Uživatelská příručka DHP-S

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka DHP-S"

Transkript

1 Uživatelská příručka DHP-S VUGFA148

2 Pokud tyto pokyny nebudou při instalaci a provozu Danfoss A/S dodržovány, nevyplývají ze záručních ustanovení žádné závazky. Danfoss A/S si vyhrazuje právo měnit detaily a specifikace bez předchozího upozornění Copyright Danfoss A/S. Originál návodu k použití je ve švédském jazyce. Ostatní jazyky jsou překladem originálu návodu k použití. (Směrnice 2006/42/EG)

3 Obsah 1 Důležité informace Bezpečnostní předpisy Ochrana Vaše tepelné čerpadlo Popis produktu Princip tepelného čerpadla Zásobníkový ohřívač teplé vody (příslušenství) Snímač teploty v místnosti (příslušenství) Provozní instrukce Ovládací panel Kontrola tlaku okruhu solanky Kontrola hladiny vody v otopné soustavě Kontrola pojistného ventilu Únik náplně Nabídka informace Nabídka INFORMACE Řešení problémů Alarm Pojmy a zkratky Reference VUGFA148 1

4

5 1 Důležité informace Poznámka! Pokud zařízení nepoužíváte v zimě, je nutné vypustit vodu z otopné soustavy, jinak hrozí riziko poškození zařízení mrazem. Zařízení lze považovat za bezúdržbové, ale určitý dohled je zapotřebí. Než změníte nastavení řídicí jednotky, měli byste nejprve zjistit, co tyto změny budou znamenat. V případě potřeby servisních prací se obraťte na svého instalatéra. Upozornění! Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nejsou o funkčnosti zařízení poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Poznámka! Děti si nesmí se zařízením hrát. Uživatelská příručka VUGFA148 3

6 1.1 Bezpečnostní předpisy Instalace a údržba NEBEZPEČÍ! Instalace, uvedení do provozu, údržbové práce a opravy tepelného čerpadla smí provádět pouze autorizovaný instalatér. NEBEZPEČÍ! Změny na elektrickém vedení smí provádět pouze autorizovaný elektromontér. NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA! Zásahy do chladicího okruhu smí provádět pouze autorizovaný technik chlazení Změny v systému Změny následujících součástí smí provádět pouze autorizovaný instalatér: Jednotka tepelného čerpadla Potrubí pro chladivo, solanku, vodu a vodiče proudu Pojistný ventil Není povoleno provádět stavebně technické instalace, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu tepelného čerpadla Pojistný ventil Následující bezpečnostní pravidla platí pro pojistný ventil okruhu teplé vody a související přetokové potrubí: Nikdy neblokujte propojení na přetokové potrubí pojistného ventilu. Když se voda zahřeje, zvětšuje objem, to znamená, že část vody se uvolňuje ze systému přes přetokové potrubí. Voda, která vychází z přetokového potrubí, může být horká! Nechte ji proto vytékat do výpusti v podlaze na místě, kde nikomu nehrozí popálení. 4 Uživatelská příručka VUGFA148

7 1.2 Ochrana Ochrana proti korozi Vzhledem k nebezpečí poškození korozí byste se měli vyhnout použití sprejů různých druhů v blízkosti tepelných čerpadel. Jedná se především o: Rozpouštědla Čisticí přípravky obsahující chlór Malířské barvy Lepidla Uživatelská příručka VUGFA148 5

8 2 Vaše tepelné čerpadlo 2.1 Popis produktu Tepelné čerpadlo je zařízení na výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, pokud instalujete externí nádrž na teplou vodu (příslušenství). Má kompresor, který byl vyvinut pouze pro tepelná čerpadla. Tepelné čerpadlo je vybaveno řídícím systémem, který se zobrazuje na grafickém displeji. Ovládací zařízení je také připraveno pro sledování přes internet. Teplo se dodává do domu vodní otopnou soustavou. Tepelné čerpadlo dodává co nejvíce požadované dodávky tepla předtím, než se automaticky sepne pomocný ohřev, který tak dopomůže k vytápění. Pomocný ohřev je příslušenství. Zařízení na výrobu tepla tepelného čerpadla se skládá ze dvou základních jednotek: Jednotka tepelného čerpadla Řídící systém Jednotka tepelného čerpadla se skládá z následujících jednotek: Scroll kompresor Nerezový výměník tepla: kondenzátor, výparník a přepínač horkého plynu Oběhová čerpadla pro kolektorovou a otopnou soustavu Řídící jednotka řídí jednotlivé součásti tepelného čerpadla (kompresor, oběhová čerpadla a trojcestný přepínací ventil) a sleduje, kdy se má tepelné čerpadlo spustit nebo vypnout, jakož i zda má vyrábět teplo pro vytápění domu nebo ohřev teplé vody. Pokud je instalován pomocný ohřívač (příslušenství), je pomocný ohřev řízen řídící jednotkou. Řídící jednotka se skládá z následujících jednotek: Řídící jednotka, včetně panelu operátora s grafickým displejem Snímače teploty (venkovní, přívodní potrubí, zpětné potrubí a teplá voda) Snímač teploty v místnosti (příslušenství) 2.2 Princip tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo využívá energii, která je k dispozici v přírodním zdroji tepla. Jednoduše lze říci, že odebírá ze zdroje energii ve formě tepla. 6 Uživatelská příručka VUGFA148

