ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ Brno únor 2010

2

3 ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ zadavatel: Obec Píšť Píšť č.p. 58, Mgr. František Jaroš, starosta pořizovatel: schvalující orgán: nadřízený orgán územního plánování: zpracovatel: garant projektu: urbanistická koncepce: spolupráce: Městský úřad Hlučín Odbor výstavby, Oddělení územního plánování, regionálního rozvoje a památkové péče Mírové náměstí 23, Hlučín Ing. Martin Kuchař Zastupitelstvo obce Píšť Krajský úřad Moravskoslezského kraje KNESL + KYNČL s.r.o. Šumavská 416/ Brno doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. číslo autorizace ČKA: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ing. arch. Jiří Knesl Bc. Jaroslava Stružková Ing. arch. Jan Špirit Ing. arch. Bohuš Zoubek technická infrastruktura: zásobování vodou: Ing. Vítězslav Vaněk odkanalizování: Ing. Vítězslav Vaněk zásobování plynem: Ing. Vítězslav Vaněk zásobování elektřinou: Dušan Kubíček spoje: Dušan Kubíček doprava: Ing. arch. Jiří Knesl ÚSES, životní prostředí: vyhodnocení SEA: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD. RNDr. Ing. Milan Kynčl Ing. Ladislav Vondráček Ing. Boleslav Jelínek datum: únor 2010 KNESL+KYNČL s.r.o. 1

4 OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ: VÝKRESOVÁ ČÁST: II/01 Koordinační výkres 1 : II/02 Výkres širších vztahů 1 : II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : TEXTOVÁ ČÁST: A. POJMY 4 B. PODKLADY 6 C. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 7 1. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 7 2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 7 3. ŠIRŠÍ VZTAHY Vymezení řešeného území Postavení obce v systému osídlení Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 8 D. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 9 E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Trojjedinost centra Doplnění struktury sídla do uceleného tvaru, tak aby cílový stav zastavěného území byl kompaktní Zalesnění špatně obdělávatelných polí řešení územního systému ekologické stability Řešení protipovodňové ochrany obce soustavou suchých retenčních nádrží Spojení části Na Pile infrastrukturou s jádrovým sídlem Omezení rozvoje stávajícího výrobního areálu (průmyslová zóna Sever) a vznik nové výrobní zóny Východ Utlumení výrobních a skladovacích aktivit v bývalém statku Hůrky Rozvoj veřejných prostranství v obci Udržení měřítka a výškové hladiny obytné zástavby Rozvoj rekreačních a sportovních aktivit na území obce URBANISTICKÁ KONCEPCE Bydlení Občanské vybavení Výroba a skladování Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Veřejná prostranství 14 2 KNESL+KYNČL s.r.o.

5 4.7. Systém sídelní zeleně Koncepce prostorového uspořádání sídla Plochy přestavby Zastavitelné Plochy a koridory územních rezerv v sídle Přehled všech navržených ploch s rozdílným způsobem využití Přehled všech navržených ploch územních rezerv s rozdílným způsobem využití KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Veřejná prostranství Občanské vybavení veřejného zájmu Dopravní infrastruktura Koncepce technické infrastruktury KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Vodní toky a Uspořádání zeleně v krajině Ochrana přírody Zemědělské využití krajiny Lesnické využití krajiny Územní systém ekologické stability (ÚSES) Prostupnost krajiny Protierozní opatření Protipovodňová ochrana Rekreace v krajině Dobývání nerostů Plochy pro změnu využití (nezastavitelné) Plochy a koridory územních rezerv v krajině PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ REGULACE Plochy s rozdílným způsobem využití Překryvné prvky PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIE REGULAČNÍ PLÁNY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 29 F. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 32 G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) Ochrana zemědělského půdního fondu Ochrana lesních ploch VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU Úvod Návrhové konceptu územního plánu Rozvojové podle platného územního plánu obce Píšť Porovnání konceptu s platným ÚP, celkové vyhodnocení záboru půdního fondu 47 KNESL+KYNČL s.r.o. 3

6 A. POJMY Pro účely tohoto územního plánu se níže uvedeným pojmům rozumí takto: Maximální výška zástavby je definovaná nepřekročitelná výška stavby; počítá se v každém místě stavby od úrovně původního terénu. Maximální zastavěnost udává maximálně povolený poměr zastavěné části ku celkové výměře této vynásobený číslem 100, přičemž zastavěnou částí se míní součet půdorysů všech budov nad úrovní terénu (do tohoto poměru se nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže apod.). Plošné využití využití území ve prospěch určité územním plánem stanovené funkce (např. bydlení, výroba); využití ploch s rozdílným způsobem využití. Římsa je horní hrana svislé konstrukce stavby; zpravidla obíhající okolo celého jejího obvodu. Suchý poldr je přirozeně nebo uměle ohraničený prostor v blízkosti vodního toku, který je za sucha využíván zemědělsky a při povodni slouží k zachycení části povodňové vlny. Územní studie je dokument zaregistrován jako územně plánovací podklad. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Názvy ulic používané v této dokumentaci jsou v obci zaužívané a byly sjednoceny v rámci Ankety na pojmenování a označení ulic v Píšti. Názvy ulic ale nejsou dosud oficiálně zaneseny ve veřejné databázi (Katastr nemovitostí, atd.). Pro upřesnění je zde uveden seznam ulic s odkazem na plán obce na další stánce: I. Opavská 10. Pekařská 24. U Potoka II. Ratibořská 11. Školní 25. Hasičská III. Hlučínská 12. Na Kaménce 26. Padol IV. K Pile 13. Třešňová 27. Májová 14. Pod Hrází 28. K Obecníku 1. Horní 15. Spojovací 29. Mlýnská 2. Střední 16. Okružní 30. Průmyslová 3. Dolní 17. = Luční 4. Pod Svahem 18. Hůrecká 32. Boleslavská 5. Lomená 19. Severní 33. Za Humny 6. Kolkova 20. Zahradní 34. Hřbitovní 7. U Rybníka 21. Krátká 35. K Hájence 8. Sportovní 22. Strmá 36. K Mlýnku 9. K Dolku 23. Kostelní 37. Slunečná (pro RD čp. 13,50,573,575) 4 KNESL+KYNČL s.r.o.

