ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVIII LEDEN 2009"

Transkript

1 Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte a v případě neúspěchu budete bojovat. Přeji Vám hodně životních a osobních úspěchů! Rozpočet pro rok 2009 byl schválen Zastupitelstvem jako přebytkový. Ke schválení byl předložen rozpočet ve zkrácené podobě, tedy jen v paragrafovém znění. Důvody jsou praktické. Nebudeme muset schvalovat tolik rozpočtových opatření. Při jeho sestavení jsme vycházeli ze skutečných nákladů roku Rozpočet byl sestavován položkově, tedy podrobněji. Bude tak i čerpán a kontrolován nejen jednotlivými vedoucími odborů úřadu, ale především finančním odborem a samozřejmě i finančním výborem. Předpokládáme, že z roku 2008 převedeme na rok 2009 částku přes 20 mil. Kč, rezerva bude Rozpočet 2009 upřesněna po roční uzávěrce. Současně byl schválen rozpočet bytového fondu a zastupitelstvo odsouhlasilo Plán investic na rok 2009 Investice vycházejí z potřeb města a jsou rozděleny do skupin investice hrazených z vlastních zdrojů, investice za spoluúčasti přiznaných dotací a investice za spoluúčasti plánovaných dotací. Jsou zde akce, které město teprve připravuje, tedy plánujeme finanční prostředky na projekty. Celkově odhadujeme investice ve výši skoro 16 mil. Kč. Více na stranách 9 a 10. Věra Bradáčová, starostka cena 5 Kč BYTY DLUHY...ŘEŠENÍ Každý z nás se může dostat do nepříznivé finanční situace. Je otázkou, jak se k tomuto problému postaví. Jednou z možností řešení je uvědomit instituce, kterým je třeba uhradit základní položky, jako je nájemné, elektřina a banky, (pokud máme půjčku, či úvěr) a tento problém ihned řešit. Pokud vznikne problém s neuhrazením nájemného, dostavte se na Městský úřad nebo správu bytového fondu s vysvětlením Vaší situace a nastíněním možného řešení. Pokud tak neučiníte, obdržíte od správy bytového fondu 1. upomínku o neuhrazeném nájemném. Na splatnost máte 30 dnů, samozřejmě s tím, že musíte uhradit nájemné už i za další měsíc. Pokud tak neučiníte, dorazí Vám 2. upomínka od správy bytového fondu, opět se splatností 30 dnů. Pak-li že opět nereagujete, bude Vám zaslána výzva k zaplacení s upozorněním, že pokud neuhradíte daný dluh do 30ti dnů, budete zažalováni, případně obdržíte výpověď z nájmu bytu. Pokud Vás už tato výzva zvedne ze židle a přijdete Váš problém řešit, můžeme Vám nabídnout řešení hradit dluh formou splátkového kalendáře. Výhodou splátkového kalendáře je zastavení růstu penále. Sepíšeme žádost, kterou musí schválit Rada města a v případě dluhu nad Kč nebo splácení delšího než 18 měsíců musí tato žádost projít i schválením Zastupitelstva města. Po těchto zasedáních obdržíte dopis s informací o lhůtě, do které musíte uzavřít splátkový kalendář. Pak-li, že splátkový kalendář neuzavřete, nebo porušíte, dluh se stává splatným do 30ti dnů. V případě neuhrazení dluhu, dáme plnou moc právníkovi, který podá žalobu u soudu, čímž se Váš dluh navýší cca o Kč. V případě vysokého nebo opakovaného dluhu obdržíte výpověď z nájmu bytu, která je nyní rychlejším postupem ve vystěhování neplatičů. V minulosti se musela podávat žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu dle 711 odst. 1 občanského zákoníku. Nyní může novelou provedenou zákonem č. 107/2006 s účinností od dle 711 odst. 1 občanského zákoníku udělit výpověď sám vlastník nemovitosti. Pokud dlužník byt neodevzdá v dané lhůtě, opět věc přebírá právník, který podá žalobu na vyklizení bytu. Po pravomocném rozsudku o vyklizení bytu předáme plnou moc k zastupování ve věci exekuční, tedy v soudním vyklizení bytu. A pak už jen na dveře zaklepou soudní vykonavatelky, které sepíší movité věci k dražbě na úhradě exekučních nákladů a byt se vyklidí. Vymění se zámky a byt se přidělí dalšímu zájemci, který je zapsán v pořadníku. dokončení na str. 4

2 varta leden 2009 Konec roku jakoby vyzýval k bilancování co se nám na úřadě podařilo udělat, prosadit, obhájit a co ne co se nám pro město podařilo udělat, prosadit, obhájit a co ne. co se nám v osobní životě podařilo udělat, prosadit, obhájit a co ne Člověk by s tím však neměl čekat jen na ten konec roku, ale měl by bilancovat a bilancovat neustále, při každé příležitosti a při každém setkání dětský parlament opět jsme řešili palčivé problémy města z pohledu dětských očí a bylo co bilancovat, Strážský ruch ze základní umělecké školy a základní školy, taneční kroužek p. Brázdové, veselí důchodci, kteří se umí bezvadně bavit inspirace to pro přípravu podobných setkání příště, vánoční koncert pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou trochu jiná skupinka seniorů, stejně výborné vystoupení dětí ze základní umělecké školy, přivítání nově narozených občánků města slavnost pro 24 nově narozených miminek, kterou spolupořádá Sbor pro občanské záležitosti, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI Zhodnocení činnosti za rok 2008: Práce SPOZ proběhla v roce 2008 tradičně, byly uskutečněny osobní návštěvy, vítání občánků, spoluúčast na vánoční besídce pro seniory, návštěvy Domu s pečovatelskou službou. Rozpočet SPOZu závisí na rozpočtu města, nám nezbývá než s danými prostředky účelně hospodařit. Na rok 2009 je v návrhu rozpočtu částka navýšena, což nám práci usnadní a děkujeme. Plánované akce na rok 2009: zpívání pod vánočním stromem a jeho rozsvícení sešlo se úžasné množství dětí a jejich rodičů, náměstí bylo provoněno svařákem, medovinou a dobrou náladou a vůbec nikomu nevadilo, že sladkosti rozdával čert. Akce se SPOROPu podařila, tradiční vánoční dílna v Domě horníků pořádaná PANDOU není nad tradici malý sál kulturního domu a posezení seniorů hudba V. Bretšnajdra, vystoupení dětí vánoční prodejní výstava výrobků s vánoční tematikou dětí ZŠ a MŠ skvělý nápad a inspirace - spoustě z nás ozdobí vánoční stůl, koncert v kostele sv. Zikmunda to už je jen krůček k pravému vánočnímu shonu a veselí Tak tedy šťastné a veselé vám všem a úspěšný rok 2009 Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Vánoční koncert v domě s pečovatelskou službou Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby se poskytují ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Tolik strohá citace z paragrafu 40 zákona o sociálních službách č.108/2006. Zákon také přesně vymezuje činnosti, které pečovatelská služba poskytuje. A jednou z činností, která je v zákoně uvedena, je i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V tento předvánoční čas probíhá řada akcí, které nám připomínají blížící se Vánoce. Ale ne každý ze seniorů,o které pečujeme, má možnost navštívit kostel, kulturní dům nebo si poslechnout koledy u rozsvíceného vánočního stromu na náměstí. Proto každoročně pořádáme ve spolupráci se Základní uměleckou školou vánoční koncert a to se pomalu stává už tradicí. Každý rok v tento předvánoční čas se náš jinak tichý a klidný pečovatelský dům rozezvučí smíchem a veselým povídáním malých zpěváků a hudebníků. Jejich zpěv a hudba přinášejí pro všechny vánoční pohodu a náhle se zdá, že tento uspěchaný a často nevlídný svět je o trochu lepší a klidnější. Za zvuků akordeonů, fléten, kytar a spousty jiných nástrojů náhle všichni alespoň na chvíli zapomenou na svá trápení a bolesti a pobrukují si spolu s malými hudebníky. Celým domem znějí krásné tóny a i ti, kteří zůstali doma za zavřenými dveřmi, jistě také slyšeli, co všechno žáci umělecké školy zvládnou. Věřím, že všichni, kteří se koncertu zúčastnili, byli spokojeni a také věřím, že příští rok se sejdeme opět v tento předvánoční čas s mladými hudebníky, a oslavíme tak všichni společně vánoční svátky. Dana Filipcová, vedoucí pečovatelské služby STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - leden 2009 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin - Osvědčilo se vítání občánků 3x za rok, tato frekvence se zdá dostačující, vzhledem ke klesajícímu zájmu zejména ze strany mladých rodičů. - Na měsíc prosinec tradiční vánoční posezení pro seniory. - Dle zájmu, finančních prostředků a dostupnosti uskutečnit pro seniory v druhém pololetí zájezd do divadla nebo jinou kulturní akci. - Účast na zápisu prvňáčků a rozloučení žáků 9. tříd se školou. - Osobní návštěvy u jubilantů. - U významných výročí spoluúčast paní starostky nebo místostarostky při gratulaci. -ipo dohodě s vedením města a vzhledem k prodlužování produktivního věku občanů se ruší písemné gratulace k výročí 50 a 55 narozenin. Členkami SPOZ jsou: Anna Blažíčková Alena Fenclová Jana Kallistová Ludmila Křesťanová Iva Kučírková Marcela Mlatečková Jana Wodwudová Sylvie Müllerová předsedkyně Spolupráce s odbory města je na dobré úrovni. Dovoluji si požádat občanky města Stráže pod Ralskem, pokud by měly zájem pracovat ve Sboru pro občanské záležitosti, aby kontaktovaly sekretariát paní starostky. Upozorňuji, že se jedná o práci radostnou a uspokojující, ale zodpovědnou a časově náročnou. Po celý další rok přeji všem jen to nejlepší, pohodu, klid, zdraví a práci. Sylvie Müllerová

