Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/ Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím ízení 5. Údaje o výsledcích vzd lávání 6. Další vzd lávání pedagogických pracovník 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve ejnosti 8. Analýza školního roku 2008/ Základní údaje o hospoda ení školy V Tachov dne Mgr. Lenka Hov záková editelka školy

2 1. Základní údaje o škole izovatel školy: Plze ský kraj, Škroupova 18, Plze Charakteristika školy: Název školy: Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Adresa: Petra Jilemnického 1995, Tachov Telefon: , Fax: Internetové stránky školy: Právní forma: P ísp vková organizace dle zákona. 250/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis IZO: O: editelka školy: Mgr. Lenka Hov záková Statutární zástupce editelky školy: Mgr. Slavomíra Kratochvílová Školská rada: innost nov zvolené, v po adí druhé, školské rady byla zahájena dne , t lenná (1 zástupce za zákonné zástupce, 1 zástupce za pedagogické pracovníky školy, 1 zástupce za z izovatele školy), volby do školské rady prob hly dne Poskytování školské služby: vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami 2. Obory vzd lávání Škola ve školním roce 2008/2009 poskytovala základní vzd lání žák m za azeným do základní školy (ZŠ praktická), poskytovala také základy vzd lání žák m za azeným do ZŠ speciální a Kurzu pro získání základ vzd lání poskytovaného ZŠ speciální a to podle vzd lávacích program : vzd lávací program j.: / , Zvláštní škola (základní vzd lání) Školní vzd lávací program Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaný podle RVP ZV a p ílohy RVP ZV-LMP, j.: ZŠ/574/2007 (základní vzd lání), školní vzd lávací program nov vytvo ený pedagogickými pracovníky školy, podle kterého se ve školním roce 2008/2009 vzd lávali žáci 1., 2., 6. a 7. ro níku vzd lávací program j.: / , Pomocná škola (základy vzd lání) Rehabilita ní vzd lávací program pomocné školy, j.: / (základy vzd lání) Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 jako právnická osoba vykonávala innost škol a školských za ízení: Základní škola: cílová kapacita 167 žák (obory vzd lání - základy vzd lání: B/001 Pomocná škola, nejvyšší povolený po et žák v oboru 28, délka studia 10 r., základní vzd lání: C/001 Základní škola, nejvyšší povolený po et žák v oboru 145, délka studia 9 r.) Školní družina: cílová kapacita 12 žák Internát: cílová kapacita 12 l žek

3 ípravný stupe základní školy speciální: cílová kapacita 13 žák - ve školním roce 2008/2009 nebyl žádný žák za azen do p ípravného stupn ZŠ speciální Výuka probíhala: v hlavní budov školy v Tachov, kde bylo umíst no : 8 t íd ZŠ, ve kterých se vzd lávalo 87 žák podle vzd lávacího programu zvláštní školy a nového školního vzd lávacího programu, 2 t ídy ZŠ speciální, ve kterých se vzd lávalo 12 žák podle vzd lávacího programu pomocné školy a 2 žáci se vzd lávali podle rehabilita ního vzd lávacího programu pomocné školy, v 1 t íd ZŠ v Boru, kde se vzd lávalo 10 žák podle vzd lávacího programu zvláštní školy, ve 2 t ídách ZŠ speciální v Milí ích, kde se vzd lávalo 13 žák podle vzd lávacího programu pomocné školy. Ve školním roce 2008/2009 bylo na odlou eném pracovišti školy v Milí ích vzd láváno 8 klient Domova pro osoby se zdravotním postižením Milí e v Kurzu pro získání základ vzd lání poskytovaného ZŠ speciální. Bylo otev eno jedno odd lení školní družiny a jedna skupina žák v internát školy. Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb: Petra Jilemnického 1995, Tachov Školní 121, Bor Milí e, Tachov Rokycanova 4, Tachov (internát školy) 3. Pracovníci školy Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole 32 zam stnanc. Zam stnanci školy: 26 pedagogických pracovník z toho: o 18 u itel o 4 asistenti pedagoga (3 asistenti pedagoga v ZŠ speciální, 1 asistent pedagoga pro žáky ze sociálním znevýhodn ním) o 4 vychovatelé (školní družina, internát školy, 1 t ída ZŠ speciální) 6 ostatních (THP a provozní zam stnanci). Aprobace pedagogických pracovník - po et VŠ pedagogického sm ru + speciální pedagogika: 7 VŠ pedagogického sm ru: 4 SŠ pedagogického sm ru: 6 SŠ: 1 Asistenti pedagoga - po et VŠ pedagogického sm ru: 1 SŠ: 2 Vyu ena v oboru (kurz pro asistenty): 1