9 Tepelné čerpadlo je proto velmi šetrné k životnímu prostředí a představuje hospodárný způsob vytápění domu Obrázek 1. Princip tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo má čtyři samostatné okruhy kapalin Okruh solanky (1) je hadice naplněná tekutinou (solankou), kterou ponoříme do jezera, zahrabeme do země nebo umístíme do skalního podloží. Chladicí kapalina (solanka) odebírá energii z okolního prostředí tím, že se teplota kapaliny v hadici zahřeje o několik stupňů. Chladicí okruh (7) je okruh v tepelném čerpadle, který odpařováním, kompresí a kondenzací odebírá energii z okruhu chladicí kapaliny a předává ji okruhu teplonosného média. Chladivo neobsahuje chlór. Okruh teplonosného média (8) je voda, která přenáší teplo (energii) do otopného systému a zásobníkového ohřívače teplé vody. Uživatelská příručka VUGFA148 7

10 Okruh horkého plynu je okruh s vysokou teplotou pro koncový zásobník okruhu teplé vody. Pokud není tepelné čerpadlo připojeno na nějaký zásobník, není nutné připojovat okruh horkého plynu. 1. Chladicí okruh (1) vypařuje chladivo do výparníku (2), s teplem z jezera, země nebo skály. Chladivo se přemění na plynné skupenství. 2. Chladivo projde kompresorem (3), kde se zvýší tlak a teplota. 3. Chladivo potom pokračuje do přepínače horkého plynu (4). Zde může být malý výkon s vysokou teplotou využíván například k zvýšení teploty teplé vody. 4. Okruh teplonosného média (okruh horkého plynu) kondenzuje chladivo na kapalinu v kondenzátoru (5) a předává teplo do domu a k ohřevu teplé vody. 5. Chladivo poté prochází expanzním ventilem (6), ve kterém klesá tlak a teplota a přeměňuje chladivo z tekutiny na tekutinu a plyn. Celý proces začíná znovu. 2.3 Zásobníkový ohřívač teplé vody (příslušenství) Tepelné čerpadlo může také vyrábět teplou vodu pro externí zásobník teplé vody. Teplota vody v zásobníku teplé vody je řízena řídícím presostatem a není nastavitelná. Produkce teplé vody se zastaví, jakmile řídící presostat dosáhne svého maximálního pracovního tlaku. 2.4 Snímač teploty v místnosti (příslušenství) Volitelně lze vybavit systém tepelného čerpadla snímačem teploty v místnosti. Instalaci smí provádět jen autorizovaný elektromontér. Pro připojení nahlédněte do Návodu pro elektrické zapojení. 8 Uživatelská příručka VUGFA148

11 3 Provozní instrukce 3.1 Ovládací panel Popis funkce Tepelné čerpadlo má vestavěný řídící systém, který se používá k automatickému výpočtu požadavku dodávky tepla v domě, v němž je nainstalováno, a zajišťuje, že podle potřeby se vytváří a rozvádí správné množství. Existuje mnoho různých hodnot (parametrů), které se musí brát v úvahu při výpočtu požadavku dodávky tepla. Při instalaci a servisu se používá ovládací panel k nastavení a změnám hodnot, které se musí přizpůsobit požadavkům domu. Ovládací panel je vestavěn v přední straně tepelného čerpadla a skládá se z displeje, tlačítek a indikátoru. Na displeji se používá jednoduchý systém nabídek k prochá- Uživatelská příručka VUGFA148 9

12 zení požadovaných nastavení a hodnot. Během provozu zobrazuje displej nastavenou hodnotu MÍSTN., provozní režim a stav tepelného čerpadla. 20 C ROOM NO HEAT DEMAND OPERAT. AUTO Obrázek 2. Displej, tlačítka a indikátor. Pozice (20 C) Popis 1 Text displeje a zobrazené symboly slouží pouze jako příklad. Některé symboly se nemohou zobrazovat současně. 2 Tlačítka: + Znaménko plus se používá k procházení nabídek směrem nahoru nebo ke zvyšování hodnot. - Znaménko mínus se používá k procházení nabídek směrem dolů nebo ke snižování hodnot. > Pravá šipka se používá k výběru hodnoty nebo k otevření nabídky. < Levá šipka se používá ke zrušení volby nebo opuštění nabídky. 3 Indikátor Řídící systém se ovládá pomocí uživatelsky orientovaného systému nabídek, které se zobrazují na displeji. K procházení mezi nabídkami a zvyšování nebo snižování nastavených hodnot se používají čtyři ovládací symboly na tlačítkách. 10 Uživatelská příručka VUGFA148

13 Nabídka INFORMACE se otvírá stisknutím levého nebo pravého tlačítka. V nabídce INFORMACE je řada dalších dílčích nabídek, viz Menyinformation. Při instalaci a servisu se používá nabídka SERVIS, která se otevírá podržením levého tlačítka na pět sekund. Nabídka SERVIS má řadu dalších dílčích nabídek, viz Informace o nabídkách. Menu INFORMACE a SERVIS jsou určené dvěma kategoriím uživatelů, koncovým zákazníkům a instalačním technikům. Koncoví zákazníci mohou otvírat pouze nabídku INFORMACE s omezeným počtem parametrů. Instalační technici mohou měnit mnoho parametrů v řídícím nastavení, a z toho důvodu je nabídka SERVIS skrytá pro koncové zákazníky. 1 2 Obrázek 3. Menu je přístupné několikerým stisknutím tlačítka. Pozice Popis 1 Informační nabídka Stiskněte levé nebo pravé tlačítko 2 Nabídka servis Stiskněte a přidržte levé tlačítko na pět sekund. Indikátor, který je umístěn dole na ovládacím panelu, může zobrazovat tři stavy: Žádné světlo, to znamená, že k tepelnému čerpadlu neproudí žádné napětí. Stálé světlo, to znamená, že tepelné čerpadlo je zásobováno proudem a je připraveno pro vytápění nebo ohřev vody. Uživatelská příručka VUGFA148 11

