Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015"

Transkript

1 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS na bdbí Z jednání vzešel seznam becných úklů, viz níže. Vracím se k materiálu Cíle P ČOS Řízení kmisí. Cíle definvané na 15. P ČOS D rganizace K klnímu světu 1. Interní audit (zjištění fungvání) 1. Analýza vnímání Skla veřejnstí (průzkum veřejnéh mínění) 2. Zefektivnění fungvání struktur ČOS 2. Vylepšení brazu ČOS veřejnstí (vnímání), (digitalizace, zjedndušení) získat mediální partnery 3. Rzpracvat strategii ČOS 3. Připravit prezentaci 25 let nvdbé histrie ČOS, 100 let republiky (slet) 4. Růst členské základny 4. Pdpra vlastních prjektů ČOS 5. Psilvání vztahu členů ke splku 5. Získat uznání veřejnsti pr dbrvlnu práci cvičitelů/trenérů/činvníků 6. Zapjení celé členské základny d činnsti 6. Využít mezinárdníh rzměru Skla Skla 7. Zkvalitňvání zázemí a pdmínek pr činnst 8. Stabilizace financvání splku, nalezení nvých zdrjů pradní rgány P ČOS a zkratky jejich názvů Grantvá kmise GK Kmise pr prpagaci a marketing KPM Kmise pr sklská vyznamenání KSV Kmise správy sklskéh majetku KSM Kmise pr udílení ceny A. Hudce KAH Legislativně právní kmise LPK Prgramvá rada PR Rada pr vzdělávání RV Redakční a ediční rada RER Rzpčtvá kmise RK Tent materiál pdrbněji rzpracvává jedntlivé cíle a navrhuje řadu krků/úklů k jejich pstupné realizaci. Jádr práce leží v prvedení důkladné analýzy fungvání rganizace, nastartvání kmunikace jak uvnitř tak směrem ven, vzdělávání a získávání zdrjů.

2 20. P ČOS 20. únra 2015 Cíle směrem d rganizace 1. Interní audit Pdrbné zkumání fungvání rganizace na všech úrvních a t jak p stránce řídicích struktur, tak i p stránce prgramvé. a. Analýza ústředí Základním předpkladem pr dbré řízení je znalst vnitřní struktur a vztahů. Předmětem analýzy budu struktury ČOS a TD a jejich prvázanst. Struktura financvání má zásadní vliv na fungvání. Pznatky z tét analýzy mhu být užitečné pr dpracvání OŘ. b. Kmise ČOS Fungvání pradních rgánů P ČOS. Definice cílů, úklů, plány činnsti a jejich hdncení. c. Vztahy P ČOS a V ČOS Analýza vztahů mezi předsednictvem a výbrem. Jak prbíhá vzájemná kmunikace? Prbíhá mezi předsednictvem a výbrem nějaká frma splupráce? d. Vztah V ČOS a žup Analýza fungvání vyslanců d výbru ČOS. Jak jsu infrmace z výbru ČOS přenášeny d žup? Jak jsu pžadavky a návrhy žup přenášeny d výbru ČOS? e. Přens infrmace d žup p dbrné linii Vztahy ústředních prgramvých rgánů a župních, přens infrmace, míra splupráce. f. Fungvání žup Jak fungují jedntlivé župy, tj. předsednictva, výbry, kntrlní kmise, náčelnictva, OS, vzdělavatelé? g. Přens infrmace d jednt Vztahy jednt a žup, fungvání vyslanců d výbrů žup. Přens infrmace d jednt, jak p stránce řídicí tak prgramvé. h. Fungvání jednt Jak fungují jedntlivé jednty? Kmplexní hdncení funkčnsti jednty. Fungvání výbrů, KK, správa majetku. Velikst, pčet aktivních členů, trend členské základny, pčty cvičitelů a trenérů, jejich kvalifikace. Prgramvá nabídka, sprtvní ddíly, akce, výsledky, způsb prezentace a kmunikace. i. Vztah jednt a ústředí Jak vnímají jednty ústředí? Klik infrmací se k nim dstává? Zajímají se t vůbec? Jak prbíhá kmunikace jednt a ústředí? Existuje nějaká frma splupráce? j. Analýza klí Pdmínky fungvání, tj. vztahy s bcí, velikst knkurence v místě a klí, pčet byvatel v místě, míra nezaměstnansti. Str. 2/10

