ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ Brno únor 2010

2

3 ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ zadavatel: Obec Píšť Píšť č.p. 58, Mgr. František Jaroš, starosta pořizovatel: schvalující orgán: nadřízený orgán územního plánování: zpracovatel: garant projektu: urbanistická koncepce: spolupráce: Městský úřad Hlučín Odbor výstavby, Oddělení územního plánování, regionálního rozvoje a památkové péče Mírové náměstí 23, Hlučín Ing. Martin Kuchař Zastupitelstvo obce Píšť Krajský úřad Moravskoslezského kraje KNESL + KYNČL s.r.o. Šumavská 416/ Brno doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. číslo autorizace ČKA: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ing. arch. Jiří Knesl Bc. Jaroslava Stružková Ing. arch. Jan Špirit Ing. arch. Bohuš Zoubek technická infrastruktura: zásobování vodou: Ing. Vítězslav Vaněk odkanalizování: Ing. Vítězslav Vaněk zásobování plynem: Ing. Vítězslav Vaněk zásobování elektřinou: Dušan Kubíček spoje: Dušan Kubíček doprava: Ing. arch. Jiří Knesl ÚSES, životní prostředí: vyhodnocení SEA: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD. RNDr. Ing. Milan Kynčl Ing. Ladislav Vondráček Ing. Boleslav Jelínek datum: únor 2010 KNESL+KYNČL s.r.o. 1

4 OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ: VÝKRESOVÁ ČÁST: II/01 Koordinační výkres 1 : II/02 Výkres širších vztahů 1 : II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : TEXTOVÁ ČÁST: A. POJMY 4 B. PODKLADY 6 C. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 7 1. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 7 2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 7 3. ŠIRŠÍ VZTAHY Vymezení řešeného území Postavení obce v systému osídlení Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 8 D. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 9 E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Trojjedinost centra Doplnění struktury sídla do uceleného tvaru, tak aby cílový stav zastavěného území byl kompaktní Zalesnění špatně obdělávatelných polí řešení územního systému ekologické stability Řešení protipovodňové ochrany obce soustavou suchých retenčních nádrží Spojení části Na Pile infrastrukturou s jádrovým sídlem Omezení rozvoje stávajícího výrobního areálu (průmyslová zóna Sever) a vznik nové výrobní zóny Východ Utlumení výrobních a skladovacích aktivit v bývalém statku Hůrky Rozvoj veřejných prostranství v obci Udržení měřítka a výškové hladiny obytné zástavby Rozvoj rekreačních a sportovních aktivit na území obce URBANISTICKÁ KONCEPCE Bydlení Občanské vybavení Výroba a skladování Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Veřejná prostranství 14 2 KNESL+KYNČL s.r.o.

5 4.7. Systém sídelní zeleně Koncepce prostorového uspořádání sídla Plochy přestavby Zastavitelné Plochy a koridory územních rezerv v sídle Přehled všech navržených ploch s rozdílným způsobem využití Přehled všech navržených ploch územních rezerv s rozdílným způsobem využití KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Veřejná prostranství Občanské vybavení veřejného zájmu Dopravní infrastruktura Koncepce technické infrastruktury KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Vodní toky a Uspořádání zeleně v krajině Ochrana přírody Zemědělské využití krajiny Lesnické využití krajiny Územní systém ekologické stability (ÚSES) Prostupnost krajiny Protierozní opatření Protipovodňová ochrana Rekreace v krajině Dobývání nerostů Plochy pro změnu využití (nezastavitelné) Plochy a koridory územních rezerv v krajině PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ REGULACE Plochy s rozdílným způsobem využití Překryvné prvky PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIE REGULAČNÍ PLÁNY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 29 F. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 32 G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) Ochrana zemědělského půdního fondu Ochrana lesních ploch VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU Úvod Návrhové konceptu územního plánu Rozvojové podle platného územního plánu obce Píšť Porovnání konceptu s platným ÚP, celkové vyhodnocení záboru půdního fondu 47 KNESL+KYNČL s.r.o. 3

6 A. POJMY Pro účely tohoto územního plánu se níže uvedeným pojmům rozumí takto: Maximální výška zástavby je definovaná nepřekročitelná výška stavby; počítá se v každém místě stavby od úrovně původního terénu. Maximální zastavěnost udává maximálně povolený poměr zastavěné části ku celkové výměře této vynásobený číslem 100, přičemž zastavěnou částí se míní součet půdorysů všech budov nad úrovní terénu (do tohoto poměru se nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže apod.). Plošné využití využití území ve prospěch určité územním plánem stanovené funkce (např. bydlení, výroba); využití ploch s rozdílným způsobem využití. Římsa je horní hrana svislé konstrukce stavby; zpravidla obíhající okolo celého jejího obvodu. Suchý poldr je přirozeně nebo uměle ohraničený prostor v blízkosti vodního toku, který je za sucha využíván zemědělsky a při povodni slouží k zachycení části povodňové vlny. Územní studie je dokument zaregistrován jako územně plánovací podklad. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Názvy ulic používané v této dokumentaci jsou v obci zaužívané a byly sjednoceny v rámci Ankety na pojmenování a označení ulic v Píšti. Názvy ulic ale nejsou dosud oficiálně zaneseny ve veřejné databázi (Katastr nemovitostí, atd.). Pro upřesnění je zde uveden seznam ulic s odkazem na plán obce na další stánce: I. Opavská 10. Pekařská 24. U Potoka II. Ratibořská 11. Školní 25. Hasičská III. Hlučínská 12. Na Kaménce 26. Padol IV. K Pile 13. Třešňová 27. Májová 14. Pod Hrází 28. K Obecníku 1. Horní 15. Spojovací 29. Mlýnská 2. Střední 16. Okružní 30. Průmyslová 3. Dolní 17. = Luční 4. Pod Svahem 18. Hůrecká 32. Boleslavská 5. Lomená 19. Severní 33. Za Humny 6. Kolkova 20. Zahradní 34. Hřbitovní 7. U Rybníka 21. Krátká 35. K Hájence 8. Sportovní 22. Strmá 36. K Mlýnku 9. K Dolku 23. Kostelní 37. Slunečná (pro RD čp. 13,50,573,575) 4 KNESL+KYNČL s.r.o.

