Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie. Ing. Morávková SEA DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie. Ing. Morávková SEA DOKUMENTACE"

Transkript

1 Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie SEA DOKUMENTACE VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚP LYSÁ NAD LABEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ paré č. * Kreslil Vypracoval Vypracoval Projektant Ing. Milena Morávková Ing. Morávková Ing. Morávková projekt. a porad. činnost v obl. ekologie k.ú.: Lysá nad Labem, Litol Nevanova 1069/37, PRAHA 6 tel Objednatel: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Varšavská 32, Praha 2 Předkladatel: Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad Datum: 06/2011 Husovo nám. 23, Lysá nad Labem Akce: VYHODNOCENÍ VLIVŮ Formát: KONCEPTU ÚP LYSÁ NAD LABEM Zak.číslo: 0357/11 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Arch.číslo: U-LY-237 Obsah: Měřítko: VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚP NA ŽP Číslo přílohy: A

2 OBSAH: STRANA Úvod... 3 Identifikační údaje... 4 A. Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí A. 1 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni... 5 A Důvody pořízení koncepce a hlavní cíle rozvoje... 5 A Urbanistická koncepce... 5 Přehled navržených lokalit ÚP Lysá nad Labem... 9 A Vztah k jiným koncepcím A. 2 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce A Ovzduší a klima A Klimatická charakteristika A Zdroje znečišťování ovzduší A Imisní limity A Kvalita ovzduší oblasti A Voda A Povrchové vody A Záplavové území A Citlivé a zranitelné oblasti A Podzemní vody, zásobování vodou a ochranná pásma A Odpadní vody A Hluk a vibrace A Hygienické limity hluku A Intenzity silniční dopravy A Přenos hluku ze silniční dopravy - výsledky výpočtů A Přenos hluku ze železniční dopravy A Nerostné suroviny, seismicita A Radonové riziko A Nakládání s odpady A Ochrana přírody a krajiny A Geomorfologie a biogeografie A Typologie krajiny A Oblast a místa krajinného rázu A Ochrana přírody A Územní systém ekologické stability A Půdní fond A Zemědělský půdní fond A Pozemky určené k plnění funkce lesa A Území historického, kulturního nebo archeologického významu A. 3 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny A Hluk A Komunikační síť A Ovzduší A Voda A Vodní toky, vodní ekosystémy A Záplavové území A Odkanalizování A Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkce lesa A Ekosystémy a krajinný ráz Ing. Milena Morávková /

3 A. 4 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti A. 5 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant A. 6 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení A. 7 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 87 A Pro stav výhledové akustické situace A Pro zajištění kvality ovzduší A Pro ochranu vodních toků, vodních ekosystémů A Pro návrh odkanalizování území a odtokové poměry A Pro ochranu přírody a krajiny A Pro ochranu krajinného rázu A Lokalita vyžadující v rámci územního řízení zjišťovací řízení A. 8 Zhodnocení způsobu zpracování cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení A. 9 Stanovení ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí A. 10 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů A. 11 Závěry a doporučení ke koncepci Přehled výchozích podkladů Doklady odborné způsobilosti - Osvědčení odborné způsobilosti č.j. 6774/1095/OPV/93 ze dne Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle 19 zákona 100/2001 Sb., č.j /ENV/11 ze dne Ing. Milena Morávková /

4 Úvod Důvodem pro vypracování hodnocení vlivu návrhu konceptu územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí jsou závěry Koordinovaného stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu Zadání územního plánu Lysá nad Labem č.j /2009/KUSK/OŽP/La ze dne , ve kterém je mj. konstatováno: Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Ing. S. Jandurová, l. 803) Orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí jako dotčený orgán podle 10i odst. 3 zákona sděluje, že na základě předloženého návrhu zadání ÚP města Lysá nad Labem, orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí z hlediska předběžné opatrnosti požaduje v následujících etapách pořizování územního plánu města Lysá nad Labem zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu. Důvodem tohoto požadavku jsou plochy s navrženým funkčním využitím pro sportovní a rekreační plochy, tématické areály, dále plochy pro parkování, doplnění zástavby o plochy bydlení, zemědělské výroby, řešení obchvatu města, úpravy trasování komunikací (silnice II/331, silnice II/272), záměr na vybudování přístavu, intenzifikace ČOV, odkanalizování části sídel a chatových oblastí,které budou zakládat rámec pro realizaci záměru dle přílohy č. 1 citovaného zákona. Ve vyhodnocení se požaduje vyhodnotit varianty pro řešení komunikací (případně rovněž vyhodnotit tzv. nulovou variantu). Požadavkem je, aby v další fázi ÚPD bylo respektováno vyjádření orgánů ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Ve vyhodnocení je třeba stanovit přípustné varianty a za jakých podmínek jsou tyto přípustné, případně navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela eliminovat. Je třeba vyhodnotit vlivy navrhovaných požadavků územního rozvoje obce, které mohou významným způsobem změnit stav a kvalitu životního prostředí. Je nutné zaměřit se nejen na přímo řešené území, ale i širší dotčené území obce, vyhodnotit dopravní napojení nových ploch a případné důsledky na stávající dopravní řešení v obci, vyhodnotit vlivy z hlediska záboru ZPF, vyhodnotit a navrhnout způsob odkanalizování a způsob zneškodňování odpadních vod z navržených ploch, zdůvodnit a posoudit účelnost plánovaných změn v daných lokalitách, vyhodnotit vlivy z hlediska kumulace hlukové zátěže a znečišťování ovzduší především vůči obytné zástavbě (stávající i plánované) a narušení faktoru pohody bydlení. Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění nebo nesouhlasit. Součástí konceptu ÚP bude dokumentace Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí, která bude součástí Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v souladu se stavebním zákonem. Posouzení je provedeno bez vyhodnocení variant řešení; variantní řešení návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem je posuzováno k tzv. nulové variantě, tj. k současnému stavu. Vyhodnocení vlivu návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí je provedeno dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Jedná se o samostatnou část A) obsahu přílohy Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Další dva pilíře vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj (sociální sféra a hospodářská sféra) jsou vypracovány na základě údajů kap. O.d.04 textové části odůvodnění. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem na životní prostředí odpovídá příloze k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu (EVL) ani ptačí oblast (PO) nebylo požadováno. Ing. Milena Morávková /

