Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18"

Transkript

1 Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, přeji nám všem, aby nejen v tomto roce 2006, ale i v letech dalších nám sloužilo zdraví a přálo nám štěstí. Dále nám přeji, aby stále více vítězila slušnost a poctivost nad sprostotou a nečestností, ať je stále více slušnost chápána jako projev osobnosti a nikoliv, jak se dosud někdy stává, jako projev slabosti. Rok 2006, který je před námi, bude i rokem volebním, ale myslím, že pro nás bude rokem jako každý jiný. Chceme pracovat dál pro Letňany a pro nás všechny, kteří sem patříme. K letňanským záležitostem. Zklidnění ulice Tupolevova. Na jednání rady MČ jsem informoval o výsledku jednání s ředitelem TSK hl. m. Prahy Ing. Dostálem. Shodli jsme se na postupném zklidňování této frekventované tepny Letňan, a to ve dvou fázích. V té první půjde o doplnění počtu přechodů, které by měly být postupně doznačeny vodorovným dopravním značením, v druhé fázi, po dokončení stavby mimoúrovňové křižovatky Liberecká Cínovecká, by bylo zklidnění ulice realizováno vybudováním zelených ostrůvků a podélným parkováním. Bylo zadáno zpracování studie, jejímž cílem není jen zklidnění ulice, ale také přiblížení západní části území Letňan převážně se sportovišti a rekreačním parkem k obytné části. Rada MČ uložila našemu odboru výstavby, dopravy a životního prostřední vytipovat místa pro vybudování přechodů. Ze setkání seniorů s vedením radnice na Výstavišti Termín realizace je závislý na dokončení zmíněné mimoúrovňové křižovatky. Odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu prodejny potravin Lidl Tu polevova. Magistrát hl. m. Prahy jako odvolací orgán rozhodl tak, že vydané rozhodnutí o umístění této stavby ruší a vrací k novému projednání. Důvody, které uvedla MČ Praha 18 v odvolání, považuje odvolací orgán za nedůvodné, což mne trochu překvapilo, protože stejně tak jako MČ, ani magistrát neměl dostatek podkladů dávajících jistotu, že v budoucnosti nebude provoz na ul. Tupolevova směrem ke Globusu konfliktní. Stejně tak neměl tyto informace k dispozici ani náš stavební úřad. Teoretické debaty o tom, zda odbočení je či není křižovatka, nebo argument, že tam v minulosti cesta byla, a proto je možné ji akceptovat, vzbuzují dojem všeho možného, jen ne odpovědného posuzování uvažovaného řešení. V napadeném rozhodnutí shledal magistrát nedostatky, které odůvodňují jeho zrušení a vrácení věci k novému projednání a řízení. Jde zejména o vyjasnění předmětu a rozsahu stavby a obsahu územního rozhodnutí. Z hlediska dopravního byla vydána kladná vyjádření k územnímu řízení dotčenými orgány Policií ČR DI (nejprve záporné, později kladné), Magistrátem hl. m. Prahy, odborem dopravy (podmíněné souhlasem s napojením od téhož úřadu pro stavební povolení), a správcem komunikace TSK hl. m. Prahy. Na jednání rady MČ a zastupitelstva MČ jsem oznámil, že se budu zajímat o tato kladná vyjádření a budu požadovat od představitelů těchto orgánů vysvětlení, co je vedlo k vydání takových stanovisek. Věrohodná, profesionálním subjektem zpracovaná studie dopravní situace po uvedení prodejny LIDL do provozu není. Rada MČ na jednání uložila odboru výstavby úřadu zajistit vypracování odborného posudku profesionálním subjektem kompetentním ke zpracování posudku o stavu dopravní obsluhy v čase po eventuální realizaci investice firmy LIDL. Změnou názvu stanice metra v Letňanech jsme se zabývali na prosincovém jednání rady MČ. Odbor dopravy magistrátu nám oznámil dopisem, že názvy všech tří nových stanic Střížkov, Prosek a Letňany byly stanoveny podle názvů katastrálních území, což je podle názoru odboru dopravy pro cestující veřejnost orientačně vhodné. Předložil jsem ke zvážení přehodnocení usnesení Rady MČ Praha 18, ve kterém rada MČ požaduje užití názvu Výstaviště Letňany, eventuálně Výstaviště. Nynější poloha stanice metra Letňany umožňuje pokračování směrem severním i severovýchodním. Pokud rozvoj bude pokračovat stávajícím způsobem, je pravděpodobné, že při objektivním rozhodování bude metro pokračovat směrem na Čakovice. Proto další stanice metra v blízkosti křižovatky ul. Tupolevova Rýmařovská by se měla jmenovat Letňany. Proto navrhuji, aby prozatím konečná stanice metra u Výstaviště byla nazvána Letňany výstaviště. V tomto smyslu přijala rada MČ příslušné usnesení. Záměr výstavby Stavebního centra. Společnost Real Point, s.r.o., se stala vlastníkem výměníku u prodejny PLUS. Na výměníku by chtěla vybudovat stavební centrum s kompletní nabídkou služeb pro novomanžele a kavárnu. Mělo by zde být také tzv. dětské centrum pro trávení volného času dětí od 4 do 12 let se zajištěným programem a kvalifikovaným dozorem. Uvedený záměr není v rozporu s funkčním využitím území. Společnost požádala o vyjádření k umístění přístupové komunikace na pozemcích ve správě MČ Praha 18, případně o umístění příjezdové rampy do suterénu objektu. Stavba bude již od fáze architektonických návrhů projednávána s MČ Praha 18 a po vypracování studie a jejím schválení MČ Praha 18 by společnost Real Point jednala o možnosti vykoupení pozemku. Rada MČ tento záměr projednala a nemá námitky k jeho uskutečnění. O dalším postupu likvidace starých ekologických zátěží v Letňanech jsme jednali Kontakt na radnici Podatelna úřadu Sekretariát starosty Sekretariát tajemnice fax