7 KNESL+KYNČL s.r.o. 5

8 B. PODKLADY Při zpracování územního plánu obce Píšť byly využity tyto podklady: Politika územního rozvoje České republiky 2008 (schválena ) Územní plán velkého územního celku Opava (schválen ) Návrh Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (2009) Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje Surovinová politika Moravskoslezského kraje Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve ve vymezených částech okresů Karviná, Frýdek Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava město (DIAMO s.p., 3/2009) Dále byly k dispozici tyto další podklady týkající se pouze území obce: Platný územní plán obce Píšť včetně změny č. 1 (Ing. arch. Jaroslav Haluza a kolektiv, 2002) Dokumentace pro stavební povolení kanalizace a ČOV Píšť (chalupa RVES a Projekt IV s.r.o., Praha 9/2004) Dokumentace pro stavební povolení suchý poldr č. V Svinné (Hydroprojekt a.s., Ostrava, 12/2008) Píšť aktualizace ochranných pásem vodního zdroje (Ing. Milan Kučera, Brno, 10/2009) Aktuální data z ÚAP získaná od pořizovatele (MÚ Hlučín) Digitální katastrální mapa k.ú. Píšť, výškopis ZABAGED (ČÚZK) 6 KNESL+KYNČL s.r.o.

9 C. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Hlavním cílem územního plánu obce, potažmo územního plánování jako takového, je harmonický rozvoj území. Cestou k dosažení tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých složek při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho kulturně historických hodnot. Cílem řešení nového územního plánu Píště je zajistit soulad nových rozsáhlých rozvojových záměrů s aktuálním stavem území a také mezi sebou navzájem. Samotný územní plán je nástrojem samosprávy obce a má jí být pomocníkem při rozhodování v konkrétních příkladech, ať už se jedná o strategické kroky rozvoje či drobnou dennodenní operativu. 2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Územní plán Píšť je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky Obec patří do správního území ORP Hlučín, které je součástí rozvojové oblasti OB2 Ostrava vymezené v PÚR ČR Dle podrobnějšího vymezení rozvojové oblasti OB2 v návrhu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje území obce Píšť do oblasti OB2 nespadá. Územní plán Píšť je v souladu se závaznou částí Územního plánu velkého územního celku Opava, který byl schválen (ÚP VÚC Opava), který platí do vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje zatím nebyly dokončeny a schváleny, v současnosti probíhá veřejné projednání návrhu ZÚR. V návrhu ZÚR jsou na území obce Píšť vymezeny dvě nadmístního významu PO6 (poldr Svinné) a regionální biocentrum 116 (Dařanec). Oba tyto prvky jsou zakresleny v návrhu územního plánu. 3. ŠIRŠÍ VZTAHY 3.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Předmětem řešení územního plánu je správní území obce Píšť. Celková plocha území je 1568 ha, na konci roku 2007 zde žilo 2090 obyvatel. Obec leží ve správním území ORP Hlučín v Moravskoslezském kraji. Severní a západní hranice území obce tvoří státní hranici s Polskem. Řešené území navazuje v České republice na území obcí (a zároveň na katastrální území) Chuchelná, Bělá, Závada, Vřesina a Hať. V Polsku jsou sousedními sídly Owsiszcze, Tworków, Bolesław a Borucin POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ Obec Píšť leží na hranicích s Polskem cca 10 km severně od města Hlučína, do jehož správního obvodu patří (ORP Hlučín). Krajské město Ostrava je z Píště vzdáleno 25 km směrem na jih, bývalé okresní měst Opava leží 26 km směrem na západ. Obec Píšť má vlastní obecní úřad, stavebním úřadem pro obec Píšť je Městský úřad Hlučín. Obec leží mimo hlavní oblasti cestovního ruchu v mírně zvlněné krajině Opavské pahorkatiny. Jižní a západní část území obce je zalesněná, menší lesa se nachází i na zbytku území. Katastr obce odvodňuje Píšťský potok, který odtéká do Polska, kde se vlévá do Psiny a s ní dále do Odry. Kostel sv. Vavřince v Píšti je od roku 2002 Mariánským poutním místem s nadregionálním významem, na tradiční Odpust sem přijíždí sem návštěvníci a příbuzní také z Polska a Německa ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY, ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Obcí Píšť prochází silnice II. třídy č. 466 (Rohov Chuchelná Píšť Owsiszcze Kryzanowice), na kterou se v obci napojují dvě silnice III. třídy III/46819 (Dolní Benešov Závada Píšť) a III/4695 (Hlučín Vřesina Píšť). Řešeným územím neprochází žádná železniční trať, nejbližším nádražím je konečná stanice v Chuchelné na regionální trati č. 318 (Kravaře Chuchelná), trať dříve pokračovala do polské Racibórze. Další dostupné nádraží je v Dolním Benešově na regionální trati č. 317 (Opava Kravaře Hlučín). Nejbližší celostátní železniční trať č. 316 (Opava Ostrava-Svinov) prochází obcí Háj ve Slezsku, která je z Píště vzdálená 14 km. KNESL+KYNČL s.r.o. 7

