Největší včelařská výstava v ČR. Chraňme přírodu včelařením v polystyrenových úlech 5/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší včelařská výstava v ČR. Chraňme přírodu včelařením v polystyrenových úlech 5/2012"

Transkript

1 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) 5/2012 Největší včelařská výstava v ČR proběhla v rámci jarních veletrhů TECHAGRO v Brně Výroba styrodurových beden pro oddělky Jak na to ve fotografiích PŘÍLOHA č. 5/201 2 Ročník 65 (146) Chraňme přírodu včelařením v polystyrenových úlech Příloha č. 4/2012 Zpráva o činnosti ČSV, o.s., Směrnice pro prohlížitele včelstev Obsah: Upozornění Zpráva o činnost i a hospodaření ČSV o. s., k 31. Prosinci 2011 Změna chovatels kého řádu Prodej medu do výkup u a povinnost registrac e zájmového včelaře s. pro prohlížitele včelstev, č. 9/2012 Směrnice ČSV o. Přihláška Příloha Včelařství I 1

2 Literatura českého humanizmu o včelách (16. část) Renesanční poezie Quot volucres caelum, quot pisces claustra Pelori, quot Pandionius gignit Hymaetus apes, tot generi humano discrimina fata minantur totque viae nigrum sub Phlegethonta patent. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Elegia in obitum Caroli Caesaris Stručně jsme již o Bohuslavu Hasištejnském psali v šestém cyklu humanistického seriálu příspěvků; nelze však přejít mlčením Bohuslavovu osobnost ve chvíli, kdy hovoříme o poezie humanistické doby, protože byla právě jeho osobnost pro nejstarší období rozvoje humanismu jagellonské doby jednou z nejzásadnějších. Je otázkou, zda můžeme v souvislosti s námi prezentovanou částí tvorby hovořit o renesanční poezii v té podobě, jakou znají některé evropské země, nebo spíš reflektovat prostředí intelektuální elity naší země, často spjaté s univerzitou, a tvorbu pasovat za humanistickou. Není to pro nás až tak důležité, jedná se spíš o ryze vědeckou diskusní platformu. V Bohuslavově úvodní latinské citaci pocházející z Elegie na smrt císaře Karla najdeme hned na konci druhého verše včely (apes). Český humanista niterně vnímal slavnou minulost své země a rád se vracel k jejím velikánům; ctil českou historii, se kterou byly spjaty kořeny jeho rodového panství, přestože se podobně jako ostatní evropští humanisté zřetelně orientoval na antické kořeny evropské vzdělanosti. Z překladu Bohuslavových veršů zřetelně prosvítá autorův akcent fatality, osudových ran směřujících člověka k nevyhnutelnému fyzickému konci: Kolik je na nebi ptáků a kolik ryb skrývá se v moři, Hymmétos, athénský kopec, kolik jen vydává včel, tolikrát lidskému rodu zlý osud neštěstím hrozí, k černé podsvětní řece tolik se otvírá cest. S tehdy oblíbeným motivem attického pohoří proslulého bohatstvím medu jsme se již setkali u Václava Píseckého a ještě se setkávat budeme. Jako dalšího z autorů jmenujme Jiřího Vabruschia, rodáka z Hradce Králové (narodil se patrně roku 1531) a studenta hradeckých i později pražských městských škol. Jiří byl jedním z odchovanců proslulé soukromé básnické školy Matouše Collina z Chotěřiny, jenž mu pomohl k podpoře tehdy asi největšího z mecenášů české literatury Jana st. Hodějovského z Hodějova. Ve verších Jiřího básně O máji (Chvála máje) pocházející z Farragines, jedné z autorských antologií básní redigovaných právě Matoušem Collinem, nacházíme motivy rostlin, ptáků, jejich zpěvu, žalu apod., které někdy až dojemně charakterizují nám již od školních let dobře známé kontury moderní české poezie rozvíjející se v první polovině 19. století, třeba Máchovy: V pestrých záhonech sadů již létají těkavé včelky, láká je šafránu žluť, mateřídouškový květ. S hrudí znamenanou k nám vlaštovka přišla již opět, za zpěvu hnízdečkem z bláta pod krovem zdobí náš dům. Jak byl ten ptáček smutný, když zimní nastaly chvíle, nyní však píseň si chystá v hrdélku sladkou jak med. Lze hovořit o moderní básni, jejíž částečně kontrastní kompozici (smutek/sladká píseň; chlad/teplo) autor umocnil bystrým a detailním tematickým materiálem hra barev, květin, pohybu, identifikace domu). Královéhradecký rodák, který působil převážně jako vychovatel u Valdštejnů v Novém Bydžově a Brtnici u Jihlavy, a ve službách Hynka Brtnického z Valdštejna procestoval část střední Evropy (Německo, Rakousko), také obdržel po přímluvě Jana st. Hodějovského šlechtický titul z Limuz. Naneštěstí vážně onemocněl na pohřbu Ferdinanda I. (1564) ve Vídni a tam také zemřel a byl pochován v chrámu sv. Štěpána. Své statky stačil odkázat královéhradecké škole; byl to projev nehynoucí podpory výchovy, výuky a literatury. V osmé části seriálu jsme se již dozvěděli několik podrobností ze života a díla Šimona Fagella Villatica, Šimona Boučka Venkovánka. Zacitujme proto bez dlouhých úvodů z veršů jeho básně Ad d. Petrum de Rosis (Urozenému panu Petru z Rožmberka), která byla součástí sbírky Epigrammatum: Za to, že v císařském soudě tak moudře zacházíš s právem, hned bych tě s Fabriciem, s Kuriem porovnat chtěl, za to, že střežíš mravy a miluješ počestnou přísnost, mohl bys Katonem římským po právu nazýván být, za to, že lahodná slova znáš spřádat medovým proudem, tehdy, když krotíš davy, výmluvný Cicero jsi. Šimon Bouček napsal oslavné verše, jejichž část by nám dnes mohla připadat jako servilní podlézání významné osobnosti urozeného původu. Jedná se však o typický způsob, jakým byla tehdy realizována nejen básnická tvorba, ale i například velmi rozsáhlá, hojně využívaná a formálně přesně určená a svázaná epistolografie korespondence. Pocta složená autorem Petru z Rožmberka nepochybně odráží část historické reality, i když by bylo třeba k její přesnější identifikaci rozsáhlých historických vstupů. Dodejme jen, že se alespoň v literárním srovnání s antickými učenci dostal pan Petr mezi naprostou intelektuální elitu Evropy. Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt:

3 Značení matek Včelaři v Brně foto: A. Karoch Značení matek 2012 (žlutá) Obsah: Viry společně s varroázou 147 Včelaření bez rojů aneb zebrování 148 Techagro s včelařskou účastí 150 Chraňme přírodu v kvalitních polystyrénových úlech 152 Bodavost včel 154 Maďarské včelaření 156 Přidávání matek pro začínající včelaře 158 Výroba styrodurových beden pro oddělky 160 Co najdete v Odborných překladech 166 Stránky MMR Veřejné zakázky 168 Contents: Viruses together with Varroosie 147 Bekeeping without fíwarroing or Zebra Stripes 148 Techagro with Beekeeping 150 Let us Protéct the Nature in High Quality Polystyren Hives 152 Stinging Aggressiveness of Bees 154 Hungarian Beekeeping 156 Queen Introduction for Starting Beekeepers 158 Production of Styrodur Nucleuses 160 Articles in Professional Translations 166 MMR sides - Public Grders 168 Březnové zasedání RV ČSV Zasedání Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s., proběhlo v poměrně bouřlivé atmosféře dne 24. března letošního roku v areálu SOUV-VVC, o.p.s., v Nasavrkách. Zúčastnilo se ho 69 členů ze 79. Včelaři mezi sebou také uvítali hosty zasedání, Ing. M. Barbuše, Bc. H. Poláčkovou ze SZIF a ředitele implementující agentury projektu Bez medu to nejde J. Cafourka. Do návrhové komise byli zvoleni M. Scherling, J. Sláma a Ing. P. Stibor. Přítomní vzali na vědomí rezignaci J. Havlína na funkci člena Republikového výboru, poděkovali mu za jeho dlouholetou práci pro včelařství a kooptovali do RV dva nové členy, Ing. F. Herce z OO ČSV Praha-západ a P. Slámu z OO ČSV Písek. Dále zvolili za členy PRV ČSV JUDr. K. Brücklera, M. Lingera a Ing. J. Jiránka a za členy rozhodčí komise ČSV V. Sobotu a M. Huzserovou. Poměrně velké změny nastaly v mnoha komisích. Dokonce i v redakční radě časopisu Včelařství, kde se stal po rezignaci doc. Dr. V. Šenkýře, CSc., předsedou redakční rady opět V. Synek. Republikový výbor také ustavil vědeckou komisi a jmenoval její členy. Předsedou se stal Ing. J. Hrabák, PhD. V průběhu zasedání také obdrželi vysoká včelařská ocenění Vzorný včelařský pracovník Ing. Č. Gazda a Ing. P. Mestek a Zasloužilý včelařský pracovník L. Vaněček. V poměrně živé až bouřlivé diskuzi patřila mezi zde probíraná nejkontroverznější témata otázka současné nákazové situace a metodiky kontroly zdraví včel, dále otázka podílu jedné společnosti na možném šíření moru včelího plodu v okresech Kutná Hora a Havlíčkův Brod a otázka financování okresních organizací. V průběhu jednání RV také proběhl seminář na téma Realizace programu propagace spotřeby medu. kaa P. Mestek, Zasloužilý včelařský pracovník Včelařství odborný a spolkový měsíčník. Ročník 65 (146). Pro své členy vydává Český svaz včelařů, o. s., se sídlem v Praze (IČO: ). Místo vydání: Praha. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Karoch, Tel.: , Inzerce, jubilea a úmrtí: RNDr. Hana Kůsová, , Expedice a reklamace nedoručení časopisu: Jaroslava Nechybová, , Redakce, inzerce a expedice: Praha 1, Křemencova 8, telefax: , Internetové stránky: Neobjednané rukopisy, kresby, fotografie a diapozitivy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově upravovat. Redakční rada: doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. (předseda), Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (místopředseda), Ing. Leoš Dvorský, Milan Jokeš, RNDr. Pavel Krieg, CSc., Ing. Zdeněk Kulhánek, Vladislav Synek, RNDr. Václav Švamberk, Ivan Zimerman, Zdeněk Žák. Grafická úprava a předtisková příprava: NVT Repro, Jinočanská 24, Praha 6. Tisk: MORAVIAPRESS a. s., Břeclav, U Póny 3061, Břeclav MK ČR E 126/ISSN květen 2012 l 145

