Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015"

Transkript

1 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS na bdbí Z jednání vzešel seznam becných úklů, viz níže. Vracím se k materiálu Cíle P ČOS Řízení kmisí. Cíle definvané na 15. P ČOS D rganizace K klnímu světu 1. Interní audit (zjištění fungvání) 1. Analýza vnímání Skla veřejnstí (průzkum veřejnéh mínění) 2. Zefektivnění fungvání struktur ČOS 2. Vylepšení brazu ČOS veřejnstí (vnímání), (digitalizace, zjedndušení) získat mediální partnery 3. Rzpracvat strategii ČOS 3. Připravit prezentaci 25 let nvdbé histrie ČOS, 100 let republiky (slet) 4. Růst členské základny 4. Pdpra vlastních prjektů ČOS 5. Psilvání vztahu členů ke splku 5. Získat uznání veřejnsti pr dbrvlnu práci cvičitelů/trenérů/činvníků 6. Zapjení celé členské základny d činnsti 6. Využít mezinárdníh rzměru Skla Skla 7. Zkvalitňvání zázemí a pdmínek pr činnst 8. Stabilizace financvání splku, nalezení nvých zdrjů pradní rgány P ČOS a zkratky jejich názvů Grantvá kmise GK Kmise pr prpagaci a marketing KPM Kmise pr sklská vyznamenání KSV Kmise správy sklskéh majetku KSM Kmise pr udílení ceny A. Hudce KAH Legislativně právní kmise LPK Prgramvá rada PR Rada pr vzdělávání RV Redakční a ediční rada RER Rzpčtvá kmise RK Tent materiál pdrbněji rzpracvává jedntlivé cíle a navrhuje řadu krků/úklů k jejich pstupné realizaci. Jádr práce leží v prvedení důkladné analýzy fungvání rganizace, nastartvání kmunikace jak uvnitř tak směrem ven, vzdělávání a získávání zdrjů.

2 20. P ČOS 20. únra 2015 Cíle směrem d rganizace 1. Interní audit Pdrbné zkumání fungvání rganizace na všech úrvních a t jak p stránce řídicích struktur, tak i p stránce prgramvé. a. Analýza ústředí Základním předpkladem pr dbré řízení je znalst vnitřní struktur a vztahů. Předmětem analýzy budu struktury ČOS a TD a jejich prvázanst. Struktura financvání má zásadní vliv na fungvání. Pznatky z tét analýzy mhu být užitečné pr dpracvání OŘ. b. Kmise ČOS Fungvání pradních rgánů P ČOS. Definice cílů, úklů, plány činnsti a jejich hdncení. c. Vztahy P ČOS a V ČOS Analýza vztahů mezi předsednictvem a výbrem. Jak prbíhá vzájemná kmunikace? Prbíhá mezi předsednictvem a výbrem nějaká frma splupráce? d. Vztah V ČOS a žup Analýza fungvání vyslanců d výbru ČOS. Jak jsu infrmace z výbru ČOS přenášeny d žup? Jak jsu pžadavky a návrhy žup přenášeny d výbru ČOS? e. Přens infrmace d žup p dbrné linii Vztahy ústředních prgramvých rgánů a župních, přens infrmace, míra splupráce. f. Fungvání žup Jak fungují jedntlivé župy, tj. předsednictva, výbry, kntrlní kmise, náčelnictva, OS, vzdělavatelé? g. Přens infrmace d jednt Vztahy jednt a žup, fungvání vyslanců d výbrů žup. Přens infrmace d jednt, jak p stránce řídicí tak prgramvé. h. Fungvání jednt Jak fungují jedntlivé jednty? Kmplexní hdncení funkčnsti jednty. Fungvání výbrů, KK, správa majetku. Velikst, pčet aktivních členů, trend členské základny, pčty cvičitelů a trenérů, jejich kvalifikace. Prgramvá nabídka, sprtvní ddíly, akce, výsledky, způsb prezentace a kmunikace. i. Vztah jednt a ústředí Jak vnímají jednty ústředí? Klik infrmací se k nim dstává? Zajímají se t vůbec? Jak prbíhá kmunikace jednt a ústředí? Existuje nějaká frma splupráce? j. Analýza klí Pdmínky fungvání, tj. vztahy s bcí, velikst knkurence v místě a klí, pčet byvatel v místě, míra nezaměstnansti. Str. 2/10

