Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007"

Transkript

1 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch Kočka, MUDr. Bohumil Vašek, Mgr. Stanislav Berkovec Ing. Pavel Bartoníček, JUDr.Tomáš Richtr, MUDr. Renata Ranková, P. Libor Dobner Ing. Karel Hataš, prokurista společnosti RIS Kladno, s. r. o.- PROGRAM je přílohou tohoto zápisu Pan starosta, přivítal přítomné členy. a sdělil, že dnešní program byl doplněn o další podkladový materiál č.26 Informace o možnostech odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města výbory a komise a č.27 Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města o vydání vyhlášky č.5/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města. a Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města o doplnění vyhlášky města č.1/2005 o místních poplatcích Rada města zahájila jednání schválením doplněného programu. ad 1 PROHLÍDKA NEBYTOVÉHO PROSTORU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ ČP. 4 RESTAURACE UNGELT Rada města provedla prohlídku objektu čp. 4 na Masarykově náměstí, kde probíhá rekonstrukce restaurace UNGELT. ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 9/2007 a snížit tak celkovou výši dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu o 464,- Kč. (9 pro) úkol č. 122 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 9/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města. ad 3 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2007 a to zapojení části rozpočtové rezervy ve výši Kč do výdajové části rozpočtu na navýšení výdajů na nákup skeneru pro velký formát. (9 pro) úkol č. 123 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 10/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města.

2 ad 4 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit RO č.11/2007 navýšením výdajů na úhradu příspěvků Dobrovolného svazku obcí Terra Prosperita o ,-- Kč z rezervy finančního odboru. (9 pro) úkol č. 124 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 11/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města. ad 5 INFORMACE O STANOVISKU FIRMY RIS KLADNO, S. R. O. K USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15. LISTOPADU 2006 UVEDENÉ V ZÁPISE POD BODEM AD 15 (NÁVRH NA SMĚNU POZEMKŮ V K. Ú. SLANÝ PARKOVIŠTĚ TŘEBÍZSKÉHO) Rada města, na základě písemné vyjádření firmy RIS Kladno s. r.o., přizvala Ing. Karla Hataše, prokuristu společnosti k podrobnému vysvětlení argumentů a návrhů o dané záležitosti. Rada města na základě proběhlé diskuse odsouhlasila revokaci svého usnesení ze dne 15.listopadu 2006 o směně pozemků a doporučila zastupitelstvu ke schválení směnu stavební parcely ve zjednodušené evidenci č. k. 354 o výměře 259 m 2 ve vlastnictví města Slaného za část pozemkové parcely č. k. 360/2 o celkové výměře čtverce 259 m 2 ve vlastnictví firmy RIS Kladno, s. r. o., se sídlem L. Zápotockého 3094, Kladno Bresson, vše v k. ú. Slaný.(5 pro, 3 proti, 1 zdrž) úkol č. 125 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 6 NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL Č. K O VÝMĚŘE 19 M 2 A Č. K O VÝMĚŘE 20 M 2 V K. Ú. SLANÝ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej stavebních parcel č. k o výměře 19 m 2 a č. k o výměře 20 m 2 v k. ú. Slaný za kupní cenu 500,- Kč/m 2 spoluvlastníkům stavby garáže na stavební parcele č. k a č. k (9 pro) úkol č. 126 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 7 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V POZEMKOVÉ PARCELE Č. K. 619/5 V K. Ú. KVÍC (UL. NA CHMELNICI) Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. vlastníka pozemkové parcely č. k. 17/11 Ing. Jana Rosického v pozemkové parcele č. k. 619/5 ve vlastnictví Města Slaného v k. ú. Kvíc za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 30,- Kč/bm. (9 pro) úkol č. 127 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene.