4 Z redakční pošty Malé zamyšlení jménem Varroa destructor Varroa dělá vrásky na čele včelařů již několik desítek let. Boj s tímto parazitem je nerovný a zákeřný. Malý výběr munice neumožňuje čelní zásah do týla nepřítele, řečeno vojenskou terminologií. Několik let jsme se radovali s účinností léčiv, které dnes již nemají tu sílu a tak je nutné stále hledat nové cesty na více se zdokonalujícího nepřítele. Všichni chovatelé očekávají, že sama včela najde cestu jak se proti svému hostu bránit, ale jeho agresivita nedá včele žádný čas na vytvoření účinné zbraně. Jaké možnosti má samotný včelař? Kyselina mravenčí, acrinatrhin na gabonových páscích, varidol v různé aplikaci a nově avizovaný thymol. Loňský rok nám ukázal rozmary v počasí, ale také v účinnosti některých léčiv. Vložené desky s kyselinou mravenčí v jarních měsících dobře zacílily a zdecimovaly první generace samic, připravených k ničivé invazi. Teplé léto a slabá síla gabonových pásků dala šanci nepříteli zformovat své pozice a vyrazit na ničivou misi do včelích rodin. Podzimní fumigace odhalila rozsáhlé ofenzivní linie a cíleně zamířila do jejího týla. Několika tisícové spady predátorů na podložky úlů ukázaly slabiny obrany včel. Vhánění dýmů a aerosolových par do uliček včelích příbytků v podzimních teplých dnech dávaly šanci včelaři na přežití včelích rodin do dalších let. Z hořkostí ale také včelaři otevírali některé prázdné úly bez včel, kde pomoc přišla pozdě. Loňský rok mi naznačil cestu, kterou je respekt k podnebí. Důkladná analýza vývoje varroázy v naší oblasti Polabské nížiny ukázala, že nejmasívnější rozvoj samic Varroa destructor je v níže položených krajinách s nadmořskou výškou okolo 200 m nad mořem. Na stanovištích 350 m n. m. rozvoj samiček slábnul a v polohách 500 m n. m. a výše se téměř nevyskytovaly. Z uvedeného důvodu jsem si rozdělil svá stanoviště včel do různých oblastí s odlišnou nadmořskou výškou. Rozložené riziko jak nákazové, tak i pastevní mi dává šanci k úspěšnému chovu. Samozřejmě vše má své záporné stránky a tou je ekonomika. Vzdálená stanoviště spolykají více benzínu, času na přesuny a možné riziko lidských krádeží. Jakou jinou účinnou zbraň ale hledat? Umíme vytvářet různé technologie na cesty do vesmíru, zpracováváme pavoučí vlákna na silné, neprůstřelné materiály, ale zbraň např. na malého úlového brouka nalézt neumíme, nebo nechceme?! Evžen Báchor Co se nám osvědčilo? Naši včelařskou organizaci můžeme zařadit mezi středně velké. Sdružuje obce Ostrožskou Novou Ves a Ostrožskou Lhotu (26 a 7 členů). Vedeme včelařský kroužek a díky dobré práci s mládeží je náš věkový průměr velmi nízký - 52,8 let. Vedle mladých máme mezi sebou i přestárlé včelaře. Ti si své včelařské povinnosti sice beze zbytku plní, našeho společenského života se však zúčastňují málo, což bylo v řadě případů dost omezující. Když výbor v minulosti projevil snahu uspořádat poznávací zájezd, nebylo nás ani na obsazení autobusu, při odborných přednáškách se potýkal často s malou účastí, atd. Výbor musel hledat východisko a napadlo ho jediné, spojit se s jinou organizací. Volba byla snadná. Z geografického pohledu se přímo nabízeli včelaři z Uherského Ostrohu, neboť okraje obou destinací jsou vzdáleny asi jeden kilometr. Proces vzájemného sbližování probíhal zhruba před desíti lety. Byl to tehdy geniální nápad, protože vzájemná spolupráce přinesla už mnoho pozitivního a odrazila se ve všech sférách činnosti obou organizací. Uspořádali jsme již několik zájezdů, pořádáme společné přednášky a dokonce si při účasti většího počtu včelařů můžeme pozvat i kapacity z oblasti učitelů včelařství. Z naší spolupráce vznikla také naše chlouba Včelí naučná stezka. Včelaři v Ostrožské Nové Vsi a Uherském Ostrohu otevřením včelí naučné stezky se nejen zapsali do historie našeho včelařství, ale dali možnost získat základní znalosti o našem oboru všem návštěvníkům této krásné části vlasti. Stačí jít pěšky nebo jet na kole z Ostrožské Nové Vsi do Uherského Ostrohu, několikrát se zastavit v průběhu cesty a v klidu číst poutače. O stezce bylo už zveřejněno tolik informací, že ji objevila i Toulavá kamera České televize a v červnu v roce 2010 o ní odvysílala reportáž. Aby toho nebylo málo, v roce 2011 nás zase našla ČT2 a odvysílala reportáž o našem kroužku v pořadu Náš venkov. Vzájemná spolupráce s ostrožskými včelaři nás také nutí hledat další sféry společné činnosti. Objevili jsme možnost čerpání dotace z EU z Programu rozvoje venkova. Projekt jsme nazvali Dovybavení včelařů nerezovým programem, spojený s modernizací úlových systémů. Společně jsme nakoupili 14 nerezových medometů, 79 nástavkových úlů, jeden přívěsný vozík se třemi paletami pro kočování včelstev, vařáky a jiné drobné nerezové nářadí. K další propagaci včelařství jsme se vybavili klasickými kulisami v podobě 4 roll-upů zachycujících včelařskou tématiku, a jeden banner o práci včelařského kroužku je vystaven ve škole. Celková hodnota nakoupeného zboží činí 420 tisíc pro ZO Novou Ves, 260 tisíc pro Uherský Ostroh. Náš finanční podíl na celém projektu činil jen 20%. To všechno nás stmeluje natolik, že neodmyslitelnou událostí ke konci roku bývá společné uzavírání včelařské sezóny, s mottem: Jednou u vás, příště u nás!. V loni v listopadu byla na řadě Ostrožská Nová Ves. Proběhlo všechno podle scénáře i s písničkou tak, jak tradicím Moravského Slovácka přísluší. Bývá to takový malý vesnický včelařský ples. Příkladná je též spolupráce novoveských včelařů s místní základní školou. Letos byli včelaříci pověřeni zorganizovat Oblastní kolo Zlaté včely, při níž by měli mladí adepti včelařství zúročit, co všechno už o včelách znají. Letos k nám přijede soutěžit celkem 98 žáků. Mimo to, že nám škola poskytuje prostory pro zorganizování soutěže, vyhlásila pro ostatní žáky malou literární a výtvarnou soutěž na téma včela. Bude doplněna vyhodnocením nejlépe nazdobeného perníku, které napečou žáci osmých a devátých tříd. Včelaři se na soutěži podílí tím, že odmění tři nejlepší práce ze všech kategorií. Vyhlášení proběhne před vyhlášením vítězů Zlaté včely. František Nešpor jednatel ZO ČSV v Ostrožské Nové Vsi Včelí svět v Hulicích Ve středu obce Hulice v budově bývalé školy právě probíhá poslední část kompletace expozice. V červnu zde začne sezóna unikátního a nevšedního návštěvnického centra Včelí svět. Jeho obsah bude velmi zajímavý do života včel budete vtaženi prostřednictvím mnoha detailních informací i několika interaktivních prvků. Součástí prostor bude také zážitková dílna, ve které si návštěvníci budou moci ze včelích produktů vyrobit svíčku nebo jiný dárek na památku. Expozice je v plánovaném obsahu a rozsahu jediným obdobným počinem ve středoevropském prostoru. Projekt spojuje dva významné prvky. Prvním je představení atraktivního života včelstva, který při kvalitní prezentaci a možnosti vlastní práce se včelími produkty přináší množství zajímavých informací i zážitků, druhým je významný výchovně-vzdělávací přínos a propagace ochrany včelstev, která jsou důležitou součástí přírodního koloběhu a zároveň ohroženým přírodním druhem se stále se snižujícími počty, vysvětluje koncepci muzea starosta Hulic, Martin Kapek. Včelí svět v Hulicích se připravuje na návštěvy široké veřejnosti bude představovat atraktivní zážitkový prostor v rámci turistických výletů. Lákadlem a inspirací se stane také pro školy, které do muzea mohou vyslat své žáky a studenty. Projekt za 15 milionů korun se podařilo uskutečnit díky dotaci Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu střední Čechy. Obec Hulice bude zajišťovat provoz celého muzea a zaměstná také koordinátora, který bude mít na starosti kulturní programy, zážitkové dílny, propagaci, správu webu a údržbu stálé expozice Včelího světa. Petr Zapletal Telefon: l Včelařství

5 Aktuálně Viry společně s varroázou Mezinárodní sympozium zaměřené na zdraví včel, Dublin, 2012 Konference, věnovaná nemocem včel International Bee Health Symposium 2012, se konala pod záštitou mezinárodní včelařské organizace Apimondia dne v irském Dublinu. Hlavním motem tohoto sympozia bylo anglické From challenges to solutions, tedy od výzev k řešení. Plenární půlhodinové přednášky byly spíše shrnutím současných vědeckých poznatků k dané problematice bez toho, že by přinášely nástin možného řešení pro zlepšení zdravotního stavu včelstev. Vizionářské vzdálenost doletu 4 km, avšak může dosáhnout i devíti kilometrů. myšlenky nezazněly ani v panelových diskusích, resp. v těch, kterých jsem se mohl Velmi zajímavé bylo sdělení Dr. Romee van zúčastnit, neboť panelové diskuse vždy probíhaly paralelně ve třech blocích. je koordinátorkou mezinárodního projektu der Zee z Holandska. Doktorka van der Zee V první přednášce shrnul prof. Robert sledujícího úhyny včelstev. Přestože není Paxton z Německa současné poznatky dosud zcela optimalizovaná metodika sběru o nosemóze. Zabýval se oběma druhy postihujícími včelu medonosnou Nosema apis některé zajímavé skutečnosti z výsledků vy- a epidemiologické analýzy těchto dat, již a Nosema ceranae. Na zásadní otázku, zda plývají. Mimo jiné se ukazuje, že určité regiony jsou postiženy úhyny na varroázu ve větší nedávno popsaný druh N. ceranae, který se již pravděpodobně rozšířil po celém světě, míře než jiné. Velmi zajímavá byla analýza může být příčinou úhynu včelstev, odpověděl, že nikoliv. Oba druhy nejsou pravděpo- bylo zdokumentováno, že pouhé podzimní doby léčení. Zcela ve shodě s prof. Friesem dobně ve své virulenci tak odlišné, jak bylo ošetření na varroázu je zcela nedostatečné na počátku výzkumů uváděno. a nemůže ztrátám zabránit. Léčení okamžitě Druhá přednáška prof. Ingemara Friese po vytočení medu, tedy v červenci, také zcela ze Švédska byla věnována problematice neochrání před úhyny, protože se uskutečňuje příliš brzy a roztoči se do zazimování varroázy a viróz. Ingemar Fries zdůraznil, že některé viry, jako např. virus deformovaných křídel (DWV) se rozšířily teprve spolu Nejlepší výsledky dosahují včelaři, kteří svá ještě stačí přemnožit nad kritickou hranici. s varroázou. Hostitel, tedy dospělá včela včelstva přeléčí okamžitě po vytočení posledního medu, tedy v našich podmínkách nebo včelí larva, musí být těmito viry nakažena přímo do hemolymfy roztočem Varroa přibližně v polovině července, a následně destructor. Velmi zajímavý byl poznatek, provedou podzimní ošetření. Nezáleží příliš že se některé viry mohou šířit i spermatem na tom, jaká léčiva jsou zvolena. trubců. Matka pak může sama onemocnět, Po této zajímavé přednášce následovalo případně pouze klást infikovaná vajíčka, opět sdělení prof. Friese, tentokrát věnované moru včelího plodu. I. Fries zevrubně z nichž se následně líhnou postižené včely. U těchto virů tak může docházet k chronické popsal epidemiologické principy šíření infekci včelstev, která se při překročení určité hranice může změnit v infekci manifestní, larvae na individuální úrovni larviček moru včelího plodu, virulenci Paenibacillus která již může být pozorovatelná a způsobí a na úrovni celého včelstva jako superorganismu. Je zajímavé, jak z jeho pokusů poškození včelstva. Pokud včelstva zbavíme varroázy, dojde zároveň k vymizení virových vyplynulo, že u vyrojeného včelstva dojde infekcí. Uzdravení včelstev z virových nákaz během několika dní k výraznému poklesu však není okamžité. Za zásadní považuji množství spor P. larvae. Dále velmi precizně zmínku, že s léčbou včelstev proti varroáze a logicky zdůvodnil, proč při přirozeném je nutné začít co nejdříve, tedy v době kdy životu včelstev v přírodě není mor včelího se ve včelstvu teprve začíná vytvářet zimní plodu závažný problém. Pokud včely divoce žijí tam, kde není přítomen včelař, je generace včel. Pouze tak je možné ochránit včelstva před vlivy varroázy, ale především zavčelení krajiny velmi nízké, přibližně 15 před virovými nákazami. včelstev na km 2, obvykle rovnoměrně rozmístěných. V případě aktivního včelaření je Ve třetí přednášce se prof. Francis Ratnieks zabýval chováním včel a hygienou na jednom stanovišti pohromadě více včelstev. Tato intenzifikace včelaření, kdy hlavní včelstva s ohledem na prevenci nemocí. Zmínil mimo jiné i dolet včel za snůškou. příčinou šíření moru včelího plodu je loupež Nejméně létají včely za snůškou v březnu, a zalétávání, způsobuje rychlé šíření tohoto nejdéle naopak v srpnu, kdy je průměrná onemocnění. U divoce žijících včelstev tyto problémy nejsou, protože pravděpodobnost vzájemného kontaktu je nízká. Poslední přednáška Dr. Franco Mutinelliho z Itálie byla věnována legislativě veterinárních přípravků, problematice registrace léčiv apod. V panelové diskusi s prof. Ingemarem Friesem věnované varroáze zazněla celá řada podnětných informací. Otázky byly kladeny především irskými včelaři a byly tedy zaměřeny na praktickou léčbu varroázy. prof. Fries opět zopakoval, že pro úspěšnou léčbu varroázy je podzimní ošetření příliš pozdě. Nejvíce bylo diskutováno na téma srovnávání účinnosti kyseliny mravenčí a šťavelové. Na rozdíl od kyseliny mravenčí neúčinkuje kyselina šťavelová na roztoče Varroa destructor přítomného na plodu. Hlavní nevýhodou kyseliny mravenčí je však její teplotní závislost. Účinnost může být významně ovlivněna teplotou vnějšího prostředí, ale i teplotou v úle, odvětráváním včelami atp. Nicméně pro úspěšné zvládnutí varroázy a s ní souvisejících viróz je nezbytně nutné zahájit ošetřování včelstev okamžitě po vytočení, tedy v době, kdy se teprve začíná tvořit zimní generace včel a právě zde je místo pro aplikaci těchto přípravků. Rovněž byl diskutován monitoring varroázy. prof. Fries zpochybnil účinnost kontinuálního monitoringu přirozeného spadu samiček V. destructor v letním období. Jako spolehlivou označil metodu smyvu. Rovněž se diskutovalo o možnosti selekce populací včely medonosné rezistentní k varroáze. Zde zaznívaly optimistické názory, ovšem s dovětkem, že nemáme čas čekat na dobu, až si příroda s varroázou poradí sama. Přestože na konferenci nebyla nastíněna jednoznačná řešení pro prevenci šíření varroázy, jako zásadní považuji informaci o načasování léčení. Vzhledem k patogenezi virových nákaz, je letní monitoring přirozeného spadu varroázy nadbytečný. Pro minimalizování ztrát je nutné provést první ošetření co nejdříve, tedy po vytočení posledního medu v červenci, nejpozději počátkem srpna. Jedině tak bude ochráněna zimní generace včel. Podzimní ošetření včelstev je rovněž nezbytné. V případě moru včelího plodu byla vysvětlena jeho nebezpečnost příliš úzkým kontaktem jednotlivých včelstev při intenzivním včelaření. Zmíněné závěry konference byly podpořeny teoretickými poznatky, ale i empirickou zkušeností výzkumníků a praktických včelařů. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. květen 2012 l 147