10 Pitnou vodou je obec v současnosti zásobována z vlastního zdroje, v konceptu územního plánu je navrženo propojení obecního vodovodu se skupinovým vodovodem Darkovice Vřesina Darkovičky, který je součástí Ostravského oblastního vodovodu. Zemním plynem je obec zásobována ze středotlaké rozvodné soustavy, která zásobuje spolek obcí Chuchelná, Bělá, Píšť, Závada, Vřesina, Darkovice, Hať a Šilheřovice. Zdrojem jsou dvě regulační stanice VTL/STL umístěné v Chuchelné (1200 m 3 /h) a Darkovicích (3000 m 3 /h), obě jsou napojeny na vysokotlaký plynovod DN 300 Hlučín Opava. Elektrickou energií je obec zásobována z primární distribuční sítě skupiny ČEZ. Je napojena vzdušným vedením 22 kv odbočkou z vedení č. 16 Velké Hoštice Bohumín. Obcí prochází dva dálkové optické kabely společnosti O2 Telefónica. Oba končí v samostatném objektu telefonní ústředny ve středu obce. V areálu průmyslové zóny sever se nachází stožár základnové stanice radiotelefonní sítě společnosti T-Mobile, nad severozápadní částí obce probíhá radioreléová trasa Píšť Pustá Polom. Komunální odpad je z obce odvážen na řízenou skládku komunálního odpadu v Ostravě-Hrušově a skládku firmy SOMA Markvartovice a.s. v Markvartovicích ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A DALŠÍCH PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ V řešeném území na jeho severní hranici s Polskem se nachází zvláště chráněné území přírodní památka Hranečník s kolonií volavky popelavé. Do řešeného území zasahuje regionální biocentrum Dařanec (v ZÚR označeno číslem 116), které leží na nadregionálním biokoridoru K 97. Ten prochází jihozápadně mimo území Píště a propojuje z NRBC 90 Dařanec a NRBC 91 Černý les. Nadregionální biocentrum NRBC 90 Dařanec se svým severovýchodním cípem dotýká hranice k.ú. Píšť s k.ú. Chuchelná. Do sousedních katastrálních území přechází z řešeného území tyto lokální biokoridory: LBK 1 na sever do Polska, LBK 10 na západ do k.ú. Bělá, kde navazuje na LBK 11, LBK 15 na západ do k.ú. Bělá, kde navazuje na LBC 4 Bělský mlýn, LBK 17 na jih do k.ú. Závada, odkud pokračuje do k.ú. Vřesina k RBC 116 Dařanec, LBK 2-V na západ do k.ú. Závada k RBC 116 Dařanec, LBK 7-Píšť na jih do k.ú. Hať a k.ú. Vřesina, LBK 21 na jihovýchod do k.ú. Hať, LBK 20 na východ do k.ú. Hať. 8 KNESL+KYNČL s.r.o.

11 D. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Územní plán Píšť byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Navržené řešení územního plánu splňuje Zadání územního plánu Píšť, schválené Zastupitelstvem obce Píšť. KNESL+KYNČL s.r.o. 9

12 E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 1. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI Územní plán obsahuje: 10 listů A4 textové části (titulní list a 18 číslovaných stran včetně Záznamu o účinnosti) 6 listů grafické části (cca 1188 x 1067 mm): I/01 Výkres základního členění území 1 : I/02.1 Hlavní výkres Plošné využití území 1 : I/02.2 Hlavní výkres Dopravní infrastruktura 1 : I/02.3 Hlavní výkres Vodní hospodářství 1 : I/02.4 Hlavní výkres Energetika a spoje 1 : I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Hlavní výkres je kvůli přehlednosti zobrazovaných prvků rozdělen na čtyři samostatné listy, které obsahují: urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny (výkres I/02.1) a dílčí části koncepce veřejné infrastruktury koncepci dopravní infrastruktury (výkres I/02.2), koncepci technické infrastruktury vodního hospodářství (výkres I/02.3) a koncepci technické infrastruktury energetiky a spojů (výkres I/02.4). Ve všech dílčích výkresech Hlavního výkresu jsou znázorněny hranice zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch pro změnu využití (nezastavitelné) a ploch územních rezerv. Ve výkrese I/02.1 jsou oproti požadavkům Vyhlášky č. 500/2006 Sb. vymezeny i území pro prověření změny jejich využití územní studií, které jsou jinak zobrazené ve výkrese I/ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území bylo vymezeno k datu podle zákona č. 183/2006 Sb. ( 58) na základě stavu území a podle aktuální digitální katastrální mapy. Do zastavěného území byly zahrnuty i nezastavěné dle evidence Katastru nemovitostí především jednotlivé proluky ve stávající zástavbě, ale také větší souvislé zahrad či krajinné zeleně (především v prostoru jihozápadně od fotbalového hřiště u průmyslové zóny západ, naproti základní školy, atd.). 3. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot spočívá v ochraně a rozvoji těchto priorit: 3.1. TROJJEDINOST CENTRA Podél hlavní osy obce, kterou tvoří silnice II/466, jsou rozmístěna její tři centra, která mají rozdílnou roli od západu k východu jsou to tato: centrum sportovně rekreační tvořené areálem koupaliště, fotbalového hřiště a dalších sportovně rekreačních aktivit při křížení ulic Opavské, Pekařské a Sportovní; centrum administrativně správní při křížení ulic Opavské, Hlučínské, Ratibořské a Hůrecké, kde se nachází obecní úřad a kostel sv. Vavřince s farním úřadem; centrum společensko zábavní při křížení ulic Ratibořské a Hasičské v prostoru u hasičské zbrojnice. Zde se na rozsáhlých veřejných prostranstvích konají každoročně kulturní a jiné akce, především pouť Odpust. Územní plán počítá s rozvojem těchto tří center takto: Sportovně rekreační centrum by se mělo rozšířit o ubytování a další aktivity v prostoru bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva, dále o tenisový areál u pekárny SANDA, o cyklokrosovou dráhu poblíž střelnice a případně o další sportoviště či park západně od dnešního fotbalového hřiště. V prostoru fotbalového hřiště se také počítá s rekonstrukcí šaten a stávajícího areálu výletiště pro pořádání letních kulturních akcí. Administrativní centrum by mělo být doplněno objektem kulturního centra v sousedství obecního úřadu. Společenské centrum by mělo být finálně upraveno v souvislosti s navrženým odsunem autobusové točny a parkoviště autobusů do prostoru nové průmyslové zóny východ 10 KNESL+KYNČL s.r.o.

