Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci dalšího kontejneru na sběr použitého textilu na území města Hustopeče. Usnesení č. 3/99/13: RM bere na vědomí informaci odboru životního prostředí o podmínkách výsadby rychlerostoucích dřevin. Usnesení (úkol) č. 4/99/13: RM pověřuje komisi životního prostředí prošetřením a vypracováním zprávy pro zastupitelstvo ve věci povolování a omezování výsadby rychlerostoucích dřevin. Usnesení č. 5/99/13: RM schvaluje Podání žaloby na dlužníka, bytem na vymožení dluh za vyúčtování energií ve výši Kč dle faktury /2013 ze dne včetně příslušenství a její následné vymáhání. Usnesení č. 6/99/13: RM schvaluje dohodu o úhradě peněžitého dluhu v celkové výši Kč za nájem a služby spojené s nájmem místnosti, na ul. Kpt. Jaroše č.p.1001/1 v Hustopečích, formou měsíčních splátek ve výši 500,- Kč s první splátkou v měsíci listopad 2013 s dlužníkem, nar.. V případě nedodržení splátek, ukončení nájmu a vymáhání dluhu. Usnesení č. 7/99/13: RM schvaluje, v souvislosti se změnou vnitřního platového předpisu školy, úpravu platového výměru řediteli Základní školy Komenského Hustopeče, dle návrhu. Návrh je přílohou. Usnesení č. 8/99/13: RM schvaluje zaúčtování odměny za projekt AN APPLE ve výši ,- Kč do rezervního fondu Základní školy Nádražní p.o., a následné převedení této částky do výnosů s využitím na pořízení notebooků do interaktivní učebny. Usnesení č. 9/99/13: RM schvaluje doplnění turistického značení v okolí hřbitova k Mandloňovým sadům na lokalitě Hustopečský starý vrch dle návrhu Odboru životního prostředí Městského úřadu. Návrh značení je přílohou. Usnesení č. 10/99/13: RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací Města Hustopeče , po doplnění do 1. pořadí údržbu příjezdu od kruhového objezdu na II/420 na ul. Nádražní ke společnosti Hill's Nutrition. Plán je Usnesení č. 11/99/13: RM schvaluje odkoupení vozu Škody Fabia Combi 1,2, RZ 7B6 5276, od společnosti Agrotec a.s., Brněnská 74, Hustopeče. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného panem. Cena za posudek bude zahrnuta do prodejní ceny. V případě že mají Městské služby Hustopeče na pořízení rozpočtové krytí, doporučuje RM realizovat. 1/11

