Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby."

Transkript

1

2 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a)charakteristika stavebního pozemku, Stavební pozemek se nachází v obci Ropice. Jedná se o částečně oplocený pozemek na konci slepé ulice. Pozemek je rovinný. Pozemek se nachází v zastavěné části obce Ropice. Na pozemku se nenachází inženýrské sítě, nachází se však v jeho blízkosti. Před zahájením výstavby nutno veškeré podzemní inženýrské sítě vč. přípojek vytýčit! b)výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), Radonový průzkum Pro stavbu byl proveden radonový průzkum viz. dokladová část. Stavební pozemek byl vyhodnocen jako pozemek s nízkým radonovým indexem, stavba proto nevyžaduje v souladu s 6 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavba tedy nevyžaduje provést izolaci odolnou proti pronikání radonu z podloží do objektu. Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby. Hydrogeologický průzkum Byl proveden HGP firmou Geologie RS v květnu HGP je součástí dokladové části. Jeho součástí je také návrh způsobu zasakování dešťových a přečištěných splaškových vod. c)stávající ochranná a bezpečnostní pásma, Pro stavební pozemek není specifikováno žádné zvláštní ochranné nebo bezpečnostní pásmo, vyjma stávajících inženýrských sítí, pro které platí ustanovení předmětných norem a musí být dodrženy požadavky správců sítí. d)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. e)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, Samotná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Vlastní stavební činnost nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního, nebo dohodnutého stavu. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. Po provedení stavebních prací bude okolí stavby a pozemky zasažené stavbou upraveny do původního stavu. Dešťové vody budou svedeny do zasakovacího systému. f)požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, Realizací stavby nevznikají požadavky na asanace ani kácení dřevin. 2

3 g)požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), V rámci stavby bude provedeno trvalé vynětí ze ZPF. Souhlas s vynětím vzhledem k druhu stavby není požadován. h)územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Parcela č. 1067/6 bude napojena na stávající komunikaci novým sjezdem. Objekt bude napojen novým venkovním rozvodem vody na veřejný vodovodní řád ve správě SmVaK Ostrava a.s. Přípojka NN není součástí stavby, zajišťuje samostatně ČEZ distribuce a.s. Součástí stavby je pouze venkovní rozvod NN od skříně HDS k řešeným objektům. Dešťové vody budou odváděny do zasakovacího systému. Splaškové vody budou odváděny do nového septiku a zemního filtru. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Stavba nemá vazby na související a podmiňující investice. B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK Jedná se o stavbu rodinného domu pro 5 osob. Součástí objektu je terasa a zimní zahrada. Dispozičně je objekt navržen se dvěma samostatně funkčními bytovými jednotkami se společným vstupem a technickým zázemím. Větší bytová jednotka je je velikostně 4+1, menší 1+KK. Dále se jedná o stavbu samostatně stojící dílny. Parkování je řešeno zastřešenou zpevněnou plochou pro dva osobní automobily umístěnou před dílnou. B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ a)urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, Objekt rodinného domu bude umístěn v zadní části parcely 1067/6. Jedná se o jednopodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou, který svým charakterem nebude narušovat okolní zástavbu rodinných domů. Objekt dílny bude umístěn v přední části parcely 1067/6, zastřešení sedlovou střechou. b)architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Objekt rodinného domu je navržen jako jednopodlažní jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech 20,4 x 9,65 m. Objekt RD nebude podsklepen, zastřešen bude sedlovou střechou se sklonem 15 stupňů bez přesahu střešní konstrukce přes obvodové stěny. Výrazným architektonickým prvkem objektu bude zimní zahrada navazující na terasu. Objekt bude omítnut tenkovrstvou omítkou v barvě krémově bílé. Venkovní stěna zimní zahrady a části stěn mezi okny budou v barvě šedé (antracitové). Zastřešení i venkovní části oken a dveří budou v barvě šedé. Dílna je navržena jako přízemní, zastřešena sedlovou střechou se sklonem 15. Zastřešení dílny je navrženo s přesahem nad parkovací stání pro dva osobní automobily. B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY Jedná se o rodinný dům, ve kterém nebude umístěna žádná technologie. Zdrojem vytápění bude krb a elektrický kotel. Zdrojem teplé vody bude elektrický bojler. Dílna bude vytápěna elektrickými přímotopy dle potřeby. 3

