Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB"

Transkript

1 Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB Zpracovaly: Ing. Jiina Barchánková Ing. Kateina Poláková Ing. Svtla Pavlová Praha,

2 Obsah: 1. Úvod Výroba PCB a jejich použití Právní rámec problematiky PCB Právní úpravy pípustných koncentrací PCB Nakládání s PCB z hlediska právních pedpis životního prostedí Zákon. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znní Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní Vyhláška MŽP. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB Další provádcí pedpisy k zákonu o odpadech Zákon. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn nkterých dalších zákon, v platném znní Základní pojmy v právních pedpisech Výskyt PCB Podmínky pro odstraování nebo dekontaminaci PCB v R Organizace inventarizace PCB Požadavky pro nakládání s PCB Shromažování, sbr, doprava a skladování Odstraování PCB v R Dekontaminace zaízení s obsahem PCB Zhodnocení možností dekontaminace a odstranní PCB v R Aktuální stav inventarizace zaízení Návrhy novely zákona v oblasti PCB Pílohy Literatura Pílohy Píloha. 1 - Celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské...16 Píloha. 2 - Seznam certifikovaných vzorka povených provádním odbr v rámci inventarizace PCB...17 Píloha. 3 - Seznam registrovaných laboratoí oprávnných k provádní analýz v rámci inventarizace PCB...29 Píloha. 4 - Vzor evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona (píloha. 2 vyhlášky. 384/2001 Sb.)...37 Píloha. 5 - Vzor evidenního listu pro hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona

3 Píloha. 6 - Vzor malého evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona...51 Píloha. 7 - Metodický pokyn pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB...56 Píloha. 8 - Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromažování, sbr, doprava a skladování)...57 Píloha. 9 - Seznam firem, které mají souhlas k odstraování PCB...71 Píloha Dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny..72 Píloha Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace a odstranní inventarizovaných zaízení a PCB v nich...77 Píloha Výsledky inventarizace PCB v eské republice k

4 1. Úvod Ze Smrnice rady 96/59/ES ke zneškodování polychlorovaných bifenyl a polychlorovaných terfenyl i ze zákona o odpadech. 185/2001 Sb., v platném znní, vyplývá povinnost pro vlastníky, pípadn provozovatele zaízení obsahujících PCB tato zaízení dekontaminovat nebo odstranit v nejkratší možné dob, nejpozdji však do konce roku V tomto dokumentu jsou shrnuty všechny dostupné informace o nakládání s PCB v R zahrnující témata jako právní rámec problematiky, seznam certifikovaných vzorka, laboratoí a seznamy firem, které mají v této oblasti oprávnní k nakládání s PCB. 2. Výroba PCB a jejich použití Polychlorované bifenyly (PCB) byly poprvé syntetizovány v roce 1867 v Nmecku (Griefs). Prmyslová výroba byla zahájena v roce První izolaní kapalina na bázi PCB (askarel obecné oznaení pro skupinu syntetických, neholavých, chlorovaných aromatických uhlovodík) byla vyrobena pod obchodním názvem AROCLOR americkou firmou Swann Chemical Company a zpoátku se používala jako nápl kondenzátor. Pozdji se askarel zaal využívat i pro další aplikace. Na území bývalého eskoslovenska byly polychlorované bifenyly vyrábny pod obchodním názvem DELOR (synonymum pro askarel). Výroba PCB probíhala ve velkých chemických kombinátech prmyslov-vysplých zemích, odkud se dále rozšíily do ostatních zemí vetn zemí rozvojových. Do distribuce se dodávaly pod rznými obchodními názvy: Pyroclor (Velká Británie) Aroclor, Chlorextol, Diaclor, Pyranol, Asbestol, Dykanol, Hyvol, Inerteen (USA) Clophen, Blacol (SRN) Crophene (NDR) Phenoclor, Pyralene (Francie) Sovol, Sovtol (SSSR) Kanechlor, Santotherm (Japonsko) Fenclor, Apirolio, DK (Italie) Na území bývalého eskoslovenska byl jediným výrobcem chemický kombinát CHEMKO Strážské. Jednotlivé vyrábné produkty a jejich využití: Delor 103, Delor jako dielektrická nápl silových kondenzátor Delotherm DH (Delor % Delor 104) - jako teplonosná kapalina pro tžké setrvaníkové zaízení, (s oznaením AP do 200 o C, s oznaením HP pro vyšší teploty) Hydelor 104 (Delor % Delor % vyšších polychlórbifenyl), Hydelor 103, Hydelor 30 - jako hydraulická kapalina pro hydraulická zaízení, lisy, vývvy, kompresory, turbíny Delor 105/80 - jako dielektrická a chladící kapalina pro nápln kondenzátor a transformátor Delor jako plastifikátor do nátrových hmot a polymerních smsí Delor 106/90 X - jako plastifikátor i filmotvorná písada do nátrových hmot Od konce 60. let minulého století, kdy byl zjištn jejich negativní vliv na životní prostedí, byla výroba PCB postupn celosvtov omezována. Odhaduje se však, že celkem bylo vyrobeno ve svt pes 1,2 milionu tun polychlorovaných bifenyl - jen v USA bylo v letech 1931 až 1977 vyrobeno pes pl miliónu tun [1]. Výrobce CHEMKO Strážské ukonil oficiáln 4

