Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007"

Transkript

1 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch Kočka, MUDr. Bohumil Vašek, Mgr. Stanislav Berkovec Ing. Pavel Bartoníček, JUDr.Tomáš Richtr, MUDr. Renata Ranková, P. Libor Dobner Ing. Karel Hataš, prokurista společnosti RIS Kladno, s. r. o.- PROGRAM je přílohou tohoto zápisu Pan starosta, přivítal přítomné členy. a sdělil, že dnešní program byl doplněn o další podkladový materiál č.26 Informace o možnostech odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města výbory a komise a č.27 Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města o vydání vyhlášky č.5/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města. a Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města o doplnění vyhlášky města č.1/2005 o místních poplatcích Rada města zahájila jednání schválením doplněného programu. ad 1 PROHLÍDKA NEBYTOVÉHO PROSTORU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ ČP. 4 RESTAURACE UNGELT Rada města provedla prohlídku objektu čp. 4 na Masarykově náměstí, kde probíhá rekonstrukce restaurace UNGELT. ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 9/2007 a snížit tak celkovou výši dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu o 464,- Kč. (9 pro) úkol č. 122 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 9/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města. ad 3 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2007 a to zapojení části rozpočtové rezervy ve výši Kč do výdajové části rozpočtu na navýšení výdajů na nákup skeneru pro velký formát. (9 pro) úkol č. 123 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 10/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města.

2 ad 4 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit RO č.11/2007 navýšením výdajů na úhradu příspěvků Dobrovolného svazku obcí Terra Prosperita o ,-- Kč z rezervy finančního odboru. (9 pro) úkol č. 124 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 11/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města. ad 5 INFORMACE O STANOVISKU FIRMY RIS KLADNO, S. R. O. K USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15. LISTOPADU 2006 UVEDENÉ V ZÁPISE POD BODEM AD 15 (NÁVRH NA SMĚNU POZEMKŮ V K. Ú. SLANÝ PARKOVIŠTĚ TŘEBÍZSKÉHO) Rada města, na základě písemné vyjádření firmy RIS Kladno s. r.o., přizvala Ing. Karla Hataše, prokuristu společnosti k podrobnému vysvětlení argumentů a návrhů o dané záležitosti. Rada města na základě proběhlé diskuse odsouhlasila revokaci svého usnesení ze dne 15.listopadu 2006 o směně pozemků a doporučila zastupitelstvu ke schválení směnu stavební parcely ve zjednodušené evidenci č. k. 354 o výměře 259 m 2 ve vlastnictví města Slaného za část pozemkové parcely č. k. 360/2 o celkové výměře čtverce 259 m 2 ve vlastnictví firmy RIS Kladno, s. r. o., se sídlem L. Zápotockého 3094, Kladno Bresson, vše v k. ú. Slaný.(5 pro, 3 proti, 1 zdrž) úkol č. 125 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 6 NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL Č. K O VÝMĚŘE 19 M 2 A Č. K O VÝMĚŘE 20 M 2 V K. Ú. SLANÝ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej stavebních parcel č. k o výměře 19 m 2 a č. k o výměře 20 m 2 v k. ú. Slaný za kupní cenu 500,- Kč/m 2 spoluvlastníkům stavby garáže na stavební parcele č. k a č. k (9 pro) úkol č. 126 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 7 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V POZEMKOVÉ PARCELE Č. K. 619/5 V K. Ú. KVÍC (UL. NA CHMELNICI) Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. vlastníka pozemkové parcely č. k. 17/11 Ing. Jana Rosického v pozemkové parcele č. k. 619/5 ve vlastnictví Města Slaného v k. ú. Kvíc za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 30,- Kč/bm. (9 pro) úkol č. 127 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene.

