Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol."

Transkript

1 KAPITOLA 1: ÚVOD 1.1 Jak pracovat s návodem k použití Návod k použití, který držíte v rukou obsahuje informace o použití, instalaci a údržbě vibrátorů A11 a A12, vyrobených firmou Zhermack S.p.A. Vibrátory A11 a A12 musejí být používány dle instrukcí uvedených v návodu: proto doporučujeme si návod řádně prostudovat před instalací a spuštěním přístroje. Dbejte na to, abyste přečetli celý návod a věnovali zvláštní pozornost zprávám psaným silným písmem nebo zvýrazněných v rámečcích a/nebo symboly: symboly jsou sestaveny tak, aby označily situaci, kde může hrozit nebezpečí nebo vyžadují jinou, zvláštní pozornost (viz bod 1.2). Dodržování standardů a nařízení uvedených v návodu zaručuje, že je přístroj správně používán a že je údržba prováděna bezpečně. Tento návod k použití je nedílnou součástí zařízení: je třeba jej umístit poblíž přístroje a v případě nutnosti či pochyb je možno do něj nahlédnout (skladujte návod na suchém, bezpečném místě, které není vystaveno přímým slunečním paprskům nebo vlhkosti apod.). Musí být k dispozici pro konzultaci během provozního života vibrátoru a také je li přístroj prodán nebo rozebrán. Doporučujeme Vám neustálou aktualizaci návodu k použití integrováním různých dodatků, změn či jiných poznámek od výrobce. Jakékoliv poznámky nebo informace by měly být zapisovány na čisté stránky na konci návodu (viz Dodatky: poznámky). Dbejte na to, aby nedošlo k poškození nebo zničení návodu k použití. Dojde li ke ztrátě, poškození nebo jsou stránky návodu nečitelné, vyžádejte si novou kopii u dodavatele. Účelem návodu k použití je zajistit uživateli informace o správném užívání přístroje. Návod k použití obsahuje všechny potřebné informace pro řádný provoz přístroje: zvláště návod obsahuje informace a instrukce k následujícím tématům: správná instalace přístroje detailní popis, jak vibrátor funguje a popis jeho částí prvotní spuštění pravidelnou údržbu základní bezpečnostní a prevenční informace Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol. 1.2 Terminologie a symboly Je důležité, abyste porozuměli následujícím symbolům a jejich významu, kdy označují informaci jako kritickou situaci, praktickou radu nebo přímočaré upozornění. Jestliže máte pochybnosti o významu symbolů v návodu k použití, konzultujte tyto vždy na této stránce. Úkoly, při nichž nedodržení instrukcí nebo manipulace s částmi zařízení, může být nebezpečná pro obsluhu, jsou zvýrazněny symbolem: NEBEZPEČÍ! Tento symbol odkazuje na bezpečnostní standardy, které musejí být dodrženy po celou dobu, aby nedošlo k poranění obsluhy nebo poškození přístroje. Kritické situace týkající se nebezpečných oblastí nebo úkolů, kdy nedodržení instrukcí může vést k neuznání záruky nebo poškození přístroje, přilehlé oblasti nebo připojených součástí, jsou označeny symbolem: UPOZORNĚNÍ! Tento symbol odkazuje na bezpečnostní standardy, které musejí být dodrženy pro zajištění bezpečí obsluhy, bezpečí dalších osob a zamezení poškození přístroje.

2 Jakákoliv operace, která nedodržuje pokyny v tomto návodu nebo jakákoliv manipulace, která může automaticky vést ke zrušení záruky, je označena následujícím symbolem: ZAKÁZÁNO! Tento symbol odkazuje na akce, které nesmějí být nikdy prováděny (např. zakázané akce). Všeobecná informace a/nebo rada, která může být kdykoliv užitečná, je označena následujícím symbolem: POZNÁMKA! Tento symbol označuje informace a/nebo užitečné rady.

