Přehled akcí na měsíc květen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc květen 2011"

Transkript

1 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví, Alfred Brenner Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 7. část Studium pro asistenty pedagoga 7. část Google Apps pro učitelský sbor ZŠ Jeţov Barvy školy - projekt ZŠ Vlkoš Výuka slovní zásoby a gramatiky v anglickém jazyce na 1. stupni Vyuţití interaktivní tabule ve vyučování Google Apps pro učitelský sbor ZŠ Velké Němčice Studium pro asistenty pedagoga 8. část PowerPoint 1 pro učitelský sbor ZŠ Svatobořice-Mistřín Výchovné a vzdělávací strategie pedagoga I (Jak a proč učit v centrech) projekt ZŠ Vlkoš Angličtina napříč předměty 2. část, projekt ZŠ Vlkoš Profesní minimum zástupce ředitele 3. část Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 8. část Studium pro asistenty pedagoga 9. část Školení řidičů Komunikace s agresivním ţákem a rodičem pro učitelský sbor ZŠ Ratíškovice Jak zvyšovat čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU jiţ v MŠ Comenia skript aneb nové písmo v praxi Hospitace jako součást autoevaluace - 2. část projekt ZŠ Vlkoš Vyuţití interaktivní tabule pro učitelský sbor ZŠ Dr. Joklíka Kyjov Profesní minimum zástupce ředitele 4. část Člověk a jeho svět Studium pro asistenty pedagoga 10. část Pedagogická rada metodiků Finanční vzdělávání na 1. stupni Burza nápadů pro AJ projekt ZŠ Vlkoš Aktuality v účetnictví příspěvkových organizacích I Ekologická výchova v naší MŠ Informatorium MŠ Rozvoj pedagogických dovedností 3. část, 1. skupina Dopravní soutěţ Informatorium MŠ Rozvoj pedagogických dovedností 3. část, 2. skupina Studium pro asistenty pedagoga 11. část Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 9. část 1

2 INFORMACE Nabídka Dne 7. června 2011 tradičně nabízíme pro 2 skupiny zájemců Novinky v problematice spisové služby a archivace. Lektorkou je Mgr. Galina Rucká, ředitelka Okresního archivu v Hodoníně. Začátek je v 8.00 nebo v hodin na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Bliţší informace najdete v IZ duben a květen nebo na Prázdninová nabídka e-learningových kurzů Vyhlašujeme čtvrtou vlnu e-learningových tentokrát prázdninových kurzů. MS Excel 2007, MS PowerPoint 2007, MS Word 2007 (různé úrovně), Čeština pro nečeštináře bliţší informace najdete na dalších stránkách tohoto Informačního zpravodaje a na Společná informační schůzka se bude konat 22. června 2011 na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Pokud se jí nezúčastníte, oznamte nám to a budou Vám bliţší informace zaslány na Vaši ovou adresu. Připravujeme Pro ředitele, jejich zástupce, případně ekonomy ze všech typů škol připravujeme cyklus 10 právnicko-ekonomických seminářů, které budou zaměřeny na ţádané oblasti z této problematiky. 23. září 2011 Cestovní náhrady od A do Z 19. říjen 2011 Výběrová řízení, nákup 11. listopad 2011 Sklad a skladová evidence 9. prosinec Inventarizace Další témata leden červen Podrobnosti se dovíte včas na našich webových stránkách a můţete se ihned přihlašovat. Další cyklus seminářů, tentokrát z oboru zdravotnictví připravujeme jiţ od 1. listopadu Své zdravotnické znalosti si můţete doplnit ve 3 různých typech seminářů. Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin Základní norma zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky 20 hodin Základní norma zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky doškolovací 5 hodin Pro ředitelky a učitelky MŠ, které se nezúčastnily projektu Informatorium MŠ, připravujeme výběr nejúspěšnějších seminářů. Budou to 4 semináře pod společným názvem Pedagogické dovednosti v MŠ s lektorkou Mgr. Julianou Gardošovou. Je výhodné absolvovat celý cyklus 4 seminářů, pro lepší návaznost a pochopení. Lze však absolvovat i kaţdý seminář zvlášť. Sdělení MŠMT k finanční gramotnosti - UN 16/2011, str. 23 MŠMT vydalo Sdělení ředitelům ZŠ a SŠ týkající se testování PISA 2012 zařazení finanční gramotnosti jako součást vzdělávání ţáků. SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům seminář Finanční vzdělávání na 1. stupni ZŠ - 1. část ze vzdělávacího cyklu. Vyuţijte této nabídky. Informace v květnovém IZ strana 11. 2

