I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6"

Transkript

1 K

2

3 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje Řízení a správa v oblasti školství 7 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Střední vzdělávání Terciární vzdělávání Vzdělávání dospělých Ústavní a ochranná výchova Poradenské služby pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání Umělecké a zájmové vzdělávání a sport a mládež Služby vzdělávání 80 II. Ekonomická část výroční zprávy 87 III. Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 89

4 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy zpracovává krajský úřad, předkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Kvantitativní i kvalitativní údaje, které tato výroční zpráva (dále jen VZ ) obsahuje, se vztahují k období školního roku 2012/2013 a k rozpočtovému roku 2013, dále také uvádí některé aktuální údaje školního roku 2013/2014. VZ je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ (kapitola 1) záměrně uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady), protože hlubší analýza kvantitativních údajů je rozpracována v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina. Strukturu VZ upravuje vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Speciální vzdělávání je již přičleněno k jednotlivým stupňům vzdělávání - předškolnímu, základním a střednímu. Pro snazší práci se zkratkami je jejich význam uveden v Seznamu zkratek. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (Ústav pro informace ve vzdělávání - výkonové výkazy škol, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích P 1-04, Český statistický úřad, přehledy z úřadů práce OK - práce) a z výkazů zisku a ztráty jednotlivých škol. Velmi cenné, jinak nezjistitelné, informace nám i v tomto roce poskytli ředitelé škol formou elektronického sběru dat. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých subjektů s sebou přesto přineslo jisté obtíže. Není například možné exaktně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ. Zejména děkujeme ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost a ochotu při pořizování dat. 4

5 Seznam zkratek Abs absolventi AJ anglický jazyk ČČK Český červený kříž ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ČSŽ Český svaz žen ČŠI Česká školní inspekce DD dětský domov DDM dům dětí a mládeže DM domov mládeže DÚ diagnostický ústav DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků DZKV Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina EU Evropská unie G gymnázium GG globální grant GS grantové schéma GP grantový program Int, int internát IPS informační a poradenské středisko při úřadech práce IVP individuální vzdělávací plán jš jazyková škola K kapacita KZ kód zřizovatele (2-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-kraj) Mimoř. nadaní mimořádně nadaní MN míra nezaměstnanosti MŠ mateřská škola MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MK Ministerstvo kultury MV Ministerstvo vnitra Nást., nástavby Neped. nepedagogický pracovník NIDV Národní institut pro další vzdělávání NJ německý jazyk NNO nestátní nezisková organizace OK - práce statistika MPSV OU odborné učiliště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ped. pedagogický pracovník PO právnická osoba PPK počet potencionálních klientů PPP pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (obor střední školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) PS počet skupin psc přípravný stupeň základní školy speciální PSt počet studentů PT počet tříd PZ počet žáků RDMKV rada dětí a mládeže kraje Vysočina RLZ rozvoj lidských zdrojů RRLZ Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina RVP rámcový vzdělávací program RVVZ regionální výměna zkušeností s vpuch s vývojovými poruchami učení a chování SIPVZ Státní informační politika ve vzdělávání SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště SPC speciálně pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ střední škola SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže SVP středisko výchovné péče szč stanice zájmových činností šd školní družina šh školní hospodářství šj školní jídelna (úplná) šj-v/výv pouze výdejna/vývařovna školní jídelny šk školní klub škn školní knihovna ŠR školní rok U ubytovaní UIV ústav pro informace ve vzdělávání ÚP úřad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva Zdrav. hend. zdravotní hendikep ZŠ základní škola ZŠp základní škola praktická ZŠsp základní škola speciální ZUŠ základní umělecká škola ZZ zdravotnické zařízení 5

6 I. STAV A ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1 ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ KVANTITATIVNÍ ÚDAJE V roce 2013 působilo v Kraji Vysočina celkem 525 právních subjektů vykonávajících činnost škol a školských zařízení, z nichž 406 zřizovaly obce, 78 kraj, 29 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství, 5 MŠMT a 1 MV. V lednu roku 2013 došlo ke sloučení Střední školy Kamenice nad Lipou se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov, která se stala organizací přejímající. V průběhu roku 2013 vznikly dvě nové soukromé mateřské školy s právní subjektivitou (Meruzalka - MŠ Jihlavské Terasy, o.p.s. a MŠ Bambi kindergarten) a došlo ke sloučení Mateřské školy Dolní Cerekev 26, okres Jihlava, příspěvkové organizace se Základní školou Dolní Cerekev, okres Jihlava, příspěvková organizace, která se stala organizací přejímající. Kromě toho se vybudovaly nebo zrekonstruovaly dvě nová pracoviště MŠ (Třešť a Telč). Počet ZŠ zůstal během roku 2013 beze změn. V jednom případě při existující ZŠ vzniklo nové pracoviště MŠ (ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700). Na území kraje vykonávalo svou činnost 363 mateřských škol, 271 základních škol (262 právnických subjektů včetně bývalých speciálních škol), 71 středních škol, z toho 64 běžných SŠ. V některých právních subjektech jsou v rámci jedné školy poskytovány různé stupně vzdělání. Na zajištění praktické výuky se kromě výše uvedených škol podílela i 3 školská zařízení. Z toho jedno středisko praktického vyučování (zřizovatel firma) a jeden školní statek (zřizovatel kraj).terciární vzdělávání v prezenční či distanční formě studia zabezpečuje 14 vyšších odborných škol, 2 vysoké školy a další 3 odloučená pracoviště vysokých škol sídlící mimo kraj. Umělecké a zájmové vzdělávání probíhalo na 24 základních uměleckých školách a 20 střediscích pro volný čas dětí a mládeže (domech dětí a mládeže). Při školách dále působilo 546 oddělení školních družin a 36 školních klubů, které nabízely 278 zájmových útvarů. Stravování žáků zajišťovalo 469 školních jídelen (včetně samostatných vývařoven a výdejen). Ubytování poskytovalo 32 domovů mládeže a internátů. V kraji je zřízeno 16 zařízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí. Do škol zřizovaných dle školského zákona a do vysokých škol docházelo dětí, žáků a studentů. Základní umělecké školy navštěvovalo žáků. Do pravidelných zájmových útvarů domů dětí a mládeže středisek volného času bylo zapojeno účastníků. Ve školních jídelnách se stravovalo dětí, žáků, studentů a dospělých. V domovech mládeže a internátech bylo ubytováno žáků a studentů. V zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče byla poskytnuta péče 524 dětem. Vzdělávací a výchovné služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem (bez škol zřizovaných MŠMT a MV) ,6 přepočtených pracovníků (mzdové prostředky na ně činily 3 053,7 mil. Kč), z nichž bylo 7 891,48 přepočtených pedagogických pracovníků (mzdové prostředky na ně činily 2 430,2 mil. Kč). Podíl přepočtených počtů všech pracovníků (tj. pedagogických i nepedagogických) zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 6,85 %, podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků 4,71 % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové náklady na hlavní činnost organizací, které zajišťují vzdělávání a školské služby dle školského zákona (bez skol zřizovaných MŠMT a MV), jsou 5 865,0 mil. Kč. 6

