Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok

2 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: E mail: www stránky: Vedení školy: Mgr. Zdeňka Krejčová, ředitelka ZŠ Mgr. Dana Benešová, zástupce ředitelky ZŠ Vedoucí vychovatelka školní družiny: Zuzana Vavřínová Vedoucí školní jídelny: Ludmila Pačesová Školská rada: za zřizovatele D. Petráčková, K. Skalická, M. Skalická za zákonné zástupce žáků J. Bartošová, A. Krejčířová, J. Novák za pedagogy Mgr. Z.Havlíčková, Mgr. H.Kulihová, Mgr. Z.Vacková Obor vzdělání: C Základní škola Vzdělávací programy: ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro veselé a pracovité žáky (vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) Výuka cizích jazyků: Individuální integrace: Anglický jazyk, Ruský jazyk 15 (z toho 4 žáci dle IVP) Charakteristika školního roku Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci školy: Na škole pracovalo v průběhu školního roku postupně celkem 19 pedagogických pracovníků (z toho 6 na částečný úvazek) a 3 vychovatelky školní družiny (jedna na částečný úvazek). Dvě učitelky se v průběhu roku vrátily z mateřské dovolené, jedna na mateřskou dovolenou nastoupila. Z celkového počtu pedagogických pracovníků byli 3 muži, z toho jeden na II. stupni, dva vyučovali na I. i II. stupni. Průměrný věk byl 47,68 roku. Podle kvalifikace: 19 pracovníků s plnou kvalifikací (včetně školní družiny) 3 pracovníci bez požadované kvalifikace (Jeden z nich má pedagogickou způsobilost a dlouholetou pedagogickou praxi, další dva jsou absolventy bakalářského studia a doplňují si požadované vzdělání. Chybějící odborná a pedagogická způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu.) Ve škole dále pracuje školník, pět uklízeček (částečné úvazky), školní jídelna má čtyři zaměstnance, část jejich úvazku je vyhrazen pro doplňkovou činnost (vaření pro veřejnost). Ve druhém pololetí školního roku proběhlo konkursní řízení na místo ředitele ZŠ.

3 Spolupráce s jinými školami a organizacemi: Naše škola velmi úzce spolupracuje s Mateřskou školou v Dolní Dobrouči. V letošním školním roce proběhlo tradiční Předávání štafety, v první třídě jsme uvítali předškoláky v doprovodu vycházejících žáků, předškoláci se také zúčastnili některých kulturních akcí, které jsme organizačně zajišťovali, naši prvňáčci zase kulturních akcí v MŠ. S vedením MŠ i učitelkami předškoláků spolupracuje metodické sdružení učitelů I. stupně i vedení ZŠ. Společným cílem je úspěšné řešení problematiky přechodu dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ, včetně doporučení pro odklad zahájení povinné školní docházky. Uskutečnilo se setkání rodičů předškoláků a pedagogů 1. stupně naší školy v MŠ před zápisem do 1. ročníku. Se žáky a pedagogy základních škol regionu se setkáváme na různých vědomostních a sportovních soutěžích, na kulturních akcích, na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). I v tomto školním roce jsme se zapojili do testování žáků 5. a 9. ročníků ve spolupráci se základními školami v Brandýse nad Orlicí, Libchavách a Rokytnici v Orlických horách. Spolupracujeme i s vedením škol, na které přecházejí naši žáci, či odkud přicházejí noví žáci k nám (především v oblasti vzdělávací možné rozdíly ve školních vzdělávacích programech). V rámci našich aktivit směřujících k usnadnění volby povolání pořádáme informační schůzku s rodiči vycházejících žáků za účasti zástupců středních škol z našeho okolí. Ve škole působí ZO ČMOS PŠ, je uzavřena kolektivní smlouva. Úzká je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Speciálním pedagogickým centrem při Speciální ZŠ v Ústí nad Orlicí (vývojové, výukové a výchovné problémy žáků, přestup