2 na radě a zastupitelstvu MČ. V současné době probíhá 1. fáze sanace v areálu Avia a podle výsledků bude posuzováno, zda bude v sanaci pokračováno. Není vyloučeno a spíše je pravděpodobné, že z důvodu proudění kontaminovaných podzemních vod z areálu Letov může v budoucnosti dojít k znečištění již vyčištěných ploch v areálu Avia. Podle sdělení Ing. Václava Suchého, CSc., z Fondu národního majetku ČR ze dne je zabráněno překlenovacím sanačním čerpáním, které v současné době provádí firma Aquatest, znehodnocení vynaložených finančních prostředků na sa nační práce. O druhé fázi sanace bude rozhodnuto na základě závěrů expertního posudku, který bude předmětem oponentního projednání. Protože jde o věc mimořádně důležitou, požádalo zastupitelstvo MČ vládu ČR o výjimku pro Letov a poskytnutí účelové dotace na průzkum a odstranění staré ekologické zátěže v prostoru areálu Letov. Pokud nebudou staré ekologické zátěže odstraněny, hrozí vládě ČR arbitráž ze strany majitelů pozemků s těmito zátěžemi. Na základě doporučení rady MČ požádalo zastupitelstvo MČ vládu ČR o uvolnění finančních prostředků: 1) na zpracování geologického průzkumu v areálu Letov ve výši 2,5 mil. Kč (včetně 19 % DPH) 2) na celkovou sanaci areálu Letov ve výši 60 mil. Kč (včetně 19 % DPH) Kabinet předsedy vlády ČR potvrdil příjem dopisu a informoval mě, že dopis byl předán 1. místopředsedovi vlády a ministru financí Mgr. Bohuslavu Sobotkovi k přímému vyřízení. Byly odebrány vzorky vody ze studny na Staré Návsi k analýze. Objevily se v nich nadlimitní hodnoty některých prvků (arsen, železo, nikl). Firma Aquatest doporučila provedení dalších testů. Výstupem těchto testů by bylo nastavení optimálních podmínek pro odběr podzemní vody a stanovení pásem ochrany vodního zdroje. Rada MČ na jednání uložila odboru výstavby úřadu zajistit potřebné podklady, za jakých podmínek lze zřídit a provozovat veřejné odběrné místo pitné vody a dále odboru technické správy obce zajistit za příznivých klimatických podmínek podle možností zvýšený odběr vody ze stávajícího vrtu na Staré Návsi, aby došlo k jeho pročištění. Odměny za umístění ve sportovních mistrovstvích. Na jednání rady MČ jsem navrhl úpravu pravidel na udílení odměn za přední umístění na sportovních mistrovstvích ČR, Evropy a světa. S potěšením konstatuji, že letňanští sportovci patří k velmi úspěšným. Za rok 2005 jsme vyplatili na odměnách pro sportovce více než 200 tis. Kč. Upřesnění spočívá v tom, že se tato pravidla Moudré myšlenky Moudřejší ustoupí. Smutná pravda. Zakládá světové panství hlouposti. M. Ebner-Eschenbachová - Aforismy vztahují na umístění na mistrovstvích v individuálních sportech. V případě kolektivních sportů rozhoduje rada MČ na základě žádosti organizace a odměňováni jsou jen občané Letňan. V případě umístění ve více disciplínách stejného sportovního odvětví v rámci mistrovství se odměňuje nejlepší umístění. Podrobnější informace najdete na V článku na jiném místě LL jsem se s Vámi podělil o některé názory. Všem přeji jen dobré. Ing. Josef Dobrý Několik podnětů k zamyšlení V minulých dnech se sešli bývalí politici v čele s panem Klausem, aby si připomněli, jak před patnácti lety u nás začali budovat kapitalismus. Byli spokojeni a ujišťovali se o úspěších (již jsme předběhli Portugalsko). Bohužel položili základy k dřevnímu kapitalismu z jeho úplných počátků (postarej se každý sám o sebe), který je již ve svě tě dávno překonán. Kdyby ale nebylo tolik zlodějů, což transformace šokem umožnila, mohli jsme předehnat třeba o tři ze mě více. Moderní Evropa kapitalismus považuje za neslušné slovo a při uspořádání společnosti uvažuje se solidárním aspektem. Moderní společnost má solidární