ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7"

Transkript

1 ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7

2 6. ročník otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku aneb Vzhůru do pedálů Na úplný začátek patří mé poděkování všem účastníkům letošního otvírání cyklistické sezóny 2011 na Sedlčansku. Jsem velice ráda, že nedošlo k žádným vážným úrazům a že všichni dorazili do cíle s úsměvem. Po proběhlém 6. ročníku můžeme začít bilancovat. V roce 2006 jsme sezónu otvírali pouze 1 okruhem dlouhým 25 km, jehož zdolávání se zúčastnilo 80 cyklistů. V roce 2007 se jely již 2 okruhy v délce 23 km a 35 km, přičemž účast byla 137 cyklistů. V roce 2008 byly okruhy v délce 17 a 34 km s účastí 228 cyklistů. V roce 2009 jsme zaznamenali zatím nejvyšší počet cyklistů 288, okruhy byly v délce 23 a 31 km. V roce 2010 jsme přivítali 218 cyklistů na trasách v délce 21 a 39 km. Letošního ročníku se zúčastnilo 250 příznivců cyklistiky. Okruhy byly v délce 23 km (118 cyklistů) a 37 km (132 cyklistů). Nejmladší účastnicí, s rokem narození 2010, byla Anežka Lochová z Kňoviček, nejstarším účastníkem byl Josef Bartoš ze Sedlčan, ročník Všechny ročníky mají společné místo startu u Městského muzea v Sedlčanech, cíl v předešlých ročnících byl vždy u turistické ubytovny u fotbalového hřiště. V letošním 6. ročníku došlo ke změně cíl byl u přehrady u nové kanoistické loděnice. Na startu účastníky vždy vítá nějaká historická osobnost nebo maskot, v předchozích ročnících to byl Jakub Krčín, K. H. Mácha nebo hermelín, letos to byla postava Votvíráka (v podání Jindřicha Bláhy) na historickém kole. Tato osobnost nás bude provázet i v několika dalších ročnících, překvapí nás vždy svými originálními převleky. Společným cílem pro všechny ročníky je sbírání razítek do cyklistické průkazky. V případě, že cyklista projde všemi stanovišti a do cíle dorazí s plným počtem razítek, odměnou pro něj je certifikát za absolvování okruhu, drobné dárky a občerstvení. V letošním ročníku byl odměnou koláček, hermelín, voda nebo točené pivo, každý si upekl svůj špekáček. Odpolední nedělní atmosféru zpříjemnila hudební skupina Klikaři. Cyklisté si mohli prohlédnout novou loděnici rychlostní kanoistky a dokonce zhlédli i závod kajakářů. Těšíme se již na 8. ročník, který se bude konat 27. května (neděle) Štěpánka Barešová

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Výstava fotografií Léta na Častoboři Sedlčanská knihovna se již stala známou akcemi pro děti i dospělé, které díky obětavosti jejího vedení i personálu překračují rámec našeho regionu. Vedení knihovny prokázalo odvahu poskytovat prostor pro zajímavé projekty. Letos o prázdninách nabídne neobvyklou ukázku fotografií Jaroslava Muchy. Tak jako málokdo z nás si dokáže představit Sedlčany bez sportovního oddílu TJ Tatran Sedlčany, tak si nedokážeme představit Tatran bez stanové základny Častoboř. Jedná se o místo známé většině z nás z dětství a mládí, místo, se kterým nás spojují romantické vzpomínky. A kdo jezdil na Častoboř v posledních čtyřech desetiletích, nemohl se minout s dlouholetým hlavním vedoucím a nestorem častobořské fotografie PhDr. Jaroslavem Muchou. Výstava prezentuje jeho fotografické dílo z táborového života dětí na Častoboři a současně je dokladem neobyčejné mnohaleté práce pro děti. Fotografie zachycují napětí dětí při táborových hrách a svým profesním ztvárněním jsou neobvyklou sondou do dětské duše. Soubor představuje pohled na dětskou komunitu v ojedinělých podmínkách letního tábora a fotografie kombinují denní táborový život se záběry okolní přírody. Výběr fotografií poskytuje průřez téměř čtyřmi desítkami let. Návštěvník má možnost zhlédnout dokument o dětském táboře, který naznačuje, že i v době minulé byly tábory, které si dokázaly udržet skautského ducha a tábornickou a sportovní náplň. Stejně jako fotografické dílo je zajímavá osoba autora. Kromě TJ Tatran má právě hlavní vedoucí PhDr. Jaroslav Mucha klíčovou zásluhu na tom, že se tábor na Častoboři nezařadil do kategorie