ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ Brno únor 2010

2

3 ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ zadavatel: Obec Píšť Píšť č.p. 58, Mgr. František Jaroš, starosta pořizovatel: schvalující orgán: nadřízený orgán územního plánování: zpracovatel: garant projektu: urbanistická koncepce: spolupráce: Městský úřad Hlučín Odbor výstavby, Oddělení územního plánování, regionálního rozvoje a památkové péče Mírové náměstí 23, Hlučín Ing. Martin Kuchař Zastupitelstvo obce Píšť Krajský úřad Moravskoslezského kraje KNESL + KYNČL s.r.o. Šumavská 416/ Brno doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. číslo autorizace ČKA: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ing. arch. Jiří Knesl Bc. Jaroslava Stružková Ing. arch. Jan Špirit Ing. arch. Bohuš Zoubek technická infrastruktura: zásobování vodou: Ing. Vítězslav Vaněk odkanalizování: Ing. Vítězslav Vaněk zásobování plynem: Ing. Vítězslav Vaněk zásobování elektřinou: Dušan Kubíček spoje: Dušan Kubíček doprava: Ing. arch. Jiří Knesl ÚSES, životní prostředí: vyhodnocení SEA: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD. RNDr. Ing. Milan Kynčl Ing. Ladislav Vondráček Ing. Boleslav Jelínek datum: únor 2010 KNESL+KYNČL s.r.o. 1

4 OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ: VÝKRESOVÁ ČÁST: II/01 Koordinační výkres 1 : II/02 Výkres širších vztahů 1 : II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : TEXTOVÁ ČÁST: A. POJMY 4 B. PODKLADY 6 C. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 7 1. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 7 2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 7 3. ŠIRŠÍ VZTAHY Vymezení řešeného území Postavení obce v systému osídlení Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 8 D. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 9 E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Trojjedinost centra Doplnění struktury sídla do uceleného tvaru, tak aby cílový stav zastavěného území byl kompaktní Zalesnění špatně obdělávatelných polí řešení územního systému ekologické stability Řešení protipovodňové ochrany obce soustavou suchých retenčních nádrží Spojení části Na Pile infrastrukturou s jádrovým sídlem Omezení rozvoje stávajícího výrobního areálu (průmyslová zóna Sever) a vznik nové výrobní zóny Východ Utlumení výrobních a skladovacích aktivit v bývalém statku Hůrky Rozvoj veřejných prostranství v obci Udržení měřítka a výškové hladiny obytné zástavby Rozvoj rekreačních a sportovních aktivit na území obce URBANISTICKÁ KONCEPCE Bydlení Občanské vybavení Výroba a skladování Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Veřejná prostranství 14 2 KNESL+KYNČL s.r.o.

5 4.7. Systém sídelní zeleně Koncepce prostorového uspořádání sídla Plochy přestavby Zastavitelné Plochy a koridory územních rezerv v sídle Přehled všech navržených ploch s rozdílným způsobem využití Přehled všech navržených ploch územních rezerv s rozdílným způsobem využití KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Veřejná prostranství Občanské vybavení veřejného zájmu Dopravní infrastruktura Koncepce technické infrastruktury KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Vodní toky a Uspořádání zeleně v krajině Ochrana přírody Zemědělské využití krajiny Lesnické využití krajiny Územní systém ekologické stability (ÚSES) Prostupnost krajiny Protierozní opatření Protipovodňová ochrana Rekreace v krajině Dobývání nerostů Plochy pro změnu využití (nezastavitelné) Plochy a koridory územních rezerv v krajině PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ REGULACE Plochy s rozdílným způsobem využití Překryvné prvky PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIE REGULAČNÍ PLÁNY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 29 F. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 32 G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) Ochrana zemědělského půdního fondu Ochrana lesních ploch VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU Úvod Návrhové konceptu územního plánu Rozvojové podle platného územního plánu obce Píšť Porovnání konceptu s platným ÚP, celkové vyhodnocení záboru půdního fondu 47 KNESL+KYNČL s.r.o. 3

6 A. POJMY Pro účely tohoto územního plánu se níže uvedeným pojmům rozumí takto: Maximální výška zástavby je definovaná nepřekročitelná výška stavby; počítá se v každém místě stavby od úrovně původního terénu. Maximální zastavěnost udává maximálně povolený poměr zastavěné části ku celkové výměře této vynásobený číslem 100, přičemž zastavěnou částí se míní součet půdorysů všech budov nad úrovní terénu (do tohoto poměru se nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže apod.). Plošné využití využití území ve prospěch určité územním plánem stanovené funkce (např. bydlení, výroba); využití ploch s rozdílným způsobem využití. Římsa je horní hrana svislé konstrukce stavby; zpravidla obíhající okolo celého jejího obvodu. Suchý poldr je přirozeně nebo uměle ohraničený prostor v blízkosti vodního toku, který je za sucha využíván zemědělsky a při povodni slouží k zachycení části povodňové vlny. Územní studie je dokument zaregistrován jako územně plánovací podklad. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Názvy ulic používané v této dokumentaci jsou v obci zaužívané a byly sjednoceny v rámci Ankety na pojmenování a označení ulic v Píšti. Názvy ulic ale nejsou dosud oficiálně zaneseny ve veřejné databázi (Katastr nemovitostí, atd.). Pro upřesnění je zde uveden seznam ulic s odkazem na plán obce na další stánce: I. Opavská 10. Pekařská 24. U Potoka II. Ratibořská 11. Školní 25. Hasičská III. Hlučínská 12. Na Kaménce 26. Padol IV. K Pile 13. Třešňová 27. Májová 14. Pod Hrází 28. K Obecníku 1. Horní 15. Spojovací 29. Mlýnská 2. Střední 16. Okružní 30. Průmyslová 3. Dolní 17. = Luční 4. Pod Svahem 18. Hůrecká 32. Boleslavská 5. Lomená 19. Severní 33. Za Humny 6. Kolkova 20. Zahradní 34. Hřbitovní 7. U Rybníka 21. Krátká 35. K Hájence 8. Sportovní 22. Strmá 36. K Mlýnku 9. K Dolku 23. Kostelní 37. Slunečná (pro RD čp. 13,50,573,575) 4 KNESL+KYNČL s.r.o.

