Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol."

Transkript

1 KAPITOLA 1: ÚVOD 1.1 Jak pracovat s návodem k použití Návod k použití, který držíte v rukou obsahuje informace o použití, instalaci a údržbě vibrátorů A11 a A12, vyrobených firmou Zhermack S.p.A. Vibrátory A11 a A12 musejí být používány dle instrukcí uvedených v návodu: proto doporučujeme si návod řádně prostudovat před instalací a spuštěním přístroje. Dbejte na to, abyste přečetli celý návod a věnovali zvláštní pozornost zprávám psaným silným písmem nebo zvýrazněných v rámečcích a/nebo symboly: symboly jsou sestaveny tak, aby označily situaci, kde může hrozit nebezpečí nebo vyžadují jinou, zvláštní pozornost (viz bod 1.2). Dodržování standardů a nařízení uvedených v návodu zaručuje, že je přístroj správně používán a že je údržba prováděna bezpečně. Tento návod k použití je nedílnou součástí zařízení: je třeba jej umístit poblíž přístroje a v případě nutnosti či pochyb je možno do něj nahlédnout (skladujte návod na suchém, bezpečném místě, které není vystaveno přímým slunečním paprskům nebo vlhkosti apod.). Musí být k dispozici pro konzultaci během provozního života vibrátoru a také je li přístroj prodán nebo rozebrán. Doporučujeme Vám neustálou aktualizaci návodu k použití integrováním různých dodatků, změn či jiných poznámek od výrobce. Jakékoliv poznámky nebo informace by měly být zapisovány na čisté stránky na konci návodu (viz Dodatky: poznámky). Dbejte na to, aby nedošlo k poškození nebo zničení návodu k použití. Dojde li ke ztrátě, poškození nebo jsou stránky návodu nečitelné, vyžádejte si novou kopii u dodavatele. Účelem návodu k použití je zajistit uživateli informace o správném užívání přístroje. Návod k použití obsahuje všechny potřebné informace pro řádný provoz přístroje: zvláště návod obsahuje informace a instrukce k následujícím tématům: správná instalace přístroje detailní popis, jak vibrátor funguje a popis jeho částí prvotní spuštění pravidelnou údržbu základní bezpečnostní a prevenční informace Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol. 1.2 Terminologie a symboly Je důležité, abyste porozuměli následujícím symbolům a jejich významu, kdy označují informaci jako kritickou situaci, praktickou radu nebo přímočaré upozornění. Jestliže máte pochybnosti o významu symbolů v návodu k použití, konzultujte tyto vždy na této stránce. Úkoly, při nichž nedodržení instrukcí nebo manipulace s částmi zařízení, může být nebezpečná pro obsluhu, jsou zvýrazněny symbolem: NEBEZPEČÍ! Tento symbol odkazuje na bezpečnostní standardy, které musejí být dodrženy po celou dobu, aby nedošlo k poranění obsluhy nebo poškození přístroje. Kritické situace týkající se nebezpečných oblastí nebo úkolů, kdy nedodržení instrukcí může vést k neuznání záruky nebo poškození přístroje, přilehlé oblasti nebo připojených součástí, jsou označeny symbolem: UPOZORNĚNÍ! Tento symbol odkazuje na bezpečnostní standardy, které musejí být dodrženy pro zajištění bezpečí obsluhy, bezpečí dalších osob a zamezení poškození přístroje.

2 Jakákoliv operace, která nedodržuje pokyny v tomto návodu nebo jakákoliv manipulace, která může automaticky vést ke zrušení záruky, je označena následujícím symbolem: ZAKÁZÁNO! Tento symbol odkazuje na akce, které nesmějí být nikdy prováděny (např. zakázané akce). Všeobecná informace a/nebo rada, která může být kdykoliv užitečná, je označena následujícím symbolem: POZNÁMKA! Tento symbol označuje informace a/nebo užitečné rady.

