Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18"

Transkript

1 Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, přeji nám všem, aby nejen v tomto roce 2006, ale i v letech dalších nám sloužilo zdraví a přálo nám štěstí. Dále nám přeji, aby stále více vítězila slušnost a poctivost nad sprostotou a nečestností, ať je stále více slušnost chápána jako projev osobnosti a nikoliv, jak se dosud někdy stává, jako projev slabosti. Rok 2006, který je před námi, bude i rokem volebním, ale myslím, že pro nás bude rokem jako každý jiný. Chceme pracovat dál pro Letňany a pro nás všechny, kteří sem patříme. K letňanským záležitostem. Zklidnění ulice Tupolevova. Na jednání rady MČ jsem informoval o výsledku jednání s ředitelem TSK hl. m. Prahy Ing. Dostálem. Shodli jsme se na postupném zklidňování této frekventované tepny Letňan, a to ve dvou fázích. V té první půjde o doplnění počtu přechodů, které by měly být postupně doznačeny vodorovným dopravním značením, v druhé fázi, po dokončení stavby mimoúrovňové křižovatky Liberecká Cínovecká, by bylo zklidnění ulice realizováno vybudováním zelených ostrůvků a podélným parkováním. Bylo zadáno zpracování studie, jejímž cílem není jen zklidnění ulice, ale také přiblížení západní části území Letňan převážně se sportovišti a rekreačním parkem k obytné části. Rada MČ uložila našemu odboru výstavby, dopravy a životního prostřední vytipovat místa pro vybudování přechodů. Ze setkání seniorů s vedením radnice na Výstavišti Termín realizace je závislý na dokončení zmíněné mimoúrovňové křižovatky. Odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu prodejny potravin Lidl Tu polevova. Magistrát hl. m. Prahy jako odvolací orgán rozhodl tak, že vydané rozhodnutí o umístění této stavby ruší a vrací k novému projednání. Důvody, které uvedla MČ Praha 18 v odvolání, považuje odvolací orgán za nedůvodné, což mne trochu překvapilo, protože stejně tak jako MČ, ani magistrát neměl dostatek podkladů dávajících jistotu, že v budoucnosti nebude provoz na ul. Tupolevova směrem ke Globusu konfliktní. Stejně tak neměl tyto informace k dispozici ani náš stavební úřad. Teoretické debaty o tom, zda odbočení je či není křižovatka, nebo argument, že tam v minulosti cesta byla, a proto je možné ji akceptovat, vzbuzují dojem všeho možného, jen ne odpovědného posuzování uvažovaného řešení. V napadeném rozhodnutí shledal magistrát nedostatky, které odůvodňují jeho zrušení a vrácení věci k novému projednání a řízení. Jde zejména o vyjasnění předmětu a rozsahu stavby a obsahu územního rozhodnutí. Z hlediska dopravního byla vydána kladná vyjádření k územnímu řízení dotčenými orgány Policií ČR DI (nejprve záporné, později kladné), Magistrátem hl. m. Prahy, odborem dopravy (podmíněné souhlasem s napojením od téhož úřadu pro stavební povolení), a správcem komunikace TSK hl. m. Prahy. Na jednání rady MČ a zastupitelstva MČ jsem oznámil, že se budu zajímat o tato kladná vyjádření a budu požadovat od představitelů těchto orgánů vysvětlení, co je vedlo k vydání takových stanovisek. Věrohodná, profesionálním subjektem zpracovaná studie dopravní situace po uvedení prodejny LIDL do provozu není. Rada MČ na jednání uložila odboru výstavby úřadu zajistit vypracování odborného posudku profesionálním subjektem kompetentním ke zpracování posudku o stavu dopravní obsluhy v čase po eventuální realizaci investice firmy LIDL. Změnou názvu stanice metra v Letňanech jsme se zabývali na prosincovém jednání rady MČ. Odbor dopravy magistrátu nám oznámil dopisem, že názvy všech tří nových stanic Střížkov, Prosek a Letňany byly stanoveny podle názvů katastrálních území, což je podle názoru odboru dopravy pro cestující veřejnost orientačně vhodné. Předložil jsem ke zvážení přehodnocení usnesení Rady MČ Praha 18, ve kterém rada MČ požaduje užití názvu Výstaviště Letňany, eventuálně Výstaviště. Nynější poloha stanice metra Letňany umožňuje pokračování směrem severním i severovýchodním. Pokud rozvoj bude pokračovat stávajícím způsobem, je pravděpodobné, že při objektivním rozhodování bude metro pokračovat směrem na Čakovice. Proto další stanice metra v blízkosti křižovatky ul. Tupolevova Rýmařovská by se měla jmenovat Letňany. Proto navrhuji, aby prozatím konečná stanice metra u Výstaviště byla nazvána Letňany výstaviště. V tomto smyslu přijala rada MČ příslušné usnesení. Záměr výstavby Stavebního centra. Společnost Real Point, s.r.o., se stala vlastníkem výměníku u prodejny PLUS. Na výměníku by chtěla vybudovat stavební centrum s kompletní nabídkou služeb pro novomanžele a kavárnu. Mělo by zde být také tzv. dětské centrum pro trávení volného času dětí od 4 do 12 let se zajištěným programem a kvalifikovaným dozorem. Uvedený záměr není v rozporu s funkčním využitím území. Společnost požádala o vyjádření k umístění přístupové komunikace na pozemcích ve správě MČ Praha 18, případně o umístění příjezdové rampy do suterénu objektu. Stavba bude již od fáze architektonických návrhů projednávána s MČ Praha 18 a po vypracování studie a jejím schválení MČ Praha 18 by společnost Real Point jednala o možnosti vykoupení pozemku. Rada MČ tento záměr projednala a nemá námitky k jeho uskutečnění. O dalším postupu likvidace starých ekologických zátěží v Letňanech jsme jednali Kontakt na radnici Podatelna úřadu Sekretariát starosty Sekretariát tajemnice fax