aspekt. Podle našich vědců však bohužel Evropa běží špatným směrem. Nebuduje na rozdíl od nás nastartovaného panem Klausem kapitalismus dřevní tak, jak jej popisují Marx a Engels, ale model důstojný 21. století. Někdy mi připadá, že smysl pro realitu, anebo prostou lidskou slušnost některým lidem, anebo skupinám chybí. Jak jinak si mám vysvětlit, že pan XY odchází ze společnosti ČEZ a v souladu s motivačním programem prodá tak výhodně akcie, že si odnese 160 milionů (jejichž hodnota od doby koupě stoupla např. čtyř až pětinásobně). Kde vzal pan XY při koupi akcií před lety částku mezi třiceti a čtyřiceti miliony nevím, ale určitě musel pracovat i noci, aby je vydělal... Nebo často slyším, že na západě (moderněji ve standardních demokraciích ) jsou tyto podmínky běžné (poslanci a jejich výhody včetně hromadné dopravy zadarmo), dopravní piloti dělají přece stejnou práci jako v Německu, tak proč by měli mít nižší platy? Mohl bych pokračovat, ale co učitelé, doktoři, soustružníci, programátoři a prostě, co ostatní Češi? I oni mohou argumentovat, že chtějí víc a lepší podmínky, protože ve standardních demokraciích na stejných pracovních místech vydělávají víc než oni. Jenomže máme jiný historický vývoj a nejsme tak bohatí jako oni. Musíme (lépe měli bychom) si to uvědomit a nebýt bezohlední vůči ostatním. Mohli bychom na tom být lépe, kdyby nebylo slavné bleskové transformace ekonomiky, při které se mnozí dostali k penězům, které si nezasloužili a nyní nám chybí. Teorie o uzavřené soustavě (že je jedno, kdo peníze vlastní) mne nepřesvědčí, protože ve většině těchto případů ekonomice neprospěje nový Mercedes nebo ostrov koupený v Tichomoří. Ing. Josef Dobrý 16. schůze dne Schválila: poskytnutí finančního daru ,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Letňanech za jejich aktivní přístup při účasti v soutěžích v požárním sportu, organizování námětových cvičení, při požárních asistencích a v dalších činnostech, změny Pravidel pro pronájem bytů svěřených MČ Praha 18 s platností od Podrobnější informace jsou v samostatném článku a na webových stránkách MČ Praha 18. Souhlasila: s předloženým záměrem společnosti GIP Invest, s.r.o., na stavbu 31 řadových rodinných domků v lokalitě Klenečská Toužimská. Šest domků bude umístěno přímo v ul. Klenečská s výjezdem po nově vybudované komunikaci do ulice vedoucí k betonárce. s povolením vyhrazených parkovacích míst pro dva tělesně postižené občany Letňan, s uzavřením smlouvy o spolupořadatelství na zhotovení hudebního záznamu s pracovním názvem S Modrým kruhem kolem světa a s poskytnutím příspěvku ,- Kč panu Ladislavu Pecharovi. Hudební produkce je sestavena z repertoáru skupiny Modrý kruh a navazuje na písně z hudebního titulu Skautovali, trempovali, který byl vydán na MC a CD nosičích v roce 2002 ve spolupráci s MČ Praha 18. s poskytnutím příspěvku 7 000,- Kč na 3. vánoční prodejní výstavu výrobků žáků ZŠ Fryčovická, která proběhla , s poskytnutím mimořádné odměny panu Ing. Vladimíru Veselému, kronikáři MČ Praha 18, za pořízení záznamů rozhovorů s veterány II. světové války a jejich převedení do elektronické podoby. Záznamy mají důležitou historickou vypovídací hodnotu pro současné i budoucí generace. Uložila: odborům technické správy obce a vedlejší hospodářské činnosti prověřit prostory pro dvě třídy MŠ nejprve v objektech patřících MČ Praha 18 a poté v ostatních objektech v Letňanech. Vzala na vědomí: informaci o dokončení rekonstrukce dětských hřišť k na Staré Návsi, v ul. Tupolevova, ve vnitrobloku Rokycanská, v ul. Jančova a v ul. Vamberská Křivoklátská, informaci o termínech jednání rady MČ v I. pololetí 2006: 11.1., 1.2., 22.2., 15.3., 5.4., 26.4., 17.5., 7.6. a

