Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:"

Transkript

1

2 Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací panel 6 - Jak nastavit odložený start Nastavení změkčovače vody 7 Tabulka programů 8 Vkládání a vyjímání nádobí 9 Použití spotřebiče 10 - Spuštění programu - Dočasné přerušení programu - Zrušení programu - Zrušení fáze sušení - Vypnutí myčky - Čištění myčky V případě poruchy Servis 12 - Servis a náhradní díly Údaje pro zkušebny 13 Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Pro technika Technické údaje 13 Vybalení 14 - Poškození - Použití - Umístění - Ochrana myčky nádobí před mrazem Instalace 15 - Přívod vody - Čerpání vody - Připojení k elektrické síti Bezpečnostní informace Podrobné pokyny k provozu Rady a tipy Upozornění k ochraně životního prostředí - 2 -

3 Bezpečnostní informace Před instalací a prvním použitím myčky si pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny si uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Instalace a servis Instalaci a servis spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Zásahy prováděné osobami bez odpovídajících znalostí mohou nepříznivě ovlivnit chod spotřebiče a způsobit zranění osob a poškození spotřebiče. Před provedením jakéhokoli zásahu u myčky je nutné odpojit spotřebič od zdroje napájení vytažením přívodního kabelu nebo vyjmutím pojistky. Vodovodní přípojka by měla být provedena pomocí snadno přístupného kohoutu. Přívodní kabel je nutné zasunout do uzemněné zásuvky, která musí být snadno přístupná. Trvalou instalaci smí provést pouze oprávněný elektrikář nebo jiná kvalifikovaná osoba. Poškozený přívodní kabel se musí vyměnit za speciální kabel nebo sestavu, které získáte u výrobce nebo jeho zástupce. Po přemístění myčky při instalaci nebo čištění se přesvědčte, že přívodní kabel není nikde přiskřípnutý nebo jinak poškozený, hadice nejsou stlačené nebo ohnuté. Servis nebo možné opravy musí provádět servisní středisko autorizované výrobcem. Používejte pouze náhradní díly, které dodalo servisní středisko. Nikdy se nepokoušejte myčku opravit sami. Dětská pojistka Tento výrobek smí používat pouze dospělé osoby. Nedovolte dětem, aby si hrály s ovladači nebo jinými částmi spotřebiče. Uvědomte si, že plastové sáčky, které jsou součástí balení, se mohou pro malé děti stát nebezpečnými hračkami. Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup. Děti si nesmějí sedat nebo stoupat na otevřené dveře myčky, ani se na nich houpat. Během použití Tato myčka je určena pouze k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce v domácnosti. Použití k jiným účelům může mít za následek poranění osob nebo poškození majetku a znamená propadnutí záruky. Pokud myčka běží, otvírejte dveře během chodu jen opatrně, mohla by uniknout horká pára. Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky. Ostré nože vkládejte špičkami dolů. Ještě bezpečnější je, když je položíte v koši vodorovně. Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou vkládání nebo vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby se otevřenými dveřmi někdo zranil. Jestliže vyjmete z myčky nádobí před koncem mycího cyklu, je velmi důležité, abyste ho důkladně opláchli pod tekoucí vodou a odstranili tak zbývající mycí prostředek. Bezpečnostní systém proti vyplavení chrání před škodami způsobenými únikem vody. Pro zásah systému musí být splněny následující požadavky: - Myčka nádobí musí být elektricky připojena, i když je vypnutá. - Myčka musí být správně instalovaná. - Jestliže ponecháte myčku bez dozoru na delší dobu, vždy zavřete přívod vody. V případě úniku nebo prosakování vody zavřete okamžitě přívod vody zavřením vodovodního kohoutu a odpojte zdroj napájení vytažením přívodního kabelu ze zásuvky nebo vyjmutím pojistky. Chcete-li zástrčku vytáhnout, uchopte zástrčku, nikoli kabel. Likvidace - obal: Všechny materiály použité na obal tohoto spotřebiče jsou šetrné k životnímu prostředí. Různé druhy použitých plastů jsou vhodně označeny a mohou být recyklovány. PE znamená polyetylen. Používá se na obal okolo celého spotřebiče a sáček, ve kterém byly uloženy tyto pokyny. PS znamená polystyren (lisovaný). Používá se na části obalu potřebné jako výplň spotřebiče. Kartónové části obalů jsou vyrobeny z recyklovaného papíru, a měli byste je odevzdat do sběrny papíru k recyklaci. - starý spotřebič: Symbol na výrobku nebo jeho obalu udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak nevhodnou likvidací tohoto výrobku došlo. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili

4 Popis spotřebiče

5 Ostřikovací rameno 1 Všechny otvory ostřikovacího ramene musí být vždy čisté. Zanesený otvor může závažným způsobem ovlivnit mytí nádobí. Jestliže ostřikovací rameno potřebuje vyčistit, vyšroubujte matici směrem doleva, odstraňte podložku a ostřikovací rameno vytáhněte. Otvory vyčistěte a všechny zbytky jídel vyklepte ven. Hrubý filtr/mikrofiltr 2 Hrubý filtr slouží k zachycení velkých kousků jako párátek a vaječných skořápek. Dbejte na to, aby byl filtr vždy čistý. Hrubým filtrem otočte doleva. Vytáhněte ho ven a popřípadě ho umyjte pod tekoucí vodou. Jemný filtr 3 Tento filtr musí být vždy čistý. Špinavý nebo zanesený filtr vždy zhoršuje účinnost mytí. Jemný filtr vyjmete snadněji, když předtím vytáhnete hrubý filtr. Dávkovač mycího prostředku 4 Otevřete víčko dávkovače stisknutím západky víčka směrem dovnitř. Řiďte se pokyny na obalu mycího prostředku, naplňte komoru dávkovače a zavřete víčko. Uvědomte si, že pokyny se obvykle vztahují k plné velikosti myčky, například při použití mycích tablet stačí použít polovinu tablety. Prostředek na předmytí se v případě potřeby dává do menší komory vlevo. Tento mycí prostředek je aktivní již při předmytí. Vždy zkontrolujte, zda otevření víčka nic nebrání. Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky. Tekuté mycí prostředky nepoužívejte často, protože při jejich dlouhodobém používání hrozí nebezpečí vyššího hluku čerpadla. Dávkovač leštidla 5 Použití lešticího prostředku zlepšuje umytí a rychlejší osušení nádobí, protože napomáhá stékání vody a nečistoty z nádobí. Příliš mnoho lešticího prostředku zanechá na nádobí pruhy, příliš málo může způsobit bílé skvrny. Do dávkovače lešticího prostředku se vejde asi 150 ml. To stačí na asi 60 mycích cyklů, podle nastavení dávkování. Upravte nastavení dávkovače podle tvrdosti vody v místě bydliště. Dávkování můžete nastavit mezi 1-6, což odpovídá 1-6 ml leštidla. Nastavení z výroby je 1. Začněte s nejnižším dávkováním a zvyšte ho podle potřeby otočením nastavovací šipky např. držadlem lžičky. Kontrolka na ovládacím panelu svítí, jestliže dávkovač vyžaduje doplnění. 1. Otevřete víčko dávkovače stisknutím západky víčka směrem dovnitř a zdvihněte víčko. 2. Doplňte leštidlo; komoru nepřeplňujte. 3. Lešticí prostředek rozlitý během doplňování pečlivě setřete, aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k nadměrnému pěnění. 4. Zavřete víčko a stiskněte, až opět zapadne. Do dávkovače leštidla nelijte tekuté mycí prostředky. Změkčovač vody 6 Myčka je vybavena změkčovačem vody pro tvrdou vodu, proto by měl být dávkovač leštidla nastaven na nízké dávkování. Vápenec obsažený v tvrdé vodě způsobuje bílé usazeniny na nádobí a vnitřku myčky nádobí. Voda v myčce proto prochází speciální nádobou, kde se tvrdost odstraňuje. Ve změkčovači vody se používá hrubá sůl do myčky nádobí, po určitém počtu mycích cyklů je nutné zásobník na sůl doplnit. Jestliže bydlíte v místě s vápenatou vodou, je před prvním použitím myčky nutné komoru naplnit hrubou solí do myček. Jestliže dávkovač leštidla vyžaduje doplnění, kontrolka na ovládacím panelu svítí. 1. Odšroubujte plnicí uzávěr zásobníku na sůl otáčením doleva. 2. Naplňte zásobník na sůl vodou (pouze poprvé). 3. Pomocí dodaného trychtýře ho naplňte hrubou solí. 4. Odstraňte trychtýř a vytřete rozlitou vodu se solí okolo otvoru plnicí části zásobníku. 5. Zašroubujte uzávěr plnicího otvoru správně zpět. Nyní je změkčovač vody připraven k prvnímu mytí nádobí. Vždy dbejte na to, aby v zásobníku byla hrubě zrnitá sůl, vejde se do něj asi 1 litr soli. Jak nastavit změkčovač vody viz část Seřízení změkčovače vody. Používejte pouze speciální sůl do myček, běžná kuchyňská sůl může poškodit změkčovací zařízení