2 na radě a zastupitelstvu MČ. V současné době probíhá 1. fáze sanace v areálu Avia a podle výsledků bude posuzováno, zda bude v sanaci pokračováno. Není vyloučeno a spíše je pravděpodobné, že z důvodu proudění kontaminovaných podzemních vod z areálu Letov může v budoucnosti dojít k znečištění již vyčištěných ploch v areálu Avia. Podle sdělení Ing. Václava Suchého, CSc., z Fondu národního majetku ČR ze dne je zabráněno překlenovacím sanačním čerpáním, které v současné době provádí firma Aquatest, znehodnocení vynaložených finančních prostředků na sa nační práce. O druhé fázi sanace bude rozhodnuto na základě závěrů expertního posudku, který bude předmětem oponentního projednání. Protože jde o věc mimořádně důležitou, požádalo zastupitelstvo MČ vládu ČR o výjimku pro Letov a poskytnutí účelové dotace na průzkum a odstranění staré ekologické zátěže v prostoru areálu Letov. Pokud nebudou staré ekologické zátěže odstraněny, hrozí vládě ČR arbitráž ze strany majitelů pozemků s těmito zátěžemi. Na základě doporučení rady MČ požádalo zastupitelstvo MČ vládu ČR o uvolnění finančních prostředků: 1) na zpracování geologického průzkumu v areálu Letov ve výši 2,5 mil. Kč (včetně 19 % DPH) 2) na celkovou sanaci areálu Letov ve výši 60 mil. Kč (včetně 19 % DPH) Kabinet předsedy vlády ČR potvrdil příjem dopisu a informoval mě, že dopis byl předán 1. místopředsedovi vlády a ministru financí Mgr. Bohuslavu Sobotkovi k přímému vyřízení. Byly odebrány vzorky vody ze studny na Staré Návsi k analýze. Objevily se v nich nadlimitní hodnoty některých prvků (arsen, železo, nikl). Firma Aquatest doporučila provedení dalších testů. Výstupem těchto testů by bylo nastavení optimálních podmínek pro odběr podzemní vody a stanovení pásem ochrany vodního zdroje. Rada MČ na jednání uložila odboru výstavby úřadu zajistit potřebné podklady, za jakých podmínek lze zřídit a provozovat veřejné odběrné místo pitné vody a dále odboru technické správy obce zajistit za příznivých klimatických podmínek podle možností zvýšený odběr vody ze stávajícího vrtu na Staré Návsi, aby došlo k jeho pročištění. Odměny za umístění ve sportovních mistrovstvích. Na jednání rady MČ jsem navrhl úpravu pravidel na udílení odměn za přední umístění na sportovních mistrovstvích ČR, Evropy a světa. S potěšením konstatuji, že letňanští sportovci patří k velmi úspěšným. Za rok 2005 jsme vyplatili na odměnách pro sportovce více než 200 tis. Kč. Upřesnění spočívá v tom, že se tato pravidla Moudré myšlenky Moudřejší ustoupí. Smutná pravda. Zakládá světové panství hlouposti. M. Ebner-Eschenbachová - Aforismy vztahují na umístění na mistrovstvích v individuálních sportech. V případě kolektivních sportů rozhoduje rada MČ na základě žádosti organizace a odměňováni jsou jen občané Letňan. V případě umístění ve více disciplínách stejného sportovního odvětví v rámci mistrovství se odměňuje nejlepší umístění. Podrobnější informace najdete na V článku na jiném místě LL jsem se s Vámi podělil o některé názory. Všem přeji jen dobré. Ing. Josef Dobrý Několik podnětů k zamyšlení V minulých dnech se sešli bývalí politici v čele s panem Klausem, aby si připomněli, jak před patnácti lety u nás začali budovat kapitalismus. Byli spokojeni a ujišťovali se o úspěších (již jsme předběhli Portugalsko). Bohužel položili základy k dřevnímu kapitalismu z jeho úplných počátků (postarej se každý sám o sebe), který je již ve svě tě dávno překonán. Kdyby ale nebylo tolik zlodějů, což transformace šokem umožnila, mohli jsme předehnat třeba o tři ze mě více. Moderní Evropa kapitalismus považuje za neslušné slovo a při uspořádání společnosti uvažuje se solidárním aspektem. Moderní společnost má solidární