Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, Trhové Sviny, TEL/FAX: , I: , REDIZO: , Koncepce školy Úvod Základním právem každého dítěte kdekoliv na světě je právo na vzdělání. Každé dítě vyniká jinými schopnostmi, vlastnostmi, zájmy a potřebami. Ne všechny děti však jsou schopny svým potřebám čelit bez obtíží. Tyto obtíže se pak zákonitě projeví v procesu pro děti nejčastějším, a to procesu učení. Pro tyto děti je tedy zřízena škola: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny Adresa: Nové Město 228, Trhové Sviny Telefon: , Fax: web: Zřizovatel školy: KRAJSKÝÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, U ZIMNÍHO STADIONU 1952 /2 ČESKÉ BUDĚJOVICE, Právní forma: Od právní subjekt s příspěvkovou formou hospodaření, Zařazení do sítě škol MŠMT ČR dne podle 13a odst. 2 a 13b odst. 3 zákona 564/ 90 Sb..

2 Statutární orgán:ředitelka Mgr Ivanka Šťastná, jmenována Krajským úřadem Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice od Součást školy: Mateřská škola speciální, Dlouhá 35, České Budějovice Základní škola speciální, Nové Město 228, Trhové Sviny Základní škola speciální, Dlouhá 35, České Budějovice Školní družina, Nové Město 228, Trhové Sviny Školní družina, Dlouhá 35, České Budějovice Základní škola praktická, Nové Město 228, Trhové Sviny Praktická škola jednoletá, Dlouhá 35, České Budějovice Přípravný stupeň základní školy speciální Školská rada: Od , zřízena usnesením Jihočeského kraje č.601/2005/rk ze dne 8.června Škola vykonává svou činnost na dvou pracovištích. 1. pracoviště Trhové Sviny: Základní škola praktická Základní škola speciální Školní družina a školní klub 2. elokované pracoviště České Budějovice: Přípravný stupeň Mateřská škola speciální Základní škola speciální Praktická škola jednoletá Školní družina a školní klub Cíl koncepce Zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, které škola poskytuje a přinést další zlepšení spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem školy. Základním rysem je naprostá otevřenost. Každý z nás vidí školu z jiného pohledu žáci, pedagogové, veřejnost. 1. Přehled oborů vzdělání: Organizace poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a zabývá se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy dětí které bez individuálně a speciálně pedagogického přístupu jsou v procesu vzdělávání znevýhodněné a výrazně limitované z důvodu mentálního, smyslového, tělesného, autismu a sociálního omezení a to v těchto typech vzdělávání: a) Předškolní vzdělávání Mateřská škola speciální Organizace poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

3 Na základě RVP pro předškolní vzdělávání má naše škola vytvořený ŠVP Motýlí křídla, který je zaměřen na vzdělávání žáků s různými formami mentálního postižení, autismem a kombinovanými vadami. Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na cvičení, pohybové a herní činnosti dětí, na předškolní přípravu dětí, osvojení si základních pravidel chování, sebeobsluhy, hygieny a mezilidských vztahů. Přispívá k vytváření morálních vlastností. Ve výuce je uplatňován individuální přístup s každým dítětem se pracuje dle jeho schopností a možností. Ve třídách pracují učitelky spolu s asistentkami pedagoga. b) Základní vzdělávání Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Ukončením vzdělávacího programu základní školy praktické získávají žáci základní vzdělávání, ukončením vzdělávacího programu základní škola speciální žáci získávají základy vzdělávání. Základní škola praktická Vzdělávání žáků je uskutečňováno v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu s vyhláškou č.73/2005 Sb., v platném znění a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonných zástupců. ZŠ praktická postupně zavádí ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako rodina, zpracované na základě RVP ZV-LMP s využitím především části D, kapitoly č.8 a č.9, popisující náležitosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje základní vzdělání lehce mentálně postiženým žákům. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje mravní, pracovní, estetickou, ekologickou, zdravotní a tělesnou výchovu žáků. Umožňuje výchovu náboženskou. Základní škola praktická má devět ročníků, připravuje žáky pro další studium na odborných učilištích a pro praxi. Základní škola praktická je zřízena v Trhových Svinech. Do této školy dojíždějí děti z okolí města Trhové Sviny, Nové Hrady. Naši školu navštěvují i děti z Českých Budějovic. Tento typ školy je nejvíce dotčen integračními tendencemi a klesajícím trendem populační křivky. V současné době žáci s lehkou mentální retardací jsou často integrováni na základních školách a tím dochází k úbytku dětí. Na základě Národního programu rozvoje školství Bílá kniha stále budou rodiče rozhodovat o formě vzdělávání svých dětí. Naše škola bude tedy nadále nabízet možnost vzdělávání na tomto typu školy, protože se jeví pro žáky s lehkou formou postižení jako neideálnější. Rodiče našich žáků jsou velice spokojeni se vzděláváním na tomto typu školy, cítí, že naše škola dobře připravuje žáky na budoucí povolání, škola má v regionu dobrou pověst a žáci chodí rádi do naší školy. Jsou spokojeni s dostatkem mimoškolních aktivit, mají pocit, že jsou jejich děti v bezpečí. Jsou spokojeni s materiálním vybavením školy. Mají důvěru v pedagogický sbor.