6 Ovládací panel Tlačítko Zap/Vyp Kombinační tlačítka A : Kromě výběru programu můžete stisknutím těchto dvou tlačítek upravit nastavení změkčovače vody a zrušit probíhající program. Kontrolky ukazatele: Ukazují aktuální fázi zvoleného programu. Probíhá mycí cyklus Probíhá sušení Cyklus programu ukončen Jak nastavit odložený start horní kontrolka prostřední kontrolka dolní kontrolka Na displeji se může zobrazit: Jaký stupeň tvrdosti změkčovače vody je nastaven. Jaký čas spuštění je nastavený. Zbývající čas probíhajícího programu. Chybový kód. Spuštění programu může být odloženo o 1 až 19 hodin. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. 2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na displeji objeví požadované odložení. Kontrolka tlačítka Odložený start svítí. 3. Stiskněte tlačítko požadovaného programu. 4. Zbývající čas do spuštění programu se zobrazuje na displeji. Po uplynutí nastaveného času odložení se program spustí. Tlačítko Změkčovač vody Kontrolky: Signalizují A Ukazatel a kontrolky Displej Tlačítko Odložený start Tlačítka programů Doplnění soli je nutné Doplnění zásobníku leštidla je nutné Změna odloženého startu: Dokud se program nespustí, stále můžete změnit nastavený čas pomocí tlačítka Odložený start. Zrušení odloženého startu: Jestliže se program dosud nespustil, můžete odložený start zrušit. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na displeji objeví čas požadovaného programu. Požadovaný program se spustí okamžitě

7 Nastavení změkčovače vody Nádobí se musí mýt v měkké vodě, aby se vápenec neusazoval na nádobí a vnitřku myčky nádobí. Myčka je vybavena změkčovačem vody a voda přiváděná z vodovodního kohoutu se v případě tvrdosti nad 4 d (německé stupně) změkčuje. Seřiďte změkčovač vody podle dále uvedené tabulky na základě tvrdosti vody v místě bydliště. Přesný stupeň tvrdosti v místě bydliště zjistíte u místního vodárenského podniku. Změkčovač vody má 10 nastavení: Stupeň tvrdosti vody Nastavení d 1) mmol/l 2) změkčovače vody > 24 4, ,2-4, ,1-3, ,7-2,1 do 4 do 0,7 1) německé stupně měření tvrdosti vody 2) milimol, mezinárodní jednotka pro tvrdost vody *) nastavení z výroby * 2 1 sůl není nutná U následujících nastavení musí být myčka vypnutá a všechny programy dokončené. Viz část Použití spotřebiče, kde najdete informace, jak program dokončit. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. 2. Stiskněte současně kombinační tlačítka a podržte je. Jakmile začnou první tři kontrolky programu blikat, tlačítka uvolněte. 3. Jednou stiskněte tlačítko změkčovače vody. Kontrolka pro změkčovač vody začne blikat. Na displeji se objeví nastavení tvrdosti vody. 4. Nastavení stupně tvrdosti vody se každým stisknutím tlačítka změkčovače vody zvýší o 1 stupeň. Po stupni tvrdosti 5 následuje opět stupeň tvrdosti Po zvolení požadovaného stupně tvrdosti vody stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Tím se volba uloží. Jestliže zvolíte nastavení 1, kontrolka ukazatele soli nesvítí