7 1.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraj a obce) a jejich úřady. Oproti roku 2012 se počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu snížil na 34. Kromě toho zajišťoval kraj (oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje) realizaci 4 globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na odborech a odděleních školství obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 46 pracovníků. Na národní úrovni pokračovalo v roce 2013 zavádění dvouúrovňového systému tvorby kurikulárních dokumentů škol, složeného z rámcových vzdělávacích programů (RVP) schvalovaných MŠMT a školních vzdělávacích programů, které v souladu s RVP připravují jednotlivé školy. V základních školách a ve většině oborů středních škol již probíhala výuka plně podle školních vzdělávacích programů. V roce 2013 proběhla maturitní zkouška opět podle nových předpisů (společná a profilová část) pod vedením CERMATu (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). Většina středních škol s učebními obory se zapojila do systému jednotné závěrečné zkoušky. Na úrovni výstupu ze středních škol zůstává nedořešená standardizace odbornosti v maturitních oborech. V gesci ČŠI proběhlo testování v 5. a 9. ročnících základních škol. Pro přijímací řízení v roce 2013 doporučil OŠMS školám zřizovaným krajem, aby jedním z kritérií pro přijetí do maturitních oborů skupin K a M (obory gymnázií a středních odborných škol) byl výsledek přijímací zkoušky. 7

8 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) rozloha v km² počet hustota osídlení počet obcí obcí na 10 km² počet tříd na 10 km² poč. tříd na 1000 obyv. Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech 2012/13 a 2013/14 (dle statistických výkazů MŠMT a ČSÚ) typ školy okres počet škol Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 počet tříd počet žáků počet škol počet tříd počet žáků rozdíl počtu žáků ve š.r. 13/14-12/13 rozdíl počtu žáků v % ke š.r. 12/13 rozdíl počtu tříd ve š.r. 13/14-12/13 počet žáků na třídu počet žáků na školu š.r.13/14 š.r.12/13 š.r.13/14 š.r.12/13 počet obyv. k MŠ PE ,6 2 22,3 22,3 56,9 56, , ,93 0,89 1,59 HB ,6 1 22,9 23,0 48,6 47, , ,94 1,12 1,49 JI ,2 6 22,9 22,8 55,4 55, , ,03 1,45 1,55 TR ,4 3 23,1 23,4 47,3 47, , ,14 1,16 1,51 ZR ,9 6 23,6 23,7 44,7 43, , ,10 1,15 1,53 kraj , ,0 23,1 49,7 49, , ,04 1,15 1,53 ZŠ PE ,7 0 19,2 19,1 193,6 192, , ,93 2,42 4,31 HB ,8 9 18,7 18,9 154,6 153, , ,94 3,21 4,27 JI ,0 3 20,0 19,7 201,6 197, , ,03 3,79 4,04 TR ,9 3 19,3 19,3 148,1 146, , ,14 3,25 4,21 ZR , ,5 19,0 129,5 129, , ,10 3,16 4,21 kraj ,8 2 19,4 19,2 158,5 157, , ,04 3,16 4,20 SŠ PE ,5-5 22,4 22,8 277,8 294, , ,93 0,96 1,71 HB ,1-5 24,0 23,9 349,7 360, , ,94 1,04 1,38 JI ,5-5 23,1 23,8 325,2 340, , ,03 2,11 2,25 TR ,9-1 23,8 25,2 428,4 455, , ,14 1,35 1,75 ZR ,6-6 23,6 24,1 304,4 319, , ,10 1,30 1,74 kraj , ,4 24,0 333,8 350, , ,04 1,34 1,78

9 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k ) Rok narození Rok vstupu do mateřské školy Rok vstupu do základní školy Rok vstupu do střední školy Kraj Vysočina Okres HB Okres JI Okres PE Okres TR Okres ZR Vývoj počtu tříletých

10 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu patnáctiletých

11 MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 877, ,92 612, ,63 847,19 408,78 144,26 89,50 - z toho pedagogických pracovníků 1 440, ,53 498,88 877,91 636,76 357,46 84,12 70,03 - ostatních pracovníků 436,65 853,39 113,79 248,72 210,43 51,32 60,14 19,48 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,51 13,10 12,15 11,54 8,12 13,01 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 41,30 48,67 53,28 40,72 24,57 46,77 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,84 1,48 2,16 1,97 2,70 1,43 Počet ostatních pracovníků na 1 třídu 0,56 0,40 0,49 0,56 0,89 0,40 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,36 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,72 Personální podmínky vzdělávání v roce 2013 (dle výkazů MŠMT) Personální podmínky vzdělávání v roce 2012 (dle výkazů MŠMT) 11 MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 832, ,75 622, ,61 886,74 403,96 147,71 91,43 - z toho pedagogických pracovníků 1 404, ,44 511,03 936,80 671,07 352,22 87,26 70,89 - ostatních pracovníků 427,41 859,31 111,62 254,81 215,67 51,74 60,45 20,54 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,58 12,83 11,98 11,77 7,96 13,59 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 41,36 47,93 54,83 43,29 24,77 46,88 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,84 1,50 2,18 2,17 2,97 1,51 Počet ostatních pracovníků na 1 třídu 0,56 0,40 0,48 0,59 0,95 0,44 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,31 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,47

12 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech 2.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami Struktura a organizace mateřských škol Personální podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Financování 12

13 2.1.1 Přehledná tabulka s jednotlivými MŠ (tmavší pozadí ředitelství, bez pozadí - pracoviště) KZ=kód zřizovatele (2-obec, 5- soukromník, 6-církev, 7-kraj). PT=počet tříd, PŽ=počet žáků zdrav.hend - zdravotně hendikepovaný, s vpuch - s vývojovými poruchami učení a chování (dle výkazů MŠMT a účetní uzávěrky) OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 13 Soukr.MŠ Bambino, o.p.s. Haškova 129 Světlá nad Sázavou ,00 0,75 297,17 89,02 911,03 508,50 Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Na Losích 738 Havlíčkův Brod ,00 0, ,61 0, ,98 667,61 Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Lípová 157/24 Jihlava MŠ Světýlko Slunná 1138 Třebíč ,42 0,00 427,97 0, ,00 903,00 Základní škola a Mateřská škola Polnička 147 Žďár nad Sázavou ,00 0,91 834,53 105,40 Základní škola a Mateřská škola Herálec 440 Herálec ,00 1,00 837,48 104,66 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 136 Dolní Rožínka ,25 0,75 636,71 90,82 Základní škola a mateřská škola U Školy 321 Křižanov ,39 2, ,61 217,64 Církevní MŠ a SVČ Pacov Za Branou 870 Pacov ,96 0,00 462,93 0,00 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany 368 Rouchovany ,00 1, ,72 133,73 Základní škola a mateřská škola Partyzánská 310 Svratka ,51 1,00 574,75 124,61 Základní škola a mateřská škola Bohdalov 250 Bohdalov ,94 1,69 983,08 169,53 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou 136Radostín nad Oslavou ,00 1, ,81 122,94 Mateřská škola se speciálními třídami Na Besídce 632 Kamenice nad Lipou ,00 5, ,69 966, , ,00 Mateřská škola se speciálními třídami V. Nováka 428 Kamenice nad Lipou Mateřská škola J. A. Komenského 515 Okříšky ,28 2, ,89 352, , ,66 Základní škola a Mateřská škola 9.května 233 Želetava ,00 1,00 841,03 153,96 Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248 Velká Losenice ,90 1, ,77 233,21 Základní škola a Mateřská škola Bělohrobského 367 Černovice ,50 1, ,99 188,59 MŠ a SPC Demlova 28 Jihlava ,66 8, , , , ,21 MŠ a SPC Demlova 34a Jihlava MŠ a SPC Na Stoupách 3 Jihlava Základní škola a mateřská škola Na Kopcích 342 Třebíč ,16 1, ,03 131,10 Základní škola a mateřská škola Březník 247 Březník ,35 0,88 642,32 111,43 Základní škola a Mateřská škola Budkov 124 Budkov ,85 0,34 503,84 31,09 Mateřská škola Březová 272 Chotěboř ,72 8, , , , ,37 Mateřská škola Na Chmelnici 266 Chotěboř Mateřská škola Svojsíkova 242 Chotěboř Mateřská škola Kosmonautů 262 Chotěboř Základní škola a mateřská škola Kněžice 273 Kněžice ,27 1,00 905,87 128,77 Základní škola a mateřská škola Vladislav 50 Vladislav ,00 1,02 765,57 134,24 Základní škola a Mateřská škola Předín 250 Předín ,27 0,60 800,78 74,83 Základní škola a Mateřská škola Domamil 135 Domamil ,46 0,90 659,99 137,94

