Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/ Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím ízení 5. Údaje o výsledcích vzd lávání 6. Další vzd lávání pedagogických pracovník 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve ejnosti 8. Analýza školního roku 2008/ Základní údaje o hospoda ení školy V Tachov dne Mgr. Lenka Hov záková editelka školy

2 1. Základní údaje o škole izovatel školy: Plze ský kraj, Škroupova 18, Plze Charakteristika školy: Název školy: Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Adresa: Petra Jilemnického 1995, Tachov Telefon: , Fax: Internetové stránky školy: Právní forma: P ísp vková organizace dle zákona. 250/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis IZO: O: editelka školy: Mgr. Lenka Hov záková Statutární zástupce editelky školy: Mgr. Slavomíra Kratochvílová Školská rada: innost nov zvolené, v po adí druhé, školské rady byla zahájena dne , t lenná (1 zástupce za zákonné zástupce, 1 zástupce za pedagogické pracovníky školy, 1 zástupce za z izovatele školy), volby do školské rady prob hly dne Poskytování školské služby: vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami 2. Obory vzd lávání Škola ve školním roce 2008/2009 poskytovala základní vzd lání žák m za azeným do základní školy (ZŠ praktická), poskytovala také základy vzd lání žák m za azeným do ZŠ speciální a Kurzu pro získání základ vzd lání poskytovaného ZŠ speciální a to podle vzd lávacích program : vzd lávací program j.: / , Zvláštní škola (základní vzd lání) Školní vzd lávací program Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaný podle RVP ZV a p ílohy RVP ZV-LMP, j.: ZŠ/574/2007 (základní vzd lání), školní vzd lávací program nov vytvo ený pedagogickými pracovníky školy, podle kterého se ve školním roce 2008/2009 vzd lávali žáci 1., 2., 6. a 7. ro níku vzd lávací program j.: / , Pomocná škola (základy vzd lání) Rehabilita ní vzd lávací program pomocné školy, j.: / (základy vzd lání) Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 jako právnická osoba vykonávala innost škol a školských za ízení: Základní škola: cílová kapacita 167 žák (obory vzd lání - základy vzd lání: B/001 Pomocná škola, nejvyšší povolený po et žák v oboru 28, délka studia 10 r., základní vzd lání: C/001 Základní škola, nejvyšší povolený po et žák v oboru 145, délka studia 9 r.) Školní družina: cílová kapacita 12 žák Internát: cílová kapacita 12 l žek

3 ípravný stupe základní školy speciální: cílová kapacita 13 žák - ve školním roce 2008/2009 nebyl žádný žák za azen do p ípravného stupn ZŠ speciální Výuka probíhala: v hlavní budov školy v Tachov, kde bylo umíst no : 8 t íd ZŠ, ve kterých se vzd lávalo 87 žák podle vzd lávacího programu zvláštní školy a nového školního vzd lávacího programu, 2 t ídy ZŠ speciální, ve kterých se vzd lávalo 12 žák podle vzd lávacího programu pomocné školy a 2 žáci se vzd lávali podle rehabilita ního vzd lávacího programu pomocné školy, v 1 t íd ZŠ v Boru, kde se vzd lávalo 10 žák podle vzd lávacího programu zvláštní školy, ve 2 t ídách ZŠ speciální v Milí ích, kde se vzd lávalo 13 žák podle vzd lávacího programu pomocné školy. Ve školním roce 2008/2009 bylo na odlou eném pracovišti školy v Milí ích vzd láváno 8 klient Domova pro osoby se zdravotním postižením Milí e v Kurzu pro získání základ vzd lání poskytovaného ZŠ speciální. Bylo otev eno jedno odd lení školní družiny a jedna skupina žák v internát školy. Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb: Petra Jilemnického 1995, Tachov Školní 121, Bor Milí e, Tachov Rokycanova 4, Tachov (internát školy) 3. Pracovníci školy Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole 32 zam stnanc. Zam stnanci školy: 26 pedagogických pracovník z toho: o 18 u itel o 4 asistenti pedagoga (3 asistenti pedagoga v ZŠ speciální, 1 asistent pedagoga pro žáky ze sociálním znevýhodn ním) o 4 vychovatelé (školní družina, internát školy, 1 t ída ZŠ speciální) 6 ostatních (THP a provozní zam stnanci). Aprobace pedagogických pracovník - po et VŠ pedagogického sm ru + speciální pedagogika: 7 VŠ pedagogického sm ru: 4 SŠ pedagogického sm ru: 6 SŠ: 1 Asistenti pedagoga - po et VŠ pedagogického sm ru: 1 SŠ: 2 Vyu ena v oboru (kurz pro asistenty): 1

