Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:"

Transkript

1

2 Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací panel 6 - Jak nastavit odložený start Nastavení změkčovače vody 7 Tabulka programů 8 Vkládání a vyjímání nádobí 9 Použití spotřebiče 10 - Spuštění programu - Dočasné přerušení programu - Zrušení programu - Zrušení fáze sušení - Vypnutí myčky - Čištění myčky V případě poruchy Servis 12 - Servis a náhradní díly Údaje pro zkušebny 13 Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Pro technika Technické údaje 13 Vybalení 14 - Poškození - Použití - Umístění - Ochrana myčky nádobí před mrazem Instalace 15 - Přívod vody - Čerpání vody - Připojení k elektrické síti Bezpečnostní informace Podrobné pokyny k provozu Rady a tipy Upozornění k ochraně životního prostředí - 2 -

3 Bezpečnostní informace Před instalací a prvním použitím myčky si pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny si uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Instalace a servis Instalaci a servis spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Zásahy prováděné osobami bez odpovídajících znalostí mohou nepříznivě ovlivnit chod spotřebiče a způsobit zranění osob a poškození spotřebiče. Před provedením jakéhokoli zásahu u myčky je nutné odpojit spotřebič od zdroje napájení vytažením přívodního kabelu nebo vyjmutím pojistky. Vodovodní přípojka by měla být provedena pomocí snadno přístupného kohoutu. Přívodní kabel je nutné zasunout do uzemněné zásuvky, která musí být snadno přístupná. Trvalou instalaci smí provést pouze oprávněný elektrikář nebo jiná kvalifikovaná osoba. Poškozený přívodní kabel se musí vyměnit za speciální kabel nebo sestavu, které získáte u výrobce nebo jeho zástupce. Po přemístění myčky při instalaci nebo čištění se přesvědčte, že přívodní kabel není nikde přiskřípnutý nebo jinak poškozený, hadice nejsou stlačené nebo ohnuté. Servis nebo možné opravy musí provádět servisní středisko autorizované výrobcem. Používejte pouze náhradní díly, které dodalo servisní středisko. Nikdy se nepokoušejte myčku opravit sami. Dětská pojistka Tento výrobek smí používat pouze dospělé osoby. Nedovolte dětem, aby si hrály s ovladači nebo jinými částmi spotřebiče. Uvědomte si, že plastové sáčky, které jsou součástí balení, se mohou pro malé děti stát nebezpečnými hračkami. Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup. Děti si nesmějí sedat nebo stoupat na otevřené dveře myčky, ani se na nich houpat. Během použití Tato myčka je určena pouze k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce v domácnosti. Použití k jiným účelům může mít za následek poranění osob nebo poškození majetku a znamená propadnutí záruky. Pokud myčka běží, otvírejte dveře během chodu jen opatrně, mohla by uniknout horká pára. Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky. Ostré nože vkládejte špičkami dolů. Ještě bezpečnější je, když je položíte v koši vodorovně. Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou vkládání nebo vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby se otevřenými dveřmi někdo zranil. Jestliže vyjmete z myčky nádobí před koncem mycího cyklu, je velmi důležité, abyste ho důkladně opláchli pod tekoucí vodou a odstranili tak zbývající mycí prostředek. Bezpečnostní systém proti vyplavení chrání před škodami způsobenými únikem vody. Pro zásah systému musí být splněny následující požadavky: - Myčka nádobí musí být elektricky připojena, i když je vypnutá. - Myčka musí být správně instalovaná. - Jestliže ponecháte myčku bez dozoru na delší dobu, vždy zavřete přívod vody. V případě úniku nebo prosakování vody zavřete okamžitě přívod vody zavřením vodovodního kohoutu a odpojte zdroj napájení vytažením přívodního kabelu ze zásuvky nebo vyjmutím pojistky. Chcete-li zástrčku vytáhnout, uchopte zástrčku, nikoli kabel. Likvidace - obal: Všechny materiály použité na obal tohoto spotřebiče jsou šetrné k životnímu prostředí. Různé druhy použitých plastů jsou vhodně označeny a mohou být recyklovány. PE znamená polyetylen. Používá se na obal okolo celého spotřebiče a sáček, ve kterém byly uloženy tyto pokyny. PS znamená polystyren (lisovaný). Používá se na části obalu potřebné jako výplň spotřebiče. Kartónové části obalů jsou vyrobeny z recyklovaného papíru, a měli byste je odevzdat do sběrny papíru k recyklaci. - starý spotřebič: Symbol na výrobku nebo jeho obalu udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak nevhodnou likvidací tohoto výrobku došlo. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili

4 Popis spotřebiče

5 Ostřikovací rameno 1 Všechny otvory ostřikovacího ramene musí být vždy čisté. Zanesený otvor může závažným způsobem ovlivnit mytí nádobí. Jestliže ostřikovací rameno potřebuje vyčistit, vyšroubujte matici směrem doleva, odstraňte podložku a ostřikovací rameno vytáhněte. Otvory vyčistěte a všechny zbytky jídel vyklepte ven. Hrubý filtr/mikrofiltr 2 Hrubý filtr slouží k zachycení velkých kousků jako párátek a vaječných skořápek. Dbejte na to, aby byl filtr vždy čistý. Hrubým filtrem otočte doleva. Vytáhněte ho ven a popřípadě ho umyjte pod tekoucí vodou. Jemný filtr 3 Tento filtr musí být vždy čistý. Špinavý nebo zanesený filtr vždy zhoršuje účinnost mytí. Jemný filtr vyjmete snadněji, když předtím vytáhnete hrubý filtr. Dávkovač mycího prostředku 4 Otevřete víčko dávkovače stisknutím západky víčka směrem dovnitř. Řiďte se pokyny na obalu mycího prostředku, naplňte komoru dávkovače a zavřete víčko. Uvědomte si, že pokyny se obvykle vztahují k plné velikosti myčky, například při použití mycích tablet stačí použít polovinu tablety. Prostředek na předmytí se v případě potřeby dává do menší komory vlevo. Tento mycí prostředek je aktivní již při předmytí. Vždy zkontrolujte, zda otevření víčka nic nebrání. Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky. Tekuté mycí prostředky nepoužívejte často, protože při jejich dlouhodobém používání hrozí nebezpečí vyššího hluku čerpadla. Dávkovač leštidla 5 Použití lešticího prostředku zlepšuje umytí a rychlejší osušení nádobí, protože napomáhá stékání vody a nečistoty z nádobí. Příliš mnoho lešticího prostředku zanechá na nádobí pruhy, příliš málo může způsobit bílé skvrny. Do dávkovače lešticího prostředku se vejde asi 150 ml. To stačí na asi 60 mycích cyklů, podle nastavení dávkování. Upravte nastavení dávkovače podle tvrdosti vody v místě bydliště. Dávkování můžete nastavit mezi 1-6, což odpovídá 1-6 ml leštidla. Nastavení z výroby je 1. Začněte s nejnižším dávkováním a zvyšte ho podle potřeby otočením nastavovací šipky např. držadlem lžičky. Kontrolka na ovládacím panelu svítí, jestliže dávkovač vyžaduje doplnění. 1. Otevřete víčko dávkovače stisknutím západky víčka směrem dovnitř a zdvihněte víčko. 2. Doplňte leštidlo; komoru nepřeplňujte. 3. Lešticí prostředek rozlitý během doplňování pečlivě setřete, aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k nadměrnému pěnění. 4. Zavřete víčko a stiskněte, až opět zapadne. Do dávkovače leštidla nelijte tekuté mycí prostředky. Změkčovač vody 6 Myčka je vybavena změkčovačem vody pro tvrdou vodu, proto by měl být dávkovač leštidla nastaven na nízké dávkování. Vápenec obsažený v tvrdé vodě způsobuje bílé usazeniny na nádobí a vnitřku myčky nádobí. Voda v myčce proto prochází speciální nádobou, kde se tvrdost odstraňuje. Ve změkčovači vody se používá hrubá sůl do myčky nádobí, po určitém počtu mycích cyklů je nutné zásobník na sůl doplnit. Jestliže bydlíte v místě s vápenatou vodou, je před prvním použitím myčky nutné komoru naplnit hrubou solí do myček. Jestliže dávkovač leštidla vyžaduje doplnění, kontrolka na ovládacím panelu svítí. 1. Odšroubujte plnicí uzávěr zásobníku na sůl otáčením doleva. 2. Naplňte zásobník na sůl vodou (pouze poprvé). 3. Pomocí dodaného trychtýře ho naplňte hrubou solí. 4. Odstraňte trychtýř a vytřete rozlitou vodu se solí okolo otvoru plnicí části zásobníku. 5. Zašroubujte uzávěr plnicího otvoru správně zpět. Nyní je změkčovač vody připraven k prvnímu mytí nádobí. Vždy dbejte na to, aby v zásobníku byla hrubě zrnitá sůl, vejde se do něj asi 1 litr soli. Jak nastavit změkčovač vody viz část Seřízení změkčovače vody. Používejte pouze speciální sůl do myček, běžná kuchyňská sůl může poškodit změkčovací zařízení

