Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie. Ing. Morávková SEA DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie. Ing. Morávková SEA DOKUMENTACE"

Transkript

1 Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie SEA DOKUMENTACE VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚP LYSÁ NAD LABEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ paré č. * Kreslil Vypracoval Vypracoval Projektant Ing. Milena Morávková Ing. Morávková Ing. Morávková projekt. a porad. činnost v obl. ekologie k.ú.: Lysá nad Labem, Litol Nevanova 1069/37, PRAHA 6 tel Objednatel: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Varšavská 32, Praha 2 Předkladatel: Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad Datum: 06/2011 Husovo nám. 23, Lysá nad Labem Akce: VYHODNOCENÍ VLIVŮ Formát: KONCEPTU ÚP LYSÁ NAD LABEM Zak.číslo: 0357/11 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Arch.číslo: U-LY-237 Obsah: Měřítko: VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚP NA ŽP Číslo přílohy: A

2 OBSAH: STRANA Úvod... 3 Identifikační údaje... 4 A. Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí A. 1 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni... 5 A Důvody pořízení koncepce a hlavní cíle rozvoje... 5 A Urbanistická koncepce... 5 Přehled navržených lokalit ÚP Lysá nad Labem... 9 A Vztah k jiným koncepcím A. 2 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce A Ovzduší a klima A Klimatická charakteristika A Zdroje znečišťování ovzduší A Imisní limity A Kvalita ovzduší oblasti A Voda A Povrchové vody A Záplavové území A Citlivé a zranitelné oblasti A Podzemní vody, zásobování vodou a ochranná pásma A Odpadní vody A Hluk a vibrace A Hygienické limity hluku A Intenzity silniční dopravy A Přenos hluku ze silniční dopravy - výsledky výpočtů A Přenos hluku ze železniční dopravy A Nerostné suroviny, seismicita A Radonové riziko A Nakládání s odpady A Ochrana přírody a krajiny A Geomorfologie a biogeografie A Typologie krajiny A Oblast a místa krajinného rázu A Ochrana přírody A Územní systém ekologické stability A Půdní fond A Zemědělský půdní fond A Pozemky určené k plnění funkce lesa A Území historického, kulturního nebo archeologického významu A. 3 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny A Hluk A Komunikační síť A Ovzduší A Voda A Vodní toky, vodní ekosystémy A Záplavové území A Odkanalizování A Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkce lesa A Ekosystémy a krajinný ráz Ing. Milena Morávková /

3 A. 4 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti A. 5 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant A. 6 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení A. 7 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 87 A Pro stav výhledové akustické situace A Pro zajištění kvality ovzduší A Pro ochranu vodních toků, vodních ekosystémů A Pro návrh odkanalizování území a odtokové poměry A Pro ochranu přírody a krajiny A Pro ochranu krajinného rázu A Lokalita vyžadující v rámci územního řízení zjišťovací řízení A. 8 Zhodnocení způsobu zpracování cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení A. 9 Stanovení ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí A. 10 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů A. 11 Závěry a doporučení ke koncepci Přehled výchozích podkladů Doklady odborné způsobilosti - Osvědčení odborné způsobilosti č.j. 6774/1095/OPV/93 ze dne Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle 19 zákona 100/2001 Sb., č.j /ENV/11 ze dne Ing. Milena Morávková /

4 Úvod Důvodem pro vypracování hodnocení vlivu návrhu konceptu územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí jsou závěry Koordinovaného stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu Zadání územního plánu Lysá nad Labem č.j /2009/KUSK/OŽP/La ze dne , ve kterém je mj. konstatováno: Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Ing. S. Jandurová, l. 803) Orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí jako dotčený orgán podle 10i odst. 3 zákona sděluje, že na základě předloženého návrhu zadání ÚP města Lysá nad Labem, orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí z hlediska předběžné opatrnosti požaduje v následujících etapách pořizování územního plánu města Lysá nad Labem zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu. Důvodem tohoto požadavku jsou plochy s navrženým funkčním využitím pro sportovní a rekreační plochy, tématické areály, dále plochy pro parkování, doplnění zástavby o plochy bydlení, zemědělské výroby, řešení obchvatu města, úpravy trasování komunikací (silnice II/331, silnice II/272), záměr na vybudování přístavu, intenzifikace ČOV, odkanalizování části sídel a chatových oblastí,které budou zakládat rámec pro realizaci záměru dle přílohy č. 1 citovaného zákona. Ve vyhodnocení se požaduje vyhodnotit varianty pro řešení komunikací (případně rovněž vyhodnotit tzv. nulovou variantu). Požadavkem je, aby v další fázi ÚPD bylo respektováno vyjádření orgánů ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Ve vyhodnocení je třeba stanovit přípustné varianty a za jakých podmínek jsou tyto přípustné, případně navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela eliminovat. Je třeba vyhodnotit vlivy navrhovaných požadavků územního rozvoje obce, které mohou významným způsobem změnit stav a kvalitu životního prostředí. Je nutné zaměřit se nejen na přímo řešené území, ale i širší dotčené území obce, vyhodnotit dopravní napojení nových ploch a případné důsledky na stávající dopravní řešení v obci, vyhodnotit vlivy z hlediska záboru ZPF, vyhodnotit a navrhnout způsob odkanalizování a způsob zneškodňování odpadních vod z navržených ploch, zdůvodnit a posoudit účelnost plánovaných změn v daných lokalitách, vyhodnotit vlivy z hlediska kumulace hlukové zátěže a znečišťování ovzduší především vůči obytné zástavbě (stávající i plánované) a narušení faktoru pohody bydlení. Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění nebo nesouhlasit. Součástí konceptu ÚP bude dokumentace Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí, která bude součástí Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v souladu se stavebním zákonem. Posouzení je provedeno bez vyhodnocení variant řešení; variantní řešení návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem je posuzováno k tzv. nulové variantě, tj. k současnému stavu. Vyhodnocení vlivu návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí je provedeno dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Jedná se o samostatnou část A) obsahu přílohy Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Další dva pilíře vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj (sociální sféra a hospodářská sféra) jsou vypracovány na základě údajů kap. O.d.04 textové části odůvodnění. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí odpovídá příloze k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu (EVL) ani ptačí oblast (PO) nebylo požadováno. Ing. Milena Morávková /