7 KNESL+KYNČL s.r.o. 5

8 B. PODKLADY Při zpracování územního plánu obce Píšť byly využity tyto podklady: Politika územního rozvoje České republiky 2008 (schválena ) Územní plán velkého územního celku Opava (schválen ) Návrh Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (2009) Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje Surovinová politika Moravskoslezského kraje Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve ve vymezených částech okresů Karviná, Frýdek Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava město (DIAMO s.p., 3/2009) Dále byly k dispozici tyto další podklady týkající se pouze území obce: Platný územní plán obce Píšť včetně změny č. 1 (Ing. arch. Jaroslav Haluza a kolektiv, 2002) Dokumentace pro stavební povolení kanalizace a ČOV Píšť (chalupa RVES a Projekt IV s.r.o., Praha 9/2004) Dokumentace pro stavební povolení suchý poldr č. V Svinné (Hydroprojekt a.s., Ostrava, 12/2008) Píšť aktualizace ochranných pásem vodního zdroje (Ing. Milan Kučera, Brno, 10/2009) Aktuální data z ÚAP získaná od pořizovatele (MÚ Hlučín) Digitální katastrální mapa k.ú. Píšť, výškopis ZABAGED (ČÚZK) 6 KNESL+KYNČL s.r.o.

9 C. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Hlavním cílem územního plánu obce, potažmo územního plánování jako takového, je harmonický rozvoj území. Cestou k dosažení tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých složek při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho kulturně historických hodnot. Cílem řešení nového územního plánu Píště je zajistit soulad nových rozsáhlých rozvojových záměrů s aktuálním stavem území a také mezi sebou navzájem. Samotný územní plán je nástrojem samosprávy obce a má jí být pomocníkem při rozhodování v konkrétních příkladech, ať už se jedná o strategické kroky rozvoje či drobnou dennodenní operativu. 2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Územní plán Píšť je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky Obec patří do správního území ORP Hlučín, které je součástí rozvojové oblasti OB2 Ostrava vymezené v PÚR ČR Dle podrobnějšího vymezení rozvojové oblasti OB2 v návrhu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje území obce Píšť do oblasti OB2 nespadá. Územní plán Píšť je v souladu se závaznou částí Územního plánu velkého územního celku Opava, který byl schválen (ÚP VÚC Opava), který platí do vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje zatím nebyly dokončeny a schváleny, v současnosti probíhá veřejné projednání návrhu ZÚR. V návrhu ZÚR jsou na území obce Píšť vymezeny dvě nadmístního významu PO6 (poldr Svinné) a regionální biocentrum 116 (Dařanec). Oba tyto prvky jsou zakresleny v návrhu územního plánu. 3. ŠIRŠÍ VZTAHY 3.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Předmětem řešení územního plánu je správní území obce Píšť. Celková plocha území je 1568 ha, na konci roku 2007 zde žilo 2090 obyvatel. Obec leží ve správním území ORP Hlučín v Moravskoslezském kraji. Severní a západní hranice území obce tvoří státní hranici s Polskem. Řešené území navazuje v České republice na území obcí (a zároveň na katastrální území) Chuchelná, Bělá, Závada, Vřesina a Hať. V Polsku jsou sousedními sídly Owsiszcze, Tworków, Bolesław a Borucin POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ Obec Píšť leží na hranicích s Polskem cca 10 km severně od města Hlučína, do jehož správního obvodu patří (ORP Hlučín). Krajské město Ostrava je z Píště vzdáleno 25 km směrem na jih, bývalé okresní měst Opava leží 26 km směrem na západ. Obec Píšť má vlastní obecní úřad, stavebním úřadem pro obec Píšť je Městský úřad Hlučín. Obec leží mimo hlavní oblasti cestovního ruchu v mírně zvlněné krajině Opavské pahorkatiny. Jižní a západní část území obce je zalesněná, menší lesa se nachází i na zbytku území. Katastr obce odvodňuje Píšťský potok, který odtéká do Polska, kde se vlévá do Psiny a s ní dále do Odry. Kostel sv. Vavřince v Píšti je od roku 2002 Mariánským poutním místem s nadregionálním významem, na tradiční Odpust sem přijíždí sem návštěvníci a příbuzní také z Polska a Německa ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY, ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Obcí Píšť prochází silnice II. třídy č. 466 (Rohov Chuchelná Píšť Owsiszcze Kryzanowice), na kterou se v obci napojují dvě silnice III. třídy III/46819 (Dolní Benešov Závada Píšť) a III/4695 (Hlučín Vřesina Píšť). Řešeným územím neprochází žádná železniční trať, nejbližším nádražím je konečná stanice v Chuchelné na regionální trati č. 318 (Kravaře Chuchelná), trať dříve pokračovala do polské Racibórze. Další dostupné nádraží je v Dolním Benešově na regionální trati č. 317 (Opava Kravaře Hlučín). Nejbližší celostátní železniční trať č. 316 (Opava Ostrava-Svinov) prochází obcí Háj ve Slezsku, která je z Píště vzdálená 14 km. KNESL+KYNČL s.r.o. 7