3 KAPITOLA 2: VŠEOBECNÉ INFORMACE 2.1 Odpovědnost Nedodržení instrukcí uvedených v návodu k použití zprošťuje výrobce celkově z odpovědnosti a viny. Pro zodpovězení otázek a pochyb, které nejsou uvedeny v návodu k použití, prosím kontaktujte přímo výrobce: Zhermack S.p.A. Via Bovazecchino, Badia Polesine RO Italy Tel Fax e mail: V případě nedodržení instrukcí pro údržbu nebo tato je prováděna, tak že dojde k porušení integrity přístroje nebo modifikaci jeho vlastností, se Zhermack S.p.A. zbavuje veškeré zodpovědnosti a viny vzhledem k bezpečnosti a výkonu přístroje. 2.2 Záruka: všeobecné instrukce V Dodatku k návodu k použití naleznete záruční certifikát a ID formulář, který je třeba vyplnit. Všeobecně lze říci, že k porušení záruky dochází v následujících podmínkách: nesprávné použití přístroje nesprávná instalace vážná nedbalost při plánování údržby modifikace nebo práce se zařízením, které nebylo autorizováno výrobcem (zvláště u bezpečnostních pojistek) použití neoriginálních náhradních dílů Zhermack S.p.A. nemůže přijmout zodpovědnost v případě, že je zařízení modifikováno nebo zmanipulováno bez předchozího souhlasu výrobce. Následně, jakékoliv opravy neautorizovaným servisním technikem, použití neoriginálních náhradních dílů nebo nedodržení instalačních standardů uvedených v tomto návodu vedou k okamžitému zrušení záruky. 2.3 Oprávněná osoba Osoby je možno rozdělit do několika kategorií: obsluha uživatel Proškolená osoba k používání přístroje. On/ona může provádět všechny úkony potřebné k ovládání přístroje: tyto úkoly zahrnují spuštění/zastavení přístroje, vykonání pravidelné kontroly a další úkoly spojené s každodenním použitím. Obsluha uživatel může přístroj používat pouze je li zcela složen a bezpečnostní pojistky fungují tak, jak je uvedeno v návodu k použití. Před použitím přístroje nebo provádění práce, musí si obsluha přečíst kompletní návod k použití. Tento návod byl napsán tak, aby uživateli poskytl všechny potřebné informace pro racionální, bezpečné použití zařízení. Uživatel musí být po celou dobu použití přístroje seznámen se všemi informacemi. Dále je třeba, aby uživatel zapisoval práci do přiložených pracovních listů pro lepší kontrolu potřeby výměny určitých dílů, nebo případnou nefunkčnost přístroje. Autorizovaný technik společnosti Zhermack S.p.A.: Osoba autorizovaná pro práci s přístrojem ve všech pracovních podmínkách a bezpečnostních úrovních. Je také autorizovaná k provádění mechanických a elektronických oprav, pravidelnou údržbu a jakoukoliv výměnu komponent přístroje.

4 2.4 Všeobecné bezpečnostní nařízení VIBRATOR A11/A12 NÁVOD K POUŽITÍ Obsluha si musí prostudovat rady a upozornění uvedené níže a dbát na dodržování nařízení po celou dobu: pouze tak je zajištěna bezpečný a dlouhodobě výkonný chod přístroje: Nedovolte, aby neproškolená osoba používala přístroj. Dbejte na to, aby byla pracovní plocha řádně připravena: nesmějí na ní být překážky, čistá a řádně nasvícená. Dbejte na to, abyste nebyli při práci neočekávaně vyrušeni. V případě poruchy postupujte dle informací uvedených v návodu k použití; máte li pochybnosti, vypněte přístroj a kontaktujte autorizované servisní středisko. Nikdy nepoužívejte nefunkční přístroj a o poruše vždy informujte osobu zodpovědnou za bezpečnost. Neotevírejte části, které obsahují elektrické zařízení. Nevyměňujte napájecí kabel nebo nemanipulujte s dodávanou zásuvkou. Je zakázáno použít přístroj na jiné než určené předměty. Před čištěním, pravidelnou nebo neočekávanou údržbou se přesvědčte, že je zařízení odpojeno od zdroje elektrického napětí. Dbejte na to, aby v pracovním poli nebyly žádné cizí předměty; tyto mohou poškodit přístroj nebo zranit obsluhu. Pro čištění nepoužívejte benzín nebo hořlavé látky; používejte pouze nehořlavé, nekorozivní a netoxické látky (viz odstavec B.1). Zhermack S.p.A. nemůže přijmout zodpovědnost za poškození přístroje nebo zranění osob způsobené neautorizovaným servisem nebo údržbou, která neodpovídá informacím v návodu k použití. Zhermack S.p.A. je zcela osvobozen od zodpovědnosti ze zranění osob či poškození majetku, je li přístroj používán jinak než je uvedeno v návodu k použití. Zařízení obsahuje elektrické části: proto, v případě požáru, bez ohledu na velikost, používejte k hašení pouze práškové hasící přístroje. Nikdy elektrické zařízení nehaste vodou!