6 Včelařská praxe Včelaření bez rojů aneb zebrování 148 l Včelařství Zebrování doporučuji dělat na jaře, kdy včely stejně prohlížíme. Co vede včely k rojové náladě? Víme, že kromě známých faktorů, jako je malý, těsný úl, jsou to třeba výkyvy počasí a podobně. Ale je to vždy hlavně přítomnost velmi mnoha mladých včel na zavíčkovaném plodu a pod ním. Tam tyto včely nejčastěji začnou rychle narážet matečníky. Děje se tak zejména, je-li vedle sebe několik plástů se stejně starým zavíčkovaným plodem. U vyšší rámkové míry bývá matečníků více. Určitě zde hraje roli vyšší teplota v uličce mezi zavíčkovaným plodem, ale zcela jistě je to přebytek krmné šťávy (později mateří kašičky). Mateří kašička se postupně vytváří v hltanových žlázkách a ve volátku mladých včel. Tyto mladé včely nemají už na zavíčkovaném plodu co krmit, ale přesto tento plod pasivně ošetřují. Zavíčkovaný plod postupně podle stáří také vyvíjí teplo a jsou-li celistvé plochy zavíčkovaného plodu v jedné uličce z obou stran, je prostředí pro včely kojičky v uličce nesnesitelné. Krmná šťáva v jejich volátku velmi rychle zraje a mění se tím na mateří kašičku. Pak už je jen otázka několika hodin, ne-li minut, kdy si tyto včely zvětší misky, které matka zakladla, protože obyčejně už delší dobu nemá dostatek volných buněk ke kladení. Včely misky připraví tak, aby se do nich vešlo co nejvíce mateří kašičky. Potom tyto misky mateří kašičkou naplní. Je už jen otázkou času, než je první matečník zavíčkován, popřípadě vylíhne-li se první mladá matka, a včelstvo je připraveno na vyrojení. A to se za příznivého počasí samozřejmě vyrojí. Ztráty pro včelaře již známe. Lze je orientačně vyčíslit takto: 1 kg vážící roj = ztráta min. 10 kg medného užitku. Neprovádíme-li prevenci ani protirojové zákroky, odrojí se ze včelstva asi 3 kg včel a ztráta tedy je 30 kg (i více) z jednoho včelstva. Zejména tento fakt mě vedl k zamyšlení, jak vést včelstva od předjaří tak, aby se harmonicky vyvíjela a nerojila se. Víme, že v nízkonástavkových úlech se včely mnohem méně rojí. Proč? Má na to vliv mezinástavková mezera. Klima ve středu plodového tělesa je odlišné než u vysokých rámků. Ve spodní části rámků a mezi nízkými nástavky bývá nějaká trubčina a pod rámky mezera, která obrazně řečeno chladí. I trubčina má tuto funkci. Pro vývoj trubčího plodu je třeba více krmné šťávy a i mateří kašičky, takže přítomné mladušky, kojičky mají na ní odbyt, ulehčí se jim a napětí ve středu plodového tělesa poklesne. Matka v této době klade raději do trubčiny. Zkoušel jsem proložit dílo na jaře trubčími soušemi, ale výsledek nebyl uspokojivý. Pouze u chovných a trubčích včelstev jsem zaznamenal úspěch. V ostatních případech je to prakticky plýtvání včelí krmnou energií. Vždyť tato energie se dá využít jinak. Vysoké velkoplošné zavíčkované plásty s plodem stejného stáří, jestliže jsou seřazeny u sebe, zapříčiňují skutečně vznik rojové nálady ve včelstvu. Jak již víme, to se projevuje především poklesem pracovní aktivity včelstva. To, že zavíčkované plodové plásty stejného stáří u sebe zůstanou, se stává, i když včelař pracuje s celými nástavky. Matka v předjaří zaklade najednou všechny plásty, které jsou ve středu nástavku, a rojová nálada je na obzoru. Pozdějším rozdělením plodového tělesa mezistěnami pak rojovou náladu většinou neodstraníme. Proto přehazování celých nástavků u rámkové výšky 24 cm a vyšší je bez určitého systému uspořádání plástů nedostačující. Včasná záměna plástů, tedy zebrování, jako základní, preventivní, protirojový zákrok i brzy v předjaří se jeví jako nejúčinnější. Předpokládáme, že používáme nástavky s lichým počtem rámků, devět nebo jedenáct, Hoffmannova typu, nebo též rámky se střídavě umístěnými mezerníky, aby bylo možné plásty otáčet o 180 kolem svislé osy. Studená stavba je pro popisovaný zákrok výhodnější, ale není podmínkou. Samotné zebrování, záměnu i případné otočení plástu provádíme takto: 1/ Přeuspořádáni plástů Při první větší prohlídce v předjaří i později, pokud to počasí dovolí, umístíme dva plásty se zavíčkovaným plodem, každý na okraj plodového tělesa. Nejlépe k bočním stěnám úlu. Vedle umístíme na obě strany po plástu s nejmladším plodem, nebo vajíčky. Blíže do středu úlu pak dáme opět po plástu staršího, nejlépe zavíčkovaného plodu. Pak opět následuje umístění po jednom plástu mladého plodu,nebo vajíček a nakonec do středu dáme jeden plást se zavíčkovaným plodem, nebo pylovou desku, popřípadě střídavě zapylovaný plást. 2/ Zákon harmonického rozvoje Dodržujeme zásadu, nebo takzvaný zákon harmonického rozvoje. Tento zákon říká, že plod stejného stáří v jedné uličce proti sobě nesmíme nechat!!! Tedy takovéto postavení plodu je nevhodné. (Je to vlastně startér.) 3/ Tepelná soudržnost Pokud tuto zásadu dodržujeme, zjistíme, že krajní plásty se zavíčkovaným plodem působí jako zdroj tepla, lidově by se dalo říci, že působí jako teplý kabát. Tímto ušetřené včely se mohou věnovat rané snůšce, nebo jiné práci. Takové včelstvo je dříve připraveno k přidání dalšího nástavku. 4/ Plod různého stáři Snažíme se vždy umístit nejstarší plod ke stěnám úlu a směrem ke středu plodového tělesa, pak střídáme plod různého stáří. Ve střední části ná-

7 Včelařská praxe stavku můžeme použít místo mladého plodu souše, které matka vždy ochotně a rychle zaklade. Mezistěny je vhodnější umístit do vyšších pater a ke středu díla, protože je včelstvo dříve postaví a matka zaklade. Při vydatných snůškách včely tyto postavené mezistěny naplní medem a také zavíčkují. Kéž by to bylo pravidlem! Vytočené, byť panenské, souše matka zaklade na počkání. Zaklade je, i když je umístíme do nižších pater nástavků střídavě, zebrovitě, jako souše. Mezistěny ve spodním nástavku nepoužíváme, protože včely na nich vždy dobře nepracují a matka je nerada zaklade. 5/ Harmonie ve včelstvu Pokud tímto způsobem umístění plástů nedovolíme včelstvům plodovat stejně starým plodem v jedné uličce, nemůže dojít k přehřátí a k napětí v plodovém tělese. V každé uličce mají včely kojičky co krmit a eventuální matečné misky zůstanou většinou včelami nepovšimnuty. Tím je včelstvo neustále v harmonii. Různě starý plod se tak v uličkách navzájem prolíná. Nedojde k tomu, aby se do konce včelařské sezóny (konec června) sešel plod stejného stáří v uličce proti sobě. Toto platí zejména pro vrchol rojení, včelstva se tak zbytečně nerojí. Výjimkou bývá tichá výměna matky, když ji včely načasují na rojové období. V tom případě ani nebývá dostatek plástů k přemístění. Tímto způsobem předem upraveným seřazením plástů je možné potom pracovat s celými nástavky. Je lhostejné, zdali používáme nástavky nízké, nebo vysoké a nemusíme mít obavu, že se nám včelstva vyrojí. Snesou i těsnější úl a překonávají snáze výkyvy počasí, takže nemusíme tak často se včelstvy manipulovat. V horních nástavcích včely neustále staví na mezistěnách, nebo na stavebním rámku, i při slabých snůškách. Je zde možné, ne-li nutné, pracovat bez mřížky. Pokud včelaříme s mřížkou, umístíme stavební rámek do středu horního nástavku. A to zejména u včelstev, u kterých potřebujeme Včelstvo narazilo matečníky zjistit pracovní náladu. V zásadě je lepší, když včelstva staví mezistěny. Výhodou toho také je, že panenské dílo ze stavebních rámků je jedinečné pro účely výroby plástečkového medu a vosku pro farmaceutické účely. Mezistěny, vystavěné z vosku neznámého původu, mohou obsahovat rezidua různých léčiv. 6/ Jen pro silná včelstva Zebrování je vhodné jen pro silná včelstva, proto při jarní prohlídce plásty prohodíme tak, aby zavíčkovaný plod byl vždy na okraji plodového tělesa (nejlépe u bočních stěn) a pak střídáme dle uvedeného návodu. 7/ Správný čas To platí nejen po vyzimování, ale korekci umístěni jednotlivých plástů s různě starým plodem můžeme provést kdykoliv během sezóny, taktéž na základě signalizace stavebního rámku. Po dané úpravě včelstvo téměř vždy od rojových záměrů upustí. Také v podletí bez snůšky včelstva tolik nevyléhají před úlem. 8/ Signalizace rojové nálady - stavební rámek ve středu medníku Zjišťujeme, že každý rámek v danou dobu má v úle své nezastupitelné místo. K tomu, aby mohl plnit svou funkci co nejlépe, stačí jej správně umístit jen jednou před sezónou. Pro toto rané přemístěni musí mít vyzimované včelstvo dostatečnou silu. V případě, že jde o slabší včelstvo, rámky též přemístíme, ale nerozšiřujeme přes původní šířku plodového tělesa. Zavíčkovaný plod na bocích plodového tělesa takovému včelstvu jen pomůže. I od slabších včelstev můžeme mít dobrý roční výnos, jestliže včelstvo vedeme výše uvedeným způsobem. Stavební (pozorovací, signalizační) rámek pro svoje podmínky včelaření zhotovuji tak, že použiji starou, ve spodní části poškozenou souš (třeba i panenskou). Postupuji tak, že vyříznu spodní část, aby zůstala při horní loučce asi 1/5 až 1/3 plástu. Proužek mezistěny, jindy používaný na stavebním rámku, není vhodný pro použití do středu medníku nebo vrchního nástavku. Včely rozšiřuji v horní části sousední plásty až k této mezistěně. Tím je ztíženo vyjímáni rámku při kontrole. Ve spodní části rámku staví většinou trubčinu. Pokud u některého včelstva najdeme na tomto rámku vystavěnou dělničinu, svědčí to mimo jiné o geneticky nerojivém včelstvu. Je třeba si takového včelstva vážit. Toto včelstvo se nám v tomto roce nikdy nevyrojí. Většinou však najdeme stavební rámek vystavěný převážně trubčinou, až po spodní loučku. Pokud i toto včelstvo má dobré vlastnosti, včetně doprovodních, umístíme rámek k zakladení do plodiště. Trubčina (i v podmetu), jak už jsem zmiňoval, přitahuje matku. 9/ Je třeba podotknout, že přiměřeně zvýšený počet trubců ve včelstvu neni na závadu, ba naopak. 10/ Zebrování místo zbytečných oddělků Zebrováni je preventivní způsob práce, který musíme provádět včas. Pozdější protirojové zákroky, jako je bezhlavá tvorba oddělků s odebíráním velkého množství plodu, likvidace matek apod., je nesmyslné pouštěni žilou, protože tím rychle vymizí snůšková zralost (pohotovost), tedy maximální pracovní nálada produkčního včelstva. Tím se promeškají další medné snůšky, jako medovice, jetel, lípy apod. Chybí zde určitá generace včel a včelstvo se včas nedostane do maximální síly (kolem 10 m2 plástové plochy). Podotýkám, že už vice než 20 let vidím rojení jen na obrázku. Už je pozdě Závěrem bych dodal, že ten, kdo miluje rojení, ať se těmito zásadami neřídí a nechá včely dělat, co jim velí jejich pud zachovat rod rojením. Ovšem výsledky na medném užitku si musí každý porovnat sám. V tom případě je včelí hospodářství tzv. ve vzduchu s vyrojenými včelami. Provést zebrování, může také každý při kontrole včelstva před sezónou, kdy bere každý rámek stejně do ruky. A zdržení či námaha při přeměně pořadí rámků je tak vlastně zanedbatelná. Proto mohu každému tento způsob práce doporučit, bez obav, že by se neosvědčil. K zebrování mě přivedl článek amerických výzkumníků v Odborných včelařských překladech č. 3/1988 str. 11, v němž uváději, že v předrojové době je ve středu plodového tělesa vyšší teplota asi o 1,5 C. Měřeni prováděli průběžně a zvýšení teploty vždy signalizovalo nebezpečí rojové nálady v daném včelstvu. Rozhodl jsem se tedy, že zkusím střed plodového tělesa opatrně a včas ochladit tím, že proložím nejstarší plod mladým, nebo vajíčky. Mé očekávání se potvrdilo. Jen signalizaci provádím kontrolou stavby ve středu horního nástavku (stav. rámek nebo mezistěna). František Pošar, Švihov Foto: Jana Buřičová květen 2012 l 149

8 Aktuálně Techagro s včelařskou účastí Letošní čtveřice jarních mezinárodních veletrhů na brněnském Výstavišti, Techagro, Vetex, Silva Regina a Biomass, která se konala ve dnech až obsáhla více než 72 tisíc metrů čtverečních a zúčastnilo se jí více než 760 vystavovatelů z dvaceti zemí, což je nejvíc v historii akcí. Velice vhodně doplnila tuto čtveřici i snad největší včelařská expozice, která se kdy u nás v České republice konala. Podle zahraničních hostů se dala dokonce v letošním roce ohodnotit jako jedna z největších i v evropském měřítku... A. Přílezký vysvětluje školákům tajnosti včelaření Včelařská výstava 2012 v Brně skončila. Ještě není čas k celkové rekapitulaci, ale už v krátkém zamyšlení nad tím, co se podařilo (a nepodařilo) můžeme pomyslně zavřít brány brněnského Výstaviště. Výstava byla připravována pro tři typy návštěvníků: pro včelaře, od začínajících, kteří si právě objednali oddělky, přes hobby včelaře až po majitele rozvinutých včelích farem pro spotřebitele včelích produktů pro mládež a ty, kteří chtějí pro přírodu něco udělat. Na výstavě se s polu s ČSV, o. s., prezentovalo 48 firem se zaměřením na včelařství, včelařské potřeby a včelí produkty, včetně několika zahraničních firem. Byl zde zastoupen také Český zahrádkářský svaz, protože zahrada a včely neodmyslitelně patří k sobě. Takový počet firem svým záběrem garantoval, že většina návštěvníků zde najde to, co hledá. Prostornost výstavního pavilonu umožňovala i při nedělní špičce, kdy v pavilonu bylo najednou několik stovek návštěvníků, možnost si prohlédnout zajímavé výrobky, a dokonce je i konzultovat s vystavovateli. Na relativně malé ploše se tak podařilo ukázat téměř vše, co nás jako včelaře zajímá, a současně s tím, co jako včelaři můžeme nabízet nevčelařské veřejnosti. Propojením současnosti a minulosti byla i malá výstavka včelařské historie. Oživením výstavky byly exponáty, zapůjčené ze Včelařského muzea v Chlebovicích, kde jsme se setkali s velmi milou vstřícností. S ohledem na vystavené exponáty ze včelařské historie i moderní velkoprovozní stroje a zařízení, moderní úly i pomůcky, lze naši včelařskou expozici doslova nazvat termínem Včera, dnes, zítra. Každá naše výstava v Brně má neopomenutelnou část pro mládež. BVV nám Václav Břínek ve své expozici. Jeho úl ležan s nástavkem vzbudil oprávněnou pozornost opět vyšlo vstříc a umožnilo organizovanou návštěvu Výstaviště celým třídám a včelařským kroužkům zdarma. Přes předem domluvené termíny přišly ještě další třídy bez předchozího ohlášení. I těm jsme vyšli vztříc. Od pondělka do středy prošlo naší expozicí věnované mládeži celkem 15 tříd. Po úvodní besedě s Olgou Horovou a Alešem Příleským o životě včel a včelařů si děti prohlédly živé včely v proskleném úlu a doplnily si informace z demonstračních pomůcek, kdy jsme jim ukázali na plástech s fotografiemi zavíčkovaný plod, matečník, matku a podobně. Součástí expozice pro mládež byla i výstavka s osazenými čmeláčími úlky a odborným výkladem Mgr. Aleny Bučánkové. V sobotu a v neděli vzorně reprezentovali brněnskou včelařskou obec nejmladší včelaři, členové včelařského kroužku př. Ing. Antonína Pavlíčka. Mimo mluvené slovo o včelách, včelařích i o čmelácích byla dětem nabídnuta účast v odborné soutěži. Přímo na výstavišti se soutěže zúčastnilo kolem 50 dětí. Vzhledem k tomu, že uzávěrka soutěže je až 11. dubna, další informace uvedeme ve Včelařství č. 6 společně s vyhodnocením soutěže O nejlepší medovinu. Na výstavě byl prezentován i náš projekt Pestrý život kolem nás 1. etapa: Čmeláci ve školách. Je to projekt, zaměřený hlavně na žáky základních škol, ale i na děti z mateřských škol. Pohledy mladých očí na konkrétní přírodu se hluboce otisknou do jednání v dospělosti. To vědí všichni včelaři, kteří měli to štěstí, že jim v dětství někdo ukázal krásy včelího společenství. Projekt dotuje Jihomoravský kraj, a proto můžeme 28 školám a včelařským kroužkům nabídnout do škol osazené čmeláčí úlky, Naučné listy a Pracovní listy. S potěšením můžeme konstatovat, že je dost vyučujících, kteří chtějí v dětech vzbudit zájem o skutečnou živou přírodu. Závěrem chceme poděkovat všem milým návštěvníkům, převážně z naší republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Ruska a dokonce i z Belgie. Samozřejmě jsme byli potěšeni návštěvou řady představitelů ČSV, zejména předsedy RNDr. Václava Švamberka a tajemníka Ing. Rudolfa Pelešky, se zahraničních hostů, kteří výstavu příznivě hodnotili. Jsme přesvědčeni, že letošní brněnská včelařská prezentace splnila a snad i překročila náš záměr a snad i vaše očekávání. Končím tradičním sloganem: Co se vám líbilo, říkejte dalším. Co se vám nelíbilo, řekněte nám, aby příští výstava byla o to lepší! Aleš Příleský 150 l Včelařství

