Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok

2 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: E mail: www stránky: Vedení školy: Mgr. Zdeňka Krejčová, ředitelka ZŠ Mgr. Dana Benešová, zástupce ředitelky ZŠ Vedoucí vychovatelka školní družiny: Zuzana Vavřínová Vedoucí školní jídelny: Ludmila Pačesová Školská rada: za zřizovatele D. Petráčková, K. Skalická, M. Skalická za zákonné zástupce žáků J. Bartošová, A. Krejčířová, J. Novák za pedagogy Mgr. Z.Havlíčková, Mgr. H.Kulihová, Mgr. Z.Vacková Obor vzdělání: C Základní škola Vzdělávací programy: ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro veselé a pracovité žáky (vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) Výuka cizích jazyků: Individuální integrace: Anglický jazyk, Ruský jazyk 15 (z toho 4 žáci dle IVP) Charakteristika školního roku Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci školy: Na škole pracovalo v průběhu školního roku postupně celkem 19 pedagogických pracovníků (z toho 6 na částečný úvazek) a 3 vychovatelky školní družiny (jedna na částečný úvazek). Dvě učitelky se v průběhu roku vrátily z mateřské dovolené, jedna na mateřskou dovolenou nastoupila. Z celkového počtu pedagogických pracovníků byli 3 muži, z toho jeden na II. stupni, dva vyučovali na I. i II. stupni. Průměrný věk byl 47,68 roku. Podle kvalifikace: 19 pracovníků s plnou kvalifikací (včetně školní družiny) 3 pracovníci bez požadované kvalifikace (Jeden z nich má pedagogickou způsobilost a dlouholetou pedagogickou praxi, další dva jsou absolventy bakalářského studia a doplňují si požadované vzdělání. Chybějící odborná a pedagogická způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu.) Ve škole dále pracuje školník, pět uklízeček (částečné úvazky), školní jídelna má čtyři zaměstnance, část jejich úvazku je vyhrazen pro doplňkovou činnost (vaření pro veřejnost). Ve druhém pololetí školního roku proběhlo konkursní řízení na místo ředitele ZŠ.

3 Spolupráce s jinými školami a organizacemi: Naše škola velmi úzce spolupracuje s Mateřskou školou v Dolní Dobrouči. V letošním školním roce proběhlo tradiční Předávání štafety, v první třídě jsme uvítali předškoláky v doprovodu vycházejících žáků, předškoláci se také zúčastnili některých kulturních akcí, které jsme organizačně zajišťovali, naši prvňáčci zase kulturních akcí v MŠ. S vedením MŠ i učitelkami předškoláků spolupracuje metodické sdružení učitelů I. stupně i vedení ZŠ. Společným cílem je úspěšné řešení problematiky přechodu dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ, včetně doporučení pro odklad zahájení povinné školní docházky. Uskutečnilo se setkání rodičů předškoláků a pedagogů 1. stupně naší školy v MŠ před zápisem do 1. ročníku. Se žáky a pedagogy základních škol regionu se setkáváme na různých vědomostních a sportovních soutěžích, na kulturních akcích, na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). I v tomto školním roce jsme se zapojili do testování žáků 5. a 9. ročníků ve spolupráci se základními školami v Brandýse nad Orlicí, Libchavách a Rokytnici v Orlických horách. Spolupracujeme i s vedením škol, na které přecházejí naši žáci, či odkud přicházejí noví žáci k nám (především v oblasti vzdělávací možné rozdíly ve školních vzdělávacích programech). V rámci našich aktivit směřujících k usnadnění volby povolání pořádáme informační schůzku s rodiči vycházejících žáků za účasti zástupců středních škol z našeho okolí. Ve škole působí ZO ČMOS PŠ, je uzavřena kolektivní smlouva. Úzká je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Speciálním pedagogickým centrem při Speciální ZŠ v Ústí nad Orlicí (vývojové, výukové a výchovné problémy žáků, přestup