Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB"

Transkript

1 Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB Zpracovaly: Ing. Jiina Barchánková Ing. Kateina Poláková Ing. Svtla Pavlová Praha,

2 Obsah: 1. Úvod Výroba PCB a jejich použití Právní rámec problematiky PCB Právní úpravy pípustných koncentrací PCB Nakládání s PCB z hlediska právních pedpis životního prostedí Zákon. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znní Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní Vyhláška MŽP. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB Další provádcí pedpisy k zákonu o odpadech Zákon. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn nkterých dalších zákon, v platném znní Základní pojmy v právních pedpisech Výskyt PCB Podmínky pro odstraování nebo dekontaminaci PCB v R Organizace inventarizace PCB Požadavky pro nakládání s PCB Shromažování, sbr, doprava a skladování Odstraování PCB v R Dekontaminace zaízení s obsahem PCB Zhodnocení možností dekontaminace a odstranní PCB v R Aktuální stav inventarizace zaízení Návrhy novely zákona v oblasti PCB Pílohy Literatura Pílohy Píloha. 1 - Celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské...16 Píloha. 2 - Seznam certifikovaných vzorka povených provádním odbr v rámci inventarizace PCB...17 Píloha. 3 - Seznam registrovaných laboratoí oprávnných k provádní analýz v rámci inventarizace PCB...29 Píloha. 4 - Vzor evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona (píloha. 2 vyhlášky. 384/2001 Sb.)...37 Píloha. 5 - Vzor evidenního listu pro hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona

3 Píloha. 6 - Vzor malého evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona...51 Píloha. 7 - Metodický pokyn pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB...56 Píloha. 8 - Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromažování, sbr, doprava a skladování)...57 Píloha. 9 - Seznam firem, které mají souhlas k odstraování PCB...71 Píloha Dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny..72 Píloha Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace a odstranní inventarizovaných zaízení a PCB v nich...77 Píloha Výsledky inventarizace PCB v eské republice k

4 1. Úvod Ze Smrnice rady 96/59/ES ke zneškodování polychlorovaných bifenyl a polychlorovaných terfenyl i ze zákona o odpadech. 185/2001 Sb., v platném znní, vyplývá povinnost pro vlastníky, pípadn provozovatele zaízení obsahujících PCB tato zaízení dekontaminovat nebo odstranit v nejkratší možné dob, nejpozdji však do konce roku V tomto dokumentu jsou shrnuty všechny dostupné informace o nakládání s PCB v R zahrnující témata jako právní rámec problematiky, seznam certifikovaných vzorka, laboratoí a seznamy firem, které mají v této oblasti oprávnní k nakládání s PCB. 2. Výroba PCB a jejich použití Polychlorované bifenyly (PCB) byly poprvé syntetizovány v roce 1867 v Nmecku (Griefs). Prmyslová výroba byla zahájena v roce První izolaní kapalina na bázi PCB (askarel obecné oznaení pro skupinu syntetických, neholavých, chlorovaných aromatických uhlovodík) byla vyrobena pod obchodním názvem AROCLOR americkou firmou Swann Chemical Company a zpoátku se používala jako nápl kondenzátor. Pozdji se askarel zaal využívat i pro další aplikace. Na území bývalého eskoslovenska byly polychlorované bifenyly vyrábny pod obchodním názvem DELOR (synonymum pro askarel). Výroba PCB probíhala ve velkých chemických kombinátech prmyslov-vysplých zemích, odkud se dále rozšíily do ostatních zemí vetn zemí rozvojových. Do distribuce se dodávaly pod rznými obchodními názvy: Pyroclor (Velká Británie) Aroclor, Chlorextol, Diaclor, Pyranol, Asbestol, Dykanol, Hyvol, Inerteen (USA) Clophen, Blacol (SRN) Crophene (NDR) Phenoclor, Pyralene (Francie) Sovol, Sovtol (SSSR) Kanechlor, Santotherm (Japonsko) Fenclor, Apirolio, DK (Italie) Na území bývalého eskoslovenska byl jediným výrobcem chemický kombinát CHEMKO Strážské. Jednotlivé vyrábné produkty a jejich využití: Delor 103, Delor jako dielektrická nápl silových kondenzátor Delotherm DH (Delor % Delor 104) - jako teplonosná kapalina pro tžké setrvaníkové zaízení, (s oznaením AP do 200 o C, s oznaením HP pro vyšší teploty) Hydelor 104 (Delor % Delor % vyšších polychlórbifenyl), Hydelor 103, Hydelor 30 - jako hydraulická kapalina pro hydraulická zaízení, lisy, vývvy, kompresory, turbíny Delor 105/80 - jako dielektrická a chladící kapalina pro nápln kondenzátor a transformátor Delor jako plastifikátor do nátrových hmot a polymerních smsí Delor 106/90 X - jako plastifikátor i filmotvorná písada do nátrových hmot Od konce 60. let minulého století, kdy byl zjištn jejich negativní vliv na životní prostedí, byla výroba PCB postupn celosvtov omezována. Odhaduje se však, že celkem bylo vyrobeno ve svt pes 1,2 milionu tun polychlorovaných bifenyl - jen v USA bylo v letech 1931 až 1977 vyrobeno pes pl miliónu tun [1]. Výrobce CHEMKO Strážské ukonil oficiáln 4