3 KAPITOLA 2: VŠEOBECNÉ INFORMACE 2.1 Odpovědnost Nedodržení instrukcí uvedených v návodu k použití zprošťuje výrobce celkově z odpovědnosti a viny. Pro zodpovězení otázek a pochyb, které nejsou uvedeny v návodu k použití, prosím kontaktujte přímo výrobce: Zhermack S.p.A. Via Bovazecchino, Badia Polesine RO Italy Tel Fax e mail: V případě nedodržení instrukcí pro údržbu nebo tato je prováděna, tak že dojde k porušení integrity přístroje nebo modifikaci jeho vlastností, se Zhermack S.p.A. zbavuje veškeré zodpovědnosti a viny vzhledem k bezpečnosti a výkonu přístroje. 2.2 Záruka: všeobecné instrukce V Dodatku k návodu k použití naleznete záruční certifikát a ID formulář, který je třeba vyplnit. Všeobecně lze říci, že k porušení záruky dochází v následujících podmínkách: nesprávné použití přístroje nesprávná instalace vážná nedbalost při plánování údržby modifikace nebo práce se zařízením, které nebylo autorizováno výrobcem (zvláště u bezpečnostních pojistek) použití neoriginálních náhradních dílů Zhermack S.p.A. nemůže přijmout zodpovědnost v případě, že je zařízení modifikováno nebo zmanipulováno bez předchozího souhlasu výrobce. Následně, jakékoliv opravy neautorizovaným servisním technikem, použití neoriginálních náhradních dílů nebo nedodržení instalačních standardů uvedených v tomto návodu vedou k okamžitému zrušení záruky. 2.3 Oprávněná osoba Osoby je možno rozdělit do několika kategorií: obsluha uživatel Proškolená osoba k používání přístroje. On/ona může provádět všechny úkony potřebné k ovládání přístroje: tyto úkoly zahrnují spuštění/zastavení přístroje, vykonání pravidelné kontroly a další úkoly spojené s každodenním použitím. Obsluha uživatel může přístroj používat pouze je li zcela složen a bezpečnostní pojistky fungují tak, jak je uvedeno v návodu k použití. Před použitím přístroje nebo provádění práce, musí si obsluha přečíst kompletní návod k použití. Tento návod byl napsán tak, aby uživateli poskytl všechny potřebné informace pro racionální, bezpečné použití zařízení. Uživatel musí být po celou dobu použití přístroje seznámen se všemi informacemi. Dále je třeba, aby uživatel zapisoval práci do přiložených pracovních listů pro lepší kontrolu potřeby výměny určitých dílů, nebo případnou nefunkčnost přístroje. Autorizovaný technik společnosti Zhermack S.p.A.: Osoba autorizovaná pro práci s přístrojem ve všech pracovních podmínkách a bezpečnostních úrovních. Je také autorizovaná k provádění mechanických a elektronických oprav, pravidelnou údržbu a jakoukoliv výměnu komponent přístroje.

4 2.4 Všeobecné bezpečnostní nařízení VIBRATOR A11/A12 NÁVOD K POUŽITÍ Obsluha si musí prostudovat rady a upozornění uvedené níže a dbát na dodržování nařízení po celou dobu: pouze tak je zajištěna bezpečný a dlouhodobě výkonný chod přístroje: Nedovolte, aby neproškolená osoba používala přístroj. Dbejte na to, aby byla pracovní plocha řádně připravena: nesmějí na ní být překážky, čistá a řádně nasvícená. Dbejte na to, abyste nebyli při práci neočekávaně vyrušeni. V případě poruchy postupujte dle informací uvedených v návodu k použití; máte li pochybnosti, vypněte přístroj a kontaktujte autorizované servisní středisko. Nikdy nepoužívejte nefunkční přístroj a o poruše vždy informujte osobu zodpovědnou za bezpečnost. Neotevírejte části, které obsahují elektrické zařízení. Nevyměňujte napájecí kabel nebo nemanipulujte s dodávanou zásuvkou. Je zakázáno použít přístroj na jiné než určené předměty. Před čištěním, pravidelnou nebo neočekávanou údržbou se přesvědčte, že je zařízení odpojeno od zdroje elektrického napětí. Dbejte na to, aby v pracovním poli nebyly žádné cizí předměty; tyto mohou poškodit přístroj nebo zranit obsluhu. Pro čištění nepoužívejte benzín nebo hořlavé látky; používejte pouze nehořlavé, nekorozivní a netoxické látky (viz odstavec B.1). Zhermack S.p.A. nemůže přijmout zodpovědnost za poškození přístroje nebo zranění osob způsobené neautorizovaným servisem nebo údržbou, která neodpovídá informacím v návodu k použití. Zhermack S.p.A. je zcela osvobozen od zodpovědnosti ze zranění osob či poškození majetku, je li přístroj používán jinak než je uvedeno v návodu k použití. Zařízení obsahuje elektrické části: proto, v případě požáru, bez ohledu na velikost, používejte k hašení pouze práškové hasící přístroje. Nikdy elektrické zařízení nehaste vodou!