14 Blikající světlo, to znamená aktivní alarm. Upozornění! Během výměny karty displeje v rámci případného servisu přejdou veškerá nastavení na tepelném čerpadle zpátky k nastavením výrobce. Před výměnou si proto poznamenejte aktuální nastavení Displej Na displeji se zobrazují textové informace o tepelném čerpadle, stavech a případných alarmech, popsaných v textu. Provozní režim a stav signalizovaný symboly se zobrazuje také ve spodní části displeje, kde se ukazuje aktivní činnost tepelného čerpadla. Poznámka! Pro změnu jazyka na displeji stiskněte následující posloupnost tlačítek: <(5 sekund), >,---,>>. Nyní listujte mezi jazyky znaménkem + nebo -. Zvolte jazyk pravou šipkou Provozní režimy Tabulka 1. Ukazuje nastavení provozního režimu tepelného čerpadla. Provozní režim (OFF) Význam Zařízení je úplně vypnuté. Tento režim se používá také pro potvrzení některých alarmů. Upozornění! Zapamatujte si, že pokud se má režim OFF během delšího období v zimě použít, musí se vypustit voda z otopné soustavy, jinak hrozí riziko poškození vlivem mrazu. AUTO Tepelné čerpadlo a pomocný ohřev jsou řízeny automaticky řídícím systémem. 12 Uživatelská příručka VUGFA148

15 Provozní režim TEPELNÉ ČERPA- DLO POMOCNÝ OHŘÍVAČ TEPLÁ VODA Význam Řídící systém zajišťuje, že pracuje pouze jednotka tepelného čerpadla (kompresor). V tomto provozním režimu nebude zapnut dezinfekční ohřev teplé vody (funkce na ochranu proti legionele), protože se nesmí používat pomocné ohřívače. Řídící systém umožňuje pouze provoz pomocného ohřívače. V tomto režimu tepelné čerpadlo pouze ohřívá vodu, nedodává se teplo do otopné soustavy Symboly Tabulka 2. Symbol VP Symboly, které se zobrazují na displeji. Význam Ukazuje, že kompresor je v provozu. 1 BLESK Ukazuje, že pomocný ohřívač je v provozu. Čísla udávají, který stupeň pomocného ohřevu je aktivován. DŮM Ukazuje, že tepelné čerpadlo vytváří teplo do otopné soustavy. KOHO UTEK Ukazuje, že tepelné čerpadlo vytváří teplo pro zásobníkový ohřívač teplé vody. F SNÍ- MAČ PRŮ- TOKU HODI NY F zobrazuje, že snímač průtoku je nainstalován. Ukazuje, že je útlum (snížení místnosti) aktivní. Uživatelská příručka VUGFA148 13

16 Symbol NÁDR Ž ČTVER EC Význam Symbolizuje teplotu teplé vody v zásobníkovém ohřívači. Když se vytváří teplá voda pro zásobníkový ohřívač teplé vody, je to indikováno blikající ikonou nádrže. Blesk vedle symbolu indikuje dezinfekční ohřev (funkce na ochranu proti legionele). Ukazuje, že buď je aktivován provozní presostat nebo teplota výtlačného potrubí dosáhla maximální teploty Provozní informace Tabulka 3. Ukazuje informaci o tepelném čerpadle. Zpráva MÍSTNOST START HDO ZASTAVENÍ ŽÁDNÝ POŽADAVEK VYTÁPĚNÍ SPUSTIT TEP. ČERP. -- XX TEPELNÉ ČERPADLO + POMOCNÝ OHŘEV POMOCNÝ OHŘÍVAČ Význam Zobrazuje nastavenou hodnotu MÍSTNOST. Standardní hodnota: 20 C. Je-li nainstalován doplňkový pokojový snímač, zobrazuje aktuální teplotu a požadovanou teplotu v místnosti v závorkách. Zobrazuje požadavek na vytváření tepla a spuštění tepelného čerpadla. Ukazuje, že je doplňková funkce HDO aktivní. To znamená, že je tepelné čerpadlo vypnuté, dokud je funkce HDO aktivní. Ukazuje, že neexistuje žádný požadavek na vytváření tepla. Ukazuje, že existuje požadavek na vytváření tepla a spuštění po uvedeném počtu XX minut. Ukazuje, že je aktivní vytváření tepla aktivní jak za pomoci kompresoru tak i pomocného ohřevu. Ukazuje, že existuje požadavek na pomocný ohřev. 3.2 Kontrola tlaku okruhu solanky Okruh solanky musí být naplněn správným množstvím tekutiny, jinak může dojít k poškození zařízení. 14 Uživatelská příručka VUGFA148

17 Dbejte na to, aby v systému byl požadovaný tlak, ale ne přes hranici max. 3 bary. Doplňování solanky viz Pokyny k instalaci. Vysvětlení symbolů 1 Používá se při doplňování 2 Připojení na okruh solanky 1 2 Doplňování sol- Obrázek 4. anky 3.3 Kontrola hladiny vody v otopné soustavě Systémový tlak zařízení se má kontrolovat jednou měsíčně. Dbejte na to, aby v systému byl požadovaný tlak, a to max. 3 bary. K doplňování otopné soustavy můžete používat běžnou vodu z vodovodního kohoutku. V některých výjimečných případech může být kvalita vody nevhodná pro doplňování otopné soustavy (korozivní nebo tvrdá voda). V případě pochybností kontaktujte svého instalatéra. Nepoužívejte přísady pro úpravu vody v otopné soustavě! 3.4 Kontrola pojistného ventilu Oba pojistné ventily tepelného čerpadla se mají kontrolovat minimálně čtyřikrát do roka, abyste zamezili usazování vápníku uvnitř mechanismu. Pojistný ventil zásobníku teplé vody je ochranou proti přetlaku v uzavřeném zásobníku teplé vody. Je připojen na přívod studené vody, s Uživatelská příručka VUGFA148 15