4 Počet tříd a žáků: Ve školním roce 2009/2010 bylo zapsáno a do šesti tříd docházelo 67 žáků. A výuku zajišťovalo 11 pedagogů a 2 vychovatelky. Základní škola speciální Cílem vzdělávání a veškerých aktivit je směřování ke společnému cíli: aby každá osoba i s těžkou mentální retardací mohla prožít pokud možno plnohodnotný život nikoliv vedle, nýbrž společně s ostatními členy společnosti. Vzdělávací program schválený MŠMT ČR č.j / dobíhající vzdělávací program, škola má vypracovaný ŠVP. vychovává a vzdělává žáky se středním, těžším, hlubokým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a autismem. obsah výchovně vzdělávací činnosti se zaměřuje na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny a rozvíjení přiměřených poznatků pracovních dovedností s předměty denní potřeby na pracovišti v Českých Budějovicích jsou zřízeny třídy, které vzdělávají žáci s těžkými formami zdravotního postižení - rehabilitační program jim umožňuje, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně pedagogického vedení osvojovali některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat alespoň určitou míru soběstačnosti a najít vhodnou formu komunikace s ostatními,umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálního pedagogického vedení osvojovali některé dovednosti a návyky. Realizuje jejich ústavou garantované právo na vzdělání a na jejich rozvoj tělesného a duševního potenciálu. Na těchto zařízeních se pracuje v souladu se současnými evropskými trendy. Tohoto typu vzdělávání se okrajově týká trend integrace v základním školství, naše škola se snaží absolventy naší základní školy speciální integrovat do pracovního procesu pomocí následného studia na praktické škole jednoleté. Počet tříd a žáků: Ve školním roce 2009/2010 bylo zapsáno a docházelo do 7 tříd celkem 55 žáků. c) Střední vzdělávání Praktická škola jednoletá V praktické škole jednoleté organizace poskytuje střední vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací program schválený MŠMT ČR č.j / umožňuje mentálně postiženým žákům osvojit si základy odborného vzdělávání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech a připravit se na vykonávání určité konkrétní profesní činnosti s ohledem na perspektivní možnost jejich uplatnění v oboru v němž absolvovali profesní přípravu. Praktická škola jednoletá školní rok 2009/ praxe

5 V tomto školním roce probíhala praktická cvičení na těchto pracovištích: Koleje a menzy K4 Jihočeské university úklid na koleji Domov pro seniory Máj kuchyně Městská charita České Budějovice údržbářské práce Domov pro seniory Kaplice pomocné úklidové práce Domov Sv. Anežky Týn nad Vltavou textilní dílna Domov Libni Centrum sociálních služeb Empatie Na každém pracovišti pracují naši studenti společně s osobním asistentem, kteří jsou součástí Tranzitního programu Městské charity České Budějovice a nebo dobrovolnice z Diecézní charity České Budějovice. Pro školní rok 2009/2010 pracovalo na pozicích asistenta 5 osobních asistentů z Městské charity Ostatní asistenti byli vždy zaměstnanci z daného pracoviště a po dobu praxe se stávali osobními asistenty studentů naší praktické školy jednoleté. Ve školním roce 2009/2010 bylo zapsáno a docházelo do 1 třídy celkem 10 žáků. d) Mimoškolní činnosti Školní družina Organizace ve školní družině poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, organizuje činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce i o volných dnech školních prázdnin. Organizují zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Školní družina Trhové Sviny, Nové Město 228 Celkový počet žáků: 21 Provoz od 6.30 hodin do hodin Školní družina České Budějovice, Dlouhá 35 Provoz školní družiny od 6,30 do 16,30 hodin. Do 4 oddělení školní družiny docházelo celkem 27 dětí. Zájmové útvary Touto mimoškolní činností účelně vyplňujeme volný čas našich žáků, zabezpečujeme aktivní odpočinek, rozvíjíme jejich zájmy Zájmové útvary vhodně působí jako terapie, rehabilitace a prevence patologického asociálního chování. ZŠ praktická a ZŠ speciální Trhové Sviny 1) Práce s počítačem 2) Hra na klavír 1 hodina týdně, estetické cítění, vnímaní krásy vážné hudby, základy hry na klavír, 3) Zábavné čtení