3 ad 8 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE VE PROSPĚCH VLASTNÍKA KABELOVÉHO VEDENÍ V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K A Č. K. 697 V K. Ú. SLANÝ Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. ČEZ Distribuce a. s. v pozemkových parcelách č. k a č. k. 697 v k. ú. Slaný za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 100,- Kč/bm. (9 pro) úkol č. 128 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene. ad 9 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE VE PROSPĚCH VLASTNÍKA KABELOVÉHO VEDENÍ V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K. 362 A 472/6 V K. Ú. SLANÝ A V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K. 343/3 A 601/2 V K. Ú. KVÍC Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. ČEZ Distribuce a. s. v pozemkových parcelách č. k. 362 a 472/6 v k. ú. Slaný a v pozemkových parcelách č. k. 343/3 a 601/2 v k. ú. Kvíc za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 100,- Kč/bm.(9 pro) úkol č. 129 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene. ad 10 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCÍ SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 6/2007 Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu s výše uvedenými nájemci dle předloženého návrhu. (9 pro). úkol č Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r..o. Slaný T: Informovat uživatele bytů a zajistit uzavření nových Smluv o nájmu bytu dle usnesení rady města. ad 11 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU O VELIKOSTI 2+1 V ČP. 1720, ULICE LACINOVA SLANÝ Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v č. p. 1720, ulice Lacinova, Slaný s panem Igorem Dvořákem, DiS. na období od do s tím, že výše nájemného bude stanovena ve výši 48,55 Kč/m 2 měsíc. (9 pro) úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu dle usnesení rady města. ad 12 NÁVRH NA STANOVENÍ PRAVIDEL PRO VÝMĚNU BYTŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO A ZÁSAD PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV O NÁJMU BYTU PŘI VÝMĚNĚ BYTŮ Rada města projednání materiálu odložila. Bude opětovně předložena na tzv. koncepční radě. ad 13 NÁVRH NA ODPRODEJ OBSAZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 467/3 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ VE VÝŠI 670/15811 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH ČP. 467 A ST. PARCELE Č. K A OBSAZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 467/4 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI 746/15811 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH ČP. 467 A ST. PARCELE Č. K VŠE V K. Ú. SLANÝ, DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej bytové jednotky č. 467/3 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 670/15811 na společných částech č. p. 467 a st. parcele č. k v k. ú. Slaný v pořadí Jana Hynková, Slaný, Arbesova 1077 za kupní cenu ,- Kč a Ivan Uhlíř, Nymburk, Karla Čapka 2040 za kupní cenu ,- Kč a odprodej bytové jednotky č. 467/4 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 746/15811 na

4 společných částech č. p. 467 a st. parcele č. k v k. ú. Slaný v pořadí Jana Hynková, Slaný, Arbesova 1077 za kupní cenu ,- Kč, Ivan Uhlíř, Nymburk, Karla Čapka 2040 za kupní cenu ,- Kč, Tomáš Hora, Slaný, Krátká 77 za kupní cenu ,- Kč a Jana Dalešická, Praha 9, Šluknovská 320 za kupní cenu ,- Kč. (9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zasedání zastupitelstva města dle usnesení rady města. ad 14 NÁVRH POSTUPU PŘI PŘIDĚLENÍ DVOU NOVĚ VYBUDOVANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK O VELIKOSTI 2+1 V ČP , ARBESOVA ULICE, SLANÝ Rada města schválila postup při přidělování bytů 2+1 č. 7 a 8 v č. p , Arbesova ulice, Slaný s příjmově vymezenými osobami dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. s tím, že základní měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 62,67 Kč/m 2 /měsíc. (8 pro, 1 zdrž) úkol č Ing. Aleně Zahrádkové, ved. odb. soc. věcí a zdravot. a Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat návrhy na přidělení bytů 2+1 v č. p , ulice Arbesova, Slaný dle usnesení rady města. ad 15 VOLNÉ BYTY Č. 59, 67, 79 A 86 V DPS NA SADECH ČP. 173 Rada města vylosovala z předloženého seznamu tři čekatele o byt určený manželské dvojici v pečovatelských domech ve Slaném. Vylosováni byli: poř.č.2 (manželé Novákovi), poř.č.8 (manželé Suchých) a poř.č. 13 (manželé Štampachovi). Prvním bude následně přidělen volný byt. Další dva páry jsou náhradníky. (9 pro) Rada města vylosovala z předloženého seznamu sedm čekatelů jednotlivců o byt v pečovatelských domech ve Slaném. Vylosováni byli: poř.č.4 (pí Šálená), poř.č.13 (pí Karlíčková), poř.č.38 (pí Roubalová), poř.č.16 (pí Šulová), poř.č.19 (p. Lang), poř.č.37 (pí Hejlová), poř.č.12 (pí Kubrová). Prvním třem budou následně přiděleny volné byty. Další čtyři jsou náhradníky. (9 pro) úkol č. 135 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat návrhy na přidělení bytů dle pořadí vylosování. úkol č. 136 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat přehled vývoje cen u všech forem nájemního bydlení v bytech v majetku města Slaného za léta ad 16 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZÁVĚRŮ Z PROJEDNÁNÍ DOŠLÉ KORESPONDENCE A NA OBSAZENÍ VOLNÝCH BYTŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO Rada města bere na vědomí projednání došlé korespondence a urgencí o přidělení bytu. (9 pro) Rada města schválila: a) přidělení ubytování č. 111 o dvou místnostech v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném paní Noře Kotlárové, Slaný, Ouvalová 392 (původní ubytování č. 104) (9 pro) b) přidělení ubytování č. 222 o dvou místnostech v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném paní Jitce Kováčové, Slaný, Ouvalová 392 (původní ubytování č. 215) (9 pro) c) přidělení bytu č. 2 v č. p. 1419, ulice Jana Želivského, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí a), (9 pro) d) přidělení bytu č. 5 v č. p. 1433, ulice Jiřího z Poděbrad, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) (9 pro) e) přidělení bytu č. 1 v č. p. 1418, ulice Jana Želivského, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro)