3 4. zasedání dne Schválilo: prodej obecního bytu v ul. Havířovská 423 na základě výsledku výběrového řízení za nabídnutou cenu ,- Kč, rozpočet MČ Praha 18 na rok 2006 takto: příjmy celkem ,- Kč výdaje celkem ,- Kč Schodek ve výši ,- Kč je krytý financováním z fondu rozvoje a rezerv ve výši ,- Kč a ze sociálního fondu ve výši ,- Kč. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 18 na rok 2006 takto: výnosy celkem ,- Kč náklady celkem ,- Kč hospodářský výsledek ,- Kč uzavření darovací smlouvy mezi společností Ketepa In, s.r.o., a MČ Praha 18 na pozemky v ul. Letovská. Tato plocha byla vytipována jako vhodná pro umístění dětského hřiště. Souhlasilo: s prodejem bytu v ul. Křivoklátská 258 za částku ,- Kč v souladu s usnesením č. 37/Z3/03, kterým byla schválena pravidla pro prodej bytů. Byt je v privatizovaném domě. s prodejem obecního bytu v ul. Kopřiv nická 613 na základě výsledku výběrového řízení za nabídnutou cenu ,- Kč. Materiály z jednání rady a zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí pro občany Letňan v kanceláři starosty po celou pracovní dobu. Na internetu jsou zveřejňovány informace v anonymní podobě podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Letňanech pro školní rok 2006/2007 Po dohodě mezi řediteli ZŠ v Letňanech proběhne zápis jednotně ve středu 8. února a ve čtvrtek 9. února 2006 od do hod. v budovách škol. Nezapomeňte na svůj občanský průkaz a na rodný list dítěte. Doporučuji rodičům sledovat informační tabule škol. Kontakt: ZŠ Fryčovická, tel , ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, tel , ZŠ Tupolevova, tel PaedDr. Věra Ježková Zemřeli váleční veteráni Genmjr. Ing. Rudolf Pernický Zemřel dne 21. prosince 2005 v nedožitých 91 letech. Po pádu Francie se dostal do Anglie, kde sloužil u dělostřeleckého pluku. V roce 1944 byl jmenován velitelem výsadkové skupiny TUNGSTEN vysazené u Kutné Hory Skupina úspěšně pracovala v prostoru Českomoravské vysočiny, zajišťovala příjem dalších výsadků a významně přispěla k přípravě Květnového povstání v českých zemích. Dne 28. října 2005 při příležitosti státního svátku ČR převzal od prezidenta ČR Václava Klause nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva I. stupně za statečnost a zásluhy o vlast. Na jednání rady MČ jsem navrhl udělit mu čestné občanství MČ Praha 18 a hl. m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha 18 udělilo čestné občanství MČ Praha18 genmjr. Pernickému dne a zároveň navrhlo primátorovi hl. m. Prahy udělit mu čestné občanství hl. m. Prahy. Plk. JUDr. Lubomír Úlehla Zemřel dne 5. ledna 2006 krátce po svých 90. narozeninách. Ačkoli se neproslavil tak jako stíhací legendy František Peřina nebo František Fajtl, váleční veteráni o něm hovoří s nemenším obdivem. Vzal na sebe vyřizování korespondence Svazu letců ČR a komunikaci se západními diplomaty. Vydal i několik zdařilých historických publikací. Po krátkém působení u 311. československé bombardovací perutě RAF si vybojoval místo pilota stíhačky. Musel proto odejít k letectvu Svobodných Francouzů, s nímž bojoval v severní Africe. Plk. Úlehla vždy rád zavítal do Letňan, měl velmi přátelský vztah k ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, spolu s dalšími veterány se každoročně zúčastňoval modelářské soutěže na letňanské radnici, kde společně se mnou předával ceny účastníkům soutěže. Čest jejich památce. Ing. Josef Dobrý Potvrzení žádosti o pronájem obecního bytu Odbor vedlejší hospodářské činnosti Úřadu MČ Praha 18 upozorňuje žadatele o pronájem obecních bytů, kteří mají již podanou žádost, že je nutné do odevzdat do podatelny Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639, vyplněný formulář Potvrzení žádosti o pronájem bytumč Praha 18, v němž vyplní a doloží čisté příjmy za rok 2005 všech členů domácnosti, ve které žadatel žije, případně zdravotní postižení žadatele nebo člena domácnosti. Příslušný formulář je možné si vyzvednout na odboru VHČ na výše uvedené adrese nebo na /formuláře - odbor vedlejší hospodářské činnosti - Potvrzení žádosti pro rok. Pokud tak žadatel neučiní, bude to posuzováno jako skutečnost, že žadatel na žádosti již netrvá a jeho žádost podle platných Pravidel pro pronájem obecních bytů k zanikne. Občané, kteří mají zájem o pronájem obecních bytů a nemají ještě podanou žádost o pronájem obecních bytů, mohou ji v průběhu roku kdykoliv podat. Podrobné informace získáte u paní Heleny Nedvědové, tel , nebo osobně na Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639, II. patro, č. dveří Změny Pravidel pro pronájem obecních bytů Rada MČ Praha 18 na jednání přijala změny Pravidel pro pronájem bytů svěřených MČ Praha 18. Žadatel o pronájem bytu musí být mj. občanem členské země EU, dále pro možnost posouzení žádosti je třeba doložit příjmy všech členů domácnosti, ve které žadatel žije, žádosti zpracovává odbor vedlejší hospodářské činnosti Úřadu MČ Praha 18, který při uvolnění bytu předkládá komisi sociální, bytové a zdravotní seznam prvních 15 žadatelů o byt stejné velikosti jako je byt uvolněný. Komise ve spolupráci s kontrolním výborem u žadatelů provede místní šetření a seznam žadatelů společně s výsledky šetření a svým doporučením předloží radě MČ k rozhodnutí. Podrobnější informace najdete na odbor vedlejší hospodářské činnosti. Zuzana Gladišová, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti Pravidla pro poskytování příspěvku při narození dítěte Rada MČ Praha 18 na jednání dne schválila úpravu Pravidel pro vyplácení finančního příspěvku při narození dítěte s platností od v tomto znění: 1) Matka dítěte musí mít alespoň v délce dvou let před narozením dítěte trvalé bydliště v MČ Praha 18 a prokazatelně v MČ Praha 18 po tuto dobu žije. 2) Skutečnosti uvedené v bodě 1) prověřuje komise sociální, bytová a zdravotní ve spolupráci s dalšími komisemi rady MČ a zjištěné skutečnosti předkládá radě MČ, která o poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku rozhodne. 3) V případě, že podmínku uvedenou v bodě 1) matka dítěte nesplňuje, ale má v době