5 výrobu tchto látek na jae 1984 a jeho celková produkce byla (od roku 1959) pes tun [2]. Ve zpráv pro MŽP je uveden odhad výroby PCB na tun [3] s tím, že asi polovina tohoto množství byla exportována do zahranií, množství importu v rzných zaízeních nebo jako doporuené kapaliny pod rzným oznaením je velmi obtížné zjistit. Autoi pedpokládají, že do životního prostedí se dostalo asi 20 % z tohoto množství. V píloze. 1 tohoto textu je uveden celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské. 3. Právní rámec problematiky PCB 3.1. Právní úpravy pípustných koncentrací PCB Problematiky obsahu PCB v životním prostedí se dotýkají i právní pedpisy v oblasti vod a to pedevším v provádcích pedpisech k zákonu o vodách, které se zabývají technickými požadavky na kvalitu vypouštných odpadních vod a jakostí vody v tocích. S úinností od platí nový zákon o vodách. 254/2001 Sb., který byl v roce 2004 významnji novelizován zákonem. 20/2004 Sb. Provádcím pedpisem k nmu je naízení vlády. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pípustného zneištní povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. V tomto naízení jsou limitní koncentrace na obsah PCB v odpadních a povrchových vodách. O PCB je zmínka pouze v píloze. 3 tohoto naízení. V ní jsou uvedeny imisní standardy ukazatel pípustného zneištní povrchových vod. Pod oznaením Suma polychlorovaných bifenyl je uvedena íselná hodnota 0,012 g/l a pod arou vysvtleno, že platí pro sumu šesti kongener PCB, a to PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180. V píloze. 4 je tabulka. 3 - Prahová množství vypouštných vybraných zvláš nebezpených a nebezpených látek, pi jejichž pekroení se požaduje minimální etnost sledování 12x za rok. Pro PCB jsou uvedeny íselné hodnoty 0,5 g/den a 0,15 kg/rok s poznámkou, že se tyto hodnoty vztahují zejména na sledování prsakových vod z odkališ, ze skládek odpad i kontaminovaných zemin a jiných tzv. starých zátží. Do oblasti ochrany vody patí i ochrana podzemních vod. V této oblasti neexistuje žádný obecn závazný právní pedpis, který by stanovil koncentraní limity v souvislosti s jejich kvalitou. Uritým zpsobem je tato vc ešena ve sfée starých ekologických zátží, kde je možné uložit nápravu podle zákona o vodách. Pomckou pro rozhodování je Metodický pokyn Odboru ekologických škod MŽP. 3 z roku 1996 s názvem Kriteria zneištní zemin a podzemní vody (doplující a zpesující metodický pokyn Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Ministerstva životního prostedí k zabezpeení 6a zákona. 92/1991 Sb., v platném znní, vztahující se k první novele, tj. k zákonu. 92/1992 Sb.). Hodnoty uvedené v Metodickém pokynu je teba brát pouze jako orientaní. Souasná praxe se stále více kloní k hodnocení, které vychází z hodnocení rizik. Výsledky (tzn. pípustné hodnoty škodlivin) jsou pak individuální, vycházející z místních podmínek a stavu kontaminace Nakládání s PCB z hlediska právních pedpis životního prostedí Další oblastí práva jsou ekologické právní normy, které ovlivují nebo upravují nakládání s PCB. Pedevším se jedná o právo vodní a odpadové a ásten i chemických látek. Všechny tyto obory jsou v gesci MŽP. PCB a kapalné smsi PCB s jinými oleji (pípadn i jiné smsi, tj. PCB s jinými látkami) jsou z hlediska ochrany vod závadné látky, dokonce patí do zvláštní skupiny zvláš nebezpených závadných látek, z hlediska zákona o odpadech jsou to odpady, a to vetn zaízení, ve kterém jsou umístny (pokud se jedná o vyazená zaízení). Odpadem nejsou v pípad, kdy se jedná o provozovaná zaízení. Nicmén i v tomto pípad PCB a 5

6 zaízení, ve kterých se nacházejí, podléhají uritým zpsobem režimu zákona o odpadech (jsou považovány za vybrané výrobky resp. vybraná zaízení podle ásti tvrté zákona. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní). PCB uniklé do pírodního prostedí (zeminy, horninové prostedí, podzemní voda) pedstavují z hlediska vodní legislativy kontaminaci psobící zneištní nebo ohrožení podzemních vod. Do sféry odpad patí i rzné provozní hmoty, v dsledku užívání PCB jimi kontaminované (vetn nap. sorpních prostedk), ale nejvtší objem kontaminovaných hmot pedstavují zeminy a horniny ( staré zátže ), které se stanou odpadem v právním slova smyslu až tím, že jsou v dsledku sananích prací vytženy. Legislativa chemických látek se PCB pozitivn týká tím, že již zákonem. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn nkterých dalších zákon, byly výroba, dovoz, vývoz a distribuce PCB a pípravk, které je obsahují v množství vtším než 0,005 %, zakázány Zákon. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znní O závadných látkách pojednává 39. Jsou to látky, které nejsou odpadními ani dlními vodami a které mohou ohrozit jakost vod. Je stanoven zásadní požadavek, aby každý, kdo se závadnými látkami zachází, uinil pimená opatení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostedí. Jsou stanoveny povinnosti pro pípad, kdy uživatel závadných látek zachází s tmito látkami ve vtším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno s vyšším nebezpeím. Opatení spoívají ve vypracování plánu pro pípad havárie a ve stanovení povinnosti vedení záznam o opateních. Vedle pojmu závadné látky jsou v píloze zákona vyjmenovány nebezpené závadné látky a zvláš nebezpené závadné látky. Pro tyto dv kategorie jsou stanoveny další povinnosti, týkající se vhodného umístní zaízení v nichž se s tmito látkami jakkoli manipuluje, vlastností lokalit a zaízení, kontroly a dalších. Do zvláš nebezpených jsou zaazeny i organohalogenové sloueniny, látky vykazující karcinogenní, mutagenní a teratogenní vlastnosti a persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného pvodu. Všechny tyto specifikace odpovídají PCB a obvykle se vyskytujícím smsím s PCB. Pi zjištných nedostatcích (neplnní stanovených povinností) mže být uložena pokuta a opatení k náprav. Provádcí vyhláškou k zákonu o vodách je vyhláška. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, zpsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodování a odstraování jejich škodlivých následk. V oblasti PCB vymezuje vyhláška podrobnji pojmy užité zákonem. Definuje pojmy, které zákon o vodách pouze uvádí, a to zacházení se závadnými látkami ve vtším rozsahu, zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpeím pro vody. Principiální povinnosti spojené s ochranou životního prostedí ped jejich úniky pi skladování a pi dalších manipulacích jsou zakotveny v zákon o vodách. Lze je nalézt v 39 zákona Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní ada zásadních opatení, která se mají v R v oblasti ochrany životního prostedí a lidského zdraví ped škodlivým psobením PCB a nkolika podobných látek realizovat, má základ v právních pedpisech EU a v urité míe i v mezistátních smlouvách, ke kterým R pistoupila (nap. Basilejská konvence, Stockholmská smlouva ad.). 6