3 20. P ČOS 20. únra 2015 k. Mapy Prmítnutí zjištěných údajů d gegrafických map, tj. věkvé rzlžení členstva, činvníků, cvičitelů a trenérů. Lkace ddílů, sprtvišť atd. Tyt infrmace psluží jak k prpagaci, tak plánvání, vzdělávání i řízení rganizace. Shrnutí Pkud bychm měli být přesní, nejedná se interní audit, tak jak je definván. V našem případě jde v první řadě rzsáhlu analýzu celéh hnutí. Jejím výstupem budu kmplexní mdely fungvání, které budu z části utvářet analyzační jádr registru (viz digitalizace). Celý prces vyžaduje kmunikaci a vysvětlvání, stane se sučástí světy a vzdělávání lidí v župách i jedntách. Vyžádá si definvání th, jak chceme, aby Skl fungval. Nejedná se záležitst něklika týdnů neb měsíců, vše je nutn rzlžit v čase. Cílem je analyzvat stav, sestavit mdely, které budu v buducnu autmaticky genervat ukazatele fungvání hnutí, vzdělávat a pstupně zavést principy tzv. gd gvernance, cž lze vlně přelžit jak dbrá správa. 2. Zefektivnění fungvání struktur ČOS Prvním krkem k naplnění tht cíle je analýza ppsaná v cíli č. 1. Efektivita fungvání bude dílem zvýšena vzděláváním a světu během analýzy. Velký příns se čekává d tzv. digitalizace, tedy převdu většiny agend d elektrnické frmy s pdpru centrální databáze. Nad tut databází vzniknu analyzační nástrje, které budu autmaticky genervat zprávy a ukazatele. Samtný prces světy a vysvětlvání plží základy tzv. bílé knihy ČOS, tedy jakési kuchařky, subru návdů, vysvětlení a dpručení. 3. Rzpracvat strategii ČOS Převd becných prgramvých cílů d měřitelných kritérií, zvlení pěrných bdů, vyzdvižení jejich významu. Cíl je spjen s ptřebu vytvřit základ pr PR a kmunikaci jak vně tak i d hnutí. Splečný úkl pr prgramvu radu a P ČOS. Prgramvý základ musí samzřejmě vyjít z prgramvé rady a dbrných útvarů, které musí nalézt splečný strategický pstup, tedy směr a cíle. Přestže mhu mít různé zájmy i některé cíle, ze strategie musí být jasný splečný pstup. Analýza becných cílů ČOS Obecné cíle přijal výbr ČOS v dubnu Na základě vlání p vypracvání strategie byly vypracvány prgramy dbrných útvarů a následně ČOS, které se snaží definvat cíle. 1. Přispívání k rzvji bčanské splečnsti Chceme, aby ČOS byla vnímána jak nedílná a důležitá sučást českéh veřejnéh živta. Veřejnst bude vnímat příns Skla pr rzvj bčanské splečnsti. Chceme rzvíjet kulturní a splečensku činnst, udržvat kulturní dědictví nárda jak nedílné sučásti evrpské kultury a civilizace. 2. Psílení vztahu členů ke splku Chceme pr členy vytvářet prstředí, které bude pdprvat jejich zapjení d splkvéh živta Skla a rzvíjet pcit sunáležitsti. Vytváření a utužvání kladnéh vztahu členů ke splku má významný příns. Můžeme splečně sdílet naši vášeň pr Skl s statními členy, můžeme se navzájem učit nvým dvednstem a vytvřit nvá a dluhtrvající přátelství. Psílením vztahu členů ke splku Str. 3/10