dětských výkrmen ani v dobách, kdy podmínky nepřály pořádání táborů v duchu skautských zásad. Autorova dvojrole táborového vedoucího a vynikajícího fotografického dokumentaristy pokračuje již čtvrtou desítku let a činí ze souboru jeho fotografií unikát, s jakým se nesetkáváme často. Nepatrný zlomek jeho rozsáhlého díla je předmětem této výstavy. Jaroslav Mucha inspiroval mnoho táborových fotografů. Pro všechny se stal vzorem a současně ideálem, který vybízí k následování. Návštěvu výstavy doporučujeme všem rodičům i dětem od 5 do 100 let. Přístupná bude v Městské knihovně Sedlčany, Kpt. Jaroše 482 od do vždy v Po 9-18 hod, Út 9-15 hod, St 9-18 hod. Pro větší skupiny lze prohlídku dohodnout i mimo otvírací hodiny na tel Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Rada města Sedlčany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel příspěvkové organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Havlíčkova 514, Sedlčany, IČ: Charakteristika vykonávané funkce: Řízení příspěvkové organizace Kulturního domu Josefa Suka, která zajišťuje provoz areálu Kulturního domu v Havlíčkově ulici čp. 514 a Lidové hvězdárny Josefa Sadila na Cihelném vrchu. Ředitel zodpovídá za ekonomické, personální a provozní záležitosti organizace, která zabezpečuje širokou škálu kulturního života města. Zejména divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy, taneční a zábavné akce, pořady poezie, klubové pořady, přednášky a další akce konané v areálu Kulturního domu nebo v jiných dohodnutých objektech a prostorách na území města včetně městských slavností. Předpokládaný termín nástupu: říjen - listopad 2011 Místo výkonu práce: Město Sedlčany Platové podmínky: Dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída). Požadavky: - úplné středoškolské vzdělání s maturitou - znalost práce na PC Word, Excel, Outlook, internet - řidičský průkaz skupiny B - znalost německého nebo anglického jazyka - organizační a komunikační schopnosti, časová flexibilita - pečlivost, odpovědnost, spolehlivost - bezúhonnost - znalost kulturního života města - výhodou praxe v oboru a s řízením kolektivu Přihláška musí obsahovat: 1. Jméno, příjmení, titul zájemce 2. Datum a místo narození 3. Státní příslušnost 4. Místo trvalého pobytu 5. Číslo občanského průkazu, nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana 6. Kontaktní adresa a telefon ( ) 7. Datum a podpis K přihlášce připojí zájemce tyto doklady: a) životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech b) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců c) ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání d) lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat tuto funkci Termín podání přihlášky: Přihlášky doručte na adresu - Město Sedlčany, nám. TGM 32, Sedlčany nejdéle do 15. srpna Obálku označte Výběrové řízení ředitel KDJS NEOTVÍRAT Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu. V Sedlčanech Ing. Jiří B u r i a n starosta města 1

4 USNESENÍ / ZAJÍMAVOST USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 9/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávu ředitele MTS s.r.o. Václava Calty o činnosti a výsledcích hospodaření MTS s.r.o. v roce RM bere na vědomí zprávu ředitele STS s.r.o. Jiřího Daňka o činnosti a výsledcích hospodaření STS s.r.o. v roce RM bere na vědomí zprávu ředitelky Mateřské školy Sedlčany paní Bc. Mileny Říčařové o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012 a schvaluje otevření další třídy v prostorách budovy MŠ čp. 740 Na Severním sídlišti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na provoz MŠ na pořízení nového vybavení další třídy dle skutečných pořizovacích nákladů (cca Kč). - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Inženýrské sítě Lhotka, Na Morávce a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností NOVADUS, s.r.o., Ke Skalám 603, Příbram V za celkovou cenu Kč (bez DPH). - RM schvaluje zapsání mobiliáře kaple Proměnění páně v Solopyskách do Ústředního seznamu movitých