4 Vychovatelé - po et SŠ pedagogického sm ru 3 SŠ 1 4. Údaje o p ijímacím ízení Školským poradenským za ízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciáln pedagogické centrum) bylo doporu eno a na školu ve školním roce 2008/2009 nov p ijato: do ZŠ: 1. ro.- 6 žák, 2. ro.- 2 žáci, 5. ro.- 2 žáci, 6. ro.- 5 žák, 7. ro.- 1 žák, 8. ro.- 2 žáci do ZŠ speciální: 1. ro.-1 žák, 3. ro.-1 žák, 7. ro.-3 žáci do p ípravného stupn ZŠ speciální: 0 žák celkem bylo na školu v pr hu školního roku 2008/2009 nov p ijato 23 žák. Na za átku školního roku 2008/2009 byly vzhledem k po tu a složení žák sestaveny následující t ídy : Tachov: II. (1., 2. ro.), III., IV. A, V., VI., VII., VIII., IX., Bor: IV. B (1., 3., 4. ro.), ZŠ speciální Tachov: V. (1., 3., 4., 5., 7. ro.), VII. (6., 7., 8., 9. ro.), ZŠ speciální Milí e: II. (2., 3., 6. ro.), III. (3., 5., 8., 10. ro.), Kurz pro získání základ vzd lání poskytovaného ZŠ speciální: I. Dne se uskute nil zápis k pln ní povinné školní docházky v základní škole ve školním roce 2009/2010. K zápisu do ZŠ praktické a ZŠ speciální se nedostavil žádný zákonný zástupce s dít tem. Dne (1 žádost) a (1 žádost) se uskute nil dodate ný zápis na základ žádosti zákonných zástupc a p edložení doporu ujícího vyjád ení školského poradenského za ízení - SPC. 5. Údaje o výsledcích vzd lávání Prosp ch žák : celkový po et žák školy k : 124 žák (ZŠ 97 žák, ZŠ speciální 27 žák ), prosp lo: ZŠ 67 žák, ZŠ speciální 27 žák (celkem 94 žák školy), prosp lo s vyznamenáním: ZŠ 26 žák (celkem 26 žák školy), neprosp lo: ZŠ 0 žák, nehodnoceno: ZŠ 4 žáci (3 žáci ze zdravotních d vod, 1 žák z d vodu neznámého pobytu žáka - ešeno s Policii R, OSPOD) Chování : ZŠ: druhý stupe z chování 4 žáci, ZŠ: t etí stupe z chování 3 žáci. Docházka: celkem bylo za školní rok zameškáno vyu. hodin, z toho je neomluvených vyu. hodin (ZŠ celkem vyu. hodin, z toho neoml. vyu. hodin - z toho 1 žák neoml. vyu. hodin z d vodu neznámého pobytu: ešeno