18 výstupem dolů. Pokud byste nekontrolovali pojistný ventil zásobníku teplé vody pravidelně, může nastat riziko poškození zásobníku teplé vody. Je normální, že pojistný ventil při naplňování zásobníku teplé vody vypouští malé množství vody, a to zejména poté, kdy byla spotřeba velkého množství teplé vody. Oba bezpečnostní ventily se kontrolují otočením krytky o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček tak, že ventil vypustí trochu vody přes přetokové potrubí. Pokud některý z ventilů nefunguje, je nutné jej vyměnit. Kontaktujte svého instalatéra. Tlak pro otevření pojistného ventilu není možné přenastavit. 3.5 Únik náplně V případě úniku náplně v teplovodních potrubích, mezi agregátem a kohoutkem, zavřete okamžitě uzavírací ventil pro přívod studené vody. Poté kontaktujte svého instalatéra, viz Reference, Strana 29. Při úniku náplně v chladicím okruhu zastavte tepelné čerpadlo a kontaktujte neodkladně svého instalatéra, viz Reference, Strana Uživatelská příručka VUGFA148

19 4 Nabídka informace 4.1 Nabídka INFORMACE Nabídka se otevře stisknutím levého nebo pravého tlačítka. Nabídka zobrazuje také historii a doby provozu. Nabídky kurzívou se zobrazují pouze v případě, že je nainstalována rozšiřující karta (příslušenství). Tabulka 4. Používá se pro změnu provozního režimu tepelného čerpadla a úpravu křivky ohřevu. Nabíd ka INFORMACE Dílčí nabídka Dílčí nabídka Dílčí nabídka PROVOZ KŘIVKA OHŘEVU Ø AUTO TEPELNÉ ČERPADLO POMOCNÝ OHŘÍVAČ (musí být aktivován) TEPLÁ VODA (musí být aktivována) RUČNÍ TEST ZRUŠIT Ø KŘIVKA MIN MAX KŘIVKA 5 KŘIVKA 0 KŘIVKA -5 ZASTAVENÍ OHŘEVU SNÍŽENÍ TEPL. NÁDRŽE (pokud je nainstalována vyrovnávací nádrž) PŘEBYTEK (pokud je vyrovnávací nádrž aktivní) FAKTOR MÍSTNOSTI (je-li nainstalován pokojový snímač) BAZÉN (rozšiřující karta) BAZÉN HYSTEREZE (rozšiřující karta) Uživatelská příručka VUGFA148 17

20 Nabíd ka Dílčí nabídka Dílčí nabídka Dílčí nabídka KŘIVKA OHŘEVU 2 (je-li směšovací skupina aktivní) TEPLOTA DOBA PROVOZU KŘIVKA MIN MAX VENKOVNÍ MÍSTNOST (je-li nainstalován pokojový snímač) PŘÍVOD. SYST. (pokud je vyrovnávací nádrž aktivní) PŘÍV. POTRUBÍ ZPĚTNÉ POTR. VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ (musí být aktivována) TEPLÁ VODA (musí být aktivována) INTEGRÁL VSTUP NEM. KAP. VÝSTUP NEM. KAP. BAZÉN (rozšiřující karta) CHLAZENÍ SMĚŠOVACÍ SKUPINA (musí být aktivována) TOPNÝ OKRUH 2 PROUD (rozšiřující karta) TEPELNÉ ČERPADLO POMOCNÝ OHŘEV 1 POMOCNÝ OHŘEV 2 POMOCNÝ OHŘEV 3 TEPLÁ VODA (musí být aktivována) CHLAZENÍ AKTIVNÍ CHLAZENÍ 18 Uživatelská příručka VUGFA148

21 Nabíd ka Dílčí nabídka Dílčí nabídka Dílčí nabídka JAZYK ŠVÉDŠTINA ANGLIČTINA NĚMČINA HOLANDŠTINA FRANCOUZŠTINA ŠPANĚLŠTINA ITALŠTINA NORŠTINA DÁNŠTINA FINŠTINA ESTONŠTINA POLŠTINA ČEŠTINA Dílčí nabídka PROVOZ Tabulka 5. Volba nabídky AUTO (OFF) Používá se pro volbu provozního režimu. Význam Zařízení je úplně vypnuté. Tento režim se používá také pro potvrzení některých alarmů. ZRUŠIT = výchozí režim, žádná změna neprovedena. Pro volbu OFF stiskněte jednou znaménko mínus, abyste přešli o jednu položku dolů, a stiskněte poté jednou šipku doprava. Automatický provoz jak tepelného čerpadla tak i pomocného ohřívače. Pokud je počet výkonových stupňů nastaven na nulu (SERVIS -> POMOCNÝ OHŘEV -> MAX. KROK), lze zvolit pouze AUTO nebo OFF jako provozní režim. Nastavení od výrobce - - Uživatelská příručka VUGFA148 19