13 3.2. DOPLNĚNÍ STRUKTURY SÍDLA DO UCELENÉHO TVARU, TAK ABY CÍLOVÝ STAV ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ BYL KOMPAKTNÍ Způsob zastavění obce je definován především modelací terénu údolí Píšťského potoka. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s maximálně dvěmi nadzemními podlažími, výjimečně se vyskytují i budovy s třemi nadzemními podlažími (několik bytových domů, hasičská zbrojnice, nová škola, mateřská školka, dům s pečovatelskou službou, budova bývalé celnice). Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Hlavní část obce tvoří přibližně 2 km dlouhá oboustranně obestavěná ulicovka podél silnice II/466, která probíhá levou částí údolí Píšťského potoka. Přibližně uprostřed se na ni připojuje silnice III/4695 z Hlučína, tato významná křižovatka tvoří kompoziční a zároveň administrativní střed obce stojí zde obecní úřad (v bývalé škole), farní úřad se zahradou, kostel sv. Vavřince a dům s pečovatelskou službou. Ve střední části obce v délce asi 1 km kolem této křižovatky se zástavba rozšířila i na druhý břeh potoka na jižní stranu údolí. Zástavba je tu až na výjimky poměrně kompaktní. K severu vybíhá ze středu obce komunikace ke statku Hůrky, zástavba v této části se rozvíjí podél ní a podél dalších cest, které z ní vybíhají k západu. Stojí zde i dva bytové domy, struktura je tu neukončená, některé domy jsou ze tří stran obklopeny zemědělsky obdělávanou půdou (část nazývaná Siedlung ). Na západním konci obce u silnice do Chuchelné byla v roce 1955 postavena skupina domů zvaná Korea, odsud dále na jih u silnice do Závady je zcela odtržená zástavba v části zvané Na Pile. Na území obce se nachází dva výrobní areály (původně střediska zemědělské výroby), které leží mimo obytné území obce. Vzdálenější stojí severně od obce v prostoru původního velkostatku Hůrky, bližší se nachází na návrší za hřbitovem a v současné době se rozšiřuje o nové výrobní objekty. Zcela samostatně pak stojí starý kravín a salaš jižně od obce a několik dalších samot (rodinný dům u statku Hůrky, rodinný dům v Bažantnici, hájenka v Oboře, budova policie u silnice do Owsiszcze). Problémové je především rozmělnění zástavby v severní části obce západně od Hůrecké ulice, územní plán zde navrhuje doplnění a zarovnání zástavby tak, aby byla minimálně dotčena při obdělávání zemědělských pozemků. Podobné doplnění mezery v zástavbě je navrženo také mezi průmyslovou zónou sever a stávající zástavbou podél Ratibořské ulice (hlavní přístupovou komunikací zde má být nová ulice do průmyslové zóny od hasičské zbrojnice) nebo na jihovýchodním okraji obce u starého fotbalového hřiště. Také u ostatních návrhových ploch po obvodu stávajícího zastavěného území je patrná snaha o jasné definování hranic intravilánu a extravilánu ZALESNĚNÍ ŠPATNĚ OBDĚLÁVATELNÝCH POLÍ V severozápadní části obce na státní hranici se nachází pozemky, které jsou podle jejich majitelky obtížně zemědělsky obdělávatelné a jsou postiženy zvýšenou vodní erozí. Na její návrh bylo v územním plánu navrženo, aby byly převedeny do lesního půdního fondu ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Územní plán dále navrhuje doplnění chybějících částí ÚSES také v návaznosti na okolní obce. Především se jedná o lokální biokoridory, navrženo je ale také jedno lokální biocentrum (na místě, kde Píšťský potok odtéká do Polska) ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBCE SOUSTAVOU SUCHÝCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ V obci jsou dnes vybudovány dvě suché retenční nádrže (číslo I na severním okraji zástavby u ulice K Dolku a č. II na jižním okraji zástavby u ulice Na Kaménce). Obec je ale stále při přívalových deštích zaplavována vodou z polí, především ze západní strany. Protipovodňový systém je tedy doplněn dalšími poldry (viz kapitola Ochrana před povodněmi) SPOJENÍ ČÁSTI NA PILE INFRASTRUKTUROU S JÁDROVÝM SÍDLEM Část Na Pile je dnes od jádrové obce odtržena a není zcela obsloužena technickou infrastrukturou. Územní plán navrhuje propojení cyklostezkou a chodníkem, napojení na novou obecní kanalizaci, napojení na plynovod a novou trafostanici OMEZENÍ ROZVOJE STÁVAJÍCÍHO VÝROBNÍHO AREÁLU (PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER) A VZNIK NOVÉ VÝROBNÍ ZÓNY VÝCHOD Kvůli problematickému umístění na návrší nad obcí navrhuje územní plán v této průmyslové zóně pouze minimum rozvojových ploch a řeší zároveň kvalitní dopravní napojení zóny novou ulicí od hasičské zbrojnice. V průmyslové zóně Sever jsou také stanoveny přísnější prostorové regulativy než v ostatním území (výška a měřítko zástavby). Těžiště rozvojových ploch pro výrobu je nově situováno do prostoru průmyslové zóny Východ poblíž nové čistírny odpadních vod mezi Ratibořskou ulicí a Píšťský potok UTLUMENÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH AKTIVIT V BÝVALÉM STATKU HŮRKY Současné využití části bývalého areálu statku Hůrky pro skladovací účely s poměrně velkým dopravním zatížením je nevhodné z důvodu špatného umístění v rámci obce a špatného dopravního napojení. Územní plán toto využití omezuje a KNESL+KYNČL s.r.o. 11