aspekt. Podle našich vědců však bohužel Evropa běží špatným směrem. Nebuduje na rozdíl od nás nastartovaného panem Klausem kapitalismus dřevní tak, jak jej popisují Marx a Engels, ale model důstojný 21. století. Někdy mi připadá, že smysl pro realitu, anebo prostou lidskou slušnost některým lidem, anebo skupinám chybí. Jak jinak si mám vysvětlit, že pan XY odchází ze společnosti ČEZ a v souladu s motivačním programem prodá tak výhodně akcie, že si odnese 160 milionů (jejichž hodnota od doby koupě stoupla např. čtyř až pětinásobně). Kde vzal pan XY při koupi akcií před lety částku mezi třiceti a čtyřiceti miliony nevím, ale určitě musel pracovat i noci, aby je vydělal... Nebo často slyším, že na západě (moderněji ve standardních demokraciích ) jsou tyto podmínky běžné (poslanci a jejich výhody včetně hromadné dopravy zadarmo), dopravní piloti dělají přece stejnou práci jako v Německu, tak proč by měli mít nižší platy? Mohl bych pokračovat, ale co učitelé, doktoři, soustružníci, programátoři a prostě, co ostatní Češi? I oni mohou argumentovat, že chtějí víc a lepší podmínky, protože ve standardních demokraciích na stejných pracovních místech vydělávají víc než oni. Jenomže máme jiný historický vývoj a nejsme tak bohatí jako oni. Musíme (lépe měli bychom) si to uvědomit a nebýt bezohlední vůči ostatním. Mohli bychom na tom být lépe, kdyby nebylo slavné bleskové transformace ekonomiky, při které se mnozí dostali k penězům, které si nezasloužili a nyní nám chybí. Teorie o uzavřené soustavě (že je jedno, kdo peníze vlastní) mne nepřesvědčí, protože ve většině těchto případů ekonomice neprospěje nový Mercedes nebo ostrov koupený v Tichomoří. Ing. Josef Dobrý 16. schůze dne Schválila: poskytnutí finančního daru ,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Letňanech za jejich aktivní přístup při účasti v soutěžích v požárním sportu, organizování námětových cvičení, při požárních asistencích a v dalších činnostech, změny Pravidel pro pronájem bytů svěřených MČ Praha 18 s platností od Podrobnější informace jsou v samostatném článku a na webových stránkách MČ Praha 18. Souhlasila: s předloženým záměrem společnosti GIP Invest, s.r.o., na stavbu 31 řadových rodinných domků v lokalitě Klenečská Toužimská. Šest domků bude umístěno přímo v ul. Klenečská s výjezdem po nově vybudované komunikaci do ulice vedoucí k betonárce. s povolením vyhrazených parkovacích míst pro dva tělesně postižené občany Letňan, s uzavřením smlouvy o spolupořadatelství na zhotovení hudebního záznamu s pracovním názvem S Modrým kruhem kolem světa a s poskytnutím příspěvku ,- Kč panu Ladislavu Pecharovi. Hudební produkce je sestavena z repertoáru skupiny Modrý kruh a navazuje na písně z hudebního titulu Skautovali, trempovali, který byl vydán na MC a CD nosičích v roce 2002 ve spolupráci s MČ Praha 18. s poskytnutím příspěvku 7 000,- Kč na 3. vánoční prodejní výstavu výrobků žáků ZŠ Fryčovická, která proběhla , s poskytnutím mimořádné odměny panu Ing. Vladimíru Veselému, kronikáři MČ Praha 18, za pořízení záznamů rozhovorů s veterány II. světové války a jejich převedení do elektronické podoby. Záznamy mají důležitou historickou vypovídací hodnotu pro současné i budoucí generace. Uložila: odborům technické správy obce a vedlejší hospodářské činnosti prověřit prostory pro dvě třídy MŠ nejprve v objektech patřících MČ Praha 18 a poté v ostatních objektech v Letňanech. Vzala na vědomí: informaci o dokončení rekonstrukce dětských hřišť k na Staré Návsi, v ul. Tupolevova, ve vnitrobloku Rokycanská, v ul. Jančova a v ul. Vamberská Křivoklátská, informaci o termínech jednání rady MČ v I. pololetí 2006: 11.1., 1.2., 22.2., 15.3., 5.4., 26.4., 17.5., 7.6. a