4 20. P ČOS 20. únra 2015 můžeme zlepšit chd našich tělcvičných jednt i jejich prpagaci. Prt jednu ze zásadních tázek pr další bdbí je vytvřit vhdné prstředí uvnitř České bce sklské, d kteréh se rádi zapjí nví členvé, které bude pdprvat aktivitu členů a jejich zapjení d splkvéh živta. 3. Zlepšvání zdravtníh stavu nárda na základě pravidelné phybvé aktivity ČOS bude aktivní sučástí českéh sprtvníh prstředí a bude je aktivně vlivňvat. Chceme nabízet phybvé aktivity pr všechny věkvé kategrie na rekreační i výknnstní úrvni, v suladu s nejnvějšími pznatky a trendy. 4. Rzvj zahraniční splupráce Česká bec sklská bude aktivně půsbit v rámci všech struktur Světvéh svazu sklstva a pdprvat jeh činnst. Chceme vytvářet prstr pr výměnu zkušenstí, vzájemná setkávání a tvrbu splečných prjektů pr sklské i nesklské zahraniční rganizace. Shrnutí V případě cílů ČOS musíme knstatvat, že jsu příliš becné a nelze je prakticky využít. Prgramvé útvary ve svých prgramech definují řadu dílčích úklů a rvněž becných cílů. Byl vynalžen velké úsilí, ale je třeba pkračvat. Obecné cíle přijaté výbrem jsu spíše přepisem pslání Skla a jen nesměle naznačují směr. Cíl musí být měřitelným vyjádřením stavu, d kteréh se chceme psunut, zjedndušeně cíl=kam. K jednmu cíli může vést mnh cest neb způsbů. Strategie je vlbu jedné z mžných cest, zjedndušeně strategie=jak. Prgramy jedntlivých útvarů definují řadu úklů. Úkly jsu knkrétními krky zvlené strategie. Cíle a tedy i úkly mají mít stanvené pririty důležitsti a termíny dknčení, bhužel, ty v prgramech chybí. Dchází tak ke snaze řešit prblémy plšně, všechny najednu. Cíl=kam, Strategie=jak, Úkl=knkrétní krk směřující k cíli zvleným způsbem. 4. Růst členské základny Úkl závisející převážně na prgramvé nabídce a kmunikaci s veřejnstí. Odvíjí se d mnha faktrů, pčínaje strategií, kmunikace, PR, fungvání jednt atd. Tht cíle může být dsažen puze splečným úsilím celéh splku na všech úklech. Hlavní úlhu však hrají jednty, ČOS jim musí zajistit dstatečnu pdpru. 5. Psilvání vztahu členů ke splku Vztah členů ke splku je vlivňván mnha faktry. Rzvaha Nejprve rzdělme členstv na něklik skupin pdle jejich aktuálníh vztahu k rganizaci a pdívejme se na specifika prblémů. Hlubší analýzu získáme až z interníh auditu. Nví členvé U nvých členů hraje zásadní rli tzv. firemní identita. Ta je utvářena kmunikací uvnitř rganizace. Hlavní úlhu při vytváření vztahu ke splku hraje pchpení smyslu jeh existence a přijetí jeh hdnt a cílů za své. Vznik členství - prces, kterým se člvěk stává členem Skla, jak je seznamván se splkem, d kteréh se chystá vstupit. V mnha jedntách se vše dehrává v kanceláři, kdy nvý člen využije Str. 4/10

