Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci dalšího kontejneru na sběr použitého textilu na území města Hustopeče. Usnesení č. 3/99/13: RM bere na vědomí informaci odboru životního prostředí o podmínkách výsadby rychlerostoucích dřevin. Usnesení (úkol) č. 4/99/13: RM pověřuje komisi životního prostředí prošetřením a vypracováním zprávy pro zastupitelstvo ve věci povolování a omezování výsadby rychlerostoucích dřevin. Usnesení č. 5/99/13: RM schvaluje Podání žaloby na dlužníka, bytem na vymožení dluh za vyúčtování energií ve výši Kč dle faktury /2013 ze dne včetně příslušenství a její následné vymáhání. Usnesení č. 6/99/13: RM schvaluje dohodu o úhradě peněžitého dluhu v celkové výši Kč za nájem a služby spojené s nájmem místnosti, na ul. Kpt. Jaroše č.p.1001/1 v Hustopečích, formou měsíčních splátek ve výši 500,- Kč s první splátkou v měsíci listopad 2013 s dlužníkem, nar.. V případě nedodržení splátek, ukončení nájmu a vymáhání dluhu. Usnesení č. 7/99/13: RM schvaluje, v souvislosti se změnou vnitřního platového předpisu školy, úpravu platového výměru řediteli Základní školy Komenského Hustopeče, dle návrhu. Návrh je přílohou. Usnesení č. 8/99/13: RM schvaluje zaúčtování odměny za projekt AN APPLE ve výši ,- Kč do rezervního fondu Základní školy Nádražní p.o., a následné převedení této částky do výnosů s využitím na pořízení notebooků do interaktivní učebny. Usnesení č. 9/99/13: RM schvaluje doplnění turistického značení v okolí hřbitova k Mandloňovým sadům na lokalitě Hustopečský starý vrch dle návrhu Odboru životního prostředí Městského úřadu. Návrh značení je přílohou. Usnesení č. 10/99/13: RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací Města Hustopeče , po doplnění do 1. pořadí údržbu příjezdu od kruhového objezdu na II/420 na ul. Nádražní ke společnosti Hill's Nutrition. Plán je Usnesení č. 11/99/13: RM schvaluje odkoupení vozu Škody Fabia Combi 1,2, RZ 7B6 5276, od společnosti Agrotec a.s., Brněnská 74, Hustopeče. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného panem. Cena za posudek bude zahrnuta do prodejní ceny. V případě že mají Městské služby Hustopeče na pořízení rozpočtové krytí, doporučuje RM realizovat. 1/11

2 Usnesení č. 12/99/13: RM schvaluje odkoupení traktoru zn. John Deer, typ Z425 EZ-trak M od společnosti SYNPRO s.r.o., Hlavní 406, Dolní Bojanovice. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného panem. Cena za posudek bude zahrnuta do prodejní ceny. V případě že mají Městské služby Hustopeče na pořízení rozpočtové krytí, doporučuje RM realizovat. Usnesení č. 13/99/13: RM schvaluje dočasné nepřevzetí kruhového objezdu na silnici II/425 na Horní Bojanovice. Převzetí se uskuteční až po určení způsobu využití plochy městem. Usnesení č. 14/99/13: RM ukládá přepracovat smlouvu o nájmu techniky Technických služeb Hustopeče s.r.o. pro Městské služby Hustopeče, p.o. Usnesení č. 15/99/13: RM schvaluje vystavení objednávky Městskými službami Hustopeče, p.o., pro Technické služby Hustopeče, s.r.o na opravu výtluků ve vozovce na ul. Nová se splatností do Usnesení č. 16/99/13: RM bere na vědomí zápis ze schůze komise obřadů a slavností, konané dne Usnesení (úkol) č. 17/99/13: RM ukládá prověřit možnosti využití reklamy o městě v a na stránkách Usnesení (úkol) č. 18/99/13: RM využití rubové strany parkovacích lístků z parkovacích automatů ve městě k reklamním účelům. Rubová strana bude pronajata soukromým subjektům za následných podmínek odběr minimálně 10 kotoučů, cena 500 Kč/kotouč vč. DPH při potisku 4 barvami. Usnesení (úkol) č. 19/99/13: RM ukládá oslovit firmy v Hustopečích s nabídkou umístění reklamy na rubové straně parkovacích lístků. Usnesení č. 20/99/13: RM schvaluje podání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 č. M2014/01 ve výši Kč. Text smlouvy je Usnesení č. 21/99/13: RM schvaluje vyřazení majetku z evidence ZŠ Komenského v účetní hodnotě ,49 Kč. Majetek bude vyřazen předáním na sběrný dvůr. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Usnesení č. 22/99/13: RM schvaluje vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Na Sídlišti 5, Hustopeče v hodnotě Kč. Majetek bude vyřazen odvozem na sběrný dvůr města. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Usnesení (úkol) č. 23/99/13: RM schvaluje, v návaznosti na usnesení č. 13/85/13, přípravu mandátních smluv pro organizaci sportovních akcí v průběhu roku: Tříkrálový turnaj mládeže ve volejbale leden, Turnaj mládeže ve fotbale březen, Noční badmintonový turnaj červen, stolní tenis listopad, Vánoční Štěpánský turnaj prosinec. Ve smlouvách budou upřesněny podmínky příspěvků města na organizaci výše uvedených turnajů. Usnesení č. 24/99/13: RM schvaluje pořádání akce Hustopečské skákání /11