žáků do základní školy speciální), s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí (volba povolání), odborem sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí. V rámci programu zaměřeného na prevenci AIDS spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci se Střední školou umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí byla zorganizována exkurze žáků do Terezína. Potřebám školy vychází vstříc zřizovatel, všechny školní problémy jsou operativně řešeny s vedením obce. Plánovaná rekonstrukce školní budovy čp. 183 je připravována v těsné součinnosti obce a školy. Velmi dobrá je komunikace SRPDŠ s vedením školy. Třídní důvěrníci se pravidelně schází s vedením školy, připomínky k její činnosti jsou řešeny v nejkratším možném termínu. Dokladem toho jsou i společně organizované akce úspěšný Dětský den, sběr starého papíru, pomoc při organizaci plesu a zábavy (např. výzdoba) či volejbalový turnaj. Dobrá je i součinnost vedení školy se školskou radou. Její předsedkyní je Dana Petráčková, místopředsedkyní Mgr. Zuzana Vacková. Školská rada projednala a schválila Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Výroční zprávu školy za školní rok , diskutovala nad návrhem Rozpočtu pro ZŠ a ŠJ na rok Výchovně vzdělávací činnost školy a její materiální podmínky: V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 214 žáků, z toho 112 chlapců a 102 dívek. Na škole bylo 10 tříd, 5 tříd na I. stupni, 5 na II. stupni.v průběhu školního roku se počet žáků změnil na 213 (v průběhu 1. pololetí 1 žákyně přestoupila z jiné školy, 1 žák dodatečný odklad povinné školní docházky, ve 2. pololetí 1 žák přestoupil na Speciální ZŠ v Žamberku). Výuka probíhala ve dvou budovách školy, vlastní tělocvičně, školních dílnách, pozemku, přírodní zahradě a ve víceúčelové sportovní hale. Budova čp. 183: Ve čtyřech učebnách byly umístěny třídy 1., 2., 3. a 4. ročníku, vyučovalo se zde celkem 87 žáků. Další učebna byla využívána především při dělených hodinách výuky anglického jazyka. Budova je vytápěna akumulačními kamny. Interaktivní tabule v jedné z učeben je využívána k výuce všech ročníků umístěných v budově, je umožněn přístup k internetu. V budově je umístěna také školní družina (3 samostatná oddělení).

4 Budova čp. 423: V přízemí byly umístěny třídy 5., 8.A a 8.B, v patře zbývající třídy II. stupně. Z 11 učeben bylo 6 kmenových. V budově jsou umístěny dvě počítačové učebny, obě se stálým přístupem na internet. V učebně informatiky je využíván dataprojektor, vyučující mají k dispozici notebooky a další přenosný dataprojektor. Počítače jsou využívány nejen při výuce předmětu Informatika, ale jsou k dispozici žákům i učitelům po celý den. K výuce jsou používány dvě interaktivní tabule (jedna z nich zakoupena a nainstalována v roce 2011), obě s přístupem na internet. Žáci mají k dispozici také školní knihovnu. V průběhu hlavních prázdnin jsme započali vyklízení budovy čp. 183 z důvodu její připravované rekonstrukce, byly vytvořeny dvě učebny v náhradních prostorách (DPS a přísálí kina), do budovy čp. 423 jsme přestěhovali tři oddělení školní družiny. Finanční prostředky na učební pomůcky jsou rozpočtovány na kalendářní rok. Velkou část pravidelně věnujeme na nákup učebnic a pracovních sešitů. Za zbývající prostředky se snažíme zabezpečit nejnutnější pomůcky (např. výukové mapy, obrazové soubory a didaktické hry) či software pro moderní metody vzdělávání. Využili jsme všech prostředků, které nám byly přiděleny v rámci rozvojového programu MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ,-Kč. Významnou finanční i materiální pomoc nám v této oblasti již tradičně poskytuje zřizovatel a SRPDŠ. Kromě