5 KAPITOLA 3: POPIS ZAŘÍZENÍ 3.1 Všeobecný popis zařízení Zařízení popsány v tomto návodu jsou VIBRATOR A11 a A12 pro vibraci sádry nebo zatmelovací hmoty použité v laboratoři. 3.2 Přehled částí VIBRATOR A Přehled částí VIBRATOR A Popis částí 1. snímatelná gumová podložka 4. pojistka 2. hlavní vypínač 5. indikační dioda zapnutí/vypnutí 3. elektronický regulátor 6. zástrčka

6 3.4. Identifikační data Přístroj popsaný v návodu má identifikační štítek uvádějící informace jak o sobě samém, tak i výrobci. A. jméno a adresa výrobce B. kód zařízení a model C. výrobní číslo D. informace o napájení VIBRATOR A11/A12 NÁVOD K POUŽITÍ VIBRATOR A11 a VIBRATOR A12, byly vyrobeny v souladu s EC nařízeními uvedenými v přiloženém EC prohlášení o shodě. V případě objednávání náhradních dílů bude po Vás autorizovaný servis vždy vyžadovat data uvedená na identifikačním štítku. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku, byť i částečného, objednejte si štítek náhradní. Nezapomeňte však uvést potřebná data. Nesnímejte nebo nepoškozujte štítek. Je třeba, aby byl po celou dobu životnosti přístroje čitelný! Upozornění na nebezpečí Na zadní straně přístroje je nálepka. Prosím dodržujte uvedené symboly: UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU. NEOTEVÍREJTE DVÍŘKA NEBO NEODNÍMEJTE OCHRANU PŘED ODPOJENÍM PŘÍSTROJE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU!

7 KAPITOLA 4: TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 4.1 Technická charakteristika a funkce Zhermack S.p.A. navrhuje a vyrábí přístroje, které přinášejí nejmodernější technologie a prvotřídní kvalitu. Jsou speciálně navrženy pro maximálně ergonomické řešení a dlouhodobý výkon během každého pracovního dne. Aby tohoto bylo dosaženo, používá Zhermack S.p.A. špičkové zařízení, které zajišťují okamžitou funkčnost přístrojů ihned po vyrobení. Pro produkci přístrojů je použit ten nejlepší materiál. Přístroje procházejí neustálým testováním, aby byla zaručena maximální bezpečnost uživatele. Produkty Zhermack S.p.A. jsou bezpečné a mezinárodně konkurenceschopné. Funkce, která charakterizuje VIBRATOR A11 a VIBRATOR A12 je založena na vibraci gumové podložky s nastavitelnou intenzitou. Každý vibrátor se skládá z: vibračního stolíku gumové podložky, snadno snímatelné a omyvatelné potenciometru pro nastavení intenzity vibrací 4.2 Technická data VIBRATOR A11 VIBRATOR A12 napájení 230 V AC ± 10% 50/60Hz 230 V AC ± 10% 50/60Hz příkon 150 W 350 W Váha a celkové rozměry VIBRATOR A11 BEZ BALENÍ V KRABICI výška 9 cm 16 cm šířka 16,5 cm 23 cm hloubka 15 cm 22 cm váha 3,5 kg 5,5 kg využitelná pracovní plocha 16/x 14 cm VIBRATOR A12 BEZ BALENÍ V KRABICI výška 10 cm 26 cm šířka 24 cm 38 cm hloubka 17 cm 31 cm váha 5 kg 7 kg využitelná pracovní plocha 23/ x 14 cm