4 narození dítěte trvalý pobyt v MČ Praha 18 a prokazatelně v MČ Praha 18 žije, může o příspěvek požádat až po splnění podmínky uvedené v bodě 1). 4) Žádost podává matka dítěte na formuláři, který si vyzvedne na odboru občanskosprávním Úřadu MČ Praha 18, doloží doklady potvrzující splnění podmínek uvedených v bodě 1) a rodný list dítěte. 5) Příspěvek obdrží matka narozeného dítěte formou darovací smlouvy. 6) Příspěvek zůstává ve výši ,- Kč. Ing. Josef Matušů, radní MČ Praha 18, předseda komise rady MČ pro kulturu a sport Bezbariérové přechody pro chodce Komise rady MČ pro ochranu životního prostředí provedla kontrolu přechodů pro chodce a její výsledky projednala s odborem výstavby, dopravy a životního prostředí a s odborem technické správy obce. Dospěla k tomuto návrhu: Vybudovat bezbariérové přechody především v místech zvětšené frekvence průjezdu pro vozíčkáře. V první etapě - sjezd do ul. Tupolevova, dobudovat sjezdy na přechodech pro chodce a současně i přechody v ul. Bukovecká, tj. celkem 11 přechodů se sjezdy, dále v této etapě vybudovat sjezdy v ul. Ivančická a Kuželova, tj. celkem 8 sjezdů. V druhé etapě - bezbariérové přechody se sjezdy v ul. Místecká, Kladrubská a Dobratická, tj. celkem 7 přechodů se sjezdy. Ve třetí etapě dobudovat zbývajících 18 přechodů se sjezdy podle předloženého materiálu na jednání rady MČ O vybavení sjezdů k přechodům na komunikacích ve správě TSK hl. m. Prahy (Tupolevova, Veselská a Beranových) byl požádán správce TSK dopisem ze dne Rada MČ vzala tuto informaci na vědomí na jednání Jan Ladýř, radní MČ Praha 18, předseda komise rady MČ pro ochranu životního prostředí O životním minimu Životní minimum se mění od nařízením vlády č. 505/2005 Sb. Od částek životního minima se odvíjejí i částky dávek sociální péče a dávek státní sociální podpory. Částky životního minima: na osobní potřeby na společné náklady na domácnost dítě do 6 let 1 750,- Kč u jednotlivce 2 020,- Kč od 6 do 10 let 1 950,- Kč u 2 osob 2 630,- Kč od 10 do 15 let 2 310,- Kč u 3 až 4 osob 3 260,- Kč od 15 do 26 let 2 530,- Kč (pouze nezaopatřené) u 5 a více osob 3 660,- Kč ostatní občané 2 400,- Kč Příspěvek při péči o osobu blízkou činí od ,- Kč při péči o jednu osobu, při péči o dvě a více osob se jedná o 9 240,- Kč měsíčně. Pokud si nebudete vědět rady, podrobnosti najdete na sociální odbor, nebo můžete telefonicky kontaktovat naše pracovnice na tel (sociální dávky), tel (dávky státní sociální podpory). Mgr. Markéta Kolářová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a státní sociální podpory Z vítání občánků Přejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V prosinci 2005 oslavili 75 let Jan Doskočil Josef Hrubeš Hana Marušáková Karel Nesl František Netopil Eva Šmídová Ludmila Voříšková 80 let Vladimír Drbout Zdeňka Králová Jan Krupička Karel Slavata Karel Vrána 85 let Bohuslav Vyletal 94 let Klára Štochlová Dovolená v Beautoru Na začátku září 2005 jsme se rozhodli využít nabídky naší radnice, uveřejněné v Letňanských listech, a uskutečnili jsme pětidenní výlet do partnerského města Beautor ve Francii. Cesta přes Německo, Lucembursko a Belgii byla dlouhá kilometr. Ubytování v místní ubytovně je skromné, ale nenáročným turistům postačí. Je zde několik dvoulůžkových pokojů, společné sprchy a toalety a plně vybavená kuchyňka. Využíváme pozvání a navštívili jsme místní radnici, absolvovali jsme nákup v doporučeném supermarketu E.Leclerc. V Laonu jsme obdivovali monumentální gotickou katedrálu, historické centrum a lanovku, která jezdí od centrálního parkoviště až pod laonskou radnici. Také jsme se zastavili v Prémontré a prohlédli si zříceninu opevněného hradu a městečka Coucy le Chatau. Další zastávka byla v St.Gobain a v Tergnier. Zážitkem byl výlet ke kanálu La Manche. Cesta do lázeňského městečka Le Touquet byla dlouhá, ale vyplatila se. Pokračovali jsme dále do Arrasu. Navštívili jsme také torzo hradu Septmonts a zrekonstruovaný zámek Pierrefonds z 15. století, zastavujeme se i v Soissons. Zajímavá byla i návštěva města Julese Verna - Amiens. Gotická katedrála v deštivém závoji byla snad ještě štíhlejší, elegantnější a majestátnější. Za návštěvu určitě stojí i proslulé vodní trhy - Les Hortillonnages. Na závěr jsem se zastavili ještě v Remeši. Katedrála proslulá korunovací francouzských králů nezapře, že právě tudy kráčely dějiny. Nejen ty francouzské. Zde je na místě poděkovat našim zastupitelům, kteří umožňují letňanským občanům využít nabídky města Beautor. Myslíme si totiž, že inspirace není nikdy dost a je příjemné se přesvědčit, že v krásném městě nemohou žít než dobří lidé. Marie a Libor Eiblovi (zkráceno a upraveno) Máme se čím chlubit V ZŠ Fryčovická se 15. prosince 2005 opět konala charitativní akce, a to již 3. vánoční prodejní výstava. Pěknou vánoční atmosféru navodil školní pěvecký sbor, který zazpíval vánoční koledy. K dobré náladě přispělo i divadelní pohádkové pásmo předvedené s chutí a radostí našimi nejmladšími spolužáky. Návštěvníci si mohli zakoupit různé výrobky s vánoční tematikou, které zhotovili žáci naší školy. Nákupem těchto drobných dárků udělali nejen radost svým blízkým, ale zejména přispěli na Fond ohrožených dětí. Vybraná rekordní částka ,50 Kč bude jistě pomocí všem dětem, které ji potřebují. Naše poděkování patří letňanské radnici, která naší škole poskytla finanční příspěvek na přípravu výstavy. Děkujeme všem dětem, rodičům, hostům a přátelům školy za návštěvu a těšíme se na další setkání. Kateřina Srncová, žákyně 9.A ZŠ Fryčovická

