Přehled akcí na měsíc květen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc květen 2011"

Transkript

1 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví, Alfred Brenner Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 7. část Studium pro asistenty pedagoga 7. část Google Apps pro učitelský sbor ZŠ Jeţov Barvy školy - projekt ZŠ Vlkoš Výuka slovní zásoby a gramatiky v anglickém jazyce na 1. stupni Vyuţití interaktivní tabule ve vyučování Google Apps pro učitelský sbor ZŠ Velké Němčice Studium pro asistenty pedagoga 8. část PowerPoint 1 pro učitelský sbor ZŠ Svatobořice-Mistřín Výchovné a vzdělávací strategie pedagoga I (Jak a proč učit v centrech) projekt ZŠ Vlkoš Angličtina napříč předměty 2. část, projekt ZŠ Vlkoš Profesní minimum zástupce ředitele 3. část Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 8. část Studium pro asistenty pedagoga 9. část Školení řidičů Komunikace s agresivním ţákem a rodičem pro učitelský sbor ZŠ Ratíškovice Jak zvyšovat čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU jiţ v MŠ Comenia skript aneb nové písmo v praxi Hospitace jako součást autoevaluace - 2. část projekt ZŠ Vlkoš Vyuţití interaktivní tabule pro učitelský sbor ZŠ Dr. Joklíka Kyjov Profesní minimum zástupce ředitele 4. část Člověk a jeho svět Studium pro asistenty pedagoga 10. část Pedagogická rada metodiků Finanční vzdělávání na 1. stupni Burza nápadů pro AJ projekt ZŠ Vlkoš Aktuality v účetnictví příspěvkových organizacích I Ekologická výchova v naší MŠ Informatorium MŠ Rozvoj pedagogických dovedností 3. část, 1. skupina Dopravní soutěţ Informatorium MŠ Rozvoj pedagogických dovedností 3. část, 2. skupina Studium pro asistenty pedagoga 11. část Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 9. část 1

2 INFORMACE Nabídka Dne 7. června 2011 tradičně nabízíme pro 2 skupiny zájemců Novinky v problematice spisové služby a archivace. Lektorkou je Mgr. Galina Rucká, ředitelka Okresního archivu v Hodoníně. Začátek je v 8.00 nebo v hodin na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Bliţší informace najdete v IZ duben a květen nebo na Prázdninová nabídka e-learningových kurzů Vyhlašujeme čtvrtou vlnu e-learningových tentokrát prázdninových kurzů. MS Excel 2007, MS PowerPoint 2007, MS Word 2007 (různé úrovně), Čeština pro nečeštináře bliţší informace najdete na dalších stránkách tohoto Informačního zpravodaje a na Společná informační schůzka se bude konat 22. června 2011 na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Pokud se jí nezúčastníte, oznamte nám to a budou Vám bliţší informace zaslány na Vaši ovou adresu. Připravujeme Pro ředitele, jejich zástupce, případně ekonomy ze všech typů škol připravujeme cyklus 10 právnicko-ekonomických seminářů, které budou zaměřeny na ţádané oblasti z této problematiky. 23. září 2011 Cestovní náhrady od A do Z 19. říjen 2011 Výběrová řízení, nákup 11. listopad 2011 Sklad a skladová evidence 9. prosinec Inventarizace Další témata leden červen Podrobnosti se dovíte včas na našich webových stránkách a můţete se ihned přihlašovat. Další cyklus seminářů, tentokrát z oboru zdravotnictví připravujeme jiţ od 1. listopadu Své zdravotnické znalosti si můţete doplnit ve 3 různých typech seminářů. Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin Základní norma zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky 20 hodin Základní norma zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky doškolovací 5 hodin Pro ředitelky a učitelky MŠ, které se nezúčastnily projektu Informatorium MŠ, připravujeme výběr nejúspěšnějších seminářů. Budou to 4 semináře pod společným názvem Pedagogické dovednosti v MŠ s lektorkou Mgr. Julianou Gardošovou. Je výhodné absolvovat celý cyklus 4 seminářů, pro lepší návaznost a pochopení. Lze však absolvovat i kaţdý seminář zvlášť. Sdělení MŠMT k finanční gramotnosti - UN 16/2011, str. 23 MŠMT vydalo Sdělení ředitelům ZŠ a SŠ týkající se testování PISA 2012 zařazení finanční gramotnosti jako součást vzdělávání ţáků. SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům seminář Finanční vzdělávání na 1. stupni ZŠ - 1. část ze vzdělávacího cyklu. Vyuţijte této nabídky. Informace v květnovém IZ strana 11. 2

