení doprovázené spojovacím komentářem Michala Stránském v lotyštině za vysoké pozornosti nejen publika, ale i ostatních vystupujících souborů. Po prvním křestu máme možnost srovnávat severské pojetí středověké hudby v provedení souborů z Lotyšska, Litvy, Estonska, Běloruska a Švédska. Po obědě v jedné z místních samoobslužných jídelen se stěhujeme k vystoupení na druhou scénu pod historickými hradbami. Tady je atmosféra daleko komornější a publikum si může naše vystoupení vychutnat. Než pustíme na scénu další soubor, tentokráte místní, je za námi padesátiminutové vystoupení, opět provázené spojovacím slovem Michala Stránského. Do večera máme čas, a tak si ze studijních důvodů nenecháme ujít vystoupení ostatních souborů. Jenom volba je někdy velmi těžká. Na hlavním pódiu ve středověké vesnici vystupuje českolipská skupina Řemdih a na scéně pod hradem znějí litevské Daumy. Mezi vystoupeními na hlavní scéně jsou zařazeny i ukázky historického šermu, zápolení středověkých lučištníků i dobývání hradu. Po celou dobu lze v dobových stanech zhlédnout výrobu dobových řemeslníků. Sobotní večer je korunován střelbou z obrovského katapultu na padesát metrů vzdálené opevnění a ukázkou z lotyšské dávné historie při dobývání nových území. Po tomto vystoupení se soubory spontánně spojují do netradičních formací a hrají společně hudbu, kterou někteří slyší poprvé v životě. V neděli má cvikovský soubor Lusatia Consort první koncert až po poledni na hlavní scéně. Závěr půlhodinového koncertu je korunován společným provedením skladby Što mi je milo s muzikanty Řemdihu. Vystoupení se vydařilo a soubor ke spokojenosti vedoucího Štěpána Přenosila obdržel další pozvání. Teď je ale předčasné hovořit o dalším vystupování. Před námi je téměř 1500 kilometrů úmorné cesty zpátky. Před pátou hodinou odpolední se náš autobus, který tu mezi místním vozovým parkem vypadá jako anachronismus, vydává na cestu do Rigy. Hodinová zastávka v areálu Větrného mlýna, což je síť místního občerstvení, a po chutné večeři, vyjíždíme k Litvě. Asi deset kilometrů před městem Saulin se před půlnocí zastavujeme na Křížové hoře. Litevský lid zde za vlády Sovětského impéria začal na kopci nad městem na znamení odporu vztyčovat dřevěné kříže a každý z poutníků, který se sem vypravil, tu další kříž pověsil na ty velké. Bolševický režim vždy nechal horu vyčistit, kříže spálit, cesty rozhrnout buldozery ale za pár týdnů stály kříže nové Po osamostatnění Litvy se Křížová hora stala poutním místem, které v roce 1994 navštívil osobně i papež Jan Pavel (Pokračování na stránce 10) 9

10 (Pokračování ze stránky 9) II. A kříže se dnes počítají na statisíce. I Lusatia Consort má odsud netradiční zážitek. Soubor vystoupil na horu i s nástroji a ve výjimečném prostředí zde zahrál. Po skladbě Neklidný hrob ještě zazněla latinská vokální skladby v provedení českolipského Řemdihu. Po krátké hudební vložce pokračujeme Litvou k polské hranici. Ještě nekonečná cesta po rozbitých polských silnicích, abychom v úterý jednu hodinu po půlnoci dorazili před hudební školu ve Cvikově. Reprezentace města Cvikov, Libereckého kraje a potažmo i České republiky se podařila výtečně. Nám nezbývá než souboru a jeho uměleckému vedoucímu popřát stále pilnější žáky a městu Cvikov poděkovat za poskytnutou finanční dotaci, bez níž by se cesta nemohla uskutečnit. Za rodiče dětí flétnového souboru Lusatia Consort Cvikov Zdeněk U r b a n e c, kameraman výpravy Na mopedu do oblak stačí na Ještěd Byla červnová sobota a s kamarádem jsme se chystali do Všelibic u Českého Dubu na sraz motocyklů a různých pohybovadel s obsahem 50 kubických cm. Naše mopedy S11 byly po zimě také žhavé do první pořádné jízdy, takže s jejich zprovozněním problém nebyl. Ráno v devět jsme naše stroje odpíchli od domova a uháněli vstříc mototuristickému dobrodružství. Asi jsem přes zimu trochu přibral, nebo se unavil materiál držení sedáku mého rychlého stroje a za Lindavou mi praskl nosný drát sedla. Sedět se dalo jen na půlce pr, tak jsme se vrátili do obce a hledali pomoc. Hodný pan Josef Říha mi promtně pomohl a za pěkně děkuju sezení kvalitně opravil. Patří mu za to ještě jednou můj velký dík. Dál cesta ubíhala jak na drátku. Proletěli jsme Stráž pod Ralskem, Osečnou, kde jsem pouze ze svíčky musel očistit karbon a už jsme se vřítili do obce srazu. Tam nám dvě lepé děvy oznámily, že stroje jsou již na vyjížďce. Vyrazili jsme srdnatě po jejich stopě a před Osečnou jsme je měli. To začala teprve jízda. Třista pincků, mopedů, pařezů, simsonů a jiných modelů malého obsahu se řítilo pěti kilometrovými serpentinami do Osečné na hřiště. Naše mopedy ucítily možnost se blýsknout, tak vyrazily kupředu. To bylo bájo předjížděníčko, to ostatní čubrněli, jak nám to frčí. Dle pořekadla, že i malý kašpárek může zahrát velké divadlo, vřítili jsme se s davem na osečňácké hřiště. Tam byla občerstvovací zastávka. Hned se kolem nás seskupilo spousta obdivovatelů, fotoaparáty cvakaly. Nechali jsme své strojky, ať si užijí 10 světské slávy a šli si koupit něco k pití a též udělat dokumentaci z tohoto srazu. Asi po hodině se celá kolona rozjela dále na místo srazu. My jsme se rozhodli, že tento krásný slunečný den využijeme jinak. Dali jsme v první restaurace oběd a vyrazili na nedaleký pramen Ploučnice. Nádherné místo, které stojí za zastavení, na krásném panenském začátku naší okresní řeky. V rybníku, který na pramen navazuje, se prohánějí u hladiny kapři, štiky, líni, plotice. Je úchvatné sednout si na břeh a na chvíli zapomenout na běh života a pozorovat tu vodní havěť, jak majestátně brázdí své území. Jen rybáři jsou trochu na nervy, když vidí, jak ryby jezdí kolem jejich vlasců, a nezaberou a nezaberou. Ale tak to v přírodě je. Zvítězí chytřejší, rychlejší, bystřejší. Ostatní se jen dívají. Když jsme se dosti pokochali krásným místem, padlo rozhodnutí. Jedeme na Ještěd. Slunce již mělo pěkně zatopeno, ale mopedy jsou stroje do všech klimatických podmínek. Vyrážíme směrem Janův Důl, Roztání, Výpřež a parkoviště Ještědka pod věží vrcholu kopce. Motory dřou naše váhy hlavně moji, stále výš a výš. Před Výpřeží musím zastavit a opět vyčistit svíčku. Kámoš jede bez problémů. Hold neváží metrák. Zatáčíme do závěrečné vrcholové fáze. Poslední dva kilásky zdolat a jsme až v oblacích. Mopedy jsou přehřátý jak kamínka, ale škrábou se všem kolem jdoucím na obdiv. Různě si nás ofocují, mávají nám, někdo se potutelně šklebí, ale my stoupáme ke kýženému cíli. Posledních sto metrů musíme pomáhat šlapáním. Konec. Budka parkmajstra, který se ptá, zda jsme kolo či motocykl. Pak se s ním domlouváme, že za výkon, který naše S11 podaly, budeme parkovat zdarma. Fotečka na stvrzení, že opravdu stojíme se svými stroji po věží Ještědu a po uzamčení vozítek dojdeme pětset metrů až na vrchol. Vždyť jsme také turisti. Díváme se do kraje, máváme směrem ke Klíči, kde domov náš. Občerstvujeme se na zpáteční cestu, kocháme se krásou pohledu do oblak, kde se prohánějí svobodně jak ptáci dva větroně a jeden rogalista. Nádherný den, který nás naplnil uspokojením, jak je krásný svět ze sedla padesát let starého motocyklu, stroje, který je dodnes nepřekonaný. Po hodině se vydáváme zpět. Bez motoru sjíždíme až do Křížan. Pak odpočaté oře natáčíme a uháníme na Dubnici, Jablonné v pod Ještědí, Valtinov, Brniště, Lindavu domů do Cvikova. V 18 hodin zhasínáme motory a jsme upřímně šťastni, že se nám výlet téměř do oblak podařil. Celodenní bilance: Ujeto 100 km, projety 2 litry benzínu. Vyšplháno do 1000 metrů nad mořem. Už teď víme, že letošní léto nezůstane jen při této jedné jízdě. Turistika, cykloturistika i mototuristika se umí správně vetřít pod kůži a teď je ten správný čas začít. Začíná léto a to budiž pochváleno. Zdeněk Nigrin