3 20. P ČOS 20. únra 2015 k. Mapy Prmítnutí zjištěných údajů d gegrafických map, tj. věkvé rzlžení členstva, činvníků, cvičitelů a trenérů. Lkace ddílů, sprtvišť atd. Tyt infrmace psluží jak k prpagaci, tak plánvání, vzdělávání i řízení rganizace. Shrnutí Pkud bychm měli být přesní, nejedná se interní audit, tak jak je definván. V našem případě jde v první řadě rzsáhlu analýzu celéh hnutí. Jejím výstupem budu kmplexní mdely fungvání, které budu z části utvářet analyzační jádr registru (viz digitalizace). Celý prces vyžaduje kmunikaci a vysvětlvání, stane se sučástí světy a vzdělávání lidí v župách i jedntách. Vyžádá si definvání th, jak chceme, aby Skl fungval. Nejedná se záležitst něklika týdnů neb měsíců, vše je nutn rzlžit v čase. Cílem je analyzvat stav, sestavit mdely, které budu v buducnu autmaticky genervat ukazatele fungvání hnutí, vzdělávat a pstupně zavést principy tzv. gd gvernance, cž lze vlně přelžit jak dbrá správa. 2. Zefektivnění fungvání struktur ČOS Prvním krkem k naplnění tht cíle je analýza ppsaná v cíli č. 1. Efektivita fungvání bude dílem zvýšena vzděláváním a světu během analýzy. Velký příns se čekává d tzv. digitalizace, tedy převdu většiny agend d elektrnické frmy s pdpru centrální databáze. Nad tut databází vzniknu analyzační nástrje, které budu autmaticky genervat zprávy a ukazatele. Samtný prces světy a vysvětlvání plží základy tzv. bílé knihy ČOS, tedy jakési kuchařky, subru návdů, vysvětlení a dpručení. 3. Rzpracvat strategii ČOS Převd becných prgramvých cílů d měřitelných kritérií, zvlení pěrných bdů, vyzdvižení jejich významu. Cíl je spjen s ptřebu vytvřit základ pr PR a kmunikaci jak vně tak i d hnutí. Splečný úkl pr prgramvu radu a P ČOS. Prgramvý základ musí samzřejmě vyjít z prgramvé rady a dbrných útvarů, které musí nalézt splečný strategický pstup, tedy směr a cíle. Přestže mhu mít různé zájmy i některé cíle, ze strategie musí být jasný splečný pstup. Analýza becných cílů ČOS Obecné cíle přijal výbr ČOS v dubnu Na základě vlání p vypracvání strategie byly vypracvány prgramy dbrných útvarů a následně ČOS, které se snaží definvat cíle. 1. Přispívání k rzvji bčanské splečnsti Chceme, aby ČOS byla vnímána jak nedílná a důležitá sučást českéh veřejnéh živta. Veřejnst bude vnímat příns Skla pr rzvj bčanské splečnsti. Chceme rzvíjet kulturní a splečensku činnst, udržvat kulturní dědictví nárda jak nedílné sučásti evrpské kultury a civilizace. 2. Psílení vztahu členů ke splku Chceme pr členy vytvářet prstředí, které bude pdprvat jejich zapjení d splkvéh živta Skla a rzvíjet pcit sunáležitsti. Vytváření a utužvání kladnéh vztahu členů ke splku má významný příns. Můžeme splečně sdílet naši vášeň pr Skl s statními členy, můžeme se navzájem učit nvým dvednstem a vytvřit nvá a dluhtrvající přátelství. Psílením vztahu členů ke splku Str. 3/10