14 navrhuje změnit areál na lesopark a další zázemí v návaznosti na plánovanou naučnou stezku k přírodní památce Hranečník. Možná je také výstavba rozhledny, případně jiné využití, které by rozšiřovalo turistické a rekreační možnosti vyžití v obci ROZVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI Územní plán navrhuje množství ploch veřejných prostranství s primárním využitím pro sídelní zeleň. Jedná se o parky či lesoparky umístěné po obvodu obce, které mají doplnit chybějící možnosti každodenní rekreace obyvatel obce a zároveň také řešit problémy vodní eroze půdy jejím zatravněním a výsadbou dřevin UDRŽENÍ MĚŘÍTKA A VÝŠKOVÉ HLADINY OBYTNÉ ZÁSTAVBY Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s maximálně dvěmi nadzemními podlažím a podkrovím, výjimečně se vyskytují i budovy s třemi nadzemními podlažími (několik bytových domů, hasičská zbrojnice, nová škola, mateřská školka, dům s pečovatelskou službou, budova bývalé celnice). Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Nová obytná zástavba by měla toto schéma výškového zónování dodržovat ROZVOJ REKREAČNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT NA ÚZEMÍ OBCE Obec má zájem o rozšiřování sportovních a rekreačních aktivit na svém území jak pro obyvatele tak pro návštěvníky. Tato snaha je patrná již dnes, kdy zde funguje moderní koupaliště se sportovními hřišti, minigolfem a dalšími aktivitami. Tato část koncepce úzce souvisí s bodem Trojjedinost centra a řešením sportovně rekreačního centra. Je však doplněna i dalšími záměry výstavbou rozhledny, realizací naučné stezky, realizací motokrosové dráhy, atd. 4. URBANISTICKÁ KONCEPCE Územní plán vymezuje s rozdílným způsobem využití. Podle významu jsou rozděleny na stabilizované, návrhové a územních rezerv. Vymezeny jsou hranice zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch pro změnu využití (nezastavitelné) BYDLENÍ Pro zajištění kvalitního bydlení na území obce vymezuje územní plán: bydlení smíšené obytné. Plochy bydlení (B) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové (včetně ploch přestavby) i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch je zahrnuta velká část zastavěného území obce. Zástavbu těchto ploch tvoří především rodinné domy, výjimečně také bytové domy (na ulici Hůrecké a Lomené). Návrhové jsou vymezeny po celém obvodu jádrové obce. Jedná se především o v těchto lokalitách: Dolní / K Pile, Lomená, K Dolku / Strmá, Zahradní / Strmá, Severní / Zahradní, Severní, Hřbitovní / Průmyslová, Za Humny, Luční, K Obecníku a Dvořisko. Návrhové přestavby jsou vymezeny uvnitř zastavěného území, jedná se o tyto lokality: Na Kaménce, Ratibořská / Luční (u potoka). Plochy smíšené obytné (S) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky v severní části zastavěného území v lokalitě Hůrky. Návrhové jsou vymezeny v návaznosti na průmyslovou zónu východ kolem ulice Ratibořské OBČANSKÉ VYBAVENÍ Pro zajištění kvalitního a dobře rozmístěného občanského vybavení obce vymezuje územní plán: občanského vybavení, občanského vybavení veřejného vybavení, pro umístění staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, péči o rodinu, pro zdravotní služby, pro kulturu, církev, pro veřejnou správu, pro ochranu obyvatelstva. občanského vybavení veřejných pohřebišť pro umístění hřbitovů, včetně staveb a zařízení s tím souvisejících. občanského vybavení tělovýchovy a sportu pro umístění staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport. Plochy občanského vybavení (O) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky při Opavské ulici: prodejna smíšeného zboží a pekařství u koupaliště, restaurace-klub (bývalé kino), pošta a sousední obchodně administrativní objekt (textil, kadeřnictví, kanceláře). 12 KNESL+KYNČL s.r.o.