6 Prohlubování a zdokonalování dovedností čtení zábavnou formou, čtení dobrodružné literatury, 4) Aerobik Sportovní aerobik, ZŠ speciální České Budějovice, Dlouhá 35 1) Logopedický 2) Šití 3) Sportovně pohybové hry 4) Výtvarný a keramický 5) Soustřeď se a přemýšlej Feuersteinova strukturálně kognitivní metoda učení 6) Hipoteraapie a canisterapie 7) Plavání SWOT analýza školy Počet žáků: 159 Počet tříd: 16 Počet pracovníků: celkem 19 učitelů: 11 vychovatelů: 3 provozních zaměstnanců: 4 asistentů 1 Popis průzkumu SWOT analýza byla provedena ve čtyřech rovinách a to: 1. pro rodiče a zákonné zástupce 2. pro starší žáky (2. stupeň) 3. pro mladší žáky (1. stupeň) 4. pro učitele a pracovníky školy Dotazníky byly rozdány všem přítomným žákům a pracovníkům školy. Po žácích byly dotazníky doručeny rodičům. Celkem bylo rozdáno 211 dotazníků. Vše bylo anonymní. Procento návratnosti dotazníků bylo 91%. Průzkum proběhl během června Postřehy z průzkumu Všichni spolupracovali nad míru ochotně. Účast byla dobrovolná. I přes to, že dotazníky byly anonymní, někteří se podepsali. Jen 91% návratnost dotazníků přisuzuji ztrátě dotazníků a neochotě si vyžádat nový. 4. Zpracování dotazníků Vše je zpracováno graficky Vyhodnocení průzkumu Silné stránky školy: -ochotný a vstřícný pedagogický sbor (empatie) -různorodost pedagogického sboru (věk a zkušenosti) -malý kolektiv a vysoké zastoupení mužů -dobré vybavení školy výpočetní technikou a připojení na internet -možnost využívat počítače ve volném čase po vyučování -kvalifikovanost pedagogického sboru -individuální přístup k žákům, rozvíjení osobnosti žáka

7 -výuka 2 cizích jazyků -účasti ve školních soutěžích (výtvarné, hudební, sportovní) -vybavenost knihovny -dobré vybavení tříd a kabinetu pomůckami -zahrada, skleník, pozemek, kuchyňka, dílny na pracovní vyučování -pozitivně laděné klima ve škole -dobrá dopravní obslužnost -blízkost volné přírody Slabé stránky: -malé využívání mnemotechnických pomůcek a audiovizuální techniky -nedostatek odborných učeben (keramika,učebna pro hudební výchovu, cizí jazyky, výpočetní technika) -nedostatek prostor pro relaxaci a odpočinek -nedostatečné prostory a vybavení pro přípravu učitelů - škola nemá vlastní prostory na výuku Tv na obou zařízení -malé prostory pro výuku dílenských prací -nedostatek prostoru pro kabinet -malé množství materiálu pro pracovní vyučování Příležitosti: -spolupráce se školami v regionu a kraji (společná setkávání) -společné akce pro učitele -společné akce učitelů z jiných škol (předávání zkušeností) -hlubší poznání žáků (rodinného prostředí) -zřízení školního etoped, psychologa, logopeda, fyzioterapeuta -hlubší spolupráce se středisky výchovné péče, DDÚ, odbory sociální péče, policií Rizika: -znevažování učitelské profese a špatné ohodnocení -neschopnost žáků zvládat cizí jazyk -neúspěšnost na dalším stupni škol -rapidní zhoršování kázně a chování žáků -nezájem některých rodičů o své děti, špatná spolupráce s rodinou -nárůst sociálně patologického chování dětí - drogy, kouření, toxikomanie, krádeže, loupežná přepadení, agresivita, nekázeň, šikana, rasizmus, alkoholismus -inkluzivní vzdělávání Demografické podmínky a legislativa Snížená porodnost a změny ve školské zákonu ( individuální integrace žáků mentálně postižených na klasický typ škol) vedou k poklesu žáků na naší škole (základní škola praktická). Tento pokles se netýká mateřské školy speciální, základní školy speciální, přípravného stupně a praktické školy jednoleté. Integrace žáků s těžšími formami mentálního postižení je více problematická. Školský zákon přinesl velmi podstatné změny a výrazně ovlivnil práci školy v posledních letech..postoj MŠ týkající se speciálního školství mění dramaticky pohled na vzdělávání dětí s postižením- děti s lehčími formami postižení se vzdělávají v hlavním proudu, děti s těžkými formami postižení nejsou vyřazováni ze vzdělávání - mají garantované právo na vzdělávání Byly ukončeny práce na školních vzdělávacích programech. Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních čtyř let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy, nás vedly následující skutečnosti