3 leden 2009 Jméno: Tomáš Rychtařík Věk: 44 let Dotazník zastupitele Povolání: Ředitel o. z. TÚU Stráž pod Ralskem Jak dlouho žijete ve Stráži: Do Stráže pod Ralskem jsem se přistěhoval v roce Vaše záliby, čemu se věnujete ve volném čase: Podstatnou část svého volného času věnuji přímé práci s dětmi nebo shánění finančních prostředků na tuto činnost. Oblíbené místo ve Stráži či okolí: Okolí Stráže pod Ralskem mám určitě prochozené. Nejoblíbenějšími místy jsou Útěchovický Špičák ze strany Ještědky a okolí památníku gmjr. Sochora. Do zastupitelstva jste byl zvolen za: Sdružení nezávislých HORKA Co byste chtěl ve Stráži změnit? Chtěl bych zvýšit počet dětí zapojených do nějaké činnosti, a to nejlépe do oddílu Výři. Zatím se ale nedaří přesvědčit děti a rodiče, že je dobré dvakrát týdně od 15 do 17 hodin navštěvovat kolektiv dětí s nabitým programem. Na co se zaměříte při práci v zastupitelstvu? Na koncepci rozvoje Stráže a na výhodné soužití Stráže pod Ralskem a DIAMA, s. p. Plán prodeje bytových domů města Stráž p. R. pro rok 2009 ulice č.p. počet bytů předb.termín realiz. Jižní 342, 343, Q Q 2009 Máchova 363, Q 2009 Máchova Q 2009 Máchova zahájit 4. Q Jedná se o předběžný plán odprodeje bytových domů z majetku města Stráž pod Ralskem. Realizace odprodeje jednotlivých domů se odvíjí od přístupu zájemců (jednotlivých nájemníků) o odkoupení bytů. Každý bytový dům se musí nejprve rozdělit na jednotlivé jednotky (prohlášení vlastníka, které se vkládá do katastru nemovitostí). Následně poté nájemníci obdrží písemnou nabídku z konkrétní kupní cenou. Na odkoupení bytu běží zákonná lhůta ½ roku. Tato lhůta má hlavní vliv na rychlost realizace odprodeje bytových domů. Někteří nájemci bytových domů se dohodnou a odprodej realizují v co nejkratším možném termínu. Většinou však využijí maximální půlroční lhůtu. Z těchto důvodů se nám bohužel nepodařilo naplnit harmonogram prodeje bytů pro rok 2008 tak, jak jsme si naplánovali. Strachová Hana, Odbor správy majetku a RM Komise kultury a sportu Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s činností Komise kultury a sportu v roce V letošním roce jsme měli celkem 8 jednání. Pravidelně jednou za čtvrtletí se zabýváme kontrolou formulářů, které odevzdávají pořadatelé po skončení akce. Vydáváme k nim doporučení pro Radu města. Dvakrát jsme měli jednání, jehož hlavním bodem bylo jednání s pořadateli Vartenberských slavností. V posledních třech jednáních mimo běžné záležitosti a plnění úkolů z Rady města připravujeme změnu v rozdělování příspěvku města pro pořadatele kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit. Všichni, kdo budou požadovat po městě příspěvek na akci, budou žádat o příspěvek z Grantu města. Komise kultury a komise sportu, které budou od nového roku pracovat samostatně, připraví podklady pro radu města a ta peníze rozdělí. Rád bych touto cestou upozornil všechny pořadatele akcí na tuto změnu a poprosil je, aby kontaktovali Informační centrum a nahlásili adresu kontaktní osoby, která bude akci zaštiťovat. Rád bych touto cestou poděkoval všem vedoucím dětských aktivit za jejich práci, a protože je má naše komise na starost, rád bych je upozornil, že již mohou začít odevzdávat na podatelnu města seznamy dětí, které v oddílech a klubech pracují. Rád bych poděkoval za práci i členům naší komise a popřál jim v další práci mnoho úspěchů. Jaroslav Hodač, předseda KKS z radnice Vánoční strom na náměstí 5. května Každým rokem se v čase předvánočním objevuje na náměstí 5. května vánoční strom. Asi nezůstalo bez povšimnutí, že v rámci letošní vánoční výzdoby byl na náměstí umístěn nádherný smrk. Jeho původ je Vám jistě znám, stál na pozemku, který je dotčen výstavbou marketu, v prostorách bývalé tržnice. Už při jeho kácení se objevilo spousta otázek, proč takový strom kácíme. I ostatní stromy, rostoucí na tomto pozemku, budou v rámci výstavby Penny marketu pokáceny. Bylo vydáno rozhodnutí o povolení pokácení těchto stromů, kromě rostlého dubu, který se díky iniciativě města Stráž pod Ralskem podařilo zachránit od pokácení, a projektová firma kvůli němu pozměnila původní návrh projektu. Uvedený smrk nám darovala firma GRESIN INVEST Praha, která je vlastníkem uvedeného pozemku. Monika Procházková, vedoucí oddělení technické správy města Odpady v bytových domech města Právě v těchto dnech probíhají hromadná vyklízení společných prostorů v bytových domech města. Jedná se o domy v ulici Hornická čp , Jižní čp , 70,268 a 367. Domy v Hornické ulici a v Jižní čp jsou již v těchto dnech po kontrole a hromadném úklidu. Nájemníci bytů jsou upozorňováni v dostatečném předstihu na výskyt zjištěného odloženého odpadu s uvedeným termínem, do kterého musí být prostory vyklizeny. Po daném termínu nastupují do těchto prostor pracovníci technické čety, kteří nekompromisně všechny vyskytující se věci naloží a odvezou na sběrný dvůr, kde jsou předány k likvidaci. V každém uvedeném domě tato akce proběhne bezplatně jen jedenkrát. Domovní správa bude provádět následné kontroly předaných vyklizených prostor a Městská policie bude zjišťovat majitele dalších případných takto odložených věcí odpadu. Nájemník, který takto odloží nějakou věc, porušuje domovní řád. V případě nezjištění viníka se nahromaděný odpad bude opět odvážet pracovníky technické správy města, ale již na náklady bytového fondu, tudíž se tyto náklady objeví ve vyúčtování všech nájemníků jednotlivých domů. Hlídejte si proto své společné prostory v domech, dbejte na čistotu a pořádek a informujte o tom i své nepořádné sousedy. Již poněkolikáté upozorňuji, že nepotřebné věci máte možnost bezplatně předat na sběrný dvůr v ulici Mimoňská čp. 75, kde je Vám k dispozici obsluha ve dnech úterý, čtvrtek a sobota v době od 10,00 do 18,00 hodin. V případě, že si nevíte rady s odvozem, nabízí Vám městský úřad službu, kterou však musíte zaplatit. Monika Procházková, vedoucí oddělení technické správy města

4 varta leden 2009 Informace o činnosti komise pro strategický rozvoj v roce 2008 Komise pro strategický rozvoj je poradním orgánem města, respektive rady města. Nemůže tedy nařizovat ani ukládat, ale pouze doporučovat. Členy komise pro strategický rozvoj v roce 2008 jsou Lukáš Janků jako předseda komise, Ing. Eduard Hořčík, Ing. Jiří Mužák PhD., Helena Bušová, Renata Balvínová, Jaroslav Hodač, Markéta Humpoláková, Ing. Martin Neznal, Ing. Tomáš Rychtařík, Mgr. Jiří Vaněk, Jaroslav Machytka a Mgr. Jarmila Hlinčíková. Komise se k jednání sešla v roce 2008 celkem třikrát. To se na první pohled může zdát jako naprosto minimální činnost komise, ale je nutné si uvědomit, že otázky strategického rozvoje města, prioritních investic a problematika dotací je velice obsáhlá oblast. Komise zejména pracuje s tzv. Akčním plánem města, který byl zpracován Agenturou regionálního rozvoje s.r.o. a ve kterém jsou sepsány veškeré strategické aktivity města s výhledem na několik let dopředu. Komise pro strategický rozvoj na svých jednáních projednávala tyto záležitosti: zastřešení objektu polikliniky, instalace zabezpečovacího systému v objektu polikliniky, vytipování zájmových pozemků Vojenských lesů a statků, s. p., stanovení priorit investic na rok 2009 a realizaci prodloužení inženýrských sítí v ul. Fibichova. Výstupem z jednání o instalaci zabezpečovacího systému v objektu polikliniky bylo schválení instalace zabezpečovacího systému v objektu polikliniky firmou HENIG s.r.o. v současnosti je systém nainstalován a v nejbližších dnech proběhne jeho zprovoznění a předání k užívání. Výstupem ze stanovení priorit investic na rok 2009 je určení nejdůležitějších investičních akcí (adaptace 4. patra polikliniky pro městský úřad, rekonstrukce bazénu, vybudování cyklostezky, chodníky a osvětlení v ul. Krajní, fasáda hasičské zbrojnice, atd.) a následná příprava žádostí o dotace na tyto prioritní akce. Výstupem z podporování realizace prodloužení inženýrských sítí v ul. Fibichova je jednání se Severočeskou vodárenskou společností a.s. ve věci zafinancování přečerpávací stanice odpadní vod z prostředků Severočeské vodárenské společnosti a.s. Komise pro strategický rozvoj je hlavním nástrojem, jehož prostřednictvím mohou občané města ovlivňovat realizaci důležitých investičních akcí ve městě. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům komise pro strategický rozvoj za jejich práci a čas věnovaný komisi. Lukáš Janků, předseda komise pro strategický rozvoj ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO V ROCE 2009 V letošním roce rozhodla Rada města o navyšování nájemného o 24, 5 % pro rok Důvodem k tomuto rozhodnutí je potřeba města začít do nájemních domů, které jsou v majetku města a ještě z důvodů dotací nějakých 10 let v majetku města zůstanou investovat! Vzpomeňme si na ul. Okružní, kdy došlo k zahoření od elektroinstalace. Situace se může opakovat a proto město vytvořilo nejen fond na opravu nájemních bytů, ale také začalo nájemné navyšovat, aby si vytvořilo finanční rezervu na celkové rekonstrukce. Výše nájmu nájemních bytů ve vlastnictví společenství se pohybuje někde na hranici až 40,- Kč za m2. Nájemné v bytech města je skoro poloviční... Tento rozdíl jsme neuvedla záměrně proto, abych poukazovala jak moc bychom chtěli nájemné zvyšovat, ale proto aby se dala porovnat nákladnost bydlení ve Stráži pod Ralskem. Skladba sociálně slabšího obyvatelstva je rovnoměrně rozložena po celém městě. V této souvislosti vznikl problém a to procedurální to je v počtu přijatých usnesení Radou a Zastupitelstvem města. Opoziční zastupitelé několikrát zpochybňovali usnesení Rady. Proto byla celá věc velmi pečlivě a několikrát konzultována na právním oddělení KÚ a nakonec i s odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Abych nezkreslila tento právní názor, který byl podložen všemi usneseními přijatými Zastupitelstvem města i Radou města od r. 2006, předkládám Vám ho celý k přečtení. Věřím, že jsem Vám vysvětlila nejen strategii města v oblasti bytové politiky, ale také celou situaci, která vznikla kolem této problematiky. Vaše starostka BYTY DLUHY... dokončení ze str.1 Pak postupujeme dále. V případě, že nájemník dlužník nereaguje na dluh vůbec, je na něj podána v případě pravomocného platebního rozkazu či rozsudku exekuce, kterou vede soudní exekutorka. Od července 2007 jsme se snažili dlužníky pochopit, maximálně jim i jejich finanční situaci vyjít vstříc, ale jak se říká: Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Proto se nyní stává to, že lidé, kteří měli finanční problémy a společnými silami jsme je vyřešili, nám opět dluží. Jelikož je to koloběh, který nemá konce, rozhodli jsme se od nového roku postup zkrátit a zpřísnit. Správa bytového fondu bude již po první upomínce předávat dlužníky městskému úřadu, odkud jim poputuje výzva k zaplacení se splatností dluhu 30 dnů. Pokud bude dlužník ke svému problému nečinný, město okamžitě přistoupí k soudnímu vymáhání dluhu. Po 3 nezaplacených nájmech bude zasílána výpověď z nájmu bytu, poté žaloba na vyklizení bytu a výkon rozhodnutí vyklizením bytu. Nebude žádné odsouvání termínu vyklizení bytu v případě, že dlužník nedodržuje pravidla, která byla písemně sjednána. Tímto způsobem chceme zabránit navyšování nedobytných pohledávek (pohledávek lidí, kteří nemají oficiální příjem). Dále s tím souvisí i kontroly bytů domovní správy, jejich užívání, černé podnájmy atd. Pokud se kontrolou zjistí, že nájemce byt z vážných důvodů neužívá a pronajímá jej bez souhlasu města, může mu být též dána výpověď z nájmu bytu, neboť se jedná o porušení nájemní smlouvy. Proto Vás všechny vyzýváme k řešení problémů s nezaplacením nájemného v začátku, neboť pak se to stává neřízenou střelou, která míří až ke ztrátě střechy nad hlavou. Pavlína Pelcová, RPA Rok Navýšení nájemného (%) Nájemné za 1m2 (Kč) Navýšení (Kč) ,1 17,59 + 1, ,1 19,19 + 1, ,5 21,94 + 2,75 Tabulka k článku Byty...dluhy...řešení rok celkem celkem soudně exekučně formou SK soudně exekučně formou SK , , , , , , , , , , , , , , , ,56 platby z rozhodnutí z roku 2007 uhrazené v roce , , , , , , , , , , , ,55 DATA ZA ROK 2008 JSOU ZPRACOVÁNA K