5 Identifikační údaje Identifikační údaje o pořizovateli a předkladateli ÚPD Pořizovatel: Městský úřad Lysá nad Labem stavební úřad Husovo náměstí Lysá nad Labem zástupce: Mgr. Jiří Havelka, starosta města Identifikační údaje ÚPD Název: ORP: Kraj: Zpracovatel návrhu: Koncept územního plánu Lysá nad Labem Lysá nad Labem Středočeský Ing. arch. Pavel Koubek UK-24 URBANISTICKÝ ATELIÉR Varšavská 32, Praha 2 Identifikační údaje o zpracovateli vyhodnocení vlivu na životní prostředí Zpracovatel vyhodnocení: Spolupráce: Doprava: Odkanalizování: Konzultace: Hluk: Ovzduší: Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie Nevanova 1069/37, Praha - Řepy tel.: oprávněná osoba podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 6774/1095/OPV/93 ze dne Ing. Václav Pivoňka ateliér Promika s.r.o., Muchova 9, Praha 6 Ing. Mojmír Hnilica Malenická 13, Praha 4 Ing. Zdeněk Zapletal posuzování vlivu na životní prostředí - hluk Křenická 2254/9, Praha 10 Ing. Vladimír Závodský autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií Na Ohradě 1211/6, Praha 3 Ing. Milena Morávková /

6 A. Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí A. 1 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni A Důvody pořízení koncepce a hlavní cíle rozvoje Město má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán sídelního útvaru Lysá nad Labem, schválený usnesením obecního zastupitelstva Lysá nad Labem dne , závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou č. 7/1998, s účinností od ; zpracovatelem byl ateliér U-24. Současně jsou schválené změny k tomuto územnímu plánu č. 1, 2, 3, 4, 5 a regulační plány Lysá nad Labem - Vysoká mez, Lysá nad Labem - Hrabanov. V současné době se projednávají změny č. 6 a č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem. V souladu s 5 a 188 odst. 1) stavebního zákona vznikla potřeba nového územního plánu. Současný územní plán je zpracovaný manuálně a navzdory schváleným změnám je zastaralý. Navíc neodpovídá 43 stavebního zákona (není zpracován pro celé katastrální území obce) a jeho vyhláškám, především druhé části Vyhl. č. 501/2006 Sb. Požadavky na vymezování ploch. Zastupitelstvo města Lysá nad Labem proto v souladu s ustanovením 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) rozhodlo usnesením č. II/16 ze 4. jednání ZM dne o pořízení nového územního plánu z vlastního podnětu, a určilo Mgr. Jiřího Havelku jako zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce Lysá nad Labem, tedy pro katastrální území Lysá nad Labem a katastrální území Litol. Nový územní plán vychází z územně analytických podkladů a z platného územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem včetně jeho změn a z platných regulačních plánů. Změny jsou provedeny v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Provedeny byly doplňující průzkumy a rozbory, na základě kterých byly prověřeny stávající, návrhové a výhledové plochy stanovené současným územním plánem z hlediska jejich aktuálnosti a zaplněnosti. Plochy, které byly v návrhu a již proběhla jejich realizace, jsou předvedeny do stavu. Prověřené výhledové plochy jsou převedeny do návrhu. Celkem bylo prověřeno 48 požadavků a podnětů ke změnám do nového územního plánu. Z hlediska dalšího ekonomického a sociálního vývoje města jsou rozhodující tři základní faktory a cíle: využití předpokladů atraktivní makropolohy města na severovýchodním okraji rozvojové oblasti Praha OB1(dle PÚR ČR 2008) s rozvinutou technickou infrastrukturou na spojnici mezi rychlostními komunikacemi R10 a R11; posílení významu Lysé nad Labem ve struktuře sídelní sítě stabilizované centrum na severovýchodním okraji Pražského metropolitního regionu; vytvoření předpokladů pro posílení ekonomické kvality a sociálního prostředí obyvatel tj. pro zvýšení vzdělanostní úrovně a diverzifikované ekonomiky s podílem nevýrobních aktivit. A Urbanistická koncepce Stávající urbanistická koncepce je zachována je respektováno centrum obce, respektovány dominanty obce a stávající charakter sídla a hladina zástavby. Zastavitelné plochy jsou řešeny tak, aby přiměřeně doplnily kompaktní formu sídla a minimalizovaly tím rozptyl zástavby do krajiny. ÚP stanovuje podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud bylo možné jej stanovit / přípustné využití / nepřípustné využití, popřípadě podmínky pro využití jednotlivých ploch). Ing. Milena Morávková /