žáků do základní školy speciální), s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí (volba povolání), odborem sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí. V rámci programu zaměřeného na prevenci AIDS spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci se Střední školou umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí byla zorganizována exkurze žáků do Terezína. Potřebám školy vychází vstříc zřizovatel, všechny školní problémy jsou operativně řešeny s vedením obce. Plánovaná rekonstrukce školní budovy čp. 183 je připravována v těsné součinnosti obce a školy. Velmi dobrá je komunikace SRPDŠ s vedením školy. Třídní důvěrníci se pravidelně schází s vedením školy, připomínky k její činnosti jsou řešeny v nejkratším možném termínu. Dokladem toho jsou i společně organizované akce úspěšný Dětský den, sběr starého papíru, pomoc při organizaci plesu a zábavy (např. výzdoba) či volejbalový turnaj. Dobrá je i součinnost vedení školy se školskou radou. Její předsedkyní je Dana Petráčková, místopředsedkyní Mgr. Zuzana Vacková. Školská rada projednala a schválila Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Výroční zprávu školy za školní rok , diskutovala nad návrhem Rozpočtu pro ZŠ a ŠJ na rok Výchovně vzdělávací činnost školy a její materiální podmínky: V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 214 žáků, z toho 112 chlapců a 102 dívek. Na škole bylo 10 tříd, 5 tříd na I. stupni, 5 na II. stupni.v průběhu školního roku se počet žáků změnil na 213 (v průběhu 1. pololetí 1 žákyně přestoupila z jiné školy, 1 žák dodatečný odklad povinné školní docházky, ve 2. pololetí 1 žák přestoupil na Speciální ZŠ v Žamberku). Výuka probíhala ve dvou budovách školy, vlastní tělocvičně, školních dílnách, pozemku, přírodní zahradě a ve víceúčelové sportovní hale. Budova čp. 183: Ve čtyřech učebnách byly umístěny třídy 1., 2., 3. a 4. ročníku, vyučovalo se zde celkem 87 žáků. Další učebna byla využívána především při dělených hodinách výuky anglického jazyka. Budova je vytápěna akumulačními kamny. Interaktivní tabule v jedné z učeben je využívána k výuce všech ročníků umístěných v budově, je umožněn přístup k internetu. V budově je umístěna také školní družina (3 samostatná oddělení).

4 Budova čp. 423: V přízemí byly umístěny třídy 5., 8.A a 8.B, v patře zbývající třídy II. stupně. Z 11 učeben bylo 6 kmenových. V budově jsou umístěny dvě počítačové učebny, obě se stálým přístupem na internet. V učebně informatiky je využíván dataprojektor, vyučující mají k dispozici notebooky a další přenosný dataprojektor. Počítače jsou využívány nejen při výuce předmětu Informatika, ale jsou k dispozici žákům i učitelům po celý den. K výuce jsou používány dvě interaktivní tabule (jedna z nich zakoupena a nainstalována v roce 2011), obě s přístupem na internet. Žáci mají k dispozici také školní knihovnu. V průběhu hlavních prázdnin jsme započali vyklízení budovy čp. 183 z důvodu její připravované rekonstrukce, byly vytvořeny dvě učebny v náhradních prostorách (DPS a přísálí kina), do budovy čp. 423 jsme přestěhovali tři oddělení školní družiny. Finanční prostředky na učební pomůcky jsou rozpočtovány na kalendářní rok. Velkou část pravidelně věnujeme na nákup učebnic a pracovních sešitů. Za zbývající prostředky se snažíme zabezpečit nejnutnější pomůcky (např. výukové mapy, obrazové soubory a didaktické hry) či software pro moderní metody vzdělávání. Využili jsme všech prostředků, které nám byly přiděleny v rámci rozvojového programu MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ,-Kč. Významnou finanční i materiální pomoc nám v této oblasti již tradičně poskytuje zřizovatel a SRPDŠ. Kromě