Jasný vítěz voleb v Říčanech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jasný vítěz voleb v Říčanech"

Transkript

1 VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách

2 Slovo úvodem Vladimír Kořen starosta města Říčany Vážení říčanští občané, máme za sebou jedno z nejvýraznějších volebních klání v novodobé historii města. Masivní propracované kampaně. Ostrý názorový střet stran, hnutí a nezávislých kandidátů. Vysoká volební účast. A překvapení v podobě výsledků, které nikdo nečekal. Zkrátka volby tak, jak mají být. Chtěl bych vám všem, kteří jste volili, poděkovat za to, že jste k volebním urnám přišli a rozhodli jste se. Je jedno, komu jste dali hlas. Důležité je, že vám osud našeho města není lhostejný. Jako lídr Klidného města samozřejmě musím poděkovat za mimořádnou podporu, kterou náš TÝM dostal. Děkujeme a uvědomujeme si, že jde o obrovský závazek. Slovo TÝM jsem zdůraznil záměrně. Je důležité vypíchnout, že nejvýraznější výsledek zaznamenal pan doktor Michal Mrázek. Celkem 3597 hlasů. Je to neuvěřitelný výsledek, protože z každé trojice voličů ho podpořili dva. Myslím, že projekt denního stacionáře dokázal spojit všechny citlivé Říčaňáky. Bylo jedno, jestli jde o lidi bohaté, či chudé fandící levici, či pravici. Prostě a jednoduše s pokorou a dobrotou dokázal Michal spojit celé Říčany pro společnou věc. Žádné trapné hádky, žádná agresivní rétorika, žádná zášť či nepříjemná atmosféra. Myslím, že to je jedno z nejvýraznějších poselství uplynulých voleb. Obyvatelé Říčan ukázali, že si váží pracovitosti, pokory a lidské slušnosti. Věřím, že všech zvolených 21 zastupitelů bude pracovat a sloužit Říčanům celé čtyři roky s vědomím této zprávy od voličů. Začátkem listopadu proběhne ustavující schůze, bude zvolen starosta, rada města i další orgány. Doufám, že následující čtyři roky budou klidné a do tváře města i jeho obyvatel se zapíší pozitivně. Omlouváme se všem čtenářům za tiskovou chybu, kvůli které vyšlo říjnové číslo s ročníkem 2013 na obálce. Jednalo se samozřejmě o vydání říjen

3 VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný zdarma do schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách v nákladu ks. Číslo 11, listopad Vydavatel: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. Masarykovo náměstí 83/1, Říčany IČ Řídí redakční rada. Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E Příjem příspěvků a inzerce: Turistické a informační centrum Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice) Říčany telefon: pro příspěvky: pro inzerci: Po Čt a Pá a Grafická úprava, sazba a distribuce: Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s. Tisk: Tiskárna Libertas, a. s. Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý textový i obrazový materiál. Uzávěrka pro příští, prosincové číslo je ve čtvrtek 13. listopadu pro příspěvky a v pátek 14. listopadu pro inzerci. Příští vydání bude distribuováno 28. až 30. listopadu Na obálce: Mariánský sloup na Masarykově náměstí byl po rekonstrukci slavnostně vysvěcen. Foto: Rudolf Flachs Z Kurýru vybíráme... Jasný vítěz voleb Občané rozhodli, kdo bude ve vedení města další čtyři roky Strana 6 Noví zastupitelé Všech 21 zastupitelů se představuje se svými plány Strana 7 Děti mají novou zahradu V MŠ U Slunečních hodin byla otevřena rekonstruovaná zahrada se spoustou herních prvků pro děti Strana 10 Fotoreportáž z městských slavností Hlavní motiv slavností Řekni Říčany písmeno Ř si můžete připomenout v sérii snímků z akce Strana 12 Zpěváci z Dánska navštívili Říčany Na začátku října v rámci programu partnerství měst přijel smíšený pěvecký sbor Albertslundkoret Strana 50 Zlatý oříšek opět v Říčanech Další ročník zná své vítěze, obyvatelům města se představili při slavnostech na náměstí Strana 52 Říčanský sportovec sezony zná vítěze Seznamte se s vítězi ankety o nejlepšího sportovce města v uplynulém roce Strana 61 Obsah