4 Vychovatelé - po et SŠ pedagogického sm ru 3 SŠ 1 4. Údaje o p ijímacím ízení Školským poradenským za ízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciáln pedagogické centrum) bylo doporu eno a na školu ve školním roce 2008/2009 nov p ijato: do ZŠ: 1. ro.- 6 žák, 2. ro.- 2 žáci, 5. ro.- 2 žáci, 6. ro.- 5 žák, 7. ro.- 1 žák, 8. ro.- 2 žáci do ZŠ speciální: 1. ro.-1 žák, 3. ro.-1 žák, 7. ro.-3 žáci do p ípravného stupn ZŠ speciální: 0 žák celkem bylo na školu v pr hu školního roku 2008/2009 nov p ijato 23 žák. Na za átku školního roku 2008/2009 byly vzhledem k po tu a složení žák sestaveny následující t ídy : Tachov: II. (1., 2. ro.), III., IV. A, V., VI., VII., VIII., IX., Bor: IV. B (1., 3., 4. ro.), ZŠ speciální Tachov: V. (1., 3., 4., 5., 7. ro.), VII. (6., 7., 8., 9. ro.), ZŠ speciální Milí e: II. (2., 3., 6. ro.), III. (3., 5., 8., 10. ro.), Kurz pro získání základ vzd lání poskytovaného ZŠ speciální: I. Dne se uskute nil zápis k pln ní povinné školní docházky v základní škole ve školním roce 2009/2010. K zápisu do ZŠ praktické a ZŠ speciální se nedostavil žádný zákonný zástupce s dít tem. Dne (1 žádost) a (1 žádost) se uskute nil dodate ný zápis na základ žádosti zákonných zástupc a p edložení doporu ujícího vyjád ení školského poradenského za ízení - SPC. 5. Údaje o výsledcích vzd lávání Prosp ch žák : celkový po et žák školy k : 124 žák (ZŠ 97 žák, ZŠ speciální 27 žák ), prosp lo: ZŠ 67 žák, ZŠ speciální 27 žák (celkem 94 žák školy), prosp lo s vyznamenáním: ZŠ 26 žák (celkem 26 žák školy), neprosp lo: ZŠ 0 žák, nehodnoceno: ZŠ 4 žáci (3 žáci ze zdravotních d vod, 1 žák z d vodu neznámého pobytu žáka - ešeno s Policii R, OSPOD) Chování : ZŠ: druhý stupe z chování 4 žáci, ZŠ: t etí stupe z chování 3 žáci. Docházka: celkem bylo za školní rok zameškáno vyu. hodin, z toho je neomluvených vyu. hodin (ZŠ celkem vyu. hodin, z toho neoml. vyu. hodin - z toho 1 žák neoml. vyu. hodin z d vodu neznámého pobytu: ešeno

5 OSPOD, Policií R, ZŠ speciální celkem vyu. hodin, jedná se o omluvené vyu. hodiny), povinnou školní docházku ukon ilo 22 žák školy (5 žák ZŠ speciální, 17 žák ZŠ), povinnou školní docházku s doložkou ukon ilo 17 žák školy (3 žáci ZŠ speciální, 14 žák ZŠ), 14 žák školy bylo p ijato na st ední školu (1 žák ZŠ speciální, 13 žák ZŠ), 1 žák ZŠ nebyl p ijat na st ední školu, v dalším vzd lávání s písemným souhlasem zákonných zástupc nepokra uje 5 žák školy (3 žáci ZŠ speciální, 2 žáci ZŠ), 1 žák ZŠ nepokra uje v dalším vzd lávání z vodu neznámého pobytu žáka ( ešeno OSPOD, Policií R), 1 žák ZŠ speciální na základ doporu ení speciáln pedagogického centra ukon il pln ní povinné školní docházky a byl za azen do pracovních aktivit v rámci domácí pé e). 6. Další vzd lávání pedagogických pracovník Dne (p ípravný týden) se celý pedagogický sbor školy zú astnil v budov školy seminá e s názvem "Sociální vylou ení" - lektor Mgr. Tomáš Hirt. Seminá byl realizován ve spolupráci s Krajským centrem vzd lávání a Jazykovou školou v Plzni, Koperníkova 26 - pracovišt Tachov. V pr hu školního roku 2008/2009 se 9 pedagogických pracovník zú astnilo 10 vzd lávacích akcí. Vzd lávací seminá e byly po ádány Krajským centrem vzd lávání a Jazykovou školou v Plzni, Koperníkova 26, NIDV Plze, Službou škole, KÚPK OŠMS, eským erveným k ížem. 2 pedagogi tí pracovníci, kte í byli ve školním roce 2005/2006 zapojeni do grantového projektu ESF 3.1 Podp rný systém DVPP v Plze ském kraji jako metodik odborný poradce pro oblast pedagogiky a speciální pedagogiky a metodik - odborný poradce pro oblast T lesné výchovy ukon ili ve školním roce 2007/2008 vzd lávání a ve školním roce 2008/2009 p ipravovali metodické dny. Dne se v budov školy uskute nil "Den speciální pedagogiky", kterého se zú astnilo 23 zájemc z ad pedagogických pracovník. 1 pedagogická pracovnice ukon ila bakalá ské studium speciální pedagogiky pro vychovatele na Univerzit J. A. Komenského v Praze (školící st edisko Obrata ), 2 pedagogické pracovnice pokra ovaly ve studiu speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzd lávání na Západo eské univerzit v Plzni. 1 pedagogická pracovnice zahájila studium ICT - metodik pro ZŠ, SŠ v rámci prohlubování kvalifikace. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve ejnosti Škola prezentuje úsp chy žák v budov školy (výstava Vv a Pv prací, výstava diplom za sportovní úsp chy, atd.), v místním tisku, na internetových stránkách školy, a také v místní kabelové televizi. V kv tnu školního roku 2008/2009 škola vyhlásila výtvarnou sout ž pro žáky speciálních škol Plze ského kraje pod názvem " Tachovsko - brána eského lesa" k p íležitosti 60. výro í založení školy. Šedesáté výro í školy se datuje k Žáci se zú astnili vyhlášených sout ží, p ehlídek: Výstava eského zahrádká ského svazu v Tachov (výtvarná sout ž),