2 Usnesení č. 12/99/13: RM schvaluje odkoupení traktoru zn. John Deer, typ Z425 EZ-trak M od společnosti SYNPRO s.r.o., Hlavní 406, Dolní Bojanovice. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného panem. Cena za posudek bude zahrnuta do prodejní ceny. V případě že mají Městské služby Hustopeče na pořízení rozpočtové krytí, doporučuje RM realizovat. Usnesení č. 13/99/13: RM schvaluje dočasné nepřevzetí kruhového objezdu na silnici II/425 na Horní Bojanovice. Převzetí se uskuteční až po určení způsobu využití plochy městem. Usnesení č. 14/99/13: RM ukládá přepracovat smlouvu o nájmu techniky Technických služeb Hustopeče s.r.o. pro Městské služby Hustopeče, p.o. Usnesení č. 15/99/13: RM schvaluje vystavení objednávky Městskými službami Hustopeče, p.o., pro Technické služby Hustopeče, s.r.o na opravu výtluků ve vozovce na ul. Nová se splatností do Usnesení č. 16/99/13: RM bere na vědomí zápis ze schůze komise obřadů a slavností, konané dne Usnesení (úkol) č. 17/99/13: RM ukládá prověřit možnosti využití reklamy o městě v a na stránkách Usnesení (úkol) č. 18/99/13: RM využití rubové strany parkovacích lístků z parkovacích automatů ve městě k reklamním účelům. Rubová strana bude pronajata soukromým subjektům za následných podmínek odběr minimálně 10 kotoučů, cena 500 Kč/kotouč vč. DPH při potisku 4 barvami. Usnesení (úkol) č. 19/99/13: RM ukládá oslovit firmy v Hustopečích s nabídkou umístění reklamy na rubové straně parkovacích lístků. Usnesení č. 20/99/13: RM schvaluje podání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 č. M2014/01 ve výši Kč. Text smlouvy je Usnesení č. 21/99/13: RM schvaluje vyřazení majetku z evidence ZŠ Komenského v účetní hodnotě ,49 Kč. Majetek bude vyřazen předáním na sběrný dvůr. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Usnesení č. 22/99/13: RM schvaluje vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Na Sídlišti 5, Hustopeče v hodnotě Kč. Majetek bude vyřazen odvozem na sběrný dvůr města. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Usnesení (úkol) č. 23/99/13: RM schvaluje, v návaznosti na usnesení č. 13/85/13, přípravu mandátních smluv pro organizaci sportovních akcí v průběhu roku: Tříkrálový turnaj mládeže ve volejbale leden, Turnaj mládeže ve fotbale březen, Noční badmintonový turnaj červen, stolní tenis listopad, Vánoční Štěpánský turnaj prosinec. Ve smlouvách budou upřesněny podmínky příspěvků města na organizaci výše uvedených turnajů. Usnesení č. 24/99/13: RM schvaluje pořádání akce Hustopečské skákání /11

3 Usnesení (úkol) č. 25/99/13: RM schvaluje zadání vypracování dodatku se společností PPFP na akci Hustopečské skákání do maximální spoluúčasti města na organizaci mítinku ve výši Kč plus DPH a ukládá jej předložit na další radu města. Usnesení (úkol) č. 26/99/13: RM ukládá porovnat - příjmy a výdaje Marketingu a kultury (Turistické informační centrum, Hustopečská televize, produkce) v letech , s rozlišením nákladů na jednotlivé akce. Usnesení č. 27/99/13: RM bere na vědomí informaci o nepřiznání dotace na Regeneraci panelákového sídliště etapa 3. Usnesení č. 28/99/13: RM bere na vědomí informace o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení na Společenském domě na ul. Herbenova. Usnesení č. 29/99/13: RM schvaluje výběr dodavatele nového vozidla Škoda Fabia pro Městský úřad Hustopeče za cenu Kč. Vozidlo bude zakoupeno od společnosti Agrotec a.s., Hustopeče. Usnesení č. 30/99/13: RM schvaluje pravidla pro vyvěšování zakázek na úřední desku a web bez projektové dokumentace vždy ve formátu pdf nebo jpg. Projektové dokumentace se budou dávat pouze za úplatu. Usnesení (úkol) č. 31/99/13: RM schvaluje bezodkladné odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne na zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče, mezi městem Hustopeče, jako zadavatelem a Cooptel, stavební a.s. se sídlem Černovické nábř. 501/7a, Brno, IČ Usnesení (úkol) č. 32/99/13: RM schvaluje nové podání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče. Usnesení č. 33/99/13: RM schvaluje vyzvání těchto uchazečů k podání nabídky: PROSTAVBY, a.s. Zengrova 2693/ Brno-Židenice, IČ Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 817/37, Břeclav COLAS CZ,a.s., se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, IČ VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, Brno, IČ H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ FI Holding, a.s. se sídlem Brněnská 404, Modřice, IČ Usnesení č. 34/99/13: RM schvaluje složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek - Členové komise:,,,, ; Náhradníci:,,,,... Usnesení č. 35/99/13: RM souhlasí na základě žádosti dodavatele z důvodu změny technologie v průběhu stavby s posunutím termínu realizace zakázky Městská nemocnice rekonstrukce chirurgie na Usnesení (úkol) č. 36/99/13: RM ukládá předložit smluvní dokumentaci včetně změny technologie a víceprací na akci Městská nemocnice rekonstrukce chirurgie ke schválení. Usnesení (úkol) č. 37/99/13: RM schvaluje vyzvat VRT-STŘECHY s.r.o., Starovičky 342, IČ , aby do tří dnů od doručení výzvy podepsala smlouvu o dílo s tím, že 3/11