výuky povinných předmětů dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro veselé a pracovité žáky se naši žáci vyučovali: Povinně volitelné předměty: 7. ročník Informatika Konverzace v anglickém jazyce Ruský jazyk 8. ročník Informatika Seminář společenskovědní Seminář přírodovědný Ruský jazyk 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Informatika Domácnost Technické kreslení Seminář praktické elektrotechniky Nepovinné předměty: Zájmové útvary: Sborový zpěv Sportovní hry Náboženství Tělovýchovný kroužek (Myslivecký, výtvarný, zdravotní)

5 Výsledky vzdělávání Klasifikace za I. pololetí Třída Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE žáků vyznamenání prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé omluvená neomluvená A B Celkem (v %) (32,32 na žáka) 0 (0 na žáka) V průběhu 1. pololetí bylo uděleno 38 napomenutí třídního učitele, 9 důtek třídního učitele, 5 důtek ředitele školy, 5 pochval třídního učitele. Klasifikace za II. pololetí Třída Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE žáků vyznamenání prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé omluvená neomluvená A B Celkem (v %) (34,69 na žáka) 0 (0,06 na žáka) Ve druhém pololetí bylo uděleno 25 napomenutí třídního učitele, 8 důtek třídního učitele, 3 důtky ředitele školy. 5 žáků dostalo pochvalu ředitele školy, 31 žák pochvalu třídního učitele. Na konci prázdnin složil úspěšně opravnou zkoušku 1 žák. Základní vzdělání získalo 22 žáků 9. ročníku. Čtyři žáci byli hodnoceni druhým stupněm z chování, z toho dva za neomluvenou absenci (záškoláctví řešeno ve spolupráci se zákonnými zástupci i Policií ČR). Srovnávací testy Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (generálka): 5.r. - AJ 37,39% (nejvyšší počet žáků celé ČR v intervalu 41 60%) ČJ 54,17% (61 80%) M 51% (41 60%) 9.r. - AJ 59,88% (nejvyšší počet žáků celé ČR v intervalu 41 60%)

6 ČJ 71,02 % (61 80%) M 56,25% (41 60%) Kalibro - Žákům 5. a 9. tř. byly zadány dva srovnávací testy český jazyk a matematika. Testování proběhlo v lednu 2012 a zúčastnilo se ho více než žáků ze základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií v České republice. V tabulkách jsou uvedeny výsledky žáků naší školy. 9. ročník Testování se účastnilo 3548 (ČJ), resp (M) žáků 9.r. a odpovídajících ročníků gymnázií ze 137 škol (9 gymnázií) Ø úspěšnost (%) ZŠ D. Dobrouč Školy celkem ZŠ ZŠ vesnice Český jazyk 62,5 58,9 57,8 57,2 Matematika 61,1 57,4 56,2 55,6 Náš nejlepší výsledek: ČJ... 88,6%; M. 92,6% 5. ročník Testování se účastnilo více než 6207 (ČJ), resp (M) žáků základních škol ze 278 škol Ø úspěšnost (%) ZŠ D. Dobrouč ZŠ celkem ZŠ - vesnice Český jazyk 58,4 68,1 65,9 Matematika 53,9 51,7 49,2 Náš nejlepší výsledek: ČJ 89,7%; M 98,2% Do dalšího testování jsme se zapojili společně se základními školami v Brandýse nad Orlicí, Libchavách, Rokytnici v Orlických horách a Skořenicích (jen 5.r.). Testy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vytvořili a vyhodnotili pro všechny zúčastněné školy naši pedagogové. Účastnili se jich opět žáci 5. a 9. tříd (celkem 89 resp. 83 žáků). Výsledky jsou uvedeny v tabulce: ZŠ Dolní Dobrouč Český jazyk Matematika Anglický jazyk Celkově 5.ročník 2. místo (52%) 2. místo (54,13%) 4. místo (63,32%) 1. místo (169,45%) 9.ročník 2. místo (62,7%) 2. místo (66,14%) 2. místo (57,32%) 3. místo (186,16%) Školy celkem: ,4%; 2. Dolní Dobrouč 355,61%; dále 329,3% a 304%. Projekty, granty, dotace: EU peníze školám pokračovali jsme v realizaci projektu Zlepšení podmínek vzdělávání v ZŠ Dolní Dobrouč. Zahájili jsme realizaci šablon Individualizace (čtenářská a informační gramotnost, matematická a přírodovědná