4 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY Objekt není řešen jako bezbariérový. B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Ke všem zařízením obdrží uživatel návody od dodavatele k jejich používání a údržbě, které je bezpodmínečně nutné dodržovat. Vlastní přístup i povrchy objektů se musí udržovat čisté, zvlášť v zimním období. Při užívání objektů je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy a vyhlášky. B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ Stavba nemá členění na jednotlivé objekty. SO 01 RODINNÝ DŮM a)stavební řešení Objekt rodinného domu je navržen jako jednopodlažní bez podsklepení, zastřešený sedlovou střechou. Založení objektu je navrženo na základových pasech z tvárnic TRI-TREG se základovou sparou umístěnou v nezámrzné hloubce. Na terénu bude proveden štěrkový podsyp, podkladní beton, hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. Objekt je navržen zděný ze systému tvárnic Ytong. Obvodové stěny jsou navrženy z přesných tvárnic Ytong Lambda+ P2-350 (450x249x599mm) na tenké maltové lože tl. 1-3mm, tl. zdiva 450 mm. Vnitřní nosné stěny budou provedeny z přesných tvárnic Ytong P2-400 (300x249x599mm) na tenké maltové lože tl. 1-3mm, tl. zdiva 300 mm. Příčky jsou navrženy z přesných příčkovek Ytong P2-500 tl. 150mm (150x249x599mm) na tenké maltové lože tl. 1-3mm a z přesných příčkovek Ytong P2-500 tl. 100mm (100x249x599mm) na tenké maltové lože tl. 1-3mm. Zastřešení objektu je navrženo sedlovou střechou. Nosná konstrukce střechy je navržena ze systému Ytong. Jedná se o skládaný strop složeny ze stropních nosníků a stropních vložek. Celá konstrukce je pak ztužena betonovou zálivkou doplněnou o betonářskou výztuž. Zateplení střechy bude provedeno nad Ytongovou nosnou konstrukcí a to polystyrenem EPS 100S v tl. 2x 120 mm. Střešní krytinou bude PVC-P fólie. Podlahy jsou navrženy těžké, s tepelnou izolací. Nášlapná vrstva podlah je navržena z laminátu a keramické dlažby. Vnější výplně otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním trojsklem. Vstupní dveře budou hliníkové. Vnitřní výplně pak dřevěné do dřevěné obložkové zárubně. V objektu bude proveden v celém rozsahu SDK podhled. Součástí objektu rodinného domu je také zimní zahrada, která bude provedena z hliníkových tepelně izolačních profilů s izolačním trojsklem. Na zimní zahradu navazuje zastřešená terasa a zastřešený vstup. b) konstrukční a materiálové řešení Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena zděná a to jak nosné stěny, tak nosná konstrukce střechy. Objekt je navržen z tepelně izolačních tvárnic, nebude zateplen, pouze opatřen tenkovrstvou venkovní omítkou. Střešní krytinou bude PVC-P fólie. Výplně vnějších otvorů budou plastové, vstupní dveře a zimní zahrada bude z hliníku. 4