kulturních památek. - RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na objekt pro SDH II ve smyslu směrnice Rady města č. 1/ RM schvaluje zahraniční cestu starosty do Norska v termínu , kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR. - RM schvaluje příspěvek Kč Aerobik studiu Dvojka na reprezentaci závodníků na ME juniorů a EP kadetů v Itálii RM ukládá starostovi města vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. - RM schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení kabelů veřejného osvětlení a osazení stožárů veřejného osvětlení dle projektové dokumentace za účelem realizace stavby a zajištění provozu, údržby a oprav veřejného osvětlení v rozsahu vymezeném geometrickým plánem, mezi oprávněným Městem Sedlčany a povinnými tj. vlastníky pozemků p.č. 2337/11, 2339/3 a 2338 v k.ú. Sedlčany paní Marií Černovskou, Kamenná 615, Příbram II a panem Jaroslavem Vršeckým, Na Potůčku 103, Sedlčany a správcem konkurzní podstaty JUDr. Antonínem Janákem, konkursní podstaty úpadce PROFES Sedlčany družstvo, IČ na pozemky p.č a 3055 v k.ú. Sedlčany. - RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč na uspořádání mistrovství světa v kvadriatlonu v Sedlčanech dne 13. srpna RM souhlasí s uspořádáním koncertu občanským sdružením KROS a Klubem nezávislé kultury v areálu V Kole v Jateční ulici. Hudební produkce bude ukončena nejpozději do 24 hod. - RM ukládá odboru majetku, aby byl opakovaně zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města prodat nebytové prostory v č. p. 526 ulice Sokolovská v Sedlčanech, a to za minimální cenu Kč. - RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku od pana Vladimíra Čedíka, trvale bytem Krásná Hora nad Vltavou č.p Jedná se o část pozemku parc. č. 272/3 orná půda v k. ú. Sestrouň (pozemek u silnice II/105 ve směru na Roudný), který bude sloužit jako příjezdová komunikace k plánované výstavbě rodinných domů na zmíněném pozemku. - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č. p. 876 Komenského náměstí v Sedlčanech (bývalá aranžovna), a to mezi Městem Sedlčany jako pronajímatelem a nájemcem tj. Coop Příbram, družstvo, se sídlem Dlouhá ulice 155, Příbram II. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. června 2011 za cenu 783 Kč/m 2 /1rok. - RM ukládá odboru majetku MěÚ Sedlčany, aby na úřední desce MěÚ byl řádně zveřejněn záměr města pronajmout uvolněný městský byt 2+1 (č. bytu 1/I. patro) na adrese ul. 28. října č. p. 622 v Sedlčanech. - RM ukládá odboru majetku MěÚ Sedlčany, aby na úřední desce MěÚ byl řádně zveřejněn záměr města prodat byty v obytných domech č.p. 879 a 880 v ulici Havlíčkova a č. p. 738 a 739 U Školky v Sedlčanech. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pana Pavla Šiky o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese U Kulturního domu 564, Sedlčany, a to společně s matkou paní Marií Šikovou. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 1+1 (č. bytu 11/IV. patro) na adrese U Školky 738, Sedlčany, a to z pana Jana Hejla na syna Davida Hejla, neboť dosavadní nájemce zemřel. - RM schvaluje přidělení 1 ubytovací místnosti na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany (v ubytovací jednotce č. 5/II. patro společně s p. Pikalem), a to panu Petru Knotkovi, dosud trvale bytem nám. T.G. Masaryka 32, Sedlčany. - RM schvaluje poskytnutí přístřeší na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany, a to manž. Mileně a Jaroslavu Gáborovým, dosud trvale bytem Havlíčkova 623, Sedlčany s tím, že jmenovaní budou hradit za užívání přístřeší částku Kč/měsíčně. - RM v působnosti valné hromady STS s.r.o. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši Kč takto: a) rezervní fond 6 817,40 Kč b) nerozdělený zisk ,60 Kč Mariášníci flekovali v Coloradu Součástí slavností Rosa byla Velká cena města Sedlčan v křížovém mariáši družstev i jednotlivců. Tato akce se konala v restauraci Colorado u vlakového nádraží. Zahájil ji starosta města Sedlčan Ing. Jiří Burian. Ten také večer předal nejlepším hráčům plaketky, medaile a poháry. Turnaje se zúčastnilo téměř 50 hráčů z celého kraje, mezi nimi i dvě ženy. Díky povinnému fleku (trháku) jsme viděli řadu zajímavých her. Nejlepším sedlčanským týmem byl Charouz team. Nejlepším sedlčanským hráčem M. Čejda. Výsledky celý den pečlivě sčítal hlavní rozhodčí a organizátor turnaje J. Kolář. Družstva: 1. Vlašim 2. Čápi z Počepic 3. Směska Jednotlivci: 1. V. Lomoz Knín 2. J. Novák Kutná Hora 3. Holan Sloapslam Praha Mariášníci děkují hlavnímu sponzorovi městu Sedlčany a dalším sponzorům Stavba Barták, Skiareal Monínec, Restaurace Krčín, Šmoula Moulík, p. Míka malíř, St. Čihák kamnář, M. Havel Podlahy, Česká žula, Pivovar Vysoký Chlumec, KDS Sedlčany, KMJS Duo Servis, Hubatá černoška, řidiči Tiborovi. František Pejša 2

5 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 10/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávy o bezpečnostní situaci v Sedlčanech v 1. pol přednesené velitelem Obvodního oddělení Policie ČR npor. Miroslavem Pospíšilem, velitelem MP Petrem Krchem a vedoucím OKŘ MěÚ Janem Kundrlíkem. - RM ukládá vedoucímu OKŘ zpracovat na spolupráci s MP program rozvoje kamerového systému na rok RM schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby spočívající v zastupování města v zadávacím řízení na akci Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany pro výběr technického dozoru investora a výběr zhotovitele díla. Zároveň RM souhlasí s podáním této výzvy organizacím: - TERCIER, s.r.o. Radlická 1170/61, Praha 5, IČ S.I.K. s.r.o., Povšíkova 354/5, Praha 9, IČ ENVI Agentura Trunda, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, IČ RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na rekonstrukci fasády bytového domu čp a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s IKK Milevsko, s.r.o., Komenského 1386, Milevsko. - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Sedlčany analýza rizik staré ekologické zátěže v okolí jímacího území Sedleckého potoka a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s organizací Sdružení Sedlčany sdružení firem Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. a BAUSET CZ, a.s. - RM jmenuje komisi pro výběrové řízení na akci Úpravy tepelného zdroje CZT-2 ve složení: Ing. Čermák, Ing. Hölzel, pan Fremut. Jako náhradníky jmenuje paní Žaludovou a pana Caltu. - RM souhlasí s podnájemní smlouvou na prostory městské nemocnice pro firmu DELIKOMAT, s.r.o. za účelem umístění a provozování prodejního automatu teplých nápojů a cukrovinek. - RM souhlasí s podnájemní smlouvou na prostory atria v městské nemocnici pro společnost LAVIČKY ZADARMO.CZ, s.r.o. za účelem instalace laviček pro pacienty. - RM nesouhlasí se snížením celkového zápočtu vynaložených nákladů společností Mediterra Sedlčany, s.r.o. proti nájemnému městské nemocnice o částku Kč za fakturaci akce Legionella od firmy Vladislav Pech, Sedlčany. - RM souhlasí se zadáním rekonstrukce chodníku v Nádražní ul. dle cenové nabídky firmě Swietelsky, s.r.o. ve výši 420 tis. Kč vč. DPH v souladu se směrnicí Rady města č. 1/ Na základě žádosti ředitele HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslava Svatoše RM souhlasí s digitalizací povodňového plánu v rámci podpory XXVII. výzvy Operačního programu Životního prostředí podporovaného z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. - RM schvaluje řediteli 1. ZŠ Mgr. Liboru Novotnému přijetí finančního daru pro 1. ZŠ od SRPDS při 1. ZŠ ve výši Kč na zakoupení pylonové tabule. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení o převedení plynárenského zařízení plynofikace zóny 7. Severozápad vybudovaného Městem Sedlčany na kupujícího RWE GasNet, s.r.o. - RM schvaluje využití sponzorského daru města ve výši Kč od S-B s.r.o. na vybudování dětského hřiště a relaxační zóny v zahradě ZUŠ Sedlčany čp. 428 v Šafaříkově ul. s tím, že město se na této investici bude rovněž podílet v letošním roce částkou minimálně Kč. - RM schvaluje termín jednání ZM na pondělí od 17 hod. v KDJS. Hlavním bodem programu bude bezpečnost města. - RM schválila žádost mobilního operátora T-Mobile, zastoupeného firmou Losky.cz Areál výzkumných ústavů, Podnikatelská 539, Praha 9 Běchovice, o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, na základě které město pronajímá část střechy domu č.p. 738 U Školky v Sedlčanech, a to za účelem umístění antény a technologie potřebné k provozování mobilní telekomunikační sítě. Předmětem dodatku je umístění montážního oka, které bude sloužit jako zdvihací zařízení. V této souvislosti bude navýšen nájem o Kč/ročně. - RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku od paní Heleny Podané, trvale bytem Víta Nejedlého 583, Sedlčany. Jedná se o část pozemku parc. č. 3012/57 orná půda v k. ú. Sestrouň (pozemek u silnice II/105 ve směru na Roudný), který bude sloužit jako příjezdová komunikace k plánované výstavbě rodinných domů na zmíněném pozemku. - RM ukládá odboru majetku, aby byl na úřední desce MěÚ Sedlčany zveřejněn záměr města prodat dvě stavební parcely (parc. č. 2487/1 a parc. č. 2487/10) v ulici Strojírenské v Sedlčanech za cenu 300 Kč/m 2. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 2/přízemí) na adrese U Školky 727, Sedlčany, a to z paní Jany Kloskové na bývalého manžela pana Josefa Kloska, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 22/VII. patro) na adrese Na Severním sídlišti III/676, Sedlčany, mezi nájemcem bytu GaSOŠE Sedlčany, se sídlem Nádražní USNESENÍ 90, Sedlčany, zastoupená ředitelem p. Zdeňkem Šimečkem a podnájemcem paní Janou Matouškovou, dosud trvale bytem Oříkov 24, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. července 2011 do 30. června RM schvaluje přidělení jedné ubytovací místnosti na městské ubytovně (nově rekonstruovaná ubyt. místnost ve III. patře) na adrese Strojírenská 791, Sedlčany, a to paní Jaroslavě Klausové, dosud trvale bytem tamtéž. - RM schvaluje přidělení jedné ubytovací místnosti na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany (v ubytovací jednotce č. 11/II. patro), a to panu Petru Knotkovi, dosud trvale bytem nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany, který bude ubytovací jednotku užívat společně s matkou paní Libuší Knotkovou. V této souvislosti se revokuje usnesení rady ze dne 25. května 2011, kterým bylo schváleno ubytovaní p. Knotkovi v jedné ubytovací místnosti u p. Pikala (č. 5/II. patro). Podpora dětských obětí dopravních nehod Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a společnost Lukoil vytvořili společně projekt, jehož cílem je podpora dětí, které v důsledku dopravní nehody přišly o jednoho nebo oba rodiče nebo které jsou díky dopravní nehodě vážně zraněné či doživotně postižené. Uvedeným dětem lze prostřednictvím fondu pomoci především příspěvkem na jejich vzdělání, případně na aktivity směřující k jejich opětovné integraci do běžného života. Podrobnější informace a pomoc s uplatněním žádosti lze hledat na webových stránkách www. nadacnifondklausovych.cz nebo www. lukoil.cz/ charita. Kontaktní osoba pro žádost o příspěvek: Mgr. Hana Benedová tel RALLYCROSS Sedlčanská kotlina Pořadatel: Autoklub RAC Sedlčany a Autodrom Sedlčany Sobota Volný trénink Měřený trénink Začátek první série rozjížděk Začátek druhé série rozjížděk Začátek třetí série rozjížděk Finále 3

6 USNESENÍ / KNIHOVNA - RM bere na vědomí zprávy o činnosti TJ Tatran, TJ Sokol a SK Pegas. - RM v působnosti valné hromady MTS s.r.o. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MTS s.r.o. za rok 2010 po zdanění ve výši ,89 Kč tak, že celá částka bude převedena na nerozdělený zisk minulých let. - RM schvaluje žádost pana Karla Richtera, nájemce bytu 3+1, č. 18, Na Severním sídlišti I/647 o výměnu oken na vlastní náklady v částce ,30 Kč s tím, že uvedenou částkou bude předplaceno nájemné. - RM souhlasí s rozhodnutím ředitelky MŠ Sedlčany Bc. Mileny Říčařové o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Sedlčany pro školní rok 2011/2012 ve výši 330 Kč/měs. na jedno dítě. - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Zateplení