3 SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín pořádá XV. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Během dvou dnů mají školy a školská zařízení možnost představit rodičům, žákům a široké veřejnosti svou činnost, učební a studijní možnosti i nadstandardní nabídku a usnadnit dětem i jejich rodičům rozhodování o volbě školy, vzdělávacího zařízení či budoucího povolání. Letošní ročník bude opět dvoudenní (středa, čtvrtek), 5. a 6. října 2011 Termín konání: Místo konání: října 2011 (středa, čtvrtek) Dům kultury Hodonín, Horní Valy Předběţný program: úterý: hod. - instalace výstavních stánků středa: hod. - dokončení instalace (drahá technika) hod. - slavnostní zahájení veletrhu pro pozvané hosty hod. - otevřeno pro veřejnost čtvrtek: hod. - otevřeno pro veřejnost hod. - kompletní likvidace výstavy Od středy bude zajištěna i v nočních hodinách bezpečnostní a hlídací služba. Moţnosti účasti: 1. Výstavní stánek o rozměrech cca 2,80 m x 2,80 m 2. Prezentace pouze na panelu (panely do stánků nedodáváme) 3. Kulturní vystoupení Cena za jeden výstavní stánek o rozměrech 2,80 m x 2,80 m Firmy 2 000,- Kč/ 1 den (3 500,- Kč/ za 2 dny) SŠ, SOU a VOŠ 2 900,- Kč/ jednotná cena Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 30. září Způsoby úhrady: osobně na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (bude vystaven příjmový pokladní doklad) fakturou Pokračování na další straně. 3

4 Pokračování z předchozí strany. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 30. června 2011 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín, Dobrovolského 4, Hodonín nebo em: Další pokyny budou zaslány přímo přihlášeným zájemcům. PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka Závazná přihláška na XV. veletrh vzdělávání - (5. a ) Škola:..... Adresa:. IČO:.. Kontaktní osoba.. Tel./ mobil: . Fakturační adresa: Prezentace touto formou: 1. Výstavní stánek (přibliţně 2,80 m x 2,80 m) počet: 1* 2* 3* jednotlivé stánky: oddělit* neoddělovat* 2. Kulturní vystoupení* Požadavky na zapůjčení: ks stolů ks ţidlí další poţadavky : Platba: fakturou* osobně * Razítko a podpis ředitele školy: *Údaje, které platí, prosím, zakrouţkujte. 4

