Střípky z obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střípky z obecního úřadu"

Transkript

1 Z p r a v o d a j o b č a n ů Ž i v a n i c, N e r a d u a D ě d k a r o č n í k X I. č í s l o 2 ř í j e n 2015 Vážení spoluobčané, krátící se den a žloutnoucí listí je neklamnou známkou počátku vlády podzimu. Léto, se kterým jsme se nedávno rozloučili, bylo nejteplejší za několik posledních let. Sucho zužovalo naše zahrádky stejně jako veřejnou zeleň. Rád bych na tomto místě poděkoval ZOD Bratranců Veverkových Živanice za spolupráci při zalévání lip a zelených pásů u silnice. Sladkému letnímu nicnedělání naštěstí nepodlehly naše spolky. A proto jsme si mohli užít povedené akce jako Máje, Babinec, Pohádkový les, Dětský den, výlet do Parku Mirákulum, Loučení s prázdninami, turnaje v nohejbalu a tenisu. Bližší informace, nejenom o uvedených akcích, si budete moci přečíst na stránkách tohoto vydání Živaňáku. Na měsíc září nám vyšlo hned několik novinek. V Neradu se děti dočkaly pěkného hracího koutku. Na návsi v Živanicích a na zastávkách MHD v Dědku a Neradu byly zabudovány nové lavičky. Od září také zajíždí do naší obce o jeden spoj linky MHD 18 navíc. Popolední čas příjezdu a odjezdu byl vybrán v anketě uveřejněné v minulém vydání našeho zpravodaje. Na závěr úvodníku si dovolím zopakovat pozvání, přijďte mezi nás na jednání zastupitelstva, rádi si vyslechneme vaše připomínky a nápady. Petr Lejhanec, starosta obce Střípky z obecního úřadu Zastupitelstvo obce Živanice se začalo zabývat přípravou rozpočtu na rok Plánů je hodně, avšak musíme předem zjistit finanční náklady na jednotlivé akce a podle toho je případně zařadit do rozpočtu vedle pevných stálých výdajů např. na osvětlení, dopravní obslužnost, atd. Mezi navrhované akce patří: o Odvlhčení podřezání zdiva v základní a mateřské škole s navazujícím zateplením budovy. Díky kamennému zdivu velké šíře, budou náklady na podřezání velmi vysoké zjišťujeme nabídky od firem tímto se zabývajícími. Dále zjišťujeme možnosti financování této akce z dotačních programů. o Možná rekonstrukce parkoviště před školkou

2 o Oprava hřbitovní zdi. o Z hlediska bezpečnosti zastupitelé navrhují zatím alespoň zpracovat projekt na zbudování chodníku od hlavní silnice ke škole. Žádoucí by bylo pořízení bezpečnostního prvku semaforu s tlačítkem pro chodce a zpomalení přijíždějících aut do obce. Takový bezpečností prvek by byl umístěn na začátku a konci obce u přechodů pro chodce. o Přístřešky u zastávek v Neradu a Dědku. o Pořízení dalších laviček (např. k rybníkům). o Opravy místních komunikací. o Oprava nové hasičárny v Dědku (střecha). o Nahození hasičárny v Neradu. o Přístřešky na techniku na dvoře OÚ. o Zámková dlažba pod velkoobjemové kontejnery na bioodpad. o Odpadkové koše ve vsi. o Zpracování územní studie. Na svém zasedání dne zastupitelstvo obce schválilo Plán obnovy obce Živanice v letech , jehož zpracování a schválení bylo podmínkou pro podávání žádostí o finanční podporu z Programu obnovy venkova, jehož poskytovatelem je Pardubický kraj. Z tohoto programu byla podána žádost o dotaci na opravu chodníku a parkovacích stání u sokolovny pro rok Požadovaná výše finančních prostředků činí 220 tis. Kč. Žádost musela být podána nejpozději do , přičemž vyrozumění o tom, zda dotace byla poskytnuta a v jaké výši je do V červnu 2015 obdržela naše obec z Programu obnovy venkova dotaci ve výši 100 tis. Kč na opravu komunikace a rozšíření veřejného osvětlení v Neradu (od hasičárny k Petrlíkovým). V současné době je zažádáno o stavební povolení. Zastupitelé se začali zabývat přípravou výběrového řízení na zhotovitele této zakázky. Dne bylo slavnostně otevřeno a předáno do užívání dětské hřiště v Neradu. Pro zhotovení hřiště byla z oslovených firem vybrána firma Herold Kutná Hora. Její nabídka nás oslovila nejen cenou, ale i kvalitou a vzhledem nabízených prvků. Preferovalo se akátové dřevo před kovovými prvky. Dřevo prostředí v návsi a lipové aleji sluší mnohem více. Cena za tyto herní prvky, včetně dopadových ploch a montáže činila ,- Kč s DPH. Na zhotovení dětského hřiště bylo zažádáno o dotaci, žádost byla kladně vyřízena a Pardubický kraj poskytl 100 tis. Kč. V průběhu listopadu bude Pardubický kraj vyhlašovat nové grantové programy na rok 2016 a my opět podáme žádost o dotaci ve výši 100 tis. Kč na vybudování dětského koutku v Dědku. V srpnu byla předána dětem v mateřské škole do užívání nová houpačka s domečkem. Cena tohoto hracího prvku činila ,- Kč s DPH. Také zde jsme zažádali o dotaci a Pardubický kraj nám poskytl 14 tis. Kč. Sponzorským příspěvkem ve výši 10 tis. Kč se též podílel provozovatel nově otevřené kavárny Stiasini