4 Informace z radnice Krátce z rady u Rada souhlasila s přesunem finančních prostředků ve výši Kč v rámci rozpočtu pro rok 2014 Základní školy Nerudova, a to konkrétně se snížením ZU 518 služby a navýšením ZU 521 osobní náklady o tuto částku. Důvodem je časové prodloužení přítomnosti asistenta pedagoga u žáků s různým typem zdravotního postižení. u Radní souhlasili s přijetím věcných darů příspěvkovou organizací Základní škola Říčany, Bezručova 94 (dle seznamu k materiálu) v celkové hodnotě ,70 Kč, které škola použije k výuce svých žáků. u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 411/2014/KS na vybavení denního stacionáře Olga v Říčanech mezi prodávajícím Quick Office, s.r.o, a kupujícím městem Říčany, který řeší prodloužení termínu dodání vybavení v závislosti na dokončení realizace stavby denního stacionáře. u Radní souhlasili s uvolněním částky 35 tisíc Kč ze své rezervy pro organizační složku města Jednotku sboru dobrovolných hasičů na nákup materiálu pro zřízení skladového prostoru (pomocného patra nad šatními skříňkami) v hale na Fabiáně. Práce budou provedeny svépomocí pod dohledem kvalifikované osoby a odboru správy majetku města. Operačního programu Životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti sportovní haly v Říčanech se Státním fondem životního prostředí České republiky. u Rada souhlasila s uzavřením: l pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s ročním pojistným Kč bez DPH, l pojistné smlouvy na pojištění motorových vozidel s ročním pojistným Kč bez DPH, l pojistné smlouvy na pojištění majetku polyfunkční budovy čp a 2000 s ročním pojistným Kč bez DPH, mezi městem Říčany a Allianz pojišťovnou, a.s. u Radní zrušili své usnesení č ze dne ve znění: Rada města Říčany souhlasí s uvolněním částky Kč Středisku výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 Prosek na úhradu nákladů na diagnostický pobyt nezletilého dítěte J. Š. z Říčan dle přílohy k tomuto materiálu. u Rada souhlasila v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky č. 26/2014 Pořízení čisticího a kropicího vozu pro město Říčany zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky. Krátce z rady u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a společností GREEN PROJECT s.r.o. jako zhotovitelem na zakládání krajinných prvků remízů a alejí v okolí Říčan, a to za cenu ,87 Kč včetně DPH. u Radní schválili smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Pozvánka pro říčanskou veřejnost na ustavující zasedání Zastupitelstva města Říčany středa od hodin v zasedací síni Městského úřadu Říčany, Masarykovo náměstí 53/40 Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce a na Vladimír Kořen starosta města Krátce z rady u Radní souhlasili s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č.101/2009-s o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne se společností ELEK- TROWIN, a.s., kterým se mění počet kontejnerů určených pro zpětný odběr elektrozařízení na 1 ks na sběrném dvoře v Říčanech. u Rada odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Bonita Group Service, s.r.o., na dodávku a montáž specifikované herní sestavy na dětské hřiště na sídlišti Olivova za celkovou cenou Kč včetně DPH. u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Jozefem Bangem na osazení silničních obrubníků v Strašíně u Říčan podél silnice III/1011 ze celkovou cenu Kč včetně DPH. u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce na nástroje a nářadí financované z projektu Řemeslo má zlaté dno mezi příspěvkovou organizací Muzeum Říčany a partnerskými školami Základní škola Nerudova a Základní škola Říčany, Bezručova v celkové hodnotě ,70 Kč. u Rada schválila vyřazení a fyzickou likvidaci tohoto nepotřebného a poškozeného majetku města: l Dřevěný altán v Říčanském lese, IČ MU- RIH , rok pořízení 2007, pořizovací cena Kč, zůstatková cena Kč, který byl zničen požárem, 4