5 KAPITOLA 3: POPIS ZAŘÍZENÍ 3.1 Všeobecný popis zařízení Zařízení popsány v tomto návodu jsou VIBRATOR A11 a A12 pro vibraci sádry nebo zatmelovací hmoty použité v laboratoři. 3.2 Přehled částí VIBRATOR A Přehled částí VIBRATOR A Popis částí 1. snímatelná gumová podložka 4. pojistka 2. hlavní vypínač 5. indikační dioda zapnutí/vypnutí 3. elektronický regulátor 6. zástrčka

6 3.4. Identifikační data Přístroj popsaný v návodu má identifikační štítek uvádějící informace jak o sobě samém, tak i výrobci. A. jméno a adresa výrobce B. kód zařízení a model C. výrobní číslo D. informace o napájení VIBRATOR A11/A12 NÁVOD K POUŽITÍ VIBRATOR A11 a VIBRATOR A12, byly vyrobeny v souladu s EC nařízeními uvedenými v přiloženém EC prohlášení o shodě. V případě objednávání náhradních dílů bude po Vás autorizovaný servis vždy vyžadovat data uvedená na identifikačním štítku. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku, byť i částečného, objednejte si štítek náhradní. Nezapomeňte však uvést potřebná data. Nesnímejte nebo nepoškozujte štítek. Je třeba, aby byl po celou dobu životnosti přístroje čitelný! Upozornění na nebezpečí Na zadní straně přístroje je nálepka. Prosím dodržujte uvedené symboly: UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU. NEOTEVÍREJTE DVÍŘKA NEBO NEODNÍMEJTE OCHRANU PŘED ODPOJENÍM PŘÍSTROJE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU!

7 KAPITOLA 4: TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 4.1 Technická charakteristika a funkce Zhermack S.p.A. navrhuje a vyrábí přístroje, které přinášejí nejmodernější technologie a prvotřídní kvalitu. Jsou speciálně navrženy pro maximálně ergonomické řešení a dlouhodobý výkon během každého pracovního dne. Aby tohoto bylo dosaženo, používá Zhermack S.p.A. špičkové zařízení, které zajišťují okamžitou funkčnost přístrojů ihned po vyrobení. Pro produkci přístrojů je použit ten nejlepší materiál. Přístroje procházejí neustálým testováním, aby byla zaručena maximální bezpečnost uživatele. Produkty Zhermack S.p.A. jsou bezpečné a mezinárodně konkurenceschopné. Funkce, která charakterizuje VIBRATOR A11 a VIBRATOR A12 je založena na vibraci gumové podložky s nastavitelnou intenzitou. Každý vibrátor se skládá z: vibračního stolíku gumové podložky, snadno snímatelné a omyvatelné potenciometru pro nastavení intenzity vibrací 4.2 Technická data VIBRATOR A11 VIBRATOR A12 napájení 230 V AC ± 10% 50/60Hz 230 V AC ± 10% 50/60Hz příkon 150 W 350 W Váha a celkové rozměry VIBRATOR A11 BEZ BALENÍ V KRABICI výška 9 cm 16 cm šířka 16,5 cm 23 cm hloubka 15 cm 22 cm váha 3,5 kg 5,5 kg využitelná pracovní plocha 16/x 14 cm VIBRATOR A12 BEZ BALENÍ V KRABICI výška 10 cm 26 cm šířka 24 cm 38 cm hloubka 17 cm 31 cm váha 5 kg 7 kg využitelná pracovní plocha 23/ x 14 cm