5 výrobu tchto látek na jae 1984 a jeho celková produkce byla (od roku 1959) pes tun [2]. Ve zpráv pro MŽP je uveden odhad výroby PCB na tun [3] s tím, že asi polovina tohoto množství byla exportována do zahranií, množství importu v rzných zaízeních nebo jako doporuené kapaliny pod rzným oznaením je velmi obtížné zjistit. Autoi pedpokládají, že do životního prostedí se dostalo asi 20 % z tohoto množství. V píloze. 1 tohoto textu je uveden celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské. 3. Právní rámec problematiky PCB 3.1. Právní úpravy pípustných koncentrací PCB Problematiky obsahu PCB v životním prostedí se dotýkají i právní pedpisy v oblasti vod a to pedevším v provádcích pedpisech k zákonu o vodách, které se zabývají technickými požadavky na kvalitu vypouštných odpadních vod a jakostí vody v tocích. S úinností od platí nový zákon o vodách. 254/2001 Sb., který byl v roce 2004 významnji novelizován zákonem. 20/2004 Sb. Provádcím pedpisem k nmu je naízení vlády. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pípustného zneištní povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. V tomto naízení jsou limitní koncentrace na obsah PCB v odpadních a povrchových vodách. O PCB je zmínka pouze v píloze. 3 tohoto naízení. V ní jsou uvedeny imisní standardy ukazatel pípustného zneištní povrchových vod. Pod oznaením Suma polychlorovaných bifenyl je uvedena íselná hodnota 0,012 g/l a pod arou vysvtleno, že platí pro sumu šesti kongener PCB, a to PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180. V píloze. 4 je tabulka. 3 - Prahová množství vypouštných vybraných zvláš nebezpených a nebezpených látek, pi jejichž pekroení se požaduje minimální etnost sledování 12x za rok. Pro PCB jsou uvedeny íselné hodnoty 0,5 g/den a 0,15 kg/rok s poznámkou, že se tyto hodnoty vztahují zejména na sledování prsakových vod z odkališ, ze skládek odpad i kontaminovaných zemin a jiných tzv. starých zátží. Do oblasti ochrany vody patí i ochrana podzemních vod. V této oblasti neexistuje žádný obecn závazný právní pedpis, který by stanovil koncentraní limity v souvislosti s jejich kvalitou. Uritým zpsobem je tato vc ešena ve sfée starých ekologických zátží, kde je možné uložit nápravu podle zákona o vodách. Pomckou pro rozhodování je Metodický pokyn Odboru ekologických škod MŽP. 3 z roku 1996 s názvem Kriteria zneištní zemin a podzemní vody (doplující a zpesující metodický pokyn Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Ministerstva životního prostedí k zabezpeení 6a zákona. 92/1991 Sb., v platném znní, vztahující se k první novele, tj. k zákonu. 92/1992 Sb.). Hodnoty uvedené v Metodickém pokynu je teba brát pouze jako orientaní. Souasná praxe se stále více kloní k hodnocení, které vychází z hodnocení rizik. Výsledky (tzn. pípustné hodnoty škodlivin) jsou pak individuální, vycházející z místních podmínek a stavu kontaminace Nakládání s PCB z hlediska právních pedpis životního prostedí Další oblastí práva jsou ekologické právní normy, které ovlivují nebo upravují nakládání s PCB. Pedevším se jedná o právo vodní a odpadové a ásten i chemických látek. Všechny tyto obory jsou v gesci MŽP. PCB a kapalné smsi PCB s jinými oleji (pípadn i jiné smsi, tj. PCB s jinými látkami) jsou z hlediska ochrany vod závadné látky, dokonce patí do zvláštní skupiny zvláš nebezpených závadných látek, z hlediska zákona o odpadech jsou to odpady, a to vetn zaízení, ve kterém jsou umístny (pokud se jedná o vyazená zaízení). Odpadem nejsou v pípad, kdy se jedná o provozovaná zaízení. Nicmén i v tomto pípad PCB a 5