10 Pitnou vodou je obec v současnosti zásobována z vlastního zdroje, v konceptu územního plánu je navrženo propojení obecního vodovodu se skupinovým vodovodem Darkovice Vřesina Darkovičky, který je součástí Ostravského oblastního vodovodu. Zemním plynem je obec zásobována ze středotlaké rozvodné soustavy, která zásobuje spolek obcí Chuchelná, Bělá, Píšť, Závada, Vřesina, Darkovice, Hať a Šilheřovice. Zdrojem jsou dvě regulační stanice VTL/STL umístěné v Chuchelné (1200 m 3 /h) a Darkovicích (3000 m 3 /h), obě jsou napojeny na vysokotlaký plynovod DN 300 Hlučín Opava. Elektrickou energií je obec zásobována z primární distribuční sítě skupiny ČEZ. Je napojena vzdušným vedením 22 kv odbočkou z vedení č. 16 Velké Hoštice Bohumín. Obcí prochází dva dálkové optické kabely společnosti O2 Telefónica. Oba končí v samostatném objektu telefonní ústředny ve středu obce. V areálu průmyslové zóny sever se nachází stožár základnové stanice radiotelefonní sítě společnosti T-Mobile, nad severozápadní částí obce probíhá radioreléová trasa Píšť Pustá Polom. Komunální odpad je z obce odvážen na řízenou skládku komunálního odpadu v Ostravě-Hrušově a skládku firmy SOMA Markvartovice a.s. v Markvartovicích ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A DALŠÍCH PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ V řešeném území na jeho severní hranici s Polskem se nachází zvláště chráněné území přírodní památka Hranečník s kolonií volavky popelavé. Do řešeného území zasahuje regionální biocentrum Dařanec (v ZÚR označeno číslem 116), které leží na nadregionálním biokoridoru K 97. Ten prochází jihozápadně mimo území Píště a propojuje z NRBC 90 Dařanec a NRBC 91 Černý les. Nadregionální biocentrum NRBC 90 Dařanec se svým severovýchodním cípem dotýká hranice k.ú. Píšť s k.ú. Chuchelná. Do sousedních katastrálních území přechází z řešeného území tyto lokální biokoridory: LBK 1 na sever do Polska, LBK 10 na západ do k.ú. Bělá, kde navazuje na LBK 11, LBK 15 na západ do k.ú. Bělá, kde navazuje na LBC 4 Bělský mlýn, LBK 17 na jih do k.ú. Závada, odkud pokračuje do k.ú. Vřesina k RBC 116 Dařanec, LBK 2-V na západ do k.ú. Závada k RBC 116 Dařanec, LBK 7-Píšť na jih do k.ú. Hať a k.ú. Vřesina, LBK 21 na jihovýchod do k.ú. Hať, LBK 20 na východ do k.ú. Hať. 8 KNESL+KYNČL s.r.o.

11 D. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Územní plán Píšť byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Navržené řešení územního plánu splňuje Zadání územního plánu Píšť, schválené Zastupitelstvem obce Píšť. KNESL+KYNČL s.r.o. 9

12 E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 1. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI Územní plán obsahuje: 10 listů A4 textové části (titulní list a 18 číslovaných stran včetně Záznamu o účinnosti) 6 listů grafické části (cca 1188 x 1067 mm): I/01 Výkres základního členění území 1 : I/02.1 Hlavní výkres Plošné využití území 1 : I/02.2 Hlavní výkres Dopravní infrastruktura 1 : I/02.3 Hlavní výkres Vodní hospodářství 1 : I/02.4 Hlavní výkres Energetika a spoje 1 : I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Hlavní výkres je kvůli přehlednosti zobrazovaných prvků rozdělen na čtyři samostatné listy, které obsahují: urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny (výkres I/02.1) a dílčí části koncepce veřejné infrastruktury koncepci dopravní infrastruktury (výkres I/02.2), koncepci technické infrastruktury vodního hospodářství (výkres I/02.3) a koncepci technické infrastruktury energetiky a spojů (výkres I/02.4). Ve všech dílčích výkresech Hlavního výkresu jsou znázorněny hranice zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch pro změnu využití (nezastavitelné) a ploch územních rezerv. Ve výkrese I/02.1 jsou oproti požadavkům Vyhlášky č. 500/2006 Sb. vymezeny i území pro prověření změny jejich využití územní studií, které jsou jinak zobrazené ve výkrese I/ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území bylo vymezeno k datu podle zákona č. 183/2006 Sb. ( 58) na základě stavu území a podle aktuální digitální katastrální mapy. Do zastavěného území byly zahrnuty i nezastavěné dle evidence Katastru nemovitostí především jednotlivé proluky ve stávající zástavbě, ale také větší souvislé zahrad či krajinné zeleně (především v prostoru jihozápadně od fotbalového hřiště u průmyslové zóny západ, naproti základní školy, atd.). 3. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot spočívá v ochraně a rozvoji těchto priorit: 3.1. TROJJEDINOST CENTRA Podél hlavní osy obce, kterou tvoří silnice II/466, jsou rozmístěna její tři centra, která mají rozdílnou roli od západu k východu jsou to tato: centrum sportovně rekreační tvořené areálem koupaliště, fotbalového hřiště a dalších sportovně rekreačních aktivit při křížení ulic Opavské, Pekařské a Sportovní; centrum administrativně správní při křížení ulic Opavské, Hlučínské, Ratibořské a Hůrecké, kde se nachází obecní úřad a kostel sv. Vavřince s farním úřadem; centrum společensko zábavní při křížení ulic Ratibořské a Hasičské v prostoru u hasičské zbrojnice. Zde se na rozsáhlých veřejných prostranstvích konají každoročně kulturní a jiné akce, především pouť Odpust. Územní plán počítá s rozvojem těchto tří center takto: Sportovně rekreační centrum by se mělo rozšířit o ubytování a další aktivity v prostoru bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva, dále o tenisový areál u pekárny SANDA, o cyklokrosovou dráhu poblíž střelnice a případně o další sportoviště či park západně od dnešního fotbalového hřiště. V prostoru fotbalového hřiště se také počítá s rekonstrukcí šaten a stávajícího areálu výletiště pro pořádání letních kulturních akcí. Administrativní centrum by mělo být doplněno objektem kulturního centra v sousedství obecního úřadu. Společenské centrum by mělo být finálně upraveno v souvislosti s navrženým odsunem autobusové točny a parkoviště autobusů do prostoru nové průmyslové zóny východ 10 KNESL+KYNČL s.r.o.

