Jasný vítěz voleb v Říčanech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jasný vítěz voleb v Říčanech"

Transkript

1 VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách

2 Slovo úvodem Vladimír Kořen starosta města Říčany Vážení říčanští občané, máme za sebou jedno z nejvýraznějších volebních klání v novodobé historii města. Masivní propracované kampaně. Ostrý názorový střet stran, hnutí a nezávislých kandidátů. Vysoká volební účast. A překvapení v podobě výsledků, které nikdo nečekal. Zkrátka volby tak, jak mají být. Chtěl bych vám všem, kteří jste volili, poděkovat za to, že jste k volebním urnám přišli a rozhodli jste se. Je jedno, komu jste dali hlas. Důležité je, že vám osud našeho města není lhostejný. Jako lídr Klidného města samozřejmě musím poděkovat za mimořádnou podporu, kterou náš TÝM dostal. Děkujeme a uvědomujeme si, že jde o obrovský závazek. Slovo TÝM jsem zdůraznil záměrně. Je důležité vypíchnout, že nejvýraznější výsledek zaznamenal pan doktor Michal Mrázek. Celkem 3597 hlasů. Je to neuvěřitelný výsledek, protože z každé trojice voličů ho podpořili dva. Myslím, že projekt denního stacionáře dokázal spojit všechny citlivé Říčaňáky. Bylo jedno, jestli jde o lidi bohaté, či chudé fandící levici, či pravici. Prostě a jednoduše s pokorou a dobrotou dokázal Michal spojit celé Říčany pro společnou věc. Žádné trapné hádky, žádná agresivní rétorika, žádná zášť či nepříjemná atmosféra. Myslím, že to je jedno z nejvýraznějších poselství uplynulých voleb. Obyvatelé Říčan ukázali, že si váží pracovitosti, pokory a lidské slušnosti. Věřím, že všech zvolených 21 zastupitelů bude pracovat a sloužit Říčanům celé čtyři roky s vědomím této zprávy od voličů. Začátkem listopadu proběhne ustavující schůze, bude zvolen starosta, rada města i další orgány. Doufám, že následující čtyři roky budou klidné a do tváře města i jeho obyvatel se zapíší pozitivně. Omlouváme se všem čtenářům za tiskovou chybu, kvůli které vyšlo říjnové číslo s ročníkem 2013 na obálce. Jednalo se samozřejmě o vydání říjen

3 VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný zdarma do schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách v nákladu ks. Číslo 11, listopad Vydavatel: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. Masarykovo náměstí 83/1, Říčany IČ Řídí redakční rada. Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E Příjem příspěvků a inzerce: Turistické a informační centrum Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice) Říčany telefon: pro příspěvky: pro inzerci: Po Čt a Pá a Grafická úprava, sazba a distribuce: Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s. Tisk: Tiskárna Libertas, a. s. Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý textový i obrazový materiál. Uzávěrka pro příští, prosincové číslo je ve čtvrtek 13. listopadu pro příspěvky a v pátek 14. listopadu pro inzerci. Příští vydání bude distribuováno 28. až 30. listopadu Na obálce: Mariánský sloup na Masarykově náměstí byl po rekonstrukci slavnostně vysvěcen. Foto: Rudolf Flachs Z Kurýru vybíráme... Jasný vítěz voleb Občané rozhodli, kdo bude ve vedení města další čtyři roky Strana 6 Noví zastupitelé Všech 21 zastupitelů se představuje se svými plány Strana 7 Děti mají novou zahradu V MŠ U Slunečních hodin byla otevřena rekonstruovaná zahrada se spoustou herních prvků pro děti Strana 10 Fotoreportáž z městských slavností Hlavní motiv slavností Řekni Říčany písmeno Ř si můžete připomenout v sérii snímků z akce Strana 12 Zpěváci z Dánska navštívili Říčany Na začátku října v rámci programu partnerství měst přijel smíšený pěvecký sbor Albertslundkoret Strana 50 Zlatý oříšek opět v Říčanech Další ročník zná své vítěze, obyvatelům města se představili při slavnostech na náměstí Strana 52 Říčanský sportovec sezony zná vítěze Seznamte se s vítězi ankety o nejlepšího sportovce města v uplynulém roce Strana 61 Obsah