3 Ze Státního fondu Životního prostředí jsme obdrželi dotaci na likvidaci bioodpadu (nosič kontejnerů, štěpkovač a tři velkoobjemové kontejnery). Celkové náklady projektu činí ,-Kč s DPH, obdržená dotace je ve výši Kč. a na obec zbydou náklady ve výši ,-Kč s DPH. V září bylo pořízeno 8 ks. laviček v ceně ,-Kč s DPH. Pět laviček bylo svépomocí zabudováno v Živanicích v návsi a tři u zastávek MHD v Neradu a Dědku. Náklady na zabetonování činily 2 793,-Kč. Od nastoupil mezi nás nový zaměstnanec na pozici "technické služby" p. Hačko Pavel z Neradu. Popřejme mu hodně sil a pracovních úspěchů. Na Obecní úřad v Živanicích můžete v době úředních hodin přinést víčka od PET lahví a podpořit tímto způsobem Michalku Hlaváčkovou z Dědka. (www.pomoztemisce.cz) Územní plán: Zastupitelstvo obce bude na svém jednání dne projednávat územní plán, který je připraven ke schválení. Projekt revitalizace Bukovky: Dne proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Po prohlídce a vyjádření technického dozoru bylo prohlášeno, že stavba byla provedena podle dokumentace pro stavební povolení a je dokončena. Kolaudační souhlas však bude vydán po předložení chybějících požadovaných dokladů, tj.: Provozní řád (již byl zpracován a předán) Smlouva s Povodím Labe (s PL se stále jedná o výši vyrovnání za betonové tvárnice v zasypaném korytu) Vítání občánků: Vážení rodiče, rádi bychom Vás touto cestou informovali o novém způsobu organizace Vítání občánků. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, však již není možné na tento obřad zvát děti automaticky, ale pouze na základě přihlášení od jejich rodičů. Přihláška a další informace budou k dispozici na Obecním úřadě a na webových stránkách obce Ze života školy Letní prázdniny utekly jako voda a zase nám začal nový školní rok. Letos navštěvuje naši školu 51 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 9 prvňáčků. Opět nás čeká hodně práce při vyučování. Budeme se ale také účastnit různých kulturních a sportovních akcí. V září jsme navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích a úžasně jsme se pobavili s Hurvínkem. Se školní družinou jsme pravidelně chodili na turistické výlety. Také jsme byli na výstavě ovoce a zeleniny v Lázních Bohdaneč

4 V říjnu nás čekají další zajímavé akce. Na začátku měsíce proběhne orientační běh ve Břehách. Tradičně před podzimními prázdninami budeme spát ve škole. Už teď se moc těšíme! Mgr. Romana Pražáková, učitelka ZŠ Mateřská škola Mateřská škola zahájila provoz již V pátek a v pondělí bylo umožněno rodičům nových dětí, aby se přišli podívat, pohrát si a pomalu začali začleňovat své děti do nového kolektivu a nového prostředí. Tato fáze adaptačního procesu je velmi důležitá. Rodiče tuto možnost využili a spolu se svými dětmi prošli prvním krokem adaptačního procesu. Školní rok 2015/2106 byl zahájen Bylo přijato 13 nových dětí a 13 dětí také nastoupilo do základních škol k plnění základní povinné školní docházky. Celkový počet dětí v mateřské škole je 45, což je zároveň jejich maximální možný počet. Mateřská škola otevřela se třídou vybavenou novým nábytkem, umožňujícím dětem i pedagogickému personálu lepší dostupnost hraček, her, výtvarného i pracovního materiálu, knížek a dalších pomůcek. I přehlednost jejich uložení usnadňuje práci. Zároveň na zahrádce díky vstřícnosti Obecního úřadu a k velké radosti dětí přibyla klouzačka s houpačkou spolu s domečkem se dvěma přístupy. Dřevěný altánek chránící děti před sluncem i drobným deštěm byl věnován jedním z rodičů. Během prázdnin bylo také nutné starat se o zeleň, stromy a květiny na zahrádce. Bylo opraveno, zrekonstruováno nebo vyměněno náčiní i další pomůcky sloužící k pohybovým aktivitám dětí. Byly vytvořeny nové pomůcky k výchovně vzdělávacím činnostem, dekorace pro estetické prostředí, kde se všichni cítí dobře. Opravy, rekonstrukce a všechny další činnosti související s přípravou nového školního roku si mezi sebe rozdělili rodiče a personál mateřské školy. Společnými silami se povedlo otevřít mateřskou školu takovou, jakou ji chceme mít. Všem, kdo se o to přičinili, patří velké poděkování. Naše mateřská škola a její kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor zajišťuje všestranný rozvoj dětí s respektováním jejich individuálních potřeb. Probíhají zde pohybové, literární, jazykové, hudební, výtvarné, pracovní, rozumové, matematické, dramatické, logopedické aktivity i seznamování se s cizím jazykem. Tyto chvilky rozvíjejí děti ve všech zmíněných oblastem s využitím prostor základní a mateřské školy, k nimž patří kromě třídy a herny i tělocvična, dílna, jídelna a venkovní hřiště. V průběhu měsíce října budou některé děti využívat možnost pobytu v solné jeskyni v Lázních Bohdaneč, který pomůže jejich imunitního systému. Nezbývá, než objednat sluníčko a to nejen na tuto cestu. Mgr. Monika Fišnarová, vedoucí učitelka MŠ - 4 -