5 f) odložení přidělení bytu č. 2 v č. p. 15, ulice Vinařického, Slaný, (9 pro) g) přidělení bytu č. 8 v č. p. 1419, ulice Jana Želivského, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) h) přidělení bytu č. 1 v č. p. 1427, ulice Jana Roháče z Dubé, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí b) z návrhu na byt č. 9 v č. p. 1651, ulice Lidická, Slaný,(9 pro) ch) přidělení bytu č. 9 v č. p. 1651, ulice Lidická, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí a) (9 pro) i) přidělení bytu č. 7 v č. p. 1424, ulice Arbesova, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) j) přidělení bytu č. 8 v č. p. 1425, ulice Arbesova, Slaný dle předloženého návrhu. (9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat schválené žadatele a vystavit podklady pro uzavření smluv o nájmu bytů dle usnesení rady města s tím, že před vydáním podkladu schválený žadatel doloží potvrzení, že Město Slaný nemá vůči němu žádné pohledávky a dále potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům veřejné správy. V případě, že tato potvrzení nedoloží, nebude mu podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu vystaven a bude vyzván další schválený uchazeč v pořadí a postup bude stejný. ad 17 NÁVRH NA ODPRODEJ VOLNÉ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Č. 506/101 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ VE VÝŠI 325/21695 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BUDOVY ČP A ST. PARCELE Č. K V K. Ú. SLANÝ, DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej nebytové jednotky č. 506/101 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 325/21695 na společných částech budovy č. p a st. parcele č. k Lucii Rafajové, bytem Slaný, Na Dolíkách 507 za kupní cenu ,- Kč. ( 9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zasedání zastupitelstva města dle usnesení rady města. ad 17/A NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V I. PATŘE DOMU ČP. 644 V ULICI DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Rada města schválila pro rok 2007 za pronájem nebytových prostor v 1. patře domu č. p. 644 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném pro dětskou organizaci Sluníčko stanovit měsíční nájemné ve výši 2.000,- Kč. (8 pro, 1 nepřítomen) úkol č. 139 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat nájemce. ad 18 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A GRANTY PRO SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANZACE V ROCE 2007 Rada města schválila návrh na rozdělení příspěvků na činnost pro sportovní a zájmové organizace příloha č. 1 v upraveném znění. (9 pro) Rada města schválila návrh na rozdělení příspěvků na granty pro sportovní a zájmové organizace příloha č. 2 v předloženém znění. (9 pro) Rada města projednala předložené námitky proti rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím ze reprezentaci předloženou panem Karlem Ležákem s tím, že částku určenou na rozdělení za reprezentaci města pro sportovní organizace z rozdělovaných finančních prostředků vyňala a vrátila ji sportovní komisi k novému projednání a rozdělení. (8 pro, 1 zdrž.) úkol č. 140 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T:

6 Předložit návrhy na rozdělení finančních příspěvků na činnost a granty pro sportovní a zájmové organizace v roce 2007 ke schválení v zastupitelstvu v případě příspěvku nad ,- Kč. ad 19 NÁVRH NA JMENOVÁNÍ KONKURZNÍ KOMISE Rada města schválila návrh na jmenování konkurzní komise v tomto složení: Předseda určený zřizovatelem Ing. Pavel Bartoníček, člen určený zřizovatelem Dagmar Karfíková, Dis., člen určený ředitelem KÚ - Jana Blažková, Dis., člen odborník v oblasti školství Milena Sunkovská, člen, který je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby Blanka Benešová, člen za Českou školní inspekci - Mgr. Zuzana Bečvářová (8 pro, 1 zdrž.) úkol č. 141 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T: Vyhotovit jmenování a vyrozumět samostatně každého člena s pozváním na první schůzku. ad 20 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 1 K ZŘIZOVACÍ LISTINĚ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY HALY BIOS Rada města schválila Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky haly BIOS ve Slaném v předloženém znění. (9 pro) úkol č. 142 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T: Předložit Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky haly BIOS ke schválení v zastupitelstvu města. ad 21 NÁVRH NA DOPORUČENÍ SCHVÁLENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 15 A-D ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SLANÝ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ V SÍDLE ŽELEVČICE DÁLE JINÉHO FUNKČNÍHO VYUŽITÍ NA PLOCHY PŘESTAVBY V JIRÁSKOVĚ ULICI (BÝV. ČISTÍRNA ODĚVŮ) A VYJMUTÍ DVOU NAVRŽENÝCH DOPRAVNÍCH PLOCH ZE ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit návrh zadání změny č.15a územního plánu sídelního útvaru SLANÝ, vymezení zastavitelného území v sídle Želevčice na části parcely p.č. 274/1 v k.ú. Dolín navazující na zastavěnou část sídla Želevčice a výrobní areál firmy Linet. (9 pro) Rada města doporučila schválit návrh zadání č.15 b vymezují jiné funkční využití na plochy přestavby v Jiráskově ulici (býv. čistírna oděvů) na parcelách 27, 344, 348/1, a 348/3 v k.ú.kvíc a doporučila schválit návrh zadání na odstranění navržených dopravních ploch v lokalitě u BILLY č. 15d a propojení ulic Pastýřská s ulicí Na Sadech č.15c ze závazné části zemního plánu. (9 pro) úkol č. 143 Pí Anně Husníkové. vedoucí stavebního úřadu T: Zpracovat pro zasedání městského zastupitelstva návrh na schválení zadání změny č. 15 ÚPNSÚ Slaný. ad 22 NÁVRH NA DOPORUČENÍ UPRAVIT SCHVÁLENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 17 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SLANÝ Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na úpravu zadání změny územního plánu č. 17 ÚPNSÚ Slaný, na vyjmutí požadavku na vymezení ploch pro sportoviště. Další části zadání změny č. 17 se nemění. (9 pro) úkol č. 144 Pí Anně Husníkové. vedoucí stavebního úřadu T: Zpracovat pro zasedání zastupitelstva města návrh úpravy zadání změny územního plánu č. 17 na ÚPNSÚ Slaný, a to na vyjmutí požadavku na vymezení ploch pro sportoviště. ad 23 NÁVRH NA VÝPŮJČKU KONTEJNERU PRO SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA

7 Rada města schválila výpůjčku kontejneru v hodnotě ,- Kč společnosti Technické služby Slaný s. r. o., Nejtkova 1709, Slaný. (9 pro) úkol č. 145 Ing. Heleně Mohylové, vedoucí odboru životního prostředí T: Zajistit vypracování smlouvy na výpůjčku kontejneru v hodnotě ,- společnosti Technické služby Slaný s. r. o., Nejtkova 1709, Slaný. ad 24 ROČNÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SLANÝ ZA ROK 2006 Rada města projednala předloženou zprávu Městské policie Slaný za rok 2006 a vyslovila poděkování za odvedenou práci všem strážníkům MP Slaný a vyslovila poděkování za odvedenou práci všem pracovníkům MP Slaný.. ad 26 INFORMACE O MOŽNOSTECH ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÝBORY A KOMISE Rada města po projednání navrhuje zastupitelstvu města ke schválení stanovení měsíční výše odměny členovi zastupitelstva ve funkci předsedy výboru nebo komise ve výši 400,- Kč a členovi zastupitelstva ve funkci člena výboru nebo komise ve výši 100,- Kč. (5 pro, 2 proti, 2 zdrž.) úkol č. 146 Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi T: Zajistit předložení navržené výše měsíčních odměn členům komisí a výborů na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ad 27 NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O VYDÁNÍ VYHLÁŠKY Č.5/2006 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA. NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O DOPLNĚNÍ VYHLÁŠKY MĚSTA Č.1/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Rada po projednání doporučila zastupitelstvu ke schválení revokaci obecně závazné vyhlášky č.5/2006, přijatou zastupitelstvem na zasedání , kterou se stanovil systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města. Dále doporučila revokaci změny vyhlášky č.1/2005 o místních poplatcích přijaté na zasedání zastupitelstva dne (8 pro, 1 proti) Rada dále po projednání doporučila zastupitelstvu přijmout obecně závaznou vyhlášku 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města v předloženém znění. (8 pro, 1 proti) úkol č. 147 Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi T: Zajistit předložení navržených změn obecně závazných vyhlášek na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ad 25 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY Pan starosta přednesl několik sdělení a informací: Město Slaný se objevilo ve Středočeském magazínu (internetová TV) v souvislosti s návštěvou hejtmana Ing. Bendla Na městském úřadě se v úterý uskutečnila návštěva studentů z partnerského města Pegnitz Webové stránky města se umístily na druhém místě v krajském kole soutěže o Zlatý erb Informoval o zpracovaném přehledu dlužníků v souvislosti s nájmem bytů ve vlastnictví města (výše dluhů, stav vymáhání, soudů)