8 - snižuje se počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi získat žáky. - mění se přístup rodičů ke škole již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky. - objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek Výchovně vzdělávací koncepce Současná legislativa v České republice akceptuje mezinárodní dokument Úmluva o právech dítěte, ve kterém se říká: Smluvní strany se shodují, že výchova a vzdělávání dítěte má směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a jeho rozumových schopností na nejvyšší možnou míru (zákon ČSFR č.22/91 Sb.). Úspěch vzdělávání a výchovy mentálně postiženého jedince je závislý na mnoha faktorech. K nejdůležitějším patří druh a typ mentální retardace, hloubka postižení, doba vzniku, klinické symptomy, kombinace s dalšími postiženími, ale i ochota a schopnost mentálně retardovaného a pedagoga vzájemně spolupracovat. Cílem je snažit se dosahovat předpokládaných výsledků na úrovni individuálního maxima každého žáka v závislosti na jeho možnostech a potřebách. Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je Pohodová škola pro žáky i dospěláky. Pro žáky to znamená to, že pro ně vytváříme psychicky příjemné klima, bez stresů, ve kterém se děti daleko více naučí. Pro pedagogy pohodové prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění povinností. Z hlediska ČŠI patříme dlouhodobě mezi skupinu nejlépe hodnocených škol. Orientujeme se na přání a potřeby našich zákazníků rodičů a jejich žáků Škola poskytuje žákům systematickou a vyváženou strukturu znalostí, naučí je pracovat s informacemi a nezahlcuje je povrchními vědomostmi, žák by měl informace umět aplikovat, kriticky zhodnotit. Škola vede jak k individuální, tak týmové práci, komunikaci mezi sebou. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce musí být promyšlena. Stanovené cíle musí respektovat věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo, spontánní a řízené aktivity se přirozeně musí prolínat, jak ve třídě, tak i při pobytu venku. Forma provedení musí odpovídat danému tématu. Učitelé se žáky ve škole pracují skupinově i individuálně. Vhodné se jeví pro naše žáky navození a využívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce musí nechávat dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektovat jejich spontánnost.

9 Učitelé musí vytvářet pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. V případě nižšího zájmu nebo koncentrace pozornosti si děti mohou zvolit náhradní, pro ně zajímavější činnost. Zřejmá je i orientace na problémové učení a experimentování. Za velmi důležité považuji rozvoj klíčových vědomostí důležitých pro jednotlivé předměty (dříve encyklopedický způsob výuky), vedení žáků k aktivní výuce - zejména projektovou metodou - různé formy mezipředmětové spolupráce, podporu profesní orientace (výchovný poradce, individuální práce se žáky). V dnešní době hraje významnou roli výchova žáků k demokratickým principům. Promyšleně jsou zařazovány i různé typy relaxačních cvičení. Střídání rušných a klidových částí hodiny patří k samozřejmým skutečnostem, je třeba v tomto trendu pokračovat. Učitelé v hodinách přistupují žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup. Vyučující kladou na žáky takové nároky, které se odvíjí od jejich individuálních schopností a dovedností. Někteří žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích programů, které naše škola vypracovává spolu s SPC a je vytvořen podle systému diferenciace schopností a typu poruch jednotlivých žáků. I tento aspekt přetrvává do dalších let, jako jeden z nejdůležitějších. Důležité je, aby žáci na základní škole praktické znali jeden cizí jazyk. Je důležité, aby naši žáci uměli pracovat na počítači, aby jim nebylo cizí používání internetu, protože se ve svém životě bez těchto základních znalostí neobejdou. Tyto znalosti by měly ulehčit postavení absolventů na trhu práce po ukončení školy. Žáci s těžšími formami mentálního postižení a kombinovanými vadami Tito žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích programů, které naše škola vypracovává spolu s SPC a je vytvořen podle systému diferenciace schopností a typu poruch jednotlivých žáků. Spolupráce s SPC České Budějovice se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psychologové pracují i přímo na škole, poskytují konzultace vyučujícím, žákům i rodičům, všechna vyšetření probíhají na základě souhlasu zákonných zástupců. Odborné posudky jsou zpracovány kvalitně a velmi konkrétně a jsou proto pro vyučující přínosem pro další práci s žáky. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. Prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálně pedagogickým centrem.. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci

10 je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. Výchovný poradce spolupracuje se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů. Jeho činnost je systematická a koncepční, řídí se koncepcí metodika prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. K řešení problematiky prevence slouží mj. pravidelné třídnické hodiny, které jsou zařazeny do rozvrhu všech tříd.. Žáci cíleně získávají praktické zkušenosti za účelem prevence sociálně patologických jevů, všestranného rozvoje jejich individuality a vzájemného respektu. Vše přispívá ke zdravému sociálnímu klimatu i efektivní výuce, a to na úrovni příkladů dobré praxe. Každoročně škola vytvoří jednoduchý inovovaný preventivní program školy. Jasně stanoví cíl.vede žáky, aby o přestávkách se věnovali aktivnímu odpočinku.vede přehlednou evidenci všech závažných jevů ve škole.doplňuje učitelskou knihovnu o nové vhodné publikace k tomuto tématu.žáky neustále informuje o nebezpečí, které jim hrozí. Způsob hodnocení Důležitým aspektem při decentralizovaném vzdělávacím systému je tzv. evaluace školy. Systematickým hodnocením dosažených výsledků je třeba zajistit efektivitu a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Škola má utvořený ucelený systém hodnocení žáka od vstupu na školu, přes průběžné hodnocení až po jeho závěrečné hodnocení. Z hlediska hodnocení žáka se jeví vhodné kombinace slovního a hodnocení známkou pro všechny předměty a činnosti žáka, který daleko lépe a objektivněji hodnotí, vede jej k větší aktivitě a zvyšuje jeho aktivní roli..nedílnou součástí hodnocení žáka však zůstává pololetní a závěrečná klasifikace. Je třeba uznávat širší kritéria hodnocení, oceňovat nejen výsledky, ale i úsilí žáka, používat pochval, učit žáky sebehodnocení formou rozhovoru, rozboru práce. Vztah učitel žák Rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělání je učitel. Je třeba se snažit, aby učitel nebyl jenom ten kdo rozhoduje, sděluje, řídí, kontroluje a hodnotí, ale byl průvodcem na cestě k poznáním. Je třeba respektovat jeden druhého, vytvářet prostředí důvěry, jednotlivým žákům pomáhat při problémech. Je třeba nadále dodržovat Úmluvu o právech dítěte. Klima školy Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je Pohodová škola pro žáky i dospěláky. Pro žáky to znamená to, že pro ně vytváříme psychicky příjemné klima, bez stresů, ve kterém se děti daleko více naučí. Pro pedagogy pohodová prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění povinností.

11 Rozvoj žáka v oblasti výchov Škola v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty musí ještě více uplatňovat ekologické aspekty v jednotlivých předmětech, integrovat poznání přírody a vztah člověka k životnímu prostředí a připravovat podklady pro ekologizaci provozu školy. Škola musí dbát o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Musí usilovat o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno, zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin, za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Škola zahájila práce na projektu Zdravá škola. Osobnostní a sociální výchova reflektovat osobnost žáka jeho individuální potřeby a zvláštnosti Tělesná výchova- význam pohybu, volit zajímavé formy tělesného rozvoje Propagace je velmi podstatná součást informovanosti veřejnosti. Pro získávání žáků na školu je velmi důležitá zainteresovanost všech pedagogických pracovníků, kteří se musí aktivně účastnit na životě v regionu, je třeba navazovat úzkou spolupráci se základními školami v regionu,účastnit se jejich rodičovských schůzek. Dále školu propagovat v novinových článcích, v rádiu a televizi. 4. Aktivity Zájmová činnost Cílem je umožnit žákům aktivní a smysluplné využívání času dle vlastního výběru. Škola nabízí a stále bude nabízet nejrůznější kroužky sportovní, umělecké, rukodělné, speciálně pedagogické, které kompenzují vady našich žáků. Tyto kroužky jsou vedené pedagogy školy. Školní družina Cílem školní družiny bude nadále zajišťování individuální potřeby a zájmu jednotlivých dětí při zachování rovnováhy mezi organizovanými a spontánními činnostmi. Nadále je nutné vést žáky k aktivnímu podílu na plánování, přípravě a realizace a hodnocení jednotlivých aktivit. Je třeba dále zkvalitňovat zájmovou, relaxační, odpočinkovou činnost. Je třeba se zaměřit na zkvalitnění přípravy na vyučování. 5. Spolupráce s rodiči V práci naší školy, která chápe svoje úsilí jako skutečnou službu zákazníkům, se osvědčil důraz na některé aspekty: a) Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost, možnost. Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání informací na webových stránkách školy, porovnávání výročních zpráv sousedních škol, účast na propagačních akcích školy. V této oblasti jsme se zaměřili i na méně tradiční způsoby propagace - například rodiče mají možnost navštívit s dětmi vyučování, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce učitelky. Zde rodiče oceňují nejvíce otevřenost školy - nejde o předem připravené "vzorové hodiny", návštěva je možná kdykoli.