7 Dále ÚP stanovuje podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách). Rozvoj obytné funkce je soustředěn do ploch navazujících na zastavěné území. Funkční plochy jsou vymezeny s ohledem na stávající a plánovanou dopravní a technickou infrastrukturu. Základní existující systémy technické a dopravní infrastruktury a koncepce veřejné infrastruktury města Lysá nad Labem zůstávají zachovány. Návrh řešení systému dopravy v maximální míře respektuje zjištěné dopravní vztahy a chystané investice, resp. zpracovanou dokumentaci staveb. Systém dopravní obsluhy území je doplněn vyhovujícím dopravním napojením nových rozvojových lokalit a nových zastavitelných ploch. Řešení technické infrastruktury je řešeno v souladu se schválenými oborovými koncepčními materiály, strategickými cíli rozvoje města a krytím potřeb jeho rozvoje. Plochy bydlení: rodinné domy ÚPN SÚ ÚP lokalita FVÚ počet RD dle platné ÚPD nové lokality dle platné ÚPD nové lokality 1a Hrabanov RP střed BI 63 1b Hrabanov RP s BI 18 1c Hrabanov RP v BI 28 2 Hrabanov RP sz BI 8 3 Hrabanov RP jz BI 3 51a Hrabanov sever BI 42 9 Milovická j BI Milovická s SM 2 53 K Milovicům BI 9 11 Luční BI 3 15 Poděbradova Brig SM 6 16 Poděbradova Na Výs SM 4 21a Zemská Stezka v SM 22 22a K Borku BI 5 23 Na Vysoké mezi BI Zemská Stezka j BI 48 65b Zemská Stezka z BI 50 65c Ke Kovoně S SM 12 58a Za Cukrovarem v BI 68 59a Za Cukrovarem z BI 60 59b Ke Kovoně J SM 12 P34 Čechova v SM 1 P35 Čechova z SM 5 36 U Křížku Z SM K Bažantnici j BI 5 P40 Sojovická BI 6 P41 Cihelna SM 40 P42 Za Zámkem BI Byšičky v BV 7 45 Byšičky střed BV 3 46 Dvorce východ BV Dvorce sever BV celkem 638 obložnost 2,6 poč obyv 1659 Ing. Milena Morávková /

8 bytové domy ÚPN SÚ ÚP lokalita FVÚ počet bytů celkem dle platné ÚPD dle platné ÚPD nové lokality nové lokality P14 Slunéčkova zahrada SC+BH a Za cukrovarem SC 36 61a Za vlečkou BH a Zemská Stezka BH c Zemská stezka SC 40 65a Zemská Stezka ZZ BH Další rozvojové plochy a doprava: dle platné ÚPNSÚ celkem obložnost 2,3 2,4 poč obyv nové lokality lokalita FVÚ poznámka 1d Hrabanov jih PZ veřejné prostranství - zeleň 51b Hrabanov s ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 4a sídliště sv PZ veřejné prostranství - zeleň P4b sídliště jz PZ veřejné prostranství - zeleň P4c sídliště jz PZ veřejné prostranství - zeleň 6a OV nový HZS, apod. 6b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 7 Ke Vrutici v OK supermarket 8 K Milovicům OK supermarket 52 K Milovicům v OK supermarket P12 SC domov důchodců P13 SC vybavenost - přestavba býv HZS P17a Na Mlíčníku VD drobná výroba P17b ZO ochranná zeleň P17c DS doprava v klidu P18 OK supermarket 19 VL Za Prefou - lehká výroba 20 VL Za obchvatem - lehká výroba 21b ZO.1 ochranná zeleň přírodního charakteru specifická P21c ZO.1 ochranná zeleň přírodního charakteru specifická 22b ZO.1 ochranná zeleň přírodního charakteru specifická P24 OV ZŠ P25a VL sklad automobilů 25a ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 25b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 25c PZ veřejné prostranství - zeleň 25d ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 26 OS.1 sport specifický - v záplavovém území P54a OV rekonstrukce kulturní památky P54b PV veřejné prostranství - zpevněné plochy P54c PZ veřejné prostranství - zeleň 55 ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 27 DV přístav - vodní doprava 28 TI ČOV - rozšíření 56 OS sport 57 VD drobná výroba 58b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 59c ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 60b PV veřejné prostranství - zpevněné plochy 61b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 62a OV veřejná vybavenost - školské zařízení Ing. Milena Morávková /

9 62b OS sport 63 PZ veřejné prostranství - zeleň 64b PV veřejné prostranství - zpevněné plochy 66 ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 30 PZ veřejné prostranství - zeleň P31 OK.1 přestavba Kovona sever - plocha výstaviště P32 SC domov seniorů / senior-park P33a RH koupaliště P33b OV veřejná vybavenost školské zařízení 37 OS kynologické cvičiště 38 VE.s výroba energie - fotovoltaická elektrárna 43 RI individuální rekreace 67a OK.2 Play-City / Kasino 67b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 67c ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 67d OD dopravní infrastruktura - parkoviště 81 VV rybník 82 VV rybník 101 DS východní obchvat - okružní křižovatka 102 DS obvodová sběrná komunikace v J sektoru 103 OD sběrné parkoviště u nádraží 104 DS místní obslužná komunikace v S sektoru 111a DZ úprava trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice 111b DZ úprava trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice 111c DZ úprava trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice 111d DZ úprava trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice 112a DZ úprava nádražních prostor 112b DZ úprava nádražních prostor 151 DS severní obchvat města 152a DS obvodová sběrná komunikace v JZ sektoru 152b DS obvodová sběrná komunikace v Z sektoru 153 DS místní obslužná komunikace v JZ sektoru 154 DS místní obslužná komunikace v JZ sektoru 155 DS místní komunikace Dvorce - II/331 P156 DS mísní obvodová komunikace v JV sektoru 157 DS přeložka trasy II/272 na jižním předmostí 181 DV úprava Labe pro návrh vodní dopravy 182 DV vodní bazén přístavu Litol Ing. Milena Morávková /