5 Identifikační údaje Identifikační údaje o pořizovateli a předkladateli ÚPD Pořizovatel: Městský úřad Lysá nad Labem stavební úřad Husovo náměstí Lysá nad Labem zástupce: Mgr. Jiří Havelka, starosta města Identifikační údaje ÚPD Název: ORP: Kraj: Zpracovatel návrhu: Koncept územního plánu Lysá nad Labem Lysá nad Labem Středočeský Ing. arch. Pavel Koubek UK-24 URBANISTICKÝ ATELIÉR Varšavská 32, Praha 2 Identifikační údaje o zpracovateli vyhodnocení vlivu na životní prostředí Zpracovatel vyhodnocení: Spolupráce: Doprava: Odkanalizování: Konzultace: Hluk: Ovzduší: Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie Nevanova 1069/37, Praha - Řepy tel.: oprávněná osoba podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 6774/1095/OPV/93 ze dne Ing. Václav Pivoňka ateliér Promika s.r.o., Muchova 9, Praha 6 Ing. Mojmír Hnilica Malenická 13, Praha 4 Ing. Zdeněk Zapletal posuzování vlivu na životní prostředí - hluk Křenická 2254/9, Praha 10 Ing. Vladimír Závodský autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií Na Ohradě 1211/6, Praha 3 Ing. Milena Morávková /

6 A. Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí A. 1 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni A Důvody pořízení koncepce a hlavní cíle rozvoje Město má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán sídelního útvaru Lysá nad Labem, schválený usnesením obecního zastupitelstva Lysá nad Labem dne , závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou č. 7/1998, s účinností od ; zpracovatelem byl ateliér U-24. Současně jsou schválené změny k tomuto územnímu plánu č. 1, 2, 3, 4, 5 a regulační plány Lysá nad Labem - Vysoká mez, Lysá nad Labem - Hrabanov. V současné době se projednávají změny č. 6 a č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem. V souladu s 5 a 188 odst. 1) stavebního zákona vznikla potřeba nového územního plánu. Současný územní plán je zpracovaný manuálně a navzdory schváleným změnám je zastaralý. Navíc neodpovídá 43 stavebního zákona (není zpracován pro celé katastrální území obce) a jeho vyhláškám, především druhé části Vyhl. č. 501/2006 Sb. Požadavky na vymezování ploch. Zastupitelstvo města Lysá nad Labem proto v souladu s ustanovením 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) rozhodlo usnesením č. II/16 ze 4. jednání ZM dne o pořízení nového územního plánu z vlastního podnětu, a určilo Mgr. Jiřího Havelku jako zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce Lysá nad Labem, tedy pro katastrální území Lysá nad Labem a katastrální území Litol. Nový územní plán vychází z územně analytických podkladů a z platného územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem včetně jeho změn a z platných regulačních plánů. Změny jsou provedeny v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Provedeny byly doplňující průzkumy a rozbory, na základě kterých byly prověřeny stávající, návrhové a výhledové plochy stanovené současným územním plánem z hlediska jejich aktuálnosti a zaplněnosti. Plochy, které byly v návrhu a již proběhla jejich realizace, jsou předvedeny do stavu. Prověřené výhledové plochy jsou převedeny do návrhu. Celkem bylo prověřeno 48 požadavků a podnětů ke změnám do nového územního plánu. Z hlediska dalšího ekonomického a sociálního vývoje města jsou rozhodující tři základní faktory a cíle: využití předpokladů atraktivní makropolohy města na severovýchodním okraji rozvojové oblasti Praha OB1(dle PÚR ČR 2008) s rozvinutou technickou infrastrukturou na spojnici mezi rychlostními komunikacemi R10 a R11; posílení významu Lysé nad Labem ve struktuře sídelní sítě stabilizované centrum na severovýchodním okraji Pražského metropolitního regionu; vytvoření předpokladů pro posílení ekonomické kvality a sociálního prostředí obyvatel tj. pro zvýšení vzdělanostní úrovně a diverzifikované ekonomiky s podílem nevýrobních aktivit. A Urbanistická koncepce Stávající urbanistická koncepce je zachována je respektováno centrum obce, respektovány dominanty obce a stávající charakter sídla a hladina zástavby. Zastavitelné plochy jsou řešeny tak, aby přiměřeně doplnily kompaktní formu sídla a minimalizovaly tím rozptyl zástavby do krajiny. ÚP stanovuje podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud bylo možné jej stanovit / přípustné využití / nepřípustné využití, popřípadě podmínky pro využití jednotlivých ploch). Ing. Milena Morávková /

7 Dále ÚP stanovuje podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách). Rozvoj obytné funkce je soustředěn do ploch navazujících na zastavěné území. Funkční plochy jsou vymezeny s ohledem na stávající a plánovanou dopravní a technickou infrastrukturu. Základní existující systémy technické a dopravní infrastruktury a koncepce veřejné infrastruktury města Lysá nad Labem zůstávají zachovány. Návrh řešení systému dopravy v maximální míře respektuje zjištěné dopravní vztahy a chystané investice, resp. zpracovanou dokumentaci staveb. Systém dopravní obsluhy území je doplněn vyhovujícím dopravním napojením nových rozvojových lokalit a nových zastavitelných ploch. Řešení technické infrastruktury je řešeno v souladu se schválenými oborovými koncepčními materiály, strategickými cíli rozvoje města a krytím potřeb jeho rozvoje. Plochy bydlení: rodinné domy ÚPN SÚ ÚP lokalita FVÚ počet RD dle platné ÚPD nové lokality dle platné ÚPD nové lokality 1a Hrabanov RP střed BI 63 1b Hrabanov RP s BI 18 1c Hrabanov RP v BI 28 2 Hrabanov RP sz BI 8 3 Hrabanov RP jz BI 3 51a Hrabanov sever BI 42 9 Milovická j BI Milovická s SM 2 53 K Milovicům BI 9 11 Luční BI 3 15 Poděbradova Brig SM 6 16 Poděbradova Na Výs SM 4 21a Zemská Stezka v SM 22 22a K Borku BI 5 23 Na Vysoké mezi BI Zemská Stezka j BI 48 65b Zemská Stezka z BI 50 65c Ke Kovoně S SM 12 58a Za Cukrovarem v BI 68 59a Za Cukrovarem z BI 60 59b Ke Kovoně J SM 12 P34 Čechova v SM 1 P35 Čechova z SM 5 36 U Křížku Z SM K Bažantnici j BI 5 P40 Sojovická BI 6 P41 Cihelna SM 40 P42 Za Zámkem BI Byšičky v BV 7 45 Byšičky střed BV 3 46 Dvorce východ BV Dvorce sever BV celkem 638 obložnost 2,6 poč obyv 1659 Ing. Milena Morávková /