gramotnost, individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií), pokračovali jsme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (realizace šablon DVPP) a připravujeme výukové a digitální učební materiály v rámci zajištění výstupů šablon Inovace. V průběhu školního roku byla schválena 1. a 2. průběžná monitorovací zpráva projektu. Podpora technického vzdělávání Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech projekt podporovaný MŠMT a ESF realizovaný v partnerství se SOŠ a SOU Lanškroun. Naši žáci se zúčastnili exkurze ve škole, na odborných pracovištích praktické výuky. Na projektu se podíleli i další pracovníci školy (vedení školy, výchovný poradce, učitel technických prací), v praxi byla ověřena výuka volitelného předmětu Seminář praktické elektrotechniky. Recyklohraní školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. V tomto projektu patříme již od počátku jeho realizace k nejaktivnějším školám. Pravidelně organizujeme odvoz baterií (v tomto školním roce kusů), žáci odevzdali 106 ks starých mobilních telefonů, v průběhu roku jsme dvakrát uskutečnili odvoz drobných

7 elektrospotřebičů a monitorů. Za získané body bylo pořízeno promítací plátno, digitální fotoaparát a kamera. Pokračujeme také v realizaci školních projektů Třídění odpadů a Vybavení kabinetu Tv pro lyžařský a snowboardový kurz. Škola byla zapojena do rozvojových programů MŠMT finanční prostředky určené jednotlivým programům jsou podrobně rozepsány v příloze Rozbor hospodaření za rok Do mezinárodních programů škola zapojena nebyla. Prevence sociálně patologických jevů V této oblasti organizujeme vzdělávací akce a drobné projekty ve všech ročnících v průběhu celého školního roku. Proběhly besedy se žáky v rámci výuky, třídních klubů i jako součást projektových dní (např. kouření, alkohol, drogy, šikana,...). Přínosem byly i besedy organizované ve spolupráci s obecním strážníkem, které proběhly na 1. stupni a v 6. ročníku. Prevenci provádíme v souladu s Plánem prevence sociálně patologických jevů. Spolupracujeme s odborem sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí, v těsné součinnosti se zákonnými zástupci a Policií ČR jsme vyřešili ojedinělý případ záškoláctví na 2. stupni. Kulturní a vzdělávací akce: Září: Exkurze: Kutná Hora (8.r.), Dlouhé Stráně a Velké Losiny (7. a 9.r.) Návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (9.r.) Říjen: Exkurze: Brno (6.r.), Praha (9.r.) Hudební představení Hudební nástroje ( r.) hudební představení - A pořád se něco hraje ( r.) Přehlídka středních škol (pro žáky 9.r.) Sbírka Bílá pastelka Listopad: Jeden svět na školách Příběhy bezpráví (9.r.) Exkurze: SOŠ a SOU Lanškroun (9.r.), sběrný dvůr v Dolní Dobrouči (6.r.) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Výroba přívěsků plstěním Světový den diabetu pochod (ŠD) Výstava Ďáblova bible (7. a 8.r.) Cestopisná diashow Planeta Země Čína (7. a 8.r.) Dobroučské Vánoce vystoupení pěveckého sboru, výzdoba radnice Prosinec: Exkurze: Muzeum řemesel Letohrad (5.r.), Planetárium Hradec Králové (5.r.) Mikulášský den ve škole České Vánoce s Ježíškem (spolupráce s OÚ, MŠ) Návštěva dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice (3.r.) Filmové představení ( r.) Leden: Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Volba Miss 1.stupně + pěvecká soutěž Veselá notička Únor: Den holocaustu ( r.) Návštěva OÚ Dolní Dobrouč (3.r.) Lyžařská škola Česká Třebová (pro zájemce z 1.stupně) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Představení Hudba a film, seznamte se ( r.) Březen: Divadelní představení Bubáci a hastrmani ( r.) Velikonoční jarmark Duben: Jeden svět festival dokument. filmů (6.-9.r.)