5 akreditace: / Výchovné poradenství A rozšíření kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením Studium je určeno výchovným poradcům bez speciálního pedagogického vzdělání. Výchovní poradci jsou povinni během cca 3 let doplnit si svou kvalifikaci a absolvovat toto studium. Naposledy organizujeme! Účastníci: budou seznámeni se základní terminologií speciální pedagogiky, získají základní informace týkající se přístupu k osobám se zdravotním postiţením, se naučí, jak komunikovat a spolupracovat s rodinou ţáka se zdravotním postiţením, budou informováni o nejčastějších druzích a projevech postiţení, se seznámí s moţnostmi výchovy, vzdělání a prostředky rozvoje dětí se zdravotním postiţením, získají informace týkající se vhodné volby povolání a vhodného výběru školy z hlediska speciálně pedagogického a psychologického, se seznámí s metodami a formami práce v oblasti kariérového poradenství, získají představu o specifickém postavení zdravotně postiţených na trhu práce, si objasní pracovněprávní problematiku a zaměstnání, fyzických osob se zdravotním postiţením, se naučí jak vyuţívat informační technologie a multimediální didaktické pomůcky v práci se zdravotně postiţenými klienty. Tematické oblasti: 1. Základy speciální pedagogiky. 2. Výchovný poradce. 3. Volba povolání z hlediska speciálně pedagogického a psychologického. 4. Volba vhodné školy. 5. Přehled spolupracujících poradenských organizací a dalších činitelů ovlivňujících vhodnou volbu povolání. 6. Metody a formy práce v oblasti kariérového poradenství. 7. Faktory ovlivňující úspěšnost profesní přípravy, eliminace nevhodných jevů, prevence předčasného opuštění vzdělávacího systému. 8. Nácvik komunikace s postiţeným ţákem, jeho rodičem, vybranou školou. 9. Sociálně právní minimum a školská legislativa ošetřující úspěšné fungování ţáka na střední škole, ekonomické důsledky vyplývající pro rodinu z předčasného opuštění systému vzdělávání a současné legislativy. 10. Orientace ve vzdělávací soustavě a vzdělávací nabídce se zřetelem k moţnostem vzdělávání zdravotně postiţených ţáků i dospělých na středních školách. 11. Trh práce a kariérové poradenství ve vztahu ke zdravotně postiţeným ţákům i dospělým. 12. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postiţením a pracovněprávní vztahy. 13. Vyuţití informačních technologií a multimediálních didaktických pomůcek v práci se zdravotně postiţenými klienty. Pokračování na následující straně. 5

6 Pokračování z předešlé strany. Lektoři: Termíny: Studijní den: PaedDr. Petr Petráš, PhDr. Jana Petrášová, Mgr. Jindřiška Dvorská zahájení (pondělí) Předpokládaný konec Pondělí hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 3 100,- Kč (63 hodin) Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Výchovné poradenství A září listopad 2011 Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 6

7 akreditace: / Výchovné poradenství B rozšíření kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením Studium je určeno výchovným poradcům se speciálním pedagogickým vzděláním. Výchovní poradci jsou povinni během cca 3 let doplnit si svou kvalifikaci a absolvovat toto studium. Naposledy organizujeme! Tematické oblasti: 1. Výchovný poradce. 2. Volba povolání z hlediska speciálně pedagogického a psychologického. 3. Volba vhodné školy. 4. Přehled spolupracujících poradenských organizací a dalších činitelů ovlivňujících vhodnou volbu povolání. 5. Metody a formy práce v oblasti kariérového poradenství. 6. Faktory ovlivňující úspěšnost profesní přípravy, eliminace nevhodných jevů, prevence předčasného opuštění vzdělávacího systému. 7. Nácvik komunikace s postiţeným ţákem, jeho rodičem, vybranou školou. 8. Sociálně právní minimum a školská legislativa ošetřující úspěšné fungování ţáka na střední škole, ekonomické důsledky vyplývající pro rodinu z předčasného opuštění systému vzdělávání a současné legislativy. 9. Orientace ve vzdělávací soustavě a vzdělávací nabídce se zřetelem k moţnostem vzdělávání zdravotně postiţených ţáků i dospělých na středních školách. 10. Trh práce a kariérové poradenství ve vztahu ke zdravotně postiţeným ţákům i dospělým. 11. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postiţením a pracovněprávní vztahy. 12. Vyuţití informačních technologií a multimediálních didaktických pomůcek v práci se zdravotně postiţenými klienty. Lektoři: PaedDr. Petr Petráš, PhDr. Jana Petrášová, Mgr. Jindřiška Dvorská Termíny: Studijní den: Místo: zahájení (pondělí) Předpokládaný konec Pondělí hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 2 400, - Kč (40 hodin) Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Výchovné poradenství B září - říjen 2011 Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte 7

8 neakreditováno Školení řidičů Kurz je určen pro učitele i zaměstnance škol. Podle zákoníku práce je jednoznačné, ţe se školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit kaţdý zaměstnanec, který fyzicky vozidlo řídí. V praxi to znamená řízení vozidla sluţebního, ale i soukromého, které je pro sluţební cestu pouţito např.: se ţákem k lékaři, na soutěţe, pro peníze a jiné sluţební účely určené vedením školy. Bude záleţet pouze na zaměstnavateli, v jakém rozsahu a obsahu, vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem, zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Školení může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem profesního osvědčení. Každý účastník obdrží průkaz o školení. Lektor: Termín: Místo: Ing. František Mazal (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 120,- Kč Přineste si s sebou řidičský průkaz. Na přihlášku do poznámek napište číslo svého řidičského průkazu. Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Školení řidičů Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Číslo řidičského průkazu: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 8