5 l Koženkové sedačky v budově bývalého kina, IČ MURIH , rok pořízení 1990, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, l Upgrade kinoprocesoru, IČ MURIH000573Z, rok pořízení 2004, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, l a dále souhlasila s bezúplatným převodem dětského hřiště u MŠ Čtyřlístek (herní sestava Městečko Bimbi ), IČ MURIH0004NRW, rok pořízení 2005, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, na příspěvkovou organizaci města Mateřská škola Čtyřlístek. u Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy č. 555/2014/DS, za účelem poskytnutí finančního daru ve výši Kč na rozvoj základního školství, mezi M. a R. Havlovými jako dárci a obdarovaným městem Říčany, a souhlasili s podpisem této smlouvy. u Rada souhlasila se zapsáním sídla Spolku Bezručovka sdružení rodičů a přátel Základní školy Říčany, Bezručova 94, do objektu této školy, jehož je město Říčany vlastníkem. Dále souhlasí s výpůjčkou jedné učebny školy za účelem pořádání členských schůzí Spolku Bezručovka. Krátce z rady u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 487/2012/NS, uzavřené mezi městem Říčany jako pronajímatelem a III. mateřskou školou Říčany jako nájemcem, jehož předmětem bude: l zvýšení nájemného na částku Kč ročně s účinností od l změna v označení nájemce z původního III. mateřská škola Říčany na nové značení Mateřská škola U Slunečních hodin, příspěvková organizace s účinností od , a uložila tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit vypracování dodatku a souhlasí s jeho podpisem. Z OČÍ DO OČÍ Informace z radnice Pravidelná setkání s vedením města v měsíci listopadu zatím probíhat nebudou, protože nové vedení města teprve vzejde z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Říčany. Aktuální informace najdete na webových stránkách města u Rada souhlasila s uvolněním částky Kč ze své rezervy na úhradu výroby a instalace 3 ks bannerů pro rondel. u Radní souhlasili v souladu s 34zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech s pořízením služebního vozu ŠKODA Roomster na spotřebitelský úvěr (70 % ceny hotově, 30 % splátky na 36 měsíců) za celkovou cenu Kč příspěvkovou organizací města Dům s pečovatelskou službou SENIOR. u Radní schválili Základní činnosti poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři Olga, včetně základních činností odlehčovacích služeb, Vzor žádosti o přijetí, Sazebník úhrad, Vzory smluv o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři a odlehčovacích služeb, Aktivizační činnosti a Dotazník pro rodinné příslušníky žadatelů o poskytování sociálních služeb Denního stacionáře Olga dle příloh k materiálu. u Rada souhlasila s uvolněním částky 18 tisíc Kč ze své rezervy na příspěvek na akci měsíc zdravé výživy ve školních jídelnách ZŠ u Říčanského lesa, ZŠ Nerudova a 1. ZŠ Říčany firmě Scolarest, která zajišťuje školní stravování ve městě Říčany na základě koncesní smlouvy. u Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy se společností Marius Pedersen, a.s., na dar ve výši Kč na rozšíření městského mobiliáře ve městě Říčany nákup odpadkových košů a sad pro umístění pytlíků na psí exkrementy. Kompletní zápisy naleznete na Adéla Ambrožová kancelář starosty a tajemníka Denní stacionář Olga v Říčanech Dnes patří poděkování za finanční dar panu Tomáši Jechovi, paní Barboře Fričové a jako každý měsíc zastupitelům za Klidné město, kteří se vzdávají své odměny zastupitele. Stav účtu je k datu ,52 Kč. Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: /0800. Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od základu daně. Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči stav účtu k : Kč 5