7 KNESL+KYNČL s.r.o. 5

8 B. PODKLADY Při zpracování územního plánu obce Píšť byly využity tyto podklady: Politika územního rozvoje České republiky 2008 (schválena ) Územní plán velkého územního celku Opava (schválen ) Návrh Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (2009) Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje Surovinová politika Moravskoslezského kraje Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve ve vymezených částech okresů Karviná, Frýdek Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava město (DIAMO s.p., 3/2009) Dále byly k dispozici tyto další podklady týkající se pouze území obce: Platný územní plán obce Píšť včetně změny č. 1 (Ing. arch. Jaroslav Haluza a kolektiv, 2002) Dokumentace pro stavební povolení kanalizace a ČOV Píšť (chalupa RVES a Projekt IV s.r.o., Praha 9/2004) Dokumentace pro stavební povolení suchý poldr č. V Svinné (Hydroprojekt a.s., Ostrava, 12/2008) Píšť aktualizace ochranných pásem vodního zdroje (Ing. Milan Kučera, Brno, 10/2009) Aktuální data z ÚAP získaná od pořizovatele (MÚ Hlučín) Digitální katastrální mapa k.ú. Píšť, výškopis ZABAGED (ČÚZK) 6 KNESL+KYNČL s.r.o.

9 C. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Hlavním cílem územního plánu obce, potažmo územního plánování jako takového, je harmonický rozvoj území. Cestou k dosažení tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých složek při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho kulturně historických hodnot. Cílem řešení nového územního plánu Píště je zajistit soulad nových rozsáhlých rozvojových záměrů s aktuálním stavem území a také mezi sebou navzájem. Samotný územní plán je nástrojem samosprávy obce a má jí být pomocníkem při rozhodování v konkrétních příkladech, ať už se jedná o strategické kroky rozvoje či drobnou dennodenní operativu. 2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Územní plán Píšť je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky Obec patří do správního území ORP Hlučín, které je součástí rozvojové oblasti OB2 Ostrava vymezené v PÚR ČR Dle podrobnějšího vymezení rozvojové oblasti OB2 v návrhu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje území obce Píšť do oblasti OB2 nespadá. Územní plán Píšť je v souladu se závaznou částí Územního plánu velkého územního celku Opava, který byl schválen (ÚP VÚC Opava), který platí do vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje zatím nebyly dokončeny a schváleny, v současnosti probíhá veřejné projednání návrhu ZÚR. V návrhu ZÚR jsou na území obce Píšť vymezeny dvě nadmístního významu PO6 (poldr Svinné) a regionální biocentrum 116 (Dařanec). Oba tyto prvky jsou zakresleny v návrhu územního plánu. 3. ŠIRŠÍ VZTAHY 3.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Předmětem řešení územního plánu je správní území obce Píšť. Celková plocha území je 1568 ha, na konci roku 2007 zde žilo 2090 obyvatel. Obec leží ve správním území ORP Hlučín v Moravskoslezském kraji. Severní a západní hranice území obce tvoří státní hranici s Polskem. Řešené území navazuje v České republice na území obcí (a zároveň na katastrální území) Chuchelná, Bělá, Závada, Vřesina a Hať. V Polsku jsou sousedními sídly Owsiszcze, Tworków, Bolesław a Borucin POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ Obec Píšť leží na hranicích s Polskem cca 10 km severně od města Hlučína, do jehož správního obvodu patří (ORP Hlučín). Krajské město Ostrava je z Píště vzdáleno 25 km směrem na jih, bývalé okresní měst Opava leží 26 km směrem na západ. Obec Píšť má vlastní obecní úřad, stavebním úřadem pro obec Píšť je Městský úřad Hlučín. Obec leží mimo hlavní oblasti cestovního ruchu v mírně zvlněné krajině Opavské pahorkatiny. Jižní a západní část území obce je zalesněná, menší lesa se nachází i na zbytku území. Katastr obce odvodňuje Píšťský potok, který odtéká do Polska, kde se vlévá do Psiny a s ní dále do Odry. Kostel sv. Vavřince v Píšti je od roku 2002 Mariánským poutním místem s nadregionálním významem, na tradiční Odpust sem přijíždí sem návštěvníci a příbuzní také z Polska a Německa ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY, ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Obcí Píšť prochází silnice II. třídy č. 466 (Rohov Chuchelná Píšť Owsiszcze Kryzanowice), na kterou se v obci napojují dvě silnice III. třídy III/46819 (Dolní Benešov Závada Píšť) a III/4695 (Hlučín Vřesina Píšť). Řešeným územím neprochází žádná železniční trať, nejbližším nádražím je konečná stanice v Chuchelné na regionální trati č. 318 (Kravaře Chuchelná), trať dříve pokračovala do polské Racibórze. Další dostupné nádraží je v Dolním Benešově na regionální trati č. 317 (Opava Kravaře Hlučín). Nejbližší celostátní železniční trať č. 316 (Opava Ostrava-Svinov) prochází obcí Háj ve Slezsku, která je z Píště vzdálená 14 km. KNESL+KYNČL s.r.o. 7