4 Informace z radnice Krátce z rady u Rada souhlasila s přesunem finančních prostředků ve výši Kč v rámci rozpočtu pro rok 2014 Základní školy Nerudova, a to konkrétně se snížením ZU 518 služby a navýšením ZU 521 osobní náklady o tuto částku. Důvodem je časové prodloužení přítomnosti asistenta pedagoga u žáků s různým typem zdravotního postižení. u Radní souhlasili s přijetím věcných darů příspěvkovou organizací Základní škola Říčany, Bezručova 94 (dle seznamu k materiálu) v celkové hodnotě ,70 Kč, které škola použije k výuce svých žáků. u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 411/2014/KS na vybavení denního stacionáře Olga v Říčanech mezi prodávajícím Quick Office, s.r.o, a kupujícím městem Říčany, který řeší prodloužení termínu dodání vybavení v závislosti na dokončení realizace stavby denního stacionáře. u Radní souhlasili s uvolněním částky 35 tisíc Kč ze své rezervy pro organizační složku města Jednotku sboru dobrovolných hasičů na nákup materiálu pro zřízení skladového prostoru (pomocného patra nad šatními skříňkami) v hale na Fabiáně. Práce budou provedeny svépomocí pod dohledem kvalifikované osoby a odboru správy majetku města. Operačního programu Životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti sportovní haly v Říčanech se Státním fondem životního prostředí České republiky. u Rada souhlasila s uzavřením: l pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s ročním pojistným Kč bez DPH, l pojistné smlouvy na pojištění motorových vozidel s ročním pojistným Kč bez DPH, l pojistné smlouvy na pojištění majetku polyfunkční budovy čp a 2000 s ročním pojistným Kč bez DPH, mezi městem Říčany a Allianz pojišťovnou, a.s. u Radní zrušili své usnesení č ze dne ve znění: Rada města Říčany souhlasí s uvolněním částky Kč Středisku výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 Prosek na úhradu nákladů na diagnostický pobyt nezletilého dítěte J. Š. z Říčan dle přílohy k tomuto materiálu. u Rada souhlasila v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky č. 26/2014 Pořízení čisticího a kropicího vozu pro město Říčany zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky. Krátce z rady u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a společností GREEN PROJECT s.r.o. jako zhotovitelem na zakládání krajinných prvků remízů a alejí v okolí Říčan, a to za cenu ,87 Kč včetně DPH. u Radní schválili smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Pozvánka pro říčanskou veřejnost na ustavující zasedání Zastupitelstva města Říčany středa od hodin v zasedací síni Městského úřadu Říčany, Masarykovo náměstí 53/40 Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce a na Vladimír Kořen starosta města Krátce z rady u Radní souhlasili s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č.101/2009-s o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne se společností ELEK- TROWIN, a.s., kterým se mění počet kontejnerů určených pro zpětný odběr elektrozařízení na 1 ks na sběrném dvoře v Říčanech. u Rada odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Bonita Group Service, s.r.o., na dodávku a montáž specifikované herní sestavy na dětské hřiště na sídlišti Olivova za celkovou cenou Kč včetně DPH. u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Jozefem Bangem na osazení silničních obrubníků v Strašíně u Říčan podél silnice III/1011 ze celkovou cenu Kč včetně DPH. u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce na nástroje a nářadí financované z projektu Řemeslo má zlaté dno mezi příspěvkovou organizací Muzeum Říčany a partnerskými školami Základní škola Nerudova a Základní škola Říčany, Bezručova v celkové hodnotě ,70 Kč. u Rada schválila vyřazení a fyzickou likvidaci tohoto nepotřebného a poškozeného majetku města: l Dřevěný altán v Říčanském lese, IČ MU- RIH , rok pořízení 2007, pořizovací cena Kč, zůstatková cena Kč, který byl zničen požárem, 4