6 Podmo ský sv t o ima d tí PAF 2009, Sout ž mladých zdravotník, 8. p ehlídka tvo ivosti a schopností d tí s postižením - "Prostor pro duši", SHM žák ZŠ praktických v atletice - školní, okresní a krajské kolo, Sportovní sout že v rámci Asociace školních sportovních klub, škola je lenem AŠSK od Žáci byli zapojeni do projekt : Recyklohraní - školní recykla ní program po ádaný pod záštitou MŠMT (škola vzd lává žáky v oblasti t íd ní a recyklace odpad ), Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce program KÚPK, 22 žák školy (16 ZŠ praktická, 6 ZŠ speciální) se zú astnilo pobytové akce v Trhanov v termínu od do , Základní organizace eského svazu ochránc p írody Regionální centrum PK - Plze ské kvítko. Pedagogi tí pracovníci v pr hu celého školního roku p ipravovali pro žáky zajímavé školní sout že, akce a krátkodobé projekty: Malování na chodníku, Projekt - Vycházka ke koním, Podzimní sportovní den, Drakiádu Mikulášskou besídku, projekt - ertí škola, Váno ní zpívání a váno ní besídku, 4. školní literární sout ž, 2. hudební p ehlídku, Karnevalový týden, projekty v rámci školy spojené se "Dnem d tí", "Dnem Zem ", projekt "Procházka st edov kem", který se prolínal vyu ovacími p edm ty: eský jazyk, rýsování, výtvarná výchova a pracovní výchova, výstupem projektu byla prezentace projektu d tem z tachovských mate ských škol a ve ejnosti, ídní projekty ZŠ speciální tématicky zam ené (podzimní, váno ní, velikono ní), ehlídku Vv a Pv prací výzdoba školy. 8. Analýza školního roku 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se ve škole vzd lávalo 124 žák (ZŠ speciální 27 žák, ZŠ 97 žák ). V Kurzu pro získání základ vzd lání poskytovaného ZŠ speciální se vzd lávalo 8 klient Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milí ích. Žáci 1., 2., 6. a 7. ro níku ZŠ se vzd lávali podle nov, pedagogickými pracovníky školy, vypracovaného Školního vzd lávacího programu Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaného podle RVP ZV a p ílohy RVP ZV-LMP, j. : ZŠ/574/2007. Žáci ostatních ro ník se vzd lávali podle stále platného vzd lávacího programu zvláštní školy, jedná se o dobíhající soustavu. Žáci ZŠ speciální se vzd lávali podle stále platného vzd lávacího programu pomocné školy.