9 Aktuálně rubrika Unikátní tavidlo vosku značky Lankoff Od včelařů pro včelaře V pavilónu E brněnského Výstaviště si našli jistě své včelaři i nevčelaři. Co je ale ještě zajímavější, objevili jsme i zařízení, vhodná pro celé základní organizace nebo velkovčelaře. Některá z uvedených zařízení si vyvinuli včelaři sami a teprve následně hledali a našli výrobce. Další zase dávala návod, jak v této době využít nových technologií a zefektivnit včelařskou praxi. Proto jsme poprosili některé vystavovatele, aby nám představili svoje exponáty. Vexpozici firmy Báze Alfa, s.r.o., z Dolejších Kunčic, Fulnek jsme zastihli Ing. Č. Gazdu, který společně s dalšími včelaři s firmou spolupracuje, na unikátním vařáku vosku spojeným s odstředivkou. Oproti výstavě v Ostravě, kde jsme vystavovali obdobný vařák na vosk spojený s lisem, má tento výrobek vyšší užitnou hodnotu, protože jsme vyměnili lis za odstředivku. V lisu zůstává 10 až 14 % vosku. Kdežto v odstředivce činí ztráty maximálně 4 5 %. Pro zajímavost, z lisu jsme dávali vylisované košilky na hromadu. Potom nás napadlo, že bychom mohli zkusit výkon nového stroje a separovat z tohoto odpadního materiálu v odstředivce zbytek vosku. Z deseti dávek vylisovaných košilek jsme ještě získali 3,7 kg vosku. Košilky by jinak normálně šly do stoupy. Tu odstředivku jsme tam mimochodem přidali na základě přání našich včelařů. Museli jsme ji samozřejmě upravit, zesílit a udělat z nerezu. Jak vidíte, vosk z ní je krásně žluťoučký a voňavý. Mimochodem, u nás v organizaci nejdříve něco vymyslíme, a pak hledáme firmu, která je ochotná to vyrobit. Firma Báze Alfa nám vyrobila prototyp, my jsme ho rok a půl upravovali a zkoušeli. Opravdu. Nám se tam totiž například trhaly silentbloky. Nakonec jsme místo tří silentbloků dali šest. Zkoušeli jsme i devět, ale to už se neosvědčilo. Za povšimnutí stojí i tyto úlové váhy Maja 1 a 2, které jsou už šestnáct let na trhu. Když už ne pro jejich modernost, tak alespoň pro historii. Ty jsme také jako včelaři vymysleli pro včelaře. Opět jsme vyvinuli prototyp a až když nám váhy vyhovovaly, tak jsme opět začali hledat firmu, která by je vyráběla. Tu jsme našli a nějakou dobu vládla na obou stranách spokojenost. Potom ovšem majitel firmy zemřel a dědicové chtěli vše dát do šrotu. My jsme hotové i rozpracované váhy zachránili a ve výrobě pokračujeme dále sami. Samozřejmě se ale potřebujeme především věnovat včelám. Takže váhy pro včelaře vyrábíme ve volných chvílích nebo v zimě. Proto jsou dosud na trhu. Máme na nich možnost sledování týdenní a měsíční spotřeby včelích zásob. Včelstva můžeme sledovat v zimním období, i v důležitém snůškovém období. Vidíme množství přínosu, začátek a konec trvání snůšky, trvalý a celoroční přehled o množství zásob v úlu, a tím přibližně i stav přínosu a zásob na jednom stanovišti. Vše bez vyrušování a stresování včelstev. Právě nyní máme období, konec března a začátek dubna, kdy nejvíce ubývají zásoby a včelař, který si neohlídá jejich množství, nemá včely připravené na snůšku z řepky. Další zajímavost jsme objevili v expozici Včelí farmy Říha, z Pravčic u Hulína. Majitel, Michal Říha nám ukázal nové unikátní tavidlo vosku, které vyvinula polská firma Lankoff, Kielce. Toto jedinečné zařízení je první na světě, které je revoluční v tom, že zpracovává souše, kontinuálně, velice rychle a je vysokokapacitní. Jeho kapacita činí pro informaci sto kg souší za hodinu. Nepracuje na principu páry nebo horké vody, ale vysoké teploty 130 oc a tlaku. Na jednom konci jedna obsluha nakládá do stroje lopatou souše a druhá mění nádoby na rozpouštěný vosk. Stroj pracuje s rentabilitou 40 %, což znamená, že ze100 kg souší máte zhruba 40 kg čistého vosku. Bereme v průměru 3 až 4 leté souše, u kterých se předpokládá maximální průměrná výtěžnost až 40 % vosku. Stroj má sice vysokou teplotu, ale vosk nesterilizuje. Sterilizace probíhá standardně až u výroby mezistěn. Příkon činí 7 kw. Na brněnském Techagru ho představujeme poprvé na světě. Počítáme s pevně stanovenou cenou, která by měla činit zhruba 125 tis. Kč. Navíc, protože je to vlastně vařák na vosk, včelaři mohou využít dotací. Není to ale zařízení pro malého včelaře nebo pro velkofarmu. Například velkofarma, která má 1000 včelstev, tak by měla veškerý vosk zpracovaný za dva dny. Potom by přístroj ležel bez užitku. Je to stroj pro toho, kdo zpracovává vykoupené souše, například nějaká základní organizace se 150 členy, aby každý nemusel mít svůj parní tavič. Nebo sluneční tavidlo. Domluví se, že jeden člen bude za jistou úplatu tavit vosk ostatním např. každou první soboru od října do března. Každý si přistaví vlastní nádoby a vyteče mu do nich jeho vlastní vosk. Takže včelař si na této lince může být jistý, že bude lisovat čistý vosk, nemá tam díky vysoké teplotě spory, a když z něj udělá mezistěny, nedostane v nich parafín, jak se občas stávalo. Vařák vosku s odstředivkou Výrobcem tohoto unikátního zařízení je Stanislaw Lankoff z Polska, jehož rodina již 100 let vyrábí kromě jiného mezistěny a stroje na jejich výrobu. My s ním spolupracujeme od té doby, kdy jsme si původně jeho lisy koupili. Byli jsme s tímto zařízením tak spokojeni, že jsme získali zastoupení firmy a začali lisy na mezistěny nabízet v ČR. Pro informaci naše včelí farma je z Pravčic a za čtyři roky jsme se vypracovali z nuly na 50 včelstev. Krom toho jsme zahájili veterinárně schválenou výrobu mezistěn, prodáváme zařízení na tavení vosku, a dokonce si zřídili i svůj obchod se včelařskými pomůckami i voskem. Jsme rodinná včelí farma, kde všichni pomáhají. Naším cílem je zvednout stavy včelstev až na 500 až úlů. A také dále spolupracovat na prodeji zařízení, která vyvíjí Ing. S. Lankoff. Oni sice také měli kdysi kolem 10 tis. včelstev, ale dnes je to především excelentní strojař. Já mu dělám takovou včelařskou poradnu a místo, kde zkoušíme prototypy. Když řeknu, že se navštěvujeme i několikrát týdně, tak si dovedete představit, že naše spolupráce je opravdu úzká. kaa květen 2012 l 151

10 Včelařská praxe Chraňme přírodu včelařením v kvalitních p olystyrénových úle ch Pan M. Nežádal publikoval ve Včelařství č. 3/2012 na str. 74 článek s názvem Odmítám polystyrénové úly. Svůj jednoznačný názor, vyjádřený již názvem článku, obhajuje tím, že tyto úly nejsou vhodné do CHKO, kde on sám včelaří. Obává se jejich toxicity a upozorňuje na jejich nulovou biologickou rozložitelnost. Svoji krátkou úvahu končí vyjádřením negativního postoje k nim a za ideální materiál pro výrobu úlů považuje tradiční dřevo. Názor přítele Nežádala je podložen spíše emotivně a není v článku podepřen konkrétními ekonomickými daty, ani srovnáním ekologické stopy úlů dřevěných a polystyrénových. To považuji za vážný nedostatek, který se pokusím svým příspěvkem napravit, neboť je třeba nejprve kvantifikovat míru ekologického dopadu polystyrénových úlů ve vztahu k úlům běžným a posléze k naší krajině i peněženkám. Teprve pak je možné vynášet konečné soudy. Předesílám, že jsem vystudovaným ekologem a problém plastového odpadu vnímám velmi intenzivně. Kdybych měl kouzelný prsten, bez váhání bych nahradil plast přírodními materiály. Přesto polystyrénovým úlům fandím a stal jsem se jejich zastáncem. To je u pravověrného ekologa velmi neobvyklé, a proto se pokusím tento svůj postoj odborně obhájit racionálními důvody. Náš vztah k plastům je různorodý Svět se topí v plastech a jejich nežádoucí výskyt v přírodě je jedním z nejvážnějších ekologických problémů dnešní doby. Plastová láhev v lese nepotěší oko žádného houbaře. Nikoho ale neudiví a neznepokojí, že se plast využívá například v medicíně na výrobu injekčních stříkaček, nebo k podávání infuzí umělohmotnou hadičkou do žíly pacienta. Toxické mohou být jen přísady do plastů, nikoli plast sám. Ostatně pokud by byl polystyrén škodlivý, dovolila by potravinářská inspekce prodej buřtů na polystyrénových táccích? Mohlo by se na těchto táccích prodávat třeba balené maso? Já myslím, že ne. Pokud se polystyren používá k přímému kontaktu s potravinami, asi nemá cenu se bát z něho vytvořit úl, který se dostává do styku s potravinou (medem) jen nepřímo. Navíc je třeba si říci, že také mnohé dnes vyráběné úly vznikají kombinací dřeva (nosný rám) a polystyrenu (výplň rámu). Jen výrobci hovoří o úlech uteplených a nikoli polystyrénových. Naše krajina je takových úlů plná, a to i v CHKO Není úl jako úl a zvlášť ne polystyrénový Pan Ing. Smělý je průkopníkem včelaření ve vysoce teplodržných úlech, v nichž dosahuje mimořádných výnosů. Mnozí si proto zakoupili úly dřevěné, jen polystyrénem Polystyrenový úl z nabídky finské firmy Paradise Honey izolované. Doufali, že se výnosem panu inženýrovi přiblíží. A splakali nad výdělkem. Zejména z toho důvodu, že tyto úly klasické konstrukce mají tepelné mosty, díky nimž se z nich ztrácí teplo, sráží se na nich vodní pára a plesniví plásty. Ti, kdož se pustili do výroby pravých polystyrénových úlů, si zase stěžují na mravence, datlovité ptáky, poškození rozpěrákem, a také že výroba je složitá. Takové úly se musejí lepit a natírat látkami, které opravdu nepatří do kategorie těch přírodě vlastních. Zanedbatelný není ani rozklad plastu díky ultrafialovému záření a problémem bývá malá mechanická pevnost nástavků. Právě díky křehkosti se komerční kočující včelaři od dosud vyráběných polystyrénových úlů odvracejí. Vše výše řečené ale platí jen pro polystyrénové úly doma vyráběné. Ty moderní (o nichž jsem ve Včelařství 2/2012 psal) tyto nedostatky nemají. Na následujících řádcích proto nebudu srovnávat laicky vyrobený polystyrénový úl s laicky vyrobeným tenkostěnným, nýbrž polystyrénový úl profesionální kvality, s profesionálně vyrobeným úlem tenkostěnným. Zejména s druhým typem mám devítiletou zkušenost. Dřevo Výhodou dřeva je, že je to materiál obnovitelný a primárně zcela netoxický. To ale bohužel platí jen do té doby, než se ošetří lakem, mořidlem či nátěrem. Nezapomínejme, že tyto úpravy chrání dřevo před rozkladem, a takto ošetřené dřevo je trvanlivé právě díky své toxicitě pro mikroorganismy. Pokud dřevěný úl doslouží, prostě se spálí. Bohužel i s nátěrem. Všichni víme, že pálením barev a laků nevzniká nic zdravého. Polystyren Úl z umělých hmot vydrží po celý život včelaře a zřejmě i mnohem déle. Včely se k polystyrenu nedostanou a možnost, že by ho mohly okusovat a zanášet si do úlu jakékoli toxiny je vyloučena. Moderní polystyrénové úly totiž mají vnitřní stěnu potaženu kovovou fólií (a ta je zcela nepropustná)nebo jsou tepelně tvrzené. Stěny jsou dokonale omyvatelné a k pálení takových úlů při výskytu nemocí není odborný důvod. Likvidace úlu je jednoduchá. Plast, který nás trápí, je totiž ten vyhozený do přírody. Nikoli plast odborně recyklovaný. Zbavit se civilizovaně polystyrénového úlu proto není nic složitého a pro přírodu fatálního. Kdo někdy viděl, jak se polystyren smrskne po zahřátí (většinu jeho hmoty tvoří vzduch), ten si uvědomí, že ho na zateplení svých úlů spotřebujeme opravdu velmi málo. Výrobci udávají, že maximálně 7,5 kg při třech nástavcích o síle stěny 8 cm, zatepleném dně a střeše. Polystyrén se dá recyklovat, a také se to v současnosti dělá. Může pak fungovat další desítky let. Ekologická stopa výrobku Odborný pojem ekologická stopa je pro naše srovnání úlů dřevěných a polystyrénových klíčový. Vyjadřuje míru poškození přírody díky vyprodukování, provozu a likvidaci určitého výrobku (zde odlišných úlu). Pokud chceme zjistit, do jaké míry úl životnímu prostředí objektivně škodí, musíme se odpovědi dobrat právě skrze zhodnocení jeho ekologické stopy. Výroba úlů K vyprodukování dřeva na dřevěný úl bylo třeba zničit původní les a vysadit umělou plantáž lesních dřevin (smrku, vejmutovky atd.). Vypěstovat sazenici, vysadit ji, spálit naftu při těžbě stromu harvestorem, dopravit na pilu, spotřebovat elektřinu na řezání dřeva a hoblování, vyrobit nátěrové hmoty atd. 152 l Včelařství