3 4. zasedání dne Schválilo: prodej obecního bytu v ul. Havířovská 423 na základě výsledku výběrového řízení za nabídnutou cenu ,- Kč, rozpočet MČ Praha 18 na rok 2006 takto: příjmy celkem ,- Kč výdaje celkem ,- Kč Schodek ve výši ,- Kč je krytý financováním z fondu rozvoje a rezerv ve výši ,- Kč a ze sociálního fondu ve výši ,- Kč. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 18 na rok 2006 takto: výnosy celkem ,- Kč náklady celkem ,- Kč hospodářský výsledek ,- Kč uzavření darovací smlouvy mezi společností Ketepa In, s.r.o., a MČ Praha 18 na pozemky v ul. Letovská. Tato plocha byla vytipována jako vhodná pro umístění dětského hřiště. Souhlasilo: s prodejem bytu v ul. Křivoklátská 258 za částku ,- Kč v souladu s usnesením č. 37/Z3/03, kterým byla schválena pravidla pro prodej bytů. Byt je v privatizovaném domě. s prodejem obecního bytu v ul. Kopřiv nická 613 na základě výsledku výběrového řízení za nabídnutou cenu ,- Kč. Materiály z jednání rady a zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí pro občany Letňan v kanceláři starosty po celou pracovní dobu. Na internetu jsou zveřejňovány informace v anonymní podobě podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Letňanech pro školní rok 2006/2007 Po dohodě mezi řediteli ZŠ v Letňanech proběhne zápis jednotně ve středu 8. února a ve čtvrtek 9. února 2006 od do hod. v budovách škol. Nezapomeňte na svůj občanský průkaz a na rodný list dítěte. Doporučuji rodičům sledovat informační tabule škol. Kontakt: ZŠ Fryčovická, tel , ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, tel , ZŠ Tupolevova, tel PaedDr. Věra Ježková Zemřeli váleční veteráni Genmjr. Ing. Rudolf Pernický Zemřel dne 21. prosince 2005 v nedožitých 91 letech. Po pádu Francie se dostal do Anglie, kde sloužil u dělostřeleckého pluku. V roce 1944 byl jmenován velitelem výsadkové skupiny TUNGSTEN vysazené u Kutné Hory Skupina úspěšně pracovala v prostoru Českomoravské vysočiny, zajišťovala příjem dalších výsadků a významně přispěla k přípravě Květnového povstání v českých zemích. Dne 28. října 2005 při příležitosti státního svátku ČR převzal od prezidenta ČR Václava Klause nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva I. stupně za statečnost a zásluhy o vlast. Na jednání rady MČ jsem navrhl udělit mu čestné občanství MČ Praha 18 a hl. m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha 18 udělilo čestné občanství MČ Praha18 genmjr. Pernickému dne a zároveň navrhlo primátorovi hl. m. Prahy udělit mu čestné občanství hl. m. Prahy. Plk. JUDr. Lubomír Úlehla Zemřel dne 5. ledna 2006 krátce po svých 90. narozeninách. Ačkoli se neproslavil tak jako stíhací legendy František Peřina nebo František Fajtl, váleční veteráni o něm hovoří s nemenším obdivem. Vzal na sebe vyřizování korespondence Svazu letců ČR a komunikaci se západními diplomaty. Vydal i několik zdařilých historických publikací. Po krátkém působení u 311. československé bombardovací perutě RAF si vybojoval místo pilota stíhačky. Musel proto odejít k letectvu Svobodných Francouzů, s nímž bojoval v severní Africe. Plk. Úlehla vždy rád zavítal do Letňan, měl velmi přátelský vztah k ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, spolu s dalšími veterány se každoročně zúčastňoval modelářské soutěže na letňanské radnici, kde společně se mnou předával ceny účastníkům soutěže. Čest jejich památce. Ing. Josef Dobrý Potvrzení žádosti o pronájem obecního bytu Odbor vedlejší hospodářské činnosti Úřadu MČ Praha 18 upozorňuje žadatele o pronájem obecních bytů, kteří mají již podanou žádost, že je nutné do odevzdat do podatelny Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639, vyplněný formulář Potvrzení žádosti o pronájem bytumč Praha 18, v němž vyplní a doloží čisté příjmy za rok 2005 všech členů domácnosti, ve které žadatel žije, případně zdravotní postižení žadatele nebo člena domácnosti. Příslušný formulář je možné si vyzvednout na odboru VHČ na výše uvedené adrese nebo na /formuláře - odbor vedlejší hospodářské činnosti - Potvrzení žádosti pro rok. Pokud tak žadatel neučiní, bude to posuzováno jako skutečnost, že žadatel na žádosti již netrvá a jeho žádost podle platných Pravidel pro pronájem obecních bytů k zanikne. Občané, kteří mají zájem o pronájem obecních bytů a nemají ještě podanou žádost o pronájem obecních bytů, mohou ji v průběhu roku kdykoliv podat. Podrobné informace získáte u paní Heleny Nedvědové, tel , nebo osobně na Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639, II. patro, č. dveří Změny Pravidel pro pronájem obecních bytů Rada MČ Praha 18 na jednání přijala změny Pravidel pro pronájem bytů svěřených MČ Praha 18. Žadatel o pronájem bytu musí být mj. občanem členské země EU, dále pro možnost posouzení žádosti je třeba doložit příjmy všech členů domácnosti, ve které žadatel žije, žádosti zpracovává odbor vedlejší hospodářské činnosti Úřadu MČ Praha 18, který při uvolnění bytu předkládá komisi sociální, bytové a zdravotní seznam prvních 15 žadatelů o byt stejné velikosti jako je byt uvolněný. Komise ve spolupráci s kontrolním výborem u žadatelů provede místní šetření a seznam žadatelů společně s výsledky šetření a svým doporučením předloží radě MČ k rozhodnutí. Podrobnější informace najdete na odbor vedlejší hospodářské činnosti. Zuzana Gladišová, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti Pravidla pro poskytování příspěvku při narození dítěte Rada MČ Praha 18 na jednání dne schválila úpravu Pravidel pro vyplácení finančního příspěvku při narození dítěte s platností od v tomto znění: 1) Matka dítěte musí mít alespoň v délce dvou let před narozením dítěte trvalé bydliště v MČ Praha 18 a prokazatelně v MČ Praha 18 po tuto dobu žije. 2) Skutečnosti uvedené v bodě 1) prověřuje komise sociální, bytová a zdravotní ve spolupráci s dalšími komisemi rady MČ a zjištěné skutečnosti předkládá radě MČ, která o poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku rozhodne. 3) V případě, že podmínku uvedenou v bodě 1) matka dítěte nesplňuje, ale má v době