14 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 14 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice 200 Myslibořice ,72 1,00 790,26 187,21 Základní škola a mateřská škola Tasov 37 Tasov ,82 1,00 677,26 114,09 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 110 Čáslavice ,04 0,62 580,26 91,98 Základní škola a Mateřská škola Dešov 92 Dešov ,00 0,50 276,05 85,29 Mateřská škola Kpt. Jaroše 835 Třebíč ,60 5, ,77 957, , ,11 Mateřská škola Dukovanská 973 Třebíč Mateřská škola Kpt. Jaroše 836 Třebíč Speciální MŠ Družstevní 1079 Třebíč ,59 1, ,58 237, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Valeč 222 Valeč ,06 1,07 898,85 145,27 Základní škola a mateřská škola Jiřice 44 Humpolec ,99 1,00 766,31 144,44 Základní škola a Mateřská škola Pletařská 207 Hořepník ,00 0,88 501,50 104,99 Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev 270 Nová Cerekev ,70 1,00 934,93 126,21 Základní škola a Mateřská škola Rovečné 197 Rovečné ,00 0,70 582,25 96,67 ZŠ a MŠ při zdr. zaříz. Kraje Vysočina Žďárská 603 Nové Město na Moravě 7 4,82 0, ,84 0,00 Základní škola a Mateřská škola Řečice 93 Radešínská Svratka ,19 0,00 654,08 0,00 Základní škola a mateřská škola Studenec 123 Koněšín ,99 1,00 540,88 117,34 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška 76 Osová Bítýška ,24 0,96 975,65 131,62 ZŠ Hany Benešové a MŠ Dolní Bory 40 Bory ,09 0,90 775,48 113, , ,34 ZŠ T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice 188 Přibyslavice ,74 1,00 790,29 143, , ,18 Základní škola a Mateřská škola Kojetice 131 Kojetice ,00 0,50 516,46 66,92 Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní 286 Nové Veselí ,79 2, ,41 248,94 Základní škola a mateřská škola Heraltice 80 Okříšky ,19 1,00 455,87 138,45 Základní škola a Mateřská škola Padělek 133 Jimramov ,02 1, ,42 140,57 Základní škola a mateřská škola Lesonice 161 Lesonice ,57 0,50 451,21 67,90 Základní škola a Mateřská škola Šebkovice 159 Šebkovice ,68 0,90 393,05 111,85 Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 159 Štěpánov nad Svratkou ,25 0,45 667,45 55,02 Mateřská škola Palackého 829 Jemnice ,00 3, ,83 528, , ,94 Základní škola a Mateřská škola Horní 3 Stařeč ,32 2, ,37 269,72 Základní škola a Mateřská škola Jakubské nám. 56 Stařeč 2 ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa 211 Lípa ,40 1, ,88 102,85 ZŠ, ZUŠ a MŠ Zámecká 213 Lipnice nad Sázavou ,00 0,00 508,44 0,00 Základní škola a Mateřská škola Chrudimská 77 Ždírec nad Doubravou ,69 1, ,08 218,25 Základní škola a Mateřská škola Na Svahu 3049 Havlíčkův Brod ,33 2, ,65 239,70 Mateřská škola Čtyřlístek Kubišova 1291 Třebíč ,84 4, ,89 740, , ,03 Mateřská škola Okružní 962 Třebíč ,65 2, ,05 326, , ,03 Mateřská škola Demlova 999 Třebíč ,25 2, ,15 434, , ,16 Mateřská škola Lidická 846 Třebíč ,23 2, ,82 300, , ,29 Mateřská škola Bartuškova 886 Třebíč

15 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 15 Mateřská škola Cyrilometodějská 754 Třebíč ,74 2, ,57 339, , ,71 Mateřská škola Husova 168 Jaroměřice nad Rokytnou ,28 3, ,37 489, , ,92 Mateřská škola Želiv 251 Želiv ,58 1, ,00 190, , ,65 Mateřská škola Nová 397 Mohelno ,80 1, ,81 183, , ,70 Mateřská škola Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic 106Radkovice u Hrotovic ,90 0,30 564,06 41, ,44 752,26 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá 13 Česká Bělá ,96 1, ,61 142,07 Základní škola Vír 58 Vír ,42 0,50 585,33 65, , ,66 Základní škola a Mateřská škola Křižánky 92 Svratka ,82 0,00 467,88 0,00 Základní škola a mateřská škola Rynárec 49 Rynárec ,00 1,00 874,43 152,20 Základní škola a Mateřská škola Rožná 151 Rožná ,22 0,50 859,67 69,97 Základní škola a Mateřská škola Rožná 78 Rožná Základní škola a Mateřská škola Dalečín 171 Dalečín ,50 0,00 437,44 0,00 Základní škola a mateřská škola Školní 450 Batelov ,25 1, ,57 250,09 Základní škola a Mateřská škola Třebelovice 54 Třebelovice ,73 0,00 547,20 0,00 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec 15 Rozsochatec ,76 0,58 501,46 67,22 Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice 1 Dlouhá Brtnice ,47 0,40 484,79 114,82 Mateřská škola Petrovice 68 Okříšky ,10 0,86 643,42 114, ,54 817,73 Mateřská škola Na Skalce 623 Humpolec ,25 7, , , , ,40 Mateřská škola Na Rybníčku 1316 Humpolec Mateřská škola Smetanova 1526 Humpolec Mateřská škola Svatoslav 31 Čechtín ,83 0,19 547,94 40, ,69 692,08 Základní škola a Mateřská škola Vilová 243 Lukavec ,95 0,00 748,33 0,00 Základní škola a Mateřská škola Čejov 4 Humpolec ,40 0,71 331,86 85,58 Základní škola a Mateřská škola Stará Říše 105 Stará Říše ,00 0,75 542,07 100,94 Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice 5 Nové Syrovice ,17 0,90 792,18 132,47 Mateřská škola Kámen 64 Kámen ,23 0,14 687,57 20, ,01 935,00 Mateřská škola Žižkovo Pole 16 Přibyslav ,66 0,50 519,21 89, ,93 798,28 Mateřská škola Komenského sady 556 Počátky ,85 2, ,41 379, , ,73 Základní škola a mateřská škola Lučice 103 Lučice ,00 0,56 562,17 96,90 Základní škola a mateřská škola Klášter 10 Vilémov ,85 0,76 527,21 108,53 Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá 11 Dolní Krupá ,00 1,19 538,80 169,11 Základní škola a Mateřská škola Pivovarská 266 Havlíčkova Borová ,83 0,38 774,00 50,48 Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram 112 Uhelná Příbram ,10 0,00 241,06 0,00 Základní škola a Mateřská škola 5. května 194 Golčův Jeníkov ,81 2, ,97 290,32 Mateřská škola Budíkov 4 Humpolec ,75 0,75 544,00 122, ,14 725,22 Mateřská škola Kejžlice 59 Kejžlice ,65 0,29 581,44 66, ,93 710,00 Základní škola a Mateřská škola Růžená 79 Třešť ,89 0,00 360,94 0,00 Mateřská škola Horní Krupá 35 Havlíčkův Brod ,10 0,46 591,01 96, ,48 739,90