6 Informace z radnice Jasný vítěz voleb v Říčanech Klidné město má 14 z 21 křesel Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Klidné město v čele s dosavadním starostou Vladimírem Kořenem úspěšně obhájilo vítězství ve volbách do Zastupitelstva města Říčany. Získalo celkem 55,7 % platných hlasů, což je dokonce nejvýraznější volební výsledek v historii Říčan od roku V komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014 v Říčanech, kandidovalo celkem devět volebních uskupení. Pětiprocentní hranici překročilo pět stran, kde vítězné SNK Klidné město obdrželo téměř 55,7 % platných hlasů a 14 mandátů v zastupitelstvu. Vážení voliči, rozhodli jste. Dali jste jednoznačný vzkaz. Velmi děkujeme za vaši podporu. Pro mě osobně je důležitý i další detail. Nejvíc hlasů v těchto volbách získal pan doktor Michal Mrázek. Jeho sen o stacionáři spojil celé Říčany a dokázal, že do správy veřejných věcí patří dobro a pokora. To je vzor, který je hodný následovaní, říká Vladimír Kořen /Klidné město/, dosavadní starosta města. Sdružení vylepšilo svůj volební výsledek nejen oproti předchozím volbám v roce 2010 (tehdy získalo necelých 40 % hlasů), ale jde o nejlepší volební výsledek vítězné strany dokonce od roku 1994 (1994 Sdružení LSNS, NK 27,13 %, 1998 Sdružení US, NK 29,25 %, 2002 Sdružení nezávislých 24,18 %, 2006 SNK ED a nezáv. kand. společně 27,75 %). Máme obrovskou radost, že lidé ocenili 4 roky naší práce na říčanské radnici, že nám věří tak velká část říčanské veřejnosti. Vaše důvěra je pro nás obrovským závazkem. Čeká nás moc práce a odpovědnost za rozvoj Říčan bude ležet především na zastupitelích Klidného města. V každém případě tím ale nekončí diskuze a debata s dalšími názorovými proudy v Říčanech, naopak, dodává. Na druhém místě s 9,54 % hlasů (2 mandáty) se umístilo sdružení PRO Říčany, třetí příčku obsadila ODS s 8,03 % hlasů (2 mandáty), čtvrtou nejúspěšnější stranou se stalo ANO Celkové výsledky: Celkové pořadí Název Hlasy Přepočtené % Abs. v % platných hlasů 1 SNK Klidné město , 71 55, PRO Říčany ,54 9, ODS ,03 8, ANO ,51 7, Unie pro sport a zdraví ,41 7, TOP O ,03 4, ČSSD ,54 3, Strana ZEL. s podporou KDU-ČSL ,30 3, Strana svobodných občanů ,92 2, se 7,51 % hlasů (2 mandáty) a pátým volebním uskupením je Unie pro sport a zdraví Říčany, které získalo 7,40 % hlasů (1 mandát). Do 21členného zastupitelstva se za SNK Klidné město dostali Michal Mrázek, Vladimír Kořen, Hana Špačková, Zdeněk Hraba, Martin Gebauer, Vladimír Polánský, David Michalička, Petr Bartoš, Jarmila Voráčková, Pavel Matoška, Svatopluk Jírů, Petr Auředník, Pavel Novák a Milan Šafránek. Za PRO Říčany byli zvoleni Petr (Papouch) Michovský a Hana Vojtová. Za ODS pokračují jako zastupitelé nadále Karla Egidová a Miloslav Šmolík. Novými zastupitelkami budou Karolína Skrčená a Alexandra Páral Trnková z ANO 2011 Počet mandátů Zdroj: a poslední křeslo obsadí David Frydrych z Unie pro sport a zdraví Říčany. Říčaňáci volili v 15 volebních okrscích a do volebních uren hodili celkem platných hlasů. Volební účast v říčanském volebním obvodu dosáhla na 53,53 %, což je o více než 9 % vyšší účast než celorepublikový průměr. Volba starosty, místostarostů, radních a členů výborů proběhne na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se musí konat do 30 dnů od uzavření voleb. Sluší se popřát všem, kteří se do zastupitelstva probojovali. Zároveň bych rád poděkoval i všem zastupitelům, kterým končí mandát, za čtyři roky jejich práce pro Říčany, uzavírá Vladimír Kořen. Adéla Ambrožová tisková zpráva města Říčany 6 Foto: Rudolf FlachS