3 SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín pořádá XV. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Během dvou dnů mají školy a školská zařízení možnost představit rodičům, žákům a široké veřejnosti svou činnost, učební a studijní možnosti i nadstandardní nabídku a usnadnit dětem i jejich rodičům rozhodování o volbě školy, vzdělávacího zařízení či budoucího povolání. Letošní ročník bude opět dvoudenní (středa, čtvrtek), 5. a 6. října 2011 Termín konání: Místo konání: října 2011 (středa, čtvrtek) Dům kultury Hodonín, Horní Valy Předběţný program: úterý: hod. - instalace výstavních stánků středa: hod. - dokončení instalace (drahá technika) hod. - slavnostní zahájení veletrhu pro pozvané hosty hod. - otevřeno pro veřejnost čtvrtek: hod. - otevřeno pro veřejnost hod. - kompletní likvidace výstavy Od středy bude zajištěna i v nočních hodinách bezpečnostní a hlídací služba. Moţnosti účasti: 1. Výstavní stánek o rozměrech cca 2,80 m x 2,80 m 2. Prezentace pouze na panelu (panely do stánků nedodáváme) 3. Kulturní vystoupení Cena za jeden výstavní stánek o rozměrech 2,80 m x 2,80 m Firmy 2 000,- Kč/ 1 den (3 500,- Kč/ za 2 dny) SŠ, SOU a VOŠ 2 900,- Kč/ jednotná cena Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 30. září Způsoby úhrady: osobně na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (bude vystaven příjmový pokladní doklad) fakturou Pokračování na další straně. 3

4 Pokračování z předchozí strany. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 30. června 2011 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín, Dobrovolského 4, Hodonín nebo em: Další pokyny budou zaslány přímo přihlášeným zájemcům. PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka Závazná přihláška na XV. veletrh vzdělávání - (5. a ) Škola:..... Adresa:. IČO:.. Kontaktní osoba.. Tel./ mobil: . Fakturační adresa: Prezentace touto formou: 1. Výstavní stánek (přibliţně 2,80 m x 2,80 m) počet: 1* 2* 3* jednotlivé stánky: oddělit* neoddělovat* 2. Kulturní vystoupení* Požadavky na zapůjčení: ks stolů ks ţidlí další poţadavky : Platba: fakturou* osobně * Razítko a podpis ředitele školy: *Údaje, které platí, prosím, zakrouţkujte. 4

5 akreditace: / Výchovné poradenství A rozšíření kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením Studium je určeno výchovným poradcům bez speciálního pedagogického vzdělání. Výchovní poradci jsou povinni během cca 3 let doplnit si svou kvalifikaci a absolvovat toto studium. Naposledy organizujeme! Účastníci: budou seznámeni se základní terminologií speciální pedagogiky, získají základní informace týkající se přístupu k osobám se zdravotním postiţením, se naučí, jak komunikovat a spolupracovat s rodinou ţáka se zdravotním postiţením, budou informováni o nejčastějších druzích a projevech postiţení, se seznámí s moţnostmi výchovy, vzdělání a prostředky rozvoje dětí se zdravotním postiţením, získají informace týkající se vhodné volby povolání a vhodného výběru školy z hlediska speciálně pedagogického a psychologického, se seznámí s metodami a formami práce v oblasti kariérového poradenství, získají představu o specifickém postavení zdravotně postiţených na trhu práce, si objasní pracovněprávní problematiku a zaměstnání, fyzických osob se zdravotním postiţením, se naučí jak vyuţívat informační technologie a multimediální didaktické pomůcky v práci se zdravotně postiţenými klienty. Tematické oblasti: 1. Základy speciální pedagogiky. 2. Výchovný poradce. 3. Volba povolání z hlediska speciálně pedagogického a psychologického. 4. Volba vhodné školy. 5. Přehled spolupracujících poradenských organizací a dalších činitelů ovlivňujících vhodnou volbu povolání. 6. Metody a formy práce v oblasti kariérového poradenství. 7. Faktory ovlivňující úspěšnost profesní přípravy, eliminace nevhodných jevů, prevence předčasného opuštění vzdělávacího systému. 8. Nácvik komunikace s postiţeným ţákem, jeho rodičem, vybranou školou. 9. Sociálně právní minimum a školská legislativa ošetřující úspěšné fungování ţáka na střední škole, ekonomické důsledky vyplývající pro rodinu z předčasného opuštění systému vzdělávání a současné legislativy. 10. Orientace ve vzdělávací soustavě a vzdělávací nabídce se zřetelem k moţnostem vzdělávání zdravotně postiţených ţáků i dospělých na středních školách. 11. Trh práce a kariérové poradenství ve vztahu ke zdravotně postiţeným ţákům i dospělým. 12. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postiţením a pracovněprávní vztahy. 13. Vyuţití informačních technologií a multimediálních didaktických pomůcek v práci se zdravotně postiţenými klienty. Pokračování na následující straně. 5