9 akreditace č. j.: 3413/ Jak zvyšovat čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty Seminář je určen pedagogům ZŠ. Účastníci: se naučí vyuţívat ve své práci metody aktivního učení, včetně metod pro rozvíjení čtenářství, budou schopni pouţívat i metod pro efektivní získávání a zpracování informací a metod pro rozvoj klíčových kompetencí, zjistí výhody kooperativních činností ve třídě a budou mít prostor pro konzultaci metodických moţností ve svých třídách. Obsah: 1. Vyuţití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení ţáků v jednotlivých předmětech. 2. Plánování a promýšlení látky v jednotlivých předmětech a volba správných metod, učebních činností a strategií. 3. Kladení správných otázek, které rozvíjí myšlení vyššího řádu. 4. Funkce učitele ve výuce jako koordinátora. 5. Kooperativní činnosti, jejich výhody a procvičování. Lektor: Termín: Místo: PhDr. Libor Kyncl (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 780,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Jak zvyšovat čten. gramotnost napříč vyučovacími předměty Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 9

10 akreditace č. j.: / Člověk a jeho svět - integrovaná výuka Seminář je pro učitele 1. stupně ZŠ. Účastníci: získají příleţitost podívat se na konkrétní řešení očekávaných výstupů v uvedené vzdělávací oblasti, získají představu o rozvoji klíčových kompetencí ţáka v souvislosti s očekávanými výstupy a naplňování průřezových témat ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, budou sdílet osobní zkušenosti lektorky s integrovaným předmětem Člověk a jeho svět, si vytvoří roční plán integrovaného předmětu, si vyzkoušejí tvorbu týdenních plánů včetně hodnocení a sebehodnocení ţáka. Tematické oblasti: 1. RVP ZV vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (charakteristika, průřezová témata, očekávané výstupy). 2. Formy výuky tradiční dělení (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda ), integrovaná výuka výhody, nevýhody, porovnání. 3. Plánování integrovaného předmětu Člověk a jeho svět - celoroční plán, týdenní plány se začleněním průřezových témat. 4. Metody vhodné pro výuku integrovaného předmětu - skupinová práce, kooperativní učení, projektové učení. 5. Příprava dlouhodobého projektu - např. Vesmír, Veletrh cestovního ruchu, Rellay Evropská unie, Člověk součást přírody. Lektorka: Termín: Místo: Mgr. Dana Svobodová (pátek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 760,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Člověk a jeho svět - integrovaná výuka Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 10

11 akreditace č. j.: / Finanční vzdělávání na 1. stupni ZŠ Program vytvořil AISIS a je veden zkušenou lektorkou Mgr. J. Kašovou, která pro svoji zaneprázdněnost zavítá do Hodonína po delší době, proto využijte této možnosti. Obsahově jsou texty zaměřené na: formy peněz, způsoby placení, používání peněz v běžných situacích, porovnávání a kontrola ceny zboží, příjmy a výdaje domácnosti, nakupování, reklamace, půjčování a spoření. Účastníci získají písemný materiál a přístup na webové stránky, kde si budou moci stáhnout další potřebné podklady pro výuku. Vezměte si s sebou FLASH. Účastníci: se aktivně seznámí s řadou efektivních metod podporujících čtenářskou, informační, občanskou a matematickou gramotností u ţáků na 1. stupni ZŠ, získají nové náměty a návrhy k finančnímu vzdělávání napříč vyučovacími předměty na 1. stupni, budou také informováni o základních principech Standardů finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ. Témata: 1. Standardy finanční gramotnosti pro ţáky 1. stupně. 2. Finanční gramotnost - práce s vybranými tématy z různých zdrojů (jednoduché modelové příběhy, zprostředkované zkušenosti, informační a pracovní listy). 3. Metody zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické, občanské a informační gramotnosti na úrovni poţadavků pro 1. stupeň. 4. Problémové úkoly a přesahy do čtenářské, občanské, informační, a matematické gramotnosti. 5. Strategie finančního vzdělávání na 1. stupni. Lektorka: Termín: Místo: Mgr. Jitka Kašová (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 1 520,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Finanční vzdělávání na 1. stupni ZŠ 1. a 2. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 11