7 Stžejní povinností R bylo transponovat do eské legislativy smrnici Rady 96/59/EC ke zneškodování polychlorovaných bifenyl a polychlorovaných terfenyl (PCB/PCT). Podstatná ást této smrnice byla transponována do zákona o odpadech. 185/2001 Sb. Výše citovaný zákon o odpadech byl zásadn doplnn a v pípad PCB ponkud pozmnn zákonem. 188/2004 Sb. Dosud nebyly vydány všechny provádcí pedpisy k této novele. Krom toho vyšla další novela - zákon. 7/2005 Sb., která opt ustanovení týkající se PCB ponkud pozmuje. PCB jsou zákonem zaazeny mezi vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zaízení ( 25) a speciáln se jim vnují další paragrafy ( 26 a 27). V této ásti zákona je také stanovena zásadní povinnost, že vlastníci (držitelé) PCB, odpad s obsahem PCB a zaízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni zajistit jejich odstranní. Jako nejzazší termín splnní tchto povinností se uvádí konec roku Povinnost evidence se vztahuje na provoz zaízení s obsahem PCB vtším než 5 litr, na skladování zaízení nebo látek s obsahem PCB v celkové koncentraci vtší než 0,005 % hmotnostních (odpovídá koncentraci 50 mg/kg). Tato a další podrobnosti týkající se evidence jsou uvedeny v 39 zákona. V novelizovaném zákon o odpadech jsou výslovn uvedeny pípustné zpsoby odstraování PCB ( 26 písm. g) a v 27 odst. (1) je uvedena výjimka pro transformátory pro koncentrace PCB nepevyšující 500 mg/kg. Pínosem je také zavedení oznaení odpady PCB - tj. odpady s koncentrací PCB nad 50 mg/kg. Chybí zde však povinnost vytvoení harmonogramu dekontaminace nebo odstranní Vyhláška MŽP. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB V technických aspektech nakládání s PCB odkazuje na vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady (383/2001 Sb., v platném znní) a na dv technické normy. Jde o SN EN Pedpis pro bezpené užití pln zapouzdených elektrických zaízení plnných PCB v praxi a o SN EN Pedpis pro bezpené užití pln zapouzdených elektrických zaízení plnných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi. V dalším uvádí vyhláška rozhodí postupy pro stanovení PCB v provozních kapalinách zaízení a specifikuje, že odbry vzork pro úely vedení evidence zaízení mohou provádt pouze osoby certifikované podle SN a které splují odbornou zpsobilost podle zvláštních pedpis (citována je vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského geologického úadu. 50/1978 Sb.). Analytické metody vyhláška stanovuje direktivn. Jsou to pedevším normy EN a EN , které jsou od roku 2002 platné, piemž druhá z nich je interpretaní. Podle ní je závazným výsledkem stanovení bu analýza všech kongener nebo analýza pouze šesti vybraných kongener, piemž výsledek vlastní analýzy (souet koncentrací vybraných šesti kongener) se musí násobit faktorem 5 pro získání koneného výsledku. Ve vyhlášce jsou uvedeny i podrobnosti o oznaování zaízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci, o oznaování dekontaminovaných zaízení a o evidenci zaízení a látek s obsahem PCB a o zpsobu jejich ohlašování. V píloze vyhlášky jsou uvedeny tiskopisy a vzory pro evidenci. V prbhu inventarizace ovšem vyvstaly praktické problémy týkající se možného nakládání s evidovanými zaízeními a z toho vyplývajících zmn v evidovaných skutenostech. Pro hlášení tchto zmn v evidenci zaízení a látek s obsahem PCB, které se týkají zmny vlastníka (držitele) nebo provozovatele zaízení, proto vznikl formulá Hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona (formát.xls). Formulá Malý evidenní list pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona (formát.xls) vznikl na základ zjištní, že velká množství PCB se vyskytují v tzv. malých kondenzátorech, které by pi pojetí 7