5 c) mechanická odolnost a stabilita Pro objekt je zpracován statický posudek, jenž je součástí této projektové dokumentace. Objekt je navržen a posouzen v souladu s platnými normami ČSN. SO 02 DÍLNA a)stavební řešení Objekt dílny je navržen jako jednopodlažní bez podsklepení, zastřešený sedlovou střechou. Založení objektu je navrženo na základových pasech z tvárnic TRI-TREG se základovou spárou umístěnou v nezámrzné hloubce. Na terénu bude proveden štěrkový podsyp, podkladní beton, hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. Objekt je navržen zděný ze systému tvárnic Ytong. Obvodové stěny jsou navrženy z přesných tvárnic Ytong P2-400 (300x249x599mm) na tenké maltové lože tl. 1-3mm, tl. zdiva 300 mm. Zastřešení objektu je navrženo sedlovou střechou. Nosná konstrukce střechy je navržena dřevěná. Zateplení střechy je provedeno mezi krokve minerální vatou. Střešní krytina PVC-P fólie. Podlahy jsou navrženy těžké, s tepelnou izolací. Nášlapná vrstva podlah je navržena z betonové mazaniny. Vnější výplně otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním dvojsklem. b) konstrukční a materiálové řešení Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena zděná, nosná konstrukce střechy bude dřevěná. Objekt je navržen z tepelně izolačních tvárnic, nebude zateplen, pouze opatřen tenkovrstvou venkovní omítkou. Střešní krytinou bude PVC-P fólie. Výplně vnějších otvorů budou plastové. c) mechanická odolnost a stabilita Pro objekt je zpracován statický posudek, jenž je součástí této projektové dokumentace. Objekt je navržen a posouzen v souladu s platnými normami ČSN. SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ Zpevněné plochy V rámci stavby budou provedeny nové zpevněné plochy. Jedná se o pojížděnou zpevněnou plochu umístěnou před dílnou pro parkování 2 osobních aut. Dále se jedná o chodník k objektu RD a k dílně. Veškeré zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby upnuté do betonových obrubníků. Sadové úpravy V rámci stavby bude provedeno sejmutí ornice na částech pozemků dotčených stavbou. Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu dle normy ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy před výsevem pečlivě zkypřit. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo. Trávník způsobilý k přejímce dle bodu 7.2 ČSN tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. Oplocení Kolem pozemku je ze dvou stran stávající oplocení. Zbývající části pozemku budou oploceny novým systémovým průmyslovým oplocením. Oplocení je navrženo výšky 1,2 m. V rámci nového oplocení bude provedena také nová otevíravá branka šířky 1,2 m. 5

6 B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ a) technické řešení Zdravotně technické instalace V objektu RD budou provedeny rozvody vody a splaškové kanalizace. Vstup vodovodní přípojky do objektu bude v technické místnosti. Odtud budou poté provedeny rozvody do dalších místností v objektu (koupelny, WC, kuchyně). Příprava teplé vody bude pomocí elektrického bojleru. Vytápění Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt nacházející se v krajině s oblastní výpočtovou teplotou v zimním období te = -15 C. Tepelné ztráty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů, skladby jednotlivých konstrukcí vycházejících z architektonicko stavebního řešení, dle ČSN :2011 a ČSN EN Zdrojem energie pro vytápění domu bude elektrický kotel umístěný v technické místnosti objektu rodinného domu. Alternativním zdrojem tepla budou krbová kamna umístěna v obývacím pokoji. V objektu bude také instalována rekuperace. Dílna nebude vytápěna, v případě potřeby bude použit k vytopení elektrický přímotop. Větrání Větrání v objektech bude přirozené. V objektu RD bude instalována rekuperace. Místnosti, které nebude možné větrat přirozeně, budou větrány nuceně. Jedná se především o místnosti bez oken. Silnoproudá elektrotechnika Projekt řeší umělé osvětlení, silnoproudé rozvody, hlavní rozvaděč, podružné rozvodnice, zásuvkové rozvody 230V a 400V, instalaci všech spínačů osvětlení a zásuvek, uzemnění a hromosvody stavby rodinného domu. Rozvod elektroinstalace osvětlení bude proveden celoplastovými kabely CYKY pod omítkou nebo v konstrukcích zdí a stropů. Vodiče budou instalovány v instalačních zónách dle ČSN ed.2 a provedeny v souladu s ČSN a dalšími dotčenými ČSN. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN ed.2 v síti TN 400V. U hlavního rozvaděče bude instalována hlavní ochranná přípojnice objektu (dále HOP) napojená na ochranný vodič soustavy NN a na vývod ze základového zemniče. U všech zásuvkových obvodů 230V a 400V (mimo určené) bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči. Ochrana před bleskem bude provedena dle ČSN EN Uzemnění bude provedeno dle ČSN Slaboproudá elektrotechnika Součástí slaboproudu je: - strukturovaná kabeláž připojení k internetu - společná televizní anténa - kabelové trasy a vedení - počítačová síť b) výčet technických a technologických zařízení Objekt bude vybaven běžným technickým vybavením. V objektu nebude umístěna žádná technologie. B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Viz. samostatná příloha PD. 6