4 20. P ČOS 20. únra 2015 můžeme zlepšit chd našich tělcvičných jednt i jejich prpagaci. Prt jednu ze zásadních tázek pr další bdbí je vytvřit vhdné prstředí uvnitř České bce sklské, d kteréh se rádi zapjí nví členvé, které bude pdprvat aktivitu členů a jejich zapjení d splkvéh živta. 3. Zlepšvání zdravtníh stavu nárda na základě pravidelné phybvé aktivity ČOS bude aktivní sučástí českéh sprtvníh prstředí a bude je aktivně vlivňvat. Chceme nabízet phybvé aktivity pr všechny věkvé kategrie na rekreační i výknnstní úrvni, v suladu s nejnvějšími pznatky a trendy. 4. Rzvj zahraniční splupráce Česká bec sklská bude aktivně půsbit v rámci všech struktur Světvéh svazu sklstva a pdprvat jeh činnst. Chceme vytvářet prstr pr výměnu zkušenstí, vzájemná setkávání a tvrbu splečných prjektů pr sklské i nesklské zahraniční rganizace. Shrnutí V případě cílů ČOS musíme knstatvat, že jsu příliš becné a nelze je prakticky využít. Prgramvé útvary ve svých prgramech definují řadu dílčích úklů a rvněž becných cílů. Byl vynalžen velké úsilí, ale je třeba pkračvat. Obecné cíle přijaté výbrem jsu spíše přepisem pslání Skla a jen nesměle naznačují směr. Cíl musí být měřitelným vyjádřením stavu, d kteréh se chceme psunut, zjedndušeně cíl=kam. K jednmu cíli může vést mnh cest neb způsbů. Strategie je vlbu jedné z mžných cest, zjedndušeně strategie=jak. Prgramy jedntlivých útvarů definují řadu úklů. Úkly jsu knkrétními krky zvlené strategie. Cíle a tedy i úkly mají mít stanvené pririty důležitsti a termíny dknčení, bhužel, ty v prgramech chybí. Dchází tak ke snaze řešit prblémy plšně, všechny najednu. Cíl=kam, Strategie=jak, Úkl=knkrétní krk směřující k cíli zvleným způsbem. 4. Růst členské základny Úkl závisející převážně na prgramvé nabídce a kmunikaci s veřejnstí. Odvíjí se d mnha faktrů, pčínaje strategií, kmunikace, PR, fungvání jednt atd. Tht cíle může být dsažen puze splečným úsilím celéh splku na všech úklech. Hlavní úlhu však hrají jednty, ČOS jim musí zajistit dstatečnu pdpru. 5. Psilvání vztahu členů ke splku Vztah členů ke splku je vlivňván mnha faktry. Rzvaha Nejprve rzdělme členstv na něklik skupin pdle jejich aktuálníh vztahu k rganizaci a pdívejme se na specifika prblémů. Hlubší analýzu získáme až z interníh auditu. Nví členvé U nvých členů hraje zásadní rli tzv. firemní identita. Ta je utvářena kmunikací uvnitř rganizace. Hlavní úlhu při vytváření vztahu ke splku hraje pchpení smyslu jeh existence a přijetí jeh hdnt a cílů za své. Vznik členství - prces, kterým se člvěk stává členem Skla, jak je seznamván se splkem, d kteréh se chystá vstupit. V mnha jedntách se vše dehrává v kanceláři, kdy nvý člen využije Str. 4/10