15 Návrhové jsou vymezeny jako přestavbové v prostoru bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva u koupaliště (záměrem je vybudovat tu ubytovací zařízení s dalšími sportovně rekreačními službami). Plochy občanského vybavení veřejného vybavení (OV) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky těchto zařízení: obecní úřad, základní škola, mateřská škola včetně ordinací lékařů, kluboven, atd., knihovna, dům s pečovatelskou službou, kostel sv. Vavřince s farou a farní zahradou, kaple sv. Jana Nepomuckého, hasičská zbrojnice, budova svazu zahrádkářů, budova Policie ČR. Návrhová plocha je vymezena pouze jedna jedná se o plochu přestavby v prostoru stávajícího areálu technických služeb obce, který má být přesunut do jiné lokality. Plochy občanského vybavení veřejných pohřebišť (OH) jsou v územním plán vymezeny pouze jako stabilizované jedná se o prostor stávajícího hřbitova. Plochy občanského vybavení tělovýchovy a sportu (OS) jsou převážně zastavitelné, pokud není stanoveno jinak (např. navržený areál motokrosu je vymezen jako nezastavitelná plocha). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky těchto zařízení: sportovně rekreační areál koupaliště a fotbalového hřiště s dalšími aktivitami, střelnice při ulici Sportovní, dětské hřiště u základní školy, staré hřiště u ulice Luční. Návrhové jsou vymezeny především kolem ulice Sportovní (částečně jako přestavby), dále u ulice Luční (rozšíření hřiště) a u ulice Boleslavské. Návrhovou plochou s odlišným režimem (je nezastavitelná) je plocha navržená pro areál motokrosu v lokalitě Široké pole. Pro zajištění fungování místního a nadmístního občanského vybavení obce jsou v územním plánu respektována a rozvíjena tři centra: tzv. administrativně správní centrum při křížení ulic Opavské, Hlučínské, Ratibořské a Hůrecké. tzv. sportovně rekreační centrum při křížení ulic Opavské a Pekařské. tzv. společensko zábavní centrum při křížení ulic Ratibořské a Hasičské VÝROBA A SKLADOVÁNÍ Pro zajištění průmyslové, zemědělské a lesní výroby na území obce, která nebude negativně rušit obytné části obce, vymezuje územní plán výroby a skladování. Plochy výroby a skladování (V) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky průmyslové zóny Západ, pekárny SANDA, průmyslové zóny Sever včetně jednoho samostatného objektu západně od ní a areál bývalého kravína na jihu obce. Návrhové jsou vymezeny ve vazbě na průmyslovou zónu Sever a mezi ulicí Ratibořskou a Píšťským potokem jako průmyslová zóna Východ. Plocha územní rezervy je navržena pro případně rozšíření průmyslové zóny Východ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Pro zajištění dopravní obsluhy území obce územní plán vymezuje dopravní infrastruktury silniční doprava. Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava (DS) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky silnic II/466, III/46819, III/4695, případně související pozemky veřejných prostranství. Návrhové jsou vymezeny pro vedení cyklostezek a chodníků podél výše zmiňovaných silnic, a to z jádrové obce do části Na Pile a k hraničnímu přechodu do Owsiszcze TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Koncepci tvoří technické infrastruktury, vodní a vodohospodářské vodní a toky a vodní a vodohospodářské vodohospodářské. Koncepci dále doplňujíkoridory vedení technické infrastruktury a bodová zařízení na technických sítích bez nutnosti vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy technické infrastruktury (T) jsou zastavitelné a v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované i jako návrhové. Mezi stabilizované jsou zahrnuty pozemky vodojemů a pozemků vodního zdroje Píšť odpovídající území jeho ochranného pásma I. třídy. Návrhová je vymezena pro umístění čistírny odpadních vod, sběrného dvora a areálu technických služeb obce na východním okraji obce u Píšťského potoka. Plochy vodní a vodohospodářské vodní a toky (WT) jsou v řešeném území vymezeny pouze jako stabilizované. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty všechny vodní toky (především Píšťský potok se svými přítoky) a vodní (především rybníky). KNESL+KYNČL s.r.o. 13

16 Plochy vodní a vodohospodářské vodohospodářské (WP) jsou zastavitelné a v řešeném území jsou vymezeny jako stabilizované i jako návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty především pozemky již realizovaných hrází suchých nádrží, do návrhových pak hráze navržených poldrů VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Pro zajištění prostupnosti území obce a jeho obsluhy vymezuje územní plán veřejných prostranství. Plochy veřejných prostranství (P) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty všechny pozemky místních komunikací, návsí a dalších volně přístupných prostranství v obci a také pozemky významných účelových komunikací. Nejsou sem zahrnuty silnic, které obcí prochází (ulice Opavská, K Pile, Ratibořská a Hlučínská). Ty jsou zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury. Návrhové jsou vymezeny pro nové páteřní místní komunikace pro obsluhu rozvojových ploch, pro parkování osobních automobilů (Hůrky, u hřbitova) a pro točnu a parkování autobusů (průmyslová zóna Východ). Plocha územní rezervy je navržena jako spojnice mezi Boleslavskou ulicí (respektive ulicí Za Humny) a Průmyslovou ulicí pro obsluhu územní rezervy pro bydlení SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Pro zajištění kvalitní zeleně uvnitř sídla, případně podél jeho okraje vymezuje územní plán veřejných prostranství sídelní zeleň. Plochy veřejných prostranství sídelní zeleně (PZ) jsou zastavitelné (jejich zastavitelnost je ale omezena regulativem plošného využití), v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (i jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky zeleně v severní části obce kolem Hůrecké ulice. Návrhové jsou vymezeny po celém obvodu obce, uvnitř zastavěného území (jako přestavby) i v krajině (pro umístění rekreačních aktivit rozhledna, odpočívadlo, atd). Jedná se především o tyto lokality: Na Pile, Vidole, Svinné, Dolní, Kolkova, Kolkova / Sportovní, K Dolku, Školní, Hůrecká / průmyslová zóna Sever, Padol, u ČOV, Ratibořská, Hájek (u silnice k Hlučínu), Hůrky, Padělky KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA K zajištění estetické kvality sídla jsou stanoveny maximální výšky zástavby pro bydlení, smíšené obytné a výroby a skladování. Pro bydlení platí: maximální výška římsy = 7 m, maximální výška včetně ustoupeného podlaží nebo podkroví pod 45 = 10 m. Pro smíšené obytné platí: Maximální zastavěnost = 50 %, maximální výška římsy = 7 m; maximální výška včetně ustoupeného podlaží nebo podkroví pod 45 = 10 m. Pro výroby a skladování platí: Maximální zastavěnost = 50 %, maximální výška zástavby = 10 m; v průmyslové zóně Sever = 7 m, přičemž měřítko nových objektů nesmí překročit měřítko stávajících objektů. U ostatních ploch s rozdílným způsobem využití není výška zástavby omezena ze zastavitelných ploch se to týká především ploch občanské vybavenosti (O, OV, OH, OS), ve kterých je možné připustit realizaci stavebních dominant obce. Ze stávajících se jedná hlavně o kostel sv. Vavřince s věží nebo hasičskou zbrojnici. Výškově neomezena je také výstavba v plochách technické infrastruktury, v plochách vodohospodářských a v plochách veřejných prostranství. V posledním případě je tak umožněna např. realizace rozhledny PLOCHY PŘESTAVBY Uvnitř současně zastavěného území se vymezují přestavby. Zástavba na plochách přestavby se převážně upřednostňuje před využitím ploch zastavitelných. Jako přestavby jsou vymezeny uvnitř zastavěného území, u kterých je navržena změna využití pro zástavbu týká se to jak ploch zastavěných budovami tak také ploch, které dle katastru nemovitostí nejsou zastavěné jsou v současnosti využity jako zahrady nebo veřejná zeleň. Lokality navržené pro přestavbu jsou tyto: kolem ulice Sportovní, areál bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva (u koupaliště), areál technických služeb obce (u mateřské školy), Na Kaménce, Školní, Luční / Ratibořská (u potoka) a Hůrky ZASTAVITELNÉ PLOCHY Vně současně zastavěného území se vymezují zastavitelné. Zastavitelné jsou vedle ploch přestavby hlavními rozvojovými plochami obce. Jsou navrženy jako bydlení, výroby a skladování, občanské vybavenosti tělovýchova a sport, veřejných prostranství, veřejných prostranství sídelní zeleň a dále pro vodohospodářské (výstavbu hrází poldrů) a pro dopravní infrastruktury. 14 KNESL+KYNČL s.r.o.