12 b) Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o potvrzování prvního příznivého dojmu, potvrzování, že poskytovaná služba je na stále stejně dobré úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je stále pozitivní, vstřícná. c) Zjišťování potřeb zákazníků, objasňování případných korekcí jejich nereálných požadavků. Péče o ně v době, kdy to potřebují. Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Původní den otevřených dveří jsme změnili. Umožňujeme rodičům, aby se s dětmi posadili přímo do třídy a zúčastnili se výuky. Přispíváme do místních novin, osvědčilo se zhotovení webových stránek. Zjistili jsme, že stále větší množství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení školy sledují webové stránky, navštíví často několik škol, než se rozhodnou pro tu konkrétní. 6. Koncepce organizačního zabezpečení Škola musí být připravena na srovnání se školami tohoto typu v Evropské unii, na spolupráci s ostatními podobnými školami, aby mohla získávat prostředky na vybrané projekty. Přechodem speciálního školství na kraje došlo k významné změně postavení školy. Úlohou školy na nejnižší úrovni zůstává co nejlepší realizace výchovně vzdělávacích cílů předepsaných státem a cílů, které si sama stanoví. Kvalitní a dobrou organizací vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání školy cílů školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost.upřesňovat organizační řád školy všemi kompetencemi a organizační dokumenty školy, neustále inovovat,aby odpovídaly skutečným potřebám. Je třeba usilovat o maximální informovanosti pedagogů i zaměstnanců školy.. Pro ovzduší vzájemné spolupráce, důvěry a respektu je důležitá týmová práce ředitele, jeho zástupce, učitelů, vychovatelů,asistentů a všech nepedagogických zaměstnanců školy.. Velmi důležitým faktorem při vzdělávání žáků je připravenost učitele. Prvky entuziasmu bez základních znalostí příslušné problematiky speciální pedagogiky nestačí, je nutné podporovat další možnosti vzdělávání pedagogů a to jak v rámci celoživotního vzdělávání na pedagogických fakultách, tak i i jiných vzdělávacích centrech. Středisko služby školám a jiná vzdělávací centra nabízí dostatek podnětných přednášek a školení. Toho je třeba využívat. Rovněž tak organizování hospitací pro absolventy a začínající učitele. Pro žáky je velmi důležitá možnost aktivně se zúčastnit chodu školy, navrhovat možnosti na jeho zlepšení.. Škola musí spolupracovat nejen se státní správou, nadřízenými orgány, ale i okolní společností a sociálními partnery. Odborně spolupracujeme se speciálním pedagogickým centrem a tyflocentrem, která poskytují servis mentálně a zrakově postiženým dětem. Dále spolupracujeme s odbory sociální péče v daném regionu na problematice potírání záškoláctví, se střediskem výchovné péče, které zabezpečuje psychoterapeutickou péči a podílí se na aktivní depistáži problémových jedinců.

13 Dále spolupracujeme s centrem pro drogovou a jinou závislost a s Policií ČR při potírání závažné trestné činnosti. Významnou úlohu tvoří výchovný poradce a metodik protidrogové prevence přímo na škole. Spolupráce s řediteli škol v obcích Nové Hrady, Stropnice, Ledenice a spádových obcí. K vytýčenému cíli ve vzdělávání našich žáků nestačí pouze jen naše znalost problematiky, je důležité dále prohlubovat spolupráci s nadacemi, se sdruženími a se soukromými společnostmi, např. se sdružením SPMP, které finančně podporuje některé aktivity našich žáků (např. ozdravné a rehabilitační pobyty, výlety, návštěvy kulturních zařízení, sportovní a dovedností soutěží, abilympiády) a finančně se podílí na pořizování učebních pomůcek. Velice příznivě na vývoj dětí působí spolupráce se sdružením Koník, které zajišťuje hypoterapii, canisterapii. Sdružení Charita pomáhá při vyhledávání pracovních příležitostí pro žáky praktické školy a jejich začleňování do praktického života. Na škole se vzdělávají děti s ÚSP Empatie České Budějovice, dobrá spolupráce s tímto zařízením je proto samozřejmostí. Velice se osvědčila spolupráce s Arpidou v Trhových Svinech, zajišťuje zapojení žáků do mimoškolních činností a rekreačních pobytů. Jedním z nejdůležitějších faktorů při vzdělávání a výchově je podpora a spolupráce rodin žáků. Škola je klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a aktivně se podílí na vzdělávání studentů Zdravotně sociální a Teologické fakulty. Dále je užitečné prohlubovat vztahy s Pedagogickou fakultou při zajištění mimoškolních aktivit. S jejich obětavou pomocí organizujeme lyžařský výcvik, který je v celostátním měřítku ojedinělý a dětem s těžkým mentálním postižením otevírá nové obzory, přístupné pouze zdravým dětem. Dále organizujeme plavecký výcvik a zdravotní terapii v plaveckém bazénu. Tyto aktivity nemají pouze příznivý dopad na vývoj postižených dětí, ale zároveň vychovávají budoucí pedagogy, integrují jedince do společnosti a vychovávají širokou veřejnost. Propagace školy Škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy, při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy Propagace je velmi podstatná součást informovanosti veřejnosti. Pro získávání žáků na školu je velmi důležitá zainteresovanost všech pedagogických pracovníků, kteří se musí aktivně účastnit na životě v regionu, je třeba navazovat úzkou spolupráci se základními školy v regionu,účastnit se jejich rodičovských schůzek. Dále školu propagovat v novinových článcích, v rádiu a televizi. 7. Koncepce materiálního zabezpečení