výuky povinných předmětů dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro veselé a pracovité žáky se naši žáci vyučovali: Povinně volitelné předměty: 7. ročník Informatika Konverzace v anglickém jazyce Ruský jazyk 8. ročník Informatika Seminář společenskovědní Seminář přírodovědný Ruský jazyk 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Informatika Domácnost Technické kreslení Seminář praktické elektrotechniky Nepovinné předměty: Zájmové útvary: Sborový zpěv Sportovní hry Náboženství Tělovýchovný kroužek (Myslivecký, výtvarný, zdravotní)

5 Výsledky vzdělávání Klasifikace za I. pololetí Třída Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE žáků vyznamenání prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé omluvená neomluvená A B Celkem (v %) (32,32 na žáka) 0 (0 na žáka) V průběhu 1. pololetí bylo uděleno 38 napomenutí třídního učitele, 9 důtek třídního učitele, 5 důtek ředitele školy, 5 pochval třídního učitele. Klasifikace za II. pololetí Třída Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE žáků vyznamenání prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé omluvená neomluvená A B Celkem (v %) (34,69 na žáka) 0 (0,06 na žáka) Ve druhém pololetí bylo uděleno 25 napomenutí třídního učitele, 8 důtek třídního učitele, 3 důtky ředitele školy. 5 žáků dostalo pochvalu ředitele školy, 31 žák pochvalu třídního učitele. Na konci prázdnin složil úspěšně opravnou zkoušku 1 žák. Základní vzdělání získalo 22 žáků 9. ročníku. Čtyři žáci byli hodnoceni druhým stupněm z chování, z toho dva za neomluvenou absenci (záškoláctví řešeno ve spolupráci se zákonnými zástupci i Policií ČR). Srovnávací testy Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (generálka): 5.r. - AJ 37,39% (nejvyšší počet žáků celé ČR v intervalu 41 60%) ČJ 54,17% (61 80%) M 51% (41 60%) 9.r. - AJ 59,88% (nejvyšší počet žáků celé ČR v intervalu 41 60%)

6 ČJ 71,02 % (61 80%) M 56,25% (41 60%) Kalibro - Žákům 5. a 9. tř. byly zadány dva srovnávací testy český jazyk a matematika. Testování proběhlo v lednu 2012 a zúčastnilo se ho více než žáků ze základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií v České republice. V tabulkách jsou uvedeny výsledky žáků naší školy. 9. ročník Testování se účastnilo 3548 (ČJ), resp (M) žáků 9.r. a odpovídajících ročníků gymnázií ze 137 škol (9 gymnázií) Ø úspěšnost (%) ZŠ D. Dobrouč Školy celkem ZŠ ZŠ vesnice Český jazyk 62,5 58,9 57,8 57,2 Matematika 61,1 57,4 56,2 55,6 Náš nejlepší výsledek: ČJ... 88,6%; M. 92,6% 5. ročník Testování se účastnilo více než 6207 (ČJ), resp (M) žáků základních škol ze 278 škol Ø úspěšnost (%) ZŠ D. Dobrouč ZŠ celkem ZŠ - vesnice Český jazyk 58,4 68,1 65,9 Matematika 53,9 51,7 49,2 Náš nejlepší výsledek: ČJ 89,7%; M 98,2% Do dalšího testování jsme se zapojili společně se základními školami v Brandýse nad Orlicí, Libchavách, Rokytnici v Orlických horách a Skořenicích (jen 5.r.). Testy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vytvořili a vyhodnotili pro všechny zúčastněné školy naši pedagogové. Účastnili se jich opět žáci 5. a 9. tříd (celkem 89 resp. 83 žáků). Výsledky jsou uvedeny v tabulce: ZŠ Dolní Dobrouč Český jazyk Matematika Anglický jazyk Celkově 5.ročník 2. místo (52%) 2. místo (54,13%) 4. místo (63,32%) 1. místo (169,45%) 9.ročník 2. místo (62,7%) 2. místo (66,14%) 2. místo (57,32%) 3. místo (186,16%) Školy celkem: ,4%; 2. Dolní Dobrouč 355,61%; dále 329,3% a 304%. Projekty, granty, dotace: EU peníze školám pokračovali jsme v realizaci projektu Zlepšení podmínek vzdělávání v ZŠ Dolní Dobrouč. Zahájili jsme realizaci šablon Individualizace (čtenářská a informační gramotnost, matematická a přírodovědná