5 leden 2009 varta MINISTERSTVO VNITRA náměstí Hrdinů Praha 4 Č. j.: MV /ODK-2008 Praha 9. prosince 2008 Vážená paní Bc. Věra Bradáčová starostka města Stráž pod Ralskem Náměstí 5. května Stráž pod Ralskem Orgán obce příslušný k rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů podle zákona č. 107/2006 Sb. a řešení kolize usnesení rady a zastupitelstva při určení výše jednostranného zvýšení nájemného. Na základě jednání, které se uskutečnilo mezi Vámi a zástupci Ministerstva vnitra dne 5. prosince 2008, Vám k určení orgánu obce, příslušného k rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů podle zákona č. 107/2006 Sb. a k řešení možné kolize usnesení rady a zastupitelstva při rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného, zasíláme následující právně nezávazný názor Ministerstva vnitra. Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v případě obcí jako pronajímatelů výslovně neurčuje orgán, do jehož pravomoci by jednostranné zvýšení nájemného náleželo. Na tuto otázku nedává přímou odpověď ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a proto je možné se v praxi setkat v zásadě se dvěma právními názory. První přístup vychází z vazby takového rozhodnutí na nájemní vztahy mezi obcí a nájemci jednotlivých bytů a danou pravomoc chápe jako vyhrazenou pravomoc rady obce podle 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích (individuální rozhodnutí o zvýšení nájemného ve smyslu 3 zákona č. 107/2006 Sb. je v tomto případě vnímáno jako změna nájemní smlouvy, o níž může opět rozhodnout jen rada obce). Druhý přístup naopak vnímá rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného jako rozhodnutí, které samo o sobě bezprostředně nepůsobí změnu nájemního vztahu, neboť ke své realizaci vyžaduje další individualizaci v podobě oznámení nájemcům (tj. v podobě jednostranných právních úkonů pronajímatele). V tomto pojetí je pak dané rozhodnutí nutné chápat jako součást zbytkové pravomoci rady obce podle 102 odst. 3 zákona o obcích, u níž platí, že zastupitelstvo obce si může rozhodnutí o takové otázce pro sebe vyhradit (viz 102 odst. 3, resp. 84 odst. 4 zákona o obcích), přičemž takové vyhrazení může být realizováno nejen výslovně, ale též implicitně tím, že zastupitelstvo samo v dané otázce rozhodne (v tomto případě je však vyhrazení učiněno pouze v rozsahu daného rozhodnutí zastupitelstva, nikoli obecně či do budoucna pro typově totožné případy). Ministerstvo vnitra se přiklání k výkladu uvedenému na druhém místě, pro který dle našeho názoru svědčí i přímá vazba rozhodnutí o plošném zvyšování nájemného na příjmovou stránku rozpočtu obce, který je jinak dominantní záležitostí zastupitelstva obce. Tento výklad ostatně podporuje i skutečnost, že zastupitelstvo obce je jako přímo volený orgán obce současně orgánem s nejvyšší legitimitou, a proto v případě dvou možných výkladů v otázce jeho pravomocí je třeba s ohledem na ústavněprávní dopady vymezení pravomoci zastupitelstva dát přednost výkladu ve prospěch pravomocí zastupitelstva obce. Z tohoto přístupu pak vycházelo i naše písemné stanovisko, které jsme v rámci dopisu ze dne 31. října 2008, č. j. MV /ODK-2008, poskytli panu Františku Valkovi, místostarostovi obce Bezděz. Závazné posouzení této otázky by však pochopitelně mohl učinit pouze příslušný soud. Jak vyplývá z informací, které jste nám poskytla při jednání dne 5. prosince 2008, zastupitelstvo Vašeho města v roce 2006 usnesením č. Z/109/2006 vyslovilo souhlas s předchozím usnesením rady města ze 16. srpna 2006, č. R/248/2006, jímž bylo rozhodnuto o tom, že roční nárůst nájemného v obecních bytech bude činit od 1. ledna 2007 do 31. prosince ,1%. V usnesení zastupitelstva města je konkrétně uvedeno: Zastupitelstvo města souhlasí s usnesením Rady města ze dne pod č. usn. R/248/2006 o zvýšení nájemného na 16,13 Kč za 1m2 podlahové plochy bytu s účinností V září roku 2008 rada města usnesením č. R/387/2008 schválila roční nárůst nájemného o 24,5% pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 a následně usnesením č. R/476/2008 částečně revokovala usnesení č. R/248/2006 v části ukončení ročního nárůstu o 9,1%. Vzniká proto otázka, zda usnesení rady č. R/387/2008 o zvýšení nájemného pro rok 2009 není v kolizi s usnesením zastupitelstva č. Z/109/2006 a pokud ano, jakým způsobem by měl být tento rozpor vyřešen. S ohledem na výše uvedené se především domníváme, že svým usnesením č. Z/109/2006 zastupitelstvo města rozhodlo (vyslovením souhlasu s usnesením rady) o jednostranném zvýšení nájemného pouze pro rok 2007 (viz dikce tohoto usnesení), a tedy rozhodnutí v této otázce si vyhradilo ( 102 odst. 3 zákona o obcích) pouze pro rok To současně znamená, že pro roky 2008 a následující je i nadále plně uplatnitelné usnesení rady č. R/248/2006 (případně jakékoli pozdější usnesení rady, jímž by bylo rozhodnuto o jednostranném zvýšení nájemného). Rada proto byla oprávněna pro rok 2009 rozhodnout o zvýšení nájemného, což znamená, že její usnesení č. R/387/2008 není v rozporu ani s usnesením zastupitelstva č. Z/109/2006, vztahujícímu se pouze pro rok 2007, ani s předchozím usnesením rady v této otázce č. R/248/2006, neboť pozdější rozhodnutí téhož orgánu obce v totožné otázce nahrazuje v příslušné části bez dalšího usnesení dřívější, aniž by bylo nutné toto dřívější usnesení revokovat či měnit. Máme proto za to, že lze přistoupit k jednostrannému zvýšení nájemného podle 3 zákona č. 107/2006 Sb., a to na základě a ve výši stanovené usnesením rady č. R/387/2008. Pro zvýšení právní jistoty města i jednotlivých nájemců však doporučujeme, aby usnesení zastupitelstva č. Z/109/2006 bylo zrušeno, případně, aby zastupitelstvo města nově přijatým usnesením vyslovilo souhlas s usnesením rady č. R/387/2008 (byť takový postup není, jak vyplývá z uvedeného, nezbytný, považujeme jej za vhodný). Závěrem je třeba opětovně zdůraznit, že výše uvedený výklad není právně závazný, neboť závazný výklad právních předpisů mohou dávat v konkrétních řízeních pouze příslušné soudy. Současně podotýkáme, že stanovisko Ministerstva vnitra z 31. října 2008, č. j. MV /ODK-2008, bylo stanoviskem obecné povahy bez jakékoli vazby na postup Vašeho města, neboť vycházelo pouze z popisu skutečností tak, jak byl uveden v dotazu pana Valka (dle jím uvedeného popisu rozhodlo zastupitelstvo o zvýšení nájemného pro celé období 2007 až 2010, a proto v něm byl konstatován rozpor usnesení rady a zastupitelstva). Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy

6 z radnice Návrh rozpočtu města na rok 2009 Příjmy OdPa Pol. UZ org. Částka v Kč leden 2009 Výdaje OdPa Pol. UZ org. Částka v Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnění půdy ze ZPF 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný VHP 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí daňové příjmy celkem Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické (MěK+IC) 3326 Obnova historických hodnot (zámek) 3341 Veřejný rozhlas 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Varta) 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (Panda Sport) 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství (poliklinika) Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vyd. nerostů Činnosti knihovnické - IC Činnosti knihovnické - MěK Inzerce Varta Prodej Varta Příjmy z poskytování služeb (poliklinika) Příjmy z pronájmu nemovitostí (poliklinika) Příjmy z pronájmu nemovitostí (nebytové prostory, garáže, sklepy) Příjmy z pronájmu nemovitostí (EC) Příjmy z pronájmu hrobových míst Poskytnuté služeby občanům Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy za tříděný odpad (Asekol, Elektrowin) Využívání a zneškod. kom. odpadů (EKO-KOM) Příjmy z prodeje dřevní hmoty Poskytnuté služby DPS Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté sankční platby (pokuty MěP, přestupky VVS) Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady (nákl. řízení) Příjmy z úroků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nedaňové příjmy celkem prodej pozemků prodej nemovitostí prodej nemovitostí - byty 5518 kapitálové příjmy 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR (Lib. kraj) 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí (školné, hasiči) dotace celkem 4139 Ostatní převody z vlastních fondů (Sociální fond) převody celkem příjmy celkem Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 4351 Pečovatelská služba 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně výdaje celkem 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příjatých půjčených prostředků (úvěr HB) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přitatých půjčených prostředků (půjčka SFŽP) financování celkem VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ CELKEM Změna stavu krátkodobých přostředků na BÚ (KB-ZBÚ, KB-P, KB-V, GE 1.) 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (GE 2. - teplo) financování celkem PŘÍJMY+FINANCOVÁNÍ CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené 5909 rezerva na BÚ - (KB-ZBÚ, KB-P, KB-V, GE 1.) 5909 rezerva na BÚ - (GE 2. - teplo) rezerva celkem VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ+REZERVA CELKEM

7 leden 2009 varta Restaurování podstavce sochy Piety Veřejné osvětlení (Zlatá stezka 2) Veřejné osvětlení (ul. Energetiků) Veřejné osvětlení (ul. Máchova) Zklidnění ul. Revoluční (chodník, přechod) Parkovací místa ve Stráži pod Ralskem Elektronická podatelna Nákup nového vozidla Nákup pozemků Investice hrazené z vlastních zdrojů PLÁN INVESTIC , , , , , , , , , ,00 Rekonstrukce a modernizace školního hřiště - 2. část Fasáda, schodiště a soška kaple sv. Jana Nepomuckého Cyklookruh Stráž pod Ralskem Bezbariérové úpravy chodníků v ul. Mimoňská Investice hrazené z vlastních zdrojů za spoluúčasti přiznaných dotací Inženýrské sítě + přečerpávací stanice v lokalitě Fibichova - projekty Rekonstrukce panelových domů Teločvična v Rusku - Skatepark - projekt Kulturní dům - projekt Sloučení mateřských školek - projekt Zámek Vartenberk Gablerův dům Cyklostezka Rekonstrukce bazénu Veřejné osvětlení v ul. Krajní Chodník ul. Krajní Demolice KD Florida a vybudování oddychového parku Sušící věž na hasičské hadice Fasáda hasičské zbrojnice + okapy Poliklinika - úřad Investice hrazené z vlastních zdrojů za spoluúčasti dotací o které se bude žádat INVESTICE CELKEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 PLASTOVÁ OKNA REHAU ŽALUZIE * PARAPETY SÍTĚ * DVEŘE GARÁŽOVÁ VRATA KOMPLETNÍ DODÁVKA KOSMETIKA LASER = nabízí kosmetické ošetření dle typu pleti = peeling = masáž = barvení řas a obočí = masky = depilace SPECIÁLNÍ LASEROVÁ KOSMETIKA Vám pomůže při: = akné = vráskách = oparech, lišejích = popáleninách = jizvách, jizvičkách po akné = zklidnění pokožky po depilaci = regeneraci pleti např. po slunění, soláriu = regeneraci vlasů AKCE DO KONCE LEDNA 2009 ŽALUZIE K OKNŮM ZDARMA TEL/FAX , MOB , LASEROVÉ KÚRY: regenerační, liftingové NOVINKA: REVITALIZAČNÍ GEL Kde nás najdete? TĚŠÍM SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY NA TEL