17 Plošný rozsah zastavitelných ploch několikanásobně převyšuje reálné možnosti rozvoje obce, tento rozsah rozvojových území je ale důležitý kvůli jejich dostupnosti z pohledu majetkoprávních poměrů. Část ploch (především pro bydlení) si jejich majitelé nechávají do zásoby a nemají zájem je prodat a řešit tak aktuální potřebu výstavby někoho jiného PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV V SÍDLE Pro zajištění podmínek dalšího možného rozvoje obce vymezuje územní plán a koridory územních rezerv pro bydlení, veřejné prostranství a výrobu a skladování. Plochy územních rezerv jsou vymezeny s cílem prověřit možnosti budoucího využití území, přičemž jeho dosavadní využití nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit prověřované budoucí využití. Pro využití ploch územních rezerv je nutná změna územního plánu. Plochy územních rezerv pro bydlení jsou vymezeny na severozápadě obce mezi ulicemi Lomená a K Dolku, na severovýchodě obce nad ulicí Za Humny a na jihovýchodě obce nad ulicí Luční. Plocha územní rezervy pro veřejné prostranství je vymezena pro obsluhu výše zmíněné bydlení. Plocha pro výrobu je vymezena pro případný rozvoj průmyslové zóny Východ PŘEHLED VŠECH NAVRŽENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V následující tabulce je uveden přehled ploch s rozdílným způsobem využití navržených na celém území obce: Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 1 L Plocha lesní Zalesnění v části Hůrky L Plocha lesní Zalesnění v části Hůrky K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně Rekultivace bývalé skládky K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK E Plocha přírodní LBC Doubravka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Odpočívadlo / parčík u cyklostezky (Padělky) K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Vidole) WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže VI (Vidole) WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže nad Vojtovým rybníkem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík / hřiště (Na Pile) K Plocha krajinné zeleně LBK DS Plocha dopravní infrastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka K Pile B Plocha bydlení Bydlení mezi ulicemi Dolní a K Pile PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík / hřiště (Korea) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Pod retenčním rybníkem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Pod retenčním rybníkem WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže V (Svinné) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík pod poldrem Svinné PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark Sportovní P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť západ (ulice Lomená, Pod Svahem) KNESL+KYNČL s.r.o. 15

18 Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 33 B Plocha bydlení Píšť západ B Plocha bydlení Píšť západ P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť západ (ulice Lomená) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík u potoka nad hřištěm, místní komunikace propojení B Plocha bydlení K Dolku PZ Plocha veřejného prostranství zeleň K Dolku K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť východ OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Rozšíření sportovního areálu P Plocha veřejného prostranství Přeložka ulice Sportovní OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Sportoviště u střelnice a u pekárny B Plocha bydlení Dvořisko O Plocha občanského vybavení U koupaliště přestavba (hotel, sauna, sport,...) OV Plocha občanského vybavení veřejná vybavenost U mateřské školy přestavba PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park u školy K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť jih K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh (Dvořisko) K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť východ B Plocha bydlení Na Kaménce PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park, naučná stezka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park, naučná stezka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík Padol PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík Padol PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Rozhledna, odpočívadlo (Hájek) B Plocha bydlení Severní P Plocha veřejného prostranství Parkoviště, naučná stezka B Plocha bydlení Severní K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Severní B Plocha bydlení Píšť sever B Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Hřiště Boleslavská B Plocha bydlení Píšť sever P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť sever B Plocha bydlení Píšť sever P Plocha veřejného prostranství Propojení ulic Opavská a Strmá B Plocha bydlení Píšť sever PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Hůrecká za bytovkami PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Za Humny) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park (u zahrádkářů) P Plocha veřejného prostranství Parkoviště osobních vozidel za hřbitovem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park (u zahrádkářů) B Plocha bydlení Hůrecká V Plocha výroby Rozšíření průmyslové zóny sever V Plocha výroby Rozšíření průmyslové zóny sever B Plocha bydlení Píšť východ P Plocha veřejného prostranství Nové napojení průmyslové zóny sever B Plocha bydlení Píšť východ B Plocha bydlení Píšť východ (ulice Průmyslová) KNESL+KYNČL s.r.o.