16 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 16 Základní škola a mateřská škola Pavlov 100 Stonařov ,00 1,00 561,65 165,64 Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov 171 Větrný Jeníkov ,08 1, ,53 135,30 MŠ Budišov, p.o. Budišov 306 Budišov ,00 1, ,54 169, , ,27 Mateřská škola Třebíčská 158 Náměšť nad Oslavou ,01 1, ,40 159, , ,25 Mateřská škola Husova 580 Náměšť nad Oslavou ,47 3, ,94 458, , ,10 Mateřská škola E. F. Buriana 680 Náměšť nad Oslavou Základní škola a mateřská škola Herálec 246 Herálec ,19 1, ,32 194,77 Základní škola a mateřská škola Úsobí 58 Úsobí Základní škola a Mateřská škola Březinova 275 Nová Říše ,03 1, ,25 154,84 Základní škola a Mateřská škola Bítovčice 82 Luka nad Jihlavou ,03 1,16 840,11 163,22 Základní škola a Mateřská škola Kozlov 55 Velký Beranov Základní škola a Mateřská škola Kostelec 87 Kostelec ,00 1,00 847,35 116,79 Základní škola a Mateřská škola Lipník 42 Lipník ,85 0,70 474,60 108,18 Základní škola a mateřská škola Hněvkovice 117 Hněvkovice ,00 0,25 532,42 35,09 Mateřská škola Rodinov 46 Kamenice nad Lipou ,48 0,25 402,88 37,69 744,87 496,93 Základní škola a Mateřská škola Vyskytná 140 Vyskytná ,96 1,00 749,29 140,12 Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora 34 Krásná Hora ,54 0,00 422,99 0,00 Mateřská škola a Základní škola Leština u Světlé 83 Leština u Světlé ,00 0,50 486,50 77, , ,53 Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou Fryšava 100 pod Žákovou horou ,50 0,00 377,48 0,00 Mateřská škola Vídeň 116 Velké Meziříčí ,94 0,75 564,53 106, ,61 840,00 Mateřská škola Poděšín 45 Nížkov ,98 0,59 558,46 76, ,72 824,74 Základní škola a mateřská škola Vepřová 46 Velká Losenice ,90 1,00 516,10 139,50 Mateřská škola Ždírec Ždírec 25 Polná ,00 0,70 689,32 116, ,82 870,00 Mateřská škola Stránecká Zhoř 87 Měřín ,68 0,70 592,26 113, ,11 916,00 Základní škola a Mateřská škola Sportovní 184 Habry ,76 0, ,61 131,09 Mateřská škola Víska se speciální třídou Víska 50 Chotěboř ,93 1, ,22 207, , ,00 MŠ Měřín U Hřiště 538 Měřín ,35 2, ,26 317, , ,79 MŠ Měřín Náměstí 106 Měřín Základní škola a Mateřská škola Palackého 394 Žirovnice ,41 1, ,09 236,43 Mateřská škola Pražská 767 Pelhřimov ,66 18, , , , ,89 Mateřská škola U Stínadel 1665 Pelhřimov Mateřská škola Pod Náspem 399 Pelhřimov Mateřská škola Komenského 1108 Pelhřimov Mateřská škola Osvobození 1700 Pelhřimov Základní škola a mateřská škola Kožlí 51 Kožlí ,00 0,63 912,57 87,00 Základní škola a Mateřská škola Zubří 77 Nové Město na Moravě ,83 0,56 502,30 84,45 Mateřská škola Mírová 1810 Velké Meziříčí ,06 10, , , , ,28 Mateřská škola Čechova 10 Velké Meziříčí

17 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 17 Mateřská škola Sportovní 6 Velké Meziříčí Mateřská škola Nad Plovárnou 12 Velké Meziříčí Mateřská škola Sokolovská 29 Velké Meziříčí Mateřská škola Oslavická 1800 Velké Meziříčí Základní škola a mateřská škola Mostiště 127 Velké Meziříčí ,02 1, ,66 201,59 Základní škola a mateřská škola Olší nad Oslavou 41 Velké Meziříčí Základní škola a mateřská škola Lhotky 64 Velké Meziříčí ,46 0,67 385,08 71,69 Mateřská škola Jarní 22a Jihlava ,67 42, , , , ,28 Mateřská škola Tylova 6 Jihlava Mateřská škola Březinova 113 Jihlava Mateřská škola Březinova 30 Jihlava Mateřská škola Dvořákova 11 Jihlava Mateřská škola Erbenova 37 Jihlava Mateřská škola Fibichova 20 Jihlava Mateřská škola Hálkova 33 Jihlava Mateřská škola Romana Havelky 25 Jihlava Mateřská škola Antonínův Důl 243 Jihlava Mateřská škola Seifertova 6 Jihlava Mateřská škola Mahenova 3 Jihlava Mateřská škola Resslova 44 Jihlava Mateřská škola Riegrova 21 Jihlava Mateřská škola U Dlouhé stěny 50 Jihlava Mateřská škola Březinova 114 Jihlava Mateřská škola Nad Plovárnou 5 Jihlava Mateřská škola Kollárova 30 Jihlava Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou 205 Rokytnice nad Rokytnou ,00 0,90 607,51 134,55 Mateřská škola Obránců míru 491 Třebíč ,34 2, ,09 332, , ,42 Mateřská škola Kaštánek Gorazdovo náměstí 462 Třebíč ,70 1, ,13 145, , ,26 Mateřská škola Benešova 564 Třebíč ,07 3, ,54 545, , ,93 Mateřská škola Palackého 444 Třebíč ,24 3, ,71 497, , ,88 Mateřská škola U Obůrky 3 Třebíč Základní škola a Mateřská škola Mrákotín 114 Mrákotín ,00 0,75 576,26 91,85 Mateřská škola Nevcehle 96 Urbanov ,00 0,90 598,34 138, ,94 781,92 Mateřská škola Markvartice 42 Stařeč ,00 0,70 610,45 119, ,24 792,00 Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou 94Vyskytná nad Jihlavou ,85 1,00 799,09 94,14 Mateřská škola Pohledec 143 Nové Město na Moravě ,72 9, , , , ,72 Mateřská škola Slavkovice 98 Nové Město na Moravě Mateřská škola Drobného 299 Nové Město na Moravě