6 Pokračování z předešlé strany. Lektoři: Termíny: Studijní den: PaedDr. Petr Petráš, PhDr. Jana Petrášová, Mgr. Jindřiška Dvorská zahájení (pondělí) Předpokládaný konec Pondělí hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 3 100,- Kč (63 hodin) Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Výchovné poradenství A září listopad 2011 Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 6

7 akreditace: / Výchovné poradenství B rozšíření kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením Studium je určeno výchovným poradcům se speciálním pedagogickým vzděláním. Výchovní poradci jsou povinni během cca 3 let doplnit si svou kvalifikaci a absolvovat toto studium. Naposledy organizujeme! Tematické oblasti: 1. Výchovný poradce. 2. Volba povolání z hlediska speciálně pedagogického a psychologického. 3. Volba vhodné školy. 4. Přehled spolupracujících poradenských organizací a dalších činitelů ovlivňujících vhodnou volbu povolání. 5. Metody a formy práce v oblasti kariérového poradenství. 6. Faktory ovlivňující úspěšnost profesní přípravy, eliminace nevhodných jevů, prevence předčasného opuštění vzdělávacího systému. 7. Nácvik komunikace s postiţeným ţákem, jeho rodičem, vybranou školou. 8. Sociálně právní minimum a školská legislativa ošetřující úspěšné fungování ţáka na střední škole, ekonomické důsledky vyplývající pro rodinu z předčasného opuštění systému vzdělávání a současné legislativy. 9. Orientace ve vzdělávací soustavě a vzdělávací nabídce se zřetelem k moţnostem vzdělávání zdravotně postiţených ţáků i dospělých na středních školách. 10. Trh práce a kariérové poradenství ve vztahu ke zdravotně postiţeným ţákům i dospělým. 11. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postiţením a pracovněprávní vztahy. 12. Vyuţití informačních technologií a multimediálních didaktických pomůcek v práci se zdravotně postiţenými klienty. Lektoři: PaedDr. Petr Petráš, PhDr. Jana Petrášová, Mgr. Jindřiška Dvorská Termíny: Studijní den: Místo: zahájení (pondělí) Předpokládaný konec Pondělí hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 2 400, - Kč (40 hodin) Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Výchovné poradenství B září - říjen 2011 Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte 7

8 neakreditováno Školení řidičů Kurz je určen pro učitele i zaměstnance škol. Podle zákoníku práce je jednoznačné, ţe se školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit kaţdý zaměstnanec, který fyzicky vozidlo řídí. V praxi to znamená řízení vozidla sluţebního, ale i soukromého, které je pro sluţební cestu pouţito např.: se ţákem k lékaři, na soutěţe, pro peníze a jiné sluţební účely určené vedením školy. Bude záleţet pouze na zaměstnavateli, v jakém rozsahu a obsahu, vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem, zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Školení může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem profesního osvědčení. Každý účastník obdrží průkaz o školení. Lektor: Termín: Místo: Ing. František Mazal (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 120,- Kč Přineste si s sebou řidičský průkaz. Na přihlášku do poznámek napište číslo svého řidičského průkazu. Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Školení řidičů Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Číslo řidičského průkazu: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 8