8 KAPITOLA 5: TRANSPORT A MANIPULACE 5.1 Upozornění Abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku, vždy postupujte při manipulaci s přístrojem s největší opatrností. Dbejte na dodržování všech upozornění a instrukcí uvedených v následujících odstavcích. 5.2 Balení a vybalení Před odesláním jsou všechny přístroje podrobně kontrolovány výrobcem. Při převzetí přístroje si nejdříve zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k jeho poškození a že také nikdo nemanipuloval se zásilkou či nechybí některá z částí. Jestliže je přístroj poškozen nebo některý díl chybí, informujte ihned prosím vašeho dodavatele a přepravce: pořiďte fotografie a pošlete je jak dodavateli, tak přepravci. Balení se skládá z krabice vyplněné plastickým výplňovým materiálem. Uvnitř najdete: vibrátor návod k použití Doporučujeme Vám uschovat původní obal, aby mohl být v případě potřeby znovu použit. Pouze tak zabráníte použití nevhodných materiálů při opětovném balení (např. pro transport) a také případnému poškození přístroje (viz bod 5.3). 5.3 Transport a manipulace Je li nutno s vibrátorem manipulovat, postupujte následovně: 1. odpojte vibrátor ze zásuvky elektrického proudu 2. uchopte vibrátor (jak je zobrazeno v bodě 6.5, obr. 1). Postupujte opatrně, mějte na paměti velikost a váhu přístroje (viz bod 4.2.3), jako prevenci případné nehody, která se může stát, nedodržíte li tyto faktory. 3. zabalte zařízení do originálního obalu; není li toto možné, dbejte na řádné zabalení přístroje, které zabrání poškození; v případě neoriginálního obalu je přístroj přepravován na riziko majitele Nedodržení výše uvedených pravidel zbavuje výrobce odpovědnosti za nefunkčnost přístroje a následně přístroj ztrácí záruku.

9 V případě zasílání přístroje do autorizovaného servisního střediska, přiložte do balíku vždy nákupní doklad a kopii záručního listu. Je li přístroj doručován přepravní službou, poštou nebo železnicí, doporučujeme zásilku pojistit. 5.4 Likvidace/demontáž V případě likvidace obalového materiálu je třeba postupovat v souladu s místně platnými nařízeními o likvidaci materiálů: dřevo/papír/neznečišťující materiály musejí být řádně zrecyklovány polystyren/plast znečišťující látky, které nesmějí být páleny (produkují toxický kouř) nebo odhozeny na volnou skládku. Musejí být zlikvidovány v souladu s místně platnými nařízeními dané země. Demontujete li přístroj, musí uživatel, v souladu s EC nařízeními a místně platnými zákony, a dbát na řádnou likvidaci následujících materiálů: plastové a skleněné části, izolované elektrické kabely, gumové díly přístroj neobsahuje žádné toxické nebo korozivní díly Přístroj nesmí být uložen do domácího odpadu. Dle EC nařízení č. 2002/96 je možno jej odevzdat na sběrná místa.