7 B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI a) kritéria tepelně technického hodnocení Pro objekt byl zpracován průkaz energetické náročnosti objektu, který je součástí dokladové části. Průkaz byl zpracován v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb. b) posouzení využití alternativních zdrojů energií Objekt RD bude vytápěn elektrickým kotlem, ohřev vody bude zajištěn elektrickým bojlerem. Doplňujícím zdrojem tepla budou krbová kamna umístěna v obývacím pokoji. V objektu bude instalována rekuperace. Garáž bude příležitostně vytápěna mobilním přímotopem. B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady) Větrání Větrání v objektu je navrženo přirozené a to otvíravými okny. V hygienických místnostech a místnosti bez oken budou větrány nuceně. Vytápění Rodinný dům - jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt nacházející se v krajině s oblastní výpočtovou teplotou v zimním období te = -15 C. Tepelné ztráty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů, skladby jednotlivých konstrukcí vycházejících z architektonicko stavebního řešení, dle ČSN :2011 a ČSN EN Zásobování vodou Množství potřeby vody pro objekt byl určen v souladu s vyhláškou č. 120/2011 Sb. Dle této vyhlášky se jedná o kategorii I. Bytový fond rodinné domy. Osvětlení Jedná se o rodinný dům a dílnu. Výpočet osvětlení není proveden. Místnosti jsou prosluněny v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. Odpady V rámci provozu se předpokládají následující druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů 381/2001: Směsný komunální odpad O O- obyčejný odpad, N- nebezpečný odpad Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie. Odpad je likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu v obci. Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, ) Provoz objektu nebude produkovat žádný hluk, vibrace ani prašnost. Jedná se objekt rodinného domu a dílny. 7

8 B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ a)ochrana před pronikání radonu z podloží, Pro stavbu byl proveden radonový průzkum viz. dokladová část. Stavební pozemek byl vyhodnocen jako pozemek s nízkým radonovým indexem, stavba proto nevyžaduje v souladu s 6 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavba tedy nevyžaduje provést izolaci odolnou proti pronikání radonu z podloží do objektu. b)ochrana před bludnými proudy, Stavba nepředpokládá výskyt bludných proudů, nenachází se v blízkosti tramvajových tratí ani v blízkosti jiných možných zdrojů těchto proudů. c)ochrana před technickou seizmicitou, V blízkosti stavby se nenachází žádný objekt ani zařízení, které by produkovalo technickou seizmicitu. d)ochrana před hlukem, V objektu nebude probíhat žádná hlučná výroba - jedná se o rodinný dům. e) protipovodňová opatření, Stavba se nenachází v záplavovém území. f)ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Pozemek se nenachází v poddolovaném území. Výskyt metanu nebyl zjištěn. B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU a)napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, SO 04.1 PŘÍPOJKA VODY Objekt RD bude napojen novou vodovodní přípojkou na stávající veřejný vodovod ve správě SmVaK Ostrava a.s. Přípojka bude provedena v nezámrzné hloubce, ukončena bude ve vodoměrné šachtě. Délka vodovodní přípojky je 1,5m. Provedení bude v souladu s požadavky správce vodovodního řádu. SO 04.2 VENKOVNÍ ROZVOD VODY Od vodoměrné šachty bude proveden venkovní rozvod vody do objektu rodinného domu a do dílny. Rozvod bude proveden v nezámrzné hloubce, přes základy bude proveden v ocelové chráničce. SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČ. SEPTIKU A ZEMNÍHO FILTRU Vzhledem k tomu, že v místě stavby rodinného domu se nenachází splašková ani jednotná kanalizace, bude nutné vybudovat septik a zemní filtr. Tříkomorový septik a zemní filtr bude umístěn na pozemku investora stavby. Přečištěné vody budou odváděny do vsaku. Septik bude osazen tříkomorový firmy GONAP NVS 5, DN 2,0 m. Zemní filtr pak firmy GONAP ZFS 8, rozměry 2,7 x 2,4 x 1,21 m. SO 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČ. ZASAKOVÁNÍ Dešťové vody ze střechy objektu RD a dílny budou svedeny dešťovou kanalizací do zasakovacího systému. Zasakovací systém bude tvořen akumulační nádrží, ze které bude přepadem odváděna voda 8