8 evidence v intencích zákona evidovány nemusely být vbec. Evidence podptilitrových zaízení je proto dobrovolná a co do rozsahu o poznání strunjší. Oba formuláe jsou ke stažení v elektronické podob na internetové adrese pod odkazem PCB / PCT. Vyhláška. 384/2001 Sb. obsahuje také jedinou výjimku ze zákonné povinnosti odstranní všech zaízení s PCB do konce roku Jedná se o transformátory s koncentrací PCB pod 500 mg/kg, které mohou být provozovány za dodržení ostatních podmínek do konce své životnosti Další provádcí pedpisy k zákonu o odpadech S problematikou PCB je úzce spojena vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Má íslo 383/2001 Sb. Na základ zákona. 188/2004 Sb. byla tato vyhláška novelizována a to vyhláškou. 41/2005 Sb., a dále pak další novelou. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Prakticky to znamená, že dnes platí navíc vyhláška. 294/2005 Sb., která pevzala z pvodní vyhlášky problematiku skládkování. Skládkovací vyhláška uvádí pro možnou pítomnost PCB v odpadu dv limitní hodnoty jednak 1 mg/kg sušiny pro pípad skládky pro inertní materiál, jednak 0,2 mg/kg sušiny pro použití na terénu. Dále stanoví, že uvedené hodnoty jsou výsledkem stanovení sedmi kongener, a k tomu stanoví jako analytickou metodu DIN S20 - Schlamm und Sedimente - Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB). Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje podrobnosti o obsahu žádostí o souhlas s rznými odpadovými aktivitami, obecné požadavky na vlastnosti a vybavení zaízení pro realizaci zmínných aktivit, a další technické požadavky a náležitosti a zabývá se také podrobnostmi evidence. Pokud jde speciáln o PCB, stanovuje, že odpadní oleje nesmí být smíšeny (mj.) s PCB (píloha. 15). V píloze. 16 pak uvádí analytické metody pro zkoušení odpadních olej; pro PCB to je SN Upotebené ropné oleje pro regeneraci, v jejíž píloze je uveden postup pro stanovení PCB. Dalších provádcím pedpisem je vyhláška. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpených vlastností odpad, ve znní vyhlášky. 502/2004 Sb.) Vyhláška se zabývá mj. udlováním povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad, pípravou hodnotitel, metodami a postupy hodnocení. Vnuje se také odbru vzork pro úely tohoto hodnocení. Definice nebezpených vlastností a kriteria hodnocení nebezpených vlastností odpad, vetn podrobností o užívaných metodách hodnocení, jsou uvedeny v pílohách. Specificky pro PCB je uvedena hodnota limitního obsahu pro hodnocení nebezpené vlastnosti H 13 - Schopnost uvolovat nebezpené látky do životního prostedí pi nebo po jejich odstranní. Tato hodnota iní 20 mg/kg sušiny (pro 6 kongener) viz tabulka 6.2 v píloze. 6. Pokud jde o analytickou metodu stanovení, odkazuje tato vyhláška na vyhlášku. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znní. Další provádcí pedpis je vyhláška. 381/2001 Sb., katalog odpad, která byla novelizována vyhláškou. 503/2004 Sb. V roce 2003 vyšel další provádcí pedpis k zákonu a odpadech, a to naízení vlády. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáství eské republiky. Pro PCB se v nm stanoví nkolik závazných úkol, mj. pipravit plány dekontaminací nebo odstranní inventarizovaných zaízení a PCB v nich obsažených. 8

9 Zákon. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn nkterých dalších zákon, v platném znní Podle 15 nesmjí výrobce, dovozce a distributor uvádt na trh nebezpené látky, mj. PCB a pípravky, které jich obsahují více než 0,005 % hm. Totéž se týká PCT a nkolika dalších vyjmenovaných látek. To platí od Všechny výše zmínné zákony jednak pedevším definují vcný pedmt svého zájmu (co to je voda, odpad, chemická látka) a dále stanovují, jak a za jakých podmínek s nimi zacházet, nakládat s nimi a chovat se k nim. Jak je z výše uvedeného textu zejmé, není ani v souasné dob vývoj eské legislativní základny pro odstranní PCB ukonen. Trvá stav postupného a pomalého pokroku (zde platí doslova v mezích zákona ). Doufejme, že tento vývoj skoní ped rokem Základní pojmy v právních pedpisech PCB jsou právn definovány zcela jednoznan v 26 písm. a zákona o odpadech jako polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan a veškeré smsi obsahující jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci tchto látek vyšší než 50 mg/kg. S významem PCB je úzce spjata identifikace PCB. V souasnosti se pro analytické stanovení používá tzv. kongenerový zpsob vyjadování celkového obsahu PCB. Pro poteby zákona o odpadech. 185/2001 Sb. v platném znní, jsou metody stanovení uvedeny v píloze vyhlášky. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, které vycházejí ze smrnice Rady 96/59/ES. Zaízením obsahujícím PCB je každé zaízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB a nebylo dekontaminováno ( 26, písm. b zákona). Dekontaminací jsou veškeré postupy, které umožní, aby zaízení, objekty a materiály obsahující PCB mohly být... znovu používány, recyklovány nebo odstranny a které mohou zahrnovat i náhradu PCB vhodnými látkami neobsahujícími PCB. Odstraováním PCB jsou mínny zpsoby odstraování uvedené pod kódy D8, D9, D10, D12 a D15 v píloze. 4 zákona. 5. Výskyt PCB V souvislosti s definicí PCB se tedy ve sfée psobnosti eského zákona o odpadech budou vyskytovat tyto varianty: za PCB lze považovat obsah náplní (nádrží) provozovaných zaízení (provozní kapaliny tchto zaízení), dále kontaminované objekty (tj. budovy nebo jejich ásti, nap. zdivo a omítka, pokud odpovídají kvalitativnímu a kvantitativnímu hledisku základní definice) a zeminy in situ, které odpovídají kvalitativnímu a kvantitativnímu hledisku základní definice, zaízení obsahující PCB. Jsou to provozní zaízení (tj. všechna, která nebyla trvale vyazena z provozu, ímž se stala odpadem), odpadem PCB je pak všechno ostatní (opt nutno opakovan zdraznit základní pedpoklad kvalitativní a kvantitativní hledisko základní definice ), tj. vyazená zaízení, všechny provozní kapaliny mimo tato zaízení, vetn znehodnocených, provozní odpady, kaly a sedimenty ze záchytných prostor a istíren odpadních vod, stavební su a jiné zbytky, zeminy ex situ a všechny jiné odpady PCB. Jiné formy PCB v praxi ani v právu neexistují. 9