5 Informace z Obecní knihovny v Živanicích Výpůjční doba knihovny je nadále ve dnech čtvrtek a neděli od 17 do 19 hodin Roční poplatek (půjčovné) a vystavení čtenářského průkazu je zdarma. Obecní knihovna je každé 3 měsíce obohacena o stálý knihovní fond výměnným souborem knih ze Střediskové knihovny v Lázních Bohdaneč. Knihy, které zde nejsou k vypůjčení je také možnost zapůjčit ze střediskové knihovny, pokud nejsou touto knihovnou zapůjčené jejich čtenáři. Knihovna momentálně veřejnosti nabízí přístup na internet na počítačích All in one (vše v jednom) s dotykovou obrazovkou, klávesnicí a myší (OS Windows 10) pořízených z dotace grantu z Nadace ČEZ v roce 2014 Pro mladé čtenáře se nám osvědčil Čtenářský pas cesty za knihou. V průběhu nejen celého školního roku si malí čtenáři vedou do pasů své záznamy. Sledují zde základní údaje o knize - název knihy, autora, jméno ilustrátora, počet stran, jméno hlavního hrdiny, v jaké zemi se děj knížky odehrává a také ji přidělují počet bodů od 0 do 10, podle toho, jak se jim daná knížka líbí. Po vrácení knihy do knihovny, pod uvedené záznamy o knížce, obdrží od knihovníka do Čtenářského pasu potvrzení symbolické razítko moudré sovy s knihou, které je opravňuje k cestě za další knihou. Těšíme se, že přijdete rozšířit řady našich čtenářů, udělat si trochu času a odnesete si něco hezkého přečtením knížky z naší knihovny. Petr Vavřina, knihovník Obecní knihovny Živanice Sbor dobrovolných hasičů Živanice - info zpravodaj obce Příprava letošních Staročeských májů byla započata stavěním májky 30. dubna v areálu před sokolovnou. Další akcí, kterou jsme opět zajistili, a která se konala ještě v tomto dni, bylo symbolické Pálení Čarodějnic v Živanicích - tentokrát v prostorách U Louže. Zde bylo pro děti připraveno občerstvení. Požární dozor zde zajišťovala Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce. Tradice Staročeských májů 23. května 2015 v obci Živanice a Nerad byla opět obnovena poledním krojovaným průvodem od sokolovny v Živanicích s vyváděním družiček mládenci za doprovodu kapely Živaňanka. Odpoledne nám na letním parketu u sokolovny vystoupily děti z naší mateřské a základní školy. Další ukázkou bylo zatančení České besedy mládenci s družičkami. Závěr tohoto krásného dne ukončila svými líbivými tóny k tanci a poslechu kapela Živaňanka. 3. července jsme se zúčastnili v historických uniformách statické ukázky techniky na náměstí v Přelouči. Tato akce byla součástí VII. Propagační jízdy hasičských vozidel z Ostravy do Pardubic, která se konala při příležitosti V. sjezdu Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se konal 4. července v Pardubicích v Domě hudby. Náš sbor byl také pozván na již VII. ročník Soutěže ručních historických stříkaček v Mělicích a to 1. srpna. K vidění zde bylo mnoho krásných koňských stříkaček, spolu s družstvy v dobových - 5 -

