Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011"

Transkript

1 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název programu Dotační program Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Název projektu Přípravná třída Název právnické osoby Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny Přehled o čerpání dotace v roce 2011 (v Kč) dotace skutečné čerpání Neinvestiční výdaje celkem: Kč Kč z toho osobní náklady (platy, pojistné, FKSP, ostatní osobní náklady) z toho ostatní náklady - OBV (materiální a nemateriální) 0 Kč 0 Kč Kč Kč Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace (nutné odůvodnit ve věcném vyhodnocení projektu, zaslat oznámení o vratce + realizovat vratku dle podmínek uvedených rozhodnutí) 0 Kč Další údaje Financování projektu ze zdrojů státního rozpočtu (ministerstev včetně MŠMT a úřadů práce) v Kč 67 % v % z celkově vynaložených nákladů na projekt Celkový původní rozpočet projektu (viz žádost) v Kč Celkové vynaložené náklady na projekt v Kč 100 % v % z celkového původního rozpočtu projektu Zdroje kofinancování - budou uvedeny buď vlastní zdroje, nebo název organizace, která poskytla další prostředky (řádky se doplní dle potřeby) Název organizace nebo vlastní zdroje v Kč Příspěvky od sponzorů Vlastní podíl organizace (rezervní fond tvořený DČ, provozní příspěvek zřizovatele) SR v rámci rozpočtu ONIV Zdroje kofinancování celkem

2 Tematický okruh: Věcné vyhodnocení projektu závěrečná zpráva 1 Předškolní příprava a včasná péče Počet přímých beneficientů projektu (uveďte počet celkem a pak prosím stručně popište blíže cílovou skupinu, které byl projekt užitečný a zdůvodněte v čem): Provozování přípravné třídy při ZŠ cílená předškolní příprava dětí ohrožených sociálním vyloučením a suspektně se speciálními vzdělávacími potřebami Zvládnutí standardu předškolní přípravy 15 dětí Zajištění včasné péče mladší sourozenci 4 děti Aktivity ovlivňující rodiče, mladší sourozence i další rodinné příslušníky pozitivní motivace, možnost konzultace, speciálně pedagogická a psychologická podpora podle harmonogramu ICT dovednosti základní uživatelské žákovské dovednosti odpovídající věkové úrovni Dovybavení přípravné třídy Cílová skupina 15 dětí předškolního věku - děti se sociálním znevýhodněním, které dosud nenavštěvovaly předškolní zařízení, bez intervence školy rodiče neměli záměr zapsat děti do MŠ Užitečnost projektu cílená předškolní příprava a pozitivní motivace dětí a rodičů ke vzdělávání, zvládnutí ICT kompetencí pro vyrovnání deficitu ve srovnání s většinovou populací, zvládnutí řízené činnosti v čase s objemem výkonu, zvládnutí standardu dovedností dítěte před zahájením povinné školní docházky Počet nepřímých beneficientů projektu (uveďte počet celkem a pak prosím stručně popište skupinu, které byl projekt užitečný a zdůvodněte v čem): Uspokojení požadavků na zajištění předškolní přípravy dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení 15 dětí Vyrovnávání příležitostí dětí ohrožených sociálním vyloučením při začlenění do hlavního vzdělávacího proudu 14 dětí Podpora inkluzivního vzdělávání - vyrovnání a posílení kompetencí dětí, které absolvováním přípravné třídy zvládnou standardní dovednosti potřebné pro úspěšné zahájení školní docházky 14 dětí Implementace ICT do předškolní přípravy práce na PC, s interaktivní tabulí - zajištění srovnatelné úrovně s dětmi dlouhodobě navštěvujícími MŠ 15 dětí Podpora dětí i rodičů v počátečním období zahájení povinné školní docházky - 9 dětí 2