6 Ovládací panel Tlačítko Zap/Vyp Kombinační tlačítka A : Kromě výběru programu můžete stisknutím těchto dvou tlačítek upravit nastavení změkčovače vody a zrušit probíhající program. Kontrolky ukazatele: Ukazují aktuální fázi zvoleného programu. Probíhá mycí cyklus Probíhá sušení Cyklus programu ukončen Jak nastavit odložený start horní kontrolka prostřední kontrolka dolní kontrolka Na displeji se může zobrazit: Jaký stupeň tvrdosti změkčovače vody je nastaven. Jaký čas spuštění je nastavený. Zbývající čas probíhajícího programu. Chybový kód. Spuštění programu může být odloženo o 1 až 19 hodin. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. 2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na displeji objeví požadované odložení. Kontrolka tlačítka Odložený start svítí. 3. Stiskněte tlačítko požadovaného programu. 4. Zbývající čas do spuštění programu se zobrazuje na displeji. Po uplynutí nastaveného času odložení se program spustí. Tlačítko Změkčovač vody Kontrolky: Signalizují A Ukazatel a kontrolky Displej Tlačítko Odložený start Tlačítka programů Doplnění soli je nutné Doplnění zásobníku leštidla je nutné Změna odloženého startu: Dokud se program nespustí, stále můžete změnit nastavený čas pomocí tlačítka Odložený start. Zrušení odloženého startu: Jestliže se program dosud nespustil, můžete odložený start zrušit. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na displeji objeví čas požadovaného programu. Požadovaný program se spustí okamžitě