5 OSPOD, Policií R, ZŠ speciální celkem vyu. hodin, jedná se o omluvené vyu. hodiny), povinnou školní docházku ukon ilo 22 žák školy (5 žák ZŠ speciální, 17 žák ZŠ), povinnou školní docházku s doložkou ukon ilo 17 žák školy (3 žáci ZŠ speciální, 14 žák ZŠ), 14 žák školy bylo p ijato na st ední školu (1 žák ZŠ speciální, 13 žák ZŠ), 1 žák ZŠ nebyl p ijat na st ední školu, v dalším vzd lávání s písemným souhlasem zákonných zástupc nepokra uje 5 žák školy (3 žáci ZŠ speciální, 2 žáci ZŠ), 1 žák ZŠ nepokra uje v dalším vzd lávání z vodu neznámého pobytu žáka ( ešeno OSPOD, Policií R), 1 žák ZŠ speciální na základ doporu ení speciáln pedagogického centra ukon il pln ní povinné školní docházky a byl za azen do pracovních aktivit v rámci domácí pé e). 6. Další vzd lávání pedagogických pracovník Dne (p ípravný týden) se celý pedagogický sbor školy zú astnil v budov školy seminá e s názvem "Sociální vylou ení" - lektor Mgr. Tomáš Hirt. Seminá byl realizován ve spolupráci s Krajským centrem vzd lávání a Jazykovou školou v Plzni, Koperníkova 26 - pracovišt Tachov. V pr hu školního roku 2008/2009 se 9 pedagogických pracovník zú astnilo 10 vzd lávacích akcí. Vzd lávací seminá e byly po ádány Krajským centrem vzd lávání a Jazykovou školou v Plzni, Koperníkova 26, NIDV Plze, Službou škole, KÚPK OŠMS, eským erveným k ížem. 2 pedagogi tí pracovníci, kte í byli ve školním roce 2005/2006 zapojeni do grantového projektu ESF 3.1 Podp rný systém DVPP v Plze ském kraji jako metodik odborný poradce pro oblast pedagogiky a speciální pedagogiky a metodik - odborný poradce pro oblast T lesné výchovy ukon ili ve školním roce 2007/2008 vzd lávání a ve školním roce 2008/2009 p ipravovali metodické dny. Dne se v budov školy uskute nil "Den speciální pedagogiky", kterého se zú astnilo 23 zájemc z ad pedagogických pracovník. 1 pedagogická pracovnice ukon ila bakalá ské studium speciální pedagogiky pro vychovatele na Univerzit J. A. Komenského v Praze (školící st edisko Obrata ), 2 pedagogické pracovnice pokra ovaly ve studiu speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzd lávání na Západo eské univerzit v Plzni. 1 pedagogická pracovnice zahájila studium ICT - metodik pro ZŠ, SŠ v rámci prohlubování kvalifikace. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve ejnosti Škola prezentuje úsp chy žák v budov školy (výstava Vv a Pv prací, výstava diplom za sportovní úsp chy, atd.), v místním tisku, na internetových stránkách školy, a také v místní kabelové televizi. V kv tnu školního roku 2008/2009 škola vyhlásila výtvarnou sout ž pro žáky speciálních škol Plze ského kraje pod názvem " Tachovsko - brána eského lesa" k p íležitosti 60. výro í založení školy. Šedesáté výro í školy se datuje k Žáci se zú astnili vyhlášených sout ží, p ehlídek: Výstava eského zahrádká ského svazu v Tachov (výtvarná sout ž),