8 Exkurze Terezín (9.r.) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Den Země, Čarodějnický den Den EU Květen: Dny zdravého životního stylu (prevence) Letové ukázky dravců přednáška, beseda Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Zpívání pro radost vystoupení školního pěveckého sboru Dobroučské hudební slavnosti vystoupení školního pěveckého sboru Beseda s archeologem (8.r.), Beseda s policistou (4.r.) Den dětí projekt Vyber si, co chceš (ve spolupráci se SRPDŠ) Červen: Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Prevence AIDS výukový program pro 9.r. Exkurze: Praha (4.r.) Vystoupení tanečního kroužku D-Centra ( r.) Technické hry spolupráce se SPŠ Letohrad (výběr žáků 8.r.) Štafeta 9.r. + MŠ, Slavnostní vyřazení žáků 9.r. Akce metodického sdružení 1. stupně: Mikulášský den předvánoční a vánoční tradice Vánoční strom obce Volba Miss 1. stupně Veselá notička Organizace zápisu do 1. třídy Setkání s rodiči předškoláků v MŠ Velikonoční jarmark Dny zdraví a zdravého životního stylu Den Země Čarodějnický den Sportovní akce: Běháme pro..., Letohrad žáci 1. a 2. stupně Atletický čtyřboj Libchavy (1.místo), O pohár V. Čevony (2 x 1. místo, 1 x 3. místo) Sálová kopaná (4. místo v okrsku), florbal chlapci i dívky (obě družstva postoupila do okresního kola 2. a 5. místo), okrskové kolo ve florbale ml. žákyň škola organizovala Plavecký výcvik pro žáky ročníku Vánoční turnaj ve florbale 2. stupeň Školní soutěž ve šplhu 1. stupeň Lyžařský a snowboardový kurz 23 žáků, Podlesí u Hanušovic Vybíjená školní turnaje, okrsková kola Preventan Cupu ( r. kategorie dívek i chlapců, 6.r. kategorie dívek) všechna družstva obsadila 2. místo, škola okrskové kolo zajišťovala organizačně Prestižní volejbalový turnaj na závěr školního roku Akce Kopaná s Kamilem Vackem ( r.) Činnost Školního sportovního klubu v rámci Asociace školních sportovních klubů (48 členů) Realizace projektu Lyžařské a snowboardové vybavení Celoroční soutěž o nejvšestrannějšího sportovce školy (O. Skalický 9.r., J. Hartigová 7.r.)