5 20. P ČOS 20. únra 2015 mžnsti vstupit d rganizace, aby využíval služeb za členské ceny. Rzhdnutí stát se členem je čistě eknmické. Tyt jednty prdávají členství jak službu a členvé pak mají k Sklu vztah jak zákazník, cž se zcela rzchází se smyslem existence Skla. Členvé bez vztahu U stávajících členů je nutn rzlišvat členy, které k Sklu nic neputá, jeh prgram neznají a nezajímá je, chtějí puze sprtvat. Část těcht členů nebude mít k Sklu vztah nikdy. Jiná část se však s prgramem skla téměř nesetkala, nikdy jim nikd hlubší smysl rganizace nesdělil. Zde lze puze vzdělávat. Aktivní členvé U aktivních členů, činvníků, cvičitelů, trenérů již nějaký vztah existuje. Určující je zde vztah k vlastní jedntě a zbytku hnutí. Jak negativní se čast ukazuje vztah k župám a ústředí. V tét blasti je důležitá kmunikace žup a ústředí směrem dlů. Návrhy patření Každu skupinu členů, u nichž chceme psilvat vztah k rganizaci, je třeba slvit jinými prstředky. Způsb přijímání členů V minulsti existval něc jak zkušební dba nvéh člena, během které se mhl zapjvat d aktivit a teprve p jejím uplynutí výbr rzhdl přijetí d jednty. Dnes je běžné, že člvěk zaplatí pplatek a bez dalšíh zkumání se stává členem. Oba přístupy lze pvažvat za extrém. V tm dnešním však lze najít něklik rizik: d splku lze vstupit zcela účelvě, tj. i s úmyslem splek pškdit neb manipulvat, a ihned knat nvých členech by měl rzhdvat výbr T.J. (měl by existvat zápis přijetí nvých členů, tj. kd a kdy nvé členy přijímal) avšak ve většině jednt se tak neděje, tut hyptézu by měl ptvrdit neb vyvrátit interní audit Je t citlivá tázka, kteru je třeba citlivě řešit, avšak ve způsbu přijímání nvých členů lze spatřvat zdrj prblémů resp. nesunáležitsti. Změnit frmálně způsb vzniku členství úpravu stanv je diskutabilní. V tét chvíli lze vsadit pět na světu a kmunikaci. Prjekt Vítejte v Skle Tent prjekt se zaměřuje na nvé členy. Jeh pdstatu jsu dva materiály. První, který je dán uchazeči členství splu s přihlášku a stručně vysvětluje, c pdáním přihlášky zájemce přijímá, tj. stanvy a z nich vyplývající pvinnsti a samzřejmě také práva a mžnsti. Druhý, který je jakýmsi stručným úvdem d struktury a fungvání hnutí, tj. malá bržurka, kde v jednduché frmě najde nvý člen strukturu ČOS, vysvětlení, kd je t starsta, jednatel, náčelník vzdělavatel atd. Samzřejmě, že by neměl chybět zpakvání práv a pvinnstí. Rvněž lze uvažvat zařazení sklskéh slibu, velmi stručné histrie a další dprvdné infrmace ať již užitečné neb jen zajímavé. Str. 5/10

6 20. P ČOS 20. únra 2015 Etický kdex Další mžnstí, jak psílit vztah k rganizaci, je přijetí etickéh kdexu. Tat z části frmální nrma má značný vliv také navenek a vzhledem k získávání partnerů a pdprvatelů se ukazuje jak nezbytnu. Směrem dvnitř hnutí pak dává signál, že se na všech úrvních hnutí řídíme určitými zásadami. Mnzí členvé je mají zažité a pvažují je za zcela samzřejmé, nebť jim byly vštěpvány výchvu, avšak pr mnh dalších je t jinak. Odměňvání za práci Odměňváním zde není myšlen placení cvičitelů. T je sam sbě citlivě vnímaným tématem, kterému se nelze dluhdbě vyhýbat, nicméně zde míříme jinam. Odměňvání za výsledky suvisí s tvrbu prestiže. Na pli sprtvních úspěchů máme Sprtvce rku. Udělujeme medaile ČOS zaslužilým členům. T jsu krásné věci, avšak běžnému živtu v jedntách trchu vzdálené. V mnha blastech činnsti si lze představit nejrůznější cenění, např. cvičitel rku, nejrychleji rstucí jednta, nejlépe fungující jednta, značka kvality atd. Samzřejmě, pr takvét hdncení je třeba mít vytvřené metriky, které by měly vzejít částečně z interníh auditu. Další rvinu tét věci jsu tematické sutěže, jak příklad můžeme uvést nedávnu sutěž VO. Pdíváme-li se na hdncení činnsti jednt a žup, jeh výsledkem jsu dtace na činnst, které jsu v knečném důsledku v malých jedntách spíše demtivující. Zde je velký prstr pr kreativitu všech slžek Skla. Ocenění pr slžky neb jedntlivce lze vytvářet i na úrvni žup a jednt, avšak jedntný rámec a zejména záštita ústředí nad tímt by ddala věcem váhu. Ve své pdstatě jde plžení základů interníh PR. 6. Zapjení celé členské základny d činnsti Vytvářet vhdnu prgramvu nabídku. Nsitelem prgramu jsu jednty. Tent cíl vychází z pcitu, že d činnsti se zapjuje jen část členů. Prvním krkem musí tedy být zjištění, prč tmu tak je. Část členstva je jistě puze přispívající, neaktivní. Další tázku je, jak jsu jedntliví členvé zapjeni d činnsti, tedy které činnsti je slvují a zapjují se, které nikli. Prč tmu tak je, je t kvalitu, dstupnstí, atd.? Tat analýza je sučástí interníh auditu. Chceme-li zapjit celu základnu, musíme mít nějaký způsb, jak tt zapjení měřit. Tat metrika by rvněž měla vzejít z úklu č. 1. Je třeba vytvřit systémy zpětné vazby, zjišťvat a vyhdncvat, c má zájem členstv ale i veřejnst, sledvat trendy a s hledem na zjištěné údaje upravvat prgramvu nabídku. 7. Zkvalitňvání zázemí a pdmínek pr činnst Zkvalitňvání zázemí a pdmínek pr činnst má dvě rviny. a. Finanční pdpra Finanční pdpra jde ruku v ruce se stabilizací financvání. Můžeme samzřejmě analyzvat, zda jsu prstředky, které plynu skrz ČOS d hnutí vynakládány účelně, zda je systém grantů výhdný. Nejsu prstředky rzdrbeny na příliš malé částky? Nebyl by systém hrmadných nákupů lepší? Přidělvat větší částky méně žadatelům, vytvářet přadníky? Míra finanční pdpry se pět ukáže z interníh auditu. b. Služby župám a jedntám Mezi zázemí a služby můžeme pčítat i vzdělání v blasti řízení, pdpůrné materiály, tj. vzry a návdy, pradenství v blasti práva, účetnictví atd. Některé z těcht věcí jsu v nějaké míře realizvány, jiné Str. 6/10