4 narození dítěte trvalý pobyt v MČ Praha 18 a prokazatelně v MČ Praha 18 žije, může o příspěvek požádat až po splnění podmínky uvedené v bodě 1). 4) Žádost podává matka dítěte na formuláři, který si vyzvedne na odboru občanskosprávním Úřadu MČ Praha 18, doloží doklady potvrzující splnění podmínek uvedených v bodě 1) a rodný list dítěte. 5) Příspěvek obdrží matka narozeného dítěte formou darovací smlouvy. 6) Příspěvek zůstává ve výši ,- Kč. Ing. Josef Matušů, radní MČ Praha 18, předseda komise rady MČ pro kulturu a sport Bezbariérové přechody pro chodce Komise rady MČ pro ochranu životního prostředí provedla kontrolu přechodů pro chodce a její výsledky projednala s odborem výstavby, dopravy a životního prostředí a s odborem technické správy obce. Dospěla k tomuto návrhu: Vybudovat bezbariérové přechody především v místech zvětšené frekvence průjezdu pro vozíčkáře. V první etapě - sjezd do ul. Tupolevova, dobudovat sjezdy na přechodech pro chodce a současně i přechody v ul. Bukovecká, tj. celkem 11 přechodů se sjezdy, dále v této etapě vybudovat sjezdy v ul. Ivančická a Kuželova, tj. celkem 8 sjezdů. V druhé etapě - bezbariérové přechody se sjezdy v ul. Místecká, Kladrubská a Dobratická, tj. celkem 7 přechodů se sjezdy. Ve třetí etapě dobudovat zbývajících 18 přechodů se sjezdy podle předloženého materiálu na jednání rady MČ O vybavení sjezdů k přechodům na komunikacích ve správě TSK hl. m. Prahy (Tupolevova, Veselská a Beranových) byl požádán správce TSK dopisem ze dne Rada MČ vzala tuto informaci na vědomí na jednání Jan Ladýř, radní MČ Praha 18, předseda komise rady MČ pro ochranu životního prostředí O životním minimu Životní minimum se mění od nařízením vlády č. 505/2005 Sb. Od částek životního minima se odvíjejí i částky dávek sociální péče a dávek státní sociální podpory. Částky životního minima: na osobní potřeby na společné náklady na domácnost dítě do 6 let 1 750,- Kč u jednotlivce 2 020,- Kč od 6 do 10 let 1 950,- Kč u 2 osob 2 630,- Kč od 10 do 15 let 2 310,- Kč u 3 až 4 osob 3 260,- Kč od 15 do 26 let 2 530,- Kč (pouze nezaopatřené) u 5 a více osob 3 660,- Kč ostatní občané 2 400,- Kč Příspěvek při péči o osobu blízkou činí od ,- Kč při péči o jednu osobu, při péči o dvě a více osob se jedná o 9 240,- Kč měsíčně. Pokud si nebudete vědět rady, podrobnosti najdete na sociální odbor, nebo můžete telefonicky kontaktovat naše pracovnice na tel (sociální dávky), tel (dávky státní sociální podpory). Mgr. Markéta Kolářová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a státní sociální podpory Z vítání občánků Přejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V prosinci 2005 oslavili 75 let Jan Doskočil Josef Hrubeš Hana Marušáková Karel Nesl František Netopil Eva Šmídová Ludmila Voříšková 80 let Vladimír Drbout Zdeňka Králová Jan Krupička Karel Slavata Karel Vrána 85 let Bohuslav Vyletal 94 let Klára Štochlová Dovolená v Beautoru Na začátku září 2005 jsme se rozhodli využít nabídky naší radnice, uveřejněné v Letňanských listech, a uskutečnili jsme pětidenní výlet do partnerského města Beautor ve Francii. Cesta přes Německo, Lucembursko a Belgii byla dlouhá kilometr. Ubytování v místní ubytovně je skromné, ale nenáročným turistům postačí. Je zde několik dvoulůžkových pokojů, společné sprchy a toalety a plně vybavená kuchyňka. Využíváme pozvání a navštívili jsme místní radnici, absolvovali jsme nákup v doporučeném supermarketu E.Leclerc. V Laonu jsme obdivovali monumentální gotickou katedrálu, historické centrum a lanovku, která jezdí od centrálního parkoviště až pod laonskou radnici. Také jsme se zastavili v Prémontré a prohlédli si zříceninu opevněného hradu a městečka Coucy le Chatau. Další zastávka byla v St.Gobain a v Tergnier. Zážitkem byl výlet ke kanálu La Manche. Cesta do lázeňského městečka Le Touquet byla dlouhá, ale vyplatila se. Pokračovali jsme dále do Arrasu. Navštívili jsme také torzo hradu Septmonts a zrekonstruovaný zámek Pierrefonds z 15. století, zastavujeme se i v Soissons. Zajímavá byla i návštěva města Julese Verna - Amiens. Gotická katedrála v deštivém závoji byla snad ještě štíhlejší, elegantnější a majestátnější. Za návštěvu určitě stojí i proslulé vodní trhy - Les Hortillonnages. Na závěr jsem se zastavili ještě v Remeši. Katedrála proslulá korunovací francouzských králů nezapře, že právě tudy kráčely dějiny. Nejen ty francouzské. Zde je na místě poděkovat našim zastupitelům, kteří umožňují letňanským občanům využít nabídky města Beautor. Myslíme si totiž, že inspirace není nikdy dost a je příjemné se přesvědčit, že v krásném městě nemohou žít než dobří lidé. Marie a Libor Eiblovi (zkráceno a upraveno) Máme se čím chlubit V ZŠ Fryčovická se 15. prosince 2005 opět konala charitativní akce, a to již 3. vánoční prodejní výstava. Pěknou vánoční atmosféru navodil školní pěvecký sbor, který zazpíval vánoční koledy. K dobré náladě přispělo i divadelní pohádkové pásmo předvedené s chutí a radostí našimi nejmladšími spolužáky. Návštěvníci si mohli zakoupit různé výrobky s vánoční tematikou, které zhotovili žáci naší školy. Nákupem těchto drobných dárků udělali nejen radost svým blízkým, ale zejména přispěli na Fond ohrožených dětí. Vybraná rekordní částka ,50 Kč bude jistě pomocí všem dětem, které ji potřebují. Naše poděkování patří letňanské radnici, která naší škole poskytla finanční příspěvek na přípravu výstavy. Děkujeme všem dětem, rodičům, hostům a přátelům školy za návštěvu a těšíme se na další setkání. Kateřina Srncová, žákyně 9.A ZŠ Fryčovická