9 akreditace č. j.: 3413/ Jak zvyšovat čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty Seminář je určen pedagogům ZŠ. Účastníci: se naučí vyuţívat ve své práci metody aktivního učení, včetně metod pro rozvíjení čtenářství, budou schopni pouţívat i metod pro efektivní získávání a zpracování informací a metod pro rozvoj klíčových kompetencí, zjistí výhody kooperativních činností ve třídě a budou mít prostor pro konzultaci metodických moţností ve svých třídách. Obsah: 1. Vyuţití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení ţáků v jednotlivých předmětech. 2. Plánování a promýšlení látky v jednotlivých předmětech a volba správných metod, učebních činností a strategií. 3. Kladení správných otázek, které rozvíjí myšlení vyššího řádu. 4. Funkce učitele ve výuce jako koordinátora. 5. Kooperativní činnosti, jejich výhody a procvičování. Lektor: Termín: Místo: PhDr. Libor Kyncl (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 780,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Jak zvyšovat čten. gramotnost napříč vyučovacími předměty Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 9

10 akreditace č. j.: / Člověk a jeho svět - integrovaná výuka Seminář je pro učitele 1. stupně ZŠ. Účastníci: získají příleţitost podívat se na konkrétní řešení očekávaných výstupů v uvedené vzdělávací oblasti, získají představu o rozvoji klíčových kompetencí ţáka v souvislosti s očekávanými výstupy a naplňování průřezových témat ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, budou sdílet osobní zkušenosti lektorky s integrovaným předmětem Člověk a jeho svět, si vytvoří roční plán integrovaného předmětu, si vyzkoušejí tvorbu týdenních plánů včetně hodnocení a sebehodnocení ţáka. Tematické oblasti: 1. RVP ZV vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (charakteristika, průřezová témata, očekávané výstupy). 2. Formy výuky tradiční dělení (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda ), integrovaná výuka výhody, nevýhody, porovnání. 3. Plánování integrovaného předmětu Člověk a jeho svět - celoroční plán, týdenní plány se začleněním průřezových témat. 4. Metody vhodné pro výuku integrovaného předmětu - skupinová práce, kooperativní učení, projektové učení. 5. Příprava dlouhodobého projektu - např. Vesmír, Veletrh cestovního ruchu, Rellay Evropská unie, Člověk součást přírody. Lektorka: Termín: Místo: Mgr. Dana Svobodová (pátek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 760,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Člověk a jeho svět - integrovaná výuka Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 10

11 akreditace č. j.: / Finanční vzdělávání na 1. stupni ZŠ Program vytvořil AISIS a je veden zkušenou lektorkou Mgr. J. Kašovou, která pro svoji zaneprázdněnost zavítá do Hodonína po delší době, proto využijte této možnosti. Obsahově jsou texty zaměřené na: formy peněz, způsoby placení, používání peněz v běžných situacích, porovnávání a kontrola ceny zboží, příjmy a výdaje domácnosti, nakupování, reklamace, půjčování a spoření. Účastníci získají písemný materiál a přístup na webové stránky, kde si budou moci stáhnout další potřebné podklady pro výuku. Vezměte si s sebou FLASH. Účastníci: se aktivně seznámí s řadou efektivních metod podporujících čtenářskou, informační, občanskou a matematickou gramotností u ţáků na 1. stupni ZŠ, získají nové náměty a návrhy k finančnímu vzdělávání napříč vyučovacími předměty na 1. stupni, budou také informováni o základních principech Standardů finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ. Témata: 1. Standardy finanční gramotnosti pro ţáky 1. stupně. 2. Finanční gramotnost - práce s vybranými tématy z různých zdrojů (jednoduché modelové příběhy, zprostředkované zkušenosti, informační a pracovní listy). 3. Metody zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické, občanské a informační gramotnosti na úrovni poţadavků pro 1. stupeň. 4. Problémové úkoly a přesahy do čtenářské, občanské, informační, a matematické gramotnosti. 5. Strategie finančního vzdělávání na 1. stupni. Lektorka: Termín: Místo: Mgr. Jitka Kašová (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 1 520,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Finanční vzdělávání na 1. stupni ZŠ 1. a 2. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 11