7 Nastavení změkčovače vody Nádobí se musí mýt v měkké vodě, aby se vápenec neusazoval na nádobí a vnitřku myčky nádobí. Myčka je vybavena změkčovačem vody a voda přiváděná z vodovodního kohoutu se v případě tvrdosti nad 4 d (německé stupně) změkčuje. Seřiďte změkčovač vody podle dále uvedené tabulky na základě tvrdosti vody v místě bydliště. Přesný stupeň tvrdosti v místě bydliště zjistíte u místního vodárenského podniku. Změkčovač vody má 10 nastavení: Stupeň tvrdosti vody Nastavení d 1) mmol/l 2) změkčovače vody > 24 4, ,2-4, ,1-3, ,7-2,1 do 4 do 0,7 1) německé stupně měření tvrdosti vody 2) milimol, mezinárodní jednotka pro tvrdost vody *) nastavení z výroby * 2 1 sůl není nutná U následujících nastavení musí být myčka vypnutá a všechny programy dokončené. Viz část Použití spotřebiče, kde najdete informace, jak program dokončit. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. 2. Stiskněte současně kombinační tlačítka a podržte je. Jakmile začnou první tři kontrolky programu blikat, tlačítka uvolněte. 3. Jednou stiskněte tlačítko změkčovače vody. Kontrolka pro změkčovač vody začne blikat. Na displeji se objeví nastavení tvrdosti vody. 4. Nastavení stupně tvrdosti vody se každým stisknutím tlačítka změkčovače vody zvýší o 1 stupeň. Po stupni tvrdosti 5 následuje opět stupeň tvrdosti Po zvolení požadovaného stupně tvrdosti vody stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Tím se volba uloží. Jestliže zvolíte nastavení 1, kontrolka ukazatele soli nesvítí

8 Tabulka programů Druh nádobí Druh zašpinění: Vhodný program: Programový cyklus: 1) Talíře a hrnce na vaření velmi zašpiněné zaschlé zbytky jídel hlavně vaječný-bílek a škrob INTENZIVNÍ 70 C Předmytí Mytí 2 x oplachování Závěrečný oplach Sušení normálně zašpiněné zaschlé zbytky jídel NORMÁLNÍ 65 C Hodnoty spotřeby: 2) Předmytí Mytí Oplachování Závěrečný oplach Sušení Všechny druhy nádobí normálně zašpiněné ENERGETICKY ÚSPORNÝ 55 C 3) Předmytí Mytí Oplachování Závěrečný oplach Sušení Kávové šálky, křehké nádobí lehce zašpiněné 4) RYCHLÝ 50 C - Mytí Oplachování Závěrečný oplach - Všechny druhy nádobí PŘEDOPLÁCHNUTÍ Studená Předopláchnutí Doba mytí se sušením: 107 minut 84 minut 159 minut 36 minut 7 minut Doba sušení: 13 minut 13 minut 54 minut Energie: 1,15 kwh 0,80 kwh 0,63 kwh 0,40 kwh 0,01 kwh Voda: 9 litrů 7 litrů 7 litrů 6 litrů 2 litry 1) Různé části mycího programu nemusí znít stejně, protože mytí je v některých fázích intenzivnější. 2) Hodnoty spotřeby se počítají pro jmenovité podmínky. Hodnoty se mohou lišit měnit v závislosti na teplotě přiváděné vody a množství nádobí v hlavním koši a košíčku na nádobí. 3) Hodnoty spotřeby a výkon jsou uvedeny na základě energeticky úsporného programového cyklu. 4) Předběžné opláchnutí se používá, chcete-li počkat až do naplnění celého koše. Tento cyklus provede opláchnutí nádobí, takže je vlhké a pozdější hlavní mytí je pak snazší. Nepoužívejte mycí prostředek. Všechny programy začínají čerpáním. Mycí prostředek v tabletách není vhodný k použití pro rychlý program, protože některé tablety nestačí při krátkých programech zcela uvolnit svůj čisticí účinek