13 3.2. DOPLNĚNÍ STRUKTURY SÍDLA DO UCELENÉHO TVARU, TAK ABY CÍLOVÝ STAV ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ BYL KOMPAKTNÍ Způsob zastavění obce je definován především modelací terénu údolí Píšťského potoka. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s maximálně dvěmi nadzemními podlažími, výjimečně se vyskytují i budovy s třemi nadzemními podlažími (několik bytových domů, hasičská zbrojnice, nová škola, mateřská školka, dům s pečovatelskou službou, budova bývalé celnice). Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Hlavní část obce tvoří přibližně 2 km dlouhá oboustranně obestavěná ulicovka podél silnice II/466, která probíhá levou částí údolí Píšťského potoka. Přibližně uprostřed se na ni připojuje silnice III/4695 z Hlučína, tato významná křižovatka tvoří kompoziční a zároveň administrativní střed obce stojí zde obecní úřad (v bývalé škole), farní úřad se zahradou, kostel sv. Vavřince a dům s pečovatelskou službou. Ve střední části obce v délce asi 1 km kolem této křižovatky se zástavba rozšířila i na druhý břeh potoka na jižní stranu údolí. Zástavba je tu až na výjimky poměrně kompaktní. K severu vybíhá ze středu obce komunikace ke statku Hůrky, zástavba v této části se rozvíjí podél ní a podél dalších cest, které z ní vybíhají k západu. Stojí zde i dva bytové domy, struktura je tu neukončená, některé domy jsou ze tří stran obklopeny zemědělsky obdělávanou půdou (část nazývaná Siedlung ). Na západním konci obce u silnice do Chuchelné byla v roce 1955 postavena skupina domů zvaná Korea, odsud dále na jih u silnice do Závady je zcela odtržená zástavba v části zvané Na Pile. Na území obce se nachází dva výrobní areály (původně střediska zemědělské výroby), které leží mimo obytné území obce. Vzdálenější stojí severně od obce v prostoru původního velkostatku Hůrky, bližší se nachází na návrší za hřbitovem a v současné době se rozšiřuje o nové výrobní objekty. Zcela samostatně pak stojí starý kravín a salaš jižně od obce a několik dalších samot (rodinný dům u statku Hůrky, rodinný dům v Bažantnici, hájenka v Oboře, budova policie u silnice do Owsiszcze). Problémové je především rozmělnění zástavby v severní části obce západně od Hůrecké ulice, územní plán zde navrhuje doplnění a zarovnání zástavby tak, aby byla minimálně dotčena při obdělávání zemědělských pozemků. Podobné doplnění mezery v zástavbě je navrženo také mezi průmyslovou zónou sever a stávající zástavbou podél Ratibořské ulice (hlavní přístupovou komunikací zde má být nová ulice do průmyslové zóny od hasičské zbrojnice) nebo na jihovýchodním okraji obce u starého fotbalového hřiště. Také u ostatních návrhových ploch po obvodu stávajícího zastavěného území je patrná snaha o jasné definování hranic intravilánu a extravilánu ZALESNĚNÍ ŠPATNĚ OBDĚLÁVATELNÝCH POLÍ V severozápadní části obce na státní hranici se nachází pozemky, které jsou podle jejich majitelky obtížně zemědělsky obdělávatelné a jsou postiženy zvýšenou vodní erozí. Na její návrh bylo v územním plánu navrženo, aby byly převedeny do lesního půdního fondu ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Územní plán dále navrhuje doplnění chybějících částí ÚSES také v návaznosti na okolní obce. Především se jedná o lokální biokoridory, navrženo je ale také jedno lokální biocentrum (na místě, kde Píšťský potok odtéká do Polska) ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBCE SOUSTAVOU SUCHÝCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ V obci jsou dnes vybudovány dvě suché retenční nádrže (číslo I na severním okraji zástavby u ulice K Dolku a č. II na jižním okraji zástavby u ulice Na Kaménce). Obec je ale stále při přívalových deštích zaplavována vodou z polí, především ze západní strany. Protipovodňový systém je tedy doplněn dalšími poldry (viz kapitola Ochrana před povodněmi) SPOJENÍ ČÁSTI NA PILE INFRASTRUKTUROU S JÁDROVÝM SÍDLEM Část Na Pile je dnes od jádrové obce odtržena a není zcela obsloužena technickou infrastrukturou. Územní plán navrhuje propojení cyklostezkou a chodníkem, napojení na novou obecní kanalizaci, napojení na plynovod a novou trafostanici OMEZENÍ ROZVOJE STÁVAJÍCÍHO VÝROBNÍHO AREÁLU (PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER) A VZNIK NOVÉ VÝROBNÍ ZÓNY VÝCHOD Kvůli problematickému umístění na návrší nad obcí navrhuje územní plán v této průmyslové zóně pouze minimum rozvojových ploch a řeší zároveň kvalitní dopravní napojení zóny novou ulicí od hasičské zbrojnice. V průmyslové zóně Sever jsou také stanoveny přísnější prostorové regulativy než v ostatním území (výška a měřítko zástavby). Těžiště rozvojových ploch pro výrobu je nově situováno do prostoru průmyslové zóny Východ poblíž nové čistírny odpadních vod mezi Ratibořskou ulicí a Píšťský potok UTLUMENÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH AKTIVIT V BÝVALÉM STATKU HŮRKY Současné využití části bývalého areálu statku Hůrky pro skladovací účely s poměrně velkým dopravním zatížením je nevhodné z důvodu špatného umístění v rámci obce a špatného dopravního napojení. Územní plán toto využití omezuje a KNESL+KYNČL s.r.o. 11