8 KAPITOLA 5: TRANSPORT A MANIPULACE 5.1 Upozornění Abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku, vždy postupujte při manipulaci s přístrojem s největší opatrností. Dbejte na dodržování všech upozornění a instrukcí uvedených v následujících odstavcích. 5.2 Balení a vybalení Před odesláním jsou všechny přístroje podrobně kontrolovány výrobcem. Při převzetí přístroje si nejdříve zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k jeho poškození a že také nikdo nemanipuloval se zásilkou či nechybí některá z částí. Jestliže je přístroj poškozen nebo některý díl chybí, informujte ihned prosím vašeho dodavatele a přepravce: pořiďte fotografie a pošlete je jak dodavateli, tak přepravci. Balení se skládá z krabice vyplněné plastickým výplňovým materiálem. Uvnitř najdete: vibrátor návod k použití Doporučujeme Vám uschovat původní obal, aby mohl být v případě potřeby znovu použit. Pouze tak zabráníte použití nevhodných materiálů při opětovném balení (např. pro transport) a také případnému poškození přístroje (viz bod 5.3). 5.3 Transport a manipulace Je li nutno s vibrátorem manipulovat, postupujte následovně: 1. odpojte vibrátor ze zásuvky elektrického proudu 2. uchopte vibrátor (jak je zobrazeno v bodě 6.5, obr. 1). Postupujte opatrně, mějte na paměti velikost a váhu přístroje (viz bod 4.2.3), jako prevenci případné nehody, která se může stát, nedodržíte li tyto faktory. 3. zabalte zařízení do originálního obalu; není li toto možné, dbejte na řádné zabalení přístroje, které zabrání poškození; v případě neoriginálního obalu je přístroj přepravován na riziko majitele Nedodržení výše uvedených pravidel zbavuje výrobce odpovědnosti za nefunkčnost přístroje a následně přístroj ztrácí záruku.

9 V případě zasílání přístroje do autorizovaného servisního střediska, přiložte do balíku vždy nákupní doklad a kopii záručního listu. Je li přístroj doručován přepravní službou, poštou nebo železnicí, doporučujeme zásilku pojistit. 5.4 Likvidace/demontáž V případě likvidace obalového materiálu je třeba postupovat v souladu s místně platnými nařízeními o likvidaci materiálů: dřevo/papír/neznečišťující materiály musejí být řádně zrecyklovány polystyren/plast znečišťující látky, které nesmějí být páleny (produkují toxický kouř) nebo odhozeny na volnou skládku. Musejí být zlikvidovány v souladu s místně platnými nařízeními dané země. Demontujete li přístroj, musí uživatel, v souladu s EC nařízeními a místně platnými zákony, a dbát na řádnou likvidaci následujících materiálů: plastové a skleněné části, izolované elektrické kabely, gumové díly přístroj neobsahuje žádné toxické nebo korozivní díly Přístroj nesmí být uložen do domácího odpadu. Dle EC nařízení č. 2002/96 je možno jej odevzdat na sběrná místa.

10 KAPITOLA 6: INSTALACE A PRVNÍ POUŽITÍ 6.1 Varování a doporučení Před tím, než začnete s instalací přístroje, ujistěte se, zda jsou dodrženy všechny bezpečnostní podmínky a pečlivě postupujte dle instrukcí uvedených níže. Aby nedošlo k záměně číslování a celý systém byl jasný, čísla uvedená zde u obrázku odpovídají číslům z Přehledu částí v kapitole Doporučené pracovní podmínky Není li jinak uvedeno, je přístroj, při objednání, nastaven pro optimální provoz v následujících podmínkách: minimální okolní teplota O o C maximální okolní teplota 40 o C maximální vlhkost 90% Provozní podmínky jiné, než výše uvedené, mohou způsobit nefunkčnost nebo náhlé přerušení provozu. Osvětlení v místě instalace musí být dostatečné pro zjištění dobré viditelnosti v každém místě přístroje. Více specificky řečeno musí být osvětlení více než 200 lux; osvětlení musí být co nejvíce uniformní a nesmí zde být žádné reflexní světlo, které by mohlo zmást obsluhu. Přístroj není možno používat v místech, kde je explozivní atmosféra a/nebo riziko požáru; také není možno přístroj používat v místech, pro která není určený. V případě vzniku požáru postupujte dle bodu 2.4. Osvětlení pracovní plochy je velmi důležitým faktorem jak pro osobní bezpečnost, tak pro dokonalou kvalitu práce. V jednotlivých zemích jsou požadavky na osvětlení pracovní plochy různé. Pro zjištění místně platných nařízení prosím kontaktujte patřičný úřad ve vaší zemi. 6.3 Požadavky na prostor pracovního místa Výběr vhodného pracovního místa s dostatečným množstvím prostoru pro instalaci přístroje je důležitým faktorem pro osobní bezpečnost, kvalitu práce a správnou údržbu. Tato zóna musí být nejen dostatečně prostorná pro optimální použití přístroje, ale musí být i řádně osvětlená, větraná, bezprašná a nevystavená přímému slunci.