3 Usnesení (úkol) č. 25/99/13: RM schvaluje zadání vypracování dodatku se společností PPFP na akci Hustopečské skákání do maximální spoluúčasti města na organizaci mítinku ve výši Kč plus DPH a ukládá jej předložit na další radu města. Usnesení (úkol) č. 26/99/13: RM ukládá porovnat - příjmy a výdaje Marketingu a kultury (Turistické informační centrum, Hustopečská televize, produkce) v letech , s rozlišením nákladů na jednotlivé akce. Usnesení č. 27/99/13: RM bere na vědomí informaci o nepřiznání dotace na Regeneraci panelákového sídliště etapa 3. Usnesení č. 28/99/13: RM bere na vědomí informace o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení na Společenském domě na ul. Herbenova. Usnesení č. 29/99/13: RM schvaluje výběr dodavatele nového vozidla Škoda Fabia pro Městský úřad Hustopeče za cenu Kč. Vozidlo bude zakoupeno od společnosti Agrotec a.s., Hustopeče. Usnesení č. 30/99/13: RM schvaluje pravidla pro vyvěšování zakázek na úřední desku a web bez projektové dokumentace vždy ve formátu pdf nebo jpg. Projektové dokumentace se budou dávat pouze za úplatu. Usnesení (úkol) č. 31/99/13: RM schvaluje bezodkladné odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne na zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče, mezi městem Hustopeče, jako zadavatelem a Cooptel, stavební a.s. se sídlem Černovické nábř. 501/7a, Brno, IČ Usnesení (úkol) č. 32/99/13: RM schvaluje nové podání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče. Usnesení č. 33/99/13: RM schvaluje vyzvání těchto uchazečů k podání nabídky: PROSTAVBY, a.s. Zengrova 2693/ Brno-Židenice, IČ Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 817/37, Břeclav COLAS CZ,a.s., se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, IČ VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, Brno, IČ H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ FI Holding, a.s. se sídlem Brněnská 404, Modřice, IČ Usnesení č. 34/99/13: RM schvaluje složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek - Členové komise:,,,, ; Náhradníci:,,,,... Usnesení č. 35/99/13: RM souhlasí na základě žádosti dodavatele z důvodu změny technologie v průběhu stavby s posunutím termínu realizace zakázky Městská nemocnice rekonstrukce chirurgie na Usnesení (úkol) č. 36/99/13: RM ukládá předložit smluvní dokumentaci včetně změny technologie a víceprací na akci Městská nemocnice rekonstrukce chirurgie ke schválení. Usnesení (úkol) č. 37/99/13: RM schvaluje vyzvat VRT-STŘECHY s.r.o., Starovičky 342, IČ , aby do tří dnů od doručení výzvy podepsala smlouvu o dílo s tím, že 3/11

4 pokud ve stanovené lhůtě smlouvu nepodepíše, bude o uzavření smlouvy jednáno s uchazečem, který se umístil na 2. místě. Usnesení č. 38/99/13: RM schvaluje mandát k jednání s ministerstvem pro místní rozvoj ohledně upřesnění podmínek realizace dotačního titulu Regenerace panelákového sídliště 3. etapa. Usnesení (úkol) č. 39/99/13: RM ukládá vypracovat metodiku na zadávání veřejných zakázek městem, včetně možných variant, stanovení termínů a podmínek, za nichž je možno termíny zveřejnění podle zákona zkracovat. Usnesení č. 40/99/13: RM schvaluje Smlouvu /003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , na stavbu Hustopeče, Vinařská, přel.nn, Balounová na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 1329/1 a 1312/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 41/99/13: RM schvaluje Smlouvu /003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , na stavbu Hustopeče, k.nn, Bradna na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 3116/13 a 3116/16 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 42/99/13: RM schvaluje udělení souhlasu k projektové dokumentaci na stavbu Reko MS Hustopeče Nová + 1 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Lipová + 2 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Školní + 1 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Nádražní + 1 č. stavby ; pro územní řízení a stavební povolení společnosti GasAG spol. s r. o., se sídlem V Újezdech 559/2, Brno Medlánky v zastoupení investora JMP NET, spol. s r. o. Brno, Plynárenská 499/1, IČ: Usnesení č. 43/99/13: RM schvaluje Vyzvat společnost JMP NET, spol. s r. o. Brno, Plynárenská 499/1, IČ: k vytvoření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města parcelní číslo KN 1612/3, 1612/2, 1673/2, 1673/1, 2115, 1657/1, 2167, 2185/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Nová + 1 č. stavby ; na pozemcích města parcelní číslo KN 2185/1, 1657/1, 2067, 1677/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Lipová + 2 č. stavby ; na pozemcích města parcelní číslo KN 2185/4, 1656/1, 1656/2, 1657/11626, 1655 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Školní + 1 č. stavby ; na pozemcích města parcelní č. KN 2185/4, 2185/1, 1612/6, 1612/1, 1235/10 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Nádražní + 1 č. stavby Usnesení č. 44/99/13: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , na stavbu PŘELOŽKA SKAO ŠAKVICE A VÝMĚNA KIOSKU SKAO HUSTOPEČE PD a IČ, AD na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 5843/8 a 5843/7 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 45/99/13: RM schvaluje uskladnění betonových chodníkových dlaždic z demontáže chodníků při budování bezbariérových tras pro zadláždění zpevněných ploch na hřbitově. 4/11

5 Usnesení č. 46/99/13: RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku. Usnesení č. 47/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne s, kterým se snižuje pronajímaná plocha části pozemku parcela číslo KN 4542/364 na 8 m 2 /dle zákresu/ za nájemné 55 Kč/rok. Text smlouvy je Usnesení č. 48/99/13: RM bere na vědomí dílčí zprávu o vyúčtování nákladů na zbudování parkovacích ploch na ul. Dobrovského dle projektu. Usnesení č. 49/99/13: RM bere na vědomí výpověď Jitky Janouškové, Starovičky 73, IČ: z nájemní smlouvy ze dne na pronájem objektu kantýny v objektu městské nemocnice Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 50/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č. p budovy nemocnice na ulici Brněnská 41 v Hustopečích, k. ú. Hustopeče u Brna - v levé části vstupní haly objektu nemocnice o celkové výměře 62,8 m 2 - prodejny o výměře 32 m 2 - skladu o výměře 10,8 m 2 - prostoru ke konzumaci o výměře 20 m 2. Usnesení (úkol) č. 51/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru na pronájem pozemků a jejich částí k umístění a provozu prodejního stánku: - pozemku parcela číslo KN 2006/17 o výměře 30 m 2 vedeného v katastru nemovitostí jako orná půda - část pozemku parcela číslo KN 2051/2 o výměře 15 m 2 vedeného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha /dle zákresu v příloze/, vše umístěné v k. ú. Hustopeče u Brna, evidované na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 52/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parcela číslo KN 5537/29 vedeného jako ostatní plocha o výměře m 2 evidovaného na LV č v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 53/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti kina umístěného na pozemku parcela číslo KN 48 v technické místnosti objektu /sousedící s místností se samostatným vchodem o celkové výměře 1,5 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 54/99/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1262/1 o výměře 70 m 2 /dle zákresu/ vedeného jako zeleň, zapsaného na LV č pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem zajištění přístupové a manipulační plochy k přiléhajícímu vinnému sklepu za nájemné 492 Kč/rok. Záměr pronájmu byl řádně uveřejněn na úřední desce od do Text smlouvy je Usnesení č. 55/99/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s, nar. bytem... na pronájem části pozemku parcela číslo KN 411/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 40 m2 /dle zákresu/ v k. ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění posezení a pergoly před vinným sklepem v souladu s územní studií ulice Na Hradbách za nájemné 826,- Kč. Záměr pronájmu byl řádně uveřejněn na úřední desce od do Text smlouvy je 5/11

6 Usnesení č. 56/99/13: RM projednala informaci o podmínkách pro pořádání veřejné sbírky na pořízení klimatizace na oddělení Léčby dlouhodobě nemocných v Městské nemocnici Hustopeče, se závěrem: Hlavní publicita a sbírka proběhne v Hustopečských listech, do nichž bude vložen letáček a složenka. Na webových stránkách města bude informace o sbírce, a info o umístění pokladniček a že mohou zaslat obnos složenkou. Usnesení č. 57/99/13: RM schvaluje objednávku dodání a montáže nového plynového průtokového ohřívače pro restauraci Don Pedros u firmy BYTOP - GAS, spol. s r.o., Bratislavská 5, Hustopeče, za cenu Kč bez DPH. Částka na pořízení bude přesunuta v rámci rozpočtu z rezervy na odkup nemovitostí. Usnesení č. 58/99/13: RM schvaluje variantu řešení zázemí Hřiště Lipová: Umístit dočasně nebo trvale 3 ks dřevostavby zahradní domek (WC, sklad na kola, učebna). Cena srubu 5 x 6 m je cca ,- Kč za kus. Provizorně v zimních měsících vyřešit toalety zapůjčením mobilních WC. Usnesení č. 59/99/13: RM schvaluje v souvislosti s poskytnutím grantového příspěvku z MND, složení projektového týmu na vybudování technického zázemí Hřiště Lipová:,,,, Usnesení