8 bytové domy ÚPN SÚ ÚP lokalita FVÚ počet bytů celkem dle platné ÚPD dle platné ÚPD nové lokality nové lokality P14 Slunéčkova zahrada SC+BH a Za cukrovarem SC 36 61a Za vlečkou BH a Zemská Stezka BH c Zemská stezka SC 40 65a Zemská Stezka ZZ BH Další rozvojové plochy a doprava: dle platné ÚPNSÚ celkem obložnost 2,3 2,4 poč obyv nové lokality lokalita FVÚ poznámka 1d Hrabanov jih PZ veřejné prostranství - zeleň 51b Hrabanov s ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 4a sídliště sv PZ veřejné prostranství - zeleň P4b sídliště jz PZ veřejné prostranství - zeleň P4c sídliště jz PZ veřejné prostranství - zeleň 6a OV nový HZS, apod. 6b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 7 Ke Vrutici v OK supermarket 8 K Milovicům OK supermarket 52 K Milovicům v OK supermarket P12 SC domov důchodců P13 SC vybavenost - přestavba býv HZS P17a Na Mlíčníku VD drobná výroba P17b ZO ochranná zeleň P17c DS doprava v klidu P18 OK supermarket 19 VL Za Prefou - lehká výroba 20 VL Za obchvatem - lehká výroba 21b ZO.1 ochranná zeleň přírodního charakteru specifická P21c ZO.1 ochranná zeleň přírodního charakteru specifická 22b ZO.1 ochranná zeleň přírodního charakteru specifická P24 OV ZŠ P25a VL sklad automobilů 25a ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 25b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 25c PZ veřejné prostranství - zeleň 25d ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 26 OS.1 sport specifický - v záplavovém území P54a OV rekonstrukce kulturní památky P54b PV veřejné prostranství - zpevněné plochy P54c PZ veřejné prostranství - zeleň 55 ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 27 DV přístav - vodní doprava 28 TI ČOV - rozšíření 56 OS sport 57 VD drobná výroba 58b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 59c ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 60b PV veřejné prostranství - zpevněné plochy 61b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 62a OV veřejná vybavenost - školské zařízení Ing. Milena Morávková /

9 62b OS sport 63 PZ veřejné prostranství - zeleň 64b PV veřejné prostranství - zpevněné plochy 66 ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 30 PZ veřejné prostranství - zeleň P31 OK.1 přestavba Kovona sever - plocha výstaviště P32 SC domov seniorů / senior-park P33a RH koupaliště P33b OV veřejná vybavenost školské zařízení 37 OS kynologické cvičiště 38 VE.s výroba energie - fotovoltaická elektrárna 43 RI individuální rekreace 67a OK.2 Play-City / Kasino 67b ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 67c ZO ochranná zeleň přírodního charakteru 67d OD dopravní infrastruktura - parkoviště 81 VV rybník 82 VV rybník 101 DS východní obchvat - okružní křižovatka 102 DS obvodová sběrná komunikace v J sektoru 103 OD sběrné parkoviště u nádraží 104 DS místní obslužná komunikace v S sektoru 111a DZ úprava trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice 111b DZ úprava trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice 111c DZ úprava trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice 111d DZ úprava trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice 112a DZ úprava nádražních prostor 112b DZ úprava nádražních prostor 151 DS severní obchvat města 152a DS obvodová sběrná komunikace v JZ sektoru 152b DS obvodová sběrná komunikace v Z sektoru 153 DS místní obslužná komunikace v JZ sektoru 154 DS místní obslužná komunikace v JZ sektoru 155 DS místní komunikace Dvorce - II/331 P156 DS mísní obvodová komunikace v JV sektoru 157 DS přeložka trasy II/272 na jižním předmostí 181 DV úprava Labe pro návrh vodní dopravy 182 DV vodní bazén přístavu Litol Ing. Milena Morávková /