5 l Koženkové sedačky v budově bývalého kina, IČ MURIH , rok pořízení 1990, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, l Upgrade kinoprocesoru, IČ MURIH000573Z, rok pořízení 2004, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, l a dále souhlasila s bezúplatným převodem dětského hřiště u MŠ Čtyřlístek (herní sestava Městečko Bimbi ), IČ MURIH0004NRW, rok pořízení 2005, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, na příspěvkovou organizaci města Mateřská škola Čtyřlístek. u Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy č. 555/2014/DS, za účelem poskytnutí finančního daru ve výši Kč na rozvoj základního školství, mezi M. a R. Havlovými jako dárci a obdarovaným městem Říčany, a souhlasili s podpisem této smlouvy. u Rada souhlasila se zapsáním sídla Spolku Bezručovka sdružení rodičů a přátel Základní školy Říčany, Bezručova 94, do objektu této školy, jehož je město Říčany vlastníkem. Dále souhlasí s výpůjčkou jedné učebny školy za účelem pořádání členských schůzí Spolku Bezručovka. Krátce z rady u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 487/2012/NS, uzavřené mezi městem Říčany jako pronajímatelem a III. mateřskou školou Říčany jako nájemcem, jehož předmětem bude: l zvýšení nájemného na částku Kč ročně s účinností od l změna v označení nájemce z původního III. mateřská škola Říčany na nové značení Mateřská škola U Slunečních hodin, příspěvková organizace s účinností od , a uložila tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit vypracování dodatku a souhlasí s jeho podpisem. Z OČÍ DO OČÍ Informace z radnice Pravidelná setkání s vedením města v měsíci listopadu zatím probíhat nebudou, protože nové vedení města teprve vzejde z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Říčany. Aktuální informace najdete na webových stránkách města u Rada souhlasila s uvolněním částky Kč ze své rezervy na úhradu výroby a instalace 3 ks bannerů pro rondel. u Radní souhlasili v souladu s 34zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech s pořízením služebního vozu ŠKODA Roomster na spotřebitelský úvěr (70 % ceny hotově, 30 % splátky na 36 měsíců) za celkovou cenu Kč příspěvkovou organizací města Dům s pečovatelskou službou SENIOR. u Radní schválili Základní činnosti poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři Olga, včetně základních činností odlehčovacích služeb, Vzor žádosti o přijetí, Sazebník úhrad, Vzory smluv o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři a odlehčovacích služeb, Aktivizační činnosti a Dotazník pro rodinné příslušníky žadatelů o poskytování sociálních služeb Denního stacionáře Olga dle příloh k materiálu. u Rada souhlasila s uvolněním částky 18 tisíc Kč ze své rezervy na příspěvek na akci měsíc zdravé výživy ve školních jídelnách ZŠ u Říčanského lesa, ZŠ Nerudova a 1. ZŠ Říčany firmě Scolarest, která zajišťuje školní stravování ve městě Říčany na základě koncesní smlouvy. u Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy se společností Marius Pedersen, a.s., na dar ve výši Kč na rozšíření městského mobiliáře ve městě Říčany nákup odpadkových košů a sad pro umístění pytlíků na psí exkrementy. Kompletní zápisy naleznete na Adéla Ambrožová kancelář starosty a tajemníka Denní stacionář Olga v Říčanech Dnes patří poděkování za finanční dar panu Tomáši Jechovi, paní Barboře Fričové a jako každý měsíc zastupitelům za Klidné město, kteří se vzdávají své odměny zastupitele. Stav účtu je k datu ,52 Kč. Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: /0800. Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od základu daně. Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči stav účtu k : Kč 5