6 zaízení, ve kterých se nacházejí, podléhají uritým zpsobem režimu zákona o odpadech (jsou považovány za vybrané výrobky resp. vybraná zaízení podle ásti tvrté zákona. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní). PCB uniklé do pírodního prostedí (zeminy, horninové prostedí, podzemní voda) pedstavují z hlediska vodní legislativy kontaminaci psobící zneištní nebo ohrožení podzemních vod. Do sféry odpad patí i rzné provozní hmoty, v dsledku užívání PCB jimi kontaminované (vetn nap. sorpních prostedk), ale nejvtší objem kontaminovaných hmot pedstavují zeminy a horniny ( staré zátže ), které se stanou odpadem v právním slova smyslu až tím, že jsou v dsledku sananích prací vytženy. Legislativa chemických látek se PCB pozitivn týká tím, že již zákonem. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn nkterých dalších zákon, byly výroba, dovoz, vývoz a distribuce PCB a pípravk, které je obsahují v množství vtším než 0,005 %, zakázány Zákon. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znní O závadných látkách pojednává 39. Jsou to látky, které nejsou odpadními ani dlními vodami a které mohou ohrozit jakost vod. Je stanoven zásadní požadavek, aby každý, kdo se závadnými látkami zachází, uinil pimená opatení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostedí. Jsou stanoveny povinnosti pro pípad, kdy uživatel závadných látek zachází s tmito látkami ve vtším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno s vyšším nebezpeím. Opatení spoívají ve vypracování plánu pro pípad havárie a ve stanovení povinnosti vedení záznam o opateních. Vedle pojmu závadné látky jsou v píloze zákona vyjmenovány nebezpené závadné látky a zvláš nebezpené závadné látky. Pro tyto dv kategorie jsou stanoveny další povinnosti, týkající se vhodného umístní zaízení v nichž se s tmito látkami jakkoli manipuluje, vlastností lokalit a zaízení, kontroly a dalších. Do zvláš nebezpených jsou zaazeny i organohalogenové sloueniny, látky vykazující karcinogenní, mutagenní a teratogenní vlastnosti a persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného pvodu. Všechny tyto specifikace odpovídají PCB a obvykle se vyskytujícím smsím s PCB. Pi zjištných nedostatcích (neplnní stanovených povinností) mže být uložena pokuta a opatení k náprav. Provádcí vyhláškou k zákonu o vodách je vyhláška. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, zpsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodování a odstraování jejich škodlivých následk. V oblasti PCB vymezuje vyhláška podrobnji pojmy užité zákonem. Definuje pojmy, které zákon o vodách pouze uvádí, a to zacházení se závadnými látkami ve vtším rozsahu, zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpeím pro vody. Principiální povinnosti spojené s ochranou životního prostedí ped jejich úniky pi skladování a pi dalších manipulacích jsou zakotveny v zákon o vodách. Lze je nalézt v 39 zákona Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní ada zásadních opatení, která se mají v R v oblasti ochrany životního prostedí a lidského zdraví ped škodlivým psobením PCB a nkolika podobných látek realizovat, má základ v právních pedpisech EU a v urité míe i v mezistátních smlouvách, ke kterým R pistoupila (nap. Basilejská konvence, Stockholmská smlouva ad.). 6

7 Stžejní povinností R bylo transponovat do eské legislativy smrnici Rady 96/59/EC ke zneškodování polychlorovaných bifenyl a polychlorovaných terfenyl (PCB/PCT). Podstatná ást této smrnice byla transponována do zákona o odpadech. 185/2001 Sb. Výše citovaný zákon o odpadech byl zásadn doplnn a v pípad PCB ponkud pozmnn zákonem. 188/2004 Sb. Dosud nebyly vydány všechny provádcí pedpisy k této novele. Krom toho vyšla další novela - zákon. 7/2005 Sb., která opt ustanovení týkající se PCB ponkud pozmuje. PCB jsou zákonem zaazeny mezi vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zaízení ( 25) a speciáln se jim vnují další paragrafy ( 26 a 27). V této ásti zákona je také stanovena zásadní povinnost, že vlastníci (držitelé) PCB, odpad s obsahem PCB a zaízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni zajistit jejich odstranní. Jako nejzazší termín splnní tchto povinností se uvádí konec roku Povinnost evidence se vztahuje na provoz zaízení s obsahem PCB vtším než 5 litr, na skladování zaízení nebo látek s obsahem PCB v celkové koncentraci vtší než 0,005 % hmotnostních (odpovídá koncentraci 50 mg/kg). Tato a další podrobnosti týkající se evidence jsou uvedeny v 39 zákona. V novelizovaném zákon o odpadech jsou výslovn uvedeny pípustné zpsoby odstraování PCB ( 26 písm. g) a v 27 odst. (1) je uvedena výjimka pro transformátory pro koncentrace PCB nepevyšující 500 mg/kg. Pínosem je také zavedení oznaení odpady PCB - tj. odpady s koncentrací PCB nad 50 mg/kg. Chybí zde však povinnost vytvoení harmonogramu dekontaminace nebo odstranní Vyhláška MŽP. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB V technických aspektech nakládání s PCB odkazuje na vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady (383/2001 Sb., v platném znní) a na dv technické normy. Jde o SN EN Pedpis pro bezpené užití pln zapouzdených elektrických zaízení plnných PCB v praxi a o SN EN Pedpis pro bezpené užití pln zapouzdených elektrických zaízení plnných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi. V dalším uvádí vyhláška rozhodí postupy pro stanovení PCB v provozních kapalinách zaízení a specifikuje, že odbry vzork pro úely vedení evidence zaízení mohou provádt pouze osoby certifikované podle SN a které splují odbornou zpsobilost podle zvláštních pedpis (citována je vyhláška eského úadu bezpenosti práce a eského geologického úadu. 50/1978 Sb.). Analytické metody vyhláška stanovuje direktivn. Jsou to pedevším normy EN a EN , které jsou od roku 2002 platné, piemž druhá z nich je interpretaní. Podle ní je závazným výsledkem stanovení bu analýza všech kongener nebo analýza pouze šesti vybraných kongener, piemž výsledek vlastní analýzy (souet koncentrací vybraných šesti kongener) se musí násobit faktorem 5 pro získání koneného výsledku. Ve vyhlášce jsou uvedeny i podrobnosti o oznaování zaízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci, o oznaování dekontaminovaných zaízení a o evidenci zaízení a látek s obsahem PCB a o zpsobu jejich ohlašování. V píloze vyhlášky jsou uvedeny tiskopisy a vzory pro evidenci. V prbhu inventarizace ovšem vyvstaly praktické problémy týkající se možného nakládání s evidovanými zaízeními a z toho vyplývajících zmn v evidovaných skutenostech. Pro hlášení tchto zmn v evidenci zaízení a látek s obsahem PCB, které se týkají zmny vlastníka (držitele) nebo provozovatele zaízení, proto vznikl formulá Hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona (formát.xls). Formulá Malý evidenní list pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona (formát.xls) vznikl na základ zjištní, že velká množství PCB se vyskytují v tzv. malých kondenzátorech, které by pi pojetí 7