11 Včelařská praxe Expozice finské firmy na letošním Techagru K vyprodukování plastového úlu bylo obdobně třeba těžit ropu, dopravovat ji, zpracovat, atd. Jistě při tom část ropy unikla a znečistila přírodu. Proto soudím, že výroba úlu dřevěného je opravdu ekologičtější než úlu polystyrénového. Úly však posléze používáme desítky let a právě tato doba je pro hodnocení jejich ekologické stopy klíčová. Zvítězí dřevěné úly svou nízkou ekologickou stopou také při provozu? Provoz úlů Běžné výnosy v tenkostěnných dřevěných úlech činí od 20 do 60kg medu na včelstvo a rok. Počítejme průměrně s 30kg. Zimní spotřeba zásob činí kg ročně. Počítejme tedy s 20kg. Výnosy v úlech polystyrénových činí kg medu ročně. Počítejme tedy střízlivě s 60 kg medu za rok. Tedy s polovičními výnosy, než udává pan Ing. Smělý. Zimní spotřeba zásob činí maximálně 10 kg cukru (Ing. Smělý 8,5 kg cukru). Co z tohoto srovnání plyne? Abychom mohli chovat včely v dřevěných tenkostěnných úlech, musí strávit mnohem více cukru a medu k udržení teploty pro plodování, než v úlech polystyrénových. Pokud činí roční rozdíl ve spotřebě zimních zásob 10 kg na úl a rok (10:20) a obvyklý medný rozdíl činí 30kg (30:60), pak včelařením v tenkostěnném úlu včelař promrhá ročně 40 kg cukru. Med je zde pro jednoduchost považován za formu cukru. Rozdíl vzniká díky významným tepelným ztrátám dřevěných úlů. Ale pomiňme nyní medné výnosy, protože ty mohou být ovlivněny také snůškovými možnostmi. Hovořme v rámci objektivity pouze o zbytečné ztrátě cukru, použitého na zimování za dobu 30 let životnosti běžného úlu. V ČR chováme asi včelstev. Pokud víme, že každé z nich promrhá nejméně 10 kg cukru jen proto, že není usazeno v teplodržném polystyrénovém úlu, ztratíme takto plných tun cukru. Pro zajímavost je to 250 plně naložených kamionů. A to hovoříme o ztrátě za jeden jediný rok. Nyní si tuto obří ekologickou stopu tenkostěnných (dřevěných) úlů představme v krajině. Uvědomme si, že vyrobit tun čistého cukru je velice náročné na zabranou půdu, hnojiva, pesticidy otravující životní prostředí, naftu spálenou při obdělávání polí, jeho dopravu na místo spotřeby, i energii nutnou na získávání cukru z řepy. Nemluvě o značně velké spotřebě vody v cukrovarech a nutnosti jejího drahého a energeticky náročného čištění. Pak prohlédneme a pochopíme, že včelař v úlech polystyrénových zatíží krajinu daleko měně než ten, který včelaří v úlech dřevěných, tenkostěnných, rádoby,,ekologicky Pánubohu do oken. Vnitřek polystyrenového úlu Běžný výnos cukrovky činí kg/ha Běžná cukernatost cukrové řepy činí 17% Získaný cukr tvoří asi 16% (8 000kg/ha) Pokud bezpečně víme, že za 30 let provozu běžného úlu promrháme 300 kg cukru, pak u úlů v ČR již jde o rovných kg cukru. Tedy o tun. Abychom toto obří množství cukru mohli vyrobit s uvedenou efektivitou kg cukru z hektaru, musíme obhospodařit plochu o velikosti ha. Zde je namístě si pro představu uvést, že jde o plochu 457krát větší, než zabírá Václavské náměstí s rozlohou pouhých 4,1ha. Pokud vezmeme v úvahu ekonomickou náročnost obhospodaření jednoho hektaru cukrovky (spotřeba nafty na hlubokou orbu, hnojení, postřiky, sklizeň atd.), pak zjistíme, že jde o rovných Kč. Náklady na obhospodaření ha cukrovky se tím vyšplhají na Kč. A to nehovořím o skutečnosti, že krmíme často cukrem z cukrové třtiny, který sem byl dovezen z jiných kontinentů, a při jeho dopravě se spálilo velmi mnoho nafty. Za uvedených více než Kč ale nezískáme žádný cukr. Získáme pouze řepu jako vstupní surovinu pro jeho následnou drahou výrobu. Je jí třeba odvézt, vyprat, vodu posléze vyčistit a vysoce energeticky náročnou výrobou získat vlastní cukr. Ten cukr, který pak dáme našim včelám do studených dřevěných úlů, aby jím ohřály atmosféru našich včelnic a uspíšily jarní tání sněhu. Není to trochu drahý špás? Pokud vezmeme v úvahu výše uvedené skutečnosti, uvědomíme si, že jsme zadávali vstupní údaje při dolní hranici reality a schválně zanedbali letní spotřebu promrhaného medu (asi 30kg na včelstvo), pak zjistíme, že včelařením v dřevěných úlech na přírodu i naše peněženky vyvíjíme nesrovnatelně vyšší tlak, než při včelaření v úlech polystyrénových. Proto se mohou polystyrénové úly pyšnit mnohem nižší ekologickou stopou ve vztahu k životnímu prostředí, než úly jiné. Pokud jde o údajnou nevhodnost polystyrenu do CHKO, pak bych rád připomněl, že se jím také po tisících zateplují domy. Naše Úl Mr. Hivet se svým tvůrcem v Brně společnost to obecně považuje za vysoce ekologický počin, šetřící energie i fosilní paliva, a zateplování dotuje. Je tedy třeba za této situace zvážit, zda je zateplení úlů tímto materiálem vůbec možno považovat za neekologické. A také, zda by obří trh s polystyrenem zateplení všech našich úlů vůbec zaregistroval. Jisté je to, že trh s cukrem rozhodně ano. Je také otázkou, zda si můžeme při dnešních cenách cukru dovolit jím mrhat. Přesto, ačkoliv názor přítele Nežádala nesdílím, ctím ho. RNDr. R.Linhart květen 2012 l 153

12 Včelařská praxe rozlišením úlů. Směr výletu včel volíme tak, aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování sousedů. To máme na mysli i při kočování do míst, kde by docházelo k činnosti dráždící včelstva. Směřuje-li výlet na sousedův pozemek, dbáme na to, aby byl v nejvhodnějším směru a výšce. Zde nám pomůže výsadba živého plotu, plot z pevného materiálu nebo husté síťoviny, které usměrní let včel do vhodného směru a výšky. Sousedy upozorníme na to, co může včely vyprovokovat k bodavosti. Jde zejména o sečení trávy nebo jiné práce prováděné v jejich blízkosti v nevhodný čas. Bodavost včel Obranný pud včelstva je jednou z podmínek jeho přežití. Je spojený se samotnou existencí včelstva, se zabezpečením vytvořených zásob. Je potřeba pochopit příčiny toho, proč včela bodá. Při vyrušení včelstva vyburcují strážkyně, které jsou soustředěné převážně v okolí česna, ostatní včely k ostražitosti. Děje se to pomocí poplašných feromonů (vůní). Jakákoli manipulace s úlem, například jeho otevření, okamžitě vyprovokuje včely k obranné činnosti. Ihned pátrají po narušiteli a sledují jeho pohyby. Nejprve se ho snaží odehnat od úlu mírnějšími zastrašujícími prostředky. Varovně bzučí, útočí na něho a napadají ho kusadly. Ukáže-li se tato činnost jako málo účinná, dojde na žihadla. Vůně uvolněného jedu při vpichu žihadla vyprovokuje další včely k útokům, a to především do míst, kam již bylo žihadlo vbodnuto. Počet hlídajících včel je ovlivněn průběhem snůšky, intenzitou rušení i průběhem počasí. Strážkyně citlivě reagují na pohyb a vibrace v blízkosti úlu. Jsou připravené okamžitě vystartovat proti narušiteli. Mimo to kontrolují pach a chování přiletujících včel. Zbloudilé včely z cizích úlů, přinášející nektar nebo pyl, jsou jimi do úlu vpuštěny. Jinak to dopadne v období bez snůšky, kdy je ochranka včelstva nekompromisní a dochází okamžitě k boji. Procento zalétávajících včel je při nevhodném rozmístění úlů daleko větší, než si myslíme. Dlouhá fronta úlů bez orientačních bodů tento jev umocňuje. Svědčí o tom provedený výzkum i praktické zkušenosti včelařů. Pro mladé matky, vracející se s oplozovacího proletu, to může být tragické. Čeho se vyvarovat Již samotné rozmístění včelstev v terénu je velmi důležitě. Jednotlivé úly, nebo skupinky úlů umísťujeme tak, abychom při ošetřování včelstev nestáli v dráze výletu jiného včelstva. K lepší orientaci včel pomůžeme vhodnou výsadbou stromů a keřů i barevným Jak se chovat při ošetřování včelstev Pro pokud možno nebolestivý styk se včelami je třeba i určitých zkušeností. Zásahy do včelstev by měl včelař dělat, pokud je to možné, jen ve vhodný čas. Je-li ve včelstvu přítomna velká část starých včel létavek, měl by včelstva ponechat v klidu. To platí i při změně tlaku před blížící se bouřkou. Také nepro hlížíme včelstva těsně po převozu na kočovné stanoviště. Při vstupu do úlu postupujeme rozvážně. Nestojíme v dráze letu včel, varujeme se prudkých pohybů. Neprovokujeme včely hlukem, nesklepáváme včely ze stropních prkének o úl. Před otevřením úlu včelstva mírně pokouříme. K jejich zakrytí je lepší použít fólii nebo plachetku. Umožní nám zpřístupnit jen potřebnou část úlu k manipulaci ve včelstvu. Při vyjímání plástu si nejprve vytvoříme prostor, abychom přitom nemačkali na něm sedící včely. Zásahy do včelstev předem promyslíme a provedeme v nejkratší možné době. Ke smetání včel z plástů je nejvhodnější husí brk, namočený ve vodě. Méně vhodný je smetáček. Do jeho žíní se včely zamotávají, bzučí a provokují k útoku. Do kuřáku používáme vhodné dřevo, jehličí nebo hoblovačky. Nepoužíváme hobru, dřevotřísku, nebo zbytky textilu. Obsahují chemické látky, které neblaze působí na zdraví včel i včelaře. Kouř včely uklidní, odvrátí jejich pozornost jinam. Zpravidla na zásoby. Nasáté včely nemají sklon k bodání. Čím se chráníme Při ošetřování včelstev používáme vhodné oblečení a ochranné pomůcky. Nevhodný je oblek tmavý a neprodyšný, ve kterém se silně potíme. Volíme oděv světlé barvy a vzdušný. Světlá barva odráží sluneční paprsky a včelař se při práci v létě tak rychle nezpotí. Na med ulpívající na oděvu reagují včely nevraživě. Nejcitlivější místa pro včelí žihadla jsou v oblasti hlavy a obličeje. Včely se snadno zamotají do vlasů a rovněž útočí na lesknoucí se oči. Zde nás spolehlivě ochrání kukla nebo klobouk se síťkou. Žihadla si najdou cestu ke kůži v místech, kde oblek těsně nepřiléhá. Netěsní-li manžety oděvu dostatečně, použijeme návleky opatřené gumou. Části těla, do které včely s potěšením bodají, 154 l Včelařství