10 Vyhodnocení vlivů návrhu Konceptu ÚP Lysá nad Labem na ŽP Ing. Milena Morávková /

11 A Vztah k jiným koncepcím Zhodnocení vztahu cílů návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem vzhledem k cílům ochrany životního prostředí stanovených na vnitrostátní úrovni je jednou z kapitol vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Cílem této kapitoly je identifikace vazeb ÚPD, tj. zejména cílů navrhovaných v rámci ÚPD k cílům ochrany životního prostředí stanovených na národní, krajské a lokální úrovni. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR Město Lysá nad Labem je podle dokumentace Politiky územního rozvoje (PÚR 2008) schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem Lysá nad Labem, obce s rozšířenou působností. Rozvojovým předpokladem území je připojení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní železniční koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké. V území postupně přibývají bydlící obyvatelé, proto by se měl zkvalitňovat a rozšiřovat systém veřejné dopravy (vybudování Všejanské spojky: Praha Lysá nad Labem Milovice Mladá Boleslav Turnov - Liberec...) a podporovat rozvoj cestovního ruchu. Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou obsažené v Politice územního rozvoje v kapitole 2.2 se území obce Lysé nad Labem týkají především následující body: 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.... Územní plán Lysá nad Labem obsahuje zásady ochrany všech hodnot v území a určuje podmínky pro využití území ochraňující hodnoty území. Z hlediska kulturních památek územní plán zvlášť chrání střed města Lysé nad Labem, který je městskou památkovou zónou. Půdorys sídla Byšičky ve tvaru okrouhlice je kulturní památkou. V území se nachází i řada dalších kulturních památek, které jsou uvedeny v textové i grafické části územního plánu. Územní plán prověřil možnosti ochrany a obnovy pozůstatků barokního utváření krajiny, především cestní sítě v lesním komplexu západně od Dvorců a bývalé Zemské stezky. Problémem obnovy původní kompozice je však průtah železniční trati a rovněž ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný, které vyžaduje přísnější ochranu. Doporučeno je vypracovat samostanou speciální krajinářskou studii, která zohlední veškeré limity a možnosti území a navrhne způsob využití včetně ochranných podmínek. Rozvoj a obnova cestní sítě je však umožněna v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území. 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Územní plán řeší území komplexně. Podporuje hospodářský rozvoj území (přebírá plochy pro rozvoj průmyslu a skladování, záměry dopravní a technické infrastruktury) a vymezuje plochy pro rozvoj občanského vybavení. 20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. Ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu... Územní plán Lysá nad Labem při stanovení základních principů možného dalšího rozvoje řešeného území obsahuje zásady ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systému ekologické stability a plochy pro Naturu. Územní plán prověřil a upřesnil lokalizaci nadregionálních, regionálních a lokálních územních systémů ekologické stability. Navržena je ochrana krajinného prostředí celého řešeného území. Ing. Milena Morávková /

12 22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Územní plán prověřil sítě tras pro všechny druhy aktivní turistiky při zachování a rozvoji hodnot území. 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně... Územní plán prověřil a navrhl možnosti pro vybudování sběrná obvodová místní komunikace, která umožní zklidnění dopravy v JZ sektoru města vedoucí kolem ČOV Lysá nad Labem a dále na sever směrem ke Kovoně. Územní plán prověřil možnoti obnovení původní cestní sítě včetně doprovodné zeleně. Zajištěna je i návaznost na pěší a cyklistické trasy v krajině, tzn. přes nově navrhované plochy je např. zajištěna pěší prostupnost k Labi a k nádraží. Územní plán nově vymezuje pěší komunikaci a cyklotrasu v souběhu s tělesem sběrné obvodové místní komunikace v jihozápadním sektoru města, s prodloužením až k závodišti. Přeložky komunikací (obchvaty) a sběrné obvodové místní komunikace budou směrem k rozvojovým plochám pro bydlení doplněny pásy ochranné zeleně. 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Územní plán toto respektuje. Územní plán stanoví podmínky pro využití území pro chatové oblasti u Labe. Na základě vymezené aktivní zóny záplavového území stanoví omezení činností v aktivní zóně záplavových území v souladu s vodním zákonem. Všechny změny v záplavovém území Q 100 nutno podřídit schválení Povodím Labe a příslušného vodohospodářského orgánu. Pro stavby v záplavovém území platí obecné podmínky a ustanovení vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (část III. 9, odst. 5.). 29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy....s ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. Územní plán navrhne cyklotrasy a pěší trasy k Labi, k závodišti, k nádraží apod., v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje. Do územního plánu je zanesena trasa naučné stezky Lysá nad Labem Čelákovice a nové naučné stezky Krajinou Rudolfa II; navrhován okruh Šporkovou barokní krajinou. Požadavky vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Pro území obce Lysá nad Labem je závazná dokumentace velkého územního celku Mladá. Územní plán velkého územního celku Mladá, byl schválen vládou České republiky dne , usnesením č. 723; závazná část tohoto územního plánu byla vyhlášena nařízením vlády č. 11/1995 Sb.. Změna č. 1 ÚP VÚC Mladá byla schválena zastupitelstvem Středočeského kraje dne , usnesením č /2004/ZK. Z této dokumentace (dále jen VÚC Mladá) vyplývají pro Lysou nad Labem tyto úkoly: řešit upřesnění trasy přeložky silnice II/272 (jižně od mostu přes Labe) řešit trasu nového elektrorozvodu VVN 110 KV dle VÚC Mladá řešit upřesnění trasy přeložky silnice II/331 (severozápadní obchvat Lysé nad Labem) řešit upřesnění úpravy trasy silnice II/331 u Dvorců. V současné době pořizuje Krajský úřad Středočeského kraje návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále ZÚR). ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB1 Praha (dle PÚR 2008) na území Středočeského kraje. ZÚR (koncept před projednáním) stanovují tyto úkoly pro územní plánování: zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR; vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť; Ing. Milena Morávková /