10 Tento návrh Plánu odstranní je zamen výhradn na zaízení s obsahem PCB podle 26 písm. c a písm. d. 6. Podmínky pro odstraování nebo dekontaminaci PCB v R Základní cíl Smrnice i zákona je kontrolované odstranní PCB, dekontaminace nebo odstranní zaízení obsahujících PCB, a to nejpozdji do konce roku Základní podmínkou pro splnní výše uvedených cíl je stanovení jasných pravidel a povinností zakotvených v právních pedpisech, na které navazují požadavky technického zabezpeení inventarizace, která je prvním krokem k odstranní nebo dekontaminaci zaízení s obsahem PCB. Právní rámec byl vytvoen transformací Smrnice do právního ádu R a na základ požadavk daných zákonem byl vytvoen systém inventarizace PCB v eské republice. 7. Organizace inventarizace PCB Organizací inventarizace PCB byla pvodním odborem odpad MŽP R povena odborná sekce Centrum pro hospodaení s odpady pi Výzkumném ústavu vodohospodáském T.G. Masaryka (VÚV T.G.M.. CeHO). Byl pipraven systém inventarizace zaízení a látek s obsahem PCB spoívající v odborné píprav pro odbry vzork, analytické innosti, píjmu a správ evidenních list pro vedení evidence podle vyhlášky. 384/2001 Sb. a poskytování konzultaních služeb. Odbry vzork PCB jsou zajištny jednak organizací odborných školení vzorka a jejich následnou certifikací, tak pípravou vzorkovnic. Seznam certifikovaných vzorka je uveden na internetových stránkách pod odkazem PCB / PCT a v píloze. 2 tohoto textu. Analytické innosti spojené s evidencí PCB jsou vykonávány laboratoemi, které mají zavedený a posouzený systém jakosti podle SN EN nebo SN EN nebo SN EN ISO 9001 a podle metod uvedených v píloze. 1 vyhlášky. 384/2004 Sb., které korespondují s metodami uvedenými ve smrnici Rady 96/59/ES. Seznam laboratoí je uveden na internetových stránkách pod odkazem PCB / PCT a v píloze. 3 tohoto textu. Evidenní list slouží pro evidování a ohlašování zaízení a látek s obsahem PCB, vzor evidenního listu pro vedení listinné evidence, tzv. Evidenní list pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona, je uveden v píloze.2 vyhlášky. 384/2001. Vzor evidenního listu je uveden také v píloze. 4 tohoto textu. Ohlašování evidovaných zaízení a látek podle 39 odst. (8) je možné v listinné nebo elektronické podob. Podrobné informace o zpsobu vedení evidence vetn elektronických formulá ke stažení jsou uvedeny na internetových stránkách Vyplnné evidenní listy v elektronické podob jsou pijímány na ové adrese evidence listinná je pijímána na poštovní adrese VÚV T.G.M. CeHO, Podbabská 30, Praha 6. Evidenní listy jsou kontrolovány, zpracovávány a 2x ron jsou ministerstvu poskytovány aktuální výsledky výskytu PCB v R. Pro hlášení zmn v evidovaných skutenostech v rámci evidence zaízení a látek s obsahem PCB, které se týkají zmny vlastníka (držitele) nebo provozovatele zaízení, slouží tzv. Hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona. Formulá je k dispozici v elektronické podob na internetových stránkách pod odkazem PCB / PCT a je možné jej posílat elektronicky na ovou adresu Vzor evidenního listu je uveden také v píloze. 5 tohoto textu. 10

11 Konzultaní innosti jsou poskytovány prbžn rznými formami. Byly zízeny internetové stránky kde jsou pod odkazem PCB / PCT uvedeny veškeré informace týkající se procesu inventarizace. Evidence zaízení s obsahem PCB a objemem nápln menším než 5 litr není povinná ani podle mrnice ani podle zákona, ministerstvem je však doporuována. Pro úely evidence tchto zaízení byl vytvoen zjednodušený evidenní list, tzv. Malý evidenní list pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona, který je k dispozici v elektronické podob na internetových stránkách pod odkazem PCB / PCT a je možné jej posílat elektronicky na ovou adresu Vzor malého evidenního listu je uveden také v píloze. 6 tohoto textu Požadavky pro nakládání s PCB Vlastníci, popípad provozovatelé zaízení obsahujících PCB jsou povinni je dekontaminovat nebo odstranit v nejkratší možné dob, nejpozdji však do konce roku Dekontaminace a odstranní jsou definovány v 26 písm. f a písm. g Shromažování, sbr, doprava a skladování Další innosti, jako je shromažování, sbr, doprava a skladování, vlastní definice nemají a ídí se obecnými pravidly zákona o odpadech ( 4, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 66). Podrobnosti k nakládání se zaízeními obsahujícími PCB (respektive s provozními náplnmi tchto zaízení), a to vetn zaízení a jejich provozních náplní, která se stala odpadem, ve vazb na požadavky smrnice Rady 96/59/EC o odstraování PCB/PCT, ustanovení 25, 26, 27 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní, a vyhlášky. 384/2001 Sb. jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB, který je uveden v píloze. 7 tohoto textu. Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání pro výše uvedené innosti, je uveden v píloze. 8 tohoto textu Odstraování PCB v R Odstraování PCB je upraveno v 26 zákona, kde v souladu se smrnicí jsou uvedeny zpsoby odstraování PCB. Jsou to zpsoby odstraování uvedené pod kódy D8, D9, D10, D12, a D15. V R existují v souasnosti pouze dv firmy, které mají pro odstraování PCB splnny podmínky technické i právní. Je to zpsob vysokotepelného spalování. SPOVO Ostrava, firma, která poskytuje tyto služby již nkolik let, nabízí odstranní následujících druh odpad (PCB): Hydraulické oleje obsahující PCB Odpadní izolaní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB Souástky obsahující PCB Transformátory a kondenzátory obsahující PCB Jiná vyazená zaízení obsahující PCB, nebo tmito látkami zneištná neuvedená pod Stavební a demoliní odpady obsahující PCB (nap. tsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyic obsahující PCB, utsnné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 11