5 20. P ČOS 20. únra 2015 mžnsti vstupit d rganizace, aby využíval služeb za členské ceny. Rzhdnutí stát se členem je čistě eknmické. Tyt jednty prdávají členství jak službu a členvé pak mají k Sklu vztah jak zákazník, cž se zcela rzchází se smyslem existence Skla. Členvé bez vztahu U stávajících členů je nutn rzlišvat členy, které k Sklu nic neputá, jeh prgram neznají a nezajímá je, chtějí puze sprtvat. Část těcht členů nebude mít k Sklu vztah nikdy. Jiná část se však s prgramem skla téměř nesetkala, nikdy jim nikd hlubší smysl rganizace nesdělil. Zde lze puze vzdělávat. Aktivní členvé U aktivních členů, činvníků, cvičitelů, trenérů již nějaký vztah existuje. Určující je zde vztah k vlastní jedntě a zbytku hnutí. Jak negativní se čast ukazuje vztah k župám a ústředí. V tét blasti je důležitá kmunikace žup a ústředí směrem dlů. Návrhy patření Každu skupinu členů, u nichž chceme psilvat vztah k rganizaci, je třeba slvit jinými prstředky. Způsb přijímání členů V minulsti existval něc jak zkušební dba nvéh člena, během které se mhl zapjvat d aktivit a teprve p jejím uplynutí výbr rzhdl přijetí d jednty. Dnes je běžné, že člvěk zaplatí pplatek a bez dalšíh zkumání se stává členem. Oba přístupy lze pvažvat za extrém. V tm dnešním však lze najít něklik rizik: d splku lze vstupit zcela účelvě, tj. i s úmyslem splek pškdit neb manipulvat, a ihned knat nvých členech by měl rzhdvat výbr T.J. (měl by existvat zápis přijetí nvých členů, tj. kd a kdy nvé členy přijímal) avšak ve většině jednt se tak neděje, tut hyptézu by měl ptvrdit neb vyvrátit interní audit Je t citlivá tázka, kteru je třeba citlivě řešit, avšak ve způsbu přijímání nvých členů lze spatřvat zdrj prblémů resp. nesunáležitsti. Změnit frmálně způsb vzniku členství úpravu stanv je diskutabilní. V tét chvíli lze vsadit pět na světu a kmunikaci. Prjekt Vítejte v Skle Tent prjekt se zaměřuje na nvé členy. Jeh pdstatu jsu dva materiály. První, který je dán uchazeči členství splu s přihlášku a stručně vysvětluje, c pdáním přihlášky zájemce přijímá, tj. stanvy a z nich vyplývající pvinnsti a samzřejmě také práva a mžnsti. Druhý, který je jakýmsi stručným úvdem d struktury a fungvání hnutí, tj. malá bržurka, kde v jednduché frmě najde nvý člen strukturu ČOS, vysvětlení, kd je t starsta, jednatel, náčelník vzdělavatel atd. Samzřejmě, že by neměl chybět zpakvání práv a pvinnstí. Rvněž lze uvažvat zařazení sklskéh slibu, velmi stručné histrie a další dprvdné infrmace ať již užitečné neb jen zajímavé. Str. 5/10

6 20. P ČOS 20. únra 2015 Etický kdex Další mžnstí, jak psílit vztah k rganizaci, je přijetí etickéh kdexu. Tat z části frmální nrma má značný vliv také navenek a vzhledem k získávání partnerů a pdprvatelů se ukazuje jak nezbytnu. Směrem dvnitř hnutí pak dává signál, že se na všech úrvních hnutí řídíme určitými zásadami. Mnzí členvé je mají zažité a pvažují je za zcela samzřejmé, nebť jim byly vštěpvány výchvu, avšak pr mnh dalších je t jinak. Odměňvání za práci Odměňváním zde není myšlen placení cvičitelů. T je sam sbě citlivě vnímaným tématem, kterému se nelze dluhdbě vyhýbat, nicméně zde míříme jinam. Odměňvání za výsledky suvisí s tvrbu prestiže. Na pli sprtvních úspěchů máme Sprtvce rku. Udělujeme medaile ČOS zaslužilým členům. T jsu krásné věci, avšak běžnému živtu v jedntách trchu vzdálené. V mnha blastech činnsti si lze představit nejrůznější cenění, např. cvičitel rku, nejrychleji rstucí jednta, nejlépe fungující jednta, značka kvality atd. Samzřejmě, pr takvét hdncení je třeba mít vytvřené metriky, které by měly vzejít částečně z interníh auditu. Další rvinu tét věci jsu tematické sutěže, jak příklad můžeme uvést nedávnu sutěž VO. Pdíváme-li se na hdncení činnsti jednt a žup, jeh výsledkem jsu dtace na činnst, které jsu v knečném důsledku v malých jedntách spíše demtivující. Zde je velký prstr pr kreativitu všech slžek Skla. Ocenění pr slžky neb jedntlivce lze vytvářet i na úrvni žup a jednt, avšak jedntný rámec a zejména záštita ústředí nad tímt by ddala věcem váhu. Ve své pdstatě jde plžení základů interníh PR. 6. Zapjení celé členské základny d činnsti Vytvářet vhdnu prgramvu nabídku. Nsitelem prgramu jsu jednty. Tent cíl vychází z pcitu, že d činnsti se zapjuje jen část členů. Prvním krkem musí tedy být zjištění, prč tmu tak je. Část členstva je jistě puze přispívající, neaktivní. Další tázku je, jak jsu jedntliví členvé zapjeni d činnsti, tedy které činnsti je slvují a zapjují se, které nikli. Prč tmu tak je, je t kvalitu, dstupnstí, atd.? Tat analýza je sučástí interníh auditu. Chceme-li zapjit celu základnu, musíme mít nějaký způsb, jak tt zapjení měřit. Tat metrika by rvněž měla vzejít z úklu č. 1. Je třeba vytvřit systémy zpětné vazby, zjišťvat a vyhdncvat, c má zájem členstv ale i veřejnst, sledvat trendy a s hledem na zjištěné údaje upravvat prgramvu nabídku. 7. Zkvalitňvání zázemí a pdmínek pr činnst Zkvalitňvání zázemí a pdmínek pr činnst má dvě rviny. a. Finanční pdpra Finanční pdpra jde ruku v ruce se stabilizací financvání. Můžeme samzřejmě analyzvat, zda jsu prstředky, které plynu skrz ČOS d hnutí vynakládány účelně, zda je systém grantů výhdný. Nejsu prstředky rzdrbeny na příliš malé částky? Nebyl by systém hrmadných nákupů lepší? Přidělvat větší částky méně žadatelům, vytvářet přadníky? Míra finanční pdpry se pět ukáže z interníh auditu. b. Služby župám a jedntám Mezi zázemí a služby můžeme pčítat i vzdělání v blasti řízení, pdpůrné materiály, tj. vzry a návdy, pradenství v blasti práva, účetnictví atd. Některé z těcht věcí jsu v nějaké míře realizvány, jiné Str. 6/10