6 Informace z radnice Jasný vítěz voleb v Říčanech Klidné město má 14 z 21 křesel Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Klidné město v čele s dosavadním starostou Vladimírem Kořenem úspěšně obhájilo vítězství ve volbách do Zastupitelstva města Říčany. Získalo celkem 55,7 % platných hlasů, což je dokonce nejvýraznější volební výsledek v historii Říčan od roku V komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014 v Říčanech, kandidovalo celkem devět volebních uskupení. Pětiprocentní hranici překročilo pět stran, kde vítězné SNK Klidné město obdrželo téměř 55,7 % platných hlasů a 14 mandátů v zastupitelstvu. Vážení voliči, rozhodli jste. Dali jste jednoznačný vzkaz. Velmi děkujeme za vaši podporu. Pro mě osobně je důležitý i další detail. Nejvíc hlasů v těchto volbách získal pan doktor Michal Mrázek. Jeho sen o stacionáři spojil celé Říčany a dokázal, že do správy veřejných věcí patří dobro a pokora. To je vzor, který je hodný následovaní, říká Vladimír Kořen /Klidné město/, dosavadní starosta města. Sdružení vylepšilo svůj volební výsledek nejen oproti předchozím volbám v roce 2010 (tehdy získalo necelých 40 % hlasů), ale jde o nejlepší volební výsledek vítězné strany dokonce od roku 1994 (1994 Sdružení LSNS, NK 27,13 %, 1998 Sdružení US, NK 29,25 %, 2002 Sdružení nezávislých 24,18 %, 2006 SNK ED a nezáv. kand. společně 27,75 %). Máme obrovskou radost, že lidé ocenili 4 roky naší práce na říčanské radnici, že nám věří tak velká část říčanské veřejnosti. Vaše důvěra je pro nás obrovským závazkem. Čeká nás moc práce a odpovědnost za rozvoj Říčan bude ležet především na zastupitelích Klidného města. V každém případě tím ale nekončí diskuze a debata s dalšími názorovými proudy v Říčanech, naopak, dodává. Na druhém místě s 9,54 % hlasů (2 mandáty) se umístilo sdružení PRO Říčany, třetí příčku obsadila ODS s 8,03 % hlasů (2 mandáty), čtvrtou nejúspěšnější stranou se stalo ANO Celkové výsledky: Celkové pořadí Název Hlasy Přepočtené % Abs. v % platných hlasů 1 SNK Klidné město , 71 55, PRO Říčany ,54 9, ODS ,03 8, ANO ,51 7, Unie pro sport a zdraví ,41 7, TOP O ,03 4, ČSSD ,54 3, Strana ZEL. s podporou KDU-ČSL ,30 3, Strana svobodných občanů ,92 2, se 7,51 % hlasů (2 mandáty) a pátým volebním uskupením je Unie pro sport a zdraví Říčany, které získalo 7,40 % hlasů (1 mandát). Do 21členného zastupitelstva se za SNK Klidné město dostali Michal Mrázek, Vladimír Kořen, Hana Špačková, Zdeněk Hraba, Martin Gebauer, Vladimír Polánský, David Michalička, Petr Bartoš, Jarmila Voráčková, Pavel Matoška, Svatopluk Jírů, Petr Auředník, Pavel Novák a Milan Šafránek. Za PRO Říčany byli zvoleni Petr (Papouch) Michovský a Hana Vojtová. Za ODS pokračují jako zastupitelé nadále Karla Egidová a Miloslav Šmolík. Novými zastupitelkami budou Karolína Skrčená a Alexandra Páral Trnková z ANO 2011 Počet mandátů Zdroj: a poslední křeslo obsadí David Frydrych z Unie pro sport a zdraví Říčany. Říčaňáci volili v 15 volebních okrscích a do volebních uren hodili celkem platných hlasů. Volební účast v říčanském volebním obvodu dosáhla na 53,53 %, což je o více než 9 % vyšší účast než celorepublikový průměr. Volba starosty, místostarostů, radních a členů výborů proběhne na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se musí konat do 30 dnů od uzavření voleb. Sluší se popřát všem, kteří se do zastupitelstva probojovali. Zároveň bych rád poděkoval i všem zastupitelům, kterým končí mandát, za čtyři roky jejich práce pro Říčany, uzavírá Vladimír Kořen. Adéla Ambrožová tisková zpráva města Říčany 6 Foto: Rudolf FlachS

7 ANKETA PRO NOVÉ ZASTUPITELE Vladimír Kořen (40) Klidné město Můj cíl je vybudovat na radnici dotační centrum, které by pomáhalo se získáváním dotací nejenom městu či příspěvkovým organizacím, ale také spolkům, sdružením a sportovním klubům. Myslím, že mým hlavním úkolem je otevírání potenciálu, který dřímá v říčanské veřejnosti. Žije tu spousta chytrých a šikovných lidí, kteří mohou městu přinést energii a další pozitivní rozvoj. Radnice nesmí jejich aktivity blokovat, naopak musí otevírat prostor pro splnění jejich snů. Vladimír Polánský (59) Klidné město Mým hlavním cílem pro následující období je stálé zlepšování práce