12 Od roku 2006 (pesn od ) má souhlas k provozování zaízení k odstraování odpad s obsahem PCB i firma ALFA SYSTÉM s.r.o. Dobí 2, Jinoany. Odpady, které zde mohou být odstraovány, jsou vyjmenovány v rozhodnutí a jedná se mimo jiné o: Odpadní izolaní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB Transformátory a kondenzátory obsahující PCB Jiná vyazená zaízení obsahující PCB, nebo tmito látkami zneištná neuvedená pod Souhlas je uveden pro kódy D9 a D15. Jedná se o zaízení, které je ureno ke skladování nebezpených odpad a pedúprav nebezpených odpad ped termální desorpcí. Zaízení se nachází v areálu bývalé šachty Háje v katastrálním území Píbram - Háje. textu. Seznam firem, které mají souhlas k odstraování PCB, je uveden v píloze. 9 tohoto 7.4. Dekontaminace zaízení s obsahem PCB Dekontaminace je definována v 26 písm. f. Dekontaminace zaízení formou výmny provozní kapaliny na pozici umožuje jednak prodloužení životnosti drahého zaízení anebo v pípad, že se jedná o zaízení urené k vyazení, umožní odstranit provozní kapalinu kontaminovanou PCB. Je to jednoduchý technologický postup, který je pi dodržení zásad ochrany životního prostedí i bezpený a ekonomicky pijatelný. Celý postup je souástí Metodického pokynu pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB, který je uveden v píloze. 7 tohoto textu. Dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny byla vyzkoušena u transformátoru ato 392/22, výrobce BEZ Bratislava, který obsahoval provozní kapalinu kontaminovanou PCB v koncentraci 143 mg/kg (resp. 717 mg/kg po vynásobení empirickým faktorem 5). Hned po výmn provozní kapaliny klesla koncentrace pod 10 mg/kg koncentrace celkového obsahu PCB se po celé období sledování, tj. od zaátku kvtna do zaátku íjna 2005 pohybovala v rozmezí 3,6 až 6,36 mg/kg (resp. 18 až 30,3 mg/kg), což pi stanovení jednotlivých kongener znamená, že se jejich koncentrace pohybovaly v mezích analytické chyby stanovení. Výsledkem je, že transformátor mže být zaazen do kategorie bez PCB (podle zákona o odpadech. 185/2001 Sb., v platném znní). Úinnost dekontaminace byla 96,6 %. Popis dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny vetn analytického a ekonomického zhodnocení je uveden v píloze. 10 tohoto textu Zhodnocení možností dekontaminace a odstranní PCB v R Výsledky provedené dekontaminace, a to jak technické, tak ekonomické, ukazují, že tento zpsob je možné použít v bžném provozu proto, aby zaízení mohlo být dále používáno, nebo naopak v pípad, že má být odstranno. Není nutno budovat nákladná dekontaminaní zaízení. Provozovatel / vlastník, který se pro tento zpsob rozhodne, musí mít souhlas k nakládání s odpady kontaminovanými PCB (zaazení podle Katalogu odpad), zajištný odvoz vzniklého odpadu PCB a smlouvu na jeho konené odstranní. V souasnosti je tento typ odpadu odstraován zpsobem vysokotepelného spalování. Další možností, která se v R nabízí, je termická desorpce. Kontakty na poskytovatele služeb jsou uvedeny v píloze. 9 tohoto textu. PCB obsažené v pístrojích z domácností, svítidlech apod. jsou shromažovány ve sbrných dvorech, které jsou pro sbr a skladování NO vybaveny. 12

13 8. Aktuální stav inventarizace zaízení textu. Stav inventarizace zaízení s obsahem PCB k je uveden v píloze. 12 tohoto Aktuální výsledky jsou zpracovávány 2x ron (zpravidla k a 31.8.) a jsou poskytovány Ministerstvu životního prostedí, které je na internetových stránkách zveejuje. 9. Návrhy novely zákona v oblasti PCB Pro další uspíšení inventarizace a odstranní PCB jsou navrženy urité úpravy zákona. Návrh úprav je uveden v píloze. 11 tohoto textu. 10. Pílohy 1. Celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské 2. Seznam certifikovaných vzorka povených provádním odbr v rámci inventarizace PCB 3. Seznam registrovaných laboratoí oprávnných k provádní analýz v rámci inventarizace PCB 4. Vzor evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona (píloha. 2 vyhlášky. 384/2001 Sb.) 5. Vzor evidenního listu pro hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona 6. Vzor malého evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona 7. Metodický pokyn pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB 8. Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromažování, sbr, doprava a skladování) 9. Seznam firem, které mají souhlas k odstraování PCB 10. Dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny 11. Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace a odstranní inventarizovaných zaízení a PCB v nich 12. Výsledky inventarizace PCB v eské republice k Literatura [1] Meyers. S.D., Kelly, J.J., Parrish, R.H.: A Guide to Transformer Maintenance, Transformer Maintenance Institute, Division S.D.Maeyers, Inc., Akron, Ohio, 1981 [2] Kizlink. J.: Možnosti spracovania a zneškodovania polychlórovaných bifenylov (PCB), CHEMagazín,.2, roník IX, 1999 [3] Rábl. V. a kol.: Vliv polychlorovaných bifenyl na životní prostedí ve vztahu k oceování složek životního prostedí, Technická zpráva I. ást, 1991 [4] Realizaní program pro dekontaminaci a odstranní zaízení s obsahem PCB 13

14 [5] Kurz vzorkování pro úely evidence zaízení a látek s obsahem PCB [6] Etapové zprávy VaV 750/5/01 - PCB/PCT 14