gramotnost, individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií), pokračovali jsme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (realizace šablon DVPP) a připravujeme výukové a digitální učební materiály v rámci zajištění výstupů šablon Inovace. V průběhu školního roku byla schválena 1. a 2. průběžná monitorovací zpráva projektu. Podpora technického vzdělávání Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech projekt podporovaný MŠMT a ESF realizovaný v partnerství se SOŠ a SOU Lanškroun. Naši žáci se zúčastnili exkurze ve škole, na odborných pracovištích praktické výuky. Na projektu se podíleli i další pracovníci školy (vedení školy, výchovný poradce, učitel technických prací), v praxi byla ověřena výuka volitelného předmětu Seminář praktické elektrotechniky. Recyklohraní školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. V tomto projektu patříme již od počátku jeho realizace k nejaktivnějším školám. Pravidelně organizujeme odvoz baterií (v tomto školním roce kusů), žáci odevzdali 106 ks starých mobilních telefonů, v průběhu roku jsme dvakrát uskutečnili odvoz drobných

7 elektrospotřebičů a monitorů. Za získané body bylo pořízeno promítací plátno, digitální fotoaparát a kamera. Pokračujeme také v realizaci školních projektů Třídění odpadů a Vybavení kabinetu Tv pro lyžařský a snowboardový kurz. Škola byla zapojena do rozvojových programů MŠMT finanční prostředky určené jednotlivým programům jsou podrobně rozepsány v příloze Rozbor hospodaření za rok Do mezinárodních programů škola zapojena nebyla. Prevence sociálně patologických jevů V této oblasti organizujeme vzdělávací akce a drobné projekty ve všech ročnících v průběhu celého školního roku. Proběhly besedy se žáky v rámci výuky, třídních klubů i jako součást projektových dní (např. kouření, alkohol, drogy, šikana,...). Přínosem byly i besedy organizované ve spolupráci s obecním strážníkem, které proběhly na 1. stupni a v 6. ročníku. Prevenci provádíme v souladu s Plánem prevence sociálně patologických jevů. Spolupracujeme s odborem sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí, v těsné součinnosti se zákonnými zástupci a Policií ČR jsme vyřešili ojedinělý případ záškoláctví na 2. stupni. Kulturní a vzdělávací akce: Září: Exkurze: Kutná Hora (8.r.), Dlouhé Stráně a Velké Losiny (7. a 9.r.) Návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (9.r.) Říjen: Exkurze: Brno (6.r.), Praha (9.r.) Hudební představení Hudební nástroje ( r.) hudební představení - A pořád se něco hraje ( r.) Přehlídka středních škol (pro žáky 9.r.) Sbírka Bílá pastelka Listopad: Jeden svět na školách Příběhy bezpráví (9.r.) Exkurze: SOŠ a SOU Lanškroun (9.r.), sběrný dvůr v Dolní Dobrouči (6.r.) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Výroba přívěsků plstěním Světový den diabetu pochod (ŠD) Výstava Ďáblova bible (7. a 8.r.) Cestopisná diashow Planeta Země Čína (7. a 8.r.) Dobroučské Vánoce vystoupení pěveckého sboru, výzdoba radnice Prosinec: Exkurze: Muzeum řemesel Letohrad (5.r.), Planetárium Hradec Králové (5.r.) Mikulášský den ve škole České Vánoce s Ježíškem (spolupráce s OÚ, MŠ) Návštěva dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice (3.r.) Filmové představení ( r.) Leden: Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Volba Miss 1.stupně + pěvecká soutěž Veselá notička Únor: Den holocaustu ( r.) Návštěva OÚ Dolní Dobrouč (3.r.) Lyžařská škola Česká Třebová (pro zájemce z 1.stupně) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Představení Hudba a film, seznamte se ( r.) Březen: Divadelní představení Bubáci a hastrmani ( r.) Velikonoční jarmark Duben: Jeden svět festival dokument. filmů (6.-9.r.)