11 U Haničky v Mimoni Laskavé jméno Hanička má záchranná stanice veverek obecných, kterou najdeme v nedalekém městě Mimoň, Tam se také 11. června vypravily dvě rodiny ze Cvikova a jedna z Nového Boru. V nezvykle krásné čtvrti města nás přivítal skromný pán Ivan Krátký, který se už mnoho let stará o veverky, které z nejrůznějších důvodů potřebují určitý čas jeho pomoc. Poslechli jsme si jeho poutavé vyprávění, s hrůzou se dověděli o prudce klesajících počtech veverek v přírodě a nakonec obhlédli jeho nynější svěřenkyně. Klobouk dolů před cílevědomostí a obětavostí pana Krátkého! V sobotu 10. června uskutečnil osadní výbor v Drnovci za spolupráce s místní hospůdkou výlet do Dětenic nedaleko Jičína. Akce se zúčastnilo bohužel pouze dvacet občanů Drnovce a tři ze Cvikova. Zážitky jsme měli různorodé posuďte sami. Výlet do Dětenic Přijeli jsme po zavírací době v místním zámečku /autobus přijel jednak později, než bylo domluveno, a pan řidič si cestou spletl odbočku k cíli/, ale přesto jsme mohli k naší spokojenosti prohlídku uskutečnit. A stálo to za to, protože manželé Ondráčkovi z Prahy nechali po roce 1998 velmi šetrně zrekonstruovat všechny prostory, které působily svým celkovým uspořádáním útulně, vše bylo velmi esteticky sladěno. Byl to skvělý kulturní zážitek. Rovněž jsme měli možnost shlédnout starý pivovar, ve kterém se do dnešního dne vyrábí kvasnicové nepasterizované pivo, a to pouze pro potřebu hospod a restaurací v Dětenicích. Kolem 19. hodiny jsme obsadili svá místa /rezervovaná několik měsíců předem/ v jednom ze sklepení starověké krčmy. Prostory byly osvíceny pouze svíčkami a potažmo otevřenými ohništi, na kterých se upravuje na roštu maso. Na zemi se válela sláma. Seděli jsme na dřevěných lavicích u masivních stolů z trámků s kamennými deskami na horní straně. Jedinou výzdobou byly staré kamenné sošky a lidské lebky v klenbách. Je pravda, že se některým z nás v místnosti špatně dýchalo, protože místnost byla přeplněná hosty, chybělo větrání a bylo tam velké vedro /ještě že ve středověku nebyli hygienici!/. To se však dalo vyřešit procházkou venku. Z jídelníčku jsme si většinou vybrali žebírka pečená na ohni s pecínkem chleba nebo ze skupiny Žrádla pro početné družiny to byl Talíř pro zazobaného sedláka pro 1-2 osoby. Porce byly tak veliké, že je někteří ani nesnědli přiměřené cenové relaci. Musím ještě dodat, že příborem nám byly pouze vlastní ruce, které bylo možno si po jídle opláchnout v misce s vodou. Celým večerem nás provázela dobová hudba z reproduktorů nebo přímo hudci při večerním programu s tematikou Středověk na vlastní kůži a bylo to tak doslova. Dívka, návštěvník, se znelíbila místnímu katovi, a proto byla zavřena do kovové klece, vytažena ke stropu místnosti a mučena pálením loučemi tak dlouho, až se přiznala i k tomu, co neudělala. Mimo jiné tam byli žebráci, kejklíř 11 Naše další cesta vedla do centra města, kde jsme měli možnost prohlédnout si obnovovaný Mariánský sloup z nadhledu a pokračovat Vranovskou alejí k Ralsku. Na této cestě v příštích měsících máte potkat zastavení malé naučné stezky. Nezvykle teplé počasí po chladnější periodě nás donutilo k určité redukci trasy, ale nelitovali jsme u Srního Potoka jsme objevili zcela skrytý skalní byt, zvaný místními poustevna. V budoucnu se tudy možná projedeme po plánované cyklomagistrále Ploučnice. Ale to ještě řekou proteče mnoho vody a z dnešních dětí budou dospělí. Určitě je dobré, že jsme tu neděli potkali člověka, který nehledí na svůj prospěch, ale nezištně se stará o titěrné tvorečky. Vzpomenu si na něj pokaždé, když vidím veverku. Bohužel se mi to za poslední měsíc nepovedlo. Mgr. Jiří S t r á n s k ý koordinátor ekoporadny ORSEJ v Jablonném v Podještědí s ohněm, fakír, vrhač nožů a šermíři, kteří neváhali v souboji vyskočit na váš stůl. Přítomní pánové však nejvíce ocenili tanečnice ladných tvarů, které rovněž tančily na stolech. Nezasvěceného návštěvníka však může zaskočit mluva obsluhujícího personálu. Něžné dívenky ve stylovém oblečení vám s úsměvem sdělí Co budeš žrát sedláku co si dáš k chlastu uhni z cesty, pacholku.. Koho by toto oslovení uráželo, ať tam raději nejezdí, ale jinak určitě stojí za to prožít si alespoň jednou atmosféru středověkého života. Nezapomeňte si však sebou vzít víc zlatek či tolarů, zvláště bude-li vám moc chutnat pivečko! A malé upozornění na závěr při vstupu slušně pozdravte Pozdrav pánbůh nebo odpovězte na jejich pozdrav Dejž to pánbůh, protože jinak budete označeni jako nevychovaní chasníci, holomci, děvečky a selky. A tak Dejž vám pánbůh hodně zdravíčka, abyste si mohli během prázdninových měsíců užívat sluníčko a dovolenkovou pohodu. Mgr. Drahoňovská Miroslava