8 z radnice leden 2009 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 26. listopadu 2008 Přítomni: dle presenční listiny 6 členů RMě Omluvena: Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Jiří Schreyer Při zahájení jednání počet přítomných členů Rady města 5. Provozní řád městského kamerového systému. Rada města schvaluje Provozní řád městského kamerového systému. Odbor všeobecné vnitřní správy. Rada města stanovuje počet zaměstnanců na odboru všeobecné vnitřní správy Městského úřadu Stráž pod Ralskem na 4. Výpověď nájmu z nebytových prostor č.p Rada města souhlasí s ukončením pronájmu části pronajatých nebytových prostor v č. p. 164 (místnost č. 146 a 147c) dohodou ke dni dle předloženého návrhu. Revokace usnesení Z/31/2007. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usn. č. Z/31/2007. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 2135/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Dostavil se Ing. Petr Křesťan počet členů Rady města 6. Přemístění znaku města Stráž pod Ralskem slunečnice z p. p. č. 190/2 k. ú. Chrastná na p. p. č. 1836/1 k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města nesouhlasí s odstranění znaku města Stráž pod Ralskem v k. ú. Břevniště bez náhrady. Rada města ukládá vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum připravit řízení ve věci nového veřejného návrhu na uvítací znak města. Záměr prodeje movitého majetku. RMě doporučuje ZMě zveřejnění záměru prodeje movitého majetku - soustruh SV 150, soustruh SN 55B, pásová pila PP 300, lis CDM 80, jeřáb SOZ, vrtačka stolní V20A, zvedák a otočný sloupový jeřáb. Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+0 č. bytu 69 v č. p. 367 do kategorii A. RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+0 č. bytu 63 v č. p. 367 do kategorii B. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Horkovod Revoluční ulice. RMě souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Horkovod ulice Revoluční s firmou REPOLINE s. r. o., kromě dodatku za ruční čištění zborceného výkopu způsobené průnikem vody z neznámé a tedy nevytyčené vodovodní přípojky. Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o podmínkách umístění a provedení stavby. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby: Přípojek IS a příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 1749/2 a 1749/6 v k.ú. Stráž pod Ralskem (pro rodinný dům na st.p.č. 99/1 a 99/2 ) v kat. území Stráž pod Ralskem. Žádost firmy SIDIA, s. r. o. o odkup, příp. pronájem pozemků za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny. RMě nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. č. 1254/7, 1254/3, 1254/2, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1227/8, 1227/9 a 1227/11 v k. ú. Stráž p. R. Žádost o prodloužení lhůty k zaplacení nájemného B. K. Rada města žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu k zaplacení nájemného za listopad 2008 do Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod. RMě doporučuje ZMě souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0087/S. Přidělení sociálního bytu - zařazení do kategorie A. Rada města souhlasí se zařazením žádosti paní B. H. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A, velikost bytu 1+0 (sociální případ zasluhující zvláštního zřetele). RMě souhlasí s přidělením bytu 1+0 č. bytu 69, v č. p. Jižní v kategorii A paní B. H. Žádost o finanční podporu. Rada města žádost projednala a doporučuje místní organizaci Svazu tělesně postižených Stráž pod Ralskem žádat na základě pravidel pro čerpaní grantového fondu města. Rozpočtové opatření č. 46. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 46 dle předloženého návrhu. Rozpočtové opatření č. 47. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 47 dle předloženého návrhu. Rozpočtové opatření č. 48. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 48 dle předloženého návrhu. Rozpočtové opatření č. 49. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 49 dle předloženého návrhu. Plnění usnesení R/465/2008. RMě schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku na kulturní, sportovní, společenské akce a dětské aktivity z rozpočtu města Stráž p. R.. RMě vyhlašuje výzvu na podání žádostí na podporu z Grantového fondu Města Stráž p. R. na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit. s těmito projekty: Zabezpečení vzdělávání a rozvoje pohybových aktivit u dětí předškolního věku. Sportovní a kulturní vyžití školáků ve volném čase. Sportovní a kulturní vyžití občanů města. Všechny aktivity pro zdravotně postižené spoluobčany. Termín pro příjem žádostí do prvního kola je od vyhlášení výzvy do Žádost o splátkový kalendář T. Z. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,50 Kč s měsíční splátkou 1 100,- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o prominutí penále Z. P. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Rozpočtové opatření č. 50. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 50 dle předloženého návrhu. INFORMACE: soudní spor s panem S. * smlouva o smlouvě budoucí CL-INVEST Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 8. prosince 2008 Přítomni: dle presenční listiny 6 členů RMě Omluven: Ing. Eduard Horčík Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák Ph.D., Brigita Suchardová Výběr dodavatele na akci Chodník Revoluční ulice. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci chodníku v Revoluční ulici s firmou Karel Přadka, Pionýrů 317, Stráž pod Ralskem. Pronájem pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž p. R. RMě souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž p. R. za účelem zahrádky paní L. Č. za standardních podmínek tj. za cenu 2,-Kč/m2/rok. Významná osobnost města Stráž pod Ralskem. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města ocenění významné osobnosti, a to pana M. Š. za dlouholetou práci v oblasti historie města Stráže pod Ralskem, rozvíjení česko-německých vztahů. Osobnost bude oceněna v obřadní síni městského úřadu peněžním darem ve výši 5 000,-Kč, pamětním listem a zápisem do kroniky města. Přidělení uvolněného bytu. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1, č. bytu 13 v ulici Máchova č. p. 360 do kategorie B. Pronájem částí pozemků p. č. 2138/3 a 2138/4 v k. ú. Stráž p. R. RMě souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu částí p. p. č. 2138/3 a 2138/4 v k. ú. Stráž p. R. Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráže p. R. RMě doporučuje ZMě schválit nová Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráže p. R. Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení. RMě doporučuje ZMě zrušit stávající Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráže p. R. ze dne , včetně všech jejich dodatků a doplňků a to č. 1, 2, 3 a 4.

9 leden 2009 Žádost pana B. T. o povolení změny stavby a změny vlivu na využití území. Rada města souhlasí se záměrem změny stavby na st. p. č v k. ú. Stráž p. R. za účelem jejího užívání jako provozovny občerstvení za podmínky souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa a Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Ústí nad Labem. Žádost o splátkový kalendář J. Č. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 4 530,22 s měsíční splátkou 600,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Komise životního prostředí. 1) Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne ) Rada města navrhuje zpracovat koncepci celkové rekonstrukce náměstí spojenou s postupnou výměnou stromů. 3) Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města zadat prořezání stromů na náměstí na babku s následným ošetřením dle zpracovaných posudků. 4) Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města navrhnout opatření ke zlepšení povrchu cesty z ul. Fibichova. Svaz měst a obcí. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města členství ve Svazu města a obcí ČR. Revokace usnesení R/466/2008. Rada města revokuje usnesení č. R/466/2008 a doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 41 dle upraveného návrhu. Rozpočtové opatření č. 51. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 51 dle předloženého návrhu. Rozpočtové opatření č. 52. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 52 dle předloženého návrhu. Rozpočtové opatření č. 53. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 53 dle předloženého návrhu. z radnice Odměny ředitelům příspěvkových organizací. Rada města souhlasí s výší odměn ředitelům příspěvkových organizací. Peněžitý dar uvolněným členům Zastupitelstva města. Rada města souhlasí s výplatou peněžitého daru uvolněným členům Zastupitelstva města za plnění povinností člena Zastupitelstva města nad rámec zákonných povinností. Návrh rozpočtu na rok ) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2009 dle upraveného návrhu. 2) Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT předložit do výpisy z účtu a stav hotovosti k Plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí Změna pronájmu nebytových prostor v č. p Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu části pronajatých nebytových prostor v č. p. 135 (1. n. p. o celkové výměře 202,97 m2) dohodou ke dni dle předloženého návrhu. Změna pronájmu nebytových prostor v č. p RMě nesouhlasí s ukončením pronájmu části pronajatých nebytových prostor v č. p. 164 (místnost č. 266, 267, 268, 269, 270, 271) dohodou ke dni dle předloženého návrhu. Řešení situace s holuby. Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města řešit situaci s holuby v oblasti hotelu DIAMO. Prodej pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž p. R. RMě nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž pod Ralskem. INFORMACE: Gresin Invest - vydáno stavební povolení * byty pro občany z Barmy * expresní novela stavebního zákona * přijatá usnesení ke zvyšování nájemného Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Kontrolní a finanční výbor. Zastupitelstvo města pověřuje finanční výbor prověřením rozhodnutí Rady města o přidělení odměny starostce a místostarostce. Hlasování: pro: 15 proti: Ing. Rychtařík, Ing. Neznal, Ing. Křesťan zdržel se: Bc. Bradáčová, Ing. Urbánková Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne Hlasování: pro: 20 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 8. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 17. prosince 2008 Přítomni: dle presenční listiny 20 členů ZMě: Bc. Bradáčová Věra, Mgr. Hlinčíková Jarmila, Hodač Jaroslav, Ing. Horčík Eduard, PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Kolařík František, Ing. Křesťan Petr, Machytka Jaroslav, Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Müllerová Sylvie, Nevole Antonín, Ing. Neznal Martin, Poncar Ladislav, Rychtařík Bohuslav, Ing. Rychtařík Tomáš, Semotán Petr, Bc. Suchardová Brigita, Ing. Urbánková Jitka, Mgr. Vaněk Jiří, Votočková Danuška Omluven: Jiří Schreyer Ověřovatelé zápisu: Kolařík František, Poncar Ladislav Návrhová komise: Ing. Horčík Eduard, Bc. Suchardová Brigita 2) souhlasí s předloženým návrhem investic města na rok 2009 Hlasování: pro: 20 3) schvaluje předložený plán příjmů a nákladů bytového fondu. Hlasování: pro: 20 Komentář: Po dlouhém jednání byl rozpočet na rok 2009 schválen. Sporným bodem bylo snížení provozní dotace pro PO PANDA SPORT. Padly dva protinávrhy na snížení dotace. Jeden na 3,754 mil. a druhý na 4 mil. Ani jeden neprošel. Komentář: Na základě návrhu zastupitele Vaňka bylo uloženo finančnímu výboru prověřit odměnu uvolněných zastupitelů, FV se zabýval plněním rozpočtu za 3. čtvrtletí a rozpočtem na rok 2009, který doporučil schválit. Plnění rozpočtu za 1.až 3. čtvrtletí Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí Hlasování: pro: 20 Komentář: Město za 3. čtvrtletí 2008 hospodařilo s přebytkem ve výši skoro 2 mil. Kč. Rozpočtová opatření č. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 41 až 54 dle předloženého návrhu. Hlasování: pro: 20 Komentář: Řada rozpočtových opatření souvisela s opravou účetnictví. Důležité je zmínit vícepráce na sociálním zařízení na malé pláži(bezbariérový přístup) 100 tis., chodník na hřbitově 200 tis, finanční plnění stavebníkům v ul. Fibichova 400 tis., nákup pozemků skoro 200 tis., získání neinvestiční dotace za azylové bydlení ve výši přes 460 tis., dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 70 tis., vícepráce na horkovodu 165 tis., dotace na sv. Valentina 180 tis. dotace na volby přes 60 tis., dotace na opravu dveří kaple skoro 100 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok Zastupitelstvo města 1) schvaluje přebytkový rozpočet města na rok 2009 dle předloženého návrhu Hlasování: pro: 18 proti: Mgr. Vaněk, p. Poncar Koupě pozemků parc.č. 1280/3 a 1280/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku p. p. č. 1280/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem od pana L. N. za cenu ,- Kč s tím, že město jako kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti (daň z převodu nemovitosti) a 5 % z kupní ceny ,- Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku p. p. č. 1280/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem od pana P. J. za cenu ,- Kč s tím, že město jako kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti (daň z převodu nemovitosti) a 5 % z kupní ceny ,- Kč. Hlasování: pro: 20 Komentář: Jedná se o pozemky pod věznicí, které jsme se souhlasem Pozemkového fondu odkoupili od hospodařících zemědělců. Jedná se o výměru přes 21 tis. m2 za cenu 9,- a 15,- Kč. Žádost firmy SIDIA, s.r.o., o odkup, případně pronájem pozemků za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. č. 1254/7, 1254/3, 1254/2, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1227/8, 1227/9 a 1227/11 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Hlasování: pro: 13 zdržel se: p. Poncar, Mgr. Vaněk, Ph.Dr. Mgr.Hromek, pí Votočková, p. Semotán, p. Kolařík, p. Machytka Komentář: Vybraná lokalita nebyla pro výstavbu fotovoltaické elektrárny vhodná a to nejen z důvodu nevhodnosti z hlediska s.p. DIAMO, ale také z důvodu blízkosti výstavby RD (Fibichova ul.) a také v rozporu s územním plánem města.