8 evidence v intencích zákona evidovány nemusely být vbec. Evidence podptilitrových zaízení je proto dobrovolná a co do rozsahu o poznání strunjší. Oba formuláe jsou ke stažení v elektronické podob na internetové adrese pod odkazem PCB / PCT. Vyhláška. 384/2001 Sb. obsahuje také jedinou výjimku ze zákonné povinnosti odstranní všech zaízení s PCB do konce roku Jedná se o transformátory s koncentrací PCB pod 500 mg/kg, které mohou být provozovány za dodržení ostatních podmínek do konce své životnosti Další provádcí pedpisy k zákonu o odpadech S problematikou PCB je úzce spojena vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Má íslo 383/2001 Sb. Na základ zákona. 188/2004 Sb. byla tato vyhláška novelizována a to vyhláškou. 41/2005 Sb., a dále pak další novelou. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Prakticky to znamená, že dnes platí navíc vyhláška. 294/2005 Sb., která pevzala z pvodní vyhlášky problematiku skládkování. Skládkovací vyhláška uvádí pro možnou pítomnost PCB v odpadu dv limitní hodnoty jednak 1 mg/kg sušiny pro pípad skládky pro inertní materiál, jednak 0,2 mg/kg sušiny pro použití na terénu. Dále stanoví, že uvedené hodnoty jsou výsledkem stanovení sedmi kongener, a k tomu stanoví jako analytickou metodu DIN S20 - Schlamm und Sedimente - Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB). Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje podrobnosti o obsahu žádostí o souhlas s rznými odpadovými aktivitami, obecné požadavky na vlastnosti a vybavení zaízení pro realizaci zmínných aktivit, a další technické požadavky a náležitosti a zabývá se také podrobnostmi evidence. Pokud jde speciáln o PCB, stanovuje, že odpadní oleje nesmí být smíšeny (mj.) s PCB (píloha. 15). V píloze. 16 pak uvádí analytické metody pro zkoušení odpadních olej; pro PCB to je SN Upotebené ropné oleje pro regeneraci, v jejíž píloze je uveden postup pro stanovení PCB. Dalších provádcím pedpisem je vyhláška. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpených vlastností odpad, ve znní vyhlášky. 502/2004 Sb.) Vyhláška se zabývá mj. udlováním povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad, pípravou hodnotitel, metodami a postupy hodnocení. Vnuje se také odbru vzork pro úely tohoto hodnocení. Definice nebezpených vlastností a kriteria hodnocení nebezpených vlastností odpad, vetn podrobností o užívaných metodách hodnocení, jsou uvedeny v pílohách. Specificky pro PCB je uvedena hodnota limitního obsahu pro hodnocení nebezpené vlastnosti H 13 - Schopnost uvolovat nebezpené látky do životního prostedí pi nebo po jejich odstranní. Tato hodnota iní 20 mg/kg sušiny (pro 6 kongener) viz tabulka 6.2 v píloze. 6. Pokud jde o analytickou metodu stanovení, odkazuje tato vyhláška na vyhlášku. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znní. Další provádcí pedpis je vyhláška. 381/2001 Sb., katalog odpad, která byla novelizována vyhláškou. 503/2004 Sb. V roce 2003 vyšel další provádcí pedpis k zákonu a odpadech, a to naízení vlády. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáství eské republiky. Pro PCB se v nm stanoví nkolik závazných úkol, mj. pipravit plány dekontaminací nebo odstranní inventarizovaných zaízení a PCB v nich obsažených. 8