6 uniformách. Soutěžilo se zde v různých tradičních i netradičních disciplínách. Ukončení této akce proběhlo jak jinak než předáním cen a pamětních medailí. 12. září naší mladí hasiči zavítali na plánovanou prohlídku Hasičského záchranné stanice v Pardubicích. Měli se zde možnost seznámit nejen s hasičskými vozidly, které naši profesionální hasiči používají, ale také, kde se vzdělávají, trénují, stravují a odpočívají. Vyzkoušeli si zde fixaci zraněného do vakuových nosítek, dýchací přístroje, hasičské přilby. Dále se zde měli možnost seznámit s vybavením jednotlivých speciálních vozidel. Provázející důstojník byl mile překvapen znalostmi našich dětí, co se týče jednotlivých technických prostředků ve vozidlech. Další akcí, které se sbor zúčastnil, bylo Retroměstečko 2015 Pardubice ve dnech 3. a Akce začala již v pátek od 16 hodin plavením Labe u Zimního stadionu v Pardubicích. Na Retroměstečku jsme nejen po oba výstavní dny ukazovali techniku, ale hlavně předvedli ukázku s vodou s naší stříkačkou Smekal z roku Za SDH Živanice Petr Vavřina starosta sboru Dětský den v Dědku Poprvé ve dvanáctileté historii dětských dnů v Dědku nám počasí nepřálo. Sluníčko, oblačno, zamračeno, přeháňky i jeden delší déšť - to vše se v sobotu 20. června vystřídalo nad parketem v Dědku. Ovšem Ti, pro které to vše děláme - děti, nezklamaly a přišly. Tradiční cesty za pokladem se zúčastnilo 76 statečných dětí. Všichni splnili snadné i těžší úkoly, odměnou jim byl sladký podíl z velkého pokladu dobrot. Pak už hasičky ze Břehů rozjely svou taneční exhibici na parketu. Od 15 hodin si zase na své přišli milovníci zvířat. Kynologové ze Svítkova opět po roce představili své pejsky a Blanka Valentová vozila děti na koníčkách. Děti byly nadšeny, pejskům dlouho tleskaly a u koníčků se začala na jízdy tvořit dokonce fronta. Na parketu se zatím vše připravilo pro nejmenší hasiče ze Břehů a Živanic. Zatím co břežští minihasiči předvedli úspěšnou štafetu, se kterou se představili na letošním celostátním setkání hasičských přípravek, jejich o trošku větší kolegové ze Živanic zachraňovali oběti z hořícího domu. Obě družstva zakončila své vystoupení ostrým požárním útokem. Potlesk přítomných nepatřil jenom cvičícím dětem, ale také těm, kteří je formou hry učí užitečné dovednosti do života. Naštěstí všechna vystoupení proběhla za příznivého počasí. Déšť se na parket začal snášet až při první soutěži, kdy děti podlézaly neustále se snižující tyč. Déšť neustával a areál v Dědku se rychle vylidňoval. My organizátoři jsme byli nešťastní, ale když po třičtvrtě hodině přestalo pršet, světe div se, děti se vrátily! Sice v menším počtu, ale zase si všichni do sytosti zadováděli. O půl sedmé navečer se ke společnému zápolení při nultém ročníku Běhu dětského dne v Dědku sešlo sedm běžců. Bez čísel (stejně se všichni znali) vyrazili na šest kilometrů dlouhou trať. V čase 24:42 min. doběhl první Jan Czagan, ve dvou minutovém odstupu následován synem Janem a první ženou Markétou Musilovou. Všichni běžci si užili potlesku a obdivu přítomných. Přes nepřízeň počasí se dětský den v Dědku vydařil. Dík patří všem organizátorům z Dědka, Živanic, Neradu i okolí a hlavně sponzorům - firmám: IPSTAV, ProScan, Milan Sehnoutek, PCI, Baumit a Autocentrum Barth i všem občanům, kteří dětem přispěli jakoukoli drobností

7 Nohejbalový turnaj dvojic SDH Dědek léto 2015 Za pekelného vedra se na parketu utkalo 8 dvojic. Vcelku suverénním způsobem zvítězili hosté z Domažlic, druzí skončili Milan a Tomáš Virtovi a třetí David John s Jiřím Pošvou nejmladším. Večer jsme poseděli při kytaře a kladně hodnotili tradiční letní akci Přečerpávání vody z Živanického potoku do Bukovky Po dlouhotrvajícím suchu přišly kýžené deště, jenž spolu se zarostlou trubkou na odtoku do Bukovky, zapříčinily vylití vody mimo vodoteče a zatopení spojnice mezi Neratovem a Dědkem v místě bývalého brodu. Čerpat jsme začali v 16:00, v 16:30 nám přijel pomoci sbor ze Živanic. Čerpalo se pomocí dvou PS- 12 a plovoucího čerpadla. V 19:00 bylo čerpání vody ukončeno Soutěž v Černé u Bohdanče Prosluněné srpnové odpoledne se v Černé u Bohdanče stalo svědkem slavného vítězství našeho družstva v požárním útoku soutěže okrsku č. 14. Požární útok byl veden z Velké Černé, odkud všechna družstva musela vodu nasát a dále klasicky vést vodu pomocí hadic 2xB a 4xC k terčům. Útoku se zúčastnila družstva SDH Dědek, Živanice, Mělice, Černá u Bohdanče, Břehů muži, ženy a dorostenci, zvláštním hostem bylo elitní družstvo SDH Rohovládova Bělá. Naše družstvo jako jediné dosáhlo času pod 40 sekund, dokázali jsme tak zúročit srpnové tréninky na bývalém koupališti u Lázní Bohdaneč. V požárním sportu o mnoho zkušenější týmy Břehů a Bělé ztroskotaly právě na nutnosti vodu do stříkačky nasát Noční útoky ve Břehách Týden po vítězství na okrskové soutěži jsme ochutnali skutečný hasičský sport. Na nočních útocích ve Břehách jsme jako jediné družstvo byli ustrojeni v hasičském pracovním oděvu, na hlavách s plnohodnotnou přilbou a neupravenou stříkačkou PS12. Přes bojovný výkon jsme na dobře trénované soupeře ve sportovních dresech a tretrách na nohou nestačili. Mezi 14 mužskými týmy jsme skončili na 13. místě (poslední Bělá měla dva neplatné pokusy). Vítězné Hrobice se svým časem 16,5 sekund nás předčili o více než 20 sekund. Jan Czagan, SDH Dědek Fotbal O dění v T. J. Sokol Živanice (k ) V nové sezóně pokračují jednotlivá družstva ve stejných soutěžích, jako v sezóně minulé. Společné družstvo mladších žáků a starších žáků SK Lázně Bohdaneč Sokol Živanice v okresním přeboru (domácí utkání hrají na hřišti v Bohdanči), společné družstvo dorostu Sokol Živanice SK Lázně Bohdaneč v krajském přeboru (domácí utkání jsou hrána na hřišti v Živanicích). Družstvo mužů hraje divizní soutěž, ve skupině C. Na podporu fotbalu dětí a mládeže v letošním roce obdržela T. J. z rozpočtových prostředků Pardubického kraje dotaci ve výši Kč