3 Vyhodnocení cílů projektu (ve vztahu k cílům a jejich indikátorům uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace), tj. do jaké míry se podařilo cíle naplnit, konkrétně: Informace o realizovaných aktivitách (ve vztahu k aktivitám uvedeným v žádosti), popište realizované aktivity, vyhodnoťte jejich efektivitu, uveďte počet účastníků, apod. pozn. vyhodnocení aktivit, počty účastníků a informace o realizaci jsou zvýrazněny kurzívou Aktivita projektu Kvantitativní indikátor Kvalitativní indikátor Předškolní příprava a včasná péče - zřízení a provozování přípravné třídy Depistáž + prezentace přípravné třídy Pravidelné aktivity v rámci přípravné třídy v souladu se školním vzdělávacím programem - Mimoškolní aktivity, projekty - docházka do přípravné třídy (14 až 17 dětí), zapsáno 15 dětí 9 dětí nástup do 1. ročníku základní školy, dle zkušeností ostatní odklad školní docházky se zajištěním pravidelné předškolní přípravy, na základě zápisu do 1. ročníku ZŠ v únoru 2012 indikátor splněn pravidelná, systematická docházka 13 dětí, pravidelná docházka 15 dětí zajištění včasné péče 4 děti (mladší sourozenci), rodiče spontánně projevili zájem o předškolní přípravu počet oslovených rodičů povědomí mezi rodiči o provozu přípravné třídy, spontánní zájem cca ½ rodičů, ostatní osloveni školou počet aktivit podle harmonogramu min. 14 dětí zapsaných do přípravné třídy zapsáno 15 dětí zápisy do třídní knihy fotodokumentace prezentace v tisku na základě naplnění přípr. třídy ve velmi krátkém čase nebyla prezentace v tisku nutná, postačila informace městského úřadu a na web stránkách 6 mimoškolních aktivit s účastí sourozenců a rodinných příslušníků (kulturní, sportovní a zvládnutí standardu předškolních vědomostí a dovedností 14 až 17 dětí, 14 dětí ICT kompetence, práce s interaktivní tabulí dětí, 15 dětí ověření úrovně zvládnutí přípravy na zahájení školní docházky dotazník cca 9 dětí, které zahájily povinnou školní docházku bude ověřeno dotazníkem v září rok povinné školní docházky na ZŠ odborná úroveň prezentace supervizor psycholog, pracovník odboru soc. věcí naplněnost přípravné třídy na konci září 2011 vývojová spirála, kompetenční portfolio dítěte ICT dovednosti dětí výstupy projektu hodnocení rodiči (hodnotící škála) 3

4 Metodická podpora při zahájení a v počátečních fázích docházky do 1. ročníku společenské akce), počet účastníků každé aktivity projektů tematicky zaměřených 4 konzultace týdně předjednáno od září 2012 metodické vedení přípravy na vyučování - podpůrná opatření speciálně pedagogická intervence (v rámci přípravy na vyučování) - konzultace s vyučujícími na ZŠ - supervize psychologa - Harmonogram projektu: Květen Červen Červenec, srpen Září včetně informace zřizovatele a PPP Říjen prosinec, regionální tisk souhrnně jako aktivity celé školy příprava projektu včetně jednání s krajským úřadem prezentace projektu (odborná veřejnost ZŠ, MŠ), regionální tisk setkávání s rodiči depistáž, začlenění dětí do předškolní přípravy příprava prostor přípravné třídy prostorové a materiální vybavení, instalace interaktivní tabule prezentace, propagace projektu zahájení pravidelných aktivit v souladu se ŠVP přípravné třídy 2 sportovní mimoškolní aktivity motivační a informativní schůzka s rodiči pravidelné aktivity projektu v souladu se ŠVP v rámci přípravné třídy mimoškolní aktivity (sportovní, společenská, prezentační) 1x za měsíc aktivita s rodiči a rodinnými příslušníky prezentace projektu s rodiči, u odborné veřejnosti, v regionálním tisku Aktivity navazující s přesahem do roku 2012, příprava a podpora zahájení povinné školní docházky dětí na základních školách ve městě, konzultační a metodické vedení dětí i rodičů od září 2012 s cílem zapojení dětí do hlavního vzdělávacího proudu, monitoring školní úspěšnosti v prvních 4 měsících školní docházky, v případě potřeby zajištění podpůrných opatření. Informace o vratce části dotace vzhledem k nerealizovaným aktivitám a jaké aktivity ve vztahu k aktivitám uvedeným v žádosti se nepodařilo realizovat Vratka prostředků není Využité kontrolní mechanizmy a výstupy z evaluace zápis do 1. ročníku ZŠ počet odkladů školní docházky 4

5 počet rodičů se zájmem o aktivity šetření mezi rodiči vystoupení na veřejnosti září 2012 předjednán evaluační dotazník na ZŠ Personální zajištění aktivit v rámci projektu (kvalifikovanost) vyučující v 1. přípravné třídě VŠ magisterský program Předškolní vzdělávání a speciální pedagogika vyučující v 2. přípravné třídě střední pedagogická škola a speciální pedagogika 2 pedagogové školy VŠ magisterský program Učitelství a speciální pedagogika, zajištění mimoškolních aktivit a workshopu 5