7 ANKETA PRO NOVÉ ZASTUPITELE Vladimír Kořen (40) Klidné město Můj cíl je vybudovat na radnici dotační centrum, které by pomáhalo se získáváním dotací nejenom městu či příspěvkovým organizacím, ale také spolkům, sdružením a sportovním klubům. Myslím, že mým hlavním úkolem je otevírání potenciálu, který dřímá v říčanské veřejnosti. Žije tu spousta chytrých a šikovných lidí, kteří mohou městu přinést energii a další pozitivní rozvoj. Radnice nesmí jejich aktivity blokovat, naopak musí otevírat prostor pro splnění jejich snů. Vladimír Polánský (59) Klidné město Mým hlavním cílem pro následující období je stálé zlepšování práce úřadu tak, aby byl produktivnější, moderní a hladce zvládal všechny požadované úkoly. Jinými slovy, úřad se musí přizpůsobovat stále se měnícímu prostředí, ve kterém pracuje. Rostoucí množství úkolů chci řešit vyšší produktivitou práce s využitím systémů, které práci ulehčí a zjednoduší a nikoli zvyšováním počtu úředníků. Chci dále rozšiřovat elektronizaci úřadu s cílem zlepšování služeb pro občany. Každý žadatel bude mít možnost sledovat přes internet, v jaké fázi úředního procesu se nachází jeho požadavek, jaký úředník na jeho případu aktuálně pracuje a kdy bude jeho žádost vyřízena. Další oblastí, na kterou se zaměřím, je motivace zaměstnanců úřadu. Budu usilovat o to, aby výkon úředníků byl měřitelný a aby odměňování reflektovalo produktivitu, s jakou zaměstnanec pracuje. Bez výkonného a dobře fungujícího úřadu nelze splnit náročné cíle v dalším volebním období. Petr Bartoš (40) Klidné město Předem chci poděkovat voličům, že mi umožnili pokračovat v započaté práci. BEZPEČNOST čeká nás výrazné posílení městské policie v počtu strážníků a otevření nového pracoviště v rondelu. Daří se nám rozvíjet užší spolupráci s Policií České republiky, dostali jsme příslib pravidelné účasti na nočních víkendových akcích. Chci také rozvíjet úspěšnou spolupráci se sdružením provozovatelů restauračních zařízení, za kterým jsou vidět výsledky v prevenci kriminality. DOPRAVA Po testovací verzi začíná fungovat úsekové měření, hlavní význam vidím ve zklidnění dopravy na nebezpečných úsecích. Dále se budu snažit nalézat nové možnosti ke zklidnění dopravy ve městě. ZIMÁK zimní stadion jsem si vzal před 4 lety jako svoji prioritu, jsem rád, že se věci hýbou správným směrem. Jsem v úzké komunikaci s investorem a budu mu nadále nápomocen. Informace z radnice Co je vaším hlavním cílem nebo projektem, který chcete jako zastupitel(ka) během příštích čtyř let v Říčanech uskutečnit? Hana Špačková (47) Klidné město Nejprve chci poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas a zároveň za velkou podporu. Moc si jí vážím. Jsem ráda, že mohu navázat na práci, na které jsem se podílela už v minulém volebním období. Opět se chci soustředit na stabilizaci, rozšíření a zkvalitnění podmínek zejména pro základní vzdělávání. Budu usilovně pracovat i na dalším rozšíření kapacity mateřských škol. Je jasné, že vše bude záviset na možnostech čerpání dotací, ať už z vládních výzev, nebo programů EU. Už nyní se na tyto výzvy připravujeme. Zastupitelstvo již schválilo investiční záměr výstavby nové budovy školy pro první stupeň 1. ZŠ, po zpracování projektu budeme schopni okamžitě reagovat a usilovat o dotace. Podobně tomu bude i při přípravě dalších projektů týkajících se posilování kapacity školek. Ale i v oblasti sportu se budu snažit budovat a zkvalitňovat další hřiště, rekreační plochy ve městě, jako je například okolí Marvánku. Na práci i na nové kolegy v zastupitelstvu se velmi těším. Martin Gebauer (44) Klidné město Ve svém dalším volebním období se budu opět hlavně spolupodílet na řízení městského rozpočtu a věnovat se dalším finančním záležitostem města. Čekají nás finančně náročné projekty, jako bude stavba nové školky, odbahnění Mlýnského rybníka, dostavba stoky A, projekt opravy Rooseveltovy ulice a další, pro které bude potřeba nalézt finanční krytí. Nebude to jednoduché, ale vzhledem k dobrému hospodaření v minulém volebním období, bude větší prostor pro hledání nových zdrojů financování. V této oblasti mám bohaté zkušenosti a máme v týmu lidi, kteří pracují ve finančním sektoru na vysokých pozicích. Využijeme tento potenciál, abychom dokázali tyto projekty zabezpečit a zároveň udržet finančně bezpečný rozpočet. Zdeněk Hraba (39) Klidné město Jedním z mých hlavních cílů bude redukce obecně závazných vyhlášek vydávaných městem, a to jak co do jejich obsahu, tak i co do jejich množství. Vzhledem k tomu, že se žádný problém ať už ve státě, nebo ve městě nikdy nevyřešil prostým vydáním právní normy, nařízením nebo zákazem nějakého chování, tak bych chtěl především prověřit funkčnost vyhlášek vydávaných městem, ale i existujících neprávních institutů, jako např. příspěvků na infrastrukturu podle tzv. zásad. Budu usilovat o to, aby obsah i forma obecně závazných předpisů města co nejvíce odpovídala skutečným potřebám města a jeho občanů, možnostem efektivní kontroly jejich plnění a samozřejmě požadavkům právního řádu. Michal Mrázek (48) Klidné město Hlavním cílem do dalšího období je pokračovat v započaté práci z minulého období. Tj. dokončení a zprovoznění stacionáře Olga a další péče a zlepšování služeb pro naše seniory. Ve spolupráci se sociálním odborem bych se chtěl pokusit o další zkvalitnění celé sociální oblasti v našem městě. Petr Auředník (36) Klidné město Zasadím se o to, aby se v příštích čtyřech letech v Říčanech podařilo vybudovat centrální park s in-line dráhou. Pokusím se oživit projekt revitalizace území před bývalou věznicí, kolem Říčanského potoka. Budu dbát na pořádek ve městě. 7