12 akreditace č. j.: 3 294/ Aktuality v účetnictví příspěvkových organizacích I. Seminář je určen vedoucím pracovníkům ze všech typů škol. Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti účetnictví a peněžních fondů příspěvkových organizací. Obsah: 1. Zásady hospodaření příspěvkových organizací (PO): - vymezení sloţek majetku, - náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností, - výsledek hospodaření a jeho pouţití. 2. Zdroje financování činnosti PO: - dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů, - vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby. 3. Hlavní činnost a doplňková činnost, daňové povinnosti. 4. Peněţní fondy PO, tvorba a jejich pouţití podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb: - fond odměn, - fond kulturních a sociálních potřeb, - rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření, - rezervní fond z ostatních titulů, - fond reprodukce majetku (investiční fond). 5. Specifika hospodaření s FKSP: - rozpočet fondu, - tvorba fondu, - peněţní prostředky FKSP, - majetek pořízený z FKSP, - čerpání fondu podle vyhlášky 114/2002 Sb., - sloţitější případy čerpání fondu na základě dotazů posluchačů. Lektorka: Termín: Místo: Ing. Olga Hanzlová (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Aktuality v účetnictví příspěvkových organizacích I Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 12

13 akreditace č. j.: / Ekologická výchova v naší MŠ Seminář je určen ředitelkám a učitelkám MŠ a učitelkám 1. stupně ZŠ. Účastníci: získají nový náhled na začlenění ekologické výchovy do vzdělávacího programu MŠ, budou také seznámeni s realizačními postupy ekologické výchovy v průběhu celého školního roku, absolvují prohlídku školy a konkrétní ukázky výstupů a výsledků práce dětí i pedagogických pracovníků, si prohlédnou areál školní zahrady, slouţící k vyučovacím aktivitám. Program: 1. Ekologická výchova v naší škole a její realizace v průběhu roku - úvodní část. 2. Ukázky práce dětí, prezentace některých výstupů. 3. Prohlídka školy. 4. Školní zahrada a její vyuţití v průběhu roku. 5. Škola a akce pro děti, rodiče i širokou veřejnost, občanské sdruţení. Akce ukáže i vhodné propojení MŠ a ZŠ. Účastníci uvidí, jak dochází ve ŠVP školy k prolínání jednotlivých částí environmentální výchovy: "Tradice, ekologie a otevřenost v malotřídní škole." Lektorka: Termín: Místo: Marie Kavanová (čtvrtek) hodin ZŠ a MŠ Lovčice 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Ekologická výchova v naší MŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 13

14 neakreditováno Novinky v problematice spisové sluţby a archivace Tradiční seminář pro ředitele, zástupce ředitele a další zájemce ze ZŠ, MŠ a ZUŠ. Obsah: Spisová sluţba v příspěvkové organizaci. Tvorba směrnic ke spisové sluţbě. Otázka elektronické spisové sluţby a archivace, novela archivního zákona od včetně novelizace prováděcích předpisů. Příjem, oběh a ukládání dokumentů. Spolupráce veřejnoprávních původců s archivy aj. Dotazy a diskuse. Lektorka: Termín: Místo: Mgr. Galina Rucká, ředitelka Okresního archivu Hodonín 7. června 2011 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 150,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Novinky v problematice SS a archivace MŠ, ZŠ a ZUŠ Titul, jméno a příjmení: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 14

15 neakreditováno Novinky v problematice spisové sluţby a archivace Tradiční seminář pro ředitele, zástupce ředitele a další zájemce ze SŠ. Obsah: Spisová. sluţba v příspěvkové organizaci. Tvorba směrnic ke spisové sluţbě. Otázka elektronické spisové sluţby a archivace, novela archivního zákona od včetně novelizace prováděcích předpisů. Příjem, oběh a ukládání dokumentů. Spolupráce veřejnoprávních původců s archivy aj. Dotazy a diskuse. Lektorka: Termín: Místo: Mgr. Galina Rucká, ředitelka Okresního archivu Hodonín 7. června 2011 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 150,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Novinky v problematice spis. sluţby a archivace SŠ Titul, jméno a příjmení: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 15