19 Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 79 B Plocha bydlení Píšť východ (ulice Za Humny) OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Široké pole motokros V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Vidole) B Plocha bydlení Ratibořská / Luční, u potoka P Plocha veřejného prostranství Ratibořská / Luční, u potoka OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Rozšíření starého hřiště B Plocha bydlení Píšť jih P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih B Plocha bydlení K Obecníku K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže VII (Záhuří) S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Zeleň mezi smíšeným bydlením a technickou infrastrukturou P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace, točna autobusů, parkoviště autobusů T Plocha technické infrastruktury ČOV, sběrný dvůr, technické služby obce, atd V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark Ratibořská DS Plocha dopravní infastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka Ratibořská DS Plocha dopravní infastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka Ratibořská K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba Píšť jih S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba Píšť jih CELKEM KNESL+KYNČL s.r.o. 17

20 4.13. PŘEHLED VŠECH NAVRŽENÝCH PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V následující tabulce je uveden přehled ploch územních rezerv s rozdílným způsobem využití navržených na celém území obce: Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] r1 B Plocha bydlení Píšť západ r2 B Plocha bydlení Píšť východ r3 B Plocha bydlení Píšť jih r4 V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ r5 P Plocha veřejného prostranství Píšť východ r6 K Plocha krajinné zeleně Průmyslová zóna východ CELKEM KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 5.1. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Pro zajištění kvalitních podmínek pro veřejná prostranství, pro zajištění prostupnosti území obce a jeho obsluhy vymezuje územní plán veřejných prostranství a veřejných prostranství sídelní zeleň, viz kapitola Urbanistická koncepce OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU Pro zajištění obsluhy území z hlediska občanského vybavení sloužící veřejnému zájmu vymezuje územní plán občanského vybavení veřejné vybavenosti a veřejného vybavení veřejná pohřebiště, viz kapitola Urbanistická koncepce DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Pro zajištění fungování dopravní infrastruktury na území obce jsou jednotlivě řešeny tyto druhy dopravní infrastruktury: Pěší prostupnost Pro zajištění pěší prostupnosti území obce územní plán vymezuje veřejných prostranství, a dopravní infrastruktury. Koncepci pěší propustnosti doplňují prvek pěší prostupnost. Pěší propojení lze realizovat ve všech plochách při splnění podmínek využití. Pro zajištění pěší dopravy na území obce je nutné při realizaci dopravní infrastruktury liniového charakteru vytvořit odpovídající prostor pro pohyb pěších v souběhu s dopravní stavbou i kolmo na ni bez bariérového efektu, neurčuje-li norma jiné řešení. Pěší propojení lze řešit v jiné poloze při prokázání obdobné prostupnosti dané lokality a v obdobné návaznosti na její okolí. Obcí prochází zelená turistická trasa (Píšť Bělá Bolatice). Územní plán sleduje především tato pěší propojení: propojení podél ulice Opavské a Ratibořské hlavní pěší osa obce od ulice Horní až k průmyslové zóně Východ, propojení k hraničnímu přechodu do Owsiszcze (současně s cyklostezkou), propojení do části Na Pile (současně s cyklostezkou), propojení do Bělé (po účelové komunikaci současně s cyklostezkou), propojení do Borucinu (po účelové komunikaci současně s cyklostezkou), propojení části Hůrky a přírodní památky Hranečník pro naučnou stezku, propojení do Bolesławi (současně s cyklostezkou), propojení k plánované rozhledně v lokalitě Hájek, propojení ulic Strmá a Opavská, propojení pod hrází poldru č. I k ulici Opavské, propojení Opavské a fotbalového areálu, propojení nové zástavby v lokalitě Dvořisko s ulicí Sportovní, propojení ulic Hůrecká a Průmyslová, propojení ulic Okružní a Padol, propojení ulic K Obecníku a Luční podél vodoteče a dál přes Píšťský potok k ulici Ratibořské. 18 KNESL+KYNČL s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

(datum poskytnutí údaje nebo datum vydání/schvá lení ÚPD) (poskytovatel údaje, zdrojová dokumentace) obce Píšť

(datum poskytnutí údaje nebo datum vydání/schvá lení ÚPD) (poskytovatel údaje, zdrojová dokumentace) obce Píšť ZÁMĚRY - LZE je zařadit mezi jevy 1 a 117 Označení záměru ve výkresu a datové části - atribut LABEL Název Charakteristika Odůvodnění záměru Zdroj Datum Význam Lokalizace Poz nám ka dotčené obce dotčená

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ sestavený pro projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice

Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice 2. Vymezení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 164 v k.ú. Hůrka: pořizovatel nedoporučuje tomuto návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Odůvodnění: plocha

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV zakázkové číslo:

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Z A D Á N Í LUKA NAD JIHLAVOU. PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. úřad územního plánování. odbor územního plánování a stavebního řádu

Z A D Á N Í LUKA NAD JIHLAVOU. PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. úřad územního plánování. odbor územního plánování a stavebního řádu Z A D Á N Í PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUKA NAD JIHLAVOU Objednatel změny územního plánu: Pořizovatel změny územního plánu: Krajský úřad: Městys Luka nad Jihlavou Magistrát města Jihlavy,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012

I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012 . Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Suchohrdly, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012 Název

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN. I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1. Městský úřad Kroměříž,

ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN. I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1. Městský úřad Kroměříž, ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1 Záznam o účinnosti: Vydávající správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: Zastupitelstvo obce Roštín Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce oprávněné

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. leden 2014 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení Úřadu územního plánování, regionální a památkové péče, který na žádost obce Jakubov u Moravských Budějovic pořizuje v souladu s ust. 6 odst.1 písm. c) zákona

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV Pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Valchov je Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, a to ve smyslu 6 odst.1, písm. c) zák. č.

Více

Obsah zadání. Textová část - obsah :

Obsah zadání. Textová část - obsah : Obsah zadání Textová část - obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů, b) požadavky na řešení

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov V. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno září 2009 V. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více