4 pokud ve stanovené lhůtě smlouvu nepodepíše, bude o uzavření smlouvy jednáno s uchazečem, který se umístil na 2. místě. Usnesení č. 38/99/13: RM schvaluje mandát k jednání s ministerstvem pro místní rozvoj ohledně upřesnění podmínek realizace dotačního titulu Regenerace panelákového sídliště 3. etapa. Usnesení (úkol) č. 39/99/13: RM ukládá vypracovat metodiku na zadávání veřejných zakázek městem, včetně možných variant, stanovení termínů a podmínek, za nichž je možno termíny zveřejnění podle zákona zkracovat. Usnesení č. 40/99/13: RM schvaluje Smlouvu /003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , na stavbu Hustopeče, Vinařská, přel.nn, Balounová na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 1329/1 a 1312/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 41/99/13: RM schvaluje Smlouvu /003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , na stavbu Hustopeče, k.nn, Bradna na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 3116/13 a 3116/16 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 42/99/13: RM schvaluje udělení souhlasu k projektové dokumentaci na stavbu Reko MS Hustopeče Nová + 1 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Lipová + 2 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Školní + 1 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Nádražní + 1 č. stavby ; pro územní řízení a stavební povolení společnosti GasAG spol. s r. o., se sídlem V Újezdech 559/2, Brno Medlánky v zastoupení investora JMP NET, spol. s r. o. Brno, Plynárenská 499/1, IČ: Usnesení č. 43/99/13: RM schvaluje Vyzvat společnost JMP NET, spol. s r. o. Brno, Plynárenská 499/1, IČ: k vytvoření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města parcelní číslo KN 1612/3, 1612/2, 1673/2, 1673/1, 2115, 1657/1, 2167, 2185/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Nová + 1 č. stavby ; na pozemcích města parcelní číslo KN 2185/1, 1657/1, 2067, 1677/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Lipová + 2 č. stavby ; na pozemcích města parcelní číslo KN 2185/4, 1656/1, 1656/2, 1657/11626, 1655 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Školní + 1 č. stavby ; na pozemcích města parcelní č. KN 2185/4, 2185/1, 1612/6, 1612/1, 1235/10 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Nádražní + 1 č. stavby Usnesení č. 44/99/13: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , na stavbu PŘELOŽKA SKAO ŠAKVICE A VÝMĚNA KIOSKU SKAO HUSTOPEČE PD a IČ, AD na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 5843/8 a 5843/7 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 45/99/13: RM schvaluje uskladnění betonových chodníkových dlaždic z demontáže chodníků při budování bezbariérových tras pro zadláždění zpevněných ploch na hřbitově. 4/11