9 Zákon. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn nkterých dalších zákon, v platném znní Podle 15 nesmjí výrobce, dovozce a distributor uvádt na trh nebezpené látky, mj. PCB a pípravky, které jich obsahují více než 0,005 % hm. Totéž se týká PCT a nkolika dalších vyjmenovaných látek. To platí od Všechny výše zmínné zákony jednak pedevším definují vcný pedmt svého zájmu (co to je voda, odpad, chemická látka) a dále stanovují, jak a za jakých podmínek s nimi zacházet, nakládat s nimi a chovat se k nim. Jak je z výše uvedeného textu zejmé, není ani v souasné dob vývoj eské legislativní základny pro odstranní PCB ukonen. Trvá stav postupného a pomalého pokroku (zde platí doslova v mezích zákona ). Doufejme, že tento vývoj skoní ped rokem Základní pojmy v právních pedpisech PCB jsou právn definovány zcela jednoznan v 26 písm. a zákona o odpadech jako polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan a veškeré smsi obsahující jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci tchto látek vyšší než 50 mg/kg. S významem PCB je úzce spjata identifikace PCB. V souasnosti se pro analytické stanovení používá tzv. kongenerový zpsob vyjadování celkového obsahu PCB. Pro poteby zákona o odpadech. 185/2001 Sb. v platném znní, jsou metody stanovení uvedeny v píloze vyhlášky. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, které vycházejí ze smrnice Rady 96/59/ES. Zaízením obsahujícím PCB je každé zaízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB a nebylo dekontaminováno ( 26, písm. b zákona). Dekontaminací jsou veškeré postupy, které umožní, aby zaízení, objekty a materiály obsahující PCB mohly být... znovu používány, recyklovány nebo odstranny a které mohou zahrnovat i náhradu PCB vhodnými látkami neobsahujícími PCB. Odstraováním PCB jsou mínny zpsoby odstraování uvedené pod kódy D8, D9, D10, D12 a D15 v píloze. 4 zákona. 5. Výskyt PCB V souvislosti s definicí PCB se tedy ve sfée psobnosti eského zákona o odpadech budou vyskytovat tyto varianty: za PCB lze považovat obsah náplní (nádrží) provozovaných zaízení (provozní kapaliny tchto zaízení), dále kontaminované objekty (tj. budovy nebo jejich ásti, nap. zdivo a omítka, pokud odpovídají kvalitativnímu a kvantitativnímu hledisku základní definice) a zeminy in situ, které odpovídají kvalitativnímu a kvantitativnímu hledisku základní definice, zaízení obsahující PCB. Jsou to provozní zaízení (tj. všechna, která nebyla trvale vyazena z provozu, ímž se stala odpadem), odpadem PCB je pak všechno ostatní (opt nutno opakovan zdraznit základní pedpoklad kvalitativní a kvantitativní hledisko základní definice ), tj. vyazená zaízení, všechny provozní kapaliny mimo tato zaízení, vetn znehodnocených, provozní odpady, kaly a sedimenty ze záchytných prostor a istíren odpadních vod, stavební su a jiné zbytky, zeminy ex situ a všechny jiné odpady PCB. Jiné formy PCB v praxi ani v právu neexistují. 9

10 Tento návrh Plánu odstranní je zamen výhradn na zaízení s obsahem PCB podle 26 písm. c a písm. d. 6. Podmínky pro odstraování nebo dekontaminaci PCB v R Základní cíl Smrnice i zákona je kontrolované odstranní PCB, dekontaminace nebo odstranní zaízení obsahujících PCB, a to nejpozdji do konce roku Základní podmínkou pro splnní výše uvedených cíl je stanovení jasných pravidel a povinností zakotvených v právních pedpisech, na které navazují požadavky technického zabezpeení inventarizace, která je prvním krokem k odstranní nebo dekontaminaci zaízení s obsahem PCB. Právní rámec byl vytvoen transformací Smrnice do právního ádu R a na základ požadavk daných zákonem byl vytvoen systém inventarizace PCB v eské republice. 7. Organizace inventarizace PCB Organizací inventarizace PCB byla pvodním odborem odpad MŽP R povena odborná sekce Centrum pro hospodaení s odpady pi Výzkumném ústavu vodohospodáském T.G. Masaryka (VÚV T.G.M.. CeHO). Byl pipraven systém inventarizace zaízení a látek s obsahem PCB spoívající v odborné píprav pro odbry vzork, analytické innosti, píjmu a správ evidenních list pro vedení evidence podle vyhlášky. 384/2001 Sb. a poskytování konzultaních služeb. Odbry vzork PCB jsou zajištny jednak organizací odborných školení vzorka a jejich následnou certifikací, tak pípravou vzorkovnic. Seznam certifikovaných vzorka je uveden na internetových stránkách pod odkazem PCB / PCT a v píloze. 2 tohoto textu. Analytické innosti spojené s evidencí PCB jsou vykonávány laboratoemi, které mají zavedený a posouzený systém jakosti podle SN EN nebo SN EN nebo SN EN ISO 9001 a podle metod uvedených v píloze. 1 vyhlášky. 384/2004 Sb., které korespondují s metodami uvedenými ve smrnici Rady 96/59/ES. Seznam laboratoí je uveden na internetových stránkách pod odkazem PCB / PCT a v píloze. 3 tohoto textu. Evidenní list slouží pro evidování a ohlašování zaízení a látek s obsahem PCB, vzor evidenního listu pro vedení listinné evidence, tzv. Evidenní list pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona, je uveden v píloze.2 vyhlášky. 384/2001. Vzor evidenního listu je uveden také v píloze. 4 tohoto textu. Ohlašování evidovaných zaízení a látek podle 39 odst. (8) je možné v listinné nebo elektronické podob. Podrobné informace o zpsobu vedení evidence vetn elektronických formulá ke stažení jsou uvedeny na internetových stránkách Vyplnné evidenní listy v elektronické podob jsou pijímány na ové adrese evidence listinná je pijímána na poštovní adrese VÚV T.G.M. CeHO, Podbabská 30, Praha 6. Evidenní listy jsou kontrolovány, zpracovávány a 2x ron jsou ministerstvu poskytovány aktuální výsledky výskytu PCB v R. Pro hlášení zmn v evidovaných skutenostech v rámci evidence zaízení a látek s obsahem PCB, které se týkají zmny vlastníka (držitele) nebo provozovatele zaízení, slouží tzv. Hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona. Formulá je k dispozici v elektronické podob na internetových stránkách pod odkazem PCB / PCT a je možné jej posílat elektronicky na ovou adresu Vzor evidenního listu je uveden také v píloze. 5 tohoto textu. 10