18 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 18 Mateřská škola Tyršova 323 Nové Město na Moravě Mateřská škola Žďárská 70 Nové Město na Moravě Mateřská škola Ostrov nad Oslavou 207 Ostrov nad Oslavou ,74 1, ,08 209, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Dukovany 8 Dukovany ,36 1,00 614,94 119,61 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 123 Oudoleň ,06 0,00 565,25 0,00 Mateřská škola Mnich 145 Mnich ,12 0,66 562,40 100, ,89 746,05 Základní škola a Mateřská škola Strážek 206 Strážek ,00 0,43 499,25 44,77 Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice 110 Žďár nad Sázavou ,17 0,00 527,51 0,00 Mateřská škola Dolní Libochová 8 Strážek ,63 0,25 496,73 42, ,20 688,60 MŠ Daňkovice, p.o. Daňkovice 59 Sněžné ,69 0,72 542,99 118, ,56 718,52 Mateřská škola Kojčice 82 Kojčice ,00 0,50 639,40 85, ,33 813,58 Mateřská škola Rozsochy 146 Rozsochy ,00 0,90 606,91 145, , ,60 Mateřská škola Telč Komenského 512 Telč ,83 5, ,09 958, , ,42 Mateřská škola Telč Nerudova 352 Telč Mateřská škola Telč Masarykova 141 Telč Mateřská škola Sedlec 74 Náměšť nad Oslavou ,16 0,80 568,05 142, ,24 919,65 Mateřská škola Zámecká 91 Pohled ,00 0,63 529,64 88, ,72 748,33 Základní škola a mateřská škola Trnava 74 Třebíč ,82 0,90 486,51 127,01 Mateřská škola Rudíkov Rudíkov 167 Rudíkov ,92 1, ,02 133, , ,46 Základní škola a mateřská škola Častrov 132 Častrov ,77 0,00 512,98 0,00 Základní škola a mateřská škola Obrataň 170 Obrataň ,78 0,69 730,59 104,76 Základní škola a mateřská škola Brzkov 39 Polná ,20 0,00 307,46 0,00 Základní škola a mateřská škola Dobronín 331 Dobronín ,00 2, ,12 295,20 Mateřská škola Veselská 39 Žďár nad Sázavou ,85 19, , , , ,94 Mateřská škola Okružní 73 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Haškova 14 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Brodská 5 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vančurova 14 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Santiniho 13 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vysocká 10 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Nížkov 140 Nížkov ,51 1,00 957,25 142, , ,91 Základní škola a Mateřská škola Maleč 77 Maleč ,60 1,00 690,10 116,04 Základní škola a mateřská škola Okrouhlice 203 Okrouhlice ,43 1,00 880,89 117,76 MŠ Sedmikráska Horní Ves 71 Pelhřimov ,51 0,63 646,01 70, ,48 812,88 Mateřská škola Malý Beranov 11 Jihlava ,00 0,75 608,32 96, ,19 801,11 Mateřská škola Uhřínov 25 Uhřínov ,58 1,09 920,57 139, , ,55 Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev 26 Dolní Cerekev ,18 1, ,40 152, , ,43 Mateřská škola Radkov 21 Telč ,53 0,56 478,61 89,91 914,71 615,48

19 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 19 Základní škola a mateřská škola Sázavka 55 Sázavka ,70 0,69 420,99 88,63 Mateřská škola Luční 88 Třešť ,04 5, ,19 911, , ,58 Mateřská škola Barvířská 30 Třešť Mateřská škola J. Hory 1050 Třešť Základní škola a Mateřská škola Věžnice 85 Věžnice ,05 0,25 528,30 32,36 Mateřská škola Javorová 177 Krucemburk ,30 2, ,71 355, , ,38 Mateřská škola Stínadla 1049 Ledeč nad Sázavou ,41 4, ,67 639, , ,32 Mateřská škola Družstevní 1060 Ledeč nad Sázavou Mateřská škola 28. října 498 Ledeč nad Sázavou Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves 69 Přibyslav ,00 0,00 286,32 0,00 Mateřská škola Dolní Vilémovice 135 Lipník ,00 0,75 596,08 106, ,60 925,54 Základní škola a mateřská škola Opatov 299 Opatov ,00 0,65 507,55 107,16 Mateřská škola Zachotín 37 Pelhřimov ,65 0,47 527,34 77, ,16 652,80 Základní škola a mateřská škola Pyšel 1 Náměšť nad Oslavou ,82 0,00 448,40 0,00 Základní škola a Mateřská škola Dalešice 144 Dalešice ,36 0,50 345,20 68,47 Mateřská škola Hodov 17 Hodov ,65 0,56 429,77 72,89 978,42 565,41 Mateřská škola Polná, p.o. Na Podhoře 201 Polná ,04 6, , , , ,63 Mateřská škola Polná, p.o. Varhánkova 263 Polná Mateřská škola Polná, p.o. Tyršova 655 Polná Mateřská škola Kožichovice 36 Třebíč ,08 0,80 521,51 108, ,93 658,70 Základní škola a Mateřská škola Světnov 168 Žďár nad Sázavou ,80 0,00 497,92 0,00 Mateřská škola Pavlov 100 Radostín nad Oslavou ,80 0,00 511,62 0, ,19 706,89 Základní škola a Mateřská škola Hodice 130 Třešť ,77 1,39 606,92 159,12 Mateřská škola Třebenice 58 Lipník ,32 0,53 405,68 69,32 916,02 524,06 Mateřská škola Studnička Vysoké Studnice 29 Velký Beranov ,00 0,50 626,49 73, ,34 732,99 MŠ Římov 1 Stařeč ,72 0,40 498,88 65,16 998,82 584,00 Mateřská škola Lísek 90 Lísek ,00 1,00 902,14 165, , ,01 Mateřská škola Jámy Jámy 158 Jámy ,39 0,81 648,44 139, ,23 975,02 Mateřská škola Vidonín 36 Vidonín ,17 0,53 681,77 79, ,75 949,01 Mateřská škola Bobrová 14 Bobrová ,59 1, ,51 224, , ,00 MŠ Střítež Střítež 177 Třebíč ,00 0,80 681,32 131, ,50 875,46 Mateřská škola Sudice 115 Rapotice ,14 1,23 903,07 173, , ,53 Mateřská škola Malčín 68 Světlá nad Sázavou ,50 0,25 442,30 40,40 946,48 545,00 Mateřská škola Olešná Olešná 122 Havlíčkův Brod ,00 0,50 628,31 98, ,20 806,14 MŠ Kvítek Rantířovská 4375/9 Jihlava ,10 1,40 680,10 175, , ,00 MŠ Slunečnice Okrouhlice 113 Okrouhlice ,03 0,00 357,52 0,00 Mateřská škola Dubovice Dubovice 22 Dubovice ,25 0,95 284,40 101,89 232,89 86,14 MŠ Tis, p.o. Tis 112 Tis ,60 0,29 478,60 47, ,74 655,45