úřadu tak, aby byl produktivnější, moderní a hladce zvládal všechny požadované úkoly. Jinými slovy, úřad se musí přizpůsobovat stále se měnícímu prostředí, ve kterém pracuje. Rostoucí množství úkolů chci řešit vyšší produktivitou práce s využitím systémů, které práci ulehčí a zjednoduší a nikoli zvyšováním počtu úředníků. Chci dále rozšiřovat elektronizaci úřadu s cílem zlepšování služeb pro občany. Každý žadatel bude mít možnost sledovat přes internet, v jaké fázi úředního procesu se nachází jeho požadavek, jaký úředník na jeho případu aktuálně pracuje a kdy bude jeho žádost vyřízena. Další oblastí, na kterou se zaměřím, je motivace zaměstnanců úřadu. Budu usilovat o to, aby výkon úředníků byl měřitelný a aby odměňování reflektovalo produktivitu, s jakou zaměstnanec pracuje. Bez výkonného a dobře fungujícího úřadu nelze splnit náročné cíle v dalším volebním období. Petr Bartoš (40) Klidné město Předem chci poděkovat voličům, že mi umožnili pokračovat v započaté práci. BEZPEČNOST čeká nás výrazné posílení městské policie v počtu strážníků a otevření nového pracoviště v rondelu. Daří se nám rozvíjet užší spolupráci s Policií České republiky, dostali jsme příslib pravidelné účasti na nočních víkendových akcích. Chci také rozvíjet úspěšnou spolupráci se sdružením provozovatelů restauračních zařízení, za kterým jsou vidět výsledky v prevenci kriminality. DOPRAVA Po testovací verzi začíná fungovat úsekové měření, hlavní význam vidím ve zklidnění dopravy na nebezpečných úsecích. Dále se budu snažit nalézat nové možnosti ke zklidnění dopravy ve městě. ZIMÁK zimní stadion jsem si vzal před 4 lety jako svoji prioritu, jsem rád, že se věci hýbou správným směrem. Jsem v úzké komunikaci s investorem a budu mu nadále nápomocen. Informace z radnice Co je vaším hlavním cílem nebo projektem, který chcete jako zastupitel(ka) během příštích čtyř let v Říčanech uskutečnit? Hana Špačková (47) Klidné město Nejprve chci poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas a zároveň za velkou podporu. Moc si jí vážím. Jsem ráda, že mohu navázat na práci, na které jsem se podílela už v minulém volebním období. Opět se chci soustředit na stabilizaci, rozšíření a zkvalitnění podmínek zejména pro základní vzdělávání. Budu usilovně pracovat i na dalším rozšíření kapacity mateřských škol. Je jasné, že vše bude záviset na možnostech čerpání dotací, ať už z vládních výzev, nebo programů EU. Už nyní se na tyto výzvy připravujeme. Zastupitelstvo již schválilo investiční záměr výstavby nové budovy školy pro první stupeň 1. ZŠ, po zpracování projektu budeme schopni okamžitě reagovat a usilovat o dotace. Podobně tomu bude i při přípravě dalších projektů týkajících se posilování kapacity školek. Ale i v oblasti sportu se budu snažit budovat a zkvalitňovat další hřiště, rekreační plochy ve městě, jako je například okolí Marvánku. Na práci i na nové kolegy v zastupitelstvu se velmi těším. Martin Gebauer (44) Klidné město Ve svém dalším volebním období se budu opět hlavně spolupodílet na řízení městského rozpočtu a věnovat se dalším finančním záležitostem města. Čekají nás finančně náročné projekty, jako bude stavba nové školky, odbahnění Mlýnského rybníka, dostavba stoky A, projekt opravy Rooseveltovy ulice a další, pro které bude potřeba nalézt finanční krytí. Nebude to jednoduché, ale vzhledem k dobrému hospodaření v minulém volebním období, bude větší prostor pro hledání nových zdrojů financování. V této oblasti mám bohaté zkušenosti a máme v týmu lidi, kteří pracují ve finančním sektoru na vysokých pozicích. Využijeme tento potenciál, abychom dokázali tyto projekty zabezpečit a zároveň udržet finančně bezpečný rozpočet. Zdeněk Hraba (39) Klidné město Jedním z mých hlavních cílů bude redukce obecně závazných vyhlášek vydávaných městem, a to jak co do jejich obsahu, tak i co do jejich množství. Vzhledem k tomu, že se žádný problém ať už ve státě, nebo ve městě nikdy