10 KAPITOLA 6: INSTALACE A PRVNÍ POUŽITÍ 6.1 Varování a doporučení Před tím, než začnete s instalací přístroje, ujistěte se, zda jsou dodrženy všechny bezpečnostní podmínky a pečlivě postupujte dle instrukcí uvedených níže. Aby nedošlo k záměně číslování a celý systém byl jasný, čísla uvedená zde u obrázku odpovídají číslům z Přehledu částí v kapitole Doporučené pracovní podmínky Není li jinak uvedeno, je přístroj, při objednání, nastaven pro optimální provoz v následujících podmínkách: minimální okolní teplota O o C maximální okolní teplota 40 o C maximální vlhkost 90% Provozní podmínky jiné, než výše uvedené, mohou způsobit nefunkčnost nebo náhlé přerušení provozu. Osvětlení v místě instalace musí být dostatečné pro zjištění dobré viditelnosti v každém místě přístroje. Více specificky řečeno musí být osvětlení více než 200 lux; osvětlení musí být co nejvíce uniformní a nesmí zde být žádné reflexní světlo, které by mohlo zmást obsluhu. Přístroj není možno používat v místech, kde je explozivní atmosféra a/nebo riziko požáru; také není možno přístroj používat v místech, pro která není určený. V případě vzniku požáru postupujte dle bodu 2.4. Osvětlení pracovní plochy je velmi důležitým faktorem jak pro osobní bezpečnost, tak pro dokonalou kvalitu práce. V jednotlivých zemích jsou požadavky na osvětlení pracovní plochy různé. Pro zjištění místně platných nařízení prosím kontaktujte patřičný úřad ve vaší zemi. 6.3 Požadavky na prostor pracovního místa Výběr vhodného pracovního místa s dostatečným množstvím prostoru pro instalaci přístroje je důležitým faktorem pro osobní bezpečnost, kvalitu práce a správnou údržbu. Tato zóna musí být nejen dostatečně prostorná pro optimální použití přístroje, ale musí být i řádně osvětlená, větraná, bezprašná a nevystavená přímému slunci.

11 Jak VIBRATOR A11, tak VIBRATOR A12 je určen pro použití na pevném pracovním stole, paralelně k podlaze. Mezi vhodné pracovní plochy patří servisní stolky (obsluha stojí) nebo modelovací stolky (obsluha sedí). Všechny pracovní plochy musejí být dostatečně pevné a stabilní. 6.4 Zapojení do zásuvky elektrického proudu Uživatel musí zajistit přítomnost zásuvky elektrického proudu poblíž místa instalace přístroje. Uživatel také musí zajistit adekvátní jistič, stejně jako přepěťovou pojistku. Přístroj je připojen přes napájecí kabel (obr. 4, odstavec 6.5). Zkontrolujte následující: napětí a frekvence zásuvky odpovídá údajům uvedeným na identifikačním štítku (nesprávné napětí může poškodit přístroj) zásuvka má řádné a dostatečné zemění Je zakázáno manipulovat s napájecím kabelem a zásuvkou! Zásuvka musí mít řádné uzemnění. Je li nutno dočasně použít prodlužovací kabel, musí odpovídat místně platným nařízením.

12 6.5 Spuštění Obr. 1: Umístěte přístroj na pracovní plochu (viz odstavec 6.3.1). Obr. 2: Zapojte kabel (6) do zásuvky elektrického proudu: dbejte na informace v odstavci 6.4. Nedodržení instalačních instrukcí může vést k nefunkčnosti přístroje a zrušení záruky. 6.6 Účel přístroje VIBRATOR A11 a VIBRATOR A12 byly navrženy pro vibraci sádry nebo zatmelovací hmoty použité v laboratoři. 6.7 Nesprávné použití/zakázané použití Použití přístroje pro jakoukoliv jinou činnost, než je uvedeno v odstavci 6.6 (Účel přístroje), je považováno za nesprávné a tudíž zakázané. Nesprávné použití ruší záruku a výrobce Zhermack S.p.A. se zříká jakékoliv zodpovědnosti za poškození přístroje, zranění obsluhy či dalších.

13 KAPITOLA 7: POUŽITÍ PŘÍSTROJE 7.1 Varování Není dovoleno používat jakkoliv nesestavený nebo bez některých dílů: před použitím se přesvědčte, že všechny díly jsou řádně na svém místě. Abyste pracovali při zachování maximální bezpečnosti, postupujte přesně, dle popsaný bodů. Aby nedošlo k záměně číslování a celý systém byl jasný, čísla uvedená zde u obrázku odpovídají číslům z Přehledu částí v kapitole Bezpečnostní systémy Pro zajištění optimální pracovní spolehlivosti, Zhermack S.p.A. používá pro výrobu přístrojů pouze nejkvalitnější materiály a komponenty. Zařízení je také před odesláním z továrny detailně testováno. Všechny materiály jsou pouze nejvyšší kvality a jsou také kontrolovány hned při doručení do továrny, během skladování a při použití ve výrobě. Tak je zaručeno, že přístroje nejsou poškozeny, opotřebeny nebo nefungují. I když nefunguje jeden z bezpečnostních systémů, pokračujte k odstavci 9.2 a v případě pochybností kontaktujte autorizované servisní středisko. 7.3 Použití přístroje VIBRATOR A11 Obr. 3: Umístěte nádobu obsahující sádru nebo zatmelovací hmotu na vibrující gumovou podložku. Obr. 4: Zapněte přístroj hlavním vypínačem (2). Rozsvítí se zelená LED dioda. Obr. 5: Nastavte intenzitu vibrací otáčením elektronického regulátoru (3) ve směru hodinových ručiček.