8 Tabulka programů Druh nádobí Druh zašpinění: Vhodný program: Programový cyklus: 1) Talíře a hrnce na vaření velmi zašpiněné zaschlé zbytky jídel hlavně vaječný-bílek a škrob INTENZIVNÍ 70 C Předmytí Mytí 2 x oplachování Závěrečný oplach Sušení normálně zašpiněné zaschlé zbytky jídel NORMÁLNÍ 65 C Hodnoty spotřeby: 2) Předmytí Mytí Oplachování Závěrečný oplach Sušení Všechny druhy nádobí normálně zašpiněné ENERGETICKY ÚSPORNÝ 55 C 3) Předmytí Mytí Oplachování Závěrečný oplach Sušení Kávové šálky, křehké nádobí lehce zašpiněné 4) RYCHLÝ 50 C - Mytí Oplachování Závěrečný oplach - Všechny druhy nádobí PŘEDOPLÁCHNUTÍ Studená Předopláchnutí Doba mytí se sušením: 107 minut 84 minut 159 minut 36 minut 7 minut Doba sušení: 13 minut 13 minut 54 minut Energie: 1,15 kwh 0,80 kwh 0,63 kwh 0,40 kwh 0,01 kwh Voda: 9 litrů 7 litrů 7 litrů 6 litrů 2 litry 1) Různé části mycího programu nemusí znít stejně, protože mytí je v některých fázích intenzivnější. 2) Hodnoty spotřeby se počítají pro jmenovité podmínky. Hodnoty se mohou lišit měnit v závislosti na teplotě přiváděné vody a množství nádobí v hlavním koši a košíčku na nádobí. 3) Hodnoty spotřeby a výkon jsou uvedeny na základě energeticky úsporného programového cyklu. 4) Předběžné opláchnutí se používá, chcete-li počkat až do naplnění celého koše. Tento cyklus provede opláchnutí nádobí, takže je vlhké a pozdější hlavní mytí je pak snazší. Nepoužívejte mycí prostředek. Všechny programy začínají čerpáním. Mycí prostředek v tabletách není vhodný k použití pro rychlý program, protože některé tablety nestačí při krátkých programech zcela uvolnit svůj čisticí účinek

9 Vkládání a vyjímání nádobí Jak vkládat nádobí do myčky Na obrázku vidíte myčku se šesti jídelními soupravami. Vaše nádobí nemusí být stejné jako tato dávka nádobí, ale budete-li se řídit dále uvedenými radami, jsme si jisti, že budete s výsledkem spokojeni. Sklenice, šálky a misky vždy vkládejte dnem vzhůru. Hluboké talíře nakloňte (polévkové talíře apod.) tak, aby voda mohla při sušení vytéct. Přesvědčte se, že nádobí neleží jedno na druhém. To je zvlášť důležité u košíčku na příbory - lžíce nebo jiné příbory naskládané na sobě se nemohou řádně umýt. Voda se musí dostat na všechny zašpiněné povrchy. Přesvědčte se, že příbory s tenkými rukojeťmi a jiné předměty nevyčnívají otvory v koši a nebrání ostřikovacímu rameni v otáčení. Nikdy do myčky nevkládejte stříbrné a nerezové předměty dohromady. Když se tyto kovy dostanou do vzájemného kontaktu, dojde k chemické reakci, která má za následek skvrny na stříbře. Porcelán se vzorem na povrchu glazury nemusí být pro mytí v myčce vhodný, protože barvy mohou vyblednout a ztratit svůj lesk. To samé platí pro příbory s dřevěnými nebo plastovými držadly. Při nákupu si ověřte, zda se dané nádobí hodí pro mytí v myčce. Stříbrné a hliníkové kousky mohou po mytí změnit barvu. Zbytky jídla jako vejce a hořčice zanechávají na stříbrném nádobí skvrny, nebo způsobují změnu barvy. Jestliže nechcete stříbrné nádobí okamžitě umýt, alespoň ho hned po použití opláchněte a odstraňte zbytky jídel. Ne všechno nádobí z plastu je vhodné do myčky. Máte-li pochybnosti, zda je určité plastové nádobí vhodné pro mytí v myčce, doporučujeme zkusit umýt jen jeden kus, nebo umýt toto nádobí v ruce. Když myjete choulostivé nádobí, zvolte program s nižší teplotou mytí. Potraviny jako kečup, které obsahují silně barvicí látky, mohou způsobit dočasnou změnu barvy vnitřního prostoru myčky nádobí. Ostré nože vkládejte špičkami dolů. Mnohem bezpečnější je položit nože v hlavním koši vodorovně. Vyjmutí nádobí Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Vždy nechte nádobí před vyjmutím vychladnout. Nádobí oschne rychleji, pokud necháte dveře po skončení mycího programu na chvíli úplně otevřené, a pak je jen přivřete. Při otvírání dveří buďte opatrní, mohla by uniknout horká pára Koše Hlavní koš Košíček na příbory Police na šálky můžete umístit do dvou různých úrovní.