10 Pitnou vodou je obec v současnosti zásobována z vlastního zdroje, v konceptu územního plánu je navrženo propojení obecního vodovodu se skupinovým vodovodem Darkovice Vřesina Darkovičky, který je součástí Ostravského oblastního vodovodu. Zemním plynem je obec zásobována ze středotlaké rozvodné soustavy, která zásobuje spolek obcí Chuchelná, Bělá, Píšť, Závada, Vřesina, Darkovice, Hať a Šilheřovice. Zdrojem jsou dvě regulační stanice VTL/STL umístěné v Chuchelné (1200 m 3 /h) a Darkovicích (3000 m 3 /h), obě jsou napojeny na vysokotlaký plynovod DN 300 Hlučín Opava. Elektrickou energií je obec zásobována z primární distribuční sítě skupiny ČEZ. Je napojena vzdušným vedením 22 kv odbočkou z vedení č. 16 Velké Hoštice Bohumín. Obcí prochází dva dálkové optické kabely společnosti O2 Telefónica. Oba končí v samostatném objektu telefonní ústředny ve středu obce. V areálu průmyslové zóny sever se nachází stožár základnové stanice radiotelefonní sítě společnosti T-Mobile, nad severozápadní částí obce probíhá radioreléová trasa Píšť Pustá Polom. Komunální odpad je z obce odvážen na řízenou skládku komunálního odpadu v Ostravě-Hrušově a skládku firmy SOMA Markvartovice a.s. v Markvartovicích ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A DALŠÍCH PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ V řešeném území na jeho severní hranici s Polskem se nachází zvláště chráněné území přírodní památka Hranečník s kolonií volavky popelavé. Do řešeného území zasahuje regionální biocentrum Dařanec (v ZÚR označeno číslem 116), které leží na nadregionálním biokoridoru K 97. Ten prochází jihozápadně mimo území Píště a propojuje z NRBC 90 Dařanec a NRBC 91 Černý les. Nadregionální biocentrum NRBC 90 Dařanec se svým severovýchodním cípem dotýká hranice k.ú. Píšť s k.ú. Chuchelná. Do sousedních katastrálních území přechází z řešeného území tyto lokální biokoridory: LBK 1 na sever do Polska, LBK 10 na západ do k.ú. Bělá, kde navazuje na LBK 11, LBK 15 na západ do k.ú. Bělá, kde navazuje na LBC 4 Bělský mlýn, LBK 17 na jih do k.ú. Závada, odkud pokračuje do k.ú. Vřesina k RBC 116 Dařanec, LBK 2-V na západ do k.ú. Závada k RBC 116 Dařanec, LBK 7-Píšť na jih do k.ú. Hať a k.ú. Vřesina, LBK 21 na jihovýchod do k.ú. Hať, LBK 20 na východ do k.ú. Hať. 8 KNESL+KYNČL s.r.o.

11 D. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Územní plán Píšť byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Navržené řešení územního plánu splňuje Zadání územního plánu Píšť, schválené Zastupitelstvem obce Píšť. KNESL+KYNČL s.r.o. 9

12 E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 1. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI Územní plán obsahuje: 10 listů A4 textové části (titulní list a 18 číslovaných stran včetně Záznamu o účinnosti) 6 listů grafické části (cca 1188 x 1067 mm): I/01 Výkres základního členění území 1 : I/02.1 Hlavní výkres Plošné využití území 1 : I/02.2 Hlavní výkres Dopravní infrastruktura 1 : I/02.3 Hlavní výkres Vodní hospodářství 1 : I/02.4 Hlavní výkres Energetika a spoje 1 : I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Hlavní výkres je kvůli přehlednosti zobrazovaných prvků rozdělen na čtyři samostatné listy, které obsahují: urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny (výkres I/02.1) a dílčí části koncepce veřejné infrastruktury koncepci dopravní infrastruktury (výkres I/02.2), koncepci technické infrastruktury vodního hospodářství (výkres I/02.3) a koncepci technické infrastruktury energetiky a spojů (výkres I/02.4). Ve všech dílčích výkresech Hlavního výkresu jsou znázorněny hranice zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch pro změnu využití (nezastavitelné) a ploch územních rezerv. Ve výkrese I/02.1 jsou oproti požadavkům Vyhlášky č. 500/2006 Sb. vymezeny i území pro prověření změny jejich využití územní studií, které jsou jinak zobrazené ve výkrese I/ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území bylo vymezeno k datu podle zákona č. 183/2006 Sb. ( 58) na základě stavu území a podle aktuální digitální katastrální mapy. Do zastavěného území byly zahrnuty i nezastavěné dle evidence Katastru nemovitostí především jednotlivé proluky ve stávající zástavbě, ale také větší souvislé zahrad či krajinné zeleně (především v prostoru jihozápadně od fotbalového hřiště u průmyslové zóny západ, naproti základní školy, atd.). 3. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot spočívá v ochraně a rozvoji těchto priorit: 3.1. TROJJEDINOST CENTRA Podél hlavní osy obce, kterou tvoří silnice II/466, jsou rozmístěna její tři centra, která mají rozdílnou roli od západu k východu jsou to tato: centrum sportovně rekreační tvořené areálem koupaliště, fotbalového hřiště a dalších sportovně rekreačních aktivit při křížení ulic Opavské, Pekařské a Sportovní; centrum administrativně správní při křížení ulic Opavské, Hlučínské, Ratibořské a Hůrecké, kde se nachází obecní úřad a kostel sv. Vavřince s farním úřadem; centrum společensko zábavní při křížení ulic Ratibořské a Hasičské v prostoru u hasičské zbrojnice. Zde se na rozsáhlých veřejných prostranstvích konají každoročně kulturní a jiné akce, především pouť Odpust. Územní plán počítá s rozvojem těchto tří center takto: Sportovně rekreační centrum by se mělo rozšířit o ubytování a další aktivity v prostoru bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva, dále o tenisový areál u pekárny SANDA, o cyklokrosovou dráhu poblíž střelnice a případně o další sportoviště či park západně od dnešního fotbalového hřiště. V prostoru fotbalového hřiště se také počítá s rekonstrukcí šaten a stávajícího areálu výletiště pro pořádání letních kulturních akcí. Administrativní centrum by mělo být doplněno objektem kulturního centra v sousedství obecního úřadu. Společenské centrum by mělo být finálně upraveno v souvislosti s navrženým odsunem autobusové točny a parkoviště autobusů do prostoru nové průmyslové zóny východ 10 KNESL+KYNČL s.r.o.