12 JEŠTĚ JEDNOU LUSATIA CONSORT V úterý 13. června se flétnový a pěvecký soubor Lusatia Consort vrátil z Lotyšska, kde se zúčastnil Pobaltského středověkého festivalu. Soubor působící při ZUŠ Cvikov v letošním roce vystupoval již na Novoročním koncertu v Ebersbachu, na slavnostech v Žitavě, na přehlídce souborů Komorní Houska a také na několika koncertech ve Cvikově. Odjezd do místa konání festivalu, města Valmiera, které se nachází asi 100 km severovýchodně od Rigy na severním okraji NP Gauja, byl naplánován na čtvrtek 8. června na 12. hodinu. Předpokládaný příjezd do Valmiery byl v pátek večer, ale vzhledem k průjezdu Polskem a ke kvalitě pobaltských silnic jsme do Valmiery k fotbalovému stadionu s naší ubytovnou dorazili až v sobotu okolo jedné hodiny ráno. Cestou jsme se ještě zastavovali v hlavním městě Litvy, Vilniusu, s největším starým městem ve východní Evropě, kde jsme si mj. prohlédli katedrálu, kostel Sv. Anny, který je postaven z 33 různých druhů červených cihel a je perlou litevské gotické architektury a také uměleckou čtvrť Užupis, přezdívanou Montmartre Vilniusu, která v roce 1998 na protest proti rostoucím cenám nemovitostí ve Starém městě vyhlásila nezávislý stát. Zastavili jsme se ještě v Rize kvůli výměně peněz. První vystoupení jsme měli v sobotu až ve 12:45, takže bylo dost času, abychom mohli dohnat spánkový deficit. Vystupovali jsme na hlavní scéně v parku a program našeho půlhodinového vystoupení jsem uváděl v lotyštině. Program nám přeložila paní Anita Petrusová, která je rodilá Lotyška a která s námi jela do Rigy navštívit příbuzné. Po prvním vystoupení jsme zašli na oběd a pak nás již čekalo druhé, tentokrát třičtvrtěhodinové vystoupení pod hradbami. Zde byla atmosféra klidnější a také my jsme již neměli žádnou trému. Na festivalu vystupovaly vesměs kapely z Pobaltí a z Ruska, a tak si myslím, že bylo naše vystoupení pro návštěvníky, kteří si tak mohli vyslechnout hudbu i z jiných částí Evropy, jakýmsi osvěžením. Po zbytek odpoledne jsme se pak procházeli po středověkých trzích a poslouchali jsme koncerty ostatních účinkujících. Zašli jsme také do obchodu, kde zakoupili některé z výrobků nejznámějšího lotyšského cukrářství Laima a domů také nějaký ten lotyšský alkohol. V jedenáct v noci pak v parku proběhla rekonstrukce bitvy o město doprovázená středověkou hudbou. Také v neděli jsme vystupovali až krátce před jednou, takže bylo možno si pěkně pospat. Okolo půl druhé, kdy naše vystoupení skončilo, jsme zašli na oběd a pak již připravovat se na cestu domů. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Rize na večeři v Lidu, což je síť samoobslužných restaurací, které jsou postaveny v tradičním stylu za dřeva a také obsluha má na sobě tradiční kroje. Vedle restaurace jsou navíc různé atrakce pro děti včetně bruslařské dráhy. Krátce před půlnocí jsme se ještě zastavili v Litvě na Křížové hoře. Je to vlastně takový malý pahorek, který je posetý desetitisíci různými a různě velkými kříži. Uprostřed křížů jsme si společně zahráli a zazpívali, což ještě dokreslilo atmosféru tohoto místa, které bylo pro Litevce, hlavně v době sovětské nadvlády, velmi důležité a představovalo pro ně naději v lepší budoucnost. Po tomto silném zážitku jsme již pokračovali nerušeně dále směrem k domovu. Do Cvikova jsme měli podle původního plánu dorazit v pondělí okolo 11. hodiny v noci, ale skutečnost vypadala tak, že k základní umělecké škole jsme dojeli asi v půl jedné ráno. Myslím si, že naše vystupování na Pobaltském středověkém festivalu bylo úspěšné a také počasí se vydařilo. Chtěl bych poděkovat panu učiteli Přenosilovi, který s námi pečlivě cvičil, panu Urbancovi - jako již tradičně průběh celé akce zaznamenával na kameru, abychom si mohli uchovat vzpomínky, paní Urbancové, která sponzorským darem i přímou péčí dbala o náš pitný režim a připravovala nám snídaně a také MěÚ Cvikov, který nás finančně podpořil a bez jehož pomoci by se akce nemohla uskutečnit. Michal Stránský Cvikovský Den dětí Letošní oslavy Dne dětí začaly pátečními nočními pochody. Pro menší dětí byla připravena cesta přes Trávník a Křížovou cestu u Dětské léčebny zpět do Cvikova. Pod vedením pana Dvořáčka vyrazilo na trasu 35 dětí. Starší a zdatnější sportovce čekal celonoční pochod pod vedením pana Libicha. Z Nového Boru, kam dojeli autobusem, přes Polevsko, Sedlo Klíče a Svor došli účastníci zpět do Cvikova. Na trať vyšlo 24 dětí a dva dospěláci. V sobotu 3. června dopoledne shlédlo 31 dětí s doprovodem 14 dospělých v loutkovém divadle půvabnou pohádku Poněkud ztracená princezna v podání cvikovského loutkového klubu Klubíčko. Před obědem si 26 cyklistů vyzkoušelo svou zdatnost v terénním závodu v lese okolo kynologického cvičiště a odpoledne na děti již tradičně čekaly ukázky z výcviku psů kynologického klubu, vystoupení tanečního oddílu, oddílu mažoretek, oddílu aerobiku a letos k nám zavítal kynologický klub z Děčína s ukázkami překážkové dráhy pro různá psí plemena. Poté se už tradičně rozběhly soutěže o mnoho hodnotných cen. Díky sponzorům, hezkému počasí a obětavým pořadatelům, mezi které kromě dobrovolných pracovníků Domu dětí a mládeže Cvikováček patřili cvikovští hasiči, 12 místní Svaz žen, členové Kynologického klubu, Jezdecký oddíl paní Stanojkovičové ze Sloupu a Autoškola pana Huzila se celé zábavné odpoledne opravdu vydařilo. Závěrem si každý dětský účastník opekl vuřta. Účast byla opravdu velká. Pořadatelé napočítali přes 1200 návštěvníků. Celá akce by se však nemohla obejít bez tradiční pomoci sponzorů, jimž patří naše velké poděkování. Je to Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Cvikov, Konzum potraviny - paní Tesárková, potraviny Ambrosia, Zelenina paní Rudinská, Nápoje paní Urbancová, Maso potraviny paní Zedníková, Autobazar pan Langr, Prodej květin, hraček a drobného zboží paní Poláková, Zelenina pan Čermák, Zelenina pan Tíma, prodejna Svět hraček pan Janda, Elektroprodejna pan Fišera, družstvo INVA, firma INTEDOOR Cvikov, Drogerie textil paní Švehlová, Autocentrum pan Zahrádka, Maso uzeniny pan Neckář - Cvikov, VOLVODÍLY pan Formánek, Českomoravská stavební spořitelna paní Langrová, Autodoprava pan Zelenka, Semafor pan Beránek, Speciál maloobchod paní Kocsisová, Zednictví - pan Peterka, Textil - paní Dvořáková, pan Dražkovič, Prodej kol pan Ramisch. Za všechny pořadatele děkuje Václav Macela.