10 Použití spotřebiče Spuštění programu 1. Seškrábejte nebo opláchněte pevné zbytky jídel. 2. Vložte nádobí do myčky. (Viz koš a vkládání nádobí). 3. Do dávkovače mycího prostředku dejte správné množství mycího prostředku a zavřete víčko. 4. Zavřete dveře. 5. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Všechny programové kontrolky svítí. 6. Stiskněte tlačítko požadovaného programu (viz tabulku programů). Všechny další programové kontrolky zhasnou. Kontrolka vždy udává, která část zvoleného cyklu myčky nádobí právě probíhá. 7. Po skončení programu zkontrolujte filtry, zda nepotřebují vyčistit. Dočasné přerušení programu 1. Otevřete dvířka. Program se zastaví. 2. Programová kontrolka svítí. 3. Zavřete dveře a program se po asi šesti vteřinách opět spustí. Pokud myčka běží, otvírejte dveře opatrně, mohla by uniknout horká pára. Zrušení programu 1. Stiskněte a podržte kombinační tlačítka, myčka přejde do stavu spuštění a všechnyprogramové kontrolky svítí. 2. Uvolněte tlačítka. Nyní je program zrušený a lze zvolit nový program. Jestliže myčku vypnete tlačítkem Zap/Vyp, zvolený program není ukončený, je pouze přerušený. Když myčku spustíte znovu, program bude pokračovat. Funkce Pauza Pomocí funkce Pauza můžete program na krátkou dobu přerušit. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Program se zastaví. 2. Všechny kontrolky zhasnou. 3. Když chcete, aby program opět pokračoval, stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Program bude pokračovat. Program přerušte pouze na nezbytně nutnou dobu, protože voda uvnitř myčky nádobí vychladne, musí se znovu ohřát a spotřebuje se tedy více energie. Zrušení fáze sušení Jestliže nechcete čekat, až fáze sušení skončí, můžete ji zrušit. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. 2. Otevřete dvířka. Fáze sušení je zrušena. Vypnutí myčky Myčku vypněte, když se rozsvítí kontrolka konce cyklu programu a na displeji se objeví Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. 2. Nechte dveře trochu pootevřené. Buďte opatrní při otevření dveří myčky ihned po skončení programu, může uniknout horká pára. Tato myčka je vybavena novým oplachovacím systémem nazývaným IMPULSNÍ MYTÍ. Při použití tohoto systému se během mycího programu mění jak rychlost čerpadla, tak i tlak vody v tryskách, a tím se zvyšuje účinnost mytí. Z tohoto důvodu nemají různé části programového cyklu stejný zvuk. Čištění myčky Vnější části pračky omývejte teplou vodou s jemným (neabrazivním) mycím prostředkem. Nakonec setřete skvrny od přípravku vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují alkohol (líh), ředidla a podobné látky

11 V případě poruchy Než zavoláte servisního technika, proveďte nejprve kontrolu podle dále uvedené tabulky; některé závady totiž můžete snadno opravit sami bez volání kvalifikovaného pracovníka. Jestliže zavoláte technika kvůli jedné z níže uvedených poruch, nebo k opravě poruchy způsobené nesprávným používáním nebo instalací, budete muset opravu zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Porucha Program se nespustil. Myčka se neplní vodou. Voda se na konci cyklu nevypouští. Kontrola Jsou dveře správně zavřené? Stiskli jste tlačítko Zap/Vyp? Je vodovodní kohout otevřený? Je zástrčka myčky zasunutá do zásuvky? Není spálená pojistka? Nestiskli jste tlačítko Odložený start? Skončil předchozí program? (Viz Použití spotřebiče ). Je vodovodní kohout otevřený? Nedošlo k dočasnému přerušení přívodu vody? Není přívodní hadice někde přehnutá nebo stisknutá? Není filtr uvnitř přívodní hadici zanesený? Není tlak vody příliš nízký? Neotevřeli jste dveře před rozsvícením kontrolky a ukončením programového cyklu? Skončil předchozí program? (Viz Použití spotřebiče ). Nejsou filtry ucpané? Nádobí není dostatečně umyté. Na nádobí jsou viditelné vápencové skvrny nebo bílý film. Myčka je hlučná. Hvízdavý zvuk při mytí. Nádobí není dost suché a neleskne se. Dveře myčky se obtížně zavírají. Nebrání něco otáčení ostřikovacího ramene? Nejsou otvory ostřikovacího ramene zanesené? Nebylo nádobí příliš těsně u sebe? Nejsou filtry ucpané? Jsou filtry správně umístěné? Použili jste dostatečné množství mycího prostředku? Je uzávěr zásobníku správně zavřený? Nezvolili jste program s příliš nízkou teplotou? Není dávkovač leštidla prázdný? Není zásobník na sůl prázdný, nebo není změkčovač špatně nastavený? Není dávkovač leštidla nastavený na příliš nízké dávkování? Nenaráží nádobí o sebe? Nenaráží ostřikovací rameno do nádobí? Tento jev neznamená poruchu, zkuste jinou značku mycího prostředku. Není dávkovač leštidla prázdný, nebo nastavený na příliš nízké dávkování? Nebylo nádobí v myčce příliš dlouho? Je myčka vyrovnaná?