16 Propozice regionálního finále dopravní soutěţe mladých cyklistů Základních praktických škol regionu okresu Hodonín rok Datum konání: 22. června zahájení v 9:00 hodin Místo konání: areál MŠ a ZŠ Za humny, Kyjov Vyhlašovatelé soutěţe: Ministerstvo dopravy ČR - BESIP, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Pořadatelé soutěţe: Automotoklub Mladost Hodonín, MŠ a ZŠ Za humny, Kyjov, Dopravní inspektorát ÚO Policie ČR Hodonín, SSŠ a Zařízení pro DVPP, Městské úřady Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou, Městská policie Kyjov Ředitelství soutěţe: ředitel soutěţe: Mgr. Zbyněk Andrýsek, SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zástupce ředitele soutěţe: Mgr. Libuše Procházková, MŠ a ZŠ Za humny, Kyjov hlavní rozhodčí soutěţe: JUDr. František Vaďura, AMK Mladost Hodonín rozhodčí test PSP: František Gazda, MÚ Veselí nad Moravou rozhodčí jízdy na DDH: Policisté Policie ČR ÚO Hodonín a Městská policie Kyjov Ladislav Machálek, předseda Automotoklubu Mladost rozhodčí jízdy zručnosti: Policisté MěP Kyjov Stanislav Urbánek, Automotoklub Mladost Soutěţ je vypsána pro dvě kategorie soutěţících: I. kategorie: 4 soutěţící (chlapci a dívky 2 + 2, nebo 1 + 3, nebo 3 +1) věk let včetně II. kategorie: 4 soutěţící (chlapci a dívky 2 + 2, nebo 1 + 3, nebo 3 +1) věk 13 a více let Soutěţ proběhne dle platných řádů vydaných MD ČR - BESIP Do Kyjova se dopravíte hromadným dopravním prostředkem. Uveďte e- mailovou adresu učitele, který toto bude mít na starosti. Pořadatelé zajistí a zaplatí soutěţícím a doprovodu občerstvení v místě konání soutěţe a proplatí jízdenky hromadným dopravním prostředkem (vyuţívejte skupinovou jízdenku). Případné dotazy k soutěţi, organizaci a pod. se pokusí zodpovědět: JUDr. František Vaďura telefon: Přihlášky zasílejte em do na adresu: ředitel soutěţe Mgr. Zbyněk Andrýsek v.r. 16

17 Přihláška na Oblastní finále DSMC základních praktických škol okresu Hodonín 2011 Škola: název a adresa školy: telefon: I. kategorie jméno a příjmení datum narození bydliště Doprovod: titul, jméno a příjmení...tel: II. kategorie jméno a příjmení datum narození bydliště Doprovod: titul, jméno a příjmení...tel:

18 akreditace č. j.: 4127/ Čeština pro nečeštináře e-learningový kurz Účastníci si procvičí základní mluvnická pravidla pravopisu, tvarosloví, skladby a stylistiky. Seznámí se se základními pravidly psaní úředních dopisů, pravidly psaní textu v elektronické podobě podle normy ČSN Témata: 1. Poznámky k administrativnímu stylu. 2. Pravopis. 3. Tvarosloví. 4. Skladba. 5. Stylistika. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e learning (Moodle). Kurz bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: hodin (středa) Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a zařízení pro DVPP Hodonín 900,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Čeština pro nečeštináře Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 18

19 akreditace č. j.: 3 376/ MS Excel 2007 pro začátečníky e-learningový kurz Účastníci: se naučí vytvářet tabulky v Excelu, získají informace, jak tabulky plnit daty a data formátovat, se naučí tabulky graficky upravovat, budou provádět výpočty pomocí jednoduchých vzorců, budou seznámeni se základy tvorby a formátování grafů. Jednotlivé lekce: 1. Úvod do práce s Excelem. 2. Vkládání a úprava dat. 3. Pohyb po tabulce a základní nastavení. 4. Označování oblastí. 5. Manipulace s oblastmi. 6. Vkládání a odstraňování oblastí. 7. Formátování textu a vzhledu buněk. 8. Kontrola pravopisu. 9. Základní nastavení Excelu a práce s nápovědou. 10. Práce s nápovědou. 11. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Excel 2007 pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 19