13 30. let chráněných krajinných oblastí České středohoří, Kokořínsko a Lužické hory Ve dnech 8 a 9.června proběhly oslavy k 30. letům vyhlášení chráněných krajinných oblastí České středohoří, Kokořínsko a Lužické hory. Seminář se uskutečnil v Kulturním domě v České Kamenici, ve městě, kde se nachází trojmezí těchto chráněných krajinných oblastí. Více než 90 účastníků semináře reprezentovali zástupci měst, bývalí pracovníci a příznivci ochrany přírody. Úvodní Slavnost lužickohorských luk V sobotu 17. června uspořádala Správa CHKO Lužické hory ve spolupráci s Občanským sdružením přátel Lužických hor v Horní Světlé pod Luží akci pro celou rodinu nazvanou Slavnost lužickohorských luk. Akce proběhla za podpory resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje. Na organizaci se podílelo i občanské sdružení Ski Luž, VMG v České Lípě, ekoporadna Orsej při VMG v České Lípě. Dopoledne zde probíhala soutěž družstev ze středních škol se zaměřením na zemědělství, lesnictví a ochranu přírody. Studenti zápolili v praktických disciplinách jako je kosení louky, řez polena, vazba z lučních květin či příprava čaje z místních bylinek a osvěžili si také teoretické znalosti o lučních rostlinách. Na slunečné odpoledne byla připravena exkurze na kozí farmu paní Horynové, spojená s ochutnávkou mléka a slovo pronesl starosta České Kamenice, Ing. Weiss. První z mnoha zajímavých příspěvků patřil řediteli AOPK ČR, Dr. F. Pelcovi. Poté se jednotlivé Správy CHKO představily a byly připomenuty důležité události uplynulých 30. let činnosti v ochraně přírody. Atmosfěru počátku ochrany přírody v České republice nám přiblížil velmi hezkou formou pan Jiří Kinský, řekla Hana Koníčková. Slunečný podvečer patřil prohlídce městské památkové rezervace a dalších místních zajímavostí. Pro zájemce byla sýrů. Nechyběl ani jarmark s ukázkou tradičních řemesel a včelařství s proskleným úlem. Návštěvníci mohli ochutnat kozí sýry či med a obdivovat připravena noční prohlídka podzemních prostor v Rabštejně. Na pátek byly připraveny dvě exkurzní trasy, ze kterých se velmi obtížně vybíralo. První, která směřovala na Lužické hory, vedl Ing. Tomáš Besta, vedoucí Správy CHKO Lužické hory. Druhá se uskutečnila na trase České středohoří, Kokořínsko a okolí pod vedením M. Peřinové, vedoucí Správy CHKO České středohoří. Hana Koníčková fantastické vzory vykrajované do zeleniny nebo ovoce. Příjemnou atmosféru dokreslovala svou produkcí hudební skupina KOP z Nového Boru. Návštěvníci si měli možnost namalovat květináček nebo kytičku. Vyvrcholila zde také fotografická soutěž nazvaná Chráněné a ohrožené rostliny Lužických a Žitavských hor, v které zvítězil pan Zdeněk Kyselovský z Nového Boru s fotomontáží bledule. O vítězích soutěže rozhodli návštěvníci slavnosti. Bylo tu moc krásně a rádi bychom se zúčastnili i dalšího ročníku Slavností, řekl soutěžící ze SŠ Hejnice. V rámci této akce mělo být upozorněno na fakt, že pestré horské louky patří k cenným, ale zároveň ohroženým částem přírody v Lužických horách. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo nám pomohli a poskytli nám příjemné zázemí pro organizace této akce. Hana Koníčková, Občanské sdružení přátel Lužických hor, Jablonné v Podještědí Den pro ekologii na Bredovském letohrádku Ve čtvrtek 15. června se na Bredovském letohrádku uskutečnil již čtvrtý ročník projektu s názvem Den pro ekologii. Do soutěžního programu se zapojilo 130 žáků II. stupně z 9 základních škol z regionu Podještědí, Českolipska a Novoborska. Akci zaměřenou na ekologickou výchovu a ochranu přírody uspořádalo Občanské sdružení přátel Lužických hor spolu se Správou CHKO Lužické hory, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, ekoporadnou Orsej při VMG v České Lípě a Městem Nový Bor, za podpory resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje. Záštitu nad akcí převzal starosta Města Nový Bor Ing. Radek Nastič. Pro žáky byla připravena stanoviště s výukovými programy, kde se dozvěděli mnoho zajímavostí o životě plazů, ryb a obojživelníků. Čekaly na ně také ukázky živých exemplářů a povídání o exotických plazech, které představil Ing. Z. Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Na stanovišti ryb byla pro soutěžící připravena poutavá prezentace rybářského kroužku z Jablonného v Podještědí pod vedením pana P. Chanenky. Obojživelníky včetně jejich zvukových projevů ve své prezentaci představil Mgr. M. Waldhauser ze Správy CHKO Lužické hory. Na každém stanovišti si děti zasoutěžily a na nejúspěšnější soutěžící čekaly hodnotné ceny. První místo získalo družstvo ze ZŠ Náměstí Míru Nový Bor (7.B - Jiroušek Lukáš, Hortenská Zuzana, Kocman Filip, Kalčíková Barbora, Svoboda Petr ), druhé místo družstvo ze ZŠ U lesa Nový Bor (Blumentritt Ivo, Galabov Radek, Parisi David, Bárta Jiří, Matouš Vojtěch) a třetí místo obsadilo družstvo ze ZŠ Cvikov (Pokorný Petr, Vacek Jakub, Jakub Ondřej, Flecková Dominika,Svobodová Šárka), uvedla Hana Koníčková, Občanské sdružení přátel Lužických hor. 13