22 Volba nabídky TEPELNÉ ČERPADLO Význam Provoz povolen pouze s tepelným čerpadlem. Poznámka! Při provozu pouze s tepelným čerpadlem nedochází k dezinfekčnímu ohřevu (funkce na ochranu proti legionele). Nastavení od výrobce - POMOCNÝ OHŘÍVAČ TEPLÁ VODA RUČNÍ TEST Provoz povolen pouze s pomocným ohřívačem. - Provoz s tepelným čerpadlem pro ohřev teplé vody a pomocným ohřívačem během dezinfekčního ohřevu (funkce na ochranu proti legionele). Zobrazuje se pouze v případě, že hodnota parametru RUČNÍ TEST je nastavena na 2 v nabídce SERVIS. Výstupy, které řídí součásti, se aktivují ručně Dílčí nabídka KŘIVKA OHŘEVU Tabulka 6. Volba nabídky KŘIVKA MIN Používá se pro změnu nastavení křivky ohřevu. Význam Vypočítaná teplota přívodního potrubí při venkovní teplotě 0 C. Zobrazena jako grafická křivka. Křivka je ovlivněna nastavenými hodnotami MIN. a MAX. Minimální přípustná teplota přívodního potrubí v případě, že bylo dosaženo teploty zastavení ohřevu a tepelné čerpadlo se zastavilo. Nastavení od výrobce 40 C (při podlahovém vytápění 30 C) (interval: 22 C / 56 C) 10 C (interval: 10 C / 50 C) 20 Uživatelská příručka VUGFA148

23 Volba nabídky Význam Nastavení od výrobce MAX Maximální přípustná teplota přívodního potrubí. 55 C (při podlahovém vytápění 45 C) (interval: 40 C / 85 C) KŘIVKA 5 KŘIVKA 0 KŘIVKA -5 ZASTAVENÍ OHŘEVU SNÍŽENÍ TEPL. NÁDRŽE PŘEKRO- ČENÍ Místní zvýšení nebo snížení KŘIVKY při venkovní teplotě +5 C. Zobrazeno v grafu pro hodnotu KŘIVKA. Místní zvýšení nebo snížení KŘIVKY při venkovní teplotě 0 C. Zobrazeno v grafu pro hodnotu KŘIVKA. Místní zvýšení nebo snížení KŘIVKY při venkovní teplotě -5 C. Zobrazeno v grafu pro hodnotu KŘIVKA. Maximální venkovní teplota, pří níž je povoleno vytápění. Bylo-li čerpadlo vypnuto funkcí ZASTAVENÍ OHŘEVU, musí venkovní teplota klesnout o 3 C pod nastavenou hodnotu, než se ZASTAVENÍ OHŘEVU vypne. Je zobrazeno pouze v případě, že byla aktivována funkce útlumu (snížení místnosti). Snížení nastavené teploty v místnosti. Aktivní při připojení odporu 10 kω na vstup HDO. Zobrazuje se, pokud je vyrovnávací nádrž aktivní. Ohřeje vyrovnávací nádrž na nastavenou teplotu. Hodnota nastavení AUTO ohřeje nádrž na požadovanou hodnotu přívodního potrubí. Zobrazuje se v případě, když je vyrovnávací nádrž aktivována a TEPL. NÁDRŽE je nastavena na AUTO. Ohřívá vyrovnávací nádrž na požadovanou hodnotu přívodního potrubí + na hodnotu PŘEKRO- ČENÍ. 0 C (interval: -5 C / 5 C) 0 C (interval: -5 C / 5 C) 0 C (interval: -5 C / 5 C) 17 C (interval: 0 C / 40 C) 2 C (interval: 1 C / 10 C) AUTO (interval: 30 C / 55 C) 0 C (interval: 0 C / 5 C) Uživatelská příručka VUGFA148 21

24 Volba nabídky FAKTOR MÍSTNOSTI BAZÉN (Rozšiřující karta) BAZÉN HYS- TEREZE (Rozšiřující karta) Význam Zobrazuje se pouze v případě, že je nainstalován doplňkový snímač teploty v místnosti. Určuje, jak velký vliv musí mít teplota v místnosti při výpočtu teploty přívodního potrubí. Pro podlahové vytápění se doporučuje nastavit hodnotu FAKTOR MÍST. na 1, 2 nebo 3. Pro radiátorové vytápění se doporučuje nastavit hodnotu FAKTOR MÍSTN. na 2, 3 nebo 4. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce BAZÉN. Teplota v bazénu je regulována samostatným snímačem bez ohledu na vytápění a systém teplé vody. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce BAZÉN. Rozdíl mezi požadovanou hodnotou (nastavitelná) a aktuální hodnotou snímače bazénu. Hystereze bazénu nemá vliv na integrální hodnotu. Nastavení od výrobce 2 (interval: 0 / 4) (0 = žádný vliv, 4 = velmi velký vliv) 20 C (interval: 5 C / 40 C) 0 C (interval: 5 C / 40 C) 22 Uživatelská příručka VUGFA148