7 20. P ČOS 20. únra 2015 ne. Je samzřejmě nutné nalézt ptimální míru a frmu, aby ústředí nebyl zavalen žádstmi z hnutí. V první řadě je třeba budvat schpnst pdprvat jednty ve zmíněných věcech na župách. Opět, interní audit, by měl ukázat, d jaké míry župy nyní jsu či nejsu schpny takvé pdpry. Bílá kniha ČOS Stanvy, jejich výklad, návdy a dpručení, jak by měly věci v Skle v ideálním případě fungvat. Kniha by měla dávat jasné dpvědi na tázky plynucí z běžné agendy. Také nabízet řešení, radu neb alespň kntakt pr prblémy závažnějšíh charakteru. Rvněž by měla bsahvat srzumitelnu strukturu rganizace (návaznst na rganizační řád). Předpkládáme širké zapjení d tvrby knihy. Právník ČOS, legislativně právní kmise, ÚŠ a další dbrná ddělení. Seriál řízení, metdické listy V časpise Skl vydávat kapitly z managementu, pstupně publikvat hlavní části bílé knihy, návdy a dpručení. Ucelené části by mhly vycházet jak metdické listy. Vzry smluv, výklady záknů Vytvřit vzry smluv a dalších listin a pskytnu je hnutí. Rvněž pskytvat výklad nvel záknů, které se nás týkají. 8. Stabilizace financvání splku Hledání nvých zdrjů je samzřejmý a dluhdbý úkl pr všechny slžky hnutí. Fundraising Získávání finanční pdpry d jedntlivců a firem, kteří sympatizují se Sklským hnutím, ať již frmu daru, neb bartrvých dhd. D tét blasti jsme se rzhdli vstupit víceméně kvůli digitalizaci. Nalezení partnera/ů pr digitalizaci má svá specifika, ale stejných principů lze využít pr všebecný fundraising, který se zdá být snadnější. Zásadní tázku, kteru je třeba zdpvědět, je, jaké finanční zdrje jsu pr Skl akceptvatelné a jaké nejsu. Tyt limity je třeba uktvit v etickém kdexu. Nadační fnd Jindřicha Fügnera Jednu z frem fundraisingu je nadační fnd. Nadační fndy mají pru v bčanském zákníku. Věc je třeba důkladně przkumat a připravit. Zřízení fndu je nutnstí. Cíle směrem k klnímu světu 1. Analýza vnímání Skla veřejnstí Průzkum veřejnéh mínění je drahá záležitst. Lze uvažvat sdruženém průzkumu, kdy je jedna tázka přidána k jinému průzkumu (je mnhnásbně levnější), ale prstr ke zkumání se mezuje na jednu/dvě tázky. Alternativu je prvedení průzkumu vlastními silami, pdbně jak průzkumy IT vybavensti. V tmt hledu lze uvažvat průzkumech v rdinách našich členů, v pracvních klektivech i dtaznících zcela veřejných. Průzkum by se měl zabývat pvědmím značce, dsahu infrmací, znalstí myšlenky atd. Str. 7/10