13 3.2. DOPLNĚNÍ STRUKTURY SÍDLA DO UCELENÉHO TVARU, TAK ABY CÍLOVÝ STAV ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ BYL KOMPAKTNÍ Způsob zastavění obce je definován především modelací terénu údolí Píšťského potoka. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s maximálně dvěmi nadzemními podlažími, výjimečně se vyskytují i budovy s třemi nadzemními podlažími (několik bytových domů, hasičská zbrojnice, nová škola, mateřská školka, dům s pečovatelskou službou, budova bývalé celnice). Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Hlavní část obce tvoří přibližně 2 km dlouhá oboustranně obestavěná ulicovka podél silnice II/466, která probíhá levou částí údolí Píšťského potoka. Přibližně uprostřed se na ni připojuje silnice III/4695 z Hlučína, tato významná křižovatka tvoří kompoziční a zároveň administrativní střed obce stojí zde obecní úřad (v bývalé škole), farní úřad se zahradou, kostel sv. Vavřince a dům s pečovatelskou službou. Ve střední části obce v délce asi 1 km kolem této křižovatky se zástavba rozšířila i na druhý břeh potoka na jižní stranu údolí. Zástavba je tu až na výjimky poměrně kompaktní. K severu vybíhá ze středu obce komunikace ke statku Hůrky, zástavba v této části se rozvíjí podél ní a podél dalších cest, které z ní vybíhají k západu. Stojí zde i dva bytové domy, struktura je tu neukončená, některé domy jsou ze tří stran obklopeny zemědělsky obdělávanou půdou (část nazývaná Siedlung ). Na západním konci obce u silnice do Chuchelné byla v roce 1955 postavena skupina domů zvaná Korea, odsud dále na jih u silnice do Závady je zcela odtržená zástavba v části zvané Na Pile. Na území obce se nachází dva výrobní areály (původně střediska zemědělské výroby), které leží mimo obytné území obce. Vzdálenější stojí severně od obce v prostoru původního velkostatku Hůrky, bližší se nachází na návrší za hřbitovem a v současné době se rozšiřuje o nové výrobní objekty. Zcela samostatně pak stojí starý kravín a salaš jižně od obce a několik dalších samot (rodinný dům u statku Hůrky, rodinný dům v Bažantnici, hájenka v Oboře, budova policie u silnice do Owsiszcze). Problémové je především rozmělnění zástavby v severní části obce západně od Hůrecké ulice, územní plán zde navrhuje doplnění a zarovnání zástavby tak, aby byla minimálně dotčena při obdělávání zemědělských pozemků. Podobné doplnění mezery v zástavbě je navrženo také mezi průmyslovou zónou sever a stávající zástavbou podél Ratibořské ulice (hlavní přístupovou komunikací zde má být nová ulice do průmyslové zóny od hasičské zbrojnice) nebo na jihovýchodním okraji obce u starého fotbalového hřiště. Také u ostatních návrhových ploch po obvodu stávajícího zastavěného území je patrná snaha o jasné definování hranic intravilánu a extravilánu ZALESNĚNÍ ŠPATNĚ OBDĚLÁVATELNÝCH POLÍ V severozápadní části obce na státní hranici se nachází pozemky, které jsou podle jejich majitelky obtížně zemědělsky obdělávatelné a jsou postiženy zvýšenou vodní erozí. Na její návrh bylo v územním plánu navrženo, aby byly převedeny do lesního půdního fondu ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Územní plán dále navrhuje doplnění chybějících částí ÚSES také v návaznosti na okolní obce. Především se jedná o lokální biokoridory, navrženo je ale také jedno lokální biocentrum (na místě, kde Píšťský potok odtéká do Polska) ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBCE SOUSTAVOU SUCHÝCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ V obci jsou dnes vybudovány dvě suché retenční nádrže (číslo I na severním okraji zástavby u ulice K Dolku a č. II na jižním okraji zástavby u ulice Na Kaménce). Obec je ale stále při přívalových deštích zaplavována vodou z polí, především ze západní strany. Protipovodňový systém je tedy doplněn dalšími poldry (viz kapitola Ochrana před povodněmi) SPOJENÍ ČÁSTI NA PILE INFRASTRUKTUROU S JÁDROVÝM SÍDLEM Část Na Pile je dnes od jádrové obce odtržena a není zcela obsloužena technickou infrastrukturou. Územní plán navrhuje propojení cyklostezkou a chodníkem, napojení na novou obecní kanalizaci, napojení na plynovod a novou trafostanici OMEZENÍ ROZVOJE STÁVAJÍCÍHO VÝROBNÍHO AREÁLU (PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER) A VZNIK NOVÉ VÝROBNÍ ZÓNY VÝCHOD Kvůli problematickému umístění na návrší nad obcí navrhuje územní plán v této průmyslové zóně pouze minimum rozvojových ploch a řeší zároveň kvalitní dopravní napojení zóny novou ulicí od hasičské zbrojnice. V průmyslové zóně Sever jsou také stanoveny přísnější prostorové regulativy než v ostatním území (výška a měřítko zástavby). Těžiště rozvojových ploch pro výrobu je nově situováno do prostoru průmyslové zóny Východ poblíž nové čistírny odpadních vod mezi Ratibořskou ulicí a Píšťský potok UTLUMENÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH AKTIVIT V BÝVALÉM STATKU HŮRKY Současné využití části bývalého areálu statku Hůrky pro skladovací účely s poměrně velkým dopravním zatížením je nevhodné z důvodu špatného umístění v rámci obce a špatného dopravního napojení. Územní plán toto využití omezuje a KNESL+KYNČL s.r.o. 11