8 Informace z radnice David Michalička (33) Klidné město Výsledek letošních voleb vnímám jako ještě větší závazek než před čtyřmi lety, tak snad to zvládneme se ctí. Můj hlavní cíl je jasný. Je třeba vybudovat cyklostezku Olivovna-Vojkov podél Černokostelecké s napojením na stávající lesní asfaltovou magistrálu směr Klokočná. Rád bych, aby město vybudovalo i některou z dalších stezek například směrem na Světice, Kolovraty, Kuří či Pacov. V neposlední řadě, když jsme již u cyklodopravy, budu se též snažit prosadit průjezd cyklistů alespoň v některých jednosměrkách ve městě. Milan Šafránek (34) Klidné město Jakožto dobrovolný hasič bych se chtěl věnovat zdokonalení krizového plánu v Říčanech jak pro povodně, tak i pro neočekávané události. Byl bych rád, kdyby byly Říčany vždy kvalitně připraveny čelit nenadálým situacím. Mezi další cíle, které bych chtěl zrealizovat, patří zlepšení spolupráce mezi všemi složkami IZS v Říčanech, městskou policií počínaje a záchrannou službou konče. Zaměřil bych se také na vzhled a údržbu města, ať už jsou to neuklizené chodníky nebo neudržované pozemky. Říčany jsou hezké město s velkým potenciálem, ale myslím si, že v některých lokalitách je ještě hodně co zlepšovat. Byl bych rád, kdyby se i z řad Říčaňáků našel někdo, kdo by se chtěl k tomuto záměru připojit. Jarmila Voráčková (52) Klidné město Město Říčany bylo vždy místem zábavy i odpočinku. Chtěla bych, aby mladí lidé měli kde aktivně sportovat a ti starší se mohli v klidu věnovat svým odpovídajícím aktivitám a zájmům. V následujícím volebním období budu usilovat o to, aby se podařil obnovit zimní stadion, aby mohla vzniknout dráha pro in-line brusle a budu podporovat aktivity říčanských hlavně nekomerčních sportovních a volnočasových spolků. Ráda bych, aby náměstí ožilo nejen při velkých společenských akcích, ale aby se stalo malebným místem při procházce k Říčanskému hradu. Svatopluk Jírů (41) Klidné město Můj cíl je jednoduchý dávat celé 4 roky svůj hlas pro návrhy, které budu považovat pro Říčany a jejich obyvatele za prospěšné. K tomu je samozřejmě potřeba něco znát. Takže v čem se budu cítit kompetentní, budu hlasovat ve prospěch města. Když něčemu rozumět nebudu, nebo bude problém k řešení vypadat komplikovaně, budu v zastupitelstvu pokládat jednoduché otázky. Protože jednoduché odpovědi na jednoduché otázky vedou ke správným řešením. A dobře se ptát je důležitější, než ze sebe dělat vševěda. Pavel Novák (44) Klidné město Vážení Říčaňáci, dovolte mi poděkovat jménem celého Klidného města za důvěru, kterou jste nám projevili. Rád se budu podílet na tom, aby byly Říčany městem pro příjemný život nás všech. V mé kompetenci je rybníkářství a ekologie, proto jsem šťasten, že se KM podařilo zajistit dotační titul na odbahnění a celkovou rekonstrukci Marvánku, která se