5 Usnesení č. 46/99/13: RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku. Usnesení č. 47/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne s, kterým se snižuje pronajímaná plocha části pozemku parcela číslo KN 4542/364 na 8 m 2 /dle zákresu/ za nájemné 55 Kč/rok. Text smlouvy je Usnesení č. 48/99/13: RM bere na vědomí dílčí zprávu o vyúčtování nákladů na zbudování parkovacích ploch na ul. Dobrovského dle projektu. Usnesení č. 49/99/13: RM bere na vědomí výpověď Jitky Janouškové, Starovičky 73, IČ: z nájemní smlouvy ze dne na pronájem objektu kantýny v objektu městské nemocnice Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 50/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č. p budovy nemocnice na ulici Brněnská 41 v Hustopečích, k. ú. Hustopeče u Brna - v levé části vstupní haly objektu nemocnice o celkové výměře 62,8 m 2 - prodejny o výměře 32 m 2 - skladu o výměře 10,8 m 2 - prostoru ke konzumaci o výměře 20 m 2. Usnesení (úkol) č. 51/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru na pronájem pozemků a jejich částí k umístění a provozu prodejního stánku: - pozemku parcela číslo KN 2006/17 o výměře 30 m 2 vedeného v katastru nemovitostí jako orná půda - část pozemku parcela číslo KN 2051/2 o výměře 15 m 2 vedeného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha /dle zákresu v příloze/, vše umístěné v k. ú. Hustopeče u Brna, evidované na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 52/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parcela číslo KN 5537/29 vedeného jako ostatní plocha o výměře m 2 evidovaného na LV č v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 53/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti kina umístěného na pozemku parcela číslo KN 48 v technické místnosti objektu /sousedící s místností se samostatným vchodem o celkové výměře 1,5 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 54/99/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1262/1 o výměře 70 m 2 /dle zákresu/ vedeného jako zeleň, zapsaného na LV č pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem zajištění přístupové a manipulační plochy k přiléhajícímu vinnému sklepu za nájemné 492 Kč/rok. Záměr pronájmu byl řádně uveřejněn na úřední desce od do Text smlouvy je Usnesení č. 55/99/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s, nar. bytem... na pronájem části pozemku parcela číslo KN 411/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 40 m2 /dle zákresu/ v k. ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění posezení a pergoly před vinným sklepem v souladu s územní studií ulice Na Hradbách za nájemné 826,- Kč. Záměr pronájmu byl řádně uveřejněn na úřední desce od do Text smlouvy je 5/11

6 Usnesení č. 56/99/13: RM projednala informaci o podmínkách pro pořádání veřejné sbírky na pořízení klimatizace na oddělení Léčby dlouhodobě nemocných v Městské nemocnici Hustopeče, se závěrem: Hlavní publicita a sbírka proběhne v Hustopečských listech, do nichž bude vložen letáček a složenka. Na webových stránkách města bude informace o sbírce, a info o umístění pokladniček a že mohou zaslat obnos složenkou. Usnesení č. 57/99/13: RM schvaluje objednávku dodání a montáže nového plynového průtokového ohřívače pro restauraci Don Pedros u firmy BYTOP - GAS, spol. s r.o., Bratislavská 5, Hustopeče, za cenu Kč bez DPH. Částka na pořízení bude přesunuta v rámci rozpočtu z rezervy na odkup nemovitostí. Usnesení č. 58/99/13: RM schvaluje variantu řešení zázemí Hřiště Lipová: Umístit dočasně nebo trvale 3 ks dřevostavby zahradní domek (WC, sklad na kola, učebna). Cena srubu 5 x 6 m je cca ,- Kč za kus. Provizorně v zimních měsících vyřešit toalety zapůjčením mobilních WC. Usnesení č. 59/99/13: RM schvaluje v souvislosti s poskytnutím grantového příspěvku z MND, složení projektového týmu na vybudování technického zázemí Hřiště Lipová:,,,, Usnesení č. 60/99/13: RM bere na vědomí rozhodnutí Vinařského fondu o poskytnutí podpory na realizaci projektu Svatomartinské slavnosti Usnesení č. 61/99/13: RM schvaluje Složení projektového týmu na realizaci projektu Svatomartinské slavnosti 2013,,... Usnesení č. 62/99/13: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na realizaci akce 4. Světový duel vín. Text smlouvy je Usnesení č. 63/99/13: RM schvaluje Smlouvu č.: HO /001 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , na stavbu Hustopeče, Kurdějovská, DP k. NN, Kunýtová na pozemku ve vlastnictví města parcelní číslo KN 494/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 64/99/13: RM schvaluje Smlouvu č.: HO /002 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , na stavbu Hustopeče rozšíření v. VN FaN Elektroinvest na pozemku ve vlastnictví města parcelní číslo KN 2600/1 v k. ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- bez DPH. Text smlouvy je Usnesení (úkol) č. 65/99/13: RM schvaluje vyčíslit vždy k každého roku částku, která zbude z nájemného (poprvé v letošním roce za dobu od do ) z bytů ve spoluvlastnictví města Hustopeče a MOSPOL, družstvo na ul. Husova č. p. 5, 6 a Svat. Čecha č. p. 955 a 956 po úhradě zaplacení příspěvku do fondu oprav a příspěvku za správu bytového domu (a na ul. Svat. Čecha i splátky úvěru) a o tuto částku vždy v lednu 6/11