9 do zasakovací jímky se vsakovací drenáží. Z akumulační nádrže bude možné vodu odčerpávat na zalévání zahrady. SO 07 VENKOVNÍ ROZVOD NN Pro pozemek bude vybudována přípojka NN není součástí stavby, řeší ČEZ distribuce a.s. samostatným projektem. Přípojka bude ukončena HDS umístěnou na hranici pozemku. V rámci této stavby bude od HDS proveden venkovní rozvod NN do objektu RD do domovního rozvaděče umístěného v technické místnosti. Trasa hlavního rozvodu bude provedena v zemi v ochranné trubce, v objektu částečně pod omítkou. Z RD bude proveden dále rozvod do dílny. b)připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. SO 04.1 PŘÍPOJKA VODY Přípojka vody 1,5 m Vodoměrná šachta 1 ks SO 04.2 VENKOVNÍ ROZVOD VODY Venkovní rozvod vody 118,0 m SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČ. SEPTIKU A ZEMNÍHO FILTRU Splašková kanalizace 6,8 m Septik NVS 5, DN 2,0 m 1 ks Zemní filtr ZFS 8, rozměry 2,7 x 2,4 x 1,21 m 1 ks SO 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČ. ZASAKOVÁNÍ Dešťová kanalizace 65,3 m Vsak 2 ks SO 07 VENKOVNÍ ROZVOD NN Venkovní rozvod NN vč. RE 40,9 m B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ a)popis dopravního řešení, Řešený pozemek není napojen na místní komunikaci. Vedle pozemku se nachází obecní pozemek vedeny jako ostatní plocha komunikace, na němž se nachází stávající zpevněná plocha končící cca 30 m před řešeným pozemkem pro rodinný dům. V rámci stavby bude provedeno zpevnění příjezdu štěrkem, který zabrání rozježdění pozemku. Konečná úprava příjezdové komunikace není součástí stavby, bude řešeno samostatně provede obec Ropice. b)napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, Po dobu stavby bude provedeno provizorně štěrkem. Konečnou úpravu zajistí obec Ropice. c)doprava v klidu. Parkování vozidel bude zajištěno na nových zpevněných plochách viz. Situace stavby. d)pěší a cyklistické stezky Nebude dotčeno. 9