č. 60/99/13: RM bere na vědomí rozhodnutí Vinařského fondu o poskytnutí podpory na realizaci projektu Svatomartinské slavnosti Usnesení č. 61/99/13: RM schvaluje Složení projektového týmu na realizaci projektu Svatomartinské slavnosti 2013,,... Usnesení č. 62/99/13: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na realizaci akce 4. Světový duel vín. Text smlouvy je Usnesení č. 63/99/13: RM schvaluje Smlouvu č.: HO /001 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , na stavbu Hustopeče, Kurdějovská, DP k. NN, Kunýtová na pozemku ve vlastnictví města parcelní číslo KN 494/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 64/99/13: RM schvaluje Smlouvu č.: HO /002 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , na stavbu Hustopeče rozšíření v. VN FaN Elektroinvest na pozemku ve vlastnictví města parcelní číslo KN 2600/1 v k. ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- bez DPH. Text smlouvy je Usnesení (úkol) č. 65/99/13: RM schvaluje vyčíslit vždy k každého roku částku, která zbude z nájemného (poprvé v letošním roce za dobu od do ) z bytů ve spoluvlastnictví města Hustopeče a MOSPOL, družstvo na ul. Husova č. p. 5, 6 a Svat. Čecha č. p. 955 a 956 po úhradě zaplacení příspěvku do fondu oprav a příspěvku za správu bytového domu (a na ul. Svat. Čecha i splátky úvěru) a o tuto částku vždy v lednu 6/11

7 následujícího roku snížit pohledávku města Hustopeče vůči MOSPOL, družstvo v celkové výši Kč a to až do jejího úplného umoření. Usnesení č. 66/99/13: RM schvaluje Výzvu na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní. Text výzvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 67/99/13: RM schvaluje na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní oslovení těchto uchazečů: - VHS Břeclav s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ ; - SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, Brno, Oblast Hodonín, Brněnská 42, Hodonín, IČ ; - Stavoč spol. s r.o., se sídlem Horní Bojanovice 1, PSČ , IČ ; IČ ; - COLAS CZ, a.s. se sídlem závod Jih, provoz Brno, Tyršova 748, Modřice, IČ Usnesení č. 68/99/13: RM schvaluje složení komise pro otvírání obálek a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní : Členové komise:,,,,.., Náhradníci:,,,,, Usnesení č. 69/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne s Technickými službami Hustopeče s.r.o. na zajištění technického dozoru k projektu Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora, kterým se upřesňují platební podmínky pro dílčí fakturaci. Text dodatku je Usnesení č. 70/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 5824 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 29,12 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 71/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 5550 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 27,75 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 72/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3626 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 18,13 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 73/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s.., kterou město získává dar ve výši 1440 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 7,2 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 74/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu, kterou město získává dar ve výši 1890 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 9,45 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 75/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3960 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 19,8 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je 7/11

8 Usnesení č. 76/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1260 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 6,3 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 77/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2500 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 78/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1064 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 5,32 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 79/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s.., kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 25,37 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 80/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3510 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 17,55 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 81/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2100 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 