CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)"

Transkript

1 CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov

2 Zákonné požadavky na hospodaření, použitelné pro kontrolu podmíněnosti od Oblast životní prostředí 1. Podoblast ochrana ptáků 5. Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

3 Oblast životní prostředí 1. Podoblast ochrana ptáků Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařízení vlády pro jednotlivé ptačí oblasti. Kontroluje: ČIŽP

4 Koho se kontrola týká? a) všichni žadatelé o dotaci v rámci přímé podpory b) vybrané platby osy II Programu rozvoje venkova c) některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem

5 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků Kontrolované požadavky 1 Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva? ( 4 odst.2 z.č. 114/1992 Sb.) 2 Nedošlo k zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křovinné pásy a rozptýlená zeleň) v rozporu se zákonem? ( 8 a 5a odst.1 z.č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny) 3 Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda? ( 5a odst.1 z.č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

6 SMR 1 o ochraně volně žijících ptáků 1. Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva? Předmět kontroly: zemědělci se zdrží smykování a válení nezasahují do stávajícího vodního režimu těchto pozemků tzn. nedojde k vysušování nebo odvodňování, výstavbě meliorací atd. nezmění kulturu TTP na ornou půdu koryta vodních toků nebudou zasypávána necitlivá pastva skotu zabránění přístupu do vodního toku a přilehlé údolní nivy

7 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 1. Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva? CO JE TO VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK? ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy i části krajiny, které zaregistruje podle 6 orgán ochrany přírody (pověřený obecní úřad) jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy (mimo zvláště chráněnou část přírody) zákon č. 114/1992 Sb. ( 3, odst. 1, písm. b)

8 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 1. Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva? ROZSAH M do 30 % plochy (3) S nad 30 % plochy (6) V zničení (9) ZÁVAŽNOST M možný návrat do původního stavu samovolně (5) S možný návrat do původního stavu po vhodných opatření (7) V bez možnosti návratu do původního stavu (10) TRVALOST ano (5)

9 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků v rozporu se zákonem. Předmět kontroly: Kontroly jsou zaměřeny na okraje PB s výskytem dřevin rostoucích mimo les, solitérní dřeviny. Možné poškození: Necitlivým způsobem provádění zemědělských prací poškození technikou Záměrným zvětšováním PB na úkor nelesní zeleně Případné kácení či poškození dřevin je řešeno z hlediska zákona na ochranu přírody a krajiny existence povolení ke kácení

10 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků v rozporu se zákonem. Druhem krajinného prvku je: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina. (od ) NV č. 335/2009 Sb. FO/PO jsou povinny postupovat při provádění zemědělské činnosti tak, aby nedocházelo k nadměrnému hynutí rostlin a živočichů a poškozování jejich biotopů (zákon č. 114/1992 Sb., 5, odst. 3) povolení ke kácení dřevin (zákon č. 114/1992 Sb., 8) Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozením a zničením. Podrobnosti k vydávání povolení ke kácení dřevin jsou uvedeny v 8 zákona o ochraně přírody a krajiny

11 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků v rozporu se zákonem. Kácení dřevin v lese není třeba povolení, pokud jde o pěstební zásah, výchovnou probírku, zdravotní stav nebo oprávnění podle zvláštních předpisů. Oznámit 15 dnů předem OOP. Kácení mimo les povolení není potřeba do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a pro souvislé keřové porosty do plochy 40 m 2 Žádá obecní úřad se souhlasem vlastníka pozemku (jiný režim v NP a CHKO)

12 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků v rozporu se zákonem. ROZSAH M kácení max. 2 stromů ze skupiny nebo likvidace max. 10 % ostatní zeleně z celku (3) S kácení 3 10 stromů nebo 1/3 ze skupiny nebo max. 5 ks solitérní dřeviny nebo max. 50 % plochy ostatní zeleně (6) V kácení více než 10 ks stromů nebo více než 1/3 jejich počtu z velké skupiny nebo více jak 5 ks soliterních stromů nebo likvidace více než 50 % plochy ostatní zeleně (9) ZÁVAŽNOST M kácení nebo likvidace mimo vegetační období dřevin (3) S kácení nebo likvidace ve vegetačním období (6) V kácení ve vegetační době a v době hnízdění ptactva (9) TRVALOST ano (4)

13 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda Předmět kontroly: Pokud bude OOP (AOPK,CHKO,NP) vymezeno hnízdo do termínu stanoveného pro jednotlivé druhy, vyznačená plocha bude vynechána po dobu hnízdění z obhospodařování.