7 následujícího roku snížit pohledávku města Hustopeče vůči MOSPOL, družstvo v celkové výši Kč a to až do jejího úplného umoření. Usnesení č. 66/99/13: RM schvaluje Výzvu na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní. Text výzvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 67/99/13: RM schvaluje na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní oslovení těchto uchazečů: - VHS Břeclav s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ ; - SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, Brno, Oblast Hodonín, Brněnská 42, Hodonín, IČ ; - Stavoč spol. s r.o., se sídlem Horní Bojanovice 1, PSČ , IČ ; IČ ; - COLAS CZ, a.s. se sídlem závod Jih, provoz Brno, Tyršova 748, Modřice, IČ Usnesení č. 68/99/13: RM schvaluje složení komise pro otvírání obálek a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní : Členové komise:,,,,.., Náhradníci:,,,,, Usnesení č. 69/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne s Technickými službami Hustopeče s.r.o. na zajištění technického dozoru k projektu Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora, kterým se upřesňují platební podmínky pro dílčí fakturaci. Text dodatku je Usnesení č. 70/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 5824 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 29,12 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 71/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 5550 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 27,75 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 72/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3626 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 18,13 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 73/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s.., kterou město získává dar ve výši 1440 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 7,2 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 74/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu, kterou město získává dar ve výši 1890 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 9,45 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 75/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3960 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 19,8 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je 7/11

8 Usnesení č. 76/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1260 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 6,3 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 77/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2500 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 78/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1064 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 5,32 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 79/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s.., kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 25,37 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 80/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3510 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 17,55 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 81/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2100 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 10,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 82/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve 1196 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 5,98 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 83/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2862 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 14,31 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 84/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3920 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 19,6 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 85/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2000 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 10 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 86/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s manžely, kterou město získává dar ve výši 1300 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 6,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 87/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1400 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 88/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1900 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 9,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je 8/11

9 Usnesení č. 89/99/13: RM neschvaluje Výpověď Smlouvy s, nar., o výpůjčce části pozemku parcela číslo KN 4542/2 o výměře 0,25m x 3,7 m /dle zákresu/ vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 90/99/13: RM schvaluje další postup ve věci využití autokempu Formanka. Usnesení (úkol) č. 91/99/13: RM pověřuje jednáním se zástupci politických klubů ohledně řešení problematiky využití Formanky. podá na další radě města zprávu. Usnesení č. 92/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se společností RUSTIKAL s.r.o. na pronájem souboru movitých věcí na Formance, kterým se nájem mění na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou za měsíční nájemné Kč + DPH. Text dodatku je Usnesení (úkol) č. 93/99/13: RM schvaluje vyzvat Energo Hustopeče s.r.o. k doložení cenové nabídky na rok 2014 na dodávku tepelné energie na všechna odběrná místa, do nichž městu a jeho příspěvkovým organizacím dodává společnost tepelnou energii Usnesení (úkol) č. 94/99/13: RM schvaluje zaslat sdělení společnosti Energo Hustopeče s.r.o. o ukončení smlouvy o dodávce tepelné energie č. 940/2006 do objektu Herbenova 423/4 Hustopeče k datu Usnesení č. 95/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne se společností Energo Hustopeče s.r.o., kterým se ukončuje nájem kotelny včetně technologického zařízení na ul. Herbenova 4 v Hustopečích k datu Usnesení č. 96/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru kotelny včetně technologického zařízení umístěného v budově na ul. Herbenova 4, Hustopeče na pozemku parcela číslo KN 279 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hustopeče u Brna Usnesení č. 97/99/13: RM schvaluje Smlouvu o poskytování podlicence k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu mezi městem Hustopeče a Cinemart, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ Text smlouvy je Usnesení č. 98/99/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu na pozemku města parcelní číslo KN 746/7 v k. ú. Hustopeče u Brna s panem, bytem.., pro novostavbu rodinného domu na parcelním čísle 749 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování nivelety stávající komunikace v místě napojení sjezdu a zaplacení kauce ve výši Kč, splatné před podpisem smlouvy. Text smlouvy je Usnesení č. 99/99/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek plynu, vody, kanalizace, sdělovacího vedení a sjezdu, na pozemku města parcelní číslo KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna s, bytem, pro novostavbu rodinného domu na parcelním čísle 4544/127 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování nivelety stávající komunikace v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací. Text smlouvy je 9/11