14 MÍSTO PRO NÁZORY OBČANŮ A ODPOVĚDI Sliby se mají plnit i o Vánocích (stanovisko k článku Ing. Fockeho) Rovněž musím pochválit pana ředitele Dětské léčebny Ing. Fockeho za literární ztvárnění. V minulém článku jsem psala, že jsem vedená na úřadu práce a nechtěla se zmiňovat, že mám omezení. Na připomínku rodičů k výběrovému řízení nejen k nájmu a nabídce, ale i k tomu, že mám zanedbanou zlomeninu pánve a že doufali, že zdravotní ústav mi podá pomocnou ruku, jim bylo odpovězeno nejmenovanou osobou, která pracuje celý život ve zdravotnictví, že mi zlomeninu nezanedbali. Takovéto vyjádření zdravotního ústavu, kde se léčí děti, považuji za absurdní. Cením si toho, že pan ředitel po dobu celé své praxe se snaží pro lidi práci získávat, v tomto případu se mu však nazadařilo, neboť zvýhodnil osobu již zaměstnanou. A jestliže nám kantýnu nabídl, tak z pozice ředitele nemusel nechávat ani hlasovat. Takto se vyjádřili i na krajském úřadu. Nebo se, pane řediteli, sliby mají plnit jen o Vánocích? Dále musím reagovat na článek, že byla vybrána Lucie Máslíková. 0ficiálně byl vybrán pan Houfek z Nového Boru, u něhož je zaměstnána, a který rovněž může provádět nekontrolovatelný převoz rychle se kazících potravin, a to z Večerky v Novém Boru do ústavu ve Cvikově. Není to delší vzdálenost? A jestliže Vás netrápí otázka nájmu a lepší nabídka je bezpředmětná, tak snad toto nemuselo být zahrnuto do požadavků výběrového řízení. Ještě bych jen chtěla dodat, že já považuji za bezpředmětnou kontrolu pana JUDr. Švehly, zastupitele Libereckého kraje, místostarosty Cvikova, když nerozliší lepší nabídku od horší, nebo má možná novoborský podnikatel lepší zásluhy vůči městu Cvikov? Leona Č e r m á k o v á Cvikov Cvikovské miniaturky O kávové návštěvě Přišli na návštěvu, posedět, popovídat, kafíčko popít. Tři byli, dva muži a jedna žena, všichni z bývalého pracoviště, chtěli potěšit bývalého kolegu i jeho paní. Muž a žena byli již častými hosty, druhý z mužů je na návštěvě poprvé. Hostitelka nachystala vodu na vařič a šla se zeptat druhého z mužů, zdali kávu do skla či do porcelánového hrnečku. O muži a o ženě věděla, že mají rádi kávu ve skle, nově příchozího bylo nutno se zeptat. On s úsměvem povídá, že prosí kávu do šálku, když tu návštěvnice zaskočí hostitelku připomínkou: A mne se nezeptáte? Hostitelka je překvapena, vždy jí servírovala kávu do skla, překvapení však na sobě nadává znát a vlídně se ptá, zdali do skla či do hrnečku bude káva chutnat. Návštěvnice bezelstně zdvihá zraky: Mně je to jedno Opravdu se stalo! Janinka Zeleninové saláty Pestrý salát s krůtími špízy 300 g krůtích prsou, 2 lžíce oleje, sůl, pepř, 2 krajíčky toastového chleba, 1 hlávkový salát, 4 rajčata, 2 svazky ředkviček, 1 stroužek česneku, 1 svazek pažitky, 200 g smetanového jogurtu, 3 lžíce majolky, 1 lžíce červeného vinného octa Maso omyjeme a osušíme. Nakrájíme ho na dlouhé proužky, osolíme, opepříme a napíchneme na špejle. Ve větší pánvi rozpálíme olej a špízy na něm zprudka po obou stranách opečeme. Asi po 5 minutách je vyjmeme a zabalíme do alobalu. Uložíme je stranou do tepla. Toastový chléb nakrájíme na malé kostičky. Nasypeme je do vypečeného tuku a dozlatova osmažíme. Nasypeme je do mističky. Salát rozebereme na listy a opereme ho. Listy lehce osušíme a natrháme na malé kousky. Omyjeme rajčata a nakrájíme je na kolečka. Opereme ředkvičky, odkrojíme kořínky i zelenou nať. Bulvičky pokrájíme na slabounké plátky. Listy salátu vyložíme dezertní talířky. Proložíme je kolečky rajčat a posypeme ředkvičkami. Špízy vybalíme z alobalu a položíme je na salát. Navrch nasypeme opečené krutonky. Oloupeme a utřeme česnek. Opereme pažitku a najemno ji nasekáme. Smícháme jogurt s majolkou a octem. Přidáme pažitku i česnek a ochutíme solí a pepřem. Dresinkem salát přelijeme. Hlávkový salát s makrelou 1 hlávkový salát, ½ sv. kopru, 250 g uzené makrely, 1 citron, 300 g smetanového jogurtu, 1 lžíce oleje, sůl, pepř, 1 špetka cukru, 50 g červeného kaviáru Salát rozebereme na listy a opereme ho. Listy osušíme a natrháme je na kousky. Omyjeme kopr a otrháme snítky. Vykostíme makrelu a maso rozdělíme na menší části. Citron důkladně, nejlépe kartáčkem, omyjeme pod proudem vařící vody. Osušíme ho a na jemném struhadle nastrouháme. Plod rozpůlíme a vymačkáme z něj všechnu šťávu. Kůru i šťávu smícháme s jogurtem a olejem. Dresink ochutíme solí a pepřem. Talíře vyložíme listy salátu a na ně dáme kousky ryby. Posypeme je koprem a pokapeme citrónovým dresinkem. 14

15 Vzpomínka Dne 27. července tohoto roku vzpomeneme páté výročí, kdy se s námi navždy rozloučil můj milovaný tatínek, pan Otto Pešek. Děkuji touto cestou všem našim přátelům, kteří nám při jeho odchodu projevili svoji soustrast a kteří nyní vzpomenou s námi. Nikdy nezapomenou dcera Iva s maminkou Děkuji touto cestou všem přátelům a známým za upřímné projevy soustrasti k úmrtí mého manžela Vlastimila Boreckého. Miluše Borecká Cvikov Chtěli bychom vyjádřit prostřednictvím Zpravodaje poděkování všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou, dcerou, manželkou i babičkou paní Janou Houžvičkovou na její poslední cestě. Přejeme jí klidné odpočinutí. synové Pavel a Tomáš maminka Jarmila Hokrová manžel Pavel Houžvička V měsíci červenci 2006 oslaví významná jubilea tito občané : Břinková Miloslava Cvikov 81 let Kakač Josef Cvikov 83 let Kislingerová Alice Cvikov 83 let Machačná Božena Cvikov 85 let Mikula Miroslav Cvikov 80 let Švejdová Anna Cvikov 80 let V měsíci srpnu 2006 oslaví významná jubilea tito občané : Satinská Antonie Cvikov 88 let Pospíšil Štěpán Cvikov 84 let Kazdová Alžběta Cvikov 91 let Koucký Mirko Cvikov 80 let Tesárková Elsa Cvikov 93 let Krsňáková Jiřina Cvikov 81 let Zatloukalová Milena Cvikov 83 let Poradní den pro zdravotně postižené v měsíci červenci a srpnu se poradní den nekoná! Další začíná až 7.září Od října se budou konat každý 4. čtvrtek v měsíci od 8,00-10,30 hodin v budově MěÚ Cvikov přízemí, dveře č. 8 Poděkování Děkuji touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově a Klubu žen p. Holubcové, Buřičové, Vodáková a Studničné za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám. Jarmila H o k r o v á Cvikov Klub žen ve Cvikově děkuje všem sponzorům, kteří přispěli cukrovím na odměny pro děti při soutěžích ke Dni dětí. Jsou to tito sponzoři : Konzum-potraviny p. Tesárková, Nápojka p. Urbancová, Ovoce-zelenina p. Rudínská, Ovocezelenina p. Čermák, Autodoprava p. Chlup. Za Klub žen Olga Jílková Svaz tělesně postižených informuje: Svaz tělesně postižených ve Cvikově pořádá dne 20. září 2006 zájezd na zámek do Zákup Přihlásit se budou moci i nečlenové STP. Přibližná cena zájezdu 40 Kč. Bližší informace budou otištěny ve zpravodaji v září, vyvěšeny na nástěnce v čekárně zdravotnického střediska a ve vývěsní skřínce svazu tělesně postižených. Naďa Mrnková předsedkyně STP 15