13 jsou ruce. Ty můžeme chránit rukavicemi. Jejich použitím se ale ztrácí potřebný cit v prstech. Proto je většina včelařů nepoužívá. Krom jiného k tomu přispívá také zkušenost, že žihadla zapíchnutá v rukavicích, ještě více provokují další včely k útokům. Někteří včelaři si před prohlídkou včelstev raději potírají ruce meduňkou, bezovým listím nebo jinými rostlinami. Promnou v prstech také kousek souše nebo propolisu. Neprovokujme včely k útoku. Před vstupem de včelstva by měl včelař dbát na čistotu vlastmi i používaného oděvu. Předchozí práce s chemickými prostředky, např. ředidly potřísněný oděv, páchnoucí potem, působí na včely provokativně. V době snůškové přestávky, při zvýšené slídivosti, prohlížíme včelstva v co nejkratším čase. Neponecháváme volně položené plásty a zbytky krmiva. Zvyšuje to slídivost, loupeživost a agresivitu včel. Agresivitu tlumíme častějším kouřením, pomlžením včel vodou z rozprašovače, prohlížené včelstvo zakrýváme, jak už jsme uvedli, mokrou plachetkou. Příčinou vyprovokované agresivity mohou být i časté útoky nebo obtěžování ze strany nepřátel včel tedy mravenců, vos, ptáků, hlodavců a kun. Jindy je na vině nepevný stojan nebo větve stromů dotýkající se úlů. Agresivně reagují včely také při aplikaci léků nebo při odběru jedu. Vyprovo kuje je i pracovní činnost v jejich blízkosti, jako již zmíněné sečení trávy, broušení kos, těžba dřeva a pohyb zvířat. Také některé druhy rostlin způsobují agresívní nálady. Značně nervózní bývají včely při opylování vojtěšky, kde prašníkové tyčinky, které včelu, toužící po nektaru, bolestivě udeří. Problémy mají i při průletu elektromagnetickým polem v blízkosti vysokonapěťových elektrovodů. Zabodnuté žihadlo vyškrábneme nehtem nebo nožem. Nesnažíme se ho vytáhnout. Při zabodnutí žihadla si včela vytrhne celý žihadlový aparát, včetně jedového váčku a nervového ganglia. To umožňuje další pohyb žihadlových bodel opatřených vratizoubky. Při nešetrném odstraňování žihadla vmáčkneme obsah celého jedového váčku do rány. Je dobré mít na stanovišti zrcadlo, které nám usnadní odstranění žihadla z míst, na která dobře nevidíme. Místo vpichu omyjeme vodou, nebo pokouříme, abychom eliminovali vůni jedu. Je velice prospěšné mít na stanovišti i potřebné léky pro případ pobodání osob, přecitlivělých na včelí jed. Nejjistější je dopravit postiženého co nejdřív k lékaři. Někdy o jeho životě rozhodují minuty. Šlechtění na mírnost. Prioritou zůstává chov mírných včelstev a výměna matek v agresivních včelstvech. Včelaříme-li v místech s hustou zástavbou, je to nezbytné. Stejně důležité je dodržování správných metod ošetřování včelstev. Tím sami sobě usnadníme a zpříjemníme práci spojenou s chovem včel a vyhneme se nepříjemností u našich sousedů. Vladislav Synek Foto: Martin Škvor Včelařská praxe Ještě k Thymolu Upřesnění pojmů k článku Pozor na Thymol V časopise Včelařství č. 1/2012 jsem zveřejnil článek o používání Thymolu u slovinských včelařů. V článku ve větě Byl to zrovna čas, kdy místní včelaři ukončili léčení včel. S vráskami na čele mi sdělovali, že mají až 60 % úhynů díky špatnému léku proti varroáze. Jak je již patrné, popisuji situaci u místních včelařů na jednom místě. Jednalo se o lokální situaci, nikoliv plošný úhyn. K jinému tvrzení jsem neměl dostatek informací. Upřesňuji podstatné záležitosti zveřejněného textu, aby nedošlo k nedorozumění a k nesprávné interpretaci mého článku, nebo k poškození výrobce a následného distributora. Evžen Báchor Dotace na APIGUARD V nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ze dne o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů je také zahrnuta dotace na léčiva na boj proti varroáze. Dotaci v rámci opatření boje proti varroáze lze poskytnout na úhradu mimo jiné i volně dostupných vyhrazených veterinárních léčivých přípravků, jako je APIGUARD (Thymol), Formidol 40 nebo Formidol 80. Podle distributora Apiguardu pro ČR, je tento vyhrazený přípravek v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními a pravidly podpory včelařství, uveřejněnými v nařízení vlády č. 197/2005, ve znění nařízení vlády č. 285/2007, ve znění nařízení vlády č. 373/2010 a je dotován včelařům i OO ČSV do 70 % skutečně vynaložených nákladů. Tímto se tento na naše poměry dražší léčivý přípravek stává pro české včelaře zcela dostupný. Prodejce Apiguardu vyřídí dotaci za včelaře, takže včelař již kupuje léčivo se 70% dotací. To odstraní včelařům administrativní obtíže s vyřízením dotace. Dotaci může distributor Apiguardu vyplatit včelaři pouze při předložení registračního čísla včelaře. Neplatí pro organizační složky ČSV (OO a ZO). Jan Löffelmann učitel včelařství květen 2012 l 155

14 Včelaři na cestách Maďarské včelaření Třetím rokem pracuji v Budapešti a tak jsem využil možnosti vyzpovídat předsedu Federace maďarských včelařů Petera Brosse. Federace maďarských včelařů je jedinou organizací s celostátní působností v Maďarsku. Zastřešuje 114 místních organizací, které tvoří včelařů. Federace byla založena v roce Federace vydává měsíčník Méhészet (v překladu Včelařství). Včely a včelaři V Maďarsku žije nyní přibližně včelařů, kteří obhospodařují včelstvev. Území ČR má srovnatelnou rozlohu, tedy hustota včelstev je více než dvojnásobná (nad 10 včelstev na 1km 2 ). Velmi zajímavé jsou i další statistické údaje. Průměrný věk včelařů je asi 45 let. V Maďarsku je profesionálních včelařů, farmy obhospodařují mezi 200 a včelstvy. Dalších včelařů vlastní včelstev, které obhospodařují jako přivýdělek k hlavnímu zaměstnání (200 včelstev zde berou jako úplné minimum, které může zajistit obživu včelaře). Zbytek jsou hobby včelaři. V Maďarsku se chová podobně jako u nás A.m. carnica. Negativně tu vnímají pokusy o individuální dovoz jiných plemen, kterého se obávají, protože vzhledem ke zvýšené bodavosti kříženců by nastal při velké hustotě včelstev zásadní problém. V roce 1923 byl sestaven Nagyboconádiho úl, což je ležan rámkové míry 42 x 36 cm. Úl obsahuje obvykle 24 rámků. V něm většina včelařů zimuje 2 včelstva, která spojuje 14 dní před rozkvětem akátu. V 70. letech byl rámek rozpůlen a vznikl nástavkový úl rámkové míry 42 x 18 cm. Jinou oblíbenou variantou je úl Hunor, též nástavkový s rámkovou mírou 42 x 27 cm. Poslední dobou se zvláště u velkých včelařů rozšiřuje klasický Langstroth. Včelí produkty Devadesát devět procent zdejší produkce tvoří med, další včelí produkty jsou vysloveně okrajovou záležitostí. Maďarsko vyprodukuje tun medu ročně, z toho tun se spotřebuje doma, ale převážná část se vyváží do zemí EU. Známé jsou plochy akátu, které tvoří až třetinu všech akátových porostů Evropy, celkem rostou na ha. I když je akát nepřítelem zelených stejně jako u nás, díky svým schopnostem rozrůstání se k radosti místních jeho plochy postupně zvětšují. Průměrná snůška pouze z akátu tu ročně činí 20 kg. Další významné zdroje jsou z řepky, klejichy hedvábné a slunečnice. Med z klejichy hedvábné krystalizuje velmi pomalu, podobně jako akát. V porovnání s akátem je jasně 156 l Včelařství Maďarská včelnice žluté barvy a lahodné chuti. Největší výkupce medu Golden nectar nyní vykupuje akátový med za 3 EUR za 1 kg, řepkový med 2,2 EUR za 1 kg. Včelařská federace vydává ročně 40 tis. EUR na kontrolu medu z obchodní sítě, protože med není pro Veterinární správu zásadní rizikový produkt. Náklady jsou zpětně proplaceny ze státních peněz a z peněz EU. Kontroly potlačují podvody s medem na minimum. Důležité je i vzdělávání včelařů. Studium zajišťuje zhruba 40 včelařských škol. Včelstva jsou v plné síle připravena na snůšku z akátu Nejběžnější je program, trvající půl roku a zakončený zkouškami. Úspěšní absolventi obdrží uznávaný státní včelařský certifikát. Zájem o studium je vysoký. Samozřejmě spolky organizují také přednášky a semináře, podobně jako u nás. Nákazová situace a léčení včelstev Vzhledem k hustotě zavčelení lze nákazovou situaci hodnotit jako dobrou. Podle slov předsedy Federace maďarských včelařů je velmi pozitivní velký počet větších včelařů,

15 Aktuálně Unikátní včelín v Ořechu Bodnutí žihadlem nehrozí nikomu z těch, kteří budou pozorovat včelaře při práci se včelstvy v nedávno otevřeném unikátním včelínu v obci Ořech, okres Praha-západ. Byl postaven v areálu zdejšího známého lanového centra. V akátovém háji kteří si nemohou dovolit léčení zanedbat. V každém kraji působí placení poradci, kteří jsou zároveň prohlížiteli včelstev. Mají povinnost prohlídnout včelstva ve své oblasti a z podezřelých odebrat vzorky pro laboratorní vyšetření. Díky tomu se vloni podařilo odhalit 233 ohnisek moru. Ohniska se řeší podle situace. Pokud se jedná o včelnici malovčelaře s několika starými úly do cca 30 včelstev, bez milosti se celá včelnice likviduje i při výskytu moru pouze v jednotlivých včelstvech. Včelař dostává poměrně vysokou náhradu za zlikvidovaná včelstva, za kterou si může koupit nové úly a včelstva na jaře příštího roku. Řada starých včelařů využije náhrady škody, ale nová včelstva si již nepořídí. Tím bylo dosaženo podstatného snížení průměrného věku včelařů až na 45 let. V případě velkovčelaře s desítkami včelstev na stanovišti se podle výsledků likviduje adekvátní část. Varroáza je prý pod kontrolou. Dostačující je podle předsedy federace jedno ošetření v červenci a jedno v bezplodém období v zimě. Užívá se tu především amitraz. Organické kyseliny a další alternativní přípravky se téměř neujaly, i když je producenti rozličných přípravků prezentují v odborném tisku celkem pravidelně. Problémem je tu naopak Nosema ceranea, která je už na každé maďarské včelnici a v každém úlu. V tomto ohledu chvíli trvalo než jsme si s panem Brossem porozuměli. Moji otázku, jestli svá včelstva vyšetřuje na přítomnost spor nosemy, zjevně nepochopil. Posléze mi vysvětlil,že nosemu berou jako samozřejmost. Vždyť je přece v každém plástu, v každém úlu. Pro potlačování nosemy používají Fumidil B, který je zde jako v jediné zemi EU, registrovaný. Nosemu apis se během posledních 5 let nepodařilo diagnostikovat, zřejmě pro dlouhé teplé období, trvající i přes 6 měsíců. Poděkoval jsem hostiteli za mnoho zajímavých informací. Konstatovali jsme, že naše národy si musí mnohem důkladněji vyměňovat zkušenosti, protože každá z našich zemí pokročila výrazně kupředu v jiné oblasti. Se slibem další brzké návštěvy, kdy navštívíme včelnice v okolí Budapešti, jsme se i rozloučili. MUDr. Radek Hubač Tajemník ČSV Ing. Rudolf Peleška přestřihnutím pásky zpřístupnil veřejnosti prostory v České republice unikátního proskleného včelína. Jedinečný (první v ČR) je tím, že má celou prosklenou předělovou stěnu, takže je možné pozorovat včely a včelaře z bezprostřední blízkosti. Slavnostním přestřižením pásky za hudebního doprovodu otevřel včelín pro veřejnost tajemník Českého svazu včelařů Ing. Rudolf Peleška, kterému přidržoval pásku člen Městského výboru ČSV Praha Augustin Uváčik. Celý, takto koncipovaný včelín stál přibližně půl milionu korun, uvedl Ing. Vladimír Glaser, předseda ZO ČSV Praha 5-Řeporyje. Ani drobný déšť nepokazil nic ze slavnostního dne, který byl provázen živou hudbou, ochutnávkou medu a medoviny a nabídkou zboží na malém medovém jarmarku. V osvětovém programu byla zajímavá přednáška o včelách a včelaření, výstavka včelařských potřeb včetně historických exponátů a soutěže pro děti. Prosklený včelín je nepochybně inspirací pro další včelařské organizace, které chtějí přiblížit zájmový chov včel širší veřejnosti, zejména pak školám, pro které je vhodným doplňkem při výuce přírodopisu. Text a foto: Z. Kulhánek Kočovný nákladní automobil Přes prosklenou stěnu nehrozí přihlížejícím žihadlo květen 2012 l 157

16 Jak to dělám já Přidávání matek pro začínající včelaře Již v loňském Včelařství v čísle 12 jsem psal o přidávání matek do včelstev. Protože se mě na toto téma lidé často ptají, tak se k tomu ještě jednou vracím. Někteří začínající včelaři si nevědí rady, jak utvořit oddělek a přidat do něho matku. Jak tedy na oddělek? Plemenná matka, foto Veronika Souralová Nutnou podmínkou je objednat si oplodněnou matku F1 od chovatele matek, domluvit se s ním na termínu dodání a podle toho si ho připravit prázdný úl. Oddělek budeme vytvářet ze silných včelstev. Koncem května až do poloviny června tím také zabráníme jejich vyrojení. Odebereme 2 plásty zavíčkovaného plodu z plodiště bez včel, dáme do medníku a do plodiště místo nich střídáme mezistěnu s plodem. Dbáme, aby nebyly mezistěny vedle sebe. Matku přidáváme po dvou dnech v dopoledních hodinách, kdy jsou létavky v době snůšky z úlu. Do prázdného připraveného úlu, kde musí být uzavřené česno, dáme po krajích 2 souše, do prázdného rámku zavěsíme klícku s matkou a doprovodnými včelami (pozn. redakce: Ponechání doprovodných včel striktně odmítají z veterinárních důvodů odborníci z VÚVč Dol.), které tam musí zůstat. Tento rámek zavěsíme do středu připraveného úlu. Nyní odebereme ze včelstva po 2 dnech tyto 2 zavíčkované plásty s plodem, které jsme si připravili, a nyní je i se včelami, přidáme k matce zleva i zprava a ještě odebereme 2 plásty se zásobami medu a pylu a přidáme zavíčkovanému plodu z obou stran jako krycí (z důvodu udržení teploty). Úl doplníme mezistěnami a smeteme sem včely ze 4 až 5 plástů z medníku několika silných včelstev. Pokud byste brali včely z plodiště, mohlo by se stát, že tam s nimi sesypete i matku. Necháme ho asi 20 minut shora otevřený, aby odletěly létavky. Úl než zakryjeme, klepneme s ním mírně o zem, ometeme ho a přikryjeme stříškou. Následně ho přemístíme na stinné místo a česno zúžíme na šířku 2 cm. V budoucnu česno budeme pootvírat dle síly včelstva. Navečer dáme oddělku 1kg cukru 1:1. Kdybychom je krmili hned, tak můžeme vyvolat jejich vyrabování. Za 3 dny uděláme kontrolní prohlídku, zda v úlu nejsou naražené matečníky. Pokud jsou, tak je zlikvidujeme. Za další 2 dny kontrolujeme znovu. Pokud nejsou naražené matečníky a včely mají postavené srdíčko, znamená to, že matka je přijata. Uzávěr na klícce opatrně otevřeme, včely na ní necháme, protože ty chrání matku. Včely vykoušou medocukrové těsto a osvobodí matku. Za 5 dní až týden zkontrolujeme matku, zda klade. Pokud ano a je-li v oddělku málo včel, přidáme 1 plodový zavíčkovaný plást bez včel z některého silného včelstva. Musíme počítat s tím, že nám po vylíhnutí včel z plástu obsednou 3 plásty v úlu. Podle toho si můžeme spočítat, zda budeme potřebovat ještě přidat další zavíčkované plásty. Pokud není snůška (prší nebo je chladno) musíme krmit, a to každý druhý den 1kg cukerného roztoku 1:1, aby se matka rozkladla a včely vystavěly mezistěny. Oddělek by měl mít 3 až 4 plásty nového plodu. Potom ho můžeme spojit se včelstvem, kterému jsme chtěli vyměnit matku. Jak dělat smetenec: Nejlépe ho můžeme udělat po skončení snůšky při odstranění medníku. Připravíme si prázdný roják. Oplodněnou matku s klíckou a s doprovodnými včelami (pozn. redakce: Ponechání doprovodných včel striktně odmítají z veterinárních důvodů odborníci z VÚVč Dol.) zavěsíme na vrch rojáku, postavíme na váhu, nasadíme smyk. Sem smeteme z několika včelstev z medníku 2 až 3 kg včel. Pokud je budeme mít na tom samém stanovišti, musíme počítat s tím, že se jich vrátí asi půl kg zpět do svých úlů. Pokud včely převezeme na jiné stanoviště, stačí smést 2 kg včel. Ale pokud děláme smetenec později, při prodloužené snůšce, musíme přidat opět o půl kg včel více. Po vyjmutí smyku na otvor nasadíme krmítko, roják odneseme do chladu a tmy, nejlépe do sklepa a dodáme cukerný sirup 1:1. Já, abych měl stoprocentní jistotu zdravého vývoje, musím stále kontrolovat odběr krmiva. Za dva dny jdu do sklepa po tichu a hlavně potmě, aby nebyly včely rušený světlem. Jestliže včelstvo hučí, tak ho zde necháme ještě 1 den. Není třeba nic uspěchat. Takto postupuji zvláště s inseminovanou matkou, protože je drahá a já chci mít jistotu kvalitního přidání. Pokud včelstvo nehučí, znamená to, že se již spojilo, tedy že feromon od matky prošel do celého smetence. Nachystáme si úl někde do ústraní, vložíme souše nejen po okrajích, ale i do středu dáme také 1 až 2 souše, do kterých může matka okamžitě klást. Zbytek doplníme mezistěnami. Na večer donesu roják k úlu. Zvedneme víko rojáku, na kterém nám bude viset krásný umělý roj, který střepeme těsně nad náběhem a z kterého vymeteme zbytek včel. Potom otevřeme vrch úlu, matku opatrně vyjmeme z klícky a dáme přímo do úlu. Úl opět uzavřeme. Asi po hodině jsou už všechny včely v úlu, proto zúžíme česno a opět každý druhý den na večer zakrmíme. Kdybychom je krmili hned, stejně jako v případě oddělků by nám je mohly cizí včely vyrabovat. Po čtyřech dnech na večer kontrolujeme kladení matky. Pokud je včelstvo slabé, přidáme zavíčkovaný plodový plást bez včel. S krmením musíme pokračovat až do doby, kdy se matka rozklade a má aspoň na 3 plástech plod. Potom už můžeme smetenec spojovat se včelstvem, kde chceme vyměnit matku. Jeden poznatek z mé praxe. Už se mi stalo, že jsem matku položil na náběh se včelami a matka uletěla. Od té doby ji dávám přímo do úlu. Někteří včelaři nasypou včely do rojáku, do něho zakouří, následně hodí matku mezi omámené včely a klepnou rojákem o zem. Tady ovšem nemají jistotu přijetí matky. Na závěr základní pravidlo: Než půjdete do včel, vždy si dobře rozmyslete, co chcete dělat. Připravte si nářadí a vše potřebné, abyste nic nehledali, když máte rozebrané včelstvo. Otevřený úlů stresuje včely a stres škodí i včelám. Snad jsem to popsal dost podrobně, aby tomu porozuměli všichni. Pokud budete mít nějaký dotaz, rád vám ho zodpovím telefonicky nebo přes . Jaroslav Franek, učitel včelařství Tel.: , Matky v přidávacích klíckách. Matka v klícce