3 ad 8 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE VE PROSPĚCH VLASTNÍKA KABELOVÉHO VEDENÍ V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K A Č. K. 697 V K. Ú. SLANÝ Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. ČEZ Distribuce a. s. v pozemkových parcelách č. k a č. k. 697 v k. ú. Slaný za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 100,- Kč/bm. (9 pro) úkol č. 128 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene. ad 9 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE VE PROSPĚCH VLASTNÍKA KABELOVÉHO VEDENÍ V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K. 362 A 472/6 V K. Ú. SLANÝ A V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K. 343/3 A 601/2 V K. Ú. KVÍC Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. ČEZ Distribuce a. s. v pozemkových parcelách č. k. 362 a 472/6 v k. ú. Slaný a v pozemkových parcelách č. k. 343/3 a 601/2 v k. ú. Kvíc za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 100,- Kč/bm.(9 pro) úkol č. 129 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene. ad 10 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCÍ SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 6/2007 Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu s výše uvedenými nájemci dle předloženého návrhu. (9 pro). úkol č Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r..o. Slaný T: Informovat uživatele bytů a zajistit uzavření nových Smluv o nájmu bytu dle usnesení rady města. ad 11 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU O VELIKOSTI 2+1 V ČP. 1720, ULICE LACINOVA SLANÝ Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v č. p. 1720, ulice Lacinova, Slaný s panem Igorem Dvořákem, DiS. na období od do s tím, že výše nájemného bude stanovena ve výši 48,55 Kč/m 2 měsíc. (9 pro) úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu dle usnesení rady města. ad 12 NÁVRH NA STANOVENÍ PRAVIDEL PRO VÝMĚNU BYTŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO A ZÁSAD PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV O NÁJMU BYTU PŘI VÝMĚNĚ BYTŮ Rada města projednání materiálu odložila. Bude opětovně předložena na tzv. koncepční radě. ad 13 NÁVRH NA ODPRODEJ OBSAZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 467/3 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ VE VÝŠI 670/15811 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH ČP. 467 A ST. PARCELE Č. K A OBSAZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 467/4 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI 746/15811 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH ČP. 467 A ST. PARCELE Č. K VŠE V K. Ú. SLANÝ, DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej bytové jednotky č. 467/3 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 670/15811 na společných částech č. p. 467 a st. parcele č. k v k. ú. Slaný v pořadí Jana Hynková, Slaný, Arbesova 1077 za kupní cenu ,- Kč a Ivan Uhlíř, Nymburk, Karla Čapka 2040 za kupní cenu ,- Kč a odprodej bytové jednotky č. 467/4 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 746/15811 na