16 SPORTOVNÍ DNY CVIKOVA 2006 PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 2006 Dne proběhl v rámci sportovních dnů města Cvikov turnaj v plážovém volejbale. Jako každý rok se sešli příznivci tohoto sportovního odvětví na školním hřišti. Počasí bylo slunečné a všechny zápasy měly vysokou úroveň. O vyrovnanosti všech týmů svědčí i fakt, že o konečném pořadí na prvních třech místech se rozhodovalo až po sečtení bodů. Pořadí 1.místo HAVŘI (Havelka, Vrabec) 2.místo BARBORÁCI (Novotný, Vrabcová) 3.místo KOCMI (Kocman, Kocmanová) TENISOVÝ TURNAJ V rámci Cvikovských dnů sportu se uskutečnil v sobotu tenisový turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 9 dvojic. Hrálo se ve dvou skupinách, následovala čtvrtfinálová, semifinálová a finálové utkání. Pořadí: 9. Jakobi, Boes 8. Vrabec, Krejčí 7. Mládek, Grančič 6. Vetešník, Zejbrlík 5. Bouda, Bouda Zahrádková, Melicherčíková Křovák, Čeřovský 2. Fišera, Cikl 1. Novotný, Turek Výsledky cyklistického závodu pořádaného v rámci dne Dne dětí v areálu Kynologického cvičiště (první až třetí místo) Ročník Tomáš Němeček, Josef Lupoměský Ročník Patrik Zelenka, Marek Kořán, Tomáš Zetek Ročník Dominik Pros, Michal Vávra, Matrin Lupoměský Ročník Richard Ramisch, Radek Stůj, Ladislav Tymeš Ročník 2000 a mladší Filip Zemek, Aleš Kotek, Simona Kotková Řádky z atletiky Ústí nad Labem - olympijské V roce 2007 bud Ústí nad Labem pořadatelem celostátní olympiády dětí a mládeže. Aby si vyzkoušeli své pořadatelské schopnosti, pozvali si na svoji krajskou olympiádu i přední sportovce Libereckého kraje. Okresu Česká Lípa byla přidělena atletika, dále také stolní tenis, házená a volejbal. Naše město dodalo do výběru okresu stolní tenisty a atlety. Ústecký kraj je velmi silným ve stolním tenisu. Naše šance nebyly takové, abychom patřili k favoritům turnaje. Na medaile jsme nedosáhli, ale umístění našich nadějí lze v tak silně obsazeném turnaji považovat za velký úspěch. Je to odměna i trenérům za jejich dlouholetou práci, čas a obětavost, kterou mladým stolním tenistům Cvikováčku věnují. Páté místo ve starších žákyních obsadila Gabriela Svobodová, šesté Michala Rudolfová a sedmé Markéta Kuželová. V kategorii mladších žákyň získala čtvrté místo Nikola Petrusová, páté místo pak Eliška Jarkovská. V mladších žácích vybojoval čtvrté místo Jaroslav Kuhn a šesté Václav Hruška. Ve starších žácích obsadil Jaroslav Tomek deváté místo. V celkovém pořadí družstev skončily naše dívky na hezkém třetím místě a žáci na místě čtvrtém. Protože se výstavba třetího tenisového kurtu blíží do finále, informujeme občany města o cenách a telefonním čísle pro objednávání kurtů. Cena za pronájem jednoho kurtu na jednu hodinu je ve všední dny v dopoledních hodinách až do hod. 50,- Kč, od hod., o svátcích a o víkendech celý den 80,- Kč za 1 hodinu. Objednávání kurtů je možné maximálně 10 dnů dopředu u správce kurtů na telefon Zveme všechny občany města k návštěvě tenisového areálu, který by tímto měl být konečně dobudován. Členové tenisového klubu při výstavbě odpracovali stovky brigádnických hodin. Za to jim chci osobně poděkovat. Ještě pro informaci uvádím formu financování třetího kurtu: ,- Kč bylo z dotace Libereckého kraje, ,- Kč vložilo do stavby Město Cvikov. Mgr. Ivo Čeřovský předseda TK Cvikov Okresní výběr atletů se rodil velmi těžce. Atleti AC Česká Lípa byli na zájezdu v Polsku. Ne všechny ostatní dobré atlety se podařilo uvolnit ze školy. Družstvo chlapců skončilo na osmém místě. Z naší školy se zúčastnili Jarda Til a Václav Tima. Jarda běžel po půlroce opět 800 m. Svých starších soupeřů se nezalekl a využil velmi rychle rozběhnutého závodu k výraznému zlepšení osobního rekordu, kterým si vyběhl 6. místo. Tereza Pokorná a Lucka Vrabcová si ke vší úctě k soupeřkám udělaly ze závodu přebor Cvikováčku a ostatní bojovaly pouze o bronzovou medaili. Vyhrála Tereza, druhá byla Lucka obě v osobních rekordech a navíc svými 20 body výrazně přispěly ke třetímu místu dívek. Jako vedoucí výpravy bych chtěl všem našim reprezentantům poděkovat za jejich výkony a popřát jim hezké prázdniny. Václav L i b i c h 16