13 optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích; ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny; respektovat požadavky na ochranu městské památkové zóny a kulturních památek; respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES - nadregionálních biokoridorů K10 Stříbrný roh - Polabský luh a K67 Vidrholec - K68 ; regionálních biocenter 349 Niva Labe u Semic a Ostré, 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova a 1021 Hrabanovská Černava ; ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny. Z územně analytických podkladů (ÚAP) vyplynuly pro Lysou nad Labem požadavky především na podporu životního prostředí, v menší míře pak i hospodářského a sociálního pilíře. Kvalita životního prostředí souvisí i s rozvojem technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, modernizace a zkapacitnění čistírny odpadních vod, plynofikace). Důležité je dokončení všech rozvodů technické infrastruktury v rámci celé stávající zástavby, a jejich prodloužení do nových rozvojových lokalit. Z tohoto hlediska jsou problematické především chaty podél Labe (na Řehačce a u Litolského mostu). V poslední době je registrován zvýšený zájem o stavební úpravy chat zvýšení komfortu za účelem trvalého bydlení. Územní plán stanovuje podmínky pro využití území pro všechny chatové oblasti (především zastavěnost pozemku a výšku staveb). Územní plán respektuje vymezení údolních niv uvedených v územně analytických podkladech a stanoví podmínky pro využití území v údolní nivě Labe a Mlynařice. V Lysé nad Labem je málo pracovních příležitostí. Většina obyvatel z Lysé nad Labem dojíždí za prací do Prahy, v menší míře vyjíždí i do jiných měst v regionu. Z územně analytických podkladů vyplývá nutnost podpořit rozvoj ekonomických aktivit v Lysé nad Labem: plochy pro průmyslovou výrobu a skladování jsou již platným územním plánem sídelního útvaru vymezeny, zcela zpřístupněny však budou až s realizací obchvatu města: východního - vydáno již ÚR; severního, který logicky navazuje na II. etapu východního obchvatu a sběrné obvodové místní komunikace v JZ sektoru města. Další plochy pro výrobu a skladování územní plán nenavrhuje, Lysá nad Labem by měla zůstat klidným městem bez rušivých vlivů průmyslu. Pro rozvoj obchodní vybavenosti jsou vymezeny územním plánem plochy na severním okraji města. Nové obchodní centrum ve středu města by mělo vzniknout v rámci dostavby Slunéčkové zahrady. Město Lysá nad Labem je od roku 2003 obcí s rozšířenou působností. V Lysé je nedostatečná sociální infrastruktura (málo kapacitní mateřské školy, chybí denní stacionář; stavba nového domova pro seniory zatím nezačala, a do starého byl zastaven příjem nových klientů), chybí kulturní zařízení (kulturní sál) a sportovní vybavenost (sportovní hala, bazén). Proto je vhodné funkční význam města, jako centra, podpořit. Z územně analytických podkladů dále vyplynula potřeba: podpory cestovního ruchu, rozvoje rekreace (návrh ploch pro sport a rekreaci - ubytovací zařízení, koupaliště, cyklotrasa podél Labe) doplnění a úprav trasování územních systémů ekologické stability tak, aby byla v souladu s krajskou dokumentací a po realizaci tvořila funkční síť řešení postupné revitalizace krajiny (ochrana přírody a krajiny, návrh protierozních opatření, revitalizace vodních toků, návrh nových vodních ploch). Ing. Milena Morávková /

14 Koncepce Středočeského kraje Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je základním střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Obsahuje níže uvedené cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni kraje, které mají silnou vazbu k cílům, resp. navrhovaným aktivitám ÚPD Lysá nad Labem: Ochrana volné krajiny, ochrana krajinného rázu., podpora vytváření, údržby a obnovy skladebních prvků ÚSES Nové rozvojové lokality organicky navazují na stávající a navrhovanou prostorovou strukturu města. Úprava ploch s rozdílným využitím je provedena vždy v kontextu s funkčním využitím přímého okolí lokality tak, aby nedocházelo ke střetovým jevům. Územní plán vymezuje prvky ÚSES na nadregionální, regionální i lokální úrovni. Návrhem rozvojových ploch a změn funkčního využití území nedojde ke zmenšení rozsahu prvků ÚSES ani k narušení stability těchto prvků. Nové využití zdevastovaných území. Návrh ÚP řeší přestavbu dnes nevyužívaných lokalit. Jedná se o lokality P54a,b,c - rekonstrukce Králíčkovy vily v Litoli, kulturní památky, v areálu firmy ARS Altmann, spol. s.r.o.; P156 - místní obvodová komunikace v JV sektoru města. Snižování zátěže obyvatel, zejména zátěže způsobené překračováním limitů polétavého prašného aerosolu. V rámci návrhu ÚP nejsou navrhovány takové aktivity, které by měly za následek zhoršení kvality ovzduší. Maxima všech znečišťujících látek se nacházejí v blízkosti velkých zdrojů znečišťování ovzduší a na tělesech nadřazeného komunikačního systému. Pokud se týká znečišťujících rozptylových látek pocházejících z dopravy, odvedou uvažované komunikace významnou část dopravy ze stávajících příjezdových komunikací, čímž dojde "k naředění" automobilové dopravy do větší plochy. Je předpoklad, že nový komunikační systém převede z centra města až 80 % dopravy. Objekty v nově navrhovaných rozvojových lokalitách budou vytápěny převážně plynem, preferovány budou bezemisní nebo nízkoemisní způsoby vytápění. Pro každý nově umisťovaný zdroj znečišťování ovzduší (týká se hlavně realizací v lokalitách určených pro drobnou výrobu a občanské vybavení) bude společně s projektovou dokumentací pro územní řízení předložena rozptylová studie a odborný posudek, zpracované autorizovanou osobou dle zák. 86/2002 Sb., v platném znění. Budování silničních obchvatů měst. Z hlediska dopravní infrastruktury je nutno ochránit střed města Lysé nad Labem od tranzitní dopravy. Územní plán přebírá trasování východního obchvatu města (vydáno ÚR). Územní plán prověřil a upřesnil navrhované úpravy trasování komunikací, které jsou již ve stávajícím územním plánu a v územně analytických podkladech Krajského úřadu Středočeského kraje: návrh severozápadního obchvatu města (silnice II/331), nové trasování silnice II/331 ve Dvorcích a silnice II/272 jižně od mostu přes Labe. Územní plán navrhuje obsluhu průmyslových areálů a současně obsluhu obytných souborů v JZ sektoru města. Rozvoj železniční dopravy Územní plán bude respektovat trasu navrhovaného železničního koridoru Lysá nad Labem Milovice dle VÚC Mladá. Pro potřeby dostupnosti území prostředky osobní železniční dopravy se v řešeném území krom vlastní železniční stanice Lysá nad Labem dále uplatňuje zastávka Lysá nad Labem Dvorce na trati č Rozvoj vodní dopravy Dle dosud platného Generelu vodních cest ČR z roku 2002 se v řešeném území předpokládají směrové úpravy toku Labe při jeho pravém břehu obsahující výstavbu druhé plavební komory a o délce 200 m a vybudování nového přístavu se třemi polohami včetně obratiště. Státní politika životního prostředí České republiky rozvoj vodní dopravy nijak výslovně nepodporuje - o vlivech předmětného záměru na ŽP v tomto případě rozhodne projektová EIA. Vybudování chybějících kanalizačních sítí; další výstavba, modernizace a využití kapacit ČOV. Základní koncepce technické infrastruktury je návrhem ÚP zachována. Připravuje se intenzifikace čistírny odpadních vod v Lysé nad Labem. Územní plán prověřil možnosti odkanalizování částí sídel a chatových oblastí, které v současné době nejsou takto technicky vybaveny, v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK). Likvidace dešťových vod z území bude řešena dle zásady odvodu maximálního množství srážkových vod přirozeným vsakem do územ, popř.retencí se zaškrceným odtokem. Dobudování, rekonstrukce a propojení vodárenských systémů, výstavba vodovodů, dobudování stávajících vodovodů v obcích, zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou Základní koncepce technické infrastruktury je návrhem územního plánu zachována. Návrh řeší koncepci napojení nových rozvojových lokalit na vodovodní síť, zvětšuje se kapacita původního vodojemu. Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek včetně příslušné infrastruktury. V rámci návrhu ÚP jsou aktualizovány trasy cyklistických stezek podle nových podkladů. Plynofikace oblastí dosud nenapojených na dostatečně kapacitní zdroj plynu. Ing. Milena Morávková /