právě rozbíhá. Následovat by měl i rybník Mlýnský, kterému se dosud nedostalo slibované pozornosti po poškození povodněmi. Budu usilovat o to, abychom celý projekt realizovali co nejdříve. Pavel Matoška (50) Klidné město V následujícím období se budu podílet na práci dopravní komise s důrazem na řešení situace s parkováním a průjezdností města. Zároveň budu spolupracovat na projektech spojených s bezpečností ve městě. Rád bych také přispěl k zintenzivnění spolupráce města s podnikateli a k možnosti nastartování PPP, které by umožnily realizovat důležité projekty, na které by město samo ve střednědobém horizontu samo nestačilo. Karla Egidová (66) ODS Ráda bych se dál věnovala aktivitám v sociální oblasti. Jako zastupitelka i jako členka sociální a zdravotní komise, ve které bych ráda pracovala. Komise úzce spolupracuje se sociálním odborem MěÚ. Jsou nastavena určitá pravidla a mantinely práce v sociální oblasti a ráda bych byla u toho, jak se dál rozvíjejí. Miloslav Šmolík (42) ODS Jedním z mých hlavních cílů bude hlídání pozice silného, objektivně informovaného občana s dostupnými a kvalitními službami na úřadě. Rovněž budu usilovat o nezávislost Kurýru na městě. Nejlepší garancí objektivity je redakční rada, jejímiž členy budou mimo jiné i představitelé opozice. Dva roky jsem usiloval o investice do zkapacitnění ČOV. V tomto směru se nic nemění. Pomohu dokončit projekt na opravu Rooseveltovy ulice a nadále budu podporovat zlepšení stavu infrastruktury i dopravní situace z pozice krajského zastupitele. Hana Vojtová (38) PRO Říčany Děkuji všem, kteří mi projevili důvěru a díky nimž jsem se stala zastupitelkou. Za největší problémy považuji kamionovou dopravu, zrušení lékařské pohotovosti a podinvestovanost. S tím je spojený nedostatek míst ve školách, k parkování, dopravní zácpy, fronty na úřadech atd. Mou snahou bude vrátit Říčany Říčaňákům, nebýt jen noclehárnou, skladem a překladištěm. Zasadím se, aby vznikla místa pro aktivní odpočinek in-line dráha, sportoviště a zimní stadion. Budu podporovat lidi v přihlášení k trvalému pobytu systémem úlev a benefitů. Doufám, že s ostatními zastupiteli najdeme společnou řeč a s nejpalčivějšími problémy se začne něco dělat. Petr Michovský (48) PRO Říčany V následujících čtyřech letech bych se rád zasadil o to, aby naše město získalo pestřejší paletu sportovišť a aby děti mohly i v zimních měsících trénovat v bezpečí osvětlených hal. Město se stále rozrůstá, kapacita hal a tělocvičen je kriticky nízká. Je třeba postupovat aktivně a společně se všemi sportovními oddíly a zajistit tak dětem příležitosti pro pravidelný pohyb. Jen tak se budou rozvíjet v sebevědomé a zdravé jedince. Sportovní svět má přesná pravidla, ctím fair play a věřím, že se mi podaří v jeho duchu pokračovat i v rámci místní komunální politiky. 8