17 Řádky z atletiky 18. května se na hezký atletický stadiónek v Mladé Boleslavi sjeli starší žáci a žákyně ke svému Krajskému přeboru v atletice. Členové našeho oddílu si odvezli jednu bronzovou a dvě zlaté medaile zásluhou Terezy Pokorné. Iva Martínková si s nejlepšími atletkami kraje zazávodila poprvé. Přestože je ještě mladší žákyní, podala velmi dobré výkony, ale na přední umístění to ještě nestačilo. Iva je velkým talentem a věřím, že se na podzimní sezónu připraví velmi dobře a přiveze medaili z krajského přeboru mladších žákyň. Čína bez romantiky Exkluzivní seriál Zdeňka Tamchyny část VII. Jarda Til soutěžil ve skoku dalekém a v bězích na 60 a 150 metrů. Přestože si vytvořil osobní rekordy, na přední umístění nedosáhl. Jeho hlavní disciplínou je běh na 800 metrů. Jarda měl potíže s dýcháním, tak jsme tuto disciplínu vynechali. Tereza Pokorná splnila očekávání v roli favoritky v hodu diskem a vrhu koulí. V obou disciplínách zvítězila a vytvořila si osobní rekordy. V hodu oštěpem přidala do sbírky medaili bronzovou. 17. května si do Jablonce zajela v krajském přeboru juniorek pro bronzovou medaili také Lucka Vrabcová za výkon 24,48 metrů v hodu diskem. Navíc přidala šesté místo v hodu oštěpem. Do městečka Emei se přesouváme autobusem. Z mého hotelového pokoje se ráno stává skladiště batohů všech účastníků, kteří odchází na dvoudenní výstup na Emeishan, na 3099 m vysokou, posvátnou horu buddhistů. Mne opět zlobí malíček na levé a palec na pravé noze, ale i bez těchto potíží jsem s výstupem předem nepočítal. Můj program je méně náročný. Prvý den výstup zalesněným svahem do jednoho z buddhistických klášterů. Rozlehlý komplex budov, několik nádvoří, na kterých věřící spalují množství vonných tyčinek a svící. Nádvoří je šedé mračnem kouře, jako by bylo zahaleno do mraku. Mniši neustále uvolňují obětní nádoby pro zasunutí dalších svazků doutnajících obětin. Opět procházím kolem soch v nadživotní velikosti a opět zde objevuji sochu Avalokitéšvary, bodhisatvy, to je bytosti, která má za své zásluhy již právo vstoupit do nirvány, ale vrátí se po smrti na zem, aby se snažila o spásu dalších bytostí. Znova se zde set-kávám s podobou mé sošky, bohyně Chepamay, Guanyin a Avalokitéšvary, vždy tytéž. Jedna z velkých budov je jakýmsi mauzoleem. V řadě chodeb sedí vyvýšené, v nadživotní velikosti postavy mužů, v mnišských hávech, zřejmě klášterní představení, domnívám se bodhisatvové. Jejich mnišský háv je celý pozlacený. Desítky sedících postav, každá jiná, jako galerie portrétních soch. Jeden vedle druhého, po obou stranách a totéž v dalších chodbách. Tam, kde se chodby křižují, sochy dalších božstev v záplavě zlata a jasných barev, obojího příliš mnoho. Jako na všech předchozích místech i zde hledám klidnější zákoutí a záběry pro objektiv mého fotoaparátu. Do všech chrámů, klášterů, paláců, památek i většiny parků se v Číně platí vstupné. Většinou ne příliš vysoké, od 4 do 10 yuanů (16,- až 40,- Kč). Platí všichni, turisté cizí i domácí, ale i věřící, pro které je návštěva chrámu náboženským úkonem. Není důvodu abych spěchal, nechávám kolem mne procházet věřící i nevěřící. Bude to zřejmě poslední velký buddhistický klášter na mé cestě Čínou.pozorně prohlížím barevné ornamenty, zdobící trámy a stěny, sochy buddhů i bodhisatvů, veliké kovové nádoby na nádvořích, pozoruhodné práce kovolitecké. Znovu se v duchu vracím k tibetskému lámaismu a krutému osudu, který Čína připravila tibetským klášterům a mnichům, celému Tibetu, jehož představitelé spolu s Dalajlámou musí žít v exilu. Není důvod pociťovat jakékoli sympatie s takovýmto režimem. Opouštím chrám a klášter a na prostranství před ním chvíli pozoruji muže, mající na řetízcích žluté opičky. Tvrdou až krutou drezúrou je nutí stát na mužově dlani na jedné noze a horní končetinou salutovat. Neuposlechnutí se trestá prutem. Muži lákají turisty, aby se nechali s opičkami vyfotografovat. Je mi opiček líto, ale to se zde tak nebere. Uklidnit může jedině to, že počet těchto krotitelů, majitelů opiček, je úředně omezen, majitelé mají vesty s čísly. Cestou z chrámu, dolů po svahu hustě zarostlém i letitými velikány se dole zastavují v malé botanické zahradě s malými i většími bonzajemi. Trochu zanedbaná zahrada je opět oázou ticha. Některé bonzaje svědčí o tom, že jejich tvarování si vyžádalo práci mnoha let. část VIII. Městečko Omei, ona část, ve které je náš hotelový komplex, je vlastně jedinou širokou ulicí, na jedné straně hotely, na druhé autobusové nádraží a prodejny potravin, suvenýrů a malé restaurace. Ruch téměř žádný, turistická sezóna buď již odezněla, nebo je minimální. Majitelé obchodů se po třech až čtyřech sesedají ke stolkům a dlouhé hodiny hrají domino, nebo častěji karty. Druhý den vycházím branou do polí, do nedaleké vesnice a mezi rýžová políčka. Po úzké, hliněné hrázce, mezi vodou zalitými políčky, se blížím ke staršímu muži, který kráčí za buvolem a zorává své políčko. Mohl by to být zajímavý obrázek, posunky se s mužem domlouvám a ukazuji na fotoaparát. Muž s úsměvem souhlasí, a tak fotografuji. Příliš daleko je dvojice, ze které muž je zapřažen a žena za ním půdu oře či kypří. Je to scéna jako z dávnověku. Pěstování rýže je úmorná ruční práce. Každá sazenička se musí zasadit ručně, ručně se sklízí a mlátí se na dvoře cepem. Ručně se rozhazuje hnojivo a ručně se otevírají a uzavírají hrázky, aby voda mohla stékat z jedné vrstvy políček do níže položených. Do daleka se rozkládá mozaika stupňovitých plošek, budovaných po generace. Polní cestou jdu dál do vesnice, kde se na plachtách a rohožích suší černá a žlutá semena. Celá polovina silnice slouží k sušení. Ve stínu domů sedí ženy, některé pracují, sekají cosi zeleného, asi k jídlu. Tváří se nedůvěřivě a zvolna mizí, spatříli můj pokus o fotografování. O něco dále jdou proti mně dva staříci v modrých oblecích. Při setkání žádám posunky o možnost udělat obrázek. Usmívají se, pokyvují souhlasně, zůstá- (Pokračování na stránce 18) 17

18 (Pokračování ze stránky 17) vají stát, zaostřuji, uzávěrka cvakne a já se s díky ukláním. Někde se snažím nahlédnout do dvorků malých usedlostí, ale bez valného úspěchu. Prošel jsem takto dvě vesnice, potkal ženu, nesoucí otep čehosi zeleného, co bylo větší než ona sama. Na jednom z políček je muž zapřažen do jakýchsi bran nebo velkých hrábí a kypří zavodněnou půdu. Je to nesmírná dřina, s buvolem by to bylo snazší, kdyby byl. Večer společná večeře v jedné z malých restaurací naproti hotelu. Za jednotnou cenu patnácti yuanů je nám postupně k velké míse s rýží přinášeno z kuchyně asi osm chodů jídel. Drobně sekané maso v omáčce, dušená zelenina, bílé klíčky, opět cosi jiného s masem a zeleninou. Nabírám si dle chuti, já se opět nepokouším potýkat se s hůlkami, mám vlastní vidličku. V ceně není započítáno pivo, které se v celé Číně prodává v asi ¾ litrových lahvích, ne vždy vychlazené. Ranním autobusem odjíždíme na nádraží. Čeká nás dlouhých patnáct hodin ve vlaku, sice opět lehátkovém, ale nijak pohodlném. Jsme již značně na jihu, klima teplé a okna se téměř neotevírají. V noci máme míti okna pevně zavřená a vnitřek vozu je plný výparů lidských těl. Kdesi v polovině cesty zůstává vlak delší dobu stát a čeká na příjezd vlaku z druhé strany. Trať je jednokolejná a toto je jediné místo, kde se vlaky mohou minout. Byli jsme předem upozornění, že vlak zde bývá přepadáván lupiči. Využívají i nepatrně pootevřená okna, vysouvají okna výše a dokážou bleskově ukrást zavazadla, která jsou v dosahu. Ve vedlejším oddíle vložili pod okno složené noviny, aby malou skulinou proudilo aspoň trochu vzduchu zvenčí. Tato skulina zlodějům stačila, okna tiše vysunuli, ale šramot probudil spícího muže, který zloděje zahnal. O několik oddílů dále byli úspěšnější. Cestující Číňanka byla oloupena o kabelku s 800 yuany a o fotoaparát. Před rokem zde byla české turistce ukradena taška s penězi a letenkou, což mělo za následek značné komplikace. S úlevou opouštím vlak, dále budeme asi deset hodin cestovat lehátkovým autobusem. Ten vypadá na prvý pohled velmi přijatelně, mnoho pohodlí ale opět neskýtá. Vystupujeme v městě ležícím na 27. rovnoběžce, v Africe bychom byli někde uprostřed libyjské pouště nebo v Luxoru v Egyptě, tedy dosti na jihu. Pokračování příště 18