nevyřešil prostým vydáním právní normy, nařízením nebo zákazem nějakého chování, tak bych chtěl především prověřit funkčnost vyhlášek vydávaných městem, ale i existujících neprávních institutů, jako např. příspěvků na infrastrukturu podle tzv. zásad. Budu usilovat o to, aby obsah i forma obecně závazných předpisů města co nejvíce odpovídala skutečným potřebám města a jeho občanů, možnostem efektivní kontroly jejich plnění a samozřejmě požadavkům právního řádu. Michal Mrázek (48) Klidné město Hlavním cílem do dalšího období je pokračovat v započaté práci z minulého období. Tj. dokončení a zprovoznění stacionáře Olga a další péče a zlepšování služeb pro naše seniory. Ve spolupráci se sociálním odborem bych se chtěl pokusit o další zkvalitnění celé sociální oblasti v našem městě. Petr Auředník (36) Klidné město Zasadím se o to, aby se v příštích čtyřech letech v Říčanech podařilo vybudovat centrální park s in-line dráhou. Pokusím se oživit projekt revitalizace území před bývalou věznicí, kolem Říčanského potoka. Budu dbát na pořádek ve městě. 7

8 Informace z radnice David Michalička (33) Klidné město Výsledek letošních voleb vnímám jako ještě větší závazek než před čtyřmi lety, tak snad to zvládneme se ctí. Můj hlavní cíl je jasný. Je třeba vybudovat cyklostezku Olivovna-Vojkov podél Černokostelecké s napojením na stávající lesní asfaltovou magistrálu směr Klokočná. Rád bych, aby město vybudovalo i některou z dalších stezek například směrem na Světice, Kolovraty, Kuří či Pacov. V neposlední řadě, když jsme již u cyklodopravy, budu se též snažit prosadit průjezd cyklistů alespoň v některých jednosměrkách ve městě. Milan Šafránek (34) Klidné město Jakožto dobrovolný hasič bych se chtěl věnovat zdokonalení krizového plánu v Říčanech jak pro povodně, tak i pro neočekávané události. Byl bych rád, kdyby byly Říčany vždy kvalitně připraveny čelit nenadálým situacím. Mezi další cíle, které bych chtěl zrealizovat, patří zlepšení spolupráce mezi všemi složkami IZS v Říčanech, městskou policií počínaje a záchrannou službou konče. Zaměřil bych se také na vzhled a údržbu města, ať už jsou to neuklizené chodníky nebo neudržované pozemky. Říčany jsou hezké město s velkým potenciálem, ale myslím si, že v některých lokalitách je ještě hodně co zlepšovat. Byl bych rád, kdyby se i z řad Říčaňáků našel někdo, kdo by se chtěl k tomuto záměru připojit. Jarmila Voráčková (52) Klidné město Město Říčany bylo vždy místem zábavy i odpočinku. Chtěla bych, aby mladí lidé měli kde aktivně sportovat a ti starší se mohli v klidu věnovat svým odpovídajícím aktivitám a zájmům. V následujícím volebním období budu usilovat o to, aby se podařil obnovit zimní stadion, aby mohla vzniknout dráha pro in-line brusle a budu podporovat aktivity říčanských hlavně nekomerčních sportovních a volnočasových spolků. Ráda bych, aby náměstí ožilo nejen při velkých společenských akcích, ale aby se stalo malebným místem při procházce k Říčanskému hradu. Svatopluk Jírů (41) Klidné město Můj cíl je jednoduchý dávat celé 4 roky svůj hlas pro návrhy, které budu považovat pro Říčany a jejich obyvatele za prospěšné. K tomu je samozřejmě potřeba něco znát. Takže v čem se budu cítit kompetentní, budu hlasovat ve prospěch města. Když něčemu rozumět nebudu, nebo bude problém k řešení vypadat komplikovaně, budu v zastupitelstvu pokládat jednoduché otázky. Protože jednoduché odpovědi na jednoduché otázky vedou ke správným řešením. A dobře se ptát je důležitější, než ze sebe dělat vševěda. Pavel Novák (44) Klidné město Vážení Říčaňáci, dovolte mi poděkovat jménem celého Klidného města za důvěru, kterou jste nám projevili. Rád se budu podílet na tom, aby byly Říčany městem pro příjemný život nás všech. V mé kompetenci je rybníkářství a ekologie, proto jsem šťasten, že se KM podařilo zajistit dotační titul na odbahnění a celkovou rekonstrukci Marvánku, která se právě rozbíhá. Následovat by měl i rybník