14 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda všechny druhy živočichů jsou chráněny před ničením poškozováním, sběrem a odchytem FO/PO jsou povinny postupovat při provádění zemědělské činnosti tak, aby nedocházelo k nadměrnému hynutí rostlin a živočichů a poškozování jejich biotopů záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody respektovat zakázané způsoby lovu, odchytu a usmrcování respektovat pravidla upravující vývoz a dovoz ohrožených rostlin a živočichů zákon č. 114/1992 Sb., 5

15 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda Druhy ptáků u kterých může být vymezováno hnízdiště a termíny, do kdy bude zemědělec o jejich vymezení informován: moták lužní - vymezení do v zemědělských plodinách kulík říční - vymezení do na orné půdě čejka chocholatá - vymezení do na orné půdě břehouš černoocasý, chřástal polní, vodouš rudonohý, koliha velká, bekasina otavní - vymezení do na travních porostech. V těchto případech jsou hospodařící subjekty vyrozuměny o výskytu těchto druhů a lze prokázat vědomé a tedy úmyslné usmrcení ptáka či zničení hnízdiště v průběhu prováděných činností. U ostatních druhů ptáků posuzovat pouze cílené škodlivé zásahy namířené cíleně proti jejich přirozenému vývoji. Užívaným hnízdem se rozumí pravidelně obsazované hnízdo nebo hnízdiště druhů, které využívají a obsazují svá hnízda po dobu více let.

16 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda ROZSAH M zničení užívaného hnízda nebo usmrcení jedince nebo zásah do 30 % plochy hnízdní lokality (3) S zničení většího počtu užívaných hnízd nebo usmrcení většího počtu jedinců nebo zásah na nad 30 % plochy hnízdní lokality (6) V zničení hnízdní kolonie nebo usmrcení velkého počtu jedinců nebo destrukce hnízdiště (9) ZÁVAŽNOST M usmrcení nebo zničení užívaného hnízda mimo hnízdní období, neohrožena hnízdní sezona (5) S usmrcení jednoho ptáka nebo zničení hnízda v hnízdním období (8) V záměrné zničení obsazeného hnízda, ohrožena místní populace druhu (10) TRVALOST ano (4)

17 SMR 5 ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Kontrolované požadavky 1 Nedochází k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality? ( 45b z.č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny) Kontroluje: ČIŽP Předmět kontroly: změna vodního režimu vysušování pozemků rozorání - změna TTP na ornou půdu obnova travních porostů

18 Koho se kontrola týká? Hospodařící v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: a) všichni žadatelé o dotaci v rámci přímé podpory b) vybrané platby osy II Programu rozvoje venkova c) některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem

19 SMR 5 Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1. Nedochází k poškození evropsky významné lokality?

20 SMR 5 Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1. Nedochází k poškození evropsky významné lokality? Změna! Vláda rozšířila v Česku síť evropsky významných lokalit Natura 2000 o 234 nových území. Dalších 25 lokalit bylo rozšířeno, u 175 vládní nařízení ustavilo menší změny. Cekem 21 lokalit ze seznamu vypadlo. Do seznam zahrnoval 879 lokalit, po jeho rozšíření přesáhl počet takto chráněných míst v Česku tisícovku. Jejich rozloha dosáhla deseti procent celkového území státu.

21 SMR 5 Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1. Nedochází k poškození evropsky významné lokality? LPIS

22 SMR 5 Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1. Nedochází k poškození evropsky významné lokality? ROZSAH M škodlivý zásah na ploše do 30 % plochy (3) S škodlivý zásah na ploše nad 30 % plochy (6) V škodlivý zásah eliminující předmět ochrany (9) ZÁVAŽNOST M možný samovolný návrat do původního stavu (5) S možný návrat do původního stavu po vhodných opatřeních (7) V bez možnosti návratu do původního stavu (10) TRVALOST ano (10)

23 Kontroly v roce 2009 a 2010 (Směrnice 1 a 5) Kontrola 139 (251) zemědělských subjektů (97 (192) kontrola dle směrnice o ptácích a 79(73) kontrola dle směrnice o stanovištích) výběr subjektů zejména dle celkové plochy PB, rozlohy TP, překryvu se ZCHÚ a EVL, Ekohospodaření apod. zjištěna pouze zanedbatelná porušení bez návrhu na snížení dotace Porušení zejména v souvislosti s pastvou skotu poškození a dřevin, vodních toků a údolních niv zjištěné nedostatky řešeny na místě zaznamenáním do protokolu případně uložením opatření k nápravě vyplocení části území z pastviny apod. Provádí se kontrola dodržení uložených opatření