5 Den otevřených dveří v ZŠ Fryčovická Vážení rodiče, chcete poznat naši školu? Den otevřených dveří se uskuteční ve stře du 1. února 2006 a bude rozdělen do dvou částí: - V hod. se můžete podívat na 3. vyučovací hodinu v kterékoli třídě ZŠ Fryčovická (vstup do školy je v 9.50 hod.). - K prohlídce ZŠ bude budova zpřístupněna od do hod. Srdečně zveme všechny rodiče a příznivce školy. Žáci a učitelé ZŠ Fryčovická Deník 24 HODIN na radnici Pro letňanskou veřejnost je určen deník nové generace 24 HODIN, který je pro zájemce k dispozici zdarma na radnici v přízemí na stojanu vedle podatelny. Občané si pro něj mohou zajít během pracovní doby Úřadu MČ Praha 18. Aktuální číslo je na stojanu vždy po 9. hodině. Z vítání občánků Uličník aneb Jak vznikaly názvy ulic v Letňanech Ostravská Ostrava, dříve Moravská Ostrava, město na severní Moravě v Ostravské pánvi. Ulice vznikla a byla pojmenována ve 2. polovině 80. let 20. století. Prachatická Prachatice, město v jižních Čechách v Šumavském podhůří ležící východně od Vimperka. Dříve Jungmannova. Protivínská Protivín, město v jižních Čechách ležící severně od Vodňan. Dříve Nerudova. K přejmenování obou ulic došlo po připojení Letňan k Praze v roce Chcete bez problémů komunikovat s neslyšícími? České centrum znakového jazyka připravilo pro úplné začátečníky i velmi pokročilé kurzy znakového jazyka, které začnou v únoru Více informací najdete na tel./fax , Využívání velkoobjemových kontejnerů Odbor technické správy obce oznamuje občanům stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů od ledna do června S t a n o v i š t ě Termíny přistavení kontejnerů I. II. III. IV. V. VI. 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická a Běloveská x 3 x 7 x 9 3b Žamberská 13 x 10 x 12 x 4 Kolonie u Proseka Místecká x Jablůnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská x x 9 Terezínská x x 24 x x 23 Zavážení: pátek od hod. Odvoz: sobota bez výměn Žádáme občany, aby kontejnery zbytečně nepřeplňovali a neskládali odpad mimo ně, což vede ke zbytečnému růstu nákladů na likvidaci. Upozorňujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů a stavebního odpadu suti do těchto kontejnerů. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (baterie, oleje a tuky kromě potravinářských olejů, ředidla, staré barvy, léky, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky a detergenty syntetické čistící a prací prostředky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem chlorfluoruhlovodíků lednice) Hl. m. Praha zajišťuje pro obyvatele bezplatné odkládání nebezpečných složek odpadu. Občané je mohou odkládat dvěma způsoby: ve stabilní sběrně včetně lednic (sběrné dvory) v lékárnách na území hl. m. Prahy (nepoužitelná léčiva a rtuťové teploměry) Pro občany Letňan jsou nejbližší sběrné dvory: Praha 8, Voctářova ul., tel Praha 9, Pod Šancemi 444/1, tel Praha 20 Horní Počernice, Chvalkovická 3, tel Do sběrného dvora je možné přivézt také železný šrot, sklo, odpad ze zeleně, dřevěný a stavební odpad, objemný odpad a elektrošrot. Obyvatelé Prahy po prokázání totožnosti mohou využívat sběrný dvůr zdarma podle pokynů obsluhy. Podnikatelé jej využívají za poplatek. V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnalostech v harmonogramu sběru se lze obrátit na Magistrát hl. m. Prahy, odbor infrastruktury města, Řásnovka 8, Praha 1, tel , Martin Hrádek, vedoucí odboru technické správy obce