10 Vyhodnocení vlivů návrhu Konceptu ÚP Lysá nad Labem na ŽP Ing. Milena Morávková /

11 A Vztah k jiným koncepcím Zhodnocení vztahu cílů návrhu Konceptu územního plánu Lysá nad Labem vzhledem k cílům ochrany životního prostředí stanovených na vnitrostátní úrovni je jednou z kapitol vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Cílem této kapitoly je identifikace vazeb ÚPD, tj. zejména cílů navrhovaných v rámci ÚPD k cílům ochrany životního prostředí stanovených na národní, krajské a lokální úrovni. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR Město Lysá nad Labem je podle dokumentace Politiky územního rozvoje (PÚR 2008) schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem Lysá nad Labem, obce s rozšířenou působností. Rozvojovým předpokladem území je připojení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní železniční koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké. V území postupně přibývají bydlící obyvatelé, proto by se měl zkvalitňovat a rozšiřovat systém veřejné dopravy (vybudování Všejanské spojky: Praha Lysá nad Labem Milovice Mladá Boleslav Turnov - Liberec...) a podporovat rozvoj cestovního ruchu. Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou obsažené v Politice územního rozvoje v kapitole 2.2 se území obce Lysé nad Labem týkají především následující body: 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.... Územní plán Lysá nad Labem obsahuje zásady ochrany všech hodnot v území a určuje podmínky pro využití území ochraňující hodnoty území. Z hlediska kulturních památek územní plán zvlášť chrání střed města Lysé nad Labem, který je městskou památkovou zónou. Půdorys sídla Byšičky ve tvaru okrouhlice je kulturní památkou. V území se nachází i řada dalších kulturních památek, které jsou uvedeny v textové i grafické části územního plánu. Územní plán prověřil možnosti ochrany a obnovy pozůstatků barokního utváření krajiny, především cestní sítě v lesním komplexu západně od Dvorců a bývalé Zemské stezky. Problémem obnovy původní kompozice je však průtah železniční trati a rovněž ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný, které vyžaduje přísnější ochranu. Doporučeno je vypracovat samostanou speciální krajinářskou studii, která zohlední veškeré limity a možnosti území a navrhne způsob využití včetně ochranných podmínek. Rozvoj a obnova cestní sítě je však umožněna v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území. 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Územní plán řeší území komplexně. Podporuje hospodářský rozvoj území (přebírá plochy pro rozvoj průmyslu a skladování, záměry dopravní a technické infrastruktury) a vymezuje plochy pro rozvoj občanského vybavení. 20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. Ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu... Územní plán Lysá nad Labem při stanovení základních principů možného dalšího rozvoje řešeného území obsahuje zásady ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systému ekologické stability a plochy pro Naturu. Územní plán prověřil a upřesnil lokalizaci nadregionálních, regionálních a lokálních územních systémů ekologické stability. Navržena je ochrana krajinného prostředí celého řešeného území. Ing. Milena Morávková /

12 22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Územní plán prověřil sítě tras pro všechny druhy aktivní turistiky při zachování a rozvoji hodnot území. 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně... Územní plán prověřil a navrhl možnosti pro vybudování sběrná obvodová místní komunikace, která umožní zklidnění dopravy v JZ sektoru města vedoucí kolem ČOV Lysá nad Labem a dále na sever směrem ke Kovoně. Územní plán prověřil možnoti obnovení původní cestní sítě včetně doprovodné zeleně. Zajištěna je i návaznost na pěší a cyklistické trasy v krajině, tzn. přes nově navrhované plochy je např. zajištěna pěší prostupnost k Labi a k nádraží. Územní plán nově vymezuje pěší komunikaci a cyklotrasu v souběhu s tělesem sběrné obvodové místní komunikace v jihozápadním sektoru města, s prodloužením až k závodišti. Přeložky komunikací (obchvaty) a sběrné obvodové místní komunikace budou směrem k rozvojovým plochám pro bydlení doplněny pásy ochranné zeleně. 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Územní plán toto respektuje. Územní plán stanoví podmínky pro využití území pro chatové oblasti u Labe. Na základě vymezené aktivní zóny záplavového území stanoví omezení činností v aktivní zóně záplavových území v souladu s vodním zákonem. Všechny změny v záplavovém území Q 100 nutno podřídit schválení Povodím Labe a příslušného vodohospodářského orgánu. Pro stavby v záplavovém území platí obecné podmínky a ustanovení vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (část III. 9, odst. 5.). 29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy....s ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. Územní plán navrhne cyklotrasy a pěší trasy k Labi, k závodišti, k nádraží apod., v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje. Do územního plánu je zanesena trasa naučné stezky Lysá nad Labem Čelákovice a nové naučné stezky Krajinou Rudolfa II; navrhován okruh Šporkovou barokní krajinou. Požadavky vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Pro území obce Lysá nad Labem je závazná dokumentace velkého územního celku Mladá. Územní plán velkého územního celku Mladá, byl schválen vládou České republiky dne , usnesením č. 723; závazná část tohoto územního plánu byla vyhlášena nařízením vlády č. 11/1995 Sb.. Změna č. 1 ÚP VÚC Mladá byla schválena zastupitelstvem Středočeského kraje dne , usnesením č /2004/ZK. Z této dokumentace (dále jen VÚC Mladá) vyplývají pro Lysou nad Labem tyto úkoly: řešit upřesnění trasy přeložky silnice II/272 (jižně od mostu přes Labe) řešit trasu nového elektrorozvodu VVN 110 KV dle VÚC Mladá řešit upřesnění trasy přeložky silnice II/331 (severozápadní obchvat Lysé nad Labem) řešit upřesnění úpravy trasy silnice II/331 u Dvorců. V současné době pořizuje Krajský úřad Středočeského kraje návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále ZÚR). ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB1 Praha (dle PÚR 2008) na území Středočeského kraje. ZÚR (koncept před projednáním) stanovují tyto úkoly pro územní plánování: zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR; vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť; Ing. Milena Morávková /