10,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 82/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve 1196 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 5,98 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 83/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2862 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 14,31 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 84/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3920 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 19,6 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 85/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2000 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 10 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 86/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s manžely, kterou město získává dar ve výši 1300 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 6,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 87/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1400 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 88/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1900 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 9,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je 8/11

9 Usnesení č. 89/99/13: RM neschvaluje Výpověď Smlouvy s, nar., o výpůjčce části pozemku parcela číslo KN 4542/2 o výměře 0,25m x 3,7 m /dle zákresu/ vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 90/99/13: RM schvaluje další postup ve věci využití autokempu Formanka. Usnesení (úkol) č. 91/99/13: RM pověřuje jednáním se zástupci politických klubů ohledně řešení problematiky využití Formanky. podá na další radě města zprávu. Usnesení č. 92/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se společností RUSTIKAL s.r.o. na pronájem souboru movitých věcí na Formance, kterým se nájem mění na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou za měsíční nájemné Kč + DPH. Text dodatku je Usnesení (úkol) č. 93/99/13: RM schvaluje vyzvat Energo Hustopeče s.r.o. k doložení cenové nabídky na rok 2014 na dodávku tepelné energie na všechna odběrná místa, do nichž městu a jeho příspěvkovým organizacím dodává společnost tepelnou energii Usnesení (úkol) č. 94/99/13: RM schvaluje zaslat sdělení společnosti Energo Hustopeče s.r.o. o ukončení smlouvy o dodávce tepelné energie č. 940/2006 do objektu Herbenova 423/4 Hustopeče k datu Usnesení č. 95/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne se společností Energo Hustopeče s.r.o., kterým se ukončuje nájem kotelny včetně technologického zařízení na ul. Herbenova 4 v Hustopečích k datu Usnesení č. 96/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru kotelny včetně technologického zařízení umístěného v budově na ul. Herbenova 4, Hustopeče na pozemku parcela číslo KN 279 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hustopeče u Brna Usnesení č. 97/99/13: RM schvaluje Smlouvu o poskytování podlicence k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu mezi městem Hustopeče a Cinemart, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ Text smlouvy je Usnesení č. 98/99/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu na pozemku města parcelní číslo KN 746/7 v k. ú. Hustopeče u Brna s panem, bytem.., pro novostavbu rodinného domu na parcelním čísle 749 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování nivelety stávající komunikace v místě napojení sjezdu a zaplacení kauce ve výši Kč, splatné před podpisem smlouvy. Text smlouvy je Usnesení č. 99/99/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek plynu, vody, kanalizace, sdělovacího vedení a sjezdu, na pozemku města parcelní číslo KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna s, bytem, pro novostavbu rodinného domu na parcelním čísle 4544/127 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování nivelety stávající komunikace v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací. Text smlouvy je 9/11