10 B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV a)terénní úpravy Terénní úpravy budou prováděny v bezprostředním okolí objektu rodinného domu a garáže. Jedná se především o výkopy pro základy. Terén kolem objektu je svahovitý, v rámci stavby nebudou prováděny žádné velké terénní úpravy, vyjma bezprostředního okolí objektu, kde bude terén dorovnán do úrovně navrhovaných zpevněných ploch. V rámci stavby bude sejmuta ornice v tl. 150 mm, která bude použita ke konečným terénním úpravám před zatravněním. Okolní stávající zatravněná plocha bude uvedena do původního stavu dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem zkypřeny. Odpady a kameny o průměru větším než 5 cm budou odstraněny. Vegetační vrstva bude doplněna na tloušťku min. 10 cm, srovnaná do roviny a napojena plynule na okolní terén. Plocha bude oseta trávním osivem Parková směs v množství min. 25 g/m 2. b)použité vegetační prvky Travní osivo Parková směs v množství min. 25 g/m 2 c)biotechnická opatření --- B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Vliv stavby na ovzduší Objekt RD bude Objekt RD bude vytápěn elektrickým kotlem, případně krbovými kamny. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým bojlerem. Pro případné vytápění garáže bude využit mobilní elektrický přímotop. Hluk Vzhledem k charakteru stavby okolí nebude nadměrně zatěžováno hlukem. Vliv stavby na vody Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny do zasakovacího systému. Splaškové vody budou odváděny do septiku a dále do zemního filtru a vsaku. Přečištěné vody budou zasakovány. Vliv stavby na ukládání odpadů Provozem v objektu bude produkován komunální odpad, který bude likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. Při nakládaní s odpady je zapotřebí postupovat dle platného zákona č, 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. V rámci provozu se předpokládají následující druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů 381/2001: Směsný komunální odpad O O- obyčejný odpad, N- nebezpečný odpad Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie. Odpad je likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu v obci. 10

11 Vliv stavby na půdu Při výstavbě musí dodavatel udržovat strojní park v řádném technickém stavu, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdního prostředí. b)vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, Při stavební činnosti musí být dodržen požadavek ČSN DIN sadovnictví a krajinářství, nutno postupovat dle 8, odst. 1 zákona č. 114/92 Sb o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a 8 odst. 3 vyhl. 395/1992 Sb, prováděcí vyhlášky k zákonu 114/1992 Sb. Součásti stavby není žádné kácení stromů ani keřů. Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu dle normy ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy před výsevem pečlivě zkypřit. Odpady, kameny o průměru větším než 5cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. min. 10cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo. Trávník způsobilý k přejímce dle bodu 7.2 normy tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy ze 75%rostlinami požadované osevní směsi. c)vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, Není nutno řešit, stavba se nenachází na chráněném území Natura d)návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. e)navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Nevyskytují se vyjma ochranných pásem inženýrských sítí. Rozsah ochranných pásem viz. dokladová část. B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA Není dotčeno. B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, V rámci stavby budou vybudovány nejprve ty objekty, které zajistí vodu a energie potřebné pro výstavbu. Elektřina bude zajištěna z nové přípojky NN, případně z mobilního generátoru. Voda bude zajištěna z nové vodovodní přípojky. b)odvodnění staveniště S odvodněním staveniště není uvažováno. c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Příjezd na staveniště je zajištěn po stávající komunikaci. Od komunikace bude proveden násyp štěrku zajišťující pojezd po dobu výstavby. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu viz. bod a). d)vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení životního prostředí. Podmínky pracovního prostředí jsou navrhovány dle požadavků hygienických předpisů. 11