9 Vkládání a vyjímání nádobí Jak vkládat nádobí do myčky Na obrázku vidíte myčku se šesti jídelními soupravami. Vaše nádobí nemusí být stejné jako tato dávka nádobí, ale budete-li se řídit dále uvedenými radami, jsme si jisti, že budete s výsledkem spokojeni. Sklenice, šálky a misky vždy vkládejte dnem vzhůru. Hluboké talíře nakloňte (polévkové talíře apod.) tak, aby voda mohla při sušení vytéct. Přesvědčte se, že nádobí neleží jedno na druhém. To je zvlášť důležité u košíčku na příbory - lžíce nebo jiné příbory naskládané na sobě se nemohou řádně umýt. Voda se musí dostat na všechny zašpiněné povrchy. Přesvědčte se, že příbory s tenkými rukojeťmi a jiné předměty nevyčnívají otvory v koši a nebrání ostřikovacímu rameni v otáčení. Nikdy do myčky nevkládejte stříbrné a nerezové předměty dohromady. Když se tyto kovy dostanou do vzájemného kontaktu, dojde k chemické reakci, která má za následek skvrny na stříbře. Porcelán se vzorem na povrchu glazury nemusí být pro mytí v myčce vhodný, protože barvy mohou vyblednout a ztratit svůj lesk. To samé platí pro příbory s dřevěnými nebo plastovými držadly. Při nákupu si ověřte, zda se dané nádobí hodí pro mytí v myčce. Stříbrné a hliníkové kousky mohou po mytí změnit barvu. Zbytky jídla jako vejce a hořčice zanechávají na stříbrném nádobí skvrny, nebo způsobují změnu barvy. Jestliže nechcete stříbrné nádobí okamžitě umýt, alespoň ho hned po použití opláchněte a odstraňte zbytky jídel. Ne všechno nádobí z plastu je vhodné do myčky. Máte-li pochybnosti, zda je určité plastové nádobí vhodné pro mytí v myčce, doporučujeme zkusit umýt jen jeden kus, nebo umýt toto nádobí v ruce. Když myjete choulostivé nádobí, zvolte program s nižší teplotou mytí. Potraviny jako kečup, které obsahují silně barvicí látky, mohou způsobit dočasnou změnu barvy vnitřního prostoru myčky nádobí. Ostré nože vkládejte špičkami dolů. Mnohem bezpečnější je položit nože v hlavním koši vodorovně. Vyjmutí nádobí Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Vždy nechte nádobí před vyjmutím vychladnout. Nádobí oschne rychleji, pokud necháte dveře po skončení mycího programu na chvíli úplně otevřené, a pak je jen přivřete. Při otvírání dveří buďte opatrní, mohla by uniknout horká pára Koše Hlavní koš Košíček na příbory Police na šálky můžete umístit do dvou různých úrovní.

10 Použití spotřebiče Spuštění programu 1. Seškrábejte nebo opláchněte pevné zbytky jídel. 2. Vložte nádobí do myčky. (Viz koš a vkládání nádobí). 3. Do dávkovače mycího prostředku dejte správné množství mycího prostředku a zavřete víčko. 4. Zavřete dveře. 5. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Všechny programové kontrolky svítí. 6. Stiskněte tlačítko požadovaného programu (viz tabulku programů). Všechny další programové kontrolky zhasnou. Kontrolka vždy udává, která část zvoleného cyklu myčky nádobí právě probíhá. 7. Po skončení programu zkontrolujte filtry, zda nepotřebují vyčistit. Dočasné přerušení programu 1. Otevřete dvířka. Program se zastaví. 2. Programová kontrolka svítí. 3. Zavřete dveře a program se po asi šesti vteřinách opět spustí. Pokud myčka běží, otvírejte dveře opatrně, mohla by uniknout horká pára. Zrušení programu 1. Stiskněte a podržte kombinační tlačítka, myčka přejde do stavu spuštění a všechnyprogramové kontrolky svítí. 2. Uvolněte tlačítka. Nyní je program zrušený a lze zvolit nový program. Jestliže myčku vypnete tlačítkem Zap/Vyp, zvolený program není ukončený, je pouze přerušený. Když myčku spustíte znovu, program bude pokračovat. Funkce Pauza Pomocí funkce Pauza můžete program na krátkou dobu přerušit. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Program se zastaví. 2. Všechny kontrolky zhasnou. 3. Když chcete, aby program opět pokračoval, stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Program bude pokračovat. Program přerušte pouze na nezbytně nutnou dobu, protože voda uvnitř myčky nádobí vychladne, musí se znovu ohřát a spotřebuje se tedy více energie. Zrušení fáze sušení Jestliže nechcete čekat, až fáze sušení skončí, můžete ji zrušit. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. 2. Otevřete dvířka. Fáze sušení je zrušena. Vypnutí myčky Myčku vypněte, když se rozsvítí kontrolka konce cyklu programu a na displeji se objeví Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. 2. Nechte dveře trochu pootevřené. Buďte opatrní při otevření dveří myčky ihned po skončení programu, může uniknout horká pára. Tato myčka je vybavena novým oplachovacím systémem nazývaným IMPULSNÍ MYTÍ. Při použití tohoto systému se během mycího programu mění jak rychlost čerpadla, tak i tlak vody v tryskách, a tím se zvyšuje účinnost mytí. Z tohoto důvodu nemají různé části programového cyklu stejný zvuk. Čištění myčky Vnější části pračky omývejte teplou vodou s jemným (neabrazivním) mycím prostředkem. Nakonec setřete skvrny od přípravku vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují alkohol (líh), ředidla a podobné látky