24 Možná porušení SMR příklady z předchozí kontrolní praxe Poškození dřevin rostoucích mimo les kácení či mechanizované okleštění bez povolení orgánu ochrany přírody Poškození významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva rozšlapání koryta přilehlé údolní nivy Poškození předmětu ochrany EVL vyhlášené za účelem ochrany naturových druhů modrásků nevhodný způsob hospodaření na TP způsob a termín seče Drobná zjištění se netýkala kontrolních požadavků, ale např. využívání PB k jiným než zemědělským účelům: uskladnění materiálu, zemědělské techniky, zahrádka...

25 Zákonné požadavky na hospodaření, použitelné pro kontrolu podmíněnosti od Oblast ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin 6. 8 Podoblast označování hospodářských zvířat SMR 6 Chovatelé prasat SMR 7 Chovatelé skotu SMR 8 Chovatelé ovcí a koz

26 Oblast ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin 6. 8 Podoblast označování hospodářských zvířat Implementace Směrnice Rady 2008/71/ES o identifikaci a evidování prasat. Implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1760/2000 stanovující systém pro identifikaci a registraci skotu. Nařízení komise (ES)č.911/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 o identifikaci a evidenci ovcí a koz. Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě, označování a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb. a č. 213/2009 Sb. Kontroluje: ČPI - Česká plemenářská inspekce,

27 Oblast ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin Podoblast označování hospodářských zvířat Výběr hospodářství ke kontrole: Národní legislativa 10 % hospodářství tuři 3 % hospodářství ovce, kozy 1 % hospodářství prasata Kontroly podmíněnosti 1 % žadatelů 236 žadatelů Cílem povinných požadavků je zajistit přesnou evidenci hospodářství (budov nebo pastvin), na kterých jsou zvířata chována, a uvedených druhů zvířat. Ta mohou být zároveň příjemci nebo nositeli hromadných nákaz a nemocí, často přenosných na člověka.

28 SMR 6 Označování a evidence prasat Kontrolované požadavky Hospodářství je zaregistrované v ústřední evidenci? ( 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 28, 29 vyhl. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.) Registr prasat v hospodářství je založen a veden? ( 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 52 vyhl. č.136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.) Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? ( 22 odst. 1 zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.)).

29 SMR 6 Označování a evidence prasat 1. Je hospodářství zaregistrované v ústřední evidenci? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1): Povinnosti chovatelů evidovaných zvířat je evidovat hospodářství u pověřené osoby (v rozsahu daném vyhláškou včetně změn). Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 28 a 29): definice hospodářství pro účely evidence (stavba nebo pozemky, místo svodu) forma evidence (registračním lístek, obsažené údaje identifikační údaje FO/PO, kontaktní údaje, typ hospodářství, druhy zvířat) vzor registračního lístku příloha č. 6 vyhlášky (včetně vzoru týkajícího se ukončení činnosti)

30 SMR 6 Označování a evidence prasat 1. Je hospodářství zaregistrované v ústřední evidenci? Co bude kontrolní orgán požadovat: Plnění požadavku bude prověřováno pouze u těch chovatelů - žadatelů o přímé platby, u kterých bylo na základě podnětu nebo při jiném šetření zjištěno, že chovají prasata, ale nemají zaregistrované hospodářství. Název Správnost adresy Druh zvířat

31 SMR 6 Označování a evidence prasat 2. Je založen a veden registr prasat? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1): Povinností chovatelů evidovaných zvířat je vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 52): Stájový registr se vede na formulářích poskytované pověřenou osobou nebo prostřednictvím SW (údaje na titulní straně, údaje v registru: počet zvířat, změny v počtu zvířat, registrační čísla hospodářství při přemístění zvířat, záznamy o kontrole provedené orgánem dozoru). Vzor registru je v příloze č. 9 vyhlášky.

32 SMR 6 Označování a evidence prasat 2. Je založen a veden registr prasat? Co bude kontrolní orgán požadovat: Způsob vedení Aktuálnost Úplnost Archivace

33

34 SMR 6 Označování a evidence prasat 3. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? Posuzuje se, zda se na hospodářství nacházejí zvířata, která nebyla nikdy označena způsobem stanoveným vyhláškou. Kontrola označování bude probíhat vzorkovým systémem. V každém chovu bude provedena kontrola 10 náhodně vybraných prasat, na které se vztahuje povinnost označování. Pokud bude i jediné prase zjištěno neoznačené, bude kontrola pokračovat na dalším vzorku 50 prasat. Pokud i zde budou zjištěny nedostatky, provede se kontrola u dalších 100 náhodně vybraných prasat.

