CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)"

Transkript

1 CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov

2 Zákonné požadavky na hospodaření, použitelné pro kontrolu podmíněnosti od Oblast životní prostředí 1. Podoblast ochrana ptáků 5. Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

3 Oblast životní prostředí 1. Podoblast ochrana ptáků Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařízení vlády pro jednotlivé ptačí oblasti. Kontroluje: ČIŽP

4 Koho se kontrola týká? a) všichni žadatelé o dotaci v rámci přímé podpory b) vybrané platby osy II Programu rozvoje venkova c) některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem

5 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků Kontrolované požadavky 1 Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva? ( 4 odst.2 z.č. 114/1992 Sb.) 2 Nedošlo k zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křovinné pásy a rozptýlená zeleň) v rozporu se zákonem? ( 8 a 5a odst.1 z.č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny) 3 Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda? ( 5a odst.1 z.č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

6 SMR 1 o ochraně volně žijících ptáků 1. Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva? Předmět kontroly: zemědělci se zdrží smykování a válení nezasahují do stávajícího vodního režimu těchto pozemků tzn. nedojde k vysušování nebo odvodňování, výstavbě meliorací atd. nezmění kulturu TTP na ornou půdu koryta vodních toků nebudou zasypávána necitlivá pastva skotu zabránění přístupu do vodního toku a přilehlé údolní nivy

7 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 1. Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva? CO JE TO VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK? ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy i části krajiny, které zaregistruje podle 6 orgán ochrany přírody (pověřený obecní úřad) jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy (mimo zvláště chráněnou část přírody) zákon č. 114/1992 Sb. ( 3, odst. 1, písm. b)

8 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 1. Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok a niva? ROZSAH M do 30 % plochy (3) S nad 30 % plochy (6) V zničení (9) ZÁVAŽNOST M možný návrat do původního stavu samovolně (5) S možný návrat do původního stavu po vhodných opatření (7) V bez možnosti návratu do původního stavu (10) TRVALOST ano (5)

9 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků v rozporu se zákonem. Předmět kontroly: Kontroly jsou zaměřeny na okraje PB s výskytem dřevin rostoucích mimo les, solitérní dřeviny. Možné poškození: Necitlivým způsobem provádění zemědělských prací poškození technikou Záměrným zvětšováním PB na úkor nelesní zeleně Případné kácení či poškození dřevin je řešeno z hlediska zákona na ochranu přírody a krajiny existence povolení ke kácení

10 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků v rozporu se zákonem. Druhem krajinného prvku je: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina. (od ) NV č. 335/2009 Sb. FO/PO jsou povinny postupovat při provádění zemědělské činnosti tak, aby nedocházelo k nadměrnému hynutí rostlin a živočichů a poškozování jejich biotopů (zákon č. 114/1992 Sb., 5, odst. 3) povolení ke kácení dřevin (zákon č. 114/1992 Sb., 8) Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozením a zničením. Podrobnosti k vydávání povolení ke kácení dřevin jsou uvedeny v 8 zákona o ochraně přírody a krajiny

11 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků v rozporu se zákonem. Kácení dřevin v lese není třeba povolení, pokud jde o pěstební zásah, výchovnou probírku, zdravotní stav nebo oprávnění podle zvláštních předpisů. Oznámit 15 dnů předem OOP. Kácení mimo les povolení není potřeba do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a pro souvislé keřové porosty do plochy 40 m 2 Žádá obecní úřad se souhlasem vlastníka pozemku (jiný režim v NP a CHKO)

12 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků v rozporu se zákonem. ROZSAH M kácení max. 2 stromů ze skupiny nebo likvidace max. 10 % ostatní zeleně z celku (3) S kácení 3 10 stromů nebo 1/3 ze skupiny nebo max. 5 ks solitérní dřeviny nebo max. 50 % plochy ostatní zeleně (6) V kácení více než 10 ks stromů nebo více než 1/3 jejich počtu z velké skupiny nebo více jak 5 ks soliterních stromů nebo likvidace více než 50 % plochy ostatní zeleně (9) ZÁVAŽNOST M kácení nebo likvidace mimo vegetační období dřevin (3) S kácení nebo likvidace ve vegetačním období (6) V kácení ve vegetační době a v době hnízdění ptactva (9) TRVALOST ano (4)

13 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda Předmět kontroly: Pokud bude OOP (AOPK,CHKO,NP) vymezeno hnízdo do termínu stanoveného pro jednotlivé druhy, vyznačená plocha bude vynechána po dobu hnízdění z obhospodařování.