10 Usnesení č. 100/99/13: RM schvaluje souhlas města, jako vlastníka sousedního pozemku parcelní číslo KN 659/2 v k. ú. Hustopeče u Brna, se změnou stavby Rodinný dům na pozemku parcelní číslo KN 673 a 674 v k. ú. Hustopeče u Brna před jejím dokončením investorovi, bytem a paní, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Jana Kuchynky, Dlouhá 16, Hustopeče. Usnesení č. 101/99/13: RM schvaluje zřízení parkovacích stání ze zatravňovacích dlaždic na pozemku města parcelní číslo KN 147 v k. ú. Hustopeče u Brna na ulici Palackého před parcelou číslo 155 v k. ú. Hustopeče u Brna, panu, bytem, dle předloženého návrhu umístění na náklady žadatele, který si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a vyřídí potřebná povolení. Usnesení č. 102/99/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely číslo KN 1047/3 vedená jako ostatní plocha o výměře 129m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 103/99/13: RM nedoporučuje ZM podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parcela číslo KN 1047/4 vedeného jako ostatní plocha o výměře 371 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna, z majetku ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení č. 104/99/13: RM nedoporučuje Zastupitelstvu Města Hustopeče Vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely číslo KN 2418 vedená jako zahrada o výměře 96 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 105/99/13: RM ukládá prověřit pronájem pozemku parcely číslo KN 2418 vedená jako zahrada o výměře 96 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 106/99/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, Kolárová, přel. NN, M. S. Quatro spol. Němeček Elektromontáže, a. s., se sídlem Strážnice, Nádražní 726, v zastoupení stavebníka E. ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, pro účely vydání stavebního povolení s podmínkou realizace po přeložce VO. Usnesení č. 107/99/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, VN 388, přípojka Butan společnosti RGV, a. s., se sídlem Břeclav, J. Opletala 2403, v zastoupení stavebníka E. ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za účelem získání souhlasu, že se jedná o stavební úpravy energetického vedení v nezměněné trase. Usnesení č. 108/99/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru města na prodej pozemku parcela číslo KN 3963, vedený jako zahrada o výměře 214 m2 a pozemku parcela číslo KN 3964 vedený jako vinice o výměře 887 m2 vše v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s kupní smlouvou. Usnesení č. 109/99/13: RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním Solárně termických panelů pro ohřev TUV na RD Dvořákova 765/47 umístěné na pozemku parcela číslo KN 1711 v k. ú. Hustopeče u Brna pro řízení u stavebního úřadu a to jako vlastník sousedních pozemků 1833/6 a 1833/16 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 110/99/13: RM ukládá upravit propojení chodníku Gen. Peřiny s ulicí Pionýrská. Dlažba a patníky se použijí z rekonstruovaných chodníků na ul. Hradní. 10/11