14 Obr. 6: Jakmile je práce dokončena, vypněte přístroj otáčením elektronického regulátoru proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí indikující zastavení přístroje. Poté vypněte přístroj hlavním vypínačem (2): zelená LED dioda zhasne (obr. 3) 7.3 Použití přístroje VIBRATOR A12 Obr. 7: Umístěte nádobu obsahující sádru nebo zatmelovací hmotu na vibrující gumovou podložku. Obr. 8: Po umístění nádoby, nastavte intenzitu vibrací otáčením elektronického regulátoru (3) ve směru hodinových ručiček. Tento má včleněný vypínač: otáčením ve směru hodinových ručiček zapíná přístroj, rozsvítí se červený indikátor (5). Intenzitu vibrací je nastavitelná od minimální do maximální hranice s nastaveními označenými 0 10 na elektronickém regulátoru. Obr. 9: Jakmile je práce dokončena, vypněte přístroj otáčením elektronického regulátoru proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí indikující vypnutí přístroje. Červený indikátor (5) zhasne. Na závěr vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu. 7.5 Reziduální riziko Reziduální riziko je: nebezpečí, které nemůže být eliminován skrze účel a použití bezpečnostních zařízení potenciální nebezpečí, které nemůže být označeno Výše uvedená reziduální rizika jsou označena na štítku viz odstavec Abyste zabránili úrazu, vždy postupujte dle instrukcí uvedených v tomto návodu. V případě pochybností kontaktujte výrobce nebo autorizované servisní středisko.

15 KAPITOLA 8: ÚDRŽBA 8.1 Čištění Obsluha musí přístroj udržovat čistý, bez cizích materiálů prach, voda, izolační kapaliny apod. Každá práce musí proto končit očištěním přístroje. Čištění provádějte při vypnutém přístroji a položte jej na pevný a stabilní povrch. Jakmile dokončíte vibraci sádry nebo zatmelovací hmoty, pokračujte následovně (jak VIBRATOR A11 i VIBRATOR A12): přesvědčte se, zda byl přístroj odpojen od zásuvky elektrického proudu odstraňte sádru nebo zatmelovací hmotu Omyjte horní gumovou podložku vodou. Aby byla řádně omyta, několikrát ji opláchněte pod tekoucí vodou, dokud nejsou viditelně omyty veškeré zbytky sádry/zatmelovací hmoty. Následně podložku osušte utěrkou a umístěte zpět na horní část přístroje. Externí části přístroje je možno udržovat v čistotě suchou utěrkou. Je li třeba, navlhčete utěrku trochou vody nebo použijte neagresivní mycí prostředek (viz odstavec 2.4). Před čištěním externích povrchů přístroje vždy nejdříve přepněte hlavní vypínač do polohy OFF. Je přísně zakázáno čistit zařízení, je li napájecí kabel zapojen do zásuvky elektrického proudu. Nikdy nepoužívejte hořlavé, korozivní, alkalické nebo toxické kapaliny pro čištění přístroje V případě čištění stlačeným vzduchem, používejte ochranné pracovní pomůcky brýle a štít. Nedovolte, aby poblíž přístroje někdo stál. Může být zraněn odletujícím prachem. 8.2 Pravidelná údržba Jakmile je zařízení očištěno (viz odstavec 8.1), obsluha musí zkontrolovat opotřebení, poškození nebo uvolněné části. Jestliže během této kontroly shledáte nějaké anomálie, kontaktujte autorizované servisní středisko. V případě nalezení výše uvedených anomálií je přísně zakázáno přístroj spouštět! Přesněji řečeno, jestliže obsluha shledá nějaké závady nebo problémy jakéhokoliv druhu, je třeba přístroj viditelně označit, že je přístroj nepoužitelný a bude na něm provedena údržba/oprava. Příslušné označení splňující normy EC je možno zakoupit u dodavatele. Pravidelná údržba, čištění a správné použití jsou důležitými faktory pro záruku dlouhodobého provozu a bezpečnosti. Není dovoleno vyjímat bezpečnostní zařízení nebo pojistky, kromě případu opravy v autorizovaném servisním středisku. Tyto předměty je nutno vrátit zpět na místo ihned jakmile došlo k pominutí události způsobující jejich vyjmutí.