10 z radnice Ze zasedání Zastupitelstva města odchází pan Ing. Martin Neznal počet hlasujících členů Zastupitelstva města - 19 Revokace usnesení Z/31/2007. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. Z/31/2007. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 2135/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Hlasování: pro: 19 Komentář: Jedná se o stavební parcelu, která nebyla využita pro výstavbu RD a proto zastupitelstvo svým rozhodnutím znovu zveřejňuje záměr prodeje. Jedná se o pozemek v ulici Jezerní. Ze zasedání Zastupitelstva města odchází pan František Kolařík počet hlasujících členů Zastupitelstva města - 18 leden 2009 Žádost o prominutí penále J. Ch. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Hlasování: pro: 18 proti pí Müllerová Komentář: Paní J.CH. zaplatila dluh. Penále činilo přes 26 tis. Kč. Žádost o prominutí penále D. P. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále v celé výši dle usnesení Z/102/2005 odst. 3. Hlasování: pro: 18 proti: pí Müllerová Komentář: Pan D.P. splnil podmínky usnesení Z/102/2005 a proto mohlo zastupitelstvo prominout penále v celé výši. Jednalo se o ,21 Kč Záměr prodeje části pozemku st. p. č. 137 v k. ú. Stráž p. R. Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 137 v k. ú. Stráž p. R. Hlasování: pro: 18 Komentář: Zastupitelstvo zamítlo žádosti o prodej pozemku, kterou již jednou v letošním roce zamítlo z důvodu řešení využití pozemků této lokalitě. Záměr prodeje pozemku p. č. 85 o výměře 240 m2 v k. ú. Stráž p. R. Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž p. R. Hlasování: pro: 16 zdržel se: pí Müllerová, Bc. Suchardová Komentář: Jedná se o zamítnutí žádosti o prodej pozemku, který je v současné době pronajat jako zahrádka. Jedná se o pozemek vedle stavebního úřadu. Záměr prodeje movitého majetku. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje movitého majetku soustruh SV 150, soustruh SN 55B, pásová pila PP 300, lis CDM 80, jeřáb SOZ, vrtačka stolní V20A, zvedák a otočný sloupový jeřáb. Hlasování: pro: 18 Komentář: Zastupitelstvo svým rozhodnutím prodává majetek, který město získalo bezúplatně převedením průmyslové zóny od s.p. DIAMO. Vzhledem k tomu, že město nevyužije tento majetek, rozhodlo se ho prodat. Na zasedání Zastupitelstva města se dostavil pan František Kolařík počet hlasujících členů Zastupitelstva města 19. Prodej pozemků p. č. 2125/5, 2135/13, 2135/14, 2125/ 4 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků 2135/13 a 2135/14 (celé pozemky) o celkové výměře 364 m2 a části p.p.č. 2125/5 a 2125/4 (vyznačené v mapě) o výměře cca m2 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem za cenu 70,-Kč/m2 panu O. G. Výměra pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Prodej bude uskutečněn pouze v případě, že se pan O. G. stane majitelem budovy na st. p. č. 940 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Prodej bude uskutečněn nejdéle do , do doby odprodeje bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Hlasování: pro: 19 Komentář: Jedná se prodej pozemků za Trimcem pro zázemí provozovny na distribuci knih. Prodej nemovitosti umístěné na st. p. č. 552 v k. ú. Stráž pod Ralskem.Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem nemovitosti umístěné na st. p. č. 552 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Hlasování: pro: 18 zdržel se: p. Machytka Komentář: Prodej výměníku v Energetiků byl zamítnut. Město se na základě záměrů 2 zájemců rozhodlo objekt raději objekt zbourat a vybudovat zde parkoviště. Prodej dopravního automobilu Avia 31-DA 12. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem automobilu Avia 31 - DA 12 zájemci Obec Krásný Les za cenu ,-Kč. Hlasování: pro: 19 Komentář: Jedná se prodej vozidla JSDH, které bylo nahrazeno v letošním roce vozem CAS. Žádost o povolení splátkového kalendáře J. H. Zastupitelstvo města žádost zamítá. Hlasování: pro: 16 zdržel se: p. Machytka, p. Kolařík, Bc. Suchardová Komentář: Paní J.H. porušila splátkový kalendář. Byt je před vyklizením. Byla nabídnuta splátka 1000,- Kč měsíčně. Dluh činí vč. nákladů na soudní řízení skoro 86 tis. Žádost o prominutí penále J. Š. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Hlasování: pro: 18 proti: pí Müllerová Komentář: Pan J.Š. zaplatil dluh.. Penále činilo skoro 64 tis. Kč. Žádost o prominutí penále Z. P. Zastupitelstvo města rozhodnutí odkládá. Hlasování: pro: 18 zdržel se:ing. Rychtařík Komentář: Pan Z.P. požádal o prominutí penále ve výši skoro 88 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v době žádosti dluh na nájemném uhradil, ale v době jednání zastupitelstva mu vznikl další nedoplatek za listopad 2008 zastupitelstvo rozhodnutí odložilo na své další jednání v lednu Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města ruší stávající Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráž pod Ralskem ze dne , včetně všech jejich dodatků a doplňků, a to č. 1, 2, 3 a 4. Zastupitelstvo města schvaluje nová Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráž pod Ralskem. Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení. Hlasování: pro: 19 Komentář: Pravidla bylo potřeba změnit, protože neřešila všechny případy, s kterými jsme se v praxi setkali. Na pravidlech pracovali nejen zaměstnanci úřadu, ale také Rada a Zastupitelé. Nová pravidla přinášejí možnost se přestěhovat do menšího bytu v případě dlužníka, změnila délku doby určité při sepisování nájemních smluv a řeší možnost přidělování bytů v majetku města cizincům. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0087/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Hlasování: pro: 19 Komentář: Byla schválena standardní smlouva pro poskytnutí dotace na školní hřiště. Svaz měst a obcí ČR. Zastupitelstvo města nesouhlasí s členstvím ve Svazu měst a obcí ČR. Hlasování: pro: 19 Komentář: Město je součástí různých seskupení. V současné době nepovažujeme za důležité být členy tohoto svazu. Na zasedání Zastupitelstva města se dostavil pan Jiří Schreyer počet hlasujících členů Zastupitelstva města 20. Jednostranné zvyšování nájemného. Zastupitelstvo města revokuje usnesení Z /109/2006. Hlasování: pro: 20 Komentář: K tomuto bodu jednání jsem napsala celý článek, není nutné ho znovu komentovat. Významná osobnost města Stráže pod Ralskem. Zastupitelstvo města nestanovuje osobnost města. Zastupitelstvo města ukládá starostce připravit pravidla pro výběr osobnosti města. Zastupitelstvo města stanoví dle těchto pravidel osobnost města v roce Hlasování: pro: 20 Komentář: V letošním roce město neudělí ocenění Osobnost města. Zastupitelstvo mi uložilo připravit pravidla pro udělování tohoto ocenění. Hlavním důvodem byl malý počet nominací. INFORMACE: - pozemky CL - INVEST - rozsudek na vyklizení manželů B. - expresní novela stavebního zákona - poděkování Gymnázia Mimoň Komentář: - Bylo přerušeno jednání o prodloužení územního rozhodnutí, očekáváme další jednání ze strany CL-INVESTU. - Byl stanoven termín na vyklizení bytu s rodinou B, která v současné době dluží městu částku přes 200 tis. Kč. Od soudního zažalování neplatí nájem vůbec a jejich dluh roste. - Je snaha rámci centralizací zrušit 12stavebních úřadů. Náš ve Stráž je jeden z nich. Město se zúčastnilo vlny protestu proti tomuto návrhu. Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