12 akreditace č. j.: 3 294/ Aktuality v účetnictví příspěvkových organizacích I. Seminář je určen vedoucím pracovníkům ze všech typů škol. Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti účetnictví a peněžních fondů příspěvkových organizací. Obsah: 1. Zásady hospodaření příspěvkových organizací (PO): - vymezení sloţek majetku, - náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností, - výsledek hospodaření a jeho pouţití. 2. Zdroje financování činnosti PO: - dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů, - vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby. 3. Hlavní činnost a doplňková činnost, daňové povinnosti. 4. Peněţní fondy PO, tvorba a jejich pouţití podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb: - fond odměn, - fond kulturních a sociálních potřeb, - rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření, - rezervní fond z ostatních titulů, - fond reprodukce majetku (investiční fond). 5. Specifika hospodaření s FKSP: - rozpočet fondu, - tvorba fondu, - peněţní prostředky FKSP, - majetek pořízený z FKSP, - čerpání fondu podle vyhlášky 114/2002 Sb., - sloţitější případy čerpání fondu na základě dotazů posluchačů. Lektorka: Termín: Místo: Ing. Olga Hanzlová (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Aktuality v účetnictví příspěvkových organizacích I Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 12

13 akreditace č. j.: / Ekologická výchova v naší MŠ Seminář je určen ředitelkám a učitelkám MŠ a učitelkám 1. stupně ZŠ. Účastníci: získají nový náhled na začlenění ekologické výchovy do vzdělávacího programu MŠ, budou také seznámeni s realizačními postupy ekologické výchovy v průběhu celého školního roku, absolvují prohlídku školy a konkrétní ukázky výstupů a výsledků práce dětí i pedagogických pracovníků, si prohlédnou areál školní zahrady, slouţící k vyučovacím aktivitám. Program: 1. Ekologická výchova v naší škole a její realizace v průběhu roku - úvodní část. 2. Ukázky práce dětí, prezentace některých výstupů. 3. Prohlídka školy. 4. Školní zahrada a její vyuţití v průběhu roku. 5. Škola a akce pro děti, rodiče i širokou veřejnost, občanské sdruţení. Akce ukáže i vhodné propojení MŠ a ZŠ. Účastníci uvidí, jak dochází ve ŠVP školy k prolínání jednotlivých částí environmentální výchovy: "Tradice, ekologie a otevřenost v malotřídní škole." Lektorka: Termín: Místo: Marie Kavanová (čtvrtek) hodin ZŠ a MŠ Lovčice 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Ekologická výchova v naší MŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 13

14 neakreditováno Novinky v problematice spisové sluţby a archivace Tradiční seminář pro ředitele, zástupce ředitele a další zájemce ze ZŠ, MŠ a ZUŠ. Obsah: Spisová sluţba v příspěvkové organizaci. Tvorba směrnic ke spisové sluţbě. Otázka elektronické spisové sluţby a archivace, novela archivního zákona od včetně novelizace prováděcích předpisů. Příjem, oběh a ukládání dokumentů. Spolupráce veřejnoprávních původců s archivy aj. Dotazy a diskuse. Lektorka: Termín: Místo: Mgr. Galina Rucká, ředitelka Okresního archivu Hodonín 7. června 2011 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 150,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Novinky v problematice SS a archivace MŠ, ZŠ a ZUŠ Titul, jméno a příjmení: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 14