8 20. P ČOS 20. únra Vylepšení brazu ČOS na veřejnsti, mediální partneři Základní pdmínku pr vylepšení brazu na veřejnsti, je znalst jeh sučasné pdby. Prt je důležitý předchzí cíl. Druhu částí úklu je získat mediální partnery. Mediální partneři se lépe získávají pr knkrétní akce, nicméně i tak je třeba umět jednduše sdělit, prč tu Skl je a prč by mu měla být věnvána pzrnst/pdpra. Cíl je svázán s úklem vytvřit kmunikační strategii a je rvněž důležitý pr získávání finanční pdpry. Tři věty, tři slva Jedná se sutěž s jasným následujícím zadáním: Ve třech jednduchých větách vyjádřit, prč tu Skl je, prč je prspěšný a prč je právě Skl tu správnu vlbu. Druhu částí úklu je vyjádřit ttéž pmcí tří slv. Sutěž je určena členstvu. Výstupem z tét sutěže bude řada definic mise Skla a její tří slvní vyjádření, které lze následně využít v kmunikaci s veřejnstí, cž je cílem. Sutěž by měla samzřejmě bsahvat cenu pr vítěze. Sutěž by mhla mít tři rviny hdncení: hdncení kmisí, hdncení samtným členstvem a hdncení veřejnstí. Já, Skl Kampaň, jejímž cílem je ukázat veřejnsti, že tu Skl je a že se týká všech věkvých skupin. Rvněž je zkušku, d jaké míry jsme schpni jak rganizace zafungvat v blasti tvrby a realizace vlastních kampaní, a také testem sunáležitsti. Kampaň je jednduchá. Vyzveme členy Skla, aby v určitém časvém úseku (řekněme týden) vyjádřili svji příslušnst k Sklu tím, že budu nsit nějaku frmu sklskéh znaku (např. na klpě, bathu apd.). I pr samtné členy bude zajímavé sledvat, zda na ulici, v práci neb jinde neptkají jinéh zcela neznáméh člena. Kampaň tak může přispět i k psílení pcitu sunáležitsti. Pdbných aktivit je třeba genervat více a pakvaně a získávat pr ně převážně mladé členstv, abychm k veřejnsti vyslali signál, že tu jsme a jsme rganizací i pr mladé. 3. Prezentace 25 let ČOS Připravit prezentaci 25 let nvdbé histrie ČOS. Nsný rámec by měla předlžit prgramvá rada, nebť na tvrbě se musí pdílet všechny prgramvé útvary. Nsný rámec a myšlenky musí být předneseny kmisi prpagace, která pr ně vytvří dpvídající kampaň. Dále budu jedntlivé útvary pracvat na svých dílčích částech. OV Skl Gym, VO Rk sklské architektury, Sklvny, TD výrčí 90. let, OS -? Prjekt Sklvny Sklvny jsu fenménem. V rámci rku sklské architektury se nabízí prstr přitáhnut k nim pzrnst. Pr získávání finančních zdrjů je t dknce nezbytné. Prjekt Sklvny je kampaní, která bude prbíhat zejména na internetu. Jeh jádrem je vytvření prezentace bjektů, jejich histrie atd. Kampaň bude dplňvat akce v rámci rku sklské architektury a zamýšlené nci sklven. 4. Pdpra vlastních prjektů ČOS Je přirzené dávat přednst vlastním prjektům před účastí v prjektech jiných rganizací. Lze v tét blasti nyní něc pdniknut? Má ČOS vlastní prjekty? Je strategicku tázku, zda ČOS bude Str. 8/10