6 Podmo ský sv t o ima d tí PAF 2009, Sout ž mladých zdravotník, 8. p ehlídka tvo ivosti a schopností d tí s postižením - "Prostor pro duši", SHM žák ZŠ praktických v atletice - školní, okresní a krajské kolo, Sportovní sout že v rámci Asociace školních sportovních klub, škola je lenem AŠSK od Žáci byli zapojeni do projekt : Recyklohraní - školní recykla ní program po ádaný pod záštitou MŠMT (škola vzd lává žáky v oblasti t íd ní a recyklace odpad ), Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce program KÚPK, 22 žák školy (16 ZŠ praktická, 6 ZŠ speciální) se zú astnilo pobytové akce v Trhanov v termínu od do , Základní organizace eského svazu ochránc p írody Regionální centrum PK - Plze ské kvítko. Pedagogi tí pracovníci v pr hu celého školního roku p ipravovali pro žáky zajímavé školní sout že, akce a krátkodobé projekty: Malování na chodníku, Projekt - Vycházka ke koním, Podzimní sportovní den, Drakiádu Mikulášskou besídku, projekt - ertí škola, Váno ní zpívání a váno ní besídku, 4. školní literární sout ž, 2. hudební p ehlídku, Karnevalový týden, projekty v rámci školy spojené se "Dnem d tí", "Dnem Zem ", projekt "Procházka st edov kem", který se prolínal vyu ovacími p edm ty: eský jazyk, rýsování, výtvarná výchova a pracovní výchova, výstupem projektu byla prezentace projektu d tem z tachovských mate ských škol a ve ejnosti, ídní projekty ZŠ speciální tématicky zam ené (podzimní, váno ní, velikono ní), ehlídku Vv a Pv prací výzdoba školy. 8. Analýza školního roku 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se ve škole vzd lávalo 124 žák (ZŠ speciální 27 žák, ZŠ 97 žák ). V Kurzu pro získání základ vzd lání poskytovaného ZŠ speciální se vzd lávalo 8 klient Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milí ích. Žáci 1., 2., 6. a 7. ro níku ZŠ se vzd lávali podle nov, pedagogickými pracovníky školy, vypracovaného Školního vzd lávacího programu Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaného podle RVP ZV a p ílohy RVP ZV-LMP, j. : ZŠ/574/2007. Žáci ostatních ro ník se vzd lávali podle stále platného vzd lávacího programu zvláštní školy, jedná se o dobíhající soustavu. Žáci ZŠ speciální se vzd lávali podle stále platného vzd lávacího programu pomocné školy.

7 Pedagogi tí pracovníci ZŠ speciální zahájili tvorbu ŠVP. Na za átku školního roku bylo zahájeno dvouleté období p ípravy nového vzd lávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 bude v ZŠ speciální zahájena výuka podle nov vypracovaného ŠVP. Nedostatky školy : Od se zm nil název školy na Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického Bohužel tímto novým názvem se "skryl" hlavní význam školy, a to, že jsme škola vzd lávající žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, jak již bylo uvedeno ve výro ní zpráv za školní rok 2006/2007. Široké ve ejnosti, organizacím se kterými spolupracujeme a novým organizacím se kterými jsme navázali spolupráci vysv tlujeme, že se v naší škole stále vzd lávají žáci s lehkou mentální retardací v ZŠ, také st edním až t žkým stupn m mentální retardace v ZŠ speciální, což z názvu není srozumitelné a itelné. Žádná zm na nenastala. Bohužel stále vyplývá, že zvolený název pro školu vzd lávající žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami nebyl zvolen vhodn a m la být využita možnost zvolit název školy podle Vyhlášky. 73/2005 Sb., 5 odst. f, ve zn ní pozd jších p edpis - Základní škola praktická a Základní škola speciální. Dalším nedostatkem školy je chyb jící t locvi na. Ve škole byly op t vy len ny dv ebny, která byly provizorní t locvi nou pro hodinovou výuku Tv a to pouze pro klidová cvi ení. Jedna u ebna byla vy len na pro žáky ZŠ a druhá u ebna pro žáky ZŠ speciální. Dvouhodinová výuka Tv, v zimních m sících, probíhala v pronajaté sportovní hale. Tento stav je nevyhovující a to z d vodu zam ení školy, ve které se vzd lávají žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami. Z tohoto d vodu škola ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plze ského kraje o.p.s. vypracovala projekt s názvem "Modernizace školy, vzd lávající žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, vedoucí ke zkvalitn ní a vyšší efektivit vzd lávacího procesu". V projektu je ešena úprava dílen, vybudování gymnastického sálku, bezbariérové u ebny, cvi ného bytu a interaktivní u ebny pro výuku tení a logopedickou pé i. KÚPK souhlasil s podáním žádosti školy do Regionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci 5. výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Projekt byl podán dne Dne byla škola písemn vyrozum na o kladném výsledku hodnocení p ijatelnosti projektu. Se záv re ným hodnocením projektu bude škola vyrozum na v pr hu školního roku 2009/1010. Pozitiva : Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Modernizace školy, vzd lávající žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, vedoucí ke zkvalitn ní a vyšší efektivit vzd lávacího procesu". Metodi ka prevence školy vypracovala projekt v rámci "Podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2008" a na základ vypracovaného projektu byly škole p id leny finan ní prost edky. 21 žák školy se ve dnech zú astnilo preventivní pobytové akce v Trhanov. Škola pokra ovala v prohlubování a zkvalit ování spolupráce se školským poradenským za ízením (SPC, PPP), OSPOD, se zákonnými zástupci žák a také s DDM Mraveništ Tachov, kde se žáci školy zapojili do výroby keramiky, váno ního kouzlení, besedy "D tský den bez úrazu". Škola spolupracovala také s centrem p ípravy koní pro hiporehabilitaci CPK Chrpa, ob anským sdružením "Život d tem".