14 navrhuje změnit areál na lesopark a další zázemí v návaznosti na plánovanou naučnou stezku k přírodní památce Hranečník. Možná je také výstavba rozhledny, případně jiné využití, které by rozšiřovalo turistické a rekreační možnosti vyžití v obci ROZVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI Územní plán navrhuje množství ploch veřejných prostranství s primárním využitím pro sídelní zeleň. Jedná se o parky či lesoparky umístěné po obvodu obce, které mají doplnit chybějící možnosti každodenní rekreace obyvatel obce a zároveň také řešit problémy vodní eroze půdy jejím zatravněním a výsadbou dřevin UDRŽENÍ MĚŘÍTKA A VÝŠKOVÉ HLADINY OBYTNÉ ZÁSTAVBY Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s maximálně dvěmi nadzemními podlažím a podkrovím, výjimečně se vyskytují i budovy s třemi nadzemními podlažími (několik bytových domů, hasičská zbrojnice, nová škola, mateřská školka, dům s pečovatelskou službou, budova bývalé celnice). Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Nová obytná zástavba by měla toto schéma výškového zónování dodržovat ROZVOJ REKREAČNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT NA ÚZEMÍ OBCE Obec má zájem o rozšiřování sportovních a rekreačních aktivit na svém území jak pro obyvatele tak pro návštěvníky. Tato snaha je patrná již dnes, kdy zde funguje moderní koupaliště se sportovními hřišti, minigolfem a dalšími aktivitami. Tato část koncepce úzce souvisí s bodem Trojjedinost centra a řešením sportovně rekreačního centra. Je však doplněna i dalšími záměry výstavbou rozhledny, realizací naučné stezky, realizací motokrosové dráhy, atd. 4. URBANISTICKÁ KONCEPCE Územní plán vymezuje s rozdílným způsobem využití. Podle významu jsou rozděleny na stabilizované, návrhové a územních rezerv. Vymezeny jsou hranice zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch pro změnu využití (nezastavitelné) BYDLENÍ Pro zajištění kvalitního bydlení na území obce vymezuje územní plán: bydlení smíšené obytné. Plochy bydlení (B) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové (včetně ploch přestavby) i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch je zahrnuta velká část zastavěného území obce. Zástavbu těchto ploch tvoří především rodinné domy, výjimečně také bytové domy (na ulici Hůrecké a Lomené). Návrhové jsou vymezeny po celém obvodu jádrové obce. Jedná se především o v těchto lokalitách: Dolní / K Pile, Lomená, K Dolku / Strmá, Zahradní / Strmá, Severní / Zahradní, Severní, Hřbitovní / Průmyslová, Za Humny, Luční, K Obecníku a Dvořisko. Návrhové přestavby jsou vymezeny uvnitř zastavěného území, jedná se o tyto lokality: Na Kaménce, Ratibořská / Luční (u potoka). Plochy smíšené obytné (S) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky v severní části zastavěného území v lokalitě Hůrky. Návrhové jsou vymezeny v návaznosti na průmyslovou zónu východ kolem ulice Ratibořské OBČANSKÉ VYBAVENÍ Pro zajištění kvalitního a dobře rozmístěného občanského vybavení obce vymezuje územní plán: občanského vybavení, občanského vybavení veřejného vybavení, pro umístění staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, péči o rodinu, pro zdravotní služby, pro kulturu, církev, pro veřejnou správu, pro ochranu obyvatelstva. občanského vybavení veřejných pohřebišť pro umístění hřbitovů, včetně staveb a zařízení s tím souvisejících. občanského vybavení tělovýchovy a sportu pro umístění staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport. Plochy občanského vybavení (O) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky při Opavské ulici: prodejna smíšeného zboží a pekařství u koupaliště, restaurace-klub (bývalé kino), pošta a sousední obchodně administrativní objekt (textil, kadeřnictví, kanceláře). 12 KNESL+KYNČL s.r.o.