12 Po provedení stavebních prací bude okolí stavby a pozemky zasažené stavbou upraveny do původního stavu provede se zahumusování a osetí travním semenem (dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání). e)ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, Staveniště bude ze dvou stran ohraničeno novým oplocením, zbývající strany jsou ohraničeny stávajícím oplocením sousedů. Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění. Realizací stavby nevznikají požadavky na asanace ani demolice. Ke kácení stromů v rámci stavby nedojde. f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), Rozsah staveniště je zobrazen na příslušných situacích stavby. Bude umístěn pouze na pozemcích investora stavby. g)maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, Při výstavbě se budou využívat následující vstupní stavební materiály, při jejichž využití mohou vznikat (odpady) zařazené dle katalogu odpadů:viz tabulka Katalogové číslo Název odpadu kategorie odpadu Beton O Směsný stavební a demoliční odpad O Zemina a kamení O Železo a ocel O Plast O Kabely O Asfaltové směsi obsahující dehet N Izolační materiály O Dřevo O Směs kovů O Množství tohoto odpadu se bude řídit rozsahem stavebních prací a snahou stavebních firem je minimalizace stavebních odpadů a sutí. Přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na skládku určenou zhotovitelem stavby. Pro shromažďování odpadů vzniklých v průběhu stavby bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny odpadové kontejnery, přičemž jejich množství a kapacita bude uzpůsobeno množství a druhu produkovaných odpadů. Odpady budou důsledně tříděny dle druhu samostatně budou ukládány odpady určené k recyklaci (plast, beton) a samostatně odpady určené do sběrných surovin (kovy). Kontejnery budou zabezpečeny proti úniku odpadů - např. rozfoukání větrem zakrytím plachtami. Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené pro sběrné suroviny budou odvezeny do nejbližší sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele v co možná nejbližší vzdálenosti od staveniště). Zemina odtěžená v rámci zemních prací bude použita k terénním úpravám v areálu a přebytky budou odvezeny na skládku. h)bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, Trvalé deponie ani mezideponie nebudou zřizovány. Odtěžená zemina vhodná pro terénní úpravy bude použita v rámci stavby rodinného domu, přebytečný výkopek zeminy bude odvezen na skládku. 12

13 i)ochrana životního prostředí při výstavbě Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního, nebo dohodnutého stavu. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O ODPADECH a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. j)zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajištujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Jedná se především o vyhlášku č. 309/2006. Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. Při práci musí být splněny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle nařízení vlády 591/ 2006 Sb. Pro všechny činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy, zejména: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění zákon č. 373/2011 Sb., o zvláštních zdravotnických službách nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 13

14 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu nařízení vlády č. 272//2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,o technických požadavcích na strojní zařízení vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách ČSN Ochranná zábradlí. Základní ustanovení ČSN Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování ČSN Průmyslové plynovody ČSN Plynová zařízení. Zásady provozu ČSN Elektrotechnické předpisy ČSN ČSN EN ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN [1-7] Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Vzhledem k tomu, že u stavby nebudou prováděny práce se zvýšeným rizikem, není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 14

15 k)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, S pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi se nepočítá. l)zásady pro dopravní inženýrská opatření, Nevyskytují se. m)stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), Nevyskytují se n)postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Stavba bude probíhat postupně. Nejprve bude vybudována přípojka vody, následně se provede samotný rodinný dům, splašková kanalizace vč. septiku a zemního filtru, dešťová kanalizace, zpevněné plochy, oplocení. Přesný harmonogram bude upřesněn dodavatelem stavby. Územní rozhodnutí, stavební povolení 08/2015 Zahájení stavby 09/2015 Dokončení stavby 09/2017 Lhůta výstavby 24 měsíců V Českém Těšíně, květen/

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

B. Souhrnná technická zpráva. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS

B. Souhrnná technická zpráva. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS Zakázka Akce PS.05.2015 Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. Nejdek B. Souhrnná technická zpráva Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS Datum 04/2015 Zpracoval

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Co je obsahem ceny materiálu k dokončení??

Co je obsahem ceny materiálu k dokončení?? Co je obsahem ceny materiálu k dokončení?? Stručné shrnutí: Soupisku materiálu k dokončení dostanete spolu s výrobní dokumentací ke stavbě domu svépomocí Tento seznam můžete tedy rozeslat do jakýchkoliv

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

STUDIE-NÁVRH STAVBY INDIVIDUÁLNÍHO RD - DOTAZNÍK

STUDIE-NÁVRH STAVBY INDIVIDUÁLNÍHO RD - DOTAZNÍK Vážení zájemci o stavbu rodinného domu, tento dotazník slouží především pro Vaší orientaci a zformulování výchozí představy o uspořádání Vašeho rodinného domu. Vyplněním tohoto dotazníku zároveň poskytte

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Projektem řešený pozemek st.p.č. 2862 v k.ú. Klatovy se nachází na Lubském Předměstí na okraji Klatov v areálu

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více