9 20. P ČOS 20. únra 2015 připravvat prjekty, které budu knkurvat statním, neb se bude snažit hledat blasti, kde jiné rganizace nepůsbí. Lze předpkládat, že půjde mix bu krajních přístupů. 5. Získat uznání veřejnsti pr dbrvlnu práci V tét tázce by se dal částečně přít zákn dbrvlnictví a státní správu, nicméně, jádr úklu leží v kmunikaci a marketingu. Úkl má i rvinu směřující d hnutí. D jaké míry uznává samtné členstv dbrvlnu práci cvičitelů/trenérů/činvníků? Je zde silná suvislst se sunáležitstí se splkem. 6. Využít mezinárdníh rzměru Skla C lze vytěžit ze Světvéh svazu sklstva? Vyvíjí SSS nějaku činnst směřující k akcím evrpskéh neb světvéh významu? C lze vytěžit ze splupráce s ISCA a dalšími rganizacemi? Zde je nutná hlubší analýza. Samtnu skutečnst, že Skl má mezinárdní přesah, lze částečně využít v marketingu při kmunikační kampani. Rk 2015 v kmunikaci Témata: 25 let znvu splu, Rk sklské architektury, Skl Gym, 90 let TD Obnvení ČOS připmenutí bnvení ČOS Zalžení Skla připmínka zalžení Já, Skl spuštění kampaně spjit (spjen s výrčím narzení T. G. M.) Vítkv Skl Gym, výrčí TD Sklské Brn zahraniční pmahatelé zahraniční přesah Skla Gymnaestráda zahraniční přesah Skla Prázdniny hlavní realizační část interníh auditu (musí být již rzběhnut, ústředí musí být spuštěn dalek dříve) Nc Sklven den č. státnsti památný den sklstva Vznik ČSR Fügner 150 let d úmrtí Jindřicha Fügnera, mecenáše Skla (nadační fnd J. F.) den bje za svbdu Úkly Seznam úklů vyplývajících z textu a předpkládané zapjení kmisí a dbrných útvarů: 1. Interní Audit Skla - TK ve splupráci s OÚ a kmisemi - dluhdbý úkl 2. Strategie ČOS - PR, OÚ - předlžit výbru 3. Způsb přijímání nvých členů - LPK - prvázán s auditem, prvést rzklad způsbů a analýzu rizik, následně zvážit mžnsti úpravy stanv 4. Vítejte v Skle - KPM, VO - realizvat a předlžit výbru Str. 9/10

10 20. P ČOS 20. únra Oceňvání členů/jednt - KSV - zmapvat cenění udělvaná v župách a jedntách, zvážit rzšíření udělvaných cenění, záštitu ČOS atd., dluhdbý úkl 6. Sjedntit hdncení činnsti - OÚ - d knce rku Systém zpětné vazby z hnutí - OÚ - částečně prvázán s hdncením činnsti 8. Seriál řízení splku v časpise Skl - ÚŠ, RV, LPK, RER - dluhdbý úkl 9. Bílá kniha ČOS - LPK, ÚŠ, RV - dluhdbý úkl, návaznst na seriál řízení 10. Etický kdex - LPK - návrh etickéh kdexu na březnvé jednání 11. Nadační fnd Jindřicha Fügnera - LPK, RK, GK - d únrvéh jednání P ČOS zjistit náležitsti zalžení fndu, d března vypracvat analýzu rizik a mžnstí, výbru předlžit návrh na zalžení fndu, určenéh pr becnu pdpru hnutí. 12. Image Skla - KPM - příprava širkéh průzkumu mezi veřejnstí p vlastní se, spuštění průzkumu během pdzimu 13. Tři věty, tři slva - KPM, VO - realizace na jaře, vyhdncení sutěže d (známení výsledků na Skl Gymu?) 14. Já, Skl - KPM, VO - realizace kampaně v termínu (byl by tematičtější spjit s připmínku zalžení Skla, ale je mál času) let ČOS - PR, OÚ, TD - předlžit kncept na únrvé jednání P ČOS 16. Sklvny - KPM, VO, KSM - průběžná práce na materiálech, Nc sklven 17. Vlastní prjekty - PR, OÚ Návrh usnesení P ČOS schvaluje cíle a úkly pr rk 2015 a ukládá dbrným útvarům a kmisím pracvat na přiřazených úklech. Str. 10/10

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved.

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved. Infrmatin and Data Management RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Infrmační a datvý management Disciplína zaměřená na správu infrmací (z mnha zdrjů) a spřístupnění

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI. Radim Vlček

INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI. Radim Vlček INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI Radim Vlček Mravská vyská škla Olmuc,. p. s. Olmuc 2010 Prjekt Aplikvatelný systém dalšíh vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134 je splufinancván

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více