35

36

37 SMR 7 Označování a evidence skotu Kontrolované požadavky Na hospodářství nebyla zjištěna nikdy neoznačená zvířata? ( 22 odst. 1 zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.)). Na hospodářství nebyla zjištěna zvířata, na která nebyly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou? ( 23 odst. 4 zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.), 39 a příloha č. 7 vyhl. č. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.). Stájový registr je založen a veden? ( 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 34 a příloha č. 7 vyhl. č. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.). Na hospodářství nebyla zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci? ( 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 34 odst. 3 vyhl. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb. ).

38 SMR 7 Označování a evidence skotu 1. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 22) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 10 a 11) způsob a termín označování turů (2 ušní známky, tele do 72 hodin) způsob označení turů (příloha č. 2 vyhlášky ) údaje na ušní známce (příloha č. 2 vyhlášky)

39 SMR 7 Označování a evidence skotu 2. Na hospodářství nebyla zjištěna zvířata, na která nebyly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 4) Povinností chovatelů turů (vyžádat si PLS od pověřené osoby, zajistit doplnění správných a požadovaných údajů, zajistit, aby PLS doprovázel zvíře při přemístění, zjistit duplikát při ztrátě nebo poškození). Vyhláška č. 136/2004 Sb. vzor průvodního listu skotu (příloha č. 7 vyhlášky)

40 SMR 7 Označování a evidence skotu 3. Je založen a veden stájový registr skotu Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1): Povinností chovatelů evidovaných zvířat je vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 34) obsah stájového registru skotu (ovcí a koz) údaje na titulní straně, údaje ve stájovém registru vzor stájového registru příloha č. 7 vyhlášky

41 SMR 7 Označování a evidence skotu 4. Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1) Chovatelé evidovaných zvířat mají povinnost předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 34) vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (příloha č. 7 vyhlášky) skot Přísuny a odsuny Posílání hlášení do ÚE Zvířata evidovaná navíc Neevidovaná zvířata

42

43 SMR 8 identifikace a evidence ovcí a koz Kontrolované požadavky Na hospodářství nebyla zjištěna nikdy neoznačená zvířata? ( 22 odst. 1 zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.). Stájový registr je založen a veden? ( 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 34 a příloha č. 7 vyhl. č. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.). Na hospodářství nebyla zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci? ( 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 34 odst. 3 vyhl. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.).

44 SMR 8 Označování a evidence ovcí a koz 1. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 22) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 22 a 23) způsoby a termíny označení ovcí a koz (do 2 měsíců) vzory a obsah ušních známek (příloha č. 4 vyhlášky)

45 Označování ovcí a koz

46 SMR 8 Označování a evidence ovcí a koz 2. Je založen a veden stájový registr? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1): Povinností chovatelů evidovaných zvířat je vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 34) obsah stájového registru ovcí a koz (skotu) údaje na titulní straně, údaje ve stájovém registru vzor stájového registru příloha č. 7 vyhlášky

47 SMR 8 Označování a evidence ovcí a koz 3. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neevidovaná zvířata? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1) Chovatelé evidovaných zvířat mají povinnost předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 34) vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (příloha č. 7 vyhlášky) ovce, kozy

48

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: 460. UÂ plneâ zneïnõâ zaâkona cï. 114/1992 Sb., o ochraneï prïõârody a krajiny, jak vyplyâvaâ

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Jan Šíma odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Mezinárodní úmluvy Úmluva o biologické rozmanitosti

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016... 4 1.3. ZDROJE INFORMACÍ... 5 1.4. SLOVNÍČEK POJMŮ... 5 1.5. STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI V

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Jednotná žádost 2012

Jednotná žádost 2012 Jednotná žádost 2012 HARMONOGRAM 2012 16.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

Krajinné prvky definice, význam, ochrana

Krajinné prvky definice, význam, ochrana Krajinné prvky definice, význam, ochrana Ing. Hana Routová Odbor environmentální a ekologického zemědělství VYMEZENÍ POJMŮ Dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou před poškozováním a ničením

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. Ing. Jana Tollingerová

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. Ing. Jana Tollingerová 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů Ing. Jana Tollingerová Základní právní předpisy - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17.12. 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV a o

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Do vlády se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období 2.9. 2015 Ing. David Kuna Ředitel odboru environmentálních podpor PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 10 2.1. Eroze půdy