5 Den otevřených dveří v ZŠ Fryčovická Vážení rodiče, chcete poznat naši školu? Den otevřených dveří se uskuteční ve stře du 1. února 2006 a bude rozdělen do dvou částí: - V hod. se můžete podívat na 3. vyučovací hodinu v kterékoli třídě ZŠ Fryčovická (vstup do školy je v 9.50 hod.). - K prohlídce ZŠ bude budova zpřístupněna od do hod. Srdečně zveme všechny rodiče a příznivce školy. Žáci a učitelé ZŠ Fryčovická Deník 24 HODIN na radnici Pro letňanskou veřejnost je určen deník nové generace 24 HODIN, který je pro zájemce k dispozici zdarma na radnici v přízemí na stojanu vedle podatelny. Občané si pro něj mohou zajít během pracovní doby Úřadu MČ Praha 18. Aktuální číslo je na stojanu vždy po 9. hodině. Z vítání občánků Uličník aneb Jak vznikaly názvy ulic v Letňanech Ostravská Ostrava, dříve Moravská Ostrava, město na severní Moravě v Ostravské pánvi. Ulice vznikla a byla pojmenována ve 2. polovině 80. let 20. století. Prachatická Prachatice, město v jižních Čechách v Šumavském podhůří ležící východně od Vimperka. Dříve Jungmannova. Protivínská Protivín, město v jižních Čechách ležící severně od Vodňan. Dříve Nerudova. K přejmenování obou ulic došlo po připojení Letňan k Praze v roce Chcete bez problémů komunikovat s neslyšícími? České centrum znakového jazyka připravilo pro úplné začátečníky i velmi pokročilé kurzy znakového jazyka, které začnou v únoru Více informací najdete na tel./fax , Využívání velkoobjemových kontejnerů Odbor technické správy obce oznamuje občanům stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů od ledna do června S t a n o v i š t ě Termíny přistavení kontejnerů I. II. III. IV. V. VI. 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická a Běloveská x 3 x 7 x 9 3b Žamberská 13 x 10 x 12 x 4 Kolonie u Proseka Místecká x Jablůnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská x x 9 Terezínská x x 24 x x 23 Zavážení: pátek od hod. Odvoz: sobota bez výměn Žádáme občany, aby kontejnery zbytečně nepřeplňovali a neskládali odpad mimo ně, což vede ke zbytečnému růstu nákladů na likvidaci. Upozorňujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů a stavebního odpadu suti do těchto kontejnerů. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (baterie, oleje a tuky kromě potravinářských olejů, ředidla, staré barvy, léky, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky a detergenty syntetické čistící a prací prostředky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem chlorfluoruhlovodíků lednice) Hl. m. Praha zajišťuje pro obyvatele bezplatné odkládání nebezpečných složek odpadu. Občané je mohou odkládat dvěma způsoby: ve stabilní sběrně včetně lednic (sběrné dvory) v lékárnách na území hl. m. Prahy (nepoužitelná léčiva a rtuťové teploměry) Pro občany Letňan jsou nejbližší sběrné dvory: Praha 8, Voctářova ul., tel Praha 9, Pod Šancemi 444/1, tel Praha 20 Horní Počernice, Chvalkovická 3, tel Do sběrného dvora je možné přivézt také železný šrot, sklo, odpad ze zeleně, dřevěný a stavební odpad, objemný odpad a elektrošrot. Obyvatelé Prahy po prokázání totožnosti mohou využívat sběrný dvůr zdarma podle pokynů obsluhy. Podnikatelé jej využívají za poplatek. V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnalostech v harmonogramu sběru se lze obrátit na Magistrát hl. m. Prahy, odbor infrastruktury města, Řásnovka 8, Praha 1, tel , Martin Hrádek, vedoucí odboru technické správy obce