16 8.3 Neplánovaná údržba VIBRATOR A11/A12 NÁVOD K POUŽITÍ Neplánovaná údržba zahrnuje opravy jakéhokoliv neočekávaného poškození nebo výměnu opotřebovaných nebo nefunkčních dílů. Všechny mechanické a elektrikářské práce musejí být prováděny pouze autorizovaným servisním technikem společnosti Zhermack S.p.A. Modifikace, které upravují charakteristiku přístroje mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku. Toto musí následně vystavit certifikát dosvědčující dodržení bezpečnostních standardů. Proto jakákoliv modifikace nebo údržba, která není konkrétně popsána v návodu k použití je považována za zakázanou. Je li zařízení modifikováno, manipulováno nebo opravováno neautorizovaným servisním technikem nebo jsou použity neoriginální náhradní díly, je výrobce zbaven veškeré zodpovědnosti. Je li vyžadován servisní zásah nepopsaný v návodu k použití, kontaktujte prosím autorizované servisní středisko. 8.4 Spuštění po delší neaktivní době Je li třeba přístroj opětovně spustit po delší době neaktivity, postupujte dle odstavce č. 6 První použití. Jestliže se u přístroje setkáte se závadami nebo problémy, pokračujte dle odstavce č. 9 Problémy a jejich řešení. Jestliže problém přetrvává nebo není zde popsán, kontaktujte autorizované servisní středisko. 8.5 Vyžádání technické asistence Pro vyžádání technické asistence kontaktujte Vašeho dodavatele nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

17 KAPITOLA 9: PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 9.1 Varování Jestliže se setkáte s níže uvedenými abnormalitami, pokuste se situaci vyřešit jak nejdále to půjde. Postupujte dle instrukcí uvedených v návodu k použití. V případě, že problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko. 9.2 Problém, příčiny a řešení PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 1. zástrčka není dostatečně zasunutá 2. vyhořelá pojistka VIBRATOR A11 hlavní vypínač v pozici I, přístroj nelze spustit, signalizační světlo nesvítí 1. zkontrolujte zapojení zástrčky 2. vyměňte pojistku VIBRATOR A12 otáčením regulátoru/vypínače (se zastrčenou zásuvkou do elektrické sítě), přístroj nelze spustit, signalizační světlo nesvítí vibrace jsou nepravidelné a hlučné uvolněné šrouby mohou být povoleny kontaktujte autorizované servisní středisko PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA: Hu Fa Dental, Moravní 909, Otrokovice, tel.: , fax: , e mail:

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI PURITY OR2 Reverzně osmózní demineralizační jednotka Je důležité, abyste si před použitím řádně přečetli návod k použití. Nesprávné použití může vést k nesprávné činnosti přístroje a také k jeho poškození

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 GK5001 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud chcete, aby Vám Vaše váha

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB Návod k použití Holicí strojek pro muže REMINGTON MS2561 Důleţité bezpečnostní instrukce Během používání strojku musí být splněna základní opatření, včetně následujících. Dříve než začněte strojek používat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Návod k obsluze nabíječe

Návod k obsluze nabíječe Návod k obsluze nabíječe NB21A Typ: E230G 24/12 BU-F1D21A OBSAH: 1. Technické údaje 2 2. Užití nabíječe a základní popis 3 3. Nabíjecí charakteristika 3 4. Obsluha, provoz 3 4.1 Správný postup při nabíjení

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více