14 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda všechny druhy živočichů jsou chráněny před ničením poškozováním, sběrem a odchytem FO/PO jsou povinny postupovat při provádění zemědělské činnosti tak, aby nedocházelo k nadměrnému hynutí rostlin a živočichů a poškozování jejich biotopů záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody respektovat zakázané způsoby lovu, odchytu a usmrcování respektovat pravidla upravující vývoz a dovoz ohrožených rostlin a živočichů zákon č. 114/1992 Sb., 5

15 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda Druhy ptáků u kterých může být vymezováno hnízdiště a termíny, do kdy bude zemědělec o jejich vymezení informován: moták lužní - vymezení do v zemědělských plodinách kulík říční - vymezení do na orné půdě čejka chocholatá - vymezení do na orné půdě břehouš černoocasý, chřástal polní, vodouš rudonohý, koliha velká, bekasina otavní - vymezení do na travních porostech. V těchto případech jsou hospodařící subjekty vyrozuměny o výskytu těchto druhů a lze prokázat vědomé a tedy úmyslné usmrcení ptáka či zničení hnízdiště v průběhu prováděných činností. U ostatních druhů ptáků posuzovat pouze cílené škodlivé zásahy namířené cíleně proti jejich přirozenému vývoji. Užívaným hnízdem se rozumí pravidelně obsazované hnízdo nebo hnízdiště druhů, které využívají a obsazují svá hnízda po dobu více let.

16 SMR 1 ochrana volně žijících ptáků 3. Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho užívaného hnízda ROZSAH M zničení užívaného hnízda nebo usmrcení jedince nebo zásah do 30 % plochy hnízdní lokality (3) S zničení většího počtu užívaných hnízd nebo usmrcení většího počtu jedinců nebo zásah na nad 30 % plochy hnízdní lokality (6) V zničení hnízdní kolonie nebo usmrcení velkého počtu jedinců nebo destrukce hnízdiště (9) ZÁVAŽNOST M usmrcení nebo zničení užívaného hnízda mimo hnízdní období, neohrožena hnízdní sezona (5) S usmrcení jednoho ptáka nebo zničení hnízda v hnízdním období (8) V záměrné zničení obsazeného hnízda, ohrožena místní populace druhu (10) TRVALOST ano (4)

17 SMR 5 ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Kontrolované požadavky 1 Nedochází k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality? ( 45b z.č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny) Kontroluje: ČIŽP Předmět kontroly: změna vodního režimu vysušování pozemků rozorání - změna TTP na ornou půdu obnova travních porostů

18 Koho se kontrola týká? Hospodařící v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: a) všichni žadatelé o dotaci v rámci přímé podpory b) vybrané platby osy II Programu rozvoje venkova c) některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem

19 SMR 5 Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1. Nedochází k poškození evropsky významné lokality?

20 SMR 5 Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1. Nedochází k poškození evropsky významné lokality? Změna! Vláda rozšířila v Česku síť evropsky významných lokalit Natura 2000 o 234 nových území. Dalších 25 lokalit bylo rozšířeno, u 175 vládní nařízení ustavilo menší změny. Cekem 21 lokalit ze seznamu vypadlo. Do seznam zahrnoval 879 lokalit, po jeho rozšíření přesáhl počet takto chráněných míst v Česku tisícovku. Jejich rozloha dosáhla deseti procent celkového území státu.

21 SMR 5 Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1. Nedochází k poškození evropsky významné lokality? LPIS

22 SMR 5 Ochrana stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1. Nedochází k poškození evropsky významné lokality? ROZSAH M škodlivý zásah na ploše do 30 % plochy (3) S škodlivý zásah na ploše nad 30 % plochy (6) V škodlivý zásah eliminující předmět ochrany (9) ZÁVAŽNOST M možný samovolný návrat do původního stavu (5) S možný návrat do původního stavu po vhodných opatřeních (7) V bez možnosti návratu do původního stavu (10) TRVALOST ano (10)

23 Kontroly v roce 2009 a 2010 (Směrnice 1 a 5) Kontrola 139 (251) zemědělských subjektů (97 (192) kontrola dle směrnice o ptácích a 79(73) kontrola dle směrnice o stanovištích) výběr subjektů zejména dle celkové plochy PB, rozlohy TP, překryvu se ZCHÚ a EVL, Ekohospodaření apod. zjištěna pouze zanedbatelná porušení bez návrhu na snížení dotace Porušení zejména v souvislosti s pastvou skotu poškození a dřevin, vodních toků a údolních niv zjištěné nedostatky řešeny na místě zaznamenáním do protokolu případně uložením opatření k nápravě vyplocení části území z pastviny apod. Provádí se kontrola dodržení uložených opatření

24 Možná porušení SMR příklady z předchozí kontrolní praxe Poškození dřevin rostoucích mimo les kácení či mechanizované okleštění bez povolení orgánu ochrany přírody Poškození významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva rozšlapání koryta přilehlé údolní nivy Poškození předmětu ochrany EVL vyhlášené za účelem ochrany naturových druhů modrásků nevhodný způsob hospodaření na TP způsob a termín seče Drobná zjištění se netýkala kontrolních požadavků, ale např. využívání PB k jiným než zemědělským účelům: uskladnění materiálu, zemědělské techniky, zahrádka...