Mlýnský, kterému se dosud nedostalo slibované pozornosti po poškození povodněmi. Budu usilovat o to, abychom celý projekt realizovali co nejdříve. Pavel Matoška (50) Klidné město V následujícím období se budu podílet na práci dopravní komise s důrazem na řešení situace s parkováním a průjezdností města. Zároveň budu spolupracovat na projektech spojených s bezpečností ve městě. Rád bych také přispěl k zintenzivnění spolupráce města s podnikateli a k možnosti nastartování PPP, které by umožnily realizovat důležité projekty, na které by město samo ve střednědobém horizontu samo nestačilo. Karla Egidová (66) ODS Ráda bych se dál věnovala aktivitám v sociální oblasti. Jako zastupitelka i jako členka sociální a zdravotní komise, ve které bych ráda pracovala. Komise úzce spolupracuje se sociálním odborem MěÚ. Jsou nastavena určitá pravidla a mantinely práce v sociální oblasti a ráda bych byla u toho, jak se dál rozvíjejí. Miloslav Šmolík (42) ODS Jedním z mých hlavních cílů bude hlídání pozice silného, objektivně informovaného občana s dostupnými a kvalitními službami na úřadě. Rovněž budu usilovat o nezávislost Kurýru na městě. Nejlepší garancí objektivity je redakční rada, jejímiž členy budou mimo jiné i představitelé opozice. Dva roky jsem usiloval o investice do zkapacitnění ČOV. V tomto směru se nic nemění. Pomohu dokončit projekt na opravu Rooseveltovy ulice a nadále budu podporovat zlepšení stavu infrastruktury i dopravní situace z pozice krajského zastupitele. Hana Vojtová (38) PRO Říčany Děkuji všem, kteří mi projevili důvěru a díky nimž jsem se stala zastupitelkou. Za největší problémy považuji kamionovou dopravu, zrušení lékařské pohotovosti a podinvestovanost. S tím je spojený nedostatek míst ve školách, k parkování, dopravní zácpy, fronty na úřadech atd. Mou snahou bude vrátit Říčany Říčaňákům, nebýt jen noclehárnou, skladem a překladištěm. Zasadím se, aby vznikla místa pro aktivní odpočinek in-line dráha, sportoviště a zimní stadion. Budu podporovat lidi v přihlášení k trvalému pobytu systémem úlev a benefitů. Doufám, že s ostatními zastupiteli najdeme společnou řeč a s nejpalčivějšími problémy se začne něco dělat. Petr Michovský (48) PRO Říčany V následujících čtyřech letech bych se rád zasadil o to, aby naše město získalo pestřejší paletu sportovišť a aby děti mohly i v zimních měsících trénovat v bezpečí osvětlených hal. Město se stále rozrůstá, kapacita hal a tělocvičen je kriticky nízká. Je třeba postupovat aktivně a společně se všemi sportovními oddíly a zajistit tak dětem příležitosti pro pravidelný pohyb. Jen tak se budou rozvíjet v sebevědomé a zdravé jedince. Sportovní svět má přesná pravidla, ctím fair play a věřím, že se mi podaří v jeho duchu pokračovat i v rámci místní komunální politiky. 8

9 Alexandra Páral Trnková (32) ANO 2011 Zasadím se o podporu dětských skupin, které představují alternativu ke stávajícím službám péče o děti. Dětské skupiny řeší nedostatečnou kapacitu jeslí (pro děti ve věku od 6 měsíců) i míst ve školkách pro mladší předškoláky (ve věku 3 a 4 roky). Rodiče se tak mohou rychleji vrátit k výdělečné činnosti a lépe sladit pracovní, rodinný a osobní život. Dětské skupiny mohou provozovat zaměstnavatelé a místní neziskové organice, a proto jsou finančně dostupné. Karolína Skrčená (29) ANO 2011 Budu prosazovat sociálně-preventivní dobrovolnický program pro děti a mládež do 15 let. Ten bude pomáhat s využitím volného času dětí pod jednou střechou, ale zároveň bude fungovat jako prevence nežádoucího chování (záškoláctví, užívání návykových látek). Cílem programu je, aby děti trávily volný čas bezpečně pro sebe i druhé, měly k dispozici odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací. Na tento program navazuje mezigenerační projekt Senzační senioři, který připravujeme. Informace z radnice David Frydrych (47) Unie pro sport a zdraví Vždy to byl a nadále i bude trvalý rozvoj sportovních klubů