6 O letňanských letadlech - I Kdybychom si chtěli připomenout jen ta letadla, která vznikla v katastru naší obce, museli bychom začít rokem 1925 (v případě továrny Letov), nebo dokonce rokem 1930 (v případě podniku Avia). Přitom obě továrny vyprodukovaly stroje mající klíčový význam pro rodící se československé letectvo daleko před tímto datem. Počátky Letova můžeme směle zasadit do roku 1918, bezprostředně po vzniku republiky, kdy byl na pražském starém výstavišti ustaven vojenský podnik s názvem Letecký arsenál. Ten se sice za dva roky přestěhoval do Kbel, změnil název na Hlavní letecké dílny, ale jeho šéfkonstruktérem i nadále zůstal ing. Alois Šmolík (následný šéfkonstruktér firmy Letov, která se z Hlavních leteckých dílen vyvinula). Bylo by proto velkou škodou, kdybychom si nepředstavili první významnou práci ing. Aloise Šmolíka - dvoumístný univerzální dvouplošník Šm- 1. Tento vojenský stroj byl v dubnu 1920 zalétán s takovým úspěchem, že ministerstvo národní obrany dalo souhlas k sériové výrobě, na které se později podílela další pražská letecká továrna - Aero. Dvouplošník Šm-1 byl také předlohou k prvnímu dopravnímu letounu československé konstrukce, dvouplošníku Šm-a1. Ing. Šmolík přidal k Šm jedničce další sedadlo a třímístná dopravní limuzína byla na světě. Měla na svou dobu nebývalý komfort. Kabina cestujících byla krytá, okénka dokonce nepostrádala záclonky. Pro LL připravil Václav Šorel. Pokračování v příštím čísle. Dvoumístný pozorovací a bombardovací dvouplošník Šmolík Šm-1 několikrát změnil označení. Zalétán byl jako Š.A., což bylo následně změněno na Šm-1 a označení se nakonec ustálilo na Š-1 (pro letouny s motorem Hiero L) a Š-2 (s motorem Maybach Mb-Iva). Na obrázku je jeden z Š-2 vyrobených továrnou Aero.