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Zákonné požadavky na chov hospodářských ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Křížová shoda Cross compliance CC MVDr.J.Salava Legislativa Nařízen zení Rady (ES) č.. 1782/2003, které je základnz

Více

--------------- ------------------------

--------------- ------------------------ V dne --------------- ------------------------ Městský úřad Věc: Žádost O povolení terenních úprav dle 71 Jméno (název) a adresa (sídlo) žadatele Druh, účel, misto a předpokládané trvání terenních úprav

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

TOPOLY ROSTOUCÍ ENERGIE

TOPOLY ROSTOUCÍ ENERGIE TOPOLY ROSTOUCÍ ENERGIE POVOLOVÁNÍ PĚSTOVÁNÍ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN Ing. Markéta Zárubová Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, 616

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

AEO a vrstva ENVIRO. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

AEO a vrstva ENVIRO. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEO a vrstva ENVIRO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novela NV v roce 2008 č. 114/2008 Sb. novela NV v roce 2009 č. 45/2009

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření NATURA 2000 V LESÍCH, ve znění

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

Kontroly nařízení (ES) 999/2001 Cross Compliance v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda

Kontroly nařízení (ES) 999/2001 Cross Compliance v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda Kontroly nařízení (ES) 999/2001 Cross Compliance v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda Kontrola nařízení ES 999/2001 - Právní základ - Nařízením ES č. 999/2001 byly stanoveny pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti Asociace pro rozvoj regionů os a Zelenka sro Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti Mgr Vladislav Bobčík (Zelenka sro) Ing Ivan ČERNEK (ARR os) Osnova přednášky: 1) cross compliance

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/10429/15 Spis. zn.: ZN/2153/ŽP/15 Počet listů: 7 Počet příloh: 3 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova Praha: 24. 1. 2013 Číslo jednací: 177561/2012/KUSK Spisová značka: SZ_177561/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

III. N á v r h ZÁKON

III. N á v r h ZÁKON III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les Seminář pro obce Olomouckého kraje únor 2015 Právní rámec zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů prováděcí vyhláška č. 189/2013

Více

Dotace pro mladé začínající zemědělce

Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotační program určený na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců (dotace na techniku, technologie, stavební výdaje, pořízení zemědělských budov, pozemků apod.)

Více

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok..

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok.. 1. Přehled předmětů podnikání žadatele Činnost Předmět podnikání 1 2 3 4 5 6 7 Rok zahájení 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok.. Č. Specifikace výnosů (příjmů) v tis. Kč 1 1

Více

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DEFINICE KRAJINNÝCH PRVKŮ (KP) Krajinný prvek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Závazné nebo doporučené postupy pro pracovníky provádějící aktualizaci evidence

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací Jednotná žádost 2009 SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000 Změna podmínek poskytnutí dotací NOVINKY V AEO 2009 SAPS Jednotná platba na plochu * rozorání za účelem zúrodnění (obnova trav. porostů) novela zákona

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: 214. Za kon o zrïõâzenõâ Univerzity obrany 215. ZaÂkon o uâpraveï neïkteryâch vztahuê

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 436. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice 1 Obsah ČÁST I) Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v ČR... 1 I. a)

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

NEAKTUÁLNÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ. Seznam použitých zkratek

NEAKTUÁLNÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ. Seznam použitých zkratek STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ Metodický návod k příloze č. 1 části A Územně analytické podklady obcí podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ

STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ Metodický návod k příloze č. 1 části A Územně analytické podklady obcí podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.101 HLADINA HLUKU

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Obsah. Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů

Obsah. Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů Vodnízákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů poslední novela zákon č. 350/2012 Sb. účinnost od 1.1.2013 Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění novely nařízení vlády schválené dne 26. března 2008 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. SHRNUTÍ ZMĚN

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 12 16/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

KRAJINNÉ PRVKY. Krajinné prvky v přírodě (autor: Adam Pechač)

KRAJINNÉ PRVKY. Krajinné prvky v přírodě (autor: Adam Pechač) KRAJINNÉ PRVKY Krajinné prvky v přírodě (autor: Adam Pechač) Nedílnou součástí krajiny jsou různorodé drobné krajinné struktury, které ji člení a spoluvytvářejí její ráz. Jejich přítomnost má významný

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 770 779

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 770 779 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 16. 10. 2012 2011/0288(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 770 779 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE483.834v01-00) Evropského parlamentu a Rady o

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Váš dopis

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006,

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006, Ú PL NÉ ZNĚ NÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více