12 V případě poruchy Pomocí chybového kódu na displeji můžete zkusit odstranit poruchu sami. Jestliže problém vyřešíte, stiskněte tlačítko pro přerušený program a program bude pokračovat. V případě dalších chybových kódů na displeji (, následují čísla): Přerušte mycí cyklus. Vypněte myčku. Znovu zvolte požadovaný mycí program. Pokud se problém opět objeví, zavolejte do místního servisního střediska a uveďte chybový kód. Porucha Kontrolka pro zvolený program bliká: Na displeji se objeví chybový kód, 10. (Problémy s přívodem vody). Kontrolka pro zvolený program bliká: Na displeji se objeví chybový kód, 20. (Problémy s čerpáním vody). Kontrola Je vodovodní kohout otevřený? Není filtr uvnitř přívodní hadici zanesený? Není přívodní hadice někde přehnutá nebo stisknutá? Nejsou filtry ucpané? Není vypouštěcí otvor zanesený? Není vypouštěcí hadice někde přehnutá nebo stisknutá? Nejsou filtry ucpané? Servis Servis a náhradní díly Servis a opravy smí provádět pouze servisní středisko autorizované dodavatelem. Používejte pouze náhradní díly, které dodalo servisní středisko. Než se obrátíte na servis, pokuste se poruchu vyřešit sami pomocí tabulky V případě poruchy. Nezapomeňte, že poruchy související s elektroinstalací musí vždy opravit kvalifikovaný elektrikář. Uveďte model spotřebiče, číslo výrobku a série podle údajů na typovém štítku, který je připevněný na zadní straně myčky. Tyto údaje si můžete zaznamenat zde: TYPE.... MOD.... PROD.NO.... SER.NO.... Datum koupě... Kdy se porucha projevuje? TYP MOD. VÝROB. Č. SÉR. Č. Nikdy se nepokoušejte opravovat myčku sami. Opravy prováděné neautorizovanými nebo nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče

13 Údaje pro zkušebny Zásobník na sůl a dávkovač leštidla je nutné doplňovat podle pokynů v tomto návodu. Před testovacím měřením je nutné provést u myčky jeden nebo dva úplné cykly s použitím mycího prostředku a čistého nádobí. Testovací norma: EN a EN Jmenovitá kapacita: 6 jídelních souprav podle EN Vkládání nádobí do koše: viz část Vkládání nádobí Testovací program: energeticky úsporný 55 C Mycí prostředek (IEC typ B): 9 g do dávkovače + 5 g do dávkovače pro předmytí Lešticí prostředek (typ III): nastavení 3 Tlak vody na přívodu: minimální 0,8 bar, maximální 10 bar Výtok odpadní vody: instalace podle níže uvedeného obrázku Pokyny k instalaci Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním. Technické údaje Kapacita: 6 jídelních souprav podle EN Rozměry: Výška 447 mm Šířka 546 mm Hloubka (k okraji dveří) 480 mm Hloubka (do středu dveří) 490 mm Váha: Čistá 22 kg Tlak vody: Minimální 80 kpa (0,8 bar) Maximální 1000 kpa (10 bar) Teplota vody: Maximální 65 C Elektrické údaje: Napájení 230 V-50 Hz Pojistka 10 A Topný článek 1100 W Jmenovitý výkon 1180 W

14 Vybalení Poškození Pokud byla myčka při převozu poškozena, měli byste to ihned nahlásit společnosti, která je odpovědná za její dodání. Zkontrolujte, zda je myčka nepoškozená. Jestliže zjistíte nějaké poškození, závady, nebo u myčky něco chybí, oznamte to ihned prodejci. Nikdy nenechávejte obalový materiál na místech, kde by si s ním děti mohly hrát. Při vybalování myčky zkontrolujte, zda s ní bylo dodáno následující příslušenství: - trychtýř k doplňování soli (1) - ohyb na vypouštěcí hadici (2) Použití Tato myčka je určena pouze k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce. Použití k jiným účelům ji může poškodit a znamená propadnutí záruky. 1 2 Umístění Myčka je určena k instalaci na kuchyňský odkapávač, pracovní desku nebo k vestavbě. Myčka musí být dobře vyrovnaná, jinak nemůže správně fungovat. Výšku myčky můžete upravit pomocí seřiditelných nožiček (5 mm každá). Rozměry pro zabudování vidíte na obrázku. Ochrana myčky nádobí před mrazem Jestliže je myčka umístěna v místě, kde teploty někdy klesnou pod 0 C, hrozí nebezpečí, že malé množství vody, které zůstane uvnitř myčky, může zmrznout a myčku poškodit. Abyste tomu zabránili, postupujte takto: 1. Vypněte přívod vody k myčce. 2. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici. 3. Přesvědčte se, že je v zásobníku na sůl pro změkčovač vody hrubě zrnitá sůl. Myčka je určena jen k použití a skladování uvnitř při normální teplotě místnosti. Výrobce není odpovědný za škody způsobené mrazem