11 Konzultaní innosti jsou poskytovány prbžn rznými formami. Byly zízeny internetové stránky kde jsou pod odkazem PCB / PCT uvedeny veškeré informace týkající se procesu inventarizace. Evidence zaízení s obsahem PCB a objemem nápln menším než 5 litr není povinná ani podle mrnice ani podle zákona, ministerstvem je však doporuována. Pro úely evidence tchto zaízení byl vytvoen zjednodušený evidenní list, tzv. Malý evidenní list pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona, který je k dispozici v elektronické podob na internetových stránkách pod odkazem PCB / PCT a je možné jej posílat elektronicky na ovou adresu Vzor malého evidenního listu je uveden také v píloze. 6 tohoto textu Požadavky pro nakládání s PCB Vlastníci, popípad provozovatelé zaízení obsahujících PCB jsou povinni je dekontaminovat nebo odstranit v nejkratší možné dob, nejpozdji však do konce roku Dekontaminace a odstranní jsou definovány v 26 písm. f a písm. g Shromažování, sbr, doprava a skladování Další innosti, jako je shromažování, sbr, doprava a skladování, vlastní definice nemají a ídí se obecnými pravidly zákona o odpadech ( 4, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 66). Podrobnosti k nakládání se zaízeními obsahujícími PCB (respektive s provozními náplnmi tchto zaízení), a to vetn zaízení a jejich provozních náplní, která se stala odpadem, ve vazb na požadavky smrnice Rady 96/59/EC o odstraování PCB/PCT, ustanovení 25, 26, 27 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní, a vyhlášky. 384/2001 Sb. jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB, který je uveden v píloze. 7 tohoto textu. Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání pro výše uvedené innosti, je uveden v píloze. 8 tohoto textu Odstraování PCB v R Odstraování PCB je upraveno v 26 zákona, kde v souladu se smrnicí jsou uvedeny zpsoby odstraování PCB. Jsou to zpsoby odstraování uvedené pod kódy D8, D9, D10, D12, a D15. V R existují v souasnosti pouze dv firmy, které mají pro odstraování PCB splnny podmínky technické i právní. Je to zpsob vysokotepelného spalování. SPOVO Ostrava, firma, která poskytuje tyto služby již nkolik let, nabízí odstranní následujících druh odpad (PCB): Hydraulické oleje obsahující PCB Odpadní izolaní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB Souástky obsahující PCB Transformátory a kondenzátory obsahující PCB Jiná vyazená zaízení obsahující PCB, nebo tmito látkami zneištná neuvedená pod Stavební a demoliní odpady obsahující PCB (nap. tsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyic obsahující PCB, utsnné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 11

12 Od roku 2006 (pesn od ) má souhlas k provozování zaízení k odstraování odpad s obsahem PCB i firma ALFA SYSTÉM s.r.o. Dobí 2, Jinoany. Odpady, které zde mohou být odstraovány, jsou vyjmenovány v rozhodnutí a jedná se mimo jiné o: Odpadní izolaní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB Transformátory a kondenzátory obsahující PCB Jiná vyazená zaízení obsahující PCB, nebo tmito látkami zneištná neuvedená pod Souhlas je uveden pro kódy D9 a D15. Jedná se o zaízení, které je ureno ke skladování nebezpených odpad a pedúprav nebezpených odpad ped termální desorpcí. Zaízení se nachází v areálu bývalé šachty Háje v katastrálním území Píbram - Háje. textu. Seznam firem, které mají souhlas k odstraování PCB, je uveden v píloze. 9 tohoto 7.4. Dekontaminace zaízení s obsahem PCB Dekontaminace je definována v 26 písm. f. Dekontaminace zaízení formou výmny provozní kapaliny na pozici umožuje jednak prodloužení životnosti drahého zaízení anebo v pípad, že se jedná o zaízení urené k vyazení, umožní odstranit provozní kapalinu kontaminovanou PCB. Je to jednoduchý technologický postup, který je pi dodržení zásad ochrany životního prostedí i bezpený a ekonomicky pijatelný. Celý postup je souástí Metodického pokynu pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB, který je uveden v píloze. 7 tohoto textu. Dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny byla vyzkoušena u transformátoru ato 392/22, výrobce BEZ Bratislava, který obsahoval provozní kapalinu kontaminovanou PCB v koncentraci 143 mg/kg (resp. 717 mg/kg po vynásobení empirickým faktorem 5). Hned po výmn provozní kapaliny klesla koncentrace pod 10 mg/kg koncentrace celkového obsahu PCB se po celé období sledování, tj. od zaátku kvtna do zaátku íjna 2005 pohybovala v rozmezí 3,6 až 6,36 mg/kg (resp. 18 až 30,3 mg/kg), což pi stanovení jednotlivých kongener znamená, že se jejich koncentrace pohybovaly v mezích analytické chyby stanovení. Výsledkem je, že transformátor mže být zaazen do kategorie bez PCB (podle zákona o odpadech. 185/2001 Sb., v platném znní). Úinnost dekontaminace byla 96,6 %. Popis dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny vetn analytického a ekonomického zhodnocení je uveden v píloze. 10 tohoto textu Zhodnocení možností dekontaminace a odstranní PCB v R Výsledky provedené dekontaminace, a to jak technické, tak ekonomické, ukazují, že tento zpsob je možné použít v bžném provozu proto, aby zaízení mohlo být dále používáno, nebo naopak v pípad, že má být odstranno. Není nutno budovat nákladná dekontaminaní zaízení. Provozovatel / vlastník, který se pro tento zpsob rozhodne, musí mít souhlas k nakládání s odpady kontaminovanými PCB (zaazení podle Katalogu odpad), zajištný odvoz vzniklého odpadu PCB a smlouvu na jeho konené odstranní. V souasnosti je tento typ odpadu odstraován zpsobem vysokotepelného spalování. Další možností, která se v R nabízí, je termická desorpce. Kontakty na poskytovatele služeb jsou uvedeny v píloze. 9 tohoto textu. PCB obsažené v pístrojích z domácností, svítidlech apod. jsou shromažovány ve sbrných dvorech, které jsou pro sbr a skladování NO vybaveny. 12