8 Exkurze Terezín (9.r.) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Den Země, Čarodějnický den Den EU Květen: Dny zdravého životního stylu (prevence) Letové ukázky dravců přednáška, beseda Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Zpívání pro radost vystoupení školního pěveckého sboru Dobroučské hudební slavnosti vystoupení školního pěveckého sboru Beseda s archeologem (8.r.), Beseda s policistou (4.r.) Den dětí projekt Vyber si, co chceš (ve spolupráci se SRPDŠ) Červen: Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Prevence AIDS výukový program pro 9.r. Exkurze: Praha (4.r.) Vystoupení tanečního kroužku D-Centra ( r.) Technické hry spolupráce se SPŠ Letohrad (výběr žáků 8.r.) Štafeta 9.r. + MŠ, Slavnostní vyřazení žáků 9.r. Akce metodického sdružení 1. stupně: Mikulášský den předvánoční a vánoční tradice Vánoční strom obce Volba Miss 1. stupně Veselá notička Organizace zápisu do 1. třídy Setkání s rodiči předškoláků v MŠ Velikonoční jarmark Dny zdraví a zdravého životního stylu Den Země Čarodějnický den Sportovní akce: Běháme pro..., Letohrad žáci 1. a 2. stupně Atletický čtyřboj Libchavy (1.místo), O pohár V. Čevony (2 x 1. místo, 1 x 3. místo) Sálová kopaná (4. místo v okrsku), florbal chlapci i dívky (obě družstva postoupila do okresního kola 2. a 5. místo), okrskové kolo ve florbale ml. žákyň škola organizovala Plavecký výcvik pro žáky ročníku Vánoční turnaj ve florbale 2. stupeň Školní soutěž ve šplhu 1. stupeň Lyžařský a snowboardový kurz 23 žáků, Podlesí u Hanušovic Vybíjená školní turnaje, okrsková kola Preventan Cupu ( r. kategorie dívek i chlapců, 6.r. kategorie dívek) všechna družstva obsadila 2. místo, škola okrskové kolo zajišťovala organizačně Prestižní volejbalový turnaj na závěr školního roku Akce Kopaná s Kamilem Vackem ( r.) Činnost Školního sportovního klubu v rámci Asociace školních sportovních klubů (48 členů) Realizace projektu Lyžařské a snowboardové vybavení Celoroční soutěž o nejvšestrannějšího sportovce školy (O. Skalický 9.r., J. Hartigová 7.r.)

9 Dopravní výchova: Dopravní soutěž žáci 5.r. (1. kategorie) zvítězili v okresním kole a postoupili do krajského kola, kde obsadili 2. místo. Žáci 8. ročníku (2. kategorie) obsadili v okresním kole 4. místo. Školní dopravní soutěž ( tř.) jízda zručnosti, testy z pravidel silničního provozu, test znalosti první pomoci. Výuka dopravní výchovy ve 4.r. (16 hodin mimo výuku, beseda s policistou, návštěva dopravního hřiště v Ústí nad Orlicí) Účast v dalších soutěžích a olympiádách: Pythagoriáda ( r.) školní kolo, Matematický klokan ( r.) Archimediáda (7.r.) - 5. místo v okresním kole Výtvarné soutěže (I. i II.stupeň) Vodník (24 prací), Recyklohraní Sběrný dvůr, Betlémy (1. místo ve své kategorii Adam Šmejkal, 4.tř.), Památník Lidice (téma Pohádka), Pod modrou oblohou (obrázek na PC). Olympiáda v českém jazyce školní kolo (22 žáků 8. a 9.r.), okresní kolo (M. Kovářová 1., L.Dvořáčková místo), krajské kolo (M. Kovářová, 9.r., 6. místo) Olympiáda dějepisná školní kolo (18 žáků) Pernštejni soutěž Východočeského muzea v Pardubicích (žáci 8.r. - 4 skupiny) Co víš o čs. Legiích? - do soutěže se zapojily dvě žákyně 8. ročníku Přírodovědný klokan školní kolo, 8. a 9. ročník Zelený Pardoubek zapojení do pedagogické části soutěže Výsledky přijímacího řízení ve školním roce V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 26 žáků, z toho 22 v 9. ročníku, 4 v 8. ročníku. Na střední školy odešlo 16 žáků, z toho 3 na