15 neakreditováno Novinky v problematice spisové sluţby a archivace Tradiční seminář pro ředitele, zástupce ředitele a další zájemce ze SŠ. Obsah: Spisová. sluţba v příspěvkové organizaci. Tvorba směrnic ke spisové sluţbě. Otázka elektronické spisové sluţby a archivace, novela archivního zákona od včetně novelizace prováděcích předpisů. Příjem, oběh a ukládání dokumentů. Spolupráce veřejnoprávních původců s archivy aj. Dotazy a diskuse. Lektorka: Termín: Místo: Mgr. Galina Rucká, ředitelka Okresního archivu Hodonín 7. června 2011 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 150,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Novinky v problematice spis. sluţby a archivace SŠ Titul, jméno a příjmení: Škola: telefon/ Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 15

16 Propozice regionálního finále dopravní soutěţe mladých cyklistů Základních praktických škol regionu okresu Hodonín rok Datum konání: 22. června zahájení v 9:00 hodin Místo konání: areál MŠ a ZŠ Za humny, Kyjov Vyhlašovatelé soutěţe: Ministerstvo dopravy ČR - BESIP, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Pořadatelé soutěţe: Automotoklub Mladost Hodonín, MŠ a ZŠ Za humny, Kyjov, Dopravní inspektorát ÚO Policie ČR Hodonín, SSŠ a Zařízení pro DVPP, Městské úřady Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou, Městská policie Kyjov Ředitelství soutěţe: ředitel soutěţe: Mgr. Zbyněk Andrýsek, SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zástupce ředitele soutěţe: Mgr. Libuše Procházková, MŠ a ZŠ Za humny, Kyjov hlavní rozhodčí soutěţe: JUDr. František Vaďura, AMK Mladost Hodonín rozhodčí test PSP: František Gazda, MÚ Veselí nad Moravou rozhodčí jízdy na DDH: Policisté Policie ČR ÚO Hodonín a Městská policie Kyjov Ladislav Machálek, předseda Automotoklubu Mladost rozhodčí jízdy zručnosti: Policisté MěP Kyjov Stanislav Urbánek, Automotoklub Mladost Soutěţ je vypsána pro dvě kategorie soutěţících: I. kategorie: 4 soutěţící (chlapci a dívky 2 + 2, nebo 1 + 3, nebo 3 +1) věk let včetně II. kategorie: 4 soutěţící (chlapci a dívky 2 + 2, nebo 1 + 3, nebo 3 +1) věk 13 a více let Soutěţ proběhne dle platných řádů vydaných MD ČR - BESIP Do Kyjova se dopravíte hromadným dopravním prostředkem. Uveďte e- mailovou adresu učitele, který toto bude mít na starosti. Pořadatelé zajistí a zaplatí soutěţícím a doprovodu občerstvení v místě konání soutěţe a proplatí jízdenky hromadným dopravním prostředkem (vyuţívejte skupinovou jízdenku). Případné dotazy k soutěţi, organizaci a pod. se pokusí zodpovědět: JUDr. František Vaďura telefon: Přihlášky zasílejte em do na adresu: ředitel soutěţe Mgr. Zbyněk Andrýsek v.r. 16

17 Přihláška na Oblastní finále DSMC základních praktických škol okresu Hodonín 2011 Škola: název a adresa školy: telefon: I. kategorie jméno a příjmení datum narození bydliště Doprovod: titul, jméno a příjmení...tel: II. kategorie jméno a příjmení datum narození bydliště Doprovod: titul, jméno a příjmení...tel:

18 akreditace č. j.: 4127/ Čeština pro nečeštináře e-learningový kurz Účastníci si procvičí základní mluvnická pravidla pravopisu, tvarosloví, skladby a stylistiky. Seznámí se se základními pravidly psaní úředních dopisů, pravidly psaní textu v elektronické podobě podle normy ČSN Témata: 1. Poznámky k administrativnímu stylu. 2. Pravopis. 3. Tvarosloví. 4. Skladba. 5. Stylistika. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e learning (Moodle). Kurz bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: hodin (středa) Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a zařízení pro DVPP Hodonín 900,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Čeština pro nečeštináře Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 18