25 Zákonné požadavky na hospodaření, použitelné pro kontrolu podmíněnosti od Oblast ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin 6. 8 Podoblast označování hospodářských zvířat SMR 6 Chovatelé prasat SMR 7 Chovatelé skotu SMR 8 Chovatelé ovcí a koz

26 Oblast ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin 6. 8 Podoblast označování hospodářských zvířat Implementace Směrnice Rady 2008/71/ES o identifikaci a evidování prasat. Implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1760/2000 stanovující systém pro identifikaci a registraci skotu. Nařízení komise (ES)č.911/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 o identifikaci a evidenci ovcí a koz. Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě, označování a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb. a č. 213/2009 Sb. Kontroluje: ČPI - Česká plemenářská inspekce,

27 Oblast ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin Podoblast označování hospodářských zvířat Výběr hospodářství ke kontrole: Národní legislativa 10 % hospodářství tuři 3 % hospodářství ovce, kozy 1 % hospodářství prasata Kontroly podmíněnosti 1 % žadatelů 236 žadatelů Cílem povinných požadavků je zajistit přesnou evidenci hospodářství (budov nebo pastvin), na kterých jsou zvířata chována, a uvedených druhů zvířat. Ta mohou být zároveň příjemci nebo nositeli hromadných nákaz a nemocí, často přenosných na člověka.

28 SMR 6 Označování a evidence prasat Kontrolované požadavky Hospodářství je zaregistrované v ústřední evidenci? ( 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 28, 29 vyhl. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.) Registr prasat v hospodářství je založen a veden? ( 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 52 vyhl. č.136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.) Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? ( 22 odst. 1 zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.)).

29 SMR 6 Označování a evidence prasat 1. Je hospodářství zaregistrované v ústřední evidenci? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1): Povinnosti chovatelů evidovaných zvířat je evidovat hospodářství u pověřené osoby (v rozsahu daném vyhláškou včetně změn). Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 28 a 29): definice hospodářství pro účely evidence (stavba nebo pozemky, místo svodu) forma evidence (registračním lístek, obsažené údaje identifikační údaje FO/PO, kontaktní údaje, typ hospodářství, druhy zvířat) vzor registračního lístku příloha č. 6 vyhlášky (včetně vzoru týkajícího se ukončení činnosti)

30 SMR 6 Označování a evidence prasat 1. Je hospodářství zaregistrované v ústřední evidenci? Co bude kontrolní orgán požadovat: Plnění požadavku bude prověřováno pouze u těch chovatelů - žadatelů o přímé platby, u kterých bylo na základě podnětu nebo při jiném šetření zjištěno, že chovají prasata, ale nemají zaregistrované hospodářství. Název Správnost adresy Druh zvířat

31 SMR 6 Označování a evidence prasat 2. Je založen a veden registr prasat? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1): Povinností chovatelů evidovaných zvířat je vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 52): Stájový registr se vede na formulářích poskytované pověřenou osobou nebo prostřednictvím SW (údaje na titulní straně, údaje v registru: počet zvířat, změny v počtu zvířat, registrační čísla hospodářství při přemístění zvířat, záznamy o kontrole provedené orgánem dozoru). Vzor registru je v příloze č. 9 vyhlášky.

32 SMR 6 Označování a evidence prasat 2. Je založen a veden registr prasat? Co bude kontrolní orgán požadovat: Způsob vedení Aktuálnost Úplnost Archivace

33

34 SMR 6 Označování a evidence prasat 3. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? Posuzuje se, zda se na hospodářství nacházejí zvířata, která nebyla nikdy označena způsobem stanoveným vyhláškou. Kontrola označování bude probíhat vzorkovým systémem. V každém chovu bude provedena kontrola 10 náhodně vybraných prasat, na které se vztahuje povinnost označování. Pokud bude i jediné prase zjištěno neoznačené, bude kontrola pokračovat na dalším vzorku 50 prasat. Pokud i zde budou zjištěny nedostatky, provede se kontrola u dalších 100 náhodně vybraných prasat.