14 navrhuje změnit areál na lesopark a další zázemí v návaznosti na plánovanou naučnou stezku k přírodní památce Hranečník. Možná je také výstavba rozhledny, případně jiné využití, které by rozšiřovalo turistické a rekreační možnosti vyžití v obci ROZVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI Územní plán navrhuje množství ploch veřejných prostranství s primárním využitím pro sídelní zeleň. Jedná se o parky či lesoparky umístěné po obvodu obce, které mají doplnit chybějící možnosti každodenní rekreace obyvatel obce a zároveň také řešit problémy vodní eroze půdy jejím zatravněním a výsadbou dřevin UDRŽENÍ MĚŘÍTKA A VÝŠKOVÉ HLADINY OBYTNÉ ZÁSTAVBY Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s maximálně dvěmi nadzemními podlažím a podkrovím, výjimečně se vyskytují i budovy s třemi nadzemními podlažími (několik bytových domů, hasičská zbrojnice, nová škola, mateřská školka, dům s pečovatelskou službou, budova bývalé celnice). Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Nová obytná zástavba by měla toto schéma výškového zónování dodržovat ROZVOJ REKREAČNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT NA ÚZEMÍ OBCE Obec má zájem o rozšiřování sportovních a rekreačních aktivit na svém území jak pro obyvatele tak pro návštěvníky. Tato snaha je patrná již dnes, kdy zde funguje moderní koupaliště se sportovními hřišti, minigolfem a dalšími aktivitami. Tato část koncepce úzce souvisí s bodem Trojjedinost centra a řešením sportovně rekreačního centra. Je však doplněna i dalšími záměry výstavbou rozhledny, realizací naučné stezky, realizací motokrosové dráhy, atd. 4. URBANISTICKÁ KONCEPCE Územní plán vymezuje s rozdílným způsobem využití. Podle významu jsou rozděleny na stabilizované, návrhové a územních rezerv. Vymezeny jsou hranice zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch pro změnu využití (nezastavitelné) BYDLENÍ Pro zajištění kvalitního bydlení na území obce vymezuje územní plán: bydlení smíšené obytné. Plochy bydlení (B) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové (včetně ploch přestavby) i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch je zahrnuta velká část zastavěného území obce. Zástavbu těchto ploch tvoří především rodinné domy, výjimečně také bytové domy (na ulici Hůrecké a Lomené). Návrhové jsou vymezeny po celém obvodu jádrové obce. Jedná se především o v těchto lokalitách: Dolní / K Pile, Lomená, K Dolku / Strmá, Zahradní / Strmá, Severní / Zahradní, Severní, Hřbitovní / Průmyslová, Za Humny, Luční, K Obecníku a Dvořisko. Návrhové přestavby jsou vymezeny uvnitř zastavěného území, jedná se o tyto lokality: Na Kaménce, Ratibořská / Luční (u potoka). Plochy smíšené obytné (S) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky v severní části zastavěného území v lokalitě Hůrky. Návrhové jsou vymezeny v návaznosti na průmyslovou zónu východ kolem ulice Ratibořské OBČANSKÉ VYBAVENÍ Pro zajištění kvalitního a dobře rozmístěného občanského vybavení obce vymezuje územní plán: občanského vybavení, občanského vybavení veřejného vybavení, pro umístění staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, péči o rodinu, pro zdravotní služby, pro kulturu, církev, pro veřejnou správu, pro ochranu obyvatelstva. občanského vybavení veřejných pohřebišť pro umístění hřbitovů, včetně staveb a zařízení s tím souvisejících. občanského vybavení tělovýchovy a sportu pro umístění staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport. Plochy občanského vybavení (O) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky při Opavské ulici: prodejna smíšeného zboží a pekařství u koupaliště, restaurace-klub (bývalé kino), pošta a sousední obchodně administrativní objekt (textil, kadeřnictví, kanceláře). 12 KNESL+KYNČL s.r.o.