19 akreditace č. j.: 3 376/ MS Excel 2007 pro začátečníky e-learningový kurz Účastníci: se naučí vytvářet tabulky v Excelu, získají informace, jak tabulky plnit daty a data formátovat, se naučí tabulky graficky upravovat, budou provádět výpočty pomocí jednoduchých vzorců, budou seznámeni se základy tvorby a formátování grafů. Jednotlivé lekce: 1. Úvod do práce s Excelem. 2. Vkládání a úprava dat. 3. Pohyb po tabulce a základní nastavení. 4. Označování oblastí. 5. Manipulace s oblastmi. 6. Vkládání a odstraňování oblastí. 7. Formátování textu a vzhledu buněk. 8. Kontrola pravopisu. 9. Základní nastavení Excelu a práce s nápovědou. 10. Práce s nápovědou. 11. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Excel 2007 pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 19

20 akreditace č. j.: 3 376/ MS Excel 2007 pro středně pokročilé e-learningový kurz Účastníci se naučí pokročilejším technikám zpracování údajů v Excelu (formátování, zamykání, pouţívání šablon, rozšířené kopírování apod.). Jednotlivé lekce: 1. Zámek. 2. Pokročilejší moţnosti formátování buněk. 3. Podmíněné formátování a vlastní formát. Šablony. 4. Vlastnosti sešitu a práce s listy. Sdílení a slučování sešitů. 5. Komentáře a porovnání sešitů. Propojené sešity. Moţnosti kopírování, řady a seznamy. 6. Vytváření vzorců a absolutní odkazy. Chyby a závislosti vzorců. 7. Funkce KDYŢ, MIN a POČET. 8. Funkce a vzorce pro práci s údaji typu datum a čas, pro práci s textem. 9. Zaokrouhlování, finanční funkce. Techniky práce s relační tabulkou. 10. Ověření a řazení. Přejít na, najít a nahradit. 11. Tisk rozsáhlejších tabulek. 12. Automatický filtr, seznam. Kriteriální tabulka a rozšířený filtr. 13. Databázové funkce. Přehledy a souhrny. 14. Rozklad textu do sloupců. 15. Vytvoření kontingenční tabulky. Úprava kontingenčních tabulek a kontingenční graf. 16. Pokročilejší úpravy grafů. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Excel 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 20

21 akreditace č. j.: 3376/ MS PowerPoint pro začátečníky e-learningový kurz Účastníci se naučí vytvářet prezentace s texty, obrázky, grafy, tabulkami, diagramy a dalšími objekty, budou vyuţívat jiţ připravená rozloţení snímků a naučí se prezentaci jednoduše promítat. Jednotlivé lekce: 1. Základní orientace v okně PowerPointu. Práce s nápovědou. 2. Pouţití automatických oprav a korekčních nástrojů. 3. Kontrola pravopisu. 4. Tvorba nové prezentace a práce s textovými poli. 5. Tvorba nové prezentace a formátování textu. 6. Text s odráţkami. Automatické tvary. 7. Pokročilejší úpravy grafických objektů. 8. Obrázky a práce s více prezentacemi. 9. Videoklipy a animované obrázky. 10. Snímek s tabulkou. 11. Modifikace tabulky a tabulky z jiných aplikací. 12. Snímek s grafem. Formátování grafu. 13. Organizační diagram. Cyklický diagram. 14. Diagramy, objekty a symboly. 15. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS PowerPoint pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Kurz je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 21

22 akreditace č. j.: 3 376/ MS PowerPoint 2007 pro středně pokročilé e-learningový kurz Účastníci se naučí pokročilejším technikám formátování a promítání prezentací, budou pouţívat a vytvářet šablony, barevná schémata a předlohy. Pokusí se nastavovat vlastnosti promítané prezentace včetně přechodů, animačních efektů, časování a poznámek. V závěru se pokusí prezentace revidovat, tisknout, exportovat a importovat. Jednotlivé lekce: 1. Výchozí šablony a úprava formátování. 2. Záměna písma a kopie formátu. 3. Pozadí a předloha snímku. 4. Zápatí snímků a číslování. 5. Příprava vlastní šablony prezentace. 6. Přechody snímků, animační efekty. 7. Nastavení prezentace a úprava časování. 8. Přiřazení akce objektu. Moţnosti promítání. 9. Publikování prezentace na webu. 10. Revize prezentace. 11. Tisk, import. Uloţení prezentace v různých formátech. 12. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS PowerPoint 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Seminář je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 22