domu čp , Dělnická ul. a dále pověřuje starostu města uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: DLOUHÝ povrchová úprava staveb, Kpt.Jaroše 482, Sedlčany, IČ , za nabídkovou cenu Kč bez DPH. - RM souhlasí se záměrem výstavby inženýrských sítí v lokalitě 7, Sedlčany-severozápad a ukládá odboru investic zabezpečit výběrové řízení na akci Inženýrské sítě, lokalita 7, Sedlčany severozápad. Dále doporučuje vyzvat k podání nabídky firmy: 1) Libor Bílek, Jesenice-Doublovičky 9, Sedlčany 2) 1.SčV a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, Novohospodská 93, Příbram 3) NOVADUS spol.s r.o., Ke Skalám 603, Příbram 4) REIMO, a.s., Pražská 900, Mníšek Pod Brdy - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Úprava kotelny CZT-2 v Sedlčanech a dále pověřuje starostu města uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: Libor DLOUHÝ- DLOUHÝ I.T.A., Jinonická 805/57, Praha 5, IČ za nabídkovou cenu: Kč bez DPH. - RM schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel příspěvkové organizace Kulturního domu Josefa Suka a zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hölzel, MUDr. Marek, PaedDr. Nádvorník, Mgr. Pína, Jaroslav Kolský. - RM schvaluje přijetí finančních darů ZUŠ Sedlčany na podporu tanečního orchestru Základní umělecké školy Sedlčany v celkové výši Kč. - RM schvaluje zahraniční cestu starosty města Ing. Jiřího Buriana ve dnech do polského města Wagrowiec v rámci spolupráce 4 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 11/2011 ze dne Sdružení obcí Sedlčanska s okresem Wagrowiecki. - RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a společností Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, která se týká vstupu na pozemky parc. č. 219/2 a 446/3 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem strpění umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. podzemního metalického kabelu pro stavbu Sedlčany, Nádražní přesun UR24, M s označením stavby RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, která se týká vstupu na pozemky parc. č. 446/3 a 219/2 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 0,4kV distribuční soustavy, pro stavbu Sedlčany, Luční, knn pro p. č. 448/2 s označením stavby IV RM doporučuje ZM schválit žádost o bezúplatný převod pozemků v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov, které jsou ve správě Středního odborného učiliště, se sídlem Petra Bezruče 364, Sedlčany. Jedná se o pozemky parc. č. 9/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 42, v k. ú. Sedlčany, které jsou součástí veřejného prostranství (Na Potůčku u č.p. 701 až 703) a dále pozemky parc. č. 776/2 o výměře 59 m 2, parc. č. 948/2 o výměře 333 m 2 a parc. č. 948/3 o výměře 547 m 2, vše ost. plocha, ostatní komunikace v k. ú. Sedlčany, které jsou součástí místních komunikací. - RM doporučuje ZM schválit žádost o bezúplatný převod pozemku v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov, který je ve správě Středního odborného učiliště, se sídle Petra Bezruče 364, Sedlčany, a to části pozemku parc. č.957 ost. plocha, sport. a rekr. plocha o celkové výměře 4361 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem plánované výstavby Sportovně rehabilitačního centra. - RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků mezi panem Tomášem Doubkem, trvale bytem Církvičská č.p. 280, Sedlčany a Městem Sedlčany (chodník v ulici Církvičské) takto: a) pan Tomáš Doubek převede bezúplatně do vlastnictví Města Sedlčany pozemky parc. č. 1266/2 zahrada o výměře 5 m 2 a parc. č. 1265/1 (část b) ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 m 2, vše v k. ú. Sedlčany. Jedná se o pozemky oddělené z původních parcel č a 1265/1 (viz GP Ing. Soukupa č /2011 ze dne 13. června 2011); b) Město Sedlčany převede bezúplatně do vlastnictví pana Tomáše Doubka pozemek parc. č (část a) ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m 2 v k. ú. Sedlčany, který byl oddělen z původní parcely č (viz výše uvedený GP). - RM doporučuje