20 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 20 Mateřská škola Senožaty 263 Senožaty ,82 1, ,59 148, , ,54 Základní škola a mateřská škola Božejov 155 Božejov ,01 1,00 815,17 132,36 Základní škola a mateřská škola Košetice 165 Košetice ,87 1, ,65 151,06 Mateřská škola Tyršova 367 Horní Cerekev ,70 1, ,08 208, , ,74 Mateřská škola Nový Rychnov 186 Nový Rychnov ,83 1, ,69 149, , ,67 Mateřská škola s spec.tř. Za Branou 870 Pacov ,64 2, ,06 433, , ,53 Mateřská škola Jatecká 571 Pacov ,21 2, ,60 437, , ,76 Základní škola a mateřská škola Olešná 82 Pelhřimov ,52 1, ,49 136,94 Mateřská škola Kaliště 60 Kaliště ,56 0,40 626,94 62, ,31 844,36 Mateřská škola Křelovice 29 Křelovice ,00 0,00 0,00 0,00 876,43 0,00 Mateřská škola Červená Řečice 306 Červená Řečice ,58 0,69 774,45 129, , ,30 Mateřská škola Velká Chyška 94 Velká Chyška ,00 0,25 559,46 32, ,78 746,02 MŠ Jersín Jersín 80 Jersín ,44 0,63 417,49 121, ,77 678,83 Mateřská škola Čechtín 70 Čechtín ,58 0,70 496,52 117, ,91 847,71 Základní škola a Mateřská škola Koněšín 72 Koněšín ,79 0,00 382,25 0,00 Mateřská škola Přibyslav Bezručova 683 Přibyslav ,33 4, ,23 580, , ,30 Mateřská škola Přibyslav Tyršova 242 Přibyslav Základní škola a Mateřská škola Sobíňov 215 Sobíňov ,91 0,00 504,25 0,00 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Příčná 191 Havlíčkův Brod 57,50 21, , , , ,09 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nádražní 1329 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Prokopa Holého 1832 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nad Tratí 537 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Příčná 189 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Zahradnického 2864 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Šmolovy 107 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Žižkov II 1352 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Zahradnického 2867 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár 144 Havlíčkův Brod ,72 0,50 480,48 79,37 Základní škola a mateřská škola Štoky 383 Štoky ,00 1, ,14 187,80 Základní škola a Mateřská škola náměstí Sv. Jiljí 11 Libice nad Doubravou ,60 0,00 722,26 0,00 Základní škola a mateřská škola Dolní Město 254 Dolní Město ,32 0,50 628,20 86,94 Mateřská škola Lánecká 698 Světlá nad Sázavou ,43 3, ,37 522, , ,95 Mateřská škola Pěšinky 231 Světlá nad Sázavou Mateřská škola Sídliště 595 Světlá nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé 33 Světlá nad Sázavou ,46 0,00 351,16 0,00 Základní škola a Mateřská škola Věž 128 Věž ,17 0,94 581,19 134,45 Mateřská škola Stříbrné Hory 65 Přibyslav ,44 0,55 448,86 99, ,60 678,67

21 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 21 Základní škola a Mateřská škola Šlapanov 1 Šlapanov ,81 1,00 730,02 124,00 Základní škola a Mateřská škola Radešínská Svratka 95 Radešínská Svratka ,00 0,49 552,28 67,50 Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města Nové na Moravě Město na 70Moravě ,00 0,50 824,24 83,00 Mateřská škola Věchnov 73 Bystřice nad Pernštejnem ,00 0,54 636,43 23, ,12 738,53 Mateřská škola Střítež 109 Střítež ,82 0,50 565,01 74, ,09 691,75 Základní škola a Mateřská škola Mladoňovice 128 Třebelovice ,77 0,75 446,47 124,32 Základní škola a Mateřská škola Stonařov 261 Stonařov ,00 0,88 831,35 112,78 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec 80 Bobrová ,71 0,00 358,02 0,00 Základní škola a Mateřská škola Unčín 51 Jimramov ,81 0,00 234,79 0,00 Základní škola a mateřská škola Jamné 145 Jamné ,00 0,69 576,06 90,64 Základní škola a Mateřská škola Litohoř 156 Lesonice ,00 0,45 567,85 62,81 Základní škola a Mateřská škola Písečné 30 Bystřice nad Pernštejnem ,56 0,00 392,87 0,00 Základní škola a mateřská škola Sněžné 96 Sněžné ,00 0,00 552,67 0,00 Základní škola a Mateřská škola Křídla 52 Nové Město na Moravě ,12 0,00 583,31 0,00 Mateřská škola Masarykovo náměstí 86 Velká Bíteš ,53 2, ,06 381, , ,00 Mateřská škola Lánice 300 Velká Bíteš Mateřská škola U Stadionu 538 Velká Bíteš ,11 2, ,65 346, , ,00 Mateřská škola Kaliště 43 Batelov ,45 0,90 694,80 110, ,40 934,82 Základní škola a mateřská škola Krahulčí 4 Telč ,00 0,88 917,19 126,36 Základní škola a Mateřská škola Kouty 62 Kouty ,00 1,00 549,95 155,69 Základní škola a mateřská škola Horní Dubenky 135 Horní Dubenky ,00 1,00 405,91 125,41 Mateřská škola Nárameč, příspěvková orga Nárameč 7 Budišov ,42 0,57 488,60 87, ,53 604,60 Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem Nádražní 421 Bystřice nad Pernštejnem ,81 8, , , , ,35 Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem Okružní 753 Bystřice nad Pernštejnem Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem Zahradní 622 Bystřice nad Pernštejnem Mateřská škola Vatín 81 Žďár nad Sázavou ,90 0,30 596,41 44, ,22 806,40 Základní škola a Mateřská škola Křoví 190 Křoví ,45 0,00 357,70 0,00 Mateřská škola Olešínky 41 Dolní Rožínka ,24 0,99 749,85 177, , ,24 Základní škola a mateřská škola Cejle 116 Batelov ,00 0,90 502,17 64,19 Základní škola a mateřská škola Velký Beranov 244 Velký Beranov ,90 2, ,48 257,73 Mateřská škola Lavičky 91 Velké Meziříčí ,25 0,74 627,93 101, , ,40 Základní škola a Mateřská škola Kamenice Kamenice ,41 2, ,92 297,22 Základní škola a Mateřská škola Dušejov 134 Dušejov ,00 0,98 810,61 116,64 Základní škola a mateřská škola Lukov 11 Moravské Budějovice ,90 0,70 510,36 124,09 Mateřská škola 1. máje 610 Hrotovice ,17 2, ,45 402, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Blatnice 69 Jaroměřice nad Rokytnou ,25 0,00 324,38 0,00 Mateřská škola Vojnův Městec 240 Žďár nad Sázavou ,00 0,50 703,18 72, , ,94 Základní škola a Mateřská škola Prosetín 70 Prosetín ,00 0,00 276,39 0,00