11 leden 2009 Informace o činnosti finančního výboru v roce 2008 Uplynul další rok a proto bych chtěla informovat občany Stráže pod Ralskem o práci finančního výboru v roce Finanční výbor pracuje ve složení: předsedkyně Danuška Votočková a členové Vlasta Kameníková, Eva Schreyerová, Jaroslav Machytka a Ladislav Hájek. V letošním roce byla po rezignaci slečny Hany Perglerové nově jmenována do finančního výboru paní Vlasta Kameníková. V roce 2008 se finanční výbor sešel k jednání 4x projednával plnění rozpočtu za rok 2007, rozpočet města 2008, žádost fotbalového klubu Stráž pod Ralskem o úhradu doplatku za vodné za rok 2007 a posunutí termínu kontroly, týkající se promlčených dluhů z bytového hospodářství na EC Stráž z důvodu onemocnění ředitele EC pana Vlka se probíral závěrečný účet města za rok 2007, členové výboru byli informováni o provedené kontrole účetnictví fotbalového klubu Stráž pod Ralskem a o upřesnění termínu kontroly na EC Stráž FV projednával plnění rozpočtu za 1. pololetí 2008 a byl informován o provedené kontrole na EC Stráž pod Ralskem projednal FV plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2008 a rozpočet města na rok Zvlášť bych se chtěla zmínit o kontrolách, provedených v roce První se týkala žádosti FK Stráž pod Ralskem o úhradu doplatku za vodné za rok 2007 ve výši ,50 Kč. Tato žádost byla projednána na ZM ZM schválilo bezúročnou půjčku v této výši, aby mohl být doplatek zaplacen a pověřil FV provedením kontroly účetnictví FK. Kontrolou jsme zjistili, že se spotřeba vody FK od roku 2003 zvýšila o 200m3, což je způsobeno větší potřebou kropení trávníku hřiště po vykácení stráně za hřištěm před třemi lety, kdy dříve byl do poloviny hřiště stín a potřeba kropit byla menší. Spotřeba vody se nezvýšila nijak dramaticky, ale cena vody vzrostla o více než 6,-Kč/m3. Majitelé zahrádek, kteří odebírají vodu od FK, platí za vodu zálohy.po instalování měřícího zařízení se potvrdilo, že platba je dostatečná a nepodíleli se tak na zvýšení spotřeby vody, na což bylo poukazováno. Po zvážení všech skutečností FV doporučil ZM vyhovět žádosti FK a změnit 50% bezúročné půjčky na příspěvek na činnost FK. Na ZM byl přednesen návrh změnit bezúročnou půjčku na příspěvek na činnost ve výši 100% a ZM tento návrh odsouhlasilo. Druhá kontrola byla provedena ve spolupráci s kontrolním výborem města na základě pověření ZM a týkala se odpisu promlčených dluhů z bytového hospodářství. Na základě předběžné schůzky s ředitelem EC panem Vlkem měly být v den kontroly připraveny materiály k provedení hloubkové kontroly náhodně vybraných dlužníků. Dle sdělení zaměstnankyň byl archiv nepřístupný a nedalo se zjistit, kde se archivované materiály nacházejí. Přestože byla dána dostatečně dlouhá doba na přípravu jednotlivých materiálů, z 11 požadovaných dlužných účtů nám byl předložen materiál k šesti. Předložené materiály nepovažujeme za dostatečné, aby kontrola mohla být provedena dle našich představ. Z provedené kontroly vyplynulo, že v minulosti nebyla plněna mandátní smlouva a na dlužné částky se v mnoha případech reagovalo až při ukončení nájemní smlouvy vrácení bytu. Dle ústního sdělení zaměstnankyň byly seznamy dlužníků a dlužné částky poskytovány k soudnímu vymáhání. Toto však nelze dokladovat. V současné době se situace nepoměrně zlepšila, mandátní smlouvu pracovnice DS plní bez připomínek a funguje i spolupráce s pracovnicí MěÚ, která se zabývá evidencí a vymáháním dluhů. Dne ZM odsouhlasilo odpis promlčených dluhů v aktuální výši. Další kontrola se týkala dluhu paní Ch. vůči městu. Paní Ch. se odstěhovala do USA, byt nepředala zpět a nechala v bytě bydlet neoprávněně svého bratra, čímž dluhy ještě narostly. Případ se táhne od roku Dluhy byly žalovány, na základě rozsudku Okresního soudu v České Lípě zaplatila paní L.D. část dluhu, ale dluh nadále rostl o vyúčtování roku 2003 a Paní L.D. znovu zaplatila dlužné částky dne Žaloba však již byla podána a rozsudkem ze byly vyčísleny poplatky 7.918,50 Kč. Domníváme se, že tento soud měl být zastaven, ale v současné době již nebylo možné zjistit, kdo toto opomenutí zavinil. Spolupráce mezi MěÚ, EC a JUDr. Vítkovou, která pro město dluhy vymáhala, nebyla taková, aby bylo možno dokladovat, proč nedošlo k zastavení soudního jednání. V současné době bylo rozhodnutím ZM prominuto paní Ch. penále ve výši ,95 Kč a město zaplatí soudní poplatky ve výši 7.918,50 Kč. Na účtu paní Ch. se objevilo 600,- Kč za vrácené zaplacené kolky. Tuto částku navrhuje FV převést na úhradu soudních a exekučních poplatků a celý případ tak uzavřít. Z provedeného šetření vyplývá, že v tomto případě nebyla věnována dostatečná pozornost přípravě podkladů pro vymáhání dluhů. V současné době se situace značně zlepšila novým personálním obsazením jak na EC Stráž, tak i přijetím referenta právní agendy na MěÚ, ale přesto doporučujeme věnovat maximální pozornost vymáhaným částkám dluhů, aby nadále nedocházelo k nesrovnalostem, jako v tomto případě. Na závěr bych chtěla jménem celého finančního výboru popřát všem občanům Stráže pod Ralskem do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a pohody. Za FV: Danuška Votočková VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY Velmi vydařené vánoční setkání uspořádalo město pro seniory dne 9. prosince od 16 hodin v Kulturním domě. Malý sál byl skutečně malý na velký program a následně i velký zájem o tanec. V programu vystoupily děti z hudební školy i z tanečního kroužku. Určitě potěšily srdce přítomných seniorů a svých rodičů, kteří se přišli podívat. K tanci a poslechu hrál pan Vratislav Bretšnajdr na klávesy a další zařízení, které dnes nahradí celý orchestr. Známé a oblíbené melodie 20. století určitě potěšily všechny tančící. (Co na tom, že muži tvořili výraznou menšinu přítomných!) Občerstvení zajistilo město (chlebíčky, kávu, čaj) a restaurace U Jezera (dle objednávky). Není divu, že se v dobré zábavě odpoledne protáhlo až do 21 hodin. Dík seniorů patří MěÚ v čele s paní starostkou V. Bradáčovou a místostarostkou J. Urbánkovou. Rovněž děkujeme paní učitelce M. Vítkové a I. Brázdové za nastudování programu s dětmi. Ivana Bršlicová varta RE: Oranžová... Oranžovou barvu mám ráda, je to přírodní barva. Oranžová barva zvítězila v podzimních volbách. Zvítězila, protože se spojila s červenou, kterou jsme s takovou slávou v listopadu 1989 společně porazili... Proč ne, občané se veřejně, demokraticky vyjádřili. Změny, které vláda na základě voleb uskutečňuje způsobují, že mezi námi panuje neklid a obava, jak teď budeme žít. Pocit nejistoty a ztráta životních jistot, to jsou pravděpodobně ty důvody a ty se dají pochopit. Myslím si, že je ale velmi krátkozraké říci ne, my nechceme platit u lékaře, my nechceme platit v lékárnách, my nechceme platit daně. Chceme, aby nás vláda podporovala, abychom měli silnou sociální politiku, aby nám vláda zvyšovala sociální dávky, aby..., aby... Jsem si jistá, že to bychom chtěli všichni, nejen sociální demokrati, ale také občanští demokraté. Ano, ale stát na to musí mít! Co se týká sociální politiky, je velmi často zneužívaná, a to víme všichni. Když zaměstnavatel nemá práci, zaměstnanci to řeší pracovní neschopností. Přitom zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům povinnosti poskytnout v tomto případě náhradu mzdy. Zneužívání sociálních dávek, například tím, že rodina neuvede příjem někoho, kdo žije ve společné domácnosti proto, aby mohla brát vyšší sociální dávky, mohla bych pokračovat... Když se zamyslíme nad celým problémem, a uvědomíme si kroky vlády, které jsme tak razantně odmítli, uvědomíme si, že sociální politika musí být silná, protože mnozí z nás nestačí reagovat na rychlé změny ve společnosti a opravdu potřebují pomoc. Na druhé straně vidíme, že celý sociální systém je nejen velmi nákladný, ale také velmi zneužívaný! Když doma hospodaříme s rodinným rozpočtem, a vidíme, že nám to nevychází musíme udělat určitá opatření. Zrušíme všechna spoření? Přestaneme kouřit? Hodně lidí považuje některé věci za samozřejmé! S veřejnými financemi je to stejné. V loňském roce se do našeho města přestěhovala rodina s dvěma dětmi z Kazachstánu, která přijela jen se zavazadly. Neměli nic, stát jim přispěl na drobné zařízení 80 tis. Kč. Pán si našel práci ve Stráži. Práci, kterou mnozí z nás dělat nechtějí, protože je málo placená... paní příležitostně pracuje. Děti chodí do školy a velmi dobře prospívají. Jsou spokojení. I přesto, že rodina žije na hranici sociálního minima, přesto si svou skromností ušetřili na auto, satelit... Volby byly pro mnoho lidí překvapením, čekají nás změny, které nám sociální demokracie slíbila. Do krajů jdou nemalé prostředky ze státu, budou jen pravděpodobně jinak přerozděleny. Věřím, že se zvítězí rozum a že naši zástupci na krajích nebudou škrtat finance na investice, na opravu komunikací, veřejných osvětlení, příspěvky na dobrovolné hasiče apod. ve prospěch lepší sociální politiky a volebních slibů. Nemám žádnou obavu jako starostka tohoto města a jako členka ODS, jednat s novým vedením kraje! Politika, která by měla škodit dobré věci a rozdělit lidi, je špatná politika! P.S. Pana Poncara jsem si vážila. Za rozdílné názory nikoho neodsuzuji, mám ráda lidi, kteří názor mají a dokáží si ho obhajovat. Není nic špatného, když se rozejdou dva lidi a jeden druhého nepřesvědčí, ale to co jste předvedl jako zastupitel, který opravuje písemnosti a na základě nich chce dosáhnout svého, to mne zklamalo... A to by zastupitel dělat neměl! Věra Bradáčová

12 ze školy leden 2009 Veletrhy pracovních příležitostí pro žáky 9. ročníků CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Nejprve bychom chtěli touto cestou poděkovat žákům ZŠ ve Stráži pod Ralskem, jsou to: Lukáš Hrba, Tomáš Kotek, Lucie Piatková, Pavlína Macáková, Marian Tendek, Michaela Suchá, Andrea Havelková a Jaroslava Fořtová. Vám všem děkujeme za skvělou spolupráci při naší akci Lampionový průvod, která se konala Dětem i dospělým přejeme hodně zdraví a štěstí v novém roce Uvidíme se na novoročním cvíču, a to hned Petra Znamenáčková, Lenka Šimková Volba povolání patří mezi velmi důležitá rozhodnutí v životě každého jedince. Nejinak to budou prožívat i letošní vycházející žáci, kteří si budou vybírat vhodnou školu pro svou budoucí profesní dráhu. V patnácti má jen málokdo jasnou představu o svém profesním uplatnění. Faktory jako je intelekt a zájem, které by měly ovlivňovat volbu povolání, často nestojí v popředí. Obvykle hrají roli jiné ukazatele (na které škole je dostatek míst, kam se dá dojíždět, zda je reálné najít po ukončení školy místo, ambice rodičů). Letošní školní rok je pro žáky zlomový, jelikož dochází ke změnám v přijímacím řízení. Žáci mají možnost podat 3 přihlášky na různé studijní obory. V případě, že v přijímacím řízení uspějí, potvrdí tzv. zápisovým lístkem zájem vzdělávat se na vybrané škole. Poprvé v tomto školním roce mají všechny náležitosti spojené s přijímacím řízením v rukou právě uchazeči. V jejich nelehkém rozhodování jim měly pomoci veletrhy vzdělávání a pracovních příležitostí Educa 2008 v Liberci a Burza škol v České Lípě, které navštívili žáci 9. ročníků a žáci vycházející z nižších ročníků, kteří v tomto školním roce končí povinnou školní docházku. Žáci naší školy jsou již od 8. ročníku připravováni k volbě budoucího povolání. Ve vyučovacích předmětech získávají poznatky o světě práce, jsou jim přibližovány charakteristické znaky konkrétních povolání, seznamují se s uplatněním absolventů na trhu práce. Učí se realisticky posoudit a zhodnotit své předpoklady, schopnosti a možnosti při výběru vhodného povolání. Žáci s nízkými studijními předpoklady jsou směřováni k profesní volbě, která může snížit riziko jejich předčasného odchodu ze vzdělávání. výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Hlinčíková DĚTSKÝ PARLAMENT Na naší škole pracuje již mnoho let Dětský parlament, který zjišťuje, co se ve městě, ale také ve škole, nelíbí dětem a mládeži. Každá třída do něho volí dva zástupce ze svých řad, aby hájili jejich názory a prosazovali jejich námitky. My zvolení si potom mezi sebou vybereme zdatné a spolehlivé žáky, kteří tvoří naše vedení. V rámci školy se parlament schází ve školní knihovně každé první pondělí v měsíci. Řešíme zde problémy ohledně jídelny, výzdoby chodeb, stavu školního majetku, chování žáků, atd. U problému jídelny bych se trochu zastavila. Tento problém jsme řešili během celého minulého roku a nutno přiznat, že od té doby pociťujeme znatelné změny k lepšímu. Dětský parlament se ovšem schází také dvakrát do roka v budově Městského úřadu. Zde řešíme spolu s paní starostkou a místostarostkou problémy, které už nespadají pod školu, ale pod město. Hovoříme zde třeba o pokračování prací na zámku, o tom, kdy budeme moci znovu sportovat na našem hřišti, o tom, co se bude dít s tělocvičnami a s bazénem, ale také o dětských hřištích, která zde pro potěšení malých i větších rostou jako houby po dešti. Všechny naše připomínky, námitky, postřehy a nápady jsou pečlivě zaznamenávány a ty nejzdařilejší z nich se uskutečňují. Závěrem bych už jen chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o vznik našeho Dětského parlamentu. Je hezké, že i my můžeme sdělit svůj názor někomu, kdo ho bere vážně a případné námitky je schopen řešit. Monika Müllerová 9.B Výprodej skladových vozů u Auto Hataš s. r. o. Francouzská 131, Hrádek nad Nisou Foto: Zpívání pod vánočním stromem Od nového roku ceny vozů Škoda na historickém minimu Slevy na všechny modely Fabia až Kč Roomster až Kč Přijďte si vůz vyzkoušet a přesvědčit se, že naše ceny nemají hvězdičky. K tomuto účelu jsme připravili několik vozů včetně nové Octavie,,facelift.