8 Škola zapojovala žáky do program a akcí Hasi ského sboru v Tachov, M stské knihovny v Tachov, DDM v Plané, do "Velikono ních machrovinek", které po ádala kulturní komise Rady m sta Bor. Pro širokou ve ejnost škola zorganizovala ve spolupráci s DDM Mraveništ Tachov "Tachovský pohár v lyžování", který se uskute nil dne na sjezdovce Vysoká v Tachov. V rámci environmentálního vzd lávání škola pokra ovala v t íd ní odpadu ve škole, zapojila se do programu "Recyklohraní". V každém pat e budovy školy se nacházejí kontejnery na t íd ní papíru, plast a v suterénu školy je umíst n kontejner na sklo. Žáci školy se tak za pomoci pedagogických pracovník aktivn zapojovali, v pr hu celého školního roku, do t íd ní odpadu. Ve školním roce 2008/2009 pokra ovala údržba a drobné opravy budovy školy - udržování nášlapných ploch v p ízemí a 1. pat e budovy školy, vybudování hygienické kabiny (dle vyhlášky. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz za ízení a provozoven pro výchovu a vzd lávání d tí a mladistvích). Byly zakoupeny nové u ebnice pro žáky školy, které jsou v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro základní vzd lávání a p ílohou upravující vzd lávání žák s lehkým mentálním postižením. 9. Základní údaje o hospoda ení školy Viz. p íloha (v p íloze údaje za základní školu ve školním roce 2008/2009, údaje za mate skou školu ve školním roce 2008/2009 z d vodu slou ení ZŠ a MŠ od ) - íloha je k nahlédnutí u vedoucí ekonomického úseku školy. Pedagogi tí pracovníci školy byli seznámeni s výro ní zprávou o innosti školy ve školním roce 2008/2009. Výro ní zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne Mgr. Lenka Hov záková editelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly

2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti koly za kolní rok 2008/2009. I. Základní kola II. Zájmové vzd lávání III. Minimální preventivní program IV. Výchovné poradenství V. ICT VI. EVVO I. Základní kola 1.1 Základní údaje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY............................ 2 1.1 Základní charakteristika školy.........................................

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace

Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace za rok 2012 Seznam zkratek DS Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 DpS domov pro seniory DpS 30

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2009/2010

St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2009/2010 St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf VÝRO NÍ ZPRÁVA za kolní rok 2009/2010 Varnsdorf, íjen 2010 Ing. Franti ek Hricz - editel Ing. Ji í Bajan zást. ed. TV Ladislav erák zást. ed. PV Ing. Libu e

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA STONOŽKA 21/211, modul KEA Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída základní školy 1 9 8 7 pr m rný percentil 6 5 4 32 35 39 32 2 1 47 46 43 46 43 46 46 Celek aritmetika funkce, rovnice,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN Milan J. Golian Abstrakt: P ísp vek stru n informuje o rozvoji a napln ní ambice edukace v oblasti bezpe nosti na Vysoké škole Karla

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více