7 20. P ČOS 20. únra 2015 ne. Je samzřejmě nutné nalézt ptimální míru a frmu, aby ústředí nebyl zavalen žádstmi z hnutí. V první řadě je třeba budvat schpnst pdprvat jednty ve zmíněných věcech na župách. Opět, interní audit, by měl ukázat, d jaké míry župy nyní jsu či nejsu schpny takvé pdpry. Bílá kniha ČOS Stanvy, jejich výklad, návdy a dpručení, jak by měly věci v Skle v ideálním případě fungvat. Kniha by měla dávat jasné dpvědi na tázky plynucí z běžné agendy. Také nabízet řešení, radu neb alespň kntakt pr prblémy závažnějšíh charakteru. Rvněž by měla bsahvat srzumitelnu strukturu rganizace (návaznst na rganizační řád). Předpkládáme širké zapjení d tvrby knihy. Právník ČOS, legislativně právní kmise, ÚŠ a další dbrná ddělení. Seriál řízení, metdické listy V časpise Skl vydávat kapitly z managementu, pstupně publikvat hlavní části bílé knihy, návdy a dpručení. Ucelené části by mhly vycházet jak metdické listy. Vzry smluv, výklady záknů Vytvřit vzry smluv a dalších listin a pskytnu je hnutí. Rvněž pskytvat výklad nvel záknů, které se nás týkají. 8. Stabilizace financvání splku Hledání nvých zdrjů je samzřejmý a dluhdbý úkl pr všechny slžky hnutí. Fundraising Získávání finanční pdpry d jedntlivců a firem, kteří sympatizují se Sklským hnutím, ať již frmu daru, neb bartrvých dhd. D tét blasti jsme se rzhdli vstupit víceméně kvůli digitalizaci. Nalezení partnera/ů pr digitalizaci má svá specifika, ale stejných principů lze využít pr všebecný fundraising, který se zdá být snadnější. Zásadní tázku, kteru je třeba zdpvědět, je, jaké finanční zdrje jsu pr Skl akceptvatelné a jaké nejsu. Tyt limity je třeba uktvit v etickém kdexu. Nadační fnd Jindřicha Fügnera Jednu z frem fundraisingu je nadační fnd. Nadační fndy mají pru v bčanském zákníku. Věc je třeba důkladně przkumat a připravit. Zřízení fndu je nutnstí. Cíle směrem k klnímu světu 1. Analýza vnímání Skla veřejnstí Průzkum veřejnéh mínění je drahá záležitst. Lze uvažvat sdruženém průzkumu, kdy je jedna tázka přidána k jinému průzkumu (je mnhnásbně levnější), ale prstr ke zkumání se mezuje na jednu/dvě tázky. Alternativu je prvedení průzkumu vlastními silami, pdbně jak průzkumy IT vybavensti. V tmt hledu lze uvažvat průzkumech v rdinách našich členů, v pracvních klektivech i dtaznících zcela veřejných. Průzkum by se měl zabývat pvědmím značce, dsahu infrmací, znalstí myšlenky atd. Str. 7/10