ZM schválit prodej nebytových prostor (bývalá prodejna), které se nachází v ulici Sokolovské č.p. 526 v Sedlčanech, a to panu Josefu Poslušnému, trvale bytem Dublovice č. p. 223, za cenu Kč, neboť tento podal nejvyšší nabídku. - RM schvaluje přidělení městského bytu 2+1 do nájmu (č. bytu 1./I. patro) na adrese ulice 28. října 622, Sedlčany, a to paní Šárce Loudové, dosud trvale bytem Sedlčany, U Kulturního domu RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pana Jiřího Nedorosta o odsouhlasení společného nájmu bytu 1+1 (č. bytu 6/I. patro) na adrese Havlíčkova 417, Sedlčany, a to společně s babičkou paní Věrou Nedorostovou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost paní Zdeňky Fabiánové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 6/I. patro) na adrese Havlíčkova 880, Sedlčany, a to společně s matkou paní Zdeňkou Žáčkovou. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 3+1 (č. bytu 5/I. patro) na adrese Západní 1173, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Šárkou Vybíralovou a podnájemcem panem Tomášem Hoškem, dosud trvale bytem Dělnická 536, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. července do 31. prosince Knihovna v létě Provozní doba sedlčanské knihovny a internetu v červenci a srpnu: PO ÚT ST Fotbálek aneb Loučení s létem Sobota ve 13 hodin (Městský stadion Taverny): Sedmý ročník fotbalového utkání, ve kterém proti sobě nastoupí sedlčanské děti a tým spisovatelů, ilustrátorů a redaktorů. Účast zatím přislíbili: Miroslav Adamec, Petra Braunová, Ivona Březinová, Adolf Dudek, Zuzana Frantová, Miloš Kratochvíl, Daniela Krolupperová, Eva Mikšíčková, Petra Poliaková, Tomáš Řízek, Martin Strnad, Pavel Šidák, David Šváb a Michal Viewegh.

7 - ZM bere na vědomí (jednohlasně 17) zprávu o kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 9. května ZM bere na vědomí (jednohlasně 17) zprávu o činnosti RM za uplynulé období od do ZM bere na vědomí (jednohlasně 17) zprávu Policie ČR týkající se její činnosti a personálního obsazení na obvodním oddělení v Sedlčanech. ZM vědomo si bezpečnostní situace města a okolí nesouhlasí se snižováním počtu tabulkových míst na tomto oddělení a vyzývá vedoucího územního odboru Policie ČR, aby zajistil udržení stávajícího stavu 20 tabulkových míst včetně jejich plného obsazení policisty. ZM ukládá starostovi města projednat stav a budoucnost personálního obsazení obvodního oddělení v Sedlčanech s ředitelem Středočeské policie ČR. - ZM bere na vědomí (jednohlasně 17) zprávu velitele městské policie a zároveň mu ukládá vyhodnotit stávající kamerový systém a vypracovat návrh cílového stavu využitelnosti kamerového systému z hlediska stálé obsluhy. - ZM schvaluje pro připravovaný prodej městských bytů cenu za 1 m 2 takto: a) č. p. 879 a 880 v ulici Havlíčkova v Sedlčanech, včetně pozemků parc. č. 1020/1 a 1022/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sedlčany o celkové výměře 478 m 2 za cenu Kč/m 2 ; b) č. p. 738 a 739 U Školky v Sedlčanech, včetně pozemků parc. č. 1084/9 a 1084/10 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sedlčany o celkové výměře 505 m 2 za cenu Kč/m 2. - ZM schvaluje prodej nebytových prostor v č. p. 526 v ulici Sokolovské v Sedlčanech (bývalá prodejna potravin), a to panu Josefu Poslušnému, trvale bytem Dublovice 223, za cenu Kč. - ZM schvaluje uzavření následujících smluv o zřízení věcného břemene mezi oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly PSČ a povinným, tj. Městem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy s tím, že věcným břemenem budou zatíženy pozemky: a) parc. č. 1215/1 a 1215/2 v k. ú. Sedlčany, tj. stavba: Sedlčany k NN, ulice Zahradní (č. smlouvy IE /1); b) parc. č. 1566, 1504/1, 1429, 1456/1 a 1408 v k. ú. Sedlčany, tj. stavba: Sedlčany - knn, Nademlýnská a Novoměstská (č. smlouvy IE /1); c) parc. č. 1360/1, 1429, 1456/1, 1346, 1345/1, 1264 a 1332/1 v k. ú. Sedlčany, stavba: Sedlčany knn, Novoměstské náměstí (č. smlouvy IE /1); d) parc. č. 2763/1, 2763/4, 2762/1 a 