15 Návrhové jsou vymezeny jako přestavbové v prostoru bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva u koupaliště (záměrem je vybudovat tu ubytovací zařízení s dalšími sportovně rekreačními službami). Plochy občanského vybavení veřejného vybavení (OV) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky těchto zařízení: obecní úřad, základní škola, mateřská škola včetně ordinací lékařů, kluboven, atd., knihovna, dům s pečovatelskou službou, kostel sv. Vavřince s farou a farní zahradou, kaple sv. Jana Nepomuckého, hasičská zbrojnice, budova svazu zahrádkářů, budova Policie ČR. Návrhová plocha je vymezena pouze jedna jedná se o plochu přestavby v prostoru stávajícího areálu technických služeb obce, který má být přesunut do jiné lokality. Plochy občanského vybavení veřejných pohřebišť (OH) jsou v územním plán vymezeny pouze jako stabilizované jedná se o prostor stávajícího hřbitova. Plochy občanského vybavení tělovýchovy a sportu (OS) jsou převážně zastavitelné, pokud není stanoveno jinak (např. navržený areál motokrosu je vymezen jako nezastavitelná plocha). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky těchto zařízení: sportovně rekreační areál koupaliště a fotbalového hřiště s dalšími aktivitami, střelnice při ulici Sportovní, dětské hřiště u základní školy, staré hřiště u ulice Luční. Návrhové jsou vymezeny především kolem ulice Sportovní (částečně jako přestavby), dále u ulice Luční (rozšíření hřiště) a u ulice Boleslavské. Návrhovou plochou s odlišným režimem (je nezastavitelná) je plocha navržená pro areál motokrosu v lokalitě Široké pole. Pro zajištění fungování místního a nadmístního občanského vybavení obce jsou v územním plánu respektována a rozvíjena tři centra: tzv. administrativně správní centrum při křížení ulic Opavské, Hlučínské, Ratibořské a Hůrecké. tzv. sportovně rekreační centrum při křížení ulic Opavské a Pekařské. tzv. společensko zábavní centrum při křížení ulic Ratibořské a Hasičské VÝROBA A SKLADOVÁNÍ Pro zajištění průmyslové, zemědělské a lesní výroby na území obce, která nebude negativně rušit obytné části obce, vymezuje územní plán výroby a skladování. Plochy výroby a skladování (V) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky průmyslové zóny Západ, pekárny SANDA, průmyslové zóny Sever včetně jednoho samostatného objektu západně od ní a areál bývalého kravína na jihu obce. Návrhové jsou vymezeny ve vazbě na průmyslovou zónu Sever a mezi ulicí Ratibořskou a Píšťským potokem jako průmyslová zóna Východ. Plocha územní rezervy je navržena pro případně rozšíření průmyslové zóny Východ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Pro zajištění dopravní obsluhy území obce územní plán vymezuje dopravní infrastruktury silniční doprava. Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava (DS) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky silnic II/466, III/46819, III/4695, případně související pozemky veřejných prostranství. Návrhové jsou vymezeny pro vedení cyklostezek a chodníků podél výše zmiňovaných silnic, a to z jádrové obce do části Na Pile a k hraničnímu přechodu do Owsiszcze TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Koncepci tvoří technické infrastruktury, vodní a vodohospodářské vodní a toky a vodní a vodohospodářské vodohospodářské. Koncepci dále doplňujíkoridory vedení technické infrastruktury a bodová zařízení na technických sítích bez nutnosti vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy technické infrastruktury (T) jsou zastavitelné a v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované i jako návrhové. Mezi stabilizované jsou zahrnuty pozemky vodojemů a pozemků vodního zdroje Píšť odpovídající území jeho ochranného pásma I. třídy. Návrhová je vymezena pro umístění čistírny odpadních vod, sběrného dvora a areálu technických služeb obce na východním okraji obce u Píšťského potoka. Plochy vodní a vodohospodářské vodní a toky (WT) jsou v řešeném území vymezeny pouze jako stabilizované. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty všechny vodní toky (především Píšťský potok se svými přítoky) a vodní (především rybníky). KNESL+KYNČL s.r.o. 13

16 Plochy vodní a vodohospodářské vodohospodářské (WP) jsou zastavitelné a v řešeném území jsou vymezeny jako stabilizované i jako návrhové. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty především pozemky již realizovaných hrází suchých nádrží, do návrhových pak hráze navržených poldrů VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Pro zajištění prostupnosti území obce a jeho obsluhy vymezuje územní plán veřejných prostranství. Plochy veřejných prostranství (P) jsou zastavitelné, v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované, návrhové i územních rezerv. Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty všechny pozemky místních komunikací, návsí a dalších volně přístupných prostranství v obci a také pozemky významných účelových komunikací. Nejsou sem zahrnuty silnic, které obcí prochází (ulice Opavská, K Pile, Ratibořská a Hlučínská). Ty jsou zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury. Návrhové jsou vymezeny pro nové páteřní místní komunikace pro obsluhu rozvojových ploch, pro parkování osobních automobilů (Hůrky, u hřbitova) a pro točnu a parkování autobusů (průmyslová zóna Východ). Plocha územní rezervy je navržena jako spojnice mezi Boleslavskou ulicí (respektive ulicí Za Humny) a Průmyslovou ulicí pro obsluhu územní rezervy pro bydlení SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Pro zajištění kvalitní zeleně uvnitř sídla, případně podél jeho okraje vymezuje územní plán veřejných prostranství sídelní zeleň. Plochy veřejných prostranství sídelní zeleně (PZ) jsou zastavitelné (jejich zastavitelnost je ale omezena regulativem plošného využití), v územním plánu jsou vymezeny jako stabilizované a návrhové (i jako přestavby). Do stabilizovaných ploch jsou zahrnuty pozemky zeleně v severní části obce kolem Hůrecké ulice. Návrhové jsou vymezeny po celém obvodu obce, uvnitř zastavěného území (jako přestavby) i v krajině (pro umístění rekreačních aktivit rozhledna, odpočívadlo, atd). Jedná se především o tyto lokality: Na Pile, Vidole, Svinné, Dolní, Kolkova, Kolkova / Sportovní, K Dolku, Školní, Hůrecká / průmyslová zóna Sever, Padol, u ČOV, Ratibořská, Hájek (u silnice k Hlučínu), Hůrky, Padělky KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA K zajištění estetické kvality sídla jsou stanoveny maximální výšky zástavby pro bydlení, smíšené obytné a výroby a skladování. Pro bydlení platí: maximální výška římsy = 7 m, maximální výška včetně ustoupeného podlaží nebo podkroví pod 45 = 10 m. Pro smíšené obytné platí: Maximální zastavěnost = 50 %, maximální výška římsy = 7 m; maximální výška včetně ustoupeného podlaží nebo podkroví pod 45 = 10 m. Pro výroby a skladování platí: Maximální zastavěnost = 50 %, maximální výška zástavby = 10 m; v průmyslové zóně Sever = 7 m, přičemž měřítko nových objektů nesmí překročit měřítko stávajících objektů. U ostatních ploch s rozdílným způsobem využití není výška zástavby omezena ze zastavitelných ploch se to týká především ploch občanské vybavenosti (O, OV, OH, OS), ve kterých je možné připustit realizaci stavebních dominant obce. Ze stávajících se jedná hlavně o kostel sv. Vavřince s věží nebo hasičskou zbrojnici. Výškově neomezena je také výstavba v plochách technické infrastruktury, v plochách vodohospodářských a v plochách veřejných prostranství. V posledním případě je tak umožněna např. realizace rozhledny PLOCHY PŘESTAVBY Uvnitř současně zastavěného území se vymezují přestavby. Zástavba na plochách přestavby se převážně upřednostňuje před využitím ploch zastavitelných. Jako přestavby jsou vymezeny uvnitř zastavěného území, u kterých je navržena změna využití pro zástavbu týká se to jak ploch zastavěných budovami tak také ploch, které dle katastru nemovitostí nejsou zastavěné jsou v současnosti využity jako zahrady nebo veřejná zeleň. Lokality navržené pro přestavbu jsou tyto: kolem ulice Sportovní, areál bývalého mechanizačního střediska zemědělského družstva (u koupaliště), areál technických služeb obce (u mateřské školy), Na Kaménce, Školní, Luční / Ratibořská (u potoka) a Hůrky ZASTAVITELNÉ PLOCHY Vně současně zastavěného území se vymezují zastavitelné. Zastavitelné jsou vedle ploch přestavby hlavními rozvojovými plochami obce. Jsou navrženy jako bydlení, výroby a skladování, občanské vybavenosti tělovýchova a sport, veřejných prostranství, veřejných prostranství sídelní zeleň a dále pro vodohospodářské (výstavbu hrází poldrů) a pro dopravní infrastruktury. 14 KNESL+KYNČL s.r.o.