20 akreditace č. j.: 3 376/ MS Excel 2007 pro středně pokročilé e-learningový kurz Účastníci se naučí pokročilejším technikám zpracování údajů v Excelu (formátování, zamykání, pouţívání šablon, rozšířené kopírování apod.). Jednotlivé lekce: 1. Zámek. 2. Pokročilejší moţnosti formátování buněk. 3. Podmíněné formátování a vlastní formát. Šablony. 4. Vlastnosti sešitu a práce s listy. Sdílení a slučování sešitů. 5. Komentáře a porovnání sešitů. Propojené sešity. Moţnosti kopírování, řady a seznamy. 6. Vytváření vzorců a absolutní odkazy. Chyby a závislosti vzorců. 7. Funkce KDYŢ, MIN a POČET. 8. Funkce a vzorce pro práci s údaji typu datum a čas, pro práci s textem. 9. Zaokrouhlování, finanční funkce. Techniky práce s relační tabulkou. 10. Ověření a řazení. Přejít na, najít a nahradit. 11. Tisk rozsáhlejších tabulek. 12. Automatický filtr, seznam. Kriteriální tabulka a rozšířený filtr. 13. Databázové funkce. Přehledy a souhrny. 14. Rozklad textu do sloupců. 15. Vytvoření kontingenční tabulky. Úprava kontingenčních tabulek a kontingenční graf. 16. Pokročilejší úpravy grafů. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Excel 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 20

21 akreditace č. j.: 3376/ MS PowerPoint pro začátečníky e-learningový kurz Účastníci se naučí vytvářet prezentace s texty, obrázky, grafy, tabulkami, diagramy a dalšími objekty, budou vyuţívat jiţ připravená rozloţení snímků a naučí se prezentaci jednoduše promítat. Jednotlivé lekce: 1. Základní orientace v okně PowerPointu. Práce s nápovědou. 2. Pouţití automatických oprav a korekčních nástrojů. 3. Kontrola pravopisu. 4. Tvorba nové prezentace a práce s textovými poli. 5. Tvorba nové prezentace a formátování textu. 6. Text s odráţkami. Automatické tvary. 7. Pokročilejší úpravy grafických objektů. 8. Obrázky a práce s více prezentacemi. 9. Videoklipy a animované obrázky. 10. Snímek s tabulkou. 11. Modifikace tabulky a tabulky z jiných aplikací. 12. Snímek s grafem. Formátování grafu. 13. Organizační diagram. Cyklický diagram. 14. Diagramy, objekty a symboly. 15. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS PowerPoint pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 21

22 akreditace č. j.: 3 376/ MS PowerPoint 2007 pro středně pokročilé e-learningový kurz Účastníci se naučí pokročilejším technikám formátování a promítání prezentací, budou pouţívat a vytvářet šablony, barevná schémata a předlohy. Pokusí se nastavovat vlastnosti promítané prezentace včetně přechodů, animačních efektů, časování a poznámek. V závěru se pokusí prezentace revidovat, tisknout, exportovat a importovat. Jednotlivé lekce: 1. Výchozí šablony a úprava formátování. 2. Záměna písma a kopie formátu. 3. Pozadí a předloha snímku. 4. Zápatí snímků a číslování. 5. Příprava vlastní šablony prezentace. 6. Přechody snímků, animační efekty. 7. Nastavení prezentace a úprava časování. 8. Přiřazení akce objektu. Moţnosti promítání. 9. Publikování prezentace na webu. 10. Revize prezentace. 11. Tisk, import. Uloţení prezentace v různých formátech. 12. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS PowerPoint 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Seminář je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 22

23 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro začátečníky e-learningový kurz Účastníci se seznámí s prostředím aplikace Word, naučí se zapisovat text do dokumentu, opravovat a mazat jej. Budou provádět různé techniky výběru textu, jeho kopírování a přesun, přihlašovat se do Moodlu. Budou seznámeni se stavbou kurzu, provedou vstupní test a úvodní lekci. Jednotlivé lekce: 1. Úvod do práce s Wordem. 2. Pohyb v dokumentu a zápis textu. 3. Práce s dokumentem a okny pro více dokumentů. 4. Pouţití automatických oprav a korekčních nástrojů. 5. Kontrola pravopisu. Techniky pro výběr textu. 6. Přesuny a kopírování textu. 7. Nastavení stránky. Formátování odstavců a znaků. 8. Tisk dokumentu. Ohraničení a stínování. 9. Odráţky a číslované seznamy. 10. Řazení záznamů, převod textu na tabulku. 11. Úprava vícestránkového dokumentu. 12. Záhlaví a zápatí. Práce s nápovědou. 13. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Word 2007 pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Seminář je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 23