11 Jak VIBRATOR A11, tak VIBRATOR A12 je určen pro použití na pevném pracovním stole, paralelně k podlaze. Mezi vhodné pracovní plochy patří servisní stolky (obsluha stojí) nebo modelovací stolky (obsluha sedí). Všechny pracovní plochy musejí být dostatečně pevné a stabilní. 6.4 Zapojení do zásuvky elektrického proudu Uživatel musí zajistit přítomnost zásuvky elektrického proudu poblíž místa instalace přístroje. Uživatel také musí zajistit adekvátní jistič, stejně jako přepěťovou pojistku. Přístroj je připojen přes napájecí kabel (obr. 4, odstavec 6.5). Zkontrolujte následující: napětí a frekvence zásuvky odpovídá údajům uvedeným na identifikačním štítku (nesprávné napětí může poškodit přístroj) zásuvka má řádné a dostatečné zemění Je zakázáno manipulovat s napájecím kabelem a zásuvkou! Zásuvka musí mít řádné uzemnění. Je li nutno dočasně použít prodlužovací kabel, musí odpovídat místně platným nařízením.

12 6.5 Spuštění Obr. 1: Umístěte přístroj na pracovní plochu (viz odstavec 6.3.1). Obr. 2: Zapojte kabel (6) do zásuvky elektrického proudu: dbejte na informace v odstavci 6.4. Nedodržení instalačních instrukcí může vést k nefunkčnosti přístroje a zrušení záruky. 6.6 Účel přístroje VIBRATOR A11 a VIBRATOR A12 byly navrženy pro vibraci sádry nebo zatmelovací hmoty použité v laboratoři. 6.7 Nesprávné použití/zakázané použití Použití přístroje pro jakoukoliv jinou činnost, než je uvedeno v odstavci 6.6 (Účel přístroje), je považováno za nesprávné a tudíž zakázané. Nesprávné použití ruší záruku a výrobce Zhermack S.p.A. se zříká jakékoliv zodpovědnosti za poškození přístroje, zranění obsluhy či dalších.

13 KAPITOLA 7: POUŽITÍ PŘÍSTROJE 7.1 Varování Není dovoleno používat jakkoliv nesestavený nebo bez některých dílů: před použitím se přesvědčte, že všechny díly jsou řádně na svém místě. Abyste pracovali při zachování maximální bezpečnosti, postupujte přesně, dle popsaný bodů. Aby nedošlo k záměně číslování a celý systém byl jasný, čísla uvedená zde u obrázku odpovídají číslům z Přehledu částí v kapitole Bezpečnostní systémy Pro zajištění optimální pracovní spolehlivosti, Zhermack S.p.A. používá pro výrobu přístrojů pouze nejkvalitnější materiály a komponenty. Zařízení je také před odesláním z továrny detailně testováno. Všechny materiály jsou pouze nejvyšší kvality a jsou také kontrolovány hned při doručení do továrny, během skladování a při použití ve výrobě. Tak je zaručeno, že přístroje nejsou poškozeny, opotřebeny nebo nefungují. I když nefunguje jeden z bezpečnostních systémů, pokračujte k odstavci 9.2 a v případě pochybností kontaktujte autorizované servisní středisko. 7.3 Použití přístroje VIBRATOR A11 Obr. 3: Umístěte nádobu obsahující sádru nebo zatmelovací hmotu na vibrující gumovou podložku. Obr. 4: Zapněte přístroj hlavním vypínačem (2). Rozsvítí se zelená LED dioda. Obr. 5: Nastavte intenzitu vibrací otáčením elektronického regulátoru (3) ve směru hodinových ručiček.