13 leden 2009 host varty Věra Bradáčová - Funkce starostky je pro mne velká pocta Ve funkci starostky je Bc.Věra Bradáčová již dva roky. Ze dne na den změnila post personalistky s. p. Diamo a postavila se do čela strážské radnice. A to jako první žena v historii Stráže pod Ralskem. Právě v polovině volebního období jsme jí položili několik otázek. Co vás po nástupu do funkce nejvíce překvapilo? Nástup na úřad bylo pro mne opravdu velké překvapení. Neměla jsem nic promyšlené, nevěděla jsem, co mne čeká. Neznala jsem vůbec paní místostarostku. Bylo to hodně neznámých. Velkou výhodou byla moje 4 letá práce v zastupitelstvu, zájem a pracovitost. A také hodně pracovních návyků ze státního podniku. Velkým překvapením byl vážný stav finančních prostředků úřadu. Žádné rozpracované úkoly. Minimální počet žádostí o dotace. Nejednotnost kolektivu, velmi špatná úroveň znalostí administrativy, práce s PC, ale také výše mezd. Co se vám za dva roky ve funkci povedlo a co nikoli? To by asi měli zhodnotit občané... Co se povedlo? Určitě bylo pro město důležité získat budovu polikliniky. Dokončilo se zastřešení zámku, získali jsme dotaci na dokončení školního hřiště, máme kolaudaci hasičské zbrojnice a jsem ráda, že Stráž bude mít konečně market. Co byste ve zbývajících dvou letech ještě ráda realizovala? Stráž toho potřebuje hodně. Musíme přesunout úřad na polikliniku a slíbili jsme cyklostezku. Chtěli bychom zrekonstruovat budovu mateřské školy U potoka a školky sloučit. Potřebujeme zainvestovat lokalitu Fibichova pro výstavbu rodinných domků. Musíme pokračovat na zámku a v obnově Horky. Chtěla bych začít s rekonstrukcí panelových domů, které nám zůstanou z různých důvodů v majetku a jejichž stav je žalostný. Jaká nejtěžší jednání jste ve své pozici starostky vedla? Nejtěžší jednání a moje životní zkušenost bylo jednání s paní tajemnicí.... nechci se k tomu vracet. Jednání je o tom, že jednáte... Ženy mají určitou výhodu, ale jednání je zajímavá hra. Naučila jsem se na jednání připravovat, t.j. zvážit taktiku... Jaké povědomí mají ostatní obce v kraji o Stráži? Jsme součástí Mikroregionu, místní akční skupiny LAG Podralsko. Spolupracujeme. Zaznamenaly změnu na radnici a dávají nám to při různých příležitostech najevo! Vidí, že je tu živo. Například pan místostarosta z Jablonného byl naštvaný, že Jablonné market nemá a Strážáci už se mohou těšit. Když jsem se ho ptala, co to tam nového budují, řekl: To určitě, neřeknu, protože Stráž by to měla dřív než my. Stráž má široko daleko uznávanou paní vedoucí stavebního úřadu. Promítá se do práce na radnici politická příslušnost? Nesetkala jsem se nikdy s tím, že by se někdo ptal, za koho jsem na radnici, a pak se mnou jednal. Nikdy jsme nikam nešla a neříkala jsem Jsem za ODS a potřebuji to, to, to. Ne, tak to není. Včera jsem jednala na krajském úřadě se 3 náměstky, a i tato pracovní jednání proběhla velmi přátelsky a s velkou snahou našemu městu pomoci. Je to v lidech. Znám stejně dobře poslance a senátory ODS a ČSSD. Nemám problém jít za kýmkoliv, kdo mi může problém pomoct vyřešit... Stojíte si vždy za svým, nebo jste přístupná kompromisům? Tak tohle je asi můj problém. Myslela jsem si, že kompromis umím! Ukazuje se, že to až tak není. Víte, někdy člověk musí být zásadní, někdy může udělat kompromis. Záleží na situaci a na tom, jak si ji člověk vyhodnotí... Mám problém, že jsem umanutá, a dokud něčemu nerozumím, tak se ptám a chci vidět argumenty a důkazy. Vím, že mne dokáží přesvědčit, protože člověk nemusí mít vždycky pravdu. Nerada přijímám kompromis, když cítím, že člověk, s kterým jednám, věc nezná. Některé věci vyhodnocuji ze svého hlediska jako zásadní, protože za ně odpovídám. Většinou k tomu mám několik důvodů! Mezi velké změny patří sestěhování všech poboček MěÚ do jedné budovy na dosavadní poliklinice. Jaký je časový harmonogram celého přesunu a kde se budou jednotlivé odbory nacházet? Nechceme investovat do polikliniky z vlastních zdrojů, ale přestěhovat se musíme z hlediska nákladů na polikliniku co nejdříve. Na jaře se dozvíme, zda se nám podaří z ROP získat dotaci na rekonstrukci budovy. Pokud se nám dotace nepodaří, máme připravenu variantu pro přestěhování, kterou budeme hradit z vlastních prostředků. Stěhovat bychom se měli na podzim roku Jak si stojí výstavba marketu? Kdy si v něm budeme moci nakoupit? Market má konečně stavební povolení, podle jejich informací to bude do léta. Květen? Může Stráž v budoucnu očekávat nějaké další velké změny stavebního charakteru? Myslím, že nás čeká jen market, a doufám areál pro seniory. Myslíte, že toho je málo? Jaký postoj máte k městským dotacím na kulturní a sportovní aktivity a projekty? Dům kultury, bazén, kino...? Kladný, protože nejsme barbaři! Kulturu a sport potřebujeme. Všichni! Jestli se ptáte na dotace pro PO PANDA SPORT, tak odpovím stejně. Ano. Kultura a sport jsou totiž aktivity, které považuji za službu pro občany a návštěvníky našeho města. Na všem se vydělat nedá. Problém je ve výši dotace. Očekávala jsem, že provozování restauračních zařízení umožní městu postupně snižovat dotaci. Ideální by bylo, kdyby restaurační činnost na kulturu a sport Stráže vydělala... Jak vnímáte nedávno otevřenou otázku na obnovení těžby uranu? Informoval vás někdo ze zainteresovaných stran? Jsou s vámi v kontaktu starostové dotčených obcí? Já toto téma považuji za velmi důležité, ale myslím, že se dnes jedná o určité plány, představy a vize státního podniku, státu. Starostové okolních obcí mají vážné obavy, a proto Mikroregion vyvolal jednání s odborníky a začátkem roku dojde k jednání u kulatého stolu. Z mého pohledu starostové potřebují získat informace ohledně tohoto záměru, aby s nimi mohli seznámit své občany. Za sebe říkám, že Stráž je s uranem sžitá. V poslední Vartě byla zmínka o částce 10mil. z prostředků "města" na opravu silnice mezi Stráží a Novinami, která je v katastrofálním stavu. Proč musí z městského rozpočtu jít 10mil. Kč na komunikaci, která je prakticky účelovou komunikací Diama a dalších firem (Praktik, Mega, Aerolux...)? Komunikace je naše! Jen část u Novin patří kraji. Proto se musíme starat. Na opravu této komunikace opravdu potřebujeme 10 mil. Kč, ale nepsala jsem, že to budeme hradit z vlastního! Všechny velké akce se snažíme řešit dotacemi, případně jinými zdroji. Máme příslib, že nám pomůže stát, a z jednání s místními firmami vyplynulo, že i ony se budou případně financování účastnit. Vše je v současné době v jednání. Budete za dva roky případně usilovat o znovuzvolení? Funkce starostky je pro mne velká pocta. Ještě dnes si občas říkám: Víš, že jsi starostka?. Je to pro mne hodně náročné, ale je to velká výzva a příležitost směrovat politiku a strategii města. Už jsem o tom hodně přemýšlela. Byly doby dobré i zlé... Myslím, že by bylo dobré využít svých zkušeností...necháme to na lidech, jsou před námi ještě 2 roky! Petr Pražák

14 tip na výlet leden 2009 Oblast holanských rybníků se nachází kousek za obcí Zahrádky směrem na Litoměřice. Z hlavní silnice odbočíme právě na Holany, kde můžeme před hospodou ponechat auto. Holanské rybníky Soustava holanských rybníků (patří mezi ně rybník Holanský, Dolanský, Mlýnský, Malá a Velká Nohavice) skýtá mnoho zajímavých zastávek. Hned zkraje se naskýtá krásný pohled přes první rybník na vesnici, evokující obrazy jihočeských vesniček a rybníků. My se od hospody vydáme nejprve doprava po červené turistické značce. Po již zmíněném pohledu přes Holanský rybník postupně narazíme na zbytky zříceniny Vítkovec, vodopád se strouhou v pískovcové skále, klenutý pískovcový most nebo na výhled na Ronov, kteří si mnozí spletou s Ralskem. Trasa se dá udělat jako okružní, anebo můžeme auto nechat v Zahrádkách, po modré se dostat do Holan, naší trasou po červené až do Stvolínek a zpátky pak cca 5 km vlakem. Zbude-li nám trochu času, můžeme se z Holan vydat na druhou stranu k Zahrádkám po modré turistické. Po 0,5 km se do lesa vine odbočka k zajímavé minizřícenině Jiljov. Sběratelé turistických známek si oblíbenou trofej můžou zakoupit v jedné z místních restaurací. Obě trasy jsou díky minimálnímu převýšení vhodné i pro kočárky a jsou schůdné i v zimě. A ještě k Holanům kdysi jezdil můj strejda na festival Holanský kapr - což mi v dětství znělo jako holandský, a tak jsem strejdu obdivoval, když sbalil spacák a kytaru a na víkend vyrážel kamsi k Amsterdamu:-) Petr Pražák Ralsko nebo Ronov? PANDA SPORT CO BYLO A CO BUDE Opět se sešel rok s rokem a je čas na malé ohlédnutí za naší prací v roce Pobyty mezi naše hlavní aktivity patří zprostředkování sportovních a rekreačních pobytů. V roce 2008 jsme uspořádali celkem 72 pobytů, při kterých Stráž navštívilo přibližně 1900 návštěvníků. Jednalo se především o české návštěvníky, v menší míře sportovce z Německa. Hlavní náplní těchto pobytů byl aktivní sportovní trénink v našich sportovních zařízeních a v létě využití vodního lyžařského vleku. I v letošním roce plánujeme oslovení sportovních oddílů, cílenou propagaci pro získání dalších spokojených klientů. Vodní vlek se v uplynulém roce dočkal nového sociálního zázemí, nové terasy, informační tabule a překážek. Návštěvnost závisela na počasí, ale v pěkných dnech byla vysoká. Odhadem se za sezónu návštěvnost pohybovala okolo osob. Na rok 2009 plánujeme další úpravy kolem vleku a také letní akce, které zpestří letní program návštěvníků. Sportovní areál plaveckého bazénu i přes technické potíže a stávající špatný stav podlahy ve velké tělocvičně, plynule po celý rok pokračovala plavecká škola a od nového školního roku se rozjela nová koncepce výuky sportovních tříd. Město opravilo havarijní stav střechy a zajistilo dodání nové technologie chemického dávkování, které bylo z hlediska hygienických norem nezbytné. Díky tomuto kroku můžeme i nadále provozovat plaveckou školu. Město se také postaralo o zpracování projektu na získání dotací z operačních programů EU, ze kterých je možné získat finance na celkovou rekonstrukci areálu. Je to běh na dlouhou trať, ale budeme rádi, pokud se podaří dotaci získat. Od srpna 2009 by měl být znovu otevřen víceúčelový sportovní areál při ZŠ, který doufáme osloví a přiláká sportovce k dalším soustředěním např. fotbalové a atletické oddíly. Sportovní hala SUOMI, chatky, tenisové kurty v uplynulém roce byla hala časově hodně využívána nejen pobyty, ale i našimi kluby a sportovci kteří sem přesunuli svoje hodiny z tělocvičny. Rádi bychom letos alespoň částečně zrevitalizovali střechu haly, rekonstruovali výměník a postavili venkovní posezení před halou. Na jaře dojde opět k úpravám tenisových kurtů - závoz antukou, úpravám povrchu, aby sloužily svému účelu. Kulturní dům je pro nás stěžejní z hlediska provozu restaurace a pizzerie, kde se stravují také naši hosté z pobytů. V loňském roce jsme uspořádali 12 kulturních akcí. Také na rok 2009 chystáme kromě tradičních programů několik zajímavých akcí, o kterých vás budeme aktuálně informovat. Chystáme také úpravy a menší rekonstrukce KD např. venkovní letní sezení, přestavba Tip Sport baru, nákup koberců, výměnu oken a také postupnou výmalbu jednotlivých úseků. Veškeré novinky, akce, ceník a aktuální informace naleznete na našem webu: Vám všem přejeme mnoho úspěchů, zdraví a šťastné vykročení do roku 2009.