13 8. Aktuální stav inventarizace zaízení textu. Stav inventarizace zaízení s obsahem PCB k je uveden v píloze. 12 tohoto Aktuální výsledky jsou zpracovávány 2x ron (zpravidla k a 31.8.) a jsou poskytovány Ministerstvu životního prostedí, které je na internetových stránkách zveejuje. 9. Návrhy novely zákona v oblasti PCB Pro další uspíšení inventarizace a odstranní PCB jsou navrženy urité úpravy zákona. Návrh úprav je uveden v píloze. 11 tohoto textu. 10. Pílohy 1. Celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské 2. Seznam certifikovaných vzorka povených provádním odbr v rámci inventarizace PCB 3. Seznam registrovaných laboratoí oprávnných k provádní analýz v rámci inventarizace PCB 4. Vzor evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona (píloha. 2 vyhlášky. 384/2001 Sb.) 5. Vzor evidenního listu pro hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona 6. Vzor malého evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona 7. Metodický pokyn pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB 8. Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromažování, sbr, doprava a skladování) 9. Seznam firem, které mají souhlas k odstraování PCB 10. Dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny 11. Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace a odstranní inventarizovaných zaízení a PCB v nich 12. Výsledky inventarizace PCB v eské republice k Literatura [1] Meyers. S.D., Kelly, J.J., Parrish, R.H.: A Guide to Transformer Maintenance, Transformer Maintenance Institute, Division S.D.Maeyers, Inc., Akron, Ohio, 1981 [2] Kizlink. J.: Možnosti spracovania a zneškodovania polychlórovaných bifenylov (PCB), CHEMagazín,.2, roník IX, 1999 [3] Rábl. V. a kol.: Vliv polychlorovaných bifenyl na životní prostedí ve vztahu k oceování složek životního prostedí, Technická zpráva I. ást, 1991 [4] Realizaní program pro dekontaminaci a odstranní zaízení s obsahem PCB 13

14 [5] Kurz vzorkování pro úely evidence zaízení a látek s obsahem PCB [6] Etapové zprávy VaV 750/5/01 - PCB/PCT 14

15 12. Pílohy Píloha. 1 - Celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské Píloha. 2 - Seznam certifikovaných vzorka povených provádním odbr v rámci inventarizace PCB Píloha. 3 - Seznam registrovaných laboratoí oprávnných k provádní analýz v rámci inventarizace PCB Píloha. 4 - Vzor evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona (píloha. 2 vyhlášky. 384/2001 Sb.) Píloha. 5 - Vzor evidenního listu pro hlášení o zmn vlastnických vztah pro inventarizaci zaízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zaízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle 27 odst. (7) zákona Píloha. 6 - Vzor malého evidenního listu pro inventarizaci zaízení a látek nad rámec povinností 39 odst. (7) zákona a zaízení mimo 27 odst. (7) zákona Píloha. 7 - Metodický pokyn pro shromažování a skladování zaízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci zaízení s obsahem PCB Píloha. 8 - Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromažování, sbr, doprava a skladování) Píloha. 9 - Seznam firem, které mají souhlas k odstraování PCB Píloha Dekontaminace transformátoru metodou výmny provozní kapaliny Píloha Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace a odstranní inventarizovaných zaízení a PCB v nich Píloha Výsledky inventarizace PCB v eské republice k

16 Píloha. 1 - Celkový pehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské Rok DELOR HHYDELOR DELOTHERM Celkem Export ,9 3, ,3 2, ,5 1, ,8 39, ,2 103, ,2 163, ,8 207,5 352, ,4 204, ,2 180,4 282, ,3 84,4 181, , ,2 151,1 69,6 436, ,3 5,3 162,2 48,8 527, ,8 33,2 24,4 203,2 35,3 1,2 57,6 663, ,4 218,2 22,2 54,8 1214, ,1 311,3 17,1 19,8 184,3 1590, ,3 225,3 34,7 16, ,9 350,6 8,8 292,3 1950, ,7 301,1 19,6 405, ,7 247,3 15,3 0,3 268,8 1969, ,4 320,9 23,2 2,5 288,2 2043, ,9 214,4 12, , ,8 248, ,3 1977, ,9 300,5 8,2 122,9 1810, ,9 22,4 4,6 65,9 30 celkem [t] ,4 265, ,9 75, [%] 65,8 0,2 1,23 20,4 0,96 0, zbytek v R v roce tun [t] 16