15 12. Pílohy Píloha. 1 - Celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské Píloha. 2 - Seznam certifikovaných vzorka povených provádním odbr v rámci inventarizace PCB Píloha. 3 - Seznam registrovaných laboratoí oprávnných k provádní analýz v rámci inventarizace PCB Píloha. 4 - Vzor evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona (píloha. 2 vyhlášky. 384/2001 Sb.) Píloha. 5 - Vzor evidenního listu pro hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona Píloha. 6 - Vzor malého evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona Píloha. 7 - Metodický pokyn pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB Píloha. 8 - Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromažování, sbr, doprava a skladování) Píloha. 9 - Seznam firem, které mají souhlas k odstraování PCB Píloha Dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny Píloha Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace a odstranní inventarizovaných zaízení a PCB v nich Píloha Výsledky inventarizace PCB v eské republice k

16 Píloha. 1 - Celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské Rok DELOR HHYDELOR DELOTHERM Celkem Export ,9 3, ,3 2, ,5 1, ,8 39, ,2 103, ,2 163, ,8 207,5 352, ,4 204, ,2 180,4 282, ,3 84,4 181, , ,2 151,1 69,6 436, ,3 5,3 162,2 48,8 527, ,8 33,2 24,4 203,2 35,3 1,2 57,6 663, ,4 218,2 22,2 54,8 1214, ,1 311,3 17,1 19,8 184,3 1590, ,3 225,3 34,7 16, ,9 350,6 8,8 292,3 1950, ,7 301,1 19,6 405, ,7 247,3 15,3 0,3 268,8 1969, ,4 320,9 23,2 2,5 288,2 2043, ,9 214,4 12, , ,8 248, ,3 1977, ,9 300,5 8,2 122,9 1810, ,9 22,4 4,6 65,9 30 celkem [t] ,4 265, ,9 75, [%] 65,8 0,2 1,23 20,4 0,96 0, zbytek v R v roce tun [t] 16

17 Píloha. 2 - Seznam certifikovaných vzorka povených provádním odbr v rámci inventarizace PCB Identifikaní íslo Píjmení Jméno Titul Poznámka Kontakt Telefon kurzu Odbry z elektrických i neelektrických zaízení a z látek certifikace recert. Kurzu 0001 Justiz Pavel Ing Blažek Jan 0003 Hola Vladimír 0004 Brož Jaroslav 0005 Brož Jií 0007 Meloun Petr 0008 Müller René 0009 Hladík Karel 0010 Houzar Aleš 0011 Seidenglanz Miroslav 0012 Valdhans Luboš ORGREZ, a.s., Vítkova 17, Praha a ORGREZ, a.s., Vítkova 17, Praha , a ORGREZ, a.s., Vítkova 17, Praha a ORGREZ, a.s., Vítkova 17, Praha a SE (Severoeská energetika), a.s., Teplická 8, Dín IV a EZ Praha, a.s., Na Poíí 5-7, Praha a EZ Praha, a.s., Na Poíí 5-7, Praha a EMPLA, s.r.o., Za Škodovkou 305, Hradec Králové a Tasovická 276, Hododnice a JE (Jihoeská energetika), a.s., Lannnova 16, eské Budjovice jce.cz 11. a SE (Severoeská energetika), a.s., Teplická 8, Dín IV a Holeek Miroslav Ecochem, a.s., Pospíšilova 281, Hradec Králové em.cz 12. a Netušil Ladislav SEG s.r.o., Chebská 241, Plze a

18 Identifikaní íslo Píjmení Jméno Titul Poznámka Kontakt Telefon kurzu Kimice certifikace recert. Kurzu 0015 Trojan Pavel 0016 Vykoupil Miloslav 0017 Hruška Bohumil 0018 Kubeek Stanislav 0019 Šeferna Petr 0020 ihák Michal 0021 Neumann Jacek 0022 Vaák Jan Ing Sovák Karel Ing Kohút Milan ZE (Západoeská energetika), a.s., Guldenerova 19, Plze ZE (Západoeská energetika), a.s., Chebská 241, Plze - Kimice VE - transformátory, s.r.o., Koutníkova 208, Hradec Králové VE - transformátory, s.r.o., Koutníkova 208, Hradec Králové ELDIAG, s.r.o., Novosibinská 735, Praha 9 ELDIAG, s.r.o., Novosibinská 735, Praha 9 ELDIAG, s.r.o., Novosibinská 735, Praha 9 ELDIAG, s.r.o., Novosibinská 735, Praha 9 Elektroenergetika, s.r.o., U Elektrárny 3030/1, Hodonín Energopoint, s.r.o., Kídlovická 20, Brno a a a a a a a a a a

19 Identifikaní íslo Píjmení Jméno Titul Poznámka Kontakt Telefon kurzu 0025 Štrýgl Pavel 0026 Uík Tomáš Ing Slávik Jaroslav Ing íha Jaroslav 0029 Michálek Jií 0030 Kabát Václav 0032 Ondra Zdenk 0033 Tuna Libor 0034 Kadlík Petr 0035 Trnavský Lubomír 0036 Vrba Jií Bc Kubalík Jaroslav Ing. Píní 3, Prostjov HESIA, a.s., Podbradská 777, Praha 9 Vavinec 81, Sloup RIBEDO, v.o.s., Doubí 13, Dubí 13 ESS, s.r.o., Dlní 97, Teplice - Sobdruhy ESS, s.r.o., Dlní 97, Teplice - Sobdruhy ORGREZ, a.s., Hudcova 76, Brno ORGREZ, a.s., Hudcova 76, Brno ORGREZ-R, a.s., Hudcova 76, Brno REVOS, s.r.o., Hudcova 76, Brno LABTECH, s r.o., Polní 23/25, Brno ZE (Západoeská energetika), a.s., Guldenerova 19, Plze certifikace recert. Kurzu a a a , a Certifikace nebyla na žádost odbráe prodloužena a a a a a a a a