11 V případě poruchy Než zavoláte servisního technika, proveďte nejprve kontrolu podle dále uvedené tabulky; některé závady totiž můžete snadno opravit sami bez volání kvalifikovaného pracovníka. Jestliže zavoláte technika kvůli jedné z níže uvedených poruch, nebo k opravě poruchy způsobené nesprávným používáním nebo instalací, budete muset opravu zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Porucha Program se nespustil. Myčka se neplní vodou. Voda se na konci cyklu nevypouští. Kontrola Jsou dveře správně zavřené? Stiskli jste tlačítko Zap/Vyp? Je vodovodní kohout otevřený? Je zástrčka myčky zasunutá do zásuvky? Není spálená pojistka? Nestiskli jste tlačítko Odložený start? Skončil předchozí program? (Viz Použití spotřebiče ). Je vodovodní kohout otevřený? Nedošlo k dočasnému přerušení přívodu vody? Není přívodní hadice někde přehnutá nebo stisknutá? Není filtr uvnitř přívodní hadici zanesený? Není tlak vody příliš nízký? Neotevřeli jste dveře před rozsvícením kontrolky a ukončením programového cyklu? Skončil předchozí program? (Viz Použití spotřebiče ). Nejsou filtry ucpané? Nádobí není dostatečně umyté. Na nádobí jsou viditelné vápencové skvrny nebo bílý film. Myčka je hlučná. Hvízdavý zvuk při mytí. Nádobí není dost suché a neleskne se. Dveře myčky se obtížně zavírají. Nebrání něco otáčení ostřikovacího ramene? Nejsou otvory ostřikovacího ramene zanesené? Nebylo nádobí příliš těsně u sebe? Nejsou filtry ucpané? Jsou filtry správně umístěné? Použili jste dostatečné množství mycího prostředku? Je uzávěr zásobníku správně zavřený? Nezvolili jste program s příliš nízkou teplotou? Není dávkovač leštidla prázdný? Není zásobník na sůl prázdný, nebo není změkčovač špatně nastavený? Není dávkovač leštidla nastavený na příliš nízké dávkování? Nenaráží nádobí o sebe? Nenaráží ostřikovací rameno do nádobí? Tento jev neznamená poruchu, zkuste jinou značku mycího prostředku. Není dávkovač leštidla prázdný, nebo nastavený na příliš nízké dávkování? Nebylo nádobí v myčce příliš dlouho? Je myčka vyrovnaná?