8 19.března proběhne ve městě návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr.A.Vondry a ministra zdravotnictví MUDr.T.Julínka 22.března v divadle koncert DURHAM UNIVERSITY ORCHESTRAL SOCIET (Beethoven a Čajkovskij) 24.března místní kolo soutěže Dívka roku 27.března poklepání základního kamene výstavby bytových objektů na poli Na Dolíkách Pan Dobner dotázal se na termín dokončení stavebních prací v ulicích dr. E.Beneše a Wilsonově upozornil na rozrůstající se černou skládku u staré silnice na Louny Jednání rady města bylo ukončeno v hod. Zapsal a zpracoval: Ing. Petr Kolačkovský Ověřil: Vojtěch KOČKA... RNDr. Ivo Rubík starosta královského města Slaného

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 22. února 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner

Více

Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 2. 2006 Místo konání: Čas konání: 15. února 2006 Přítomni: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Karel Ležák, p. Petr Čapek, Ing.

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23. 6. 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. června 2010 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.libor

Více

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Místo konání: Čas konání: 14. dubna 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing.

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 10. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. října 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr. Martin Hrabánek,

Více

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. prosince 2006 Přítomni: Omluveni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 30. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek Ing. Pavel Bartoníček, JUDr. Tomáš

Více

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 11. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. listopadu 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, MUDr. Bohumil Vašek, p.

Více

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 11. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. listopadu 2011 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr.

Více

Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008

Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008 Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 4. června 2008 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Vojtěch Kočka, p. Libor

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008

Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008 Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 15. října 2008 Přítomni: Hložek, Omluveni: Ing. Pavel Bartoníček, ing. Petr Kolačkovský,

Více

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. srpna 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 27. července 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, Ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 01/2014/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26. 11. 2014 Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 4. 2. 2015 číslo jednání: 09/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011

Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011 Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 8. června 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Libor Dobner, p. Svatopluk Šváb,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 8. 9. 2010

Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 8. 9. 2010 Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 8. 9. 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 8. září 2010 Přítomni: Omluveni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 02/2014/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 03. 12. 2014 Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21 10 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 46/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 79 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 30. 06. 2014 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 07. 12. 2016 číslo jednání: 82/2016/RM Přítomní radní: Jiří Víšek, Martin Matoušek,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014

Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014 Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 9.04.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 07/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016 R M 1/ 40 / 16 s c h v a l u j e Program zasedání Rady města Koryčany. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 p. 2. R M 2/ 40 / 16 u k l á d á starostce města prověřit možnost ukončení nájmu pozemků

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis jednání. Dodatek č. 2 ke SoD s Pragis a.s. 556/2008 7,0,0/ 7. BJ Stanovisko k návrhu na úpravu změny ÚP č.

Zápis jednání. Dodatek č. 2 ke SoD s Pragis a.s. 556/2008 7,0,0/ 7. BJ Stanovisko k návrhu na úpravu změny ÚP č. Zápis jednání Rada městské části 58. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 5), Ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 19.8.2010 Přítomni: Členové ZO: Pejcha Jiří ing., Weselý Aleš ing., Hrdinová Vladimíra, Seknička Pavel, Pavelka Stanislav, Záškoda Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce Omluveni: 2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, Ing. Betka) Neomluveni: 0 člen zastupitelstva obce

Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce Omluveni: 2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, Ing. Betka) Neomluveni: 0 člen zastupitelstva obce Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na pondělí dne 26. 10. 2015 v 17 hodin

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více