gymnázia, 1 na konzervatoř, na SOU 6 žáků z 9. ročníku a 4 žáci z 8. ročníku. V 5. ročníku neměl zájem o studium víceletého gymnázia žádný žák. Zápis k povinné školní docházce Zápisu k povinné školní docházce se účastnilo 27 dětí, z toho 23 dětí poprvé (6 dětí mělo povoleno odklad povinné školní docházky o jeden rok). Ve správním řízení bylo 23 dětí přijato k základnímu vzdělávání od , 3 dětem byl nástup k základnímu vzdělávání o jeden rok odložen. Dvěma dětem byl povolen odklad povinné školní docházky bez účasti na Zápisu do 1. ročníku. Školní úrazovost Ve školním roce jsme zaznamenali 41 ošetření, z toho 13 úrazů je považováno za úrazy registrované (3 dívky, 10 chlapců). Všechny úrazy byly zařazeny do kategorie ostatních úrazů. V průběhu školního roku bylo odškodněno 12 úrazů (33 250,-Kč), u jednoho rodiče nepožadovali náhradu škody. Převažují úrazy, které se staly v hodinách tělesné výchovy nebo sportovních činnostech (7 + 3), o přestávce se staly 2 úrazy, jeden na vycházce školní družiny. Počet ošetření a registrovaných úrazů je v porovnání s minulým školním rokem nižší, resp. srovnatelný (vloni 53, resp. 12), částka, kterou byly úrazy odškodněny je však vyšší (2770,-/úraz, vloni 1710,-/úraz). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Naši pedagogičtí pracovníci navštěvovali především akce pořádané Centrem celoživotního vzdělávání v Ústí nad Orlicí, Národním institutem pro další vzdělávání pobočka Pardubice a dále akce pořádané v rámci projektů (téměř 20 akcí). Velkou pozornost jsme věnovali

10 vzdělávání se v oblasti moderních metod práce, v rámci projektu EU peníze školám byli pedagogové proškoleni v tvorbě výukových materiálů pro práci na interaktivní tabuli. Další vzdělávací akce si učitelé vybírali v rámci jednotlivých šablon v projektu EU peníze školám, především dle svého profesního zaměření a aprobace, některé z nich byly i vícedenní (např. cyklus Heuréka, vzdělávací setkávání v rámci ASUD asociace učitelů dějepisu). Nedílnou součástí dalšího vzdělávání je i doplňování pedagogické a další odborné literatury do učitelské knihovny, odebírání odborných periodik či metodických materiálů. Jedna kolegyně úspěšně dokončila vzdělávací projekt Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji. Školní družina: Do tří oddělení bylo přihlášeno 74 žáků z ročníku. Provoz je zajištěn 2 vychovatelkami na celý a jednou na částečný úvazek, jeho organizace (spojování oddělení) nenarušuje plánovanou výchovně vzdělávací práci. Družina měla k dispozici tři samostatné učebny. Všechny tři jsou dostatečně vybaveny pomůckami, průběžně a dle finančních možností se staráme o jejich obměnu či doplnění. Pro potřeby ŠD slouží též oplocená zahrada. Vychovatelky ŠD spolupracovaly s metodickým sdružením 1.stupně a aktivně se podílely na jeho činnosti. K tradičním akcím ŠD patří také návštěva obyvatel Domu s pečovatelskou službou (Vánoce, Den matek), účast na akcích Pochod proti diabetu a Balónky pro Ježíška. Nejen pro žáky školní družiny byla v průběhu jarních prázdnin organizována dopoledne s různým zaměřením (především sportovní a výtvarné činnosti). Další aktivity školy: I v tomto školním roce jsme se zapojili do celostátní akce Školní mléko (průměrně 81, tj. téměř 40 % žáků školy odebíralo 3 x týdně mléko, 1 x týdně jogurt nebo laksymáček celkem 1638 litrů mléka, 900 ks laksymáčků a 1100 ks jogurtů)), pokračovala naše účast v projektu Ovoce do škol (žákům I. stupně je zdarma poskytováno 1 x za 14 dní