14 Materiální vybavení školy se snaží dopady handicapů co nejúčinněji eliminovat. V budovách školy je 25 učeben, z tohoto počtu je 16 učeben používáno jako kmenové třídy, ostatní učebny slouží pro odborné vyučování, pro provoz školní družiny, rehabilitace Vybavení tříd školním nábytkem je na dobré velmi dobré úrovni. Ve třídách dochází ke zlepšování vzhledu tříd a ke zpříjemňování pobytu žáků ve škole. Do tříd jsou vytvářeny nástěnky, škola do společných prostor kupuje různé mapy, obrazy,které slouží k dalšímu vzdělávání žáků.. Výuka probíhá v budově Základní školy praktické v Trhových Svinech a to v pěti třídách Škola má bezbariérový přístup do třídy ZŠ speciální a na sociální zařízení. K dispozici jsou dílny, pozemek se záhony a skleníkem, školní hřiště a učebny vybavené pro účely školní družiny. Výuka probíhá i v prostorech zařízení v Českých Budějovicích, v areálu bývalé mateřské školy, ve dvou oddělených pavilonech a to v jedenácti učebnách a školní družině. K dispozici je jídelna, cvičná kuchyňka, rehabilitační místnosti a rozlehlá zahrada. Přízemní prostory školy jsou plně bezbariérové. Je nově vybudováno dětského hřiště. Je třeba školu vybavit novými počítači, pořídit interaktivní tabule a výukové programy. Toto škola pořídí z peněz, které škola dostane z operačního programu EU. Postupně je třeba v rámci možností zkvalitňovat materiální podmínky ve škole, zlepšovat hygienické podmínky, vylepšovat estetickou výzdobu školy. Dle možností je třeba školu vybavit novými kompenzačním pomůckami, které jsou nabízeny na trhu a novými pomůckami na vyučování.finanční zdroje hledá škola kromě přímých finančních zdrojů z ministerstva školství i ve sponzorských darech.. Všichni zaměstnanci školy se snaží o jeho co nejmenší opotřebení, žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s lavicemi a židlemi, při zjištění jakékoli závady se okamžitě provede oprava. Vybavení školy didaktickou technikou je na dobré úrovni. Pro výuku mohou pedagogové využívat interaktivní tabuli, televizory, DVD přehrávače, videa. Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami pro výuku. Řadu pomůcek vyrobili sami učitelé. Ve škole je pro učitele a sborovna. Ve sborovně je pro potřeby učitelů umístěn počítač s tiskárnou. Všem učitelům je k dispozici internet. Škola má 4 kopírky, jedna je umístěna na chodbě školy a je k dispozici nejen zaměstnancům školy, ale i žákům. Ve škole je také sklad učebnic. V tomto skladě jsou učebnice pouze omezeném počtu, sklad je aktuálně doplňován podle potřeb vyučujících. Knihovna pro učitele se postupně vytváří. Obsahuje především odborné publikace, které slouží k dalšímu vzdělávání učitelů. Školu do budoucna je třeba vybavit větším množství kompenzačních pomůcek, které budou sloužit ke vzdělávání těžce mentálně postižených. Je třeba také se zaměřit na vybavení školy pro výuku tělesné výchovy. Na odloučeném pracovišti v Dlouhé ulici je vybudovat v areálu školní zahrady sportoviště-atletické dráhy, doskočiště, hřiště pro míčové hry-