15 Návrh ÚP řeší koncepci technické obsluhy nových rozvojových ploch včetně prověření jejich napojitelnosti k systémům technických sítí navrhovaným v platném ÚPO. Objekty v nově navrhovaných rozvojových lokalitách budou vytápěny převážně plynem, preferovány budou bezemisní nebo nízkoemisní způsoby vytápění. Omezování rozšiřování nové zástavby do volné krajiny. Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, jsou v odůvodnění návrhu konceptu ÚP doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Podklady jsou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF. V rámci návrhového období je celkem dotčeno 116,7281 ha zemědělské půdy, t.j. 5,9 % z celkové zemědělské půdy v obou katastrech. Z toho v zastavěném území je dotčeno pouze 0,7276 ha (0,6 %) a v zastavitelném území 116,0005 ha (99,4 %). Z celkové plochy rozvojových lokalit v činí zemědělská půda 92,4 %, zbývající část tvoří ostatní nezemědělské plochy. Tento projev je důsledkem poptávky a nabídky ploch pro bydlení a výrobu v suburbánním prostoru Pražského regionu, které s sebou přinášejí zvýšené nároky na plošný rozvoj zastavitelných ploch a tedy na druhé straně úbytek ploch zemědělského půdního fondu. Návrh ÚP však navrhuje nové rozvojové plochy výhradně v návaznosti na zastavěné území a současně zachovává plochy s vyšší kvalitou přírodního prostředí jako součást zelené kostry sídla. Stanovená koncepce rozvoje by měla omezit riziko případného živelného využití území Revitalizace říčních systémů. Koncept územního plánu respektuje Plán Povodí Labe - v řešeném území navržena revitalizace toku Mlynařice a Litolské svodnice. Zalesňování a zatravňování, výsadba zeleně. V rámci zadání ÚP Lysá nad Labem nebyly vzneseny požadavky na zalesnění nových ploch. V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň. K novým výsadbám musí být použity dřeviny domácího původu odpovídající daným stanovištním podmínkám. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje je základním strategickým dokumentem Středočeského kraje pro oblast přírody a krajiny, jehož cílem je zachování a zlepšení stavu přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Koncepce obsahuje níže uvedené cíle, které mají silnou vazbu k cílům, resp. navrhovaným aktivitám návrhu ÚP Lysá nad Labem: Šetrné využívání zemědělského půdního fondu s ohledem na ochranu půdy, kvalitu vody, retenční schopnost a biologickou rozmanitost. Obnova vodního režimu krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny. Omezení ztrát zemědělské a lesní půdy v důsledku nepřiměřené územní expanze suburbanizovaných území. Ke krajině šetrná a bezbariérová infrastruktura. Zvýšení množství rozptýlené zeleně. Prakticky zajistit funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. Respektování ÚSES v územně plánovacích dokumentacích. Program snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje je základním dokumentem ochrany ovzduší dle Nařízení Středočeského kraje. Globálním cílem Programu ke zlepšení kvality ovzduší je zajistit na celém území Středočeského kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které ČR přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy). Specifické cíle jsou: snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou platnými imisními limity v oblastech, kde jsou tyto limity překračovány (v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší) snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou cílovými imisními limity v oblastech, kde jsou cílové imisní limity překračovány udržet podlimitní imisní zátěž v lokalitách, kde nedochází k překračování imisních limitů a cílových imisních limitů dodržet ve stanoveném termínu doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak Ing. Milena Morávková /