9 Alexandra Páral Trnková (32) ANO 2011 Zasadím se o podporu dětských skupin, které představují alternativu ke stávajícím službám péče o děti. Dětské skupiny řeší nedostatečnou kapacitu jeslí (pro děti ve věku od 6 měsíců) i míst ve školkách pro mladší předškoláky (ve věku 3 a 4 roky). Rodiče se tak mohou rychleji vrátit k výdělečné činnosti a lépe sladit pracovní, rodinný a osobní život. Dětské skupiny mohou provozovat zaměstnavatelé a místní neziskové organice, a proto jsou finančně dostupné. Karolína Skrčená (29) ANO 2011 Budu prosazovat sociálně-preventivní dobrovolnický program pro děti a mládež do 15 let. Ten bude pomáhat s využitím volného času dětí pod jednou střechou, ale zároveň bude fungovat jako prevence nežádoucího chování (záškoláctví, užívání návykových látek). Cílem programu je, aby děti trávily volný čas bezpečně pro sebe i druhé, měly k dispozici odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací. Na tento program navazuje mezigenerační projekt Senzační senioři, který připravujeme. Informace z radnice David Frydrych (47) Unie pro sport a zdraví Vždy to byl a nadále i bude trvalý rozvoj sportovních klubů v Říčanech. Ať klubů s dlouholetou tradicí, tak i klubů nově vzniklých a vznikajících. Všichni, kteří v nich pracují celoročně s dětmi a mládeží, jsou zapálenými sportovci i organizátory, věnují svůj volný čas trénování či jiným činnostem zajišťujícím pravidelné sportování v Říčanech. Všichni tito lidé musí od města cítit podporu, nejen jednou za čas při nějaké významné akci, ale celý rok pro zajištění vlastního provozu a chodu klubu. Ovšem na druhou stranu samo město zase nemůže být jediným patronem pro veškerý sport ve městě. Nemůže se vydat cestou pouhého přispívání z vlastních grantů. Mělo by iniciovat vznik ryze sportovní komise a ve spolupráci s ní se podílet na hledání možností vícezdrojového financování sportu. Je více méně nutností, aby vedení města společně se sportovní komisí aktivně podpořilo spolupráci místních škol se sportovními kluby. Tato spolupráce by měla vést k založení Sportovního střediska mládeže. Poděkování voličům Vážení Ŕíčaňáci, tak máme po volbách. Byť je to v každém předvolebním souboji do určité míry běžné, byla letošní kampaň nebývale agresivní a konfrontační. Dokonce tak, že konstruktivní a věcné argumenty přes množství špíny nebyly ani vidět. ODS pracovala v minulém volebním období na radnici v koalici s Klidným městem. V kampani jsme se proto zaměřili na připomenutí naší práce, úspěchů, pojmenování věcí, se kterými jsme nesouhlasili. A chtěli jsme také přiblížit naše myšlenky a dlouhodobé záměry. Dva mandáty ODS jsou ve světle celkových výsledků voleb a souboje proti všem výsledkem ne zas tak špatným. Přesto jsou zklamáním z pohledu toho, v jakém poměru sil jsme na radnici zasedali a kolik práce se nám podařilo udělat. Pozitivní je, že ODS i přes krizi, kterou prožívá, prokázala, že má zdravé jádro a stabilní příznivce, kteří věří v pravicové hodnoty. A tak i přes přání různých škarohlídů ODS, nejen v Říčanech, žije a věřím, že bude postupně opět nabývat na síle. Lidé, kteří zůstali, si zaslouží poděkování i úctu. Mnozí z nich mnohem více než ti, kteří pod rouškou nezávislých kandidátů nyní po celé republice slaví úspěch. Dostali jsme nálepku politiků, kterými nejsme o nic více než naši soupeři v komunálních volbách. Nebo vlastně ne. Jsme na tom lépe, máme jasné ideje, hodnoty a zásady. Jsme čitelní, názorově pevní. Budu nadále pracovat pro všechny občany Říčan stejně intenzivně, jako bychom byli na radnici. Jako aktivní krajský zastupitel si ohlídám projekty, o které se starám v čele s opravou Rooseveltovy ulice, kterou jsem vyjednal s hejtmanem. Nezapomenu ani na další projekty, kterým jsem pomáhal coby radní, který měl na starosti především zlepšování stavu infrastruktury v čele s agendou dopravy a dotací. Revitalizace Říčanky, vč. rybníků je v plném proudu, stejně jako obnova silnic, a to především z krajských peněz. Gratuluji kolegům z Klidného města k jasnému vítězství i ostatním k jejich mandátům. Budu komunikovat se všemi zastupiteli a podporovat věci, které jsme v našem programu slíbili tak, aby se naše město posunulo alespoň o kousek dál. Vážení Ŕíčaňáci, děkuji Vám za hlasy, které jste mně i celé naší kandidátce dali, a budu opět dělat vše pro to, abyste při příštích volbách nelitovali, že jste nás, Vaše sousedy z Občanské demokratické strany, volili. Váš krajský a říčanský zastupitel Miloslav Šmolík Dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kteří jste mě osobně, i ODS Řičany, podpořili a dali nám své hlasy v pravě proběhlých komunálních volbách. Práce zastupitele je o tom, aby prezentoval a snažil se prosadit názory svých voličů. Budu se snažit, aby můj hlas v zastupitelstvu byl obrazem našeho volebního programu a projevem vaší vůle. Novému vedení radnice přeji v nadcházejícím volebním období mnoho úspěchů. Karla Egidová inzerce Pokračujeme dál v Práci Pro sport. dostali jsme od vás opět důvěru zlepšovat sportovní Prostředí a Pomáhat klubům. Děkujeme vám. společně jsme silní 9

bezohledným projektům

bezohledným projektům bezohledným projektům Brzdíme nesmyslnou výstavbu! Vidíte to sami schválení přísného územního plánu, žádné skryté stavební rezervy na Marvánku a získané desítky milionů korun od developerů pro rozvoj Říčan.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

kraj Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne Magazín Starostů pro Liberecký kraj

kraj Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne Magazín Starostů pro Liberecký kraj magazín Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 26. 4. 2016 Dne 26. 4. 2016 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2016. Klub Starostů přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 49 věc: Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 15/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.9.2014 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor projektového řízení Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Datum: únor 2011 Předkládá: Ing. Josef Rusek, vedoucí odboru projektového řízení Obsah: 1. Základní

Více