15 Instalace Přívod vody Myčka je vybavena bezpečnostními funkcemi, které brání zpětnému toku vody z myčky do rozvodu vody. Tyto funkce jsou v souladu s platnými technickými bezpečnostními předpisy o vodě. Teplota přiváděné vody nesmí být vyšší než 65 C a tlak musí být mezi kpa (0,8-10 bar). V blízkosti myčky musí být instalován kohout nebo uzavírací kohout a musí být snadno přístupný. K dispozici jsou speciální směšovací kohouty s přípojkami pro myčku, stejně jako adaptéry pro starší směšovací kohouty. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4 závitem. Přívodní hadici nelze nastavovat žádnou prodlužovací hadicí. Jestliže je hadice příliš krátká, musíte ji vyměnit za novou delší vysokotlakou hadici, která je speciálně určená pro tento účel. Konec přívodní hadice připojené k myčce lze obrátit kterýmkoli směrem. Uvolněte pojistnou matici, otočte hadici a pak matici opět utáhněte. Ještě předtím, než myčku instalujete na její místo zkontrolujte, zda jsou matice a všechna další připojení utažené. Použijte jen přívodní hadici dodávanou s myčkou, nepoužívejte znovu starou přívodní hadici. Čerpání vody K ochraně myčky před únikem vody je myčka vybavená bezpečnostním systémem proti vyplavení. V případě poruchy se automaticky spustí čerpadlo a zbývající voda uvnitř myčky se odčerpá. Bezpečnostní systém proti vyplavení funguje, i když je myčka vypnutá. Myčka ale musí být elektricky připojena. Vypouštěcí hadici umístěte nad výlevku podle obrázku. Hadice nesmí být v žádném bodě výš než 75 cm nad povrchem, na kterém myčka stojí. Ve vyšší poloze by mohlo dojít ke zhoršení provozu myčky. Vnitřní průměr hadice nesmí být v žádném bodě menší než 13 mm. Pokud je vypouštěcí hadice příliš dlouhá, můžete ji snadno zkrátit seříznutím na správnou délku. 1. Ostrým nožem seřízněte vypouštěcí hadici na vhodnou délku. 2. Na konec hadice nasaďte dodaný oblouk. Připojení k elektrické síti Myčka se dodává s kabelem a elektrickou zástrčkou pro připojení do 230 V uzemněné nástěnné zásuvky, která je snadno přístupná a chráněná 10 A pojistkou. Před každou činností prováděnou na myčce je nutné myčku odpojit od elektrické sítě, například vytažením zástrčky ze zásuvky. Trvalé zapojení smí provádět pouze autorizovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním

16 Technické změny vyhrazeny

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals FAVORIT 65011 VI Návod k použití Myčka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1. Návod k použití. Myčka ESF 63020

156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1. Návod k použití. Myčka ESF 63020 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 1 Návod k použití Myčka ESF 63020 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 2 We were thinking of you when we made this product 156998040cs.qxp 14/06/2006 17.28 Page 3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

návod k použití myčka nádobí ESI 68050

návod k použití myčka nádobí ESI 68050 návod k použití myčka nádobí ESI 68050 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

návod k použití myčka nádobí ESL 68040

návod k použití myčka nádobí ESL 68040 návod k použití myčka nádobí ESL 68040 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka nádobí DFH 1030

NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka nádobí DFH 1030 NÁVOD K POUŽITÍ Myčka nádobí DFH 1030 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení myčky nádobí značky BRANDT. Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré naše zaujetí a naše knowhow, aby co nejlépe