22 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 22 Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice 107 Velké Meziříčí ,99 0,64 418,89 62,93 MŠ KAŠTÁNEK Rantířov 67 Vyskytná nad Jihlavou ,00 1,00 824,34 148, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Nová 594 Luka nad Jihlavou ,08 2, ,64 239,63 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice 90 Hartvíkovice ,78 0,90 440,65 134,58 Základní škola a mateřská škola Školní 697 Brtnice ,50 2, ,18 336,87 Základní škola a mateřská škola Střížov 44 Luka nad Jihlavou Základní škola a mateřská škola Školní 725 Brtnice Základní škola a Mateřská škola Zhoř 81 Zhoř ,65 1,00 755,53 137,49 Mateřská škola Fišerova 1340 Moravské Budějovice ,29 6, ,52 944, , ,28 Mateřská škola Husova 485 Moravské Budějovice Mateřská škola Šafaříkova 1306 Moravské Budějovice Základní škola a Mateřská škola Jakubov u Mor.Bud. 2 Lesonice ,69 0,63 441,98 93,94 Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda 96 Křižanov ,05 0,00 600,33 0,00 Mateřská škola Nové Dvory 37 Nížkov ,46 0,43 427,14 58,48 991,17 549,73 Mateřská škola Malá Losenice 100 Velká Losenice ,80 0,40 424,66 54,65 932,01 517,00 Mateřská škola Obyčtov 122 Žďár nad Sázavou ,48 0,45 428,30 64,32 940,13 519,00 Mateřská škola Ořechov 56 Ořechov ,60 0,43 584,16 70, ,77 781,30 Základní škola a Mateřská škola Moravec 183 Moravec ,83 0,83 435,00 81,96 Základní škola a mateřská škola Sázava 80 Velká Losenice ,00 0,00 517,97 0,00 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou 358 Žďár nad Sázavou ,71 1,00 963,84 158,46 Základní škola a Mateřská škola Radňovice 54 Nové Město na Moravě ,32 0,00 454,42 0,00 Základní škola a Mateřská škola Věcov-Roženecké Paseky Jimramov ,22 0,00 601,13 0,00 Základní škola a mateřská škola Puklice 185 Puklice ,24 1,00 673,11 82,10 Mateřská škola Výčapy 79 Třebíč ,79 1, ,61 149, , ,16 Základní škola a Mateřská škola V Zahradách 279 Kralice nad Oslavou ,51 1,00 784,55 159,89 Mateřská škola Březí 46 Osová Bítýška ,76 0,60 525,96 119, ,50 750,00 Mateřská škola Police Police 146 Police ,45 0,50 480,37 72, ,23 561,00 Mateřská škola Bambi kindergarten Školní 594 Humpolec ,42 0,00 76,00 0,00 Základní škola a Mateřská škola Bartuškova 700 Třebíč ,74 0,00 181,36 0,00 Meruzalka - Mateřská škola Jihlavské Terasy, o.p.s. Havlíčkova 1395/30 Jihlava ,91 0,16 224,95 34,89 Celkový součet ,96 436, , , , ,33

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas Závod na 5 okruhů - 29 km 1 135 1982 Kníže David PRODOLI RACING TEAM 1:13:05 2 82 1995 Lavička Adam UNIQA Jihlava 1:13:20 3 88 1978 Bartoň Pavel Eurofoam Sport Team 1:13:23 4 160 1991 Andrle David Velosport

Více

Výsledková listina okresního kola Matematického oříšku 5.ročník ZŠ. Úspěšní řešitelé

Výsledková listina okresního kola Matematického oříšku 5.ročník ZŠ. Úspěšní řešitelé Výsledková listina okresního kola Matematického oříšku 5.ročník ZŠ Úspěšní řešitelé Školní rok 2013/2014 Soutěže se zúčastnilo 209 žáků. Úspěšných bylo 166 žáků. Pořadí Příjmení a jméno Škola Počet bodů

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny Obsah ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence Využití červených kontejnerů Seminář Komunální odpady v praxi ESKO-T a Elektrowin na SD ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín ESKO-T nebude v roce 2012

Více

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Rozpočet kraje 2013 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy.

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy. Rozdělovník s přílohou odesláno pod č.j.: 187/ENV/ll Dotčené ú'zemní samosprávné celky: Jihočeský kraj. hejtman, U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice. Kraj Vysočina hejtman, Žižkova 57,58733

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jana Truněčková, kontakt: Jana Truněčková,

Více

bezplatná linka: 800 600 608 Olbramovice Řadový RD k celkové rekonstrukci na pozemku 427 m 2, klidná část obce.

bezplatná linka: 800 600 608 Olbramovice Řadový RD k celkové rekonstrukci na pozemku 427 m 2, klidná část obce. Jsme řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR. realitní měsíčník ročník IV. říjen 2012 bezplatná linka: 800 600 608 www.avysocina.cz Soutěž o relaxační víkend je v plném proudu Obsah 2 Úvodní slovo

Více

Splňuje vaše škola nové hygienické požadavky?

Splňuje vaše škola nové hygienické požadavky? 5 Květen 2003 Splňuje vaše škola nové hygienické požadavky? OBSAH (výber) Informace o požadavcích vyplývajících z vyhlášky č. 107/ 2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách

Více

vysočina nejen na Vysočině Pouzdřany RD 3+1 s vinným sklepem, celková plocha pozemku 394 m 2, výstavba rok 1980. 1 889 000,- Kč

vysočina nejen na Vysočině Pouzdřany RD 3+1 s vinným sklepem, celková plocha pozemku 394 m 2, výstavba rok 1980. 1 889 000,- Kč ZDARM realitní měsíčník ročník III. květen 2011 bezplatná linka: 800 600 608 www.avysocina.cz NABÍDKA VÍCE JAK 500 NEMOVITOSTÍ nejen na Vysočině 2931 Jsme řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 16453/ENV/11/ Ing. Lehejček/ l. 2434 29. 4. 2011 Věc: Posuzování

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

1. ročník 2015. Hurá po Vysočině. Velká letní soutěž" "

1. ročník 2015. Hurá po Vysočině. Velká letní soutěž 1. ročník 2015 Hurá po Vysočině Velká letní soutěž" " Josef Dvořák KMOTR SOUTĚŽE Cena hrací karty: 10,- Kč Autorem celého projektu je společnost CEZASTRA s.r.o. provozovatel STRAŠIDELNÉHO BLUDIŠTĚ JIHLAVA