9 Dopravní výchova: Dopravní soutěž žáci 5.r. (1. kategorie) zvítězili v okresním kole a postoupili do krajského kola, kde obsadili 2. místo. Žáci 8. ročníku (2. kategorie) obsadili v okresním kole 4. místo. Školní dopravní soutěž ( tř.) jízda zručnosti, testy z pravidel silničního provozu, test znalosti první pomoci. Výuka dopravní výchovy ve 4.r. (16 hodin mimo výuku, beseda s policistou, návštěva dopravního hřiště v Ústí nad Orlicí) Účast v dalších soutěžích a olympiádách: Pythagoriáda ( r.) školní kolo, Matematický klokan ( r.) Archimediáda (7.r.) - 5. místo v okresním kole Výtvarné soutěže (I. i II.stupeň) Vodník (24 prací), Recyklohraní Sběrný dvůr, Betlémy (1. místo ve své kategorii Adam Šmejkal, 4.tř.), Památník Lidice (téma Pohádka), Pod modrou oblohou (obrázek na PC). Olympiáda v českém jazyce školní kolo (22 žáků 8. a 9.r.), okresní kolo (M. Kovářová 1., L.Dvořáčková místo), krajské kolo (M. Kovářová, 9.r., 6. místo) Olympiáda dějepisná školní kolo (18 žáků) Pernštejni soutěž Východočeského muzea v Pardubicích (žáci 8.r. - 4 skupiny) Co víš o čs. Legiích? - do soutěže se zapojily dvě žákyně 8. ročníku Přírodovědný klokan školní kolo, 8. a 9. ročník Zelený Pardoubek zapojení do pedagogické části soutěže Výsledky přijímacího řízení ve školním roce V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 26 žáků, z toho 22 v 9. ročníku, 4 v 8. ročníku. Na střední školy odešlo 16 žáků, z toho 3 na gymnázia, 1 na konzervatoř, na SOU 6 žáků z 9. ročníku a 4 žáci z 8. ročníku. V 5. ročníku neměl zájem o studium víceletého gymnázia žádný žák. Zápis k povinné školní docházce Zápisu k povinné školní docházce se účastnilo 27 dětí, z toho 23 dětí poprvé (6 dětí mělo povoleno odklad povinné školní docházky o jeden rok). Ve správním řízení bylo 23 dětí přijato k základnímu vzdělávání od , 3 dětem byl nástup k základnímu vzdělávání o jeden rok odložen. Dvěma dětem byl povolen odklad povinné školní docházky bez účasti na Zápisu do 1. ročníku. Školní úrazovost Ve školním roce jsme zaznamenali 41 ošetření, z toho 13 úrazů je považováno za úrazy registrované (3 dívky, 10 chlapců). Všechny úrazy byly zařazeny do kategorie ostatních úrazů. V průběhu školního roku bylo odškodněno 12 úrazů (33 250,-Kč), u jednoho rodiče nepožadovali náhradu škody. Převažují úrazy, které se staly v hodinách tělesné výchovy nebo sportovních činnostech (7 + 3), o přestávce se staly 2 úrazy, jeden na vycházce školní družiny. Počet ošetření a registrovaných úrazů je v porovnání s minulým školním rokem nižší, resp. srovnatelný (vloni 53, resp. 12), částka, kterou byly úrazy odškodněny je však vyšší (2770,-/úraz, vloni 1710,-/úraz). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Naši pedagogičtí pracovníci navštěvovali především akce pořádané Centrem celoživotního vzdělávání v Ústí nad Orlicí, Národním institutem pro další vzdělávání pobočka Pardubice a dále akce pořádané v rámci projektů (téměř 20 akcí). Velkou pozornost jsme věnovali

10 vzdělávání se v oblasti moderních metod práce, v rámci projektu EU peníze školám byli pedagogové proškoleni v tvorbě výukových materiálů pro práci na interaktivní tabuli. Další vzdělávací akce si učitelé vybírali v rámci jednotlivých šablon v projektu EU peníze školám, především dle svého profesního zaměření a aprobace, některé z nich byly i vícedenní (např. cyklus Heuréka, vzdělávací setkávání v rámci ASUD asociace učitelů dějepisu). Nedílnou součástí dalšího vzdělávání je i doplňování pedagogické a další odborné literatury do učitelské knihovny, odebírání odborných periodik či metodických materiálů. Jedna kolegyně úspěšně dokončila vzdělávací projekt Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji. Školní