16 Pro účely Programového dodatku jsou na úrovni Středočeského kraje stanoveny následující prioritní znečišťující látky: suspendované částice PM 10 oxidy dusíku a oxid dusičitý benzo(a)pyren těkavé organické látky arsen Pro účely Programového dodatku jsou na úrovni Středočeského kraje pro každou prioritní znečišťující látku stanoveny následující prioritní kategorie zdrojů: suspendované částice frakce PM 10 * REZZO 4 doprava * REZZO 3 malé spalovací zdroje * plošné zdroje sekundární prašnosti * zdroje REZZO 1 a 2 zvláště velké, velké a střední zdroje oxidy dusíku * REZZO 4 doprava * REZZO 1 zvláště velké a velké zdroje benzo(a)pyren * REZZO 3 malé spalovací zdroje těkavé organické látky (VOC) * spotřeba organických rozpouštědel * REZZO 4 doprava arsen * REZZO 3 malé spalovací zdroje Na základě analýzy imisní situace řešené území Lysá nad Labem spadá do prioritní oblasti: 2. všechna města a obce, kde dochází dle dat k roku 2009 k překračování imisního limitu pro 24 hodinové koncentrace PM 10 a/nebo cílového limitu pro benzo(a)pyrenu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je zpracován v souladu s 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, s výhledem do roku Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje dne Řešení zásobování vodou a odkanalizování v rámci návrhu ÚP Lysá nad Labem je v souladu s PRVK Středočeského kraje. Ing. Milena Morávková /

17 A. 2 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce Oblasti životního prostředí: A Ovzduší a klima A Klimatická charakteristika Podle klimatické rajonizace E.Quitta (1971) náleží posuzovaná lokalita do teplé klimatické oblasti T2 (charakterizace je v tabulce č. 10). Zájmová oblast patří k nejteplejším v rámci celé České republiky s průměrnou teplotou kolem 8,5 C a ročním úhrnem srážek 550 mm. Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). Odborný odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha. Označení směrů větru je po směru hodinových ručiček, tj. 0 stupňů představuje severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Označení směrů větru vyjadřuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.). Hodnoty celkové větrné růžice pro Lysou nad Labem Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 21 % a východní vítr s 18 %. Četnost výskytu bezvětří je 18,3 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m.s -1 se vyskytuje v 65,3 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s -1 lze očekávat v 31,4 % a rychlost větru nad 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 3,3 %. III. a IV. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. dobré rozptylové podmínky se vyskytují v 57 % případů. I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 32,8 % případů. Ing. Milena Morávková /

18 A Zdroje znečišťování ovzduší Stacionární zdroje V následujícím přehledu jsou charakterizovány nejvýznamnější skupiny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o kategorii velkých a zvl. velkých zdrojů (spalovací zdroje nad 5 MW a vybrané technologie). Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1) jsou na území Lysá nad Labem a v nejbližším sledovaném okolí 4 velké zdroje znečišťování ovzduší: Produkce emisí znečišťujících látek ze zdrojů kategorie REZZO 1 rok 2008 Zdroj TZL SO 2 NO x CO TOC* NH 3 Lysá nad Labem t.rok -1 DRŮBEŽ BALKOVA LHOTA spol. s r.o. - farma Lysá nad Labem, Na Viničkách HALLPE spol. s r.o. - čistírna oděvů, Lysá nad Labem; Tyršova ul. KOVONA a.s. - Lysá nad Labem - výroba nábytku; výkon 1,4 MW, zemní plyn LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o. - Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory; výkon 1,6 MW, zemní plyn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,023 0,004 1,099 0,272 2,738 0,000 0,267 0,002 0,381 0,064 0,446 0,000 Celkem 0,290 0,006 1,480 0,336 3,384 10,829 *) TOC = celkový organický uhlík zdroj: ČHMÚ V širším porovnání (např. v rámci Středočeského kraje) patří zdroje z hlediska produkce emisí spíše mezi méně významné provozy. Vzhledem k výši emisí lze předpokládat spíše méně výrazný vliv na celkovou kvalitu ovzduší v Lysé nad Labem, mohou však lokálně ovlivnit imisní situaci v místě svého působení. Situace v území se značně zlepšila, neboť největší producent emisí Spalovna nebezpečných odpadů Lysá nad Labem (BDW LINE, spol. s r.o.) byla v letech v provozu pouze pro účely měření, od roku 2007 je mimo provoz. Není však vyloučeno, že bude provoz obnoven, protože Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci provozovateli zařízení : BDW LINE. Spol.s. r.o. k provozu zařízení: Spalovna nebezpečných odpadů Lysá nad Labem (Rozhodnutí č.j /2008/KUSK - OŽP/Ži.). Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne rozhodnutí č.j /2008/KUSK OŽP/Ži. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Po upozornění města Lysá nad Labem krajský úřad zjistil, že došlo nesrovnalostem v parcelních číslech. Vzhledem k tomu, že výše uvedené nesrovnalosti vznikly chybou v písemném vyhotovení rozhodnutí a nemění proto dosah rozhodnutí, krajský úřad provedl opravu rozhodnutí. Zda bude spalovna znovu provozována, bylo sděleno, že prozatím nikoli, jelikož firma BDW LINE s.r.o. jakožto vlastník hledá strategického partnera. Pokud by byl provoz obnoven, jednalo by se o zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními, oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně, zařazený jako velký zdroj znečišťování ovzduší. Ing. Milena Morávková /