6 O letňanských letadlech - I Kdybychom si chtěli připomenout jen ta letadla, která vznikla v katastru naší obce, museli bychom začít rokem 1925 (v případě továrny Letov), nebo dokonce rokem 1930 (v případě podniku Avia). Přitom obě továrny vyprodukovaly stroje mající klíčový význam pro rodící se československé letectvo daleko před tímto datem. Počátky Letova můžeme směle zasadit do roku 1918, bezprostředně po vzniku republiky, kdy byl na pražském starém výstavišti ustaven vojenský podnik s názvem Letecký arsenál. Ten se sice za dva roky přestěhoval do Kbel, změnil název na Hlavní letecké dílny, ale jeho šéfkonstruktérem i nadále zůstal ing. Alois Šmolík (následný šéfkonstruktér firmy Letov, která se z Hlavních leteckých dílen vyvinula). Bylo by proto velkou škodou, kdybychom si nepředstavili první významnou práci ing. Aloise Šmolíka - dvoumístný univerzální dvouplošník Šm- 1. Tento vojenský stroj byl v dubnu 1920 zalétán s takovým úspěchem, že ministerstvo národní obrany dalo souhlas k sériové výrobě, na které se později podílela další pražská letecká továrna - Aero. Dvouplošník Šm-1 byl také předlohou k prvnímu dopravnímu letounu československé konstrukce, dvouplošníku Šm-a1. Ing. Šmolík přidal k Šm jedničce další sedadlo a třímístná dopravní limuzína byla na světě. Měla na svou dobu nebývalý komfort. Kabina cestujících byla krytá, okénka dokonce nepostrádala záclonky. Pro LL připravil Václav Šorel. Pokračování v příštím čísle. Dvoumístný pozorovací a bombardovací dvouplošník Šmolík Šm-1 několikrát změnil označení. Zalétán byl jako Š.A., což bylo následně změněno na Šm-1 a označení se nakonec ustálilo na Š-1 (pro letouny s motorem Hiero L) a Š-2 (s motorem Maybach Mb-Iva). Na obrázku je jeden z Š-2 vyrobených továrnou Aero.