19 Kancelář Městského klubu kultury (i záznamník), fax: , mobil: Předprodej vstupenek: pondělky a středy od 14 hodin na MěÚ u Pavly Kovalevové ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 8. července skupina STRATOS 22. července skupina ARISTON 12. srpna skupina COUNTRY REBELS 26. srpna skupina ARISTON Posezení na terase a v zahradě Městského klubu kultury s doprovodným programem. Speciality na grilu. Od 19 do 22 hodin Slavnost na závěr prázdnin bude v případě příznivého počasí zahájena již odpoledne od 16 hodin programem pro děti a prodloužena do 24 hodin. 4. července Prodej textilu a spotřebního zboží VI. ROČNÍK SRAZU MILOVNÍKŮ VŠECH DRUHŮ JÍZDNÍCH KOL 2. září 2006 Odjezd na okruh v cca 10 hodin z areálu kynologického cvičiště ve Cvikově. Letošní okruh povede územím Německa, proto je nutné, aby všichni účastníci byli vybaveni platnými doklady a doporučujeme i menší hotovost Euro. Letos se opět loutkový soubor Klubíčko probojoval do celostátní přehlídky amatérských loutkových souborů v Chrudimi, tentokráte s pohádkou Čertoviny. Držíme palce, ať se představení vydaří. Klubíčko má znova příležitost ukázat, jaké se hraje ve Cvikově loutkové divadlo. Studio POLAROID, CTS, a.s. Dokladové fotografie (OP, cestovní pas, řidičský průkaz, ) je stále možné pořídit i ve Cvikově, v budově Městského úřadu v přízemí, naproti nově přestěhované matrice. Přístrojem POLAROID zhotovujeme 4 ks fotografií za cenu 125 Kč. Provozní doba je pondělí a středa od 14 do hodin. Pro lepší kvalitu fotografií doporučujeme barevné oblečení. Informace na tel.: díky tomu dostali pozvání přispět svou trochou do mlýna při realizaci LP Písně divokého západu. V roce 1970 natáčejí další desku Na sluneční straně hor. Zde již zpíval Michal Tučný a spolu s ním Mirek Hoffmann a Tomáš Linka. V následujícím roce natáčejí konečně první samostatné album Greenhorns 71. V roce 1972, kdy vlivem tehdejší normalizace musí Greenhorns změnit jméno na Zelenáče, vydávají druhé album Greenhorns 72 a v dalším roce vydávají dvoualbum Hromskej den Zelenáčů. Poté vydali již několik LP, poslední v roce 1993 s názvem Greenhorns 93. V současné době kapela Greenhorns vystupuje v sestavě: Honza Vyčítal, Petr Kocman, David Babka, Milan Černý, Vašek Šváb a Jirka Panschab. Greenhorns Legenda české Country Vodní hrad Lipý v České Lípě zve 15. července od hodin milovníky české Country hudby k vystoupení legendární skupiny Greenhorns v čele s Janem Vyčítalem. Podíváme-li se na seznam skupin, které se zúčastnily prvního ročníku Porty v roce 1967, najdeme zde mnoho jmen skupin, které zanikly, a mnoho jmen skupin, které zůstaly, prošly branou, a ovlivnily svou tvorbou tvář české country hudby. Tehdy v polovině 60. let se česká country scéna nalézala v plenkách. Na české scéně dominovaly velké orchestry, které hrály převážně swing. Pravda o své slovo se již tehdy hlásil bigbít, ale to nebylo to pravé pro lidi s romantickými dušemi, kterým v srdci a v hlavě hučel les, voda a tiše šeptala rozkvetlá louka. K těmto nejryzejším romantikům možná patřili i tři studenti, kteří dali základ Greenhorns, dva spolužáci z grafické školy, Honza Vyčítal a Josef Šimek a jejich kamarád Marko Čermák. Tito tři pak přijali mezi sebe ještě houslistu Petra Bradače a basistu Jiřího Falladu. Předtím než poprvé vystoupili na veřejnosti, hráli u táboráků. Poprvé vystoupili na prknech, která znamenají svět v říjnu 1965 v bigbítovém klubu Olympic ve Spálené ulici na koncertním programu, který uváděl kamarád Marko Čermáka Slávek Šimek s Jiřím Grossmannem. Tehdy to však nebyl moc velký úspěch, protože to co hráli nebyl bigbít.vše však vyvážil úspěch na soutěži trampských skupin v pražském Radiopaláci. V prosinci pak vystoupili Greenhorns v přímém vstupu rozhlasového vysílání Defilé Mikrofóra.V roce 1967, 25. září, natočili v Supraphonu první singl Zatracenej život a Abilene. V roce 1968 se zúčastnili prvního ročníku trampské Porty, kde skončili druzí. V roce 1969 se zúčastnili i 1.Folk s country festivalu v Praze, kde Greenhorns vyhráli a Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Kulturního domu Crystal každý všední den od 15 do 19 hodin za cenu 120,- Kč nebo přímo na místě před koncertem v areálu vodního hradu Lipý v České Lípě. Noc na vlnách V pátek 21. a v sobotu 22. července rozezní malebnou scenérii nádvoří vodního hradu Lipý v České Lípě již druhý ročník hudebního festivalu Noc na vlnách. Organizátoři, Kulturní dům Crystal, připravili lahodný hudební koktejl, který jistě zachutná nejednomu milovníku dobré muziky. Návštěvníci se mohou těšit v pátek na místní kapelu Obří broskev, na brněnskou kapelu Gulo čar, která dokáže rozdivočit publikum během strhujících koncertů a které hudební kritiky tato skupina nadchla natolik, že jim za předchozí desku Baro drom přiřkli Anděla v kategorii world music a na legendární kapelu Psí vojáci. Na sobotu se pak můžete těšit na latino - funky reggae v podání skupiny Banditos a na vynikající kapelu Mediterian, která hraje hudbu středomořských národů a kubánské písně. Na nádvoří, kromě klasického občerstvení, bude také čajovna s několika druhy vynikajících čajů a s vegetariánskou kuchyní. Přijďte se proto pohoupat na hudebních vlnách v příjemném prostředí vodního hradu Lipý a zpříjemnit dva prázdninové večery tímto jedinečným hudebním dýchánkem. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji Kulturního domu Crystal v České Lípě každý všední den od 15 do 19 hodin za cenu v pátek 200,- Kč, v sobotu 100,- Kč a vstupenka na pátek i na sobotu za 240,- Kč. Kateřina Nováková Kulturní dům Crystal Česká Lípa, tel.: Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 34., cena 5 Kč, náklad 800 kusů - vydává Městský úřad ve Cvikově. Vydávání povoleno Okresním úřadem v České Lípě č.j Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příspěvky možno předat na podatelně MěÚ Cvikov, nebo poslat em : Řídí redakční rada: Jaroslav Kluch - předseda, členové: Jiřina Baláková, Pavel Cyrus, Petr Foltýn, Martina Hübnerová, Pavla Kovalevová, Jana Nigrinová, Zdeněk Nigrin DTP a tisk : C-PRINT H.Hauser, Cvikov - telefon, fax, záznamník

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Město Cvikov Účast: 21 členů přítomno Usnesení č. 1 U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje následující

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 10.8.2016. (Přítomno 4 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni) Usn. č. 68/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 26. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 8. prosince (č. 338/26 356/26)

- 1 - U S N E S E N Í. z 26. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 8. prosince (č. 338/26 356/26) - 1 - U S N E S E N Í z 26. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 8. prosince 2015 (č. 338/26 356/26) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne 12.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva, v 18,07 hod. se dostavil p. David Vágner. Omluveni: ing.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18)

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18) - 1 - U S N E S E N Í z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna 2015 (č. 249/18 264/18) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek, P. Kukučka

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 10.05.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013 konaného dne 16. prosince 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka 1 U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 13.04.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno: 21 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno: 0 Zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více