15 Návrhové jsou vymezeny jako přestavbové v prostoru bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva u koupaliště (záměrem je vybudovat tu ubytovací zařízení s dalšími sportovně rekreačními službami). Plochy občanského vybavení veřejného vybavení (OV) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky těchto zařízení: obecní úřad, základní škola, mateřská škola včetně ordinací lékařů, kluboven, atd., knihovna, dům s pečovatelskou službou, kostel sv. Vavřince s farou a farní zahradou, kaple sv. Jana Nepomuckého, hasičská zbrojnice, budova svazu zahrádkářů, budova Policie ČR. Návrhová plocha je vymezena pouze jedna jedná se o plochu přestavby v prostoru stávajícího areálu technických služeb obce, který má být přesunut do jiné lokality. Plochy občanského vybavení veřejných pohřebišť (OH) jsou v územním plán vymezeny pouze jako stabilizované jedná se o prostor stávajícího hřbitova. Plochy občanského vybavení tělovýchovy a sportu (OS) jsou převážně zastavitelné, pokud není stanoveno jinak (např. navržený areál motokrosu je vymezen jako nezastavitelná plocha). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky těchto zařízení: sportovně rekreační areál koupaliště a fotbalového hřiště s dalšími aktivitami, střelnice při ulici Sportovní, dětské hřiště u základní školy, staré hřiště u ulice Luční. Návrhové jsou vymezeny především kolem ulice Sportovní (částečně jako přestavby), dále u ulice Luční (rozšíření hřiště) a u ulice Boleslavské. Návrhovou plochou s odlišným režimem (je nezastavitelná) je plocha navržená pro areál motokrosu v lokalitě Široké pole. Pro zajištění fungování místního a nadmístního občanského vybavení obce jsou v územním plánu respektována a rozvíjena tři centra: tzv. administrativně správní centrum při křížení ulic Opavské, Hlučínské, Ratibořské a Hůrecké. tzv. sportovně rekreační centrum při křížení ulic Opavské a Pekařské. tzv. společensko zábavní centrum při křížení ulic Ratibořské a Hasičské VÝROBA A SKLADOVÁNÍ Pro zajištění průmyslové, zemědělské a lesní výroby na území obce, která nebude negativně rušit obytné části obce, vymezuje územní plán výroby a skladování. Plochy výroby a skladování (V) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky průmyslové zóny Západ, pekárny SANDA, průmyslové zóny Sever včetně jednoho samostatného objektu západně od ní a areál bývalého kravína na jihu obce. Návrhové jsou vymezeny ve vazbě na průmyslovou zónu Sever a mezi ulicí Ratibořskou a Píšťským potokem jako průmyslová zóna Východ. Plocha územní rezervy je navržena pro případně rozšíření průmyslové zóny Východ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Pro zajištění dopravní obsluhy území obce územní plán vymezuje dopravní infrastruktury silniční doprava. Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava (DS) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky silnic II/466, III/46819, III/4695, případně související pozemky veřejných prostranství. Návrhové jsou vymezeny pro vedení cyklostezek a chodníků podél výše zmiňovaných silnic, a to z jádrové obce do části Na Pile a k hraničnímu přechodu do Owsiszcze TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Koncepci tvoří technické infrastruktury, vodní a vodohospodářské vodní a toky a vodní a vodohospodářské vodohospodářské. Koncepci dále doplňujíkoridory vedení technické infrastruktury a bodová zařízení na technických sítích bez nutnosti vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy technické infrastruktury (T) jsou zastavitelné a v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované i jako návrhové. Mezi stabilizované jsou zahrnuty pozemky vodojemů a pozemků vodního zdroje Píšť odpovídající území jeho ochranného pásma I. třídy. Návrhová je vymezena pro umístění čistírny odpadních vod, sběrného dvora a areálu technických služeb obce na východním okraji obce u Píšťského potoka. Plochy vodní a vodohospodářské vodní a toky (WT) jsou v řešeném území vymezeny pouze jako stabilizované. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty všechny vodní toky (především Píšťský potok se svými přítoky) a vodní (především rybníky). KNESL+KYNČL s.r.o. 13