4 společných částech č. p. 467 a st. parcele č. k v k. ú. Slaný v pořadí Jana Hynková, Slaný, Arbesova 1077 za kupní cenu ,- Kč, Ivan Uhlíř, Nymburk, Karla Čapka 2040 za kupní cenu ,- Kč, Tomáš Hora, Slaný, Krátká 77 za kupní cenu ,- Kč a Jana Dalešická, Praha 9, Šluknovská 320 za kupní cenu ,- Kč. (9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zasedání zastupitelstva města dle usnesení rady města. ad 14 NÁVRH POSTUPU PŘI PŘIDĚLENÍ DVOU NOVĚ VYBUDOVANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK O VELIKOSTI 2+1 V ČP , ARBESOVA ULICE, SLANÝ Rada města schválila postup při přidělování bytů 2+1 č. 7 a 8 v č. p , Arbesova ulice, Slaný s příjmově vymezenými osobami dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. s tím, že základní měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 62,67 Kč/m 2 /měsíc. (8 pro, 1 zdrž) úkol č Ing. Aleně Zahrádkové, ved. odb. soc. věcí a zdravot. a Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat návrhy na přidělení bytů 2+1 v č. p , ulice Arbesova, Slaný dle usnesení rady města. ad 15 VOLNÉ BYTY Č. 59, 67, 79 A 86 V DPS NA SADECH ČP. 173 Rada města vylosovala z předloženého seznamu tři čekatele o byt určený manželské dvojici v pečovatelských domech ve Slaném. Vylosováni byli: poř.č.2 (manželé Novákovi), poř.č.8 (manželé Suchých) a poř.č. 13 (manželé Štampachovi). Prvním bude následně přidělen volný byt. Další dva páry jsou náhradníky. (9 pro) Rada města vylosovala z předloženého seznamu sedm čekatelů jednotlivců o byt v pečovatelských domech ve Slaném. Vylosováni byli: poř.č.4 (pí Šálená), poř.č.13 (pí Karlíčková), poř.č.38 (pí Roubalová), poř.č.16 (pí Šulová), poř.č.19 (p. Lang), poř.č.37 (pí Hejlová), poř.č.12 (pí Kubrová). Prvním třem budou následně přiděleny volné byty. Další čtyři jsou náhradníky. (9 pro) úkol č. 135 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat návrhy na přidělení bytů dle pořadí vylosování. úkol č. 136 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat přehled vývoje cen u všech forem nájemního bydlení v bytech v majetku města Slaného za léta ad 16 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZÁVĚRŮ Z PROJEDNÁNÍ DOŠLÉ KORESPONDENCE A NA OBSAZENÍ VOLNÝCH BYTŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO Rada města bere na vědomí projednání došlé korespondence a urgencí o přidělení bytu. (9 pro) Rada města schválila: a) přidělení ubytování č. 111 o dvou místnostech v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném paní Noře Kotlárové, Slaný, Ouvalová 392 (původní ubytování č. 104) (9 pro) b) přidělení ubytování č. 222 o dvou místnostech v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném paní Jitce Kováčové, Slaný, Ouvalová 392 (původní ubytování č. 215) (9 pro) c) přidělení bytu č. 2 v č. p. 1419, ulice Jana Želivského, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí a), (9 pro) d) přidělení bytu č. 5 v č. p. 1433, ulice Jiřího z Poděbrad, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) (9 pro) e) přidělení bytu č. 1 v č. p. 1418, ulice Jana Želivského, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro)

5 f) odložení přidělení bytu č. 2 v č. p. 15, ulice Vinařického, Slaný, (9 pro) g) přidělení bytu č. 8 v č. p. 1419, ulice Jana Želivského, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) h) přidělení bytu č. 1 v č. p. 1427, ulice Jana Roháče z Dubé, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí b) z návrhu na byt č. 9 v č. p. 1651, ulice Lidická, Slaný,(9 pro) ch) přidělení bytu č. 9 v č. p. 1651, ulice Lidická, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí a) (9 pro) i) přidělení bytu č. 7 v č. p. 1424, ulice Arbesova, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) j) přidělení bytu č. 8 v č. p. 1425, ulice Arbesova, Slaný dle předloženého návrhu. (9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat schválené žadatele a vystavit podklady pro uzavření smluv o nájmu bytů dle usnesení rady města s tím, že před vydáním podkladu schválený žadatel doloží potvrzení, že Město Slaný nemá vůči němu žádné pohledávky a dále potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům veřejné správy. V případě, že tato potvrzení nedoloží, nebude mu podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu vystaven a bude vyzván další schválený uchazeč v pořadí a postup bude stejný. ad 17 NÁVRH NA ODPRODEJ VOLNÉ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Č. 506/101 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ VE VÝŠI 325/21695 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BUDOVY ČP A ST. PARCELE Č. K V K. Ú. SLANÝ, DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej nebytové jednotky č. 506/101 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 325/21695 na společných částech budovy č. p a st. parcele č. k Lucii Rafajové, bytem Slaný, Na Dolíkách 507 za kupní cenu ,- Kč. ( 9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zasedání zastupitelstva města dle usnesení rady města. ad 17/A NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V I. PATŘE DOMU ČP. 644 V ULICI DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Rada města schválila pro rok 2007 za pronájem nebytových prostor v 1. patře domu č. p. 644 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném pro dětskou organizaci Sluníčko stanovit měsíční nájemné ve výši 2.000,- Kč. (8 pro, 1 nepřítomen) úkol č. 139 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat nájemce. ad 18 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A GRANTY PRO SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANZACE V ROCE 2007 Rada města schválila návrh na rozdělení příspěvků na činnost pro sportovní a zájmové organizace příloha č. 1 v upraveném znění. (9 pro) Rada města schválila návrh na rozdělení příspěvků na granty pro sportovní a zájmové organizace příloha č. 2 v předloženém znění. (9 pro) Rada města projednala předložené námitky proti rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím ze reprezentaci předloženou panem Karlem Ležákem s tím, že částku určenou na rozdělení za reprezentaci města pro sportovní organizace z rozdělovaných finančních prostředků vyňala a vrátila ji sportovní komisi k novému projednání a rozdělení. (8 pro, 1 zdrž.) úkol č. 140 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T:

6 Předložit návrhy na rozdělení finančních příspěvků na činnost a granty pro sportovní a zájmové organizace v roce 2007 ke schválení v zastupitelstvu v případě příspěvku nad ,- Kč. ad 19 NÁVRH NA JMENOVÁNÍ KONKURZNÍ KOMISE Rada města schválila návrh na jmenování konkurzní komise v tomto složení: Předseda určený zřizovatelem Ing. Pavel Bartoníček, člen určený zřizovatelem Dagmar Karfíková, Dis., člen určený ředitelem KÚ - Jana Blažková, Dis., člen odborník v oblasti školství Milena Sunkovská, člen, který je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby Blanka Benešová, člen za Českou školní inspekci - Mgr. Zuzana Bečvářová (8 pro, 1 zdrž.) úkol č. 141 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T: Vyhotovit jmenování a vyrozumět samostatně každého člena s pozváním na první schůzku. ad 20 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 1 K ZŘIZOVACÍ LISTINĚ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY HALY BIOS Rada města schválila Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky haly BIOS ve Slaném v předloženém znění. (9 pro) úkol č. 142 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T: Předložit Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky haly BIOS ke schválení v zastupitelstvu města. ad 21 NÁVRH NA DOPORUČENÍ SCHVÁLENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 15 A-D ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SLANÝ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ V SÍDLE ŽELEVČICE DÁLE JINÉHO FUNKČNÍHO VYUŽITÍ NA PLOCHY PŘESTAVBY V JIRÁSKOVĚ ULICI (BÝV. ČISTÍRNA ODĚVŮ) A VYJMUTÍ DVOU NAVRŽENÝCH DOPRAVNÍCH PLOCH ZE ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit návrh zadání změny č.15a územního plánu sídelního útvaru SLANÝ, vymezení zastavitelného území v sídle Želevčice na části parcely p.č. 274/1 v k.ú. Dolín navazující na zastavěnou část sídla Želevčice a výrobní areál firmy Linet. (9 pro) Rada města doporučila schválit návrh zadání č.15 b vymezují jiné funkční využití na plochy přestavby v Jiráskově ulici (býv. čistírna oděvů) na parcelách 27, 344, 348/1, a 348/3 v k.ú.kvíc a doporučila schválit návrh zadání na odstranění navržených dopravních ploch v lokalitě u BILLY č. 15d a propojení ulic Pastýřská s ulicí Na Sadech č.15c ze závazné části zemního plánu. (9 pro) úkol č. 143 Pí Anně Husníkové. vedoucí stavebního úřadu T: Zpracovat pro zasedání městského zastupitelstva návrh na schválení zadání změny č. 15 ÚPNSÚ Slaný. ad 22 NÁVRH NA DOPORUČENÍ UPRAVIT SCHVÁLENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 17 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SLANÝ Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na úpravu zadání změny územního plánu č. 17 ÚPNSÚ Slaný, na vyjmutí požadavku na vymezení ploch pro sportoviště. Další části zadání změny č. 17 se nemění. (9 pro) úkol č. 144 Pí Anně Husníkové. vedoucí stavebního úřadu T: Zpracovat pro zasedání zastupitelstva města návrh úpravy zadání změny územního plánu č. 17 na ÚPNSÚ Slaný, a to na vyjmutí požadavku na vymezení ploch pro sportoviště. ad 23 NÁVRH NA VÝPŮJČKU KONTEJNERU PRO SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA

7 Rada města schválila výpůjčku kontejneru v hodnotě ,- Kč společnosti Technické služby Slaný s. r. o., Nejtkova 1709, Slaný. (9 pro) úkol č. 145 Ing. Heleně Mohylové, vedoucí odboru životního prostředí T: Zajistit vypracování smlouvy na výpůjčku kontejneru v hodnotě ,- společnosti Technické služby Slaný s. r. o., Nejtkova 1709, Slaný. ad 24 ROČNÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SLANÝ ZA ROK 2006 Rada města projednala předloženou zprávu Městské policie Slaný za rok 2006 a vyslovila poděkování za odvedenou práci všem strážníkům MP Slaný a vyslovila poděkování za odvedenou práci všem pracovníkům MP Slaný.. ad 26 INFORMACE O MOŽNOSTECH ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÝBORY A KOMISE Rada města po projednání navrhuje zastupitelstvu města ke schválení stanovení měsíční výše odměny členovi zastupitelstva ve funkci předsedy výboru nebo komise ve výši 400,- Kč a členovi zastupitelstva ve funkci člena výboru nebo komise ve výši 100,- Kč. (5 pro, 2 proti, 2 zdrž.) úkol č. 146 Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi T: Zajistit předložení navržené výše měsíčních odměn členům komisí a výborů na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ad 27 NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O VYDÁNÍ VYHLÁŠKY Č.5/2006 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA. NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O DOPLNĚNÍ VYHLÁŠKY MĚSTA Č.1/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Rada po projednání doporučila zastupitelstvu ke schválení revokaci obecně závazné vyhlášky č.5/2006, přijatou zastupitelstvem na zasedání , kterou se stanovil systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města. Dále doporučila revokaci změny vyhlášky č.1/2005 o místních poplatcích přijaté na zasedání zastupitelstva dne (8 pro, 1 proti) Rada dále po projednání doporučila zastupitelstvu přijmout obecně závaznou vyhlášku 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města v předloženém znění. (8 pro, 1 proti) úkol č. 147 Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi T: Zajistit předložení navržených změn obecně závazných vyhlášek na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ad 25 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY Pan starosta přednesl několik sdělení a informací: Město Slaný se objevilo ve Středočeském magazínu (internetová TV) v souvislosti s návštěvou hejtmana Ing. Bendla Na městském úřadě se v úterý uskutečnila návštěva studentů z partnerského města Pegnitz Webové stránky města se umístily na druhém místě v krajském kole soutěže o Zlatý erb Informoval o zpracovaném přehledu dlužníků v souvislosti s nájmem bytů ve vlastnictví města (výše dluhů, stav vymáhání, soudů)

8 19.března proběhne ve městě návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr.A.Vondry a ministra zdravotnictví MUDr.T.Julínka 22.března v divadle koncert DURHAM UNIVERSITY ORCHESTRAL SOCIET (Beethoven a Čajkovskij) 24.března místní kolo soutěže Dívka roku 27.března poklepání základního kamene výstavby bytových objektů na poli Na Dolíkách Pan Dobner dotázal se na termín dokončení stavebních prací v ulicích dr. E.Beneše a Wilsonově upozornil na rozrůstající se černou skládku u staré silnice na Louny Jednání rady města bylo ukončeno v hod. Zapsal a zpracoval: Ing. Petr Kolačkovský Ověřil: Vojtěch KOČKA... RNDr. Ivo Rubík starosta královského města Slaného