13 optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích; ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny; respektovat požadavky na ochranu městské památkové zóny a kulturních památek; respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES - nadregionálních biokoridorů K10 Stříbrný roh - Polabský luh a K67 Vidrholec - K68 ; regionálních biocenter 349 Niva Labe u Semic a Ostré, 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova a 1021 Hrabanovská Černava ; ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny. Z územně analytických podkladů (ÚAP) vyplynuly pro Lysou nad Labem požadavky především na podporu životního prostředí, v menší míře pak i hospodářského a sociálního pilíře. Kvalita životního prostředí souvisí i s rozvojem technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, modernizace a zkapacitnění čistírny odpadních vod, plynofikace). Důležité je dokončení všech rozvodů technické infrastruktury v rámci celé stávající zástavby, a jejich prodloužení do nových rozvojových lokalit. Z tohoto hlediska jsou problematické především chaty podél Labe (na Řehačce a u Litolského mostu). V poslední době je registrován zvýšený zájem o stavební úpravy chat zvýšení komfortu za účelem trvalého bydlení. Územní plán stanovuje podmínky pro využití území pro všechny chatové oblasti (především zastavěnost pozemku a výšku staveb). Územní plán respektuje vymezení údolních niv uvedených v územně analytických podkladech a stanoví podmínky pro využití území v údolní nivě Labe a Mlynařice. V Lysé nad Labem je málo pracovních příležitostí. Většina obyvatel z Lysé nad Labem dojíždí za prací do Prahy, v menší míře vyjíždí i do jiných měst v regionu. Z územně analytických podkladů vyplývá nutnost podpořit rozvoj ekonomických aktivit v Lysé nad Labem: plochy pro průmyslovou výrobu a skladování jsou již platným územním plánem sídelního útvaru vymezeny, zcela zpřístupněny však budou až s realizací obchvatu města: východního - vydáno již ÚR; severního, který logicky navazuje na II. etapu východního obchvatu a sběrné obvodové místní komunikace v JZ sektoru města. Další plochy pro výrobu a skladování územní plán nenavrhuje, Lysá nad Labem by měla zůstat klidným městem bez rušivých vlivů průmyslu. Pro rozvoj obchodní vybavenosti jsou vymezeny územním plánem plochy na severním okraji města. Nové obchodní centrum ve středu města by mělo vzniknout v rámci dostavby Slunéčkové zahrady. Město Lysá nad Labem je od roku 2003 obcí s rozšířenou působností. V Lysé je nedostatečná sociální infrastruktura (málo kapacitní mateřské školy, chybí denní stacionář; stavba nového domova pro seniory zatím nezačala, a do starého byl zastaven příjem nových klientů), chybí kulturní zařízení (kulturní sál) a sportovní vybavenost (sportovní hala, bazén). Proto je vhodné funkční význam města, jako centra, podpořit. Z územně analytických podkladů dále vyplynula potřeba: podpory cestovního ruchu, rozvoje rekreace (návrh ploch pro sport a rekreaci - ubytovací zařízení, koupaliště, cyklotrasa podél Labe) doplnění a úprav trasování územních systémů ekologické stability tak, aby byla v souladu s krajskou dokumentací a po realizaci tvořila funkční síť řešení postupné revitalizace krajiny (ochrana přírody a krajiny, návrh protierozních opatření, revitalizace vodních toků, návrh nových vodních ploch). Ing. Milena Morávková /

14 Koncepce Středočeského kraje Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je základním střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Obsahuje níže uvedené cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni kraje, které mají silnou vazbu k cílům, resp. navrhovaným aktivitám ÚPD Lysá nad Labem: Ochrana volné krajiny, ochrana krajinného rázu., podpora vytváření, údržby a obnovy skladebních prvků ÚSES Nové rozvojové lokality organicky navazují na stávající a navrhovanou prostorovou strukturu města. Úprava ploch s rozdílným využitím je provedena vždy v kontextu s funkčním využitím přímého okolí lokality tak, aby nedocházelo ke střetovým jevům. Územní plán vymezuje prvky ÚSES na nadregionální, regionální i lokální úrovni. Návrhem rozvojových ploch a změn funkčního využití území nedojde ke zmenšení rozsahu prvků ÚSES ani k narušení stability těchto prvků. Nové využití zdevastovaných území. Návrh ÚP řeší přestavbu dnes nevyužívaných lokalit. Jedná se o lokality P54a,b,c - rekonstrukce Králíčkovy vily v Litoli, kulturní památky, v areálu firmy ARS Altmann, spol. s.r.o.; P156 - místní obvodová komunikace v JV sektoru města. Snižování zátěže obyvatel, zejména zátěže způsobené překračováním limitů polétavého prašného aerosolu. V rámci návrhu ÚP nejsou navrhovány takové aktivity, které by měly za následek zhoršení kvality ovzduší. Maxima všech znečišťujících látek se nacházejí v blízkosti velkých zdrojů znečišťování ovzduší a na tělesech nadřazeného komunikačního systému. Pokud se týká znečišťujících rozptylových látek pocházejících z dopravy, odvedou uvažované komunikace významnou část dopravy ze stávajících příjezdových komunikací, čímž dojde "k naředění" automobilové dopravy do větší plochy. Je předpoklad, že nový komunikační systém převede z centra města až 80 % dopravy. Objekty v nově navrhovaných rozvojových lokalitách budou vytápěny převážně plynem, preferovány budou bezemisní nebo nízkoemisní způsoby vytápění. Pro každý nově umisťovaný zdroj znečišťování ovzduší (týká se hlavně realizací v lokalitách určených pro drobnou výrobu a občanské vybavení) bude společně s projektovou dokumentací pro územní řízení předložena rozptylová studie a odborný posudek, zpracované autorizovanou osobou dle zák. 86/2002 Sb., v platném znění. Budování silničních obchvatů měst. Z hlediska dopravní infrastruktury je nutno ochránit střed města Lysé nad Labem od tranzitní dopravy. Územní plán přebírá trasování východního obchvatu města (vydáno ÚR). Územní plán prověřil a upřesnil navrhované úpravy trasování komunikací, které jsou již ve stávajícím územním plánu a v územně analytických podkladech Krajského úřadu Středočeského kraje: návrh severozápadního obchvatu města (silnice II/331), nové trasování silnice II/331 ve Dvorcích a silnice II/272 jižně od mostu přes Labe. Územní plán navrhuje obsluhu průmyslových areálů a současně obsluhu obytných souborů v JZ sektoru města. Rozvoj železniční dopravy Územní plán bude respektovat trasu navrhovaného železničního koridoru Lysá nad Labem Milovice dle VÚC Mladá. Pro potřeby dostupnosti území prostředky osobní železniční dopravy se v řešeném území krom vlastní železniční stanice Lysá nad Labem dále uplatňuje zastávka Lysá nad Labem Dvorce na trati č Rozvoj vodní dopravy Dle dosud platného Generelu vodních cest ČR z roku 2002 se v řešeném území předpokládají směrové úpravy toku Labe při jeho pravém břehu obsahující výstavbu druhé plavební komory a o délce 200 m a vybudování nového přístavu se třemi polohami včetně obratiště. Státní politika životního prostředí České republiky rozvoj vodní dopravy nijak výslovně nepodporuje - o vlivech předmětného záměru na ŽP v tomto případě rozhodne projektová EIA. Vybudování chybějících kanalizačních sítí; další výstavba, modernizace a využití kapacit ČOV. Základní koncepce technické infrastruktury je návrhem ÚP zachována. Připravuje se intenzifikace čistírny odpadních vod v Lysé nad Labem. Územní plán prověřil možnosti odkanalizování částí sídel a chatových oblastí, které v současné době nejsou takto technicky vybaveny, v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK). Likvidace dešťových vod z území bude řešena dle zásady odvodu maximálního množství srážkových vod přirozeným vsakem do územ, popř.retencí se zaškrceným odtokem. Dobudování, rekonstrukce a propojení vodárenských systémů, výstavba vodovodů, dobudování stávajících vodovodů v obcích, zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou Základní koncepce technické infrastruktury je návrhem územního plánu zachována. Návrh řeší koncepci napojení nových rozvojových lokalit na vodovodní síť, zvětšuje se kapacita původního vodojemu. Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek včetně příslušné infrastruktury. V rámci návrhu ÚP jsou aktualizovány trasy cyklistických stezek podle nových podkladů. Plynofikace oblastí dosud nenapojených na dostatečně kapacitní zdroj plynu. Ing. Milena Morávková /