19 V řešeném území je evidováno celkem 28 středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 2): 1. ARS Altmann Praha spol. s r.o. - Lysá nad Labem, Mírová 505 lakovací a sušící kabina 2. ARS Altmann Praha spol. s r.o. - Lysá nad Labem, Mírová 505 hořák sušící a stříkací kabiny 3. ARS Altmann Praha spol. s r.o. - Lysá nad Labem, Mírová 505 vytápění myčky a odvoskování 4. Borecká Milada, Zeleneč - HORNET OIL B+K - Lysá nad Labem, K Labi 434 čerpací stanice PHM 5. DUDINGER s.r.o. - Lysá nad Labem, ul. Mírová 14/166 výroba nábytku včetně povrchové úpravy 6. DYWIDAG Prefa a.s. - Lysá nad Labem, Jedličkova 1190 plynová kotelna - výroba technologické páry 7. DYWIDAG Prefa a.s. - Lysá nad Labem, Jedličkova 1190 plynová kotelna H DYWIDAG Prefa a.s. - Lysá nad Labem, Jedličkova 1190 čerpací stanice PHM 9. Domov Na Zámku, p.s.s. - Lysá nad Labem - Zámek, Klášter Zámecká 1, poskytování sociálních služeb plynová kotelna Domov Na Zámku, p.s.s. - Lysá nad Labem - Zámek, Klášter Zámecká 1, poskytování sociálních služeb plynová kotelna KAF Facility, s.r.o. - odlakovna Kovona - Lysá nad Labem, Švermova 782 Termická čisticí pec 12. Kolman Josef - AUTODOPRAVA Šimon a Kolman - Lysá nad Labem, Poděbradova 1751 čerpací stanice PHM 13. MELIN s.r.o. - opravárenské dílny - Lysá nad Labe kotelna dílny 14. MISAN s.r.o. - Lysá nad Labem, Ke Vrutici 1795 plynová kotelna 15. Na Ranči s.r.o. - Lysá nad Labem, Sojovická 1 čerpací stanice PHM 16. PB trans spol. s r.o. - ČS PHM LPG - Lysá nad Labem, Jedličkova 494 čerpací stanice LPG 17. Stavební bytové družstvo Nymburk - Lysá nad Labem, Na Vysoké mezi 466 domovní plynová kotelna 18. STAVOKOMPLET spol. s r.o. - ČOV - Lysá nad Labem - Litol čistírna odpadních vod 19. SVAM CS, s.r.o. - Lysá nad Labem, ul. Jedličkova 494 čerpací stanice PHM 20. Střed. odb. škola a SOU, Domov mládeže - Lysá nad Labem, Přemyslova 592 plynová kotelna domova mládeže 21. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, Nám. Bedřicha Hrozného 12 plynová kotelna ZŠ B. Hrozného 22. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, ul. Komenského 1534 plynová kotelna ZŠ Komenského 23. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, Ke Vrutici 1693 plynová kotelna K4 Ing. Milena Morávková /

20 24. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 plynová kotelna MěÚ Lysá n. L. 25. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, Školní nám plynová kotelna ZŠ Masarykova 26. Tichý Jaroslav - AUTO TICHÝ - Lysá nad Labem, Ke Vrutici 1730 teplovzduš. agreg. střík. a suš. boxu 27. Tichý Jaroslav - AUTO TICHÝ - Lysá nad Labem, Ke Vrutici 1730 lakovací a sušící kabina 28. Valtr Tomáš, Ing. - Zahradnictví - Lysá nad Labem - Litol, Na Brůdku 459 zahradnictví - plyn. kotelna Ve městě Lysá nad Labem jsou provozovány tepelné zdroje znečišťování ovzduší včetně lokálních topenišť na tuhá paliva a také technologické znečišťování ovzduší. Městská zástavba v Lysé nad Labem je plynofikována. Hlavní zdroj znečištění ovzduší stále představují především v zimním období lokální topeniště. V určité míře se projevuje vliv automobilové dopravy, především v lokalitách přiléhajících ke stávající silnici II/272 v centru města. Vlivy dálkového přenosu škodlivin nejsou významné. Největší podíly na produkci SO 2 a PM10 mají malé zdroje znečišťování ovzduší (REZZO3), největší podíly na produkci CO mají zdroje mobilní (REZZO 4) a malé (REZZO 3). Na produkci BaP (benzo(a)pyrenu) se podílí zejména zdroje malé. Automobilová doprava Město Lysá nad Labem leží ve vzdálenosti asi 20 kilometrů severovýchodně od hranic hlavního města zhruba uprostřed výseče území mezi páteřními trasami rychlostní silnice RI/10 a dálnice D11 vedenými od křižovatek na Pražském okruhu směrem do Mladé Boleslavi a Hradce Králové. Ve směru sever-jih obě tyto páteřní trasy propojuje silnice II/272 vedená od silnice RI/10 z Benátek nad Jizerou přes Lysou nad Labem ke křížení s trasou dálnice D11 v křižovatce Bříství a dále pak pokračuje až k připojení na silnici I/12. Na tyto páteřní silniční trasy jsou pak připojeny další silnice II. a III. třídy, které zajišťují dopravní dostupnost a přímou komunikační obsluhu obcí přilehlého území. Silnice II/272 plní funkci páteřní komunikační trasy širšího spádového území, která propojuje páteřní komunikační trasy a to na severu rychlostní silnice RI/10 od mimoúrovňové křižovatky Benátky nad Jizerou trasou procházející městem, dále novým mostem překračuje tok Labe a pokračuje ke křížení na 18.km trasy dálnice D11 v mimoúrovňové křižovatce Bříství. Silnice II/272 dále pokračuje směrem na jih do Českého Brodu a k připojení na kolínskou silnici I/12. Silnice II/272 vstupuje do správního území města ze směru od jihu od dálnice D11 v nedávné době realizované přeložkové trase s novým mostem přes Labe. Koncept územního plánu navrhuje s ohledem na poněkud omezené trasové parametry na jižním předmostí přeložku trasy silnice II/272 v parametrech odpovídajících návrhové kategorii S 9,5/80. Za mostem již navazuje dříve realizovaný úsek východní obchvatové trasy města v návrhové kategorii S 9,5/80 vedený dnes až k ulici Družstevní. Koncept nového územního plánu respektuje již dřívější záměr prodloužení východní obchvatové trasy vedený přes křížení se silnicí III/2725, s jednokolejnou železniční tratí č.232 Lysá nad Labem Milovice a silnicí III/332 směřující z města na severovýchod do Milovic. Přeložková stopa východní obchvatové trasy silnice II/272 se připojuje do původní stopy a opouští správní území ve směru na sever do Benátské Vrutice a Benátek nad Jizerou. Ing. Milena Morávková /

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

LYSÁ NAD LABEM ÚZEMNÍ PLÁN

LYSÁ NAD LABEM ÚZEMNÍ PLÁN LYSÁ NAD LABEM ÚZEMNÍ PLÁN Záznam o účinnosti ve smyslu 14, odst.2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací / Číslo usnesení: Datum vydání územního plánu: Datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více