8 Zbývající domácí utkání podzimu. Dorost: NE vs Choceň, NE vs Heřmanův Městec, vždy v hod.. Muži: SO vs Vysoké Mýto, v hod., SO vs Litol, v hod., SO vs Trutnov, v hod.. Přijďte se podívat. Cvičení Každý čtvrtek probíhá v sokolovně cvičení dětí: od hod. cvičí předškoláci s rodiči a návazně od hod. mladší žactvo. Cvičí společně dívky a chlapci. V pátek, nepravidelně, cvičí malí hasiči. Bez přestávky se konaly hodiny PILOXINGU pro dívky a ženy, vždy v úterý od hod. a podle potřeby hodiny kondičního cvičení divizních fotbalistů. Bylo rozšířeno vybavení sokolovny pro cvičení o soupravu švédská bedna + sada žíněnek, s finančním příspěvkem od sokolské župy a také od obce ( Kč). Zájmový sport Nepřetržitě se hrál stolní tenis dospělých, vždy v pondělí od hod. a ve středu od hod. Dne se uskuteční turnaj jednotlivců. Každou neděli, zatím od 17.00hod., je-li způsobilá plocha hokejového hřiště, se zde hraje in-line hokej. Iniciátory jsou hráči z Pardubic, ale zapojili se již i místní. Můžete je následovat. Z akcí v areálu Sportovní akce (mimo mistrovská fotbalová utkání): minikurz in-line bruslení pro děti, mezinárodní fotbalové utkání hráčů do 19 let USA Slovensko v rámci memoriálu Václava Ježka a dva jednodenní fotbalové turnaje žáků organizované fotbalovým svazem. Kulturní a společenské akce Vedle tradičních akcí (plesy, Staročeské máje) se uskutečnily akce nového typu: Posezení u kávy s hudebním doprovodem, Jarní dílna pro děti s velikonoční tématikou, Pochlub se svou bábovkou s ukázkou papírové techniky, cestopisná přednáška s obrazovým doprovodem. V letním parketu opět hrály kapely k tanci (Country kapela LBand Lázně Bohdaneč, Odyssea), uskutečnil se zde koncert Veselé trojky (známé z TV Šlágr), jehož pořadatelem byl na základě pronájmu p. Havlíček ze Strašova. V areálu proběhla akce pro děti Rozloučení s prázdninami a letní parket se svým okolím znovu posloužil pro celodenní narozeninové párty ve vlastní režii. (p. Lát z Dědka a p. Šimon z Přelouče.) Připravuje se opět vánoční výstava. Údržba Dne 22.6 zasáhlo lokální tornádo objekt fotbalových kabin a značně poškodilo velkou část jeho střechy. Oprava byla zaplacena (se spoluúčastí T. J. ve výši 5 000Kč) pojišťovnou. Byl proveden nový nátěr fasády celého objektu sokolovny, tedy včetně připojeného technického zázemí a podia letního parketu a nátěr všech ocelových konstrukcí v areálu. Na dětském hřišti byly osazeny nové stříšky na domečku a komponenty hřiště natřeny. V hostinské části sokolovny bylo opraveno plynové topení, včetně instalace nového kotle, proběhla oprava mantinelů hokejového - 8 -