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba

Více

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA adresa: Masarykovo náměstí 97/1 586 28 Jihlava Ing. René Borek Wolkerova 1422/1, 680 01 Boskovice ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA MASARYKOVO

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

JIHLAVA. památek - hrdé gotické hrady, zasněné renesanční zámky, na jejich obranu, vysoušel půdu, zakládal města. Minulá

JIHLAVA. památek - hrdé gotické hrady, zasněné renesanční zámky, na jejich obranu, vysoušel půdu, zakládal města. Minulá Kempy na Vysočině Praha Jihlava Brno Chotěboř Ledeč nad Sázavou Svratka SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Jimramov HAVLÍČKŮV BROD HUMPOLEC Přibyslav ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PACOV Polná Bystřice nad Pernštejnem PELHŘIMOV JIHLAVA

Více

vysočina bezplatná linka: 800 600 608 nejen na Vysočině Vranov nad Dyjí

vysočina bezplatná linka: 800 600 608 nejen na Vysočině Vranov nad Dyjí ZDARM realitní měsíčník ročník III. červen 2011 bezplatná linka: 800 600 608 www.avysocina.cz NABÍD VÍCE JAK 500 NEMOVITOSTÍ nejen na Vysočině 2982 Jsme řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL republika kraj okres město SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001 DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL Okres Havlíčkův Brod Český statistický úřad OBYVATELSTVO Ročník 2003 SLDB Praha, 10. prosince 2003 Kód publikace:

Více

Výroční zpráva za období 06/06 12/07 poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výroční zpráva za období 06/06 12/07 poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Výroční zpráva za období 06/06 12/07 poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Obsah: OTÁZKY NA POSLANCE MILANA ŠMÍDA...3 ZÁKLADNÍ INFORMACE:...4 INFORMACE O AKTUÁLNÍCH VEŘEJNÝCH A POLITICKÝCH FUNKCÍCH...5

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

Výsledky V. kola Ligy Vysočiny 2014/2015. 29. 3. 2015 26. Ročník Ligy Vysočiny. Nové Veselí

Výsledky V. kola Ligy Vysočiny 2014/2015. 29. 3. 2015 26. Ročník Ligy Vysočiny. Nové Veselí Výsledky V. kola Ligy Vysočiny 2014/2015 29. 3. 2015 26. Ročník Ligy Vysočiny Nové Veselí Skupina A 1. TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou A 10:3 1 2. TJ Sokol Bedřichov A 9:4 2 3. ŠSK Demlova A 8:4 3 4.

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

handicap zahrady 2010 2011 2012 2013 2014

handicap zahrady 2010 2011 2012 2013 2014 40003 2. ZŠ Jirkov 36-1,5 10,8 13,4 10,4 13,3 5,5 40018 Peklo 1. 18,75-5,25 9 0 15 0 0 Mohelnice n. Jizerou 40023 1. 43,2-4,5 12 15,7 15,4 16,6 11 40029 Česká Lípa 1. 36,5-1,5 14,5 10,8 9 12,7 8,5 40031

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY NÁZEV ZAŘÍZENÍ METRY NA METRY POČET ADRESA, KRAJ. Poř. číslo ROTOPEDU, AKTIVNÍCH MOTOMEDU PĚŠKY OSOB

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY NÁZEV ZAŘÍZENÍ METRY NA METRY POČET ADRESA, KRAJ. Poř. číslo ROTOPEDU, AKTIVNÍCH MOTOMEDU PĚŠKY OSOB PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY Poř. číslo NÁZEV ZAŘÍZENÍ METRY NA METRY POČET ADRESA, KRAJ ROTOPEDU, AKTIVNÍCH MOTOMEDU PĚŠKY OSOB APOD. STČ Domov seniorů Vysočany, s.r.o. 1. Bassova 14, 19 Praha 9 Dům Kněžny Emmy

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ Bochoř, Náves 13 Brno, Česká 5 Městská knihovna Břeclav Zlatnictví RUBRINGER Čehova 17, Přerov Doksy u Kladna, Vorlíčkova 127 silikonovou Dolní Kounice (okr. Brno - Venkov),

Více

zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO

zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO Ing. Tomáš Holenda ČÚZK, oddělení projektů odboru 24, Krajský rok informatiky 11. června 2014, Boskovice Projekt identifikace, adres a nemovitostí a katastru

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33, Česká republika Pracoviště: Tolstého 15, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizace pro rok 201 012-2014

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje)

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Tato studie se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina v období výrazné demografické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR STŘELECTVÍ 1. ZO.AVZO TSČ ČR-40025 Velká Hleďsebe 2. ZO.AVZO TSČ ČR-40027 AK Libavské Údolí 3. ZO.AVZO TSČ ČR-40031 Cheb Město 4. ZO.AVZO TSČ ČR-40178 SSK Jáchymov-Ostrov 5. ZO.AVZO

Více

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) Místo poskytování

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu. Integrovaná strategie území

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu. Integrovaná strategie území Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu Integrovaná strategie území Srpen 2014 1 Obsah Obsah... 2 1. Analytická část stav, problémy

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Velikost: Hodnota: 1.2 mil. Kč * Termín realizace: Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017. *) Odhad hodnoty. Generální projektant:

Velikost: Hodnota: 1.2 mil. Kč * Termín realizace: Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017. *) Odhad hodnoty. Generální projektant: 287697 Rekonstrukce, Rekonstrukce - exteriér, zateplení Rekonstrukce OÚ Horní Dubenky Administrativní Nový charakter: Administrativa Podcharakter: Radnice, městské a obecní úřady Alokace: Horní Dubenky

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Historické ohlédnutí za Valnými hromadami ČSTV

Historické ohlédnutí za Valnými hromadami ČSTV Vážená paní, Vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat s důvěrou členskou základnu Vaší TJ SK popř. Vašeho sportovního svazu na 20. Valné hromadě Regionálního sdružení ČSTV Jihlava. Pro dobrou orientaci

Více

Město Název organizace Adresa Telefon Web

Město Název organizace Adresa Telefon Web Základní školy v okrese Informační centrum pro mládež Strana 1 7.10.2014 Město Název organizace Adresa Telefon Web Babice Bělkovice - Lašťany Bílá Lhota Blatec Hlubočky Hlubočky - Mariánské Údolí Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

Roz voj informa č níc h technologií

Roz voj informa č níc h technologií 19 Rozvoj informačních technologií Kraj Vysočina region informačních technologií, to je motto vedení Kraje Vysočina i pracovníků krajského úřadu, které se snažíme neustále naplňovat. Prioritou odboru informatiky

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

Aktivity NNO během kampaně 30 dní pro neziskový sektor v kraji Vysočina. Jihlava 4. 2. 2004

Aktivity NNO během kampaně 30 dní pro neziskový sektor v kraji Vysočina. Jihlava 4. 2. 2004 Aktivity NNO během kampaně 30 dní pro neziskový sektor v kraji Vysočina Jihlava 4. 2. 2004 ICN (Informační centrum neziskových organizací) o.p.s. organizuje v tomto roce v průběhu měsíce února po sedmé

Více