17 Plošný rozsah zastavitelných ploch několikanásobně převyšuje reálné možnosti rozvoje obce, tento rozsah rozvojových území je ale důležitý kvůli jejich dostupnosti z pohledu majetkoprávních poměrů. Část ploch (především pro bydlení) si jejich majitelé nechávají do zásoby a nemají zájem je prodat a řešit tak aktuální potřebu výstavby někoho jiného PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV V SÍDLE Pro zajištění podmínek dalšího možného rozvoje obce vymezuje územní plán a koridory územních rezerv pro bydlení, veřejné prostranství a výrobu a skladování. Plochy územních rezerv jsou vymezeny s cílem prověřit možnosti budoucího využití území, přičemž jeho dosavadní využití nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit prověřované budoucí využití. Pro využití ploch územních rezerv je nutná změna územního plánu. Plochy územních rezerv pro bydlení jsou vymezeny na severozápadě obce mezi ulicemi Lomená a K Dolku, na severovýchodě obce nad ulicí Za Humny a na jihovýchodě obce nad ulicí Luční. Plocha územní rezervy pro veřejné prostranství je vymezena pro obsluhu výše zmíněné bydlení. Plocha pro výrobu je vymezena pro případný rozvoj průmyslové zóny Východ PŘEHLED VŠECH NAVRŽENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V následující tabulce je uveden přehled ploch s rozdílným způsobem využití navržených na celém území obce: Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 1 L Plocha lesní Zalesnění v části Hůrky L Plocha lesní Zalesnění v části Hůrky K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně Rekultivace bývalé skládky K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK E Plocha přírodní LBC Doubravka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Odpočívadlo / parčík u cyklostezky (Padělky) K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Vidole) WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže VI (Vidole) WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže nad Vojtovým rybníkem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík / hřiště (Na Pile) K Plocha krajinné zeleně LBK DS Plocha dopravní infrastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka K Pile B Plocha bydlení Bydlení mezi ulicemi Dolní a K Pile PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík / hřiště (Korea) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Pod retenčním rybníkem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Pod retenčním rybníkem WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže V (Svinné) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík pod poldrem Svinné PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark Sportovní P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť západ (ulice Lomená, Pod Svahem) KNESL+KYNČL s.r.o. 15

18 Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 33 B Plocha bydlení Píšť západ B Plocha bydlení Píšť západ P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť západ (ulice Lomená) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík u potoka nad hřištěm, místní komunikace propojení B Plocha bydlení K Dolku PZ Plocha veřejného prostranství zeleň K Dolku K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť východ OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Rozšíření sportovního areálu P Plocha veřejného prostranství Přeložka ulice Sportovní OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Sportoviště u střelnice a u pekárny B Plocha bydlení Dvořisko O Plocha občanského vybavení U koupaliště přestavba (hotel, sauna, sport,...) OV Plocha občanského vybavení veřejná vybavenost U mateřské školy přestavba PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park u školy K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť jih K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh (Dvořisko) K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť východ B Plocha bydlení Na Kaménce PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park, naučná stezka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park, naučná stezka PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík Padol PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Parčík Padol PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Rozhledna, odpočívadlo (Hájek) B Plocha bydlení Severní P Plocha veřejného prostranství Parkoviště, naučná stezka B Plocha bydlení Severní K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Severní B Plocha bydlení Píšť sever B Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Hřiště Boleslavská B Plocha bydlení Píšť sever P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť sever B Plocha bydlení Píšť sever P Plocha veřejného prostranství Propojení ulic Opavská a Strmá B Plocha bydlení Píšť sever PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Hůrecká za bytovkami PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Za Humny) PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park (u zahrádkářů) P Plocha veřejného prostranství Parkoviště osobních vozidel za hřbitovem PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Park (u zahrádkářů) B Plocha bydlení Hůrecká V Plocha výroby Rozšíření průmyslové zóny sever V Plocha výroby Rozšíření průmyslové zóny sever B Plocha bydlení Píšť východ P Plocha veřejného prostranství Nové napojení průmyslové zóny sever B Plocha bydlení Píšť východ B Plocha bydlení Píšť východ (ulice Průmyslová) KNESL+KYNČL s.r.o.