11 Usnesení (úkol) č. 111/99/13: RM ukládá požádat pozemkový úřad o pronájem pozemku p.č. KN 3277/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 112/99/13: RM schvaluje plán inventur na rok Usnesení (úkol) č. 113/99/13: RM doporučuje ZM ke schválení dodatky zřizovacích listin Centra volného času a Městských služeb, se zaměřením na změnu základního majetku příspěvkové organizace přesunutím mobilního oplocení do majetku Městských služeb z Centra volného času. Usnesení č. 114/99/13: RM schvaluje prodej 10 tun dlažebních žulových kostek panu za nabízenou částku Kč/tunu vč. DPH. Usnesení (úkol) č. 115/99/13: RM ukládá přefakturovat posečení trávy neudržovaného pozemku na ul. Polní firmě Swietelsky. Usnesení č. 116/99/13: RM souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci společností DEA a jejím následným podáním na Státní fond životního prostředí na akci Vybavení dětských hřišť mateřských škol zacílené na environmentální vzdělávání. Cena projektu bude do Kč, náklady na zpracování do 5% ceny projektu. Usnesení č. 117/99/13: RM schvaluje smlouvu mezi městem Hustopeče jako obdarovaným a společností DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, Modřice, IČ , jako dárcem na částku Kč. Text smlouvy je Usnesení č. 118/99/13: RM schvaluje dobudování soc. zařízení v Kulturním domě v ceně do ,- Kč. se splatností faktur v roce Usnesení (úkol) č. 119/99/13: RM ukládá odboru dopravy a Městské policii řešit rychlou jízdu vozidel na ulici Alšova. Usnesení č. 120/99/13: RM souhlasí s přesunem pumpy u chodby a vjezdu do domu pana na ul. Hradní na náklady žadatele. Přesun je možno provést i svépomoci. Usnesení (úkol) č. 121/99/13: RM ukládá navrhnout termín řešení drenážování kolem zdi od garáží na Židovském hřbitově. Usnesení (úkol) č. 122/99/13: RM ukládá prověřit původce skládek materiálu (zemina, recyklát, kamenivo) v areálu prasečáků na ul. Nádražní. Usnesení (úkol) č. 123/99/13: RM ukládá vyzvat společnost Zemos k výsadbě stromů Javor Babyka o průměru kmene cm + opěry s balem do konce listopadu Stromy byly poškozeny při havárii zemědělské techniky v průběhu prázdnin Usnesení (úkol) č. 124/99/13: RM ukládá vyzvat společnost Kamenný vrch k odstranění náletů v pronajatých Mandloňových sadech, zejména pod rozhlednou a na Kamenci. 11/11

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 110. schůze rady města Hustopeče, konané dne 11.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/110/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 111. schůze rady města Hustopeče, konané dne 25.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/111/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 95. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.09.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/95/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/95/13: RM ukládá

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 107. schůze rady města Hustopeče, konané dne 21.01.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/107/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 15. 9. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XVI/16: ZM schvaluje program

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Oslovení firem na zpracování hydrogeologické studie na odstranění

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.03.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/10/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/81/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/81/13: RM schvaluje podání

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/19/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 86. schůze rady města Hustopeče, konané dne 14.5.2013 Usnesení č. 1/86/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/86/13: RM schvaluje návrh územního plánu města Hustopeče, v původně

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/22/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 132. schůze Rada města Hustopeče konané dne 23.09.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/132/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/132/14: RM bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Jmenování skupiny, která se bude zabývat problematikou výstavby kompostárny

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/39/16: RM schválila program jednání dnešní

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-48/2016 Datum jednání: 24.08.2016 2) Program jednání (USN-R3-1031/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne 13.4.2016 od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Přidělení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče konané dne 10.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/4/14: RM schválila program jednání dnešní

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 I ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila:

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila: U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013 Rada města schválila: 1) termíny blokové čištění ve městě. 2) podání žádosti na projekt Oranžové hřiště na ul. Lipova za cenu 1 mil. Kč,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 23. 01. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1866: Rada města schvaluje: RO č. 1 zvýšení příjmů a výdajů o

Více

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 Rada města schválila: U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 1) Dnešní program schůze příloha č. 1. 2) Souhlas pro spol. Viadesigne Břeclav k územnímu řízení na akci Hustopeče

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 40. schůze Rady města Hustopeče konané dne v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 40. schůze Rady města Hustopeče konané dne v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 40. schůze Rady města Hustopeče konané dne 17. 5. 2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/40/16: RM schválila program jednání dnešní

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více