14 Obr. 6: Jakmile je práce dokončena, vypněte přístroj otáčením elektronického regulátoru proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí indikující zastavení přístroje. Poté vypněte přístroj hlavním vypínačem (2): zelená LED dioda zhasne (obr. 3) 7.3 Použití přístroje VIBRATOR A12 Obr. 7: Umístěte nádobu obsahující sádru nebo zatmelovací hmotu na vibrující gumovou podložku. Obr. 8: Po umístění nádoby, nastavte intenzitu vibrací otáčením elektronického regulátoru (3) ve směru hodinových ručiček. Tento má včleněný vypínač: otáčením ve směru hodinových ručiček zapíná přístroj, rozsvítí se červený indikátor (5). Intenzitu vibrací je nastavitelná od minimální do maximální hranice s nastaveními označenými 0 10 na elektronickém regulátoru. Obr. 9: Jakmile je práce dokončena, vypněte přístroj otáčením elektronického regulátoru proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí indikující vypnutí přístroje. Červený indikátor (5) zhasne. Na závěr vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu. 7.5 Reziduální riziko Reziduální riziko je: nebezpečí, které nemůže být eliminován skrze účel a použití bezpečnostních zařízení potenciální nebezpečí, které nemůže být označeno Výše uvedená reziduální rizika jsou označena na štítku viz odstavec Abyste zabránili úrazu, vždy postupujte dle instrukcí uvedených v tomto návodu. V případě pochybností kontaktujte výrobce nebo autorizované servisní středisko.

15 KAPITOLA 8: ÚDRŽBA 8.1 Čištění Obsluha musí přístroj udržovat čistý, bez cizích materiálů prach, voda, izolační kapaliny apod. Každá práce musí proto končit očištěním přístroje. Čištění provádějte při vypnutém přístroji a položte jej na pevný a stabilní povrch. Jakmile dokončíte vibraci sádry nebo zatmelovací hmoty, pokračujte následovně (jak VIBRATOR A11 i VIBRATOR A12): přesvědčte se, zda byl přístroj odpojen od zásuvky elektrického proudu odstraňte sádru nebo zatmelovací hmotu Omyjte horní gumovou podložku vodou. Aby byla řádně omyta, několikrát ji opláchněte pod tekoucí vodou, dokud nejsou viditelně omyty veškeré zbytky sádry/zatmelovací hmoty. Následně podložku osušte utěrkou a umístěte zpět na horní část přístroje. Externí části přístroje je možno udržovat v čistotě suchou utěrkou. Je li třeba, navlhčete utěrku trochou vody nebo použijte neagresivní mycí prostředek (viz odstavec 2.4). Před čištěním externích povrchů přístroje vždy nejdříve přepněte hlavní vypínač do polohy OFF. Je přísně zakázáno čistit zařízení, je li napájecí kabel zapojen do zásuvky elektrického proudu. Nikdy nepoužívejte hořlavé, korozivní, alkalické nebo toxické kapaliny pro čištění přístroje V případě čištění stlačeným vzduchem, používejte ochranné pracovní pomůcky brýle a štít. Nedovolte, aby poblíž přístroje někdo stál. Může být zraněn odletujícím prachem. 8.2 Pravidelná údržba Jakmile je zařízení očištěno (viz odstavec 8.1), obsluha musí zkontrolovat opotřebení, poškození nebo uvolněné části. Jestliže během této kontroly shledáte nějaké anomálie, kontaktujte autorizované servisní středisko. V případě nalezení výše uvedených anomálií je přísně zakázáno přístroj spouštět! Přesněji řečeno, jestliže obsluha shledá nějaké závady nebo problémy jakéhokoliv druhu, je třeba přístroj viditelně označit, že je přístroj nepoužitelný a bude na něm provedena údržba/oprava. Příslušné označení splňující normy EC je možno zakoupit u dodavatele. Pravidelná údržba, čištění a správné použití jsou důležitými faktory pro záruku dlouhodobého provozu a bezpečnosti. Není dovoleno vyjímat bezpečnostní zařízení nebo pojistky, kromě případu opravy v autorizovaném servisním středisku. Tyto předměty je nutno vrátit zpět na místo ihned jakmile došlo k pominutí události způsobující jejich vyjmutí.