20 Identifikaní íslo Píjmení Jméno Titul Poznámka Kontakt Telefon kurzu 0038 Blecha Milan 0040 Kratochvíla Michal 0041 Švach Richard 0042 Zelenda Jií 0043 Kovaík Oldich 0044 Prudký Theodor 0045 Mikulica Oldich 0046 Fifka Aleš Ing Pícha Josef Ing Konený Alois Ing Adamec Jan ZE (Západoeská energetika), a.s., Guldenerova 19, Plze Ing. Karel Sovák, U Elektrárny 3030/1, Hodonín EPS, a.s. Praha, Elektrárenská 774/2, Praha 10 Energetické strojírny Brno, a.s., Vídeská 267, Brno Energetické strojírny Brno, a.s., Vídeská 267, Brno Dukelská 673/13, Mladá Boleslav Lužnice 79 ALIACHEM, a.s. Praha, odštpný závod SYNTHESIA, Pardubice 103, Pardubice - Semtín USU Praha, s.r.o., Pražská 900, Mníšek pod Brdy Vodárenská, a.s., Sobšická 156, Brno I & C ENERGO, s.r.o., Elektrárny Prunéov, Kada certifikace recert. Kurzu a a , a a a a a a a a , a

Plán odstranění zařízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zařízení s obsahem PCB

Plán odstranění zařízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zařízení s obsahem PCB Plán odstranění zařízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zařízení s obsahem PCB Zpracovaly: Ing. Kateřina Poláková Ing. Světla Pavlová Ing. Bohdana Kozáková Praha, listopad 2007 Obsah: 12. Přílohy...3

Více

Identifikační údaje vlastníka (držitele)

Identifikační údaje vlastníka (držitele) EVIDENČNÍ LIST pro inventarizaci zařízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle 27 odst. (7) Registrační číslo evidenčního listu / List číslo 0 Identifikační

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. LIST Č. 0 Obsahuje identifikační údaje vlastníka (držitele) zařízení či látek. Vyplňuje se tehdy, pokud dotčený subjekt vlastní

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB 1. ČSN EN *) 61619 Izolační kapaliny Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) Stanovení metodou kapilární plynové

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

3. PEDBŽNÁ INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU A EXPORTU POPS LÁTEK Skladové zásoby, nespotebované zásoby, kontaminované lokality

3. PEDBŽNÁ INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU A EXPORTU POPS LÁTEK Skladové zásoby, nespotebované zásoby, kontaminované lokality 3. PEDBŽNÁ INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU A EXPORTU POPS LÁTEK 3.2.6 Skladové zásoby, nespotebované zásoby, kontaminované lokality Na základ meziresortní dohody zajistila SRS prostednictvím

Více

1. Úel a pedmt metodického pokynu

1. Úel a pedmt metodického pokynu Metodický pokyn pro shromažování a skladování zaízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenyl) 1. Úel a pedmt metodického pokynu 1.1

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VYHLÁŠKA č. 384/2001 Sb. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA č. 384/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, VYHLÁŠKA č. 384/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ádost o zápis do evidence zem d lského podnikatele

ádost o zápis do evidence zem d lského podnikatele PO. jednací... Potvrzení pijetí ádost o zápis do evidence zemdlského podnikatele podle 2f odst.4 zákona. 252/1997 Sb., o zemdlství, v platném znní (dále jen zákon o zemdlství) a1) Právnická osoba Obchodní

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 18.3.2008 Datum revize: 23.10.2008 Revize.

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 18.3.2008 Datum revize: 23.10.2008 Revize. 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace pípravku: íslo CAS: Neuvádí se - pípravek. íslo ES (EINECS): Neuvádí se - pípravek. Další názvy látky: 1.2 Použití pípravku:

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Úvod V souladu se smrnicemi 2004/9/ES a 2004/10/ES, které implementovaly zásady SLP OECD (Smrnice

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

9) Inventarizace PCB v ČR

9) Inventarizace PCB v ČR 9) Inventarizace PCB v ČR Odbor odpadů, MŽP Praha http://www.mzp.cz Studie: Souhrnná informace o nakládání s PCB, odpady PCB a mi obsahujícími PCB v ČR Kontakt: Ing. Jaromír Manhart, odbor odpadů MŽP,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004. Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps

Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004. Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004 Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps Datum vydání: 21.10.2004 Datum úinnosti: 1.1.2005 Zastupitelstvo

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rada msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodla na svém zasedání dne 19.4.2004 podle 11 a

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE. Obsah Strana

ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE. Obsah Strana ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 MZe R PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE TNV 75 6911 Sewer operating instructions Obsah Strana Pedmluva...... 2 1 Pedmt normy.... 10 2 Citované normativní dokumenty....

Více

Identifikace organizaních jednotek Junáka

Identifikace organizaních jednotek Junáka Junák svaz skaut a skautek R Identifikace organizaních jednotek Junáka Metodická informace k údajm dležitým pro identifikaci OJ, registru OJ a k postupu pi zmn jednotlivých údaj Obsah Obsah... 1 Úvod...

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

9) Inventarizace PCB v ČR

9) Inventarizace PCB v ČR 9) Inventarizace PCB v ČR Odbor odpadů, MŽP Praha http://www.mzp.cz Studie: Souhrnná informace o nakládání s PCB, odpady PCB a mi obsahujícími PCB v ČR Kontakt: Ing. Jaromír Manhart, odbor odpadů MŽP,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK o stanovení systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bestek Zastupitelstvo

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy upravující tuto problematiku se poměrně rychle mění a doplňují, proto uvádíme pouze přehled, který slouží k základní orientaci. Aktuální

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více