16 Plochy vodní a vodohospodářské vodohospodářské (WP) jsou zastavitelné a v řešeném území jsou vymezeny jako stabilizované i jako návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty především pozemky již realizovaných hrází suchých nádrží, do návrhových pak hráze navržených poldrů VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Pro zajištění prostupnosti území obce a jeho obsluhy vymezuje územní plán veřejných prostranství. Plochy veřejných prostranství (P) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty všechny pozemky místních komunikací, návsí a dalších volně přístupných prostranství v obci a také pozemky významných účelových komunikací. Nejsou sem zahrnuty silnic, které obcí prochází (ulice Opavská, K Pile, Ratibořská a Hlučínská). Ty jsou zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury. Návrhové jsou vymezeny pro nové páteřní místní komunikace pro obsluhu rozvojových ploch, pro parkování osobních automobilů (Hůrky, u hřbitova) a pro točnu a parkování autobusů (průmyslová zóna Východ). Plocha územní rezervy je navržena jako spojnice mezi Boleslavskou ulicí (respektive ulicí Za Humny) a Průmyslovou ulicí pro obsluhu územní rezervy pro bydlení SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Pro zajištění kvalitní zeleně uvnitř sídla, případně podél jeho okraje vymezuje územní plán veřejných prostranství sídelní zeleň. Plochy veřejných prostranství sídelní zeleně (PZ) jsou zastavitelné (jejich zastavitelnost je ale omezena regulativem plošného využití), v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (i jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky zeleně v severní části obce kolem Hůrecké ulice. Návrhové jsou vymezeny po celém obvodu obce, uvnitř zastavěného území (jako přestavby) i v krajině (pro umístění rekreačních aktivit rozhledna, odpočívadlo, atd). Jedná se především o tyto lokality: Na Pile, Vidole, Svinné, Dolní, Kolkova, Kolkova / Sportovní, K Dolku, Školní, Hůrecká / průmyslová zóna Sever, Padol, u ČOV, Ratibořská, Hájek (u silnice k Hlučínu), Hůrky, Padělky KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA K zajištění estetické kvality sídla jsou stanoveny maximální výšky zástavby pro bydlení, smíšené obytné a výroby a skladování. Pro bydlení platí: maximální výška římsy = 7 m, maximální výška včetně ustoupeného podlaží nebo podkroví pod 45 = 10 m. Pro smíšené obytné platí: Maximální zastavěnost = 50 %, maximální výška římsy = 7 m; maximální výška včetně ustoupeného podlaží nebo podkroví pod 45 = 10 m. Pro výroby a skladování platí: Maximální zastavěnost = 50 %, maximální výška zástavby = 10 m; v průmyslové zóně Sever = 7 m, přičemž měřítko nových objektů nesmí překročit měřítko stávajících objektů. U ostatních ploch s rozdílným způsobem využití není výška zástavby omezena ze zastavitelných ploch se to týká především ploch občanské vybavenosti (O, OV, OH, OS), ve kterých je možné připustit realizaci stavebních dominant obce. Ze stávajících se jedná hlavně o kostel sv. Vavřince s věží nebo hasičskou zbrojnici. Výškově neomezena je také výstavba v plochách technické infrastruktury, v plochách vodohospodářských a v plochách veřejných prostranství. V posledním případě je tak umožněna např. realizace rozhledny PLOCHY PŘESTAVBY Uvnitř současně zastavěného území se vymezují přestavby. Zástavba na plochách přestavby se převážně upřednostňuje před využitím ploch zastavitelných. Jako přestavby jsou vymezeny uvnitř zastavěného území, u kterých je navržena změna využití pro zástavbu týká se to jak ploch zastavěných budovami tak také ploch, které dle katastru nemovitostí nejsou zastavěné jsou v současnosti využity jako zahrady nebo veřejná zeleň. Lokality navržené pro přestavbu jsou tyto: kolem ulice Sportovní, areál bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva (u koupaliště), areál technických služeb obce (u mateřské školy), Na Kaménce, Školní, Luční / Ratibořská (u potoka) a Hůrky ZASTAVITELNÉ PLOCHY Vně současně zastavěného území se vymezují zastavitelné. Zastavitelné jsou vedle ploch přestavby hlavními rozvojovými plochami obce. Jsou navrženy jako bydlení, výroby a skladování, občanské vybavenosti tělovýchova a sport, veřejných prostranství, veřejných prostranství sídelní zeleň a dále pro vodohospodářské (výstavbu hrází poldrů) a pro dopravní infrastruktury. 14 KNESL+KYNČL s.r.o.

17 Plošný rozsah zastavitelných ploch několikanásobně převyšuje reálné možnosti rozvoje obce, tento rozsah rozvojových území je ale důležitý kvůli jejich dostupnosti z pohledu majetkoprávních poměrů. Část ploch (především pro bydlení) si jejich majitelé nechávají do zásoby a nemají zájem je prodat a řešit tak aktuální potřebu výstavby někoho jiného PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV V SÍDLE Pro zajištění podmínek dalšího možného rozvoje obce vymezuje územní plán a koridory územních rezerv pro bydlení, veřejné prostranství a výrobu a skladování. Plochy územních rezerv jsou vymezeny s cílem prověřit možnosti budoucího využití území, přičemž jeho dosavadní využití nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit prověřované budoucí využití. Pro využití ploch územních rezerv je nutná změna územního plánu. Plochy územních rezerv pro bydlení jsou vymezeny na severozápadě obce mezi ulicemi Lomená a K Dolku, na severovýchodě obce nad ulicí Za Humny a na jihovýchodě obce nad ulicí Luční. Plocha územní rezervy pro veřejné prostranství je vymezena pro obsluhu výše zmíněné bydlení. Plocha pro výrobu je vymezena pro případný rozvoj průmyslové zóny Východ PŘEHLED VŠECH NAVRŽENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V následující tabulce je uveden přehled ploch s rozdílným způsobem využití navržených na celém území obce: Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 1 L Plocha lesní Zalesnění v části Hůrky L Plocha lesní Zalesnění v části Hůrky K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně Rekultivace bývalé skládky K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK E Plocha přírodní LBC Doubravka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Odpočívadlo / parčík u cyklostezky (Padělky) K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Vidole) WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže VI (Vidole) WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže nad Vojtovým rybníkem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík / hřiště (Na Pile) K Plocha krajinné zeleně LBK DS Plocha dopravní infrastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka K Pile B Plocha bydlení Bydlení mezi ulicemi Dolní a K Pile PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík / hřiště (Korea) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Pod retenčním rybníkem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Pod retenčním rybníkem WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže V (Svinné) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík pod poldrem Svinné PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark Sportovní P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť západ (ulice Lomená, Pod Svahem) KNESL+KYNČL s.r.o. 15

18 Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 33 B Plocha bydlení Píšť západ B Plocha bydlení Píšť západ P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť západ (ulice Lomená) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík u potoka nad hřištěm, místní komunikace propojení B Plocha bydlení K Dolku PZ Plocha veřejného prostranství zeleň K Dolku K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť východ OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Rozšíření sportovního areálu P Plocha veřejného prostranství Přeložka ulice Sportovní OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Sportoviště u střelnice a u pekárny B Plocha bydlení Dvořisko O Plocha občanského vybavení U koupaliště přestavba (hotel, sauna, sport,...) OV Plocha občanského vybavení veřejná vybavenost U mateřské školy přestavba PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park u školy K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť jih K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh (Dvořisko) K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť východ B Plocha bydlení Na Kaménce PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park, naučná stezka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park, naučná stezka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík Padol PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík Padol PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Rozhledna, odpočívadlo (Hájek) B Plocha bydlení Severní P Plocha veřejného prostranství Parkoviště, naučná stezka B Plocha bydlení Severní K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Severní B Plocha bydlení Píšť sever B Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Hřiště Boleslavská B Plocha bydlení Píšť sever P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť sever B Plocha bydlení Píšť sever P Plocha veřejného prostranství Propojení ulic Opavská a Strmá B Plocha bydlení Píšť sever PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Hůrecká za bytovkami PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Za Humny) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park (u zahrádkářů) P Plocha veřejného prostranství Parkoviště osobních vozidel za hřbitovem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park (u zahrádkářů) B Plocha bydlení Hůrecká V Plocha výroby Rozšíření průmyslové zóny sever V Plocha výroby Rozšíření průmyslové zóny sever B Plocha bydlení Píšť východ P Plocha veřejného prostranství Nové napojení průmyslové zóny sever B Plocha bydlení Píšť východ B Plocha bydlení Píšť východ (ulice Průmyslová) KNESL+KYNČL s.r.o.