17 Píloha. 2 - Seznam certifikovaných vzorka povených provádním odbr v rámci inventarizace PCB Identifikaní íslo Píjmení Jméno Titul Poznámka Kontakt Telefon kurzu Odbry z elektrických i neelektrických zaízení a z látek certifikace recert. Kurzu 0001 Justiz Pavel Ing Blažek Jan 0003 Hola Vladimír 0004 Brož Jaroslav 0005 Brož Jií 0007 Meloun Petr 0008 Müller René 0009 Hladík Karel 0010 Houzar Aleš 0011 Seidenglanz Miroslav 0012 Valdhans Luboš ORGREZ, a.s., Vítkova 17, Praha a ORGREZ, a.s., Vítkova 17, Praha , a ORGREZ, a.s., Vítkova 17, Praha a ORGREZ, a.s., Vítkova 17, Praha a SE (Severoeská energetika), a.s., Teplická 8, Dín IV a EZ Praha, a.s., Na Poíí 5-7, Praha a EZ Praha, a.s., Na Poíí 5-7, Praha a EMPLA, s.r.o., Za Škodovkou 305, Hradec Králové a Tasovická 276, Hododnice a JE (Jihoeská energetika), a.s., Lannnova 16, eské Budjovice jce.cz 11. a SE (Severoeská energetika), a.s., Teplická 8, Dín IV a Holeek Miroslav Ecochem, a.s., Pospíšilova 281, Hradec Králové em.cz 12. a Netušil Ladislav SEG s.r.o., Chebská 241, Plze a

18 Identifikaní íslo Píjmení Jméno Titul Poznámka Kontakt Telefon kurzu Kimice certifikace recert. Kurzu 0015 Trojan Pavel 0016 Vykoupil Miloslav 0017 Hruška Bohumil 0018 Kubeek Stanislav 0019 Šeferna Petr 0020 ihák Michal 0021 Neumann Jacek 0022 Vaák Jan Ing Sovák Karel Ing Kohút Milan ZE (Západoeská energetika), a.s., Guldenerova 19, Plze ZE (Západoeská energetika), a.s., Chebská 241, Plze - Kimice VE - transformátory, s.r.o., Koutníkova 208, Hradec Králové VE - transformátory, s.r.o., Koutníkova 208, Hradec Králové ELDIAG, s.r.o., Novosibinská 735, Praha 9 ELDIAG, s.r.o., Novosibinská 735, Praha 9 ELDIAG, s.r.o., Novosibinská 735, Praha 9 ELDIAG, s.r.o., Novosibinská 735, Praha 9 Elektroenergetika, s.r.o., U Elektrárny 3030/1, Hodonín Energopoint, s.r.o., Kídlovická 20, Brno a a a a a a a a a a

19 Identifikaní íslo Píjmení Jméno Titul Poznámka Kontakt Telefon kurzu 0025 Štrýgl Pavel 0026 Uík Tomáš Ing Slávik Jaroslav Ing íha Jaroslav 0029 Michálek Jií 0030 Kabát Václav 0032 Ondra Zdenk 0033 Tuna Libor 0034 Kadlík Petr 0035 Trnavský Lubomír 0036 Vrba Jií Bc Kubalík Jaroslav Ing. Píní 3, Prostjov HESIA, a.s., Podbradská 777, Praha 9 Vavinec 81, Sloup RIBEDO, v.o.s., Doubí 13, Dubí 13 ESS, s.r.o., Dlní 97, Teplice - Sobdruhy ESS, s.r.o., Dlní 97, Teplice - Sobdruhy ORGREZ, a.s., Hudcova 76, Brno ORGREZ, a.s., Hudcova 76, Brno ORGREZ-R, a.s., Hudcova 76, Brno REVOS, s.r.o., Hudcova 76, Brno LABTECH, s r.o., Polní 23/25, Brno ZE (Západoeská energetika), a.s., Guldenerova 19, Plze certifikace recert. Kurzu a a a , a Certifikace nebyla na žádost odbráe prodloužena a a a a a a a a

20 Identifikaní íslo Píjmení Jméno Titul Poznámka Kontakt Telefon kurzu 0038 Blecha Milan 0040 Kratochvíla Michal 0041 Švach Richard 0042 Zelenda Jií 0043 Kovaík Oldich 0044 Prudký Theodor 0045 Mikulica Oldich 0046 Fifka Aleš Ing Pícha Josef Ing Konený Alois Ing Adamec Jan ZE (Západoeská energetika), a.s., Guldenerova 19, Plze Ing. Karel Sovák, U Elektrárny 3030/1, Hodonín EPS, a.s. Praha, Elektrárenská 774/2, Praha 10 Energetické strojírny Brno, a.s., Vídeská 267, Brno Energetické strojírny Brno, a.s., Vídeská 267, Brno Dukelská 673/13, Mladá Boleslav Lužnice 79 ALIACHEM, a.s. Praha, odštpný závod SYNTHESIA, Pardubice 103, Pardubice - Semtín USU Praha, s.r.o., Pražská 900, Mníšek pod Brdy Vodárenská, a.s., Sobšická 156, Brno I & C ENERGO, s.r.o., Elektrárny Prunéov, Kada certifikace recert. Kurzu a a , a a a a a a a a , a