7 Letňanské listy vydává: Městská část Praha 18 v nákladu 7000 ks měsíčně. Distribuce zdarma do každé domácnosti městské části Pra ha 18, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Z pověření městské části Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Ročně vychází 10 čísel s výjimkou měsíců červenec - srpen. Uzávěrka je vždy 15. den v měsíci. Redakční rada: Ing. Josef Dobrý, Oldřich Miffek, Jana Choutková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štědrý. Foto: Milena Baborovská. Příjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, vánoèní svátky i Silvestr jsou již za námi a já vìøím, že jste tyto poslední dny roku 2004 prožili ve štìstí a v kruhu

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Příprava pokračování sanace lagun Ostramo Ing. Kamil Prokeš DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, oddělení laguny Práce na odstranění

Více

Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte nìkolik poznámek k letòanským záležitostem. Opìt byly problémy s vodou. Havarijní stav vodovodního øadu znepøíjemòuje

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 12. 2013 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, Ing. Fialová,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

- do rozpočtu HMP 87 339,20 Kč z toho: - vratka účel. prostředků pol. 4121, 4221 84 158,20 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 181,00 Kč

- do rozpočtu HMP 87 339,20 Kč z toho: - vratka účel. prostředků pol. 4121, 4221 84 158,20 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 181,00 Kč VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne23.11.2015 od 19,00 hod. Přítomni: Charbuský P.,Hartych Z., Pešek P. Šišková A.,T.Barták Hosté : Charbuská P. a účetní p. Dudková

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MěÚP 1187/2010/Hli - 1 - Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX001T2NS VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1.3.2010 SPIS. ZNAČKA: 146/2010/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: p. Ivo Kičmer, Ing. Alois Zajíček PRO: 13 Mandátová

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více