9 hřiště. Zrekonstruován byl kruh v příjezdové cestě k sokolovně výsadbou nových rostlin (návrh a provedení Tichá zahrada Živanice). Nově byla vydlážděna přístupová komunikace k fotbalovým kabinám a celá plocha před čelní, vstupní stranou kabin. (Celková plocha 310m 2, převážně zámkovou dlažbou). Před jižní bok kabin byla nahrnuta zemina a oseta trávou, čímž se téměř o polovinu zvětšila plocha využitelná pro tréninky fotbalistů (vzniklá při akci Revitalizace Bukovky ) na rozměr 60x30m. Na údržbu v letošním roce přispěla také obec částkou Kč. Hostinská činnost pro veřejnost Od 1. června se stala provozovatelem Hospůdky U Sokola v sokolovně paní Jana Černohorská ze Živanic. Hospůdka je otevřená denně, od 17 hod. do 22 hod. V nabídce je dvanáctka Plzeň (30 Kč) a desítka Radegast (22 Kč), pochoutky k pivu, občerstvení bufetového typu a speciality hospůdky, nyní např. Každý pátek tataráček. Přijďte ochutnat. Problém Problémem bylo chování skupiny mládeže, která se scházela v letním parketu. Při těchto schůzkách užívala stolové uspořádání na ploše parketu i jeho podium, toto zejména v klidovém (zimním) období. Chovala se tak, že po sobě zanechávala odpadky a poškození podia (znečištěné stěny, rozkopané dveře.) Domluvy jak se chovat vycházely naprázdno, úklid a opravy zbyly na činovnicích T. J. Píšeme o tom se záměrem upozornit, že pokračování v takovémto chování vyvolá protiopatření v režimu volného přístupu do prostoru letního parketu, který jsme zatím nechtěli měnit. Přístupnost Přístupnost areálu je zejména v rámci organizovaných činností. U volného přístupu na dětské hřiště se předpokládá dohled u malých dětí. Má-li některé dítě zájem učit se jezdit na kolečkových bruslích nebo na skateboardu, může využít plochy hokejového hřiště, ale pod dohledem dospělé osoby. Má-li např. někdo z rodičů zájem zahrát si s dětmi fotbálek, nechť využije tréninkovou plochu u kabin, ne fotbalové hřiště. Přirozeně, neprobíhá-li na těchto místech organizovaná činnost. Prostor na tribunách u fotbalového hřiště není odpočinkovou zónou a proto ji jako takovou nelze užívat. Pozvání Vážení spoluobčané, v závěru tohoto příspěvku dovolte připomenout roli místního Sokola i směrem ven, k šíření povědomí o obci Živanice prostřednictvím akcí v areálu T. J. a fotbalových utkání v místech soupeřů. Rádi se s vámi dělíme o obdivné hlasy k areálu T. J., které jsme opět slyšeli od cizích návštěvníků z širokého okolí, kteří se zúčastnili koncertu Veselé trojky, i od jejich členů samotných. V zájmu lepšího a širšího využívání možností celého areálu T. J. v rámci obce Vám proto adresujeme pozvání, zejména mládeži, zapojit se do některé z činností v T. J., stát se jejím členem, případně i činovníkem. Prosíme, vyjádřete tento zájem na lístku papíru s udáním jména a adresy a vhoďte tento lístek do poštovní schránky ve vývěsní skříňce u vchodu do sportovní části areálu. Prosíme, učiňte tak do 20. října t.r. Děkujeme. Zájemce pozveme na informační besedu Výbor T. J. Sokol

10 Nejbližší plánované akce v naší obci 9. října v u hřbitova Strašidelný les 17. října Drakiáda čas a místo budou upřesněny 17. října Velkoobjemový a nebezpečný odpad 24. října sběr starého železa v Živanicích a Neradu listopadu Vánoční výstava v sokolovně Vážení spoluobčané, přátelé, Příspěvek zastupitele obce * dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za velmi výraznou podporu, kterou jste mně a mým kolegům vyjádřili na kandidátní listině Společně pro obec. V žádném případě jsme nešli do voleb hledat osobní prospěch, nýbrž se snažit o nastolení seriózního jednání vůči občanovi a zamezit případnému klientelismu a dalším negativním jevům. Snažíme se prosazovat NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM a chceme Vás pravidelně touto cestou informovat. Do současné doby jsme zastupitelstvu navrhovali a snažili se prosadit: - zrušení prodeje pytlů na odpad, protože je podle nás nemorální chtít, aby občané třídili odpad a zároveň za pytle platili, když obec za tento tříděný odpad dostává peníze, tento návrh byl zamítnut, - zrušení poplatků za odpad pro osoby, které dovrší věku 61 let a pro osoby do 18 let. Obě tyto skupiny osob považujeme z velké části za ekonomicky neaktivní a je nutné k nim přistupovat ohleduplně, tento návrh byl zamítnut, - prosazení bezplatného užívání hřiště u školy pro všechny občany Živanic. Bylo schváleno kompromisní řešení - občané, kteří jsou angažováni v některém ze spolků v obci, mohou toto hřiště využívat bezplatně, - zapojením se do projektu Poctivý zadavatel, prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET, se snažíme o šetření finančními prostředky obce při zadávání veřejných zakázek. Prozatím se tímto způsobem zakázky nezadávají, ale doufáme, že zakázky vyšší než ,- Kč budou zadávány pouze cestou tohoto elektronického tržiště od začátku příštího roku, - zveřejňování faktur na stránkách obce pro tuto formu, se zatím nenašel vzájemný konsensus mezi zastupiteli, - vybudování dětského hřiště a zahájení výstavby silnice v Neradu, - umístění laviček ve všech obcích