16 8.3 Neplánovaná údržba VIBRATOR A11/A12 NÁVOD K POUŽITÍ Neplánovaná údržba zahrnuje opravy jakéhokoliv neočekávaného poškození nebo výměnu opotřebovaných nebo nefunkčních dílů. Všechny mechanické a elektrikářské práce musejí být prováděny pouze autorizovaným servisním technikem společnosti Zhermack S.p.A. Modifikace, které upravují charakteristiku přístroje mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku. Toto musí následně vystavit certifikát dosvědčující dodržení bezpečnostních standardů. Proto jakákoliv modifikace nebo údržba, která není konkrétně popsána v návodu k použití je považována za zakázanou. Je li zařízení modifikováno, manipulováno nebo opravováno neautorizovaným servisním technikem nebo jsou použity neoriginální náhradní díly, je výrobce zbaven veškeré zodpovědnosti. Je li vyžadován servisní zásah nepopsaný v návodu k použití, kontaktujte prosím autorizované servisní středisko. 8.4 Spuštění po delší neaktivní době Je li třeba přístroj opětovně spustit po delší době neaktivity, postupujte dle odstavce č. 6 První použití. Jestliže se u přístroje setkáte se závadami nebo problémy, pokračujte dle odstavce č. 9 Problémy a jejich řešení. Jestliže problém přetrvává nebo není zde popsán, kontaktujte autorizované servisní středisko. 8.5 Vyžádání technické asistence Pro vyžádání technické asistence kontaktujte Vašeho dodavatele nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

17 KAPITOLA 9: PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 9.1 Varování Jestliže se setkáte s níže uvedenými abnormalitami, pokuste se situaci vyřešit jak nejdále to půjde. Postupujte dle instrukcí uvedených v návodu k použití. V případě, že problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko. 9.2 Problém, příčiny a řešení PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 1. zástrčka není dostatečně zasunutá 2. vyhořelá pojistka VIBRATOR A11 hlavní vypínač v pozici I, přístroj nelze spustit, signalizační světlo nesvítí 1. zkontrolujte zapojení zástrčky 2. vyměňte pojistku VIBRATOR A12 otáčením regulátoru/vypínače (se zastrčenou zásuvkou do elektrické sítě), přístroj nelze spustit, signalizační světlo nesvítí vibrace jsou nepravidelné a hlučné uvolněné šrouby mohou být povoleny kontaktujte autorizované servisní středisko PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA: Hu Fa Dental, Moravní 909, Otrokovice, tel.: , fax: , e mail:

PROTHYL POLYMER POPIS PŘÍSTROJE

PROTHYL POLYMER POPIS PŘÍSTROJE PROTHYL POLYMER POPIS PŘÍSTROJE Všeobecný popis přístroje Přístroj popsaný v tomto návodu byl sestaven tak, aby pomocí elektronického prvku fungoval jako polymerační jednotka založená na uživatelem sestavených

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail: info@kovar-narez.cz ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU TYP: TV-1 VÝROBNÍ ČÍSLO: DATUM DODÁNÍ (PRODEJE):

Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail: info@kovar-narez.cz ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU TYP: TV-1 VÝROBNÍ ČÍSLO: DATUM DODÁNÍ (PRODEJE): ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU VÝROBNÍ ČÍSLO: TYP: TV-1 DATUM DODÁNÍ (PRODEJE): NÁZEV: Martin Kovář ADRESA: 756 62 Hutisko-Solanec 462 IČ: 65134443 DIČ: 7306235871 Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail:

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

ELEKTRICKÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO Návod k obsluze

ELEKTRICKÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO Návod k obsluze ELEKTRICKÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO Návod k obsluze 1 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ Obr. 1 Hlavní součásti HLAVNÍ SOUČÁSTI 2 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY HLAVNÍ SOUČÁSTI VYBALENÍ TOPIDLA

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE:

IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE: IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE: Relaxační podložka s infračerveným světlem v.1.0 Stránka 1 1. Technický popis l Může být použito pod prostěradlem i pod matrací Velikost