19 Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] 79 B Plocha bydlení Píšť východ (ulice Za Humny) OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Široké pole motokros V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark (Vidole) B Plocha bydlení Ratibořská / Luční, u potoka P Plocha veřejného prostranství Ratibořská / Luční, u potoka OS Plocha občanského vybavení tělovýchova a sport Rozšíření starého hřiště B Plocha bydlení Píšť jih P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih B Plocha bydlení K Obecníku K Plocha krajinné zeleně Protierozní příkop, průleh Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace Píšť jih B Plocha bydlení Píšť jih WP Plocha vodohospodářská Hráz suché nádrže VII (Záhuří) S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Zeleň mezi smíšeným bydlením a technickou infrastrukturou P Plocha veřejného prostranství Místní komunikace, točna autobusů, parkoviště autobusů T Plocha technické infrastruktury ČOV, sběrný dvůr, technické služby obce, atd V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ PZ Plocha veřejného prostranství zeleň Lesopark Ratibořská DS Plocha dopravní infastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka Ratibořská DS Plocha dopravní infastruktury silniční doprava Chodník + cyklostezka Ratibořská K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK K Plocha krajinné zeleně LBK S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba Píšť jih S Plocha smíšená obytná Bydlení + nerušící služby, drobná výroba Píšť jih CELKEM KNESL+KYNČL s.r.o. 17

20 4.13. PŘEHLED VŠECH NAVRŽENÝCH PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V následující tabulce je uveden přehled ploch územních rezerv s rozdílným způsobem využití navržených na celém území obce: Číslo (ID) Kód typu Popis s rozdílným způsobem využití Popis, poznámka Výměra [m 2 ] r1 B Plocha bydlení Píšť západ r2 B Plocha bydlení Píšť východ r3 B Plocha bydlení Píšť jih r4 V Plocha výroby a skladování Průmyslová zóna východ r5 P Plocha veřejného prostranství Píšť východ r6 K Plocha krajinné zeleně Průmyslová zóna východ CELKEM KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 5.1. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Pro zajištění kvalitních podmínek pro veřejná prostranství, pro zajištění prostupnosti území obce a jeho obsluhy vymezuje územní plán veřejných prostranství a veřejných prostranství sídelní zeleň, viz kapitola Urbanistická koncepce OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU Pro zajištění obsluhy území z hlediska občanského vybavení sloužící veřejnému zájmu vymezuje územní plán občanského vybavení veřejné vybavenosti a veřejného vybavení veřejná pohřebiště, viz kapitola Urbanistická koncepce DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Pro zajištění fungování dopravní infrastruktury na území obce jsou jednotlivě řešeny tyto druhy dopravní infrastruktury: Pěší prostupnost Pro zajištění pěší prostupnosti území obce územní plán vymezuje veřejných prostranství, a dopravní infrastruktury. Koncepci pěší propustnosti doplňují prvek pěší prostupnost. Pěší propojení lze realizovat ve všech plochách při splnění podmínek využití. Pro zajištění pěší dopravy na území obce je nutné při realizaci dopravní infrastruktury liniového charakteru vytvořit odpovídající prostor pro pohyb pěších v souběhu s dopravní stavbou i kolmo na ni bez bariérového efektu, neurčuje-li norma jiné řešení. Pěší propojení lze řešit v jiné poloze při prokázání obdobné prostupnosti dané lokality a v obdobné návaznosti na její okolí. Obcí prochází zelená turistická trasa (Píšť Bělá Bolatice). Územní plán sleduje především tato pěší propojení: propojení podél ulice Opavské a Ratibořské hlavní pěší osa obce od ulice Horní až k průmyslové zóně Východ, propojení k hraničnímu přechodu do Owsiszcze (současně s cyklostezkou), propojení do části Na Pile (současně s cyklostezkou), propojení do Bělé (po účelové komunikaci současně s cyklostezkou), propojení do Borucinu (po účelové komunikaci současně s cyklostezkou), propojení části Hůrky a přírodní památky Hranečník pro naučnou stezku, propojení do Bolesławi (současně s cyklostezkou), propojení k plánované rozhledně v lokalitě Hájek, propojení ulic Strmá a Opavská, propojení pod hrází poldru č. I k ulici Opavské, propojení Opavské a fotbalového areálu, propojení nové zástavby v lokalitě Dvořisko s ulicí Sportovní, propojení ulic Hůrecká a Průmyslová, propojení ulic Okružní a Padol, propojení ulic K Obecníku a Luční podél vodoteče a dál přes Píšťský potok k ulici Ratibořské. 18 KNESL+KYNČL s.r.o.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Zákupy (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a OBEC ŽLUTAVA Zastupitelstvo obce Žlutava OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán Žlutava Zastupitelstvo obce Žlutava, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více