družina: Do tří oddělení bylo přihlášeno 74 žáků z ročníku. Provoz je zajištěn 2 vychovatelkami na celý a jednou na částečný úvazek, jeho organizace (spojování oddělení) nenarušuje plánovanou výchovně vzdělávací práci. Družina měla k dispozici tři samostatné učebny. Všechny tři jsou dostatečně vybaveny pomůckami, průběžně a dle finančních možností se staráme o jejich obměnu či doplnění. Pro potřeby ŠD slouží též oplocená zahrada. Vychovatelky ŠD spolupracovaly s metodickým sdružením 1.stupně a aktivně se podílely na jeho činnosti. K tradičním akcím ŠD patří také návštěva obyvatel Domu s pečovatelskou službou (Vánoce, Den matek), účast na akcích Pochod proti diabetu a Balónky pro Ježíška. Nejen pro žáky školní družiny byla v průběhu jarních prázdnin organizována dopoledne s různým zaměřením (především sportovní a výtvarné činnosti). Další aktivity školy: I v tomto školním roce jsme se zapojili do celostátní akce Školní mléko (průměrně 81, tj. téměř 40 % žáků školy odebíralo 3 x týdně mléko, 1 x týdně jogurt nebo laksymáček celkem 1638 litrů mléka, 900 ks laksymáčků a 1100 ks jogurtů)), pokračovala naše účast v projektu Ovoce do škol (žákům I. stupně je zdarma poskytováno 1 x za 14 dní ovoce nebo zelenina), na I. stupni zařazujeme do výuky prvouky a přírodovědy projekt Zdravé zuby. Naši žáci jsou též členy Klubu mladého čtenáře (využíváme nabídek nakladatelství Albatros, Fragment a Mladá fronta, katalogy 3 4 krát ročně, průměrně odebereme 20 knih). Škola je také stále aktivně zapojena v projektu Člověk v tísni - Jeden svět na školách (zorganizovali jsme akci Příběhy bezpráví, besedu se členy Konfederace politických vězňů pro žáky 9.ročníku, obdrželi jsme DVD s filmy, knihy a příručky s tématy např. Svědectví Hanina kufříku, To nejlepší z jednoho světa na školách, Naše normalizace, Mýty o socialistických časech aj.). Účastnili jsme se humanitárních projektů Bílá pastelka, Příprava koní pro hiporehabilitaci, Fond Sidus, Pochod proti diabetu, Běháme pro... Žáci měli možnost navštěvovat i některé další kroužky výtvarný, myslivecký a kroužek zdravotní. Činnost zdravotního a mysliveckého kroužku organizují MO ČČK a MO ČMS. Prostory školy jsou využívány také k výuce hry na hudební nástroje (ve spolupráci se ZUŠ A. Muchy, Letohrad). Prezentace školy na veřejnosti má dlouholetou tradici. Pravidelně informujeme o dění ve škole především v místních novinách. Žáci se veřejnosti představují v rámci akcí organizovaných školou. Výtvarná dílka žáků a fotodokumentaci některých školních akcí lze vidět také ve vitrínách před školou. Příloha: 1. Rozbor hospodaření školy za rok Fotodokumentace některých akcí Mgr. Zdeňka Krejčová ředitelka ZŠ

11 V Dolní Dobrouči Název Š/ŠZ: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Příloha č. 1 IČO: Pověřená obec (pouze u obecních Š/ŠZ): Ústí nad Orlicí Rozbor hospodaření 2011 Údaje z Výkazu zisku a ztráty Tabulka č. 1 v Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost , , , , , , , , ,93 Zúčtování dotací za rok 2011 Tabulka č. 2 v Kč Poskytnuté neinvestiční dotace celkem z toho: 1. přímé výdaje: a/ platy b/ ostatní osobní náklady c/ ostatní ( pojistné + fond kulturních a sociálních poskytnuto použito , , , , , , , ,00 potřeb + ONIV) * , ,00 2. další dotace celkem (RP Hustota a specifika) (RP Školní vybavení pro žáky 1.ročníku) (RP Posílení platové úrovně ped.prac.vš) (EU peníze školám) Zřizovatel , , , , , , , , , , , ,00 Poskytnuté investiční dotace celkem 0,00 0,00 z toho: Peněžní fondy Tabulka č. 3 v Kč Stav k Stav k Fond odměn 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond , ,70 40, , ,66 40,00 Celkem , ,99 *ONIV ,-Kč (z toho DVPP 8 260,-Kč; učební pomůcky ,-Kč)