v Říčanech. Ať klubů s dlouholetou tradicí, tak i klubů nově vzniklých a vznikajících. Všichni, kteří v nich pracují celoročně s dětmi a mládeží, jsou zapálenými sportovci i organizátory, věnují svůj volný čas trénování či jiným činnostem zajišťujícím pravidelné sportování v Říčanech. Všichni tito lidé musí od města cítit podporu, nejen jednou za čas při nějaké významné akci, ale celý rok pro zajištění vlastního provozu a chodu klubu. Ovšem na druhou stranu samo město zase nemůže být jediným patronem pro veškerý sport ve městě. Nemůže se vydat cestou pouhého přispívání z vlastních grantů. Mělo by iniciovat vznik ryze sportovní komise a ve spolupráci s ní se podílet na hledání možností vícezdrojového financování sportu. Je více méně nutností, aby vedení města společně se sportovní komisí aktivně podpořilo spolupráci místních škol se sportovními kluby. Tato spolupráce by měla vést k založení Sportovního střediska mládeže. Poděkování voličům Vážení Ŕíčaňáci, tak máme po volbách. Byť je to v každém předvolebním souboji do určité míry běžné, byla letošní kampaň nebývale agresivní a konfrontační. Dokonce tak, že konstruktivní a věcné argumenty přes množství špíny nebyly ani vidět. ODS pracovala v minulém volebním období na radnici v koalici s Klidným městem. V kampani jsme se proto zaměřili na připomenutí naší práce, úspěchů, pojmenování věcí, se kterými jsme nesouhlasili. A chtěli jsme také přiblížit naše myšlenky a dlouhodobé záměry. Dva mandáty ODS jsou ve světle celkových výsledků voleb a souboje proti všem výsledkem ne zas tak špatným. Přesto jsou zklamáním z pohledu toho, v jakém poměru sil jsme na radnici zasedali a kolik práce se nám podařilo udělat. Pozitivní je, že ODS i přes krizi, kterou prožívá, prokázala, že má zdravé jádro a stabilní příznivce, kteří věří v pravicové hodnoty. A tak i přes přání různých škarohlídů ODS, nejen v Říčanech, žije a věřím, že bude postupně opět nabývat na síle. Lidé, kteří zůstali, si zaslouží poděkování i úctu. Mnozí z nich mnohem více než ti, kteří pod rouškou nezávislých kandidátů nyní po celé republice slaví úspěch. Dostali jsme nálepku politiků, kterými nejsme o nic více než naši soupeři v komunálních volbách. Nebo vlastně ne. Jsme na tom lépe, máme jasné ideje, hodnoty a zásady. Jsme čitelní, názorově pevní. Budu nadále pracovat pro všechny občany Říčan stejně intenzivně, jako bychom byli na radnici. Jako aktivní krajský zastupitel si ohlídám projekty, o které se starám v čele s opravou Rooseveltovy ulice, kterou jsem vyjednal s hejtmanem. Nezapomenu ani na další projekty, kterým jsem pomáhal coby radní, který měl na starosti především zlepšování stavu infrastruktury v čele s agendou dopravy a dotací. Revitalizace Říčanky, vč. rybníků je v plném proudu, stejně jako obnova silnic, a to především z krajských peněz. Gratuluji kolegům z Klidného města k jasnému vítězství i ostatním k jejich mandátům. Budu komunikovat se všemi zastupiteli a podporovat věci, které jsme v našem programu slíbili tak, aby se naše město posunulo alespoň o kousek dál. Vážení Ŕíčaňáci, děkuji Vám za hlasy, které jste mně i celé naší kandidátce dali, a budu opět dělat vše pro to, abyste při příštích volbách nelitovali, že jste nás, Vaše sousedy z Občanské demokratické strany, volili. Váš krajský a říčanský zastupitel Miloslav Šmolík Dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kteří jste mě osobně, i ODS Řičany, podpořili a dali nám své hlasy v pravě proběhlých komunálních volbách. Práce zastupitele je o tom, aby prezentoval a snažil se prosadit názory svých voličů. Budu se snažit, aby můj hlas v zastupitelstvu byl obrazem našeho volebního programu a projevem vaší vůle. Novému vedení radnice přeji v nadcházejícím volebním období mnoho úspěchů. Karla Egidová inzerce Pokračujeme dál v Práci Pro sport. dostali jsme od vás opět důvěru zlepšovat sportovní Prostředí a Pomáhat klubům. Děkujeme vám. společně jsme silní 9