12 V případě poruchy Pomocí chybového kódu na displeji můžete zkusit odstranit poruchu sami. Jestliže problém vyřešíte, stiskněte tlačítko pro přerušený program a program bude pokračovat. V případě dalších chybových kódů na displeji (, následují čísla): Přerušte mycí cyklus. Vypněte myčku. Znovu zvolte požadovaný mycí program. Pokud se problém opět objeví, zavolejte do místního servisního střediska a uveďte chybový kód. Porucha Kontrolka pro zvolený program bliká: Na displeji se objeví chybový kód, 10. (Problémy s přívodem vody). Kontrolka pro zvolený program bliká: Na displeji se objeví chybový kód, 20. (Problémy s čerpáním vody). Kontrola Je vodovodní kohout otevřený? Není filtr uvnitř přívodní hadici zanesený? Není přívodní hadice někde přehnutá nebo stisknutá? Nejsou filtry ucpané? Není vypouštěcí otvor zanesený? Není vypouštěcí hadice někde přehnutá nebo stisknutá? Nejsou filtry ucpané? Servis Servis a náhradní díly Servis a opravy smí provádět pouze servisní středisko autorizované dodavatelem. Používejte pouze náhradní díly, které dodalo servisní středisko. Než se obrátíte na servis, pokuste se poruchu vyřešit sami pomocí tabulky V případě poruchy. Nezapomeňte, že poruchy související s elektroinstalací musí vždy opravit kvalifikovaný elektrikář. Uveďte model spotřebiče, číslo výrobku a série podle údajů na typovém štítku, který je připevněný na zadní straně myčky. Tyto údaje si můžete zaznamenat zde: TYPE.... MOD.... PROD.NO.... SER.NO.... Datum koupě... Kdy se porucha projevuje? TYP MOD. VÝROB. Č. SÉR. Č. Nikdy se nepokoušejte opravovat myčku sami. Opravy prováděné neautorizovanými nebo nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče

13 Údaje pro zkušebny Zásobník na sůl a dávkovač leštidla je nutné doplňovat podle pokynů v tomto návodu. Před testovacím měřením je nutné provést u myčky jeden nebo dva úplné cykly s použitím mycího prostředku a čistého nádobí. Testovací norma: EN a EN Jmenovitá kapacita: 6 jídelních souprav podle EN Vkládání nádobí do koše: viz část Vkládání nádobí Testovací program: energeticky úsporný 55 C Mycí prostředek (IEC typ B): 9 g do dávkovače + 5 g do dávkovače pro předmytí Lešticí prostředek (typ III): nastavení 3 Tlak vody na přívodu: minimální 0,8 bar, maximální 10 bar Výtok odpadní vody: instalace podle níže uvedeného obrázku Pokyny k instalaci Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním. Technické údaje Kapacita: 6 jídelních souprav podle EN Rozměry: Výška 447 mm Šířka 546 mm Hloubka (k okraji dveří) 480 mm Hloubka (do středu dveří) 490 mm Váha: Čistá 22 kg Tlak vody: Minimální 80 kpa (0,8 bar) Maximální 1000 kpa (10 bar) Teplota vody: Maximální 65 C Elektrické údaje: Napájení 230 V-50 Hz Pojistka 10 A Topný článek 1100 W Jmenovitý výkon 1180 W

14 Vybalení Poškození Pokud byla myčka při převozu poškozena, měli byste to ihned nahlásit společnosti, která je odpovědná za její dodání. Zkontrolujte, zda je myčka nepoškozená. Jestliže zjistíte nějaké poškození, závady, nebo u myčky něco chybí, oznamte to ihned prodejci. Nikdy nenechávejte obalový materiál na místech, kde by si s ním děti mohly hrát. Při vybalování myčky zkontrolujte, zda s ní bylo dodáno následující příslušenství: - trychtýř k doplňování soli (1) - ohyb na vypouštěcí hadici (2) Použití Tato myčka je určena pouze k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce. Použití k jiným účelům ji může poškodit a znamená propadnutí záruky. 1 2 Umístění Myčka je určena k instalaci na kuchyňský odkapávač, pracovní desku nebo k vestavbě. Myčka musí být dobře vyrovnaná, jinak nemůže správně fungovat. Výšku myčky můžete upravit pomocí seřiditelných nožiček (5 mm každá). Rozměry pro zabudování vidíte na obrázku. Ochrana myčky nádobí před mrazem Jestliže je myčka umístěna v místě, kde teploty někdy klesnou pod 0 C, hrozí nebezpečí, že malé množství vody, které zůstane uvnitř myčky, může zmrznout a myčku poškodit. Abyste tomu zabránili, postupujte takto: 1. Vypněte přívod vody k myčce. 2. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici. 3. Přesvědčte se, že je v zásobníku na sůl pro změkčovač vody hrubě zrnitá sůl. Myčka je určena jen k použití a skladování uvnitř při normální teplotě místnosti. Výrobce není odpovědný za škody způsobené mrazem