10 Usnesení č. 100/99/13: RM schvaluje souhlas města, jako vlastníka sousedního pozemku parcelní číslo KN 659/2 v k. ú. Hustopeče u Brna, se změnou stavby Rodinný dům na pozemku parcelní číslo KN 673 a 674 v k. ú. Hustopeče u Brna před jejím dokončením investorovi, bytem a paní, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Jana Kuchynky, Dlouhá 16, Hustopeče. Usnesení č. 101/99/13: RM schvaluje zřízení parkovacích stání ze zatravňovacích dlaždic na pozemku města parcelní číslo KN 147 v k. ú. Hustopeče u Brna na ulici Palackého před parcelou číslo 155 v k. ú. Hustopeče u Brna, panu, bytem, dle předloženého návrhu umístění na náklady žadatele, který si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a vyřídí potřebná povolení. Usnesení č. 102/99/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely číslo KN 1047/3 vedená jako ostatní plocha o výměře 129m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 103/99/13: RM nedoporučuje ZM podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parcela číslo KN 1047/4 vedeného jako ostatní plocha o výměře 371 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna, z majetku ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení č. 104/99/13: RM nedoporučuje Zastupitelstvu Města Hustopeče Vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely číslo KN 2418 vedená jako zahrada o výměře 96 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 105/99/13: RM ukládá prověřit pronájem pozemku parcely číslo KN 2418 vedená jako zahrada o výměře 96 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 106/99/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, Kolárová, přel. NN, M. S. Quatro spol. Němeček Elektromontáže, a. s., se sídlem Strážnice, Nádražní 726, v zastoupení stavebníka E. ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, pro účely vydání stavebního povolení s podmínkou realizace po přeložce VO. Usnesení č. 107/99/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, VN 388, přípojka Butan společnosti RGV, a. s., se sídlem Břeclav, J. Opletala 2403, v zastoupení stavebníka E. ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za účelem získání souhlasu, že se jedná o stavební úpravy energetického vedení v nezměněné trase. Usnesení č. 108/99/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru města na prodej pozemku parcela číslo KN 3963, vedený jako zahrada o výměře 214 m2 a pozemku parcela číslo KN 3964 vedený jako vinice o výměře 887 m2 vše v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s kupní smlouvou. Usnesení č. 109/99/13: RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním Solárně termických panelů pro ohřev TUV na RD Dvořákova 765/47 umístěné na pozemku parcela číslo KN 1711 v k. ú. Hustopeče u Brna pro řízení u stavebního úřadu a to jako vlastník sousedních pozemků 1833/6 a 1833/16 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 110/99/13: RM ukládá upravit propojení chodníku Gen. Peřiny s ulicí Pionýrská. Dlažba a patníky se použijí z rekonstruovaných chodníků na ul. Hradní. 10/11

11 Usnesení (úkol) č. 111/99/13: RM ukládá požádat pozemkový úřad o pronájem pozemku p.č. KN 3277/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 112/99/13: RM schvaluje plán inventur na rok Usnesení (úkol) č. 113/99/13: RM doporučuje ZM ke schválení dodatky zřizovacích listin Centra volného času a Městských služeb, se zaměřením na změnu základního majetku příspěvkové organizace přesunutím mobilního oplocení do majetku Městských služeb z Centra volného času. Usnesení č. 114/99/13: RM schvaluje prodej 10 tun dlažebních žulových kostek panu za nabízenou částku Kč/tunu vč. DPH. Usnesení (úkol) č. 115/99/13: RM ukládá přefakturovat posečení trávy neudržovaného pozemku na ul. Polní firmě Swietelsky. Usnesení č. 116/99/13: RM souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci společností DEA a jejím následným podáním na Státní fond životního prostředí na akci Vybavení dětských hřišť mateřských škol zacílené na environmentální vzdělávání. Cena projektu bude do Kč, náklady na zpracování do 5% ceny projektu. Usnesení č. 117/99/13: RM schvaluje smlouvu mezi městem Hustopeče jako obdarovaným a společností DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, Modřice, IČ , jako dárcem na částku Kč. Text smlouvy je Usnesení č. 118/99/13: RM schvaluje dobudování soc. zařízení v Kulturním domě v ceně do ,- Kč. se splatností faktur v roce Usnesení (úkol) č. 119/99/13: RM ukládá odboru dopravy a Městské policii řešit rychlou jízdu vozidel na ulici Alšova. Usnesení č. 120/99/13: RM souhlasí s přesunem pumpy u chodby a vjezdu do domu pana na ul. Hradní na náklady žadatele. Přesun je možno provést i svépomoci. Usnesení (úkol) č. 121/99/13: RM ukládá navrhnout termín řešení drenážování kolem zdi od garáží na Židovském hřbitově. Usnesení (úkol) č. 122/99/13: RM ukládá prověřit původce skládek materiálu (zemina, recyklát, kamenivo) v areálu prasečáků na ul. Nádražní. Usnesení (úkol) č. 123/99/13: RM ukládá vyzvat společnost Zemos k výsadbě stromů Javor Babyka o průměru kmene cm + opěry s balem do konce listopadu Stromy byly poškozeny při havárii zemědělské techniky v průběhu prázdnin Usnesení (úkol) č. 124/99/13: RM ukládá vyzvat společnost Kamenný vrch k odstranění náletů v pronajatých Mandloňových sadech, zejména pod rozhlednou a na Kamenci. 11/11