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y

Identifikace. Počáteční úpravy. Instalace. č e s k y Instrukční příručka Tento přístroj, určený pro exkluzivní domácí použití, byl vyvinutý pro mytí nádobí. Velmi důležité: Přečtěte si celou tuto příručku dříve, než nainstalujete a začnete používat tento

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Myčka nádobí DFH 1042 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení myčky nádobí značky BRANDT. Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré naše zaujetí a naše knowhow, aby co nejlépe

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152959520cs.qxp 1/19/2005 12:22 PM Page 1 FAVORIT 44860 Myčka nádobí Návod k použití PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 152959520cs.qxp 1/19/2005 12:22 PM Page 2 Vážení zákazníci, Pročtěte si pečlivě tento návod

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Obsah. POKYNY INSTALACE: jsou určené k kvalifikovanému technikovi, který musí vykonat instalaci, zapojení a prozkoušení spotřebiče.

Obsah. POKYNY INSTALACE: jsou určené k kvalifikovanému technikovi, který musí vykonat instalaci, zapojení a prozkoušení spotřebiče. Obsah 1. Bezpečnostní a uživatelské pokyny 60 2. Instalace a zapojení 63 3. Popis kontrolních tlačítek 65 4. Uživatelské pokyny 70 5. Čištění a údržba 81 6. Odstranění závad 85 Děkujeme Vám, že jste si

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návod k použití SN 65M007EU

Návod k použití SN 65M007EU SN 65M007EU Návod k použití SN 65M007EU Q4ACZM1592 1 2 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si,prosím, zjistěte na panelu

Více

Návod k obsluze GI53315X

Návod k obsluze GI53315X CZ Návod k obsluze GI53315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

CZ Návod k použití HLSI 663GT. Myčka nádobí

CZ Návod k použití HLSI 663GT. Myčka nádobí CZ Návod k použití HLSI 663GT Myčka nádobí 1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A G H I L A Digitální displej PBCD E FM N O B Tlačítko VOLBY PROGRAMŮ C Tlačítko ODLOŽENÝ START D Tlačítko možnosti ALL in 1 E Tlačítka

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka

BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W 60 cm volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

SEZNAM SOUČÁSTÍ (OBR. 4 A

SEZNAM SOUČÁSTÍ (OBR. 4 A UŽIVATELSKÝ MANUÁL C O O L A I R A N Y W H E R E! MILLENIA Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Toto zařízení není určeno k tomu,

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod k použití SR 56T593EU

Návod k použití SR 56T593EU Návod k použití SR 56T593EU Q4ACZM2432 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů, prvků výbavy a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu

Více

Návod k obsluze GV53315

Návod k obsluze GV53315 CZ Návod k obsluze GV53315 Ovládací panel 1. Obrazovka displeje: zobrazí kód poruchy, dobu zpoždění atd. Ukazatel oplachovacího prostředku: Indikuje potřebu doplnit dávkovač. Ukazatel doplnění soli:

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí

BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS 45 cm Polointegrovaná plně elektronická myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Obsah. 1. Popis ovládacích prvků 2 2. Návod k obsluze 13 3. Čištění a údržba 25 4. Odstranění závad 30

Obsah. 1. Popis ovládacích prvků 2 2. Návod k obsluze 13 3. Čištění a údržba 25 4. Odstranění závad 30 Obsah 1. Popis ovládacích prvků 2 2. Návod k obsluze 13 3. Čištění a údržba 25 4. Odstranění závad 30 Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tuto příručku. Najdete

Více

MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ. [originální návod) Počínaje sériovým č.:

MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ. [originální návod) Počínaje sériovým č.: MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ [originální návod) Počínaje sériovým č.: 8664 0001 REV. 25.07.2011 GB DŮLEŽITÉ POZNÁMKY POUŽITÍ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY: Popisované zařízení

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

Návod k použití CEDS 95 X-S

Návod k použití CEDS 95 X-S Návod k použití CEDS 95 X-S Pozorně si přečtěte všechny následující pokyny děkujeme. Tento návod obsahuje kapitoly: bezpečnostní instrukce, návod k použití, návod k instalaci, tipy pro vyhledávání závad,

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití SN 26T898EU SN 56T598EU Q4ACZM1491

Návod k použití SN 26T898EU SN 56T598EU Q4ACZM1491 Návod k použití SN 26T898EU SN 56T598EU Q4ACZM1491 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funce, si prosím, zjistěte na panelu vašeho

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci: Jsme rádi, že jste si vybrali náš spotřebič. Jsme si jistí, že toto moderní, funkční a praktické zařízení vyrobené z

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více