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

DJ Switch 6 Objednací číslo 50363

DJ Switch 6 Objednací číslo 50363 DJ Switch 6 Objednací číslo 50363 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Dj Switch rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo propracovanou

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B

PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B 2 3 4 PŘEDMLUVA 1. CÍLE PŘÍRUČKY Tuto příručku sestavil výrobce stroje a představuje doplňkovou součást výrobku. Proto je nutné příručku po celou životnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto NÁVOD K POUŽITÍ Trouby Efesto ÚVODNÍ INFORMACE Tato příručka by měla být pečlivě uschována v dosahu zařízení pro její případné použití. Dodržováním instrukcí obsažených v této příručce zajistíte bezpečnost

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze Detektor napětí AC / svítilna AX-T01 Návod k obsluze Dříve než začnete používat tento přístroj nebo přistoupíte k jeho servisu, přečtěte si pečlivě všechny bezpečnostní instrukce a informace, které jsou

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Samonasávací odstředivé čerpadlo JET800-40 Účel a použití výrobku: Čerpadlo je určeno pro zásobování užitkovou vodou chat, chalup, koupelen a zalévání zahrad

Více

Odstraňte obal a ujistěte se, že jsou všechny součásti netknuté a plně v pořádku, zejména potom napájecí kabel.

Odstraňte obal a ujistěte se, že jsou všechny součásti netknuté a plně v pořádku, zejména potom napájecí kabel. Nezbytná preventivní opatření Přečtěte si následující instrukce velmi pečlivě, protože Vám poskytnou užitečné informace o instalaci zařízení a jeho údržbě pro případnou prevenci před možným zraněním. Odstraňte

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu TPtrade s.r.o. www.tptrade.cz obchodní společnost info@tptrade.cz Obsah 1.Všeobecné informace...2 2.Symboly používané v Návodu...2 3.Bezpečnost...3

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Návod k použití MF-TECTORQUE 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) UPOZORNĚNÍ Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto pokynů může

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Instalační a provozní instrukce

Instalační a provozní instrukce Instalační a provozní instrukce 5 PONORNÁ ELEKTRICKÁ ČERPADLA SÉRIE FROG Obsah Bezpečnostní upozornění... 2 1.Přehled... 3 2.Popis produktu... 3 2.1.Technické charakteristiky... 3 3.Použití... 3 3.1.Provozní

Více

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių...

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... FVC 4001-EK FVC 4002-EK 2 English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... 103 Русский... 115 1 2 7 3 4 1 3

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

ESPE Elipar Highlight

ESPE Elipar Highlight ESPE Elipar Highlight POLYMERAČNÍ LAMPA Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnost 2. Popis výrobku 3. Technické údaje 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Chyby 7. Údržba 8. Dezinfekce, sterilizace 9. Balení 1.

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Shrnovač kejdy LANOX

Shrnovač kejdy LANOX Návod k používání a obsluze Shrnovač kejdy LANOX Výrobek Výrobce název: Shrnovač kejdy typ: LANOX název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 260321163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah 1. Úvod

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Pokyny pro uživatele 10/10 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 PROVOZ... 4 FOTOMETRICKÝ GRAF... 4 VÝMĚNA GOBO...

Více

Návod na obsluhu Fun Factory G4 Click n charge

Návod na obsluhu Fun Factory G4 Click n charge Návod na obsluhu Fun Factory G4 Click n charge Výrobky Fun Factory nejsou pouhou erotickou pomůckou, ale i estetickým doplňkem každého člověka, který si chce užívat života. Kdo někdy použil nebo alespoň

Více

Stručný uživatelský návod pro UPS SALICRU SLC CUBE 3 + Manuál UPS SALICRU SLC-CUBE3+

Stručný uživatelský návod pro UPS SALICRU SLC CUBE 3 + Manuál UPS SALICRU SLC-CUBE3+ OKS-T-MSU140009.a Stručný uživatelský návod pro UPS SALICRU SLC CUBE 3 + Manuál UPS SALICRU SLC-CUBE3+ 1 BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE UŽIVATEL MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc

SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc 1 Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod

Více

Návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com

Návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com Návod k obsluze Původní návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ

Více