2761/1 v k. ZASTUPITELSTVO / STS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČAN ze dne ú. Sedlčany, stavba: Sedlčany, Sadová, K Cihelně knn k čp. 663 (č. smlouvy IE /1). - ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov, které jsou ve správě Středního odborného učiliště, se sídlem Petra Bezruče 364, Sedlčany. Jedná se o pozemky parc. č. 9/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 42 m 2, v k. ú. Sedlčany, které jsou součástí veřejného prostranství (Na Potůčku u č.p. 701 až 703) a dále pozemky parc. č. 776/2 o výměře 59 m 2, parc. č. 948/2 o výměře 333 m 2 a parc. č. 948/3 o výměře 547 m 2, vše ost. plocha v k. ú. Sedlčany. - ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 957/4 ost. plocha o výměře 1209 m 2 v k. ú. Sedlčany (viz geometrický plán Ing. Pavla Smoleka, č /2011 z ), který je v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov, ve správě Středního odborného učiliště se sídlem Petra Bezruče 364, Sedlčany, a to za účelem plánované výstavby Sportovně rehabilitačního centra. - ZM schvaluje směnu pozemků mezi Tomášem Doubkem, trvale bytem Církvičská 280, a Městem Sedlčany (chodník v ul. Církvičské) takto: a) p. Doubek převede bezúplatně do vlastnictví Města Sedlčany pozemky parc. č. 1266/2 zahrada o výměře 5 m 2 a parc. č. 1265/1 (díl b) ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 m 2, vše v k. ú. Sedlčany. Jedná se o pozemky oddělené z původních parcel č a 1265/1 (viz geometrický plán Ing. Soukupa č /2011 ze dne ); b) Město Sedlčany převede bezúplatně do vlastnictví pana Tomáše Doubka pozemek parc. č (díl a) ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m 2 v k. ú. Sedlčany, který byl oddělen z původní parcely č (viz výše uvedený GP). - ZM schvaluje plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Libíň. - ZM projednalo v souladu s ustanovením 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zprávu nezávislého auditora ECO Economic Commercial Office, s. r. o., Tábor o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 a přijalo její závěr, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s platnými předpisy o hospodaření samosprávných celků. Překládací stanice je otevřena i v sobotu V dubnu loňského roku byl zahájen provoz překládací stanice Sedlčany v areálu bývalé skládky v Kosově Hoře. Areál je v provozu pro širokou veřejnost i firmy. Své odpady zde lidé zváží a vysypou do boxu do haly. Za likvidaci odpadů se samozřejmě platí. Odpady jsou zpoplatněné podle druhů odpadu. Pokud je možné z dodávky nějaké odpady recyklovat, tak je dodavatel spolu s obsluhou překladiště vytahá a zbytek uloží do kontejnerů o objemu 40 m 3. Po naplnění kontejnerů odváží souprava tyto odpady na skládku do Votic. Odvoz kontejnerů s komunálním odpadem probíhá šestkrát až sedmkrát za týden. Rozsah odebíraných odpadů je zhruba stejný jako za provozu skládky. Tedy směsný komunální odpad, nábytek, autoplasty, lina, koberce, stavební odpady a další. Celkem se jedná o padesát druhů odpadů. Dále je možné zde odevzdat vytříděné papírové, plastové a kovové odpady. Nejsou zde přijímány elektrospotřebiče ani nebezpečné odpady. Tyto odpady přijme sběrný dvůr Sedlčany v ulici Karla Hynka Máchy 651 (areál Sedlčanských technických služeb, s.r.o.). Zde je možné se informovat, jaké odpady jsou zpoplatněné a které lze ve sběrném dvoře odevzdat zdarma. Eternitové šablony nemá povolený ani sběrný dvůr ani překládací stanice. Tento odpad je možné likvidovat pouze na skládce v Přibyšicích u Konopiště, kde vyjde tuna eternitu na Kč. Během léta bude překládací stanice fungovat dle letní provozní doby, která platí od 1. dubna do 31. listopadu. A zahrnuje i sobotní provoz od 8 do 11 hodin. Každý den pak bude otevřeno od 6.30 do 15 hodin s pauzou na oběd mezi 10. a 11. hodinou. Kompletní provozní dobu naleznete na stránce www. ts.sedlcany.cz v sekci skládka Kosova Hora, překládací stanice. O státních svátcích 5. a 6. července bude uzavřena Překládací stanice odpadů i sběrný dvůr v Sedlčanech. STS, s.r.o. 5