35

36

37 SMR 7 Označování a evidence skotu Kontrolované požadavky Na hospodářství nebyla zjištěna nikdy neoznačená zvířata? ( 22 odst. 1 zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.)). Na hospodářství nebyla zjištěna zvířata, na která nebyly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou? ( 23 odst. 4 zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.), 39 a příloha č. 7 vyhl. č. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.). Stájový registr je založen a veden? ( 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 34 a příloha č. 7 vyhl. č. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.). Na hospodářství nebyla zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci? ( 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 34 odst. 3 vyhl. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb. ).

38 SMR 7 Označování a evidence skotu 1. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 22) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 10 a 11) způsob a termín označování turů (2 ušní známky, tele do 72 hodin) způsob označení turů (příloha č. 2 vyhlášky ) údaje na ušní známce (příloha č. 2 vyhlášky)

39 SMR 7 Označování a evidence skotu 2. Na hospodářství nebyla zjištěna zvířata, na která nebyly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 4) Povinností chovatelů turů (vyžádat si PLS od pověřené osoby, zajistit doplnění správných a požadovaných údajů, zajistit, aby PLS doprovázel zvíře při přemístění, zjistit duplikát při ztrátě nebo poškození). Vyhláška č. 136/2004 Sb. vzor průvodního listu skotu (příloha č. 7 vyhlášky)

40 SMR 7 Označování a evidence skotu 3. Je založen a veden stájový registr skotu Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1): Povinností chovatelů evidovaných zvířat je vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 34) obsah stájového registru skotu (ovcí a koz) údaje na titulní straně, údaje ve stájovém registru vzor stájového registru příloha č. 7 vyhlášky

41 SMR 7 Označování a evidence skotu 4. Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1) Chovatelé evidovaných zvířat mají povinnost předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 34) vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (příloha č. 7 vyhlášky) skot Přísuny a odsuny Posílání hlášení do ÚE Zvířata evidovaná navíc Neevidovaná zvířata

42

43 SMR 8 identifikace a evidence ovcí a koz Kontrolované požadavky Na hospodářství nebyla zjištěna nikdy neoznačená zvířata? ( 22 odst. 1 zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.). Stájový registr je založen a veden? ( 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 34 a příloha č. 7 vyhl. č. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.). Na hospodářství nebyla zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evidenci? ( 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 16/2004 Sb. ( zákona č. 154/2000 Sb.) a 34 odst. 3 vyhl. 136/2004 Sb. ve znění vyhl. 199/2007 Sb.).

44 SMR 8 Označování a evidence ovcí a koz 1. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 22) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 22 a 23) způsoby a termíny označení ovcí a koz (do 2 měsíců) vzory a obsah ušních známek (příloha č. 4 vyhlášky)

45 Označování ovcí a koz

46 SMR 8 Označování a evidence ovcí a koz 2. Je založen a veden stájový registr? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1): Povinností chovatelů evidovaných zvířat je vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 34) obsah stájového registru ovcí a koz (skotu) údaje na titulní straně, údaje ve stájovém registru vzor stájového registru příloha č. 7 vyhlášky

47 SMR 8 Označování a evidence ovcí a koz 3. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neevidovaná zvířata? Zákon č. 154/2000 Sb. ( 23, odst. 1) Chovatelé evidovaných zvířat mají povinnost předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou. Vyhláška č. 136/2004 Sb. ( 34) vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (příloha č. 7 vyhlášky) ovce, kozy

48

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Úvod do problematiky Cross compliance

Úvod do problematiky Cross compliance Úvod do problematiky Cross compliance Kdo je UniConsulting vznik v roce 1998 nezávislá společnost nabízející pomoc při uplatňování nově vznikající legislativy v oblasti potravin, nepotravin a společného

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz DOTACE V ROCE2015 Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz Struktura přednášky Přímé platby LFA AEKO EZ SAPS Ozelenění Bílk. plodiny Masná telata Dojnice Ovce, kozy H1 H5 OA, OB S Ošetřování TP Zatravnění

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Zachování a údržba krajiny při využití PRV

Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Dr.Ing. Petr Marada Program Agroenvironmentální hospodaření Zatravňování orné půdy Ošetřování travních porostů Ekologické

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců

Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců Líšnice, Brno Červen 1 Úvod do problematiky Podpora zahájení zemědělského podnikání - původní alokace 65 mil. Kč - 1. kolo (červen 2007) žádostí 430/204 - alokace 223

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Evidence přípravků a hnojiv (EPH)

Evidence přípravků a hnojiv (EPH) Uživatelská příručka Evidence přípravků a hnojiv (EPH) předávání dat evidence hnojení pro účely statistického zjišťování verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických knih Ministerstvo zemědělství

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2015 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více