11 Od zvolení do zastupitelstva jsem připravil rozpočet obce na rok 2015, provedl inventarizaci majetku jako předseda komise, inicioval zahájení reklamace severního chodníku a v podstatě zabránil řezání silnice při realizaci chodníku na jižní straně. Výstavba tohoto chodníku, v případě získání dotace, by měla být zahájena v roce Nutných investic na další období by se v obci našlo nepočítaně, od děravých cest, přes potřebu opravy zídky na místním hřbitově. Mezi priority by také měla patřit bezpečnost chodců kolem hlavní silnice, na které provoz neustále houstne a proto budeme do rozpočtu na rok 2016 mimo jiné navrhovat finanční prostředky na semafory na obou koncích naší obce. Nejpalčivější problém, který je nutné v současnosti řešit je situace týkající se projektu Bukovka. Byla zde vyčíslena škoda ze strany Povodí Labe na jejich majetku ve výši cca ,- Kč. Zatím je to poslední známá částka, kterou má obec zaplatit. Nic z toho co je tu prezentováno není navrhováno bez rozmyslu, všechny tyto projekty byly formulovány v našem Volebním programu. I když někteří zastupitelé považují tyto názory za zcestné a často se setkáváme s názory - Co je zadarmo toho si lidé neváží. Z takových názorů je mi opravdu smutno!!! Proto budeme i nadále navrhovat zrušení poplatků za odpady a psy pro všechny občany, zrušení zpoplatnění hřiště u školy. I nadále budeme prosazovat náš volební program. Co nás k tomu vede? Chceme, aby se zastupitelé chovali lidsky a chápali finanční situaci občanů a nezatěžovali nás dalšími poplatky, ostatně daní odvádíme dost. Stát obci z našich daní převádí přibližně 9 000,- Kč na osobu ročně, tak šetřeme a nezatěžujme občany zbytečnými náklady. Ing. Jaroslav MARTYKÁN *) Uvedený příspěvek odráží osobní názory zastupitelů Společně pro obec nikoli zastupitelstva obce jako celku

12 OZNÁMENÍ O SBĚRU VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V SOBOTU Od 8,00-8,30 projíždí obcí Nerad 8,45-9,15 projíždí obcí Dědek a 9,30-11,00 u obecního úřadu v Živanicích Časy jsou pouze orientační a prosíme občany o zajištění naložení odpadu, jinak nebude odvezen. Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, léky, oleje, kyseliny, louhy v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla. NEVOZTE DO SBĚRU!!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit. A dále veškeré elektrospotřebiče, bioodpad, zářivky, tonery tiskáren, monočlánky, kovový šrot (to vše lze celoročně ekologicky likvidovat prostřednictvím služeb OÚ Živanice). Objednání svozu od domu v ŽIVANICÍCH (v případě většího množství odpadu) oznamte na OÚ do v úředních hodinách nebo telefonicky

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Vyskeřský ZPRAVODAJ. Vyskeřská šlápota 19. 9. 06/2015 ZÁŘÍ

Vyskeřský ZPRAVODAJ. Vyskeřská šlápota 19. 9. 06/2015 ZÁŘÍ Vyskeřský ZPRAVODAJ 06/2015 ZÁŘÍ Vyskeřská šlápota 19. 9. Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 5. 8. 2015 Zastupitelstvo obce schválilo: Rozpočtové opatření č. 3/2015. Zrušení směrnice k zadávání veřejných

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE Ročník 14 číslo 2 listopad 2014 Ohlédnutí za čtyřletým obdobím Pojďte se s námi poohlédnout za čtyřletým obdobím 2010-2014 Zastupitelstva obce Sobčice ve složení: J. Horník, M. Krejčová,

Více

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí.

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. zpravodaj 09 2014 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. DOTACE SEZNAMTE SE, KDE VŠUDE POMÁHAJÍ DOTACE OD MAS TŘEŠŤSKO Tento měsíc bychom vás rádi informovali

Více

Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 2014

Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 2014 Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 1. Základní údaje o TJ Název TJ TJ. Sokol Město Touškov Adresa TJ Sportovní 476, Město Touškov 330 33 IČO 14703271 Bankovní spojení E-mail Facebook Adresa

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval.

Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval. Aktuality z obce Kámen Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval. Po půlročním azylu v náhradních prostorech se obecní úřad

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1

Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1 ŽĎÁRSKÉ LISTY oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1 Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává první číslo obecního zpravodaje

Více

Rybnický zpravodaj 6/2013

Rybnický zpravodaj 6/2013 Rybnický zpravodaj 6/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o činnosti obecního úřadu Rybníky za období od 1. 4. do 31. 7. 2013. 3.4.2013 provedla firma MIKO

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou druhé číslo obecního

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Číslo 4. Ročník 2010 Vydává Obec Otovice. Informace Obecního úřadu. Informace ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.6.2010

Číslo 4. Ročník 2010 Vydává Obec Otovice. Informace Obecního úřadu. Informace ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.6.2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz ÚNOR 2014

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz ÚNOR 2014 Ročník II. Rok 2014 ÚNOR 2014 ÚDRŽBA OBCE Jaro je téměř zde, procházkový ráz počasí pokryl i značnou část zimy. Tyto procházky kazí fakt, že na okrajích cest a na trávnících nechávají vaši čtyřnozí kamarádi

Více

Osvětlení, náklady na občerstvení, pohonné hmoty, zabezpečení hudební skupiny, propagační materiál, ceny, náklady na mobilní WC, letáky.