23 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro začátečníky e-learningový kurz Účastníci se seznámí s prostředím aplikace Word, naučí se zapisovat text do dokumentu, opravovat a mazat jej. Budou provádět různé techniky výběru textu, jeho kopírování a přesun, přihlašovat se do Moodlu. Budou seznámeni se stavbou kurzu, provedou vstupní test a úvodní lekci. Jednotlivé lekce: 1. Úvod do práce s Wordem. 2. Pohyb v dokumentu a zápis textu. 3. Práce s dokumentem a okny pro více dokumentů. 4. Pouţití automatických oprav a korekčních nástrojů. 5. Kontrola pravopisu. Techniky pro výběr textu. 6. Přesuny a kopírování textu. 7. Nastavení stránky. Formátování odstavců a znaků. 8. Tisk dokumentu. Ohraničení a stínování. 9. Odráţky a číslované seznamy. 10. Řazení záznamů, převod textu na tabulku. 11. Úprava vícestránkového dokumentu. 12. Záhlaví a zápatí. Práce s nápovědou. 13. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Word 2007 pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Seminář je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 23

24 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro středně pokročilé e-learningový kurz Účastníci se naučí pracovat se styly a šablonami, osvojí si formátování dlouhých dokumentů. Naučí se pracovat s tabulkami, včetně moţností výpočtů, budou pracovat s grafy a naučí se vkládat grafické prvky. Jednotlivé lekce: 1. Základní nastavení Wordu. 2. Práce s okny dokumentu. Styly, šablony. 3. Rychlý přístup a klávesové zkratky. 4. Tvorba a formátování tabulek. Třídění a výpočty v tabulkách. 5. Návrh tabulky. Tvorba grafů. 6. Automatický text, řízení toku textu. 7. Vyhledávání v dokumentu. Oddíly dokumentu. 8. Sledování změn. 9. Sloupcová sazba. 10. Grafika v dokumentech. 11. Práce se symboly. 12. Pokročilejší techniky číslování odstavců. 13. Uloţení souboru v různých formátech. 14. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Word 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Seminář je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* *Nehodící se škrtněte. 24

25 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro pokročilé e-learningový kurz Účastníci si osvojí pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty, naučí se vytvářet obsah, rejstřík a seznamy obrázků a tabulek. Budou umět vytvářet obálky, štítky a katalog pomocí hromadné korespondence, naučí se pracovat s grafikou a diagramy, osvojí si základy formulářů apod. Jednotlivé lekce: 1. Záhlaví a oddíly dokumentu. 2. Zobrazení osnovy a rozdělení dlouhého dokumentu. 3. Hlavní dokument s vnořenými dokumenty. 4. Seznam obrázků a tabulek a další přehledy. Obálky a štítky. 5. Formulářový dopis v hromadné korespondenci. 6. Práce se zdrojem dat v hromadné korespondenci. 7. Obálky a štítky v hromadné korespondenci. Katalog. 8. Propojování a vkládání objektů a organizační diagram. 9. Cyklický diagram a ozdobné nadpisy. 10. Kreslení a práce s grafickými objekty. 11. Práce s poli. Záloţky. 12. Kříţové odkazy. Hypertextové odkazy. Prezentace na webu. 13. Pole, ochrana a tisk formuláře. 14. Zabezpečení dokumentu. Řízení oprávnění. 15. Seznámení s XML. Práce s daty ve formátu XML. Závěrečný test. Kurz je součástí webových stránek SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín: odkaz e-learning (Moodle), bude probíhat distanční formou. Pokud se nezúčastníte zahajovací schůzky, budou vám informace zaslány na vámi uvedenou e- mailovou adresu. Tento poţadavek napište do poznámek v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín schůzky: (středa) hodin Ukončení kurzu: Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 600,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Word 2007 pro pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Seminář je hrazen z projektu EU peníze školám ANO* NE* Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 25