8 20. P ČOS 20. únra Vylepšení brazu ČOS na veřejnsti, mediální partneři Základní pdmínku pr vylepšení brazu na veřejnsti, je znalst jeh sučasné pdby. Prt je důležitý předchzí cíl. Druhu částí úklu je získat mediální partnery. Mediální partneři se lépe získávají pr knkrétní akce, nicméně i tak je třeba umět jednduše sdělit, prč tu Skl je a prč by mu měla být věnvána pzrnst/pdpra. Cíl je svázán s úklem vytvřit kmunikační strategii a je rvněž důležitý pr získávání finanční pdpry. Tři věty, tři slva Jedná se sutěž s jasným následujícím zadáním: Ve třech jednduchých větách vyjádřit, prč tu Skl je, prč je prspěšný a prč je právě Skl tu správnu vlbu. Druhu částí úklu je vyjádřit ttéž pmcí tří slv. Sutěž je určena členstvu. Výstupem z tét sutěže bude řada definic mise Skla a její tří slvní vyjádření, které lze následně využít v kmunikaci s veřejnstí, cž je cílem. Sutěž by měla samzřejmě bsahvat cenu pr vítěze. Sutěž by mhla mít tři rviny hdncení: hdncení kmisí, hdncení samtným členstvem a hdncení veřejnstí. Já, Skl Kampaň, jejímž cílem je ukázat veřejnsti, že tu Skl je a že se týká všech věkvých skupin. Rvněž je zkušku, d jaké míry jsme schpni jak rganizace zafungvat v blasti tvrby a realizace vlastních kampaní, a také testem sunáležitsti. Kampaň je jednduchá. Vyzveme členy Skla, aby v určitém časvém úseku (řekněme týden) vyjádřili svji příslušnst k Sklu tím, že budu nsit nějaku frmu sklskéh znaku (např. na klpě, bathu apd.). I pr samtné členy bude zajímavé sledvat, zda na ulici, v práci neb jinde neptkají jinéh zcela neznáméh člena. Kampaň tak může přispět i k psílení pcitu sunáležitsti. Pdbných aktivit je třeba genervat více a pakvaně a získávat pr ně převážně mladé členstv, abychm k veřejnsti vyslali signál, že tu jsme a jsme rganizací i pr mladé. 3. Prezentace 25 let ČOS Připravit prezentaci 25 let nvdbé histrie ČOS. Nsný rámec by měla předlžit prgramvá rada, nebť na tvrbě se musí pdílet všechny prgramvé útvary. Nsný rámec a myšlenky musí být předneseny kmisi prpagace, která pr ně vytvří dpvídající kampaň. Dále budu jedntlivé útvary pracvat na svých dílčích částech. OV Skl Gym, VO Rk sklské architektury, Sklvny, TD výrčí 90. let, OS -? Prjekt Sklvny Sklvny jsu fenménem. V rámci rku sklské architektury se nabízí prstr přitáhnut k nim pzrnst. Pr získávání finančních zdrjů je t dknce nezbytné. Prjekt Sklvny je kampaní, která bude prbíhat zejména na internetu. Jeh jádrem je vytvření prezentace bjektů, jejich histrie atd. Kampaň bude dplňvat akce v rámci rku sklské architektury a zamýšlené nci sklven. 4. Pdpra vlastních prjektů ČOS Je přirzené dávat přednst vlastním prjektům před účastí v prjektech jiných rganizací. Lze v tét blasti nyní něc pdniknut? Má ČOS vlastní prjekty? Je strategicku tázku, zda ČOS bude Str. 8/10