15 Návrh ÚP řeší koncepci technické obsluhy nových rozvojových ploch včetně prověření jejich napojitelnosti k systémům technických sítí navrhovaným v platném ÚPO. Objekty v nově navrhovaných rozvojových lokalitách budou vytápěny převážně plynem, preferovány budou bezemisní nebo nízkoemisní způsoby vytápění. Omezování rozšiřování nové zástavby do volné krajiny. Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, jsou v odůvodnění návrhu konceptu ÚP doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Podklady jsou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF. V rámci návrhového období je celkem dotčeno 116,7281 ha zemědělské půdy, t.j. 5,9 % z celkové zemědělské půdy v obou katastrech. Z toho v zastavěném území je dotčeno pouze 0,7276 ha (0,6 %) a v zastavitelném území 116,0005 ha (99,4 %). Z celkové plochy rozvojových lokalit v činí zemědělská půda 92,4 %, zbývající část tvoří ostatní nezemědělské plochy. Tento projev je důsledkem poptávky a nabídky ploch pro bydlení a výrobu v suburbánním prostoru Pražského regionu, které s sebou přinášejí zvýšené nároky na plošný rozvoj zastavitelných ploch a tedy na druhé straně úbytek ploch zemědělského půdního fondu. Návrh ÚP však navrhuje nové rozvojové plochy výhradně v návaznosti na zastavěné území a současně zachovává plochy s vyšší kvalitou přírodního prostředí jako součást zelené kostry sídla. Stanovená koncepce rozvoje by měla omezit riziko případného živelného využití území Revitalizace říčních systémů. Koncept územního plánu respektuje Plán Povodí Labe - v řešeném území navržena revitalizace toku Mlynařice a Litolské svodnice. Zalesňování a zatravňování, výsadba zeleně. V rámci zadání ÚP Lysá nad Labem nebyly vzneseny požadavky na zalesnění nových ploch. V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň. K novým výsadbám musí být použity dřeviny domácího původu odpovídající daným stanovištním podmínkám. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje je základním strategickým dokumentem Středočeského kraje pro oblast přírody a krajiny, jehož cílem je zachování a zlepšení stavu přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Koncepce obsahuje níže uvedené cíle, které mají silnou vazbu k cílům, resp. navrhovaným aktivitám návrhu ÚP Lysá nad Labem: Šetrné využívání zemědělského půdního fondu s ohledem na ochranu půdy, kvalitu vody, retenční schopnost a biologickou rozmanitost. Obnova vodního režimu krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny. Omezení ztrát zemědělské a lesní půdy v důsledku nepřiměřené územní expanze suburbanizovaných území. Ke krajině šetrná a bezbariérová infrastruktura. Zvýšení množství rozptýlené zeleně. Prakticky zajistit funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. Respektování ÚSES v územně plánovacích dokumentacích. Program snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje je základním dokumentem ochrany ovzduší dle Nařízení Středočeského kraje. Globálním cílem Programu ke zlepšení kvality ovzduší je zajistit na celém území Středočeského kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které ČR přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy). Specifické cíle jsou: snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou platnými imisními limity v oblastech, kde jsou tyto limity překračovány (v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší) snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou cílovými imisními limity v oblastech, kde jsou cílové imisní limity překračovány udržet podlimitní imisní zátěž v lokalitách, kde nedochází k překračování imisních limitů a cílových imisních limitů dodržet ve stanoveném termínu doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak Ing. Milena Morávková /

16 Pro účely Programového dodatku jsou na úrovni Středočeského kraje stanoveny následující prioritní znečišťující látky: suspendované částice PM 10 oxidy dusíku a oxid dusičitý benzo(a)pyren těkavé organické látky arsen Pro účely Programového dodatku jsou na úrovni Středočeského kraje pro každou prioritní znečišťující látku stanoveny následující prioritní kategorie zdrojů: suspendované částice frakce PM 10 * REZZO 4 doprava * REZZO 3 malé spalovací zdroje * plošné zdroje sekundární prašnosti * zdroje REZZO 1 a 2 zvláště velké, velké a střední zdroje oxidy dusíku * REZZO 4 doprava * REZZO 1 zvláště velké a velké zdroje benzo(a)pyren * REZZO 3 malé spalovací zdroje těkavé organické látky (VOC) * spotřeba organických rozpouštědel * REZZO 4 doprava arsen * REZZO 3 malé spalovací zdroje Na základě analýzy imisní situace řešené území Lysá nad Labem spadá do prioritní oblasti: 2. všechna města a obce, kde dochází dle dat k roku 2009 k překračování imisního limitu pro 24 hodinové koncentrace PM 10 a/nebo cílového limitu pro benzo(a)pyrenu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je zpracován v souladu s 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, s výhledem do roku Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje dne Řešení zásobování vodou a odkanalizování v rámci návrhu ÚP Lysá nad Labem je v souladu s PRVK Středočeského kraje. Ing. Milena Morávková /