7 Pedagogi tí pracovníci ZŠ speciální zahájili tvorbu ŠVP. Na za átku školního roku bylo zahájeno dvouleté období p ípravy nového vzd lávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 bude v ZŠ speciální zahájena výuka podle nov vypracovaného ŠVP. Nedostatky školy : Od se zm nil název školy na Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického Bohužel tímto novým názvem se "skryl" hlavní význam školy, a to, že jsme škola vzd lávající žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, jak již bylo uvedeno ve výro ní zpráv za školní rok 2006/2007. Široké ve ejnosti, organizacím se kterými spolupracujeme a novým organizacím se kterými jsme navázali spolupráci vysv tlujeme, že se v naší škole stále vzd lávají žáci s lehkou mentální retardací v ZŠ, také st edním až t žkým stupn m mentální retardace v ZŠ speciální, což z názvu není srozumitelné a itelné. Žádná zm na nenastala. Bohužel stále vyplývá, že zvolený název pro školu vzd lávající žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami nebyl zvolen vhodn a m la být využita možnost zvolit název školy podle Vyhlášky. 73/2005 Sb., 5 odst. f, ve zn ní pozd jších p edpis - Základní škola praktická a Základní škola speciální. Dalším nedostatkem školy je chyb jící t locvi na. Ve škole byly op t vy len ny dv ebny, která byly provizorní t locvi nou pro hodinovou výuku Tv a to pouze pro klidová cvi ení. Jedna u ebna byla vy len na pro žáky ZŠ a druhá u ebna pro žáky ZŠ speciální. Dvouhodinová výuka Tv, v zimních m sících, probíhala v pronajaté sportovní hale. Tento stav je nevyhovující a to z d vodu zam ení školy, ve které se vzd lávají žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami. Z tohoto d vodu škola ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plze ského kraje o.p.s. vypracovala projekt s názvem "Modernizace školy, vzd lávající žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, vedoucí ke zkvalitn ní a vyšší efektivit vzd lávacího procesu". V projektu je ešena úprava dílen, vybudování gymnastického sálku, bezbariérové u ebny, cvi ného bytu a interaktivní u ebny pro výuku tení a logopedickou pé i. KÚPK souhlasil s podáním žádosti školy do Regionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci 5. výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Projekt byl podán dne Dne byla škola písemn vyrozum na o kladném výsledku hodnocení p ijatelnosti projektu. Se záv re ným hodnocením projektu bude škola vyrozum na v pr hu školního roku 2009/1010. Pozitiva : Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Modernizace školy, vzd lávající žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, vedoucí ke zkvalitn ní a vyšší efektivit vzd lávacího procesu". Metodi ka prevence školy vypracovala projekt v rámci "Podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2008" a na základ vypracovaného projektu byly škole p id leny finan ní prost edky. 21 žák školy se ve dnech zú astnilo preventivní pobytové akce v Trhanov. Škola pokra ovala v prohlubování a zkvalit ování spolupráce se školským poradenským za ízením (SPC, PPP), OSPOD, se zákonnými zástupci žák a také s DDM Mraveništ Tachov, kde se žáci školy zapojili do výroby keramiky, váno ního kouzlení, besedy "D tský den bez úrazu". Škola spolupracovala také s centrem p ípravy koní pro hiporehabilitaci CPK Chrpa, ob anským sdružením "Život d tem".

8 Škola zapojovala žáky do program a akcí Hasi ského sboru v Tachov, M stské knihovny v Tachov, DDM v Plané, do "Velikono ních machrovinek", které po ádala kulturní komise Rady m sta Bor. Pro širokou ve ejnost škola zorganizovala ve spolupráci s DDM Mraveništ Tachov "Tachovský pohár v lyžování", který se uskute nil dne na sjezdovce Vysoká v Tachov. V rámci environmentálního vzd lávání škola pokra ovala v t íd ní odpadu ve škole, zapojila se do programu "Recyklohraní". V každém pat e budovy školy se nacházejí kontejnery na t íd ní papíru, plast a v suterénu školy je umíst n kontejner na sklo. Žáci školy se tak za pomoci pedagogických pracovník aktivn zapojovali, v pr hu celého školního roku, do t íd ní odpadu. Ve školním roce 2008/2009 pokra ovala údržba a drobné opravy budovy školy - udržování nášlapných ploch v p ízemí a 1. pat e budovy školy, vybudování hygienické kabiny (dle vyhlášky. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz za ízení a provozoven pro výchovu a vzd lávání d tí a mladistvích). Byly zakoupeny nové u ebnice pro žáky školy, které jsou v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro základní vzd lávání a p ílohou upravující vzd lávání žák s lehkým mentálním postižením. 9. Základní údaje o hospoda ení školy Viz. p íloha (v p íloze údaje za základní školu ve školním roce 2008/2009, údaje za mate skou školu ve školním roce 2008/2009 z d vodu slou ení ZŠ a MŠ od ) - íloha je k nahlédnutí u vedoucí ekonomického úseku školy. Pedagogi tí pracovníci školy byli seznámeni s výro ní zprávou o innosti školy ve školním roce 2008/2009. Výro ní zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne Mgr. Lenka Hov záková editelka školy