17 Včelařská praxe Po zakŕmení a preliečení matky so včelami bez problémov prezimujú. Na jar po zužitkovaní matiek necháme jednu v nadstavku do doby, kým si neodchovajú dostatok včiel a plodu, pred liahnutím sa nových matiek pôvodnú matku zužitkujeme a nadstavok pomocou prepážok rozdelíme na 2 alebo 4 časti, podľa toho, na akom dne chceme matky chovať. Dve prezimované včelstvá na dvojsmernom dne Oplodňovacie NN Na odchov oplodnenej matky používajú me ponúknuť v čase, keď včelári zistia zimný včelári rôzne pomôcky, ako zasklené úhyn matky a nové ešte nie sú v ponuke. sekcie, oplodniačiky rôznych konštrukcií Zároveň pri prebytku matiek máme dosť a tvarov, odložence s rôznym počtom odložencov na predaj alebo na jarnú výmenu matiek vo vlastných včelstvách. rámikov, ako aj samostatné nadstavky na rôznych dnách. O toto príslušenstvo sa treba náležite starať v sezóne, po sezóne Sezónne dno a treba mať priestor na skladovanie. Dno tvorí rám veľkosti pôdorysu nadstavku rozdelený 3 latkami na 4 časti. Z každej strany je vyvŕtaný otvor tak, aby každá časť mala Na našom včelíne sme sa zamerali hlavne na odchov matiek v typizovaných nadstavkoch rozdelených výsuvnými prepážka- opatrená pletivom tak, aby v prípade uza- letáčik na inú stranu nadstavku. Časť dna je mi. Takéto chovné odložence treba raz založiť, počas sezóny produkovať matky a s po- Na takto upravené dno sa položí nadstavok vretia otvorov mali včely dostatok vzduchu. slednou oplodnenou matkou ich zazimovať. s prepážkami, ktoré dosadajú na spomínané tri latky. Uzatváranie je klasické ako Na jar máme dostatočný počet odložencov a hlavne prezimovaných matiek, ktoré vie- u produkčného včelstva- durofol a plechová strecha s izoláciou. Na osadenie nadstavku stačí jeden plodový a jeden zásobný rámik aj s mladými včelami. Materské bunky tesne pred liahnutím vkladáme zhora medzi latky. Osadené nadstavky rozmiestňujeme samostatne vo vzdialenosti 3 4 m od seba, vhodný je aspoň čiastočne členitý terén, stromy alebo kríky na lepšiu orientáciu včiel a matiek. Výhody uvedeného spôsobu chovu matiek príslušenstvo okrem dien je stále v teréne, netreba na jeseň skladovať a na jar vyskladňovať materiál matky v chove sú vždy k dispozícii, môžu sa pridávať buď samostatne alebo s celým osadenstvom v hociktorej ročnej dobe, v prípade zistenia úhynu matky aj v zime matka po oplodnení má viac priestoru na kladenie, nie je nevyhnutná okamžitá expedícia ako z oplodniačikov, včelár na 5 rámikoch vidí aj kvalitu a celistvosť plodu podobnú zostavu by mal mať každý včelár na zazimovanie aspoň 2 matiek na vlastnej rámikovej miere v prípade ukončenia chovu sa nadstavky môžu použiť v produkčných včelstvách, ostávajú len dná alebo dno podľa druhu pre bežného včelára stačí dvojstranné dno Nevýhody uvedeného spôsobu chovu matiek nutnosť dna, avšak v prípade viacročného používania sa cena dna bohato vráti cenou prezimovaných matiek na prepážky je vhodné použiť vodeodolnú preglejku, tá je o niečo drahšia ako bežné sololity a iné materiály, v úli sa však pôsobením vlhkosti nedeformuje Prezimované včelstvá v máji Odložence na štvorstrannom sezónnom dne Prezimovacie dno Ku koncu chovateľskej sezóny zužitkujeme matky tak, aby nám zostali 2 matky v každom nadstavku. Strednú prepážku ponecháme, 2 krajné odstránime. Takto získame v jednom nadstavku dva päťrámikové odložence s mladými matkami. Pôvodné dno vymeníme za dno s protiľahlými letáčovými otvormi, zasieťované, s diagnostickou podložkou. V prípade, ak na jeseň usúdime, že včelstvá nie sú dostatočne silné na prezimovanie, vytiahneme aj strednú prepážku, spojíme ich a jeden letáč uzavrieme. Ďalšia možnosť posilnenia takýchto odložencov je uložiť na seba 2 3 nadstavky tak, aby stredné prepážky ležali jedna na druhej. Pohľad do dvojrámikovej oplodňovacej časti Každý včelár by mal mať z úľových zostáv navyše. Prebytok dien, nadstavkov, rámikov a striech by mal byť samozrejmosťou. Ak tomu tak nie je, možno ho čaká v sezóne ťažká improvizácia a šetrením stratí viac ako by získal. To isté platí aj pre biologický materiál. Zásoba matiek niečo stojí, ale v sezóne sa mu to bohato vráti. A tu sa šetriť neoplatí. Autor: RNDr. Igor Dibus, PV Zubří Autor fotografií: Michal Dibus květen 2012 l 159

18 Včelařská praxe Výroba styrodurových beden pro oddělky Na bedny se velmi dobře osvědčil styrodur 3035 CS (1265 x 615mm) tloušťky 30 mm, který současně používáme i na výrobu oplodňáčků (obr.1). Z jednoho balení (14 ks) se vyrobí 11 beden, desky lze koupit i samostatně a cena jedné desky je cca 100 Kč Nejdříve si desku rozměřím na jednotlivé díly. Dále uvedené rozměry jsou pro 6 rámků míry 39 x 24. Přední a zadní strana 23,1 x 29,1 cm, boční stěny 45,8 x 29,1 cm, dno s letákem 50,1 x 29,6 cm, víko 46,5 x 30 cm. (obr.2) Desky řežu přímočarou pilou a na otvory používám vykružovací pilu na vrtačce (obr.3, 4) Větrací otvory ve dně a krmný otvor ve víku mají průměr 6,5 cm, česno 2,5 cm, do kterého se vloží novodurová trubka o průměru 2,5 cm (obr. 5). Na větrací otvory položíme pletivo, které můžeme přilepit například tzv. tekutými hřebíky v tubě (obr.6). Na jednotlivé díly používám lepidlo na polystyrén, bedna je navíc stažená vruty (4 x 60 mm) se sedlářskými podložkami (6 x 15 mm) (obr.7, 8,9) Pro praktické použití je vhodné bedny opatřit česnovými uzávěry (obr.10). Použití: Oddělky děláme většinou v době květu řepky, a to na 2 plásty se zavíčkovaným plodem, obsednuté včelami, 4 mezistěnami a matečníkem den před líhnutím. Oddělky přikrmujeme roztokem cukru a vody (1:1) podle potřeby. Závěr: Hlavní výhodou styrodurových beden je jejich tepelná izolace, nižší spotřeba zásob oddělkem a odolnost proti vodě. V oplodňáčcích z tohoto materiálu přežívají včelí osazenstva s matkami i do zimních měsíců. Nevýhodou materiálu je malá odolnost proti škůdcům (ptáci, mravenci, hlodavci, atd.), kteří jsou schopni hlavně koncem léta nadělat škody. Dalším nedostatkem je ekologická likvidace po dosloužení, kdy musíme tento materiál odevzdat do sběrného dvora. U dřevěných výrobků je likvidace snadnější. Jaromír Hodan, VÚVč Dol, stanice Přerov-Žeravice 160 l Včelařství

19 Rozpouštíme zkrystalizovaný med Od svých včel získáváme zjednodušeně dva druhy medu, květový světlý a lesní tmavý. Zatímco tmavý med zůstává tekutým, světlý med po krátké době krystalizuje, ať je skladovaný v chladné či teplé místnosti. Této vlastnosti květového medu nelze zabránit, snad jen částečně pastováním. Po léta jsem med rozpouštěl v teplé vodě na sporáku či v kotli a hlídal teplotu, která nesmí překročit C, aby si med zachoval své přírodní vlastnosti. Dnes rozpouštím med snadno a jednodušeji. Z vyřazené ledničky o obsahu litrů po odstranění všeho kovového v její zadní části zůstane jen její dokonale tepelně izolovaný prostor, do kterého pohodlně umístím sklenice s tuhým medem na rošt, pod kterým je na izolační podložce (keramická dlaždice) umístěno elektrické topení o příkonu 50 W/220 V. Topné tělísko mám ze stejné absorpční ledničky. Topení se dá snadno nahradit zavěšenou žárovkou 60 W pod stropem ledničky tak, aby se žárovka nedotýkala stěny ledničky. Med se rozpustí za hod. Včelaři, kteří uskladňují med ve větších nádobách, potřebují ledničku o větším obsahu a musejí použít žárovku o příkonu 100 W nebo topnou patronu, kterou si můžeme objednat u výrobce (Elkop, Ladova 37, Jablonec nad Nisou, tel , který ji zašle na dobírku (cca 250 Kč). Celé rozpuštění jedné várky (tří 4litrových sklenic medu) při ceně za1 kwh 5K č přijde na 3 Kč. Provoz vylepšíme umístěním kotlového nebo bojlerového termostatu, který je vsunutý do prostoru ledničky, jak vidno na snímku. Udržuje tak správnou tavící teplotu. Hlavice termostatu s přípojnými svorkami, přívodní kabel a topné tělísko zapojíme v zadní části ledničky, kde vznikl dostatečný Jak to dělám já krytý prostor po demontáži chladicího zařízení. Přisunutím ke stěně je tento prostor chráněný a splňuje předpisy pro bezpečnost práce s elektrickým zařízením. Jan Pernica člen ZO ČSV Rájec-Jestřebí Setkání v Pardubicích Ve waldorfské škole v Pardubicích se poslední lednovou sobotu sešli zájemci o přirozené včelaření. Potřeba tohoto setkání vzešla na semináři Člověk a včela v létě 2011 v Obořicích. Cílem pardubického setkání bylo společně se zabývat otázkami, spojenými s přirozeným chovem včel, výměna zkušeností a setkání včelařů, pro něž nejsou včely pouze zdrojem medu a vosku. Celkem přijelo přes padesát včelařů z celé republiky a hosté z Maďarska. Mezi účastníky byli zkušení včelaři, ale také ti, kteří se jimi chtějí stát. Přijeli lidé, pro které včelaření patří mezi zdroje obživy, ale i takoví, kteří včelaří spíše pro radost a včely chápou jako součást rozmanité krajiny. Nejstarším účastníkem byl Oldřich Matulík z Pozlovic, který ve svých 81 letech stále aktivně včelaří. Setkání mělo přátelský, spíše rodinný ráz a nebylo žádným seminářem, kde na jedné straně jsou ti, kteří podávají informace a druhé straně ti, kteří je přijímají. K jeho zdárnému průběhu přispěli téměř všichni zúčastnění, například při přípravě prostor nebo společného oběda. Rozmanitost témat byla dána různou Nejstarší účastník semináře jedenaosmdesátiletý Oldřich Matulík z Pozlovic zkušeností přednášejících a diskutujících. Společná byla snaha o hledání toho správného přístupu ke včelám a chápání včelstva jako bytosti. Diskutovaná témata: Použití pelyňku jako prevence proti nosemě. Vhodná krajinotvorba pro zdravý rozvoj včelstva. Zkušenosti a specifika biochovu včel v Maďarsku. Aktivity směřující k přirozenému chovu včel v anglicky mluvících zemích. Léčba varroázy pomocí homeopatických léků, vratiče nebo cukerného roztoku kyseliny citrónové. Prevence moru včelího plodu rašovskou metodou. Zkušenosti s přezimováním včel na medu. Stavba a konstrukce alternativních druhů úlů. Včelařské aktivity občanského sdružení Yo-Yo a camphillu České Kopisty. Ze setkání vyplynula potřeba a chuť založit webovou stránku, kde by případní zájemci mohli nalézt užitečné a zajímavé informace o přirozeném chovu včel. Více na Radim Dynka květen 2012 l 161