25 4.1.3 Dílčí nabídka KŘIVKA OHŘEVU 2 Nabídka se zobrazuje pouze v případě, že je připojen snímač směšovací skupiny a je aktivován nabídkou SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> SMĚ- ŠOVACÍ SKUPINA. Tabulka 7. Používá se pro změnu nastavení křivky ohřevu 2. Volba nabídky KŘIVKA 2 MIN Význam Vypočítaná teplota směšovací skupiny při venkovní teplotě 0 C. Zobrazena jako grafická křivka. Křivka je ovlivněna nastavenými hodnotami MIN. a MAX. Minimální přípustná teplota směšovací skupiny v případě, že nebylo dosaženo teploty pro zastavení ohřevu. Nastavení od výrobce 40 C (interval: 22 C / 56 C) 10 C (interval: 10 C / 50 C) MAX Maximální přípustná teplota směšovací skupiny. 55 C (interval: 15 C / 70 C) Dílčí nabídka TEPLOTA Stisknutím pravé šipky se zobrazí historie všech hodnot. Graf zobrazí posledních 60 meřících bodů pro stanovený časový interval (SERVIS -> INSTA- LACE -> DOBA PROTOKOLOV.). Při alarmu se zastaví protokolování historie, dokud nebude alarm resetován přepnutím do provozního režimu OFF. Tabulka 8. Používá se pro zobrazení aktuální teploty, historie a nastavené/ vypočtené hodnoty. Volba nabídky Význam VENKOVNÍ Zobrazuje aktuální venkovní teplotu. - MÍSTNOST Zobrazuje aktuální nastavenou teplotu. - PŘÍVOD. SYST. Zobrazuje teplotu systému přívodního potrubí při systému vyrovnávací nádrže. Nastavení od výrobce - Uživatelská příručka VUGFA148 23

26 Volba nabídky PŘÍV. POTRUBÍ ZPĚTNÉ POTR. VYROVNÁ- VACÍ NÁDRŽ TEPLÁ VODA INTEGRÁL CHLADIVO 1 CHLADIVO 2 BAZÉN (Rozšiřující karta) SKUPINA SMĚŠ. TOPNÝ OKRUH 2 PROUD (Rozšiřující karta) Význam Zobrazuje aktuální teplotu přívodního potrubí. V závorkách je vypočítaná teplota přívodního potrubí do topného systému. Během ohřevu vody v provozním režimu POMOCNÝ OHŘÍVAČ je hodnota pro VENKOVNÍ ZAST C zobrazena v závorkách. Zobrazuje aktuální teplotu zpětného potrubí. V závorkách je uvedena teplota zastavení, MAX. ZPÁTEČKA. Zobrazuje teplotu vyrovnávací nádrže. - Zobrazuje aktuální teplotu teplé vody. - Zobrazuje aktuální vypočítanou hodnotu integrálu. Zobrazuje aktuální hodnotu teploty snímače chladiva 1. Zobrazuje aktuální hodnotu teploty snímače chladiva 2. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce BAZÉN. Zobrazuje aktuální teplotu bazénu. V závorkách je uvedena nastavená teplota bazénu. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce SKUPINA SMĚŠ. Zobrazuje aktuální teplotu přívodního potrubí. V závorkách je vypočítaná teplota přívodního potrubí do směšovací skupiny. Zobrazuje teplotu dalšího topného okruhu, je-li nainstalován při systému vyrovnávací nádrže. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce OMEZOVAČ PROUDU. Zobrazuje aktuální spotřebu proudu. V závorkách je zobrazena nastavená hodnota MAX. PROUD. Nastavení od výrobce Uživatelská příručka VUGFA148

27 4.1.5 Dílčí nabídka DOBA PROVOZU Tabulka 9. Používá se pro zobrazení, jak dlouhý čas provozu probíhal na jednotlivých komponentech. Čas se udává v hodinách. Volba nabídky TEPELNÉ ČERPADLO POMOCNÝ OHŘÍVAČ Význam Doba provozu kompresoru jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody. Doba provozu pomocného ohřívače. - TEPLÁ VODA Doba provozu ohřevu teplé vody s kompresorem. - Nastavení od výrobce Dílčí nabídka JAZYK Tabulka 10. Používá se pro nastavení jazyka pro menu systému. Volba nabídky ŠVÉDŠTINA ANGLIČTINA NĚMČINA HOLANDŠTINA FRANCOUZŠTINA ŠPANĚLŠTINA ITALŠTINA NORŠTINA DÁNŠTINA FINŠTINA ESTONŠTINA POLŠTINA ČEŠTINA Uživatelská příručka VUGFA148 25

28 5 Řešení problémů 5.1 Alarm V případě alarmu se na displeji zobrazí text ALARM a sdělení o alarmu, viz následující tabulka. Alarm, který není resetován automaticky, vyžaduje potvrzení. Potvrzení proveďte zastavením tepelného čerpadla do provozní polohy OFF. Zpráva CHYBA: VYSOKÝ TLAK CHYBA: NÍZKÝ TLAK CHYBA: JISTIČ MOTORU VENKOVNÍ SNÍMAČ SNÍMAČ PŘÍV. POTRUBÍ SNÍMAČ ZPĚTN. POTR. SNÍMAČ TEPLÉ VODY CHYBA SLEDU FÁZÍ VYSOKÁ ZPÁTEČKA NÍZKÝ PRŮTOK NEMRZ. K Význam Vypnutý vysokotlaký presostat. Kompresor zastaven. Vypnutý nízkotlaký presostat. Kompresor zastaven. Vypnutý jistič motoru (Relé na přetížení kompresoru), nebo vypnutý jistič motoru pro vnější jednotku ventilátoru. Kompresor zastaven. Chyba na venkovním snímači. Při výpočtu požadavku na teplo pomocí řídícího systému se používá nula stupňů. Chyba na snímači přívodního potrubí. Vše zastaveno s výjimkou oběhového čerpadla otopné soustavy. Chyba na snímači zpětného potrubí. Použijte: Zpětná teplota = přívodní potrubí -5. Vypočtenou teplotu přívodního potrubí omezte na maximálně 45 C. Chyba na snímači pro teplotu spuštění. Nedochází k produkci teplé vody. Alarm, který signalizuje, že je chybný sled fází na kompresoru. Pouze se ukáže na displeji, a to jen prvních 10 minut. Alarm, který signalizuje, že je vysoká teplota zpátečky, která zamezuje provozu kompresoru. Hlídač průtoku signalizuje alarm, pokud okolní teplota okruhu solanky je příliš nízká. Tepelné čerpadlo bude v případě tohoto alarmu pokud možno dodávat teplo do domu, primárně pomocí kompresoru, sekundárně s pomocným ohřevem. Produkce teplé vody bude ukončena, což naznačuje, že došlo k něčemu, co by se mělo řešit. 26 Uživatelská příručka VUGFA148