15 Instalace Přívod vody Myčka je vybavena bezpečnostními funkcemi, které brání zpětnému toku vody z myčky do rozvodu vody. Tyto funkce jsou v souladu s platnými technickými bezpečnostními předpisy o vodě. Teplota přiváděné vody nesmí být vyšší než 65 C a tlak musí být mezi kpa (0,8-10 bar). V blízkosti myčky musí být instalován kohout nebo uzavírací kohout a musí být snadno přístupný. K dispozici jsou speciální směšovací kohouty s přípojkami pro myčku, stejně jako adaptéry pro starší směšovací kohouty. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4 závitem. Přívodní hadici nelze nastavovat žádnou prodlužovací hadicí. Jestliže je hadice příliš krátká, musíte ji vyměnit za novou delší vysokotlakou hadici, která je speciálně určená pro tento účel. Konec přívodní hadice připojené k myčce lze obrátit kterýmkoli směrem. Uvolněte pojistnou matici, otočte hadici a pak matici opět utáhněte. Ještě předtím, než myčku instalujete na její místo zkontrolujte, zda jsou matice a všechna další připojení utažené. Použijte jen přívodní hadici dodávanou s myčkou, nepoužívejte znovu starou přívodní hadici. Čerpání vody K ochraně myčky před únikem vody je myčka vybavená bezpečnostním systémem proti vyplavení. V případě poruchy se automaticky spustí čerpadlo a zbývající voda uvnitř myčky se odčerpá. Bezpečnostní systém proti vyplavení funguje, i když je myčka vypnutá. Myčka ale musí být elektricky připojena. Vypouštěcí hadici umístěte nad výlevku podle obrázku. Hadice nesmí být v žádném bodě výš než 75 cm nad povrchem, na kterém myčka stojí. Ve vyšší poloze by mohlo dojít ke zhoršení provozu myčky. Vnitřní průměr hadice nesmí být v žádném bodě menší než 13 mm. Pokud je vypouštěcí hadice příliš dlouhá, můžete ji snadno zkrátit seříznutím na správnou délku. 1. Ostrým nožem seřízněte vypouštěcí hadici na vhodnou délku. 2. Na konec hadice nasaďte dodaný oblouk. Připojení k elektrické síti Myčka se dodává s kabelem a elektrickou zástrčkou pro připojení do 230 V uzemněné nástěnné zásuvky, která je snadno přístupná a chráněná 10 A pojistkou. Před každou činností prováděnou na myčce je nutné myčku odpojit od elektrické sítě, například vytažením zástrčky ze zásuvky. Trvalé zapojení smí provádět pouze autorizovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním

16 Technické změny vyhrazeny

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE IFU_Alpha_electr_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 9:32 AM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

BDWF670SL/W 60 cm volně stojící myčka nádobí

BDWF670SL/W 60 cm volně stojící myčka nádobí BDWF670SL/W 60 cm volně stojící myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDWF670SL/W 60 cm volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko:

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko: DINNER TIME DOUBLE Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti Savic. Než krmítko začnete používat, doporučujeme Vám vyzkoušet, zda lze poklopy manuálně otevřít. Doporučujeme ověřit funkčnost krmítka

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více