ovoce nebo zelenina), na I. stupni zařazujeme do výuky prvouky a přírodovědy projekt Zdravé zuby. Naši žáci jsou též členy Klubu mladého čtenáře (využíváme nabídek nakladatelství Albatros, Fragment a Mladá fronta, katalogy 3 4 krát ročně, průměrně odebereme 20 knih). Škola je také stále aktivně zapojena v projektu Člověk v tísni - Jeden svět na školách (zorganizovali jsme akci Příběhy bezpráví, besedu se členy Konfederace politických vězňů pro žáky 9.ročníku, obdrželi jsme DVD s filmy, knihy a příručky s tématy např. Svědectví Hanina kufříku, To nejlepší z jednoho světa na školách, Naše normalizace, Mýty o socialistických časech aj.). Účastnili jsme se humanitárních projektů Bílá pastelka, Příprava koní pro hiporehabilitaci, Fond Sidus, Pochod proti diabetu, Běháme pro... Žáci měli možnost navštěvovat i některé další kroužky výtvarný, myslivecký a kroužek zdravotní. Činnost zdravotního a mysliveckého kroužku organizují MO ČČK a MO ČMS. Prostory školy jsou využívány také k výuce hry na hudební nástroje (ve spolupráci se ZUŠ A. Muchy, Letohrad). Prezentace školy na veřejnosti má dlouholetou tradici. Pravidelně informujeme o dění ve škole především v místních novinách. Žáci se veřejnosti představují v rámci akcí organizovaných školou. Výtvarná dílka žáků a fotodokumentaci některých školních akcí lze vidět také ve vitrínách před školou. Příloha: 1. Rozbor hospodaření školy za rok Fotodokumentace některých akcí Mgr. Zdeňka Krejčová ředitelka ZŠ

11 V Dolní Dobrouči Název Š/ŠZ: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Příloha č. 1 IČO: Pověřená obec (pouze u obecních Š/ŠZ): Ústí nad Orlicí Rozbor hospodaření 2011 Údaje z Výkazu zisku a ztráty Tabulka č. 1 v Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost , , , , , , , , ,93 Zúčtování dotací za rok 2011 Tabulka č. 2 v Kč Poskytnuté neinvestiční dotace celkem z toho: 1. přímé výdaje: a/ platy b/ ostatní osobní náklady c/ ostatní ( pojistné + fond kulturních a sociálních poskytnuto použito , , , , , , , ,00 potřeb + ONIV) * , ,00 2. další dotace celkem (RP Hustota a specifika) (RP Školní vybavení pro žáky 1.ročníku) (RP Posílení platové úrovně ped.prac.vš) (EU peníze školám) Zřizovatel , , , , , , , , , , , ,00 Poskytnuté investiční dotace celkem 0,00 0,00 z toho: Peněžní fondy Tabulka č. 3 v Kč Stav k Stav k Fond odměn 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond , ,70 40, , ,66 40,00 Celkem , ,99 *ONIV ,-Kč (z toho DVPP 8 260,-Kč; učební pomůcky ,-Kč)

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2010 2011 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2009 2010 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2014 2015. Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2014 2015. Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2014 2015 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2016 2017 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 30. 8. (úterý) 16. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva. Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2015 2016 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2015 2016 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 27. 8. (čtvrtek) 11. 11. (středa)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2013 2014 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací 29. 8. I. čtvrtletí 13. 11. (středa) I. pololetí 22. 1. (středa) III. čtvrtletí 9. 4. (středa)

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více