Osvětlení, náklady na občerstvení, pohonné hmoty, zabezpečení hudební skupiny, propagační materiál, ceny, náklady na mobilní WC, letáky. ZÁVĚREČNÁ TABULKA č. 1 projektů doporučených k poskytnutí daru Evidenční číslo Žadatel Název Cíl Účel použití grantu Celkový rozpočet 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH- Libuš 2. Základní škola

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Ročník 9 Číslo 2 Vydává Obecní úřad Pašovice Září 2007

Ročník 9 Číslo 2 Vydává Obecní úřad Pašovice Září 2007 Ročník 9 Číslo 2 Vydává Obecní úřad Pašovice Září 2007 Slovo starosty... Vážení občané, za námi jsou už dvě třetiny roku 2007, který je náročný na velké množství investičních akcí prováděných v naší obci.

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Větřkovský zpravodaj 04/2016

Větřkovský zpravodaj 04/2016 Větřkovský zpravodaj 04/2016 Informační měsíčník obce Větřkovice www.vetrkovice.cz Vážení spoluobčané, Velikonoce nám přinesly změnu počasí k lepšímu, což je neklamnou známkou toho, že jaro je opravdu

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Obecní zpravodaj Ouběnice, Chaloupky, Ostrov 1/2015 Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Úvodní slovo Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk zpravodaje o činnosti zastupitelstva obce

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň

Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň 1. Postupná plynofikace RD 2. Osazení dalších slunečních kolektorů na kabinách TJ Sokol a RD 3. Podepsání nové smlouvy se společností EKO-KOM 4.

Více

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016 6. obecní ples NOVOVESKÉ listy INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016 V pátek 20. 1. 2016 se uskutečnil Obecní ples šestý v pořadí. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát byl

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané,

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané, ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ pro Ostrou a Šnepov Z obsahu: Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novela zákona o bioodpadu Kalendář 201 5 Seznam lékařů v Lysé n.l. Poplatky za odpad na rok 201 5 Výběrové

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně

ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně Přítomni : Ověřovatelé : Zapisovatelka : Program : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková,

Více

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic.

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic. R 1 č e r v e n Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a vyzkoušet si to, co se naučily. B. Zoungsovi Mezinárodní den

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list městyse Pavlíkov 2/2015 Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře Informace z jednání zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Zastupitelstvo zasedalo 25. 3. 2015, 29. 4.

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 Vernisáž výstavy fotografií p. Hany Matějkové, kterou zahájil ředitel Rabasovy galerie, akad. malíř Václav Zoubek Výstavu můžete zhlédnout ve

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Výměna občanských průkazů

Výměna občanských průkazů Strana 2 Dolnobrannský zpravodaj Číslo 7 Výměna občanských průkazů Dne 31. 12. 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003. Výjimkou jsou občanské průkazy

Více

Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady. Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíře Toulovce

Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady. Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíře Toulovce Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady si Vás dovoluje pozvat na XVII. ročník hasičské soutěže Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíře Toulovce Termín konání: Místo konání: 9. července 2016 (sobota)

Více

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007 Zpravodaj obce Lesonice 1 / 2007 ÚVODNÍ SLOVO S novým rokem byla zahájena plesová sezóna v obci. Jako každý rok se pořádaly ples myslivecký, školní a koncem měsíce února bude masopustní ples spojený s

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Sestry a bratři, vážení hosté, S blížícím se koncem roku, ve kterém náš sbor slaví 115 let od svého založení, jsme se sešli, abychom vyhodnotili naši práci

Více

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body Zpravodaj 3/2011 Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s. www.lipaprovenkov.cz Informace o 6. výzvě MAS V termínu stanoveném pro příjem ţádostí byly zaregistrovány celkem 4 ţádosti. Ve Fichi č.7 to byly

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN v požárních disciplínách, které se koná v Jaroměřicích a je zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Obecní zpravodaj Číslo1/2014 Občasník ÚSC

Obecní zpravodaj Číslo1/2014 Občasník ÚSC Obecní zpravodaj Číslo1/2014 Občasník ÚSC Obsah: 1 Ze zasedání zastupitelstva 2 Všeobecné informace o dění v obci 3 Připravované akce K bodu 1:Zastupitelstvo Od vydání posledního čísla obecního zpravodaje

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice Výstavba tělocvičny u základní školy byla zahájena Obec Dobratice získala po několikaletém úsilí dotaci z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu ve výši

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Slavilo se tradičně na návsi v lipové aleji a počasí opravdu přálo. Do plnění různých disciplín se zapojili kromě dětí i dospělí či odrostlí a bylo příjemné sledovat,

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2008 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, náměstkem starosty Jan Růžička, jednatelem Josef Kurka, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem Libor

Více

Vážení občané Osoblahy,

Vážení občané Osoblahy, Vážení občané Osoblahy, uplynul více jak rok od vydání posledního čísla Osoblažského zpravodaje, a téměř stejná doba, kdy nastoupilo nové zastupitelstvo vzešlé z voleb konaných v říjnu roku 2014. Pro část

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká *** *** Pro děti i dospělé *** Zprávy z České Občasník 13. číslo/ listopad 2015 Ve dnech 19. a 20. září jsme si připomenuli 230. výročí založení naší obce. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena nově

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání Zápis z 9. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 25. 5. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více