15 leden 2009 Sezona 2007/2008 byla pro náš oddíl celkem úspěšná. V okresním přeboru starších žákyň jsme vybojovaly první místo. Do okresního přeboru v minivolejbale čtveřic, kterého se zúčastnilo celkem šestnáct týmů, jsme vyslaly dvě družstva. Děvčata skončila na druhém a chlapci na šestém místě. Poprvé jsme se zúčastnily i krajského přeboru juniorek, v němž proti nám bojovalo sedm družstev. Utkání s nimi pro nás skončilo obsazením čtvrtého místa. Sezonu jsme opět zakončily týdenním pobytem v Letovisku Sklář v Ostružně. Soustředění se zúčastnilo jednadvacet dívek a pět žen. Ubytovány jsme byly ve dvou čtyřlůžkových a třech sedmilůžkových chatkách, kde byly dva dvoulůžkové pokoje, jeden třílůžkový pokoj a prosklená veranda. Za ubytování s plnou penzí, včetně svačin, jsme platily 260,- Kč za osobu a den. Dopravu do letoviska a zpět nám uhradilo Sdružení odborových organizací s.p. DIAMO a ZOO ŘSP DI- AMO nám přispěla na ceny do soutěží. Počasí nám letos přálo. Sluníčko se na nás usmívalo téměř nepřetržitě a někdy hřálo tak silně, že jsme se musely svlažit v místním koupališti. Což nám samozřejmě hrozně vadilo:-) Volejbalu, který měl být hlavní náplní pobytu, jsme si ale kvůli téměř tropickému počasí bohužel moc neužily. Zatímco loni bylo antukové hřiště stále pod vodou, letos jsme měly co dělat, abychom se zbavily hustých antukových mračen, která se proháněla kolem chatek v areálu, jakmile jsme si na hřišti trošku poskočily. Vodu na kropení hřiště jsme nosily v konvích z cca sto metrů vzdáleného koupaliště. Než jsme ale kropení dokončily, polovina hřiště byla opět vysušená jak treska. Základní denní program byl proto většinou následující: budíček, ranní hygiena, rozcvička, snídaně, dopolední program (různé hry a soutěže s přestávkou na svačinu), hurá do vody, oběd, odpolední klid, opět hurá do vody, odpolední program s přestávkou na svačinu, osobní volno před večeří, večeře, večerní program a samozřejmě večerka (většinou v deset hodin). Součástí poledního klidu byl úklid pokojů, z nichž jeden bychom mohly nazvat chlívečkem - byl to pokoj, který fungoval jako kadeřnický, kosmetický módní salon. Dle vyjádření ubytovaných tam ale nepořádek dělaly návštěvnice. Pořádek v pokojích každý den hodnotila komise, kterou tvořily dvě, vždy řádně vymóděné vedoucí (převlečené například za přísné puntičkářské úřednice, skřítky či těžce raněné účastníky nehody zafačované od hlavy až k patě). Přípravu volnočasových aktivit měly na starost studentky Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Veronika a Markéta Sabovy, které pro účastnice pobytu nachystaly spoustu různých her a soutěží. Jejich přičiněním si děvčata například vyzkoušela, jak se na hrací ploše cítí figurky z Člověče, nezlob se; zjistila, kdo je největší štístko pobytu, a dokonce nás přesvědčila o tom, že mnohá z nich by mohla být úspěšnými absolventkami DAMU (měla za úkol vymyslet a sehrát parodii na nějakou známou pohádku. Velice vtipná představení - Zubatá Růženka, Růžová Karkulka či Mrazík a hlavně úžasné herecké výkony děvčat sport Zpráva o činnosti volejbalového oddílu mládeže SK PANDA pobavily téměř celý tábor). Starší děvčata toužila připravit pro menší stezku odvahy, s čímž všechny vedoucí souhlasily. Dívky si vyrobily osvědčení o absolvování stezky odvahy, vymyslely vlastní strašidla, připravily rekvizity a vybraly lesní trasu, na jejímž konci mělo být místo vhodné pro hry, které měly zabavit mladší účastnice soustředění v době, kdy starší děvčata měla stezku připravit. Her bylo dostatek na to, aby s jejich ukončením padla tma. Když mladší děvčata dohrála, oznámilo se jim, že cesta zpět do tábora bude stezkou odvahy. Pro dobrou orientaci byly na trase rozmístěny čajové svíčky v kelímku s pískem (a ke každé z nich dvě lahve s vodou pro jistotu) a téměř na každém kroku byla ukryta strašidla a hlídači, kteří měli dohlížet na procházející vystrašené dívky. Všechno probíhalo podle plánu. Děti netušily, co se na ně chystá, spokojeně hrály hry. Idylka skončila (pro nás starší) ve chvíli, kdy se v blízkosti dětí objevila malá pruhovaná prasátka. Děvčata z nich byla nadšená. My už méně, neboť jsme tušily, že jejich maminka bude blízko. Zosnovaly jsme proto okamžitě plán neslyšného a co nejrychlejšího úprku. V táboře jsme měly naštěstí připravené vše potřebné pro táborák, který byl sice plánován na následující večer, ale v tuto chvíli posloužil jako náhradní plán. Rozdělaly jsme tedy oheň, opekly si buřty a za doprovodu kytary si zazpívaly naše oblíbené písničky. O stezku odvahy jsme děvčata ale připravit nemohly, a tak jsme pro ni následující večer vytyčily novou trasu v lese hned vedle tábora. Většina děvčat chtěla, až na několik málo odvážlivců, projít stezkou ve dvojici. Nakonec šly, k našemu překvapení, všechny samy, i když zvuky a jekot ozývající se z lesa jim moc odvahy dodat nemohly. Za odměnu dostaly diplom za odvahu a povolení jít vytancovat strach na diskotéku, na kterou je pozvali hasiči ze Zlaté Olešnice, jejichž děti zde byli také na soustředění. Během celého pobytu jsme nezaznamenaly žádný vážný kázeňský přestupek ani žádné zranění či jiný zdravotní problém. S puchýři a štípanci nám pomohly mastičky vrchní ošetřovatelky Aleny Jurkové. A co nás čeká dál? Tuto sezonu (2008/2009) jsme přihlášeny do třech soutěží: Okresní přebor starších žákyň, Krajský přebor kadetek a Krajský přebor juniorek. Okresního přebor jsem zahájily vítězstvím nad družstvem Nového Boru. V průběžném pořadí KP juniorek (6 družstev) i KP kadetek (8 družstev) jsme zatím na třetím místě. V zápasech s našimi přemožitelkami jsme byly rovnocenným soupeřem. Doufáme, že v dalších kolech při nás bude stát štěstíčko, že uděláme méně nevynucených chyb a že porazíme i je! Jana Hodačová ŠACHOVÝ KROUŽEK VE STRÁŽI POD RALSKEM Šachový kroužek i oddíl funguje při Tělovýchovné jednotě Uranové doly, Hamr u České Lípy. Specifikum oddílu spočívá v členské základně roztroušené v širokém okolí, máme členy z České Lípy, Mimoně, Doks, Dubnice, ale i z Liberce, Frýdlantu a Raspenavy. Pravidelné schůzky jsou společné s oddílovými, a to od 15:30 do cca 18:00 každý pátek (vyjma letních prázdnin) v klubovně PS Výři. Je na místě vyjádřit dík Výrům za poskytnuté prostory a nezištnou podporu, bez které bychom měli existenční starosti. V posledních letech má aktivita oddílu rostoucí tendenci, po dlouhé době máme v regionální soutěži dospělých 2 družstva, která domácí utkání hrají v restauraci Vegas. Naopak činnost dětského kroužku má tendenci bohužel spíše klesající v důsledku malého zájmu dětí, přesto jsme se v letošním roce zúčastnili turnajů v České Lípě, Novém Boru, Liberci, Krásné Lípě, Bakově nad Jizerou, Dobrovicích a Povrlech. Díky finanční podpoře města jsme v září pořádali již 14. ročník turnaje v rapidšachu a 20. prosince budeme pořádat taktéž 14. ročník turnaj v bleskovém šachu. Jan Malec

16 kultura leden 2009 KINO - program na leden TIPY NA KONCERTY nformace na tel.: , http: STANDARTNÍ POSTUP, HIP HOP party, Č. Lípa, klubprogres.cz PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND vstupné 79+1, 114 minut, ml. do 12-ti nevh. Nový film Vladimíra Drhy s hvězdným obsazením ESTER KOČIČKOVÁ a LUBOŠ NOHAVICA, divadlo Nový Bor LUBOŠ POSPÍŠIL, Nový Bor, PAVEL ŠPORCL, Lidové sady, Liberec GULO ČAR, Lidové sady, Liberec HUDEBNÍ CENY ÓČKA, Tesla Arena, Praha Vystoupí: Chinaski, Katarína Knechtová, Ewa Farna, No Name, Aneta Langerová, Kontrafakt, Tomáš Klus, Airfare, UDG, Vec, Marek Ztracený, Pio Squad, Circus Ponorka, Jana Lota... vstupné od 69+1, 90 minut, česká verze, ml. příst EWA FARNÁ, KD Crystal, Česká Lípa DIVADLO Jiráskovo divadlo Česká Lípa, vstupné 59+1, 112 minut, titulky, ml. do 15-ti nevh STRAŠIDELNÝ MLÝN - původní česká pohádka s písničkami, ve které se setkáte s legračními strašidly Bubulisem a Bobolisem, s čertem Vilibaldem, Matějem, Bětuškou a s chamtivou selkou Klotyldou. Divadelní společnost Julie Jurištové KACHNA NA POMERANČÍCH, Divadlo Palace Praha, hrají: Martin Stropnický, Veronika Žilková, Jan Šťastný / Michal Pešek vstupné od 79+1, 104 minuty, ml. přístupný Divadlo Nový Bor, MANŽEL PRO OPALU, komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady jeden inzerát. V hlavní roli Květa Fialová, Lubomír Lipský a Naďa Konvalinková. vstup. 79+1, 107 min., titulky, ml. do 12-ti nevh. Další pokračování agenta SHIRLEY VALENTINE, divadlo Rokoko, bravurní komedie o ženě po čtyřicítce se Simonou Stašovou v hlavní roli. Životní jubilea - leden 2009 vstup. 74+1, 90 min., titulky., ml. do 12-ti nevh. Meryl Streep, Bierce Brosnan, Colin Firth a Amanda Seyfried v muzikálu... vstup. 69+1, 102 min., titulky, ml. do 12-ti nevh. vstup. 69+1, 96 min., titulky, ml. do 15-ti nevh. Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách... Rybářová Lidmila Sýkorová Margarette Šebková Milena Trojáková Hedvika Ullíková Helena Voborníková Vlasta Vyšohlídová Věra Zelenková Květoslava Zíková Vlastislava Blahůšek Antonín Čermáková Oldřiška Diabolková Ludmila Divišová Soňa Dvořák Josef Flieger František Foltýnová Jiřina Hejný Antonín Hlaváčová Anna Kačeriak Štefan Kofferová Jana Lubovská Jana Mansfeld Josef Mohauptová Vlasta Novák Břetislav Pešlová Marie Rožcová Věra Rožková Ludiše Blahopřejeme vstup. 69+1, 114 min., titulky, ml. do 12-ti nevh. Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy touží... Připravujeme na únor: Absurdistán, Hlídač č.47 a další....

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM strana 1 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ř. Položka Uz / Org. Druh příjmu 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (zálohová daň) 2390000 2 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) 5 3 1113

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne Rozpočet města úprava č. 8

Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne Rozpočet města úprava č. 8 Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne 25. 9. 2013 Rozpočet města 2013 - úprava č. 8 Předkládá: Ing. Josef Pátek - starosta Zpracoval: Ing. Karel Majer ved. odboru FaP Příjmy Daňové příjmy DPPO za obce

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více