29 6 Pojmy a zkratky Tabulka 11. Pojmy a zkratky Výraz Výparník Přepínač horkého plynu Integrál Kompresor Kondenzátor Křivka Solanka Okruh solanky Chladící okruh Chladivo Radiátor Řídící jednotka Vysvětlení Ve výparníku se odebírá energie ze zdroje tepla a chladivo, procházející výparníkem, přechází do plynného skupenství. V přepínači horkého plynu se odevzdává část množství z celkového tepelného výkonu (přibl. 15 %). Zde se může odebírat vyšší teplota, než je normální teplota kondenzace. INTEGRAL je energetická bilance otopné soustavy. Produkce tepla se řídí pomocí vypočítaného požadavku. Tento požadavek se vypočítá porovnáním aktuální teploty přívodního potrubí s vypočítanou teplotou přívodního potrubí. Rozdíl mezi teplotami se sčítá v průběhu času. Výsledek se nazývá integrál. Integrál se počítá automaticky. Hodnotu integrálu lze vyčíst na okénku displeje pod nabídkou TEPLOTA. Kompresor zvyšuje teplotu a tlak chladiva. V kondenzátoru předává chladivo svou tepelnou energii do okruhu teplonosného média. Hodnota KŘIVKY se nastaví přes grafický displej. Nastavená hodnota je vypočítaná požadovaná hodnota přívodního potrubí při venkovní teplotě 0 C. Je směs na bázi vody, která transportuje energii ze zdroje tepla do tepelného čerpadla. Je okruh kapaliny, který transportuje teplo ze zdroje tepla do tepelného čerpadla. Je okruh v tepelném čerpadle, který odpařováním, kompresí a kondenzací odebírá energii z okruhu solanky a předává ji okruhu teplonosného média. Je tekutina, která transportuje teplo z okruhu solanky a předává jej do okruhu teplonosného média. Tepelný radiátor, radiátor. Řídící jednotka řídí všechna tepelná zařízení. Zde jsou uložena všechna nastavení a zde se zapisuje historie zařízení. Nastavení řídící jednotky se mění přes grafický displej. Uživatelská příručka VUGFA148 27

30 Výraz Místnost Okruh teplonosného média Křivka ohřevu Vysvětlení Pokud MÍSTNOST ukazuje 20 C, pak je křivka ohřevu beze změn. Pokud MÍSTNOST ukazuje vyšší nebo nižší hodnoty, znamená to, že křivka ohřevu se posune nahoru nebo dolů za účelem změny vnitřní teploty. Okruh teplonosného média získává teplo/energii z chladícího okruhu a dále je transportuje do zásobníku teplé vody nebo otopné soustavy. Křivka ohřevu je nástroj řídící jednotky pro výpočet, jakou teplotu přívodního potrubí má otopná soustava mít. Vnitřní teplota se upraví změnou sklonu KŘIVKY otopné soustavy. 28 Uživatelská příručka VUGFA148

31 7 Reference Instalace potrubí Datum... Firma... Název... Tel. č.... Elektrická instalace Datum... Firma... Název... Tel. č.... Seřízení systému Datum... Firma... Název... Uživatelská příručka VUGFA148 29

32 Seřízení systému Tel. č Uživatelská příručka VUGFA148

33 VUGFA148

Servisní pokyny DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Servisní pokyny DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Servisní pokyny DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMGFC348 Pokud tyto pokyny nebudou při instalaci a provozu Danfoss A/ S dodržovány,

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA S REGULACÍ ACOND THERM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA S REGULACÍ ACOND THERM PŘÍRUČKA UŽIVATELE TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA VE ZKRATCE: G2 S REGULACÍ ACOND THERM PŘÍRUČKA UŽIVATELE Chcete-li nastavit teplotu v místnosti: 1. Stiskněte na interiérové ovládací jednotce otočné tlačítko. 2. Zobrazí se

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I 6 720 807 604 (2013/03) cs Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Úvodem Úvodem Vážená

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC 1 Obsah str. 2 Úvod str. 3 Typy zařízení str. 4 Výměník str. 5 Ovládací panel str. 6 Přehled menu str. 7 Mody provozu str.

Více

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Solární jednotka auroflow exclusiv CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod Regulátoru. čerpadla geotermálního tepla

Návod Regulátoru. čerpadla geotermálního tepla Návod Regulátoru čerpadla geotermálního tepla Médium R407C/R410A Géothermie Confort - Rue du Parc des Sports 56540 Le Croisty - FRANCIE Tel : 0033 297 28 29 10 Fax : 0033 297 28 29 11 - e-mail : export@geothermie-confort.com

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

ROTEX HPSU compact 308

ROTEX HPSU compact 308 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact 308 Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 CZ Vydání 02/2012 Výrobní číslo Zákazník Obsah 1 Bezpečnost...............................................................................