24 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro středně pokročilé e-learningový kurz Účastníci se naučí pracovat se styly a šablonami, osvojí si formátování dlouhých dokumentů. Naučí se pracovat s tabulkami, včetně moţností výpočtů, budou pracovat s grafy a naučí se vkládat grafické prvky. Jednotlivé lekce: 1. Základní nastavení Wordu. 2. Práce s okny dokumentu. Styly, šablony. 3. Rychlý přístup a klávesové zkratky. 4. Tvorba a formátování tabulek. Třídění a výpočty v tabulkách. 5. Návrh tabulky. Tvorba grafů. 6. Automatický text, řízení toku textu. 7. Vyhledávání v dokumentu. Oddíly dokumentu. 8. Sledování změn. 9. Sloupcová sazba. 10. Grafika v dokumentech. 11. Práce se symboly. 12. Pokročilejší techniky číslování odstavců. 13. Uloţení souboru v různých formátech. 14. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Word 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Seminář je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* *Nehodící se škrtněte. 24

25 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro pokročilé e-learningový kurz Účastníci si osvojí pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty, naučí se vytvářet obsah, rejstřík a seznamy obrázků a tabulek. Budou umět vytvářet obálky, štítky a katalog pomocí hromadné korespondence, naučí se pracovat s grafikou a diagramy, osvojí si základy formulářů apod. Jednotlivé lekce: 1. Záhlaví a oddíly dokumentu. 2. Zobrazení osnovy a rozdělení dlouhého dokumentu. 3. Hlavní dokument s vnořenými dokumenty. 4. Seznam obrázků a tabulek a další přehledy. Obálky a štítky. 5. Formulářový dopis v hromadné korespondenci. 6. Práce se zdrojem dat v hromadné korespondenci. 7. Obálky a štítky v hromadné korespondenci. Katalog. 8. Propojování a vkládání objektů a organizační diagram. 9. Cyklický diagram a ozdobné nadpisy. 10. Kreslení a práce s grafickými objekty. 11. Práce s poli. Záloţky. 12. Kříţové odkazy. Hypertextové odkazy. Prezentace na webu. 13. Pole, ochrana a tisk formuláře. 14. Zabezpečení dokumentu. Řízení oprávnění. 15. Seznámení s XML. Práce s daty ve formátu XML. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Word 2007 pro pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Seminář je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 25

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 7 Směrnice GŘ č. 17/201 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2010

Přehled akcí na měsíc květen 2010 Přehled akcí na měsíc květen 2010 1. 31. 5. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka 3. 5. 2010 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Závěrečná pedagogická rada

Závěrečná pedagogická rada 10/2005-1 - červen 2005 PŘEHLED AKCÍ PEDAGOGICKÉHO STŘEDISKA na měsíc červen 2005 1. 6. 30. 8. 2005 Minigalerie a Galerie na schodech Petr Včelka a 5 mladých výtvarnic Minisérie od malby po grafiku 2.

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Aplikační software 1 (B_ASA)

Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Smlouva o realizaci vzdělávání návrh

Smlouva o realizaci vzdělávání návrh Příloha č. Smlouva o realizaci vzdělávání návrh uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. 69 odst. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. mezi Základní školou

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Přehled akcí na měsíc březen 2010

Přehled akcí na měsíc březen 2010 březen 2010 strana 1 Přehled akcí na měsíc březen 2010 1.3. 31.3. 2010 Galerie G3S - Prezentace MŠ regionu 1.3. 31.3. 2010 Galerie G3S - Fotografické postřehy z jihu Turecka Z. Brennerová 1. 3. 2010 Hygienické

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Přehled akcí na měsíc březen 2011

Přehled akcí na měsíc březen 2011 Přehled akcí na měsíc březen 2011 1. 3. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice 1. 3. 2011 Učitelská angličtina

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. Úroveň znalostí a dovedností

1. Úroveň znalostí a dovedností POKYN KVESTORA č. 1/2008 ze dne 21. 2. 2008 o povinnostech pracovníků rektorátu JAMU vztahujících se ke zvyšování kompetencí v oblasti informačních technologií S ohledem na nutnost zajistit odborný růst

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 8/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/04.0002 Název projektu: ICT kompetence pedagogických

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více