7 Letňanské listy vydává: Městská část Praha 18 v nákladu 7000 ks měsíčně. Distribuce zdarma do každé domácnosti městské části Pra ha 18, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Z pověření městské části Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Ročně vychází 10 čísel s výjimkou měsíců červenec - srpen. Uzávěrka je vždy 15. den v měsíci. Redakční rada: Ing. Josef Dobrý, Oldřich Miffek, Jana Choutková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štědrý. Foto: Milena Baborovská. Příjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 4366/2007 S-JMK 4366/2007 Mgr. Vámošová/541651223 23.

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Ročník XII - číslo 2: únor 2006 Noviny městské části Praha 18

Ročník XII - číslo 2: únor 2006 Noviny městské části Praha 18 Ročník XII - číslo 2: únor 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, na prvním jednání rady MČ v tomto roce dne 11.1. 2006 jsme se mj. zabývali investičním záměrem Využití nemovitosti v ul.

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. souhlasila s řešením úhrady revitalizačních prací na stromech ve

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zahájení jednání: v 16.00 hod. Ukončení jednání: cca v 18.00 hod. Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, J.Slezák,

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Ročník XII - číslo 3: březen 2006 Noviny městské části Praha 18

Ročník XII - číslo 3: březen 2006 Noviny městské části Praha 18 Ročník XII - číslo 3: březen 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, mám několik poznámek k letňanským záležitostem. Na jednání rady MČ 22.2. 2006 jsem informoval o projednávaném investičním

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 1/2008 PRAVIDLA

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více