15 V budově školy v Trhových Svinech je třeba vybudovat odborné učebny, které by sloužili pro výuky výtvarné a hudební výchovy. Škola se v rámci svých možností snaží o obnovu školního nábytku.. Škola předpokládá, že by některé třídy měly být vybaveny dataprojektory. Velmi vhodné by bylo, kdyby škola byla vybavena modernějšími počítači. Počítače jsou plně využívány nejen v době výuky, ale i po vyučování, kdy ji využívají žáci při mimoškolní činnosti. Dvakrát týdně je kroužek počítačový. Ideální stav by byl takový, kdyby vznikla učebna výpočetní techniky Velmi vhodné by bylo, kdyby se podařilo vvbudovat učebnu environmentální výchovy, učebnu pro výtvarnou a hudební výchovu. Je třeba do budoucna řešit prostorové možnosti školy a to úpravou půdních prostor školy v budově školy v Trhových Svinech. 8. Koncepce personální práce Dobrá práce školy jako celku je podmíněna odpovědnou prací a vzájemnou spoluprácí celého pedagogického kolektivu, vychovatelů a asistentů. Jejich pozitivním přístupem a jejich odbornou připraveností. Rovněž osobní příklad se odráží pozitivně ve výchovně vzdělávacím procesu. Výchovná práce v našem zařízení má výrazný rozměr speciálně pedagogický a psychologický, podtržený individuálním přístupem k žákům. Od všech pracovníků to vyžaduje neustálé sebevzdělávání a osvojování si nových metod a postupů v oboru speciální pedagogiky. Pro zabezpečení výuky dle platných učebních osnov je v organizaci zaměstnáno celkem 25 učitelů, z toho 22 učitelů na plný pracovní úvazek a 3 učitelé na zkrácený pracovní úvazek, 6.vychovatelek a 6 asistentů pedagoga. Ředitel školy má v průběhu školního roku vyučovací povinnost 4 vyučovacích hodin a zástupce 10. hodin týdně. Všichni pedagogové, kteří zajišťují vzdělání zajišťují výuku mají vysokoškolské vzdělání tři z nich si doplňují speciálně pedagogické vzdělání. Všichni vychovatelé mají střední pedagogické vzdělání ukončené maturitní zkouškou, čtyři mají ukončené studium speciální pedagogiky a dvě studují. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících teoretické vyučování splňuje po stránce kvalifikace, odborné a pedagogické způsobilosti požadavky pro výuku v optimálních podmínkách. Se změnou tradičních úkolů školy se kladou daleko větší nároky na pedagogické pracovníky. Proto je důležité pro ně vytvořit ucelený systém dalšího vzdělávání, kde bude kladen důraz na osobní iniciativu, potřeby školy a jejich odborný růst. To vše zahrnout do osobního hodnocení pedagogů. Se všemi pedagogickými pracovníky provést po každém školním roce vyhodnocení jejich práce, vyhodnotit jejich připomínky a zapracovat je do dalších plánů školy. V případě mladých začínajících pedagogů je nutné obnovit praxi uvádějících, zkušených učitelů se specifickou kvalifikací.

16 9. Spolupráce se školskou radou institucemi, krajským úřadem a obcí Všechny výstupy ze školy pro úřady a instituce musí mít vysokou věcnou a formální úroveň. Podstatné dokumenty s vedení školy bude nadále projednávat a schvalovat školská rada. 10. Trendy školy Vytvářet pohodové školní prostředí Vychovávat žáky všestranně pro život a dobré zařazení do společnosti, vychovávat lidskou osobnost porozumět jí Vytvářet dětem bezpečné a vstřícné prostředí, ve kterém se budou v radosti a pohodě učit samostatnosti, zdravému sebevědomí, spolupráci a vcítění pro vznik dobrých přátelství bez ohledu na rasu a vyznání. Učit děti postupnému zvládání rozvoji tvořivosti a fantazie, k poznávání světa tak, aby si uměly vážit života a zdraví a učily se pomáhat slabším a starým lidem. Velkým pomocníkem je nám svět okolo nás. Zkoumáme přírodu všemi smysly, učíme zodpovědnosti ve vztahu k prostředí, které nás obklopuje. Základem je návaznost na dobré základy výchovy v rodině a úzká spolupráce s rodiči. Být samostatný, vědět, kde hledat informace a umět se orientovat v nových situacích Vést dialog - umět naslouchat a obhajovat své názory argumentací Rozvíjet své zájmy a dovednosti a svůj čas co nejlépe využívat Pochopit multikulturní povahu společnosti, posilovat úctu k lidem odlišných názorů, způsobů života, etnického původu, víry či pohlaví. Závěr Mentální retardace je jistě omezujícím a limitujícím faktorem, avšak jsou-li podněty přicházející z okolí přiměřené, vhodně směrované a s náležitým výchovným zaměřením, napomáhají rozvoji všech psychických i fyzických procesů a tím umožňují orientaci postiženého ve všech životních situacích. A to je cíl našeho snažení.