20 Jak začít včelařit (část 5.) Květen včelstva sílí Měsíc květen můžeme považovat za měsíc časného léta. V úlech už jsou jenom zbytky tzv. dlouhověkých včel. Postupně kvetou ovocné stromy a ze zemědělských kultur řepka olejka. Včely přinášejí do úlů velké množství pylu, a už také nektar z kvetoucích stromů a zemědělských kultur. Při dobrém zdravotním stavu a kvalitní matce se nám v průběhu měsíce května včelstvo dostává do maximální síly. Síla včelstva - základ dobrých výnosů Ve čtvrtém čísle Včelařství jsme se zabývali základy nástavkového včelaření, a to konkrétně manipulací s nástavky. Nelze říci, že na celém území ČR se tento zákrok provádí ve stejnou dobu. Záleží zejména na místních podmínkách. Z tohoto důvodu se může popisovaný zákrok někde provádět už počátkem nebo v průběhu měsíce května. Slabá, případně bezmatečná včelstva bychom měli mít počátkem května spojená. Jako druhý zákrok, který jsme na jaře prováděli, bylo otočení nástavků. Po spojení plodového tělesa a dostatku včel jsme v těchto nástavcích opět rozdělili plodové těleso, a to tím, že jsme mezi ně vložili další nástavek, který byl skoro plný mezistěn, kromě prvního a posledního plástu. Takovým způsobem využíváme maximální stavební činnost včelstva. Včely dokážou za několik dnů tyto mezistěny postavit, jelikož matka nesnáší mezeru mezi plodem, přestěhuje se do tohoto nástavku, kde bude klást vajíčka. Pokud dokážeme odhadnout vhodnou dobu, můžeme úlový prostor rozdělit mřížkou, kterou budeme pokládat na nástavek, ve kterém jsou mezistěny, aniž bychom museli hledat matku. Před vložením mřížky je pro jistotu vhodné včelstvo zadýmit a tím násilně přemístit do nástavku s mezistěnami. Jelikož tato metoda přestěhování matky není stoprocentní, je vhodné se asi za týden podívat do nástavku nad mřížkou, jestli tam nejsou vajíčka. Pokud tam jsou, měli bychom najít matku a přemístit ji do spodních nástavků, nebo to řešit jednoduchým způsobem, odstraněním mřížky. Postupně včely vytlačí matku z horního nástavku do spodních. U klasického způsobu včelaření ve starých úlech, abychom docílili maximální sílu včelstva, máme jednu možnost, pracně převěšovat plásty s plodem do medníku. Velice pracně se nám bude dařit v jiných než nástavkových úlech docílit maximální síly včelstva. V současné době na území ČR už převládá kraňská včela, která potřebuje ke svému rozvoji velké úlové prostory. Pokud tento prostor nemá, dojde k nastartování rojové nálady a pravděpodobnému vyrojení ještě před hlavní snůškou. 162 l Včelařství Jak ho sundat? Rojení Přirozenou vlastností rozmnožování početního stavu včelstev na této planetě je rojení. V současné době z ekonomického hlediska je to nevhodné. (Tím, jak a vhodně lze rozmnožovat početní stav včelstev, se budeme zabývat v časopise Včelařství v čísle 6/2012.) Existují mezi včelaři různé teorie, jak se pozná rojová nálada u včelstva a jakým způsobem lze vyrojení předejít. V roce 2011 v tomto časopise bylo popsáno několik různých metod, jak lze rojení zabránit. K této problematice se vyjadřovali výzkumníci i laici praktici. Proto se k tomu nehodlám vyjadřovat. Každý včelař by si měl z těchto článků vzít to, co mu bude vyhovovat nejlépe. Nevýhodou rojové nálady je, že několik dnů, i když je snůška, není takřka žádný přínos. S rojem vylétne z úlu velký počet včel se starou matkou. Včely doslovně z úlu vystřelují a po vylétnutí matky z úlu se postupně ve velké skupině pomalu terénem přesouvají. Na okraji této velké skupiny jsou včely pátračky, které hledají místo, kam by se vyrojené včelstvo s matkou usadilo. V minulosti se prodávaly tzv. rojochyty, na které se lákaly vylétlé roje. Také se to řešilo tím, že se před včelín postavil starší úl, do kterého se vložilo několik starších souší. Tuto metodu ještě dnes mnoho včelařů používá. Pokud prokazatelně roj bude z našeho včelstva, je odchyt výhodný. Ovšem nejvýhodnější způsob k zamezení odletu vlastního roje je zastřižení křídel matce. Tento způsob je podrobně popsán v časopise Včelařství číslo 10/2011 pod názvem článku Stříhat či nestříhat. Rojochyty mají své klady v tom, že nám roj neuletí. To je totiž nemilé, protože je známo, že se roje dokážou přesouvat až několik desítek kilometrů. Při usazení zaletlého roje v rojochytech existuje velké nebezpečí zavlečení nebezpečné nákazy. Stále platí nařízení Státní veterinární správy, že roje neznámého původu se musí likvidovat. K odchytu těchto rojů bychom neměli používat svá zařízení, např. rojáky, ale postačí papírová krabice. K likvidaci použijeme sirné knoty. Je lákavé zvláště pro začínající včelaře odchytávat různé zalétlé roje neznámého původu například na upozornění sousedů a podobně. Mimochodem, pokud bude občany roj ohrožovat na životech a zdraví, mohou zasáhnout hasiči, kteří mají k tomuto účelu tzv. bojový řád a techniku k odchytu a likvidaci včelích rojů, vosích hnízd apod. Bude-li roj odchytávat včelař, a pokud by došlo k ohrožení na životech a zdraví jiných osob, vystavuje se sám trestnímu řízení. Navíc soudy budou na tohoto včelaře hledět jako na osobu znalou, která mohla předpokládat nebezpečí svého jednání a z toho plynoucích následků. Usazení roje Když už jsme nedokázali předejít vyrojení včelstva a náš roj nám sedl poblíž včelína, měli bychom tento roj usadit. Máme-li možnost vidět místo, kde si tento náš roj sedá, postavíme tam roják, ve kterém bude několik starších souší. Někdy se nám podaří docílit toho, že roj se do tohoto rojáku sám nastěhuje. Pokud tomu tak není, musíme roj do rojáku sklepnout a pak roják postavit poblíž místa sezení roje. Zbytek včel se nám po nějaké době do rojáku za matkou nastěhuje. Když se nám nepodaří dostat matku do rojáku, včely nám z něj budou masivně vylétávat. V tom případě chvíli počkáme a po opětovném sednutí musíme odchyt opakovat. Roják k odchytu roje musí být dostatečně odvětraný. Uzavřeme česno a vložíme ho alespoň na několik hodin, nejlépe však do druhého dne, do studené místnosti. Připravíme si prázdný úl, který vystrojíme výhradně mezistěnami. Na průměrný roj stačí jeden nástavek rámkové míry 39 x 24, ale u nižší rámkové míry musí být alespoň dva nástavky. Samotné usazení roje můžeme provést dvěma způsoby. Velice pěkný, ale zdlouhavý způsob je usazení roje tzv. náběhem. K česnovému prostoru úlu, do kterého budeme usazovat roj, položíme nějakou větší podložku a roj na ní z rojáku opatrně vysypeme. Včely se budou postupně z podložky stěhovat do při- Varroadno

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více

Včela se představuje

Včela se představuje Včelaření ve městě www.stastnevcely.cz Včela se představuje Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely. Wilhelm Bölsche (1861-1939) - společenský hmyz - až 60 000 členů

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík

Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík Radek Kobza, Zdeněk Klíma, Robert Brodschneider VMS, Brno 4. 1. 2015 O čem to bude 1. Jak jsme se zapojili do COLOSSu 2.

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně.

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně. 16. pracovní list: Jméno: Počáteční stadium vývoje včely je o délce mm. Vajíčko se za dny mění v. Včely víčkují zárodek za ve stadiu. Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 4/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 4/2011 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslgsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc NAŘÍZENÍ

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa.

Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa. Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa. Obsah: - O mně - Úvod - Jak to děláme množení varroázy - Jak nad varroázou zvítězit, co dělat? - Závěr O mně čísla a významné mezníky mého včelařského

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

09 Popis firmy Pracovní list

09 Popis firmy Pracovní list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 09 Popis firmy Pracovní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013 PŘÍLOHA č. 1/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Včelařství Obsah: Usnesení RV ČSV, o. s. 1 Plán práce RV ČSV, o. s., na rok 2013 2 Plán práce SOUV-VVC ČSV, o. p. s., na

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

PLATNÝ OD 19.1.2015. Medovina - láhev 0,1 litru. Medovina - ozdobná láhev 1 litr

PLATNÝ OD 19.1.2015. Medovina - láhev 0,1 litru. Medovina - ozdobná láhev 1 litr Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 734 858 244, 731 505 589 e-mail: beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 19.1.2015 MEDOVINA

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 35, 538 5 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok /3 Nasavrky, září 3 l. Základní údaje o škole Název:

Více

Novinka CHOVATELSKÉ POTREBY

Novinka CHOVATELSKÉ POTREBY CHOVATELSKÉ POTREBY BecoThings je mladá, rychle se rozvíjející společnost, zaměřená na vytváření zábavných produktů, které jsou přátelské vůči životnímu prostředí bez nepříznivého dopadu na jejich kvalitu,

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 25. 1. 2008

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Naše společnost televize. uvádí. nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU

Naše společnost televize. uvádí. nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU Naše společnost televize Znova uvádí nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU 1. díl Historie dílny Effeta 1992 1995 ředitel Bohuslav Jurásek V této době se v Effetě lidé s mentálním handicapem dělili

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

2014/2015. Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy

2014/2015. Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy 2014/2015 Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy Obsah: Obecné info o besedách, novinky, lektoři Domu dětí a mládeže Rozmarýn 3 Sexuální výchova

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

PODZIMNÍ LÉČENÍ VČELSTEV

PODZIMNÍ LÉČENÍ VČELSTEV PODZIMNÍ LÉČENÍ VČELSTEV Končíme sérii článků o včelách a včelařích během roku. Dostáváme se opět do období tzv. zimního klidu, který by měl být klidem pro včelstva a přípravou včelaře na další sezónu.

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

Úvod. Obr. 1:BENEA [4]

Úvod. Obr. 1:BENEA [4] Jak peče Benea Úvod... 4 Úspory energie... 5 1) Přemístění zdroje... 6 2) Ekobloky... 7 3) Zateplení a výměna oken... 11 4) Pece... 13 5) Střecha... 14 6) Solární panely... 14 Závěr... 15 Zdroj:... 18

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt: info@emmaregina.cz

Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt: info@emmaregina.cz Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) 02/2012 Včelaři zvolili předsedu Stal se jím V. Švamberk Jak dál ve varroáze Informuje ředitel VÚVč Dol F. Kamler Jarní snůšky

Více

Technické školky. Inovace ve vzdělávání. Pták Koumákzdraví účastníky

Technické školky. Inovace ve vzdělávání. Pták Koumákzdraví účastníky Technické školky Inovace ve vzdělávání Pták Koumákzdraví účastníky Společný projekt: VUT v Brně Česká manažerská asociace MŠ a ZŠ Pramínek (v pilotní části) Za podpory firem (2010 až 2012) Prefa Kompozity,

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, o. s. za rok 2013

Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, o. s. za rok 2013 Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, o. s. za rok 2013 V roce 2013 30.4. skončil ve funkci tajemníka Ing. Rudolf Peleška. Po přechodnou dobu (květen a červen) než nastoupil nový tajemník, vykonávala

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK Vypracoval: Ondřej Franek Skupina: EB1SIP01 Datum: 15. 12. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Název webu... 2 3. Záměr a cíle... 2 4. Cílové publikum... 2 5. Příjmový

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Včelařství 04/2013. Vyhodnocení čerpání dotací. Prevence nákaz včel. Kolik stojí český med. Příloha:

Včelařství 04/2013. Vyhodnocení čerpání dotací. Prevence nákaz včel. Kolik stojí český med. Příloha: Včelařství 04/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Vyhodnocení čerpání dotací v období let 2005 2012 poskytovaných prostřednictvím SZIF Prevence nákaz včel Zpráva SVS o

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Německo Země nápadů BEEgroup-Prezentace k projektu HOBOS 22. Července 2010 www.beegroup.de

Německo Země nápadů BEEgroup-Prezentace k projektu HOBOS 22. Července 2010 www.beegroup.de Německo Země nápadů BEEgroup-Prezentace k projektu HOBOS 22. Července 2010 www.beegroup.de Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Zaujmi mě, a já porozumím. HOBOS: Vize, Koncepce, Využití

Více

Včelařství. O včelařích s J. Juránkem. Příloha EU dotace. Vyhodnocení čerpání dotací 4/2012

Včelařství. O včelařích s J. Juránkem. Příloha EU dotace. Vyhodnocení čerpání dotací 4/2012 2) Poslední dvojlisty s texty (nařízení vlády, pokyny pro zpracování požadavku, organizační pokyny, metodický postup) si buďto rovněž vyndejte, anebo si je ponechejte ve výtisku časopisu. Příloha Včelařství

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

TESTOVÁNÍ ČISTÍCÍHO PUDU VČEL A SELEKCE VČEL NA ODOLNOST PROTI CHOROBÁM PLODU

TESTOVÁNÍ ČISTÍCÍHO PUDU VČEL A SELEKCE VČEL NA ODOLNOST PROTI CHOROBÁM PLODU TESTOVÁNÍ ČISTÍCÍHO PUDU VČEL A SELEKCE VČEL NA ODOLNOST PROTI CHOROBÁM PLODU Ing. Květoslav Čermák, CSc. Zdravá včelstva jsou jedním z předpokladů dobrých výsledků chovu včel. Před nemocemi včely chráníme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více