Více

Pásová myčka nádobí ETF 3

Pásová myčka nádobí ETF 3 Provozní pokyny Pásová myčka nádobí ETF 3 Obsah strana Všeobecný popis výrobku 3-4 Všeobecné pokyny 4 Bezpečnostní pokyny 5 Technické údaje 5 Informace pro obsluhu 5-6 Varování a poplachy 6 Ruční provoz

Více

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty IVAR.HP Atria Duo Optimum IVAR.HP Atria Optimum IVAR.HP Comfort IVAR.HP Comfort Optimum IVAR.HP Diplomat IVAR.HP Diplomat Duo IVAR.HP Diplomat Duo Optimum IVAR.HP Diplomat Optimum G2/G3 IVAR.HP Diplomat

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Uživatelská příručka. Rego 5200. Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 817 426 (2015/11)

Uživatelská příručka. Rego 5200. Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 817 426 (2015/11) Uživatelská příručka Rego 5200 Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 817 426 (2015/11) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní poky............... 2 1.1 Použité symboly................................

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Kompaktní jednotky. Strana 4 1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6

Více

LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda

LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWSE-F Tepelné čerpadlo vzduch-voda Návod pro montáž, provoz a údržbu NIBE Energy Systems CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel: +420 326 373 801-802 Fax: +420 326 373 803 e-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody Obsah Základní funkce šetřílka Popis a použití Příklady použití Technické údaje Popis funkce Nastavení parametrů a schéma pohybu v menu Mapa menu

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm plus. Tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem teplé vody

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm plus. Tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem teplé vody Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze geotherm plus Tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem teplé vody CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...3 1.1 Dodržování související dokumentace...3

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze MOS 0828-1 Návod k instalaci a obsluze 031223 A B C D E F G Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická

Více

1ZSE 5492-156 cs, 3. vyd. Přepínače odboček pod zatížením, typ UBB Uživatelská příručka

1ZSE 5492-156 cs, 3. vyd. Přepínače odboček pod zatížením, typ UBB Uživatelská příručka 1ZSE 5492-156 cs, 3. vyd. Přepínače odboček pod zatížením, typ UBB Uživatelská příručka Tento dokument se nesmí kopírovat bez našeho písemného svolení a jeho obsah se nesmí sdělovat třetím stranám ani

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Tel.: 800 11 4567 strana 2 Návod k obsluze ZEM Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral plynový kotel Geminox řady ZEM. Kotel je osazen bezpečnostními

Více

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Návod k instalaci a použití Vydání: V1 Datum: 04.2015 1. Obsah Tab. 1 Paragraf Popis 1 Obsah 2 Úvod 2.1. Všeobecné instrukce 2.2 Úpravy jednotky 2.3 Bezpečnostní pokyny

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split 6 720 648 125-78.1I 6 720 807 644 (2013/03) Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B skládající se z: WPLS 7,5 nebo 12IE s ODU 7,5-12t WPLS 7,5 nebo

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor FWC 3. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor FWC 3. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor FWC 3 CZ verze 1.0 Obsah Část A - Popis a instalace A 1 - Specifikace... 3 A 2 - Popis regulátoru... 4 A 3 - Obsah balení... 4 A 4 - Vysvětlení značek v textu...

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více

Flamco-Fill PE. Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

Flamco-Fill PE. Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com Flamco-Fill PE Flamco www.flamcogroup.com NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH Obsah Strana 1 Uvedení do provozu 3 1.1 Uvedení jednotky Fill-PE do provozu 3 1.2 Parametry pro uvedení do provozu

Více

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B Funkce Pro vaše pohodlí a úsporu energie INTELLIGENT EYE Senzor INTELLIGENT EYE detekuje

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T

Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T Uživatelský návod Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T Verze CIM - 1001 CIM FW 4.1.3 CIM Manager V6.10.2 Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru a za nákup tepelného čerpadla

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Česká republika cs. Návod k použití. Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H

Česká republika cs. Návod k použití. Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H Česká republika cs Návod k použití Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění Your reliable partner Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění Vacumat Eco účinný v každém směru Kvalita vody určuje výkon Kvalita vody určuje výkon chladicích a vytápěcích systémů. Systém s vodou bohatou

Více

aktualizováno: 10/02/2011 Číslo dokumentu: 09000023

aktualizováno: 10/02/2011 Číslo dokumentu: 09000023 Číslo dokumentu: 09000023 Table des matières Úvod...3 Hydraulické zapojení modulu Aqualea...4 1 Příklad se stabilním zásobníkem (typu 300 l)...4 2 Příklad s vertikálním nástěnným zásobníkem (typu 200l)...6

Více

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA ZÁRUČNÍ LIST A PROTOKOL UVEDENÍ DO PROVOZU

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA ZÁRUČNÍ LIST A PROTOKOL UVEDENÍ DO PROVOZU NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA ZÁRUČNÍ LIST A PROTOKOL 001 2008 UVEDENÍ DO PROVOZU Záruční list (Vyplní dodavatelská firma po uvedení tepelného čerpadla do provozu) Model: Výrobní číslo:.. Dodavatel (náz. firmy,

Více

Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) 6 720 804 385-00.1I

Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) 6 720 804 385-00.1I Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ 6 720 804 385-00.1I Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 2 1.1 Použité symboly................................

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK. časově řízené dávkovací čerpadlo

Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK. časově řízené dávkovací čerpadlo Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK časově řízené dávkovací čerpadlo Ovládací panel TEKNA TCK Přístup do nabídky programování Když se stiskne během pracovní fáze čerpadla, cyklicky zobrazuje

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více