17 A. 2 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce Oblasti životního prostředí: A Ovzduší a klima A Klimatická charakteristika Podle klimatické rajonizace E.Quitta (1971) náleží posuzovaná lokalita do teplé klimatické oblasti T2 (charakterizace je v tabulce č. 10). Zájmová oblast patří k nejteplejším v rámci celé České republiky s průměrnou teplotou kolem 8,5 C a ročním úhrnem srážek 550 mm. Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). Odborný odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha. Označení směrů větru je po směru hodinových ručiček, tj. 0 stupňů představuje severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Označení směrů větru vyjadřuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.). Hodnoty celkové větrné růžice pro Lysou nad Labem Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 21 % a východní vítr s 18 %. Četnost výskytu bezvětří je 18,3 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m.s -1 se vyskytuje v 65,3 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s -1 lze očekávat v 31,4 % a rychlost větru nad 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 3,3 %. III. a IV. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. dobré rozptylové podmínky se vyskytují v 57 % případů. I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 32,8 % případů. Ing. Milena Morávková /

18 A Zdroje znečišťování ovzduší Stacionární zdroje V následujícím přehledu jsou charakterizovány nejvýznamnější skupiny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o kategorii velkých a zvl. velkých zdrojů (spalovací zdroje nad 5 MW a vybrané technologie). Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1) jsou na území Lysá nad Labem a v nejbližším sledovaném okolí 4 velké zdroje znečišťování ovzduší: Produkce emisí znečišťujících látek ze zdrojů kategorie REZZO 1 rok 2008 Zdroj TZL SO 2 NO x CO TOC* NH 3 Lysá nad Labem t.rok -1 DRŮBEŽ BALKOVA LHOTA spol. s r.o. - farma Lysá nad Labem, Na Viničkách HALLPE spol. s r.o. - čistírna oděvů, Lysá nad Labem; Tyršova ul. KOVONA a.s. - Lysá nad Labem - výroba nábytku; výkon 1,4 MW, zemní plyn LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o. - Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory; výkon 1,6 MW, zemní plyn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,023 0,004 1,099 0,272 2,738 0,000 0,267 0,002 0,381 0,064 0,446 0,000 Celkem 0,290 0,006 1,480 0,336 3,384 10,829 *) TOC = celkový organický uhlík zdroj: ČHMÚ V širším porovnání (např. v rámci Středočeského kraje) patří zdroje z hlediska produkce emisí spíše mezi méně významné provozy. Vzhledem k výši emisí lze předpokládat spíše méně výrazný vliv na celkovou kvalitu ovzduší v Lysé nad Labem, mohou však lokálně ovlivnit imisní situaci v místě svého působení. Situace v území se značně zlepšila, neboť největší producent emisí Spalovna nebezpečných odpadů Lysá nad Labem (BDW LINE, spol. s r.o.) byla v letech v provozu pouze pro účely měření, od roku 2007 je mimo provoz. Není však vyloučeno, že bude provoz obnoven, protože Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci provozovateli zařízení : BDW LINE. Spol.s. r.o. k provozu zařízení: Spalovna nebezpečných odpadů Lysá nad Labem (Rozhodnutí č.j /2008/KUSK - OŽP/Ži.). Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne rozhodnutí č.j /2008/KUSK OŽP/Ži. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Po upozornění města Lysá nad Labem krajský úřad zjistil, že došlo nesrovnalostem v parcelních číslech. Vzhledem k tomu, že výše uvedené nesrovnalosti vznikly chybou v písemném vyhotovení rozhodnutí a nemění proto dosah rozhodnutí, krajský úřad provedl opravu rozhodnutí. Zda bude spalovna znovu provozována, bylo sděleno, že prozatím nikoli, jelikož firma BDW LINE s.r.o. jakožto vlastník hledá strategického partnera. Pokud by byl provoz obnoven, jednalo by se o zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními, oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně, zařazený jako velký zdroj znečišťování ovzduší. Ing. Milena Morávková /

19 V řešeném území je evidováno celkem 28 středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 2): 1. ARS Altmann Praha spol. s r.o. - Lysá nad Labem, Mírová 505 lakovací a sušící kabina 2. ARS Altmann Praha spol. s r.o. - Lysá nad Labem, Mírová 505 hořák sušící a stříkací kabiny 3. ARS Altmann Praha spol. s r.o. - Lysá nad Labem, Mírová 505 vytápění myčky a odvoskování 4. Borecká Milada, Zeleneč - HORNET OIL B+K - Lysá nad Labem, K Labi 434 čerpací stanice PHM 5. DUDINGER s.r.o. - Lysá nad Labem, ul. Mírová 14/166 výroba nábytku včetně povrchové úpravy 6. DYWIDAG Prefa a.s. - Lysá nad Labem, Jedličkova 1190 plynová kotelna - výroba technologické páry 7. DYWIDAG Prefa a.s. - Lysá nad Labem, Jedličkova 1190 plynová kotelna H DYWIDAG Prefa a.s. - Lysá nad Labem, Jedličkova 1190 čerpací stanice PHM 9. Domov Na Zámku, p.s.s. - Lysá nad Labem - Zámek, Klášter Zámecká 1, poskytování sociálních služeb plynová kotelna Domov Na Zámku, p.s.s. - Lysá nad Labem - Zámek, Klášter Zámecká 1, poskytování sociálních služeb plynová kotelna KAF Facility, s.r.o. - odlakovna Kovona - Lysá nad Labem, Švermova 782 Termická čisticí pec 12. Kolman Josef - AUTODOPRAVA Šimon a Kolman - Lysá nad Labem, Poděbradova 1751 čerpací stanice PHM 13. MELIN s.r.o. - opravárenské dílny - Lysá nad Labe kotelna dílny 14. MISAN s.r.o. - Lysá nad Labem, Ke Vrutici 1795 plynová kotelna 15. Na Ranči s.r.o. - Lysá nad Labem, Sojovická 1 čerpací stanice PHM 16. PB trans spol. s r.o. - ČS PHM LPG - Lysá nad Labem, Jedličkova 494 čerpací stanice LPG 17. Stavební bytové družstvo Nymburk - Lysá nad Labem, Na Vysoké mezi 466 domovní plynová kotelna 18. STAVOKOMPLET spol. s r.o. - ČOV - Lysá nad Labem - Litol čistírna odpadních vod 19. SVAM CS, s.r.o. - Lysá nad Labem, ul. Jedličkova 494 čerpací stanice PHM 20. Střed. odb. škola a SOU, Domov mládeže - Lysá nad Labem, Přemyslova 592 plynová kotelna domova mládeže 21. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, Nám. Bedřicha Hrozného 12 plynová kotelna ZŠ B. Hrozného 22. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, ul. Komenského 1534 plynová kotelna ZŠ Komenského 23. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, Ke Vrutici 1693 plynová kotelna K4 Ing. Milena Morávková /