9 20. P ČOS 20. únra 2015 připravvat prjekty, které budu knkurvat statním, neb se bude snažit hledat blasti, kde jiné rganizace nepůsbí. Lze předpkládat, že půjde mix bu krajních přístupů. 5. Získat uznání veřejnsti pr dbrvlnu práci V tét tázce by se dal částečně přít zákn dbrvlnictví a státní správu, nicméně, jádr úklu leží v kmunikaci a marketingu. Úkl má i rvinu směřující d hnutí. D jaké míry uznává samtné členstv dbrvlnu práci cvičitelů/trenérů/činvníků? Je zde silná suvislst se sunáležitstí se splkem. 6. Využít mezinárdníh rzměru Skla C lze vytěžit ze Světvéh svazu sklstva? Vyvíjí SSS nějaku činnst směřující k akcím evrpskéh neb světvéh významu? C lze vytěžit ze splupráce s ISCA a dalšími rganizacemi? Zde je nutná hlubší analýza. Samtnu skutečnst, že Skl má mezinárdní přesah, lze částečně využít v marketingu při kmunikační kampani. Rk 2015 v kmunikaci Témata: 25 let znvu splu, Rk sklské architektury, Skl Gym, 90 let TD Obnvení ČOS připmenutí bnvení ČOS Zalžení Skla připmínka zalžení Já, Skl spuštění kampaně spjit (spjen s výrčím narzení T. G. M.) Vítkv Skl Gym, výrčí TD Sklské Brn zahraniční pmahatelé zahraniční přesah Skla Gymnaestráda zahraniční přesah Skla Prázdniny hlavní realizační část interníh auditu (musí být již rzběhnut, ústředí musí být spuštěn dalek dříve) Nc Sklven den č. státnsti památný den sklstva Vznik ČSR Fügner 150 let d úmrtí Jindřicha Fügnera, mecenáše Skla (nadační fnd J. F.) den bje za svbdu Úkly Seznam úklů vyplývajících z textu a předpkládané zapjení kmisí a dbrných útvarů: 1. Interní Audit Skla - TK ve splupráci s OÚ a kmisemi - dluhdbý úkl 2. Strategie ČOS - PR, OÚ - předlžit výbru 3. Způsb přijímání nvých členů - LPK - prvázán s auditem, prvést rzklad způsbů a analýzu rizik, následně zvážit mžnsti úpravy stanv 4. Vítejte v Skle - KPM, VO - realizvat a předlžit výbru Str. 9/10

10 20. P ČOS 20. únra Oceňvání členů/jednt - KSV - zmapvat cenění udělvaná v župách a jedntách, zvážit rzšíření udělvaných cenění, záštitu ČOS atd., dluhdbý úkl 6. Sjedntit hdncení činnsti - OÚ - d knce rku Systém zpětné vazby z hnutí - OÚ - částečně prvázán s hdncením činnsti 8. Seriál řízení splku v časpise Skl - ÚŠ, RV, LPK, RER - dluhdbý úkl 9. Bílá kniha ČOS - LPK, ÚŠ, RV - dluhdbý úkl, návaznst na seriál řízení 10. Etický kdex - LPK - návrh etickéh kdexu na březnvé jednání 11. Nadační fnd Jindřicha Fügnera - LPK, RK, GK - d únrvéh jednání P ČOS zjistit náležitsti zalžení fndu, d března vypracvat analýzu rizik a mžnstí, výbru předlžit návrh na zalžení fndu, určenéh pr becnu pdpru hnutí. 12. Image Skla - KPM - příprava širkéh průzkumu mezi veřejnstí p vlastní se, spuštění průzkumu během pdzimu 13. Tři věty, tři slva - KPM, VO - realizace na jaře, vyhdncení sutěže d (známení výsledků na Skl Gymu?) 14. Já, Skl - KPM, VO - realizace kampaně v termínu (byl by tematičtější spjit s připmínku zalžení Skla, ale je mál času) let ČOS - PR, OÚ, TD - předlžit kncept na únrvé jednání P ČOS 16. Sklvny - KPM, VO, KSM - průběžná práce na materiálech, Nc sklven 17. Vlastní prjekty - PR, OÚ Návrh usnesení P ČOS schvaluje cíle a úkly pr rk 2015 a ukládá dbrným útvarům a kmisím pracvat na přiřazených úklech. Str. 10/10

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí.

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí. Strategie 2020 Ve strategii 2020 jsu stanveny tři průřezvé pririty. Jak materiál strategickéh charakteru je vyská míra becnsti nezbytná, přest je dkument pstižen frmulacemi, které jej znehdncují. Stanvení

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo Stavební spření pmáhá peněženkám i živtnímu prstředí Energie nejsu zadarm Nejnadějnějším zdrjem energie jsu úspry Prakticky každá lednička prdaná v České republice má na sbě visačku Energetická třída A.

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Jak správně napsat životopis a připravit se na přijímací pohovor Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Jak správně napsat životopis a připravit se na přijímací pohovor Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Metdický pkyn Jak správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr Evrpský sciální fnd Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti Jak správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr Úvdní slv...

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více