19 Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 79 B Plocha bydlení Píšť východ (ulice Za Humny) OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Široké pole motokros V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Vidole) B Plocha bydlení Ratibořská / Luční, u potoka P Plocha veřejného prostranství Ratibořská / Luční, u potoka OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Rozšíření starého hřiště B Plocha bydlení Píšť jih P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih B Plocha bydlení K Obecníku K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže VII (Záhuří) S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Zeleň mezi smíšeným bydlením a technickou infrastrukturou P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace, točna autobusů, parkoviště autobusů T Plocha technické infrastruktury ČOV, sběrný dvůr, technické služby obce, atd V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark Ratibořská DS Plocha dopravní infastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka Ratibořská DS Plocha dopravní infastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka Ratibořská K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba Píšť jih S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba Píšť jih CELKEM KNESL+KYNČL s.r.o. 17

20 4.13. PŘEHLED VŠECH NAVRŽENÝCH PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V následující tabulce je uveden přehled ploch územních rezerv s rozdílným způsobem využití navržených na celém území obce: Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] r1 B Plocha bydlení Píšť západ r2 B Plocha bydlení Píšť východ r3 B Plocha bydlení Píšť jih r4 V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ r5 P Plocha veřejného prostranství Píšť východ r6 K Plocha krajinné zeleně Průmyslová zóna východ CELKEM KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 5.1. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Pro zajištění kvalitních podmínek pro veřejná prostranství, pro zajištění prostupnosti území obce a jeho obsluhy vymezuje územní plán veřejných prostranství a veřejných prostranství sídelní zeleň, viz kapitola Urbanistická koncepce OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU Pro zajištění obsluhy území z hlediska občanského vybavení sloužící veřejnému zájmu vymezuje územní plán občanského vybavení veřejné vybavenosti a veřejného vybavení veřejná pohřebiště, viz kapitola Urbanistická koncepce DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Pro zajištění fungování dopravní infrastruktury na území obce jsou jednotlivě řešeny tyto druhy dopravní infrastruktury: Pěší prostupnost Pro zajištění pěší prostupnosti území obce územní plán vymezuje veřejných prostranství, a dopravní infrastruktury. Koncepci pěší propustnosti doplňují prvek pěší prostupnost. Pěší propojení lze realizovat ve všech plochách při splnění podmínek využití. Pro zajištění pěší dopravy na území obce je nutné při realizaci dopravní infrastruktury liniového charakteru vytvořit odpovídající prostor pro pohyb pěších v souběhu s dopravní stavbou i kolmo na ni bez bariérového efektu, neurčuje-li norma jiné řešení. Pěší propojení lze řešit v jiné poloze při prokázání obdobné prostupnosti dané lokality a v obdobné návaznosti na její okolí. Obcí prochází zelená turistická trasa (Píšť Bělá Bolatice). Územní plán sleduje především tato pěší propojení: propojení podél ulice Opavské a Ratibořské hlavní pěší osa obce od ulice Horní až k průmyslové zóně Východ, propojení k hraničnímu přechodu do Owsiszcze (současně s cyklostezkou), propojení do části Na Pile (současně s cyklostezkou), propojení do Bělé (po účelové komunikaci současně s cyklostezkou), propojení do Borucinu (po účelové komunikaci současně s cyklostezkou), propojení části Hůrky a přírodní památky Hranečník pro naučnou stezku, propojení do Bolesławi (současně s cyklostezkou), propojení k plánované rozhledně v lokalitě Hájek, propojení ulic Strmá a Opavská, propojení pod hrází poldru č. I k ulici Opavské, propojení Opavské a fotbalového areálu, propojení nové zástavby v lokalitě Dvořisko s ulicí Sportovní, propojení ulic Hůrecká a Průmyslová, propojení ulic Okružní a Padol, propojení ulic K Obecníku a Luční podél vodoteče a dál přes Píšťský potok k ulici Ratibořské. 18 KNESL+KYNČL s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov V. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno září 2009 V. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Územní plán obce Čímice

Územní plán obce Čímice Územní plán obce Čímice Návrh zadání územního plánu Sídelní jednotka: Obec Čímice, Čímice 63, 342 01 Sušice 1, 376 596 477, cimice@seznam.cz Statutární zástupce: Jaroslav Kučera, starosta obce Pověřený

Více

Územní plán sídelního útvaru Rousínov. ZMĚNA č. IX. Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP. Odůvodnění

Územní plán sídelního útvaru Rousínov. ZMĚNA č. IX. Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP. Odůvodnění Územní plán sídelního útvaru Rousínov ZMĚNA č. IX Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006 Sb.,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU Změna č. 7 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU - ZMĚNA Č. 7 I. NÁVRH OBJEDNATEL

Více