20 24. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 plynová kotelna MěÚ Lysá n. L. 25. Thermoservis s.r.o. - Lysá nad Labem, Školní nám plynová kotelna ZŠ Masarykova 26. Tichý Jaroslav - AUTO TICHÝ - Lysá nad Labem, Ke Vrutici 1730 teplovzduš. agreg. střík. a suš. boxu 27. Tichý Jaroslav - AUTO TICHÝ - Lysá nad Labem, Ke Vrutici 1730 lakovací a sušící kabina 28. Valtr Tomáš, Ing. - Zahradnictví - Lysá nad Labem - Litol, Na Brůdku 459 zahradnictví - plyn. kotelna Ve městě Lysá nad Labem jsou provozovány tepelné zdroje znečišťování ovzduší včetně lokálních topenišť na tuhá paliva a také technologické znečišťování ovzduší. Městská zástavba v Lysé nad Labem je plynofikována. Hlavní zdroj znečištění ovzduší stále představují především v zimním období lokální topeniště. V určité míře se projevuje vliv automobilové dopravy, především v lokalitách přiléhajících ke stávající silnici II/272 v centru města. Vlivy dálkového přenosu škodlivin nejsou významné. Největší podíly na produkci SO 2 a PM10 mají malé zdroje znečišťování ovzduší (REZZO3), největší podíly na produkci CO mají zdroje mobilní (REZZO 4) a malé (REZZO 3). Na produkci BaP (benzo(a)pyrenu) se podílí zejména zdroje malé. Automobilová doprava Město Lysá nad Labem leží ve vzdálenosti asi 20 kilometrů severovýchodně od hranic hlavního města zhruba uprostřed výseče území mezi páteřními trasami rychlostní silnice RI/10 a dálnice D11 vedenými od křižovatek na Pražském okruhu směrem do Mladé Boleslavi a Hradce Králové. Ve směru sever-jih obě tyto páteřní trasy propojuje silnice II/272 vedená od silnice RI/10 z Benátek nad Jizerou přes Lysou nad Labem ke křížení s trasou dálnice D11 v křižovatce Bříství a dále pak pokračuje až k připojení na silnici I/12. Na tyto páteřní silniční trasy jsou pak připojeny další silnice II. a III. třídy, které zajišťují dopravní dostupnost a přímou komunikační obsluhu obcí přilehlého území. Silnice II/272 plní funkci páteřní komunikační trasy širšího spádového území, která propojuje páteřní komunikační trasy a to na severu rychlostní silnice RI/10 od mimoúrovňové křižovatky Benátky nad Jizerou trasou procházející městem, dále novým mostem překračuje tok Labe a pokračuje ke křížení na 18.km trasy dálnice D11 v mimoúrovňové křižovatce Bříství. Silnice II/272 dále pokračuje směrem na jih do Českého Brodu a k připojení na kolínskou silnici I/12. Silnice II/272 vstupuje do správního území města ze směru od jihu od dálnice D11 v nedávné době realizované přeložkové trase s novým mostem přes Labe. Koncept územního plánu navrhuje s ohledem na poněkud omezené trasové parametry na jižním předmostí přeložku trasy silnice II/272 v parametrech odpovídajících návrhové kategorii S 9,5/80. Za mostem již navazuje dříve realizovaný úsek východní obchvatové trasy města v návrhové kategorii S 9,5/80 vedený dnes až k ulici Družstevní. Koncept nového územního plánu respektuje již dřívější záměr prodloužení východní obchvatové trasy vedený přes křížení se silnicí III/2725, s jednokolejnou železniční tratí č.232 Lysá nad Labem Milovice a silnicí III/332 směřující z města na severovýchod do Milovic. Přeložková stopa východní obchvatové trasy silnice II/272 se připojuje do původní stopy a opouští správní území ve směru na sever do Benátské Vrutice a Benátek nad Jizerou. Ing. Milena Morávková /

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVA 2016

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVA 2016 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVA 2016 v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice období říjen 28 - září 212 Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č. 183/26 Sb. o územním plánování

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Křídlůvky

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Křídlůvky Zpráva o uplatňování Územního plánu Křídlůvky dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/ /2013

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/ /2013 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/2009 10/2013 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), kdy je stanoveno,

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán obce Sluštice změna č. 4

Územní plán obce Sluštice změna č. 4 Územní plán obce Sluštice změna č. 4 okres Praha východ kraj Středočeský Dokumentace ke společnému jednání Pořizovatel: Obecní úřad Sluštice, se sídlem Sluštice 21, 250 84, Sluštice zastoupená starostou

Více

Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období návrh určený pro projednání

Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období návrh určený pro projednání Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období 2011-2015 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Orgán příslušný ke schválení zprávy:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více